.!gjrlrdil mi.odru léuardlp. áldoza.tokkal. kón)'\'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".!gjrlrdil mi.odru léuardlp. áldoza.tokkal. kón)'\'"

Átírás

1 ll; :;;; ; B ud pe s t 1909 julius B-án é Vf O yl ;m= = === === = = CSENDŐRSÉG Szerkeszti és kidj Félévre 1LőFlZETÉS ÁRA _ész évre 12 koron _ 3 korod!gjrlrdil miodru léurdlp Gyer=ek bűnözés terén* rto' P'nzJy LQránd C8eDd6rr6bBrJ[)y hgy flzomoru jllcnségt:l korunkn k o fint o lkor u lninu fi nön'kecl ése FrllDl'zif)flzlÍbl\n szerint mig reinö Ll ek bünözese H:W e\ töl l l;o C::v ig megháromszorozódott nrldig ugynezen eek közö tt hiskoruké Dtgnegyzcl':zQ' dt1 És kehöbb J 804 évben ugynezen orl:lzgbnn u bi-tlo8 d tok még zomorubb tédyól 6zmolt be Hnz!illkbn sz inten szporodik zt:8i c etei nc k é\'ekre "gy szám ol'8zchnsonjitlist fitlkorunk melyet hog" fitjkoruk h ünö 8 Hivtlos dtok Lionybn é " tizedl;!k rtl visszomenóleg nem áll mó F ilnc zillors z ng domlul \'lll dóbb tennem emlitett de sttisztikáj n tényként nllitom Lűnözési eseteinek robmos növjkedljt;et öt::ru mi bizonyit jobb n nemcsk társdlom m k örü lménynél fl de törvényhoz8s is fit lk ol'u bűnözők erkölcsi romhistól vló megmcntósé sáv el oly funtosslíg kénti nugy fldtot oldott meg melynek Búly 'lltlánosn tudott dolog megoldót;o már c!6rc!nthlltólg z t ó n; ndlom li évekre t: \js8zmenőleg képezi t: tö rvénybozás gondos tel'ékt:nynége csendőr ne hllou \'oln szót gyermekvédelem? Ez szó m egy jelen tós foglom A melynek mi egész XX százdbn képezni flon trgynt elyjk ltiszt vgy mur R ml'goldnsrn vár és megoldilst kö\etel ' gy rm tl k v tidele ru és nygi jólétlinek munkfissngát fitl ko r uk szellemi erkölcsi előmozditását egjrészt elzüllott gycrmehkre z árván öleli fel Jíiterjeszli mrdt msr!'zt z de viszont (eldhiul tűzte ki köteless ége k vétkes el bnygolus6 tillnpitttik mcg vgy n boi o tlzülók be ignzoltnn bűnözcsi h j lmunk vgy becstelen erkölcs: zt ih bogy ou telen llelut éln(>k hol n szüjdi gyermekokkel éli be folyás korlotoztnssék htn10m 6pségo lelki tisztságu megvédessék Ezt fl czúlt tlldvnlcvó ll szemben fl sz(ilól gyermeke k teliti ' társndlllom mllokálj\ s - mint gyermekmenb el yek ucretelbázk stb m 'J'ulllwAuyow lpjanl dr Cllizmlll1i Ajol tbeol t811b \ biino:u" úlógn ct S &On)'88 Tóth KAlmpn Úo!legŐly elo" llollnar ZigulOnl1 rkolcsi világ cl:ímú mdvoi nolgjíllk Budpest V \'ezetc de m!'lrészt zon t önényboz usi intézke dése k illetve rendelkezések melyek o Büntető törvénykönyv \:1 fu bl SS 86 KihógBsokról t'zól6 törveny ::! es lij ibod fogllt Btn ok nt'm szol glltnnk ejégge bllilyo8 eszközül hhoz bogy ksli l: lelki z üll ésnc k indult gyermekek megmedtest!d(-k kón)'\' ngy felodnt xxxn t-cz világot sikere'ien mint felölehe irlhizkedl;"eket z l nos évi tönédy - látott np megoldtulsek ujbb pr:cventive melyek es zon legszükregesebb gyermekvédelmet illetőleg zt előmozdítni gyermekek bönótéséből eredö tár sdlmi blljoht pedig megszün tetni lkimrrk Amí o t gyenne k vede lem jogi oldlát illeti törvény h ozás zésól'el kiskotu terheltek órdekcbed védelem szerve másr észt bü nöbdek itélt gyermekeknek tl1jcskoru elitéltektól vló elk üj önitése meljeu jnitó intézetekbn vló elhelyezéssej zt msgnsztos fel dtot hi zte ki bogy ily intéztekben gondos szeretet teljes nevel li8 mellett z üll ésnek indult gyermok - mint jnvult jként fl vgy züllött dssék vissz hfoznos t8g társodlommnk Jelen sornimbd zonbn sem tönél1yhozá8i ren delkezé!lek sem társdlmi intézkedérekkel fogllkozni oem óh jtok ; ellenben kuttni fogom fitnlkoruk u okokftt melyek bűnözését előidézik vgy előmozditják Mil mbr ott \'gyunk hogy komolyn feltebetjük kik tebát zsenge kérdést vdnllk-e igzi gyermeke k korukbn mér ölén pihennek [lz r ttl Dság cs gyermeki tls)'özerűség Hogy eg}cnesen tárgymr térjek át rö'iden e16sorolom előbb ezeket tényezőket B zután fogok mjd fl r cszlctezésre k iterj eszkedni Megjegyzem hogy B tény ezőke t illetőleg!ülönösen hzi visl!lonyinkr vol tm tekintettel Ezek: fl) átörö kl és; b) ll csládi élet züllése; r) vlhisi és erkölcsi élet el tom pulás ; d) ft kivándorlás; c) z lkobolismus; fj z okttás és nevelés hiányos volt; 9) '" rossz egészségi vis zon yok s 1\ nvomor; vógül h) z ólvezetok túlhjbásdsb A mi n titöröklést z lkobolismust es z élvezetek ci Z t'i:::ll 1i h tdil (lrdlu!;:t' lltub'lloltl \lhároo!l1l stulmlfél1' hllgut r ti" j RemóT it"bb kl" lrmod1ku (B- rédo\o bul1 llrmonlum 'k r dk Budl'otrU KJrA1v 68 "J'f{ H''1 Dtm lf"l mdy DfC)tn b!tm td b d'»luk l "Jwn \luurs!jtlbg )l KOl60 Urhtr 'h dij"rnu1 tllltj JltmDdto D d b111!!o: - r kü1d 1or611 itjn k_dsi OlttÓD éj riltn &wku:t s A u:ertk Jvlt 6J Aut' n Egyetemutcz Z mind-mind e ezél érdekében élesiuettek teteme s nygi E feldt - hzánkbn is már törvónyboztlsi lkotásokt eredményezett De mert be ignzolódott hogy o gyennekvédelem társdlmi szer "D r61 Dm Upn oltt6 ln b Ji hlnj 6 dorlkjl \kbdémln bh' t_ 'r 11 lle LY 7 r 1 VW"'no GÖKDr6rn borouduot 1rrluJl!luru mid REMENY MH SZERKESZTŐSÉG ÉS KADÓHVATAL áldoztokkl zok -lnmlídk H tutibzli k n LAPOK M kir Csendőrségi Zsebkönyv uerkesztö-bizo lt'g 6 korod _ Negyedévre 29 szám

2 3 ' tulhbjbászé llttl tt - sjno" kllllduoponlu1 1l16ket 'f"enni bj okt terbnkr kfll fe\- N:Ji il kl\jn lorl ros ege!l1o;égi \ szod'ok l nyomor mo:\oh Czdságl \ i!izon'ldk 8bnormi Hed CBENDORBEG LAl:'OK ényt l' dl ull!;j es erkolcri í'let zlil1ee t\ fuyuhjtll rehilágou1t5g' - ; (\1 oktta eb Denh mdyos yolta pedig llmi életunk elmrjlrlou5agnt iguo'j8 em 1i1lit'1oo zt ho bunozesl e eteknel fclsonh koyezök middnnyij egyenló mertékben i'lzerepel meg hog)' mn"od- é tlán brmdrendú tdytzők Dek helyet nem leht-t doi de meggyózödesfm hogy leg(ontoshh tc nye zók melyek gyermekekd"} bog fejezzem ki mgmt - búncc1ekmpdyeket kit rooelik zok melyeke itt elo<;oroltm () A'l :'tlijröklcs vgy rö\'illebben: örökles tuljlonkép(n n m más mint z elódók tt'sti é szellemi tulujdonl\ginok l utódokbn \Bo ujboli megjeledc Sf út fel h'bet tlálni t állnt- és non'npijghn is Külonósen fonto" szertpe \ n z őröklec;nek 'l "mllervilágbn Bizonyos tuljdonegok egye;; eqetckben n közvetlen le zilrmzottkbn m;;kor mnr tzk utódlubn tlálhtók meg Ónl 8zmo: nt'mzedtl; utno lepnek {el ismét Lo:ggykrhbn öroklődnek sztrvi bjok de lelki tuljdone8gok örűkllise i!i eleg gykori Ehből pedig z kö"etkezik hogy gyermek szülei termezetet e" terml:szelt:nek jó Ú r03"z tíráit mgábn rejtegeti B midnkeuó puílztnn n kedvezo kórulml'nyekre vnr bogy kifejlődbessek A mi tebt z or"kh'st illeti fltdlenül felllitbtjuk igzságklipell bogy f(yermek tetteiüt felelöség első Borbn szülőket terheli már csk szüt is mert bisztn nekik 11 módjukbn gyermekeik cselekedetet tetteit csecsemőkortól keuhe megfigyelni b rossz bjlmok mu\tkoznáolik A ryermekhen ezen hjlmok kiirtásábn ki{ejlödsuk mpgllkdulyoztlsilbn kizárólg htékonyn befolyni Orvosok állitják hogy óröklt ut jn búnuzésre bjlmo:ütolt gyermekek szülei lkoholizmosbn kic!pongbból eredő - fökén - nemi vgy elmebetegségben szenvedőknek lhi\tltk; viszon észleltetett bogy pfldául Bzlllők nemi be\egí'iége (ryyhilis) gyermekben mint bünözé viszont szülők bünre vló különös bjlá" gy"t:rmekben mint elmebetegség jelenfkezett Élvezeteket bjhászó rendellene életet élő Bzülök áltl nemzett gyermek benne születik fert-dben 8 méltán tehetjük fel komoly kérdé8t h szülők züllöuek mi lesz gyermekből? A kirdésre feleletet mgdni h08?zdlm dolog lenne d e i trtozik tórgym keretébe elegendő b Z tör klerol tárgyilgo'3o megemlékezlt'm Ennek z löroklesnek vn egy változt melyet tudomá Juh" 18 DyO \llhtln elfjuá n\[ (dt'genhtio) hi'\"nk 8 mely hunügyi e'idekoél Olyn tekintlyes szerepet ját Zik bogy áugosn "zludlt"\ FZz eset bözül - 1\ titlj;oruk búnozei esetl'ind (ell ll htó belnnötbeo biztosn Az ehjultibl i<;mt'rjük növl'oy"ilághól is; tnitottk Brr \'lmennyiünket hogy 1\ mcly mg rossz foldhe "elteti}'; silány b jtb l tredmenyc7 h pedig hllóen nem goodo2ttik npolttik eisenynj elt'lzárlld idó dött lyen e!'ietekre z ('mberek t:lelébcn is kdunk leplen-nyomon emc k egyesek de csládok neprlljoknól tpsztlttott elfjuhis elkorcqo'lulás Ezt tpszllt s fl tudodny ig beiguolt3 A miot zulők n'iltlelkuscgí' jellemessege vhá Og3úg tör\'ed}tisztelete lh ntszll 1\ gyermelwkre tp(n ugy oröklődik but hzug erl{ölctelen életre i8záko égr törred)'"ertf>5ckre stb vló hjlom i Ott hol nemzöket tebt szülöket kics pongo élet z ehezetek rpotletlen ljbo;zásll z lkohol stb tt'8- tih'g erőtlenekké kimerijltekkélelkileg zullöltekké teszi ott fl nemzettek gyermekek) életre\'oló:ig testi és flki előnyokben rendszerint megrogytkoz\ joddt'k fi villijzr E igy nem képuck szembe!'zállni rt bcillusok legiojávl betegségek és bjok özon( wl melrek föld szondó emberh minden oldlról körül;eszik ostromoljlik és 1"'8vőzni lorekedoek Az ehujuls - mint z elóbbi sorokb!)l kivebelö nem \'('zet mindtld esethtn bünbe 'gooll08 neveled szetetttel tlje8 levegö z értelem müvejese fi kedthy brmooiáj ;zuló oltlmzó keze stb néh elleusólyozbtjk mult bgneinek szomor kö\'etktzmenyeit Dr Csizmdi Aljos) De b ez bilinyzik ott már Leáll fitl zsenge korbn bj melynek csk törvényhozá s ulrsdlom váght j ntjt ÉRDEKES NYO;\WZÁSOK A féltéken) ség áldozt h1; 'Mlh' )11;/6 törlll6rmutor Özvegy L ni: kunbegyesi JkOB Remmikepen nem tudta mng velo bogy leánsb: özv P S-né mlír hrmdnp ót nem llogtt meg Pedig egyéhkor tlnn egy se mulbtott el bogy bzn ne nézett vol D De nnp r is ért meri gyereke nem volt elhlt frje utn pedig nnyi vgyon rlt r hogy bból tisztességt'!ölco megélbeteit b keve"bb Wrodótt is dologgl Blte is \"iljlln z életet B mldt koonyüvérü l>azonynk udur16i is kdtk kik scgitettók zt meg \'igbbó és lvezett!sebbé teool Uwbi idöben nzonlt1n mí-ggondoltll dolgot s miu tn eh ' gge 8zemrevló hprője kdt ulhtliroztn hogy rerjbez megy es fökölt'hel cseréli fill z özvegyi ftyolt A legjobb órák lepz:01ldbh ébzerek elfylerth6t l dd 'b big U}' killzpl'n7" mint réltzlettheté8re: 1086vt JótAll\8 mellelt kpbt6k BRAUSWETTER J mmrúnil SUKedeo J'Ytások G évi JótAlláM meuett ArJegyék nlucnl -lu --

3 1909 julio S CSENDŐRSÉG! LAPOK == 339 == ; A \ uhond Blton Az uj bnlntoni \ nut

4 CSENDŐRSÉG! WOK 1909 juliu8 18 Éppen ez iránt érdeklődött z nyj ib bogy cny6 yire is lehet mm leány fl vőlegényével S Dlutnn fi eády npok ót nem jött hozzá 1908 évi szeptember hó 3-án délelőtt elment nnk bázáboz hogy megkcrdezi fl bózbságkötósre vontkozó megállpodásukr nézve Leány lkását zárv találván miután isete zo' getésre válszt nem kpott BzoDszédoknl érdeklodöu nnk bolléte iránt De nok se tudlk ról n mert - mint mondták - már pár np ót nem láttk Sót elót tök is feltünt bogy pár np ót bromfik egész serege 8 ház előtt kárm lármázik de még nem vették észre hogy megetette voln pedig zelőtt npontb kétszer is látták Q bromfik etetéséné1 Az ny előtt gynusdk tünt (el dolog Dnál is inkilbb mert leány sohse teit semmit mig öt meg nem krdedet és sehov sem ment nélkül bogy neki tudtár ne dt voln Átbivm tehát szomszéd ból E P lkotosmestert és felnyitttt lkást Rémes látvány tárult eléjük o mint beléptek Ozv P 8 né ott {eküd szob közepén földön egy szál ingben vérbefgyv holtn Hj lebomolv8 "értől ázottn hevert melletto A meilén és fején blfelói lövestől eredő sérülések Játszottk 8 mellette (öldön egy forgópisztoly bevert A hullán már látszottk il szederjeskék hullfoltok jeéül nnk hogy 8 blál régebben beállbw\l Rövid ideig vló széttekintés után távoztk szob ból S mint konybjtón kilépni krtk kkor veuék észre bogy Q konybjtó kulcs küszöbön belől földön fekszik Nem is keresték miként került od egyszeruen ott hgyták B lktosmester zzl vnssl zárt be z jt-6t melylyel kinyitott Az ny egyenesen községbázáboz sietett es beje lentette rémes esetet A községi jegyző egy esküdt és községi orvos zonnl helyszinére siettek s vizs gá1t lá vevén hullál z orvos véleményébez képest megállpitotlák bogy nö leglább is két nppnl elóbb blt meg s hogy hjójt lövések álll i sérülések okozták Megvizsgálták forgópisztoly t is melyből három lövedék hiányzott bár o hullán csk két lősehet thutk Egyet mellén egyet pedig fej bloldli részén vkszem tján Miután z ny és lkstosroester z jtót zárv tlálták lkásból pedig mi se biányzott söt z elbl ruházt is zondódon volt z ágy előtti széken miként z vlmelyik estén vló lefekveskor odo letette és z gyról is látszott bogy feküdt benne vlki do leginkább bból itélve bogy forgópisztoly t bull mellett lolálhik s bbn még három élt!;stöltény i benne volt: htározottn öngyilkosssgr követkedettpk bár z ny szerint leányánk erre semmi ok sem lehetett Ebben z értelemben lelte meg jelentését z előljáró t ág távbeszélön 8'7o1noki kir ügyésebégnek Begyide Ülg engedélyt kért D hub eltemetésére is A belybeli csendörséget zonbn z esetről - tekintettel Q szerintük fennforgó öngyilkosbngr - nem is értesitették A kir ügyészség z emlitett jelentésre temetési engedél!t meg is dt mire z előljmóság felbtllh:lnz Z not hogy n temetés iránt sját belátás RZ6rJDt nlezkedjk Eközben zonbn bire (utou!tz csetnek z egesz közsógben gy értesült rról Fjt Jnkb járltsörmcster kunhegyesi örsprncbdok is z elhlt egyik szomszéd jától: B J kudhegycsi llw8lól ki Et ib elmondt bogy z előljrósng öngyilkosságot álpitou meg B igy r hullái n következő npon el ill temetik Fjt Jkb járáőrmestel' ismerve z özvegy elöéletét semmiképen nem hihette el hogy z öng)lilkoss lett voln Elment teh!'lt csk ugy oldslfegyveresen z emlitett lknsb és érdeklődni kezdett z eet és nnk miként történt felfedezése irlínt A hul111 mr ekkor némileg meg volt tisztítv o vértól s igy sérüléeek jobbnn kivehetők voltk A hullát vizsgálgtvl'i fdtünt járásörmesternek bogy fej bloldnhin volt lövés bolott z ny bozzá intézett kérdésre lt állitott bogy leány nem volt blkezes Az is (eltünt járásörmester elött hogy o fej sérülés sokkl Dgyobb volt mint mellen ugyncsk (orgópisztollyl okozott sérülés Az előbbi szinte ugy látszott minth egy és ugynzon helyre két lövés tétetett voln De leginkább feltünó volt járlísörmester előtt bogy konybjt6kulcsot z jtón belől n fóldön tlálták meg MitülÍn pedig semmiképen nem tehető fel egy jobbkezes egyénről hogy öngyilkosság esetében blfelől lőjjőn fejébe z pedig még kevésbbé hogy (ej egy és ugynzon részére kétszer is képes lehesstln lóni kkor midőn már nz első lövés is jól tlált; miután tovóbbá konyhjtó kulcsát is nem Q zárbn és nem is 'i zurl egyiránybn (öld ön hnem z jtó közepével egy iránybn tlálták meg mi rr muttott bogy nem z öngyilkosnk áhitott nő tette od: jóorsőrmester ugy tlált hogy ebben z esetben semmiképen nem foroght fenn öngyilkosság hnem minden esetre gyilkosság történt A flusi régi épületeknél mjdnem mindenütt tpsztlhtó bogy küszöb iözéprészének ugy fl külsö mint bels ó szélei nnyir kopottk hogy becsukott ojtó és fl küszöb közt ez utóbbi kopottságához képest kisebbngyobb bézg vn ez itt ir fennrorgott; és mivel kulcsot épen eme hémg mellett tlálták meg nyilvnn6 vló lett Fjt járlísör-mester előtt hogy z másképen nem juthtott od csk ugy hoby z ojtó kivülről vló bezúrás után kivülről vlki od bedugt Ellenkező esetben vgy o zárbn kellett lennie vgy b onnn bármikánt is kieelt voln csk zár 011\ z jtó szélébez esett voln Meg is próbált n járáőrmester z H fáj feje ::to '!n: em Beretvás-pstilfát moly 10 percz lu logmkcsbb mlgrln\ fejfájál!t olmnlu:1j 8 - Ár K t 20 K Knih BeretvAs TnDlAs gy6gyneréez K"'poAtcn OrvoAok ÁUl 8 ' l d b - ophot6 minden gy6gvthrb8n l n v fom o 0:;:(1 mgy posti nlilhtál

5 l!09 julius 18 CSENDŐRSÉG! LAPOK === 341 Ar nkorbltyoi lgllt Blloo fol6l Az nk'lrntlyi ingui eltzk follll Ar lj JRllltonJ \'R'ul

6 ' SENDORSÉG LAPOK 1909 julius 18 ott voltk ejött 8 kulcsot jtó ltt bedugni és &Z sikerült is éppen ugy mint zt ö elgondolt Fjt járáórmeter mindezeket fontolór véve teljesen tisztázottnk látt gyilkosság fennforgat és hogy n z jtó ltt; forg6piztolyt pedig cskis nyomozás klllcsoi gyilkosság elkövetése után 8 tettes dugt be térutr vezetése czéljából hgyhtt helyszinen Nem bbn állpodtk meg bogy öngyilkosok lesznsk Ezért vette forgópisztoly t és tötényeket is Szeptember t én este 6-7 órkor el is ment nőhöz és éji 12 óráig vló szerelmeskedés után először nő lötte mellbe msgát De mivel Jövés nem okozott zonnl hlálos sérülést öt kért-e hogy mielóu meglőne mgt öt löjje gyon ne hgyj szenvedni sokáig mire fejre intéz eit is hbozott Boká hnem eme észleleteit tvbeszélön 8 szolnoki kir ügyézségnek bejelentette 8 egyidejűleg vizsgáló bizottság kiszál1ósát és n temetési engedély felfüggesztését kérle A kir ügyész intézkedett is hogy törvényszéki vizsgájóbiró és orvos legközelebbi vonul Kunbegyesre utzznk 8 erről vlmint fl temetési engedély felfüggesztéséről z elöljáróságot éb z örspr:encsnokságot távbeszélön értesítette Fjt Jkb járásörmester be Bem várt törvényszéki bizottság megérkezéset hnem Téglási Elek csendőr ez egy lövéssel z sszonyt gyonlőtte Mjd mg ellen fol'dított fegyvert de mert többszöri csettentgetés után sem sült el megiszonyodv vérében fetrengve h8ldokl6 8sszonyt6l ledobt pisztolyt lámpát eloltottn s mg után becsukv z jtót kulcsot z jtó ltti bézgon bedugt B hzment A hl'mdik lövesről zonbn mit se krt tudni pedig már kkor n bonczolits során megállpitttott bogy fejct két mjdncm fogy és ugynzon helyre intézf!tt lövés erle örsvezetövei z állitólgos tettes kézrekerítése czéljából Miután zonbn P M meggyilkolt nő vőlegénye bevezette nyomozást És mil'el ennek során megtud t hogy z tildozt özvegysegi ideje ltt több ferfit is vl6tlnnnk mondt hogy jegyesének öngyilkossági szándék lett voln sőt ellcnkezőlfog élni vogyott és egyre szorglmzt z esküvő mielőbbi megtrtását s npr61- fogdott mgánál ejbbn pedig férjhez menni szándékozott bizonyosr vette hogy gyilkos z elhogyott npr kelenyéje elkészílésevel fogllkozott s miután ndvorlók vlmelyike lebet csk Tehát ezek után puhtolt tovább Mikor pedig megtud til hogy megejtett honc7olás eljesen igzolt z áltl felvett lpos gynut hogy völegény eme elődását z áldozt nyj és szomszédok is megerősitették zzl hogy előttök többször emlegette bogy igen boldog és Ug várj z esküvő npjm: Fjt járá9örmestr kétségbe vout Komlósi bemondáslínk vlódiságát és ujból kikérdezés nlá véve elébe l i cskngyn gyilkosság törlént már kipnhtolt Jegényeket egymeután idézteue fel községbázához és tárt ez ut6bb megállpitott körülményeket kérdezte ki öket Erre ztán beismerte legény bogy cskugyn ő Ezek egymásután tisztázták mgokt 8ulyos vád Jó lőtte gyon z sszonyt előre megfontolt szándékkl féltékenységből mivel semmiképen nem tudt lebeszéni férjhezmenésröl S ezt beismerését nem vont vissz és bemondásikból kiderült hogy ők csk úgy lklomdtán voltk sz özvegynel hosszbb ideig vló szerelmi viszonyt zonbn csk Komlósi Sándor l!) é"es legény törvényszeki tárgylson em Nyolcz évi {egyházzl bünbödött fi féltékenységén folyttott vele Ad is beidezte járásőrmester és kikérdezte A kérdésekre - bár zvrtn és nyugtlnul urlkodni nem tudó legény eme sulyos benéért felelgetve beismerte hogy viszony volt nővel Amint átjuk jelen esetben z lposn és gondos hosszbb ideig de gyilkosságot tgdt és zt i3 bogy forgópisztolys lett voln " körültekintéssel megejtett helyszini szemle és kiterjedt személyismeret mellett z orőt es idöt nem kiméld vssköve'kezetességgel keresztül vezetett ügyes nyomozás A zvrt viselkedéű legényt őrizet lá vette járásőrmester és z iránt kezdett puhtolózni hogy volt e n legénynek forgopisztoly Hm:szbb m:gtudt pubtolés mel1tt nevezett hogy szeptember gyükob ellsején tebát ágl eset felccdezése elött két nppl Sz begyesllnkostól S egy kun- btlöyetü forgópisztolyl 1 DBJ( 7 ezzel kpott legyvertrtusi engedély lelmutte mellett ugynznp egyik keresked ötöl ht vtt drb Előbbi élestölté felmuttott t zt melyet (orgópisztolybn töle felisme:te Komlósi megvett Komlósi ezeknek elöbetárás után forgópisztoly beismerte cskug b yn ogy z övé gyl s '1 h kos8 ogy resze ágn de csk vn nnyibn bogy szerelmj VJBzony mivel után két óvi belátták z é 8e mitt hogy" ő ZU 1 egymáséi el e nem en- lehetnek k" ozos e lb t ározbsl " juttllu eredményhez Fjt Jkb járáörmestert ki eme 48 óráig trló nyomozásdál igen ügyesen es ngy leleményességgel hsznált fel hosszú cendőri szolgált ltt s erzett tpsztltit és egy szép eredménynyel n dgltott szm os és vltoztos JS gen eredményl'inek mugy szép soroztát A kerületi ez prncsnoksog mind ltlínohr Bket dicsérő okirtbn fejezte ellsmerijset ti teljes FJt Jksb járósőrmesternek ÁLTALÁNOS SMERETEK A 'modern Jlir)p hn A m ern ujság elkészítése oly óriási költsógekkel jár bli ' 8d 9ÓsággR tk ráfizetnének minden ellifigetisre r e '8e sz egyonsulyt helyre nem billentonék A m kir csendó ségn k küldöm 500 k' eppel ell Kedvez6 f átott árjeg t' yzékemet g Z rák 5 év }6tál/ssl - c '"gye n s bermentve é ' o- Cse;:l e g' m e lt hé tlte ó n ó tjsltesséqe is (jlgálás _

7 1909 jli 18 CSENDÚRSBG LAPOK = Az lmádi áu'jwás /;i1al tv olmi1i Uro::l'''')"1ul nz nljvr H' j>rl'wi "od3101 A" J Lmltonl \1ll'ilL

8 CSENDŐRSÉG LAPOK 09 juline 18 Elsosorbn fl riporl és főkép távirti hfrszojgal\ drágit j meg z ujsógcsinálút El lebet mondni hogy nemely vihiglp mgáotávirti nem érik meg tizedreszét nnk mibe kerülnek eltekintve ttól bo ro: fl telegróf- vgy telefon-közvetítés múszki nehézsegel f"tytán g:rkrd teljl'rcn erléklelent>kke vldk mert nem jutnk el id\:ji1lben rendeltetési belyükre Mily ezerencsetlenek pl sokszor képviselő urk b beszé /leiket helytelenül közlik Hányszor kénytelen lelkiismeretes szerkesztő megállpítni bogy vlmely kíil földi állmférfi egészen mást mondott mint mit telegrm állit es hányszor érzi kötelességének hogy leglább kiegészitse z elsó jelentést Az ilyen kiegéezítés esetleg kijvítás z ujssg meg- 8:>:'\bott terjedelm énél rogvo csk ritkn történhetik meg mi zutn poli tihi publicisz1ik rovásó'r mfgy fs ebben csnk nz s vigsztló bogy egy tegnpelőtti lp legelfelejtettebb vlmi világon Még rosszbb zonbo - írj el!y előkelő német publicist: Dick Hermn dr - hogy z ujsngok nz idegen verseny és huns gyorsság befolyás ltt már próféták köze kezdenek beójjsoi Be sem várják többé z eseményeket egy némileg jól értesült ujságnk előre kell tudni zokt Mily nogy z öröm zntán tn e lp hsóbjiból meríté utolsó s ellemi tplálékát De fl Loklnzeiger nem engedte mgt lefdzdl és levelezöje kéthsábos telegrmbn jel ntette hz hogy d _ volt z első és egyetlen z európltlk kozt klt z uj szultán fugdott 'biztosítván ót rról hogy szereti z pgész vi18got de mindenekfölött NémetofBzágot Erre meg Londonból jöu távirt hosszú drág távirt melrben egy ngol levelező zt írj lpjánk bogy d volt z első és egyetjen európi kit szultán mg elé engedett biztoítván öt rról bogy z új pdish szereti z egész világot de mindenekfölött AngJiát Bizonyár egy pári si ujságiró js z elsd egyet Jen volt kit természetesen Frncziország iránt érzett htártln szeretetéröl biztosított szultán De jv most jön A Berliner Tsgebltt levelezöje megkétszerezte mugy is lázs tevékenységét és elérte szerencsésen zt jelentést - bogy oz tíj szultán még egyállolán em eresztett európj embert legmgsbb szine elé Udv z olvsóközönsegnek 8 mely sob nem csökkenő mohósággl mindig legújbbt és csk legújbbt nyeli le KÉPENKHEZ h z ily jövendölés be\"álik és b nem mily szép földt egy élesrbzu ujságíró számár bebizonyítni Az 6j bltoni vsut bogy mégis igz \"olt és bogy tlán épen jól kiszámított hmis jelentés volt btássl z eseményekre A legrobzsbb esetben pedig szmitnk z olvasó rövirl cmlekezöteletségere ki m nem tudj mnr mit olvsott tegnp úgy bogy zt i le szbd írni: A mint mr e16 v ló8zinünek jeleztfik pedig egyenesen z e llẹnezoje t rtént meg A régi jó lpelv hogy o pohűkb l! ubhcjsztánk töet ken tudni mint menynyt lelr modern ujsglrás körül észlelt versenyben ócskvsss6 Jett; most mindenki többet kr írni mint mennyit tud és skrupnlus nélkül lenyomttnk Régi vágy teljesült npokbn fl Bltonfelsővidéki lnkosságnok Megnyilt jobbn mondv átdtott forglomnk z új bltoni Vll!'!ut mely bnrom vármegye: Fehér Veszprém és Zl vármegyék de különösen Blton felsővidéki lkosság érdekeit Rzolgálj s kmönösen ez utóbbjelzett vidék éppen ettől reméji fellend?lését A Blton más vidékein már régebben és mjdnem mindenütt volt már vsuti közlekedés csk épppn ezen részén nem volt képzelhető tehát: hogy 25 e-ri várkozás után - mer ezeldtt 26 évvel voh fájék vsutépités czéljából már felméne _ mily pár _ szenzácziós8n hngzó távirtot bár rendcseo kiderul bogy zok távirtok vgy ujdodságok mil hálávol és örömmel fogdt vsutmentén levő közsgek lkosság V8f;lltépités megkezdését 8 mily szi h : lyhen ké8zultt: k A közönségnek ujdonság kell különosen pikáns tljdonság és b nincs bát gyárt ják n \telyes rogdttásbn részesitette most Kossuth Ferencz kereskedelemügyi mgy kir minister képviseletében 8 erkesztőségf'n vgy hezereznek olyn emberektöl o k lkn k megbzhlóságs lelöl forg o szerkesztó sincs hsztll D \'ng ng on is tisztábn \"8n De épcn ezzel elront jk kozodseget és beléneveljk 8zenzáczióébséget sut megnyitás céljból megjelent Szterényi József!g Az első utt e vsutvonlon s ezzel (>gyidejüleg át nllmtltkárt n ki folyó hó 8-án diszes kiserettel tette S dt zt t közforglomnk Dick dr kemnyc nekim(>!y német ujságoknk melyek rldc g llz1etl szempontból megfeledkeznek tulj donképped blvtásukról gy például o Hu-pörben sok p ne _ elegecu!dcg pör Bzenzácziós fordulotnivl SzbodbttyAnó] kezdve vlóságos dinrllmenet volt c v onnt ntj8 Mmilen :illomás izlesfsen fel volt diszitve vlftlg-okkl zászlókkl és mindenütt díszes népcsoport bond8szó l és hrsány éjjenzésscl fogdl 8 üdvözölt nem J0veno ondásro dt mgát mígnem egy mr : gy? n ltott no vedekezése illő mederbe szorított z u ságiról toll tulbnzg:lmát Mjrl képtele rámuttott dolgokt rrr mnj lehetett ol olvsni lnd egycs ]pokb tṛónörökö8 születésekor ldején és o K török nem undorodott forr:lo meg ttól "mely eteken sok t trlvirttól megfeküdte klrályno zokt lpokt holl állpotáról Szinte n d! l sszonyon sjnálkozni kell kit tt zon zokbn ft lz \"Ónosság Bolyos ele; npokb:n vonszollk Konsblllinnpoly volt tisztelt lev versenyzp1pnek flzl)tpre A B erl i ner T : g e sen megállpított hogy trónjától e b 8 t k y l nyl - r n e me s megfoszr e :t R megn ltmon résztvett ilus7tris vendégeket S bizony h Ro mmden állomóson kinálkozó Bzivélyes és mflrbsztl ó gynros enmgszeretetet elfog'dtn voln z álmt tkár és luserete npokig trtott voln e vnbut megnyitás m{ ly igy is csk kóső éjjeli órákbn ért véget A jele számunkbn közölt képek vsutvonru men ten clteruő gyönyörű vidék egyes részeit mutntják HlREK ö r csenför meglövetése Görbe Sóndor zsebelyi k S Csen e ör julius Q-én este l/slo órkor z örs npujónk bec8ukás lklmávl mint nflk be- Lábizzdús egy ór ltt meg Ez egy meriki n'cent rlhnk '" l1:erillt Molnár ne kéu:íllt féle m bbo nyilvá nul bogy _ mint Z zznds Ké Ho'nJlzznd's S U d O r á n nél - poro oknt eldllgitjn ván vgy z ele okot gyógyi lj Ding ho O f R 30 f ol(lro \'oló bekuld61!é GY r; o oz d m o le1bl%tobb iudá elleni ner HtRso b: e l cl g UlrnereteB izzdáb elleni Bllorok Bze ':; lumljrn z epiderrnion flt be 81:iv6d gától olmrlldjon _ Ár R :: bbznált áltlll : : sz omịr tó l K njeeho b8m8m n e 1 i B!!?b t? me nt e 8 e n BzáUitom OLARETÁN tyuk-!olnr Jáno/! y(jt:1 '8't S7U1lnt h ply lb l ell o n ) K 20 r - Kphtó ké8zit(lnél: - v Dl p6llten Török Jé8 Nádor gyógytárokbfl1l

9 1909 julio 18 CSENDORSÉG LAPOK = 3il) cgukáfl olöu z utczár kinézett kpn bn leshen tió i j Ljkiczo Dnicl zsebelyi l kos olt kő1ségi biró fi áltl forgóplsztolybój megloyetyc blkeze rején súlyosn megsobeslttettltt A teltes lövés után el menekült A nyomozás eddigi ndti 8Zl!rint n lövéri ftz lz np ZsebeJyeo Bzemléttnrtó Gál Ljos járásörml'rter nek olt BdDv ki ft teltes tyj át idó-lb Ljkiczo DilnieU öt th'i birnskodós utáo z eljene felmerült több rendbeli orgnzdrng es más bünclil>lckmeinyek között egy gyilkosság lpos gynujn mintt eszközólt feljelentés6 folyttín biró állnstól elmozditttt il1eh'e tisztujitó válsztás lklmávl { bir ói állásru leendő Jelölését o főszo]gbiróvnl mollóztette n mit id Ljkicz onnyir rijllt hogy o birónlrztást A melyon Gógo llms ny örsvezető lelt község biráj megjtti b&tóflágnál megfelebbezte s miután z eredményre oem vezetett 8 birónk fe)(üggesztetésére törekedett n mit sikerült is ki('tizhözölni Ezen feltevi:st megerősiti n1on körülmény is bogy Görbe Sándor <:Bendör meglö\'tltése ul i m ugynzon éjj el jelenleg felfüggesztett GÓgB llés biró blkrn is ugyncsk forgópibzlolsból hl' löhek A nyomoz st Gál Ljos járásörmester c Hko\'ni járásporllncsdok ötödmngvnj erélyeeen rezeti Megtámdott járőr Mrosi l\lilmán CR örs\'ezetö és Németb László csondörböl álló ngysllói örr bl'li jr őrt julius ll en reggel 8 órkor Kisllón Virág Juli nn és Yirág Hert kiss l tói lkosok megtómodh\k ér kövekkel megdobálták miközben Mrosi cs örsvezetőt jobblb fejen megsehesit-ették Mrosi cs örve1etc5 támdók ellen egy eredménytelen lövest intézett mire nzok n lámndás81 fel bgy tnk Járór o támadókt ellogt 500 koron jutlmt kp ki nz ó hecsei t>kszer üzletböj elrbolt oronyttirgyk nyom /lro vezet KÜLÖNFÉLÉK Hány szót szól z ember nponként ' Nemrég foglnlkozott o kérdéssel egy frdczi lp és n következ6 eredményro jutott : Egy ember átlg báom óráig beszél nponként miközben 100 8ZÓt beszd perczenknt De ez áuhás még d tiszt foglmt z ember be8érlcsségér61 Még 8Zt krjuk mondni bogy fogy embt'f egy másik tudós sznmilb szerint egy órábn hngos Bzóvl 15 ngyrét oldlt olvsbt vgyis 52 kött'tt 600 oldlll olvsht évente Ez persze Bem Buketnemókrn sem ugyvédekre 8pm nókre Dem tlál A kmerunik és többnejüség A kml'runi négl'f beo8zü16tteknel n többnejüseg sz?ksll dlvat?r: i tie ök ezt teljesen ft'odjén "lonak trj_t\ A Juttcntoket cenk zórt nem Bzeretik mert ('zt BZ 081 szokllfluht l l lenzik ér rr krják őket rávenni hot csnk egy (cle8t;gct tortsbnk Ynnok 8 nésnck közt gt'n sokn ldk Mzivt'sen fogdják bilti-rílók tuih\snlt de nz!'gynfljüsógot killj\'otik és n ft!hércht ppeṇ emtt nn gy(1o 8f1jnálják Mostnábn yonult b hm'runbn fly új wrmáoyzó feleségével kmek k8tn tt'bl'o ll1g egy tnrlhllkndón6 er egy 8zkácsné is ochlérlil'zl-tt Nnlo!Y lott erre n jó kmt'runi ft'kete embert'k ör ml" mert 6 k zt hitték horv mind brirom nó z új kormnyt:o ollk n rtlh'8cgll Ezórt ujjong\'il ujságollnk 'ywnnk Az új kormányzó z mllr ztnn uk08 emb r nert bú rom felesége vn f!'t ez Dt'ggy6lloclcsévo V\lt vln mennyi rlerilk fekete bonpolgtirnk dővel zonbn nem drt forlt óllolt hl' A kormányzó fele'lgnek tár slkodónoje noti mt'nl egy bi\'stnlnokbut: sz8kacsnét pt'dlg noul ntttl vlki A derék ben8zuiöttk ngyon megbotránkoztk ezen tényen s fpjtiket rázv mondofltták : - Ez milr megsem járjo nekünk megtiltják hogy felest'geinket eldjuk f ft kormnnyzu lig vn itt pór betl:! fs mbr is két fl:lleségen dott túl De után k?ne mpgvigu8ztultidtbk mondván : Vlószinűleg ft hlltertok mondták neki hogy cgy sszonynál többet nem sp;brl trtni rdeke8 muzeum A párisi városhl\z helyiségeiben rendkivül érdekes muzeum vn melvrol nem sok plt risi tud s melyet ngyon kevesen litogtnk Ez ft muzoum ('sempészeszközök muzeum melynek hu meilen gondosn el belyezve legellenttesehb tárgy kl lehet látni Hordók melleh finom bormunk mestl'rsrer \"irngbokréték között kü!önöspn formált kucsuk tömlők bevernek Öreg ór diszmütúrgy divotos és divt jét mull ruhsdrb ékszer és kézimunk vo ih ih 1SY('\ iflszsgbn (ólblmozv A legn8yohb rvlulz 8ágl vnnk l'zek n dolgok meg6zerkesztve hogy nntil bi:rtosbbn megfeleljenek cze!juknk Egy bél ppiros bever z egyik terem srkábn senki Sem vedné Észre hogy ft ppirostömb bejseje üre!! Ebben z üreg ' ben evek boss1u során át ft legfinombb lkoholt ('Sempesztek nt btáron mig egyszer véletlen 8 btárőröket rávezette cslásr A ppiros mellett kucsuk öv hever ft mely egykor egy csempész derekát diui tettc Ebbe z övbe sok vég finom ceipke voll belewmve mis csípőt is lebet ill lótni mely tel o vou finom hol1sndi likőrrel Ezt csipő' (elkötötték és csem pész 1\ ki jól megbizott ember forméját muttt gy nutlnul vitte At MjlH btáron A flkon szép egymlisutánbn lógnk ószerslómok fl mtllyek belül slin tein ürcsek; finom dohány t meg slleslt szállítottk benne Mclegitö üveg csüng pzorszomok ltt; mikor z omnibusz Cbrt'ntonból megjött sokszor ltubtó volt t!gy öreg nyók n ki téli bidegbn rlidtlftlotve szo rongtt mghoz melegitó üvegjét ":srszer velelleolil megbotlott z nyók 8Z üvegje elgurult cs 6nlín l 8 mikor udvrisn egitett z öreg osszonynk s fol sztdte melegitö üegjét érezle bogy 8Z ÜVl'g bideg s erős porfüm sug VBn A muzeum ékessége e8v gyonyöruen formált rózskoszorú Egy npon ftlottfts kocsi jött Lemllois-Perret fllől n montmrtrth teṃo tóbe A koporsón mint gyrszoló cslád utolsó sján dék pibenl r?zs-ko!l-zorú E 1\ rón-kouoni ztán minden Levnllols Perret ft lol JOVő hlotts kucsld oh volt mint \'isszmrdounk ntolsó ürjvözl te mi végrtl nz egyik őrnek felhint l'z 87 örökös rój!lfttos ktl!ly e let s nem épen kirnéltltei'l kt;ózzlll belumllrkolt o ró'8 közl' Ekkor kitudódott bogy m('gholdogullol 11lulso útjlirn nem csnk róllsáhnl hnem lt!gfido hb ko nynkkl kiserték A virágokt ku('tluk umml trtott ij!irll fl mel)' A fezülpsig meg volt toltvc SEe tleszel A hillottm kol'sit oztan lklms lt>lyen Dt'gálhtottk tin!l7('rzt klöntótték o Wmlöbdl Szerkesztői üzenetek A "r;crkcdis!lég u6 telen hwelekre 1101ll \\{\ol ké-:r rtot lt;u nem d levélben pedig c"'k gen kivétele" :: k -- k --:;":"O:U:L:b:Y; "":::"'":)";'';':'':"d;;";"1 Mer k ur k ere pr b/-k leljojót6l1ir lwuetl Csekl'l) llln i 1t;t7('ft\;rl' Oend/lnégf ltjrdamlta "f _ GUUlllllk nlkt :s('k reljlllll\ olc ó :'\roo r r r ub'l m kor" 1ktrhM 610 gummltwl!j irengel:d " ÁrjtlQ'l!6ke' inr\l'1 D EflY ED " 6J1 b6rmeohe kulj E 1lo! kor'kpar yl'l'ó6p S Z E G E D J:-gJ'rU lár :

10 1 909 CSENDŐRSÉG LAPOK "égénél fogv válsz kényc Y ej('tckben vajmzol h O en1)uogn KérjOk dhtó ' Dylh:é OJlO meg nc7 ljél)'cget ne knlcljenek l:kcl e e hogy ol"mó UkAt l kérdckre c;cnk {lj'; C!4etbcn S7ollr'\lttl k ll l\ no t- fonto'tnbb j('jcu :ére tltlll m\ nk "\88wln ukkor '" n fehet('tt (" t i ér lg l tö""gn ZO n :;:f>"l'cl;c;öen 7ö\egezetl k('rt CM kt tlt1 l hogy 67 ndott VsUfL"'7 mindeu re _ ' kérdczlj"'kl)ot eger "1 e te n gy M o értbcw le"ryc z meg djk n Hy wódo :Dek eleje éteflk tpp \lluuokt M "iadom mú\cltaéltct pllímo7<ltó \? 1: '6táré' tf6 SL és C"_ J- ez ors" Lpnnk S "l1r61v joliol 18 boriuklpjln birdt6 czép;nól 003 tl' Vl XX v r; 1 0':1 S cedu' r Bo6 B írol DClcnek folorol lzerldt " mendyl élemdyünk i ; ' [l tn 1 ' ibn mq lklmzv regyben l e16k lory4!nyhntúitgnb nnllk ' hw" nc'k K1t10nben ez űyban közlgzj;t llllt K ""telk nunrne Ú Jnut'e \oln kiilfrenljo FEJ'l'ÖRÖK QlnJ1óink be:1)t'a:-knk MindlfYluhbn eimordni b"ly 0\6 el kbel kulon le\ (illeh ' v&1"lborilllkol cjltoll1k tol á O&!; '" uerke ;/:16ét rr '" k "e t'elbl\ jok elek figyeim " d e l (>y )0\MOD kut lleul eh'bllh t 'rle'llés lbeli le MR ge álu uen routonll>n len ml:du jváro \evételnlfjhk B lolye pe hg lpunk U A J gfnye 0 " hl' " ugy VD) le úgy óli h"g 161 tlo leirt meg ib kpjl 2 Ht\'tJ1<llgl fegjún 'ruu :l n áumi gy lönnyhllmlági lhlrou:i1 nyer l fi tp om] t h '"e meltbldjl c8en16rnh utoljám é l"8ett n ellen e r lben loljt;álti pbtdijlt kkur n yogd ij bulll u1ettehk uk le t'u djlitn illel61eg hiotetlenül mdrllu1 Sem limi nyug lklm!liwknál 8% illem 6lethre nló tekintet nlkűl dijánk teljel 'he1etj'n meimrod E tudolvag)'ó 191:! #tv uepte wbel l-in! K6rM uogy UeUUnll\ny Glmb Glmb VCMotAny ftooti loir álet woljik 'git rti? 3 lijrheti P /lrme ter Toldy Lllj'" kony\ kereikemlen BlldD"pe1 ll k r6utcu Sz K t Olvu l lpunk r hi t:l umáhn dji kor é' ll CWDd"r l\o1lny6 jelige lh dott "álnt 'i 19tn K T CL urn Ká(loln& Jogtlnul ltt Ont61 Ltu he :!f) fillb JKlM oonték c8tolll5l melletl elen OU'leg mg tlnti fi kellett volo kmj pot iuufizeuo Toln Nl'll1dJ$ "em SZtirolthll reá ; nem U \'Cuik (el H n'm' üoti di pályár kr t:pni Ol előbb lebet-flt'gel Vltlko76 Ké rdh : Mil ko "et el non e gyt\n R ki 07 úr nc riu llkht\eu lu'nyret h b'r! illukteledül elfogyntj? Válu Bzerintunk lúli"''''t hcuk kenyh él hor nom oly lrltket képviie t melynh (oky Olon celekm ny vlldgnek "fjlu mw6jtblt6 AJ úneclqr cdljlllbl elokultott kenyl r (" bnr ugyni mé nem teloutllt6 1ii9 uutrlbihol tllrto/b u'ruynlk 1 mllnnyiben z elk Lbin lilllnh'lu len llá 1 mikor lelk l/legldjo Kulrmblln oz ly li rdh ellinllu:íro birt'ág VOf! bih OH F-v' rblbgyilkolltg kitlerittl Ctiruu kfn:lrllin)'e nem köt6lbet6 Mir 1!evezeVlböl kltúnik ho(y &7 tl61járó ug él rend6réjt feueje/te t ettel lábnyomlil mjdnem winden tlvnyitkot Leuuenl u!!:)' r:ó1v'n 1 kjl{bt dl teuet u c k eurn oyomo hldt továbl h lpoo T ó hol' E felnézel klk éj::re gen R'ykr"n látod H boldt eltkrj Af:t hized brátod Öt trtbböl elll b'rolo Az "'K relé bld A A t16 kél Lettlb61 np klild le lokl MeRreJt4i btbi d ö : 19 joliol G!r(ind három tlányt megfejt6k között e8y drb kírályoil SntorillUl oujegy leu lei loho lv En"bet Lllnk f évi 27 o-bn kilzll l t f<>jul llk helyes me gfejtése : 1ú'plláfly Bdr-U"lúlY 1'1 H:iifUié!/'ll'f nillcjcl sz''olt toroétyp" Júilli/lllu f Sz6f!liny : Drányi Jg llf;cl" jlítómek unw1tttr ki miojen eljárllláo;l vilelkedhhel elírulto ld;t uját lie]e ulloldbávl il lerheltl''''l:n ráderilhfll le celeknlény elkonuh n{lk bogy uyoulolá" { rdeb "H newle zo6en iuew1ó kulódu uelleuj '110' lr:lki teveny fkt kelleu n kifejtenie Ahb"l' pedir' bogy "lwly nyo wodi e tlt lpunk d:rlekel l)"mcr7íucr\t mvt ltt k'jrol huunk n w elup"-n L6ncMlekwtflY luly oldy hnelll elllo Mbn nnlk tonyolnlh'g é JlÍtőrnlOk &ll "m'rt:u"n httell thrdumth kőrul kdejtt lelményeége ti tlnullltíkom m6kcr tl e Jj w!; u llpot ll L V'lun6nyunk lunot lu'm kulo nbe n i8 rolkáll u'y' J J Sdl'dO nl" olk 1'1 J c orkv "loru!-n HelYCon megrejtt'ttl< k : Dombi Orm" Kelemen CllondOr Blc lm&l (jerkely Hándor j6rm TJ61 'ál HáDlor contlor Peh" "ár htván cenmir Bánokuí'ntgyörJl"Y Biró Károly cllentl6r HDlilnk nr{icl(dy JÓll: r O rro8lter Dé Kin JereLlll{i1 cond6r Ujtti51 Rtlnl)ot Sándor onv K i ltelek Aotlfi J6zer jllrnl T;t 801mún mrll Clen!lllr BeplZin entgyörgy Elek 86 lint cud16r 1}'or'Jk Hlel'14"ji Sándor orm" ü&nokllzontgyör\' Tárnpo lrur OllY 1'11161 u gyutu i ou (jál S6ulUe l orlf" VáC "ereu L lrul K/myád Zolni MártoR Clr8V Uerkule8lurd6 rlllllj(ó Hlluár A kilotlolt ErzRébet király"" Snmorium- sorbje el gy!\rl/ltrll Kérjen inden és bémentve LioH c er/dól'llfl BlÚ:8lttlÚJr elkúldótlúk képes árjegyzék : C éo kir b érvkötk hygienikus 91;mmliruk és betegápolashol luk sé et elzközbkroj l K EL ET j orvo; müze rgyárol 'f _b» tv o'olu''o-u\o

11 ==U=SENDÖRSÉG LAl'OK HVATALOS RÉSZ Szál'ny felúljibístl A m kir J bzámu csendörkerujd terü}( ten BtBZlerezon Hlml julius l-en egy uj szlírny llittlltott ("l fl m( zökomt&romi or8e!lo!l jun -nn Ljo8komáromb belyeztetett át A m kir nr 8zámu ceudőrkerület csikflzeredui RZ8rDynnok drgojószni nyári ör-e óllonrlóllitvb l!(j jun ':! t-én Cikmdrr segesvári szárnyánk lemneki őrsc- pedig 1f1! évi julius l ón Szbztvnkosr helyeztetett át Szl{sz fe lállitá A m ki!" J számu csondörkerület területen XBsz6don 1!l09 julius '-én egy uj szksz áuitttott lel Jál'Í8)JlrllCSnoh;ság felú J itás A m kir l BznDlU cbendörkerület területen Drgóprundon fcllillitott járásproncsnokóg müködl'sét 190fl juliul' on megkezrlte J {nír)mrncsnokság úl' nd6sitús A m kir V "zámu csendörkerült4 zlncgerazegi lzárnjlío)t tcrlilete'd Bnlntonlurcden (ltíljitou ideiglenes járásprncsdokság 90!' evi julius hó l-én állnod6ittloll ÖrBök miiküdésénelc megl{ezdésc A m kir r számu c!lcndórkerület nngyenyedi sznrllynk területén Csóró'n fennállott különitmtiny orsó nlkitttván át mint olyn rnüködését 5 f6h t nljn julius l én megkezdte A m kir szlímu csgndőrkerület lugosi szlírnylínk területén Zguzsén és Székáson fennállott különitmt' nyek örsökké vnltoztuk át s mint olynok mijködé ükol 5 5 /őve julius hó én megkezdlek A m kir V számu csondőrkerület sátorljujhelyl lzárnyánk terü!etén Mkkoshotykn fennállott különitmény örssé litttván át mint olyen müködését 5 (övei továbbá : z AJs6gyrtYlÍDbn (eluitott örs rövel müködésüket 1909 julius én megkezdték A m kir V szmu csendőrkerület veszprémi szar- Dyánnk tertih1tén lj máskéren továbbá n kposvári szárny teröletőn Böbönyén pécsi sza roy területéo Kopncson és széke!8fohérvt\ri szárny tt}rületén Rnczlmson (ennilllott különitmények ör8ökké nlkittnttk át s mint <olynok müködésűkot fővel 1909 julius bó l-én mogkezdtók A m kir Vllo számu ('sendórkerület nbgyvtudi szárnyánk terülotón Szentjobbon fennállott különítmény ör886 nlkiunlvnn át mint olyn müködését -ó fővel ElO!) julius éo megkpzdte (hátllejyezések A m kir V 8zDmU csend6rkcrület veszprdmi 5Zllr lyánnk peresmnrtoni órse 190fl julius -l'n Bl'rhidftr lov4bb4 JU\JönJlmények felflljlt' A m kir V számu csendórkerület lőcsei szárnyank terület6n glócüreden jjs YírégvÖJgyön z eperjesi szárny területén LubJ6füreden és kssi szárny területen St6szon 190ft juhus én egy egy 2-:! főböl ill1ó különítmény úllitttott fel A m kir V pzámu csenrlórkerület nyitri szárnyánk területen Krjnán 190f! julius -éo egy 5 foból á1l6 különitmény állítttott fel A m kir V ll sz (lmu csendorkerü)( t ngyvárdi 8zárnytinok területén Bibrfüreden )!) julins :i án egy ;! főből áll6 külöoitmtiny állittatott (el SZEMÉLY ÜGYEK Beo"zttott : 190!1 jnuár l-ével ; Hl'in Györg)' m 8zODU csendőrkerületbeli bdngy- 8zómvivo kel"ületóncl létszm felelt v16 \'ezet melltt cl- honvédelmi miniszirium 16 o8zhiljdh Kinevcztetetl : 1909 julius 1-é\'el : Cs f>1/ /ór-j ri rrió"le lt rr Szb6 János őrmester n' 8Zému ceudcsrkerült:t állományábn \'árkozási illeték kel szbdságol tttk: Reokert János m kir V számu ceudórkerületbeli járósórmester megejtett felülvirsgált lpján mint jllenleg szolgáltképtolen (!J09 é\'i jnlius t etöl 8zámítnd6 egy évre Yálneztott lkbely : Pozson)' Sobiiffor Jkb m kir V Rzámu csendőrkerületbeli törzs6rmcster il megejtett felülvizsgált lpján mint jelenltlg 8zolgl'lntképtelen 1909 óvi julius l ót61 BZUmitnd6 egy évre VABRztott lkhely ; Nógrádver6cze Nyugállományb he] eztetteh: : 1909 julius óvel : nol Ljo m kir lt (lzámu cscnd6rkerületbeli járdsórmesler megejtett felűlvizsgélflt lpjn mint ftokknnt uépfrilkelési szolgáltr is oem lklm Vlssztott lkhely : Esztergom

12 LAP esendorsll;(h =- - =-- Jótsef ruduj JRr&6rlH?stt'T fi kir m megt!}tht námu csendórkerult-tbdl 1 felülvlzgolt lq pji\u nllnt Hi pföl'k('lól Aolg:iltr JS Dt>U} nlklmn mkkttut \irlthihud)'tl yliuztlt lrkhelv lhzr) 1\m'k jr:'1;ő 'l'ldcsler ki r Y!Zm n t:8tolörkerlllttht>li mfgtqtet1 tluhü:&tilát HJkknt midtl:ljneml1 tjipfülhlt":-i klms l o nbpján lgnltr to JB mttn i \"álu\ott nkhely : SlOVÜ Oldrtitg- nlegdict'rtettek : A m ilir [ 8Z csendórkeruleti pard' nqk8g ált1 Pruckllf>r Gyuf iftráhúr mt>ster \[ulum LJofl C:o18Zt:f j''1 \ lll kir s c " DJórkerületi pllrsdl""nokslllg tiltl ; ez shn?nre: ' 'U ljnes t -eodőrok Pllllckll FmnC'l' potkl lkos 6en mere lkövtotet t yilkol'lllg h tt()8t:inek kmyomozfibt\ es ld!\rt-óztnltúq körül k t (l'jlett tf:\'ekt'llpegukért Suudor {"Z ó(meslcr egy beloré"1;'i lopc:: lt/! fltiot'\; buz:mo8bb 111őn nt tnrtott Ugj"t?-=" l elemny{'s lj nll-j:(y fizskért0kjllme-1 "e7j tt Dyl!miJZ9; qoniu NZJwzölt kúlritéset:rt fl t-th'sek 11:'t:lltuzttU!lliért éi' BZ jgn7b\ h mgtsrtll rt lrendeltjeinek bdyt:l befolynso l!i "llórt (Ot! Yueteticert Pál mre DSg}lee!:: hreki $zárnyleli t:8tndör több KlllunCSlH'f; kidjtet:t!rt igz:llig;"10jgwtutil; :eú :l)e türteht kld!il'áfrl uolgulttttás kefebf iört-i;; n áttllstlért Burblv:h Jkb jru'lórmester ktl:u lt kőzbi'ztonsugi sz olf'1:l ijód ut kifejtett ügybuzgó co! k ekenysl!geert nlárendl;lltjeinek belyt's he foly'iollieáert t!li veletéstlért lut Luzmobb f' k Vu'! Lrjo9 Cl (jrm!iter hosszbb "!zolgáblti ieje ujtt ugy S'lolg:il uihun mint szolglijton kiül tnusllott rel- rendbeli lpróbb lop/bok tdte-selnek kl(h ritse nem különbe n kilvbiztonstlgi szolgthllt tefed e-gyébkt-nt is ifej tett űg}' bu 7gií t'5 tcredmtnyes tev';'kenyégeert k er:dwrnyes TÜ611'Sl Ljos cz Öl"n'H8ter egy rblsi lül'u j tu't lette-seinek ügyes leledionyes tts (os bl'lolleg ÚÍl!o ágot llem ismerő nyomozás sonin eszközoh ki rlt>ril rt el J) :l8:í'rt r összes bülljlek\;:el z igz6u-gliz1lglllt 111:1 litú történt tdnsáert VÁ R N AY kö nyv nyo m d i k ö n yv- cse n dőr ség i Szi es p p i r- h iv tl os és Krll " Sándor ("z ötneze(o Rucz Lá<;!zlo Perm Szveto:tr DiméDY JÓlH(Jf es en dór ez örsvel t6 Sür bán Ottó Fáhiilu mrt' l er nnt\ k h\noos llkl: 1: erencz Szántó JUD" :\r\si Ljos Hercug Y:lzlll tjs sz Józ"f tst'ntiőrbk -\: OV\t'Fl DéneS' fi -bök l:'ll\rin i"s :::; moll SntiQf prúbnc i!('udörok m f'rt "lu' rh!ns es ht:töreses lops! (igyhtn nyfimozst Yezt' tett űrl'ptun c:ookot hethtóslln tmoguák m"áltl nj credrncd) eleresehez nngyh4u holzrj1lfultnk l'iroslm Y \zul o őrmester llés Kl:l'oly cs{;'ndü r oz_ o''fn'zdó 1"'1 P tk i l>ne CSf'uoór mert t'gy gyilkoi;lsági eset tt'oltesentli kiuh 1 mozlb i> lf'trtózttlirm l k nltná Tnl 11 U!'omozást zetett járáf'rm:'8nokul htb ll tósn ttimot!uák miltl oz re(lmeny elén6ebez ngybn hozzjáru lt (8 4 sn medie8érteuek : :S-yUvi\uo " fnkb c: z orm cl:!k rl'k P&litkn E'rO(':Z potold lkct:f 8t'n:lmHf' (:lktiwttt gyilkof;<ajl te1t Si;Df:k frudsfl:ot D'D is-ml:ró huzgósltl le'h'd:' \" körültekintesrt \'"U6 nyom01br surán Dve t:!-' ng zkozolt teltet!ek lt:trlóztutiurt ('s U'/: Andr!t ónvezeto ötsezeló nrbjdictles k 1 Gelndi Ferenl'z c: ndót tz Őt \t zető S[lhu Z'3imoDd Tur?k Bod Bllut ZrktJ mrl Domnyek Józs f t-s kír 1 ri1li:mu cl!nllörkerlll(>theli O:WgejtE;tt {lül'ti7f:gá[t Qpjn mint cpfölkel';31 {i:"j!"p't'rthi 8zo1gnllltr l lhll rounnt n mllte:til'b nelu hr\'1h'r libly D ;;:" j ulius Klch Á<bim BT li tlutlör mttt JBTorködt"jOlk Jklmtlyn l l;(t (!szmelt1en :zté i kl"cr illlpotbn lig tdt'g{gyv1 tlált tlgy('nt d( ó l WE:g leti'kkel detre ke-ltctte:k n biztos- me-(ugsgt lmrt' í'sendor UltUt YWl!;zluit lklely : LOl0\'ndJ l jllrll$orw(u! O') _ J EJ<'léptettek : A m kir z VL H lofl julius -r;':nl ' sz_ cfendörkejűlt llomúuynbflo : öt évi csendörstigi szolgál t hf:tölt8l' utún 6s zubó FertlDCZ ll c:endőrük ('('1/d/;1' ('::im::dt' vnwc::-rloklc: GóczlÍn Oyul Zsítok Pe-rencz FA V B U D A P E S T = Liszt Fere ncz- ter 9 i rós ze r-ke res ked és nyo mttvá nyo k leg ng yob b mgy r k i r 'ktár - io nyl wk l'ué Lpo flll ok im kol lyv ek es irós::erek tius vá/ s:: lék bl l \"es [ ud u m úsúetl ho JZu k z én lc k l ii d i i k n e k h ogy l k i d :\ s u n kb n n t11 eg j e l e nő Csendő l'ségi Le x i ko n 2- i k ki dá s jöv ő hó fo l y m á n r< lg me gje lenni i

13 ll évfolym Budpest 1909 julu 25-en 30 QZ:1 "11 C S E N D ŐR S É G LAP OK Szerkpszti é kidj BL6FZETESl ARA Félevl"e f' XCész évre 12 koron fi _ Negyudévre 3 M kir CSfnJr\rséJ Z""bönyy zerkesztó-bi20l lmg8 'gjr" nil koron koron Jli4fD lurnp Gyermek bünözés terén \ ml 3 l Cbftludí t't ziiuöu;;: ;::A 1 ;>Jytntk) liojrtoj': n1l0- potohol gy61_odbetlink meg ::\!in1 Hlllü!-')'tlld:el fogll kozó egyéul:ket nenu:6k entd lbo ez tqrgy UtmeUl ye'né"en kötde!'sg lwjlk tn ulm nyoz!l!;!ft fitlien fí'lűl L ll ngzi k fi pállu-sz bt)?}' m fom'l-rokrll tsökkl!o ti ::ohldi él e t és ll h:ízssrg rt('kt: ; hoy iz llt'd ms mlot formlk liurint kötött égy sti R ' hogy z :lnyi vis zonyok mostolj!"dgn & ruegdbeti " nebzége oem "ngedik tlzt meg ljogr igzl hzhtilill rne:;kötb'ló t'gyed t bogy 8 nő t'l'teks is crúkkl"n! ftb "th 'hiu ohslli m mindt';')i ke hltllo!t (> pi1nszokst y( g ük tf'bt ezeket boncthtnink lti ismerjük rru:g R mguk rludisglbnn ElfogndbntJuk áhl8no8ságbrn hogy pnllusz F-nk kuutetben indoholt Hogy ninc üte:ik \ 'r"\' kllz(] le t{'rmeszctesuek luhtlbut rot n n húzssg tteke ezt juk _\1 tigyof''\''ezett é rde-khizbsbgok gykorik de kt'ny8zerházfl8sáok je Ht'otiŐJooszíüo szeretet npl kül leszlh'; kötve fi lizhejyból biunyzik :1 z; rl'td lngjú Fitl leányok lépnek ved 1ielt d pónze"s ttgj;flegódn:khl házllssilg:rfl ; t3rőt e-lj f;>s ifj} '-t'd de 'j2rztig' sszonyok kl C80tLt f' lm fl llllzlls>ingtörtsek K\:" koriuk 8 mindkét {rl! nkkor énn 1113g:t jvl hu níu6s otthon_ Hogy z ilyen htiiílbl>ghól "zllech tt gytcrmt;kek ndliilijzik zt B ODd08 neldest szl:'rt:te!el melyre z éltb l1 oly ngy 8zlibógiik \'olu" fi ft DlolYl'knel: ft :V'-mek{:kljt tulujdodképf'n lz edre kellene dökészi1t'lliök /lz könnyen érth'tö dolog A mgár hgyott es mrdt gyermtk kortlll slnblldjr kel ül lom lotlig to& minden llltlyl8ttitl yel endszt'rint "zá m ú t hmr ztl l'oritj o megim(lrkl:'dik tlhtlkoni!;: bünözők j!y \'8n f-z tünf'uytl'lell ágyhól bdzl;sligon h'iül k tek inti nz pj de tdd l : ' LlllH 1 f született '( ; d is NyÜglH: egyik rzröl s em mq mt' g i j is é ncw Jtik tll vló fej irányhl 1\ Ldolvás mt'ly n gyerwl:'k ht-lycs l ócl( tlt b!ztm;i1"o!l t;lun}odl'tl méltók z ilyen tudo' ztok 1«még!:iuJnlUl melmlhk zok fé rfik eb i lj P A--" ' c 1 ' " ' _ : -( t J' l '" :':t SZERK E S Z T Ö S E G ÉS KADÓHr-;-ATAL Budpet V Egyetern-utcz 4 u nok kik fltlr;ll ) uó:z \"l"zoo:vból (llhfufo ezeretettej le uz lillohuiisóg tú l tt:' Dgt''- nl nfm ed e k gyermekeket A mcgélhetefl neoh 'zbt tl sn}tgi lbzodjok nll1 1Dlr vl rop:?:bhodll J"!gy elh-negei 'gyreszt ft csldnlp1tltsnk mne;&f- JO (; liuti ednek A k<uyert kt:'febll p; np Jt:':'gnro-obb Tt:szét nebpz ruunkbo tölti lltimelyik hogy 'nl8j'f1otil \"lt\mlc"')t:" n-'l nö \ el b ti";t: \'tlgy Hllliwit illkruitu:18 ouj vgy bully ngyubb szm o csldj át listtess(gtsen (t odtllrt b"b vulóbd miut crr g:t'p dolgozik A ldu nkáb h\'onl!dlk M uszony S{lt mq n gyt'l'mek i" d osláuj fti!!luk pedig l ssn lnssou pusltu tclvt:sz A gyermtlkrle\ tlés lebet(tlt'um; \'álik és f<zt éghcd men yhen tlz ájlftru JUyli Oltg ts l fu rsdlom mert gyermek korn l8me;(i lk m g z e-ll'l fljú illord;gi Vl1 l Z Apj t:s nz rldyj mo"qlyt\ btlyett 8 hd) nhnrc'z tild) t:gd ltj zok gont'tt js &l'cjtlo ne\f'ltun(\ 'inlik jpllem árnyolrlrlni fejlődnek ki 8 mngtir hgsutt fintnl 161ekbeo s b nem elós lz egyt'nlség odjut hov z dóm) uekt'zde8be-n YRz(lH t:8ethen A nó érttke S h:dy"'t'ft:n csokkcnt kűlönögen legdóhhi értitt<dekben fordult meg elonytelenl'lege terule6f'h3b dú gnz hogoy e-z msrszt fl joreslben rjtuk mgélbe:'tmi -vis zonyok is KéDvyritettt' Ökbt rendlte t:6uk t U enére nll hogy beá1ljnok - ferfik Roráh t:: dltl el\'eazt\-c sztlid"ó gük vnlz8/lt erny(>ík szépsegt A Ctrostll egy trtbor bn klizdó Dok nt:lkülózik twteletet meol] Dt!müket megille ti A Dül nug;f tulhjt!1 egypnmngú!!tlgot köetd \'is/olt k"'nyrtkereső fcrfi 11em tlogedi el:löségél irily öntö s bbti ered zutuo JlOgy UÚ nój érttikt:t ill etö leg yhtonyok folyton Tos!:izbllodnl11; E pt'tllg óriási hib c!ijji él et szelopontjátoól A fmládhnn szükség Vn z pr le meg Dl\gyohb zük seg nf nnyr killőuosen :\ gye rmd:ievek idl"jcoen Az pn becojyl1'i tezi El gyer m eket élctkepe81 e l"ösk l k üvé!z édes:nylli LefolTus pedig s zliddtí es nn olnlel ktive - :i fl gyt:rme k Len k t'lj bogy e ket b efolyás egv t'géezszé egsestiljön s nkkor k i l k ul {\ helyes egyenlst:g mtoly flz Éld ngy piezlill meg1lj n hdyét A bazl\ssg intzmenyt: látn1'huó e-zekböl szük-

14 CSENDÖRSEG l LAl'Uh l 'Jl9 julius ':!5 == 6ege _ nnk Wozte (JDk kotele6ség nnk lk megsertt:l'if: locsooylelknseg és társollom len e 've r tett büd mert z clrjuló blblmflb do!!cgltöje 1:5 h li férfivilllg tud e kr vlmire:' bürze leodl" t g} t 'zlll horr bilz86j:!:ig eredet tlsztsgnk meg ez '" : megóül53 ls egéz;ege; Demi i<leuel mentsen meg egy "ilgo 8Z prkolcsi hláltól! J y nyoru _ ö - " n ['J" ezi kj mg8t S Kony\"'c" Tóth KnLmn flz 187:3 vben L kidást megert On " w segdy' Zllll miivében : l celád tekinlheló lr61ldl elet _ Jegeczeu -1 ez z mg melrból nemzeti JeUem - kinövi mgát Gyermekszobb61 lep kl emze Meg 8 közvéleményt i ngyobb : ébzi ft csld te et1 fi legmgsztoshb emberbrát szeretet csl di tuzbelyen gyuld fej e) A vllási és erkölcsi élet elt-ompulsnk S trmészetes folyomány fitlkonik búnözése 19 n:z n sjtos világbon flünk A vllán:lk elkolcsnek nldc : becse többé Könnyelmü é1t utd vgylk ti korunkbeh ember korán kezd élni és bmr megyéniil testben és lélekben egyránt Többel wródik rubájvl czipőjével mint erkölcsfo"fel s durv kezekkel nyúl be vum mélyses titkib melyeket ő sem felfogn sem megérteni oem képes mádkozni szegyen ; hinni nevetségesnek tnott dolog Kczg o más szclrencsétlenflégén li könnyeket fkszt még ott is bo le kellene törölni zokt Ez nyer üres léh (ó}tlt belopt mgát ft Bzúk csládi szentelyekbe is bemocskolv nnk tiszt8sligt s megbontv 3nnk békéjét A gyermek szólőktöl ezt látj mi Eem természetesebb bogy érzésben t gondolkotésbn ég felfogábn bsonló lesz zokboz s z ily zulók gyermeke i korán beérik o búnözésre A vllás és erkölcs pedig olyn életszükséglet mell' nélkü} egeszsl!ges megelégedett eb boldog földi életet el nem képzelhtek A tö rténelem is fényesen igzolj bogy hol vllástlnság és erkölcstelenség szele sirt végig ott nyomor es szolgság termett nyomán ; viszont nepek elcltében igzi nyugodt fejlódé csk ott volt hol z öntudtos vllásosság s z erkölcs virúg djjlzlett A mi úgynevezett felvilágosult emljer már nem eli!gljzik meg z pjától öröklött vl1ásl!l ö egy külön vllást állit fel olynt ft mely neki 8 legkényelm(-sebb 'Persze tgdj z stenț tgdj túlvilógot ós msbb eszmékért nem lelkesül És vl1áobág e fokoztos bnytlás megtermette mg átkos gyümölcspit Mindig jót tenni és nemesen élni - zt tnítj z erkölcs ; hinni z htnt és istenileg élni - ezt hirdeti lelni sem ' h szct5zkítjuk etf:tr t ront illk ; b el : szigeteljuk lelk t benituuk irj Probllzko long!elb- u püspok Bng:ulyozom zonbn botry tdelll nt nem :llhto fel zt bogy Vlló5tlnág minden esetben J ljunozés terére sodorj gyermeket de víszont tgdnunk sem lehet vllás jótékony htását c befolysát fitl egyédte Hiszen fi 't'uás folyton bdözesi hlmok euenj küzdelmet sürgeti megísmerteh z zokboi vló kibontkozs módjit és nyugodt erkölcsös és tiszt élet titkit ' A bo l'llás orlj sziveket ott búnbeesé ritk mert tlj kedvezótlen nnk befogdásár - Egyes vidékeken fe!tünően csekély fitlkorú k bűnözése és ezen körülmény nép 't'llsos érzületében szülők lelkészek és tllnitók reszéről gykorolt helyes befolyáoláeábn birj lpját ti) A fitlkorúk hűnözése okát kivndorlásbn is kereshetjük E lp bsábjin olvsóim már olvshttk erról Bzépen megirt czíkkeket igy tebát kiv:lndorlsról rö\"iden csk nnyibn emlékszem meg ft mennyiben zt fitlllkorúk bünözéseinl kllpcsoltb hozbtom Hzánk tndvlevóler földmivelő llm llyen áll mokbn pedig h túlnépesedés áll be könnyen dj eló mgát zon eset hogy megfelelő illetve elegendő munkszökséglet hiányábn - föként foldmi'elöobztálybeliek - nem lévén képesek nnyit keresni mint mennyi sját ils öveik fenntbrtásílrll szükséges új kereseti ágk jövedelmi forrsok után nézoek melyet b bzájukbn meg nem kpnk idegen földön keresnek föl Olyn olozágokbd bo kereskedelem es ipr képezi ft neposztály föfogllkozását ott túlnépesedés nem igen következik be mert z ilyen országok - viszonyítv o földmívelő állmokhoz ket sőt báromszor nnyi népességet is clbirnk De nemrsk 8 tulnépesedésben vn kivándorlás titk Sokkt meggzdgodás vugyonszerzés ördöge csábit mert vnnk reá példlik hogy szerencsével is de mberfeletti munkávl egyesek jelentékeny 'fg:vont gyüjtve tértek visszl Azokról z esetekről zonbn mikor lerodgyolódv szegényen ternek bz o ft kívándorlók természetesen bllgt krónik H egy egész cslád kél útr és kisérli meg idegen földön keresni f boldogulását nem voln bj zonbu mikor csk csládfő vándorol ki s z ny ittbonmrd ft gyermekekkel ezen körülmény - bűnügyi szempontból - legtöbb esetben mnt bj szokott lenni Az ny utlv vn egyrószt rr bogy fl thol \ llás Tudni ismerni kell z igzt lkitoi szépet gykorolni j6t és átélni z stent Nem szbd ezeket egymástq elszkítni sőt még elszige- levő csládfő helyett mg keressen nem élhet tehát kizárólg gyennekeínek nem szntelheti minden idejét zok helyes iránybn vló ntwelésének de h még ezt A legjobb órák leguoudbb ékl'7-crek egjur!lt51 ledr'g'-b big ugy készpénz mint rékzletllzetésre 10 óvt JótállfL' mellett kphlúlrl: BRAUSWETTER J m66ráen'-l SzeJ:l'den re Jvlt'\sok 5 évi JÓtál\á'l mellett Árjeg)'zfk nl'n JO!

15 909 julius 5 = CSENDÖRSEG LAYOK ='-';==== 3;)1 A Mmives-ntcz8 A JllkRb-lépcl:6 A JHllOztulAsrn itólt 'rnljánh6j

16 352 OSENDŐRSÉG! LAl'OK_ 1909 julius 25 tenné is és nem voln mutlv kenyérkeresésre biányzik z pi befolyás mely pedj ür: bágy gyer mek lelkében és nem eredményez teljes Jellemklolkulást A csládfő kivándorláe után z ittbonmrodottk rendszerint nyomorbn élnek nő mgár gyou sszony is könnyen lép z erkölestelensg utjr gyermek mgár mrdt fi80tl lélek pedig bunozés utjár " Ezért veszedelmes kivándorls bunugyl szempontból ítélve Különben ennek veszedelmével kpcsoltosn gyermeknyomor titkiból ellesett egyes eseteket : Ti\bori Kornél érdekesen csoportositott fi Csendőrségi Lpok mult évi 12 ik számábn " A mi pedig hivtlos dtokt llet zok S gzolják bogy ott bo 8 kivéndorlás ngyobb mé:v ket olt ott úgy felnöttek mint fitlkoruk bunozése szporodik tehát közbiztonsági viszonyok hnytlnk ej A bönügyekkel fogllkozó s Z zokt tnulmnyozó szkemberek megegyeznek bbn sot meg figyele seik eredményeképen állitják bogy részeger szülök gyermekei külonosen hjlmositv vnnk bünözesre _ tt ismét z elfjulás szomorú tényével tlálkozunk Az iszákosságr vló hjlm szenvedély nyomot hgy z utódokbn kik máj terbelten jönnek világr tehát hibás szervezettel és bizony-bizony igen ngy ritkság h egy ilyen egyén már gyerme'k'korábn nem jut b6nözés terére Azt olvsom bogy egy 4000 lkos SBgú közsegben évenkint koronár rúg z átlgos évi szeszfogysztás összege ; hzánkbn pedig 190G évben szeszfogysztás kikerekitve egy millió bétszé-zezer hektoliter volt és csk Bzeszdóból körülbelül 216 millió koronát mutt rel tiszt jövedelem gynánt hivt1os kimuttás lljrdekes NYOMOZÁSOli A multság vége rt: SzerllmiJ:Mi lfinl6 őnvlzet6 tvg(l kö\') t ' cj egyi'k üteno ib ott volt elzállásolv 8 ksss1 uzt/rez b ennek legénysége is reszt vett fl hálon Ey dlg nyn godtn folyt n multság de B E ottd legeny nem jó szemmel nézte bogy tüzérek lnyokt mult ttják és bujtog&tt birsit bogy ll tuzéroke kosbt'oek bele Ebbe zok lz itl htásll ltt bele 18 egyeztk Degtnmndták fl tüzéreket de verekedésbő} ez utóbbk kerültek kj gyödes6d A többek között B E testvéröccbe is vérző fejjel mrdt téren 8 társink kellett bz'!lzállitni B E bogy ezen szégyent megtorolj legény társit ujból bujtoglltni kezdte tüzérek ellen d zok félvé ft következményektöl DOD merlek n tuzérekkel lljbó örszetüzni igy fl tervezett ujbb verekedésbih semmi sem lett UgyDnzDp éjjel község birj örsünket lovs kűldöncz utján rról értehitette bogy N J sz-j lkost z utczán ö88zcszurkálv hnlvll tlálták ];n és járörtárm o belyszinére érve n holyszini szemlét megtrtottuk de ott egy müvirágbokrétn pár foszlányánlíj egyebet már nem tláltunk mert ll poros utczán kiváncsi nézők kkorár mindent eltpotok A foszlányokt mgmhoz véve mogejtettem o szükséges előnyomozqst és megtudtuk hogy z elbjt egyén P-ben lkó nyó Bánát volt lá10gtóbn cis este 9-10 ór között feleségével indultk el z lig 15 percznyi gylog jánisr levő 8z 'községbe Utközben n mint felesége mellett bldt ismeretlen két egyén hirtelen megtámdt öket és férfit összeszurkálták Az özvegy szerint z egyik tlimd6 férjét átölelte ll másik pedig összeszurkálto dc oly hirtelen hogy mire z Ö egélykiáltsir t szom szédok odllérkeztek kkorár tettesek már el is menekültek Az sszony bár ht{nozottn nem merte állitni mert ngy sötétség miu nem ismerte fel ft témdókt mégis odnyiltkoyott hogy két egyén kton lehetett Szerinto n férj nek P-ben bnrgoso nem volt znp sem volt hj senkivel igy rról bogy z eset bosszuból követtetett voln el szó sem lebetett Az illetékes törvényszeki bizottság 9 belyszinére kiszállván hull bonczoláát rendelte ol A bodozoló Számtlnszor bebizonyult már hogy büncselekme- orvosok véleménye szerint ft sérüléseket vlomely igen nyeknél helyszici szemle meejté8ekor tlált leg- Dgy késsel ejtették s últhibn "éve bullán tlitlt kisebb bár jelentéktelennek látszó tárgy i ngy bt szurá közül négy feltétlenül hlúloh volt A bonfonto8ságuvá nőheti ki mgát és eredményre vezetbet ezoló orvos vélemónyét véve lpul z ügyész és ViZR' b nyomozó C8endór belyestm tud következtetni gálóhiró is rr z áuáspontr helyezkedtek hogy nnk honnn vló szármzásár EnnéHogv o htllyszini sérülések v16szinuleg tüzérkrdlól Rzórmztolr Ennek szemlét mindig leglposbbn kell megejteni H z lpján mint bullobonezolást és egyes tnuk kiou ll áh legjelentkt-elenebb tárgyt is figyelembe kell hllg8otósl1t hefejezmk kijelentette z ügyész hogy n venni éb biztositni kell Mert különösen tnuvjlomór továbbikt mjd hdbiróslíggl együttesen fogják 80k áltli bizonyiték hítmyábn c8k ezek vezethetnek elintézni s el i távoztk bennünke eredmbnyre A művirág bokrét forzlónylli még nálm lévón gy jártunk z lábbi e8eben is eszembe jutott hogy tónylcgeb állományu klon ilyot t 902 évi 8zeptember egyik npján P közsegbeli nem viselbet ll meggyilkoltnlr po(lig bokrétú'j nem '\ "C f' J O f legények tánczmultbágot rendeztek Ugynkkor volt Tbát vlkitől még podig polgári egyén klpj ej e n o tétov!zzék hnem B t ' toll ' t'\\ b&b1náljon zonnl ere (vs -ps t w"l) 10 perez ltt lembkc8blb mjrl'blnt él rtij rájbt olmulbutj - Ár K 120 _ Kphllto minrlcn gy6j:[ytflrbrm KA-s'/!dl D! j'ü" 'TO UlÖ" JO'ógyl16rlill'/! Kt"'J)OHtn Orvosok áltl Cijánlvli HflroJD dubuwál ingy postli liull;l!" '"

17 JO!' julius :!!; ==== O::lENDÖRSÉG LAPOK Az " 1141:8 hul \'jr Dooctlok"megllUlt lu "lel b!llluk 'llorlthój \ Ul'tllhi r tl'1 ''nllllllhól

18 CSENDORSÉG LAPOK J 909 jul ius 5 = mellól keri'ilbetett helyszínere olyntól fi ki oselekmeny elkövetése idejében belyezinén lehetett esetleg cselekmény elkövetésében részl ie vett A mint tebát községi biróvl községbóz felé blndunk nz utczán tlált gyerekcsoportnk felmutum ll- bokrétfoszlányokt bogy nem oz övék vojt-e z fi bokn!tl n melyi kból ez szármflzott Egy bt éves kis lány llt feleue hogy Elek bátyjánk vn éppen ilyen bokréhij A birótól megtudván hogy kib lny B E Dőnre gydussí vált elöttem fl verekedő természetü legény minélfogv zonnl nnk lkásár indultunk s ft bokretáját előkórve összebsonlitottm ft foszhnj'okkoj A bokrét egyik ág hiányzott mire nézve zt fllelte hogy előző np bájbn verekedés közben tépődött szét s vlószinünek trtott ö is hogy nálm levő f08z1ányok z ö bokrétjából szármztk Tudtár dtm hogy o gyilkosság helyszinén tnjá1tm forzlányokt mire ö tgdt hogy bbn része voln Bár nevezett állités bogy verekedés közben tépődött szet fi bokrétáj igen vruósúnünek látszott mégis rr vló tekintettel hogy z el6zö npi verekedést ö kezdeményezte gynusnk trtottm és kijelentettem előtte bogy flkssukt átkuttom Kijelentésemet legbiclegebb közönynyel fogdt A lkllbn és mellékhelyiségekben nem tlá ltunk semmit de midőn pdáson zbupfedelet lposn szemügyre vettem és közte keresgéltem egy veres ing es egy véres gty kdt fl kezembe Ennek felmuttásár látván hogy vád lól nem menekülhet beismerte hogy ö és sógor jelzett np estéjén hogy flz öcsosén ejtett szégyent megtorolják lesbe ájltk mészárszék elé zzl (L széndékkl hogy h tüzór jön rr ó mint erosebb átkrolj& sógor pedig hzulrój vitt ngy c1isznóölő késsel megszurkáljn Nem i sokáig kellett várniok mert jött egy férfi és egy nő B ők zt hitték hogy egyik tüzér vlmelyik flubeli lányt kiséri hz A sötétben nem ib ismerték fel hogy tüzér-e vgy polgári egyén ki nővel jön ele bizonyosr vették hogy csk kton lehet Ezért fi mint melléjök órt o két lk ö férfit hirtelen átkrolt s nehogy nő kiáhásár odjövök ott tlálják öket elfutottk 6s csk másnp tudták meg midőn flubn is köztudomás\l lett z eset hogy nem tüz6rt öllek meg Miután evezett sógor is beismerte cselekményt és kerljukben il polyv közé elrejtett kést is e1ö!ldt elfogtuk őket ős ft bí rósághoz bekisértük hol B E 'lyolcz évi sógor pedig ht óvi fegybnzm iléltettek ul Jgy vezetett bennünket eredményre n jelentéktulennek látszó bokétjoszlény mit ho eldobok s o bonczolás eredményet 6s királyi ügyés7 kijelentését VCS7em figyelembe bizonyár z ügy szpen ellumult voln vgy beállott késedelem mitt már Bokkl nehezehben lehetett voln kideriteni Tolvjfogás villmosvsuton A ngyvárosok veszeelelmes lkji között leggykoribbk zsebtohjok A mngyr fóváros ugyncsk bővében vn nekik mi zt muttj hogy itt könnyü kercsetük A rendörség küzd ellenük minden képzelhutö módon - de ők ugynilyen ügyességgel és leleményességge] tökéletesítik mesterségüket Kü]önösen nym fő működési idénytik Ngyforglmú helyen ember oksilgbn bőven rt z onyvcskezü Könnyü munkáj mert z emberek fulöltő nélkül és - mi legfobb - gynlltlnul járnnk-kelnek nz utozán és fl legngyobb emb(l:fárcltbn sem gondolnk rr hogy vn-hol háttérben pródlír les zsebtolvj Ennek ilyenkor nyáron zsufolt villmos kocsi kedvencz munkbelye J) Hogy is ne?! Midőn kocsi ngyot zökken és perronon egymásr dülnek z ott szorongók z elegánsn öltözött zsebtolvj z utsnk esik miközben bocsántot kérve ellopj rnyórájlit és lánczót bámészkodónk Oly ügyeen csinálj ezt hogy sokszor csk órák mulv veszi észre z áldozt bogy meglopták De b mindjárt rá is jön z sem hsznál semmit ; zsebtolvj ugynis hrmd negyedmgávl dolgozik R perronon és zskmányát lebetöle'g rögtön átdj társánk mi zért jó neki mert gynusitá esetén corpus delioti oem tlálhtó nál A villmo kocsik grázdálkodó tolvjnépsége ellen Krecsányi Kálmán dr detektivfdnök ujbbn mint elég htbtós irtószert kocsik On vló gynkori rzzü\kt hsznt1ljn Ngyon érdekes z ilyen rzzi mint «Az UjslÍg' tudósítój leírj Két négy-négy detektivből álló osoport szokhl végezni nz irtást Az egyik csoport detektivjei fl notórius zsebtolvjok előtt ismeretes rendőrök kik első sorbn ilzuvnrsf!lf zz rr jók hogy mint villmos kocsir lépnek n tolvjok hnyt-bomlok menekülnek ell)lük b nem krják mgukt z elfogllt4s veszélyének kitenni mert detoktivek jól ismerik őket A mult héten egy keddi npon estefelé híttro dolgozni e csoportot Rengeteg sok ember özönlött Rákóczi-uton kífelé Chicgonegyedbe A régi Nemzeti Sznház ellitt negyedóráig kellett vnmi míg z ember feljuthtott Vllmos kocsir A Febér HttYl előtt áll tk embüreim Egy álltkerti kocsí knluzánnk könyörgött éppen egy csomgokkl megrakott kövér vidéki uts hogy engedje fel R penoor mert lekésik vonntáról A kluz vállát vonogtv felelte hogy tele vn perron nm cs már holy Mindjárt lesz - szólt közbe Srkdi kocsirl1zziárn készülő detektiv-cspt vezetdje és czel intett fi kluznk hogy ne indílfm ol ltcsit liát társát pedig prron tulsó jtnjóboz rendelte _' Hó n!n ('zos o meg otn Kupk ne bujj el lúthlll jertek le! A k ovetkezőpl llntbn két jól öltözött omber svnnyú rccz1 ḥosszu orrl de ll'tztorn sunyilvo flzállt Je B detektlvek körülvették és fi l!'ehér lttyu knpuj 1lá ksérlék ők? t Srkdi zonnl megmotoztn őket ; két bnkókkl lomott bugyellárift három ezüst és ogy rnyórll! llált náluk No 1 nem is olyn sok Mioln dolgoztok? -:- Dél ót feleli 8 Rnnczosnok 8ZÓHtOtt (ez ft tol- VoJn6ve) eészen ]eplezeuenül Ngyon jól tudj hogy tgdás mjt sem hmznál Jobb hn mindjárt vo1l mert Brucker GyŐZŐ Nándor és Társ - órás ékszerész GYÖR 33 sz A m : kir csendörségnek ingyen és bérmentve kuldor:" 500 képpel ellátott árjl'gyzékemet Kedvező feltélefek - Feltétfen lisztesség es kiszolgálás Cscndörségl megblzbtó órák 5 évi jótáltássf -

19 julius 5 l'hendohségl LAPOK Loronlnnlló bázl\k Ullvok 1101 érll flz ú; kljrut jut

20 356 CSENDŐRSÉG LAPOK 1909 juliu 25 kkor detektivek rendőrrel bekiértetik őke Q fők;pi tányságr ott let8rtózttjlí é másnp z Ugyé8 t 8 fb küldik öket Az ügyé"ég borlonéböl ztán egy ke p mulv kibocsájtjk öket 'dék" RánczoB és társáubk eltávolítás és ft kovr V uts felszállás után kett6s zngói J k O l ' ll ko ete = Persze Bzinhin zbufolvn A detektive e BZ :8 lnz nem szól semmit nekik tudj hogy l 6S Dl kell feljönniök kocsir "ért Srkdi diszkréten körülnéz és bemgy il koc81 Mindenkit hu Két perce m :u 1v feler;n eh ke zét leve öbe mi zt teszi bogy Dmes tolvj legb OSD6rt folvj n kocsin A detektivek legközelebl Uomáson leszállnk és megvárják következő koc81ț melyen tovbb rzziáznk EgyBzerú dolo és megls frp áns z eredménye Egyetlen ily körrzzl!ld!\l (már te! ml US technikus t is tláltk rá) százötven-étszáz kocb t VlZ álnk nt es átlg Hz tizenöt notórius zsebtovj keru furokr Egy hónp ót - 6- rendőri sttisztik dtl szerint - Srkdi cspt hetvenkilencz zsehtolv)t tett ártlmtlnná hoszszbb időre ' A másik detektiv 8pt z ismeret1enekre tobbnyne kezdókre utzik de zrt z löregekeh se veti meg E csptnk z hátrány bogy notónusokt nem ösmeri viszont zonbn z z előnye hogy zok eg őket nem ösmerik A második számn csoport t ehát ugy dolgozik hogy kiszemel mgánk egy kocsț zọn végig mrd A cspt egyik tgj - úgy néz kj mmt egy gzdg kö-ér hentes - klgombolt kbáttl vstg rnnylánczlivl áll és bámészkodik perronon Oly együgyü z ábrázt 01J: g ndtln ':llllgtrt bogy nincs z zsebtolv&j klt h fl kocsd meglátj meg ne szálln kisértés A csoporln v n egy etektiv ki ezt z lkot l zsebtolvjok oroméh ugy tudt 'mbzkirozni bogy még legöregebb tolvj is felül neki E hónp elején hűvösvölgyi vonlon Hmzsék József legügyesebb zsebtolvj fl hirbedt Offenthürl SlDon társ lépre ment neri A ngy tolongásbn szép Józsi (ez tolvjneve) odférközött b ozá es le csípte hsáról vstg lánczot Ebben pllltbn zonbn z éber detektív megcogi fl zsebtolvll-jnk fl lnczboz ért ujját de úgy bogy z ízületben keué tö rölt Hmzsák egyet ordított de következő pillntbn már fogoly volt A kocsi megállt A detektivek pedig felszóhlnhák z utsokt hogy ne szálljnk le A csoportvezetó ztán megmotozt "b Hmzsákot es fl figyelmeztetés dczár leszállni kró két embert - kik ről zonnl kiderült bogy Hmzsk társi - és egymásután kibuzou zsebtolvjok zsebéből több órát lán ('ZOl pénztárczát zsebkendőt Az utsok tömegéből pedig egymásután hngzottk fel kiáltások : - J j z órám! - Nini pénztárczám! Tmzsák és társli egyetlen egy villmoskocsin lopkodtk ÖSRze tömérdek értéktrgyt oly ügyesen hogy h detektivek le nem leplezik fl zsebtolvjokt soh vissz nem kpták voln zokt A második csoport is jól dolgozik MeglMzik z eredményen mert egy hónp ltt hrminczht zseb tolvjt csipett tll Mind fl mellett zonbn ezzel z ered ménynyel megelégedett detektivcönöknek vn igz ki ezt mondj: A legjobb detektiv!lz ember mg H zt krju bogy meg ne lopják gombolj be forglms belyeken kbátját és gondoljon zsebtolvj okr! KÉPENKHEZ A pusztulásr itélt Tbánból Budpest székesfőváros robmos fejlődés6 ré gi é itkezesek lebontását nj utczák terek megnytá t s;óvl város és környékének áltlnos rendeze ét t z szüksegeá S bizony sok munkáj kd z pjt k s z:si bizottségnk főváros ré i es keske ny ut(lzá nnk kiszélcsitéével uj utczák megnyltshl uj bb és?jbb eétterek prkok létesitésevel 8 z ezekkel Jflró kl J á titúsokknl Fontos és költséges munk ez 6S elkerulb tetlenül szükséges b zt krj uk bogy rob?os CeJ ' l"d' él n még lig 50 éves fővárosunk belső épjtkezs: s é e rendezése is ránybn álljon nạk áltlánosn elismert gyönyörü fekvésével és egészsegl szempontból is megfeleljen n követelményekn ek Ezen z lpon került rendezes ló z utóbb?őben z L kerületbe eső úgynevezett T!lrbáo vr? srész S Az Er sébet hid felépitése és egy uj regl Sáros- rul'clö hel;én épiteni szándékolt - gygyfürdő környékének csinositásu szükségessé tették ven Gellért-h gy Dun oldli reszének rendezéset ft lzán állott SZklákt le feszitették hegy lábánál szép kőkeritéssel ellátott prkot n; Erzsébet-hiddl szemben két lépcsőzetes feljárót zek közé mestersé g es vizesést létesitettek s ezek tetejébe odá1litották nz O Feleége áltl dományozott Gellért szobrot tt zonbn meg nem lehettt meg' állni o munkábn mert z eddig felsorolt dlszlté ssel legfeljebb csk vén Gellért nykáb került egy CSnOS nykkendő A hát és oldli ạzon rendezetlen rossz viskóivl rontották szép ránt erzéket A f6 város tehát most z egesz Tbán rendezése egy uj körnt létesitésével egyidejüleg hegy tbám oldlán levő telkeket HáczCihd6 megett fel fl Hdngy-u tezr mentén egé;z Kereszt-térig kisjátitot; rjto volt régi rossz vikókt lebonttt s z ekentbzạbdd lett területet prkiroztlltt S h - mldt hlrhk Gellért-begy nyugti lnkás oldl vi1jákkl nyrillókkl beépül duni oldlár pedig sikó (vill nm os közlekedésü VRBut) létesül vén Gellert llgh smer mgnr z uj köntösben [övárob pedig gyönyörü B egészségi szempontból is megfizethetetlen szórkozó es kiránduló helyet nyet e t-erülettel A jelen sznmunkbn közölt képek Tbn rendezés ltt levő részeiről vlók DREK Továbbképz6 iskol A cendőrlegényég ldképzéé nek fokoztos fejlesztése ér ez áltl z orszng közbiztonúgfink zilárdbb lpokr fektetée czéljából m kir honvédelmi miniszter ur _ belügyminiszter urrl egyemdőleg - folyó évi junius 23 án 9072/eln szám ltt fl jelenlegi tnkeretek kib6vitésére egy 1'0VDbbkÓpzö iskol felállitását rendelte el A folyó évi szeptember hó l eve] Ngyvárdon fejájlitnd6 ezen továbbképző iskolánk rendeltetése lsz z eddigi próbccndlsri és ltiszti iskol tnnygi egy részé nek felölelésével és igy zoknk csökkentésével n hoszezbb gykorloti szolgálttl biró csend6rökhö] _ ltiszti srjdékot képező - járőrvczetöket nevelni A továbbképzö iskol hllgtásár kerületek jvs lti olpján hodvédelmi miniszter Ur kerületenként Brucker Cyo"ZO" N' ndor e's T' rs - A m kir csendrségnek ingyen és bérmentve k ' " 1_ kuldo:" 500 k eppel e llátott árjegyzékemet 1- Kedvező feltételek - Feltétlen tisztességes kiszolgálás _ ors e szere sz GYOR 33 sz t- CsendUrség megbizhtó órák 5 évi jótállássl "w

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben