POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 '"

Átírás

1 39. SZÁM VASÁBNAPÍ ÜJSÁG. 636 FÖLDVÁRT IMRE, Budapest, férfidivat raktára BUDAPESTI GYÁRAK ÉS CZÉGEK orsz. méhészegylet KosMithlajos-u.18 és K e r e p e s i - ú t 9. BUDAPEST, l>amjanich-utcza 3 4. Ajánl angol cyliuder, diva tos kemény és puha kalapo kat, jó szabású férfi-ingek, nyakkendők, keztyük dús választékban. Á r j e g y z é k. Czimbalom Gyümölcs-, főzelék- és husconservákat, aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az Első Kecskeméti Conservgyár Kecskeméten Árjegyzékek ingyen és bérmentve. A. legszebb franczia papirkalapok. nagy választékban sasi KLEIN Pergetett mézet elsőrendűt, 5 kilós bödönyökben bérmentve 6 koro náért szállít az 46.ivtoLvAH VILMOS papirkereskedésében, Budapest, Kossuth Lajos-u. 20. (Országos Kaszinó palotában.) Látképes levelező-tápok különlegességek raktára. Hölgyeknek! Ilona-créme. Legnjabb és orvosi szaktekinté lyek által is elismert, biztos hatása k é s és arcsssépitő szer, eltávolít minden bőrtisztátlanságot és rövid használat után v a k í t ó fekérré.üdévé teszi az arczbőrt. Figyelmeztetés! ~V8 Készítmé nyem nagy közkedveltsége miatt hamisítványokat hoznak forgalomba; csakis az valódi, mely a dobos a l j á n aláírásommal el van látva. 1 t é g e l y Ilona-créme 1 kor. 1 drb Ilona-szappan 8 0 fillér. Kapható m i n d e n gyógyszertárban, tízétküldési rak tár: A l e x a n d e r János gyógyszertára Szolnokon. Bu dapesti főraktárak: Török-féle gyógyszertár an Eirályutcza 12. és Andrássy-ut 29., Kernel-féle gyógyszertár Lipót-kömt 28. szám és Thalmayer és Seitz uraknál. iskolámat, a melyből min denki, tanító nélkül megta nulhat czimbalmozni, 4 koro náért adom. Képes nagy czim balomárjegyzéket pedig in gyen. Varga P á l czimbalomgyártó, Budapest, VIII. ker., Book Szilárd-atosa 3. sz. I r o d á i : V I. k e r., A n d r á s s y - u t 5. (saját házában) Befizetett részvénytőke 10 millió korona. Elfogad betéteket takarék-betéti köny vecskék és pénztári jegyek ellenében 4 /o-os k a m a t o z á s s a l, valamint folyó számlában (check-számlán). A 10%-oz betétkamat-adót az intézet fizeti.) L e számítol váltókat, előlegeket n y ú j t értékpapírokra. V Á L T Ó Ü Z L E T E megbízásból teljesiti mindenféle értékpapírok vételét és eladását a legelőnyösebb feltételek mellett s foglalkozik minden a váltóüzletek keretébe tartozó üzletágakkal. Üzleti órák: délelőtt V«9 Vsl-ig, délután 3 Vaö-ig. Magyar kir. osztálysorsjegyek főelárusitó h e l y e IV.. Ferencziekl e r e 2. szánt. Kézi zálogüzletei: IV., Károly-körút 18., IV., Ferenczik-tere és Irányi-u. sarkán, VII.. Király-u. 57., VIII., József-körut 2., Üllői-út 6. A m. kir. államvasutak igazgatósága a jövő i90ü.évi januárl-től deczember 31-ig szükséges mintegy 800 mé termázsa gyapotfonál (na gyobb részt csapágyakhoz), 900 kg. fehér gyapjotfonál kenőbelekhez és 400 kg. fe hér gyapjufonál szállítását biztosítani óhajtván,eziránt nyilvános pályzatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f.évi október 15 ik napjának déli 12 órájáig terjesztendők be. A pályázatra vonatkozó rész letes módozatok leírását tartalmazó.ajánlati felhí vási) a m. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál (Budapest, Andrássy-út 73 sz.) kap ható, a hazai kereskedelmi iparkamaráknál és az üzlet vezetőségeknél pedig meg tekinthető. Ezen pályázati felhívás kívánságra postán is küldetik. A 12291/96. sz. általános szállítási feltéte lek a fenti hivataloknál megtekinthetők, vagy alul írott igazgatóság nyomtatványtáránál 50fillérenmegszerízlietők.Ha a feltételek nek postán való megküldése kívántatik, a vételáron kí vül még 20 fillér postadíj is előzetesen beküldendő. vasutak Első magyar kir. (Az Akadémia közvetlen közelében). A z ő s z i é s t é l i i d é n y b e á l l t á v a l ajánlják angol mintára vezetett műhelyükből kikerült legújabb valódi angol és franczia szövetekből készült, bármely minta szerint kifogástalan, Ízléses és elegáns szabású ruhákat. szerinti 9255 KANN B U D A P E S T, Hunííílrin-nt 9 4. Telefon s z Brünner Testvérek Hirdetések felvétetnek a UMUV, Egyetem-iteza L O H R M Á R I A ezelőtt K R O N F U S Z 0 ALAPÍTVA: ^sas^ > I " V A L Ó D I ANGOL ÉS A M E R I K A I SPORTJÁTÉKOK^ Váltóláz és Hideglelés ellen LEGOLCSÓBB ME08IZHATÓ BESZERZÉSI FORRÁSA * KÉPES /, JlARJEGYZÉKETi/ Chininczukorka és Chinincsokoládé KÍVÁNATRA BÉRMENTVE KÜLD= melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók használata által, mely az emésztést elő nagy gyűlése lktiw-lieii Fiumében pályadíjjal ko segíti és a gyomrot rövid időn tökéletesen szorúzott Értéktelen hamisításoktól óvakodjunk. Mindenki csak a Rozsnyay U.-féle pályakoszoruhelyreállítja. Egy üveg ára i kr , 6 üveg franoo ZOtt készítményt kérje és fogadja el, melynek min den egyes csomagoló papirosán Rozsnyay Mátyás küldve 12 kor. 12 fill. 'névaláírása v. u f u r. HOd lllolvasható.» dsij a 10. öhíuo iutl atf- A t. ez. közönzég szive, figyelmébe ajánljuk, hogy minden készítményeink törvénye.,en bejegyzett védjegygyei vannak ellátva, mely az aradi szabadságsiobfol ábrázolja 3EFFCRANTAL BÜOAPIST- KA>omnru1.BoaszAri1Z',. laphaté: R O Z S N Y A Y M Á T Y Á S gyégysiertárábab Arad, Szabadság-ttr B u d a p e s t e n : Török J o o e f és dr. Egger l e o.nádor, gyógyszertáraiban valamint Lmjnden magyarországi gyégj szertárban «"" t e r, a r t t l D a n - " megnagyobbitatott erómüvl szőnyeg pótló és szörmeáru megóvó-intézettel. Megbízások átvétetnek: gyógyításéra, ezren m e n n e k Karlsbadba legbiztosabb és legkellemesebb szer, különösen gyer mekeknél, kik a keserű chinint máskép bevenni holott ezt a czélt otthon is elérhetik nem tudják a Rozsnyay M.-fele Rozsnyay M. PEPSINBORA 91 VIII., Baross-utcza 85. sz. saját házában leró gyárban és a következő fióküzletekben : IX., Calvin-tér 9. V., Hanninczad-ntcza 3. VI., Teréz-körút 39. VI., Andrássy-nt 16. Telefon Vffl., József-korát 2. szám. Telefon Szépség é s egészség. késve érkeztek meg, mert a rósz idő miatt a hajó nem bírt kikötni az előre megállapított időben. A kereskedelmi kamara fényesen fel díszített dísztermében lakomával várták őket. Estére azután Compiégnebe mentek vasúton s otl töltötték az éjszakát. Ezen az első napján a látogatásnak rósz volt az idő: folyton esett az eső s zúgott a szél. Másnap, szeptember 19-ón a czári pár Loubet köztársasági elnök kíséretében Eeimsbe rándult ki, megszemlélni a franczia hadsereg záró had gyakorlatait. Egy napi pihenő után, a mely idő alatt Paris minden pillanatban várta megérke zésük hírét, a mely napot azonban a compiégnei kastélyban töltöttek, a Reims közelé ben levő Béthény-ben tartottak szemlét a fran czia hadsereg fölött. Ez a szemle gyönyörű látványt nyújtott. Salonpetroleum és császárolaj I. rendű. Bérmentes szállítás. csipke, vegyészeti tisztító- é s mfifestő-intézete Bées,ll.,Lilienbrunngas.se17. A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I egész évre ÍO koron* Külföldi előfizetéseknél a postailag meghatározott viteldíj ia csatolandó. (» Világkrónikával) 1 félévre _ 5 cs. és kir. szab. légszesz-, villamos- és petroleumlámpa-gyár. Főraktár: Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 3. igazgatósága IGNÁCZ 9169 első magy.mech. szőnyeg-kiporlási,szőniiemegóvási és moly-irtási intézet. Nagy mérvben gőzerővel. csiga-nadrágtartó Speczialisták: díszmagyar, lovagié- és sportöltönyökben. F Virágvázák legszebb kivi telben nagy választékban. 48. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, OKTÓBER 6. messzeségből küldhette üdvrivalgásait a katona ság áttörhetetlen sorfalán keresztül. Ez a nagy elővigyázat könnyen érthető a legutóbbi szo KÍNCZIAORSZÁG hetekig készülődött az orosz morú események után. czár és neje fogadására. Előre meg volt Azoknak a csekély számú kiválasztottaknak, ugyan állapítva, hogy a látogatás csakis a a kik Dunkerqueben a partraszálláskor láthatták franczia hadi tengerészeinek és a hadseregnek szól s ezt a katonai jellegét szigorúan meg is a czári párt, általános örömet okozott az a jó tartották, de azért erősebben dobogott minden kedv, mely mosolyukból ós maguktartásából franczia szív az ünnepélyek napjaiban. Paris előragyogott. A czárné mindig fekete ruhában hiába remélte a hatalmas szövetséges fejedelem volt, mert kettős gyásza van: Viktória angol látogatását, a czár nem ment el máshová, mint királynőben nagyanyját, Frigyes német császár özvegyében pedig nagynénjét gyászolja. A czári Dunkerque-be, Reimsbe, Compiégnebe. pár jókedvét a francziák örömmel magyarázták A nagyközönségnek nagyon kevés alkalma arra, hogy otthonosan érzik magukat hazájuk volt látni a fejedelmi vendégeket s a tiszte letükre kifejtett pompát. A hol a czár és kísé földjén. A hajóról a fogadásukra megjelent előkelő rete megfordult, azoknak a helyeknek közelébe sem engedtek senkit a hivatalosokon és meg ségek sorfala közt egyenesen a dunkerquei hívottakon kívül, a kíváncsi tömeg csak nagy kereskedelmi kamara épületébe mentek. El AZ OROSZ CZÁRI PÁR FRANCZIAORSZÁGBAN. Képes árjegyzék- iiigyen és bérmentve. ERICH 40. SZÁM Csupán a j egész évre 10 korona előfizetési feltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG m j eg z»vre 2 4 koron. félévre 8 VASÁRNAPI ÜJSÁG \ lélévr POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 ' Vendéglői, kávéházi, és háztartási üvegneműek gyári raktára. KOTSCHY ; m 8925 B u d a p e s t e n, V. ker., F e r e n c z J ó z s e f - t é r 8. állam kényelmes, mindig alkalmas, ele gáns szabad testtartás, könnyű mozgás, könnyű lélegzés, nincs nyomás, nincs izzadás, nincsenek gombok, nincs nadrágtartó, nincs többé szijj. Ara darabonkint 1 50 korona, a pénz előleges megkül dése esetén francit. Utánvét 70 fillérrel több 3 drb í kor. ti drb 7 kor. és 12 drb 12 kor. szállítja üveggyái részvény- társaság Egészséges B u d a p e s t, D o r o t i y a - u. II, I. e m. TELEFON $3Mk?TüJH Pályáz ati hirdetmény. A magy. férfi-szabók Étvágytalanság és Gyomorgyengeség Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részy.-társ. Budapest, 1901 szept. hó. BALOG BÉLA és LAJOS Muhabérlet tetszés kombináczióban. i CAZDASÁGI KSTÉÚRÚKJtHÉR MWrrtOTÖKCTEirJCTOTA I t a t n i ZSINE.GEK.Z5flKOK.rOMYVAK.KCimTŐALÖK-- lenniscmnook ilkcszjttse A L'Iüostration" rsj». tpartklkpé rornattknírvl FElSZEITKLeSK^ FwnkUn-Táreulat nyomdája, (Budapaatan I V, Egyetem-ntcza 4. az.) (umomftkísillléieíweii AZ OROSZ CZÁRI PÁR PARTRA SZÁLLÁSA DUNKERQUEBEN.

2 SZÁM. 1901^48. ÉVPOI,^ önök jegyesek s egy hónap múlva meglesz az esküvöjök is. Oh, Tarpataki úr, ki sem mondhatom, mily Elbeszélés. hálás vagyok s mily boldoggá tesz ön! a,. a. Irta Vértesi Arnold. dozott a művész. Lementével dicsérjük a napot, uram Hallatlan szemtelenség! fakadt ki Tar viszonzá hidegen Tarpataki Zsigmond. >;em pataki Zsigmond úr. Ilyen éhenkórász mu tudom, hogy oly nagyon hálás lesz-e ön, h a zsikus még meg meri kérni a leányunk kezét! A művésznek, Arányi Leónak másképen, megtudja föltételemet. A leányt megkapja ön udvariasabban mondta el ezt Tarpataki Zsig de egyebet semmit. Értette ön? Semmit egye mond. A művészekkel nem szoktak úgy be bet, egy fillért sem. Tetszik? Boldog vagyok, - ismételte a íiatal emszólni. Ámbár megérdemelnék. De az ember, ber, de hangja már nem volt oly lelkesült a habár forr benne a méreg, mégis megválogatja arcza sem ragyogott úgy. a szavakat: köszönik a megtisztelést, Elza még igen fiatal, még nem szándékoznak férjhez adni Ördögadtát! gondolta magában; és különben is már volna valaki, a kit kisze szép história volna, ha ez a nyakas vén ember meltek, nagyon sajnálják, hogy nem adhatnak igazán úgy tenne. kedvezőbb választ... De biztatta magát. Hiszen ez csak olyan Most azonban kitört az elfojtott méreg. Tar ijesztgetés. A szülők nem hagyják el egyetlen pataki úr nem érti, hogyan merészelhetett az gyermeköket. Szó sincs róla. Bizonyosan csak próbára akarják őt tenni. az ember... Talán te biztattad, Elza? Nos, a próbát fényesen kiállta. Ünnepélyesen Igen, ón hatalmaztam föl, hogy szól kijelentette, hogy nem is kivan semmit, ő tisz tán csak szerelemből házasodik, ne tessék semmi jon, felelt a leány. Sápadt volt, de határozott. Bátran tekintett mellékczélokra gondolni. Annál jobb, hát akkor rendben vagyunk. dühös atyjának a szemébe. Elza most haza jön velem. Gondolom, nincs Még nyíltan bemered vallani? szörőszi ÉNEK. kifogása az ellen? nyedt el Tarpataki úr. Megint csak árva lett a rétünk, Tarpatakinó nem kevésbbé szörnyűködött. Nincs, nincs, hajlongott udvariasan a Az erdőnk hallgatag megint... No de ilyet! Ki hallott már valaha ilyet? Meg művész. Megint csak nincs már mit keresnünk, Tulajdonkép nagyon örült, hogy a dolog így őrült ez a leány? Mikor a legjobb partik közt Kivel beszélnünk idekint! válogathat. Egyetlen leány, a kinek két nagy ütött ki. A botrány ártott volna az ő tanári háromemeletes ház lesz az öröksége. Nem afféle állásának is az akadémián. Nem szeretik az A vadvirágok összebújnak, nesze semmi, fogd meg jól, nem holmi adós olyan tanárokat, a kik megszöktetik tanít Mint a virrasztó emberek... sággal teletáblázott, hanem tiszta tehermentes ványaikat. Noha ő egészen ártatlan ebben a Hideg szél orgonál az erdőn, Bús, temetési éneket. házak. Még egy gróf is elveheti, vagy akár dologban, ő nem biztatta rá a leányt; de ki micsoda nagy úr, nem efféle rongyos muzsikus. hiszi el neki? Most azonban egészen nyugodt A pusztulás fájó jelének Legyen eszed, Elza? lélekkel fogadhatja a gratulácziókat. Az egész Nem lelni már számát, szerit... De a leány makacs. Arányi Leó, vagy senki! tanári kar irigyli. Főkép a vénebbek, a kik már A halál jár itt, a halál jár, nem remélhetik, hogy egy szép, fiatal, gazdag No hát senki! mondta az apja. És menekülni kényszerit. Hadd vénüljön meg inkább itthon, de ahhoz leány ilyen konokul beléjök szeressen. a hegedűn ezinezogó semmi emberhez még Valami mégis nyugtalanította Arányi Leót s De hova, merre menekülnénk? sem adják. mennél közelebb érkezett az esküvő napja, Ha nem Hozzál, Uram, kihez? Tarpataki Zsigmond kimondta a kemény szót annál jobban nyugtalanította. Úgy látszott, A te örök tanácsod ellen, s ő nem afféle ember, a kit könyörgéssel vagy hogy Tarpatakiék igazán meg akarják tartani, Fölebbezés ninc3 senkihez! könnyhullatással meg lehetne lágyítni. a mit fogadtak. Még csak kelengye sem készül Te hinted a nyárt be virággal, Am a leány nem sírt és nem is könyörgött. az Elza számára, sem ezüst-, sem fehérnemű. Tiéd tavaszunk és telünk... Tudta, hogy hiábavaló. De az ő akarata is erős De talán ez még mindig csak próba. Lehetet Oh, fogadj oltalmadba minket, volt és mikor azon este vacsorára keresték, sem len, hogy a gazdag Tarpataki Zsigmond úgy 8 áldd meg reménynyel a telünket, a szobájában, sem az egész házban sehol nem adja férjhez a leányát, mint valami hordár vagy Gondviselő jó Istenünk!! találták. napszámos. SzAbolcska Mihály. Az anya kétségbeesetten jajveszékelt, az apa Szólni azonban nem mert, csak rejtett boazonban nem vesztegette az időt, kocsiba ült s szúsággal várta, hogy mi lesz hát? SZEGÉNY VAGYOK. egyenesen Arányi Leó hegedűművész lakására Egyszerűn, minden pompa nélkül ment végbe hajtatott. Én egy szegény, küzdő ember vagvok az esküvő, aztán elutazott a fiatal pár Olasz S reám e sors túl sok terhet rakott, A szerelmes párt ott találta együtt. A fiatal országba. Persze kölcsönvett pénzen. Mikor az De adott az örömből is nékem : ember megdöbbenve, zavartan kereste a szava ember ilyen fényesen házasodik, hitelező is Nyolcz gyermekért hull a verejtékem. kat, hogy mit mondjon : akad, meg jóbarátok is, a kik aláírják az ember Tarpataki úr... nek a váltóját. Sokan néznek szánakozó hitben: Tarpataki Zsigmond félbeszakította: Ámde mikor visszatértek, mert hát az a kis Szegény embert megverte az Isten! Hagyja el, nincs sok szóra szükségünk. kölcsönpénz hamar elfogyott, nagyon csodál En meg, ha ezt a hangyabolyt nézem, Nem azért jöttem, hogy most szemrehányást kozott Arányi Leó, hogy apósa még most sem "Véget nem ér a gyönyörűségem. tegyek. A botrány megtörtént; nem fogom azt nyúl a Weitheim- szekrény be. még azzal növelni, hogy zajt Üssek. Leányom Jó az egyik, tán roszabb a másik... Hiszen gondolhatná, hogy mi sem élünk megszökött: azon már változtatni nem lehet Hát ki tudja, melyikből mi válik? levegőből. Én nem tudom, de hát nem is kérdem, Az én akaratommal soha sem lett volna önnek A fiatal asszony engesztelte zúgolódó férjét: Mind egyformán kedvesek 6k nékem. a felesége; most már hiábavaló volna tovább Ne félj, édes, megélünk mi így is. Meglá ellenkeznem. tod, milyen takarókos leszek. Meglátod, hogy Ha felsóhajt valami «jói lélek: - A p á m! - k i á l t o t t a leány, megragadva Vájjon miből élnek meg szegények?! nekem semmi sem kell. Egy kunyhóban is atyja kezet s forrón csókolgatva. Én remegve nézek köztük széjjel: megélek veled. Ereszsz el, - szólt Tarpataki Zsigmond Jó Istenem, egyet se' vegyél el. Jó, jó, vélte a művész. A takarékos szigorúan 8 visszavonta k e z é t. _ N a g y b z é ság nagyon szép, de mégis... hoztál ram és soha sem bocsátom meg. Hogyha adtad, el nem hagyod őket, A többit már csak gondolatban tette hozzá. Oltalmadban majd csak fel is nőnek, A fiatal ember is szólni akart. Tarpataki Zsig Nem azért házasodott, hogy most kunyhóba Akkor ok is bt állnak a sorba mond keményen rá nézett: menjen lakni. Van esze. Hiszen ha csak épen S mindenik a maga terhét hordja. - Mondtam, hogy nincs szükség az ön men azt akarta volna, talált volna más leányt is, G. Diószeghy Mór. tegetőzésére. A leányom nagy ostobaságot köve inkább kedvére valót. Egy kis pénzt is kapha tett el; am lássa következményét. Mától fogva tott volna. Nem annyit ugyan, mint a mennyire 103,000 gyalogos és 20,000 lovas állott itt egy óriási hadoszlopban, négyszáz ágyúval. A czár lóháton elvágtatott a katonák előtt, a Preobrazsenszki-ezred egyenruhájában, míg a czárnó Loubet elnökkel hintón követte őt. A czár nagy érdeklődóst tanúsított a látottak iránt. Egyik másik csapat előtt megállott, kérdezősködött s az új franczia gyorstüzelő ágyúk szerkezetét egy tüzérhadnagygyal alaposan megmagyaráztatta magának. A czárnó, ki szenvedélyes amateur-fényképész, ezalatt kis gépével fényképi fölvételeket vett föl férjéről, a mint a franczia ágyúkat vizsgálgatja. Nagyon nyájas és barátságos volt a czár is, a czárné is a franczia urak iránt a különböző lakomákon és fogadásokon : a witry-i erődben tartott reggelin, a compiégne-i kastélyban adott díszebéden, a kastély kis színházában tartott díszelőadáson. Az urakon kívül a legfőbb fran czia állami méltóságok nejei is részt vettek az ünnepélyek egy részében, a kik minden tőlük tel hetőt megtettek, hogy a czárnónak kellemessé tegyék ott tartózkodása idejét. Elutazása után a czár táviratban köszönte meg a szíves fogadást a francziáknak. HOZOMÁNY N É L K Ü L. 10. BZAM^ ÉVFOLYAM. Elzának van kilátása. De mit ér az a kilátás, ha ez a konok apa megbicsakolja magát s éle tében egy fillért sem ad? A milyen erős, egész séges ember, még harmincz évig is elélhet, vagy tovább is. Engem bizonyosan előbb eltemetnek, gondolta elkeseredve a vézna művész. Főkép ha így zaklatják, porlik, exequálják. Lefoglalták már a fizetését is a zeneakadémiá nál s magánórákat kell adnia, ha meg akar élni. No, ez ezudar állapot. Ezért ugyan érdemes volt megházasodni. Kollégái gúnyosan, szána kozva tekintenek rá. No, az aranyhalacska, melylyel úgy dicsekedett, hogy sikerűit megkaparítni, nem sok szerencsét hozott. Már a második évben két kis szobácskába szorultak valahol a Józsefváros végén. Elza maga főzött s ugyancsak sovány ebédeket, va csorákat kellett főzni. A tüzelővel is takarékos kodni kellett. Ha nem volt otthon Leó, be sem fűtött szegény asszonyka, csak beburkolózott egy nagy kendőbe s úgy ült ott dideregve a szobában. Olyankor, ha nem jött haza a férje, ebédet sem főzött magának, csak egy kis kávét. De nem panaszkodott soha. Szelíd nyugalommal tűrt minden Ínséget s mosolyogva, édes csókkal fogadta hazatérő férjét. Az rendszerint zsémbesen jött haza. Otthon nem volt megelégedve semmivel, fitymálva, csak a villa hegyével kóstolgatta, a mit elejébe tálalt felesége, durván rátámadt, ha hideg volt a szoba s szidta ezt a nyomorúságos életet. Hát az apád, az a lelketlen vén zsugori soha sem fog már segítni rajtunk? Az asszony hallgatott. Nem akarta megmon dani, hogy tegnap is ott járt a szüleinél, de atyjától azt a feleletet kapta: Ha haza akarsz jönni, haza jöhetsz s ismét a mi leányunk fogsz lenni; de annak a lumpnak a számára nincs pénzem. Míg annak a felesége vagy, egy fillért se remélj tőlem. Minek mondaná el? Miért izgatná föl Leót? Dicsekedni sem akar a hűségével. Nincs oly nélkülözés, a mit ő örömest el ne tűrne sze retett uráért. A művész azonban érzékeny s nem szeret dideregni. Miért nem fűtöttéi be? Szelíden, alázatosan felelt az asszony: ő iga zán nem fázott. Igazán. Mindegy, mormogott a férj, nekem fűts be. Akkor sült ki, hogy nincs már se fa, se szén, elfogyott. Hát miért nem vettél? Az asszony akadozott: Édes Leó, én gazdálkodtam, a hogy csak tudtam.., Az ideges zenész öklével ütött az asztalra: Már megint nincs pénzed? Dühösen kotorászott a zsebében, de pár hatosnál egyebet nem talált benne. A többit elköltötte a vendéglőben, a hol ma néhány paj tásával vacsorált. Most egész dühe az asszony ellen fordult: Azt hiszed, hogy nálam is garmadával áll a pénz, mint apádnál? Jobban is tennéd, ha visszamennél oda s békében hagynál engem. Az asszony rémülve tekintett rá. Szólni sem bírt, annyira elszorította szívét az ijedség. De az önző ember csak magára gondolt most s könyörtelen folytatta: Igen, igen, azt gondolom, legokosabb volna. Minek kötöd tovább a nyakamra maga dat? Láthatod, hogy minden nyomorúságom nak te vagy az oka. Az asszonynak két nagy könycsepp gördült III. VIKTOR EMÁNUEL IFJÚKORI ARCZKÉPE. végig sápadt arczán. De nem szólt egy szót sem. Másnap este, mikor hazajött Arányi Leó, már nem találta a lakásban. De nem búsult utána, sőt nagy megkönnyeb bülést érzett. Helyes. Most már elválnak és ő újra szabad lesz. Megelégedve nézegette magát a tükörben. No még elég csinos legény, beleszerethet még valami fiatal leány. De most jobban fog vi gyázni, nem megy neki vakon a bajnak. A szerencse azonban csak nem akart mutat kozni. Már két év is eltelt a válás után s még sem akadt egy jó parti, mikor egyszerre várat lan fordulat következett be. Tarpataki Zsigmond és neje gyorsan egymásután meghaltak s a szép vagyon Elzára szállt. És ime, a temetés után megjelent Arányi Leó. Nagyon szép beszédre készült el: Elza, édes, aranyos Elzám, visszavezetett hozzád a szívem... De Tarpataki Elza hidegen szakította félbe: A vagyonom vezette vissza. Szíve önnek soha sem volt és most már nekem sincs. III. V I K T O R E M Á N U E L K I R Á L Y NEVELÉSE. Királyok nevelése mindig nagy fontossággal bir a népekre és országokra nézve. Bagyogó példát nyújt erre Marcus Aurelius, ki még trónralépte előtt kora tudományosságában és a jó cselekedetekben nevelve, mint császár sem szűnt meg a bölcselkedés legmagasabb igaz ságait keresni és követni. Viszont, rémülettel gondolunk rá, mi lett volna XIV. Lajos unokaöcscséből, a kegyetlen, vad és gőgös Bourgogne herczegből, kit Saint-Simon a legvisszataszítóbb jellemű embernek fest, ha Fénelon, Fleury és Chevreuse herczeg jóra nem fordítják lelkü letét s a világgyűlölő lényből jámbor, istenfélő, szent életű embert nem nevelnek. Az európai politikában őseinél jóval nagyobb szerepet van hivatva játszani az új olasz király, III. Viktor Emánuel. Fejlődésébe ép ezért lélek tanilag is érdekes hiteles bepillantást vet nünk annak a könyvnek nyomán, melyet egyik gyermekkori nevelője, Morandi bocsátott most közre azalatt a czim alatt: «Hogyan neveltetett III. Viktor Emánuel?» Egy marezona, de hű és kötelességtudó ka tona, Osio tábornok még mint törzskari ezredes kapta a megtisztelő feladatot, hogy a trón leendő örököse nevelését vezesse al-udvarmesteri minőségben, mert a főudvarmesteri állás régi udvari szokás szerint mindig az Annunciata-renddel felruházott tábornokot illet meg, s ez az állás betöltetlen maradt Osio megbí zatása folytán. Az ezredes különben már akkor végig küz- 639 dötte az 1859-diki hadjáratot, részt vett Capua ostromában, 1866-ban aztán az angolokkal a Tódor abis8ziniai király elleni hadjáratban, majd a berlini udvarnál viselt diplomácziai állást. De mindé különböző foglalkozásai közt is megmaradt tudósnak. Nem volt nap, melyen a latin klasszikusokat ne forgatta volna. A ki rályi herczeget világtörténetre, katonai tudomá nyokra, földrajzra, német nyelvre és irodalomra oktatta. Szigorú és katonás volt az a nevelési rend szer, melyet az olasz trón Örökösével szemben szem előtt tartott. Úgy bánt vele, mint bármely más közönséges halandóval, semmi elnézést nem gyakorolt, se kedvezést a legcsekélyebb dolgokban sem. Ha a leczke alatt szükség volt valamire, a királyi berezegnek kellett érte menni, ha véletlenül leejtette könyvét, neki magának kellett fölvennie. De a mellett okosan fölhasználta királyi tanítványa önérzetét is és állhatatosan megkövetelte tőle minden köteles sége pontos teljesítését. Akárhányszor megtörtént, hogy maga a király és királyné próbálta meg az ezredest egy- egy óra elengedésére birni, hogy a trónörökös va lami meghívást elfogadhasson. A válasz csak nem mindig tagadó volt. Megtartotta és meg tartatta tanítványával is az órarendet úgy, mint hogyha esküt tett volna rá. A lovaglásra naponta egy óra volt szánva. Ilyenkor nem törődött a herczeg gyakori főfájá saival. Sőt egy esős téli reggelen, mikor a her czeg meghűlt s feje a szokottnál is jobban fájt, úgy, hogy környezete is a gyakorlat elhalasz tását vélte volna kívánatosnak, a Bzigorú pre ceptor felförmedt: «És ha holnap háború ütne ki, nem kellene a herczegnek főfájása ellenére is lóra ülni?» Ez ellen természetesen nem lehetett szólni; az orvos fejét csóválva csak ennyit mondott: «Ezekkel a katonákkal nem lehet beszélni.* Jaj volt, ha a herczeg Írásbeli dolgozatait valami tintafolt éktelenítette. Egy ízben épen Morandi felügyelete alatt javítgatta a herczeg írásbeli feladványait s ez alkalommal egy feles legesnek jelzett szót ki kellett volna húznia. A herczeg kihúzta s aztán szórakozásból egy háromszöget rajzolt föléje. A mint az ezredes ezt meglátta, előbb keményen megdorgálta a kis herczeget, azután összeszidta tanítóját is, a mért nem tépte szót mindjárt a dolgozatot. Hasonló pirongatásokból sűrűn kijutott Ill-ik Viktor Emánuelnek az ezredes részéről és pedig többnyire czélzatosan más tanítói jelenlétében. Megtörtént, hogy Osio ezredes ilyen mondásokra ragadtatta magát: «Tanulja meg, hogy egy király fia, vagy suszter fia egyre megy; ha sza már szamár!» Azzal dühös sarkantyúpen getés közt távozott, becsapva maga után az ajtót. Mikor aztán elkövetkezett a trónörökös vizs gája, a király, a királyné, a miniszterek és az összes tanári kar jelenlétében, három óra hoszszat állt a fiatal tanítvány megszakítás nélkül a kérdések kereszttüzében. Egy pillanatra sem pihent meg s ezredese büszkén kiálthatott fel a kérdések ostroma közben: «Itt nincs semmi csalás.» Dicséri az olasz trón örökösének érett gon dolkodását, hogy ez a bánásmód nemcsak hogy nem idegenítette el instructorától, ellenkezőleg, csak fokozta iránta való tiszteletét és háláját. Gyermetegségében bájos epizód tanúskodik e mellett. Egy reggel Bazzani festő ép rajzleczkót adott a herczegnek, mikor észrevette, hogy az lopva többször tekint az órára, a mi addig nem volt szokásában. Egyszerre aztán felszökött helyéről s a kissé távolabb ülő s olvasásban elmerült ezredeshez szaladva, azt megölelte s megcsókolta. Azután Bazzanihoz fordulva így szólt: "Lássa, ép most telt hét éve, hogy az ezredest mellém adták.» Viktor Emánuel már korán folyékonyan be szélt három nyelvet: az olaszt, francziát ós angolt. Előbbiben a legtisztább toskánai kiejtést beszéli, a mit anyjának köszönhet, a ki súlyt fektetett rá, hogy született florenczi inast sze\ gődtessen melléje. Az angol nyelvet Lae ErzséI bet nevű guvernantejától sajátította el s anyjá val való társalgás közben tökéletesítette. Az egyes tudományszakokba a következők vezették b e : Morelli di Popolo a mennyiségtanba, topog ráfiába, tüzérség- és erődítéstanba, a lőfegy verekbe és katonai gyakorlatokba, a katonai büntető törvényekbe és szolgálati szabályza-

3 640 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 40. SZÁM ÍVPOWAU tokba. Zamboldi a latin nyelvbe, Anzino a vallástudományba és bölcseletbe, Perotti a természettudományokba, Mariani és Arnoud a franczia nyelv- és irodalomba, Bliss az angol nyelvés irodalomba, Mariani a rajzba és műtörténelembe, Bazzani a távlattan, tájkép és vízfestés elemeibe, Cerasoli Giulia asszony a zenébe, Calori és Perise a vívásba. A görög nyelv tárgyában hosszú viták folytak, végre is mellőzték, mint szükségtelenül terhelőt. Azonkívül a királyi herczeg már 12 éves korában kitűnő vadász volt s 1880 július 7-én ejtette el első zsákmányát, egy fáczánt Cepodmontéban. De különösen az irodalom s ebben is főként a Dante-irodalom fenséges világa kötötte le a fogékony ifjú magasra szárnyaló lelkét már zsenge korában. «Csak Danteről, az alvilágról, az elkárhozottak leikéiről beszéltet mindig» vallotta meg maga Umberto király, a ki a Divina Commoedia» gyönyörű kiadását Felice magyarázatával * kedves fiának, a tudományok iránti szeretete jutalmául* akarta ajánltatni. És a herczeg a remek költemény minden helyét szabatosan volt képes magyarázni jegyzet nélküli szövegből, a Barbara-féle gyémántkiadással kezében. Hasonló lelkesedésre ragadta Silvio Pellico «Fogságom* czimű műve is; könynyeket sajtolt az ki szemeiből és nem egyszer LOVAS VADÁSZOK. PIHENŐ GYAKORLAT KÖZBEN. A FRANCZIA NAGY HADGYAKORLATOKRÓL. Jonon és társa fényképei után. ragadta méltatlankodó felkiáltásokra, melyeket csak Morandier tudott elcsitítani, mikor emlékeztette a szavojai háznak Ausztriához való most már barátságos viszonyára. Nagy serkentésére szolgált a latin nyelvben felséges anyja, Margit királyné példája, ki vele együtt tanulmányozta a klasszikusokat. C 0 r- nelius Nepos fordítása közben beszélte egyszer tanárának, hogy Margit királyné mennyire büszke rá, hogy ő már Vergiliust fordítja. «De hiszen tette hozzá a mamának nincs egyéb dolga, holott nekem még annyi más tanulni valóm is van!» Jó dilettánsságig vitte a herczeg a festésben ép úgy a zenében, melyben képes zongorán első látásra kifogástalanul lejátszani egy-egy közepes nehézségű Schubert- vagy Schumanndarabot. Ezen túl azonban a zenére való hivatottsága korlátolt maradt s egyszer nem is habozott zenetanárnőjének kereken kijelenteni: «Nem akarok roszat mondani olyas valamiről, melyre annyi időt szánt ön, s melyért annyi kitüntetés érte. De nem gondolja mégis, hogy húsz trombita nagyobb hatást tesz minden zongoránál?!) Inkább gyakorlati czélúak és természetűek tűi.' T SZEKERÉSZEK. " 4 * vé$k*> voltak ifjúkori időtöltései is. A Quirinál kertjében például sánczokat s bástyákat épített, apró tüzérséggel, falvédekkel és más erődítési munkákkal. Hozzá utakat, ösvényeket, vízfolyásokat vezetett, melyek folyókat helyettesítettek hidakkal ós malmokkal. Azután a fényképezésre adta magát és nagy tökélyre vitte. Majd pénzeket és érmeket kezdett gyűjteni s valóban képzett numizmatikussá lett. Ez utóbbi szenvedélyének fölkeltébót egy iskolai dolgozatában 1883 április 9-éről következőleg adja elő: «Három-négy évvel ezelőtt véletlenül egy IX. Pius pénzre tettem szert s megtartottam. Azután egy másikhoz jutottam s ezt is az elsőhöz tettem s ily módon összeszedtem valami tizenöt különböző fajtájú pénzt, mikor a király mintegy hatvan darab rózpénzzel ajándékozott meg, melyek, az előbb szerzettekkel egyesítve, képezték aztán magvát gyűjteményemnek.»elbeszéli aztán tovább,hogy éremgyűjteménye, miután egy időre feledésbe merült, majd ismét eszébe jutott, gyarapította fokról-fokra felséges szülői adományaival, melyekkel időnként, különösen karácsonykor meglepték, míg végre háromezer darabra szaporodott fel. Nem feledi el megemlíteni azt sem, hogy mily módon rendezte később gyűjteményét, hogyan szolgált az történelmi tanulmányaiban hathatós segédeszközül, s aztán így végzi: «Ettől fogva, mikor csak időm volt, mindig találtam valami hasznosat abban, hogy érmeimet rendezzem, vagy könyveimben valamely dátumnak utána nézzek.* Pár évvel ezelőtt azonban más módszerre tért át, legalább így ir 1895 október 22-ikén SZÍM évfoiyam, Morendinak. «Néhány esztendő óta csak új és középkori olasz pénzeket kutatok. Föl kellett hagynom az ókori érmek gyűjtésével, mert beláttam, hogy csak kutatásaim korlátozásával remélhetem, hogy választókos gyűjteményt állíthatok össze.» így támadt Viktor Emánuel trónörökösben a dcorpus Nummorum Italicorum» eszméje s megvalósítása, mely a tudomány babérát is biztosította az ifjú uralkodónak s dicsőségére fog szolgálni akkor is tán, mikor már egyéb tetteit rég elfeledtette az idő az utókor emlékezete előtt. A FRANCZIA NAGY HADGYAKORLATOKRÓL. A Bheims tájékán tizenhárom napig tartott franczia hadgyakorlatok szeptember 21-én Bethény nevű kis városnál véget értek. A franczia manőverek az osztrák-magyar sereg csapatjai által megtartott nagy hadgyakorlatoktól annyiban különböznek, hogy nálunk leginkább két hadtestet, vagyis ezer embert szoktak összevonni, melyek aztán egymás ellen működnek, mig a francziák rendesen nagyobb tömegeket, mint például most Eheimsnál 150 ezer embert mozgósítanak. Ezen csapatok ezredenként különféle gyakorlatokat végeznek, se a külön- azzal, ha emberei a sorban csevegnek és a rendet meg nem tartják, egyszóval, azon feszes és szigorú tartást, mely nélkül a fegyelem, békében úgy, mint harczban lehetetlen, teljesen figyelmen kívül hagyják. Az Afrikában éscokhinkliinában szolgált egynémely ezredeken teljesen más tartást lehetett észlelni. A lovasság remek paripái, nyerge és kantározása hasonló a magyar huszárságéhoz, valamint a ló teljes felszerelése is. A lovaglás meglehetős képzettségre mutat ugyan, de még sok kívánni valót hagy hátra. A műszaki csapatok közt első sorban a tüzérség tűnik fel. Ennek szabatos mozdulatai és gyors lemozdonyozási rendszere figyelmet érdemelnek. Miklós czár Andró tábornok hadügyminiszternek a franczia hadsereg "haladásáért* teljes elismerését fejezte ki. A kétes bóknak André tábornok aligha örült. A czár tábornokai sokat tanúihattak volna a franczia csapatok élelmezési rendszeréből, melyhez hasonlóval egy európai sereg sem dicsekedhetik. A Rheims körűi összevont 140 ezer ember és 15 ezer ló ellátása egy pillanatig sem akadt fenn, s midőn a csapatok elszállítása a rheims-párisi vonalon megkezdődött, a személyes áruforgalomban a legcsekélyebb változás sem történt. Egészben véve a rheimsi nagy hadgyaböző fegyvernemek, gyalogság, lovasság és tüzérség nem működik együttesen e hadgyakorlatoknál. A mostani hadgyakorlatokat befejező nagy szemlénél Miklós czár és neje is jeleit voltak. Szeptember 21-én délelőtti 10 és fél órakor a csapatok a Bethény melletti óriási nagyságú sikon hadosztályi tömegekben voltak felállítva. Az orosz uralkodó pár Loubet elnökkel 10 órakor érkezett a fresnois-i indóházba, a hol a czár lóra ülve, a franczia hadügyminiszterrel, André tábornokkal a gyakorlótérre lovagolt. A czárné és Loubet elnök, valamint a többi vendégek kocsin hajtattak oda. Először a gyalogság vonult el; a lovasság században ügetve követte, végűi a hadtestek és hadosztályok tüzérsége jött. A szemle délutáni egy órakor ért véget. Befejezésül Brugére tábornok, a franczia hadsereg főparancsnoka, az egész lovasság élére állva, fokonkint gyorsított vágtatásban azon díszemelvény felé vezette, melyen a czár ült nejével A nyolczezer lovasból álló tömeg Brugére tábornok kardjának intésére 100 méternyire az emelvény előtt egyszerre megállt. A mi magát a hadgyakorlatokat illeti, mint máskor, úgy most is kitűnt, hogy az emberanyag minőségét, a felszerelést s a fegyvert illetőleg a franczia sereg kifogástalan, de az a bizonyos fesztelenség és nembánomság, mely a tiszteken valamint a legénységen menetelés, megállapodás és indulás közben mindenkor látható, most is feltűnt. A franczia gyalogos tiszt nem törődik A MARKOTÁNYOSNÉ KOCSIJA KÖRÜL. LANES ÉS NEGRIER TÁBORNOKOK. 641 BRUGÉRE ÉS BERTHELOT TÁBOBNOKOK ELINDULÁSA A HADGYAKORLAT VÉGEZTÉVEL. A FRANCZIA NAGY HADGYAKORLATOKRÓL. Jonon ét térj. fényképei»ub.

4 VASÁKNAPLJJJSÁa korlatok bebizonyították, hogy azon óriási öszszegek, melyeket a franczia nemzet 1871 óta véderejének kiképeztetésére fordít, nem vesztek kárba. KLUBBOK. Nemcsak neve és eredete, de jellege is töké letes angol a férfitársaságok ama második ott honának, melyet a modern tökélyre fejlesztett klubb nyújt ma az üdülésre és szórakozásra vágyó férfivilágnak. Nem mintha női klubbok is ne támadnának, ma már mind sűrűbben, különösen Parisban s Amerikában, de igazi klubb-életet mégis csak a férfiak s ezek között is első sorban az angolok tudtak valóban te remteni. A legelső ismert klubb is angol volt, a «Hableány», még a XVI-dik században s tagjai között ott találjuk az Erzsébet korabeli Anglia minden nevezetes alakját, egyebek közt magát Shaksperet is. I. Károly zavaros idejében a hangulat nem volt kedvező klubbeli össze jövetelekre, de már II. Károly alatt anabaptis ták, presbyteriánusok s a köztársaságiak meg alapították a «Borjúfej»-klubbot a királypártiak gúnyjára. Társas összejöveteleiken ugyanis a fő ételfogás borjúfejből állott, mely az elhalt királyt jelképezte, bár alkalmilag csukafej is megtette ezt a szolgálatot, kis hallal szájában, mint a zsarnokság symboluma vagy vadkanfej almával szájában, a bestialitás jelvénye. Ilyen kor ünnepélyesen elégették Károly király könyve, az Ikon Basűika egy példányát, kivég zésére zsoltárt énekeltek s a borral megtöltött borjúkoponyából ittak. A tizenhetedik század végén támadt London ban a Korsó-klubb is, melynek lakomáit érde kesen írja le egy névtelen kortárs. Egy közel kilenczven éves aggastyán elnökölt az össze jöveteleken, valamivel emeltebb helyen ülve karszékében, hogy rendet tartson a társaság fölött. A terem másik végében az egész idő alatt hárfás játszott. Időnként felállt valaki, hogy egy dalt énekeljen. Egyebet mint sört nem ittak s minden klubb-tagnak megvolt a maga külön kancsója s ennek helye az asztalon krétával volt megjelölve. Mindenki akkor távo zott, mikor akart, de már hétkor meg kellett jelennie, hogy helyet kapjon s tizkor már a társaság nagy része eloszlott. Anna királynő idejében különösen nagy virágzása volt a klubboknak. Egy angol vidéki városban külön klubbja volt a kövéreknek. A klubb-helyiségnek két bejárata volt, egyik közepes nagyságú, a másik két szárnyas ajtóra nyíló. A ki az előbbin be tudott férni, azt nem vették fel, de ha benszorúlt, akkor feltárták előtte a kétfelé nyíló ajtót s diadallal fogadták körükben. Bár a klubb csak tizenöt tagból ál lott, három tonnát nyomott. Maró ellentéte volt ennek a «Madárijesztők* köre s a kettő közt nem sokára oly halálos vetélkedés támadt, hogy a két polgármester egyikét évenként az egyik, másikát a másik klubból kellett választani. Egy kövér egy so vány. Nem kevésbbé népszerű volt az «Ü-hüm* klubb, a melynek tagjai csendesen szívták pipáikat s egy szót se szóltak. Kevésbbé ártat lan emberek verődtek össze a «Párbajozok klubbja*-ban, melybe csak olyat vettek be, a kinek már volt párbaja. Elnökük egyetlen mér kőzésben hat embert ölt meg s a többi tagok is áldozataik száma arányában foglaltak helyet körüle. London utczáinak sokáig volt rettegett réme a «Mohock-klubb». Ennek tagjai előbb holt részegre itták magukat, azután szétszóródtak az utczákon s minden szembejövőt megtámad tak. Sokat leütöttek, másokat leszúrtak vagy megkéseltek, s az őrséget megszalasztották. Voltak különböző mesterfogásaik, p. o. áldoza taiknak laposra nyomni az orrát s ujjaikkal kiszúrni szemüket. Ezt nevezték *oroszlánugratámak.* A «tánczmesterek» arra tanítot ták tanítványaikat, hogyan kell magasat ugrani a lábaikon átszúrt kardoktól. Buktatóknak ne vezték azokat, a kik a nyalábra kapott asszo nyokat ültették fejökre. Az angolok kedvencz nemzeti eledeléről, a tbeafsteak»-r61 nem egy társaság vette ne vét. De a legmaradandóbb emlékű az volt, a Jonon és társa fényképei ntán. Duchesne franczia és Sakharov orosz tábornok. A FRANCZIA NAGY HADGYAKORLATOKRÓL. melyet a XVIII-dik században alapított a Covent Garden színház egyik igazgatója s mely összejövetelei helyét sűrűn változtatva, végre 1867-ben megszűnt. A tagok csak huszonnégyen lehettek s magának a régens herczegnek is, mikor felvételét kérte, sorjára kellett várnia. Hetenként egyszer jöttek össze, hogy marha szeletet egyenek s hozzá sört igyanak. Egyéb étel nem volt megengedve. Az ebédlő sarkában nagy pecsenyesütő rostély állott s azon át a tűz volt látható; a konyhából felszolgált szele tekkel. Hatalmas beafsteak-evő volt a norfolki herczeg, kinek étvágyáról egész legendakör kering. Volt eset, hogy egy ülőhelyében hat beafsteaket fogyasztott el, de rendes porcziója négy volt, s ezt rendesen megelőzte egy kis hal-étek. Ezüst nyársával, a melyet mindenkinek viselni kellett, gyakran állott a pecsenyesütő előtt, tányérát törülgetve és sorjára várva. Mert itt teljes egyenlőség uralkodott a tagok közt s a legifjabb köztük, még ha királyi vér volt is, köteles volt a többit kiszolgálni. Ugyanez időtájt a különcz Wharton herczeg egy más klubbot alapított, melynek a neve «Pokol tüze.» A XVIH-dik század vége s a XlX-dik kezdete különösen termékeny volt a legkülönbözőbb rendeltetésű klubbok alapításában. Maga a notórius világfi, Barrymore lord is alapított egyet: a «Pokol-kapujabeli» Barrymore, a mint nevezték, megkülönböztetésül két fivérétől, kik közül egyiket, egy bénát,«sánta kapu* mellék névvel tiszteltek meg, a másikat meg «Uj kapu* névvel (*Newgate*, a híres fogház), mivel azt beszélték róla, hogy Európa minden börtönét belülről ismeri. E klubb czímevolt: «A kék palaczk*, vagy «Humbug*, még pedig a tagok felvételénél kö vetett különös eljárás miatt. Mindig két jelöltet vettek föl egyszerre, a czól az volt, hogy őket, mihelyt leültek, összeveszítsék. Bármily csekély ség lett légyen is a nézeteltérés oka, a tagok feladata volt ellentmondani, úgy hogy az ujonczok lehetőleg inzultusokig, sőt tettlegességekig ragadtassák magukat. A mikor aztán a dolog kezdett komolylyá válni, Barrymore rendesen közbelépett s fölvilágosította az áldozatokat, hogy az egész csak humbug s ők meg van nak választva. Egyszer egy híres énekest csábított sokáig, hogy lépjen be. Mikor az végre engedett, kivé telesen egyedül ajánlották, de azért mégsem kerülhette ki sorsát. Fölszólították, hogy éne keljen valamit, mire ő belekezdett a «Feketeszemű Zsuzsanna* czímű, akkor igen népszerű balladába. De még az első strófát sem énekel hette végig, a tagok egyike felkiáltott: «Ugyan Karcsi, gyere, ne hagyjuk magunkat becsapni!» A művész meglepetve hagyta abba, de a többi kényszerítette, hogy folytassa. «A révbe ért 40. SZÁM év»ot,tam. már a hajó...» kezdette ismét lágy tenor hangon. De megint félbeszakította egy hang: (ihallja-e, ne feledje, hogy úri embereknek énekel, nem a Covent Garden kakasülőjének.» Erre még többen kiáltottak: «Piha! Gyalá zat! Bendre, rendre I» A művész még egyszer erőt vett magán s folytatta dalát. Ámde most pisszegés, fütty, méltatlankodás fogadta: «Hisz ez részeg!» Többé már nem türtőztethette ma gát, levetette kabátját s kezdett nekigyürkőzni, hogy majd megtanítja tisztességre a rakonczátlankodókat. Persze, most kitört a nevetés min den oldalról. «Hát nem tudja, hogy mi a ii Humbugok» vagyunk?» kiáltozták minden felől, mire megértve a helyzetet, haragja lecsillapúlt. Hanem a dolog nem ment mindig ily simán; egyszer két ír kandidátus nem érte be oly egy szerűen a magyarázatokkal, (iúgy? Hát bolon dot űztek belőlünk?" ordítottak fogcsikorgatva s ököllel mentek neki a társaságnak. Valósá gos csapszéki verekedés keletkezett; palaczkok, székek, gyertyatartók röpködtek a levegőben. Utoljára csak maga lord Barrymore s az egyik ír hős maradt a küzdő téren, de ez még akkor is képéből kikelve, czafatokra tépett kabátban hadonázott a darabokra tört tükrök és bútorok közt. Nevezetes volt ez időben a «Két órások klubbja», arról nevezve így, hogy tagjai két órakor jöttek össze. Még érdekesebb szokásról vette nevét az a Örökkévaló*-klubb, a hol sza bályul volt kimondva, hogy senki sem hagy hatja addig el a helyiséget, míg mások föl nem váltják, minek következtében a klubb-életben soha sem állt be megszakítás. A hires szinész, Kean Edmund idejében a «Farkasok* neve alatt is működött egy nagytekintélyű klubb, melynek Ítélete mérvadón döntött minden kezdő szinész sorsa felett. Közel a Drury Lane-szinházhoz kétszáz tagja volt hírlapírók, zenészek és színészek sorai ból toborozva a «.Ba<7Zí/o/o>-klubbjának, köz tük volt maga Kean és a drámaíró Sheridan is. Itt, mielőtt valakit befogadtak volna, az illető nek elő kellett adnia, hogy ki s mi ő s mennyi ben járulhat hozzá a tagok mulattatásához vagy okulásához. A jelölt előadását közbeszólá sokkal, s oda nem tartozó kérdésekkel igyekez tek a többiek zavarni, hogy kihozzák sodrából. Mindezek után felállott a <itranslator», kinek hivatala felette fontos volt, hogy élezésen elfer dítve a felavatandó szavait, czéltábláúl állítsa őt oda a többiek gúnyjának. Volt aztán egy neperfa-klubb*, melynek tagjait kötelezték az alapszabályok, hogy he tenként egy-egy értekezést, költeményt stb. olvassanak föl Shakspereröl, mely fölolvasáso kat aztán «eperfa levelek»-nek nevezték. Ké sőbb Shakspere-klubbra változtatta nevét s tagjai közé tartozott Dickens is. Furcsa czímeket viseltek: a «Horgok és szemek* klubbja, «A mi klubbunk* s a «Múzeum». De mind annyiét fölülmúlta különczségben a «Zodiakus», melynek tagjai csak tizenketten lehettek, min den hónapban egyszer együtt ebédeltek, mind egyiket az állatkör egyik jegye után nevezték el, s ezen ünnepélyes összejöveteleken vagy lakomákon kötelesek voltak büntetés terhe alatt társukat csillagászati nevén nevezni. Elnök minden összejövetelnél az a tag volt, a ki a zodiakusnak azt a jegyét képviselte, melybe a nap épen akkor lépett. Legtöbb tagja volt azonban az «Exczentrikusok»-klubbjának, melyet Fox, Sheridan, Mel bourne és Brougham is rendesen látogattak: nem kevesebb mint negyvenezer, többnyire mind hírneves, tekintélyes állású egyének. Ma már Angliában is lejárták magukat ezek a tréfás jellegű klubbok. A kor komolyabb lett, a társas érintkezés feszesebb. Ma már a legtöbb klubban a tagok egyik fele nem is ismeri a másikat. S ez természetes is, mert a klubbok többé nem tartják hivatásuknak a polgári fog lalkozások közt oly éles határvonalat vonni. Irodalmi klubbok tulajdonkép, a szó szoros értelmében nincsenek is m á r ; maga a londoni «Vadember»-klubb sem zárkózik el többé oly tagok fölvételétől ellentétben eredeti ren deltetésével a kik az irodalom, művészet és színpad hivatásával csak meglehetős távoli összeköttetésben állnak. V SZÁM *& ÉVFOLYAM. JÓZSEF ÁGOST FŐHERCZEG A VADÁSZTÁRSASÁG TAGJAIVAL. NAGYSURÁNYI VIZSLAVERSENY. Az Országos Magyar Ebtenyésztő-Egyesület, mely 1899-ik év január elsejével kezdte meg működését, nemcsak hazánkban, hanem a kül földön is jó hírnévre tett szert és rövid fenn állása óta az 1899-iki szegedi országos ós az 1900-iki budapesti nemzetközi kiállítást ren dezte, melyekhez a jövő október hóban az idei országos ebkiállítás csatlakozik, azonkívül pedig a múlt év tavaszán Budapesten és szept. 9-én Sopronban nemzetközi kotorékversenyeket rendezett szeptember 8-án Eszterházán találjuk az egyesületet, herczeg Eszterházy Miklós vadász területén rendezett nemzetközi jellegű vizsla versenyen, ez év tavaszán pedig az I. országos vizsla-derbyn, a vadtenyésztő egyesület terü letén, Ersekujvárótt; ez év szeptember 1-én és 2-án Nagy-Surányban tűnik fel országos vizsla versenyeivel a nagysurányi vadásztársaság va dászterületén, melyet az említett vadásztársaság készségesen átengedett e czélra. Rövid 3x/2 évi működése alatt ez elég ered mény, különösen akkor, ha a megkezdett mun kát czéltudatosan folytatja, mely jó hírnevét a külföld előtt még jobban emeli. Az egyesület nemcsak a vadászebek tenyész tését mozdítja elő a mivel a hazai vadászatnak ós vadápolásnak tesz kitűnő szolgálatot, hanem a házőrző ebek tiszta tenyésztését is felkarolja; nevezetesen a kihaló félben levő magyar faj tájú juhászebeket (lompos és hosszúszőrű ko mondorok), valamint pulikat czéltudatosan tenyészteti ós szegénysorsú pásztornépünket ezek eladásának közvetítésével keresethez jut tatja. De foglalkozik a hölgyek ölebei tenyész tésének helyes irányba való vezetésével is. Az egyesület védnöke József Ágost főherczeg mellett Gromon Dezső v. b. t. t. államtitkár, gróf Nádasdy Tamás és Soltz Gyula miniszteri tanácsos, alelnökök; kik valamint Buzzi Géza titkár ós a választmány nagy ügybuzgó ságot fejtenek ki az egyesület munkáiban. Első képünk József Ágost főherczeget a nagy surányi vizslaverseny résztvevőivel és a vadász társaság tagjaival, a második a hivatásos vadászok csoportját ebeikkel együtt ábrázolja. * A legmélyebb forrás a világon az eddig ismer tek között a Hautes-Alpes franczia tartomány egyik barlangjában van. Mostanáig 1027 láb mélységre jutottak a nélkül, hogy a forrás fenekére juthattak volna. * London utczáin naponta 7000 ember Sandwich-et árai vajas kenyeret egy szelet hússal. Ezek közt volt orvosok, ügyvédek, színészek, papok, földbirtokosok és építészek is vannak. Naponként két-három koronát keresnek ily módon. * Az irhoni parasztok a leghosszabb életű em berek, a mennyiben száz ember közül ötvennél több éri meg a 65 évet. * Oroszország jelenlegi békeállományi serege 710 ezer gyalog, 130 ezer lovas, 153 ezer tüzér, 42 ezer műszaki és 39 ezer tartományi katonából áll. A tartalék két millió hót százezer ember s így Oroszország háború esetére 3.774,000 sorkatonával vonulhat a csatatérre. * Az analphabeták, vagyis írni és olvasni nem tudók száma Angolországban folyton szaporodik, így Wales grófságban 1000 ember közül csak 33 tudta esküvőjén a nevét aláirni. * Egy párisi fodrász 235 híres ember hajfürtjei ből álló gyűjteményét drága pénzen eladta, a lon doni múzeumnak. * Edison orangei műtermében valami Drcyfus L. nevű nímet egy nagyon fontos találmányt muta tott be. Ugyanis egy általa feltalált keverék segít ségével öt másodpercz alatt egy hat hüvelyk hosszú és fél hüvelyk vastagságú vasrudat elolvasztott. * Prágában évenként ötmillió pár keztyükészfii, melynek átlagos értéke 9 millió 600 ezer korona. * Ausztráliában néhány vad néptörzs még most is jelekkel beszél egymás közt. A jelek különben tökéletesen érthetők és minden félreértést teljesen kizárnak. * A nap sugarai a tengerbe csak kétszáz láb mélységig hatnak. Ezen alól a búvárok oly sötétsé get találnak, mintha tintatengerbe merültek volna. * Hollandiában tizenhárom év óta minden isko lában egv felügyelő van alkalmazva, ki a gyermekek egészségi állapotát naponta megvizsgálja. A fertőző betegségek elterjedése az iskolában ennélfogva majdnem teljesen megszűnt.. * Ausztráliában jelenleg mintegy 100 millió juhot tartanak, melyek gyapja évenként körülbelül 90 millió koronán kél el. * A gyufa egyedárúság a franczia kincstárnak a múlt évben mintegy 28 millió frankot jövedel mezett. * Az angol kereskedelmi hajókon a múlt évben 1040 tengerész vesztette életét; nagyobb részük vízbe fuladt, csupán 343-an haltak meg egyéb bal eset következtében. * A szivarka hatása a látásra. Az amerikai vasutakon szivarkát (czigarettet) szívó embereket nem alkalmaznak, mivel azt tapasztalták, hogy a czigarettázók közül igen sokan szinvakságban szen vednek, vagyis a különböző színeket bár maguk ezt nem is sejtik egymással nem tudják jól meg különböztetni. * A perzsa sah a nap nagyobb részét fényképe zéssel tölti s mint ügyes műkedvelő e szakban pár ját ritkítja. EGYVELEG. * A párisi Bastille főkapujának kulcsát Was hington Monnt Vernon-i házában őrzik, ki a neve zetes ereklyét annak idején Lafayette-től kapta. * A földön élő 11 millió zsidó közül egy angol lap adatai szerint G millió Oroszországban, 2 millió százezer az osztrák magyar monarchiában, hatszáz ezer Németországban és 235 ezer az Angol biroda lomban él. Londonban 140 ezer zsidó van. * Az olasz király két nappal leányának születése után 26 ezer üdvözlő táviratot és 20 ezer levelet kapott, melyben a szerencsés esemény czímén tőle pénzt kértek. VADÁSZOK VIZSLÁKKAL. A NAGYSUKANYI VIZ0SLAVERSENYRŐL. Balázs fényképei.

5 C44 VASÁRNAPI ÜJSAG. 40. SZÁM ^vy OLYAM 40. SZAM ÉVFOLYAM. 645 VÁLASZTAS NAPJÁN. Karczolat. Különös nap a választás napja. Rövid ott, a hol egyhangú a választás ; nem tart tovább egy óránál. A párt nagy csomó zászlóval, kevés hazafival megjelenik reggel nyolcz órakor a választási helyiség előtt, beadják az ajánlatot, egy kicsit szivarozgatnak, mígnem ellenjelölt hiányában kimondatik a fényes győzelem. A választók megszorítják magukat egy éljen erejéig, azzal haza hullonganak otthon maradt, mezőn dolgozó, üzletben sürgölődő társaik közé, a kik feleslegesnek látták a választásért rendes munkájukat félbehagyni. Az új képviselő megelégedett ábrázattal nyomja zsebre a mandátumot, kocsira ül s hajtat a budapesti vonathoz. Talán annak az érzése, hogy immár a honmentés nagy munkája teljes öt esztendőkig vállaira bora sem termett, de hát ilyenkorra mégis csak kerül valamennyi a hordóba, mely ez alkalomra különös módon hasonlatossá lesz a bibliai özvegy asszony soha ki nem apadó olajos korsójához. De nemcsak a kortestanyákon van mozgalom. Az utczák sem olyan néptelenek, mint máskor. Emitt is, amott is két-három bundás, kabátos alakot látni, a mint szótalanul, a zugokat, házak árnyékát keresve kullognak tova, míg valamelyik ház kapujában eltűnnek. Ezek a szavazatfogdosók, a kik egész éjszaka kószálva, felzavarják az otthon heverésző szavazókat, t. i. a gyanúsakat, kótszínűeket, ingadozókat ós semlegeseket. Ezeket puhítják, erősítik, biztatják. De benéznek egyik-másik ellenpártihoz is, a ki vagy sógor, vagy koma: hátha át lehetne hódítani. Némelyik jámbor hazafit háromszornégyszer is felzavarják édes álmából. De hát a kortes ezzel keveset törődik, azt sem sokat menet, végig az utczákon, az egyikből ki, a másikba be. Ez a gyülekező. Most szedik össze a szavazókat. Lassan vonulnak, hogy a lomhábbaknak is idejük legyen felkelni. Jobbról-balról nyílnak az ajtók s innen is, onnan is csatlakoznak a pártfelek, az elvtársak. Roppant éljenriadalom fogadja valamennyit. Apránként egész sereg verődik össze a zászlók alá s az éljenzés szakadatlanná erősödik, de kivált ott tör ki szörnyű erővel, a hol ellenpárti ember házához érnek, vagy ha épen a másik fél menetével összetalálkoznak. A mint megkezdődik a szavazás, egy időre meglehetős csendesség lesz. Egyes csapatok a szavazatszedők körűi szoronganak, a többiek pedig a zászlók körűi pipázgatnak s kisebbítik az ellenjelöltet, kinek mindenféle elkövetett s el nem követett bűnei szapu alá kerülnek most. Maguk sem igen hiszik ugyan azokat a bünö- % \ KÖZÖNSÉG A SZOBOR KÖRÜL A LELEPLEZÉS UTÁN. Jelfy fényképe. Berzeviczy Albert (VIII. kerület). Darányi Ignácz (II. kerület). Falk Miksa (I. kerület). Morzsányi Károly (VLT. kerület). Báró Podmaniczky Frigyes (IV. ker.). Sándor Pál (V. kerület). Vázsonyi Vilmos (VI. kerület). Vészi József (HL kerület). BUDAPEST SZÉKES-FŐVÁROS KÉPVISELŐI. Erdélyi fényképei után. A LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉLY BÁRÓ WENCKHEIM BÉLA SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSE KISBÉREN. Hollenzer éa Okos fényképe. nehezül, okozza azt, hogy útközben több rendbeli szíves köszöntéseket észre sem vesz, holott választás előtt mindig ő köszönt először fűnek-fának. Hej, máskép van a dolog, a hol nem egyhangú a választás, a hol jelölt is van. Dyen helyen már nem a hajnallal kezdődik a nap, hanem még a megelőző estével. Már ekkor csodálatos mozgalom támad. Alig hogy az alkonyat leszáll, megszólal emitt is, amott is a muzsikaszó, harsog a Rákóczy, Kossuth-nóta s egyéb, fülhasgató módon ugyan, de annál nagyobb buzgósággal; közben rekedt hangok rezegnek át a poros esti levegőn, melyek a jelöltet éltetik, bár változatosság kedvéért az ellenjelöltről sem feledkeznek meg, a kire azonban épensóggel nem éljent mondanak. így tart ez reggelig a kortestanyákon, a hova mindig kerülnek kitartó honfiak, mivelhogy e gy-egy kis bor is akad. Mert tiltja ugyan a törvény az itatást, tiltja, de az ellen már még sem lehet szava, hogy egyik-másik lelkes pártférfiú a magáéból meg ne vendégelje a környékbeli elvtársakat. Igaz, hogy magának egy csepp bánja, ha emitt-amott jól leszidják, ő csak csinálja buzgón, lankadatlanul a maga mesterségét. Veteget szorgalmasan, hogy arathasson. Hogy pedig az ártatlan választó szeméből kiveri az álmot, az szóba sem jöhet, hiszen a jelölt, a «nagyságos úr» sem alszik most. Megpróbálja ugyan, de hasztalan. Ha egy pillanatra elszenderedik is, már a másik perczben rémes álom riasztja fel: választói elhagyták, mind átpártoltak az ellenfélhez! Megkönnyebbülten sóhajt fel, a mint látja, hogy mindez csak álom s megint elszenderűl, de ablaka alatt épen megharsan az ellenjelölt kortesnótája. Majd meg a főkortes jön fontos dolgot jelenteni: ezek az éjszaka átpártoltak, amazokat meg megvette az ellenfél s a nagyszájú Veres Péter is azt mondja, hogy a 25 emberét aligha tudja összetartani, s ha csak egy kis pénzecske nem kerül hamarjában, ő nem tudja: hogy lesz, mint lesz? Végre virradni kezd. A kortestanyák népsége kivonul az utezára. A czigány fokozott erővel húzza, a lelkes kortesek bámulatos kitartással éljeneznek s zászlók lobogtatásával megindul a ket, de hát az ellenpárt is mindent rá fog az ő jelöltjükre, meg hát már az ilyesmi a választásokhoz tartozik s ugyan miről lehetne ilyenkor beszólni. De különben is erősíti a párt összetartását, mentől több roszat lehet az ellenjelöltről elmondani. Az összetartásra pedig roppant nagy szükség van. Mert a tapasztalt kortesek jól tudják, hogy igen sok az ingatag ember, a kiket nem elég felvezetni a választáshoz, hanem ott is kell tartani, míg csak le nem szavaz, mert könnyen megunhatja az ácsorgást s haza talál menni, hogy majd visszajön estefelé, akkor is rá ér még. De az ilyesmi szörnyű veszedelmes dolog, ezt mindenkép meg kell a jó kortesnek akadályozni. Mert az ilyenformán kiszabadult szavazó könynyen az ellenpárt mindenfelé lappangó kortesei kezébe eshetik, vagy beleun a dicsőségbe s szépen kiszökik a tanyára. Nem, nem szabad a biztos embert kézből kiereszteni, hiába, még a leglelkesebbnek is csak kötve lehet hinni. A szavazás elől meg nem szökik ugyan, mert a jó szándók megvan benne, hogy visszajön, az ellenpárt sem tántoríthatja el, hanem igenis:

6 646 leitathatja. Sok szomorú példa van m á r erre a sajnos balesetre. Az ellenfél ravasz kortese észreveszi a p i h e n n i hazainduló elvhű férfiút, megtéríteni n e m is akarja, sőt úgy mutatja, m i n t h a ő maga is kétségeskednék saját párt állásának helyes voltában. Ebből érdekes beszél getés kerekedik, mely folyik a kortes házáig, a hova m á r embertelenség volna a szives hívásra az elvek szigorú fentartása mel lett be n e m lépni s ott egy pohár italkát el n e m fogadni, a mely után bizony még sok másik is következik. Egy választáson huszonhét biztos szavazatot fogdosott így el az ellenpárt s mire saját korteseik rájuk akadtak, m á r akko r á r a a záróra is letelt. Ezért kell az elszéledést minden módon meg akadályozni. Hogy azonban a zászlók alatt való ácsorgás u n a l m a s ne legyen, h á t erre való az ellenjelölt csendes szólása-szapúlása. Majd mi kor m á r a csendőrök, látva, hogy nincs semmi veszedelem, engednek korábbi szigorúságukból s elnézik, hogy egy-két menyecske, leány is átmehessen a kordonon, hamarjában tánczra perdül a választók fiatalabbja, az öregebbje meg gyönyörködve nézi s ilyenformán szépecskén telik az idő, de egyre többen le is szavaznak s a türelmetlenebbek mehetnek dolgukra. Sokan azonban még ezután is ott m a r a d n a k 8 roppant érdeklődéssel várják az eddigi ered ményről a híreket, melyek nem is késnek, bár hitelességükhöz nagyon sok szó férhetne. Mind sűrűbben kerülnek elő egyes beavatottabbak, a kik bírt h o z n a k : «már a mi p á r t u n k 480-on felül van, amazok még csak 320-nál j á r n a k ", majd ismét másik jelenti, hogy az ellenpárttól tízen átpártoltak, sokan meg haza mentek, n e m szavaznak; a győzelem biztos. Jönnek aztán vészhirek is, hogy a vidéki szavazókat megtámadták, erővel lehúzták a kocsiról s az ellenpárt táborába vitték, hogy egyik-másik szavazót megvesztegették, hogy most is marékkal szórják a pénzt s huszonöt forintot is ígérgetnek egy szavazatért. Hogy m i igaz ezen hírekben, mi nem, azt nem tudni, h a n e m annyi bizonyos, hogy mindenik párt hiszi ós terjeszti a másikról. Közben eltelik a nap, elkezd alkonyodni. A szavazók csak gyéren hullonganak m á r mind két részről. S most az izgalom óriási lesz. Egyenlő mindkét párt szavazata, majd az egyik tízzel haladja a másikat, de ez megint utoléri a m a z t s el is hagyja n e h á n y n y a l, de m e g i n t érkezik n é h á n y ember s újra helyreállítja az egyensúlyt. «Nem kell félni» suttogják a benfentesebbek, «nekünk még 25 emberünk v a n tartalékban, a tanyákról is ú t b a n vannak ötvenen». S csakugyan a tartalék elő is jön s leszavaz. De az ellenpárt tartaléka is megjele nik s megint egyenlőn állnak a szavazatok. Mindkét párt kocsikat küldött szanaszét, hogy keressék fel, hozzák be az elmaradottakat, res teket, lappangókat. Őrülten nyargalásznak a kocsik s csakugyan hoznak is be nyolcz üz embert. De hiába, egyik a másikat kiegyenlíti megint. Mindössze kettő a különbség. Az izga lom most tetőpontját éri s mindenik p á r t nyug t a l a n u l, lélekzetét visszaszorítva néz i d e - o d a : j ö n - e még szavazó, hoznak-e még v a l a h o n n a n valakit? É s csakugyan hoznak. A két szavazat tal előnyben álló p á r t kocsijai fogtak két e m b e r t. Óriási üdvriadalom t á m a d : ezekkel m á r négy lesz a többség. De az örvendezés t i a m a r a legnagyobb boszúsággá válik: a két e m b e r az ellenpártra szavazott. Irtózatos l á r m a kerekedik, a csendőrök alig tudják a két pártot visszatartani, hogy egymásra n e rohanjon. VASÁBNAPI ÚJSÁG. Goró Lajos rajza. ZÁSZLÓTARTÓ EGY VÁLASZTÁSI HELYISÉG ELŐTT. j a n t á s hallik még n é h a a távolból, mígnem ez is megszűnik s n e m zavarja a néptelen utczák csendjót más, mint a kutyák szaggatott csaholása, a m i n t a felhők közt bujkáló, sápadt holdat megugatják. Szántó Péter. A WENCKHEIMSZOBOR ZÉSE LELEPLE- KISBÉREN. Szép ünnepély folyt le szeptember 30-ikán Kisbéren, midőn a kormány tagjai s nagyszámú előkelő közönség jelenlétében a báró Wenekheim Béla érezszobrát leleplezték, kinek oly sok érdeme volt abban, hogy állami méneseink, általában lótenyésztésünk oly szépen feliendűlt. Az ünnepélyen, melyet Darányi Ignácz földmívelési miniszter rendezett, ott voltak Széll Kálmán miniszterelnök, Hazai) István dr. osztálytanácsos kíséretében, Darányi Ignácz földmívelésügyi minisz ter, Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter, Plósz Sándor igazságügyi miniszter és Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter; ott volt Szögyény-Marich László berlini osztrák-magyar nagykövet; továbbá Bakovszky István, az állami számvevőszék elnöke, Perczel Dezső, a képviselőház volt elnöke, Tarkovich József és Vörösmarthy Béla államtitkárok, gróf Csekonics Endre és gróf Dessewffy Aurél titkos tanácsosok, gróf Károlyi István, gróf WenckheimHoyos Fülöp, gr. Wenckheim Dénes, gr. Batthyány Elemér, gróf Esterházy Ferencz, Ghyczy Béla, Durman és Halasy Pál tábornokok, Lukács György békési, báró Fiáth fejérmegyei főispánok, Márkus József főpolgármester, Bákosi Jenő; továbbá a bel ügyi, a földmívelésügyi, a kereskedelmi minisz térium, Budapest székesfőváros, a békésmegyei gazdasági egyesület, az erdélyi szász gazdasági egyesület küldöttségei; a ménesparancsnokságok képviselői; Komárommegye és a komárommegyei gazdasági egyesület küldöttsége, a Wenckheimcsalád ősi fészkének, Körösladánynak küldöttsége és még egész sereg küldöttség. Különösen számosan voltak jelen a földmíveléei minisztérium tisztviselői, köztük mint az ünnepély rendezésével megbízottak: Alig csendesedik le a zaj, újabb riadalom, báró Podmaniczky Gyula Zsedényi Béla és Györy egetverő éljenzés, kurjongatás t á m a d : az el Lóránt. m a r a d t tanyaiak egész kocsisoron csakugyan Az ünnep első része Komáromban &z indóháznál megérkeztek vagy ötvenen s mire a záróra kezdődött, a hol a daloskör tagjai a Szózattal fo elmúlik, el is döntik az ütközetet. Iszonyú erejű lárma támad most, féktelen, gadták a berobogó vonatot. A miniszterek kiszálltak s z a k a d a t l a n éljenzés, mely egyetlen, mindent kocsijukból és Sárközy Aurél főispán üdvözölte a megrezgető hatalmas dörgésbe, zúgásba olvad kormány tagjait Komárommegye területén. Az miniszterelnök össze. Pedig most m á r csak az egyik párt üdvözlő beszédreszéllk á l m á n zajong; a vesztes összehajtogatja zászlóit s válaszolva, egyebek közt ezeket monda: komor, szomorú csendben eloszlik, eltűnik; Örömmel jelentemmegkomárommegyében, hogy n é h á n y perez múlva m á r hírmondója sincs. részt vegyek azon az ünnepen, a mely oly férfiú De a győztesek is nem sokára kimerülnek. emlékének van szentelve, a kihez engem benső, kegyeletes érzések fűznek. Wenckheim Béla báró a Meghallgatják még a nyertes jelölt köszönetét újabb igéretét s még egy hatalmas utolsót élje magyar közéletnek és a magyar társadalmi életnek nezve, csapatonkint, lobogó zászlaik alatt szét kiváló alakja volt; őt igaz hazafiúi, magyar érzésben nem múlta fölül senki; őt a politikai és társadalmi oszolnak. Kihalt lesz az utcza, csak egy-két rekedt kur- tisztességben és tapintatos fölfogásban kevés ember közelítette meg. 0 állandó és maradandó emlékeket 4 0. SZÁM ÉVFOLÍ, 40. hagyott kortársainak lelkében; én is ezek közé tar tozom. Engem hozzá igen meleg és kegyeletes érzé sek fűznek, mert én az ő vezérlete alatt kezdtem az ország közszolgálatában működni, én az ő kabinetié ben voltam annak idején első ízben miniszter.* Kiadó éljen fogadta a miniszterelnök szavait és miután a komárommegyei gazdasági egyesület kül döttsége is csatlakozott az ünneplőkhöz, Kisbér felé indult a különvonat. Nagy-Igmánd-on túl a Vasdinije-ma^jor tájékán a vasút mellett már látható volt a kisbéri ménesbirtok állat-állományának egy része: sertések, juhok és remek szimentáli tehenek. Kisbéren beláthatatlan kocsisor várta a vendége ket, a kiknek üdvözlésére Deseö Gyula ménespa rancsnok és Bendel Gottfrid gazdasági igazgató jelent meg a vonatnál az egész tisztikarral. A vendég sereg a ménesbirtok pompás fogatain a régi Bat thyány-kastélyban berendezett ménesparancsnokságra hajtattak. A tágas útvonalon tarka sorfalat alkotott a fehérruhás lánykák, iskolás gyerekek, a nagyközönség, a díszbe öltözött legénység csapata és zúgó éljen közt vonult a társaság a tágas termekbe, a hol dús villásreggeli várta, melyet a budapesti or szágos kaszinó konyhája állított ki, a kitűnő boro kat és gyümölcsöket pedig az országos vinczellérképezdék szolgáltatták; a tokaji különböző fajai sem hiányzottak, de ezek mellett mindenik asztalon e gy - e gy kancsó friss tej is állott, mint Amerikában és Ausztráliában szokás, hol a szomj oltására sokan a peesenyékre is víz helyett tejet isznak. Fél kettőkor az ünnep helyére vonult a társaság. A parkban először megtekintették Kozma Ferencznek pár év előtt leleplezett mellszobrát, azután a kígyózó úton a Wenckheim-halomhoz indultak, a melyet teljesen ellepett az ünneplő közönség, köztük sok hölgy. Az őszi nap aranyzománczczal vonta be a gyönyörű képet és fölzengett a magyar himnusz. Majd Dcseő Gyula őrnagy állott a szószék elé és lendületes beszédben emlékezvén meg Wenckheim Béla báró érdemeiről, megköszönte Darányi minisz ternek áldozatkészségét és kérte a szobor leleplezé sének megengedését. A beszédre Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter válaszolt, üdvözölte a megjelent vendégeket, élükön a miniszterelnökkel. Megemlékezett elődéről, báró Kemény Gáborról, a ki a mauzóleumot állította, báró Lipihay Béláról, ki a szobor tervezésénél buzgón közreműködött s köszönetet mondott Fadrusz Jánosnak, a szobor alkotójának. Azután Wenckheim báró érdemeit így méltatta: «Ne is legyen felejtve az az önzetlen hazaszeretet, a melylyel ő különböző állásokban, olykor nehéz körülmények közt, de mindig egyenlő hűséggel hazáját szolgálta; ne legyen elfelejtve, hogy a ma gyar mezőgazdaság és különösen a magyar lótenyész tés lelkes barátja és Kisbér hatalmas pártfogója volt, de ki a mellett azt hirdette, hogy elsők legye nek azon kötelességek, melyeket a hon és a köz érdek követelnek tőlünk és csak azután következzék a testedző sportnak férfias szórakozása ; ne legyen elfelejtve lovagias jelleme és annak nemes vonásai, a melyek méltók arra, hogy késő nemzedékeknek is példaképül szolgáljanak és maradjon hálás emléke zetben az az emberszeretet, a mely őt jellemezte s a mely a régi magyar birtokososztály legnemesebb tradiczióira emlékeztet. Erről az emberszeretetről tanúskodnak azok a békési földmívesgazdák, a kik messze földről jöttek el ide, hogy tanúságot tegyenek az ő emberszeretete, a Wenckheim Béla báró élete mellett és tanúságot tegyenek arról is, hogy nem halnak meg azok, a kik a magyar földet igazán sze retik és a magyar népet híven szolgálják.' Lelkes éljenzés közben fejezte be a miniszter a beszédét e szavakkal: Hadd zengjen föl a koszorús lantos, Vörösmarty Mihály Szózata... és hulljon le a lepel! Darányi miniszternek lelkes hangon elmondott beszédét hosszas éljenzés fogadta s a Szózat ének lése közben lehullt a lepel a szoborról, mikor elő lépett gróf Wenckheim-Hoyos Ferencz és a család nevében hálás szavakkal köszönte meg Darányi miniszternek a szobor létesítését. Széli miniszterelnök és a többi vendégek nagy elismeréssel üdvözölték Fadruszt ez új szobormü veért, mely V* rész életnagyságban a diadalkapúszerű Wenckheim-mauzóleum előtt levő magas dom bon emelkedik. A szobor talapzatára koszorút tet tek : a Magyar Lovaregyesület, az Urlovasok Szövet kezete, a Lótenyésztő kilenczes bizottság, a Wenck heim család, Békésmegye törvényhatósága, Békés megye gazdasági egyesülete, Kőrös-Ladány község, a S Z ÍM ÉVFOLYAM. 647 kisbéri ménesuradalom és a földmivelési minisz térium. Az ünnep utolsó része teljesen Kisbér dicsősége volt. Bemutatták a vendégeknek azt a kincset érő lóanyagot, a melynél gazdagabbat a világ egyetlen ménese se mutathat föl. A paddockokban, majd a kastély előtti téren gyönyörködött a vendégsereg ez érdekes látványban, melyet a ménes-intézet tisztjei magyarázatokkal kisértek. Az Erzsébet-ligeten át, a melyet boldogult király nénk érczszobia diszít, vonultak a kastély előtti térre, hol a vendégek részére zöld lombkorlát mögött széksorokat állítottak, jobbra és balra pedig ezernyi ember nézte a kisbéri törzsmének bemuta tását. A versenypályák régi héroszai egymásután vonultak el a nézők előtt, egyik-másik olyan büsz kén, délezegen, mintha most indulna a kék-szala gért. Délután négy órakor letelt a kiszabott idő és véget ért Kisbér ünnepe. A vasúthoz vivő föllobogózott utat ismét ellepte a sokaság, a mindenütt jelen volt tűzoltók hangos kürtszóval ismét sorba állottak, a dalosok újra el énekeltek néhány dalt, aztán a különvonat hangos éljenzés között robogott ki a pályaudvarból Buda pest felé. *** A kisbéri híres ménes bemutatásáról egy szakemberünk tollából közöljük a következő tudósítást: A vendégek először Ritter-Dörflben, a paddockok ban tekintették meg a gyönyörű angol telivér anyakanczákat, a következő paddockokban a félvéreket, melyek többnyire Vernéiül, Gunnersbury, Filou híres telivérménektől származtak. Bemutattatott a Belgiumból hozatott ardeni igás-fajta is, melyet próbaképen szereztek meg a kisbéri gazdaságnak, hogy kipróbálják, hogy ezen éghajlat alatt ivadékaik beválnának e úgy munkaerőre, mint tenyészképességre nézve. Innen a vendégsereg a parancsnoksági épület elé gyülekezett, hol a telivér-tenyésztés törzsménjeit vezették elő: Dunure, Bona Vista, History, Bonvivant, Galaor, Kozma, Culloden, Ganache, Kilkock stb. méneket. Igazán szép látványt nyújtott ez s úgy a Magyar Lovar-Egylet tagjai, mint a számos telivér tenyésztő a legnagyobb elismeréssel adóztak Darányi miniszternek, ki az utóbbi évek vásárlásaival oly nagy szolgálatot tett a hazai tenyésztésnek. Különö sen feltűnő volt a Bona Vista mén, mely valóban megérdemli, hogy Kisbér gyöngyének nevezzék. Ideálisan szép ló, 16 markos sárga mén, egész vonalán elegáns, gyönyörű rövid erős háta van, lábai szépen formáltak. Nyakán büszke fő díszeleg, mely bizonyos fensőséggel tekint szét, mintegy érezve becsét. Mindenki el volt ragadtatva látásán, de meg is érdemli ezt, mert nemcsak maga első rendű, de már ivadékai is kitűntek, így mint tud juk, az utána származó Belvedere, a Kárpáti díj és a Criterium hősnője jelenleg legjobb kétévesünk. De a többi törzsmén is lebilincselőleg hatott, kiváltképen a báró Üchtricz Zsigmond által nevelt Kozma, mely ideálja a telivérnek, s mely ha jelen lehetett volna a tavalyi párisi kiállításon bizo nyára a champion-díjjal tért volna vissza. Nem ma rad azonban mögöttük a Batthyány Elemér gróf tulajdonát képező Gaga sem, mely dicsekedhetik azzal a nálunk páratlan rekorddal, hogy egy ugrá sáért 2000 koronát kell a tenyésztőknek fizetni, s e nagy ár daczára mégis kapva-kapnak utána, éven ként mindig 40 kanczát kap ; ivadékai aztán elsőrendűek is, meg is hozzák a pénzt, mert mind tud futni, rövid távolságra rendkívüli gyorsasággal, a hosszú távolságra pedig a gyorsaság mellett nagy szívóssággal birnak. A Gaga után származó ivadékok évenként 20 30,000 koronát szereznek pályáinkon. Gróf Batthyány Eleméré az érdem, hogy a turf anyaországában, Angliában évenként többször meg fordulván, elhalt nagybátyja, herczeg Batthyány Ödön révén tanulta ismerni azon nagy vérágakat, melyek egyedül csak Angliában találhatók. Az újabban Angliában vásárolt apamének History és Kitcock Lossonczy Mihály miniszteri tanácsos nagy körűitekintésére és kiváló lóismeretére valla nak, mindkettő megvételével csak nyert az állam ménes ; History á telivér-, Kilkock pedig a félvér tenyésztésben van nagy szerepre hivatva. Mind e drága anyag nem annyira közvetlen az ország pénzén, mint a totalisateurök után bejött jövedelemből vásároltatott. A közönség mintegy játszva hozza meg azt a nagy pénzt, a miből orszá gos lótenyésztésünk javító lovai szereztetnek be ; a 3000 fedező mén beszerzéséhez szükséges összegek ezek, melyek kellenek, hogy a körülbelül 200,000 jobb minőségű kanczának hasznos fedezőméneket szolgáltassanak. Oly méneket, melyeknek ivadékai, mint katonalovak nem csak megütik a mértéket, s Goró Lajos rajza. UTCZAl JELENET BUDAPEST VI. KERÜLETÉNEK VÁLASZTÁSI HELYISÉGE ELŐTT OKTÓBER 2-ÁN DÉLUTÁN. nem csak a monarkhia honvédelméhez szükséges IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. lóanyag completirozását teljesítik, de közel egy évtized óta évenként 35 40,000 olyan jó lovat szol Quo vadis? Ezt a czímet viseli a lengyelek leg gáltatnak, melyekért a külföld évenként j ünnepeltebb prózaírójának Sienfctewcz Henriknek millió koronát ad az országnak. világhírre jutott regénye, mely immár most három A kisbéri apamének árai igaz ugyan, hogy maga sak voltak, de hatalmas kamatot hoznak, s nagy különféle fordításban jelent meg magyarul. Eme dicsőségeket a magyar tenyésztésnek. Közöttük legutóbbi főkép az ifjúság és családok számára azonban nemcsak Anglia neveltjei foglalnak helyet, készült, a szerző életrajzával és magyarázó jegy hanem, mint Fenék, Kozma, Culloden, stb. már zetekkel. belföldön tenyésztettek, s ezek is csak úgy megállják A regény meséje, mely Néró idejéből van helyüket a tenyésztésben és a versenypályán, mint véve, röviden a következő: Vinicins, a fiatal fő a külföldieké. rangú római beleszeret a Lygiusok királyi csa Athozatta Darányi miniszter a közeli Bábolnáról ládjának leányába, Callinába, a ki mint túsz tar az arabs ménes kiváló ménjeit is, mintegy húsz tózkodik Rómában Aulus hadvezér házában. Nem darabot, melyek közt különösen feltűnt Hadban, sokára Néró palotájába viszik a leányt, honnan eredeti arabs mén, melyet többek közt szintén Vinicius el akarja rabolni, de a keresztény Callinat Syriából hozott Fadlallah ezredes, úgy ez, mint hitsorsosai kiszabadítják s elrejtik. Midőn Vinicius Kocheilan I., O'Baján II., O'Bajan III., Shagya XI., később felfedezi a leány rejtekét, ismét el akarja Shagya XII., mind a közönséges arabs termésen raboltatni. De sikertelenül, sőt a Cállma védője az felülálló, s mégis nemességét, szátaz tagjait megtar óriás erejű Ursus, Viniciust is súlyosan megsebesíti.' tott állatok nagy tetszésben részesültek, úgy a szak A sebesült ifjút azonban nem bántják tovább a férfiak, mint a nagy közönség részéről. Ezen mének keresztények, sőt gondosan ápolják s apránként termetükre és szépségükre nézve a legelegánsabb megtérítik. Közben Néró felgyújtatja Kómát s ezt a kocsis- és paripa-lovakat szolgáltatják megfelelő keresztényekre fogja, kiket aztán elkezdenek iszo kancza-anyag után. A látottak, tapasztaltak után nyúan üldözni. Callinat is vad bölény nyakára kötve, legnagyobb elismerésüket fejezték ki a jelen volt viszik az arénába, hol azonban Lrsus a bölényt le szakférfiak Darányi miniszternek. Kár, hogy Fad győzi, mire Callina is kegyelmet kap. Ezután elveszi lallah ezredes nem volt jelen, elutazván ismét Vinicius Callinat és Szicziliába menekül vele, hol Syriába újabb kincs szerzésére, mert őt és a jelen boldogan élnek. A főcselekmény keretébe egész sor levő kisbéri ménesparancsnokot, Deseö Gyula érdekes epizód illeszkedik, melyek a kor festé őrnagyot szintén a legnagyobb elismerés illeti meg sére szolgálnak. A fordítás jó, a kiállítás díszes. a két ménes azon gondozásáért, melylyel e ne A két terjedelmes kötetben számos sikerűit kép is mes tenyészanyag folytonos tökéletesítésén mun van, melyeket Löschinger Hugó rajzolt az eredeti kálkodnak. De igen nagy, kiváló rész illeti ebben az kiadás számára. A két vaskos kötet ára díszes vászon országos lótenyész-intézetek főintézőjét, Lossonczy kötésben 11 korona 30 fillér. Kapható Píeiffer Nán Mihály, miniszteri tanácsost, ki az országos pepi dor könyvkereskedésében: Budapest, IV. Kossuth mére anyagosztályozása és párosítása körűi a leg Lajos-utcza 7. szerencsésebb tapintattal működik. Nincs most Buborékok*. Ilyen czímű könyvére hirdet elő alkalmunk a többi törzs lótenyész-intézet, mint Mezőhegyes, Fogaras, stb. eredményeiről beszélni, fizetést G. Diószeghy Mór, a kinek nevét lapunk csak annyit említünk meg, hogy azok parancsnokai olvasói számos hangulatos költeményéről jól isme mint egyáltalán az állami ménesek tisztikara, a leg rik. Diószeghy nemcsak a verses költészetet mívelí nagyobb előszeretettel és szakértelemmel kezelik a sikerrel, hanem tárczaszerű, jobbára humoros elbe méneseket. széléseket is ir s e nemű műveit szándékszik öszs. J. F. szegyűjtve kiadni új kötetében. Az előfizetési ár,

7 40. SZÁM KVFOT.YAM. VASÁBNAPI ÜJSÁG. 648 Jelfy fényképe. MÉNEK ELŐVEZETÉSE KISBÉREN, A KASTÉLY ELŐTTI TÉREN. fűzött példányért két korona, díszkötésűért 3 korona 60 fillér, Ér-Kávásra (Szilágy megye) küldendő a szerző nevére, a ki e helység református lelkésze. Ajánljuk az érdekesnek Ígérkező könyvet olvasóink figyelmébe. A sasok. Guthy és Rákosi Viktor háromfelvonásos vígjátéka, a mely most kerül első előadásra a Nemzeti Színházban, megjelent nyomtatásban is. *A fővárosi Színházak Műsorát száma ára 60 fillér. Kiadta: Lampel-Wodianer udv. könyv kiadó czég. A Magyar Színház október elsejével új igazgatás alá került. A részvénvtársaság kiadta bérbe Leszkay Andrásnak, ki legutóbb Aradon volt színházigazgató s jó névvel bir. Néhány új tagot is szerződtetett, az énekkart megújította, s október elsején az új idényt *A szerencsecsillag* czímű angol operettel kezdte meg. A szövegét hárman irták, hárman fordították, (Latzkó Andor, a már elhunyt Makai Emil és Mérei Adolf) zenéjét pedig Caryll szerzetté. Valami külö nösebb hatása nem volt az újdonságnak. A szöveg nem is új, mert ugyanazon mese után készült, melyből Bátor Izidor és Hegyi Béla készí tettek évek előtt a népszínháznak «Uff király* czímű operettet, több leleményességgel. Az van benne, hogy e S7 keleti fejedelem, Bohadur, hisz a csillagok járásában, azokból jósolnak neki szerencsét. Egy ünnepen a bálványnak fel akarja áldozni Teddy angol hadnagyot, de megtudja, hogy az angol is ugyanazon szerencsecsillag alatt született, mint ő. Már pedig az ilyeneknek közös a sorsuk, egyszerre halnak meg. A király nem csak megkegyelmez Teddynek, de őrködik is élete fölött, mert Teddy élete a királynak is élete. Ebből a helyzetből nem sok vidámság nyílik. A zenei részben sok csinos dallam csendül meg, de a közönséges még több. A da rabot szépen állították ki. Új szereplök voltak : Tomcsányi Rusicza. Bolgár Nelli és Belli Lajos; az angol foglyot I^edofszky Gizella ügyesen játszotta és énekelte. Legjobban Sziklai Kornél (a király) és Boross (egy csillagvizsgáló) tetszett. Népszínház. Szeptember 28-ikán a népszínház egyik komoly törekvésű írónknak, Abonyi Árpád nak új darabját mutatta be «A mikolai bíró' czímen. Népies színműnek nevezi a szerző, mert nemcsak a falusi nép szerepel benne, hanem uri osztálybeliek is és történelmi háttért adott neki a kuruez világból. Sok jó része van a darabnak, habár összeségében nem tett is különösebb hatást. A mikolai blró» (voltaképen a bírót hívják Mikolainak) egy régen elmúlt, a szinmű cselek ményét megelőzött fájdalmas történet utolsó feje zete ; húsz év előtt Mikolai bíró fiatal felesége, Anna, Laczkovics labancz kapitány iránt érdek lődött, ha ugyan igaz, de a bíró hiszi a jelek után. Az asszony meghalt, a kapitány és a bíró él; de a színműben még egyszer és utoljára fellobban a gyűlölködés, mert a két ember szemközt áll a falu ban egymással. Kuruez és labancz háború hiába múlt már el, a bíró gyűlöli Laczkovicsot, várja a megtorlást. Mint nem ritkán az ily családi gyűlöl ködésekben, itt is egymásba szeret a család két ifjú sarja, az ifjú Laczkovics és a Mikolai lány. Drámai összeütközés nem lesz a helyzatbó'l, mert előkerül a a gyanúsított asszonynak a levele, abból kiderül, hogy ártatlan. Az öregek tehát kibékülnek, az ifjak boldogok lesznek. Az előadást Blaha Lujza művé szete emelte. Szép sikere volt Tollaginak, Szabó Antalnak, Horváth Vinczének, Raskónak és Solymosinak. A régi kuruez dalokat Barna Izsó válo gatta össze. Előfizetési fölhivás. A «V a s á r n a p i Újság» a legrégibb magyar szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, é v e n k é n t t ö b b m i n t í v e n, s több mint e z e r k é p p e l jelen meg. E legrégibb magyar képes hetilap jövőre is hű m a r a d ala pításakor választott irányához, hogy a hazafias érzületnek tolmácsa, a nemzeti haladásnak képe, a közéletnek tükre, szóval korunk történe tének igazi képes krónikája legyen. A i i V a s á r n a p i U j s á g» és «P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k * a * Világkrónika* és a «Ma gyar Gazda* melléklapokkal e g y ü t t : negyed évre 6 korona. Az előfizetések a (Vasárnapi Újság* és.politikai Újdonságok* kiadó-hivatalába, Budapest, Egyetemutcza 4. szám küldendők. Egyes előfizetések legczélszerűbben posta-utalvány által eszközölhetők. Azon előfizetőinket, kiknek előfizetése szept. hó végén lejárt, fölkérjük előfizetéseik mielőbbi megújítására, hogy a lap szétküldésében fenn akadás n e történjék. KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. A statisztikusok nemzetközi kongresszusa. A héten, melyben az országos választások iránt való érdeklődés uralkodott, szívesen látott vendégei voltak Budapestnek a statisztikai tudománynak a művelt világ minden részéből tanácskozásra össze gyűlt előkelő tagjai, tudósok, állami ós egyéb tiszt viselők. Fogadásukra a kormány, a főváros, az orszá gos statisztikai hivatal, a fővárosi statisztikai hiva tal megtettek mindent. Az üléseket a nemzeti mú zeum dísztermében tartották. Szeptember 29-ikén A «P o l i t i k a i U j d o n s á g o k i előfizetői e lap nyilt meg a kongresszus. A megvitatni valók legna nak hetenként egy nagy ívre terjedő poli gyobb anyagát a bizottsági ülésekben intézték el, a tikai tartalma mellett külön díj nélkül kapják a hol sok fontos statisztikai ügyről volt szó. V i l á g k r ó n i k a * képes heti közlönyt éa a A megnyitó ülésen Hegedűs Sándor kereskedelmi M a g y a r G a z d a * czímű havonként megjelenő miniszter is megjelent. Az ülést Inama-Sternegg gazdasági és kertészeti képes melléklapot. Ez új ren Tivadar, az osztrák hivatalos statisztika feje, a dezés folytán politikai hetilapunk terjedelme mel nemzetközi statisztikai intézet elnöke, nyitotta meg lékleteivel együtt bővebb, mint előbb volt; előfize és átadta a szót Hegedűs díszelnöknek. Hegedűs miniszter üdvözölte a statisztikusok gyűlését és tési áraink azonban az eddigiek maradtak. kiemelte a statisztikai tudomány fontosságát. Ezu A Vasárnapi Újság «Regénjtár» heti mellékleté ben a legjelesebb hazai és külföldi íróktól közöl elbe tán ismét Inama-Sternegg elnök szólalt fel, vázolva széléseket és regényeket képekkel, s mint családi lap, azokat a feladatokat, a melyek a kongresszusra vár nak. Azután felsorolta az intézet legutóbbi ülésszaka kiterjeszkedik a női m u n k a k ö r r e és d i v a t r a is. óta elhunyt tagokat, emelve tudományos érdemei * ket. Jekelfalussy Józsefről is nagy melegséggel em A Világkrónika* hetenként egy íven, számos lékezett meg. Végül hálásan emlékezett meg a képpel illusztrálva jelen meg, és az általánosabb magyar előkészítő bizottság fáradhatatlan buzgal érdekű napi események részletes magyarázatára máról és Láng Lajos egyetemi tanár, volt állam szolgáló czikkeken kívül rendesen közöl nagyobb titkárról, a ki Jekelfalussy halála után a VIII. ülés elbeszéléseket, regényeket, útirajzokat, úgy szintén szak előkészítését magára vállalta, továbbá Vargha mulattató kisebb közleményeket, stb. Gyula miniszteri tanácsosról, a kik sikeresen bonyo lították le a felszaporodott ügyeket. Láng Lajos, a kongresszus magyar elnöke hosszabb beszédben üdvözölte a kongresszus tagjait, kifejezést adva az október deczemberi évnegyedre: annak az örömnek, a melyet mi, magyarok érzünk, A «V a s á r n a p i Ú j s á g * negyedévre négy hogy a főváros falai közt üdvözölhetjük a kongreszszus tagjait. korona. Ezzel a kongresszus megnyitó ülése véget ért. A Vasárnapi Újság* a Világkrónikával A tagok a megállapított programm szerint különböző negyedévre 4 korona 80 fillér. bizottságokra oszoltak. Este 7 órakor Hegedűs mi- Előfizetési föltételeink SZÁM ÉVFOLYAM. Elől láthatók állva: Hegedűs és "Wlassics miniszterek, Szögyény-Marich berlini nagykövet,-darányi miniszter,szél K á l m á n miniszterelnök, Perczel Dezső, Vörösmarty állam titkár, Plósz miniszter, Sárközy főispán; előttük ülve : Tarkovies államtitkár, Eakovszky állami számvevőszéki elnök, Lossonczy miniszteri tanácsos. NÉZŐK CSOPORTJA A KISBÉRI KASTÉLY ELŐTT, A MÉNEK BEMUTATÁSAKOR. Jelfy fényképe. niszter a Hungária fogadóban vendégül látta a nemzetközi statisztikai intézet tagjait, a hol barát ságos felköszöntések hangzottak. A pezsgőnél Hege dűs Sándor miniszter köszöntötte föl a királyt. Inama-Sternegg Magyarország jólétéért ürítette poharát, a mit az idegen vendégek nagy lelkesedés sel fogadtak. Utána Levasseur (Paris) tolmácsolta a kongresszus háláját a miniszter iránt, Troiniczky (Szent-Pétervár) pedig Láng Lajost, Vargha Gyulát és a rendező-bizottság tagjait éltette. Szeptember 30-ikán és azután az osztályokban folyt tovább a komoly munka, különböző nyelveken. Este az idegen tagok a Nemzeti Színházban az Ember tragédiája* előadását nézték meg. Október első napján este fogadás volt a királyi lakban. A királyt József Ágost főherczeg képviselte. A miniszterek közül is többen megjelentek. A fé nyesen kivilágított termekben csakhamar élénk társalgás indult meg. Nyolcz óra után jelent meg József Ágost főherczeg dragonyos századosi egyen ruhában. Hegedűs miniszter bemutatta a főherczegnek a nemzetközi statisztikai intézet tagjait. Közben frissítőket szolgáltak. A főherczeg a vendégekkel másfél óránál hosszabb ideig társalgott, hol francziáúl, hol németül, hol olaszul, hol angolul. Hoszszasabban beszélgetett Széli miniszterelnökkel, majd a kabinet több tagjaival. Tíz óra felé a főherczeg visszavonult és erre a társaság oszladozni kezdett. miniszterelnök Szeptember 2-ikánSzéllKálmán Inama-Sternegg-et, a kongresszus elnökét fogadta, a ki megköszönte azt a támogutást, melyben a ma gyar kormány a kongresszust részesítette. Október 3-ikán Hegedűs miniszter reggelit adott az országos kaszinó külön termeiben. Széli minisz terelnök szintén megjelent. Este hat órakor a fővá ros látta vendégeiül a statisztikusokat ebédre a Royal-szállóban. Az asztalfőn Márkus főpolgármes ter ült, mellette és körülötte Halmos polgármester, Hegedűs miniszter s a kongresszus elnöksége fog lalt helyet. Az első köszöntőt Márkus főpolgármes ter mondotta a királyra; Halmos polgármester a kongresszus tagjait üdvözölte. A vendégek viszo nozták a felköszöntéseket. Délután a kongresszus összes ülést tartott, melyből táviratot intéztek a királyhoz, kérve, fogadja kegyesen a kongresszus háláját a jóakaratért, melyet iránta tanúsítani mél tóztatott. A kongresszus utolsó ülését október 4-ikére tűzték ki. MI UJSÁG? Kérelem. A «Vasárnapi Újság* a most megválasztott képviselők arczképeit közölni óhajtván, felkérjük a győztes pártok bizott ságait és híveit, hogy a megválasztottak fény képeit néhány életrajzi adat kíséretében szer kesztőségünknek beküldeni szíveskedjenek. Kü lönösen azon képviselők arczképeit kérjük, a kik most először választatlak meg, mert a régiek képeit könnyebben meg lehet szerezni Budapesten is. Az arczkép-sorozat közlését mai számunkban kezdjük meg a főváros nyolcz kerületében megválasztottakkal. A választások. Október 2-ika már eldöntötte az országos választások sorsát, a másik nap kiegészí tette, azontúlra már csak 15 választás maradt, noha az utolsó választási nap október loike. Ezen kívül még pótválasztások lesznek. A képviselőház pártjainak arányában nem nagy a változás. A pártok azonban mindenütt szabadabban mozogtak, mint eddig s a kúriai bíráskodásról szóló törvény intő hatása szembetűnő a választási moz galmakban. Természetes, hogy a szigorú törvény, mely csak most lépett életbe, még nem semmisít hette meg teljesen a megszokott gyakorlatot s több helyen hozzá nyúltak még a régi eszközökhöz és fogásokhoz is. A szabadelvű párt nagy többségben lesz az új országgyűlésen is. A függetlenségi Kossuth-párt legtöbbet köszönhet az új választási rend nek, mert számban tetemesen meggyarapodott 8 meglepő győzelmeket U aratott. Az Ügron-párt alig szaporodott. A néppártról azt hitték, hogy sokkal nagyobbra nő, oly nagy erővel dolgozott a kerüle tekben ; de csak egy pár számmal gyarapodott, néhány régi harezosa pedig megbukott. Vezérei azonban győztek, Rakovszky litván két mandátumot is nyert; Molnár János apát és gróf Zichy János szintén tagjai az új törvényhozásnak. A nem rég alakúit agrárius párt, mely a szabadelvű párttól elszakadni nem akar, szintén kevesebb diadalt ara tott, mint gondolták. Nemzetiségi pártok is kelet keztek ugyan, le3z néhány tót pánszláv, szerb nem zetiségi, erdélyi szász, de a vezérlő emberek, Mudron Pál, Paulini-Tóth most sem juthattak be a par lamentbe. A szocziálisták sokfelé állítottak jelöltet, de párt nélkül. A legtöbb helyen azt a tíz szavazatot sem adták be jelöltjeikre, a mennyi választó polgár szükséges, hogy valakire a szavazatot elrendeljék. Verekedés, visszaélés volt most is. Tolnamegye pinczehelyi kerületében, a hol a függetlenségi Rátkay László ellen néppárti jelölt lépett föl, olyan zavargás támadt, hogy a megtámadott csendőrség fegyverét is használta. Hárman azonnal meghaltak ; négy meghalt másnap, sokan megsebesültek. A vá lasztást nem lehetett befejezni. Ha nem sok is a változás a pártok arányában, a kópviselőliáz arczulata megváltozott, kivált a szabadelvtípártban.itt sokan a régiek közül föl sem léptek, többen kimaradtak. Az új elem szembetűnő lesz. Budapest kilencz kerülete az első napon, október 2-ikán választott. Ilyen nagy városban, mint a minőre Budapest megnőtt, a rendes élet csak annyi ban változik, hogy zászlók lobognak a házakon. Most az sem volt sok, kivéve a Lipótvárost, a hol vetélkedve tűzték ki a zászlókat, mert itt régen harczoltak. Az utczákon bérkocsik vágtattak, hogy a más városrészekbe költözött választókat illetékes szavazó helyükre szállítsák. A bakon is zászló len gett, a kocsiban is űlt egy zászlós* úr. Az utczasarkokon zászlótartó hordárok álldogáltak. A czilinder kalapok ép úgy magukra vették a kortes tollakat, mint akár miféle pörge kalap. Egy auto mobil kocsi is kortes szolgálatban pöfékelt a Lipót város utczáin, bizonyára az első motoros jármű, mely alkotmányos szolgálathoz jutott. A város ban különben a rendes élet folyt, csak a sza vazó helyeknél álldogáltak csoportok s külsőleg alig képzelte volna az ember, hogy a régi kilencz kép viselő közül csak öten tartják meg mandátumokat Darányi Ignácz földmívelési minisztert (H. kerü let), Podmaniczky Frigyest (IV. kerület) az öreg 48-as Madarász József ellen, Berzeviczy Albertet a VIII. kerületben minden izgalom nélkül választot ták meg. Az első kerületben (a Vár) Falk Miksának már küzdelme volt Bernáth Istvánnal. A I I I. kerü letben (Ó-Buda) két szabadelvű párti, Vészi József és dr. Nagy Dezső küzdelmének fordulatai részben a két óránként kiadott krajezáros újságok utján jutottak el a messze eső városrészből. Vészi József, a (Budapesti Napló* szerkesztője maradt győztes nek. A Lipótvárosban a volt szabadelvűpárti kép viselő Mezei Mór ügyvéd és Sándor Pál nagykeres kedő, szintén szabadelvű mérkőzése tulajdonképen e városrész belügye volt. A küzdelem este Sándor Pál győzelmével ért végett. Nagyobb érdeklődéssel kisérték a VL kerületet (Terézváros), hol Vázsonyi Vilmos fiatal ügyvédet 1472 szótöbbséggel válasz tották meg, a volt képviselő, Radocza János ellen. Érdeklődés nélkül szavaztak a VII. kerületben (Erzsébetváros) s Morzsányi Károly lett szabadelvű párti képviselő. A IX X. kerület (Ferenczváros, Kőbánya) három jelöltre szavazott: Hock János kőbányai plébánosra, dr. Springer Ferenczre, (mind a kettő szabadelvű) és Tompa Antal függetlenségire. A kellő többséget egyik sem kapta meg, s így Hock és Springer közt pótválasztás lesz. A vidékről érkezett távirati jelentések közt is sok volt a meglepő. így Baja városában Plósz Sándor igazságügyminiszter ellen, a kinek egyhadgú meg választását hitték, az utolsó órában egy fiatal hely-

8 650 b é l i ügjrvéd l é p e t t fel K o s s u t h - p á r t i p r o g r a m m a l, Reich Á r p á d é s e fiatal e m b e r t v á l a s z t o t t á k m e g. Aztán jöttek tudósítások régi képviselők bukásáról. A f ü g g e t l e n s é g i p á r t Debreczen, Maros-Vásárhely k é t - k é t k e r ü l e t é b e n r é g e b b i h e l y é t e l f o g l a l t a, Debreczenben a I l l - i k kerületben i s pótválasztás lesz Varga Lajos Kossuth-párti és Dobieczky Sándor s z a b a d e l v ű k ö z t. Kecskeméten m i n d a két kerületben szabadelvű párti és Kossuthista közt pótválasztás is sok meglepetés történt. d ö n t. Biharmegyében A belényesi kerületben a szabadelvű párt régi e m bere é s sokáig az előbbi k o r m á n y o k félhivatalos l a p j á n a k s z e r k e s z t ő j e, Gajári Ödön ellen izgalmas v á l a s z t á s u t á n a K o s s u t h i s t a Barta F e r e n c z n y e r t t ö b b s é g e t. A tenkei k e r ü l e t b e n a n a g y v á r a d i s z a b a d e l v ű p á r t e l n ö k e, H l a t k y E n d r e, Bernáth Lajos Kossuthistával szemben megbukott. Még váratlanabb h i r é r k e z e t t a z o n b a n Nagy- Váradról; Tisza K á l m á n kisebbségben maradt itt, szülővárosában, melyet t ö b b o r s z á g g y ű l é s e n k é p v i s e l t, Barabás Bélával, a függetlenségi párt jelöltjével szemben. Barabást a g y o m a i kerület is m á r előbb megválasztotta. Nagy i z g a l o m m a l fogadták országszerte a Jászberényből érkezett hireket. I t t m á r több o r s z á g g y ű l é s e n ^ p p o n j / i Albert volt a képviselő, m i n t a nemzeti párt vezére. A mostani választásnál szembeálltak vele ugyanazok, a Mk régebben. Föllépett ellene Almássy Géza volt f ő i s p á n. A v á l a s z t á s m á s n a p d é l u t á n n é g y ó r á i g tar tott bizonytalan kilátással, m í g végre A p p o n y i t 4 3 szótöbbséggel megválasztották. A régi k é p v i s e l ő h á z n a k sok ismert alakja hiá n y o z n i fog, újak j ö n n e k hejyettök. A székelyföldön, Ákosfalván, h o l a volt képviselő Légrády Károly egyhangú választásra számított, a választás utolsó ó r á j á b a n f ö l l é p t e t t é k Makai Z s i g m o n d o t, a k i r ő l a z t jelentik, hogy eddig kisebb hidakat épített. T e h á t ács lehet. Megválasztották m i n t Kossuthistát. Győr ben H i l b e r t h e n t e s m e s t e r g y ő z ö t t a s z a b a d e l v ű p á r t i S z á v a y G y u l a fölött. A K o s s u t h - p á r t i s m e r t e b b alak j a i k ö z ü l k i m a r a d t Gyó'ry E l e k, M e s k ó L á s z l ó, S z i n a y Gyula, az öreg L a k a t o s Miklós (a k i ellen a színi kerületben H a d i k J á n o s grófot választották m e g ). N e m j u t o t t t ö b b s é g h e z Polónyi Géza s e m S z o b o s z l ó n, h a n e m az o t t a n i p o l g á r m e s t e r t, Kovács G y u l a f ü g g e t l e n s é g i t v á l a s z t o t t á k m e g. Beöthy Ákos m i n t K a s s a v á r o s k ü l d ö t t j e foglal i s m é t h e l y e t a parlamentben. Öt é v óta n e m volt képviselő, ezalatt j e l e s t ö r t é n e l m i m u n k á t írt. M o s t m i n t p á r t o n kívüli jelenik meg. Október 4-ikén a kitűzött választásból máiismeretes volt Szabadelvűpárti 2 3 8, Kossuthpárti 6 2, Ugronpárti 10, n é p p á r t i 19, pártonkívüli 11, n e m z e t i s é g i ö t, d e m o k r a t a e g y ( V á z s o n y i ), p ó t választás 18, s ezenkívül n é g y választást el kellett halasztani, vagy be s e m végezhették. A tudomány-egyetem tiszteletbeli doktorai. A hivatalos l a p közlése szerint a király m e g e n g e d t e, hogy a budapesti tudomány-egyetem a magyar k e r e s z t é n y s é g é s királyság kilencz százados évfor d u l ó j a a l k a l m á b ó l Daruváry Alajost, a kúria nyűg. m á s o d e l n ö k é t é s Prins A d o l f o t, a b r ü s s z e l i e g y e t e m t a n á r á t a z ö s s z e s j o g t u d o m á n y o k, Horánszky Nán d o r t a z ö s s z e s á l l a m t u d o m á n y o k é s Kraus Xavér F e r e n c z e t, a freiburgi t u d o m á n y - e g y e t e m n y i l v á n o s rendes tanárát a kanonjog tiszteletbeli doktoraivá a v a t h a s s a.széllk á l m á n miniszterelnök a követ kező táviratban üdvözölte Horánszkyt: Széleskörű és mély tudásodnak fényes doku m e n t u m á h o z, a doktori kalaphoz, őszinte, igaz szívből gratulálok és m e l e g e n óhajtom, h o g y azt mindnyájunk örömére s a haza javára sok számos évig zavartalan egészségben és megelégedésben viseljed.* M a t i z é v e a n n a k, h o g y e g y uj iparág életbe lépett. A «Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét ugyanis tiz évvel ezelőtt hozatott a piaczra é s azóta g y o r s utat tett az egész v i l á g körül. A Kathreiner-féle K n e i p p m a l á t a k á v é e z t a n a g y sikert a n n a k az e l ő n y é n e k köszönheti, h o g y a babkávé kedvelt ízét birja. É r t h e t ő tehát, h o g y e g y i l y e n k e l l e m e s Ízzel és a m a l á t a ki próbált egészségi tulajdonságaival biró k i t ű n ő m a l á t a k á v é gyorsan hódíthatta m e g a közönséget. Azért e g y o l y pótléknak, a m e l y m a g á b a n véve t á p d ú s é s egész séges, s a m e l y e t a babkávéhoz fele részben s azon fölül i s hozzáadható, m i n d e n ü t t a legszívesebben látták. G y e r m e k e k e t i g e n üdvös m a l á t a kávéra s z o k t a t n i ; erő teljes egészség és virágzó kinézés az e r e d m é n y e. É p p i g y ajánlható a Kathreiner-féle K n e i p p - m a l á t a kávé labbadozóknak, gyomor-, sziv- é s idegbajosoknak. H o s s z ú tapasztalat bizonyítja, h o g y k ö n n y e n emészthető, vér k é p z ő é s e r ő s í t ő ; k e l l e m e s ízénél fogva annál jobban esik, m i n é l tovább isszuk. HALÁLOZÁSOK. MÁTRÁT. J Ó Z S E F, a b u d a p e s t i V I. k e r ü l e t e l ö l j á r ó j a, főváros egyik népszerű tisztviselője, m e g h a l t e h ó -ikán. Kerületében, m i n t a képviselő-választások szavazatszedő bizottságának tagja vett részt a v á l a s z t á s o k h i v a t a l o s r é s z é b e n. D é l felé s z é l h ű d é s érte, aztán n é h á n y perez múlva meghalt. Mátray József b e n született G y ö n g y ö s ö n. A főváros szolgá latába, m i n t fogalmazó-gyakornok, 1873-ban lépett t 4 0. SZÁM ÉVFOLYAM ben a tanács tollnokká választotta. Kamermayer Károly polgármester 1879-ben maga mellé vette, m i n t elnöki segédet. Ezután gyorsan haladt előre s z o r g a l m á n á l ós k é p e s s é g é n é l fogva b e n választották m e g elöljárónak a I X. kerületben, 1895-ben az első fővárosi állami a n y a k ö n y v v e z e t ő k ö z t volt, b a n p e d i g a V l - i k kerület elöljárója lett. M i n t előljáró, tisztjében sokat tett a közjóté konyság érdekében. A z utóbbi időben szívbaj fogta el. F e l e s é g e s h a t kiskorú g y e r m e k e siratja. SAKKJÁTÉK. 80TÍCT. a legszolidabb gyászjelentést HARIS, ZEILLINGER ÉS TÁRSA kivitelben. a Kék csillag"-hoz S^iemüTktTr" Budapest, IV., Váczi-utcza 16. Saiát készitményü KIVALO ERÖSITOSZER, 8822 Farbenfabrlken vorm. Priedr. B a y e r át Co. Elberfeld. F A I L ATTILA, a k ö r m ö c z b á n y a i m. kir. áll. f ő r e á l i s k o l a i g a z g a t ó j a é s r e n d e s t a n á r a, é l e t é nek 6 3. áldásos működésének 29. évében, Körmöczbányán. VASADT FERENCZ, halmii főszolgabíró, H a l m i b a n. FARKAS ANTAL ü g y v é d, e g y h á z k e r ü l e t i t a n á c s b í r ó, a s z a t m á r i ref. f ő g i m n á z i u m i g a z g a t ó tanácsának elnöke, az ügyvédi kamara elnöke, v á rosi bizottsági tag, 76 éves korában, Szatmáron. D r. M I H A L I I K IZIDOR, a v a k o k b u d a p e s t i o r s z á g o s intézetének nyugalmazott igazgatója, jeles művelt s é g ű férfiú, a z e n é n e k i s a l a p o s i s m e r ő j e, 6 3 é v e s k o r á b a n, B u d a p e s t e n. SZLIVA G É Z A, p é n z ü g y miniszteri számvizsgáló, 41 éves korában, Nagy v á r a d o n. PRAMER ÁGOSTON, a budapesti belvárosi községi felsőbb leányiskola tanára, 6 2 éves korában. A z intézet tanári testülete, m e l y n e k az elhunyt h a r m i n c z k é t é v e n át h a s z n o s tagja volt, k ü l ö n adott ki. Id. SÁNTHA b a n. SZTEFÁNOVITS GTÖRGY h o n v é d Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. Világos. Sötét. 1. Hd5 e3 Ke5 d4 (a) 2. Bf6 e6... t. sz. 3. V v. H mat. Özv. KOSSÜCH JÁNOSNÉ, szül. K u h i n k a Karolina, az arany érdemkereszt tulajdonosa, a K o s s u c h társasezég megalapítója, 87 éves korában. A Szinobánya község határában levő Katalin-huta gyár telepen a családi sírboltban temették el. Özvegy s á r o s - m a g y a r b e r k e s z i KATONA ELEKNÉ, szül. K a b o s Katalin, életének 84-ik évében, Apanagyfaluban. Ki«lapási JUHÁSZ VINCZÉNÉ, szül. B i r ó c z y E m m a, BERNÁTH 56-ik évében, Nyitrán. Bernátfalvi ÁGOBTONNÉ, s z ü l. E g g a r t n e r I l o n a, N a g y - A b o n y b a n. Ballai KREMER LAJOSNÉ, szül. telegdi Róth Kata, D e é s e n, 3 9 e s z t e n d ő s k o r á b a n. Ö z v. SCHRAM VILMOSNÉ, szül. Kada Etelka, n é h a i S c h r a m V i l m o s, nyűg. őrnagy özvegye, Resiczán. Szerkesztői üzenetek. L. A. A z új o r s z á g g y ű l é s e g y e l ő r e m é g n e m a d u n a parti n a g y s z e r ű o r s z á g h á z b a n fog ü l é s e z n i, m i v e l a n nak a belső munkálatai m é g nincsenek készen. D e n e m sokára át lesz m á r adható a r e n d k í v ü l i n a g y ságú épület rendeltetésének s m á r a mostani kép v i s e l ő k n e k b i z o n y á r a részük lesz abban, h o g y a v i l á g n a k talán l e g s z e b b o r s z á g h á z á b a n t a n á c s k o z h a s s a n a k. J e f t a. S z é p e n v a n í r v a ; a k ö z ö l h e t ő k k ö z é soroz t u k, n a g y t e r j e d e l m é n é l fogva azonban e g y k i s türel m e t kérünk, m í g s o r kerül rá. Gond. A g o n d o l a t n e m rósz, c s a k h o g y jobb v e r s b e n kellett v o l n a m e g í r n i. N e m k ö z ö l h e t ő k : Korán reggel. Nagy vihar volt. Az érzés jo lehetett, de a v e r s e k n e m azok. M e r ő p r ó z a é s n e m i s a javából. Tiz év. Szeretlek, galam bom. A levél stb. Köznapi érzés, t a r t a l m a t l a n v e r s e k, e l é g j o r í m e l e s s e l. A virág sorsa. A czigány. A ván dor. A szerzőben, ú g y látszik, v a n e g y k i s t e h e t s é g, er8t k M V ^ K / 7 > nagyon taposott úton járnak. Mélyebb érzésre, több eredetiségre v o l n a s z ü k s é g e. ügy kis lánynak, a ki hirtelen nagy lány lett. H a n g i a kedves, k ö z v e t l e n, pajkos, ü l i k i s a t á r g y h o z. K?r* h o g y a m i t ezen a j ó i z ü h a n g o n e l m o n d, m e g l e h e t ő s k ö z ö n s é g e s, elnyűtt. Vallomás. Árván. F i ú i k e g y e ete tiszteletre m e l t o, az utóbbi v e r s b e n n é h a é r e z z ü k is lájdalma ő s z i n t e s é g é t, de e n n é l több jót n e m m o n d hatunk verseiről Van nekem egy. Méhecske száll. A hegedű, s t b T í z d a l s z e r ű v e r s e t küldött b e : e g y i k semmit mondobb mint a másik. Igaza van, ilyesmire kar az időt p o c s é k o l n i. ' 8915 A F e r e n c z J ó z s e f keserűvíz az H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. és F. H. Andorfi S. Kovács J. Csomonyán: Németh Péter. Lipótvártt: Hoffbauer Antal. Bakony-Szentlászlón : Szab6 János. Kecskeméten: Balogh Dénes. A pesti sakk-kör. H i b a i g a z í t á s : A multheti 2 ü i s z. feladványban «6-ra> világos helyett sötét futár állítandó. egyedül elismert kellemes izü, természetesen Császárfürdő B U D A P E S T E N 8918 téli és nyár gyógyhely. KÉPTALÁNY. h a s h a j t ó szer. I Elgfirangu.E kénesvizü gyógy fürdő, páratlan gőzfürdővel és legmodernebb iszapfürdőkkel, pompás ásványvíz uszodák kal, kő- és kádfürdőkkel. Prospektus ingyen bérmentve. GERMANDREE PORHANYÓS ÁLLAPOTBAN és TABLETTÁKBAN Franczia szabadalom. A szépség titka, ideális illattal feltétlenül tarlós.etreszséges es diszkrét. A O e r m a n d r e e ^ az aiczbótiiek egészsepes e s üde f-zmt ad. 190O evi Párisi Világkiállítás : ARANYEREM M I G N 0 T - B 0 U C H E R, 1 9, R u e V i v i e n n é, PARIS. S SOMATOSE Technikum-AItenburg S.-A. húsból készült és ennek táp anyagát tartalmazó ízetlen, könnyen oldódó Albumose készítmény a legkiválóbb Gépészet, elektro t e c h n i k a és v e g y é s z e t számára. goos Tanműhely. lífisor bérmentve. erősítő - szer gyenge és a táplálkozásban elmaradottaknak, ideg-, mell- és gyomorbetegeknek, beteg ágyasoknak,angol kór ban szenvedő gyermekeknek, üdülőknek, nemkülönben Vas-Somatose alakjában a sápkórósoknak lesz ajánlva az orvosok által Vas-Somatose nem egyéb 20/0 szerves összetételű vasat, a milyen alakban a vas az emberi testben van jelen, tartalmazó Somatose. Somatose rendkívül g-erjeszti az é t v á g y a t. Raktáron van az összes gyógyszertárakban és gyógy anyagtereskedésekben Ha őszül a haja, használja a Stella''-vizet (Hair Regenerátor), m e l y n e m fest d e a haj eredeti színét adja vissza, Pergetettmézet elsőrendűt, B kilós bödön y ö k b e n b é r m e n t v e 6 koro náért szállít az orsz. méhészegylet Üvegje 2 ZOLTÁN BÉLA korona. gyógyszertárában 6 cs. és k. fensége József fsherczeg udv. szállítója. Budapest, V., Sétatér-utón, sarkán. Szabadság-tér 9048 BUDAPEST, Danijaiiich-nlcza 34. K a n h i l ó T ö r ö k József i:y6--v'zf rtarálian Budapesten. gyermekek mester táplálására. Tej sterilizáló készülék séges Eredeti gyártmány A «Vasárnapi Újsága 38-ik számában közölt kép t a l á n y m e g f e j t é s e : Csak titokban akartalak szeretni. számtanácsos, B u d a p e s t e n, i k é v é b e n. GYÖRKÖ K Á L M Á N d r. ügyvédjelölt, 2 4 éves korában, P é c s e t t. POPOVICS SÁNDOR, e l l e n ő r, M á r i a - B e s n y ő n, 4 5 é v e s k o r á b a n. iskolámat, a melyből min denki, tanító nélkül megta nulhat czimbalmozni, 4 koro náért adom. Képes nagy ozimbalomárjegyzéket pedig in gyen. V a i r g a P á l ezimbalomgyártó, Budapest, VIII. ker., Böok Szilárd-utoza 3. sz. S folyóirat, megjelenik minden hó l.és I5-én mindenkor 12 oldal tartalom má! a legújabb s modern zenemű-újdonságokkal. Kitüntetve a budapesti országos kiállításon 1896 és a párisi évi világkiállításon s szer kesztő-kiadójának s ö csász. és apostolikirályi Felsége legmagasabb meg elégedését méltóztatott nyilvánítani. Rendes munkatársai az ország leg számottevőbb magyar zeneszerzői s a külföld világhírű compositorai, a kiknek legsikerültebb szerzeményeit közli a conlinensen egyedül álló zenemű folyóirat. Előfizetési ára évnegyedre 6 füzetre, 72 oldal ze nemű tartalommal 3 korona, mutatvány füzetet 00 fillér beküldése ellen bérmentve küld a nzenélö Maparorszátjn Klökner Ede zenemű kiadóhivatala és zencműkereskedése, Budapesten, VIII., József-kórul i&. Kormánybiztos. ^ \ Világos. a. Sötét. 1. _._... F h l e4 (b) 2. H e 3 g 4 f Ke5-d4 3. Va8 a7 mat. Világos. b. Sötét b5 c4: 2. Bf6 e6 f stb. **!*!!*!* Költségvetéseket 500 koronától 7000 kor.-ig kívánatra beküldünk és mintákkal készség gel szolgálunk. A Zenélő Magyarország" ^ A sz, feladvány megfejtése Csipkés A.-tól. SÁNDOR, 9 2 éves korában, Kecskeméten. Koós ADOLF, Nákó Sándor gróf nagy-szent-miklósi uradalmának köz ponti tiszttartója, 6 6 éves korában, Nagy-SzentM i k l ó s o n. Kardosfalvi KARDOS MÁRTON bírósági jegyző B p e s t e n, k i tevékeny részt vett n é h á n y év előtt Baranya vármegye közéletében. Kardos Kálmán, az e g r i kir. t ö r v é n y s z é k e l n ö k e é s K a r d o s G y u l a, a z i s m e r t f e s t ő m ű v é s z, fivérüket g y á s z o l j á k a z e l h u n y t b a n. FREÍRERGEB P Á L, Buda egyik tekintélyes polgára, vaskereskedő, a fővárosi bizottság tagja, 66-ik évében, önkezűleg vetvén véget életének a budai lövöldé ben. GIRSIK ADOLF, a s h o n v é d főhadnagy, K a s s a város b i z o t t s á g i tagja, 7 6 é v e s, K a s s á n. LOISINGEB JÁNOS, az e l s ő b o l g á r f e j e d e l e m, B a t t e n berg Sándor herczeg apósa, a ki tudvalevőleg Bulgáriából távozása után Loisinger J o h a n n a n é m e t színésznőt ( m o s t az ausztriai Steyrben élő H a r t e n a u grófnő) vette feleségül, 8 5 éves korában, P o z s o n y 651 gzjm fcvfolyam Menyasszonyi kelengyék számú feladvány, Ernst J.-tó'l. Elhunytak m é g a közelebbi n a p o k b a n : TAPOD? G E R G E L Y TAMÁS, k i é r d e m ű l t g i m n á z i u m i i g a z g a t ó tanár, rendi örökös k o r m á n y t a n á c s o s s a m a r o s vásárhelyi r e n d h á z n a k 12 é v e n keresztül é r d e m d ú s főnöke, 56-ik évében, Maros-Vásárhelyen. M A R KOVICS JÁNOS n y i t r a i k a n o n o k, B u d a p e s t e n s h o l t t e s t é t Nyitrára szállították. BRINKMANN ANTAL n y ű g. budapesti kir. törvényszéki bíró, tanácselnök, a F e r e n c z József-rend lovagja, 74-ik évében, Ipoly ságon. Dr. 40 F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : Tx'agy Szerkesztőségi iroda: Miklós. B u d a p e s t, I V., K a p l o n y - u t c z a 9. A z E l s ő L e á n y k l h á z a s i t ó E g y e s ü l e t m. sz. (Leány- é s fiu-biztositó intézet). F o l y ó é v i s z e p t e m b e r h ó b a n jutalékrész írattatott b e é s nászjutalókok fe j é b e n 65,917 korona 0 8 fillér fizettetett k i j a n u á r 1-től szeptember 30-ig beirt ö s s z e s j u t a l é k r é s z e k száma és a kifizetett nászjutalókok ö s s z e g e 4 2 5, kor. 79 fillér. SELYEMÁRUHÁZA BUDAPEST, IV, BÉCSI-UTCZA 4. Az őszi és téli Kapható mindenhol. Raktár Török crógrtár, Bpest. A Szinye-Lipóczi Lithion-íorrás Salvator kitűnő sikerrel használtatik vese-, húgyhólyag-, húgydara- é s ksszvénybántalmak ellen, vizeleti nehézségeknél, t o v á b b á a légzö é s emésztési s z e r v e k hurutos b á n t a l m a i n á l. Díuretikus (viz. hajtó) hatású. Vasmentes! Könnyen emésztheti! Csíramentes! Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Salvator-fbrrás igazgatóságánál Eperjesen. B u d a p e s t e n, f ő r a k t á r É d e s k u t y L. u r n á i. Rendkívül olcsó szt.-ló'rinczi porczellánfestő ipartelep ] teljes választéka raktárra érke zett. C z é g ü n k elve csakis t F i r s t C l a s s» g y á r t m á n y o k elámsitása. Czégünk az országban az egyedüli, m e l y L y o n és Paris legelső s l e g híresebb gyárosaival közvetlen összeköttetésben á l l ; az általunk lekötött m i n t á k és m i n ő s é g e k kizárólag c z é g ü n k n é l szerezhetők b e. Minden egyes föltétlen szabott ára n y í l t a n, számokkal v a n jelölve, ennélfogva a t ú l b e c s l é s t e l j e sen k i v a n zárva. Minták bérmentve a vidékre kívánatra küldetnek. Szép, telt tertidomok a ml keleti eröpornnitól,1900. évi párisi arany éremmel kitüntetve 8 8 hát alatt már 30 tontnyi gyarapodásért kazeeség. Orvost rend. uerint. Síigornenbeosoletes.Nem szédelgés. Szá mos kbszsnőlevél. Ai» kartononként i kor. 50 ML Postautalvány v»gj utánvéttel. Használati utasítással. D. Franz Steiner & Co., Créme Ideale a bór axépeág ápolásához, mely az eddigi készítményeket mind túl szárnyalja tisztán zalra4ékmentaaen van összeállítva, nappal ia sikerrel használható. Eg-y tég-ely á r a 8 0 kr. Creme Ideale szappan"^. Aomplett 6 személyre, dúsan aranyozott és remek festésű: Ideale-Hölgypor SZÉNÁST, HOFFMANN és TÁRSA SELYEMÁRUHÁZA BUDAPEST, IV., BÉCSI-UTCZA 4. Kapható minden gyógyszertárban. Berlin, 18. KöniggrátierstraMe69. véltebb virágillatokat tartalmazza a legtisztább összetételekből készül. ldb3j5kr, 1 dobom 3 db 1 frt. Teréz-körut 32. sz. saroküzlet.r. Étkező 12 személyre 25, 30 és 35 frt. Vidéki rendelésnél kérjük a vasútállomást +SoYánysáíj+ Hyg-len. I n s t l t u t 9166 áruezikknek Ortner Rezső és Társa Étkezőkészlet 6.50 B 5 Ö S S?. r ö Étkező modern 8.50 Füsgkmpa májoiíkv Í-K Étkező rococo í 5 S 3 r _ r r *» Soxleth tanár szerint. Teljes készülék ára I. sz. 19. kor. II. sz kor sz. 27. kor. Továbbá dúsan felszerelt raktár gyermekágyas nók részére, valamint gyermekeomfort és az összes betegápolási czikkekből. Gyáramban továbbá jótállás mellett mérsékelt áron készeinek: haskötík, köldöksérvkötők, sérvkötők, fűzők ferdén nőttek részére, műlábak, mőkezek stb. stb. Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve kbid K E L E T I J. műszer-gyára, B p e s t, K o r o n a h e r o s e g - u SZÉNÁST, HOFFMANN é s TÁRSA Gyümölcs-, főzelék- és husconservákat, aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az virágillatokból készítve, kedvencre a hölgyvilágnak, bőrszépitösser. Ezen HÖlgypor I d e a l e jól to pád a eggyakorlottabb szemek is képtelenek a bőr poros voltát felfedezni. Bgy dobom ára 1 frt SO kr. Naponta postai szétküldés minden irányban Elsft Kecskeméti Cooservgyár SCHWiRTZ illatszertóra Árjegyzékek ingyen és bérmentve. (Higyen. eoamet. Laboratórium.) Kecskeméten. 9173

9 652 VASÁRNAPI ÜJSÁG. 40. SZÁM ÉVFOLYAM. Legjobb és leghirnevesebb pipere hölgypor LJB. -q PAKIS %x$* Különleges Rizspor 8M ÚTTAL VEGYÍTVE FAY, ILLATSZERÉSZ, 9, rns d ám la Fals, 9 PARIS- SERRAVALLO 898* CHINA-BORA VASSAL kitűnő helyreállító szer gyengék, vérszegények és lábbadozók számára. Ajánló és használva orvosi kitűnőségektől nél több orvosi elismerőlevél WT Kitflnő íz. " «Kitüntetve több aranv és ezöst éremmel. Árak : V» litere* üveg K 2.40, 1 literes üveg K Kapható minden gyógyszertárban. Serravallo J. gyógyszer. Triesztben. ^- n3s/?e3 *s arómegojítás cetjéből «Wn^ 'iák MI issmi hindik.ktrim, tiyvbö toer&k mtám. ^OVBC ARA 3 KORON A. /* ÚVKll ÁRA 1 KOROM A 30 rillír. jgvs/ám en^flili m+djtgygy*l Kjtpllit*u jji-t «sss«s efójysmsrtármmbsa. KKEISAPOTHEKg 1TORKEDB0HG BECS melcf. I Főraktár Magyarország részere: 8844 Török József gyógyszertára Király-utcza 12. BALOG BÉLA és LAJOS férfi-szabók Budapest, Dorottya-u. ii. I. em. TELEFON Speczialisták: díszmagyar -, lovagló- és sportöltönyökben. Az őszi és téli idény beálltával ajánlják angol mintára vezetett műhelyükből kikerült legújabb valódi angol és franczia szövetekből készült, bármely minta szerint-kifogástalan, ízléses és elegáns szabású ruhákat. Ruhabérlet tetszés szerinti kombináczióban. ESZMÉNYI KEBEL érhető el >PU«ÍM orientale* által, Katié gyógyszertárából Parisban, Passage Verdean 5, az egyedüli szer, mely két hónap alatt, és a nélkül, hogy az egészségnek ártana, as asszonyi kebel fejlődését, valamint a kebal idomainak szilárdságát biztosítja. Bgy üvegese ára használati utasítással együtt 3 torint. Baktár: Török József, Budapest, Kirily-utaza U. s» léfkccfi (ál.dr. Í lircréme SAHS GRA1SSE Pa* n.p alatt minden ansnt fehérit,ódh éssséplt Ára 1.10 kor.,szappant kor. KOVÁCS KÉZPÁSZTÁJA (csakis félhold alakn véd)«frvgtél valódi) 3 nap alatt minden kasát gysngédaé éa faliérré varázsol Boy tazalj 1*0 kor. Hozzávaló szappan 1 kor KÁRPÁTI IBOLYAILLAT a legdivatosabb éa legkedveltebb partara. ^L Ara intatüvewel ssép dobosban * korona, TaphatO minden gyógytárban. 4a gyégyárnftsletbam. Fó- ia séüraldssi raktár: Dr. KOVÁCS ztjshö sj%fs»»hara is illusssisjsra. Bndapest, VX., Oyax-ntcza 17. Mezjalsmt ToUsjtt- titteok" kívánatra inffyen ét arrmaala*. schmeckt am feinsten Hölgyeknek / Ilona-eréme. Legújabb és orvosi szaktekintélyek által is elismert, biztos hatású kéz és arczszépitő szer, eltávolít minden bőrtisztátlanságot és rövid használat után vakitó fehérré.üdévé teszi az arczbőrt. Figyelmeztetés! ~9H Készítményem nagy közkedveltsége miatt hamisítványokat hoznak forgalomba; csakis az valódi, mely a doboz alján aláírásommal el van látva. 1 tégely Ilona-eréme 1 kor. 1 drb Ilona-szappan 80 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. Szétküldési raktár: Alexander János gyógyszertára Szolnokon. Budapesti főraktárak: Török-féle gyógyszertáriján Királyutcza 12. és AndráBsy-ut 29., Kerpel-féle gyógyszertár Lipót-kömt 28. szám és Thalmayer és Seitz uraknál. HÖLGYE IMI ^ ^ ^ Csak egyszer próbaképen rendeljék meg a csodahatásu, valódi angol szépítő szert, Ugorka-tejet, és megfognak róla győződni, hogy ezen csodaszer azonnal eltávolít szeplőt, májfoltot, mindenféle tisztátlanságot az arczról és a bőrnek gyönyörű üdeséget, fiatalságot kölcsönöz. Valódi angol minőségben kapható csakis BALASSA KORNÉL gyógyszertárában a vörös kereszthez Temesvár. Ára 2 kor. Valódi angol Ugorka-szappan 1 K, 3 drb 2.40 K Pouder 1.20 és 2 K Utánvéttel is küldetik. A női szépség elérésére, tökéletesítésére és fentartására legkitűnőbb és legbiztosabb a MARGIT-CRÉME. mely vegytiszta, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz, teljesen ártalmatlan. Ezen világhírű arezkenőes pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, bőratkát (Hitesser) és minden más bőrbajt. Kisimitja a ránezokat. redőket, himlőhelyeket és az arczot hófehérré, simává és üdévé varázsolja. Ara nagy tégely 2 kor., kis tégely 1 kor. Margit hölgypor 1 kor. 20 fii]., Margit szappan 70 till., Margit fogpép (Zahnpasta) 1 kor., Margit arczviz 1 korona. Hamisítványok bíróilag üldöztetnek. a^baüldéseutln koldf a'készúö : FÖIÖBS KBIBISIBII 0 W- Afolli Franklin-Társulat nyomdája, (Budapesten IV., Egyetem-utcza 4. sz.) FÖLDVÁRT in RE, Bndapest, férfidivat raktára Kossuth Lajos-ii.18 és Kerepesi-iít 9. Ajánl angol eylinder, divatoskemény és puha kalapokat, jó szabású férfi-ingek, nyakkendők, keztyük dús választékban. Árjegyzék. Most érkeztek nagy választékban B*f~ valódi perzsaszőnyegek valamint valódi szmyrnaszőnyegek. Valódi perzsa ágyelők darabja 6, S, 10, 12, 15 frt és feljebb legfinomabb antique darabokig. egész a Ép ugy rendkívüli nagy raktár futó- és pamlagszó'nyegekben, bútorszövetekben, flanelltakarókban. csipke-, aplikáczió- és szines szövetfüggönyökben, pokróczok, lamberquinek.erdélyi pokróczok, utazó- és kocsitakarók, cocos-szőnyegek az összes szélességekben stb. Fantázia bútorszövetek és dekorácziószövetek, finom hímzések stb. Egyes szárnyak és ablakfüg- I legnagyobb válaszgönyök, egyes ágy- és asztal- \ tékban terítők, szőnyegmaradékok J igen jutányosán. JOANNOYITS DÖME Budapest, 9288 IV., Váczi-utcza 25. sz. Alapíttatott TELEFON 990. Legkedveltebb.legjobb bajfestőszer a MELANOGENE fekete és barna színben. Ezen kitűnő és ártalmatlan készitménynyel hajat, szakált, bajuszt pár perez alatt feketére vagy barnára lehet festeni. A szin állandó és a természetes színtől meg nem különböztethető. Ártalmatlan és alkalmazása igen egyszerű. Nem piszkít. Ara 2 kor. ^ ^ J 80 fillér Budapesti főraktár: Török József gyógysz.kiráiy-o.12 és Andrássy-ót 29. Kapható minden gyógyszertárban. ^^>~~ M KBNAP I '\m& r^st 41. SZÁM BUDAPEST, OKTÓBER ÉVFOLYAM. Blőflíetési feltételek: VASÁRNAPI UJSAG és POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt egész évre 24 korona félévre 12 HORVÁT BOLDIZSÁR SZOBRA. SZOMBATHELY város közönségének régi óhajtása volt, hogy nagynevű szülöttjének, egykori képviselőjének, Magyarország egyik legkiválóbb jogászának és a kiegyezés után első igazságügyminiszterének emlékezetét szoborral örökítse meg. Ez az óhajtás most valóra vált. Horvát Boldizsár szobra már ott áll Szombathelyen aszéll Kálmán-utczai Deák-parkban. Október hó 12-ikóre volt kitűzve ünnepélyes leleplezése. A szobor Tóth István szobrász-művészünk alkotása kiváló élethűséggel és közvetlen egyszerűséggel ábrázolja Horvát Boldizsár alakját, úgy állítva a talapzatra, mintha a képviselőházban szónoklatra készülne. Könnyed magatartásával, jobbját mellén nyugtatva áll, arcza komoly értelmet sugároz. Kitűnő megfigyelés és az emberi test beható ismerete, valamint az anyaggal való bánás biztossága látszik Tóth Istvánnak ezen a munkáján. A felfogás mélybége, az ábrázolás keresetlen egyszerűsége és a formák biztonsága, ennek a szobornak szembeötlő tulajdonságai. Egyszerű, erőteljes, tiszta, mentes minden hatásvadászattól, mint Horvát Boldizsár maga is volt. A szobor mintegy másfél életnagyságú. A bronz öntés igen jól sikerült és becsületére válik a Schlick-gyárnak, melyben készült. A szobor talapzatát Tóth István tervezete után Szombathelyen készítette Hudetz József ottani kőfaragó-mester, elsőrendű haraszti kőből. Az egész szobormű öt méter magas, összesen tizenkét ezer koronába került, mely összegnek legnagyobb részét Szombathely város közönsége gyűjtötte össze. A gyűjtés és a szobor létrehozása körűi kiváló érdeme van Éhen Gyula volt polgármesternek, Szombathely város most megválasztott országos képviselőjének, a ki a szobor-bizottság elnöke volt. * Tóth István, a szobor készítője, szintén Szombathely város szülötte. Szobrászati tanulmányait 1882-ben kezdte a bécsi akadémián, a hol mintegy tiz esztendőt töltött Zumbusch oldala mellett, kitartó és szorgalmas munkában és tanulással. Ez idő alatt elnyerte a mesteriskolái nagy díjat és az első osztályú udvari díjat (nagy aranyérmet). Az elsőt egy bacchansnővel, a másikat egy domborművei. Bécsből hazatérve, Budapesten telepedett meg és itt Csnpán a VASÁRNAPI ÚJSÁG egész évre 16 korona félévre 8 w A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK f egész évre ÍO korona (a Világkrónikával) I félévre _ S HORVÁT BOLDIZSÁR SZOBRA SZOMBATHELYEN. Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. Tóth István szoborművé.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR Stendhal Vörös és fehér Lucien Leuwen Fordította ILLÉS ENDRE 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító: Rimanóczy Andrea ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Lejegyezte: Mátrai Diána Halász Péter: Hatalom, pénz, hírnév, szépség, szeretet MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Katona József Színház, Kamra 1994. szeptember 30. 20 óra Készítették: Halász Péter, Veress

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben