M ^. '.,. ' ' Bécs. ' "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M ^. '.,. ' ' Bécs. ' ""

Átírás

1 Á' FELS CSÁSZÁRNAK ÉS AP. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMEBÖL. v, Indiilt Bétsböl, Pénteken Janaáííus srg-ik napján igo7-ik éfztendöben. ' 'W^JJllMll'lVll'l.Mlllllilll.lliill'lli.lli III III III IIIIHII II!!«1IMI - T '.,. ' ' Bécs. ' " M ^. A *-*arquís Lüccliesíni Prusszus Status Minister, e' folyó Januariús i8-ik napján véletlenül ide érkezvén még most is itt múlat, és mivel hazájába Luckába utazni szándékozik, a' báforsá< gos'utazásra meg kívántató Franczia Cs. passzus, levél után várakozik. A' múlt Decerhb. 31-ik napján következendő Csász. Rendelés tétetődött és adattatott ki : Az arany és ezüst miveknek pimzirozások, azaz, meg hélyegeztetések eránt j a' múlt esztendőben, Augustus 21-ik napján ki adattatott circulansfek. Rendelésnek 13 és 14-ik tzikkelyei szerént, még Gt

2 azok az idegen utasok is, a' kik ide jönnek, 'siíí egy, ideig múlatni szándékoznak,'a' vélek lévil arany '3 ezüst miveknek puncirozására kötelez, tettek, úgy mind azáltal, hogy a' puncirózásert fizetett taksa innen'leendő el utazásoknak alkalmatosságával az Austriai határokon nékiek vissza fizetődjön. ' De mivel ezen Fels. Rendelésnek hé tellyesi- "tése sok utasoknak terhes vó.lt, és azon taksának conventiönalis pénzben való ki fizetése is nehezeii esett': ahozképest azokra, tudniillik, az idegen utasokra nézve következendő' tzikkelyekbó'l álló kegyelmes rendelést méltóztatott Fels. Urunk, a'' múlt esztendő' végén, u. m. December 29-ikéii ki adni: 1) Ezen círcularis parántsolat ki hirdettete. sének napjától fogva, minden utasok mindennállok lévő arany] és ezüst miveknek (azoknak tudniillik, a' melly eket nem el'adás, hanem az azok-, kai való élés végett hoznák magokkal) puncirozásaért adatni szokott taksának fizetésétől -mf tek'lesznek; mindazáltal ők ís kötelesek a'véghelyeken lévő Hivataloknak mindenről igaz jelentest tenni, 's arról szabad punzirozó ibolletát venni' De-mivel a' bolleták tsak bizonyos meg határozott időre adattatnak; arra való nézve minden idegea utazó tartozik,a- határokon lévő Hivataloknak 'még mondani, meddig szándékozik a'csász. örökös tartományokban múlatni, Jfiogy a' nékiek adatlátandó boüettákat akként lehessen ki Készíteni. Leg'fellyebb három holnapra lehet azt biadu'' Hogyha mindazáltal - az illy idegen utazónak >' szabadüoliiiáwm.eg határozptt időn túl is Riúk*

3 "fú kellene, a' leg közelebb való monetarius vagy )íincirozó Hivatalnál bplletájának meg hosszabítatását keresheti, meliyet azon Hivatal hat. hétre meg,is hosszabbíthat. Az illy határokon lévő Hivataloktól vett szabad bolletának mutatása mellett, minden punzirozásalá való vettetéstol ment leszen a'z idegen utazó. Vissza, utazásának idején köteles leszen az utazó azon szabad bolletota' határon lévő' Hivataloknak bé mutatni, és az abba fel jegyeztetett arany vagy ezüst mivek szabadon és minden-puntzirozás nélkül áltál botsáttatnak n'.határokon*- Ellenben azokat :.az, arany és ezüst niiveketj.a' nitellyeket kereskedés végett bé ho znak, a' közönséges Pátensben tett rendelések szerént, meg kell punciroztatnü '.'.."...2^) Azok a,'.honnyiak, a' kik az idegen Országokból hazájokba vissza térnek, a' petsét.alá nem tetetendő' arany és ezüst meveikkel a' lakhelyekhez Ieg közelebb lévő puncirözö Hivatalokhoz fognak utasíttatni, a' mell.yeknél a' közönséges.'pátens szerént azokat a' meg határozott: idő alatt punciroztatni kötelesek lesznek. - Az idegen földekre utazni akaró honnyiak, azokat az arany és ezüst miveket,a!melyeket magokkal útra.vinni akár* "ah, a' határokon minden történhető alkalmatlanságoknak el távöztatáspkra, előre puncíroztassák. Azonban az is meg engedó'dik, hogy a' határo,- kon. léyö Hivatalok, Januarius végéig, 1807-ik esztendőben, az utazóknáj lévő nem puncirozott arany és ezüst mivekért, a' punzírozás, taksáját- «1. vehessek, 's azoknak arról szabad bolletákat adhassanak,, 5) Ellenben azok a' külső Orszégokba uiazan- " G %

4 i - _ dó honnyiak, a' kik Februarias i-só'napjától Április végéig, az utazásokra szükséges arany és ezüft miveket nem punciroztattyák, azoknak punciroztatások végett utasitattassanak az Országba viszsza, azon okból, mivel a' magokkal útra vijendó' arany és ezüft miveknek punciroztatására elegendő idejek volt; 4) A' jövő 1807-ik esztendőnek Május i-ső napjától kezdvén, minden nem puncirozott arany és ezüft mivek, a' mellyek sem a' puncirozó Hivataloktól, sem az Ország határain meg határo< zott időre való r ázabad bollétákat nem mutathatnak, mint meg tilalmaztátott portékák úgy fog* nak nézettetnij és le is tartoztattatni: nvlt Bécsben D e c é mb* 31-ik napján, 1807-dik esztend. Gróf Cliorin'sky Ignátz Károly Udvari T,anátsos. ~ GrófHoyoi Er n e s t. A. Aus tr i ai K ó r m á n y s z ék!>' nats o ss á. Északi ÍN é m e t-ó r s z á g; 3ól emlékezhetnek a' Magyar Kurir tisztel Olvasói arra; hogy a' Saxóniai Vál. Fejedelem Augüstus a' Frantzia Császárral békességet kötvény annak, egyik tzikkelyé szerént Vál. Fejedelemségből Saxóniai Királyságra emeltetett, és hogí Decemb. 20-dik napján ezen, nevezetes dolog Drezdában egy hefoldus által ki is hirdettetett.. Ez a' békesség' következendó'képeh W\ dődik el.,,a' Frantzia Császár's Olasz Országi Király és a' Rénusi Confoederatiónak avagy Szövetségnek védelmezője Eő Felsége, és Eő Saxónia* Tál, Fejedelmi Herczsgsége a' Statusaik közt v*'

5 ló békességnek vissza szerzéséről szorgalmatoskodváni magok résziről meg hatalmazott békesség szerzőket neveztek ki, úgymint a' Fels. Fr., Császár D uroc Mihály osztályos Generálist, a' Fr. Császári Palotának Marsalját, az érdem légiónak nagy keresztesét, és a' Prussziai fekete és veres Sas vitézi Rendeknek tagját; Eö Saxoniai Vál, Fejedelemségepedig Gróf Bpsent Saxoniai Fó' Kamarás Urat, és az északi tsillag Rendjének Gomrnendátorát, a'kik a' nékiek adatott meg hatalmazásoknak fel tseréltetése után a', következendó' békességes tzikkelyekben egyeztenek meg: i) A' jelenvaló békességes aktának kéz aláírassál való meg eró'ssitetésétó'l fogva a' Fr, Fels. Császár, Olasz Országi Király és a' Rénusi Confoederatio közt egy részről, más r'észró'i pedig Eó' Saxoniai Vál. Fejedelemsége közt békesség éstökélletes barátság legyen, 2) Eó' Vál, Fejedelemsége azon confoederatióhoz és alliántziához tsatollya magát, a' melly e' mpst folyó esztendőben, Július 12-ik napján Parisban köttetett, és maga abba való bé vétettetése által azon allian- Iziának minden jussaiba és kötelességeibe úgybé lép, mintha azon öszve szövetkezésnek egy fő része lett volna, r 3) Eö Vál. Fejedelemsége Kir. titulust vészen magára, és a'királyi Collegiumba 's rangba, abba való fel vététésének rendi szerént Iefzen a'helye -4) A' Rénusi Confoederatiónak^eleve Való meg egyezése nélkül, semmi esetben, és Semmi némíí okokra nézve, nem engedhet a' Confoederatióhoz nem tartozó Hatalmasságok hadi seregeiknek avagy osztályaiknak a' Saxoniai Országon szabad általmenetelt. 5) Minthogy azok

6 a' törvények és akták, a' mellyek által az kleni tiszteletnek -költsünös jussai Német Országban Sneg h'atározfattak, a' Német Constitutiónak meg ízünésével el töröltettek, 's egyébaránt is azokkal.a' princípiumokkal, a' mellyeken a' Rénusi Confoede'ratio épitetétt, meg nem egyezhetnek: arra való nézve á' Katolika vallásnak gyakoroltatása az egész Saxóniai Országban, az Evangélika vallásnak gyakoroltatásával egyenlő legyen (az az, egyenlő jussokkal bírjanak a'katolikusok az Evangélikusokkal, á' melly eddig nem úgy volt) á mind a' két vallásbéli jobbágyok, mindéi} öszve szoritás nélkül, egyenlő polgári -és politieus jussokkal éllyeriek. Eö Franczia Cs. Felsége egj fő és különös feltételül teszi ezt. 6) Eő Frantzia ;Cs. Felsége Eő Saxóniai Királyi Felségének azt igtri, hogy a' Pruffziával köttetendő békességi hen a'; Eotbusi Kerületet által fogja adattatni, rí 7) Eő Saxóniai Kir. Felsége ezen Kotbusi Kértig tért az Eö Fr. Csász. Felsége által ki nevezte'ten-; dő Fejedelemnek, Thuringiában az 'Eichsfeldi és Erfurti herczegsr'gek közt fekvő tartományt, mely a' népességre nézve ahoz hasonló íeszen, által engedi. -~ 3) Az eshető háborúkban,' főből álló, minden féle fegyverrel felkészített hadi sereg fog' a' Saxóniai Ország contingentiája lenni.. 9) A' jelenvaló háborúban, a' történetekhez képest, 1300 lovasokból, 4200 gyalogokból, ^00 artilléristakból,é,s 1 zagyukból álló contingentiát foga' Sax. Király adni. 10) Minden Saxoniára vettetett hadi adók, a' jelenvaló békességnek, kézaláir ássál seendő még érössitetése után mingyárt szünnye*. nek, meg. U 11) A' jelenva-ló, trakta ratificab***;

7 fassek,,és Drezdában 8 nap cl forgása alatt fel váltattassék. K ó'l t P ó z e n b e n D e c e rnber'n-ik napján, 1806-ik esztendő* ben; Ezt a' Sakszóniai Vál. Fejedelemséggel kötött békességet, néhány napokkal annakutánna as Ernestina lineán lévő apróbb Sakszóniai herczegi Házaknak, úgymint a' Szaksz -.Wejmári, Szaksz- Góthai, Sza.ksz-Meinungi, Szaksz-Hildburghauzeni, cs Szaksz-Koburgi lineáknak békességek is követte. Ennek a' békességnek eszközlésére- a' Fr. Csiszár, a' fent emiitett osztályos.g-eneráíist,' t; i. Düroc Miliályt, a' Szaksz Wejmári herczeg.vlüller Fridrik titkos Tanátsost; a' Szaksi-Góthai H. B. Studnj.cz Kamarás Urat, es Minjster*, j.a.* Szaksz -Mejiiungi özvegy Her-, czeg Asszony B. E r fa Lovászmestert, a' Szakszó, iíildbarghauzeni H. Bár. L i c h t e n s.t é in Ki, r o Iy A u g u s t us t,, a' Szaksz-Koburgi 11. pedig Danielmann Adolf János Fő-. Tanátsos" Ur a.l nevezték ki, a' kik a' nékieí, -idatott meghatalmazásnak fel tséréltetése után, a' követkek?end«tzikkelyekben egyeztenek meg: i) A' Sz. Wejmári, Góthai, Mejnungeni, Hild-: ljurglauzeni, és Koburgi Herczegi Házak, a' Parisban. Július 12-ik napján szerzett Rénusi Confoederatióhoz, és álliantziális szövetséghez állanak, 's annálfogva mindén abbófc folyó jussokban és kötebsségehben akként részesülnek, mintha azon ügyességben ok is részt vettek volna. 2) Etf - Herczcgségeknek helyek a' Herczegi, Colleglumban leszen, abban való rangjok azon Confocderatió gyüllésében fog meg határpztatni. - 3)

8 Azon Remist Confoederatíónak eleve való mes egyezése nélkül semmi esetben, és semmi előforduló [alkalmatosságban semmi azon Confoedera. tióhoz nem tartózó hadi seregnek avagy osztálynak nem engednek Eó' Herczegségek a' magok birodalmaikon által menetelt. 4) Az ő Szakszoniai Herczegségeknek birodalmaikban lévő Katolikusoknak éppen olly szabad vallásbeli gyakor; lások leszen, mint a' millyen van az Augustana valláson lévőknek, mind a' két valláson lévőknek egyenlő poügári és politica jussok leszenj mindazáltal semmi változás nem fog azokban tétetódni. : 5) Ázoníhadi cohtingens, mellyet E«' Szakszóniai Herczegségek a' történhető háborúlan adni tartoznak, 2800 főből álló leszen, a' menyhez Sz. Wejmár 800; Sz. Gótha 1100; Sz. Mei: nungen 300; Sz. Hildburghauzen 200; Sz. Koburg 400 embert állit ki. " Ez:'a' 2800 főből állc Gontingens sereg három hattalionból álló gyalog f re ' gementet fog formálni, mellynek fő vezérh'sét a' két"fő herczegi Iineák változtatva (altcriutive) fogják:birni. 6) Ennek a' békességnek ratifkatiója, vagy meg érőssitesése, -s annak feliseréi' tetése, ezen meg egyezésnek kézaláírással vau jmeg erőssitetése után 15 nappal, vagy ha lehet még előbb is Berlinben fog végbe menni. - - Költ Pózenhen, Decemh, 15-i k napja") 1806 e.szt. Az alá írtak: Düroc, M iiferi Studnitz, Erffa, Lichtenstein, Pa"* k elmarni. ' : Hadi Tudósítások, A'Frantzia 44-ik Bulletinnek ípl?' talás a: ' - 1

9 1U1 Marsai Augerau Uratra mellett a' Wistu- án által költözött. Generál Lap i s s e Plotzkba Bé nyomulván, onnan az ellenségét ki verte. Marsai Soult Vizogro d mellett ment a' Wistulán által. Marsai Bessieres a' vezérlése alatt VOLT két lovas réserva sereggel Dec. 18-ikán Kikolba ment. A' Prusszus huszárokkal gyakorr ta tsatáznak a' mi könnyű lovasaink, és sok em-f hert ejtenek kozziilök fogságba. A* Wistula jobb pártya egészlen meg tisztilátott az ellenségtói. "Marsai Ney az alatta lévő Gorpussalsokszor segíti Marsai B e s s ie r e s t, az ó' jobbszárnyát a' Ponte-Corvoi berezeg (Marsai Bernadott e) fedezi. * Mindenek mozdulásban vannak; hogyha mostani fekvő helyén marad az ellenség, néhány napok múlva véres tsata fog következni. Az Orosz ármádiát Feldmarsal K a m e ns k y vezérli, Benningsenés BuxhÖwden Generálisok ő alatta commandiroznak. Generál M i- chelson Moldvába bé nyomulván, annak fővárosát Jassyt Novemb. 29-ik napján el foglalta. Egy ő alatta commandirozó Generális B e n d e r t cl vette. Itt még most is olly szép idő jár mint Parisban Octoberben szokott lenni; tsak hogy nedves. A' katonaság jó erőben leendő tartatására sok hort szerzettek. A'> mi tábori ispotályaink itt vannak, mely nem kevés hasznára van ennek a' tartománynak. «Úgy mondják, hogy «ok betegei vannak az ellenségnek, sok emberei is el szökdösnek. Semmit sem lehet a' Prusszu sokról hallani.. A' múlt Decemb. 2Ő-ik napján, reggeli 6 óra-

10 ftor, szinte MIKOR előbre NYOMULT volna a' Fr, Csász. Ármádia, Marsai B E r t H i e r Sochoczim. Jb61 illy foglalatú néhány rendekből álló levélkét küldött Mogun'tziába A* Fr. Császárnénak: Az Oroszok, úgymond, minden OLDALRÓL körülkerítettek, megverettettek, minden ártillériájokat ÉS hagázsíájokat el vesztettel:, minden SZEMPIL- LANTATHAN hadi foglyok hozattaltnak' közülük. '- Lehetetlen nékiek tökéllete^sen öszve gyűlni. - A' Fr. Ármádia szüntelen ÍÍZI, 'S nyomozza ókét, és még tsak egy szempillantalig tartó nyugodalmat sem enged nékiek. A' Brezlaui várban VOLT Prussziai katonaőrizet JANUÁR. 7-ikén capitulalt azon feltételek mellett, mint minap a' Glogaui eroffég feladatott. Még A' múlt Dec. 28-ik és 30-ik napjain Ohlaués ilrezlau mellett nemutolsó tsatak estek a' Prusz; hadi" seregei SZUSOK és Würtembergi 'S Baváriai közt, A' mellyekben újobban meg küió'nböztétk magát A 5 Würtembergi katonaság, 3000 embert, 13 ágyút, 1200 lovat, és egy loyas zászlót foglalván el az ellenségtől. - A' nyert zászlót mint» gyözedelerrinek bizonyos jelét A' "Würtembergi Királynak küldöttek A' vezérek Stuttgardba. F r an"c z i a Birodalom. ' A' N. Britanniai kikötő helyeknek bé zároltatásokra nézve, ki adatott Császári végzéshezk 6 ' pest minden Fr.KIKÖTŐ helybe bé evezni akaró hajós kapitány köteles mind azt. a'helyet, a'hon NAN küldetik, mind azt A' hová-megyén, H" n - PEDIG azt, A 1 hol útjában mulatott, írásban>éaáj ni. E".mellett A' hajóján lévő terehnek SZARNA 4s mmémüségét IS ki jelenteni. Ha meg vallat

11 iiqgy Anglus kikötő helyben volt, azonnal utasítás-; sék vissza. -Ha-el titkollya, azon esetre mind ha* jója, mind az azon lévő portéka confiscaltassék. Hogyha azon vallástételét, hogy ó'semmi Angliai kikötő helyben nem vélt, kéz aláirásával meg erős* siteni rem akarja, mingyárt utasi-tattassék el..a' 18-ik Decemberi Párisi Zsurnálok, az'az-, közönséges újság levelek így szólnak: A' mi képes gallériánk avagy tárházunk, a' rézre metztzett képeinknek gyűjteménye, és avmjj könyves táraink a' Német Országi el foglaltatott tartom'á.1 nyokból ide hozatott ritkaságokkal nagyon meg gazdagitatnak. Brunsvigiából 80 darab leg szebb festett képek, 3000 darab bibliák s. a. t. hozattatnak hozzánk. A' Párisi gyűjteményekhez hasonló egyetlen égy sem találtatik Európában. A'Sans«; Souciban találtatott ritkaságok is, azok tudniillik, a', mellyeket néhai II. F r i d r i k Király nagy kó'l-, tséggel öszve szerzett vala, ide tétetnek által. Olasz ür f z á g. Turinból azt írják, hogy a' Párisi Sytihcdrium -gy{illésének "él kezdődése a' jövő Februarius 1-86' napjára légyen meg határozva. Mind onnan, t. i. 'Túrinból, mind Olasz Országnak egyébb részeiből sok Rabbinusok és deputatusok utaznak-parisba azon gyüllésre. Nápoly Országban még moft is olly gyönyörűséges tavaszi idő jár, a'millyenre a'leg korofabb ember sem emlékezhetik. Ez a' kellemetes idő }árasa okozta, hogy Nápoly városának útzai, a' múlt Karátsony étzakáján dugva voltak emberrel. Ezen. városnak polgári eló'jarói, a' mar régén bé vett s"zokas fzerént, mindén efztcndö'ben Deceinb.»4-.

12 ik napján, válogatott Tzép virágokból, és jó ízű gyümó'llsőkbó'l álló ajándékot szoktak, a' Király: nak vinni. Mólt is azt mivelték, és azok az úttzák, a' mellyekenn áz ajándékot keresztül vitték, tellyesek voltak kedves illatokkal. A' Decemt, 20-ik napján költ Királyi parantsolat által minden Nápoly Orfzági lakosok arra köteleztetnek, ^bogy Napóleon Fr. Császárnak az Anglus portékái, és az Angliai szigeteknek bloquirqztatasok, vagy bé zaroltatasok felöl ki adott pararitsolatjat az utolsó pontig bé tellyesitsék. Török Birodalom. A* Moldvai Ós Havasalföldi Vajdáknak, M (fc rous i-n ak és Ypsilantinak előbbi méltóságos hivatallyokba leendő vissza helyheztetések végett 6 8 ezer töhnire Kozákokból álló Orosz hadi sereg ment bé a' Konstántzinápolyi io-ik Decemberi tudósítások szerént. Nem hiszük (ígí szóll a' tudósító), hogy e' miatt háború támadna az Orosz Birodalom és a'fényes Porta közt; hogyha mindazáltal továbra is azon tartományokban maradnának az'orosz seregek, e' miatt el kerül; hetetlenül ellenségeskedés támadna e' ket nagy Hatalmasság közt. A' Török hajó seregeknek k»- készítetésekre már a' parantsolat ki adatott. Frantzia Császár fő hadi szállásáról Nővemb..'5* ik napján ide érkezett Frantzia Kurír olly biztatást hozott az-uráíko'dő Zültánnak, hogy a' '1?. rók Birodalom egészségét és másoktól való nen> függését egész erejével védelmezni 's fenntartani kivánnya Napóleon Császár. A' Frantzia vet Generál S eb a s ti a ni nagy tekintetben : va"? a' F. Porta előtt. -

13 Ez a' Fr. első' rangii követ, még a* múlt Sepíember holnapjában egy jegyzést adott bé a' Divannak, az az, a' Török Birödalombéli Ieg főbb Kormányszéknek, mellynék Foglalatja a' követkeaendó'tárgyakból állott: hogy a' Dardanellákon való által menetel minden Orosz és idegen hajók előtt, a' mellyek tudnillik a' Jóniarszigetekben lévő Orosz hadi seregeknek proviantot, vagy eleséget, fegyvert, 's egyébb munitiót VINNI akarnak, zarattassék BÉ; hogy azon ENGEDELEM által Franczia Ország nagyon meg sértetik; hogy ha azoknak szabad azt mivelni 5 szabad JESZEN Napóleon Császárnak is a' Török Birodalmon által menni, és hadi seregeit á' Driiéstér folyó viz partyán táborozó Orosz ÁRMÁDIA ellenvezérleni j HOGYAR. ANGLIÁVAL és Orosz Birodalommal, mint a' Frantzia Ország lég nagyobb ellenségeivel való alliántziának még újitatása a' neutrálitásnak 'világos, meg sértődése. FTOYÁBBÁ hogy két Nápolyi követek a' Fényes Portánál nem lehetnek; hogy, a' Fr v Császár TESTVÉR ötsének követjét kell meg esmérni^ 's valóságos NápolyiKÖVETNEK tartani; hogy a' Daírhatziában Öszve gyűlt Frantzia ÁRMÁDIA a* Török Birodalom védelmezésére van kirendeltetve : mindazáltal hogyha ehnekütánna is az Angiusok és Orosz után halgát a' Fényes Porta, kéntelen leszen a' Fr; Császár is a maga az eránt való jó indulatját meg változtatni s. a. t. Mindezekre egyenes és cathegoricá választ kivánt magának adattatni a' fent nevezett Fr. követ Seb as- Hani. ' '. Belgrád két külső városainak árulás által letf meg vételek után, egynéhány battériákat kéízi-

14 tettek, azokat ostromló ágyúkkal meg "rakták, éj a' felsö várat, a' mellybe még a' városban vili Muzulmannok is fél futottak vaia, keményen kev dették á' Szerviai Insurgenseí; lövöldözni, 's azt Decemb. 17-ik napjáig, az étzákakat kivévén, szüntelén folytatták.. Á' várban volt Törökök sem maradtak adósak. Decemb. 20-ikát követett éjjel a' Belgrád előtt való szigetet el foglalván, abb-aiooi embert helyheztettek, 's öt ágyúra való battériát készítettek a'-szerbusok, mellyet viradtakor észre vévén a' Törökök, azon hatleriárai-uagyon tüzelték, az Irisúrgensék minden oldalról viszszo.' noztak, 's a' Muzulmannok ágyuíkat 9 óra fele úgy meg némitoitáká hogy azok egy lövést SÉIN t'chciiek.-többé.-. ^ A' várbeli őrizetnék Commendánsa. Kusántzy Ály, sem elesége, sem munitiója nemléy.é«i &' mellett, magának semini segedelmét nem vár^ hatván, Decemb.. 22-ík napján, mingyárt réggé' egy Török tisztet küldött a' Szerviai Insurgensefc ilek fő vézérjekhéz G z é r n ygyörgyhöz, jelentvén ai-.vár fél adására való hajlandóságát bizonya fel tételek mellett, fel,is adta azt Decemb. 3f* hapjáp á' következendő pontok mellett: 1) A' B e J' grádi vár Dec. 30-ikán által ádáttatik a' Szerk; Soknak a) A' Törák. katona' Őrizet katona tiszíésséggélki fog ábhol költözni; és vízen -egés* JViddinig á' Szerbusoktól kisirtetni s. a. t.r. Elegyes Do 1 g ok. - : A' Hayti Császár a' vérszopó Desia I in e s > ^egyetlen uralkodásáért meg ölettetett.. Áz 'Of- Szaglásban C h r.i's t o p h le követte ó'té't, a' ki inig* talentoniairá;, tnin'd érkőítsi tulajdonságaira»&*

15 ve amazt felül haladja. - A' Helvétziai Respublikában esztendőnként esni szokott változás e'folyó Januárius első napján ment végbe ; tudniillik á* Kormányszék a Bázeli Kantonhói á' Tigúrumiha tétetett által, és a' múlt esztehdó'béli JJándammen Mér ián helyett Reinhard tétetődött Landammanná. A' Persiai Zófinák Schach F a t a 1 i n a k minap Konstantzinápolybán vóít koyetje, onnan úti társaival együtt Napóleon Császárhoz Pózenhe utazott. A'Würtémbargi Király azori három lovas, Reg.béli Strázsámestereknek, a'kik a' Brezlaui.tsatában jelenvóltanak/arány, á' Káplároknak ésköz embereknek,, a'kik akkor magókat: meg különböztették, ezüst érdempénzt, osztogattatok,'' Néhány Würtémbergi helységekben ', a' múlt 'Decemb, 23-ik és 24-ik napjain, á', bárom tartó emberek rétjeiken zöld füvet kaszáltak, 's vittek marháiknak, mellyeí á' lég korosabb emberek seni ertek. 'Génuában az ágyúzó serég Oberstére Menici olly ágyúnemét talált fel, melly az abba tett bombi golyóbisokat 25ÖO ölnire veti. Ennek az ő ágyújának lavettéje, áz az, á' tartója magával együtt öntéttetett, és igy annak égy része. ZgyMonistrol nevezetű Fr. Eskadron Comniendánst, a'.ki azt hazudta, hogy ó' a' Meklenburgi tartományban több sebeket vett volna, hadi tisztségétől még fosztotta Napóleon Császár. '. '. Berlinben a' tehén húsnak fontyát 1 Iivereny Pózenben pedig sliveren mérik. (Egy liver 2? és fél krajtzárt feszen). A' Stralzundi katona őrizet lüooo főre szaporithtott. Á' Hamloverai Val. Fejedelemségben mjndeftüu Francai*, tzióiciek íüg-

16 108 gesztettek fel. A' Nienburgi vár le ranta-! sában-iainden nap 3000 ember dolgozik. II i r a d á s. ', ' A' Tekintetes. Wattay Família részéről jelentetik, hogy a' Teki Pest,. Pilis és Sóit törvényessen egyesűit Vármegyékben fekvó' Kis-Korösi Uradalomhoz tartozó Tázlári.i Kis-Botsai, >K a s k a n y t ú i, Csengődi, T a b d i; nem különbén a' Duna mentibéri fekvő és Sóit városával határos Kaíi és Rév-beli puszták, úgy szinte Kis-Kó'rösij Tazlári, Kaskantyui, és Révbeli Veridégfogadókj Kortsmák, Boltok, Mészárszék i Pályinka főző báz, hét száraz inalom, a' Kis-Kőrőssi Szellőknek heted* dézmája ', és más efféle Beneficiümok, á' v jövő 1808-ik esztendei Januárra wbimk első napjától fogvaj liciiatio szerént, hti esztendőre árendába fognak adattatni. A' licitatiqnak terriiinusa a'jövő 1807-ik esztendei Májusnak 2i-ik napjára, fenn irt Kis - Kőrös Mező városába rendeltetett. * A' kiknek tehát á' meg irt pusztákat és beneficiumdkat, akár különossen és egyenként, akár öszv'eséggel árendába ki venni kedvek Ieszén, azok előre a* meg nevezett "pusztákat,/'s más beneficiumokat tettzések szerént meg visgálhattyák, 's úgy; osztán a' ki rendelt ná' pon és helyen jélennyének meg. /., Jelentetik továbbá az is, hogy ugyan azon Té; kint. Famíliának, a' Sz. Endréről Buda felémen* Duna partyán lévő granariuma (éléstára) a'mennyire magának arra szüksége nem volna, árendába ki adandó leszen, mellyet is a' ki ki akairna fogadni, az eránt magát Pómazon, az Uradalombeh Tisztségnél akár mikor jelentheti> és contractusra léphet. Költ Pómázon Sz. András Havának 20-ik napján 1306-ik esztendőben.

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly

(XXXIII.) fze- ^'eken hirtelen meg-betegedve'n, midőn femmikép- nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly (XXXIII.) Indílt BÉTSBÖL' Szereián 2f. Ayríl. i 7 S 7, Elegyes Tudásítáfok. nem gyógyíthatnák, Nikolfzburgban hagyaték olly 1)511 ^8gél, e] ho gy ha meg-gyógy úlna, hilldenék vifzfza. tsb e. Minthogy a'

Részletesebben

Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. eaitendobea. B é t s.

Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. eaitendobea. B é t s. Nro. 4. A' FELS. CSÁSZÁR, ÉS AP. KIRÁLY KEGYELMES ENGEDELMÉBŐL. Indult Bétsböl Kedden Jauuártus 14-ik napján isi2-»k eaitendobea. B é t s. ébány napoktól fogva igen keményen viseli magát az ó'sz_szakállú

Részletesebben

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája

(III.)? *7. K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája (III.)? *7 Hadi - K'árnyülálláfoh Ez a' jelenvaló idö'nek azon meg -gyújtott Lármafája, mellynek égéséré ma nem tsak egéfz Éut, hanem - a* Világnak más határaiban lakók-is vigyázó fzemekkel tekintgetnek.-.

Részletesebben

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi.

BÉKÉS MEGYÉBEN. írta: OLÁH ANDOR (Doboz) 13 Orvostörténeti Könyvtár közi. AZ ELSŐ JENNER-FËLE BÉKÉS MEGYÉBEN HIMLŐOLTÁSOK írta: OLÁH ANDOR (Doboz) "Tioboz község egészségügyének történetét dolgozzuk fel. Anyag- * J gyűjtés közben érdekes bejegyzésre bukkantunk a dobozi református

Részletesebben

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL.

H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. i... -.. T m f u J I,. > l l i.i 1.ui.w. l l.. l l jg H r ö. í i. A* FELSi CSÁSZÁRNAK ÉS A.; KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Iiidúlt Bélsböl, Keddéli Februárius 5 - ik napján 1805-ik efztendöbeni jat

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek,

Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Honnyi Levelek,..Tudósítások,,és-Egyebek, Nró, 5. ' / A' Magyar Kurír 5-ik darabjához. B é t s. Egy ide való híres Orvos Doctor Golis Ltopold AntalVr, a' ki a' gyermekeknek orvoslásában való szerentse'je're

Részletesebben

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea,

TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj<}6*d\h Efztendóbea, A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. Nro 21. Ko'H Eétííben^ Böjtmás Havának (Mártziusnak) 25-dik napján Lj

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í í ó ő í ó ó ő í í ö ú ó ü Í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ó ö ö ú ő ó ó ö ó ö ö í ő í ö ú ó ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ő ő ű ó ö ú

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy

(XIV.) ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy (XIV.) A Itt van mind Fazakájlól. ' fzárnyan járó hívek fzerént irhattyuk, hogy ennekutánna a' F. Monátkha parantsolatjárá»nden próba ki-állott Bbrbéliyök, a' Doktorokkal * Syógyittásnak ugyan azoii törvénye

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ö ő Ö ó ő ő ő É ő ü ő í ő ó ö ö ó í ö ő É íé í ő ő ó ő ű ő ü ő ü ő ő í ő ó ő ű ó ü ö ő É í ő ő ű ő ó ü É í ő ó í ó ő ő ö ö ő ő ő ő ó Ö ú í ú í ó ö í í ó ő ű ö ű ő ü í ő í í ó í ő ó ü ü ő ó í ő í ő ö ü

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

.Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;,

.Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;, .Nro* 13. A' FELSÉGES CSÁSZÁR ÉS APOSTOLI KIRÁLY KE^;,,,^ GYELMES SNGEDELMEBOL. ;, Indult Bétsből PéntekenAugustus 1 3-dik napján, 1813-dik esztendőben. Háborús Környülállások. A; folyó esztendőben Július

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI

MAGYAR MÜSA, 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é. aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m ezzel Kedveshdik / JD* /FI / ', I IMIIM I III - " " ' *" " "" '-"»» - «,1 -ii n» MAGYAR MÜSA,, "ih.imiii I- *' "I P" ni í lf. I -I l " I li Élj 0. _ Kök Bétsbet* 24, Nóvemberbefí i?87é aí* Magyar Miifánaí btvitéfiré at ín Muj&m

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG'

TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' TSÁSZARI «KIRÁLYI FELSÉG' ENGEDÜLMÉYEL *safs-~'ií>-«íass»- (80 Költ Béísb.en, Szent Jakab - Havának (Júliusnak) öó-.dik napján, 1793-dik EfztendÖben. Hadi Környülállások* i^fddjii'k a 9 meg-ígértt helyes,

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü.

CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU. iöé. Nrö. Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü. CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 1 ENGED ELMÉVEU A s Nrö iöé Máit Béisbeh; Böjt-eío Havának (FebruáriÜSÜÍJL) 3-dik áapján igoi-dlk Efeiendobeiü B é t ss műit hetén, Ím. jetikén*.láxehbürg* fcóí Budára indult

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

í ü ú Ú ű í ú í ű ő ö ö í ú ü ü í ú ü í ú ü ü ő í í ő É ü ö ú í ű ő ü ú ő ő ú ú ü í ö ö í í öö í ü ö ú ö ö ü ő ő í í ő ü ü ú ú ű ö Á ü ú í ü í ü ü ő í ü ű í ü ő ö íí ü Ú ő ö ő ü ő É í í ü í í í ú ö ö í

Részletesebben

BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA

BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA BÁNFFI GERGELY MÁSODIK JÁNOS MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ VALÓ MENETELE MÓDJA Minekutána a felséges fejedelem [János Zsigmond] az elmult esztendőben [1565.] ezer

Részletesebben

Á ó Á Ü É Ú Í Á í ó ó ó ó ó ó ö őí ó ó ü ű í ó ő ú ö ő ó ó í ó í ó ó ő í í í Í ó ó ó ö ó ó í ó í ö í ó ű í Íő ó ó ó ő í ó ő í ó ó ő í ö ó ü ö ó í ü í í ű ó ö ó í ó ö ö ö í ő í ó ó É É í ő ő í í ü ö í í

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Becs.

Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Becs. Nro. 21. A' FELS. AUSTR. CSÁSZÁR, ÉS AP; KIRÁLY : KEGYELMES ENGEDELM.ÉBOL. Indult BétsbSl, Pénteken, Martzius ll-dik napján,', ígos-üf esztendőben. Becs. A ^emes Magyar Hazánk fzeretettnádorispánjat, Lovafgág

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

., '"- Benczédi Gergely

., '- Benczédi Gergely ., '"- Benczédi Gergely 1839 1906 Születésén ok 100-ik évfordulója alkalmából idézzük emlékét. Tesszük ezt nagy kegyeleuel okulás céljából: az unitárius anyaszentegyházat a Benczédi Gel'gelyek hiisége

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Fehér Katalin Egy reformkori pedagógus Sasku Károly

Fehér Katalin Egy reformkori pedagógus Sasku Károly Fehér Katalin Egy reformkori erdélyi pedagógus Sasku Károly Sasku Károly neve szinte teljesen ismeretlen neveléstörténeti irodalmunkban. Egyetlen szorosan vett pedagógiai műve, A tanítás alaptudománya,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

ť Ą ĺ Á Ű Á É ĺ ó ó í Á É Á Á É ó ĺ Á É í ö Á É í ó Á í É ű ó Á ĺ Ű É É ő Ö Á É ö ö ű ö ö ű ő ö ü ó Á ó Ű Á ö ö É Á ö í ü ő ó í ó ó ó ó ó ö ö ó í ö í ó í Ü ű ö ó ö ö ü ű ö ö í ó ő ö ő Ü ö ö í ő ó í ö ö

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI

SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI SZENTPÉTERI IMRE VÉGRENDELETEI Az utóbbi éveknek a Rákóczi-korra vonatkozó kutatási egyre inkább ráirányítják a figyelmet a szabadságharc azon közszereplıire, akiknek életérıl kevés információval rendelkezünk.

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď ö Ĺ Ú í É í Ü É ü í Ĺ ü ö ú ü í í ő í í ő ö Ü ę Ą ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď í ö Ü ő í ő ĹÍ Đ ő ö ö ő í ő í ö ö í Í ď Ü í í Í Ü ő ą í Í ý í Ú ú É Í ęí Í ď É

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág.

Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Lengyel Orfzág. Nro ió. -A' FELS. R. TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK, KEGYELMES ENGED ELMÉR ÖL. Kőit Bétsbon Augustusnak 23-dik napján 1793- efztendöb Lengyel Orfzág. Y%Á ern ok nélkül vonogatlak magokat a' Lcn- ^ gyei király,

Részletesebben

ú ő ö ľ ľ ű ö ľó ú ő ü ö ó ő ö ö ő ő ő ö ł ö ö ő Á ö ú ľ ľ ö ú ľ ö í ö í ö í ľ ő ľ ľ ő ő ő ö ö ź í ú ú ó íĺ ü í ő ü Í ű ó ľ ű ű ľ ű ö ő ű ö í ĺ ü ű ö í í ó í ú ó ö Í ö ľ ĺ ĺľ ö ö ö ó ő ü ę ű ö ő ľ ú í

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

M A G X A R K U R I R.

M A G X A R K U R I R. ....... ' ~ ; M A G X A R K U R I R. -Indáit BécsböltPériteken, Januárius' ii-ídikén, 1827. Franczia Ország. Végzete azon beszédnek, mellyet Pair és Státusminister C h a t e aubri a n d a' Pair-kamarában,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ő ĺ ö ę ŕ ú ő ú ő ĺ ő ü ü ĺ ő ő ő ö í ĺ ő Á í ó ő ó ó ö ö ú í í źń ó ó ö ĺ ö ö ö ö ó ü ö ú ú ö ö ö í Í Í ö ü ű ö ö Ĺ í ö ö í ü ö í ü ü ö ú ę ę ö ü ö ü ö Í ó ő Ĺ ö ő ő ő ö łő ö ő í ó ö ö ö ő ü ö ő ö ö ő

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018

Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Olcsva Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Készítette: Olcsva Község Önkormányzata Felülvizsgálat: 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés...3 1. Jogszabályi háttér bemutatása...4

Részletesebben

ü ö Ö ü ú ü Ö ü ü ő Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ő É ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ú ö Ó ö ű ő ö ö ú ü ű ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ö ö ö ö ü ő ü ő ö ö ő ő Ó ő ő ő ü ő É ő ú ö ü ö ü Í ö ő ü Í ö ö ű Í ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ö ö Í É ő ő Á ő

Részletesebben

Ő ö Ö ő ü ü ü ö ö Ö í ö ő ó ő ü Ö Ö ö Ö í ö ö ö ö ö ú ő ö Ö ó ö ö Ö ö Ö Ő ő ő ü ő í ö ö Ö ő ö ó ó ó í í í ű ö ó í ö ö Ö ő ó ö í í ű ö ö Ö ú ű ö ú ő í öö ö ű ö ö Ó ö Ö ő ü ü ü ö í ö ú ő ű ö ö ő ő ó ő ü

Részletesebben

É Ú ő ő ő ő ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő ő ő Ó ő Ó Ó ő Ó ő ő Ó Ó Ö Ó Ó Ó Ú ő Ó Ó ő ő ő ő ő ő ő Ó ő Ő Ű ő Ó Ó Ű Ó Ú ÓÓ Ő Ú Ú Ű ő Ó Ó ő Ó ő ő ő Ó ő ő Ó Ó ő Ó ő ő ő ő Ó Ó Ó Ó ő Í Ü Ü ö ő Ü ő ő ő Ó Ó Í Ű Í Ő

Részletesebben