POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 '

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 '"

Átírás

1 39. SZÁM VASÁBNAPÍ ÜJSÁG. 636 FÖLDVÁRT IMRE, Budapest, férfidivat raktára BUDAPESTI GYÁRAK ÉS CZÉGEK orsz. méhészegylet KosMithlajos-u.18 és K e r e p e s i - ú t 9. BUDAPEST, l>amjanich-utcza 3 4. Ajánl angol cyliuder, diva tos kemény és puha kalapo kat, jó szabású férfi-ingek, nyakkendők, keztyük dús választékban. Á r j e g y z é k. Czimbalom Gyümölcs-, főzelék- és husconservákat, aszalt főzeléket ajánl a legjobb minőségben az Első Kecskeméti Conservgyár Kecskeméten Árjegyzékek ingyen és bérmentve. A. legszebb franczia papirkalapok. nagy választékban sasi KLEIN Pergetett mézet elsőrendűt, 5 kilós bödönyökben bérmentve 6 koro náért szállít az 46.ivtoLvAH VILMOS papirkereskedésében, Budapest, Kossuth Lajos-u. 20. (Országos Kaszinó palotában.) Látképes levelező-tápok különlegességek raktára. Hölgyeknek! Ilona-créme. Legnjabb és orvosi szaktekinté lyek által is elismert, biztos hatása k é s és arcsssépitő szer, eltávolít minden bőrtisztátlanságot és rövid használat után v a k í t ó fekérré.üdévé teszi az arczbőrt. Figyelmeztetés! ~V8 Készítmé nyem nagy közkedveltsége miatt hamisítványokat hoznak forgalomba; csakis az valódi, mely a dobos a l j á n aláírásommal el van látva. 1 t é g e l y Ilona-créme 1 kor. 1 drb Ilona-szappan 8 0 fillér. Kapható m i n d e n gyógyszertárban, tízétküldési rak tár: A l e x a n d e r János gyógyszertára Szolnokon. Bu dapesti főraktárak: Török-féle gyógyszertár an Eirályutcza 12. és Andrássy-ut 29., Kernel-féle gyógyszertár Lipót-kömt 28. szám és Thalmayer és Seitz uraknál. iskolámat, a melyből min denki, tanító nélkül megta nulhat czimbalmozni, 4 koro náért adom. Képes nagy czim balomárjegyzéket pedig in gyen. Varga P á l czimbalomgyártó, Budapest, VIII. ker., Book Szilárd-atosa 3. sz. I r o d á i : V I. k e r., A n d r á s s y - u t 5. (saját házában) Befizetett részvénytőke 10 millió korona. Elfogad betéteket takarék-betéti köny vecskék és pénztári jegyek ellenében 4 /o-os k a m a t o z á s s a l, valamint folyó számlában (check-számlán). A 10%-oz betétkamat-adót az intézet fizeti.) L e számítol váltókat, előlegeket n y ú j t értékpapírokra. V Á L T Ó Ü Z L E T E megbízásból teljesiti mindenféle értékpapírok vételét és eladását a legelőnyösebb feltételek mellett s foglalkozik minden a váltóüzletek keretébe tartozó üzletágakkal. Üzleti órák: délelőtt V«9 Vsl-ig, délután 3 Vaö-ig. Magyar kir. osztálysorsjegyek főelárusitó h e l y e IV.. Ferencziekl e r e 2. szánt. Kézi zálogüzletei: IV., Károly-körút 18., IV., Ferenczik-tere és Irányi-u. sarkán, VII.. Király-u. 57., VIII., József-körut 2., Üllői-út 6. A m. kir. államvasutak igazgatósága a jövő i90ü.évi januárl-től deczember 31-ig szükséges mintegy 800 mé termázsa gyapotfonál (na gyobb részt csapágyakhoz), 900 kg. fehér gyapjotfonál kenőbelekhez és 400 kg. fe hér gyapjufonál szállítását biztosítani óhajtván,eziránt nyilvános pályzatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f.évi október 15 ik napjának déli 12 órájáig terjesztendők be. A pályázatra vonatkozó rész letes módozatok leírását tartalmazó.ajánlati felhí vási) a m. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál (Budapest, Andrássy-út 73 sz.) kap ható, a hazai kereskedelmi iparkamaráknál és az üzlet vezetőségeknél pedig meg tekinthető. Ezen pályázati felhívás kívánságra postán is küldetik. A 12291/96. sz. általános szállítási feltéte lek a fenti hivataloknál megtekinthetők, vagy alul írott igazgatóság nyomtatványtáránál 50fillérenmegszerízlietők.Ha a feltételek nek postán való megküldése kívántatik, a vételáron kí vül még 20 fillér postadíj is előzetesen beküldendő. vasutak Első magyar kir. (Az Akadémia közvetlen közelében). A z ő s z i é s t é l i i d é n y b e á l l t á v a l ajánlják angol mintára vezetett műhelyükből kikerült legújabb valódi angol és franczia szövetekből készült, bármely minta szerint kifogástalan, Ízléses és elegáns szabású ruhákat. szerinti 9255 KANN B U D A P E S T, Hunííílrin-nt 9 4. Telefon s z Brünner Testvérek Hirdetések felvétetnek a UMUV, Egyetem-iteza L O H R M Á R I A ezelőtt K R O N F U S Z 0 ALAPÍTVA: ^sas^ > I " V A L Ó D I ANGOL ÉS A M E R I K A I SPORTJÁTÉKOK^ Váltóláz és Hideglelés ellen LEGOLCSÓBB ME08IZHATÓ BESZERZÉSI FORRÁSA * KÉPES /, JlARJEGYZÉKETi/ Chininczukorka és Chinincsokoládé KÍVÁNATRA BÉRMENTVE KÜLD= melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók használata által, mely az emésztést elő nagy gyűlése lktiw-lieii Fiumében pályadíjjal ko segíti és a gyomrot rövid időn tökéletesen szorúzott Értéktelen hamisításoktól óvakodjunk. Mindenki csak a Rozsnyay U.-féle pályakoszoruhelyreállítja. Egy üveg ára i kr , 6 üveg franoo ZOtt készítményt kérje és fogadja el, melynek min den egyes csomagoló papirosán Rozsnyay Mátyás küldve 12 kor. 12 fill. 'névaláírása v. u f u r. HOd lllolvasható.» dsij a 10. öhíuo iutl atf- A t. ez. közönzég szive, figyelmébe ajánljuk, hogy minden készítményeink törvénye.,en bejegyzett védjegygyei vannak ellátva, mely az aradi szabadságsiobfol ábrázolja 3EFFCRANTAL BÜOAPIST- KA>omnru1.BoaszAri1Z',. laphaté: R O Z S N Y A Y M Á T Y Á S gyégysiertárábab Arad, Szabadság-ttr B u d a p e s t e n : Török J o o e f és dr. Egger l e o.nádor, gyógyszertáraiban valamint Lmjnden magyarországi gyégj szertárban «"" t e r, a r t t l D a n - " megnagyobbitatott erómüvl szőnyeg pótló és szörmeáru megóvó-intézettel. Megbízások átvétetnek: gyógyításéra, ezren m e n n e k Karlsbadba legbiztosabb és legkellemesebb szer, különösen gyer mekeknél, kik a keserű chinint máskép bevenni holott ezt a czélt otthon is elérhetik nem tudják a Rozsnyay M.-fele Rozsnyay M. PEPSINBORA 91 VIII., Baross-utcza 85. sz. saját házában leró gyárban és a következő fióküzletekben : IX., Calvin-tér 9. V., Hanninczad-ntcza 3. VI., Teréz-körút 39. VI., Andrássy-nt 16. Telefon Vffl., József-korát 2. szám. Telefon Szépség é s egészség. késve érkeztek meg, mert a rósz idő miatt a hajó nem bírt kikötni az előre megállapított időben. A kereskedelmi kamara fényesen fel díszített dísztermében lakomával várták őket. Estére azután Compiégnebe mentek vasúton s otl töltötték az éjszakát. Ezen az első napján a látogatásnak rósz volt az idő: folyton esett az eső s zúgott a szél. Másnap, szeptember 19-ón a czári pár Loubet köztársasági elnök kíséretében Eeimsbe rándult ki, megszemlélni a franczia hadsereg záró had gyakorlatait. Egy napi pihenő után, a mely idő alatt Paris minden pillanatban várta megérke zésük hírét, a mely napot azonban a compiégnei kastélyban töltöttek, a Reims közelé ben levő Béthény-ben tartottak szemlét a fran czia hadsereg fölött. Ez a szemle gyönyörű látványt nyújtott. Salonpetroleum és császárolaj I. rendű. Bérmentes szállítás. csipke, vegyészeti tisztító- é s mfifestő-intézete Bées,ll.,Lilienbrunngas.se17. A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I egész évre ÍO koron* Külföldi előfizetéseknél a postailag meghatározott viteldíj ia csatolandó. (» Világkrónikával) 1 félévre _ 5 cs. és kir. szab. légszesz-, villamos- és petroleumlámpa-gyár. Főraktár: Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 3. igazgatósága IGNÁCZ 9169 első magy.mech. szőnyeg-kiporlási,szőniiemegóvási és moly-irtási intézet. Nagy mérvben gőzerővel. csiga-nadrágtartó Speczialisták: díszmagyar, lovagié- és sportöltönyökben. F Virágvázák legszebb kivi telben nagy választékban. 48. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, OKTÓBER 6. messzeségből küldhette üdvrivalgásait a katona ság áttörhetetlen sorfalán keresztül. Ez a nagy elővigyázat könnyen érthető a legutóbbi szo KÍNCZIAORSZÁG hetekig készülődött az orosz morú események után. czár és neje fogadására. Előre meg volt Azoknak a csekély számú kiválasztottaknak, ugyan állapítva, hogy a látogatás csakis a a kik Dunkerqueben a partraszálláskor láthatták franczia hadi tengerészeinek és a hadseregnek szól s ezt a katonai jellegét szigorúan meg is a czári párt, általános örömet okozott az a jó tartották, de azért erősebben dobogott minden kedv, mely mosolyukból ós maguktartásából franczia szív az ünnepélyek napjaiban. Paris előragyogott. A czárné mindig fekete ruhában hiába remélte a hatalmas szövetséges fejedelem volt, mert kettős gyásza van: Viktória angol látogatását, a czár nem ment el máshová, mint királynőben nagyanyját, Frigyes német császár özvegyében pedig nagynénjét gyászolja. A czári Dunkerque-be, Reimsbe, Compiégnebe. pár jókedvét a francziák örömmel magyarázták A nagyközönségnek nagyon kevés alkalma arra, hogy otthonosan érzik magukat hazájuk volt látni a fejedelmi vendégeket s a tiszte letükre kifejtett pompát. A hol a czár és kísé földjén. A hajóról a fogadásukra megjelent előkelő rete megfordult, azoknak a helyeknek közelébe sem engedtek senkit a hivatalosokon és meg ségek sorfala közt egyenesen a dunkerquei hívottakon kívül, a kíváncsi tömeg csak nagy kereskedelmi kamara épületébe mentek. El AZ OROSZ CZÁRI PÁR FRANCZIAORSZÁGBAN. Képes árjegyzék- iiigyen és bérmentve. ERICH 40. SZÁM Csupán a j egész évre 10 korona előfizetési feltételek: VASÁRNAPI ÚJSÁG m j eg z»vre 2 4 koron. félévre 8 VASÁRNAPI ÜJSÁG \ lélévr POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) oxyntl 1 félévre 1 2 ' Vendéglői, kávéházi, és háztartási üvegneműek gyári raktára. KOTSCHY ; m 8925 B u d a p e s t e n, V. ker., F e r e n c z J ó z s e f - t é r 8. állam kényelmes, mindig alkalmas, ele gáns szabad testtartás, könnyű mozgás, könnyű lélegzés, nincs nyomás, nincs izzadás, nincsenek gombok, nincs nadrágtartó, nincs többé szijj. Ara darabonkint 1 50 korona, a pénz előleges megkül dése esetén francit. Utánvét 70 fillérrel több 3 drb í kor. ti drb 7 kor. és 12 drb 12 kor. szállítja üveggyái részvény- társaság Egészséges B u d a p e s t, D o r o t i y a - u. II, I. e m. TELEFON $3Mk?TüJH Pályáz ati hirdetmény. A magy. férfi-szabók Étvágytalanság és Gyomorgyengeség Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részy.-társ. Budapest, 1901 szept. hó. BALOG BÉLA és LAJOS Muhabérlet tetszés kombináczióban. i CAZDASÁGI KSTÉÚRÚKJtHÉR MWrrtOTÖKCTEirJCTOTA I t a t n i ZSINE.GEK.Z5flKOK.rOMYVAK.KCimTŐALÖK-- lenniscmnook ilkcszjttse A L'Iüostration" rsj». tpartklkpé rornattknírvl FElSZEITKLeSK^ FwnkUn-Táreulat nyomdája, (Budapaatan I V, Egyetem-ntcza 4. az.) (umomftkísillléieíweii AZ OROSZ CZÁRI PÁR PARTRA SZÁLLÁSA DUNKERQUEBEN.

2 SZÁM. 1901^48. ÉVPOI,^ önök jegyesek s egy hónap múlva meglesz az esküvöjök is. Oh, Tarpataki úr, ki sem mondhatom, mily Elbeszélés. hálás vagyok s mily boldoggá tesz ön! a,. a. Irta Vértesi Arnold. dozott a művész. Lementével dicsérjük a napot, uram Hallatlan szemtelenség! fakadt ki Tar viszonzá hidegen Tarpataki Zsigmond. >;em pataki Zsigmond úr. Ilyen éhenkórász mu tudom, hogy oly nagyon hálás lesz-e ön, h a zsikus még meg meri kérni a leányunk kezét! A művésznek, Arányi Leónak másképen, megtudja föltételemet. A leányt megkapja ön udvariasabban mondta el ezt Tarpataki Zsig de egyebet semmit. Értette ön? Semmit egye mond. A művészekkel nem szoktak úgy be bet, egy fillért sem. Tetszik? Boldog vagyok, - ismételte a íiatal emszólni. Ámbár megérdemelnék. De az ember, ber, de hangja már nem volt oly lelkesült a habár forr benne a méreg, mégis megválogatja arcza sem ragyogott úgy. a szavakat: köszönik a megtisztelést, Elza még igen fiatal, még nem szándékoznak férjhez adni Ördögadtát! gondolta magában; és különben is már volna valaki, a kit kisze szép história volna, ha ez a nyakas vén ember meltek, nagyon sajnálják, hogy nem adhatnak igazán úgy tenne. kedvezőbb választ... De biztatta magát. Hiszen ez csak olyan Most azonban kitört az elfojtott méreg. Tar ijesztgetés. A szülők nem hagyják el egyetlen pataki úr nem érti, hogyan merészelhetett az gyermeköket. Szó sincs róla. Bizonyosan csak próbára akarják őt tenni. az ember... Talán te biztattad, Elza? Nos, a próbát fényesen kiállta. Ünnepélyesen Igen, ón hatalmaztam föl, hogy szól kijelentette, hogy nem is kivan semmit, ő tisz tán csak szerelemből házasodik, ne tessék semmi jon, felelt a leány. Sápadt volt, de határozott. Bátran tekintett mellékczélokra gondolni. Annál jobb, hát akkor rendben vagyunk. dühös atyjának a szemébe. Elza most haza jön velem. Gondolom, nincs Még nyíltan bemered vallani? szörőszi ÉNEK. kifogása az ellen? nyedt el Tarpataki úr. Megint csak árva lett a rétünk, Tarpatakinó nem kevésbbé szörnyűködött. Nincs, nincs, hajlongott udvariasan a Az erdőnk hallgatag megint... No de ilyet! Ki hallott már valaha ilyet? Meg művész. Megint csak nincs már mit keresnünk, Tulajdonkép nagyon örült, hogy a dolog így őrült ez a leány? Mikor a legjobb partik közt Kivel beszélnünk idekint! válogathat. Egyetlen leány, a kinek két nagy ütött ki. A botrány ártott volna az ő tanári háromemeletes ház lesz az öröksége. Nem afféle állásának is az akadémián. Nem szeretik az A vadvirágok összebújnak, nesze semmi, fogd meg jól, nem holmi adós olyan tanárokat, a kik megszöktetik tanít Mint a virrasztó emberek... sággal teletáblázott, hanem tiszta tehermentes ványaikat. Noha ő egészen ártatlan ebben a Hideg szél orgonál az erdőn, Bús, temetési éneket. házak. Még egy gróf is elveheti, vagy akár dologban, ő nem biztatta rá a leányt; de ki micsoda nagy úr, nem efféle rongyos muzsikus. hiszi el neki? Most azonban egészen nyugodt A pusztulás fájó jelének Legyen eszed, Elza? lélekkel fogadhatja a gratulácziókat. Az egész Nem lelni már számát, szerit... De a leány makacs. Arányi Leó, vagy senki! tanári kar irigyli. Főkép a vénebbek, a kik már A halál jár itt, a halál jár, nem remélhetik, hogy egy szép, fiatal, gazdag No hát senki! mondta az apja. És menekülni kényszerit. Hadd vénüljön meg inkább itthon, de ahhoz leány ilyen konokul beléjök szeressen. a hegedűn ezinezogó semmi emberhez még Valami mégis nyugtalanította Arányi Leót s De hova, merre menekülnénk? sem adják. mennél közelebb érkezett az esküvő napja, Ha nem Hozzál, Uram, kihez? Tarpataki Zsigmond kimondta a kemény szót annál jobban nyugtalanította. Úgy látszott, A te örök tanácsod ellen, s ő nem afféle ember, a kit könyörgéssel vagy hogy Tarpatakiék igazán meg akarják tartani, Fölebbezés ninc3 senkihez! könnyhullatással meg lehetne lágyítni. a mit fogadtak. Még csak kelengye sem készül Te hinted a nyárt be virággal, Am a leány nem sírt és nem is könyörgött. az Elza számára, sem ezüst-, sem fehérnemű. Tiéd tavaszunk és telünk... Tudta, hogy hiábavaló. De az ő akarata is erős De talán ez még mindig csak próba. Lehetet Oh, fogadj oltalmadba minket, volt és mikor azon este vacsorára keresték, sem len, hogy a gazdag Tarpataki Zsigmond úgy 8 áldd meg reménynyel a telünket, a szobájában, sem az egész házban sehol nem adja férjhez a leányát, mint valami hordár vagy Gondviselő jó Istenünk!! találták. napszámos. SzAbolcska Mihály. Az anya kétségbeesetten jajveszékelt, az apa Szólni azonban nem mert, csak rejtett boazonban nem vesztegette az időt, kocsiba ült s szúsággal várta, hogy mi lesz hát? SZEGÉNY VAGYOK. egyenesen Arányi Leó hegedűművész lakására Egyszerűn, minden pompa nélkül ment végbe hajtatott. Én egy szegény, küzdő ember vagvok az esküvő, aztán elutazott a fiatal pár Olasz S reám e sors túl sok terhet rakott, A szerelmes párt ott találta együtt. A fiatal országba. Persze kölcsönvett pénzen. Mikor az De adott az örömből is nékem : ember megdöbbenve, zavartan kereste a szava ember ilyen fényesen házasodik, hitelező is Nyolcz gyermekért hull a verejtékem. kat, hogy mit mondjon : akad, meg jóbarátok is, a kik aláírják az ember Tarpataki úr... nek a váltóját. Sokan néznek szánakozó hitben: Tarpataki Zsigmond félbeszakította: Ámde mikor visszatértek, mert hát az a kis Szegény embert megverte az Isten! Hagyja el, nincs sok szóra szükségünk. kölcsönpénz hamar elfogyott, nagyon csodál En meg, ha ezt a hangyabolyt nézem, Nem azért jöttem, hogy most szemrehányást kozott Arányi Leó, hogy apósa még most sem "Véget nem ér a gyönyörűségem. tegyek. A botrány megtörtént; nem fogom azt nyúl a Weitheim- szekrény be. még azzal növelni, hogy zajt Üssek. Leányom Jó az egyik, tán roszabb a másik... Hiszen gondolhatná, hogy mi sem élünk megszökött: azon már változtatni nem lehet Hát ki tudja, melyikből mi válik? levegőből. Én nem tudom, de hát nem is kérdem, Az én akaratommal soha sem lett volna önnek A fiatal asszony engesztelte zúgolódó férjét: Mind egyformán kedvesek 6k nékem. a felesége; most már hiábavaló volna tovább Ne félj, édes, megélünk mi így is. Meglá ellenkeznem. tod, milyen takarókos leszek. Meglátod, hogy Ha felsóhajt valami «jói lélek: - A p á m! - k i á l t o t t a leány, megragadva Vájjon miből élnek meg szegények?! nekem semmi sem kell. Egy kunyhóban is atyja kezet s forrón csókolgatva. Én remegve nézek köztük széjjel: megélek veled. Ereszsz el, - szólt Tarpataki Zsigmond Jó Istenem, egyet se' vegyél el. Jó, jó, vélte a művész. A takarékos szigorúan 8 visszavonta k e z é t. _ N a g y b z é ság nagyon szép, de mégis... hoztál ram és soha sem bocsátom meg. Hogyha adtad, el nem hagyod őket, A többit már csak gondolatban tette hozzá. Oltalmadban majd csak fel is nőnek, A fiatal ember is szólni akart. Tarpataki Zsig Nem azért házasodott, hogy most kunyhóba Akkor ok is bt állnak a sorba mond keményen rá nézett: menjen lakni. Van esze. Hiszen ha csak épen S mindenik a maga terhét hordja. - Mondtam, hogy nincs szükség az ön men azt akarta volna, talált volna más leányt is, G. Diószeghy Mór. tegetőzésére. A leányom nagy ostobaságot köve inkább kedvére valót. Egy kis pénzt is kapha tett el; am lássa következményét. Mától fogva tott volna. Nem annyit ugyan, mint a mennyire 103,000 gyalogos és 20,000 lovas állott itt egy óriási hadoszlopban, négyszáz ágyúval. A czár lóháton elvágtatott a katonák előtt, a Preobrazsenszki-ezred egyenruhájában, míg a czárnó Loubet elnökkel hintón követte őt. A czár nagy érdeklődóst tanúsított a látottak iránt. Egyik másik csapat előtt megállott, kérdezősködött s az új franczia gyorstüzelő ágyúk szerkezetét egy tüzérhadnagygyal alaposan megmagyaráztatta magának. A czárnó, ki szenvedélyes amateur-fényképész, ezalatt kis gépével fényképi fölvételeket vett föl férjéről, a mint a franczia ágyúkat vizsgálgatja. Nagyon nyájas és barátságos volt a czár is, a czárné is a franczia urak iránt a különböző lakomákon és fogadásokon : a witry-i erődben tartott reggelin, a compiégne-i kastélyban adott díszebéden, a kastély kis színházában tartott díszelőadáson. Az urakon kívül a legfőbb fran czia állami méltóságok nejei is részt vettek az ünnepélyek egy részében, a kik minden tőlük tel hetőt megtettek, hogy a czárnónak kellemessé tegyék ott tartózkodása idejét. Elutazása után a czár táviratban köszönte meg a szíves fogadást a francziáknak. HOZOMÁNY N É L K Ü L. 10. BZAM^ ÉVFOLYAM. Elzának van kilátása. De mit ér az a kilátás, ha ez a konok apa megbicsakolja magát s éle tében egy fillért sem ad? A milyen erős, egész séges ember, még harmincz évig is elélhet, vagy tovább is. Engem bizonyosan előbb eltemetnek, gondolta elkeseredve a vézna művész. Főkép ha így zaklatják, porlik, exequálják. Lefoglalták már a fizetését is a zeneakadémiá nál s magánórákat kell adnia, ha meg akar élni. No, ez ezudar állapot. Ezért ugyan érdemes volt megházasodni. Kollégái gúnyosan, szána kozva tekintenek rá. No, az aranyhalacska, melylyel úgy dicsekedett, hogy sikerűit megkaparítni, nem sok szerencsét hozott. Már a második évben két kis szobácskába szorultak valahol a Józsefváros végén. Elza maga főzött s ugyancsak sovány ebédeket, va csorákat kellett főzni. A tüzelővel is takarékos kodni kellett. Ha nem volt otthon Leó, be sem fűtött szegény asszonyka, csak beburkolózott egy nagy kendőbe s úgy ült ott dideregve a szobában. Olyankor, ha nem jött haza a férje, ebédet sem főzött magának, csak egy kis kávét. De nem panaszkodott soha. Szelíd nyugalommal tűrt minden Ínséget s mosolyogva, édes csókkal fogadta hazatérő férjét. Az rendszerint zsémbesen jött haza. Otthon nem volt megelégedve semmivel, fitymálva, csak a villa hegyével kóstolgatta, a mit elejébe tálalt felesége, durván rátámadt, ha hideg volt a szoba s szidta ezt a nyomorúságos életet. Hát az apád, az a lelketlen vén zsugori soha sem fog már segítni rajtunk? Az asszony hallgatott. Nem akarta megmon dani, hogy tegnap is ott járt a szüleinél, de atyjától azt a feleletet kapta: Ha haza akarsz jönni, haza jöhetsz s ismét a mi leányunk fogsz lenni; de annak a lumpnak a számára nincs pénzem. Míg annak a felesége vagy, egy fillért se remélj tőlem. Minek mondaná el? Miért izgatná föl Leót? Dicsekedni sem akar a hűségével. Nincs oly nélkülözés, a mit ő örömest el ne tűrne sze retett uráért. A művész azonban érzékeny s nem szeret dideregni. Miért nem fűtöttéi be? Szelíden, alázatosan felelt az asszony: ő iga zán nem fázott. Igazán. Mindegy, mormogott a férj, nekem fűts be. Akkor sült ki, hogy nincs már se fa, se szén, elfogyott. Hát miért nem vettél? Az asszony akadozott: Édes Leó, én gazdálkodtam, a hogy csak tudtam.., Az ideges zenész öklével ütött az asztalra: Már megint nincs pénzed? Dühösen kotorászott a zsebében, de pár hatosnál egyebet nem talált benne. A többit elköltötte a vendéglőben, a hol ma néhány paj tásával vacsorált. Most egész dühe az asszony ellen fordult: Azt hiszed, hogy nálam is garmadával áll a pénz, mint apádnál? Jobban is tennéd, ha visszamennél oda s békében hagynál engem. Az asszony rémülve tekintett rá. Szólni sem bírt, annyira elszorította szívét az ijedség. De az önző ember csak magára gondolt most s könyörtelen folytatta: Igen, igen, azt gondolom, legokosabb volna. Minek kötöd tovább a nyakamra maga dat? Láthatod, hogy minden nyomorúságom nak te vagy az oka. Az asszonynak két nagy könycsepp gördült III. VIKTOR EMÁNUEL IFJÚKORI ARCZKÉPE. végig sápadt arczán. De nem szólt egy szót sem. Másnap este, mikor hazajött Arányi Leó, már nem találta a lakásban. De nem búsult utána, sőt nagy megkönnyeb bülést érzett. Helyes. Most már elválnak és ő újra szabad lesz. Megelégedve nézegette magát a tükörben. No még elég csinos legény, beleszerethet még valami fiatal leány. De most jobban fog vi gyázni, nem megy neki vakon a bajnak. A szerencse azonban csak nem akart mutat kozni. Már két év is eltelt a válás után s még sem akadt egy jó parti, mikor egyszerre várat lan fordulat következett be. Tarpataki Zsigmond és neje gyorsan egymásután meghaltak s a szép vagyon Elzára szállt. És ime, a temetés után megjelent Arányi Leó. Nagyon szép beszédre készült el: Elza, édes, aranyos Elzám, visszavezetett hozzád a szívem... De Tarpataki Elza hidegen szakította félbe: A vagyonom vezette vissza. Szíve önnek soha sem volt és most már nekem sincs. III. V I K T O R E M Á N U E L K I R Á L Y NEVELÉSE. Királyok nevelése mindig nagy fontossággal bir a népekre és országokra nézve. Bagyogó példát nyújt erre Marcus Aurelius, ki még trónralépte előtt kora tudományosságában és a jó cselekedetekben nevelve, mint császár sem szűnt meg a bölcselkedés legmagasabb igaz ságait keresni és követni. Viszont, rémülettel gondolunk rá, mi lett volna XIV. Lajos unokaöcscséből, a kegyetlen, vad és gőgös Bourgogne herczegből, kit Saint-Simon a legvisszataszítóbb jellemű embernek fest, ha Fénelon, Fleury és Chevreuse herczeg jóra nem fordítják lelkü letét s a világgyűlölő lényből jámbor, istenfélő, szent életű embert nem nevelnek. Az európai politikában őseinél jóval nagyobb szerepet van hivatva játszani az új olasz király, III. Viktor Emánuel. Fejlődésébe ép ezért lélek tanilag is érdekes hiteles bepillantást vet nünk annak a könyvnek nyomán, melyet egyik gyermekkori nevelője, Morandi bocsátott most közre azalatt a czim alatt: «Hogyan neveltetett III. Viktor Emánuel?» Egy marezona, de hű és kötelességtudó ka tona, Osio tábornok még mint törzskari ezredes kapta a megtisztelő feladatot, hogy a trón leendő örököse nevelését vezesse al-udvarmesteri minőségben, mert a főudvarmesteri állás régi udvari szokás szerint mindig az Annunciata-renddel felruházott tábornokot illet meg, s ez az állás betöltetlen maradt Osio megbí zatása folytán. Az ezredes különben már akkor végig küz- 639 dötte az 1859-diki hadjáratot, részt vett Capua ostromában, 1866-ban aztán az angolokkal a Tódor abis8ziniai király elleni hadjáratban, majd a berlini udvarnál viselt diplomácziai állást. De mindé különböző foglalkozásai közt is megmaradt tudósnak. Nem volt nap, melyen a latin klasszikusokat ne forgatta volna. A ki rályi herczeget világtörténetre, katonai tudomá nyokra, földrajzra, német nyelvre és irodalomra oktatta. Szigorú és katonás volt az a nevelési rend szer, melyet az olasz trón Örökösével szemben szem előtt tartott. Úgy bánt vele, mint bármely más közönséges halandóval, semmi elnézést nem gyakorolt, se kedvezést a legcsekélyebb dolgokban sem. Ha a leczke alatt szükség volt valamire, a királyi berezegnek kellett érte menni, ha véletlenül leejtette könyvét, neki magának kellett fölvennie. De a mellett okosan fölhasználta királyi tanítványa önérzetét is és állhatatosan megkövetelte tőle minden köteles sége pontos teljesítését. Akárhányszor megtörtént, hogy maga a király és királyné próbálta meg az ezredest egy- egy óra elengedésére birni, hogy a trónörökös va lami meghívást elfogadhasson. A válasz csak nem mindig tagadó volt. Megtartotta és meg tartatta tanítványával is az órarendet úgy, mint hogyha esküt tett volna rá. A lovaglásra naponta egy óra volt szánva. Ilyenkor nem törődött a herczeg gyakori főfájá saival. Sőt egy esős téli reggelen, mikor a her czeg meghűlt s feje a szokottnál is jobban fájt, úgy, hogy környezete is a gyakorlat elhalasz tását vélte volna kívánatosnak, a Bzigorú pre ceptor felförmedt: «És ha holnap háború ütne ki, nem kellene a herczegnek főfájása ellenére is lóra ülni?» Ez ellen természetesen nem lehetett szólni; az orvos fejét csóválva csak ennyit mondott: «Ezekkel a katonákkal nem lehet beszélni.* Jaj volt, ha a herczeg Írásbeli dolgozatait valami tintafolt éktelenítette. Egy ízben épen Morandi felügyelete alatt javítgatta a herczeg írásbeli feladványait s ez alkalommal egy feles legesnek jelzett szót ki kellett volna húznia. A herczeg kihúzta s aztán szórakozásból egy háromszöget rajzolt föléje. A mint az ezredes ezt meglátta, előbb keményen megdorgálta a kis herczeget, azután összeszidta tanítóját is, a mért nem tépte szót mindjárt a dolgozatot. Hasonló pirongatásokból sűrűn kijutott Ill-ik Viktor Emánuelnek az ezredes részéről és pedig többnyire czélzatosan más tanítói jelenlétében. Megtörtént, hogy Osio ezredes ilyen mondásokra ragadtatta magát: «Tanulja meg, hogy egy király fia, vagy suszter fia egyre megy; ha sza már szamár!» Azzal dühös sarkantyúpen getés közt távozott, becsapva maga után az ajtót. Mikor aztán elkövetkezett a trónörökös vizs gája, a király, a királyné, a miniszterek és az összes tanári kar jelenlétében, három óra hoszszat állt a fiatal tanítvány megszakítás nélkül a kérdések kereszttüzében. Egy pillanatra sem pihent meg s ezredese büszkén kiálthatott fel a kérdések ostroma közben: «Itt nincs semmi csalás.» Dicséri az olasz trón örökösének érett gon dolkodását, hogy ez a bánásmód nemcsak hogy nem idegenítette el instructorától, ellenkezőleg, csak fokozta iránta való tiszteletét és háláját. Gyermetegségében bájos epizód tanúskodik e mellett. Egy reggel Bazzani festő ép rajzleczkót adott a herczegnek, mikor észrevette, hogy az lopva többször tekint az órára, a mi addig nem volt szokásában. Egyszerre aztán felszökött helyéről s a kissé távolabb ülő s olvasásban elmerült ezredeshez szaladva, azt megölelte s megcsókolta. Azután Bazzanihoz fordulva így szólt: "Lássa, ép most telt hét éve, hogy az ezredest mellém adták.» Viktor Emánuel már korán folyékonyan be szélt három nyelvet: az olaszt, francziát ós angolt. Előbbiben a legtisztább toskánai kiejtést beszéli, a mit anyjának köszönhet, a ki súlyt fektetett rá, hogy született florenczi inast sze\ gődtessen melléje. Az angol nyelvet Lae ErzséI bet nevű guvernantejától sajátította el s anyjá val való társalgás közben tökéletesítette. Az egyes tudományszakokba a következők vezették b e : Morelli di Popolo a mennyiségtanba, topog ráfiába, tüzérség- és erődítéstanba, a lőfegy verekbe és katonai gyakorlatokba, a katonai büntető törvényekbe és szolgálati szabályza-

3 640 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 40. SZÁM ÍVPOWAU tokba. Zamboldi a latin nyelvbe, Anzino a vallástudományba és bölcseletbe, Perotti a természettudományokba, Mariani és Arnoud a franczia nyelv- és irodalomba, Bliss az angol nyelvés irodalomba, Mariani a rajzba és műtörténelembe, Bazzani a távlattan, tájkép és vízfestés elemeibe, Cerasoli Giulia asszony a zenébe, Calori és Perise a vívásba. A görög nyelv tárgyában hosszú viták folytak, végre is mellőzték, mint szükségtelenül terhelőt. Azonkívül a királyi herczeg már 12 éves korában kitűnő vadász volt s 1880 július 7-én ejtette el első zsákmányát, egy fáczánt Cepodmontéban. De különösen az irodalom s ebben is főként a Dante-irodalom fenséges világa kötötte le a fogékony ifjú magasra szárnyaló lelkét már zsenge korában. «Csak Danteről, az alvilágról, az elkárhozottak leikéiről beszéltet mindig» vallotta meg maga Umberto király, a ki a Divina Commoedia» gyönyörű kiadását Felice magyarázatával * kedves fiának, a tudományok iránti szeretete jutalmául* akarta ajánltatni. És a herczeg a remek költemény minden helyét szabatosan volt képes magyarázni jegyzet nélküli szövegből, a Barbara-féle gyémántkiadással kezében. Hasonló lelkesedésre ragadta Silvio Pellico «Fogságom* czimű műve is; könynyeket sajtolt az ki szemeiből és nem egyszer LOVAS VADÁSZOK. PIHENŐ GYAKORLAT KÖZBEN. A FRANCZIA NAGY HADGYAKORLATOKRÓL. Jonon és társa fényképei után. ragadta méltatlankodó felkiáltásokra, melyeket csak Morandier tudott elcsitítani, mikor emlékeztette a szavojai háznak Ausztriához való most már barátságos viszonyára. Nagy serkentésére szolgált a latin nyelvben felséges anyja, Margit királyné példája, ki vele együtt tanulmányozta a klasszikusokat. C 0 r- nelius Nepos fordítása közben beszélte egyszer tanárának, hogy Margit királyné mennyire büszke rá, hogy ő már Vergiliust fordítja. «De hiszen tette hozzá a mamának nincs egyéb dolga, holott nekem még annyi más tanulni valóm is van!» Jó dilettánsságig vitte a herczeg a festésben ép úgy a zenében, melyben képes zongorán első látásra kifogástalanul lejátszani egy-egy közepes nehézségű Schubert- vagy Schumanndarabot. Ezen túl azonban a zenére való hivatottsága korlátolt maradt s egyszer nem is habozott zenetanárnőjének kereken kijelenteni: «Nem akarok roszat mondani olyas valamiről, melyre annyi időt szánt ön, s melyért annyi kitüntetés érte. De nem gondolja mégis, hogy húsz trombita nagyobb hatást tesz minden zongoránál?!) Inkább gyakorlati czélúak és természetűek tűi.' T SZEKERÉSZEK. " 4 * vé$k*> voltak ifjúkori időtöltései is. A Quirinál kertjében például sánczokat s bástyákat épített, apró tüzérséggel, falvédekkel és más erődítési munkákkal. Hozzá utakat, ösvényeket, vízfolyásokat vezetett, melyek folyókat helyettesítettek hidakkal ós malmokkal. Azután a fényképezésre adta magát és nagy tökélyre vitte. Majd pénzeket és érmeket kezdett gyűjteni s valóban képzett numizmatikussá lett. Ez utóbbi szenvedélyének fölkeltébót egy iskolai dolgozatában 1883 április 9-éről következőleg adja elő: «Három-négy évvel ezelőtt véletlenül egy IX. Pius pénzre tettem szert s megtartottam. Azután egy másikhoz jutottam s ezt is az elsőhöz tettem s ily módon összeszedtem valami tizenöt különböző fajtájú pénzt, mikor a király mintegy hatvan darab rózpénzzel ajándékozott meg, melyek, az előbb szerzettekkel egyesítve, képezték aztán magvát gyűjteményemnek.»elbeszéli aztán tovább,hogy éremgyűjteménye, miután egy időre feledésbe merült, majd ismét eszébe jutott, gyarapította fokról-fokra felséges szülői adományaival, melyekkel időnként, különösen karácsonykor meglepték, míg végre háromezer darabra szaporodott fel. Nem feledi el megemlíteni azt sem, hogy mily módon rendezte később gyűjteményét, hogyan szolgált az történelmi tanulmányaiban hathatós segédeszközül, s aztán így végzi: «Ettől fogva, mikor csak időm volt, mindig találtam valami hasznosat abban, hogy érmeimet rendezzem, vagy könyveimben valamely dátumnak utána nézzek.* Pár évvel ezelőtt azonban más módszerre tért át, legalább így ir 1895 október 22-ikén SZÍM évfoiyam, Morendinak. «Néhány esztendő óta csak új és középkori olasz pénzeket kutatok. Föl kellett hagynom az ókori érmek gyűjtésével, mert beláttam, hogy csak kutatásaim korlátozásával remélhetem, hogy választókos gyűjteményt állíthatok össze.» így támadt Viktor Emánuel trónörökösben a dcorpus Nummorum Italicorum» eszméje s megvalósítása, mely a tudomány babérát is biztosította az ifjú uralkodónak s dicsőségére fog szolgálni akkor is tán, mikor már egyéb tetteit rég elfeledtette az idő az utókor emlékezete előtt. A FRANCZIA NAGY HADGYAKORLATOKRÓL. A Bheims tájékán tizenhárom napig tartott franczia hadgyakorlatok szeptember 21-én Bethény nevű kis városnál véget értek. A franczia manőverek az osztrák-magyar sereg csapatjai által megtartott nagy hadgyakorlatoktól annyiban különböznek, hogy nálunk leginkább két hadtestet, vagyis ezer embert szoktak összevonni, melyek aztán egymás ellen működnek, mig a francziák rendesen nagyobb tömegeket, mint például most Eheimsnál 150 ezer embert mozgósítanak. Ezen csapatok ezredenként különféle gyakorlatokat végeznek, se a külön- azzal, ha emberei a sorban csevegnek és a rendet meg nem tartják, egyszóval, azon feszes és szigorú tartást, mely nélkül a fegyelem, békében úgy, mint harczban lehetetlen, teljesen figyelmen kívül hagyják. Az Afrikában éscokhinkliinában szolgált egynémely ezredeken teljesen más tartást lehetett észlelni. A lovasság remek paripái, nyerge és kantározása hasonló a magyar huszárságéhoz, valamint a ló teljes felszerelése is. A lovaglás meglehetős képzettségre mutat ugyan, de még sok kívánni valót hagy hátra. A műszaki csapatok közt első sorban a tüzérség tűnik fel. Ennek szabatos mozdulatai és gyors lemozdonyozási rendszere figyelmet érdemelnek. Miklós czár Andró tábornok hadügyminiszternek a franczia hadsereg "haladásáért* teljes elismerését fejezte ki. A kétes bóknak André tábornok aligha örült. A czár tábornokai sokat tanúihattak volna a franczia csapatok élelmezési rendszeréből, melyhez hasonlóval egy európai sereg sem dicsekedhetik. A Rheims körűi összevont 140 ezer ember és 15 ezer ló ellátása egy pillanatig sem akadt fenn, s midőn a csapatok elszállítása a rheims-párisi vonalon megkezdődött, a személyes áruforgalomban a legcsekélyebb változás sem történt. Egészben véve a rheimsi nagy hadgyaböző fegyvernemek, gyalogság, lovasság és tüzérség nem működik együttesen e hadgyakorlatoknál. A mostani hadgyakorlatokat befejező nagy szemlénél Miklós czár és neje is jeleit voltak. Szeptember 21-én délelőtti 10 és fél órakor a csapatok a Bethény melletti óriási nagyságú sikon hadosztályi tömegekben voltak felállítva. Az orosz uralkodó pár Loubet elnökkel 10 órakor érkezett a fresnois-i indóházba, a hol a czár lóra ülve, a franczia hadügyminiszterrel, André tábornokkal a gyakorlótérre lovagolt. A czárné és Loubet elnök, valamint a többi vendégek kocsin hajtattak oda. Először a gyalogság vonult el; a lovasság században ügetve követte, végűi a hadtestek és hadosztályok tüzérsége jött. A szemle délutáni egy órakor ért véget. Befejezésül Brugére tábornok, a franczia hadsereg főparancsnoka, az egész lovasság élére állva, fokonkint gyorsított vágtatásban azon díszemelvény felé vezette, melyen a czár ült nejével A nyolczezer lovasból álló tömeg Brugére tábornok kardjának intésére 100 méternyire az emelvény előtt egyszerre megállt. A mi magát a hadgyakorlatokat illeti, mint máskor, úgy most is kitűnt, hogy az emberanyag minőségét, a felszerelést s a fegyvert illetőleg a franczia sereg kifogástalan, de az a bizonyos fesztelenség és nembánomság, mely a tiszteken valamint a legénységen menetelés, megállapodás és indulás közben mindenkor látható, most is feltűnt. A franczia gyalogos tiszt nem törődik A MARKOTÁNYOSNÉ KOCSIJA KÖRÜL. LANES ÉS NEGRIER TÁBORNOKOK. 641 BRUGÉRE ÉS BERTHELOT TÁBOBNOKOK ELINDULÁSA A HADGYAKORLAT VÉGEZTÉVEL. A FRANCZIA NAGY HADGYAKORLATOKRÓL. Jonon ét térj. fényképei»ub.

ARÉGEN «kincses Kolozsvár" ismét kincsessé

ARÉGEN «kincses Kolozsvár ismét kincsessé VASÁRNAPI OJSÁÖ, 41. azlli. 19Q2._W. ttwltl i Miként lehet szép női kebelt elérni... _. _:_J L.-.ls«A kebc-l szépsége a nfii baják egyik legelőkelőbbje, melynek sier elírt eredmény rendszerint minden különös

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden

51. SZÁM. 1896. feltételek! VASÁRNAPI ÚJSÁG és / egéez évre 1 2 frt POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt félévre 6 ' minden 848 VASÁBNAPI ÚJSÁG. CHOCOLAT MENIER K világ legnagyobb gyára. Naponkinti eladás 3..IHKI kilo. Kapható m i n d e n fűszer es csemege-kereskedésben é s c z n k r á s z d á b a n. 6896 50. Toronyórák" Újdonságok

Részletesebben

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót,

1?. SZÁM. 1899. 46. évíoltám. «levesmerőkanál. tejmerőkanalat tojástartót, 28g?. SZÁM. 899. 46. évíoltám. VASÁRNAPI ÜJSÁQ. tt* = \S& pip*r h ö l g y p o r :»

Részletesebben

"Vég eladásif Az áruraktár tulhalmozása miatt az összes czikkek kivétel nélkül a beszerzési áron mélyen alul

Vég eladásif Az áruraktár tulhalmozása miatt az összes czikkek kivétel nélkül a beszerzési áron mélyen alul 35tí VASÁRNAPI UJSAG..rsitszl Sít- Liikiicsl'jinlö ilíiiiláii>. Budapest főváros közvetlen közelében. (Meleg és langyos kénsavas héwizek). 35 R. meleg artézi forrás, porczellán-, márvány-, kád- é s kőfürdők

Részletesebben

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM.

12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. 13. SZÁM. 1902. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. ^ w 49. ÉVFOLYAM. 192 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 12. BZÍM. 1902. 49. ív>ot»a. Miként lehet szép női kebelt elérni. A kebel uipstxv a női bájak egyik legelőkelőbbje, melvmk 6Mf.I-n eredmény nmidszerinl minden különös ápi>adománvi>7.ásában

Részletesebben

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 40. évfolyam 1891 10. szám. Debreczen, vasárnap, mározius 8 ^Előfizetési feltételek:^ Fizetendő Debreezenben. Egész évre. 2 frt. Fél évre.. 1 Községeknek 60 ki, évi postadíj előleges beküldése után ingyen.

Részletesebben

4*. SZÁM 1912. 59. KVFOLYAM.

4*. SZÁM 1912. 59. KVFOLYAM. 916 VASÁRNAPI ÚJSÁG. KLFLDI rendszer Nagy forgalom, kevés haszon! HOZZON a legközelebbi gyógyszertárból nekem egy tégely «Erény i- Ichthyol-Salicyb-t, monda egy orvos az inasához. Az inas na gyot néz és

Részletesebben

HIRSCH és FRANK Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat

HIRSCH és FRANK Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 20. SZÍM. 1912. 59. VASÁBNAPI ÚJSÁG. 408,^//x. \ MB^B. *»» ^t^w ^ZB»» (havonként l^f^ na poriként»patht lemezek. melyeu fflághirnévre lettéit sierl.tú nélkül játszanak egy kiválóan finom elpusztíthatatlan

Részletesebben

ORSZÁGOS HIRLAP MIKSZÁTH KÁLMÁN. Penelope vászna. II. év. Budapest, 1898, péntek, junius 3-án. 152. szám. Valér a földbe megy.

ORSZÁGOS HIRLAP MIKSZÁTH KÁLMÁN. Penelope vászna. II. év. Budapest, 1898, péntek, junius 3-án. 152. szám. Valér a földbe megy. ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: 14 frt. fél évre 7 frt, szám ára helyben 4 kr, vidéken S ir. MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség és kiadóhivatal: VIII. kerület, József-körút 65. szám Megjelenik mindennap,

Részletesebben

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4ÉJ&. évfolyam 1888. 4. szám. Bebreczen, vasárnap, január 22, Előfizetési feltételek: Fizetendő Debreczenben, Egész évre 2 frt. Félévre 1 Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 hr. évi postadíj előleges beküldése

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. - t»i évfolyam 1884 Előfizetési feltételek Egész évre... 2 frt. Félévre... # ' x Negyedévre... 50 kr. Községeknek 60 kr. postadíj beküldése" mellett egész évre ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi

Részletesebben

Rudnay Józsefné 30 éves korában.

Rudnay Józsefné 30 éves korában. Rudnay Józsefné 30 éves korában. EMLÉKEIM 1847-1917 Jelige: Ne tekintsd az életet élvezetnek, hanem kötelességnek. Eötvös. ÍRTA: özv. RUDNAY JÓZSEFNÉ VERES SZILÁRDA LÉGRÁDY TESTVÉREK KIADÁSA, BUDAPEST.

Részletesebben

Szomaházy István Huszonnégy óra Elbeszélések

Szomaházy István Huszonnégy óra Elbeszélések Szomaházy István Huszonnégy óra Elbeszélések Budapest 1894. Singer és Wolfner kiadása TARTALOM Faubourg St. Leopold. Huszonnégy óra. Vendégszereplés. Lámpafény. Tartozik-követel. Waldast ur penzióban.

Részletesebben

HVKH.TAM, Betegtoló-kocsili az u t c z á n ós szobában való haszna latra. «" Képes katalógus i n? v e n ^ Keleti J. Bpest, Koronahefczeé-u, 17,

HVKH.TAM, Betegtoló-kocsili az u t c z á n ós szobában való haszna latra. « Képes katalógus i n? v e n ^ Keleti J. Bpest, Koronahefczeé-u, 17, VASÁRNAPI ÚJSÁG 452 22. SZÁM. 1908. 55. HVKH.TAM, Betegtoló-kocsili az u t c z á n ós szobában való haszna latra. «" Képes katalógus i n? v e n ^ Keleti J. Bpest, Koronahefczeé-u, 17, CZOBRÁNCZ ^ J ^ Sporteszköz,

Részletesebben

A KOLOZSVÁRI ALLAT-VÉDŐ-EGYÍSÜLET HAVI KÖZLÖNYE. Szerkeszti : az Egyesület elnöke. MADÁR-SPIRITISMUS. Irta: Schwarczel Adél.

A KOLOZSVÁRI ALLAT-VÉDŐ-EGYÍSÜLET HAVI KÖZLÖNYE. Szerkeszti : az Egyesület elnöke. MADÁR-SPIRITISMUS. Irta: Schwarczel Adél. ÁLLATOK VÉDELME. Szerkesztőség : SZÉCHT-VILIil I. EMELET hová a kéziratok, tudakozódások, előfizetések lmdendők. A KOLOZSVÁRI ALLAT-VÉDŐ-EGYÍSÜLET HAVI KÖZLÖNYE. Szerkeszti : SZÉCHY KÁROLYNÉ LORENZ JOSÉPHINE,

Részletesebben

Hunyady János egyháza és diadala Szent-Imrén.

Hunyady János egyháza és diadala Szent-Imrén. A Vasárnapi Újság hetenként egyszer nagy negyedrétben egy és fél iven jelenik meg. Előfizetési dij január-júniusig, azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai ntou a Politikai Újdonságokkal

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

felolvasó ülés. (1903. április 4.)

felolvasó ülés. (1903. április 4.) V. felolvasó ülés. (1903. április 4.) 1. Orgona-ábránd............... 2.»Ének a szelitikhöz. Lohengrin operából, ej6a:dja kiséri 8. Ima.................... 4.»Erzsébet imája«tannhliuser operáb61. előadja

Részletesebben

elsö müintézeteit tönkre tenni engedi,

elsö müintézeteit tönkre tenni engedi, ORSZÁGOS HIR Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal : VIlI. kerület, József-körút 65. szám Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt, negyed évre 3 frt 60 kr., egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

HAVI KÖZLÖNYE. AZ ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL. Szerkeszti: BÁNYAI ELEMÉR. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1900. KOLOZSVÁRT

HAVI KÖZLÖNYE. AZ ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL. Szerkeszti: BÁNYAI ELEMÉR. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1900. KOLOZSVÁRT ALLATOK VÉDELME A KOLOZSVÁRI ÁLLATtfÉDŐ-EGYEgÜLET HAVI KÖZLÖNYE. # AZ ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL Szerkeszti: BÁNYAI ELEMÉR. ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 1900. KOLOZSVÁRT NV. GOMBOS FERENCZ LYCEÜM-NYOMDÁJÁBAH.

Részletesebben

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN. Budapest, 1898, vasárnap, junius 26-án. kivül küld felhivást a lengyelek érdekében,

Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN. Budapest, 1898, vasárnap, junius 26-án. kivül küld felhivást a lengyelek érdekében, ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési érek: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt, negyed évre 3 frt 50 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben 4 kr, vidéken 5 kr. II. ÓV. A mese párja. A német császár

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

A KOLOZSVÁRI ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET. HAVI KÖZLÖNYE, fn^ts;! Szerkeszti: Széchy Károlyné Lorenz Joséphine, az Egyesület elnöke.

A KOLOZSVÁRI ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET. HAVI KÖZLÖNYE, fn^ts;! Szerkeszti: Széchy Károlyné Lorenz Joséphine, az Egyesület elnöke. ÁLLATOK VÉDELME, A KOLOZSVÁRI ÁLLAT-VÉDŐ-EGYESÜLET ^ Szerkesztőség: > Széehy-villa? ^ I em., \ \ a hová a kézira- ^ ^ tok, tudakozó- ^ $ dások, előíize- ^ tések i í küldendők. í HAVI KÖZLÖNYE, fn^ts;!

Részletesebben

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR.

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. [1786] SÁROSY GRÓF megint helyet adott Rákóczi fejedelemnek. [1787] Hajókon,

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE.

AZ ÁLLATOK VÉDELME I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. AZ ÁLLATOK VÉDELME" I. évfolyamának TARTALOM-JEGYZÉKE. I. füzet. Old Czéljaink. Széchy Károlyné Lorenz Joséphine. 1- Állatvédelem. De Gerandó Antonina. - 1-1 3 A két czicza meg a hamis gyerek. Gyulai Pál.

Részletesebben

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos:

YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos: Tizenhetedik évi folyam. Egy évre. Fél évre. Negyed évre Előfizetési arak; 4 forint. 2 forint. 1 forint. Hirdetésekre nézve a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. Egy hely ára bélyegdij nélkül 90 kr.

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS EMLÉKIRAT GYERMEKKOR 1794

JÓSIKA MIKLÓS EMLÉKIRAT GYERMEKKOR 1794 JÓSIKA MIKLÓS EMLÉKIRAT GYERMEKKOR 1794 I. Ha az ember bizonyos kort elért s egész hosszu életére visszaemlékezik, egy az ami mindenek fölött meglepi, s ez, a leghosszabb életnek is rövidsége. Minden,

Részletesebben

i KOLOZSVÁBI ÁLLAT-YÉDŐ-EGTISitLET HAVI KÖZLÖNYE. A?. Állatvédí-Egyesület megbízásából Szerkeszti : BÁNYAI ELEMÉR.

i KOLOZSVÁBI ÁLLAT-YÉDŐ-EGTISitLET HAVI KÖZLÖNYE. A?. Állatvédí-Egyesület megbízásából Szerkeszti : BÁNYAI ELEMÉR. ÁLLATOK VÉDELME. i KOLOZSVÁBI ÁLLAT-YÉDŐ-EGTISitLET Szerkesztőség: BELKIBÍtí-DTCZA 35, szín, hová a kéziratok, tvdaknzódások, előfizetések küldendők. HAVI KÖZLÖNYE. A?. Állatvédí-Egyesület megbízásából

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben