.!gjrlrdil mi.odru léuardlp. áldoza.tokkal. kón)'\'

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".!gjrlrdil mi.odru léuardlp. áldoza.tokkal. kón)'\'"

Átírás

1 ll; :;;; ; B ud pe s t 1909 julius B-án é Vf O yl ;m= = === === = = CSENDŐRSÉG Szerkeszti és kidj Félévre 1LőFlZETÉS ÁRA _ész évre 12 koron _ 3 korod!gjrlrdil miodru léurdlp Gyer=ek bűnözés terén* rto' P'nzJy LQránd C8eDd6rr6bBrJ[)y hgy flzomoru jllcnségt:l korunkn k o fint o lkor u lninu fi nön'kecl ése FrllDl'zif)flzlÍbl\n szerint mig reinö Ll ek bünözese H:W e\ töl l l;o C::v ig megháromszorozódott nrldig ugynezen eek közö tt hiskoruké Dtgnegyzcl':zQ' dt1 És kehöbb J 804 évben ugynezen orl:lzgbnn u bi-tlo8 d tok még zomorubb tédyól 6zmolt be Hnz!illkbn sz inten szporodik zt:8i c etei nc k é\'ekre "gy szám ol'8zchnsonjitlist fitlkorunk melyet hog" fitjkoruk h ünö 8 Hivtlos dtok Lionybn é " tizedl;!k rtl visszomenóleg nem áll mó F ilnc zillors z ng domlul \'lll dóbb tennem emlitett de sttisztikáj n tényként nllitom Lűnözési eseteinek robmos növjkedljt;et öt::ru mi bizonyit jobb n nemcsk társdlom m k örü lménynél fl de törvényhoz8s is fit lk ol'u bűnözők erkölcsi romhistól vló megmcntósé sáv el oly funtosslíg kénti nugy fldtot oldott meg melynek Búly 'lltlánosn tudott dolog megoldót;o már c!6rc!nthlltólg z t ó n; ndlom li évekre t: \js8zmenőleg képezi t: tö rvénybozás gondos tel'ékt:nynége csendőr ne hllou \'oln szót gyermekvédelem? Ez szó m egy jelen tós foglom A melynek mi egész XX százdbn képezni flon trgynt elyjk ltiszt vgy mur R ml'goldnsrn vár és megoldilst kö\etel ' gy rm tl k v tidele ru és nygi jólétlinek munkfissngát fitl ko r uk szellemi erkölcsi előmozditását egjrészt elzüllott gycrmehkre z árván öleli fel Jíiterjeszli mrdt msr!'zt z de viszont (eldhiul tűzte ki köteless ége k vétkes el bnygolus6 tillnpitttik mcg vgy n boi o tlzülók be ignzoltnn bűnözcsi h j lmunk vgy becstelen erkölcs: zt ih bogy ou telen llelut éln(>k hol n szüjdi gyermekokkel éli be folyás korlotoztnssék htn10m 6pségo lelki tisztságu megvédessék Ezt fl czúlt tlldvnlcvó ll szemben fl sz(ilól gyermeke k teliti ' társndlllom mllokálj\ s - mint gyermekmenb el yek ucretelbázk stb m 'J'ulllwAuyow lpjanl dr Cllizmlll1i Ajol tbeol t811b \ biino:u" úlógn ct S &On)'88 Tóth KAlmpn Úo!legŐly elo" llollnar ZigulOnl1 rkolcsi világ cl:ímú mdvoi nolgjíllk Budpest V \'ezetc de m!'lrészt zon t önényboz usi intézke dése k illetve rendelkezések melyek o Büntető törvénykönyv \:1 fu bl SS 86 KihógBsokról t'zól6 törveny ::! es lij ibod fogllt Btn ok nt'm szol glltnnk ejégge bllilyo8 eszközül hhoz bogy ksli l: lelki z üll ésnc k indult gyermekek megmedtest!d(-k kón)'\' ngy felodnt xxxn t-cz világot sikere'ien mint felölehe irlhizkedl;"eket z l nos évi tönédy - látott np megoldtulsek ujbb pr:cventive melyek es zon legszükregesebb gyermekvédelmet illetőleg zt előmozdítni gyermekek bönótéséből eredö tár sdlmi blljoht pedig megszün tetni lkimrrk Amí o t gyenne k vede lem jogi oldlát illeti törvény h ozás zésól'el kiskotu terheltek órdekcbed védelem szerve másr észt bü nöbdek itélt gyermekeknek tl1jcskoru elitéltektól vló elk üj önitése meljeu jnitó intézetekbn vló elhelyezéssej zt msgnsztos fel dtot hi zte ki bogy ily intéztekben gondos szeretet teljes nevel li8 mellett z üll ésnek indult gyermok - mint jnvult jként fl vgy züllött dssék vissz hfoznos t8g társodlommnk Jelen sornimbd zonbn sem tönél1yhozá8i ren delkezé!lek sem társdlmi intézkedérekkel fogllkozni oem óh jtok ; ellenben kuttni fogom fitnlkoruk u okokftt melyek bűnözését előidézik vgy előmozditják Mil mbr ott \'gyunk hogy komolyn feltebetjük kik tebát zsenge kérdést vdnllk-e igzi gyermeke k korukbn mér ölén pihennek [lz r ttl Dság cs gyermeki tls)'özerűség Hogy eg}cnesen tárgymr térjek át rö'iden e16sorolom előbb ezeket tényezőket B zután fogok mjd fl r cszlctezésre k iterj eszkedni Megjegyzem hogy B tény ezőke t illetőleg!ülönösen hzi visl!lonyinkr vol tm tekintettel Ezek: fl) átörö kl és; b) ll csládi élet züllése; r) vlhisi és erkölcsi élet el tom pulás ; d) ft kivándorlás; c) z lkobolismus; fj z okttás és nevelés hiányos volt; 9) '" rossz egészségi vis zon yok s 1\ nvomor; vógül h) z ólvezetok túlhjbásdsb A mi n titöröklést z lkobolismust es z élvezetek ci Z t'i:::ll 1i h tdil (lrdlu!;:t' lltub'lloltl \lhároo!l1l stulmlfél1' hllgut r ti" j RemóT it"bb kl" lrmod1ku (B- rédo\o bul1 llrmonlum 'k r dk Budl'otrU KJrA1v 68 "J'f{ H''1 Dtm lf"l mdy DfC)tn b!tm td b d'»luk l "Jwn \luurs!jtlbg )l KOl60 Urhtr 'h dij"rnu1 tllltj JltmDdto D d b111!!o: - r kü1d 1or611 itjn k_dsi OlttÓD éj riltn &wku:t s A u:ertk Jvlt 6J Aut' n Egyetemutcz Z mind-mind e ezél érdekében élesiuettek teteme s nygi E feldt - hzánkbn is már törvónyboztlsi lkotásokt eredményezett De mert be ignzolódott hogy o gyennekvédelem társdlmi szer "D r61 Dm Upn oltt6 ln b Ji hlnj 6 dorlkjl \kbdémln bh' t_ 'r 11 lle LY 7 r 1 VW"'no GÖKDr6rn borouduot 1rrluJl!luru mid REMENY MH SZERKESZTŐSÉG ÉS KADÓHVATAL áldoztokkl zok -lnmlídk H tutibzli k n LAPOK M kir Csendőrségi Zsebkönyv uerkesztö-bizo lt'g 6 korod _ Negyedévre 29 szám

2 3 ' tulhbjbászé llttl tt - sjno" kllllduoponlu1 1l16ket 'f"enni bj okt terbnkr kfll fe\- N:Ji il kl\jn lorl ros ege!l1o;égi \ szod'ok l nyomor mo:\oh Czdságl \ i!izon'ldk 8bnormi Hed CBENDORBEG LAl:'OK ényt l' dl ull!;j es erkolcri í'let zlil1ee t\ fuyuhjtll rehilágou1t5g' - ; (\1 oktta eb Denh mdyos yolta pedig llmi életunk elmrjlrlou5agnt iguo'j8 em 1i1lit'1oo zt ho bunozesl e eteknel fclsonh koyezök middnnyij egyenló mertékben i'lzerepel meg hog)' mn"od- é tlán brmdrendú tdytzők Dek helyet nem leht-t doi de meggyózödesfm hogy leg(ontoshh tc nye zók melyek gyermekekd"} bog fejezzem ki mgmt - búncc1ekmpdyeket kit rooelik zok melyeke itt elo<;oroltm () A'l :'tlijröklcs vgy rö\'illebben: örökles tuljlonkép(n n m más mint z elódók tt'sti é szellemi tulujdonl\ginok l utódokbn \Bo ujboli megjeledc Sf út fel h'bet tlálni t állnt- és non'npijghn is Külonósen fonto" szertpe \ n z őröklec;nek 'l "mllervilágbn Bizonyos tuljdonegok egye;; eqetckben n közvetlen le zilrmzottkbn m;;kor mnr tzk utódlubn tlálhtók meg Ónl 8zmo: nt'mzedtl; utno lepnek {el ismét Lo:ggykrhbn öroklődnek sztrvi bjok de lelki tuljdone8gok örűkllise i!i eleg gykori Ehből pedig z kö"etkezik hogy gyermek szülei termezetet e" terml:szelt:nek jó Ú r03"z tíráit mgábn rejtegeti B midnkeuó puílztnn n kedvezo kórulml'nyekre vnr bogy kifejlődbessek A mi tebt z or"kh'st illeti fltdlenül felllitbtjuk igzságklipell bogy f(yermek tetteiüt felelöség első Borbn szülőket terheli már csk szüt is mert bisztn nekik 11 módjukbn gyermekeik cselekedetet tetteit csecsemőkortól keuhe megfigyelni b rossz bjlmok mu\tkoznáolik A ryermekhen ezen hjlmok kiirtásábn ki{ejlödsuk mpgllkdulyoztlsilbn kizárólg htékonyn befolyni Orvosok állitják hogy óröklt ut jn búnuzésre bjlmo:ütolt gyermekek szülei lkoholizmosbn kic!pongbból eredő - fökén - nemi vgy elmebetegségben szenvedőknek lhi\tltk; viszon észleltetett bogy pfldául Bzlllők nemi be\egí'iége (ryyhilis) gyermekben mint bünözé viszont szülők bünre vló különös bjlá" gy"t:rmekben mint elmebetegség jelenfkezett Élvezeteket bjhászó rendellene életet élő Bzülök áltl nemzett gyermek benne születik fert-dben 8 méltán tehetjük fel komoly kérdé8t h szülők züllöuek mi lesz gyermekből? A kirdésre feleletet mgdni h08?zdlm dolog lenne d e i trtozik tórgym keretébe elegendő b Z tör klerol tárgyilgo'3o megemlékezlt'm Ennek z löroklesnek vn egy változt melyet tudomá Juh" 18 DyO \llhtln elfjuá n\[ (dt'genhtio) hi'\"nk 8 mely hunügyi e'idekoél Olyn tekintlyes szerepet ját Zik bogy áugosn "zludlt"\ FZz eset bözül - 1\ titlj;oruk búnozei esetl'ind (ell ll htó belnnötbeo biztosn Az ehjultibl i<;mt'rjük növl'oy"ilághól is; tnitottk Brr \'lmennyiünket hogy 1\ mcly mg rossz foldhe "elteti}'; silány b jtb l tredmenyc7 h pedig hllóen nem goodo2ttik npolttik eisenynj elt'lzárlld idó dött lyen e!'ietekre z ('mberek t:lelébcn is kdunk leplen-nyomon emc k egyesek de csládok neprlljoknól tpsztlttott elfjuhis elkorcqo'lulás Ezt tpszllt s fl tudodny ig beiguolt3 A miot zulők n'iltlelkuscgí' jellemessege vhá Og3úg tör\'ed}tisztelete lh ntszll 1\ gyermelwkre tp(n ugy oröklődik but hzug erl{ölctelen életre i8záko égr törred)'"ertf>5ckre stb vló hjlom i Ott hol nemzöket tebt szülöket kics pongo élet z ehezetek rpotletlen ljbo;zásll z lkohol stb tt'8- tih'g erőtlenekké kimerijltekkélelkileg zullöltekké teszi ott fl nemzettek gyermekek) életre\'oló:ig testi és flki előnyokben rendszerint megrogytkoz\ joddt'k fi villijzr E igy nem képuck szembe!'zállni rt bcillusok legiojávl betegségek és bjok özon( wl melrek föld szondó emberh minden oldlról körül;eszik ostromoljlik és 1"'8vőzni lorekedoek Az ehujuls - mint z elóbbi sorokb!)l kivebelö nem \'('zet mindtld esethtn bünbe 'gooll08 neveled szetetttel tlje8 levegö z értelem müvejese fi kedthy brmooiáj ;zuló oltlmzó keze stb néh elleusólyozbtjk mult bgneinek szomor kö\'etktzmenyeit Dr Csizmdi Aljos) De b ez bilinyzik ott már Leáll fitl zsenge korbn bj melynek csk törvényhozá s ulrsdlom váght j ntjt ÉRDEKES NYO;\WZÁSOK A féltéken) ség áldozt h1; 'Mlh' )11;/6 törlll6rmutor Özvegy L ni: kunbegyesi JkOB Remmikepen nem tudta mng velo bogy leánsb: özv P S-né mlír hrmdnp ót nem llogtt meg Pedig egyéhkor tlnn egy se mulbtott el bogy bzn ne nézett vol D De nnp r is ért meri gyereke nem volt elhlt frje utn pedig nnyi vgyon rlt r hogy bból tisztességt'!ölco megélbeteit b keve"bb Wrodótt is dologgl Blte is \"iljlln z életet B mldt koonyüvérü l>azonynk udur16i is kdtk kik scgitettók zt meg \'igbbó és lvezett!sebbé teool Uwbi idöben nzonlt1n mí-ggondoltll dolgot s miu tn eh ' gge 8zemrevló hprője kdt ulhtliroztn hogy rerjbez megy es fökölt'hel cseréli fill z özvegyi ftyolt A legjobb órák lepz:01ldbh ébzerek elfylerth6t l dd 'b big U}' killzpl'n7" mint réltzlettheté8re: 1086vt JótAll\8 mellelt kpbt6k BRAUSWETTER J mmrúnil SUKedeo J'Ytások G évi JótAlláM meuett ArJegyék nlucnl -lu --

3 1909 julio S CSENDŐRSÉG! LAPOK == 339 == ; A \ uhond Blton Az uj bnlntoni \ nut

4 CSENDŐRSÉG! WOK 1909 juliu8 18 Éppen ez iránt érdeklődött z nyj ib bogy cny6 yire is lehet mm leány fl vőlegényével S Dlutnn fi eády npok ót nem jött hozzá 1908 évi szeptember hó 3-án délelőtt elment nnk bázáboz hogy megkcrdezi fl bózbságkötósre vontkozó megállpodásukr nézve Leány lkását zárv találván miután isete zo' getésre válszt nem kpott BzoDszédoknl érdeklodöu nnk bolléte iránt De nok se tudlk ról n mert - mint mondták - már pár np ót nem láttk Sót elót tök is feltünt bogy pár np ót bromfik egész serege 8 ház előtt kárm lármázik de még nem vették észre hogy megetette voln pedig zelőtt npontb kétszer is látták Q bromfik etetéséné1 Az ny előtt gynusdk tünt (el dolog Dnál is inkilbb mert leány sohse teit semmit mig öt meg nem krdedet és sehov sem ment nélkül bogy neki tudtár ne dt voln Átbivm tehát szomszéd ból E P lkotosmestert és felnyitttt lkást Rémes látvány tárult eléjük o mint beléptek Ozv P 8 né ott {eküd szob közepén földön egy szál ingben vérbefgyv holtn Hj lebomolv8 "értől ázottn hevert melletto A meilén és fején blfelói lövestől eredő sérülések Játszottk 8 mellette (öldön egy forgópisztoly bevert A hullán már látszottk il szederjeskék hullfoltok jeéül nnk hogy 8 blál régebben beállbw\l Rövid ideig vló széttekintés után távoztk szob ból S mint konybjtón kilépni krtk kkor veuék észre bogy Q konybjtó kulcs küszöbön belől földön fekszik Nem is keresték miként került od egyszeruen ott hgyták B lktosmester zzl vnssl zárt be z jt-6t melylyel kinyitott Az ny egyenesen községbázáboz sietett es beje lentette rémes esetet A községi jegyző egy esküdt és községi orvos zonnl helyszinére siettek s vizs gá1t lá vevén hullál z orvos véleményébez képest megállpitotlák bogy nö leglább is két nppnl elóbb blt meg s hogy hjójt lövések álll i sérülések okozták Megvizsgálták forgópisztoly t is melyből három lövedék hiányzott bár o hullán csk két lősehet thutk Egyet mellén egyet pedig fej bloldli részén vkszem tján Miután z ny és lkstosroester z jtót zárv tlálták lkásból pedig mi se biányzott söt z elbl ruházt is zondódon volt z ágy előtti széken miként z vlmelyik estén vló lefekveskor odo letette és z gyról is látszott bogy feküdt benne vlki do leginkább bból itélve bogy forgópisztoly t bull mellett lolálhik s bbn még három élt!;stöltény i benne volt: htározottn öngyilkosssgr követkedettpk bár z ny szerint leányánk erre semmi ok sem lehetett Ebben z értelemben lelte meg jelentését z előljáró t ág távbeszélön 8'7o1noki kir ügyésebégnek Begyide Ülg engedélyt kért D hub eltemetésére is A belybeli csendörséget zonbn z esetről - tekintettel Q szerintük fennforgó öngyilkosbngr - nem is értesitették A kir ügyészség z emlitett jelentésre temetési engedél!t meg is dt mire z előljmóság felbtllh:lnz Z not hogy n temetés iránt sját belátás RZ6rJDt nlezkedjk Eközben zonbn bire (utou!tz csetnek z egesz közsógben gy értesült rról Fjt Jnkb járltsörmcster kunhegyesi örsprncbdok is z elhlt egyik szomszéd jától: B J kudhegycsi llw8lól ki Et ib elmondt bogy z előljrósng öngyilkosságot álpitou meg B igy r hullái n következő npon el ill temetik Fjt Jkb járáőrmestel' ismerve z özvegy elöéletét semmiképen nem hihette el hogy z öng)lilkoss lett voln Elment teh!'lt csk ugy oldslfegyveresen z emlitett lknsb és érdeklődni kezdett z eet és nnk miként történt felfedezése irlínt A hul111 mr ekkor némileg meg volt tisztítv o vértól s igy sérüléeek jobbnn kivehetők voltk A hullát vizsgálgtvl'i fdtünt járásörmesternek bogy fej bloldnhin volt lövés bolott z ny bozzá intézett kérdésre lt állitott bogy leány nem volt blkezes Az is (eltünt járásörmester elött hogy o fej sérülés sokkl Dgyobb volt mint mellen ugyncsk (orgópisztollyl okozott sérülés Az előbbi szinte ugy látszott minth egy és ugynzon helyre két lövés tétetett voln De leginkább feltünó volt járlísörmester előtt bogy konybjt6kulcsot z jtón belől n fóldön tlálták meg MitülÍn pedig semmiképen nem tehető fel egy jobbkezes egyénről hogy öngyilkosság esetében blfelől lőjjőn fejébe z pedig még kevésbbé hogy (ej egy és ugynzon részére kétszer is képes lehesstln lóni kkor midőn már nz első lövés is jól tlált; miután tovóbbá konyhjtó kulcsát is nem Q zárbn és nem is 'i zurl egyiránybn (öld ön hnem z jtó közepével egy iránybn tlálták meg mi rr muttott bogy nem z öngyilkosnk áhitott nő tette od: jóorsőrmester ugy tlált hogy ebben z esetben semmiképen nem foroght fenn öngyilkosság hnem minden esetre gyilkosság történt A flusi régi épületeknél mjdnem mindenütt tpsztlhtó bogy küszöb iözéprészének ugy fl külsö mint bels ó szélei nnyir kopottk hogy becsukott ojtó és fl küszöb közt ez utóbbi kopottságához képest kisebbngyobb bézg vn ez itt ir fennrorgott; és mivel kulcsot épen eme hémg mellett tlálták meg nyilvnn6 vló lett Fjt járlísör-mester előtt hogy z másképen nem juthtott od csk ugy hoby z ojtó kivülről vló bezúrás után kivülről vlki od bedugt Ellenkező esetben vgy o zárbn kellett lennie vgy b onnn bármikánt is kieelt voln csk zár 011\ z jtó szélébez esett voln Meg is próbált n járáőrmester z H fáj feje ::to '!n: em Beretvás-pstilfát moly 10 percz lu logmkcsbb mlgrln\ fejfájál!t olmnlu:1j 8 - Ár K t 20 K Knih BeretvAs TnDlAs gy6gyneréez K"'poAtcn OrvoAok ÁUl 8 ' l d b - ophot6 minden gy6gvthrb8n l n v fom o 0:;:(1 mgy posti nlilhtál

5 l!09 julius 18 CSENDŐRSÉG! LAPOK === 341 Ar nkorbltyoi lgllt Blloo fol6l Az nk'lrntlyi ingui eltzk follll Ar lj JRllltonJ \'R'ul

6 ' SENDORSÉG LAPOK 1909 julius 18 ott voltk ejött 8 kulcsot jtó ltt bedugni és &Z sikerült is éppen ugy mint zt ö elgondolt Fjt járáórmeter mindezeket fontolór véve teljesen tisztázottnk látt gyilkosság fennforgat és hogy n z jtó ltt; forg6piztolyt pedig cskis nyomozás klllcsoi gyilkosság elkövetése után 8 tettes dugt be térutr vezetése czéljából hgyhtt helyszinen Nem bbn állpodtk meg bogy öngyilkosok lesznsk Ezért vette forgópisztoly t és tötényeket is Szeptember t én este 6-7 órkor el is ment nőhöz és éji 12 óráig vló szerelmeskedés után először nő lötte mellbe msgát De mivel Jövés nem okozott zonnl hlálos sérülést öt kért-e hogy mielóu meglőne mgt öt löjje gyon ne hgyj szenvedni sokáig mire fejre intéz eit is hbozott Boká hnem eme észleleteit tvbeszélön 8 szolnoki kir ügyézségnek bejelentette 8 egyidejűleg vizsgáló bizottság kiszál1ósát és n temetési engedély felfüggesztését kérle A kir ügyész intézkedett is hogy törvényszéki vizsgájóbiró és orvos legközelebbi vonul Kunbegyesre utzznk 8 erről vlmint fl temetési engedély felfüggesztéséről z elöljáróságot éb z örspr:encsnokságot távbeszélön értesítette Fjt Jkb járásörmester be Bem várt törvényszéki bizottság megérkezéset hnem Téglási Elek csendőr ez egy lövéssel z sszonyt gyonlőtte Mjd mg ellen fol'dított fegyvert de mert többszöri csettentgetés után sem sült el megiszonyodv vérében fetrengve h8ldokl6 8sszonyt6l ledobt pisztolyt lámpát eloltottn s mg után becsukv z jtót kulcsot z jtó ltti bézgon bedugt B hzment A hl'mdik lövesről zonbn mit se krt tudni pedig már kkor n bonczolits során megállpitttott bogy fejct két mjdncm fogy és ugynzon helyre intézf!tt lövés erle örsvezetövei z állitólgos tettes kézrekerítése czéljából Miután zonbn P M meggyilkolt nő vőlegénye bevezette nyomozást És mil'el ennek során megtud t hogy z tildozt özvegysegi ideje ltt több ferfit is vl6tlnnnk mondt hogy jegyesének öngyilkossági szándék lett voln sőt ellcnkezőlfog élni vogyott és egyre szorglmzt z esküvő mielőbbi megtrtását s npr61- fogdott mgánál ejbbn pedig férjhez menni szándékozott bizonyosr vette hogy gyilkos z elhogyott npr kelenyéje elkészílésevel fogllkozott s miután ndvorlók vlmelyike lebet csk Tehát ezek után puhtolt tovább Mikor pedig megtud til hogy megejtett honc7olás eljesen igzolt z áltl felvett lpos gynut hogy völegény eme elődását z áldozt nyj és szomszédok is megerősitették zzl hogy előttök többször emlegette bogy igen boldog és Ug várj z esküvő npjm: Fjt járá9örmestr kétségbe vout Komlósi bemondáslínk vlódiságát és ujból kikérdezés nlá véve elébe l i cskngyn gyilkosság törlént már kipnhtolt Jegényeket egymeután idézteue fel községbázához és tárt ez ut6bb megállpitott körülményeket kérdezte ki öket Erre ztán beismerte legény bogy cskugyn ő Ezek egymásután tisztázták mgokt 8ulyos vád Jó lőtte gyon z sszonyt előre megfontolt szándékkl féltékenységből mivel semmiképen nem tudt lebeszéni férjhezmenésröl S ezt beismerését nem vont vissz és bemondásikból kiderült hogy ők csk úgy lklomdtán voltk sz özvegynel hosszbb ideig vló szerelmi viszonyt zonbn csk Komlósi Sándor l!) é"es legény törvényszeki tárgylson em Nyolcz évi {egyházzl bünbödött fi féltékenységén folyttott vele Ad is beidezte járásőrmester és kikérdezte A kérdésekre - bár zvrtn és nyugtlnul urlkodni nem tudó legény eme sulyos benéért felelgetve beismerte hogy viszony volt nővel Amint átjuk jelen esetben z lposn és gondos hosszbb ideig de gyilkosságot tgdt és zt i3 bogy forgópisztolys lett voln " körültekintéssel megejtett helyszini szemle és kiterjedt személyismeret mellett z orőt es idöt nem kiméld vssköve'kezetességgel keresztül vezetett ügyes nyomozás A zvrt viselkedéű legényt őrizet lá vette járásőrmester és z iránt kezdett puhtolózni hogy volt e n legénynek forgopisztoly Hm:szbb m:gtudt pubtolés mel1tt nevezett hogy szeptember gyükob ellsején tebát ágl eset felccdezése elött két nppl Sz begyesllnkostól S egy kun- btlöyetü forgópisztolyl 1 DBJ( 7 ezzel kpott legyvertrtusi engedély lelmutte mellett ugynznp egyik keresked ötöl ht vtt drb Előbbi élestölté felmuttott t zt melyet (orgópisztolybn töle felisme:te Komlósi megvett Komlósi ezeknek elöbetárás után forgópisztoly beismerte cskug b yn ogy z övé gyl s '1 h kos8 ogy resze ágn de csk vn nnyibn bogy szerelmj VJBzony mivel után két óvi belátták z é 8e mitt hogy" ő ZU 1 egymáséi el e nem en- lehetnek k" ozos e lb t ározbsl " juttllu eredményhez Fjt Jkb járáörmestert ki eme 48 óráig trló nyomozásdál igen ügyesen es ngy leleményességgel hsznált fel hosszú cendőri szolgált ltt s erzett tpsztltit és egy szép eredménynyel n dgltott szm os és vltoztos JS gen eredményl'inek mugy szép soroztát A kerületi ez prncsnoksog mind ltlínohr Bket dicsérő okirtbn fejezte ellsmerijset ti teljes FJt Jksb járósőrmesternek ÁLTALÁNOS SMERETEK A 'modern Jlir)p hn A m ern ujság elkészítése oly óriási költsógekkel jár bli ' 8d 9ÓsággR tk ráfizetnének minden ellifigetisre r e '8e sz egyonsulyt helyre nem billentonék A m kir csendó ségn k küldöm 500 k' eppel ell Kedvez6 f átott árjeg t' yzékemet g Z rák 5 év }6tál/ssl - c '"gye n s bermentve é ' o- Cse;:l e g' m e lt hé tlte ó n ó tjsltesséqe is (jlgálás _

7 1909 jli 18 CSENDÚRSBG LAPOK = Az lmádi áu'jwás /;i1al tv olmi1i Uro::l'''')"1ul nz nljvr H' j>rl'wi "od3101 A" J Lmltonl \1ll'ilL

8 CSENDŐRSÉG LAPOK 09 juline 18 Elsosorbn fl riporl és főkép távirti hfrszojgal\ drágit j meg z ujsógcsinálút El lebet mondni hogy nemely vihiglp mgáotávirti nem érik meg tizedreszét nnk mibe kerülnek eltekintve ttól bo ro: fl telegróf- vgy telefon-közvetítés múszki nehézsegel f"tytán g:rkrd teljl'rcn erléklelent>kke vldk mert nem jutnk el id\:ji1lben rendeltetési belyükre Mily ezerencsetlenek pl sokszor képviselő urk b beszé /leiket helytelenül közlik Hányszor kénytelen lelkiismeretes szerkesztő megállpítni bogy vlmely kíil földi állmférfi egészen mást mondott mint mit telegrm állit es hányszor érzi kötelességének hogy leglább kiegészitse z elsó jelentést Az ilyen kiegéezítés esetleg kijvítás z ujssg meg- 8:>:'\bott terjedelm énél rogvo csk ritkn történhetik meg mi zutn poli tihi publicisz1ik rovásó'r mfgy fs ebben csnk nz s vigsztló bogy egy tegnpelőtti lp legelfelejtettebb vlmi világon Még rosszbb zonbo - írj el!y előkelő német publicist: Dick Hermn dr - hogy z ujsngok nz idegen verseny és huns gyorsság befolyás ltt már próféták köze kezdenek beójjsoi Be sem várják többé z eseményeket egy némileg jól értesült ujságnk előre kell tudni zokt Mily nogy z öröm zntán tn e lp hsóbjiból meríté utolsó s ellemi tplálékát De fl Loklnzeiger nem engedte mgt lefdzdl és levelezöje kéthsábos telegrmbn jel ntette hz hogy d _ volt z első és egyetlen z európltlk kozt klt z uj szultán fugdott 'biztosítván ót rról hogy szereti z pgész vi18got de mindenekfölött NémetofBzágot Erre meg Londonból jöu távirt hosszú drág távirt melrben egy ngol levelező zt írj lpjánk bogy d volt z első és egyetjen európi kit szultán mg elé engedett biztoítván öt rról bogy z új pdish szereti z egész világot de mindenekfölött AngJiát Bizonyár egy pári si ujságiró js z elsd egyet Jen volt kit természetesen Frncziország iránt érzett htártln szeretetéröl biztosított szultán De jv most jön A Berliner Tsgebltt levelezöje megkétszerezte mugy is lázs tevékenységét és elérte szerencsésen zt jelentést - bogy oz tíj szultán még egyállolán em eresztett európj embert legmgsbb szine elé Udv z olvsóközönsegnek 8 mely sob nem csökkenő mohósággl mindig legújbbt és csk legújbbt nyeli le KÉPENKHEZ h z ily jövendölés be\"álik és b nem mily szép földt egy élesrbzu ujságíró számár bebizonyítni Az 6j bltoni vsut bogy mégis igz \"olt és bogy tlán épen jól kiszámított hmis jelentés volt btássl z eseményekre A legrobzsbb esetben pedig szmitnk z olvasó rövirl cmlekezöteletségere ki m nem tudj mnr mit olvsott tegnp úgy bogy zt i le szbd írni: A mint mr e16 v ló8zinünek jeleztfik pedig egyenesen z e llẹnezoje t rtént meg A régi jó lpelv hogy o pohűkb l! ubhcjsztánk töet ken tudni mint menynyt lelr modern ujsglrás körül észlelt versenyben ócskvsss6 Jett; most mindenki többet kr írni mint mennyit tud és skrupnlus nélkül lenyomttnk Régi vágy teljesült npokbn fl Bltonfelsővidéki lnkosságnok Megnyilt jobbn mondv átdtott forglomnk z új bltoni Vll!'!ut mely bnrom vármegye: Fehér Veszprém és Zl vármegyék de különösen Blton felsővidéki lkosság érdekeit Rzolgálj s kmönösen ez utóbbjelzett vidék éppen ettől reméji fellend?lését A Blton más vidékein már régebben és mjdnem mindenütt volt már vsuti közlekedés csk épppn ezen részén nem volt képzelhető tehát: hogy 25 e-ri várkozás után - mer ezeldtt 26 évvel voh fájék vsutépités czéljából már felméne _ mily pár _ szenzácziós8n hngzó távirtot bár rendcseo kiderul bogy zok távirtok vgy ujdodságok mil hálávol és örömmel fogdt vsutmentén levő közsgek lkosság V8f;lltépités megkezdését 8 mily szi h : lyhen ké8zultt: k A közönségnek ujdonság kell különosen pikáns tljdonság és b nincs bát gyárt ják n \telyes rogdttásbn részesitette most Kossuth Ferencz kereskedelemügyi mgy kir minister képviseletében 8 erkesztőségf'n vgy hezereznek olyn emberektöl o k lkn k megbzhlóságs lelöl forg o szerkesztó sincs hsztll D \'ng ng on is tisztábn \"8n De épcn ezzel elront jk kozodseget és beléneveljk 8zenzáczióébséget sut megnyitás céljból megjelent Szterényi József!g Az első utt e vsutvonlon s ezzel (>gyidejüleg át nllmtltkárt n ki folyó hó 8-án diszes kiserettel tette S dt zt t közforglomnk Dick dr kemnyc nekim(>!y német ujságoknk melyek rldc g llz1etl szempontból megfeledkeznek tulj donképped blvtásukról gy például o Hu-pörben sok p ne _ elegecu!dcg pör Bzenzácziós fordulotnivl SzbodbttyAnó] kezdve vlóságos dinrllmenet volt c v onnt ntj8 Mmilen :illomás izlesfsen fel volt diszitve vlftlg-okkl zászlókkl és mindenütt díszes népcsoport bond8szó l és hrsány éjjenzésscl fogdl 8 üdvözölt nem J0veno ondásro dt mgát mígnem egy mr : gy? n ltott no vedekezése illő mederbe szorított z u ságiról toll tulbnzg:lmát Mjrl képtele rámuttott dolgokt rrr mnj lehetett ol olvsni lnd egycs ]pokb tṛónörökö8 születésekor ldején és o K török nem undorodott forr:lo meg ttól "mely eteken sok t trlvirttól megfeküdte klrályno zokt lpokt holl állpotáról Szinte n d! l sszonyon sjnálkozni kell kit tt zon zokbn ft lz \"Ónosság Bolyos ele; npokb:n vonszollk Konsblllinnpoly volt tisztelt lev versenyzp1pnek flzl)tpre A B erl i ner T : g e sen megállpított hogy trónjától e b 8 t k y l nyl - r n e me s megfoszr e :t R megn ltmon résztvett ilus7tris vendégeket S bizony h Ro mmden állomóson kinálkozó Bzivélyes és mflrbsztl ó gynros enmgszeretetet elfog'dtn voln z álmt tkár és luserete npokig trtott voln e vnbut megnyitás m{ ly igy is csk kóső éjjeli órákbn ért véget A jele számunkbn közölt képek vsutvonru men ten clteruő gyönyörű vidék egyes részeit mutntják HlREK ö r csenför meglövetése Görbe Sóndor zsebelyi k S Csen e ör julius Q-én este l/slo órkor z örs npujónk bec8ukás lklmávl mint nflk be- Lábizzdús egy ór ltt meg Ez egy meriki n'cent rlhnk '" l1:erillt Molnár ne kéu:íllt féle m bbo nyilvá nul bogy _ mint Z zznds Ké Ho'nJlzznd's S U d O r á n nél - poro oknt eldllgitjn ván vgy z ele okot gyógyi lj Ding ho O f R 30 f ol(lro \'oló bekuld61!é GY r; o oz d m o le1bl%tobb iudá elleni ner HtRso b: e l cl g UlrnereteB izzdáb elleni Bllorok Bze ':; lumljrn z epiderrnion flt be 81:iv6d gától olmrlldjon _ Ár R :: bbznált áltlll : : sz omịr tó l K njeeho b8m8m n e 1 i B!!?b t? me nt e 8 e n BzáUitom OLARETÁN tyuk-!olnr Jáno/! y(jt:1 '8't S7U1lnt h ply lb l ell o n ) K 20 r - Kphtó ké8zit(lnél: - v Dl p6llten Török Jé8 Nádor gyógytárokbfl1l

9 1909 julio 18 CSENDORSÉG LAPOK = 3il) cgukáfl olöu z utczár kinézett kpn bn leshen tió i j Ljkiczo Dnicl zsebelyi l kos olt kő1ségi biró fi áltl forgóplsztolybój megloyetyc blkeze rején súlyosn megsobeslttettltt A teltes lövés után el menekült A nyomozás eddigi ndti 8Zl!rint n lövéri ftz lz np ZsebeJyeo Bzemléttnrtó Gál Ljos járásörml'rter nek olt BdDv ki ft teltes tyj át idó-lb Ljkiczo DilnieU öt th'i birnskodós utáo z eljene felmerült több rendbeli orgnzdrng es más bünclil>lckmeinyek között egy gyilkosság lpos gynujn mintt eszközólt feljelentés6 folyttín biró állnstól elmozditttt il1eh'e tisztujitó válsztás lklmávl { bir ói állásru leendő Jelölését o főszo]gbiróvnl mollóztette n mit id Ljkicz onnyir rijllt hogy o birónlrztást A melyon Gógo llms ny örsvezető lelt község biráj megjtti b&tóflágnál megfelebbezte s miután z eredményre oem vezetett 8 birónk fe)(üggesztetésére törekedett n mit sikerült is ki('tizhözölni Ezen feltevi:st megerősiti n1on körülmény is bogy Görbe Sándor <:Bendör meglö\'tltése ul i m ugynzon éjj el jelenleg felfüggesztett GÓgB llés biró blkrn is ugyncsk forgópibzlolsból hl' löhek A nyomoz st Gál Ljos járásörmester c Hko\'ni járásporllncsdok ötödmngvnj erélyeeen rezeti Megtámdott járőr Mrosi l\lilmán CR örs\'ezetö és Németb László csondörböl álló ngysllói örr bl'li jr őrt julius ll en reggel 8 órkor Kisllón Virág Juli nn és Yirág Hert kiss l tói lkosok megtómodh\k ér kövekkel megdobálták miközben Mrosi cs örsvezetőt jobblb fejen megsehesit-ették Mrosi cs örve1etc5 támdók ellen egy eredménytelen lövest intézett mire nzok n lámndás81 fel bgy tnk Járór o támadókt ellogt 500 koron jutlmt kp ki nz ó hecsei t>kszer üzletböj elrbolt oronyttirgyk nyom /lro vezet KÜLÖNFÉLÉK Hány szót szól z ember nponként ' Nemrég foglnlkozott o kérdéssel egy frdczi lp és n következ6 eredményro jutott : Egy ember átlg báom óráig beszél nponként miközben 100 8ZÓt beszd perczenknt De ez áuhás még d tiszt foglmt z ember be8érlcsségér61 Még 8Zt krjuk mondni bogy fogy embt'f egy másik tudós sznmilb szerint egy órábn hngos Bzóvl 15 ngyrét oldlt olvsbt vgyis 52 kött'tt 600 oldlll olvsht évente Ez persze Bem Buketnemókrn sem ugyvédekre 8pm nókre Dem tlál A kmerunik és többnejüség A kml'runi négl'f beo8zü16tteknel n többnejüseg sz?ksll dlvat?r: i tie ök ezt teljesen ft'odjén "lonak trj_t\ A Juttcntoket cenk zórt nem Bzeretik mert ('zt BZ 081 szokllfluht l l lenzik ér rr krják őket rávenni hot csnk egy (cle8t;gct tortsbnk Ynnok 8 nésnck közt gt'n sokn ldk Mzivt'sen fogdják bilti-rílók tuih\snlt de nz!'gynfljüsógot killj\'otik és n ft!hércht ppeṇ emtt nn gy(1o 8f1jnálják Mostnábn yonult b hm'runbn fly új wrmáoyzó feleségével kmek k8tn tt'bl'o ll1g egy tnrlhllkndón6 er egy 8zkácsné is ochlérlil'zl-tt Nnlo!Y lott erre n jó kmt'runi ft'kete embert'k ör ml" mert 6 k zt hitték horv mind brirom nó z új kormnyt:o ollk n rtlh'8cgll Ezórt ujjong\'il ujságollnk 'ywnnk Az új kormányzó z mllr ztnn uk08 emb r nert bú rom felesége vn f!'t ez Dt'ggy6lloclcsévo V\lt vln mennyi rlerilk fekete bonpolgtirnk dővel zonbn nem drt forlt óllolt hl' A kormányzó fele'lgnek tár slkodónoje noti mt'nl egy bi\'stnlnokbut: sz8kacsnét pt'dlg noul ntttl vlki A derék ben8zuiöttk ngyon megbotránkoztk ezen tényen s fpjtiket rázv mondofltták : - Ez milr megsem járjo nekünk megtiltják hogy felest'geinket eldjuk f ft kormnnyzu lig vn itt pór betl:! fs mbr is két fl:lleségen dott túl De után k?ne mpgvigu8ztultidtbk mondván : Vlószinűleg ft hlltertok mondták neki hogy cgy sszonynál többet nem sp;brl trtni rdeke8 muzeum A párisi városhl\z helyiségeiben rendkivül érdekes muzeum vn melvrol nem sok plt risi tud s melyet ngyon kevesen litogtnk Ez ft muzoum ('sempészeszközök muzeum melynek hu meilen gondosn el belyezve legellenttesehb tárgy kl lehet látni Hordók melleh finom bormunk mestl'rsrer \"irngbokréték között kü!önöspn formált kucsuk tömlők bevernek Öreg ór diszmütúrgy divotos és divt jét mull ruhsdrb ékszer és kézimunk vo ih ih 1SY('\ iflszsgbn (ólblmozv A legn8yohb rvlulz 8ágl vnnk l'zek n dolgok meg6zerkesztve hogy nntil bi:rtosbbn megfeleljenek cze!juknk Egy bél ppiros bever z egyik terem srkábn senki Sem vedné Észre hogy ft ppirostömb bejseje üre!! Ebben z üreg ' ben evek boss1u során át ft legfinombb lkoholt ('Sempesztek nt btáron mig egyszer véletlen 8 btárőröket rávezette cslásr A ppiros mellett kucsuk öv hever ft mely egykor egy csempész derekát diui tettc Ebbe z övbe sok vég finom ceipke voll belewmve mis csípőt is lebet ill lótni mely tel o vou finom hol1sndi likőrrel Ezt csipő' (elkötötték és csem pész 1\ ki jól megbizott ember forméját muttt gy nutlnul vitte At MjlH btáron A flkon szép egymlisutánbn lógnk ószerslómok fl mtllyek belül slin tein ürcsek; finom dohány t meg slleslt szállítottk benne Mclegitö üveg csüng pzorszomok ltt; mikor z omnibusz Cbrt'ntonból megjött sokszor ltubtó volt t!gy öreg nyók n ki téli bidegbn rlidtlftlotve szo rongtt mghoz melegitó üvegjét ":srszer velelleolil megbotlott z nyók 8Z üvegje elgurult cs 6nlín l 8 mikor udvrisn egitett z öreg osszonynk s fol sztdte melegitö üegjét érezle bogy 8Z ÜVl'g bideg s erős porfüm sug VBn A muzeum ékessége e8v gyonyöruen formált rózskoszorú Egy npon ftlottfts kocsi jött Lemllois-Perret fllől n montmrtrth teṃo tóbe A koporsón mint gyrszoló cslád utolsó sján dék pibenl r?zs-ko!l-zorú E 1\ rón-kouoni ztán minden Levnllols Perret ft lol JOVő hlotts kucsld oh volt mint \'isszmrdounk ntolsó ürjvözl te mi végrtl nz egyik őrnek felhint l'z 87 örökös rój!lfttos ktl!ly e let s nem épen kirnéltltei'l kt;ózzlll belumllrkolt o ró'8 közl' Ekkor kitudódott bogy m('gholdogullol 11lulso útjlirn nem csnk róllsáhnl hnem lt!gfido hb ko nynkkl kiserték A virágokt ku('tluk umml trtott ij!irll fl mel)' A fezülpsig meg volt toltvc SEe tleszel A hillottm kol'sit oztan lklms lt>lyen Dt'gálhtottk tin!l7('rzt klöntótték o Wmlöbdl Szerkesztői üzenetek A "r;crkcdis!lég u6 telen hwelekre 1101ll \\{\ol ké-:r rtot lt;u nem d levélben pedig c"'k gen kivétele" :: k -- k --:;":"O:U:L:b:Y; "":::"'":)";'';':'':"d;;";"1 Mer k ur k ere pr b/-k leljojót6l1ir lwuetl Csekl'l) llln i 1t;t7('ft\;rl' Oend/lnégf ltjrdamlta "f _ GUUlllllk nlkt :s('k reljlllll\ olc ó :'\roo r r r ub'l m kor" 1ktrhM 610 gummltwl!j irengel:d " ÁrjtlQ'l!6ke' inr\l'1 D EflY ED " 6J1 b6rmeohe kulj E 1lo! kor'kpar yl'l'ó6p S Z E G E D J:-gJ'rU lár :

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak. Iprkiállitás 1900. junius 1)6 10-24-ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben