ü ves beszæmolü 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ü ves beszæmolü 2013."

Átírás

1 I l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103. Tel.: 66/ ü ves beszæmolü ü zleti Øvrő l KeltezØs: BØkØscsaba, mæjus 14. -ekete Antal a vællalkozæs vezető je (køpviselő je) Vü.üük Bksc1b2. Szrvr..s t 1S,

2 I I StatisztikaiszÆmjel: CØgjegyzØkszÆma: Q 4-1 O - O O 1 4 ij3 1 Az ü zleti Øv mørlegfordulü napja: december 31. (Øv/hü /nap) ü sszkü ltsøg eljæræssal køszütett eredmønykimutatæs ü Aü valtozat adatok E Ft-ban H b e n A tøtel megnevezøse Elő ző Øv mooseítæai TÆrgyØv 01. Belfü ldi ØrtØkesütØs nettü ÆrbevØtele ExportØrtØkesütØs nettü ÆrbevØtele I. ü rtøkesütøs nettü ÆrbevØtele (01+02.) _068J 03. SajÆt termeløsß køszletek ÆllomÆnyvÆltozÆsa 04. SajÆt elő ÆilütÆsœ eszkü zü k aktivælt ØrtØke II. AktivÆlt sajæt teljesütmønyek ØrtØke ( ) Ill. EgyØb bevøtelek lii. sorbü l: visszaürt ØrtØkvesztØs Anyagkü ltsøg j IgØnybe vett szolgæltatæsok ØrtØke EgyØb szolgæltatæsok ØrtØke : 08. Eladott Æruk beszerzøsi ØrtØke Eladott (kü zvetütett) szolgæltatæsok ØrtØke IV. Anyagjellegß ræfordütæsok ( ) BØrkü ltsøg j ! 11. SzemØlyi jellegß egyøb kifizetøsek BØrjÆrulØkok h j V. SzemØlyi jellegß ræfordütæsok ( ) Vi. ü rtøkcsü kkenøsi leüræs J VII. EgyØb ræfordütæsok VII sorbolertekvesztes A. ü ZEMI (ü ZLETI) TEV. EREDMü NYE (I. ll.+lll.-iv.-v.-vl.-vli.) ü KeltezØs: BØkØscsaba, mæjus 14. P.H. jfekete Antal\ tü s:kü Vk3csi l3.køscab2. Szvs t 1J a vællalkozæ 7vezető je (køpviselő je)

3 14 RØszesedØsek ØrtØkesütØsØnek ÆrfolyamnyeresØge sorbü l: ØrtØkelØsi kü lü nbü zet RØszesedØsek, ØrtØkpapürok, bankbetøtek ØrtØkvesztØse ü StatisztikaiszØmjel: CØgjegyzØkszÆma: LL Az ü zleti Øv mørlegfordulü napja: december 31. (Øv/hü /nap) ü sszkü ltsøg eljæræssal køszütett eredmønykimutatæs Sor szæm ü Aü valtozat A tøtel megnevezøse Elő ző Øv Elő ző Øv(ek) mü dosütæsai a b c d adatok E Ft-ban I TÆrgyØv 1 Kapott(jÆrü )_osztaløk Øs røszesedøs e 13. sorbü l: kapcsolt vællalkozæstü l kapott 14. sorbü l: kapcsolt vællalkozæstü l kapott Befektetett pønzü gyi eszkü zü k kamatai, ÆrfcyamnyeresØge sorbü l: kapcsolt vællalkozæstü l kapott 16. EgyØb kapott (jærü ) kamatok Øs kamatjellegß bevøtelek sorbü l: kapcsolt vælialkozæstü l kapott 17. PØnzü gyi mßveletek egyøb bevøtelei VIII. PØnzü gyi mßveletek bevøtelei ( ) Befektetett pønzü gyi eszkü zü k ÆrfolyamvesztesØge 18. sorbü l: kapcsolt vælialkozæsnak adott 19. Fizetendő kamatok Øs kamatjeliegß ræfordütæsok sorbü l: kapcsolt vællalkozæsnak adott I 21. PØnzü gyi mßveletek egyøb ræfordütæsai sorbü l: ØrtØkelØsi kü iü nbü zet IX. PØnzü gyi mßveletek ræfordütæsai ( ) B. Pü NZü GYI Mü VELETEK EREDMü NYE (VIII-IX.) C. SzoK` sos V` LLALKoz` SI EREDMü NY ( A. B.) X. Rendküvü li bevøtelek 2 Xl. Rendküvü li ræfordütæsok D. RENDKIVü U EREDMü NY (X-Xi.) _ 6j E. ADü Z` S ELü TrI EREDMü NY ( C. D i1 XII. Adü fizetøsi kü telezettsøg ü - ---ü ü - 1! 22. EredmØnytarta løk igønybevøtele osztaløkra, røszesedøsre 23. jü væhagyott_osztaløk, røszesedøs G. Mü RLEG SZERINTI EREDMü NY ( F ) Keltezes Bekescsaba 2014 maju: 14 PH t:anta\ a va I lal kozas 7ezetü je (kepviselü je) Bkscab:. Szcr\ü:. œt

4 StatisztikaiszÆmjel: CØgjegyzØkszÆma: Ii Az ü zleti Øv mørlegfordulü napja: december 31. (Øv/hü /nap) Mü RLEG ü Aü væltozat Eszkü zü k (aktivak) adatok E Ft-ban A tøtel megnevezøse Elő ző Øv TÆrgyØv 01. A. Befektetett eszkü zü k ( sor) LIMMATERI` LIS JAVAK ( sorok) AlapütÆs-ÆtszervezØs aktivælt ØrtØke 04. KüsØrleti fejlesztøs aktivælt ØrtØke 05. Vagyon ØrtØkß jogok Szellemi termøkek O ü zleti Vagy cøgørtøk 08. ImmateriÆlis javakra adott elő legek 09. ImmateriÆlis javak ØrtØkhelyesbütØse 10. II. T` RGYI ESZKü Zü K ( sorok) ü Ingatlanok Øs a kapcsolü dü Vagyoni ØrtØkß jogok Mßszaki berendezøsek, gøpek, jærmßvek EgyØb berendezøsek, felszereløsek, jærmßvek TenyØszÆllatok 15. BeruhÆzÆsok, felœjütæsok BeruhÆzÆsokra adott elő legek TÆrgyi eszkü zü k ØrtØkhelyesbütØse 18. III. BEFEKTETETT Pü NZü GYI ESZKü Zü K ( sorok) Tartü s røszesedøs kapcsolt VÆllalkozÆsban 20. Tartü san adott kü lcsü n kapcsolt VÆllalkozÆsban 21. EgyØb tartü s røszesedøs L 22. Tartü san adott kü lcsü n egyøb røszesedøsi Viszonyban Ællü væll EgyØb tartü san adott kü lcsü n Tartü s hitelviszonyt megtestesütő ØrtØkpapür Befektetett pønzü gyi eszkü zü k ØrtØkhelyesbütØse Befektetett pønzü gyi eszkü zü k ØrtØkelØsi kü lü nbü zete KeltezØs: BØkØscsaba, mæjus 14. P.H. ü FCS voa tü szkü :lkedøi 7; B.kscab:. S:v.s t a vællalkozæs je (køpviselő je)

5 EgyØb 215 -ü StatisztikaiszÆmjel: CØgjegyzØk szæma: fj 1 Az ü zleti Øv mørlegfordulü napja: december3l rit1 (Øv/hü /nap) Mü RLEG ü Aü væltozat z AtØtel megnevezøse Eszkü zü k (aktivak) adatok E Ft-ban Elő ző ØV0jTÆrgyØv 27. S. Forgü eszkü zü k ( sor) I. Kü SZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termeløs Øs følkøsz termøkek 31. Nü vendøk-, hüzü - Øs egyøb Ællatok 32. KØsztermØkek 33. ` ruk 34. KØszletre adott elő legek II. Kü VETELü SEK ( sorok) J 36. Kü veteløsek ÆruszÆllütÆsbü l Øs szolgæltatæsbü l (vevő k) Kü veteløsek kapcsolt vællalkozæssal szemben 38. Kü veteløsek egyøb røszesed. viszonyban løvő vællaik. szemben 39. VÆltü kü veteløsek kü veteløsek ü 41. Kü veteløsek ØrtØkelØsi kü lü n bü zete 42. SzÆrmazØkos ü gyletek pozitüv ØrtØkelØsi kü lü nbü zete Ill. ü RTü KPAPÍROK ( sorok) 44. RØszesedØs kapcsolt vællalkozæsban 45. EgyØb røszesedøs 46. SajÆt røszvønyek, sajæt ü zletrøszek 47. ForgatÆsi cølœ hitelviszonyt megtestesütő ØrtØkpapürok 48. ü rtøkpapürok ØrtØkelØsi kü lü nbü zete 49. IV. Pü NZESZKü Zü K ( sorok) PØnztÆr, csekkek j 51. BankbetØtek C. Aktüv idő beli elhatærolæsok ( sorok) BevØtelek aktüv idő beli elhatærolæsa 54. Kü ltsøgek, ræfordütæsok aktüv idő beli elhatærolæsa L_a5ztottrÆfk 1i_ r S1j Keltezes Bekscsaba 2014 majus 14 p H Lkü ::d! :ccccb S:;ü t LS. Fekete Antal - a værülkozas vøtő etkpseiő j

6 O 2 StatisztikaiszÆmjel: 111lQl413l818l3l4l9l3l9L1l1l4lQ4 CØgjegyzØk szæma: - O O J 1 31 Az ü zleti Øv mørlegfordulü napja: (Øv/hü /nap) december 31. Mü RLEG ü Aü væltozat Forrasok (passzivak) adatok E Ft-ban A tøtel megnevezøse Elő ző Øv TÆrgyØv 5L D. SajÆt tő ke ( sor) I. JEGYZETT Tü KE Sorbü l: vsszavæsæroit tulajdoni røszesedøs nøvørl:øken 60 II. JEGYZETT, DE Mü G BE NEM FIZETETT Tü KE (-) 61. Ill. Tü KETARTALü K IV. EREDMü NYTARTALü K V. LEKü Tü TT TARTALü K ü 64. VI. ü RTü KELü SI TARTALü K ü rtøkhelyesbütøs ØrtØkelØsi tartaløka 66. Valü s ØrtØkelØs ØrtØkelØsi tartaløka 67. VII. Mü RLEG SZERINTI EREDMü NY O 68. E. CØltartalØkok (69.-ii. sorok) CØltartalØk a værhatü kü telezettsøgekre o 70. CØltartalØk a jü vő beni kü ltsøgekre EgyØb cøltartaløk 72. F. Kü telezettsøgek ( sor) I. H` TRASOROLT Kü TELEZETTSü GEK ( sorok) O O 74. HÆtrasorolt kü telezettsøgek kapcsolt vællalkozæssal szemben HÆtrasorolt kü telezettsøgek egyøb røszesedøsi viszonyban løvő vællalkozæssal szemben 76. HÆtrasorolt kü telezettsøgek egyøb gazdælkodü val szemben Keltezes Beks 214 QROS ü O.AN Fekete Antal BØkscsabq Sz-vs (ti avaflaikozasvezetoje(kep.seloje) 1.

7 78. Hosszœ lejæratra kapott kü lcsü nü k sorbü l : az ÆtvÆltoztathatü kü tvønyek Statisztikai szæmjel: TijiO O 4 CØgjegyzØk szæma: 0 1 Jjj LiJ Az ü zleti Øv mørlegfordulü napja: december 31. (Øv/hü /nap) Mü RLEG ü Aü væltozat r Sor- Forrasok (passzivak) adatok E Ft-ban A tøtel megnevezøse Elő ző Øv TÆrgyØv II. HOSSZü LEJ` RATü Kü TELEZETTSü GEK ( sorok) O O 79. ` tvæltoztathatü kü tvønyek 80. TartozÆsok kü tvønykibocsætæsbü l 81. BeruhÆzÆsi Øs fejlesztøsi hitelek 82. EgyØb hosszœ lejæratœ hitelek 83. Tartü s kü telezettsøgek kapcsolt vællalkozæssal szemben 84 Tartü s kü telezettsøgek egyøb røszesedøsi viszonyban løvő vællalkozæssal szemben 85. EgyØb hosszœ lejæratœ kü telezettsøgek 86 ML Rü VID LEJ` RATü Kü TELEZETTSü GEK (87. Øs sorok) Rü vid lejæratœ kü lcsü nü k 89. Rü vid lejæratœ hitelek O 90. Vevő ktő l kapott elő legek Kü telezettsøgek ÆruszÆllütÆsbü l Øs szolgæltatæsbü l (szællütü k) VÆltü tartozæsok 93. Rü vid lejæratœ kü telezettsøgek kapcsolt vællalkozæssal szemben Rü vid lejæratœ kü telezettsøgek egyøb røszesedøsi viszonyban løvő vælialkozæssal szemben 95. EgyØb rü vid lejæratœ kü telezettsøgek Kü telezettsøgek ØrtØkelØsi kü lü nbü zete 97. SzÆrmazØkos ü gyletek negatüv ØrtØkelØsi kü lü nbü zete 98._LG. Passzüv idő beli elhatærolæsok ( sorok) BevØtelek passzüv idő beli elhatærolæsa ü 41 L 100. Kü ltsøgek, ræfordütæsok passzüv idő beli elhatærolæsa Halasztott bevøtelek l+ +l rlo2forrasokosszesen( 2+9B sor) L () Dft 7711 KeltezØs: BØkØscsaba, mæjus 14. P.H. Fe1ete Antal BGgcb: Szv.-s t )3.

8 Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. TULAJDONOSAI RÉSZÉRE Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. mellékelt, 2013 évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Készítette az INTERAUDITOR Kft. 1

9 Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt évi üzleti jelentése a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, május 14. Honti Péter ügyvezető Móri Ferencné kamarai tag könyvvizsgáló INTERAUDITOR Kft Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A II.em Készítette az INTERAUDITOR Kft. 2

10 DAKK DØl-alfü ldi Kü zlekedøsi Kü zpont cøgcsoporthoz tartozü Kü Rü S VOL` N ZRT. / Kü Rü S VOLEIH lltü BLIsZKü ZLEKEDü S ZR1 A gazdælkodæsi Øvrő l køszü lt Øves szæmviteli beszæmolü KiegØszütő melløklete Elfogadta a Kü rü s VolÆn Zrt. Øves rendes kü zgyßløsønek a 9/2014.(05.29.) KGY szæmœ hatærozatæval KSH szæm: Adü ig. sz.: CØgjegyzeük sz.: BØkØscsaba, mæjus 14. A vællalkozæs vezető je: Fekete Antal vezørigazgatü

11

12 Tartalomjegyzék 1. Általános rész A vállalkozás általános bemutatása A részvénytársaság számviteli politikája A számviteli alapelvektől való eltérések, a számviteli törvény speciális alkalmazása Költségvetési kapcsolatokat érintő és egyéb vizsgálatok Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk...19 oldal Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változása, beruházások A környezet védelmét szolgáló eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változása Az elszámolt értékcsökkenési leírás elszámolási módozatonként Lízingelt eszközök, bérelt eszközök Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Készletek értékének alakulása, értékvesztése A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének alakulása Követelések értéke, elszámolt értékvesztése Értékpapírok alakulása Pénzeszközök alakulása Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke, az eredménytartalékból, tőketartalékból lekötött összegek, az adózott eredmény felosztása, osztalék Céltartalékok alakulása Kötelezettségek (hitelek, kölcsönök, további kötelezettségek) Jelzáloggal biztosított kötelezettségek, ingó jelzálogok, bankgaranciával biztosított kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános információk Tételes információk A belföldi értékesítés bemutatása A nemzetközi forgalomban történt értékesítés bemutatása Egyéb bevételek, kapott működési célú támogatások, állami normatív, 1

13 helyi önkormányzati támogatások, helyközi ellentételezés Egyéb ráfordítások, adott működési célú támogatások Rendkívüli bevételek, kapott fejlesztési célú támogatások Rendkívüli ráfordítások, adott fejlesztési célú támogatások A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek Az értékesítés közvetlen és közvetett költségei, az értékesítés bruttó eredménye Tájékoztató rész Szöveges és számszaki értékelés a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a likviditásról Vagyoni viszonyok, eszköz, forrás összetétel Pénzügyi helyzet, likviditás alakulása A jövedelmezőség jellemzése Tételes tájékoztató információk Cash-flow kimutatás Társult és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások A társasági adó alapját korrigáló tételek, az adóalap és az adó meghatározása, elhatárolt negatív adóalap alakulása Bérköltség és személyi jellegű kifizetések, létszám A felügyelő bizottság tagjainak járandósága, a könyvvizsgálók díjazása A részvények számának és névértékének alakulása Mérlegben nem szereplő kötelezettségek Folyamatban lévő fontosabb peres és nem peres ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás Mellékletek jegyzéke 1. sz. A részvénytársaság mérlege (1.a. Eszközök, 1.b. Források) 2. sz. A évi befektetési tükör 3. sz. Eredmény-kimutatás összköltség-eljárással 4. sz. Üzemi eredmény kimutatása forgalmiköltség-eljárással 5. sz. Értékesítés bruttó eredményének kimutatása forgalmiköltség-eljárással 6. sz. Cash-flow kimutatás (számviteli törvény szerinti szerkesztés) 7. sz. Kiegészítő információk a 6. sz. melléklethez 8. sz. Cash-flow kimutatás (tulajdonosi követelmények szerinti szerkesztés) 9. sz. A Körös Volán Zrt. részesedéseinek részletezése 2

14 1. Általános rész 1.1. A vállalkozás általános bemutatása A Körös Volán Zrt. a Körös Volán vállalat általános jogutódaként január l-től közforgalmú menetrendszerű helyi- és helyközi személyszállítási fő tevékenységet folytató, többségi állami befolyás alatt lévő részvénytársaságként működik. A fő tevékenységét a belföldi menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés vonatkozásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), a helyi autóbusz-közlekedés tekintetében az illetékes helyi önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján végzi. A társaság elnevezése március 20. napjától hatályos módon, teljes körű jogfolytonossággal Körös Volán Autóbuszközlekedési Részvénytársaságról Körös Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változott. A vállalkozás neve: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 5600 Békéscsaba Szarvasi út 103. postacíme: 5602 Békéscsaba pf. 36. telefonszám: (66) internet cím: fontosabb telephelyei: Központi telep 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Orosháza Forgalmi - Műszaki Telep 5900 Orosháza, Gyártelep. u. 4. Gyula Forgalmi - Műszaki Telep 5700 Gyula, Kétegyházi út 6. Autóbusz-állomás Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 60. Autóbusz-állomás Békés 5630 Békés, Kossuth tér 27. Autóbusz-állomás Gyula 5700 Gyula, Vásárhelyi P. u. 2. Autóbusz-állomás Szarvas 5550 Szarvas, Szabadság út Autóbusz-állomás Orosháza 5900 Orosháza, Március 15. tér Autóbusz-állomás Mezőkovácsháza 5800 Mkháza, Hársfa u 18. alapítója: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium alapítás időpontja: december 31., első üzleti év: jegyzett tőkéje: E Ft, december 31. tulajdonosi szerkezete: Névérték Tulajdonosi részarány Tulajdonos megnevezése Magyar Állam nevében az MNV Zrt. 100 %-os tulajdonában lévő DAKK Zrt. dolgozói/magánszemély részvényesek (E Ft) (E Ft) (%) (%) ,94 99, ,06 0,08 jegyzett tőke összesen ,00 100,00 működés jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság KSH szám: december 31-ig: január 1-től:

15 Adóig. sz.: jelenleg: (2012. december 31-ig ) cégbejegyzés száma: törvényességi felügyelet: Gyulai Törvényszék Cégbírósága (korábban Békés Megyei Cégbíróság) bankszámla sz.: Raiffeisen Bank Zrt Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt OTP Bank Nyrt az éves beszámolót aláíró: Fekete Antal vezérigazgató, 1135 Budapest, Jász u. 17/A. a könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy: ig: Such Mihályné, 5600 Békéscsaba, Bessenyei u. 91. Nyilvántartási száma: től: Korim Jánosné, 5600 Békéscsaba, Hargita u. 30. Nyilvántartási száma: cégvezetés: vezérigazgató és ügydöntő felügyelő bizottság felügyelő bizottság elnöke: Dr. Vörös Viktória Ágota vezérigazgató: ig: Szarvas Péter től: Fekete Antal könyvvizsgáló: INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft. Cg , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.A.ép.2.em., Móri Ferencné, MKVK tagsági szám: minőség- és kör- EN ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 nyezetirányítás: tanúsító: DEKRA Intertek Certification Kft. tanúsító oklevelek: /5 és /3 A részvénytársaság operatív vezetését az Alapszabály és az SZMSZ által meghatározott jogkörökkel felruházva a vezérigazgató látja el. Megalakuláskor a részvénytársaság alaptőkéje E Ft, az alaptőkén felüli vagyona E Ft, így saját tőkéje összesen E Ft volt. Az alaptőke a dolgozói részvénykibocsátás és dolgozó részvény bevonások, továbbá a magyar állam képviseletét annak idején ellátó ÁPV Zrt., később MNV Zrt., mint többségi tulajdonos részéről végrehajtott alaptőke emelések révén változott, december 31-én E Ft-ot tett ki. A saját tőke a pontban elemzett tényezők hatására december 31-ére E Ft-ot ért el, ami a december 31-ei E Ft-hoz képest 1,5 %-os növekedést jelent. A részvénytársaságnál az Alapszabály szerint nincs igazgatóság. A részvénytársaság működését 6 fős felügyelő bizottság felügyeli, amelynek az Alapszabályban meghatározott témakörökben ügydöntő szerepköre is van. A részvénytársaság az előző évekhez hasonlóan 3 forgalmi és műszaki telepet, valamint 6 autóbuszállomást üzemeltet Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Békés, Szarvas, Mezőkovácsháza városokban. 4

16 A fő tevékenységet 207 db-os záró állományú autóbuszpark látja el. Emellett 16 db jármű kapcsolódik közvetve a működés biztosításához. Megoldva a járművek mentését, helyszíni futójavítását, támogatva az anyagbeszerzés, a közúti ellenőrzés és az irányítás feladatainak ellátását. A részvénytársaság teljes munkaidős átlagos állományi létszáma a évben 618,2 fő volt. A részvénytársaság a évben E Ft nettó árbevételt ért el, emellett E Ft egyéb bevétel és E Ft aktivált saját teljesítmény került elszámolásra. Az éves bérköltség E Ft-ot tett ki. Az üzemi tevékenység eredménye E Ft, az adózás előtti eredmény E Ft, az adózás utáni eredmény szintén E Ft volt. A december 31-ei mérleg főösszeg E Ft, amely 9,2 %-os növekedés a december 31-ei E Ft-hoz képest. A fő profil a közforgalmú autóbusz-közlekedési szolgáltatások - a nettó árbevétel 98,2 %-os részét teszik ki, ez a főbb tevékenység-csoportokra bontva az alábbi erőforrás és teljesítmény jellemzők alapján mutatható be: Megnevezés Dimenzió Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés Menetrend szerinti belf. helyközi autóbuszközlekedés Egyéb autóbuszközlekedés Autóbuszközlekedés összesen járművek száma: (db) 32,0 173,0 2,0 207,0 gépkocsivezetők átl. sz.: (fő) 56,3 253,7 2,4 312,4 összes kilométer: (M km) 1,5 13,1 0,1 14,7 szállított utasok sz.: (M fő) 7,6 14,3 0,3 22,2 utaskilométer: (M utkm) 36,9 308,0 4,8 349,7 férőhely kilométer: (M fhkm) 143, ,3 8, ,2 nettó árbevétel: (M Ft) 417, ,2 37, ,4 helyi önkormányzati ellentételezés és helyközi költségtérítés: (M Ft) 332, , ,6 A túlnyomó részt Békés megyére, valamint - alapvetően a korábbi évek során kialakult piacmegosztás szerint - kisebb hányadban az ország más területeire is kiterjedő menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedésben a részvénytársaság stabil piaci pozíciókkal rendelkezik. A tevékenységet a és évben megalapozó közszolgáltatási szerződések felsorolásszerűen a következők: Tevékenység Időtartam Belföldi menetrend szerinti helyközi személyszállítás végzése a szerződés szerint a Körös Volán Zrt.-hoz rendelt járatok vonatkozásában Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békéscsaba városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békéscsaba városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békés városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Békés városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Gyula városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Gyula városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Orosháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Orosháza városban

17 Tevékenység Időtartam Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Orosháza városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szarvas városban Helyi menetrend szerinti személyszállítás végzése Szeghalom városban A részvénytársaság számviteli politikája A Körös Volán Zrt. korábbi Számviteli politikája alapjait tekintve január 1-étől funkcionált december 31-ig. Az MNV Zrt. iparági szinten egységes számviteli politika bevezetését rendelte el minden Volán-társaságnál. A minta szabályzat alapján kidolgozott és az ügydöntő felügyelő bizottság által elfogadott új számviteli politika január 1. naptól hatályos. Azóta lényeges változtatásra nem került sor. A számviteli politika főbb elemei A Körös Volán Zrt. kettős könyvvitellel alátámasztott Éves Beszámolót és Üzleti jelentést készít. Az Éves beszámoló és Üzleti jelentés az adatokat ezer Ft-ban tartalmazza. A részvénytársaság beszámolóját a társaság vezérigazgatója írja alá, aki egy személyben cégjegyzésre jogosult. Az üzleti év tartama megegyezik a naptári évvel (január 1-től december 31-ig). A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 15. A mérleg választott formája: a Számviteli törvény (továbbiakban: Szt.) 1. sz. melléklet A változata. Az eredmény-kimutatás megállapításának módja szerint a részvénytársaság összköltség eljárással készülő, Szt. 2. sz. mellékletében szereplő A Eredmény-kimutatási sémát választotta. A részvénytársaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett, mert a számviteli törvény szempontjából nincs anyavállalati kapcsolatban más vállalkozással és nem vezet közösen más vállalkozást. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, a jelentős összegű hiba, továbbá a nem jelentős hiba küszöbértékei a Számviteli politikában megegyeznek a törvényi előírásokkal. A Körös Volán Zrt.-nél a közgyűlés által megválasztott független könyvvizsgáló tevékenykedik. A beszámoló készítésénél az alábbi főbb szabályzatokat vettük figyelembe, amelyek a Szt. szerint a évben átdolgozásra kerültek, január 1-től hatályosak, illetőleg folyamatosan karbantartottak. Eszközök és források értékelési szabályzata Számlarend, Főkönyvi számlatükör Bizonylati rend, Bizonylati Szabályzat Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata Eszközök és források selejtezési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Eszközök értékelése A rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. (számviteli törvény 3. (4) bekezdés 6. pont) 6

18 A hasznos élettartam és a maradványérték szorosan összefüggő kategóriák. A maradványérték a hasznos élettartam nagyságától függően más és más lehet. Általában nem jelentős, tehát nulla, ha a hasznos élettartam azonos a műszaki-gazdasági élettartammal. A társaság vonatkozásában január 01-től jelentős maradványértéknek tekintendő a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásánál: - Épületek esetén a bekerülési érték 5 %-a. - Építmények esetén a bekerülési érték 5 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - Autóbuszok kivételével valamennyi jármű esetén a bekerülési érték 10 %-a. - Újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5 %-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10 %-a, ha az az 500 E Ft-ot meghaladja. - Műszaki és egyéb gépek, berendezések (a járművek kivételével) esetén a bekerülési érték 10 %, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja. - A 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközöknél a maradványérték nem értelmezhető. - Az immateriális javaknál, szellemi termékeknél maradányérték nem kerül megállapításra. A tárgyi eszközök bekerülési értéke az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat és az eszközhöz közvetlenül kapcsolódó költségeket tartalmazza (pl: szállítási költségek, illetékek, üzembe helyezés során felmerült költségek stb.) Autóbuszok esetén a társaság lineáris leírási módszert alkalmaz. Újonnan beszerzett autóbuszok esetében a hasznos élettartam 10 év, maradványérték 5 %. Használtan beszerzett autóbuszok esetében a várható élettartam egyedileg kerül meghatározásra a konkrét műszaki állapot, kilométer telítettség, a gyártási év, és a használtsági fok alapján. Ezen autóbuszoknál is a bekerülési érték 10 %-ában állapítjuk meg a maradványértékét, de jelentősnek csak akkor minősítjük, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja. A társaság tulajdonában levő autóbuszon amennyiben felújítás történik (ráaktiválás), a felújítást követő hasznos élettartamot maximum 5 évben jelöljük meg, ez esetben a maradványértéket nem állapítunk meg. A december 31-ig beszerzett autóbuszok esetében a részvénytársaságnál felülvizsgálatra került a hasznos élettartam és a maradványérték meghatározása. A Számviteli törvény 53. (5). szerint: Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. A társaság január 01-től az eredetileg újonnan beszerzett autóbuszok esetében a jármű felülvizsgálattal és a járműrekonstrukciós koncepcióval összhangban az alábbiak szerint határozza meg a korábban beszerzett autóbuszok leírási kulcsait és maradványértékét: a már teljes mértékben leírt eszközök leírási szabályai nem kerülnek változtatásra, 7

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben