M ^. '.,. ' ' Bécs. ' "

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M ^. '.,. ' ' Bécs. ' ""

Átírás

1 Á' FELS CSÁSZÁRNAK ÉS AP. KIRÁLYNAK KEGYELMES ENGEDELMEBÖL. v, Indiilt Bétsböl, Pénteken Janaáííus srg-ik napján igo7-ik éfztendöben. ' 'W^JJllMll'lVll'l.Mlllllilll.lliill'lli.lli III III III IIIIHII II!!«1IMI - T '.,. ' ' Bécs. ' " M ^. A *-*arquís Lüccliesíni Prusszus Status Minister, e' folyó Januariús i8-ik napján véletlenül ide érkezvén még most is itt múlat, és mivel hazájába Luckába utazni szándékozik, a' báforsá< gos'utazásra meg kívántató Franczia Cs. passzus, levél után várakozik. A' múlt Decerhb. 31-ik napján következendő Csász. Rendelés tétetődött és adattatott ki : Az arany és ezüst miveknek pimzirozások, azaz, meg hélyegeztetések eránt j a' múlt esztendőben, Augustus 21-ik napján ki adattatott circulansfek. Rendelésnek 13 és 14-ik tzikkelyei szerént, még Gt

2 azok az idegen utasok is, a' kik ide jönnek, 'siíí egy, ideig múlatni szándékoznak,'a' vélek lévil arany '3 ezüst miveknek puncirozására kötelez, tettek, úgy mind azáltal, hogy a' puncirózásert fizetett taksa innen'leendő el utazásoknak alkalmatosságával az Austriai határokon nékiek vissza fizetődjön. ' De mivel ezen Fels. Rendelésnek hé tellyesi- "tése sok utasoknak terhes vó.lt, és azon taksának conventiönalis pénzben való ki fizetése is nehezeii esett': ahozképest azokra, tudniillik, az idegen utasokra nézve következendő' tzikkelyekbó'l álló kegyelmes rendelést méltóztatott Fels. Urunk, a'' múlt esztendő' végén, u. m. December 29-ikéii ki adni: 1) Ezen círcularis parántsolat ki hirdettete. sének napjától fogva, minden utasok mindennállok lévő arany] és ezüst miveknek (azoknak tudniillik, a' melly eket nem el'adás, hanem az azok-, kai való élés végett hoznák magokkal) puncirozásaért adatni szokott taksának fizetésétől -mf tek'lesznek; mindazáltal ők ís kötelesek a'véghelyeken lévő Hivataloknak mindenről igaz jelentest tenni, 's arról szabad punzirozó ibolletát venni' De-mivel a' bolleták tsak bizonyos meg határozott időre adattatnak; arra való nézve minden idegea utazó tartozik,a- határokon lévő Hivataloknak 'még mondani, meddig szándékozik a'csász. örökös tartományokban múlatni, Jfiogy a' nékiek adatlátandó boüettákat akként lehessen ki Készíteni. Leg'fellyebb három holnapra lehet azt biadu'' Hogyha mindazáltal - az illy idegen utazónak >' szabadüoliiiáwm.eg határozptt időn túl is Riúk*

3 "fú kellene, a' leg közelebb való monetarius vagy )íincirozó Hivatalnál bplletájának meg hosszabítatását keresheti, meliyet azon Hivatal hat. hétre meg,is hosszabbíthat. Az illy határokon lévő Hivataloktól vett szabad bolletának mutatása mellett, minden punzirozásalá való vettetéstol ment leszen a'z idegen utazó. Vissza, utazásának idején köteles leszen az utazó azon szabad bolletota' határon lévő' Hivataloknak bé mutatni, és az abba fel jegyeztetett arany vagy ezüst mivek szabadon és minden-puntzirozás nélkül áltál botsáttatnak n'.határokon*- Ellenben azokat :.az, arany és ezüst niiveketj.a' nitellyeket kereskedés végett bé ho znak, a' közönséges Pátensben tett rendelések szerént, meg kell punciroztatnü '.'.."...2^) Azok a,'.honnyiak, a' kik az idegen Országokból hazájokba vissza térnek, a' petsét.alá nem tetetendő' arany és ezüst meveikkel a' lakhelyekhez Ieg közelebb lévő puncirözö Hivatalokhoz fognak utasíttatni, a' mell.yeknél a' közönséges.'pátens szerént azokat a' meg határozott: idő alatt punciroztatni kötelesek lesznek. - Az idegen földekre utazni akaró honnyiak, azokat az arany és ezüst miveket,a!melyeket magokkal útra.vinni akár* "ah, a' határokon minden történhető alkalmatlanságoknak el távöztatáspkra, előre puncíroztassák. Azonban az is meg engedó'dik, hogy a' határo,- kon. léyö Hivatalok, Januarius végéig, 1807-ik esztendőben, az utazóknáj lévő nem puncirozott arany és ezüst mivekért, a' punzírozás, taksáját- «1. vehessek, 's azoknak arról szabad bolletákat adhassanak,, 5) Ellenben azok a' külső Orszégokba uiazan- " G %

4 i - _ dó honnyiak, a' kik Februarias i-só'napjától Április végéig, az utazásokra szükséges arany és ezüft miveket nem punciroztattyák, azoknak punciroztatások végett utasitattassanak az Országba viszsza, azon okból, mivel a' magokkal útra vijendó' arany és ezüft miveknek punciroztatására elegendő idejek volt; 4) A' jövő 1807-ik esztendőnek Május i-ső napjától kezdvén, minden nem puncirozott arany és ezüft mivek, a' mellyek sem a' puncirozó Hivataloktól, sem az Ország határain meg határo< zott időre való r ázabad bollétákat nem mutathatnak, mint meg tilalmaztátott portékák úgy fog* nak nézettetnij és le is tartoztattatni: nvlt Bécsben D e c é mb* 31-ik napján, 1807-dik esztend. Gróf Cliorin'sky Ignátz Károly Udvari T,anátsos. ~ GrófHoyoi Er n e s t. A. Aus tr i ai K ó r m á n y s z ék!>' nats o ss á. Északi ÍN é m e t-ó r s z á g; 3ól emlékezhetnek a' Magyar Kurir tisztel Olvasói arra; hogy a' Saxóniai Vál. Fejedelem Augüstus a' Frantzia Császárral békességet kötvény annak, egyik tzikkelyé szerént Vál. Fejedelemségből Saxóniai Királyságra emeltetett, és hogí Decemb. 20-dik napján ezen, nevezetes dolog Drezdában egy hefoldus által ki is hirdettetett.. Ez a' békesség' következendó'képeh W\ dődik el.,,a' Frantzia Császár's Olasz Országi Király és a' Rénusi Confoederatiónak avagy Szövetségnek védelmezője Eő Felsége, és Eő Saxónia* Tál, Fejedelmi Herczsgsége a' Statusaik közt v*'

5 ló békességnek vissza szerzéséről szorgalmatoskodváni magok résziről meg hatalmazott békesség szerzőket neveztek ki, úgymint a' Fels. Fr., Császár D uroc Mihály osztályos Generálist, a' Fr. Császári Palotának Marsalját, az érdem légiónak nagy keresztesét, és a' Prussziai fekete és veres Sas vitézi Rendeknek tagját; Eö Saxoniai Vál, Fejedelemségepedig Gróf Bpsent Saxoniai Fó' Kamarás Urat, és az északi tsillag Rendjének Gomrnendátorát, a'kik a' nékiek adatott meg hatalmazásoknak fel tseréltetése után a', következendó' békességes tzikkelyekben egyeztenek meg: i) A' jelenvaló békességes aktának kéz aláírassál való meg eró'ssitetésétó'l fogva a' Fr, Fels. Császár, Olasz Országi Király és a' Rénusi Confoederatio közt egy részről, más r'észró'i pedig Eó' Saxoniai Vál. Fejedelemsége közt békesség éstökélletes barátság legyen, 2) Eó' Vál, Fejedelemsége azon confoederatióhoz és alliántziához tsatollya magát, a' melly e' mpst folyó esztendőben, Július 12-ik napján Parisban köttetett, és maga abba való bé vétettetése által azon allian- Iziának minden jussaiba és kötelességeibe úgybé lép, mintha azon öszve szövetkezésnek egy fő része lett volna, r 3) Eö Vál. Fejedelemsége Kir. titulust vészen magára, és a'királyi Collegiumba 's rangba, abba való fel vététésének rendi szerént Iefzen a'helye -4) A' Rénusi Confoederatiónak^eleve Való meg egyezése nélkül, semmi esetben, és Semmi némíí okokra nézve, nem engedhet a' Confoederatióhoz nem tartozó Hatalmasságok hadi seregeiknek avagy osztályaiknak a' Saxoniai Országon szabad általmenetelt. 5) Minthogy azok

6 a' törvények és akták, a' mellyek által az kleni tiszteletnek -költsünös jussai Német Országban Sneg h'atározfattak, a' Német Constitutiónak meg ízünésével el töröltettek, 's egyébaránt is azokkal.a' princípiumokkal, a' mellyeken a' Rénusi Confoede'ratio épitetétt, meg nem egyezhetnek: arra való nézve á' Katolika vallásnak gyakoroltatása az egész Saxóniai Országban, az Evangélika vallásnak gyakoroltatásával egyenlő legyen (az az, egyenlő jussokkal bírjanak a'katolikusok az Evangélikusokkal, á' melly eddig nem úgy volt) á mind a' két vallásbéli jobbágyok, mindéi} öszve szoritás nélkül, egyenlő polgári -és politieus jussokkal éllyeriek. Eö Franczia Cs. Felsége egj fő és különös feltételül teszi ezt. 6) Eő Frantzia ;Cs. Felsége Eő Saxóniai Királyi Felségének azt igtri, hogy a' Pruffziával köttetendő békességi hen a'; Eotbusi Kerületet által fogja adattatni, rí 7) Eő Saxóniai Kir. Felsége ezen Kotbusi Kértig tért az Eö Fr. Csász. Felsége által ki nevezte'ten-; dő Fejedelemnek, Thuringiában az 'Eichsfeldi és Erfurti herczegsr'gek közt fekvő tartományt, mely a' népességre nézve ahoz hasonló íeszen, által engedi. -~ 3) Az eshető háborúkban,' főből álló, minden féle fegyverrel felkészített hadi sereg fog' a' Saxóniai Ország contingentiája lenni.. 9) A' jelenvaló háborúban, a' történetekhez képest, 1300 lovasokból, 4200 gyalogokból, ^00 artilléristakból,é,s 1 zagyukból álló contingentiát foga' Sax. Király adni. 10) Minden Saxoniára vettetett hadi adók, a' jelenvaló békességnek, kézaláir ássál seendő még érössitetése után mingyárt szünnye*. nek, meg. U 11) A' jelenva-ló, trakta ratificab***;

7 fassek,,és Drezdában 8 nap cl forgása alatt fel váltattassék. K ó'l t P ó z e n b e n D e c e rnber'n-ik napján, 1806-ik esztendő* ben; Ezt a' Sakszóniai Vál. Fejedelemséggel kötött békességet, néhány napokkal annakutánna as Ernestina lineán lévő apróbb Sakszóniai herczegi Házaknak, úgymint a' Szaksz -.Wejmári, Szaksz- Góthai, Sza.ksz-Meinungi, Szaksz-Hildburghauzeni, cs Szaksz-Koburgi lineáknak békességek is követte. Ennek a' békességnek eszközlésére- a' Fr. Csiszár, a' fent emiitett osztályos.g-eneráíist,' t; i. Düroc Miliályt, a' Szaksz Wejmári herczeg.vlüller Fridrik titkos Tanátsost; a' Szaksi-Góthai H. B. Studnj.cz Kamarás Urat, es Minjster*, j.a.* Szaksz -Mejiiungi özvegy Her-, czeg Asszony B. E r fa Lovászmestert, a' Szakszó, iíildbarghauzeni H. Bár. L i c h t e n s.t é in Ki, r o Iy A u g u s t us t,, a' Szaksz-Koburgi 11. pedig Danielmann Adolf János Fő-. Tanátsos" Ur a.l nevezték ki, a' kik a' nékieí, -idatott meghatalmazásnak fel tséréltetése után, a' követkek?end«tzikkelyekben egyeztenek meg: i) A' Sz. Wejmári, Góthai, Mejnungeni, Hild-: ljurglauzeni, és Koburgi Herczegi Házak, a' Parisban. Július 12-ik napján szerzett Rénusi Confoederatióhoz, és álliantziális szövetséghez állanak, 's annálfogva mindén abbófc folyó jussokban és kötebsségehben akként részesülnek, mintha azon ügyességben ok is részt vettek volna. 2) Etf - Herczcgségeknek helyek a' Herczegi, Colleglumban leszen, abban való rangjok azon Confocderatió gyüllésében fog meg határpztatni. - 3)

8 Azon Remist Confoederatíónak eleve való mes egyezése nélkül semmi esetben, és semmi előforduló [alkalmatosságban semmi azon Confoedera. tióhoz nem tartózó hadi seregnek avagy osztálynak nem engednek Eó' Herczegségek a' magok birodalmaikon által menetelt. 4) Az ő Szakszoniai Herczegségeknek birodalmaikban lévő Katolikusoknak éppen olly szabad vallásbeli gyakor; lások leszen, mint a' millyen van az Augustana valláson lévőknek, mind a' két valláson lévőknek egyenlő poügári és politica jussok leszenj mindazáltal semmi változás nem fog azokban tétetódni. : 5) Ázoníhadi cohtingens, mellyet E«' Szakszóniai Herczegségek a' történhető háborúlan adni tartoznak, 2800 főből álló leszen, a' menyhez Sz. Wejmár 800; Sz. Gótha 1100; Sz. Mei: nungen 300; Sz. Hildburghauzen 200; Sz. Koburg 400 embert állit ki. " Ez:'a' 2800 főből állc Gontingens sereg három hattalionból álló gyalog f re ' gementet fog formálni, mellynek fő vezérh'sét a' két"fő herczegi Iineák változtatva (altcriutive) fogják:birni. 6) Ennek a' békességnek ratifkatiója, vagy meg érőssitesése, -s annak feliseréi' tetése, ezen meg egyezésnek kézaláírással vau jmeg erőssitetése után 15 nappal, vagy ha lehet még előbb is Berlinben fog végbe menni. - - Költ Pózenhen, Decemh, 15-i k napja") 1806 e.szt. Az alá írtak: Düroc, M iiferi Studnitz, Erffa, Lichtenstein, Pa"* k elmarni. ' : Hadi Tudósítások, A'Frantzia 44-ik Bulletinnek ípl?' talás a: ' - 1

9 1U1 Marsai Augerau Uratra mellett a' Wistu- án által költözött. Generál Lap i s s e Plotzkba Bé nyomulván, onnan az ellenségét ki verte. Marsai Soult Vizogro d mellett ment a' Wistulán által. Marsai Bessieres a' vezérlése alatt VOLT két lovas réserva sereggel Dec. 18-ikán Kikolba ment. A' Prusszus huszárokkal gyakorr ta tsatáznak a' mi könnyű lovasaink, és sok em-f hert ejtenek kozziilök fogságba. A* Wistula jobb pártya egészlen meg tisztilátott az ellenségtói. "Marsai Ney az alatta lévő Gorpussalsokszor segíti Marsai B e s s ie r e s t, az ó' jobbszárnyát a' Ponte-Corvoi berezeg (Marsai Bernadott e) fedezi. * Mindenek mozdulásban vannak; hogyha mostani fekvő helyén marad az ellenség, néhány napok múlva véres tsata fog következni. Az Orosz ármádiát Feldmarsal K a m e ns k y vezérli, Benningsenés BuxhÖwden Generálisok ő alatta commandiroznak. Generál M i- chelson Moldvába bé nyomulván, annak fővárosát Jassyt Novemb. 29-ik napján el foglalta. Egy ő alatta commandirozó Generális B e n d e r t cl vette. Itt még most is olly szép idő jár mint Parisban Octoberben szokott lenni; tsak hogy nedves. A' katonaság jó erőben leendő tartatására sok hort szerzettek. A'> mi tábori ispotályaink itt vannak, mely nem kevés hasznára van ennek a' tartománynak. «Úgy mondják, hogy «ok betegei vannak az ellenségnek, sok emberei is el szökdösnek. Semmit sem lehet a' Prusszu sokról hallani.. A' múlt Decemb. 2Ő-ik napján, reggeli 6 óra-

10 ftor, szinte MIKOR előbre NYOMULT volna a' Fr, Csász. Ármádia, Marsai B E r t H i e r Sochoczim. Jb61 illy foglalatú néhány rendekből álló levélkét küldött Mogun'tziába A* Fr. Császárnénak: Az Oroszok, úgymond, minden OLDALRÓL körülkerítettek, megverettettek, minden ártillériájokat ÉS hagázsíájokat el vesztettel:, minden SZEMPIL- LANTATHAN hadi foglyok hozattaltnak' közülük. '- Lehetetlen nékiek tökéllete^sen öszve gyűlni. - A' Fr. Ármádia szüntelen ÍÍZI, 'S nyomozza ókét, és még tsak egy szempillantalig tartó nyugodalmat sem enged nékiek. A' Brezlaui várban VOLT Prussziai katonaőrizet JANUÁR. 7-ikén capitulalt azon feltételek mellett, mint minap a' Glogaui eroffég feladatott. Még A' múlt Dec. 28-ik és 30-ik napjain Ohlaués ilrezlau mellett nemutolsó tsatak estek a' Prusz; hadi" seregei SZUSOK és Würtembergi 'S Baváriai közt, A' mellyekben újobban meg küió'nböztétk magát A 5 Würtembergi katonaság, 3000 embert, 13 ágyút, 1200 lovat, és egy loyas zászlót foglalván el az ellenségtől. - A' nyert zászlót mint» gyözedelerrinek bizonyos jelét A' "Würtembergi Királynak küldöttek A' vezérek Stuttgardba. F r an"c z i a Birodalom. ' A' N. Britanniai kikötő helyeknek bé zároltatásokra nézve, ki adatott Császári végzéshezk 6 ' pest minden Fr.KIKÖTŐ helybe bé evezni akaró hajós kapitány köteles mind azt. a'helyet, a'hon NAN küldetik, mind azt A' hová-megyén, H" n - PEDIG azt, A 1 hol útjában mulatott, írásban>éaáj ni. E".mellett A' hajóján lévő terehnek SZARNA 4s mmémüségét IS ki jelenteni. Ha meg vallat

11 iiqgy Anglus kikötő helyben volt, azonnal utasítás-; sék vissza. -Ha-el titkollya, azon esetre mind ha* jója, mind az azon lévő portéka confiscaltassék. Hogyha azon vallástételét, hogy ó'semmi Angliai kikötő helyben nem vélt, kéz aláirásával meg erős* siteni rem akarja, mingyárt utasi-tattassék el..a' 18-ik Decemberi Párisi Zsurnálok, az'az-, közönséges újság levelek így szólnak: A' mi képes gallériánk avagy tárházunk, a' rézre metztzett képeinknek gyűjteménye, és avmjj könyves táraink a' Német Országi el foglaltatott tartom'á.1 nyokból ide hozatott ritkaságokkal nagyon meg gazdagitatnak. Brunsvigiából 80 darab leg szebb festett képek, 3000 darab bibliák s. a. t. hozattatnak hozzánk. A' Párisi gyűjteményekhez hasonló egyetlen égy sem találtatik Európában. A'Sans«; Souciban találtatott ritkaságok is, azok tudniillik, a', mellyeket néhai II. F r i d r i k Király nagy kó'l-, tséggel öszve szerzett vala, ide tétetnek által. Olasz ür f z á g. Turinból azt írják, hogy a' Párisi Sytihcdrium -gy{illésének "él kezdődése a' jövő Februarius 1-86' napjára légyen meg határozva. Mind onnan, t. i. 'Túrinból, mind Olasz Országnak egyébb részeiből sok Rabbinusok és deputatusok utaznak-parisba azon gyüllésre. Nápoly Országban még moft is olly gyönyörűséges tavaszi idő jár, a'millyenre a'leg korofabb ember sem emlékezhetik. Ez a' kellemetes idő }árasa okozta, hogy Nápoly városának útzai, a' múlt Karátsony étzakáján dugva voltak emberrel. Ezen. városnak polgári eló'jarói, a' mar régén bé vett s"zokas fzerént, mindén efztcndö'ben Deceinb.»4-.

12 ik napján, válogatott Tzép virágokból, és jó ízű gyümó'llsőkbó'l álló ajándékot szoktak, a' Király: nak vinni. Mólt is azt mivelték, és azok az úttzák, a' mellyekenn áz ajándékot keresztül vitték, tellyesek voltak kedves illatokkal. A' Decemt, 20-ik napján költ Királyi parantsolat által minden Nápoly Orfzági lakosok arra köteleztetnek, ^bogy Napóleon Fr. Császárnak az Anglus portékái, és az Angliai szigeteknek bloquirqztatasok, vagy bé zaroltatasok felöl ki adott pararitsolatjat az utolsó pontig bé tellyesitsék. Török Birodalom. A* Moldvai Ós Havasalföldi Vajdáknak, M (fc rous i-n ak és Ypsilantinak előbbi méltóságos hivatallyokba leendő vissza helyheztetések végett 6 8 ezer töhnire Kozákokból álló Orosz hadi sereg ment bé a' Konstántzinápolyi io-ik Decemberi tudósítások szerént. Nem hiszük (ígí szóll a' tudósító), hogy e' miatt háború támadna az Orosz Birodalom és a'fényes Porta közt; hogyha mindazáltal továbra is azon tartományokban maradnának az'orosz seregek, e' miatt el kerül; hetetlenül ellenségeskedés támadna e' ket nagy Hatalmasság közt. A' Török hajó seregeknek k»- készítetésekre már a' parantsolat ki adatott. Frantzia Császár fő hadi szállásáról Nővemb..'5* ik napján ide érkezett Frantzia Kurír olly biztatást hozott az-uráíko'dő Zültánnak, hogy a' '1?. rók Birodalom egészségét és másoktól való nen> függését egész erejével védelmezni 's fenntartani kivánnya Napóleon Császár. A' Frantzia vet Generál S eb a s ti a ni nagy tekintetben : va"? a' F. Porta előtt. -

13 Ez a' Fr. első' rangii követ, még a* múlt Sepíember holnapjában egy jegyzést adott bé a' Divannak, az az, a' Török Birödalombéli Ieg főbb Kormányszéknek, mellynék Foglalatja a' követkeaendó'tárgyakból állott: hogy a' Dardanellákon való által menetel minden Orosz és idegen hajók előtt, a' mellyek tudnillik a' Jóniarszigetekben lévő Orosz hadi seregeknek proviantot, vagy eleséget, fegyvert, 's egyébb munitiót VINNI akarnak, zarattassék BÉ; hogy azon ENGEDELEM által Franczia Ország nagyon meg sértetik; hogy ha azoknak szabad azt mivelni 5 szabad JESZEN Napóleon Császárnak is a' Török Birodalmon által menni, és hadi seregeit á' Driiéstér folyó viz partyán táborozó Orosz ÁRMÁDIA ellenvezérleni j HOGYAR. ANGLIÁVAL és Orosz Birodalommal, mint a' Frantzia Ország lég nagyobb ellenségeivel való alliántziának még újitatása a' neutrálitásnak 'világos, meg sértődése. FTOYÁBBÁ hogy két Nápolyi követek a' Fényes Portánál nem lehetnek; hogy, a' Fr v Császár TESTVÉR ötsének követjét kell meg esmérni^ 's valóságos NápolyiKÖVETNEK tartani; hogy a' Daírhatziában Öszve gyűlt Frantzia ÁRMÁDIA a* Török Birodalom védelmezésére van kirendeltetve : mindazáltal hogyha ehnekütánna is az Angiusok és Orosz után halgát a' Fényes Porta, kéntelen leszen a' Fr; Császár is a maga az eránt való jó indulatját meg változtatni s. a. t. Mindezekre egyenes és cathegoricá választ kivánt magának adattatni a' fent nevezett Fr. követ Seb as- Hani. ' '. Belgrád két külső városainak árulás által letf meg vételek után, egynéhány battériákat kéízi-

14 tettek, azokat ostromló ágyúkkal meg "rakták, éj a' felsö várat, a' mellybe még a' városban vili Muzulmannok is fél futottak vaia, keményen kev dették á' Szerviai Insurgenseí; lövöldözni, 's azt Decemb. 17-ik napjáig, az étzákakat kivévén, szüntelén folytatták.. Á' várban volt Törökök sem maradtak adósak. Decemb. 20-ikát követett éjjel a' Belgrád előtt való szigetet el foglalván, abb-aiooi embert helyheztettek, 's öt ágyúra való battériát készítettek a'-szerbusok, mellyet viradtakor észre vévén a' Törökök, azon hatleriárai-uagyon tüzelték, az Irisúrgensék minden oldalról viszszo.' noztak, 's a' Muzulmannok ágyuíkat 9 óra fele úgy meg némitoitáká hogy azok egy lövést SÉIN t'chciiek.-többé.-. ^ A' várbeli őrizetnék Commendánsa. Kusántzy Ály, sem elesége, sem munitiója nemléy.é«i &' mellett, magának semini segedelmét nem vár^ hatván, Decemb.. 22-ík napján, mingyárt réggé' egy Török tisztet küldött a' Szerviai Insurgensefc ilek fő vézérjekhéz G z é r n ygyörgyhöz, jelentvén ai-.vár fél adására való hajlandóságát bizonya fel tételek mellett, fel,is adta azt Decemb. 3f* hapjáp á' következendő pontok mellett: 1) A' B e J' grádi vár Dec. 30-ikán által ádáttatik a' Szerk; Soknak a) A' Törák. katona' Őrizet katona tiszíésséggélki fog ábhol költözni; és vízen -egés* JViddinig á' Szerbusoktól kisirtetni s. a. t.r. Elegyes Do 1 g ok. - : A' Hayti Császár a' vérszopó Desia I in e s > ^egyetlen uralkodásáért meg ölettetett.. Áz 'Of- Szaglásban C h r.i's t o p h le követte ó'té't, a' ki inig* talentoniairá;, tnin'd érkőítsi tulajdonságaira»&*

15 ve amazt felül haladja. - A' Helvétziai Respublikában esztendőnként esni szokott változás e'folyó Januárius első napján ment végbe ; tudniillik á* Kormányszék a Bázeli Kantonhói á' Tigúrumiha tétetett által, és a' múlt esztehdó'béli JJándammen Mér ián helyett Reinhard tétetődött Landammanná. A' Persiai Zófinák Schach F a t a 1 i n a k minap Konstantzinápolybán vóít koyetje, onnan úti társaival együtt Napóleon Császárhoz Pózenhe utazott. A'Würtémbargi Király azori három lovas, Reg.béli Strázsámestereknek, a'kik a' Brezlaui.tsatában jelenvóltanak/arány, á' Káplároknak ésköz embereknek,, a'kik akkor magókat: meg különböztették, ezüst érdempénzt, osztogattatok,'' Néhány Würtémbergi helységekben ', a' múlt 'Decemb, 23-ik és 24-ik napjain, á', bárom tartó emberek rétjeiken zöld füvet kaszáltak, 's vittek marháiknak, mellyeí á' lég korosabb emberek seni ertek. 'Génuában az ágyúzó serég Oberstére Menici olly ágyúnemét talált fel, melly az abba tett bombi golyóbisokat 25ÖO ölnire veti. Ennek az ő ágyújának lavettéje, áz az, á' tartója magával együtt öntéttetett, és igy annak égy része. ZgyMonistrol nevezetű Fr. Eskadron Comniendánst, a'.ki azt hazudta, hogy ó' a' Meklenburgi tartományban több sebeket vett volna, hadi tisztségétől még fosztotta Napóleon Császár. '. '. Berlinben a' tehén húsnak fontyát 1 Iivereny Pózenben pedig sliveren mérik. (Egy liver 2? és fél krajtzárt feszen). A' Stralzundi katona őrizet lüooo főre szaporithtott. Á' Hamloverai Val. Fejedelemségben mjndeftüu Francai*, tzióiciek íüg-

16 108 gesztettek fel. A' Nienburgi vár le ranta-! sában-iainden nap 3000 ember dolgozik. II i r a d á s. ', ' A' Tekintetes. Wattay Família részéről jelentetik, hogy a' Teki Pest,. Pilis és Sóit törvényessen egyesűit Vármegyékben fekvó' Kis-Korösi Uradalomhoz tartozó Tázlári.i Kis-Botsai, >K a s k a n y t ú i, Csengődi, T a b d i; nem különbén a' Duna mentibéri fekvő és Sóit városával határos Kaíi és Rév-beli puszták, úgy szinte Kis-Kó'rösij Tazlári, Kaskantyui, és Révbeli Veridégfogadókj Kortsmák, Boltok, Mészárszék i Pályinka főző báz, hét száraz inalom, a' Kis-Kőrőssi Szellőknek heted* dézmája ', és más efféle Beneficiümok, á' v jövő 1808-ik esztendei Januárra wbimk első napjától fogvaj liciiatio szerént, hti esztendőre árendába fognak adattatni. A' licitatiqnak terriiinusa a'jövő 1807-ik esztendei Májusnak 2i-ik napjára, fenn irt Kis - Kőrös Mező városába rendeltetett. * A' kiknek tehát á' meg irt pusztákat és beneficiumdkat, akár különossen és egyenként, akár öszv'eséggel árendába ki venni kedvek Ieszén, azok előre a* meg nevezett "pusztákat,/'s más beneficiumokat tettzések szerént meg visgálhattyák, 's úgy; osztán a' ki rendelt ná' pon és helyen jélennyének meg. /., Jelentetik továbbá az is, hogy ugyan azon Té; kint. Famíliának, a' Sz. Endréről Buda felémen* Duna partyán lévő granariuma (éléstára) a'mennyire magának arra szüksége nem volna, árendába ki adandó leszen, mellyet is a' ki ki akairna fogadni, az eránt magát Pómazon, az Uradalombeh Tisztségnél akár mikor jelentheti> és contractusra léphet. Költ Pómázon Sz. András Havának 20-ik napján 1306-ik esztendőben.

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia.

Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. Nrö. g. A' FELS. R. TS A SZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK KEGYELMES ÉNGEDELMSBÖL. Kolt Bétsben Januariumak 28 'dik napján 1794*.;.» efztendöban. Nagy Britannia. \ ülöirib'kuiömbféle környulállásoknak és tor* leneteknek

Részletesebben

C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí*

C V c h e t i k * -~ Némely LeveiekbdJ Ugy értjük, «air - % y e s y Afzízony volt az ei hozattatáí* A' ROMAI TSAS2ARÎ ËS AP. KIRÁLYI FELSfiÔ*, ma KEGYELMES ENGEDELMÉVEL hdàlt HETSBÔL Pénteken i. Áprilisban l?ou tffcw^.,,... r h,^^^,,. m t É í f í ; I M ^ btjttmi fints nâgyon különös-** tehát nünd fenékig

Részletesebben

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/.

KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. 'efztendöben..., * ottan Konstántzinápólyból óllyan tudosittast ^nek, hogy nem tsak V iv«g/. ., - Nro. 45.. ' %: " A V PELS. a TSASZÁRNAK ÉS A. KIRÁLYNAK. KEGYELMES ENGEDELMÉBÖL. Költ Bétsben Júniusnak Q-dik napján íjoá-ik. 'efztendöben..., Quocunque nspicio,

Részletesebben

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*'

Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' KÍR AL Y í : "~F E.JL'S É G* " ENGE.MLMÉVEL i^f^i Költ B/tséén^ Szent Öyörgy'Haváoak (Ap* - '. riüsaek) 24-dik.űápj'an:^' 1792*.'.. ^*' rip ' ' '" : - jt *

Részletesebben

El szó. Egyek. 2000. 143.

El szó. Egyek. 2000. 143. El szó A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai eddig több mint 35 kötet jelent meg évtizedekkel ezel tt indult sorozata most, rendhagyó módon egy XVIII-XIX. századi magyar nyelv jegyz könyvvel gyarapodik.

Részletesebben

UTAZÁS ÉSZAK-AMERIKÁBAN

UTAZÁS ÉSZAK-AMERIKÁBAN Bölöni Farkas Sándor UTAZÁS ÉSZAK-AMERIKÁBAN Méltóságos Béldi Ferenc úrnak, utazási emlékül tisztelete és barátsága jeléül ajánlja útitársa Farkas Sándor TARTALOM Előszó I. Európában tett utazások 1830-ban

Részletesebben

Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető.

Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető. Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető. A könyv megvásárolható az Ad Librum internetes könyvesboltjában A bekeretezett szövegekre kattintva további információkhoz juthat. A könyvvel kapcsolatban

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 407 5. Mercator Stúdió, 2006

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 407 5. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 407 5. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 407 5. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 407 5 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

A Debreceni Nemzetőrség története

A Debreceni Nemzetőrség története Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 163 A Debreceni Nemzetőrség története Gazdag István. A nemzetőrség intézménye fontos szerepet játszott a magyar szabadságharcban, annak ellenére, hogy helyét-jelentőségét

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS 1848-1849-ES KIADATLAN IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRBAN

KOSSUTH LAJOS 1848-1849-ES KIADATLAN IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRBAN László Géza KOSSUTH LAJOS 1848-1849-ES KIADATLAN IRATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁRBAN Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából az 1950-es években öt kötetben megjelentek pályája

Részletesebben

AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA ALAPDÁN / 1707-1711 /

AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA ALAPDÁN / 1707-1711 / KIS DOMOKOS: "Uram segilj meg minket, ne hagyj -el az mi bujdosásunkban!" /Szaniszló Zsigmond/ AZ ERDÉLYBŐL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT BUDDOSÓK ÉLETE A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC IDEDÉN SZANISZLÓ ZSIGMOND NAPLÓDA

Részletesebben

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR.

TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. TIZENHARMADIK KÖNYV TÖRÖKORSZÁGBAN. I. MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG. 1717 szeptember 14.-november 7. 160. TÖRÖK FEJEDELMI SÁTOR. [1786] SÁROSY GRÓF megint helyet adott Rákóczi fejedelemnek. [1787] Hajókon,

Részletesebben

i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii:

i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii: - i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii: 100 C 00 PH Mb II JÜM 2 8 1966 ^ A ic^33( MAGYAR REMEKÍRÓK A MAGYAR IRODALOM FMVEI Sajtó alá rendezik Alexander Bernát Ang^'al Dávid Badícs

Részletesebben

A magyar nyelvet érő hatások: jövevényszavak, nyelvújítás

A magyar nyelvet érő hatások: jövevényszavak, nyelvújítás A magyar nyelvet érő hatások: jövevényszavak, nyelvújítás Javasolt feldolgozási idő: 50 perc A nyelvújítás első híres példaadója Bessenyei György, akiről irodalomból is tanultál. 1. Olvasd el Magyarság

Részletesebben

IV. AZ ABSZOLUTIZMUS ALKONYÁTÓL A FORRADALOMIG

IV. AZ ABSZOLUTIZMUS ALKONYÁTÓL A FORRADALOMIG IV. AZ ABSZOLUTIZMUS ALKONYÁTÓL A FORRADALOMIG A székely rendiség maradványai A székely székek mint a központosítás ellenpólusai A József-féle rendeletek visszavonása utáni reform-ellenes hangulat és restaurációs

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK.

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK. 5. szám Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L XXXII. évfolyam. CSEnD őrségi LAPOK Besenyői Szerkeszti : BEŐTHY KÁLMÁN alezredes Szerkesztőség és kiadóhivatal : B UD A PEST, U. KERÜ LET, FŐ-UTC A 7 1. sza. I

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

1848-49 A KORABELI NAPILAPOK TÜKRÉBEN OFFICINA KÖNYVTÁR 36/38.

1848-49 A KORABELI NAPILAPOK TÜKRÉBEN OFFICINA KÖNYVTÁR 36/38. 1848-49 A KORABELI NAPILAPOK TÜKRÉBEN OFFICINA KÖNYVTÁR 36/38. összeállította: BAY FERENC OFFICINA NYOMDA ËS KIADÓVÁLLALAT KFT. BUDAPEST 1943. F. v.: Román Imre (6607) A kor lelkét kívánjuk idézni a következő

Részletesebben

Közleményei. Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772.

Közleményei. Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772. Közleményei Takács Péter A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772. 1723 ,^llományellenó'rzés.', 2009 MARC 3 1 Parasztvallomások a dadái járásból 1772. A forrásokat összegyűjtötte és jegyzetekkel ellátta

Részletesebben

Hunyady János egyháza és diadala Szent-Imrén.

Hunyady János egyháza és diadala Szent-Imrén. A Vasárnapi Újság hetenként egyszer nagy negyedrétben egy és fél iven jelenik meg. Előfizetési dij január-júniusig, azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai ntou a Politikai Újdonságokkal

Részletesebben

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes

Dr. Hecker Walter. A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Dr. Hecker Walter A Bábolnai Arab Ménes Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2014 Tartalomjegyzék A köszönet szava A szerző hálás szívvel köszöni kedves barátjának,

Részletesebben

79 Zsidó borkereskedők és bortermelők Tokaj-Hegyalján XVII XIX. század

79 Zsidó borkereskedők és bortermelők Tokaj-Hegyalján XVII XIX. század 79 Zsidó borkereskedők és bortermelők Tokaj-Hegyalján XVII XIX. század (a) Kassai polgárok panaszos levele, 1609 Kiadások: Tört. közlemények Abaúj vármegye múltjából, I (*, 1910), pp. 78 79 Scheiber Sándor,

Részletesebben

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG.

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. KIADJA A VÁCZI ÁG. VALL. EV. GYÜLEKEZET. PEST, NYOMATTA HORNYÁNSZKY ES TRÄGER

Részletesebben

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR

Részletesebben

KÁTÉJA, MAGYARORSZÁG TÖRVÉNYEI ALAPJÁN A NÉP SZÁMÁRA

KÁTÉJA, MAGYARORSZÁG TÖRVÉNYEI ALAPJÁN A NÉP SZÁMÁRA A MAGYAR ALKOTMÁNY KÁTÉJA, MAGYARORSZÁG TÖRVÉNYEI ALAPJÁN A NÉP SZÁMÁRA ÍRTA BEDŐ LAJOS. SZERZŐ SAJÁTJA. Ára 20 kr. o. É. PEST, 1867. NYOMATOTT HECKENAST GUSZTÁVNÁL, E L Ő S Z Ó. Én az alkotmányt egyenlőnek

Részletesebben

Babocsay József szabadkõmûves apológiája

Babocsay József szabadkõmûves apológiája ZALAI MÚZEUM 16 2007 227 Németh József Babocsay József szabadkõmûves apológiája A nagykanizsai Thúry György Múzeum gyûjteményben 72. 419. 1. számon beleltározva található egy 19 x 12.5 centméteres, kemény

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János 12 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS 1 7 1 1-1 7 9 0 Poór János POÓR JÁNOS Megbékélés és újjáépítés 1711-1790 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Poór János Főszerkesztő:

Részletesebben