191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet. az örökségvédelmi bírságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet. az örökségvédelmi bírságról"

Átírás

1 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kövt.) 93. -a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1. (1) A kulturális örökség fogalomkörébe tartozó elemek az örökségvédelmi bírság (a továbbiakban: bírság) megállapításának szempontjából I., II., III. és IV. kategóriába tartoznak. (2) A kategóriába sorolás során figyelemmel kell lenni a kulturális örökséghez tartozó elemek korára, ritkaságára, a kulturális örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási stb.) közösségen belüli jelentőségére. 2. (1) A kategóriába sorolást - a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével - régészeti lelőhelyek és műemlékek esetén a védettségre vonatkozó miniszteri rendelet, kulturális javak esetén a védetté nyilvánítást kimondó határozat tartalmazza. (2) A bírság megállapítása szempontjából a Kövt ában meghatározott kulturális javak a IV., a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei a III. kategóriába tartoznak. (3) Az január 1-je előtt műemlékké nyilvánított ingatlanok I. és II. kategóriába sorolását e rendelet melléklete tartalmazza, az e körbe tartozó, de a mellékletben nem szereplő műemlékek a III. kategóriába tartoznak. (4) A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az I. kategóriába tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem rendelkezik. 3. (1) A bírságot - a Kövt ára tekintettel - e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell megállapítani. (2) Ha a kötelezettségszegés megszüntetésére vonatkozó hatósági határozatot a kötelezettségszegő nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, a bírságot ismételten ki kell szabni. (3) A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bírság akkor szabható ki, ha a bejelentés elmulasztása miatt a kulturális örökség közvetlen veszélybe került, védetté nyilvánított kulturális javak esetében pedig akkor is, ha a tárgy eltűnt. 4. A bírság összege a) az I. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig, b) a II. kategória esetén 10 ezertől 125 millió forintig, c) a III. kategória esetén 10 ezertől 25 millió forintig, d) a IV. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet. 5. (1) Védett tárgy- vagy műemlékegyüttes, illetőleg védett gyűjtemény esetén az 1. szerinti kategóriába sorolás a teljes tárgy- vagy műemlékegyüttesre, illetve a védett gyűjtemény egészére vonatkozik. (2) A valamely kategóriába besorolt egyes örökségi elemek értéke eltérhet műszaki, biztosítási vagy forgalmi értéküktől. (3) A bírság megfizetése nem mentesít a bírsággal sújtott tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a kulturális örökség elemeinek megóvása érdekében a megfelelő védekezés kialakítására, a védettségi állapot vagy környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 5/A. (1) A bírság kiszabása során meg kell állapítani a bírság alapját. (2) A bírság alapját a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége, b) a helyreállítás lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke, c) a kötelességszegés tartama jellege, ismétlődése figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az a kötelezettet a további, az örökségvédelem értékeit sértő magatartástól visszatartsa. (3) Régészeti lelőhelyek esetén a bírságalap meghatározásakor - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - figyelembe kell venni a jogsértő tevékenységgel érintett területnek a lelőhely kiterjedéséhez viszonyított mértékét is. (4) A bírságalap legmagasabb összege: a) az I. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint, b) a II. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 12,5 millió forint, c) a III. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 2,5 millió forint, d) a IV. kategóriába tartozó kulturális örökségi elem sérelme esetén 25 millió forint.

2 5/B. (1) Az 5/A. -ban foglaltak alapján meghatározott bírságalapot meg kell szorozni a) a kulturális örökségi elem veszélyeztetése, illetve hatósági engedélytől eltérő módon végzett tevékenység esetén 1,5-del, b) a kulturális örökségi elem megrongálása, illetve hatósági engedély nélkül végzett tevékenység esetén 3-mal, c) a kulturális örökségi elem részleges megsemmisítése esetén 6-tal, d) a kulturális örökségi elem teljes megsemmisítése (eltűnése) esetén 10-zel. (2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt magatartások közül több is megvalósul, a súlyosabb jogsértéshez tartozó szorzószámmal kell a bírságalapot megszorozni. 5/C. (1) Az 5/A-5/B. -ok alapján meghatározott bírság különösen indokolt esetben - az eset sajátosságaira vagy kötelezett személyi körülményeire figyelemmel - annak legfeljebb 10%-áig mérsékelhető. (2) Ha a kötelezett építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon a kulturális örökségi elem sérelme nélkül végez, az örökségvédelmi bírság kiszabása során az építésügyi bírságra vonatkozó szempontrendszer figyelembevételével kell eljárni. 6. (1) A bírság összegét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani. (2) Kérelemre a jogerős és végrehajtható határozattal kiszabott bírság legfeljebb tizenkét egyenlő részletben történő megfizetését az első fokon eljárt örökségvédelmi hatóság akkor engedélyezheti, ha a bírság összege az egymillió forintot meghaladja, és az a bírság megfizetését, valamint célját nem veszélyezteti. Részletfizetés esetén a hátralékos összeget a jegybanki alapkamat terheli. (3) Ha a kötelezett valamely részlet megfizetését határidőre nem teljesíti, a fennmaradt bírságösszeg jegybanki alapkamattal terhelt mértéke egy összegben válik esedékessé. 7. (1) A bírságot az azt megállapító jogerős és végrehajtható határozatban előírt határidőn belül a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számlájára kell befizetni. Késedelem esetén a bírság összegét a jegybanki alapkamat terheli. (2) A Hivatal évente tájékoztatja a nemzeti kulturális örökség miniszterét a bírságok összegének a Kövt ában meghatározott felhasználásáról. 8. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése utáni kötelezettségszegésekre kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a műemlékvédelmi bírság megállapításának szempontjából az egyes műemlékek kategóriába sorolásáról és a bírság mértékéről szóló 229/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet. Melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez BUDAPEST I. KATEGÓRIA Településrész Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m I. kerület Apród u Semmelweis Ignác szülőháza Sándor Móric lépcső 2. I. kerület Batthyány tér 7. Plébániaépület Bem rakpart 27. Aranyhal u. 1. I. kerület Batthyány tér 7. Szent Anna-plébániatemplom Fő u. 39. I. kerület Clark Ádám tér Alagút keleti bejárata I. kerület Clark Ádám tér Lánchíd Lánchíd hídfő lépcsők I. kerület Döbrentei tér 9. Rudas fürdő Szent Gellért rakpart I. kerület Fő u. 41. Volt Erzsébetiek temploma Bem rakpart 29. I. kerület Fő u. 41. Batthyány tér 1. Bem rakpart 28. Volt Erzsébetiek kórháza

3 I. kerület Hadnagy u Rácfürdő Hegyalja út mentén I. kerület Ybl Miklós tér 2-6. Várkert bazár 148X Öntőház u. 11. Sándor Móric lépcső Ybl Miklós tér Várkert kioszk I. kerület Anjou bástya Buda falai Tóth Árpád sétány Dísz tér 2. Dísz tér 6. Dísz tér 7. Babits Mihály sétány Bécsi kapu tér Anna u. 1. Emeletes barokk sarokház Tárnok u Dísz tér 15. Emeletes lakóház Halászbástya Halászbástya Hess András tér 1-2. Szentháromság tér 5. Ibolya u Hess András tér 2. Ibolya u. 2. Szentháromság tér Kapisztrán tér 2-4. Anjou bástya 8. Tóth Árpád sétány Kapisztrán tér 6. Úri u. 55. Szent Miklós-templom maradványa Domonkos kolostor maradványa Nándor-laktanya Mária Magdolna-templom maradványai Szent György tér Sándor-palota Szent György tér 6. Királyi palota Szentháromság tér Mátyás-templom Színház u Volt Karmelita-templom, Várszínház Színház u Karmelita rendház Táncsics Mihály u. 1. Emeletes barokk lakóház, Ibolya u. 1. OMvH székháza Táncsics Mihály u. 7. Erdődy-palota Táncsics Mihály u. 9. József-kaszárnya Úri u. 49. Országház u. 28. Templom és kolostor Úri u. 53. Kolostor Országház u Úri u. 55. Templomtorony Kapisztrán tér 6. II. kerület Bem József u. 20. Ganz törzsgyár Ganz u. 15. II. kerület Budakeszi út Pálos kolostor és templom

4 Hárshegyi út romjai II. kerület Fekete István u. 11. Nyék középkori templomromja Szajkó u II. kerület Fő u Királyfürdő Ganz u. 4. II. kerület Frankel Leó u Lukács fürdő Zsigmond köz 2. Árpád fejedelem útja 5-6. II. kerület Frankel Leó u Császár fürdő Zsigmond köz 1. Árpád fejedelem útja 7-8. II. kerület Hűvösvölgyi út 78. Fekete István u Mátyás király vadászkastélyának romjai II. kerület Mecset u. 14. Török síremlék III. kerület Fő tér 1. Volt Zichy-kastély Hajógyár u. 2. Szentlélek tér 7. Óbudai rakpart 31. III. kerület Kiscelli u Kolostor és templom Kolostor u. 33. III. kerület Meggyfa u előtt Római épület maradványai III. kerület Pacsirtamező u Amfiteátrum Nagyszombat u. 5. Viador u. Szőlő u III. kerület Szentendrei út Amfiteátrum romjai III. kerület, Aquincum Szentendrei út 133. Római polgáros maradványainak együttese III. kerület, Óbudai sziget Hajógyári sziget Az aquincumi helytartó palotájának maradványai V. kerület Szabadság híd V. kerület Alkotmány u. 8. Saroképület Szemere u. 6. V. kerület Deák Ferenc tér 4. Paplak és iskola Bárczy István u. 10. V. kerület Deák Ferenc tér 5. Ev. templom V. kerület Ferenciek tere 6. Egyetemi Könyvtár Reáltanoda u. 2. V. kerület Ferenciek tere 9. R. k. templom V. kerület Ferenciek tere 10. Irodaház Petőfi Sándor u V. kerület Hold u. 4. Banképület Kiss Ernő u. 4. Perczel Mór u. 3. V. kerület Honvéd u Volt VALERO selyemgyár Markó u Stollár Béla u V. kerület József Attila u. 6. Klasszicista ház Nádor u. 2. V. kerület József nádor tér Pénzügyminisztérium Szende Pál u. 6. Dorottya u V. kerület Károlyi Mihály u. 12. Sarokház Reáltanoda u V. kerület Károlyi Mihály u. 16. Volt Károlyi-palota

5 Ferenczy István u. 1. Henszlmann Imre u. 2. V. kerület Kossuth Lajos tér 1-3. Országház Széchenyi rakpart 11. V. kerület Kossuth Lajos tér 11. Földművelésügyi Minisztérium Alkotmány u. 1. Báthory u. 2. Kozma Ferenc u. 2. V. kerület Kossuth Lajos tér 12. Magyar Néprajzi Múzeum Alkotmány u. 2. Vajkay u. 2. Szalay u. 1. V. kerület Margit híd Margit híd V. kerület Március 15. tér Belosi templom, r. k. templom V. kerület Március 15. tér Contra Aquincum maradványai V. kerület Nádor u. 9. Volt Festetics-palota Zrínyi u V. kerület Október 6. u. 7. Volt Marczibányi-palota Sas u. 8. Zrínyi u. 13. V. kerület Papnövelde u Hittudományi Akadémia V. kerület Papnövelde u. 9. Egyetemi templom, r. k. V. kerület Pesti Barnabás u. 2. Volt Péterffy-palota Galamb u. 1. V. kerület Petőfi tér 2/B Gör. kel. templom Galamb u. 4/B V. kerület Roosevelt tér 5-6. Mérleg u Zrínyi u. 1. V. kerület Roosevelt tér 9. Akadémia u. 2. Széchenyi rakpart 1. Volt Gresham biztosító székháza Magyar Tudományos Akadémia V. kerület Szent István tér R. k. templom V. kerület Szerb utca 4. Gör. kel. szerb templom Veres Pálné u. 23. V. kerület Szervita tér 7. R. k. templom Városház u. 20. V. kerület Váci u. 47. R. k. templom Nyáry Pál u. 2. V. kerület Váci u. 47. Zárda Molnár u. 6. V. kerület Váci u Újosháza V. kerület Városház u. 7. Vitkovits Mihály u. 1. Vármegye u. 2. Semmelweis u. 6. Egykori megyeháza V. kerület Városház u Bárczy István u Gerlóczy u Károly körút V. kerület Vigadó tér 2. Deák F. u Vigadó u Középület Pesti Vigadó VI. kerület Andrássy út 22. Magyar Állami Operaház

6 Dalszínház u Hajós u Lázár u. 19. VI. kerület Andrássy út 25. Állami Balettintézet Dalszínház u. 1. Hajós u. 2. Paulay Ede u VI. kerület Andrássy út 67. Régi Zeneakadémia Vörösmarty u. 35. VI. kerület Andrássy út 69. A régi Műcsarnok VI. kerület Andrássy út 71. Sarokház Izabella u VI. kerület Bajza u. 41. Kália-kápolna Kmetty u. 26. Munkácsy Mihály u. 18. Szondy u. 71. VI. kerület Liszt Ferenc tér 8. Zeneművészeti Főiskola Király u. 64. Dohnányi u. 1. VI. kerület Teréz körút Nyugati Pályaudvar VII. kerület Dohány utca 8. Zsinagóga VII. kerület Erzsébet körút Volt New York-palota Dohány u Osvát u VII. kerület Kazinczy u Izraelita imaház és lakóház VII. kerület Rumbach Sebestyén u Zsinagóga VII. kerület Városligeti fasor 5-7. Ref. templom és parókia VIII. kerület Baross tér Keleti Pályaudvar VIII. kerület Bródy Sándor u. 4. Lakóház VIII. kerület Bródy Sándor u. 8. Képviselőház VIII. kerület Illés u. 25. Volt Festetics-villa és pálmaház Tömő u. 41. Korányi Sándor u. 2/C Balassa u. 6. (SOTE) VIII. kerület Kerepesi temető Vécsey János síremléke a Kerepesi temetőben VIII. kerület Kerepesi temető Haggenmacher család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Krecsányi család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Egry-síremlék VIII. kerület Kerepesi temető Kaudelka-síremlék VIII. kerület Kerepesi temető Eisele család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Malosik család kriptája VIII. kerület Kerepesi temető Rupp család mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Temetőépületek VIII. kerület Kerepesi temető Batthyány család mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Deák Ferenc mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Gozsdu család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Kossuth Lajos mauzóleuma VIII. kerület Kerepesi temető Jókai Mór síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Lyka Anasztáz síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Schlik család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Kasselik család síremléke VIII. kerület Kerepesi temető Ganz Ábrahám mauzóleuma VIII. kerület Múzeum körút 4. Tudományegyetem

7 Puskin u. 5. VIII. kerület Múzeum körút 6-8. Tudományegyetem Puskin u. 5. VIII. kerület Múzeum körút Magyar Nemzeti Múzeum Bródy Sándor u. 1. Múzeum u. 2. Pollack Mihály tér 2. VIII. kerület Múzeum u. 11. Volt Károlyi-palota VIII. kerület Ötpacsirta u. 2. Volt Almássy-palota Múzeum u. 13. VIII. kerület Pollack Mihály tér 3. Volt Festetics-palota Bródy Sándor u. 3. VIII. kerület Pollack Mihály tér 8. Esterházy-palota VIII. kerület Pollack Mihály tér 10. Volt Károlyi-palota VIII. kerület Szabó Ervin tér 1. Volt Wenckheim-palota Baross u. 16. Reviczky u. 1. VIII. kerület Üllői út Ludovika Ludovika tér 1. IX. kerület, Bakáts tér R. k. plébániatemplom Ferencos IX. kerület, Fővám tér 7-9. Volt Fővámház Ferencos Sóház u IX. kerület, Kálvin tér 7. Ref. templom Ferencos IX. kerület, Ferencos IX. kerület, Ferencos IX. kerület, Ferencos Üllői út Hőgyes Endre u Kinizsi u. 31. Iparművészeti Múzeum Üllői út Volt laktanya Ferenc körút 45. Liliom u Vámház körút 1-3. Vásárcsarnok Csarnok tér 1. Pipa u. 1. Sóház u Szent László tér Kőbányai r. k. plébániatemplom X. kerület, Kőbánya XI. kerület Hunyadi János út Mezőkövesd u. XI. kerület Műegyetem rakpart 1-6. Budafoki út 4-6. XI. kerület Szent Gellért tér 2. Kelenhegyi út 2-4. Kemenes u Római tábor maradványai BME Könyvtárépület Gellért Szálló és fürdő XI. kerület, Citadella Gellérthegy XII. kerület Csaba u. 5. R. k. kápolna XII. kerület Csaba u. 5. R. k. templom és torony XIV. kerület Hősök tere Dózsa György út Állatkerti út Szépművészeti Múzeum XIV. kerület Hősök tere Olaf Palme sétány 1. Dózsa György út 37. Műcsarnok XIV. kerület Hősök tere Millenniumi emlékmű

8 XXII. kerület, Szigetköz Templom u. 6/A Szent Flórián tér Zsák u. MÁV vasútvonal között Római tábor maradványai BARANYA MEGYE I. KATEGÓRIA XIV. kerület Stefánia út 14. Földtani Intézet Szabó József köz 2. XIV. kerület Városliget Vajdahunyad Vára Vázsonyi Vilmos sétány XVII. kerület, Rákoskeresztúr Pesti út 115. Volt Podmaniczky-Vigyázókastély XXII. kerület, Kastélymúzeum u. 4. Volt Rudnyánszky-kastély Nagytétény XXII. kerület, Nagytétény Nagytétényi út 284/B Szabadság út 1/A R. k. templom Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Bükkösd 250 Kossuth u. 34. Volt Petrovszky-kastély Bükkösd 251 Kossuth u. 36. Kápolna Cserkút 256 Alkotmány u. R. k. templom Drávaiványi 357 Rákóczi u. Ref. templom Hosszúhetény- 289 Templom tér Volt püspöki kastély és parkja Püspökszentlászló Hosszúhetény- 290 Templom tér R. k. templom Püspökszentlászló Kásád 9272 Rákóczi út 28. Lakóház Tájház Magyaregregy 339 Máré Máré-rom Mánfa 196 Melegmányi völgy R. k. templom Mohács 200 Szepessy tér Püspöki palota Mohács 199 Szepessy tér R. k. püspöki templom Nagyharsány 414 Kossuth Lajos tér Ref. templom Pécs 8809 Apáca u. 14. Lakóház és ókeresztény sírkápolna Pécs 195 Aradi vértanúk útja 55. Vár- és osfalak (Szt. István tér 21. Hunyadi János u. Vak Bottyán u. Káptalan u. stb.) Pécs 4 Ágoston tér Templom Pécs 25 Eötvös József u. 3. Várfal Pécs 28 Esze Tamás u. 2. Barbakán Szent István tér Pécs 51 Janus Pannonius u. 4. Lakóház, egykori kanonoki ház Pécs 67 Káptalan u. 2. Zsolnay Múzeum Pécs 69 Káptalan u. 4. Lakóház, (múzeum), képtár Pécs 79 Király u. 19. Lakóház, ún. Vasy-ház Pécs 11 Mária u. 11. Lakóház Pécs 13 Mária u. 13. Lakóház, ún. Majláth-ház Pécs 129 Nyár u. 8. Idrisz Baba türbéje Pécs 94 Papnövelde u. 1. Volt Papnevelde Pécs 96 Papnövelde u. 3. Lakóház

9 Pécs 97 Papnövelde u. 5. Múzeum és irodaház Pécs 135 Rákóczi út 2. Dzsámi Pécs 137 Rákóczi út 15. Néprajzi Múzeum Várfal Pécs 170 Szent István tér Ókeresztény mauzóleum Pécs 171 Szent István tér Püspöki palota Pécs 169 Szent István tér Székesegyház Pécs 172 Szent István tér 14. Levéltár és plébánia (Káptalan u. 8.) Pécs 108 Szepesy Ignác u. 3. Egyetemi Könyvtár Pécs 179 Széchenyi tér Belosi plébániatemplom Pécs-Mecsekalja 131 Jakabhegyi út Templomrom Pécsad 303 Vár Vár, apátság és temploma Siklós 425 Vajda János tér R. k. templom Siklós 426 Vajda János tér Vár Siklós 8166 Vajda János tér 2. Volt ferences kolostor Szász 349 Templom tér 2. Vár Sziget 477 Vár Vár, kastély Sziget 476 Zrínyi tér R. k. plébániatemplom BÁCS-KISKUN MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Apostag 627 Iskola u. Zsinagóga Baja 526 Bartók Béla u. R. k., volt ferences templom Baja 525 Bartók Béla u. 3. Volt ferences rendház Baja 533 Szentháromság tér 11. Lakóház Dunapataj 649 Béke tér Ref. templom Hajós 660 Jókai M. u. 2. Gyermekotthon, egykori Érseki kastély Hajós 661 Köztársaság tér R. k. templom Hercegszántó 9155 Karapancsa Vadászkastély Hercegszántó 9156 Karapancsa Kiskastély Kalocsa 584 Asztrik tér 1. MTTSZ székház és óvoda Kalocsa 567 Hunyadi u. 2. Képtár Kalocsa 579 Szentháromság tér Székesegyház Kalocsa 580 Szentháromság tér 1. Érseki Palota Kalocsa 583 Szentháromság tér 4. Volt érseki jószágkormányzóság Kalocsa 568 Szent István u Lakóház, művelődési ház Kecskemét 481 Arany János u. 1. Ev. templom Kecskemét 494 Jókai u. 1. R. k., volt piarista templom Kecskemét 495 Jókai u. 1. Papnevelde, volt piarista rendház Kecskemét 497 Katona József tér Szentháromság-oszlop Kecskemét 499 Kálvin tér 1. Volt Jogakadémia, ún. Református Kollégium Kecskemét 503 Kéttemplom köz 1-3. Katona J. tér 2. Kodály-intézet, volt ferences kolostor Kecskemét 505 Kossuth tér R. k. plébániatemplom, ún. Nagytemplom Kecskemét 502 Kossuth tér R. k., volt ferences templom Kecskemét 501 Kossuth tér Ref. templom Kecskemét 504 Kossuth tér 1. Városháza

10 Kecskemét 9987 Műkert Műkert (Művésztelep) Kecskemét 514 Rákóczi u. 2. Régi és új zsinagóga Kecskemét 513 Rákóczi út 1. Városi Galéria, ún. Cifra-palota Kecskemét 515 Szabadság tér 3. Lakóház, ún. ev. bérház, illetve Luther-palota Kecskemét 516 Szabadság tér 7. Iskola, volt Ref. Újkollégium Kecskemét 517 Széchenyi tér Gör. kel. templom Kiskunfélegyháza 585 Béke tér R. k. ótemplom Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Városháza Petőfi tér Kiskunhalas Petőfi u. 1. Zsinagóga és építészeti környezete Lajosmizse 8475 Alsóbene 225. Tanya-múzeum Tiszaalpár 679 Alpár, Várkert R. k. templom Tompa 6828 Bárómajor Szt. Anna-kápolna Tompa 692 Szabadföld u. 47. (Bárómajor) Volt Redl-kastély BÉKÉS MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Békés 777 Széchenyi tér Ref. templom Békéscsaba 702 Széchenyi tér Evangélikus kistemplom Gyula 721 Gróza park (Miklósos) Gör. kel. templom Gyula 744 Harruckern tér R. k. templom Gyula 727 Kossuth L. u. 15. (Szigeterőd, Kastélypark) Volt Harruckern-Wenckheim- Almásy-kastély Gyula 728 Várfürdő út 2. Uszoda, volt lovarda (Kastélypark) Gyula 726 Várfürdő út Várkastély (Szigeterőd, Belső ) Gyula 729 Várfürdő út Kerek ágyúbástya-rondella (Szigeterőd, Belső ) Mezőberény 786 Luther tér 1. Szlovák ev. templom Mezőhegyes 9298 Csekonits park Víztorony és szivattyúház Mezőhegyes 4311 Hild János tér Központi magtár Mezőhegyes 9306 Kossuth u (a törvény szerint ) Volt sütöde-pekerájszárazmalom Mezőhegyes 802 Kozma Ferenc u. Lovarda Mezőhegyes 9286 Kozma F. u. 6. Csikóscsárda (Ómezőhegyes) Mezőhegyes 9289 Kozma F. u. 14. Szállásépület, volt kettős tiszti lak Mezőhegyes 9308 Kozma F. u. 28. Lakóház, ún. déli reprezentatív kaszárnya Mezőhegyes 9309 Kozma F. u. 28. Déli Nagydiadalív Mezőhegyes 9310 Kozma F. u. 30. Volt ménesparancsnoki épület Mezőhegyes 9312 Kozma F. u. 32. Északi Nagydiadalív Mezőhegyes 9311 Kozma F. u. 32. Hotel Nónius Mezőhegyes 9315 Kozma F. u. 32. Fa harangláb Mezőhegyes 9300 Posta u. 1. Volt Vadászvendéglő Mezőhegyes as major Gabonaüzemi zabsilótorony

11 Mezőhegyes as major Ómezőhegyes 25. Földbe süllyesztett apsziskonyhás csikóslak Mezőhegyes as major Ómezőhegyes sz. földbe süllyesztett csikóslak Mezőhegyes as major Sertéstelepi zabsilótorony (Újmezőhegyes) Mezőhegyes es major Fa harangláb (Csatókamarás) Mezőhegyes es major Kerületközponti magtár (Kamarás) Mezőhegyes as major Zabsilótorony (Fűregpuszta) Mezőhegyes es major Zabsilótorony (Árokospuszta) Mezőhegyes as major (Külsőperegpuszta) Földbe süllyesztett, boltozott csikóslak Mezőhegyes os major Zabsilótorony Mezőhegyes es major Gluzek Gyula elevátormagtár (Peregpuszta) Mezőhegyes es major Komlószárító (Peregpuszta) Mezőhegyes es major Fa harangláb (Peregpuszta) Mezőhegyes os major Zabsilótorony (Csatókamrás) Mezőhegyes es major Zabsilótorony (Komlósfecskés-puszta) Orosháza 751 Győri Vilmos tér Ev. templom Szabadkígyós 798 Tangazdaság Volt Wenckheim-kastély Szarvas Anna-liget Csáky-kastély (Külterület) Szarvas 827 Szabadság u. 2. Volt Bolza-kastély Szarvas 831 Vajda P. u. Ev. ótemplom Szeghalom 839 Kossuth tér Ref. templom Tótkomlós 805 Hősök tere Ev. templom Vésztő 8801 Mágori domb Csolt-monostor alapfalai Vésztő 9123 Wesselényi u. 30. Gazdaház BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Abaújszántó 1393 Szent István tér R. k. templom Bánhorváti Szabadság u. Ref. templom Bánhorvát Bodrogkeresztúr 1394 Felső u. R. k. templom Bodrogolaszi 1277 Fő u. 1. R. k. templom Boldogkőalja 1043 Várrom Boldogkőalja 1041 Kossuth u. 2. Volt Péchy-Zichy-kastély Boldva 965 Szabadság tér 7. Ref. templom Edelény 972 Borsodi út 7. Volt L Hullier-Coburg-kastély Fáj 1046 Bolt u. 1. Volt Fáy-kastély Felsőregmec 1284 Petőfi u. Ref. templom

12 Forró 1052 Kossuth tér 2. R. k. templom Füzér 1290 Várhegy Várrom Füzérradvány 1296 Kossuth u. 2. Volt Károly-kastély Golop 1406 Rákóczi u. 34. Volt régi Vay-kastély Gönc 1060 Dobogó-hegy Templom- és kolostorrom Gönc 8646 Kossuth u. 85. Lakóház Huszita-ház Hejce 1070 Béke tér 1. Kastély Hejce 1071 Béke tér 5. R. k. templom Karcsa 1303 Táncsics u. Ref. templom Kéked-Alsókéked 1087 Fő u. 21. Volt Melczer-kastély Komlóska 1311 Rákóczi u. 50. Lakóház Korlát 1090 Kossuth u. 26. Ref. templom Köröm 1200 Kossuth u. 23. R. k. plébániaház Kurityán 990 Külterület Templom- és kolostorrom Martonyi 992 Háromhegy Templom- és kolostorrom Mád 1411 Rákóczi u. 75. Zsinagóga Miskolc 848 Avas Ref. templom Miskolc 849 Avas Harangtorony Miskolc 902 Bükkszentlélek Kolostorrom Miskolc 851 Deák Ferenc tér 7. Magyar ortodox templom Miskolc 852 Déryné u. 1. Nemzeti Színház Széchenyi u. 23. Miskolc 869 Mindszent tér R. k. templom Miskolc 875 Papszer u. 1. Herman Ottó Múzeum Miskolc-Diósgyőr 901 Vár utca Várrom Miskolc-Hámor 900 Újmassa Őskohó Monok 1421 Kossuth u. 18. Kossuth Lajos szülőháza Monok 1423 Széchenyi u. 12. Monoki-kastély Ónod 1204 Várrom Ózd-Szentsimon 1261 Barátság út 2. R. k. templom Pácin 1328 Kossuth kert 1. Várkastély Ragály 996 Rákóczi u. Ref. templom Rakacaszend 998 Rózsadomb út Ref. templom Regéc Külterület Várrom Mogyoróska Rudabánya 999 Temető u. Ref. templom Sajószentpéter 1213 Béke tér 13. Ref. templom Sárospatak 1335 Kádár Kata u Városfalak Béla király tér Rákóczi u Kossuth u. 69. Sárospatak 1342 Kádár Kata u. 21. Várkastély Sárospatak 1347 Kádár Kata u. 26. Volt Trinitárius kolostor Sárospatak 1354 Rákóczi u. 1. Nagykollégium Sárospatak 1353 Szent Erzsébet tér R. k. templom Kádár Kata u. Sátoraljaújhely 919 Deák u. 14. R. k. templom Sátoraljaújhely 920 Deák u. 14. Rendház Selyeb 1109 Kossuth tér Nepomuki Szt. János-szobor Szalonna 1004 Kossuth u. Ref. templom és fa harangtorony Szendrő 1008 Gát u. 12. R. k. templom Nepomuki Szt. János-szobor Szerencs 1429 Kossuth u. Ref. templom

13 Szerencs 1425 Rákóczi u. 96. Rákóczi-kastély Szikszó 1113 Szabadság tér Ref. templom Szomolya 9583 Toldi u Barlanglakás Taktabáj 1432 Kossuth L. u. 5. Ref. templom Tard 8865 Béke u. 55. Lakóház Tard 8864 Béke u. 57. Lakóház Tállya 1444 Rákóczi u. 11. Rákóczi-kúria Tokaj 1457 Bethlen G. u. 7. Karácsony-Sasarát-ház Tornaszentandrás 1021 Szabadság u. R. k. templom Vizsoly 1118 Szent János út 80. Ref. templom Zubogy 1025 Dózsa Gy. út 60. Ref. templom CSONGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Csongrád 2730 Kossuth tér R. k. templom Fábiánsebestyén 2771 Külső dűlő 44. Szélmalom Gádorosi műút 2724 Andrássy út 11. R. k. templom Hódmezővásárhely 2719 Kálvin János tér Ref. újtemplom Hódmezővásárhely 2721 Kossuth tér Ref. ótemplom és magtár Hódmezővásárhely Kiszombor 2758 Szent István tér R. k. kerektemplom Makó 2736 Kálvin tér Ref. ótemplom Makó 2742 Szent István tér R. k. plébániatemplom Makó 2739 Széchenyi tér 22. Megyeház u. Volt Csanád-megyeháza, ma Városháza Nagymágocs Szentesi út 2. Volt Károlyi-kastély Szeged 2652 Dóm tér Dóm tér építészeti együttese Belos Palánk Szeged 2653 Dóm tér Ortodox templom Somogyi u. 3/A Révay u. 3. Belos Palánk Szeged 2651 Dóm tér Szent Dömötör-torony Belos Palánk Szeged 2681 Mátyás király tér R. k. templom Alsóos Szeged 2682 Mátyás király tér Kolostor Alsóos Szeged 2683 Munkácsy Mihály u. 7. R. k. templom Felsőos Szeged 2700 Szent György tér 4. Rendház Munkácsy u Felsőos Szeged 2703 Széchenyi tér 10. Feketesas u Városháza

14 Kiss Ernő u. 1. Városház u. 1. Belos Szeged 8470 Tisza Lajos krt. 56. Palota Belos Szeged-Tápé 2768 Kossuth u. R. k. templom Szeg 2779 Kossuth tér 1. Károlyi-kastély Szentes 2751 Kossuth tér Ref. templom FEJÉR MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Aba 1692 Béke tér R. k. templom Alcsútdoboz- Alcsút 1591 Egykori Habsburg-kastély ép. parkja, kápolna Alcsútdoboz Hatvan puszta major Magtár Alcsút Bicske 1596 Kossuth u. 42. Volt Batthyány-kastély és parkja Csák 1598 Kastélypark Volt Esterházy-kastély és parkja Szt. Vince u. 1. Csókakő Várrom Várrom Külterület Dég 1677 Hunyadi J. u. 11. Volt Festetics-kastély és parkja Dég Külterület Hollandi ház Enying 1696 Kossuth u. R. k. templom Szabadság tér Ercsi 1630 Templom tér R. k. templom Fehércsurgó 1649 Petőfi u. R. k. templom Fehércsurgó 1648 Petőfi u. 2. Volt Károlyi-kastély és parkja Füle 1703 Széchenyi u Lakóház Iszkaszentgyörgy 1708 Kossuth tér 1. Amade-Bajzáth-Pappenheim- (Károlyi)-kastély és parkja Lovasberény 1716 Fehéri u. Vörösmarty út Volt Cziráky-kastély és parkja, kápolna Martonvásár 1719 Emlékezés tere 1. Volt Brunszvik-kastély és parkja Mór 1662 Szent István tér 5. Volt Lamberg-kastély és parkja Nádasdladány 9263 Kastélypark Volt Nádasdy-kastély és parkja Április 4. u. Seregélyes 1736 József A. u. Volt Zichy-Hadick-kastély és parkja Soponya Dózsa Gy. u. 13. Volt Zichy-kastély és parkja Nagyláng Petőfi S. u. Székesfehér 1474 Arany János u. R. k. templom, püspöki székesegyház Székesfehér 1475 Arany János u. Hentel (tévesen Szt. Anna)- kápolna Székesfehér 1534 Fő u. 5. Egykori Fekete Sas Patika Székesfehér 1535 Fő u. 6. Volt cisztercita rendház Székesfehér 1536 Fő u. 6. R. k., volt cisztercita templom János köz 2. Székesfehér 1512 Jókai u Oskola u Ún. Hiemer-ház

15 Székesfehér 1514 Jókai u. 3. Zeneiskola Oskola u Székesfehér 1551 Koronázó tér Romkert Várkörút 5. Székesfehér 1555 Városház tér Volt ferences rendház Székesfehér 1554 Városház tér R. k. templom Székesfehér 1493 Megyeház u. 17. Volt megyeháza Székesfehér 1574 Oskola u Ún. Font-Caraffa-ház Jókai u Székesfehér 1576 Oskola u. 6. Lakóház Székesfehér 1544 Petőfi u. R. k., volt karmelita templom Kossuth u. sarok Székesfehér 1545 Petőfi u. 2. Papi otthon, karmelita rendház Székesfehér 1550 Rác u. Gör. kel. szerb templom Székesfehér 1509 Szent István tér 9. Egykori megyeháza Székesfehér 1556 Városház tér 5. Püspöki palota Tác-Fövenypuszta 1742 Gorsium, római település romjai Vál 1618 Vajda János u. 1. Volt Ürményi-kastély és parkja Vál-Temető 1617 Ürményi-mauzóleum GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Árpás 3453 R. k. plébániatemplom Csorna 3478 Szabadság tér 5. R. k. templom, volt premontrei templom Csorna 3480 Szabadság tér 16. Tanácsháza, volt premontrei prépostság Dénesfa 3593 Fő u. 19. Ideggyógyintézet, volt Czirákykastély Fertőd 3596 Bartók B. u. Volt Esterházy-kastély Fertőd 3599 Bartók B. u. Híd Fertőd 3598 Bartók B. u. Magtár, volt Marionett-színház Fertőd 3597 Bartók B. u. 1. Egykori őrségépület Fertőd 9939 Bartók B. u. 2. Áruház, egykori őrségépület Fertőd 3600 Fő u. Szálloda és vendéglő Fertőd 3603 Gábor Á. u. Internátus Fertőd 3604 Madách I. sétány 1. Tanácsház, ún. Muzsikaház Fertőd 3605 Madách sétány Konzervüzem, volt lovarda Fertőrákos 3807 Mithras-szentély maradványai Fertőrákos 3798 Fő u Volt Püspöki kastély Fertőszéplak 3650 Hősök tere Kália Győr 2944 Apor Vilmos tér Püspöki Székesegyház Káptalandomb Győr 2913 Bécsi kapu tér R. k., volt karmelita templom Győr 2914 Bécsi kapu tér Mária-szobor Győr 2916 Bécsi kapu tér 2. Püspöki kazamaták Győr 2924 Bécsi kapu tér 5. Püspöki kazamaták, ma múzeum Győr 2834 Gutenberg tér Frigyláda-szobor Győr 2859 Kazinczy u. 21. Szabadsajtó u. 22. Lakóház, ún. Rozália-ház

16 Győr 2861 Kália-domb Kália Győr 2868 Káptalandomb 1. Püspök és együttese Győr 2935 Liszt F. u. 13. Irodaház, volt megyei tanácsház Győr 2940 Liszt F. u. 20. Irodák, ún. Zichy-ház Győr 2955 Rákóczi út 6. R. k., volt magyar ispita templom Győr 2956 Rákóczi út 6. Lakóház, volt magyar ispita Gorkij u. sarok Győr 3011 Széchenyi tér Mária-oszlop Győr 3018 Széchenyi tér Bencés-templom Győr 3015 Széchenyi tér 4. Lakóház Győr 3016 Széchenyi tér 5. Xantus János Múzeum Győr 3019 Széchenyi tér 9. Bencés Rendház Győr 2824 Zechmeister u. 1. Szálloda, volt karmelita kolostor Aradi vértanúk útja 2. Héder 9431 Felszabadulás u. 34. Gazdasági épület, volt uradalmi magtár Héder 3738 Felszabadulás u. 49. Alkotóház, volt Khuen- Héderi-kastély Héder 3740 Fő utca R. k. templom (Boldogasszonykápolna) Hidegség 3823 R. k. templom (Rotunda) Lébény 3744 Templom tér 1. R. k. templom Damjanich J. u. Mihályi 3702 Korona u. 1. Volt Dőry-kastély és parkja Mosonmagyaró 3030 Fő u. 2. Kollégium Mosonmagyaró 3083 Pozsonyi út Vár és erődrendszer Mosonmagyaró 3072 Szt. László tér 1. R. k. plébániatemplom Nagycenk 3848 Kiscenki út 3. Széchenyi emlékmúzeum, volt Széchenyi-kastély Nagycenk 3842 Széchenyi tér 5. R. k. plébániaház Nagycenk 3843 Temető Széchenyi sírkápolna Nagycenk 3845 Templom tér R. k. templom Nemeskér 3858 Ev. templom Pannonhalma 3559 Kália Pannonhalma 3557 Főapátság parkja A főapátság parkja, kerti ház Pannonhalma 3555 Várkerület 1. Bencés főapátság és temploma Pannonhalma 3556 Várkerület 1. Bencés apátsági templom Rajka 3765 Ifjúság u. 30. R. k. templom Rajka 3766 Ifjúság u. 30. Kália-szoborcsoport Templomkert Sopron 3442 Városfalak Sopron 3111 Balfi út Pihenőkereszt Sopron 3121 Bécsi domb Római amfiteátrum maradványai Sopron 3122 Bécsi u. 7. Szt. János-templom Sopron 3112 Fő tér Szentháromság-oszlop Sopron 3113 Fő tér Tűztorony Sopron 3115 Fő tér 3. Ún. Gambrinus-ház Új u. 2. Sopron 3118 Fő tér 6. Fabricius-ház Sopron 3119 Fő tér 7. Ún. Tábornok-ház Sopron 3120 Fő tér 8. Storno-ház Sopron 3324 Szent György u. Szt. György-templom

17 Sopron 3179 Szent Mihály út R. k. Szt. Mihály-templom Sopron 3378 Templom u. Fő tér R. k., volt ferences, majd bencés templom Sopron 3380 Templom u. 1. Ún. Káptalanterem Sopron 3381 Templom u. 1. Kollégium, volt ferences, majd bencés rendház Sopron 3382 Templom u Bányászati múzeum, volt Esterházy-palota Sopron 3407 Új u. 11. Lakóház, zsinagóga Sopron 3416 Új u Zsinagóga Sopron 3204 Várkerület 7. Ún. Reipál-ház Sopron Mária-Magdolna-templom Sopronbánfalva Sopron Kolostorhegy u. R. k., volt karmelita templom Sopronbánfalva Sopron- Sopronbánfalva 3445 Kolostorhegy u. 2. Elmebeteg otthon, volt karmelita kolostor Sopronhorpács 3886 R. k. templom Szany 3507 Kossuth Lajos u. 2. Dózsa György u. 1. Községi Könyvtár, volt püspöki kastély Zsira 3909 Rákóczi Ferenc u. 12. Volt Gyülevizy-Pejacsevichkastély HAJDÚ-BIHAR MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Debrecen 1772 Déri tér 1. Déri Múzeum Debrecen 9663 Egyetem tér 1. Kossuth Lajos Tudományegyetem épülete Debrecen 1779 Kálvin tér 1. Ref. Nagytemplom Debrecen 1780 Kálvin tér 16. Ref. Kollégium Debrecen 1786 Kossuth u. 10. Csokonai Színház Debrecen Piac u Aranybika Szálloda és mozi Debrecen 1814 Piac u. 35. Ref. kistemplom Debrecen 1763 Szt. Anna u. 15. R. k. Szt. Anna-templom Hajdúböszörmény 1817 Bocskai tér Múzeum, egykori Hajdúszékház Kossuth u. 1. Hajdúdorog 1855 Tokaji u. 2. Gör. kat. templom Hajdúdorog 1856 Tokaji u Gör. kat. templom kerítésfala Hortobágy Petőfi tér 2. Nagyhortobágyi csárda Nagyhortobágy Hortobágy Hortobágyi kőhíd mellett Pásztormúzeum Nagyhortobágy Petőfi tér 1. Hortobágy as számú közlekedési út Nagyhortobágyi kőhíd Nagyhortobágy ( szelv.) Monostorpályi 1887 Kossuth u. 28. Magtárépület és két ún. tubus magtár Nagykereki 1846 Bocskai tér 1. Bocskai Nyíracsád 1860 Petőfi tér Ref. templom HEVES MEGYE I. KATEGÓRIA

18 Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Bélapátfalva Külterület Ciszterci apátsági templom Kőalja dűlő Eger 2038 Csiky Sándor u. 2. Széchenyi u. 19. Jezsuita Gimnázium Dobó István Gimnázium Eger 1940 Dobó István tér 4. Minorita-templom Eger 1942 Dobó István tér 6. Minorita rendház Eger 2025 Eszterházy Károly tér 1. Líceum Eger 1982 Knézich Károly u. Minaret Eger 1999 Kossuth Lajos u. 14. Ferences kolostor Eger 2000 Kossuth Lajos u között Ferences-templom Nagyboldogasszony-templom Eger 2023 Pyrker tér Székesegyház Eger 2059 Vár Vár és erődrendszer romjai Eger-Belos 1958 Dózsa György tér 1-3. Valide szultána fürdő Kossuth Lajos u. 19. Eger-Belos 1990 Kossuth Lajos u. 4. Kispréposti palota Eger-Belos 1995 Kossuth Lajos u. 9. Vármegyeháza Eger-Belos 1996 Kossuth Lajos u. 9. Megyei börtön Eger-Belos 2001 Kossuth Lajos u. 16. Nagypréposti palota Eger-Belos 2029 Széchenyi u Érseki palota Eger-Belos 2030 Széchenyi u. 5. Érsekudvar Eger-Belos 2035 Széchenyi u. 15. Jezsuita templom Ciszterci templom Eger-Belos 2036 Széchenyi u. 17. Jezsuita rendház Eger-Belos 2046 Széchenyi u. 55. Rác plébániaház Eger-Belos 2045 Vitkovics u. 32. Széchenyi u. 55. mögött Rác templom Görögkeleti templom Feldebrő 2169 Szabadság tér 1. R. k. templom Gyöngyös 2106 Barátok tere R. k., volt ferences templom Gyöngyös 2107 Barátok tere 1. Volt ferences kolostor Gyöngyös 2101 Fő tér R. k. Szt. Bertalan-templom Gyöngyöspata 2193 Kossuth u. R. k. templom Hatvan 2123 Kossuth tér Volt Grassalkovich-kastély Kisnána 2202 Béke u. 1. Vár Noszvaj 2146 Dobó u. 10. De La Motte-kastély és parkja Parád 2275 Sziget u. 8. Népi lakóház Sirok-Külterület 2281 Várrom Tarnaszentmária 2156 Egri út R. k. templom JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Jánoshida 3989 Fő u. 2. R. k., volt premontei templom Jászberény 3940 Ferencesek tere Szociális otthon, volt ferences rendház Jászberény 3939 Ferencesek tere R. k. templom Jászberény 3951 Lehel vezér tér 15. Bíróság, volt Jászkun Kapitányság Jászberény 3952 Lehel vezér tér 15. Volt börtön

19 Jászberény 3948 Szentháromság tér 4. R. k. plébániatemplom Karcag 3971 Kossuth tér 2. Ref. templom Karcag 3974 Vágóhíd u. 22. Szélmalom Karcag-Külterület 3972 Zádor híd Kunhegyes 4055 Ady E. u. 11. Ref. templom Mezőtúr 3979 Kossuth tér 7. Ref. templom Szolnok 3920 Koltói A. u. 8. Diákotthon, volt ferences kolostor Szolnok 3919 Koltói A. u. 8. R. k., volt ferences templom Újszász 9395 Abonyi u. 1. Kórház, volt II. sz. Orczykastély Újszász 4034 Akácfa u. 90. Orczy-kastély KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Bajna 2472 Május 1. tér 15. Volt Sándor-Metternich-kastély Bajna 2473 Rákóczi F. u. 20. Volt istállóépület Dömös 2490 Felsőfalu dűlő Prépostsági romok Esztergom 2329 Jókai u. 1. Sándor-palota Kamenszky-ház Esztergom Majer István u. Sötétkapu Esztergom 2302 Mindszenty tér 1. R. k. (víziosi) plébániatemplom Esztergom 2304 Mindszenty tér 2. Érseki Palota és Keresztény Múzeum Esztergom 2350 Szent István tér 1. Főszékesegyház Esztergom 2379 Szent István tér 2. Vár Esztergom 2310 Szent István tér 4., 5., 6., 7., 8., 9. Kanonoki házsor Esztergom 2309 Szent István tér 10. Szeminárium Esztergom Falun kívül Pálos kolostorrom Pilisszentlélek Komárom 9736 Csillagerőd Komárom 8831 Igmándi erőd Komárom Külterület Monostori erőd Oroszlány 2380 Majkpuszta Volt kamanduli remeteség Oroszlány 2381 Vértesszentkereszt Bencés templom- és kolostorrom Tata 2450 Hősök tere 7. Kórházi laboratórium, volt kastély melléképület Tata 2451 Hősök tere 8. Egykori lakóház Tata 2452 Hősök tere 9/A Volt Esterházy-kastély Tata 2438 Kossuth tér R. k. plébániatemplom Tata 2447 Néppark Műrom Tata 2446 Néppark Esterházy kerti lak Tata 2448 Néppark Mecset Tata 2396 Tanoda tér 5. Volt piarista rendház Tata 2467 Váralja u Vár Várgesztes 2641 Várhegy Vár NÓGRÁD MEGYE I. KATEGÓRIA

20 Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Alsópetény 5436 Fűzfa sor 2. R. k. templom Temető Alsópetény 5437 Temető Harangtorony Balassagyarmat 5668 Madách u. 2. Büntetés-végrehajtási Intézet Bátonyterenye Rákóczi út R. k. templom Nagybátony, Maconka Cserhátsurány 5679 Dobó Katica u. 4. R. k. templom Drégelypalánk 5692 Börzsöny hegység Várrom Egyházasdengeleg 5739 Temető R. k. templom Egyházasgerge 5863 Temető Lenin út 90. R. k. templom Erdőtarcsa 5745 Petőfi S. út 1. Volt Szentmiklóssy-Kubinyikastély Hollókő 5879 Kossuth L. u. 82. Egykori lakóház Palóc Múzeum Hollókő 5864 Külterület Várrom Mátraszőlős 5754 Gyöngyvirág u. 8. R. k. templom Mátraverebély 5848 Dózsa György út 4. R. k. templom Mátraverebély 5850 Szentkút Remetebarlang Mohora 5711 Kossuth L. u. 2. Volt Zichy-Vay-kastély Nógrád 5794 Várrom Nógrádsáp 5795 Nézsai út Alsósápi r. k. templom Pásztó 5764 Múzeum tér 1. R. k. plébániatemplom Salgótarján 5664 Külterület Salgó rom Szécsény 5927 Ady E. u Várfalak Rákóczi u Somogyi B. u Marx K. u Szécsény 5928 Ady E. u. 7. Volt Forgách-kastély Szécsény 5930 Haynald Lajos u. 9. Volt ferences kolostor Szécsény 5929 Haynald Lajos u. 9. R. k. templom Szirák 5425 Petőfi u Volt Teleki-Dengenfeld-kastély Tar 5430 Petőfi u. 7. R. k. templom Tereske 5814 Kossuth u. R. k. templom PEST MEGYE I. KATEGÓRIA Település Utca, házszám Megnevezés Törzsszá m Abony 6875 Deák Ferenc u. 4. Zsinagóga Abony 6888 Tószegi u. 51. Volt Vigyázó-kúria Acsa 6892 Petőfi u. Volt Prónay-kastély Aszód 6902 Szabadság tér 7. Volt újabb Podmaniczky- Széchenyi-kastély és parkja Aszód 6901 Szabadság tér 8. Volt régi Podmaniczky-kastély Dabas-Gyón 6972 Kossuth L. u Volt Halász Móric-kúria Érd 7012 Mecset u. Minaret Fót 7015 Vörösmarty tér 2. Volt Károlyi-kastély Fót 7019 Vörösmarty u. R. k. templom Fót Vörösmarty u. 1. Volt zárdaépület Fót 7020 Vörösmarty u. 2. R. k. plébániaház

Budapest műemlék középületei

Budapest műemlék középületei törzsszám helység cím név helyrajzi szám 15037 Budapest 1 Hess András tér 2. Domonkosok egykori kolostorának maradványai 6536 15036 Budapest 1 Hess András tér 1., Szentháromság tér 5. egykori jezsuita

Részletesebben

II. kerület 11. Budakeszi út 91-95. budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai 12. Fő u. 82-86., Ganz u. 4. Királyfürdő

II. kerület 11. Budakeszi út 91-95. budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai 12. Fő u. 82-86., Ganz u. 4. Királyfürdő A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, törvényben meghatározott műemlék épületek, egyes fővárosi helyi védettség alatt álló középületek, valamint a tilalommal érintett fővárosi közterületek

Részletesebben

Megye Azonosító Típus Név Irányítószám Település Az épületek tulajdonosa Cím Műemléki besorolás Bács-Kiskun Megye

Megye Azonosító Típus Név Irányítószám Település Az épületek tulajdonosa Cím Műemléki besorolás Bács-Kiskun Megye Megye Azonosító Típus Név Irányítószám Település Az épületek tulajdonosa Cím Műemléki besorolás Bács-Kiskun Megye Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun 10082816 Tagintézmény/Szervezeti egység BK Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Múzeum neve Város Irányítószám Cím Türr István Múzeum Baja 6500 Deák Ferenc utca 1. Palóc Múzeum és Palóc Ház Balassagyarmat 3916 Kossuth Lajos utca

Múzeum neve Város Irányítószám Cím Türr István Múzeum Baja 6500 Deák Ferenc utca 1. Palóc Múzeum és Palóc Ház Balassagyarmat 3916 Kossuth Lajos utca Múzeum neve Város Irányítószám Cím Türr István Múzeum Baja 6500 Deák Ferenc utca 1. Palóc Múzeum és Palóc Ház Balassagyarmat 3916 Kossuth Lajos utca 96. Jókai Mór Emlékház Balatonfüred 8230 Honvéd utca

Részletesebben

67/2012. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1921 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. I. rész

2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1921 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. I. rész 2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1921 FŐVÁROSI KÖZLÖNY BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 28. LXII. évfolyam 17. szám TARTALOMJEGYZÉK I. rész Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták

Sodexo Pass utalványokat értékesítő posták Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Kecskemét Pólus Róna posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Kecskemét 8 posta Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Kálvin tér 10-12. Kecskemét

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

A Sodexo KULTÚRA utalvány országos elfogadóhelyei

A Sodexo KULTÚRA utalvány országos elfogadóhelyei Nádas Dance Club 2484 Agárd Balatoni út 60. Fejér megye Nádas Étterem 2484 Agárd Balatoni út 60. Fejér megye Könyvsziget és Jegyértékesítés 8400 Ajka Szabadság tér 14. Veszprém megye Kölcsey Ferenc Emlékmúzeum

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

01898-0002 Miniszterelnökség Markó utcai épülete, Bp. V. ker. Markó utca 9.

01898-0002 Miniszterelnökség Markó utcai épülete, Bp. V. ker. Markó utca 9. Adatkezelő szerv Készenléti Rendőrség Adatkezelés megnevezése 60/996. (XI. 5.) Korm. rendelet. melléklet 2. Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények Adatkezelő /Adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Sopron, Rózsa utca 4. (M 3311) Falkutatás, 1963

Sopron, Rózsa utca 4. (M 3311) Falkutatás, 1963 Kutatás helyreállítás. Dávid Ferenc fontosabb munkái Dávid Ferenc munkáinak felsorolása e lista terjedelme ellenére sem (lehet) teljes. A válogatásba helyszíni épületkutatások, ezekhez kapcsolódó levéltári,

Részletesebben

Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901

Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901 Kolozsvár, ferences kolostor, a Mátyás-terem helyreállítás közben Hollenzer László felvétele, 1901 A M űemlékvédelem első ötven év folya m ána k r epertór i u m a (1957 2006) Összeállította: BARDOLY ISTVÁN

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2004 BUDAPEST 01. KER. ALADÁR U. 0 0 345 10 0 0 345 10 ALAGÚT U. 0 0 250 14 0 0 250 14 ALSÓHEGY U. 0 0 311 8 0 0 311 8 ARANYHAL

Részletesebben

Bevétel 60135. kv-i tám 3 984 9 195-6 000 1 384 1811-6 000. ingatlan fenntartási költségének összege 2011- ben. forráshiány (tagintézményekre bontva)

Bevétel 60135. kv-i tám 3 984 9 195-6 000 1 384 1811-6 000. ingatlan fenntartási költségének összege 2011- ben. forráshiány (tagintézményekre bontva) Megye Intézmény neve Város Hajósi Barokk Kastély -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Kiállítóhelye -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Nagy István Képtára -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Kiskun Múzeuma -Kiskun

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

2 9/2009. (III. 6.) OKM

2 9/2009. (III. 6.) OKM 2 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről MK 2009/27., 5100 5149. Hatály: 2009.

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok 24347 Város

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 8600 Siófok 24347 Város Megye Azonosító Típus Név Irányítószám Település Lakónépesség Település típusa Az adatszolgáltató teljes neve Anyaintézmény neve Azonosító Irányítószám Helység Utca, házszám Vezetőjének neve Telefon Fax

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája,

megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, megye OMcode iskola neve település Bács-Kiskun 038454 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, EgyKiskőrös Bács-Kiskun 038450 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA

MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA Keszthelyi Sándor Keszthelyiné Sragner Márta MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI TEMPLOMOK TÁJOLÁSA Az ORSZÁGÉPÍTŐ 2012/1 számának melléklete 1 A borító külső és belső oldalain Ladányi Tamás felvételei Magyarországi

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában:

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás I. Kedvezmények 2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: 1. Díjmentes csoportos balesetbiztosítás minden Posta

Részletesebben