Általános rendelkezések 1. 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések 1. 2"

Átírás

1 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1 Általános rendelkezések 1. 2 A rendelet célja, hogy a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározza a szolgáltató és a fogyasztó jogait és kötelezettségeit Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén. 1/A. 3 A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén lévı a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. üzemeltetésében álló víziközmővek szolgáltatásaira és a szolgáltatásait igénybevevıkre. 1/B. 4 Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló Korm.rendeletben a szolgáltató hatáskörébe utalt feladatokat a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft látja el. 2. A szolgáltatás feltételeit tartalmazó közüzemi szolgáltatási szerzıdést magánszemélyek esetén az 1/a. - gazdálkodó szervezetek esetén az 1/b - mellékvízmérıvel ellátott ingatlanok esetén az 1/c számú mellékletek alapján kell megkötni Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 6.. Hatályos május 1-tıl. 2 Beillesztette a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 7.. Hatályos május 1-tıl. 3 Beillesztette a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 7.. Hatályos május 1-tıl. 4 Átszámozta a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 7.. Hatályos május 1-tıl.

2 2 (1) Új közmőcsatlakozás esetén a szolgáltatási szerzıdés létrejöttének feltétele a Korm.rend. létesítési elıírásainak teljesülése, a bekötés megvalósításakor szükséges közmőbekötési engedély megszerzése. Ha a közmőbekötési engedéllyel megküldött szolgáltatási szerzıdés ajánlatát a fogyasztó nem fogadja el, illetıleg a szerzıdést nem írja alá 15 napon belül, a szolgáltató az ingatlan hálózatba történı bekötését, a szolgáltatás teljesítésének megkezdését megtagadhatja. (2) A már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén a szerzıdést a Korm.rendelet 25. (3) bekezdése elıírásainak megfelelıen kell megtenni. Gazdálkodó szervezeteknél figyelembe kell venni a Korm.rend. 4. (2) bekezdése elıírásainak teljesíthetıségét is. Ha a fogyasztó véleményeltérése elfogadhatatlan illetve a Korm.rend. 4. (2) bekezdése vagy a 10. (2) bekezdése alá tartozó, a szolgáltató az ingatlan bekötésén már folyamatosan teljesített szolgáltatást, változatlan szolgáltatási feltételek mellett köteles teljesíteni. (1) A viziközmő fejlesztési hozzájárulás mértéke gazdálkodó szervezetek esetén: ivóvízbekötés esetén: Ft/m 3 /d szennyvízbekötés esetén: Ft/m 3 /d 4. (2) A viziközmő fejlesztési hozzájárulás mértéke lakossági bekötések esetén: - zártkerti ingatlan bekötése esetén: ivóvízbekötés esetén: Ft csatornabekötés esetén: Ft (3) A viziközmő fejlesztési hozzájárulást gazdálkodó szervezetek esetén a bekötési tervben megjelölt mennyiséget figyelembevéve kell meghatározni, a minimálisan leköthetı mennyiséget alapul véve. (0,1 m 3 /d) (4) A már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén a gazdálkodó szervezet részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növelésére kerül sor, a viziközmő fejlesztési hozzájárulást szintén a fenti (1) és (3) bekezdés alapján kell meghatározni. A már lekötött mennyiség meghatározása: - meglévı megállapodás - ennek hiányában a szerzıdés idıpontját megelızı egy év során mért maximális havi fogyasztás napi átlaga, minden megkezdett m3/d mennyiséget figyelembevéve. (5) Gazdálkodó szervezetek tulajdonosváltozás esetén a lekötött viziközmő fejlesztési hozzájárulás átadásátvételérıl nyilatkozni kötelesek. (6) Ha a fogyasztó az ingatlanon gazdálkodási tevékenységet folytat (Ptk ) köteles az ott felhasznált vízmennyiséget mellékvízmérıvel mérni és a viziközmő fejlesztési hozzájárulást fizetni. (7) A viziközmő a fejlesztési hozzájárulások - (1) és (2) bekezdés - mértékét az önkormányzat évenként határozza meg. (1) A hatóságilag elrendelt bekötés költsége, amennyiben a tulajdonos ennek ellenértékét nem fizeti meg: A Környezetvédelmi alapból fizetendı. 5 (2) Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. 6 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

3 3 6. Ha több tulajdonostárs közül nem mindegyik kéri a bekötést, a bekötési kérelmet a tulajdoni lap vagy szerzıdés szerinti többi tulajdonostársnak is alá kell írni. 7. (1) A házi és csatlakozó viziközmő hálózat meghibásodásából eredı károk kijavításáról illetve az elıírásoktól eltérı viziközmő használat megszüntetésérıl a fogyasztó saját költségén gondoskodni köteles, valamint a meghibásodásból eredı károkért a felelısség az ingatlan tulajdonosát illetve a bekötési vízmérı szerinti, a szolgáltatási ponton szolgáltatási szerzıdést kötött fogyasztót terheli. (2) 7 Ha az ellenırzés olyan hibákat illetve elıírásoktól eltérı viziközmő használatot tár fel, mely a közüzemi szolgáltatást valamilyen módon közvetlen vagy közvetve veszélyezteti, a szolgáltató jogosult a település jegyzıjének egyidejő értesítése mellett az adott szolgáltatási helyen a szolgáltatást azonnal felfüggeszteni, mindaddig, amíg a fogyasztó a veszélyeztetést megszünteti. (3) 8 8. A szolgáltatási díjakat az önkormányzat évenként, legkésıbb minden év február 28-ig külön önkormányzati rendeletben határozza meg, melyrıl rendeletben elıírt módon tájékoztatja a fogyasztókat. 9. (1) A fogyasztásról készült számla kiegyenlítése történhet: pénzbeszedı útján, csekken, banki átutalással, pénzbeszedık útján történı fizetés esetén a számla átadásakor azonnal, míg a többi esetben 8 banki napon belül kell a számlát kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg, a szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámítására. (2) 9 (3) (1) A létfenntartáshoz valamint a közegészségügyi követelmények teljesüléséhez szükséges vízellátás biztosításánál a Korm.rendelet 10. (3) és (4) bekezdésében elıírtakat, mint minimális feltételeket biztosítani kell. A tőzvédelmi követelmények teljesüléséhez szükséges vízellátás biztosításánál a 10. (5) bekezdése szerint kell eljárni. (2) A korlátozás lehet: - idıbeli korlátozás: a fogyasztó a napszaknak csak egyes idıszakában kap vizet, - a bekötés teljes elzárása: abban az esetben történhet meg, ha a fogyasztó 150 m-en belül közkifolyóról tud vizet vételezni. - egyéb vízkorlátozás a 2. számú mellékletben foglaltak szerint. (3) A gazdálkodó szervezet teljes vízfelhasználása termelési célú vízfelhasználásnak minısül. 11. (1) Amennyiben a díjfizetés elmulasztása miatti korlátozásra illetve megszüntetésre kerül sor, a teljes körő szolgáltatás helyreállítására csak akkor kerülhet sor, ha a fogyasztó megfizette a kamatokkal növelt tartozását, valamint a korlátozás, elzárás és újraindítás tényleges költségeit. 7 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (3) bek. b) pontja. Hatályos május 1-tıl. 8 Hatályon kívül helyezte a 12/2000.(V.3.) Kgyr. 8. (2) bek. Hatálytalan: május 3-tól. 9 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 10 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

4 4 (2) A díjfizetés elmulasztása miatti szüneteltetés vagy korlátozás a fogyasztási szerzıdést automatikusan megszünteti. A hátralék megfizetése után új szerzıdést kell kötni A közmőves ivóvízellátás 13. Az ivóvízszolgáltatási pont közmőcsatlakozás esetén az ivóvíz bekötıvezetékének a fogyasztó felıli végpontja a Korm.rendelet 2. (9) és (13) bekezdésében illetve a 11. (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint. Amennyiben a bekötési vízmérı nem a rendelet szerinti vízmérıaknába kerül elhelyezésre, úgy a szolgáltatási pont a valós vagy elméleti telekhatár. 14. A szolgáltatási kötelezettségtıl eltérı szolgáltatás biztosításának teljes többletköltsége az igénylı fogyasztót terheli. A fogyasztónak az eltérı szolgáltatást igénylı kérelmében nyilatkoznia kell a többletköltségek vállalásáról Az ivóvíz bekötıvezeték kiépítését és a bekötési vízmérık felszerelését kizárólag a szolgáltató vagy az általa megbízott kivitelezı végezheti. Az ingatlan ivóvíz bekötıvezeték létesítését az igénylı által megfizetett "építési hozzájárulás" után a szolgáltató saját beruházásában végzi el. A gazdálkodó szervezetek ivóvíz bekötését a szolgáltató saját beruházásban - a viziközmő fejlesztési hozzájárulás és a beruházási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos megállapodás megkötése után - valósítja meg. 16. A szolgáltatónak jogában áll visszautasítani azokat a kérelmeket, amelyeket úgy találja, hogy nem felelnek meg a bekötés üzemeltetési és karbantartási feltételeinek illetve, amelyek indokolatlanok az adott vízhasználat esetében. 17. Minden fogyasztó, akinek a telkén olyan vezetékes rendszer üzemel, amely nem közmőhálózatból származó vizet vezet, a szolgáltató elızetes felszólítására, köteles arról mőszaki adatokat szolgáltatni. 18. A bekötési vízmérı felszerelésének költségei a fogyasztót terhelik. 19. A tőzoltóvíz vételezésére rendszeresített tőzcsap vagy tüzivízhálózat egyéb célra történı rendszeres engedélyezett igénybevétele, csak az erre alkalmas mérıvel ellátott állványcsövön keresztül történhet. Az illetéktelen fogyasztások megakadályozása és kizárása az igénybevevı feladata és kötelessége Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 12 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 13 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 8.. Hatályos május 1-tıl.

5 5 A szolgáltató a fogyasztók egészségét veszélyeztetı vízminıség romlás esetén a Korm. rendelet 15. -ában leírtak szerint köteles eljárni. 21. (1) 14 Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérı az irányadó. A bekötési vízmérı és az elkülönített vízhasználatokat mérı mellékvízmérık mérési különbözetébıl megállapított fogyasztási különbözetet - a Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése alapján - a bekötési vízmérı szerinti fogyasztó köteles megfizetni a szolgáltatónak; a szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen belüli belsı elszámolás módjáról (2) 15 (3) Ha a mellékvízmérıkön mért fogyasztás összege a bekötési vízmérın mért összegzett fogyasztást 10 %-kal meghaladja, a szolgáltató köteles a lakóközösséget errıl írásban értesíteni (vízcsıtörés gyanúja a bekötési vízmérı és a mellékvízmérık közt) és közremőködni a hiba felderítésében szakértıi szinten. (4) A számlázások közötti idıszakban történı árváltozások esetén a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget idıarányosan kell megbontani a díjváltozás elıtti és utáni idıszakra. A vízmérık leolvasását vagy az átalányfogyasztás megállapítását, továbbá a megállapított fogyasztás számlázását a szolgáltató legalább két havi ciklusban köteles elvégezni. A leolvasásokat egész m3 értékre kell elvégezni. (5) Amennyiben a bekötési vízmérın mért vízhasználati díjat a bekötési vízmérı szerinti fogyasztó nem fizeti meg, a Korm.rendelet 9. -ban foglalt jogkövetkezmény alkalmazása alól a bekötési vízmérı után kiépített mellékvízmérın mért elkülönített vízhasználat díjának megfizetése nem kizáró, nem mentesítı körülmény. 22. (1) 16 Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérı nem mér, rendellenesen vagy hibásan mőködik, illetıleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a Korm. rendelet 17. -ának (4) bekezdése alapján - a megelızı 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelızı legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani. (2) Amennyiben az ingatlan bekötési vízmérıvel nem rendelkezik, a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a 3. számú melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni A házi ivóvízvezeték a fogyasztó által nem ellenırizhetı vagy nem karbantartható helyen történı rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztás megállapítására a 22. elıírása irányadó. 24. Amennyiben a mellékvízmérı beépítését a gazdálkodó szervezet elkülönített vízhasználatának mérésére igényli, a hozzájárulás megadása tekintetében a Korm.rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása kötelezı A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérık és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megırzéséért és védelméért a fogyasztó felelıs, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérı javításának, 14 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 9.. Hatályos május 1-tıl. 15 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 16 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 17 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 18 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl.

6 6 pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit - a Korm. rendelet 17. -ának (2) bekezdése alapján - köteles a szolgáltatónak megtéríteni. 26. (1) Amennyiben a vizsgálat illetıleg a hitelesítés azt állapítja meg, hogy a vízmérı a fogyasztó hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tőrési határt meghaladóan mőködött, a szolgáltató köteles a megelılegezett költséget visszatéríteni és a vízfogyasztás adatait a kérelem beadását megelızı leolvasástól számítva a hiba arányában helyesbíteni és a díjkülönbözetet a fogyasztónak visszafizetni. (2) (1) Tőz vagy tőzvédelmi gyakorlat esetén a fogyasztónak tartózkodniuk kell saját hálózatuk használatától, kivéve a kényszerítı körülményeket (jelentıs értékő kármegelızés). Tőz esetén a szolgáltató jogosult a hatékonyabb vízszolgáltatás érdekében a hálózaton zárásokat eszközölni. A közterületi tőzcsapok karbantartása és annak költsége a szolgáltatót terheli. (2) A tőzoltáshoz a fogyasztó jogosult igénybe venni azt a maximális vízmennyiséget, amit a hálózat a tüzivíz bekötı vezetékre leadni képes, de nem jogosult arra, hogy a szivattyúval megszívja a vezetéket. (3) Amennyiben közterületi tőzcsapról illetve belsı mérıvel ellátott tőzvédelmi hálózatról a vizet ténylegesen tőzoltásra használták, az így elhasznált víz után díjat fizetni nem kell. Szigorúan tilos a fogyasztónak: bekötési vízmérı és a gerincvezeték között a bekötésvezetékeket megcsapolni, - a vízmérı belsı szerkezetéhez nyúlni, plombát felszakítani - a bekötıvezetéken áteresztı szelep elzárásán és kinyitásán kivül más mőveletet végezni, - a gerincvezetéket megcsapolni A közmőves szennyvíz elvezetés 30. A szennyvíz bekötıvezeték kiépítését kizárólag a szolgáltató vagy az általa megbízott kivitelezı végezheti. Az ingatlan szennyvíz bekötését az igénylı által megfizetett "építtetési hozzájárulás" után a szolgáltató saját beruházásban végzi el. Gazdálkodó szervezetek szennyvízbekötését a szolgáltató saját beruházásban - a viziközmő fejlesztési hozzájárulás és a beruházási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos megállapodás megkötése után - valósítja meg. A bekötıvezeték létesítésekor a mélyépítési munkákat - tisztító akna és a földmunka - a fogyasztó vagy az általa megbízott is elvégezheti a szolgáltató mőszaki elıírásainak betartása mellett A csatlakozó házi szennyvízhálózatot a Korm. rendelet 21. -ának (3) bekezdése alapján - a szennyvíz összetételének ellenırzésére alkalmas aknával vagy tisztítónyílással kell kialakítani. 19 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 20 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 21 Hatályon kívül helyezte a 12/2000.(V.3.) Kgyr. 8. (2) bek. Hatálytalan: május 3-tól. 22 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl.

7 7 32. Gazdálkodó szervezet esetében, ha technológiai változás, termékváltás vagy egyéb okból változik a szennyvíz összetétele, azt elıre írásban jelezni kell a szolgáltató részére, a szennyvíz várható összetételének megjelölésével. Jelentıs változás esetén a bekötési kérelmet meg kell ismételni a változások feltüntetésével (1) Építményt elhelyezni, ha annak telke elıtt közmőves szennyvízelvezetı (közcsatorna) van az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 47. (1) bekezdése alapján - csak a közcsatornára való rákötéssel lehet. (2) A közcsatorna elkészülte elıtt elhelyezett, meglévı építmény szennyvízcsatorna -hálózatra való rákötése, a közcsatorna elkészültét (átadását) követı egy éven belül kötelezı. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti rákötésre a közcsatorna elkészültét követı egy éven belül nem kerül sor, a jegyzı a Korm. rendelet 4. -ának (3) bekezdése alapján eljárva vízgazdálkodási jogszabály megsértése címén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendeli. 34. (1) A bekötıvezetéken belüli akna, vezeték és mőtárgyai a fogyasztó tulajdona. Annak karbantartásáról a fogyasztó köteles gondoskodni. Ennek elmulasztásából eredı valamennyi kár a fogyasztót terheli. (2) A szolgáltató által elıre tervezett javítási vagy karbantartási munkálatok végzése alatt a szolgáltatás nem korlátozható A csatornadíj számlázása együtt történik a vízdíj számlázásával. A szennyvíz mennyiség meghatározásánál a Korm. rendelet 24. -a szerint kell eljárni. Szigorúan tilos a fogyasztónak: elválasztott rendszerben a csatornázott területen a csatornába csapadékvizet vezetni, - nyomás alatti szennyvízelvezetés esetén a rendszerbe csapadékvizet vezetni, - a csatornába háztartási szemetet, állati tetemet és egyéb a csatornát károsító anyagot vagy környezetszennyezı anyagot tenni - az engedélyezett minıségő szennyvíztıl eltérı minıségő szennyvizet bevezetni (1) Aki a) tőzcsapot, valamint a szolgáltató tulajdonát képezı viziközmőhöz, viziközmő bekötéshez tartozó bármely berendezést engedély nélkül, vagy rendeltetésétıl eltérıen használ, b) viziközmő hálózatra engedély nélkül bekötést végez, c) közkifolyót rendeltetésétıl eltérıen használ, d) ivóvíz közmőhálózatra házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköt, e) 27 f) Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 24 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 25 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 26 Módosította a 12/2000.(V.3.) Kgyr Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

8 8 szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt szabálysértés miatt a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. Vegyes rendelkezések 38. (1) 29 Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén viziközmő törzshálózat kiépítését - az önkormányzat által lebonyolított beruházásokat kivéve - kizárólag a szolgáltató vagy az általa megbízott viziközmővek építésére jogosult kivitelezı végezheti a mindenkor érvényes mőszaki elıírásoknak és szabványoknak megfelelıen, betartva a közbeszerzésrıl szóló törvény elıírásait. A beruházó köteles a szolgáltatót a beruházás elıkészítésébe bevonni ill. az építési engedély kiadásával egyidejőleg a beruházás fedezetéül szolgáló "pénzügyi forrás" átadásával a viziközmő beruházás pénzügyi bonyolítására megbízni. (2) A lakossági társulásból létrehozott közmővekre, üzembehelyezés után, utólag rákötı fogyasztónak a közmőépítési hozzájárulást a bekötés engedélyezése során be kell fizetni a szolgáltatónak, ennek mértéke a rendelet 4. (1) bekezdésében elıírt érték 1 m3/d-ra esı összege. (3) A viziközmő törzshálózat üzembehelyezésérıl a szolgáltató köteles gondoskodni. 39. (1) A szolgáltató meghatározott idıtartamra ideiglenes bekötést is engedélyezhet, ha az nem veszélyezteti a szolgáltatást. Ideiglenes bekötés esetében a szolgáltatási feltételeket külön szerzıdésben kell szabályozni. (2) Társasház építés esetén a kivitelezı ideiglenes bekötést kérhet az építési víz biztosítására. Végleges bekötés csak akkor létesíthetı, ha a társasház alapító okiratának a létrehozásáig valamelyik lakástulajdonos vállalja a díj megfizetését és aláírja a fogyasztási szerzıdést. (3) Az építıipari társulások az építési vízre kötelesek viziközmő fejlesztési hozzájárulást fizetni. Az így megvásárolt mennyiség a város területén bárhol felhasználható Jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. Hatálybalépés 42. A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén lévı a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft üzemeltetésében álló viziközmővek szolgáltatásaira és a szolgáltatásait igénybevevıkre. A rendelet március 1-én lép hatályba. 28 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 29 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 30 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

9 9 A kihirdetés napja február 15. Kocsis Imre Antal polgármester dr. Palkó László jegyzı A rendeletet módosította a: 12/2000.(V.3.) Kgyr. 3. és 8. 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör a, a 24. (2) bek. f) pontja és a 24. (3) bek b) pontja

10 10 Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı) 1/a. sz. melléklet amely létrejött egyrészrıl... (székhely)... fogyasztói bejelentések ügyintézésének telephelye és telefonszáma:...mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészrıl:... (név, azonosító adatok: születési hely, anyja neve, személyi ig. száma:...) mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1./ A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a viziközmő hálózatba bekötött ingatlan használójának ivóvizet szolgáltat, illetıleg az ingatlanon keletkezı szennyvizek elvezetését biztosítja. Szolgáltató a külön jogszabályban és a Vízjogi Üzemeltetési Engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen - a viziközmővek teljesítıképességének mértékéig - köteles szolgáltatni. 2. A szolgáltatás megkezdésének idıpontja - a már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén jelen szerzıdési feltételekkel, a szerzıdés aláírásával egyidejőleg - új bekötés esetén a használatbavételi jegyzıkönyv szerint 3. A szolgáltatás helye: 3.1. Ivóvíz fogyasztási hely:...helység... utca... házszám... lépcsıház... ajtó (konkrétan az azonosító hely) Szennyvízelvezetési hely:... helység... utca...házszám... lépcsıház... ajtó. Fogyasztó kijelenti, hogy az ingatlant a következı jogcímen használja: tulajdonos, bérlı, egyéb jogcímen használó:...megfelelı jogcím aláhúzandó) 3.3. Amennyiben Fogyasztó nem tulajdonos, a tulajdonos adatai:

11 11 2 Név:... Lakcím: Fogyasztó jogosult a használatban lévı ingatlan közüzemi vízellátására, valamint a keletkezett szennyvíz kibocsátására. Fogyasztó kijelenti, hogy a vizet ivó- és háztartási célra kívánja felhasználni. amennyiben ettıl eltérı, termelési célú vízfelhasználást folytat, akkor elızetesen kezdeményeznie kell jelen szolgáltatási szerzıdés módosítását, a napi vízigény valamint az elvezetendı szennyvíz mennyiségének megjelölésével. 5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy számlázási rendje szerint az ingatlanon belül elhelyezett bekötési vízmérıt leolvassa és annak alapján Fogyasztónak számlát bocsát ki. 6. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bekötési vízmérı leolvasása akadályoztatás miatt meghiúsul, úgy a leolvasó által a helyszínen hagyott adatközlı nyomtatványon a vízmérı tényleges állását 48 órán belül eljuttatja a Szolgáltatónak. Ennek hiányában az adott fogyasztási idıszakra a Szolgáltató, a fogyasztott víz mennyiségét, a számlázandó idıszakot megelızı 12 hónap vízfogyasztása figyelembevételével számított 1 havi átlag alapján állapítja meg, illetve ha ez nem lehetséges, úgy havi 10 m3 kerül leszámlázásra, illetve utólagos elszámolásra. 7. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a számla bemutatásakor kiegyenlíti. Banki megbízás esetén a Szolgáltató vállalja a szolgáltatási díj beszedését a Fogyasztó folyószámlájáról. A Fogyasztó a számla kézhezvételét követı 15 napon belül élhet kifogásolási jogával, mely a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatállyal. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jogszerő kamattal növelt tıke követelésére jogosult. 8. Ha a Fogyasztó a számla bemutatásakor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató a 38/1995. (IV.5. ) Korm rendelet 9. értelmében a szolgáltatást korlátozhatja. 9. A Szolgáltató a Fogyasztó kérésére és költségére a szolgáltatást szüneteltetheti, illetve megszüntetheti. A szolgáltatás szüneteltetésének igényét,

12 12 továbbá a Fogyasztó személyében beálló változást a Szolgáltatónak írásban kell jelenteni, a változásig felmerült díjak egyidejő rendezésével. A fogyasztóváltozás bejelentés elmulasztásának következményeiért a Fogyasztó felel A Fogyasztó köteles gondoskodni a vízmérı akna, a vízmérı hely hozzáférhetıségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérı fagy elleni megfelelı védelmérıl. A vízmérı rendellenes mőködésérıl a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles. 11. A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérı és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen megırzéséért, védelméért a Fogyasztó felelıs és neki felróható okból megrongálódott vízmérı javításának, pótlásának, szerelésének további hitelesítésének költségeit a Fogyasztó viseli. A zár vagy a vízmérı megsérülése esetében a Szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét a számlázandó idıszakot megelızı 12 hónap vízfogyasztása figyelembevételével számított egy havi átlag alapján illetve, ha ez nem lehetséges, úgy az önkormányzati rendelet mellékletét képezı átalányfogyasztás szerint állapítja meg. A vízmérı szándékos rongálásának esete, a szolgáltatásból történı kizárást is maga után vonhatja. 12. A Szolgáltató kötelezettsége és felelıssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási pont a 38/1995. (IV.5.) Korm.rend. 2. (9) és (22) bekezdéseiben megfogalmazott bekötıvezetékek Fogyasztó felöli végpontja, bekötési vízmérı hiányában illetve, amennyiben a bekötési vízmérı nem a rendelet szerinti vízmérı aknába kerül elhelyezésre, úgy a szolgáltatási pont a valós vagy elméleti telekhatár. A Fogyasztó felelısségi körébe tartoznak a szolgáltatási ponttól a Fogyasztó irányába esı házi ivóvíz- és szennyvízhálózat és ezekhez csatlakozó berendezések, melyeknek a meghibásodásából eredı károkat a Fogyasztó viseli. 13. A szennyvízelvezetési szolgáltatási pontba csak ivó- és háztartási célú vízhálózatból keletkezı szennyvíz vezethetı be, mely a szennyvízelvezetı mővet nem károsítja. 14. Mellékvízmérı felszereléséhez az ingatlan tulajdonosának és a Szolgáltatónak a hozzájárulása is szükséges. A mellékvízmérı létesítésének minden költsége a Fogyasztót terheli, üzembehelyezésével egyidejőleg külön szolgáltatási szerzıdést kell kötni.

13 Szolgáltató gondoskodik a bekötési vízmérı idıszakos hitelesítésérıl, melynek költségei a Szolgáltatót terhelik. 16. Ha a Fogyasztó a mért vízfogyasztás nagyságát vitatja, úgy a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 19. szerint a költségek megelılegezésével a vízmérı rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését kérheti. 4 Amennyiben a vizsgálat illetıleg a hitelesítés azt állapítja meg, hogy a vízmérı a Fogyasztó hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tőrési határt meghaladóan mőködött, a Szolgáltató köteles a megelılegezett költséget visszatéríteni és a vízfogyasztás adatait a kérelem beadását megelızı leolvasástól számítva a hiba arányában helyesbíteni és a díjkülönbözetet a Fogyasztónak visszafizetni. 15. Ezen szolgáltatási szerzıdést a felek határozatlan idıre kötik. A határozatlan idıre kötött szerzıdést szerzıdésszegés esetén 30 napos határidıvel bármelyik fél felmondhatja. 18. A szerzıdı felek közös akarattal kijelentik, hogy ezen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 38/1995. (IV.5.) Korm.rend. - a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl -, a végrehajtásra vonatkozó önkormányzati rendelet, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók. Ezen Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdést felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá. Kelt: Szolgáltató Fogyasztó... Tulajdonos

14 14 1. b.sz. melléklet Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (gazdálkodó szervezet fogyasztók esetén kötendı) amely létrejött egyrészrıl... (székhely)... fogyasztói bejelentések ügyintézésének telephelye és telefonszáma:...mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészrıl:... székhelye:...bankszámlaszáma:...(mint fogyasztó) a továbbiakban: fogyasztó között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a viziközmő hálózatba bekötött ingatlan használójának ivóvizet szolgáltat, illetıleg az ingatlanon keletkezı szennyvizek elvezetését biztosítja. Szolgáltató a külön jogszabályban és a Vízjogi Üzemeltetési Engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen a viziközmővek teljesítıképességének mértékéig köteles szolgáltatni. 2. Fogyasztó jogosult a használatában lévı ingatlan közüzemi vízellátására, valamint a keletkezett szennyvíz kibocsátására. 3. A szolgáltatás megkezdésének idıpontja: - a már folyamatosan teljesített szolgáltatás jelen szerzıdési feltételekkel, a szerzıdés aláírásával egyidejőleg - új bekötés esetén a használatba vételi jegyzıkönyv szerint 4. A szolgáltatás helye: 4.1. Ivóvíz fogyasztási hely:... helyiség... utca... házszám.... lépcsıház... ajtó (konkrétan az azonosító hely) 4.2.Szennyvízelvezetési hely:...helyiség...utca... házszám.... lépcsıház...ajtó

15 Fogyasztó kijelenti, hogy az ingatlant a következı jogcímen használja: tulajdonos, bérlı, egyéb jogcímen használó:...(megfelelı jogcím aláhúzandó) 4.4. Amennyiben a fogyasztó nem tulajdonos, a tulajdonos adatai: Név... Lakcím:... kell A Fogyasztó kijelenti, hogy Napi vízfelhasználási igénye:...m 3 /nap Napi szennyvízelvezetési igénye:...m 3 /nap (több fogyasztási hely esetén a szerzıdés mellékletében külön-külön rögzíteni a fenti adatokat.) 5. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy közmőfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettsége van. Amennyiben jelen szerzıdésben meghatározott mennyiséghez képest többlet igénye van, akkor ezt elızetesen köteles a szolgáltatónak bejelenteni és kezdeményezni ezen szolgáltatási szerzıdés módosítását. 6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy számlázási rendje szerint az ingatlanon belül elhelyezett bekötési vízmérıt leolvassa és annak alapján a Fogyasztónak számlát bocsát ki. 7. A Fogyasztó kötelezettséget vállal a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékének kiegyenlítésére. Fizetés módja: - készpénz - banki átutalás - azonnali inkasszó (megfelelı rész aláhúzandó) Fogyasztó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki kamat kétszeresének megfelelı késedelmi kamat megfizetésére köteles.

16 16 8. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bekötési vízmérı leolvasása akadályoztatás miatt meghiúsul, úgy a leolvasó által a helyszínen hagyott adatközlı nyomtatványon a vízmérı tényleges állását 48 órán belül eljuttatja a Szolgáltatónak. 3 Ennek hiányában az adott fogyasztási idıszakra a Szolgáltató a számlázandó idıszakot megelızı hónap vízfogyasztását számlázza, mely a következı leolvasási idıszak tényleges fogyasztásával kerül elszámolásra. 9. A Fogyasztó számla kézhezvételét követı 15 napon belül élhet kifogásolási jogával, mely a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatállyal. 10. A Fogyasztó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a díjfizetési kötelezettségét elmulasztja, a 38/1995. (IV.5.) Korm rendelet 9. értelmében az eredménytelen felszólítástól számított 30. naptól Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti, illetıleg három hónapon túli díjtartozás esetén 30 napos határidıvel a Szolgáltatási Szerzıdést felmondhatja. 11. A Szolgáltató a Fogyasztó kérésére és költségére a szolgáltatást szüneteltetheti, illetve megszüntetheti. A szolgáltatás szüneteltetésének igényét, továbbá a Fogyasztó személyében beálló változást a Szolgáltatónak írásban be kell jelenteni, a változásig felmerült díjak egyidejő rendezésével. A fogyasztó-változás bejelentés elmulasztásának következményeiért a Fogyasztó felel. 12. A Fogyasztó köteles gondoskodni a vízmérı hely hozzáférhetıségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérı fagy elleni megfelelı védelmérıl. A vízmérı rendellenes mőködésérıl a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles. 13. A vizdíjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérıt és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen megırzéséért, védelméért a Fogyasztó felelıs, és a neki felróható okból megrongálódott vízmérı javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá újrahitelesítésének költségeit a Fogyasztó viseli. A zár vagy a vízmérı megsérülése esetén a Szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét a számlázandó idıszakot megelızı 12 hónap vízfogyasztása figyelembevételével számított 1 havi átlag alapján állapítja meg.

17 17 A vízmérı szándékos rongálásának esete, a szolgáltatásból történı kizárást is maga után vonhatja. 14. A Szolgáltató kötelezettsége és felelıssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási pont a 38/1995. (IV.5.) Korm. rend pontjaiban megfogalmazott bekötıvezetékek Fogyasztó felıli végpontja, bekötési vízmérı hiányában ill. amennyiben a bekötési vízmérı nem a rendelet szerinti vízmérı aknába kerül elhelyezésre, úgy a szolgáltatási pont a valós vagy elméleti telekhatár. 4 A fogyasztó felelısségi körébe tartoznak a szolgáltatási ponttól a Fogyasztó irányában esı házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, és ezekhez csatlakozó berendezések, melyeknek a meghibásodásából eredı károkat a Fogyasztó viseli. 15. A szennyvízelvezetési szolgáltatási pontba csak olyan minıségő szennyvíz vezethetı be, mely a szennyvízelvezetı mővet nem károsítja (4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés). 16. Mellékvízmérı felszereléséhez az ingatlan tulajdonosának és a Szolgáltatónak a hozzájárulása is szükséges. A mellékvízmérı létesítésének minden költsége a Fogyasztót terheli, üzembehelyezésével egyidejőleg külön szolgáltatási szerzıdést kell kötni. 17. A Szolgáltató gondoskodik a bekötési vízmérı idıszakos hitelesítésérıl, melynek költségei a Szolgáltatót terhelik. 18. Ha a Fogyasztó a mért vízfogyasztást nagyságát vitatja, úgy a 38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet 19. szerint a költségek megelılegezésével a vízmérı rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését kérheti. Amennyiben a vizsgálat ill. a hitelesítés azt állapítja meg, hogy a vízmérı a Fogyasztó hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tőrési határt meghaladóan mőködött, a szolgáltató köteles a megelılegezett költséget visszatéríteni és a vízfogyasztás adatait a kérelem beadását megelızı leolvasástól számítva a hiba arányában helyesbíteni és a díjkülönbözetet a Fogyasztónak visszafizetni. 19. A viziközmő fejlesztési hozzájárulásban lekötött vízmennyiség vagy a megvásárolt építési vízmennyiség túllépése esetén a Szolgáltató jogosult a

18 18 módosított hozzájárulás befizetésén túl a tárgyi hónapban mért túlfogyasztásra 100 %-os pótdíjat kivetni. 20. Ezen Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdést a felek határozatlan idıre kötik. A határozatlan idıre kötött szerzıdést szerzıdésszegés esetén 30 napos határidıvel bármelyik fél felmondhatja. 21. A szerzıdı felek közös akarattal kijelentik, hogy ezen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 38/1995. (IV.5.) Korm. rend - A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl - a végrehajtásra vonatkozó 5 önkormányzati rendelet, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók. Ezen Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdést felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt írtak alá. Kelt: Szolgáltató Fogyasztó... Tulajdonos

19 19 Közüzemi szolgáltatási szerzıdés (Mellékvízmérıvel ellátott ingatlanoknál) 1/c. sz. melléklet 1. Ezen szerzıdés a lakóépület üzemeltetıje:...lakásszövetkezet *...Társasházi lakóközösség*...ingatlankezelı, gazdálkodó szervezet* (továbbiakban: Fenntartó), valamint a mellékvízmérı tulajdonosa *, használója* (cím...sz. alatti ingatlan tulajdonos: (név, azonosító adatok, magánszemélynél: születési hely, anyja neve, sz.ig.száma, jogi személynél: székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám) bérlıje*, egyéb jogcímen használója*... (név, azonosító adatok, magánszemélynél: születési hely, anyja neve, szem. ig.száma, jogi személynél: székhely, céljegyzékszám, adószám, bankszámlaszám) (továbbiakban: Fogyasztó) továbbá,... (a továbbiakban: Szolgáltató ) között jött létre a mai napon az alábbi feltételekkel: 2. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Fenntartó Szolgáltatóval közvetlen szolgáltatási szerzıdéses jogviszonyban áll az épület vízellátására*, szennyvízelvezetésére* vonatkozóan és a Fogyasztónál az elkülöníthetı vízfelhasználás mérése céljából... db hidegvízmérı (a továbbiakban: mellékvízmérı) került felszerelésre. A szerzıdı felek közös akarattal kijelentik, hogy a hatályos idevonatkozó jogszabály szerint a szolgáltatási pont jelen esetben a bekötési vízmérı, ezért a közszolgáltatási szerzıdés a Fenntartó és a Szolgáltató között jött létre, amíg a Szolgáltató és a Fogyasztó között egy elszámolási jogviszony keletkezik. 3. A Szolgáltató felelısségi köre a kezelésében lévı vezetékhálózatra terjed ki, amely a bekötési vízmérıig (szolgáltatási pontig) tart. A bekötési vízmérın belüli vezetékek és az azon elhelyezett szerelvények - beleértve a mellékvízmérıt is*, amennyiben az nem került át a Szolgáltató tulajdonába -, a Fenntartó és Fogyasztó felelısségi körébe tartozik. Ebbıl következik, hogy a belsı

20 20 vezetékrendszer fenntartása nem a Szolgáltató feladata, így az azon keletkezett meghibásodásból eredı károkért, vízellátási zavarokért a Szolgáltató nem felel. 2 A Fenntartó és a Fogyasztó közötti jogviszony tekintetében az alapszabályban*, társasházi szerzıdésben* vagy egyéb belsı jogviszonyt rendezı szerzıdésben* foglaltak az irányadók. 4. A Fogyasztó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított ivóvizet háztartási*, termelési* célra használja fel. Amennyiben termelési célt szolgál a fogyasztás, külön szerzıdést kell kötni. 5. A Fenntartó hozzájárul, hogy a Fogyasztó ingatlanán (lakásában*, egyéb célra használt helyiségében* a saját vízfelhasználását mérı... darabszámú hidegvízmérıt szereltessen fel a Szolgáltató mőszaki elıírásai szerint a saját költségére, s hogy ez a mellékvízmérı (ezek a mellékvízmérık) a továbbiakban az épület fogyasztását mérı... fogyasztói számú helyen beépített... mérető bekötési vízmérı mellékvízmérıjeként szerepeljen(ek) 6. A Szolgáltató kötelezettsége: a./ A Szolgáltató folyamatosan a Vízmő Üzemeltetési Engedélyben elıírt követelményeknek megfelelı minıségő ivóvizet köteles szolgáltatni a bekötési vízmérınél. b./ A Szolgáltató köteles a mellékvízmérıt zárral ellátni és nyílvántartásba venni. c./ A jelen szerzıdéssel Szolgáltató és a Fogyasztó között elszámolási jogviszony keletkezik, melynek keretében a Szolgáltató számlázási rendje szerint leolvassa a mellékvízmérıt és közvetlenül a fogyasztónak számláz a hatályos díjtételek szerint. d./ Nem kötelessége a Szolgáltatónak - amennyiben nem tulajdona - a mellékvízmérı(k) karbantartása, javítása, idıszakonként hitelesítése. Ezeket a feladatokat - beleértve a mellékvízmérı elsı alkalommal történı felszerelését is

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014....-jétıl Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 10 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 10 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú

Részletesebben

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez 1. A közüzemi szerződés tárgya, a szolgáltatások műszaki, mennyiségi, minőségi jellemzői A Hajdú-Bihari

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 16, d./ határozata: 94-104, Száma:

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY U. 24. ÜZLETSZABÁLYZAT. Sátoraljaújhely, 2012. július 15.

ZEMPLÉNI VÍZMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY U. 24. ÜZLETSZABÁLYZAT. Sátoraljaújhely, 2012. július 15. ZEMPLÉNI VÍZMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY U. 24. ÜZLETSZABÁLYZAT Sátoraljaújhely, 2012. július 15. Módosítva: 2013.08.07. Hivatal által jóváhagyva: 2013.október 3. Lakatos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2011.(IX.20.), 32/2010.(XI.16.), 20/2009.(VI.26.) és 11/2006.(IV.13.)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 7/2002.(III.21.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben az 53/2006.(XII.12.), 2/2008.(I.29.), 40/2008.(IX.30.), 30/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben