Általános rendelkezések 1. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések 1. 2"

Átírás

1 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1 Általános rendelkezések 1. 2 A rendelet célja, hogy a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározza a szolgáltató és a fogyasztó jogait és kötelezettségeit Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén. 1/A. 3 A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén lévı a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. üzemeltetésében álló víziközmővek szolgáltatásaira és a szolgáltatásait igénybevevıkre. 1/B. 4 Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló Korm.rendeletben a szolgáltató hatáskörébe utalt feladatokat a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft látja el. 2. A szolgáltatás feltételeit tartalmazó közüzemi szolgáltatási szerzıdést magánszemélyek esetén az 1/a. - gazdálkodó szervezetek esetén az 1/b - mellékvízmérıvel ellátott ingatlanok esetén az 1/c számú mellékletek alapján kell megkötni Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 6.. Hatályos május 1-tıl. 2 Beillesztette a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 7.. Hatályos május 1-tıl. 3 Beillesztette a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 7.. Hatályos május 1-tıl. 4 Átszámozta a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 7.. Hatályos május 1-tıl.

2 2 (1) Új közmőcsatlakozás esetén a szolgáltatási szerzıdés létrejöttének feltétele a Korm.rend. létesítési elıírásainak teljesülése, a bekötés megvalósításakor szükséges közmőbekötési engedély megszerzése. Ha a közmőbekötési engedéllyel megküldött szolgáltatási szerzıdés ajánlatát a fogyasztó nem fogadja el, illetıleg a szerzıdést nem írja alá 15 napon belül, a szolgáltató az ingatlan hálózatba történı bekötését, a szolgáltatás teljesítésének megkezdését megtagadhatja. (2) A már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén a szerzıdést a Korm.rendelet 25. (3) bekezdése elıírásainak megfelelıen kell megtenni. Gazdálkodó szervezeteknél figyelembe kell venni a Korm.rend. 4. (2) bekezdése elıírásainak teljesíthetıségét is. Ha a fogyasztó véleményeltérése elfogadhatatlan illetve a Korm.rend. 4. (2) bekezdése vagy a 10. (2) bekezdése alá tartozó, a szolgáltató az ingatlan bekötésén már folyamatosan teljesített szolgáltatást, változatlan szolgáltatási feltételek mellett köteles teljesíteni. (1) A viziközmő fejlesztési hozzájárulás mértéke gazdálkodó szervezetek esetén: ivóvízbekötés esetén: Ft/m 3 /d szennyvízbekötés esetén: Ft/m 3 /d 4. (2) A viziközmő fejlesztési hozzájárulás mértéke lakossági bekötések esetén: - zártkerti ingatlan bekötése esetén: ivóvízbekötés esetén: Ft csatornabekötés esetén: Ft (3) A viziközmő fejlesztési hozzájárulást gazdálkodó szervezetek esetén a bekötési tervben megjelölt mennyiséget figyelembevéve kell meghatározni, a minimálisan leköthetı mennyiséget alapul véve. (0,1 m 3 /d) (4) A már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén a gazdálkodó szervezet részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növelésére kerül sor, a viziközmő fejlesztési hozzájárulást szintén a fenti (1) és (3) bekezdés alapján kell meghatározni. A már lekötött mennyiség meghatározása: - meglévı megállapodás - ennek hiányában a szerzıdés idıpontját megelızı egy év során mért maximális havi fogyasztás napi átlaga, minden megkezdett m3/d mennyiséget figyelembevéve. (5) Gazdálkodó szervezetek tulajdonosváltozás esetén a lekötött viziközmő fejlesztési hozzájárulás átadásátvételérıl nyilatkozni kötelesek. (6) Ha a fogyasztó az ingatlanon gazdálkodási tevékenységet folytat (Ptk ) köteles az ott felhasznált vízmennyiséget mellékvízmérıvel mérni és a viziközmő fejlesztési hozzájárulást fizetni. (7) A viziközmő a fejlesztési hozzájárulások - (1) és (2) bekezdés - mértékét az önkormányzat évenként határozza meg. (1) A hatóságilag elrendelt bekötés költsége, amennyiben a tulajdonos ennek ellenértékét nem fizeti meg: A Környezetvédelmi alapból fizetendı. 5 (2) Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. 6 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

3 3 6. Ha több tulajdonostárs közül nem mindegyik kéri a bekötést, a bekötési kérelmet a tulajdoni lap vagy szerzıdés szerinti többi tulajdonostársnak is alá kell írni. 7. (1) A házi és csatlakozó viziközmő hálózat meghibásodásából eredı károk kijavításáról illetve az elıírásoktól eltérı viziközmő használat megszüntetésérıl a fogyasztó saját költségén gondoskodni köteles, valamint a meghibásodásból eredı károkért a felelısség az ingatlan tulajdonosát illetve a bekötési vízmérı szerinti, a szolgáltatási ponton szolgáltatási szerzıdést kötött fogyasztót terheli. (2) 7 Ha az ellenırzés olyan hibákat illetve elıírásoktól eltérı viziközmő használatot tár fel, mely a közüzemi szolgáltatást valamilyen módon közvetlen vagy közvetve veszélyezteti, a szolgáltató jogosult a település jegyzıjének egyidejő értesítése mellett az adott szolgáltatási helyen a szolgáltatást azonnal felfüggeszteni, mindaddig, amíg a fogyasztó a veszélyeztetést megszünteti. (3) 8 8. A szolgáltatási díjakat az önkormányzat évenként, legkésıbb minden év február 28-ig külön önkormányzati rendeletben határozza meg, melyrıl rendeletben elıírt módon tájékoztatja a fogyasztókat. 9. (1) A fogyasztásról készült számla kiegyenlítése történhet: pénzbeszedı útján, csekken, banki átutalással, pénzbeszedık útján történı fizetés esetén a számla átadásakor azonnal, míg a többi esetben 8 banki napon belül kell a számlát kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg, a szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámítására. (2) 9 (3) (1) A létfenntartáshoz valamint a közegészségügyi követelmények teljesüléséhez szükséges vízellátás biztosításánál a Korm.rendelet 10. (3) és (4) bekezdésében elıírtakat, mint minimális feltételeket biztosítani kell. A tőzvédelmi követelmények teljesüléséhez szükséges vízellátás biztosításánál a 10. (5) bekezdése szerint kell eljárni. (2) A korlátozás lehet: - idıbeli korlátozás: a fogyasztó a napszaknak csak egyes idıszakában kap vizet, - a bekötés teljes elzárása: abban az esetben történhet meg, ha a fogyasztó 150 m-en belül közkifolyóról tud vizet vételezni. - egyéb vízkorlátozás a 2. számú mellékletben foglaltak szerint. (3) A gazdálkodó szervezet teljes vízfelhasználása termelési célú vízfelhasználásnak minısül. 11. (1) Amennyiben a díjfizetés elmulasztása miatti korlátozásra illetve megszüntetésre kerül sor, a teljes körő szolgáltatás helyreállítására csak akkor kerülhet sor, ha a fogyasztó megfizette a kamatokkal növelt tartozását, valamint a korlátozás, elzárás és újraindítás tényleges költségeit. 7 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (3) bek. b) pontja. Hatályos május 1-tıl. 8 Hatályon kívül helyezte a 12/2000.(V.3.) Kgyr. 8. (2) bek. Hatálytalan: május 3-tól. 9 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 10 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

4 4 (2) A díjfizetés elmulasztása miatti szüneteltetés vagy korlátozás a fogyasztási szerzıdést automatikusan megszünteti. A hátralék megfizetése után új szerzıdést kell kötni A közmőves ivóvízellátás 13. Az ivóvízszolgáltatási pont közmőcsatlakozás esetén az ivóvíz bekötıvezetékének a fogyasztó felıli végpontja a Korm.rendelet 2. (9) és (13) bekezdésében illetve a 11. (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint. Amennyiben a bekötési vízmérı nem a rendelet szerinti vízmérıaknába kerül elhelyezésre, úgy a szolgáltatási pont a valós vagy elméleti telekhatár. 14. A szolgáltatási kötelezettségtıl eltérı szolgáltatás biztosításának teljes többletköltsége az igénylı fogyasztót terheli. A fogyasztónak az eltérı szolgáltatást igénylı kérelmében nyilatkoznia kell a többletköltségek vállalásáról Az ivóvíz bekötıvezeték kiépítését és a bekötési vízmérık felszerelését kizárólag a szolgáltató vagy az általa megbízott kivitelezı végezheti. Az ingatlan ivóvíz bekötıvezeték létesítését az igénylı által megfizetett "építési hozzájárulás" után a szolgáltató saját beruházásában végzi el. A gazdálkodó szervezetek ivóvíz bekötését a szolgáltató saját beruházásban - a viziközmő fejlesztési hozzájárulás és a beruházási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos megállapodás megkötése után - valósítja meg. 16. A szolgáltatónak jogában áll visszautasítani azokat a kérelmeket, amelyeket úgy találja, hogy nem felelnek meg a bekötés üzemeltetési és karbantartási feltételeinek illetve, amelyek indokolatlanok az adott vízhasználat esetében. 17. Minden fogyasztó, akinek a telkén olyan vezetékes rendszer üzemel, amely nem közmőhálózatból származó vizet vezet, a szolgáltató elızetes felszólítására, köteles arról mőszaki adatokat szolgáltatni. 18. A bekötési vízmérı felszerelésének költségei a fogyasztót terhelik. 19. A tőzoltóvíz vételezésére rendszeresített tőzcsap vagy tüzivízhálózat egyéb célra történı rendszeres engedélyezett igénybevétele, csak az erre alkalmas mérıvel ellátott állványcsövön keresztül történhet. Az illetéktelen fogyasztások megakadályozása és kizárása az igénybevevı feladata és kötelessége Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 12 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 13 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 8.. Hatályos május 1-tıl.

5 5 A szolgáltató a fogyasztók egészségét veszélyeztetı vízminıség romlás esetén a Korm. rendelet 15. -ában leírtak szerint köteles eljárni. 21. (1) 14 Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérı az irányadó. A bekötési vízmérı és az elkülönített vízhasználatokat mérı mellékvízmérık mérési különbözetébıl megállapított fogyasztási különbözetet - a Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése alapján - a bekötési vízmérı szerinti fogyasztó köteles megfizetni a szolgáltatónak; a szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen belüli belsı elszámolás módjáról (2) 15 (3) Ha a mellékvízmérıkön mért fogyasztás összege a bekötési vízmérın mért összegzett fogyasztást 10 %-kal meghaladja, a szolgáltató köteles a lakóközösséget errıl írásban értesíteni (vízcsıtörés gyanúja a bekötési vízmérı és a mellékvízmérık közt) és közremőködni a hiba felderítésében szakértıi szinten. (4) A számlázások közötti idıszakban történı árváltozások esetén a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget idıarányosan kell megbontani a díjváltozás elıtti és utáni idıszakra. A vízmérık leolvasását vagy az átalányfogyasztás megállapítását, továbbá a megállapított fogyasztás számlázását a szolgáltató legalább két havi ciklusban köteles elvégezni. A leolvasásokat egész m3 értékre kell elvégezni. (5) Amennyiben a bekötési vízmérın mért vízhasználati díjat a bekötési vízmérı szerinti fogyasztó nem fizeti meg, a Korm.rendelet 9. -ban foglalt jogkövetkezmény alkalmazása alól a bekötési vízmérı után kiépített mellékvízmérın mért elkülönített vízhasználat díjának megfizetése nem kizáró, nem mentesítı körülmény. 22. (1) 16 Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérı nem mér, rendellenesen vagy hibásan mőködik, illetıleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a Korm. rendelet 17. -ának (4) bekezdése alapján - a megelızı 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelızı legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani. (2) Amennyiben az ingatlan bekötési vízmérıvel nem rendelkezik, a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a 3. számú melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni A házi ivóvízvezeték a fogyasztó által nem ellenırizhetı vagy nem karbantartható helyen történı rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztás megállapítására a 22. elıírása irányadó. 24. Amennyiben a mellékvízmérı beépítését a gazdálkodó szervezet elkülönített vízhasználatának mérésére igényli, a hozzájárulás megadása tekintetében a Korm.rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása kötelezı A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérık és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megırzéséért és védelméért a fogyasztó felelıs, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérı javításának, 14 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 9.. Hatályos május 1-tıl. 15 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 16 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 17 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 18 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl.

6 6 pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit - a Korm. rendelet 17. -ának (2) bekezdése alapján - köteles a szolgáltatónak megtéríteni. 26. (1) Amennyiben a vizsgálat illetıleg a hitelesítés azt állapítja meg, hogy a vízmérı a fogyasztó hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tőrési határt meghaladóan mőködött, a szolgáltató köteles a megelılegezett költséget visszatéríteni és a vízfogyasztás adatait a kérelem beadását megelızı leolvasástól számítva a hiba arányában helyesbíteni és a díjkülönbözetet a fogyasztónak visszafizetni. (2) (1) Tőz vagy tőzvédelmi gyakorlat esetén a fogyasztónak tartózkodniuk kell saját hálózatuk használatától, kivéve a kényszerítı körülményeket (jelentıs értékő kármegelızés). Tőz esetén a szolgáltató jogosult a hatékonyabb vízszolgáltatás érdekében a hálózaton zárásokat eszközölni. A közterületi tőzcsapok karbantartása és annak költsége a szolgáltatót terheli. (2) A tőzoltáshoz a fogyasztó jogosult igénybe venni azt a maximális vízmennyiséget, amit a hálózat a tüzivíz bekötı vezetékre leadni képes, de nem jogosult arra, hogy a szivattyúval megszívja a vezetéket. (3) Amennyiben közterületi tőzcsapról illetve belsı mérıvel ellátott tőzvédelmi hálózatról a vizet ténylegesen tőzoltásra használták, az így elhasznált víz után díjat fizetni nem kell. Szigorúan tilos a fogyasztónak: bekötési vízmérı és a gerincvezeték között a bekötésvezetékeket megcsapolni, - a vízmérı belsı szerkezetéhez nyúlni, plombát felszakítani - a bekötıvezetéken áteresztı szelep elzárásán és kinyitásán kivül más mőveletet végezni, - a gerincvezetéket megcsapolni A közmőves szennyvíz elvezetés 30. A szennyvíz bekötıvezeték kiépítését kizárólag a szolgáltató vagy az általa megbízott kivitelezı végezheti. Az ingatlan szennyvíz bekötését az igénylı által megfizetett "építtetési hozzájárulás" után a szolgáltató saját beruházásban végzi el. Gazdálkodó szervezetek szennyvízbekötését a szolgáltató saját beruházásban - a viziközmő fejlesztési hozzájárulás és a beruházási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos megállapodás megkötése után - valósítja meg. A bekötıvezeték létesítésekor a mélyépítési munkákat - tisztító akna és a földmunka - a fogyasztó vagy az általa megbízott is elvégezheti a szolgáltató mőszaki elıírásainak betartása mellett A csatlakozó házi szennyvízhálózatot a Korm. rendelet 21. -ának (3) bekezdése alapján - a szennyvíz összetételének ellenırzésére alkalmas aknával vagy tisztítónyílással kell kialakítani. 19 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 20 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 21 Hatályon kívül helyezte a 12/2000.(V.3.) Kgyr. 8. (2) bek. Hatálytalan: május 3-tól. 22 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl.

7 7 32. Gazdálkodó szervezet esetében, ha technológiai változás, termékváltás vagy egyéb okból változik a szennyvíz összetétele, azt elıre írásban jelezni kell a szolgáltató részére, a szennyvíz várható összetételének megjelölésével. Jelentıs változás esetén a bekötési kérelmet meg kell ismételni a változások feltüntetésével (1) Építményt elhelyezni, ha annak telke elıtt közmőves szennyvízelvezetı (közcsatorna) van az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 47. (1) bekezdése alapján - csak a közcsatornára való rákötéssel lehet. (2) A közcsatorna elkészülte elıtt elhelyezett, meglévı építmény szennyvízcsatorna -hálózatra való rákötése, a közcsatorna elkészültét (átadását) követı egy éven belül kötelezı. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti rákötésre a közcsatorna elkészültét követı egy éven belül nem kerül sor, a jegyzı a Korm. rendelet 4. -ának (3) bekezdése alapján eljárva vízgazdálkodási jogszabály megsértése címén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendeli. 34. (1) A bekötıvezetéken belüli akna, vezeték és mőtárgyai a fogyasztó tulajdona. Annak karbantartásáról a fogyasztó köteles gondoskodni. Ennek elmulasztásából eredı valamennyi kár a fogyasztót terheli. (2) A szolgáltató által elıre tervezett javítási vagy karbantartási munkálatok végzése alatt a szolgáltatás nem korlátozható A csatornadíj számlázása együtt történik a vízdíj számlázásával. A szennyvíz mennyiség meghatározásánál a Korm. rendelet 24. -a szerint kell eljárni. Szigorúan tilos a fogyasztónak: elválasztott rendszerben a csatornázott területen a csatornába csapadékvizet vezetni, - nyomás alatti szennyvízelvezetés esetén a rendszerbe csapadékvizet vezetni, - a csatornába háztartási szemetet, állati tetemet és egyéb a csatornát károsító anyagot vagy környezetszennyezı anyagot tenni - az engedélyezett minıségő szennyvíztıl eltérı minıségő szennyvizet bevezetni (1) Aki a) tőzcsapot, valamint a szolgáltató tulajdonát képezı viziközmőhöz, viziközmő bekötéshez tartozó bármely berendezést engedély nélkül, vagy rendeltetésétıl eltérıen használ, b) viziközmő hálózatra engedély nélkül bekötést végez, c) közkifolyót rendeltetésétıl eltérıen használ, d) ivóvíz közmőhálózatra házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköt, e) 27 f) Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 24 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör Hatályos május 1-tıl. 25 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 26 Módosította a 12/2000.(V.3.) Kgyr Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

8 8 szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt szabálysértés miatt a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. Vegyes rendelkezések 38. (1) 29 Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén viziközmő törzshálózat kiépítését - az önkormányzat által lebonyolított beruházásokat kivéve - kizárólag a szolgáltató vagy az általa megbízott viziközmővek építésére jogosult kivitelezı végezheti a mindenkor érvényes mőszaki elıírásoknak és szabványoknak megfelelıen, betartva a közbeszerzésrıl szóló törvény elıírásait. A beruházó köteles a szolgáltatót a beruházás elıkészítésébe bevonni ill. az építési engedély kiadásával egyidejőleg a beruházás fedezetéül szolgáló "pénzügyi forrás" átadásával a viziközmő beruházás pénzügyi bonyolítására megbízni. (2) A lakossági társulásból létrehozott közmővekre, üzembehelyezés után, utólag rákötı fogyasztónak a közmőépítési hozzájárulást a bekötés engedélyezése során be kell fizetni a szolgáltatónak, ennek mértéke a rendelet 4. (1) bekezdésében elıírt érték 1 m3/d-ra esı összege. (3) A viziközmő törzshálózat üzembehelyezésérıl a szolgáltató köteles gondoskodni. 39. (1) A szolgáltató meghatározott idıtartamra ideiglenes bekötést is engedélyezhet, ha az nem veszélyezteti a szolgáltatást. Ideiglenes bekötés esetében a szolgáltatási feltételeket külön szerzıdésben kell szabályozni. (2) Társasház építés esetén a kivitelezı ideiglenes bekötést kérhet az építési víz biztosítására. Végleges bekötés csak akkor létesíthetı, ha a társasház alapító okiratának a létrehozásáig valamelyik lakástulajdonos vállalja a díj megfizetését és aláírja a fogyasztási szerzıdést. (3) Az építıipari társulások az építési vízre kötelesek viziközmő fejlesztési hozzájárulást fizetni. Az így megvásárolt mennyiség a város területén bárhol felhasználható Jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. Hatálybalépés 42. A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén lévı a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft üzemeltetésében álló viziközmővek szolgáltatásaira és a szolgáltatásait igénybevevıkre. A rendelet március 1-én lép hatályba. 28 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl. 29 Módosította a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek. f) pontja. Hatályos május 1-tıl. 30 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör. 24. (2) bek, f) pontja. Hatálytalan május 1-tıl.

9 9 A kihirdetés napja február 15. Kocsis Imre Antal polgármester dr. Palkó László jegyzı A rendeletet módosította a: 12/2000.(V.3.) Kgyr. 3. és 8. 16/2004.(IV.30.) szekszárdi ör a, a 24. (2) bek. f) pontja és a 24. (3) bek b) pontja

10 10 Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı) 1/a. sz. melléklet amely létrejött egyrészrıl... (székhely)... fogyasztói bejelentések ügyintézésének telephelye és telefonszáma:...mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészrıl:... (név, azonosító adatok: születési hely, anyja neve, személyi ig. száma:...) mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1./ A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a viziközmő hálózatba bekötött ingatlan használójának ivóvizet szolgáltat, illetıleg az ingatlanon keletkezı szennyvizek elvezetését biztosítja. Szolgáltató a külön jogszabályban és a Vízjogi Üzemeltetési Engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen - a viziközmővek teljesítıképességének mértékéig - köteles szolgáltatni. 2. A szolgáltatás megkezdésének idıpontja - a már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén jelen szerzıdési feltételekkel, a szerzıdés aláírásával egyidejőleg - új bekötés esetén a használatbavételi jegyzıkönyv szerint 3. A szolgáltatás helye: 3.1. Ivóvíz fogyasztási hely:...helység... utca... házszám... lépcsıház... ajtó (konkrétan az azonosító hely) Szennyvízelvezetési hely:... helység... utca...házszám... lépcsıház... ajtó. Fogyasztó kijelenti, hogy az ingatlant a következı jogcímen használja: tulajdonos, bérlı, egyéb jogcímen használó:...megfelelı jogcím aláhúzandó) 3.3. Amennyiben Fogyasztó nem tulajdonos, a tulajdonos adatai:

11 11 2 Név:... Lakcím: Fogyasztó jogosult a használatban lévı ingatlan közüzemi vízellátására, valamint a keletkezett szennyvíz kibocsátására. Fogyasztó kijelenti, hogy a vizet ivó- és háztartási célra kívánja felhasználni. amennyiben ettıl eltérı, termelési célú vízfelhasználást folytat, akkor elızetesen kezdeményeznie kell jelen szolgáltatási szerzıdés módosítását, a napi vízigény valamint az elvezetendı szennyvíz mennyiségének megjelölésével. 5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy számlázási rendje szerint az ingatlanon belül elhelyezett bekötési vízmérıt leolvassa és annak alapján Fogyasztónak számlát bocsát ki. 6. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bekötési vízmérı leolvasása akadályoztatás miatt meghiúsul, úgy a leolvasó által a helyszínen hagyott adatközlı nyomtatványon a vízmérı tényleges állását 48 órán belül eljuttatja a Szolgáltatónak. Ennek hiányában az adott fogyasztási idıszakra a Szolgáltató, a fogyasztott víz mennyiségét, a számlázandó idıszakot megelızı 12 hónap vízfogyasztása figyelembevételével számított 1 havi átlag alapján állapítja meg, illetve ha ez nem lehetséges, úgy havi 10 m3 kerül leszámlázásra, illetve utólagos elszámolásra. 7. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a számla bemutatásakor kiegyenlíti. Banki megbízás esetén a Szolgáltató vállalja a szolgáltatási díj beszedését a Fogyasztó folyószámlájáról. A Fogyasztó a számla kézhezvételét követı 15 napon belül élhet kifogásolási jogával, mely a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatállyal. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jogszerő kamattal növelt tıke követelésére jogosult. 8. Ha a Fogyasztó a számla bemutatásakor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató a 38/1995. (IV.5. ) Korm rendelet 9. értelmében a szolgáltatást korlátozhatja. 9. A Szolgáltató a Fogyasztó kérésére és költségére a szolgáltatást szüneteltetheti, illetve megszüntetheti. A szolgáltatás szüneteltetésének igényét,

12 12 továbbá a Fogyasztó személyében beálló változást a Szolgáltatónak írásban kell jelenteni, a változásig felmerült díjak egyidejő rendezésével. A fogyasztóváltozás bejelentés elmulasztásának következményeiért a Fogyasztó felel A Fogyasztó köteles gondoskodni a vízmérı akna, a vízmérı hely hozzáférhetıségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérı fagy elleni megfelelı védelmérıl. A vízmérı rendellenes mőködésérıl a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles. 11. A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérı és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen megırzéséért, védelméért a Fogyasztó felelıs és neki felróható okból megrongálódott vízmérı javításának, pótlásának, szerelésének további hitelesítésének költségeit a Fogyasztó viseli. A zár vagy a vízmérı megsérülése esetében a Szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét a számlázandó idıszakot megelızı 12 hónap vízfogyasztása figyelembevételével számított egy havi átlag alapján illetve, ha ez nem lehetséges, úgy az önkormányzati rendelet mellékletét képezı átalányfogyasztás szerint állapítja meg. A vízmérı szándékos rongálásának esete, a szolgáltatásból történı kizárást is maga után vonhatja. 12. A Szolgáltató kötelezettsége és felelıssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási pont a 38/1995. (IV.5.) Korm.rend. 2. (9) és (22) bekezdéseiben megfogalmazott bekötıvezetékek Fogyasztó felöli végpontja, bekötési vízmérı hiányában illetve, amennyiben a bekötési vízmérı nem a rendelet szerinti vízmérı aknába kerül elhelyezésre, úgy a szolgáltatási pont a valós vagy elméleti telekhatár. A Fogyasztó felelısségi körébe tartoznak a szolgáltatási ponttól a Fogyasztó irányába esı házi ivóvíz- és szennyvízhálózat és ezekhez csatlakozó berendezések, melyeknek a meghibásodásából eredı károkat a Fogyasztó viseli. 13. A szennyvízelvezetési szolgáltatási pontba csak ivó- és háztartási célú vízhálózatból keletkezı szennyvíz vezethetı be, mely a szennyvízelvezetı mővet nem károsítja. 14. Mellékvízmérı felszereléséhez az ingatlan tulajdonosának és a Szolgáltatónak a hozzájárulása is szükséges. A mellékvízmérı létesítésének minden költsége a Fogyasztót terheli, üzembehelyezésével egyidejőleg külön szolgáltatási szerzıdést kell kötni.

13 Szolgáltató gondoskodik a bekötési vízmérı idıszakos hitelesítésérıl, melynek költségei a Szolgáltatót terhelik. 16. Ha a Fogyasztó a mért vízfogyasztás nagyságát vitatja, úgy a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 19. szerint a költségek megelılegezésével a vízmérı rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését kérheti. 4 Amennyiben a vizsgálat illetıleg a hitelesítés azt állapítja meg, hogy a vízmérı a Fogyasztó hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tőrési határt meghaladóan mőködött, a Szolgáltató köteles a megelılegezett költséget visszatéríteni és a vízfogyasztás adatait a kérelem beadását megelızı leolvasástól számítva a hiba arányában helyesbíteni és a díjkülönbözetet a Fogyasztónak visszafizetni. 15. Ezen szolgáltatási szerzıdést a felek határozatlan idıre kötik. A határozatlan idıre kötött szerzıdést szerzıdésszegés esetén 30 napos határidıvel bármelyik fél felmondhatja. 18. A szerzıdı felek közös akarattal kijelentik, hogy ezen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 38/1995. (IV.5.) Korm.rend. - a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl -, a végrehajtásra vonatkozó önkormányzati rendelet, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók. Ezen Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdést felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá. Kelt: Szolgáltató Fogyasztó... Tulajdonos

14 14 1. b.sz. melléklet Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (gazdálkodó szervezet fogyasztók esetén kötendı) amely létrejött egyrészrıl... (székhely)... fogyasztói bejelentések ügyintézésének telephelye és telefonszáma:...mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészrıl:... székhelye:...bankszámlaszáma:...(mint fogyasztó) a továbbiakban: fogyasztó között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a viziközmő hálózatba bekötött ingatlan használójának ivóvizet szolgáltat, illetıleg az ingatlanon keletkezı szennyvizek elvezetését biztosítja. Szolgáltató a külön jogszabályban és a Vízjogi Üzemeltetési Engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen a viziközmővek teljesítıképességének mértékéig köteles szolgáltatni. 2. Fogyasztó jogosult a használatában lévı ingatlan közüzemi vízellátására, valamint a keletkezett szennyvíz kibocsátására. 3. A szolgáltatás megkezdésének idıpontja: - a már folyamatosan teljesített szolgáltatás jelen szerzıdési feltételekkel, a szerzıdés aláírásával egyidejőleg - új bekötés esetén a használatba vételi jegyzıkönyv szerint 4. A szolgáltatás helye: 4.1. Ivóvíz fogyasztási hely:... helyiség... utca... házszám.... lépcsıház... ajtó (konkrétan az azonosító hely) 4.2.Szennyvízelvezetési hely:...helyiség...utca... házszám.... lépcsıház...ajtó

15 Fogyasztó kijelenti, hogy az ingatlant a következı jogcímen használja: tulajdonos, bérlı, egyéb jogcímen használó:...(megfelelı jogcím aláhúzandó) 4.4. Amennyiben a fogyasztó nem tulajdonos, a tulajdonos adatai: Név... Lakcím:... kell A Fogyasztó kijelenti, hogy Napi vízfelhasználási igénye:...m 3 /nap Napi szennyvízelvezetési igénye:...m 3 /nap (több fogyasztási hely esetén a szerzıdés mellékletében külön-külön rögzíteni a fenti adatokat.) 5. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy közmőfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettsége van. Amennyiben jelen szerzıdésben meghatározott mennyiséghez képest többlet igénye van, akkor ezt elızetesen köteles a szolgáltatónak bejelenteni és kezdeményezni ezen szolgáltatási szerzıdés módosítását. 6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy számlázási rendje szerint az ingatlanon belül elhelyezett bekötési vízmérıt leolvassa és annak alapján a Fogyasztónak számlát bocsát ki. 7. A Fogyasztó kötelezettséget vállal a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékének kiegyenlítésére. Fizetés módja: - készpénz - banki átutalás - azonnali inkasszó (megfelelı rész aláhúzandó) Fogyasztó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki kamat kétszeresének megfelelı késedelmi kamat megfizetésére köteles.

16 16 8. A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bekötési vízmérı leolvasása akadályoztatás miatt meghiúsul, úgy a leolvasó által a helyszínen hagyott adatközlı nyomtatványon a vízmérı tényleges állását 48 órán belül eljuttatja a Szolgáltatónak. 3 Ennek hiányában az adott fogyasztási idıszakra a Szolgáltató a számlázandó idıszakot megelızı hónap vízfogyasztását számlázza, mely a következı leolvasási idıszak tényleges fogyasztásával kerül elszámolásra. 9. A Fogyasztó számla kézhezvételét követı 15 napon belül élhet kifogásolási jogával, mely a számla kiegyenlítésére nincs halasztó hatállyal. 10. A Fogyasztó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a díjfizetési kötelezettségét elmulasztja, a 38/1995. (IV.5.) Korm rendelet 9. értelmében az eredménytelen felszólítástól számított 30. naptól Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti, illetıleg három hónapon túli díjtartozás esetén 30 napos határidıvel a Szolgáltatási Szerzıdést felmondhatja. 11. A Szolgáltató a Fogyasztó kérésére és költségére a szolgáltatást szüneteltetheti, illetve megszüntetheti. A szolgáltatás szüneteltetésének igényét, továbbá a Fogyasztó személyében beálló változást a Szolgáltatónak írásban be kell jelenteni, a változásig felmerült díjak egyidejő rendezésével. A fogyasztó-változás bejelentés elmulasztásának következményeiért a Fogyasztó felel. 12. A Fogyasztó köteles gondoskodni a vízmérı hely hozzáférhetıségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérı fagy elleni megfelelı védelmérıl. A vízmérı rendellenes mőködésérıl a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles. 13. A vizdíjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérıt és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen megırzéséért, védelméért a Fogyasztó felelıs, és a neki felróható okból megrongálódott vízmérı javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá újrahitelesítésének költségeit a Fogyasztó viseli. A zár vagy a vízmérı megsérülése esetén a Szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét a számlázandó idıszakot megelızı 12 hónap vízfogyasztása figyelembevételével számított 1 havi átlag alapján állapítja meg.

17 17 A vízmérı szándékos rongálásának esete, a szolgáltatásból történı kizárást is maga után vonhatja. 14. A Szolgáltató kötelezettsége és felelıssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási pont a 38/1995. (IV.5.) Korm. rend pontjaiban megfogalmazott bekötıvezetékek Fogyasztó felıli végpontja, bekötési vízmérı hiányában ill. amennyiben a bekötési vízmérı nem a rendelet szerinti vízmérı aknába kerül elhelyezésre, úgy a szolgáltatási pont a valós vagy elméleti telekhatár. 4 A fogyasztó felelısségi körébe tartoznak a szolgáltatási ponttól a Fogyasztó irányában esı házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, és ezekhez csatlakozó berendezések, melyeknek a meghibásodásából eredı károkat a Fogyasztó viseli. 15. A szennyvízelvezetési szolgáltatási pontba csak olyan minıségő szennyvíz vezethetı be, mely a szennyvízelvezetı mővet nem károsítja (4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés). 16. Mellékvízmérı felszereléséhez az ingatlan tulajdonosának és a Szolgáltatónak a hozzájárulása is szükséges. A mellékvízmérı létesítésének minden költsége a Fogyasztót terheli, üzembehelyezésével egyidejőleg külön szolgáltatási szerzıdést kell kötni. 17. A Szolgáltató gondoskodik a bekötési vízmérı idıszakos hitelesítésérıl, melynek költségei a Szolgáltatót terhelik. 18. Ha a Fogyasztó a mért vízfogyasztást nagyságát vitatja, úgy a 38/1995. (IV.5.) Korm.rendelet 19. szerint a költségek megelılegezésével a vízmérı rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését kérheti. Amennyiben a vizsgálat ill. a hitelesítés azt állapítja meg, hogy a vízmérı a Fogyasztó hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tőrési határt meghaladóan mőködött, a szolgáltató köteles a megelılegezett költséget visszatéríteni és a vízfogyasztás adatait a kérelem beadását megelızı leolvasástól számítva a hiba arányában helyesbíteni és a díjkülönbözetet a Fogyasztónak visszafizetni. 19. A viziközmő fejlesztési hozzájárulásban lekötött vízmennyiség vagy a megvásárolt építési vízmennyiség túllépése esetén a Szolgáltató jogosult a

18 18 módosított hozzájárulás befizetésén túl a tárgyi hónapban mért túlfogyasztásra 100 %-os pótdíjat kivetni. 20. Ezen Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdést a felek határozatlan idıre kötik. A határozatlan idıre kötött szerzıdést szerzıdésszegés esetén 30 napos határidıvel bármelyik fél felmondhatja. 21. A szerzıdı felek közös akarattal kijelentik, hogy ezen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 38/1995. (IV.5.) Korm. rend - A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl - a végrehajtásra vonatkozó 5 önkormányzati rendelet, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv és egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók. Ezen Közüzemi Szolgáltatási Szerzıdést felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt írtak alá. Kelt: Szolgáltató Fogyasztó... Tulajdonos

19 19 Közüzemi szolgáltatási szerzıdés (Mellékvízmérıvel ellátott ingatlanoknál) 1/c. sz. melléklet 1. Ezen szerzıdés a lakóépület üzemeltetıje:...lakásszövetkezet *...Társasházi lakóközösség*...ingatlankezelı, gazdálkodó szervezet* (továbbiakban: Fenntartó), valamint a mellékvízmérı tulajdonosa *, használója* (cím...sz. alatti ingatlan tulajdonos: (név, azonosító adatok, magánszemélynél: születési hely, anyja neve, sz.ig.száma, jogi személynél: székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám) bérlıje*, egyéb jogcímen használója*... (név, azonosító adatok, magánszemélynél: születési hely, anyja neve, szem. ig.száma, jogi személynél: székhely, céljegyzékszám, adószám, bankszámlaszám) (továbbiakban: Fogyasztó) továbbá,... (a továbbiakban: Szolgáltató ) között jött létre a mai napon az alábbi feltételekkel: 2. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Fenntartó Szolgáltatóval közvetlen szolgáltatási szerzıdéses jogviszonyban áll az épület vízellátására*, szennyvízelvezetésére* vonatkozóan és a Fogyasztónál az elkülöníthetı vízfelhasználás mérése céljából... db hidegvízmérı (a továbbiakban: mellékvízmérı) került felszerelésre. A szerzıdı felek közös akarattal kijelentik, hogy a hatályos idevonatkozó jogszabály szerint a szolgáltatási pont jelen esetben a bekötési vízmérı, ezért a közszolgáltatási szerzıdés a Fenntartó és a Szolgáltató között jött létre, amíg a Szolgáltató és a Fogyasztó között egy elszámolási jogviszony keletkezik. 3. A Szolgáltató felelısségi köre a kezelésében lévı vezetékhálózatra terjed ki, amely a bekötési vízmérıig (szolgáltatási pontig) tart. A bekötési vízmérın belüli vezetékek és az azon elhelyezett szerelvények - beleértve a mellékvízmérıt is*, amennyiben az nem került át a Szolgáltató tulajdonába -, a Fenntartó és Fogyasztó felelısségi körébe tartozik. Ebbıl következik, hogy a belsı

20 20 vezetékrendszer fenntartása nem a Szolgáltató feladata, így az azon keletkezett meghibásodásból eredı károkért, vízellátási zavarokért a Szolgáltató nem felel. 2 A Fenntartó és a Fogyasztó közötti jogviszony tekintetében az alapszabályban*, társasházi szerzıdésben* vagy egyéb belsı jogviszonyt rendezı szerzıdésben* foglaltak az irányadók. 4. A Fogyasztó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított ivóvizet háztartási*, termelési* célra használja fel. Amennyiben termelési célt szolgál a fogyasztás, külön szerzıdést kell kötni. 5. A Fenntartó hozzájárul, hogy a Fogyasztó ingatlanán (lakásában*, egyéb célra használt helyiségében* a saját vízfelhasználását mérı... darabszámú hidegvízmérıt szereltessen fel a Szolgáltató mőszaki elıírásai szerint a saját költségére, s hogy ez a mellékvízmérı (ezek a mellékvízmérık) a továbbiakban az épület fogyasztását mérı... fogyasztói számú helyen beépített... mérető bekötési vízmérı mellékvízmérıjeként szerepeljen(ek) 6. A Szolgáltató kötelezettsége: a./ A Szolgáltató folyamatosan a Vízmő Üzemeltetési Engedélyben elıírt követelményeknek megfelelı minıségő ivóvizet köteles szolgáltatni a bekötési vízmérınél. b./ A Szolgáltató köteles a mellékvízmérıt zárral ellátni és nyílvántartásba venni. c./ A jelen szerzıdéssel Szolgáltató és a Fogyasztó között elszámolási jogviszony keletkezik, melynek keretében a Szolgáltató számlázási rendje szerint leolvassa a mellékvízmérıt és közvetlenül a fogyasztónak számláz a hatályos díjtételek szerint. d./ Nem kötelessége a Szolgáltatónak - amennyiben nem tulajdona - a mellékvízmérı(k) karbantartása, javítása, idıszakonként hitelesítése. Ezeket a feladatokat - beleértve a mellékvízmérı elsı alkalommal történı felszerelését is

Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı)

Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı) Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı) 1/a. sz. melléklet amely létrejött egyrészrıl... (székhely)... fogyasztói bejelentések

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete Pilis nagyközség közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1..

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. 10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. Tarany község közigazgatási területén a közműves ivóvízellátásról

Részletesebben

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ 41. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1994. /I.27./ számú rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Az árak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1.

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1. Zsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 28.) ÖR. sz. rendelete az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről Zsadány Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1. 1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1.

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1. Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete az Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz,

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének AZ ÍVÓVÍZ DÍJÁNAK, A SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS KEZELÉS DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ a 10/2006. (I.31.), 52/2006. (XII.20.) 19/2007. (V.22.),

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma:

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: mely létrejött egyrészrıl a DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 38 számú rendelete önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. A fogyasztó és a közszolgáltató közötti jogviszony

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. A fogyasztó és a közszolgáltató közötti jogviszony Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testületének 22/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2 Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (XII.31.) Önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004. (IX.13.) rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004. (IX.13.) rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (IX.13.) rendelete az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatások egyes kérdéseiről Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4/2006.(IX.01.) önkormányzati rendelete A víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági díjmegállapítás

A rendelet hatálya. Hatósági díjmegállapítás 1 Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 20/2006./IX.28./ rendelete a vízdíj hatósági árának megállapításáról Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Pomáz Város Önkormányzatának 23/2009. (VI.26.), valamint 12/2005.(03.23.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 18/2004. (06.30.) rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.

Részletesebben

1 1. A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Pócsmegyer község közigazgatási területén: 2 a) Fővárosi Vízművek Zrt.

1 1. A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Pócsmegyer község közigazgatási területén: 2 a) Fővárosi Vízművek Zrt. PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 12.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által

Részletesebben

v í z d í j a k r ó l

v í z d í j a k r ó l RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XII. 17.) Önkormányzati. rendelet a v í z d í j a k r ó l Rajka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról.

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról. Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E a talajterhelési díjról. Egységes szerkezetbe foglalta Berta Sándorné körjegyzı Zalaszántó község Önkormányzatának

Részletesebben

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XII. 23.) rendelete Tét városban fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési díjról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 9/2008. (XI.27.) számú r e n d e l e t e A VEZETÉKES IVÓVÍZDÍJ, VALAMINT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z AT I TULAJ D O N Ú K Ö Z Ü Z E M I D Í J A K R Ó L. 1. Általános rendelkezések.

Ö N K O R M Á N Y Z AT I TULAJ D O N Ú K Ö Z Ü Z E M I D Í J A K R Ó L. 1. Általános rendelkezések. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z ATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 18/ 2 0 11. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i re n d e l e t e A Z Ö N K O R M Á N Y Z AT I T U L A J D O

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Készült az 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. - továbbiakban Rendelet - alapján Felhasználási száma: hely Szerzıdés száma: mely létrejött

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. 4. A bekötési (fımérıket), mellékvízmérıket és a szennyvízmennyiség-mérıket a SZOLGÁLTATÓ nyilvántartásba veszi.

ÜZLETSZABÁLYZAT. 4. A bekötési (fımérıket), mellékvízmérıket és a szennyvízmennyiség-mérıket a SZOLGÁLTATÓ nyilvántartásba veszi. ÜZLETSZABÁLYZAT A Soproni Vízmő Zrt. (továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ) Üzletszabályzatának célja a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek áttekinthetı rögzítése. A SZOLGÁLTATÓ-nak jogában

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 33/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a vízszolgáltatások szabályairól és díjáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 33/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a vízszolgáltatások szabályairól és díjáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 33/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a vízszolgáltatások szabályairól és díjáról 1 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 11/2007. (VI.1.), 2/2008. (I.31.), 24/2008. (XII.20.), 16/2009. (XII.19.), 19/2010. (XII.17.), 23/2011. (XII.19.), 4/2012. (II.17.) és 17/2012.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

A vízdíj hatosagł aranak megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) rendelet módosításáról

A vízdíj hatosagł aranak megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) rendelet módosításáról Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007. (VI.27.) rendelete A vízdíj hatosagł aranak megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) rendelet módosításáról Ezen képviselő-testület kihirdetésének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a közüzemi ivóvízhálózatból szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjnemeinek szabályozásáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására Szám: 25790/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról (t e r v e z e t ) Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének./2011.(.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Irattári példány. 1. számú módosítás

Irattári példány. 1. számú módosítás 1. számú módosítás Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének módosított, egységes szerkezetbe foglalt 13/2006./IX.14./ sz. rendelete a vízdíj hatósági árának megállapításáról Irattári példány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelettel, a 37/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 25/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1994. (VI. 1.) rendelete a közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1994. (VI. 1.) rendelete a közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1994. (VI. 1.) rendelete a közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK. 50/2002. (2003.I.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK. 50/2002. (2003.I.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t e a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb

Részletesebben

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XII. 16.)önkormányzati rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Vízszol 'áltatás ALAPDÍJ Ft/hó Vízmérő mérete

Vízszol 'áltatás ALAPDÍJ Ft/hó Vízmérő mérete Felsólajos Község Önkormányzata Képviseló-testületének 10/2007. (V1.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmíi által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről a 15/2006.(XII.20.)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról * Szekszárd

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben