Első negyedéves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Első negyedéves beszámoló"

Átírás

1 Első negyedéves beszámoló a Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2013 c. pályázat keretében megvalósuló kutatási projekthez (azonosító: A2-MZPD ) Alapadatok, a kutatás rövid bemutatása Kutatásunkban a magyarországi arisztokrácia iskoláztatásával foglalkozunk (dualizmus kora). Egyrészt hallgatók bevonásával szubjektív dokumentumok, memoárok elemzésével kívánunk képet alkotni arról, milyen iskolaválasztási motívumok jellemezték ezt a társadalmi réteget, milyen elvárásokat fogalmaztak meg az iskolai oktatás céljaival, módszereivel, tartalmával kapcsolatban. Helyzetjelentés, folyamatok bemutatása Másrészt rá kívánunk találni a főrendiek által preferált elitiskolákra (Bécs, Pozsony és Budapest városában), hogy azokkal behatóbban foglalkozhassunk. Helyzetjelentés, folyamatok bemutatása A kutatás 2013 szeptemberétől november végéig tartó szakaszában az elsődleges és másodlagos forrásokat feltáró munka állt a középpontban. Szeptemberben a MÖB bécsi CH ösztöndíjának köszönhetően az egyik elitiskola, a kalksburgi jezsuita kollégium történetét kutattam az Osztrák Jezsuita Rendtartomány Levéltárában, illetve magában az iskolában. Mivel ekkor könyvtári kutatásokra nem maradt időm, november 22-e és 25-e között az Osztrák Nemzeti Könyvtárban releváns nemzetközi szakirodalmat gyűjtöttem. Folytattam továbbá a Theresianummal a bécsi elitiskolák kutatását, s mellette elkezdtem foglalkozni a Schottengymnasium történetével. Mivel utóbbi értesítői nem voltak elérhetők, egyelőre nem tudtam megállapítani, mennyire volt jellemző a magyar arisztokraták jelenléte ebben az iskolában. (Erre a kérdésre a januárra ütemezett újabb bécsi kutatás során kívánok választ kapni.) Megkezdtem a magyarországi forrásfeltáró munkát is az Országos Széchényi Könyvtárban. A teljesség igényével összegyűjtöttem az arisztokráciára vonatkozó irodalmat és főrendűek által írt memoárokat. Elkezdtem a felkészülést két nemzetközi konferenciára (absztraktok megírása, adatok rendszerezése). A kutatáshoz kapcsolódóan a Debreceni Egyetemen külön speciálkollégiumot hirdettem, illetve két tantervben szereplő kötelező kurzus tematikájában is megjelenítettem a kutatási témát. A kutatásba különböző úton bevont hallgatókból kutatócsoportot hoztam létre. A közös munka eredményei megtekinthetők a c. honlapunkon. A kurzusok vezetése tutorális munkával is járt. Két hallgatói előadásra már sor került, hét szemináriumi dolgozat készül. 1

2 A kutatás elért eredményei és alkalmazási területei, hasznosíthatósága A kutatás eddigi legfőbb eredménye a forrásgyűjtemény és a kialakított adatbázis, amely a későbbi elemzések alapjául szolgál. Jelentősnek tartom az egyetemi kutatócsoport megalakítását és a közös munka elindítását. Pozitívum, hogy a kutatócsoportban különböző szakos, eltérő képzési szinten tanulók hallgatók vesznek részt. A szerződéstől való eltérés (vállalások, munkaterv) indoklása, a kutatás problémáinak bemutatása Mivel sikerült külön speciálkollégiumot indítani, a tervezettől eltérően nem kettő, hanem három kutatáshoz kapcsolódó kurzust vezettem. A fentebb említett kötelező kurzusok tematikáját végül úgy állítottam össze, hogy az arisztokráciával kapcsolatos órák októberre vagy novemberre essenek. A speciálkollégium elindítása mellett ez volt az oka annak, hogy tutorális munkára is sor került, noha az a vállalásokban nem szerepelt. Vezetésemmel egyéni kutatómunkát hat hallgató folytatott. A munkatervtől nem tértem el, a kutatómunkát az abban szereplő ütemezés szerint végeztem. (Az eredmények a Helyzetjelentés, a folyamatok bemutatása c. alatt olvashatóak.) A vállalások megvalósulásának szöveges bemutatása szeptember 1-je és november 30-a között három kutatáshoz kapcsolódó kurzust tartottam a A vállalások megvalósulásának szöveges bemutatása Debreceni Egyetemen: 1. Neveléstudományi kutatások Neveléstörténet c. speciálkollégium magiszteri (tanár szak és Neveléstudomány MA), illetve doktori képzésben részt vevők számára, 2. Társadalomtörténet c. előadás Neveléstudomány MA szakosok számra, 3. Neveléstörténeti kutatások c. szeminárium Neveléstudomány MA szakosok. Az 1. kurzus keretében kizárólag a kutatási témával foglalkoztunk, a másik két kötelező kurzus tematikája pedig kapcsolódott ahhoz. A Társadalomtörténet előadás keretében külön alkalommal foglalkoztam az arisztokráciának mint hagyományos elitcsoportnak a történetével (október 24.). A Neveléstörténeti kutatások c. szeminárium programjában három, témához illeszkedő szubjektív forrás szerepelt. A novemberi alkalmakon forrásokon keresztül közös munkában (Mary Elisabeth Stevens: Levelek az Andrássy-házból ), majd hallgatói előadások formájában (Odescalchi Eugénie: A Egy A vállalások hercegnő emlékezik megvalósulásának és Erba-Odescalchi szöveges Sándor: bemutatása Testamentum ) dolgoztuk fel a témát. 2

3 A vállalások megvalósulásának szöveges bemutatása (folytatás) A kutatásban egyéni kutatói munkával hat hallgató vesz részt. Ők a következők: 1. Neveléstudományi kutatások - Neveléstörténet c. speciálkollégium hallgatói: Jandácsik Pál (Neveléstudományok MA), Karácson István (MA, tanár szak), Kévés Henriett (MA, tanár szak) és Mucsi László (PhD hallgató, Történelem Doktori Program). 2. Neveléstörténeti kutatások c. szeminárium hallgatói közül Jandácsik Pál (Neveléstudomány MA) és Szabó Patrik (Neveléstudomány MA). 3. Varga Eszter (ösztöndíjas PhD hallgató, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program), aki nemzetközi adatbázisok alapján bibliográfia összeállítására vállalkozott. A hallgatók kutatási témái: 1. a) Jandácsik Pál: Curriculum vitae: Gróf Zichy István élete és munkássága. Néprajzi Múzeum Tudománytörténeti Kiadványsorozata, Series Historia Ethnographiae 14. Budapest, Néprajzi Múzeum, (Memoár elemzése.) b) Karácson István: Wasson, Ellis: Aristocracy and the Modern World. Houndmills, Palgrave Macmillan, (Részletes könyvismertetés.) c) Kévés Henriett: Kornis Gabriella: őrízz, és én őrízlek téged. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, (Memoár elemzése.) d) Mucsi László: A Wenkcheim-család története kitekintéssel a neveltetésre. 2. a) Jandácsik Pál: Odescalchi Eugénie: Egy hercegnő emlékezik. Budapest, Gondolat, (Memoár elemzése.) b) Szabó Patrik: Erba Odescalchi Sándor: Testamentum: Életem regénye. Budapest, Dorvin Művészeti Kft, (Memoár elemzése.) 3. Varga Eszter: nemzetközi szakirodalom feltárása (bibliográfia). A kutatás leírása (célok, résztvevők, fényképek, eredmények) megtalálható az c. honlapunkon. A honlap blogszerűen folyamatosan frissítésre kerül. Az adminisztrátori feladatokat az egyik hallgató, Jandácsik Pál látja el. A honlapon az érdeklődők az életrajzaikon keresztül megismerhetik a kutatásban résztvevőket. A blog fül alatt, illetve külön cím alatt is találhatnak fényképeket a vizsgálat során elemzett személyekről vagy intézményekről, illetve a kutatás helyszíneiről. 3

4 A vállalások megvalósulásának szöveges bemutatása (folytatás) A honlapon szerepel kutatási céljának a leírása: A kutatás célja a magyar arisztokrácia dualizmus korabeli iskoláztatási szokásainak a feltárása. A vizsgált időszakban kb. 220 főrangú magyar családról tudunk: (fő)hercegi, grófi és bárói címmel rendelkező famíliákat. A vagyonuk alapját képező nagybirtok már a korszakunkban hanyatlásnak indult: a nagy földbirtokok lassan feldarabolódtak (vö. Kövér 2006, , Gyáni 2006, ). Az arisztokrácia tekintélyes része a latifundiumán álló kastély (kastélyok) mellett városi házzal is rendelkezett. Ezeket Bécsben, Pozsonyban és Budapesten (Pest-Budán) találjuk meg leginkább. Az arisztokrácia életmódjából és társadalmi elkülönüléséből következik, hogy a tagjai a vizsgált korszakban az alapfokú oktatást általában magánnevelés keretében végezték. A család által felfogadott nevelőnő(k) és a házitanító foglalkozott a gyermekekkel. Ezt követően azonban a fiúkat beíratták gimnáziumba, amelyet magántanulóként vagy rendes tanulóként végeztek el. A kutatásunkban ezért a középiskolai oktatásra kívánunk koncentrálni. Elsősorban az említett három város, Bécs, Budapest (Pest-Buda) és Pozsony iskoláinak (vö. Tóth 2001) társadalomtörténetét szeretnénk felvázolni, miközben elsődlegesen a fiúgyermekek iskoláztatásának a stratégiájára kívánunk fókuszálni. A nyilvános iskolákban ugyanis ők korábban megjelentek, mint a lányok, akik számára magasabb műveltséget adó nyilvános intézmények a felsőbb leányiskolák születésével (1875) jöttek létre, azok száma lassan növekedett ugyan, de a lehetőségeik ezen a téren mégis meglehetősen szűkösek voltak. Az első leánygimnázium jóval később, 1896-ban nyitotta meg kapuit, s a leány-középiskolák száma csak az 1910-es évektől kezdett nagyobb arányban gyarapodni. Legfőbb forrásaink az iskolai értesítők, illetve az anyakönyvek. A dualizmus kori iskolai értesítőkben ugyanis mind a magyarországiakban, mind az ausztriaiakban megkapjuk az osztályok névsorát. Az összeállítók a főnemesi címeket is feltüntették, így az arisztokraták beazonosítása nem okoz nehézséget. Az értesítőkből a tanulmányút és az eredményesség nyomon követhető. A családi háttérről (szülők neve, foglalkozása), a lakóhelyről információt az anyakönyvek adnak. Az iskolákat az arisztokrata diákok létszáma és arányszáma szerint csoportokba kívánjuk osztani, s a leglátogatottabb gimnáziumok esetén anyakönyvi szintű kutatást is szükségesnek tartunk. Célunk az egyéni tanulmányi utak követése, s ebből a társadalmi csoportra nézve általánosítás tétele. Azt is tisztázni szeretnénk, hogy milyen szempontok vezették az iskolaválasztást. (Ahogy Odeschalchi Eugénie említi, Bécsben és környékén két lánynevelő intézet jöhetett szóba egy főrangú leány számára [Odeschalchi 1987, 54.], valószínűleg a fiú-középiskolák estén is megfigyelhetjük ezt a fajta koncentrációt.) Az iskolai dokumentumok mellett ezért a támaszkodni kívánunk személyes forrásokra is: naplókra, memoárokra (vö. Apponyi 1922, Apponyi é.n., Károlyi Széchenyi 2005, Odeschalchi 1987, Stevens 2007, Zichy 1912). Ezek a dokumentumok elárulhatják, az arisztokrata családok életében a magán- és a nyilvános nevelés dilemmája miként jelent meg, milyen változást jelentett a gyermekek számára a nyilvános iskola melletti döntés. Az iskolai éveiket hogyan értékelték a későbbiekben, miben látták ők maguk általában és az adott intézményt nézve az iskolai nevelés és oktatás előnyeit és hátrányait. (http://igy-kutatunk-mi.webnode.hu/) 4

5 A vállalások megvalósulásának szöveges bemutatása (folytatás) A blognak köszönhetően Újdonságok cím alatt nyomon követhetőek a kutatásban bekövetkezett előrelépések: Forráskutatás : november 22-e és november 25-e között Rébay Magdolna kutatásokat folytatott a bécsi Osztrák... Szeminárium : november 28-án Neveléstörténeti kutatások c. szemináriumon Szabó Patrik egyetemi hallgató (DE... Szeminárium : november 21-én Neveléstörténeti kutatások c. szemináriumon Jandácsik Pál egyetemi... Előadás : november 14-én a Társadalomtörténet kurzus keretében "A hagyományos elit: az arisztokrácia"... Szeminárium : november 14-én Neveléstörténeti kutatások c. szemináriumon részt vevő hallgatók (DE... Könyvtári kutatómunka : október 22-én megkezdődött az elsődleges és a másodlagos források feltárása az Országos... Beszámoló :28 A következő dokumentum a Balassi Bálint Intézet és a bécsi Collegium Hungaricum számára készített... A kutatócsoport ülése :39 A mai napon ( ) a kutatócsoport tagjai elosztották egymás között a feladatokat a közös... Visszatekintés 2013 szeptemberére : szeptemberében a kutatócsoport vezetője, Rébay Magdolna a MÖB Bécsi Collegium Hungaricum... Megalakult a kutatócsoport! :30 "A magyar arisztokrácia iskoláztatási szokásai a dualizmus korában" című témával foglalkozó... (http://igy-kutatunk-mi.webnode.hu/) 5

6 A vállalások megvalósulásának táblázatos bemutatása Negyedévek Vállalás megnevezése 1. negyedév kutatáshoz kapcsolódó előadás vagy szeminárium tartása 2 db tutori munka 0 fő 6 fő Teljesítés Igazoló dokumentum megnevezése 3 db, a tematikák és az intézeti igazolás mellékelve. Megjegyzés A módosítási kérelem beadva december 2-án, választ még nem kaptam rá. A módosítási kérelem beadva december 2-án, választ még nem kaptam rá. blog vezetése a blog címe: Debrecen, december 5. Dr. Rébay Magdolna s. k. 6

7 sz. Melléklet (Tematikák) Tárgy: NEVELÉSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK Neveléstörténet Oktató: Rébay Magdolna Kód: BTNI1000 (2 kredit, szeminárium) Hallgatók: Neveléstudomány MA, tanár szakos és doktori képzésben résztvevők Időpont: egyéni és csoportos konzultációk megbeszélés szerint Helyszín: 209. Követelmény: szemináriumi dolgozat készítése Csoportos konzultációk ideje: október október december 11. Választható feladatok * Memoárok elemzése Curriculum vitae: Gróf Zichy István élete és munkássága. Néprajzi Múzeum Tudománytörténeti Kiadványsorozata, Series Historia Ethnographiae 14. Budapest, Néprajzi Múzeum, (Jandácsik Pál) Kornis Gabriella: őrízz, és én őrízlek téged. Budapest, Képzőművészeti Kiadó, (Kévés Henriett) Idegen nyelvű szakmunkák összefoglalása Wasson, Ellis: Aristocracy and the Modern World. Houndmills, Palgrave Macmillan, (Karácson István) Családtörténet írása kitekintéssel a neveltetésre: Wenckheim-család. (Mucsi László) Így kutatunk mi c. blog szerkesztése. (adminisztátor: Jandácsik Pál) * Lábjegyzetben a feladatot elvállaló hallgató neve. 7

8 Tárgy: TÁRSADALOMTÖRTÉNET A magyar társadalom története a reformkortól a rendszerváltásig (1989/90.) Oktató: Rébay Magdolna Kód: BTED170MA (3 kredit, elmélet) Hallgatók: Neveléstudomány MA II. évf. Időpont: 2012/13. őszi szemeszter csüt Helyszín: 57. Követelmény: szóbeli vizsga. Tematika szeptember óra (a szeptember 19-i óra pótlása) Népesedési viszonyok szeptember óra Család és nemek október 2. Etnikai és felekezeti viszonyok október 10. Társadalom a térben október 17. Társadalomszerkezet történeti változásai október 24. A hagyományos elit: az arisztokrácia október 30. Konzultációs hét az előadás elmarad november 7. ONK az előadás elmarad november 14. Új elitcsoportok november 21. A nemesség november 28. A polgárság december 5. Jobbágyság, birtokos parasztság november 12. Mezőgazdasági bérmunkásság december 19. Munkásság Tankönyv GERGELY András (szerk.): Magyarország története a XIX. században. Osiris Kiadó, Budapest, GYÁNI Gábor KÖVÉR György: Magyarország társadalomtörténete. Osiris Kiadó, Budapest, ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, VALUCH Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris Kiadó, Budapest,

9 Tárgy: NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK Oktató: Rébay Magdolna Kód: BTED295MA (3 kredit, gyakorlat) Hallgatók: Neveléstudomány MA II. évf. Időpont: 2013/14. őszi szemeszter csüt Helyszín: 57. Követelmény: aktív részvétel az órákon, a kötelező olvasmányok elolvasása, előadás tartása, min. 8 oldalas szemináriumi dolgozat írása. Tematika * szeptember 26. Tájékoztató október 2. A szubjektív történeti források jellemzői október 10. A tanítói szerep és a népoktatás világa 1.: Gárdonyi Géza: A lámpás (kötelező) október 17. A tanítói szerep és a népoktatás világa 2.: Bródy Sándor: A tanítónő október 24. A középiskola világa: Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (kötelező) október 30. Konzultációs hét az előadás elmarad november 7. ONK az előadás elmarad november 14. Az arisztokrácia és a nevelés 1.: Mary Elisabeth Stevens: Levelek az Andrássy-házból ( ). Szerk. Schmal Alexandra. (kötelező) november 21. Az arisztokrácia és a nevelés 2.: Odescalchi Eugénie: Egy hercegnő emlékezik. (Jandácsik Pál) november 28. Az arisztokrácia és a nevelés 3.: Erba Odescalchi Sándor: Testamentum: Életem regénye. (Szabó Patrik) december 5. A zsidó nevelés: Vámbéry Ármin: Küzdelmeim november 12. A nőnevelés: Szabó Magda: Für Elise (kötelező) december 19. Nevelés határokon innen és túl: Kacsó Sándor: Virág alatt, iszap felett. * Lábjegyzetben a feladatot elvállaló hallgató neve. 9

10 1. sz. Melléklet (Igazolás) * Igazolás a Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda részére Alulírott, dr. Chrappán Magdolna, a Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézetének igazgatója igazolom, hogy dr. Rébay Magdolna a Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2013 c. pályázat nyertese (azonosító: A2-MZPD ) a 2013/14-es tanév első szemeszterében az alábbi kurzusokat vezeti: NEVELÉSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK Neveléstörténet (BTNI1000, 2 kredit, szeminárium), TÁRSADALOMTÖRTÉNET (BTED170MA, 3 kredit, elmélet), NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK (BTED295MA, 3 kredit, gyakorlat). Debrecen, december 4. Dr. Chrappán Magdolna intézetigazgató s.k. * A hitelesített igazolás külön dokumentumban csatolva. 10

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés

Pécsi Tudományegyetem. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn. Doktori (PhD) értekezés Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola (Oktatástörténet Program) Nagy Adrienn Doktori (PhD) értekezés A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon

Részletesebben

Református nőnevelés a két világháború között

Református nőnevelés a két világháború között Református nőnevelés a két világháború között Paksi László Pannon Egyetem, Veszprém paksilaci@gmail.com Magyarországon a református egyház a protestantizmus legerősebb váraiban hozott létre nőnevelő intézményeket,

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

(2011 2013) III. KÖTET

(2011 2013) III. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) III. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

2009/2 balogh lászló: a debreceni egyetem tehetséggondozó programja 2001-től napjainkig pp. 174 187.

2009/2 balogh lászló: a debreceni egyetem tehetséggondozó programja 2001-től napjainkig pp. 174 187. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja 2001-től napjainkig A Debreceni Egyetemen alapításától (1912) kezdve kiemelt szerepet kapott a tehetséges hallgatókkal való foglalkozás. Ez a második világháború

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

Útközben A Neveléstudományi Doktori Program Évkönyvei 3.

Útközben A Neveléstudományi Doktori Program Évkönyvei 3. 1 Útközben A Neveléstudományi Doktori Program Évkönyvei 3. 2 Útközben (javított elektronikus kiadás) Sorozatszerkesztők Kozma Tamás, Szabó Ildikó, Szabó László Tamás, Pusztai Gabriella Szerkesztő Pusztai

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA V. FEJEZET MENTORÁLT PROJEKTEK 1 Megjegyzések az V. fejezethez Ebben a fejezetben az általam mentorált projektek közül négyet mutatok be, kettőt csupán érintőlegesen,

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ ZÁVODI SZILVIA ÉLETMÓD, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS MENTALITÁS A MAGYAR KATONATISZT- CSALÁDOKNÁL A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Történelemtudományok

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

1. Előadó neve: Ádám Erzsébet Előadás címe: Pedagógusdiplomával hogyan tovább?egy felsőoktatási intézmény pedagógusjelöltjeinek pályakezdése

1. Előadó neve: Ádám Erzsébet Előadás címe: Pedagógusdiplomával hogyan tovább?egy felsőoktatási intézmény pedagógusjelöltjeinek pályakezdése Kultúra és oktatás szekció Poszterszekció vezető: Koncz Gábor Szekció időpontja: 2012. május 10. 15:30 16:00 Poszterszekció helyszíne: I. emeleti kerengő Előadások: 1. Előadó neve: Ádám Erzsébet Előadás

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/1 2005. november Kedves Olvasók! A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ebben a tanévben is több lehetőségünk nyílik arra, hogy az élethosszig

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK

Pedagóguspályán? SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL AZ SZTE JGYPK EGYKORI HALLGATÓINAK 2014/II. 1 Pedagóguspályán? Az utóbbi idõben a pedagóguspályán dolgozók körül nagy volt a zûrzavar: portfolió, tanfelügyelet, pedagóguskar stb. Mit is jelentenek ezek? Mire számíthatnak a pedagógusok 2014-ben?

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával TARTALOM E számunk szerzõi: A szerkesztõ jegyzete: Mese és valóság 2 Dr. Celler Zsuzsanna tudományos munkatárs, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Dömsödy Andrea Phd hallgató ELTE Havasi Andrea egyetemi

Részletesebben

MÉRFÖLDKÖVEK A PEDAGÓGUSSÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN EMPIRIKUS KUTATÁS A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN VÉGZETT PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN

MÉRFÖLDKÖVEK A PEDAGÓGUSSÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN EMPIRIKUS KUTATÁS A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN VÉGZETT PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 114. évf. 1. szám 25 48. (2014) MÉRFÖLDKÖVEK A PEDAGÓGUSSÁ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN EMPIRIKUS KUTATÁS A NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN VÉGZETT PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN N. Tóth Ágnes Nyugat-magyarországi

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata A 6. alprojekt K+F tevékenysége a pedagógiai rendszerek bevezetésének folyamatát kutatta, és a kutatásra alapozva kifejlesztette

Részletesebben

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17.

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECENI EGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYOK INTÉZETE 2011 SZERKESZTŐK: Buda András Kiss Endre TECHNIKAI SZERKESZTŐ: Buda Enikő KIADJA: KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVTÁRA DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre*

Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre* ÉVFORDULÓK Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre* Pályaválasztásom véletlenszerű volt. Az érettségi megszerzése után jelentkeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karára, magyar latin szakra,

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Beszámoló. a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről. 2015. január 20.

Beszámoló. a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről. 2015. január 20. Beszámoló a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről 2015. január 20. 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK A 2014/2015-ös tanév indítás több szempontból is fordulópontot jelentett a

Részletesebben