AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/ azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához szükséges hulladékmozgató és hulladéktömörítő gépek beszerzésére, leszállítására, beüzemelésére, a kezelő személyzet betanítására és 1 munkanap próbaüzemre. tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlati felhíváshoz 2014.

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya, mennyisége Tárgya: Az Ajánlatkérő eljárást indít Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/ azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához szükséges hulladékmozgató és hulladéktömörítő gépek beszerzésére, leszállítására, beüzemelésére, a kezelő személyzet betanítására és 1 munkanap próbaüzemre. tárgyában. Mennyisége: 1. RÉSZTERÜLET: HULLADÉKMOZGATÓ GÉPEK - 1 db gyári új gázüzemű targonca - 1 db gyári új univerzális rakodógép - 1 db gyári új homlokrakodó-árokásógép A jelen ajánlati dokumentáció 14. Műszaki Specifikáció/Részletes Műszaki Specifikációban megadott részletes műszaki tartalom szerint, ezen gépek beszerzése, leszállítása, beüzemelése, a kezelő személyzet betanítása és 1 munkanap próbaüzem. Becsült Érték: ,- HUF. (A becsült érték azonos a szerződés elszámolható összegével.) 2. RÉSZTERÜLET: HULLADÉKTÖMÖRÍTŐ GÉPEK - 1 db gyári új hulladéktömörítő gép (kompaktor) A jelen ajánlati dokumentáció 14. Műszaki Specifikáció/Részletes Műszaki Specifikációban megadott részletes műszaki tartalom szerint, a komposztládák beszerzése, leszállítása, és a kezelő személyzet betanítása. Becsült Érték: ,- HUF. (A becsült érték azonos a szerződés elszámolható összegével.) 1.2. A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A dokumentációt az ajánlatkérő teljes terjedelmében, ingyenesen, elektronikus úton (a mintanyomtatványokat word formátumban is, mely a.doc kiterjesztésű fájl Microsoft Office Word programmal készült, egyéb programmal történő megnyitás esetén kompatibilitási problémák léphetnek fel, a fájl tartalma a megnyitás során sérülhet, esetleg adatvesztés történhet. Az esetleges sérülésért, adatvesztésért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal.) bocsátja az ajánlatevők rendelkezésére. A dokumentáció letöltéssel történő 2

3 átvétele és a letöltésről szóló alábbiak szerinti visszaigazolás Ajánlatkérőnek történő megküldése az eljárásban való részvétel feltétele. Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A dokumentáció Ajánlattevők általi letöltését a cégnév, képviselő, székhely, adószám, telefon-és, telefaxszám; kapcsolattartó neve, címe, telefon- és, telefaxszáma, címe megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő számára faxon, vagy ben vissza kell igazolni a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot cégszerűen aláírva, az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek címezve, a +36/22/ fax számra, vagy a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok Ajánlatkérő nevében eljáró szervezethez (az ajánlati felhívás kapcsolattartási pontban megadott cím és címzett) történő megérkeztéért, melyeket nem a fenti fax számra, vagy címre küldtek meg az Ajánlattevők. Ha a regisztrációs lap a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul nem kerül megküldésre az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek, az esetben az ajánlatkérő nem tudja az Ajánlattevőt értesíteni az eljárással kapcsolatosan bekövetkezett esetleges változásokról. A regisztrációs lap dokumentáció letöltését követő haladéktalan megküldésének elmulasztásából eredő minden kockázatot az Ajánlattevő visel Az ajánlattétel költségei Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26..) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlatot, a felolvasó lap, és a közös ajánlattevők együttműködési megállapodása vonatkozásában valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni, b) Azon nyilatkozatokat, amelyeket az ajánlattevőknek be kell nyújtani az ajánlatban, és ha az adott nyilatkozat a közös ajánlattevők mindegyikére 3

4 értelmezhető, a közös ajánlattevőknek külön külön kell megtenniük és az ajánlatba benyújtaniuk, c) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében, az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A verseny biztosítása 4

5 Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés]. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Pintérné Gyuricza Ágnes Tel: +36/22/ Fax: +36/22/ cím: Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, -en vagy telefaxon kell lebonyolítani az itt megadott címen Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be ésszerű határidőn belül a kapcsolattartóként megjelölt kapcsolattartó részére a 3.1 pontban megadott faxszámon, vagy ben. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, valamint az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb hat nappal kell megadnia. Ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattevő a Kbt. 45. (2) bekezdésében foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtja be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő élhet a Kbt. 45. (4) bekezdésben foglalt lehetőséggel is abban az esetben, ha a választ nem tudja megadni határidőben. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy a kiegészítő tájékoztatást a honlapon elérhetővé teszi, illetve az ajánlattevők által a kiegészítő tájékoztatás kérésben megadott faxszámra, vagy címre megküldi. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az ajánlatkérő kapcsolattartójának a +36/22/ fax számára, vagy a kapcsolattartó címére küldjék meg és adják meg azt a faxszámot, vagy címet ahova a kiegészítő tájékoztatás megküldését kérik! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megérkeztéért, illetve a kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fentieknek megfelelően és nem a fenti faxszámra, vagy címre küldtek meg! 5

6 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok, stb.) idegen nyelvűek, azok ajánlattevő felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: 1.) Borítólap 0. sz. melléklet 2.) Tartalomjegyzék 1.sz. melléklet 3.) Felolvasólap 2. sz. melléklet 4.) Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata 3. sz. melléklet 5.) Ajánlati nyilatkozat eredetiben (Kbt. 60. (3), (5) bekezdés) 4. sz. melléklet 6.) Aláírási címpéldány (ok) X 7.) Meghatalmazás X 8.) Változásbejegyzési kérelem X 9.) Együttműködési megállapodás X 6

7 10) Nyilatkozat közös ajánlattétel esetén 5.sz. melléklet 11.) Nyilatkozat kizáró okokról: - Nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés b.) pontja tekintetében, - Nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés c.) pontja tekintetében, - Nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés f.) és i.) pontja tekintetében, - Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k.) pont kc.) alpontja tekintetében, - Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében, - Nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében, 6. sz. melléklet 6/1.sz melléklet 6/2.sz.melléklet 7.sz. melléklet 8.sz. melléklet 9.sz. melléklet 12.) Az illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás adott esetben (ha a gazdasági szereplő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban akkor kell csatolni) X 13.) Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kizárólag természetes személy gazdasági szereplő esetében kell csatolni) 14.) Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről 15.) 16.) A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: - Az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyának megfelelő teljesítések - (1. részterület: hulladékmozgató gépek leszállítása, beüzemelése, a kezelő személyzet betanítása, próbaüzem; 2. részterület: hulladéktömörítő gépek beszerzése, leszállítása, a kezelőszemélyzet betanítása) szerinti árbevételről szóló nyilatkozat. Nyilatkozat a: - Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében - Kbt. 55. (5) bekezdése tekintetében X 10.sz. melléklet 11.sz.melléklet 12.sz.melléklet 13.sz. melléklet 7

8 A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: - Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év közbeszerzés tárgyának (1. részterület: hulladékmozgató gépek leszállítása, beüzemelése, a kezelő személyzet betanítása, próbaüzem; 2. részterület: hulladéktömörítő gépek 17.) beszerzése, leszállítása, a kezelőszemélyzet betanítása) 14.sz melléklet legjelentősebb szállításainak ismertetése (referenciaigazolás - adott esetben), - ISO 9001:2008, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 17. (2) bekezdés rendelkezése szerinti azzal egyenértékű érvényes tanúsítvány egyszerű másolata, vagy egyéb bizonyítékainak egyszerű másolata. 18.) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira 15.sz melléklet 19.) Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat 16.sz. melléklet 20.) Nyilatkozat fénymásolatban csatolt iratokról 17.sz.melléklet 21.) Nyilatkozat esélyegyenlőségi tervről 18.sz. melléklet 22.) Nyilatkozat a gépek, berendezések műszaki tartalmáról 19.sz. melléklet 23.) Nyilatkozat a kötbérek elfogadásáról 20.sz. melléklet 24.) Nyilatkozat előleg igénybevételéről 21.sz.melléklet 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlatot zárt csomagolásban az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy kézjegyével és cégbélyegzővel hitelesítve a csomagolás záró részénél, papír alapon 1 eredeti példányban, továbbá 2 példányban digitálisan - PDF formátumban 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón kell benyújtani. A papír alapú példányt jól láthatóan "Eredeti példány felirattal kell ellátni. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. Az ajánlat csomagolásán jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetni: az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet nevét (Conedis Pannónia Kft), címét (8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.); Ajánlattevő nevét, címét; továbbá Ajánlat: Hulladékkezelő központ használatához szükséges hulladékmozgató és hulladéktömörít gépek. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig szöveget. Ezek elmulasztása esetén az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. Az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan kell bekötni, összefűzni és ezt követően zsinórral át kell kötni, a zsinórt a kötésnél az ajánlat első vagy utolsó oldalához kell 8

9 rögzíteni, a rögzítést az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy kézjegyével és cégbélyegzővel kell ellátni oly módon, hogy a kézjegy és a cégbélyegző a rögzítésre és az ajánlat oldára is rákerüljön. Az ajánlatot továbbá oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat papíralapú és digitális példányait egy csomagban vagy borítékban kell benyújtani. Az ajánlatok csomagolását, borítékolását úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet címére: 8000 Székesfehérvár Várkörút 52. Az ajánlat benyújtható munkanapokon 9-15 óra között, az ajánlattételi határidő leteltének napján 8:00 órától 9,00 óráig. Az ajánlat postai benyújtásából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérő nevében eljáró szervezethez ideértve az előző bekezdésben részletezetteket is, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó előírása szerint kezeli. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3), (4) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, értékelési szempontra adott vállalást, illetőleg az ajánlatok bontásának megkezdésekor a felbontás előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA 9

10 Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 9.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, alvállalkozóival, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt-ben, illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és tovább már nem vizsgálja. 10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok értékelésiszempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 11. EREDMÉNYHIRDETÉS Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség fennállásának ideje alatt az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de legkorábban az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. napon kerül sor. 13. EGYÉB INFORMÁCÓK 10

11 13.1 A nyertes Ajánlattevő teljesítésről kiállított számlájának az Ajánlatkérő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A hatálya alá esik Ajánlatkérő a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a nyertes ajánlattevőnek előírja, hogy a projekt megvalósítása során a nyomtatáshoz legalább 15 %-ban újrahasznosított papírt köteles használni. Az ajánlatkérő a zöld beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja továbbá, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket: elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek előírja, hogy a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál a kétoldalas nyomtatást, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmazzanak (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával). A használt lapokat szelektáltan gyűjtsék, a tonereket, tintapatronokat töltetessék újra. A nyertes ajánlattevőnek 13.2 és jelen pontban lévő előírás teljesítését a végszámla benyújtásakor, felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozattal kell igazolni, a nyilatkozatot a végszámlával együtt kell az ajánlatkérőhöz eljuttatni A fentiekre vonatkozó ajánlatkérői kérés kifejezetten környezetvédelmi célokat szolgál, és azzal nem kívánja az ajánlatkérő az ajánlattevők jogszabályban meghatározott egyenlő jogosultságát korlátozni A teljesítésigazoláshoz az ajánlati felhívásban előírtak alapján a gépek alábbi dokumentumai és tartozékai Ajánlatkérőnek történő átadása is szükséges: Az 1. részterület esetében: - Az eszköz/gép magyar nyelvű kezelési könyve, - Az eszköz/gép karbantartási (garancia) füzete, garancia jegy, - Műbizonylat, - Munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat, - Forgalomba hozatali engedély (vagy annak megfelelő más dokumentum). A 2. részterület esetében: - Az eszköz/gép magyar nyelvű kezelési könyve, - Az eszköz/gép karbantartási (garancia) füzete, garancia jegy, - Műbizonylat, - Munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat, - Forgalomba hozatali engedély (vagy annak megfelelő más dokumentum) Az ajánlatkérő a projekt végrehajtását projekttámogató szoftverrel kívánja lebonyolítani. A projektteljesítésében résztvevő nyertes ajánlattevő számára az ajánlatkérő ingyenesen rendelkezésre bocsátja a szoftver használhatóságát. A szoftver 11

12 használatához szükséges minimális hardver és szoftver követelmények felhasználói oldalon: legalább 1GHz órajelű processzor, legalább 512 MB memória, legalább 15 méretű monitor, grafikus felületű operációs rendszer és böngésző alkalmazás, Internet hozzáférés legalább 1 Mbit/s letöltési sebességgel A nyertes ajánlattevőnek a jótállási időszak alatt a gépek, berendezések meghibásodását az ajánlatkérő írásos bejelentési nap bejelentési órájától maximum 48 óra alatt kötelesek elhárítani. Amennyiben a javítás ennél hosszabb időt vesz igénybe, úgy ezen időszak alatt a nyertes ajánlattevőnek saját költségére gondoskodnia kell cseregép, berendezés rendelkezésre bocsátásról, helyszínre szállításáról és használatba állításáról, beüzemeléséről. A javításra elszállított gépek, vagy berendezések el- és visszaszállítási, használatba állítási és beüzemelési költsége szintén a nyertes ajánlattevőt terheli. 12

13 14. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ A PROJEKT RÖVID, ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA A fejlesztés célja a projektterület 7 településén jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszer legfőbb problémáinak kezelése a vonatkozó támogatási konstrukció keretei között. Hulladék megelőzés Házi komposztálás: A teljes területen 4000 láda kerül kihelyezésre, ezzel összesen évi 700 t szerves hulladék (zöldhulladék és a konyhai növényi eredetű maradék) komposztálása valósítható meg. Hulladékgyűjtő rendszer Szelektív gyűjtés Házhoz menő gyűjtés: a teljes projektterületen házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetését tervezzük, kétheti rendszerességgel gyűjtőedényzetes rendszerben. Szerves hulladék elkülönített gyűjtése: lakossági forrásból 600 t, intézményi (közterületi) forrásból 1400 t kerül a komposztálóba. Hulladékgyűjtő sziget: A gyűjtőszigetes gyűjtési rendszer átalakul, újabb szigetek beszerzésére nincs szükség. Járművek, edényzet: 1 db egyrekeszes tömörítős célgép, a gyűjtőszigetekről történő hulladék gyűjtésére, ürítésére további 1 db egyrekeszes tömörítős célgép, a zöldhulladék begyűjtésére pedig szintén 1 db konténeres célgép kerül beszerzésre. Vegyes gyűjtés Házhoz menő gyűjtőrendszerrel történik. Az alkalmazott edényzet űrmérete liter. A begyűjtést 1 db új, illetve meglévő tömörítős célgépekkel, heti 1 alkalommal végzik. Hulladékkezelő központ A hulladékkezelő központ Paks külterület 0299/5 hrsz-ú ingatlanon kerül kialakításra kialakítva. A területen jelenleg is üzemel egy hulladéklerakó. A központban elhelyezésre kerülő gyűjtő, előkezelő, hasznosító és ártalmatlanító egységek: 13

14 hulladékudvar komposzttelep, szelektív hulladék előkezelő, utóválogató, mechanikai előkezelő mű, hulladéklerakó bővítmény, kiszolgáló létesítmények. A KÖZBESZERZÉST KÉPEZŐ ELEMEK RÖVID BEMUTATÁSA Az eljárás tárgyát képező gépek a Hulladékkezelő központ területén fognak dolgozni. A hulladéktömörítő gép (kompaktor) a hulladék tolását és tömörítését, takaró föld elterítését, föld mozgatását végzi majd. A homlokrakodó-árokásógép az üveg, a kommunális és a zöld hulladék rakodás, valamint a föld hordás feladatát látja el, de alkalmas még a komposzt megfelelő levegőztetésére, forgatására is, így lazítja azt. A targonca a bála rakodását, a darabáru mozgatását szolgálja. Az univerzális rakodó vagy más néven bobcat egyrészt a vegyes kommunális hulladékot rátolja az aprítógép behordó szalagjára, másrészt az útjavításban és végül a földhordásban, tűzifa hordásában vesz részt. Az eszköz és a gép beszerzésén túl a nyertes ajánlattevő feladata még azok leszállítása, a kezelőszemélyzet betanítása és a gépek üzembe helyezése és 1 munkanap próbaüzem tartása. A leszállítás a paksi 0229/5 hrsz-u ingatlanra (Hulladékkezelő központ) történik. A nyertes ajánlattevő köteles a szállítást követően a kezelő személyzetet, eszközönként/gépenként 2-2 főt betanítani az eszközök/gépek rendeltetésszerű használatára, kezelésére. A betanítást a nyertes ajánlattevő írásban köteles dokumentálni. A betanítás időtartama 1 munkanap (reggel 6 00 és délután óra között, a kezdést Megrendelővel előzetesen egyeztetve), a betanítást 1 munkanap próbaüzem követi. A nyertes ajánlattevőnek a jótállási időszak alatt a gépek meghibásodását az ajánlatkérő írásos bejelentési nap bejelentési órájától maximum 48 óra alatt kötelesek elhárítani. Amennyiben a javítás ennél hosszabb időt vesz igénybe, úgy ezen időszak alatt a nyertes ajánlattevőnek saját költségükre gondoskodnia kell cseregép, berendezés rendelkezésre bocsátásról, helyszínre szállításáról és használatba állításáról, beüzemeléséről. A javításra elszállított gépek el- és visszaszállítási, használatba állítási és beüzemelési költsége szintén a nyertes ajánlattevőt terheli. Ahol az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció új vagy gyári új megfogalmazást tartalmaz az alatt az alábbi olyan gépet kell érteni: Amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül az ajánlat benyújtásának 14

15 évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet az ajánlat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják és kielégíti az előírt feltételeket.) Az Ajánlattevőknek itt hozzuk a tudomására, hogy a beszállított árukon fel kell majd tüntetni azt a tényt, hogy az áru az EU társfinanszírozásával került beszerzésre. Ennek egységes kialakítását a nyertes Ajánlattevő tudomására hozza az Ajánlatkérő (matrica v. fémlemez). Többváltozatú ajánlat nem tehető. 15

16 RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ PAKS ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER PAKSI HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONTJÁNAK KIVITELI TERVE PAKS, KÜLTERÜLET, HRSZ.: 0299/5 16

17 TECHNOLÓGIA ÁRUBESZERZÉS (KOMPOSZTGÉPEK ÉS KOMPOSZTLÁDA) Megbízó: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Generál tervező: SZAMATERV KFT MÁJUS 17

18 MŰSZAKI LEÍRÁS Az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában meghatározott feladatok részletes leírását, minőségi követelményeket az egyes részek tekintetében jelen Műszaki leírás tartalmazza. A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 26. (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott egyedi típusú dologra való utalást vagy védjegyre hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása tette szükségessé, de az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Az ajánlatkérő ezúton nyilatkozik, hogy a fentiekben meghatározott követelmények részletes leírása tartalmazza az összes, ajánlatkérő által ismert mennyiségi és minőségi követelményt, műszaki előírást, mintát (teljességi nyilatkozat). Az ajánlatkérő további követelményeket nem határoz meg - követelmény meghatározásnak nem tekintve az esetleges ajánlattevői kiegészítő tájékoztatás kérésre (kérdésre) adott ajánlatkérői válaszokat, esetleges kiegészítő adatszolgáltatást. Az ajánlattevő(k) az alábbi tartalommal és formában köteles(ek) megadni az ajánlott áruk műszaki leírását. Az ajánlattevő(k) által ajánlott áruknak az 'A. Rész" elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie. Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból. Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat "B. Rész" elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak a megfelelés a követelmény ott a "megfelel" szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlatevő a "vállalom" szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének a szándékát. Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a "B. Rész" elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni olyan módon, egyértelműen azonosítható legyen, illetőleg megállapítható legyen az előírás(ok)nak való megfelelés. Az Ajánlattevőnek a tudomására hozzuk, hogy a beszállított árukon fel kell majd tüntetni azt a tényt, hogy az áru az EU társfinanszírozásával került beszerzésre. Ennek egységes kialakítását a nyertes Ajánlattevő tudomására hozza az Ajánlatkérő (matrica v. fémlemez). 18

19 1. RÉSZTERÜLET A Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, követelmények paraméterei B Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki követelmények paraméterei Gázüzemű targonca: 1 db Önsúly: minimum kg Szélesség: maximum mm Oszlop magasság lesüllyesztett helyzetben: maximum mm Oszlop magassága kitolt helyzetben: minimum mm Tengelytáv: minimum mm Bálafogó nyitási szélessége: minimum mm Bálafogó szélessége zárt állapotban: maximum 950 mm Oldalmozgás: minimum 100 mm Fogólap hossza: minimum 900 mm Névleges teherbírás: minimum kg ( 500 mm tehersúlypont esetén ) Emelési sebesség: minimum 650 mm/s Haladási sebesség: minimum 20 km/h Vonóerő: minimum kg Leküzdhető emelkedő: minimum 37% Motorikus gázüzemű, autógáztartállyal szerelt motor Névleges teljesítmény: minimum 35 kw Hidraulikus működtetésű, önbeálló fékek Hidrosztatikus kormánymű Tartozékok: Bálafogó Targoncavilla oldalmozgatóval Kereskedelmi feltételek: 19

20 Jótállás: minimum 24 hónap Nyilatkozat az alkatrészellátásról 8 éven keresztül Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül. Szakszerviz biztosított legyen. Képzés: a gépenként 3 főnyi személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra Szállító által biztosított dokumentáció: Magyar nyelvű kezelési karbantartási útmutató CE megfelelőségi tanúsítvány A Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, követelmények paraméterei B Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki követelmények paraméterei homlokrakodó-árokásó gép: 1 db Merev alvázú Súlyhatárok, fő méretek és jellemzők: Súly: maximum: kg (homlokrakodó kanállal együtt) Emelési magasság targoncavillával: minimum 3200 mm Rakodó kanál ürítési magasság: minimum 2600 mm Névleges teherbírás: minimum 2,5 t Hátul kétoldali hidraulikus letalpalók Legalább 160 literes üzemanyagtartály Elöl, hátul megegyező méretű kerekek, legalább 16,9x28 méretben Motor: Diesel üzemű Környezetvédelmi minősítés: min. TIER 4i vagy Euromot IIIB emissziós norma Teljesítmény: min. 80 kw Kormánymű: Állítható kormányoszlop Hidraulikus szervokormány Összkerék kormányzás, három fajta kormányzási mód Erőátvitel, menetelés: 20

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 KIEGÉSZÍTŐ IRATOK Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére. tárgyú a közösségi értékhatárt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2010. november 1. oldal, összesen: 46 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, 2015. április I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a.1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Név: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Székhely 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviseli: Balla Jánosné

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben