Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2015. 02. 25. Dr."

Átírás

1 Fogyasztóvédelmi előadás Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Dr. Horváth György

2 Alapvető fogyasztói jogok Mindannyian fogyasztók vagyunk Hozzájutás az egészséghez, biztonsághoz, (A veszélyes termékek, élelmiszerek tartalma stb.) információhoz, (A megfontolt választáshoz szükséges ismeretek, oktatás, tájékoztatás.) gazdasági érdek védelméhez (Alapvető szükségletek kielégítése, választás az áruk között, panaszrendezés, igényérvényesítés, kártérítés...) képviselethez (törvényhozás, végrehajtás, hatósági és más eljárások)

3 A fogyasztóvédelem legfontosabb szerepe A fogyasztók vállalkozásokkal szembeni kiszolgáltatottságát hivatott csökkenteni.

4 Általános fogyasztóvédelmi ismeretek

5 Általános fogyasztóvédelmi ismeretek

6 Általános fogyasztóvédelmi ismeretek

7 Általános fogyasztóvédelmi ismeretek

8 A fogyasztók legfontosabb jogai Ha hibás a termék

9 A fogyasztók legfontosabb jogai Elsősorban kijavítás vagy kicserélés, másodsorban pedig vételár-leszállítás vagy annak teljes visszatérítése vagy a kereskedő költségén történő kijavíttatás.

10 A fogyasztók legfontosabb jogai Határidő: 2 év Bizonyítási kötelezettség a hiba kapcsán: első hat hónapban a vállalkozást, hátralévő másfél évben a fogyasztót terheli.

11 A fogyasztók legfontosabb jogai

12 A fogyasztók legfontosabb jogai Jótállás Teljes időtartama alatt a vállalkozás csak akkor mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett.

13 Speciális értékesítési formák Üzleten kívüli értékesítés Távollevők között kötött szerződés Termékbemutató

14 Tájékoztatási kötelezettség hagyományos- és speciális értékesítés Módja: világosan és közérthetően. Időpontja: a szerződéskötés előtt.

15 A termékbemutatók és azok veszélyei (üzleten kívüli értékesítés)

16

17 A termékbemutatók veszélyei Bevált, előre jól kidolgozott marketingtechnikák a fogyasztók meggyőzésére (azért, hogy szerződést kössenek). A fogyasztó nincs olyan helyzetben, hogy tudatos döntést hozhasson. Sok vállalkozás folytat agresszív kereskedelmi gyakorlatot az utazással egybekötött termékbemutatókon hatósági bírságok

18 A termékbemutatók veszélyei Épp ezért a termékbemutatók során megkötött szerződések esetén a fogyasztót a jogszabály többletvédelemben részesíti.

19 Mi az az üzleten kívüli értékesítés? A szerződés megkötésére a vállalkozás kezdeményezésére, annak üzletén kívül kerül sor, mint például: Fogyasztó lakásán Külön értékesítési célból szervezett utazás (termékbemutató)

20

21 Internetes vásárlás

22 Tájékoztatási kötelezettség A vállalkozás köteles legkésőbb a szerződés megkötése előtt a fogyasztót tájékoztatni egy sor információról. Ezek birtokában hozhat ugyanis csak tudatos döntést.

23 Bizonyítási kötelezettség A vállalkozást bizonyítási kötelezettség terheli a tájékoztatás megtörténtére vonatkozóan.

24

25 Indokolás nélküli elállási/felmondási jog A fogyasztó indokolás nélküli elállási/felmondási joggal élhet a speciális értékesítési formák esetében. Ha a szerződés tárgya termék elállás Szolgáltatás esetében felmondás Határideje: 14 nap Határidő kezdete: a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetében a szerződés megkötésének napja.

26 Egyéb előírások az indokolás nélküli elállási/felmondási jogra vonatkozóan A fogyasztó e jogára vonatkozó tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén tizenkét hónappal meghosszabbodik az elállási határidő Ha időközben megadja a tájékoztatást a kereskedő a közléstől számított tizennegyedik napon jár le a határidő Elállási jog gyakorlása: Elállási nyilatkozat minta vagy egyéb kifejezett nyilatkozat által.

27 A kereskedőre vonatkozó főbb előírások az indokolás nélküli elállási jog gyakorlásakor Az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által megfizetett teljes összeget. Visszatarthatja a kifizetett összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

28 A fogyasztó kötelezettségei az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén I. Vissza kell küldeni a terméket tizennégy napon belül ennek költségét viseli, ha a vállalkozás ezt nem vállalta kivétel: ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését vagy üzleten kívül kötött szerződések esetében a szerződéssel egyidejűleg szállították ki a fogyasztónak és az árucikk a jellege folytán postai küldeményként nem küldhető vissza.

29 A fogyasztó kötelezettségei az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén II. Felel azért az értékcsökkenésért, amely abból ered, hogy a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóan vette igénybe azt. Kivétel: amennyiben a vállalkozás elmulasztotta a fogyasztót tájékoztatni az indokolás nélküli elállási jogáról.

30 A fogyasztó kötelezettségei az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén III. Szolgáltatás esetében: Elszámolási kötelezettség (kivétel: túlzott ár). A szolgáltatás teljesítése kapcsán a vállalkozás részérül felmerült teljes vagy részleges költséget viseli (kivétel: nem megfelelő tájékoztatás vagy a fogyasztó nem kérte a teljesítés megkezdését az elállásra nyitva álló határidő előtt).

31 Például: Az indokolás nélküli elállási jog gyakorolhatósága alóli kivételek I. Szolgáltatás egészének teljesítése esetében, ha a teljesítés a fogyasztó beleegyezésével kezdődött meg és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogot elveszti. Azon termékek, szolgáltatások, amelyek ára a pénzpiac ingadozásától függ.

32 További kivételek Olyan előre gyártott termékek, amelyeket a fogyasztó utasítása alapján állítottak elő. Romlandó vagy minőségét rövid ideig tartó termékek. Zárt csomagolású termékek, amelyek higiéniai okokból nem küldhetőek vissza felbontás után. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, számítógépes szoftver példánya csomagolás felbontása után Hírlap, folyóirat és időszaki lap. Nyilvános árverésen megkötött szerződések.

33 Hitelszerződések esete Termékbemutatók ÉS Internetes vásárlás esetén, ha hitelre vásárlunk, de 14 napon belül elállunk az eredeti szerződéstől Az felbontja a kapcsolt hitelszerződést is!

34 Meg nem rendelt áruk esete

35 Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó legfontosabb tudnivalók

36 Példák az elektronikus hírközlési Telefon szolgáltatásokra Mobiltelefon Internet

37 Legyünk óvatosak, ha telefonon kínálnak számunkra egy kedvezőnek tűnő díjcsomagot A szerződés ugyanis létrejön már távollevők között kötött szerződés (például telefonon) esetén is, ha fogyasztó az ajánlatot kifejezetten elfogadta.

38 Ebben az esetben nem kell semmilyen papírt aláírni, mivel a szerződés létrejön azzal is, ha csak Igen -t mondunk a telefonon kapott ajánlatra. Ez természetesen vonatkozik a hűségszerződésekre is! Indokolás nélküli elállás határideje ekkor 8 munkanap. Vigyázat: ha a szolgáltatás nyújtását már megkezdte a szolgáltató, nem állhatunk el indokolás nélkül ez esetben!

39 Általános szerződési feltételek Jellemzően akár oldalasak is lehetnek. épp ezért azokat közérthetően, ellentmondás-mentesen és áttekinthetően kell összeállítani a jogszabály szerint! Előfizetői igény esetén arról köteles tájékoztatást adni: nyugodtan kérdezzünk akár szóban, írásban, elektronikusan!

40 Ha akadozik az internet-szolgáltatás A szolgáltató köteles a hibabejelentést 48 órán belül kivizsgálni e határidőn belül arról is értesíteni kell az előfizetőt, hogy a felderítéshez helyszíni vizsgálat szükséges. Ha nem észlelte a hibát vagy álláspontja szerint a fogyasztónál lehet bármilyen gond, a saját rendszerében erről is tájékoztatást kell adni.

41 Szolgáltató által okozott hiba Ha a hibát a szolgáltató magatartása okozza azt köteles kijavítani Határidő: a bejelentéstől számítva 72 óra Amennyiben elhárította a hibát, erről értesíteni kell az előfizetőt. A hiba elhárításáért semmilyen díj, költség nem számolható fel (így például javítási, kiszállási költség sem).

42 Amennyiben a szolgáltató nem képes elhárítani a hibát A hiba nem minősül elhárítottnak akkor, ha az előfizető a hibát ismét bejelenti az elhárításról szóló értesítést követő 72 órán belül. Ekkor a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele a szolgáltató értesítése és az ismételt hibabejelentés közötti időtartam.

43 Ha hibásan teljesít a szolgáltató Kötbér esetei: kötbért kell fizetnie Nem tartja be a hibabejelentés kivizsgálására és az értesítési kötelezettségére vonatkozó 48 órás határidőt. (alapja: késedelmes napok száma) Nem tartja be a hiba kijavítására nyitva álló határidőt (alapja: határidő eredmény elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszak)

44 A kötbér mértéke bonyolult számítás

45 Előfizetői bejelentések Ezekről hangfelvételt kell készítenie a szolgáltatónak az előfizető ezt vissza is hallgathatja az ügyfélszolgálati helyiségben A hangfelvétel másolatát díjmentesen harminc napon belül a fogyasztó kérésére ki kell adni. (előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenes)

46 Elveszített vagy ellopott SIM kártya Ha a fogyasztó ezt bejelenti, a szolgáltató köteles haladéktalanul szüneteltetni a szolgáltatást. Ekkor az előfizető kérelme és a szüneteltetés közötti időszakban keletkezett díjakat (ha más használja a kártyát illetéktelenül pl.) a szolgáltató nem háríthatja át az előfizetőkre.

47 Hűségszerződések esete Ha a fogyasztó hűségszerződést köt és a hűségidő alatt ezt felbontja a szolgáltató kizárólag azokat a kedvezményeket követelheti, amelyeket a fogyasztó igénybe vett, más hátrányt ahhoz nem fűzhet.

48 Békéltető testület: a megoldás fogyasztói jogvita esetén

49 Békéltető testület a megoldás A fogyasztó és vállalkozás közötti jogvitákat hivatott megoldani. Ingyenes Gyors fogyasztói jogvita esetén Szakszerű Érdemben dönt

50 Feladatok szituációk I. Márkás telefont kapsz ajándékba, azonban az egy hét múlva elromlik, be sem kapcsol. Feladat: reklamálj az eladónál, érvényesítsd jogaidat!

51 Feladatok szituációk II. Nagymamád Ft-ért vásárolt hitelre egy csodapaplant és egy fantasztikus edénykészletet egy termékbemutatón. 2 napon belül rájön, hogy nem tudja azt fizetni nyugdíjából. Feladat: reklamálj a nevében az eladónál!

52 Feladatok szituációk III. Interneten rendel kisöcséd egy 150 centis plazma tévét és 20 DVD-t potom forintért. A készséges futár ki is hozza, de testvéred nem tudja kifizetni, pár DVD-t fel is bont. Feladat: húzd ki a slamasztikából, reklamálj a webáruház üzemeltetőjénél!

53 Feladatok szituációk IV. Ajándékba kapsz Karácsonyra egy pulcsit, azonban mikor felpróbálod, látod, hogy túl nagy Rád. (vigyázat ) Feladat: reklamálj az eladónál!

54 Élelmiszerek jelölése

55 Élelmiszerek jelölése

56 Élelmiszerek jelölése Kötelező elemek 1169/2011/EU rendelet az élelmiszer neve összetevők allergének összetevők mennyisége nettó mennyiség minőségmegőrzési idő tárolási, felhasználási feltételek felelős élelmiszer-vállalkozás neve és címe származási hely felhasználási útmutató alkoholtartalom 1,2% felett tápértékjeölés

57 Élelmiszerek jelölése Tápértékjelölés Kötelező elemek energia zsír /telített zsírsavak szénhidrát /cukrok fehérje só

58 Tápértékjelölés Élelmiszerek jelölése Önkéntes elemek egyszeresen telítetlen zsírsavak többszörösen telítetlen zsírsavak poliolok keményítő rost bármely a rendelet XIII. mellékletében felsorolt, szignifikáns mennyiségben jelenlevő vitamin és ásványi anyag

59 Élelmiszerek jelölése A tápértékjelölés kötelező lesz legkésőbb december 13-tól az előrecsomagolt élelmiszerekre. Már korábban is lehet az új szabályok szerint jelölni, a rendelet többi elemével összhangban. Önkéntes információt továbbra sem lehet a kötelező tájékoztatás rovására jelölni.

60 Allergének Élelmiszerek jelölése Az allergének jelölése kötelező, a nem előrecsomagolt élelmiszerek estében is. Ez következő esetekre érvényes: ha egy élelmiszert előrecsomagolás nélkül kínálnak a végső fogyasztónak; vendéglátásnak, közétkeztetésnek; a fogyasztó kérésére az értékesítés helyén csomagolják, illetve a közvetlen értékesítés céljából előrecsomagolják. A nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében a kötelező elemekről a tagállamok hozhatnak nemzeti jogszabályokat.

61 EU Fogyasztóvédelem Intézményrendszere Európai Bizottság főigazgatóságokra oszlik mivel a fogyasztóvédelem stratégiai terület, külön főigazgatósága létezik: Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság DG SANCO fogyasztói ügyekért felelős biztos: Vĕra Jourová

62 EU Fogyasztóvédelem Intézményrendszere DG SANCO székhelye: Brüsszel, de Luxemburgban és az írországi Grange-ben is rendelkezi egységekkel Tevékenységi körébe az egészségügyi és jóléti - az európai polgárok mindennapi életét közvetlenül érintő - tevékenységek tartoznak. Feladata annak biztosítása, hogy az EU területén forgalomba kerülő élelmiszerek és fogyasztási cikkek, áruk és szolgáltatások biztonságosak legyenek, az EU belső piaca a fogyasztók érdekeit védve működjön, valamint az EU támogassa a polgárai egészségét védő és javító projekteket.

63 EU Fogyasztóvédelem Intézményrendszere Fő célkitűzései: a fogyasztók támogatása az egészség védelme és egészséges életmódra ösztönzés élelmiszerbiztonság megteremtése összességében az ún. európai értékek közvetítése

64 EU Fogyasztóvédelem Intézményrendszere Jogszabály kezdeményezés: - Zöld Könyvek vitaindító, széles körű konzultáció kezdeményezése - Fehér Könyvek a konzultáció eredményén alapul, konkrét megoldási javaslatokat tartalmaz az adott területen

65 EU Fogyasztóvédelem Intézményrendszere A célok közé tartozik az is, hogy közelebb hozzák a fogyasztóvédelmet a hétköznapi emberekhez pl. on-line beszélgetés a fogyasztóvédelmi biztossal, videokampányok, informatív weboldal működtetése, pályázatok, vetélkedők

66 Intézményrendszer ECCG ECCG Európai Fogyasztói Konzultatív Csoport (Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport ) a Bizottság október 9-én hozott határozatot egy európai fogyasztói tanácsadó csoport létrehozásáról (2003/709/EC) Jogelődje a Fogyasztóvédelmi Bizottság a DG SANCO munkáját segíti Fő céljai közé tartozik a fogyasztói szervezetek nézeteinek megismerése Jelenlegi szervezet 2009/705/EC alapján

67 Intézményrendszer ECCG A csoport tagjai: A nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek egy-egy képviselője egy-egy tag minden európai fogyasztóvédelmi szervezetből (BEUC és ANEC); Két társult tag (Eurocoop és COFACE); Két EGT megfigyelő tag (Izlandról és Norvégiából). Egy egy tag mandátuma 3 évre szól Negyedévente ülésezik Tájékoztatást kapnak a tagok a fogyasztóvédelmi politikai helyzetről Tájékoztatást adnak a tagállami fogyasztóvédelmi politika alakulásáról Egy egy fontos témában munkacsoportokat hozhat létre, javaslatokat dolgoznak ki Előterjesztéseket, jogszabálytervezeteket véleményeznek

68 Intézményrendszer ECC Európai Fogyasztói Központok A tagállamokban működnek Határon átnyúló áruvásárlás, szolgáltatás igénybe vétele Egyedi panaszok intézésében is segítséget nyújt

69 Intézményrendszer BEUC BEUC Európai Fogyasztók Szervezete 1962-ben alapították Székhelye Brüsszel A BEUC nem más, mint független, nemzeti fogyasztóvédelmi szervezeteket tömörítő Fő célja: érdekképviselet, fogyasztók jogainak előmozdítása Mandátuma van az ECCG-ben a konzultációk során

70 Intézményrendszer BEUC BEUC fő tevékenységi területei: fogyasztói szerződések digitális jogok energia és fenntarthatóság egészségügy pénzügyi szolgáltatások élelmiszerek közös érdekérvényesítés biztonság

71 Riasztórendszerek : EU Fogyasztóvédelem Intézményrendszere Tájékozatás RAPEX veszélyes termékek REACH vegyi anyagok RASFF élelmiszerek a tagállamok azonnal információhoz juthatnak a veszélyes termékekről a rendszereknek köszönhetően

72

Dr. Barkóczi Erzsébet Dr. Kóródy Dávid Lurdy ház Budapest, 2014.04.07.

Dr. Barkóczi Erzsébet Dr. Kóródy Dávid Lurdy ház Budapest, 2014.04.07. Fogyasztóvédelmi előadás a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, valamint a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete tagjai számára Dr. Barkóczi Erzsébet Dr. Kóródy Dávid Lurdy ház

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya Jelen szerződés a Vízmegtartó Webáruházat (vizmegtarto.hu) üzemeltető Virágkertész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint eladóval (székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dekorlak.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén.

Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén. Általános Szerződési Feltételek Érvényes 2015. március 16-tól. Rövid tájékoztató Ügyfélszolgálat 06-20-396-4439 (munkanapokon 10-18) kapcsolat@ajandekferfiaknak.hu Fizetési lehetőségek: - Készpénz (utánvét)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház

Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Általános Szerződési Feltételek www.nadland.hu webáruház Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nádland Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 403., adószám: 12762693-2-41), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek okokucko.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

PIKI natural - ÁSZF 2015.

PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural - ÁSZF 2015. PIKI natural www.pikinatural.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Általános üzleti feltételek Media Markt Online

Általános üzleti feltételek Media Markt Online Általános üzleti feltételek Media Markt Online 1 Érvényesség Hatályos: 2015. május 1. napjától Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba a MS E-Commerce Kft. terméksorából kiválasztott árucikk a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014

Nyilvántartó bíróság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4081/2014 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: Tanó Mónika egyéni vállalkozó Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25. Telefonszám: +3630 5735 097 E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) Webáruház adatai:http://webshop.szoftvertrade.hu/ (www.szoftvertrade.hu) Szállító adatai: Cégnév: Szoftver Trade Kft. (továbbiakban: Szállító) Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek GaranataPetShop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ScifiMarket.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF)

- 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) - 1 - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Továbbiakban: ÁSZF) A CTF Kft. (továbbiakban: üzemeltető) ezen weboldal üzemeltetése útján, webáruházat működtet. Ezen tevékenységre különösen a Fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Mire figyeljünk!? Bevezetés

Mire figyeljünk!? Bevezetés Mire figyeljünk!? Bevezetés Számtalan fogyasztóvédelmi tájékoztató, kiadvány született már, amelyből a fogyasztók részletes tájékoztatást nyernek legfontosabb jogaik kapcsán. Azonban az olvasóközönség

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Infotek

Általános Szerződési Feltételek. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Infotek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Infotek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban mint Vállalkozás), és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben