B/5040. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/5040. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/54. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. január 1. és 215. január 31. közötti üzleti évéről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest, 215. június

2 TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOL Ó A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. januári. és 215. január 31. közötti üzleti évéről 215. február 23.

3 2 Tartalomjegyzé k SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 3 I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 6 I[. MÉRLEG 7 III. EREDMÉNYKIMUTATÁS 9 IV. KIEGÉSZÍT Ő MELLÉKLET A NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENT Ő ALAP ISMERTETÉSE 1 2. SZÁMVITELI POLITIKA AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK Az ESZKÖZÖK És FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI Az ALAP VAGYONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉRTÉKELÉSE A 215. ÉVI MÉRLEGADATOK BEMUTATÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS SAJÁT TÖKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 2 5. A 215. ÉVI EREDMÉNY BEMUTATÁSA ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK 2 1 5,3, ANYAGJELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁS Működési költségek alakulása és megoszlása Egyéb ráfordítás PÉNZÜGYI M ŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI M ŰVELETEK RAFORDITÁSAI Pénzügyi m űveletek egyéb ráfordításai-reatízálf deviza árfolyam veszteség Pénzügyi m űveletek egyéb ráfordításai-értékelési különbözetek RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK, RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ZÁRÓ VAGYONSZERKEZET CASH-FLOW KIMUTATÁS 26 V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK 27

4 3 SZAKMAI TEVÉKENYSÉ G A) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap alapítása és működése A 21, december 22. napján hatályba lépett, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény által jött létre a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban : Alap, vagy NYRAA"). A Törvény meghatározza az Alap szervezetét, ennek értelmében az alap legfőbb döntéshozó szerve az Alap Irányító Testülete, mely öt tagból áll. Az elnököt és egy további tagot az államháztartásért felel ős miniszter, további egy-egy tagját a szociálpolitikáért- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter, valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter jelöli ki. A Testület tagja továbbá a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv vezet ője. Az elnök és a tagok kijelölése határozatlan id őre szól, tiszteletdíjra, kőitségtérítésre vagy más juttatásra nem jogosultak. A Testüle t elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik, amennyiben megbízatását 9 napon túl nem képe s ellátni, a kijelöl ő visszahívja, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv vezet ője kivételével a tag lemond vagy a tag halálával. Az Irányító Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti, továbbá ellátja a Testület döntéseine k előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Testület ülését az elnök kötele s összehívni, ha azt a tagok többsége, vagy ha az elnököt, tagot kijelöl ő miniszter kezdeményezi. A Testüle t ülésein tanácskozási joggal részt vehet az AKK Zrt. vezetője vagy az általa kijelölt személy. A Testüle t határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. A Testület döntéseit az összes tag többségéne k szavazatával hozza. A Testület tagjai személyesen kötelesek eljárni. Az Alapot, illetve a Testülete t harmadik személlyel szemben, valamint bíróság és más hatóságok el őtt a Testület elnöke képviseli. Az Irányító Testület m űködésére további szabályokat ír el ő a Kormány (V.31.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet"). A Testület bármely tagja javasolhat napirendi pontot, melyet a Testüle t érdemben megtárgyal, A Testület üléseiről összefoglaló készül, mely tartalmazza az ülés helyét és id őpontját, az ülésen résztvevők nevét, az ülésen tárgyalt írásbeli el őterjesztések címét és az el őterjesztő megjelölését, a hozzászólók nevét, hozzászólásuk lényegét, szavazás esetén annak tárgyát és számszer ű arányát, a testületi döntés lényegét, valamint a Testület tagjának kérésére szó szerinti nyilatkozatát, illetv e egyet nem értését. A Testület m űködésével kapcsolatos titkársági teend őket az AKK Zrt. látja el. A Testüle t a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben az ügyrendje alapján m űködik, amelyet maga határo z meg során az Irányító Testület 2 alkalommal ülésen kívüli határozathozatal keretében hozott döntést. A 215. év során az Irányító Testület összesen 6 határozatot hozott. B) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap megsz űntetése A Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény a alapján az Alap 215. január 31. napján megsz űnt. Az Alap a pénzeszközeit 215. január 31-éig átutalta a központi költségvetés javára, a jogszabályban meghatározottak szerint. C) Magánnyugdíjpénztári elszámoláso k 215-ben nem került sor utólagos korrekciók elszámolására a magánnyugdíjpénztárakkal.

5 4 D)Állampapír bevonáso k Az Alap a vagyonát képez ő a magánnyugdíjpénztáraktól és a Pénztárak Garancia Alapjától ( a továbbiakban: PGA) átvett, a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapíroknak ( a továbbiakban: állampapírok) a bevonandó állományát a magyar állam részére ellentételezés nélkül történő átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el az Alap könyveiben. Az Alap a vagyonát képez ő eszközök értékesítéséből származó bevételből az államadósság csökkentésére fordítandó részt az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el, mely keletkezhet : - az értékesítés ellenében kapott állampapímak a magyar állam részére ellentételezés nélkül történ ő átadásakor, az államadósságnak min ősül ő harmadik féllel szembeni - tartozás pénzügyi rendezésekor. 215-ben nem került sor állampapír-átadásra és így bevonásra sem. E) Vagyongazdálkodás Az Alap 215-ben már nem rendelkezett értékpapírokkal, így az évben értékpapírok értékesítésére ne m került sor. F) Együttm űködés piaci szerepl őkke l Az Alap 215. január 31-i megszűnéséhez kapcsolódóan az Alap eszközeinek értékesítéséve l kapcsolatban kötött szerződéseket az AKK Zrt. felmondta,illetve ezen szerz ődések az Alap 215. január 31-i jogutód nélkül megszűnésével megszűntek. G)Az Alap eszközeinek felhasználás a A B) pontban írtaknak megfelel ően az Alap a pénzeszközeit 215. január 31-éig átutalta a központi költségvetés javára. H) A működtetés kiadásai adatok millió forintban Kereskedéssel kapcsolatos költségek Bázisév Tárgyév értékpapír eladás költségei Tevékenységgel kapcsolatos költsége k ÁKK Zrí-nek fizetett díjak 18 Flszámolóháznak fizetett díjak Letétkezelői díjak Közzétételi díjak Könyvvizsgálói díj Bankköltség és tranzakciós illeték 5 Egyéb költségek Mindösszesen : 23 Az Alap 215. január 31-i megsz űnéséhez kapcsolódóan az ÁKK Zrt-vel kötött szerződése szintén megszüntetésre került. Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214, évi XCIX. törvény 58. -a alapján a fenti időpontot követően az Alap megsz űnésével kapcsolatban esetlegesen felmerül ő költségek az AKK Zrt-t terhelik.

6 5 I) Elszámolások az államadósság csökkentésér e Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (a továbbiakban : ÖÁEA ) átutalásai az Alapba 215 januárjába n is államadósság-csökkentésre kerültek felhasználásra, Az ÖÁEA 215. január 3-i pénzállománya, összesen ,- Ft 215. január 3-án átadásra került az állam részére, és a kés őbbiekben kerül felhasználásra államadósság-csökkentésre. J) Tartalékképzés, kockázatkezelés Az Alap sajátos jogállása, mandátuma és m űködése következtében a vagyonának értékesítésében érdekelt, azaz folyamatos tartalékképzési célja elvileg csak a vagyonához mérten kis mértékű működési kiadások é s egyéb előre nem látott pénzigény (pl. magánnyugdíjpénztárak részére korrekciós visszautalás) biztosításái g terjed. Tekintettel arra, hogy 213 végéig az Alap minden értékpapírját értékesítette, 215. év folyamán az Alap már csak pénzeszközökkel rendelkezett, és az Alap 215. január 31-ével történ ő megszűnése miatt minden, a januári fizetési kötelezettségek után még megmaradt pénzeszközét átadta az állam részére.

7 Független könyvvizsgálói jelenté s A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap tulajdonosainak Az éves beszámolóról készült jelenté s Elvégeztük a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap (a továbbiakban : Alap) mellékelt 215. évi éves tevékenységet záró beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 215. január 31.-i fordulónapra elkészített mérlegb ő l melyben az eszközök és források egyez ó végösszeg M Ft, a mérleg szerinti eredmény 121 M Ft veszteség, a saját tő ke MFt, ás az ezen id őponttal végződő évre vonatkozó eredménykimatatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészit ö mellékletb ő l áll és az előirt különjelentésből á. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelő s az éves tevékenységet záró beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a 21. évi CLiV. Törvény a (V.31.) és a (XIi.19.) Kormányrendeletekkel és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő efkészitéséérf és valós bemutatásáért, valamint az olyan bels ő kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehet ővé váljon az akár csalásból, akár hibából ered ő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészitése. A könyvvizsgáló felelősség e Ami felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvénye k és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, Ezek a standradok megkővetelík, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg é s végezzük el, hogy kell ő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás áilitásoktól, A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóba n szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából ered ő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjábó l releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás bels ő kontrolijának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelő ségének és a vezetés által készitett számvitel i becslések ésszer űségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményün k megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a fdyugdijreform és Adósságcsökkente Alap 215. január 31.-é n fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetér ől, valamint az ezen id ő ponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetér ő l a számviteli törvénybe n foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentö Alap mellékelt 215. évi éves beszámolójához kapcsolódó el ő írt különjelentést. A vezetés felelős a különjelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekke l összhangban történő elkészítéséért. Ami felelő sségű nk az elő irt különjelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megltélése. Az elő irt különjelentéssel kapcsolatos munkánk a különjelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és ne m tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyitivántartásaibb! levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. éví különjelentése a Nyugd[jreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. évi éves beszámolójának adataival összhangban van, Budapest, 215. február 23. AUDIT SEBVICE KFT beje zelt kő n géló cég dr. Serényi Iván Audit Service Kft. Könyvvizsgáló társaság 122 Budapest, Bimbó út 3. ny.sz.: 13 Dr. Serényi Ivá n kamarai ta. kört.. z: 3687 k.t.sz:36 7 dr. Serényi Ivá n Kamarai tag könyvvizsgáló ny.sz. : 367 Ez ajelentés a fent nevezeti cég tárgyévi éves beszámolójának elválaszthatatlan része A Könyvvizsgálói Vélemény bármely manipulác ója, vagy valótlan adarokkaf együtt történ ő felhasználása a véleményt érvénylelenití és tórvényességi étügyeleti eljmrást vonhat maga után! 511

8 II. MÉRLEG adatok millió focin Eszközök Bázisév Önellenő rzés Tárgyév A. Befektetett eszközök 9 9 I. lmmateriális JAVAK D D I. Alapltás -átszervezés aktivált értéke 2. Kisérfeti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyont értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. üzleti vagy cégérték 6. lmmateriális javakra adott el őlegek lmmateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. M ű szaki berendezések, gépek, J ármű vek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm űve k 4. Tenyészállato k 5. Beruházások felújltások 6. Beruházásra adott elő legek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbités e 111. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartás részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. váll. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestes[tó értékpapí r 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés e 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelés! kül. [3, Forgóeszközök KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termé k 3. Növendék hízó és egyéb állatok 4. Készterméke k 5. Áru k 6. Készletre adott előlegek!!. KÖVETELÉSEK i.kdébte[ések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevok ) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szembe n 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban févb vált 4. Váltókövetetések 5. Egyéb követelések 9 6. Követelések értékelést kűlönbózete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési kül Uf. ÉRTÉKPAPIROK t. Részesedés kapcsát vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpaplr 9 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekke k 2. Bankbetétek 125 C. Aktív idő beli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Q 2. Költségek, ráfordítások aktív idő beli elhatárolás a 3, Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 125 9

9 8 adatok mi Források Bázisév Önellenőrzés Tárgyév D. Sajáttő ke 121 Q I. INDULÓ TŐKE !I, TŐKEVÁLTOZÁS -3 OOB E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kő telezettségekre 2, Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállszembe n 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szembe n U. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra adott kölcsönö k 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásből 4. Beruházási és egyéb fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 'szemben 8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége k llf. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőtő l kapott el őlegek 4. Kötelezettségek áruszállitásból és szalg. 5. Váltótartozáso k 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban tévő váll. szembe n 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettsége k 9. Kötelezettségek értékelést különbözete 1. Származékos ügyletek negativ értékelési kü l G. PASSZÍV ID Ő BELI ELHATÁROLÁSOK 4 1. Bevételek passzlv időbeli elhatárolás a 2. Költségek, ráfordítások passzív id őbeli elhat 4 3. Halasztott bevétele k FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 125 Q Budapest, 215. február Borbély Lá ó Mező Ilona általános vezérigazgató-helyettes főkönyvelő Államadósság Kezel ő Központ Zártkörűen M űködő Részvénytársasá g a 214. évi XCIX. törvény 57. (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárv a

10 9 lll. EREDMÉNYICIMUTATÁS adatok millió forintban Megnevezés Bázisév Önellenőrzés Tárgyév 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétel e 2 Export értékesítés nettó árbevétele (.Értékesítés nettó árbevétele 3 Saját termelés ű készletek állományváltozás a 4 Saját elöállítású eszközök aktivált értéke I[. Aktivált saját teljesítmények érték e Ill. Egyéb bevételek Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 23 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások érték e IV. Anyagjelleg ű ráfordítások 23 Q 1 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjáruléko k V.Szeméiyi jelleg ű ráfordítások Q VI. Értékcsökkenési leírá s VI!. Egyéb ráfordítások Q 121 A. ÜZEMI TEVEKENYSEG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés 14 Részesedés értékesítésének árfolyamnyereség e 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége D 16 Egyéb kapott kamatok és kamatjelleg ű bevételek Q 17 Pénzügyi m űveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi m űveletek bevételei 18 Befektetett pénzügyi eszkök árfolyamvesztesége Q 19 Fizetend ő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztés e 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi m űveletek ráforditásai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE G. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 3-12i ~ X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY É.ADÓZÁS EL ŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség P. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedé s G. MÉRLEG SZERINTE EREDMÉNY Budapest, 215. február 23. D Borbély Lászl Mező Ilona általános vezérigazgató-helyettes főkönyvelő Államadósság Kezel ő Központ Zártkörűen M űködő Részvénytársaság a 214. évi XCIX. törvény 57. (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárv a

11 i o IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLE T 1. A NYUGDÍJREFORMÉSADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAP ISMERTETÉSE A 21. december 21-én kihirdetett, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolitásával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény (a továbbiakban ; NYRA tv. ) rendelkezik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap (a továbbiakban: Alap) jogállásáról, vagyonáról, szervezetér ől, m űködéséről és gazdálkodásáról, mely szerin t az Alap jogi személy, az Alap, kezelője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen M űködő Részvénytársaság (a továbbiakban AKK Zrt.). A törvény végrehajtásáról a (V.31.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Alap székhelye: Budapest Az Alap 211. május 31-én kezdte meg m űködését. A Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény 56. -a alapján az Alap 215. januá r 31-én megsz űntetésre került. Az Alap vagyona A törvény rendelkezése alapján a magánnyugdíjpénztárak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag portfólióját képező, átadott eszközök valamint azok átruházásából vagy értékesítéséb ől származó bevételek, illetve az eszközök hozama az Alap vagyonát képezi. Az Alap eszközei nem vonhatók el, illetve kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatóak fel, azaz a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott előirányzat javára történ ő befizetésre, államadósság csökkentésre, visszalép ő tagi kifizetésekre, beazonosított függ ő tételek miatti visszafizetésekre, a KESZ terhére nyújtott megel őlegezési kölcsön törlesztésére, valamint az eszközökb ő l fakadó kockázatok kezelésére és csökkentésére kell fordítani. Az Alapot vagyona, bevételei és jövedelme után társasági adó-, helyi adó-, illetőleg illetékfizetés i kötelezettség nem terheli. Az Alap szervezete Az Alap legfőbb döntéshozó szerve az öt tagból álló Irányító Testület (a továbbiakban : Testület), melynek elnöke, illetve tagjai tiszteletdíjra, költségtérítésre vagy egyéb juttatásra nem jogosultak. A Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti, ezen ülésen az ÁKK Zrt. vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy, tanácskozási joggal részt vehet. Az Alapot, illetve a Testületet harmadik személyekkel szemben, valamin t hatóságok előtt a Testület elnöke képviseli. Az Alap m űködése, gazdálkodás a Az Alap pénzforgalmi számláját a Kincstárnál vezeti, a pénzügyi eszközeinek nyilvántartása céljából a törvény értelmében értékpapír letéti- és értékpapírszámlát, valamint ügyfélszámlát vezet az ÁKK Zrt.-nél. Az Alap vagyonát képező eszközök kezelését és értékesítését a Testület rendelkezései alapján az ÁKK Zrt. végzi. Az Alap vagyonát képező magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapíroka t térítésmentesen átadja a magyar államnak, amelyeket az átadást követ ően be kell vonni, azok tovább i forgalom tárgyai nem lehetnek. Az ÁKK Zrt. honlapján az Alap vagyonának összetételét, értékét, a központi költségvetés javára teljesítet t befizetések összegét, valamint az államadósság csökkentésre fordított összeget közzé kell tenni.

12 1 1 A Nyugdíjreform és Adósságcsökken ő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/211. (V.31,) számú Kormányrendelet 211. május 31-én került kihirdetésre került, illetve hatályba is lépett, illetőleg a 212. évi magánnyugdíjpénztári átlépésekre tekintettel 212, év során módosításra került. A Kormányrendelet rendelkezik az Alap beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól, a Testüle t m űködéséről. Az Alap m űködtetésével kapcsolatosan részletezi az ÁKK Zrt. feladatait. Ezen feladatok az alábbiak : az Alap vagyonát képező eszközök számbavétele ; az eszközök nyilvántartása és kezelése ; a vagyon részét képező magyar állampapírokat térítésmentesen átadja a Magyar Államnak ; az Alap eszközeire vonatkozóan el őkészíti az értékesítési alapelveket ; éves pénzforgalmi tervet készít ; a bevételek felhasználására javaslat előkészítése ; az éves pénzforgalmi terv alapján háromhavi, gördül ő likviditási prognózis készítése az Alap és a Kincstár részére; a KESZ terhére nyújtandó megelőlegezési kölcsön igénybevételére és törlesztésére vonatkoz ó prognózis készítése a Kincstár részére ; az eszközök értékesítésére vonatkozó döntési javaslatok kidolgozása ;a Testület által jóváhagyot t eszközértékesítés végrehajtása ; a Testület - a törvény el őírásainak megfelelő bevételeiből a befizetések végrehajtása ; módon -- jóváhagyását követően az Ala p az Alap el őző évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és m űködéséről szóló éves beszámoló elkészítése és közzététele az ÁKK Zrt. honlapján ; az Alap kezelőjének jogszabályok által előírt valamennyi feladatának ellátása. A Rendelet felhatalmazza az ÁKK Zrt.-t, hogy feladatainak ellátása során harmadik személyt igényb e vehessen. A Társaság az Alap vagyonával a vonatkozó jogszabályok, Irányító Testületi határozatok keretein belül önállóa n gazdálkodik. Az Alap főbb adatai: - adószáma : közösségi adószáma : HU pénzforgalmi jelz őszáma: Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap elszámolási száml a Az Alap irányító Testületének tagjai 215. január 31. napján: Elnök : Balogh Lászl ó Tagok: Asztalosné Zupcsán Erik a Banai Péter Benő Kohut Balázs Dr. Mészáros József

13 12 Az Alap könyvvizsgálója: Audit Service Kft Budapest, Bimbó út em.5. Cg Kamarai nyilvántartási szám: 13 Könyvvizsgálatért személyesen felel ős: Dr. Serényi Iván, kamarai tag, könyvvizsgáló (pénzügyi intézményi ) Könyvvizsgálói igazolvány száma : 367 Az Alap képviseletére jogosult személy: A 2. évi C. törvény 2.. (6) bekezdése értelmében az éves beszámoló részét képez ő mérleget, eredménykimutatást és kiegészít ő mellékletet a vállalkozás vezetője (jelen esetben 215. január 31-ig Balogh László, az Irányító Testület Elnöke) írja alá. Tekintettel arra a körülményre, hogy az Alap a 214. évi XCIX. törvény 56. alapján 215. január 31. napján jogutód nélkül megsz űnt, az 57. (2) bekezdése alapján a beszámolót az ÁKK Zrt. készíti el és ezen jogkörében eljárva írja alá. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok Irányításáért felelő s személy. Mező Ilona, főkönyvelő ÁKK Zrt. - a 214. évi XCIX. törvény 57. (2) bekezdése szerinti jogkörben eljárva NGM regisztrációs száma: MK 1927

14 SZÁMVITELI POLITIKA Általános információk A (V.31.) Kormányrendelettel, a 2. évi C. törvény a Számvitelről (továbbiakban : Sztv.) és a (X11.19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (továbbiakban: Eszr.) kormányrendelettel összhangban az Alapnál olyan számviteli rendszer megválasztása, alkalmazása szükségszer ű, amely a döntések megalapozásához is objektív információkat szolgáltat, valamint valós és megbízható adatokat közöl a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről. A számviteli politika célja a gazdasági, pénzügyi események könyvvezetésének és a könyvvezetés sajátosságainak kialakítása, a pénzügyi tevékenység és azok könyvviteli megjelenítésének harmonizálása, a számviteli rend működési alapelveinek és alapfeltételeinek meghatározása annak érdekében, hogy az Ala p beszámolóin keresztül meg lehessen ismerni az alap valós vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetve anna k változásait nyomon lehessen követni. Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2. évi C. törvény el őírásaira épül. Az érvényben lev ő számviteli politikát több bels ő szabályozás egészíti ki a küls ő és bels ő adatszolgáltatási kötelezettségek, valamint az egyes folyamatok, pénzügyi m űveletek, az operatív munka egyértelm ű végrehajtásának ellen őrizhetősége érdekében. A Kormányrendelet alapján az Alap mérlegb ől, eredmény-kimutatásból, kiegészít ő mellékletb ől álló éve s beszámolót köteles készíteni. Az Alap üzleti jelentést nem készít. A mérleg fordulónapja január 31. A mérlegkészítés id őpontja február 23. Az éves beszámoló adatai a megjegyzett kivételektől eltekintve millió forintban értend ő k. Mérleg Az Alap az Sztv. I. számú mellékletében szereplő A változat szerinti mérleget készít. Eredmény kimutatás Az Alap a Sztv. 2. számú mellékletében szerepl ő, összköltség eljárással készül ő A változat szerint i eredmény kimutatást készít. A Kormányrendelet előírása szerint a könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni az Ala p m űködtetésével összefüggésben, valamint az Alap vagyonát képez ő eszközök kezelésével, értékesítéséve l és átadásával összefüggésben felmerült költségek, igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatáso k összegét. A számviteli politika főbb eleme i Az Alap a számviteli tőrvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, az eszközök és források leltárkészítés i és Leltározási valamint az eszközök és források értékelési szabályzatát. Az éves beszámoló megbízható és valós képének kialakításához, annak elkészítéséhez szükséges törvényben meghatározott alapelvek betartása, illetve betartatása. a Az Alap rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az id őbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés számviteli alapelvek érvényesülését.

15 14 3. AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSO K A mérlegtételek értékelésének szabályai a számviteli törvény hatályos előírásai szerint a vállalkozás folytatásának elvéb ől kiindulva, az óvatosság, a következetesség és az összemérés elvét betartva kerültek meghatározásra. Az eszközök értékelését a számviteli törvény el őírásaival összhangban az egyedi értékelés elve alapján kel l elvégezni. Bekerüléskori átértékelési különbözet Az Alap vagyonát képező induló tőke részeként a magánnyugdijpénztáraktól, valamint a Pénztára k Garancia Alapjától átvett eszközöket a nyugdíjpénztár, valamint a Pénztárak Garancia Alapja által átadás i értékként meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzített érteken kell felvenni az indul ó tőkével szemben. Az átvétel napjára vonatkozóan, mely 211. május 31., az átvett eszközöket a Transition Manager álta l meghatározott értékelési elvek, módszerek alkalmazásával ke[i az érvényes piaci értékre értékelni. Ezen átértékelési különbözetet bekerüléskori átértékelési különbözet címen tartjuk nyilván. A bekerüléskori átértékelési különbözetet jellegét ől függően, ha az átértékelési különbözet veszteség, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben, ha az átértékelési különbözet nyereség, a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben számoljuk el. Értékelési különbözet Minden hónap utolsó napjára, valamint a mérleg fordulónapjára, mint értékelési fordulónapra vonatkozóan a fordulónapon érvényes piaci értékre, melyet az Eszközök és Források értékelési szabályzata tartalmaz, á t kell értékelni. Az átértékelésből adódó különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán kel l elszámolni, a nyereséget a pénzügyi m űveletek egyéb bevételeivel szemben, a veszteséget a pénzügy i műveletek egyéb ráfordításaival szemben Az Eszközök és Források értékelésének szabálya i 1. A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabálya i A Számviteli törvényben (Szt.) foglalt előíráson túlmen ően az átvett eszközöke t a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a (V.31.) Kormányrendelet szerinti át kell értékelni. 2. Az eszközök bekerülési értéke Az Alap vagyonát képező induló tőke részeként -- a magánnyugdíjpénztáraktól, valamint a Pénztára k Garancia Alapja által az átadási értékként meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzítet t értéken kell felvenni az Alap könyveibe az induló tőkével szemben. 3. Az Alap a vagyonát képező eszközöket számviteli politikájával összhangban a Transition Manager álta l meghatározott értékelési elvek és módszerek alkalmazásával május 31. napjára vonatkozóan- az értékesíthetőség szempontjait figyelembe véve újraértékeli. a.) az átvétel napjára vonatkozóan, a külön jogszabályban meghatározott fordulónapon érvényes piac i értékre a számviteli politikában rögzített szabályok szerint és az átértékelésb ől adódó különbözet az

16 1 5 eszközökhöz rendelt értékelési különbözet számlán bekerüléskori átértékelési különbözet címén elkülönítetten kell elszámolni jellegétől függ ően a pénzügyi m űveletek egyéb bevételei vagy egyéb ráfordításaival szemben ; b.) minden hónap utolsó napjára, valamint a mérleg fordulónapjára, mint értékelési fordulónapr a vonatkozóan, a fordulónapon érvényes piaci értékre a számviteli politikában rögzített szabályo k szerint és az átértékelésb ől adódó különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán kell elszámolni jellegétől függ ően a pénzügyi m űveletek egyéb bevételei vagy egyéb ráfordításaívai szemben. A piaci érték meghatározását jelen szabályzatunk fejezete tartalmazza, 4. Pénzeszkőzök a) Forint pénzeszközö k A forint pénzeszközök bekerülési értéke azok névértékével azonos. b)deviza pénzeszközök A deviza pénzeszközök a pénzmozgás, a terhelés, illetve jóváírás értéknapján érvényes MN B devizaárfolyamon kerülnek forintosításra. A devizaállományokat az Alap napi gyakorisággal értékeli át tárgynapi MNB devizaárfolyam alkalmazásával. A devizában denominált eszközöket forintban az MNB által közzétett legutolsó deviza középértéke n kerülnek értékelésre, 5. Aktív időbeli elhatárolások Az elhatárolással érintett ügyletre vonatkozó számlában, szerződésben, egyéb dokumentumban rendelkezésre álló információk alapján, a Számviteli törvény erre vonatkozó el őírásainak figyelembe vételével számított összeg, Deviza elhatárolás esetén a megszolgált devizaösszeg hivatalos MNB devizaárfolyamon számított forin t értéke. Az id őbeli elhatárolásokat az Alap a hó utolsó napján könyveli, ezért a tárgyhó utolsó napjá n érvényes MNB devizaárfolyamon kell a forintosítást elvégezni. 6. Értékvesztés, értékhelyesbítés Az Alap által átvett eszközök után értékvesztést és értékhelyesbítést elszámolni nem lehet. 7. Az Alap mérlegében kimutatásra kerülő, a törvényben szereplő eszközök meghatározása Pénzeszközök között kell kimutatni a Számviteli Törvényben foglaltakon túlmen ően az Alap Kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlán lév ő forintpénzkészletet, valamin t devizaszámlán lévő devizakészletet számviteli politikában választott árfolyamon forintra átszámított összegét. 8. A mérlegben szereplő források értékelésének szabályai Az induló tőkét, a kötelezettséget a mérlegben könyvszerinti értéken kell kimutatni, a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek kivételével. a.) Az Alap mérlegében a SZT szerinti jegyzett t őke helyett induló tőke szerepel, b.) Az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmaz ó kötelezettségeket az Alap által elismert, számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg a kötelezettséget pénzeszközzel ki nem egyenlítette. c.) Egyéb kötelezettsége k Forint kötelezettség esetén az egyéb kötelezettségként el őirt (jóváírt, számlázott stb.) forint összeg. Deviza kötelezettség esetén a kötelezettségként el őírt devizaösszeg tárgynapi MNB hivatalos devizaárfolyamon forintosított összege. Az egyéb kötelezettségek mérlegértéke azonos a

17 1 6 bekerülési értékkel. A deviza kötelezettségek esetében a napi átértékelés miatt automatikusa n biztosított az állomány december 31-én érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon való kimutatás a a mérlegben. 9, Passzív elhatárolások Az elhatárolással érintett ügyletre vonatkozó számlában, szerz ődésben, egyéb dokumentumba n rendelkezésre álló információk alapján, a SzT erre vonatkozó el őírásainak figyelembe vételével számított összeg. Deviza elhatárolás esetén a megszolgált devizaösszeg hivatalos MNB devizaárfolyamon számítot t forint értéke. (Az id őbeli elhatárolásokat az Alap a hó utolsó napján könyveli, ezért a tárgyhó utolsó napjá n érvényes MNB devizaárfolyamon kell a forintosítást elvégezni. ) 3.2. Az Alap vagyonát képező értékpapírok értékelése 1.)A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénye k A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények az adott napi záróáron kerülnek értékelésre. Ha az adott napon nem történt kötés, a részvények a legutolsó t őzsdei árfolyamon kerülnek értékelésre. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott részvényre nem született még tőzsdei kötés, a részvény beszerzési értéken kerül értékelésre. 2.) Külföldi részvények és ETF-ek Külföldi részvények és ETF-ek az adott napi záró árfolyamon kerülnek értékelésre. Ha az adott napon nem történt kötés illetve nem áll rendelkezésre záró ár, a részvények és ETF-ek a legutolsó záróárfolyamo n kerülnek értékelésre. Külföldi részvények és ETF-ek árazása az adott részvény kereskedése tekintetébe n leglikvidebb részvénypiacon vagy a részvény illetve ETF vezető piacán kialakult árak alapján történik, a letétkezel ő dokumentált döntése alapján. Tőzsdei bevezetés esetén amennyiben egy adott részvényre illetve ETF-re nem született még tőzsdei kötés, a részvény illetve ETF beszerzési értéken kerül értékelésre. 3.)OTC részvények A tőzsdére be nem vezetett részvény esetében a BÉT hivatalos lapjában közzétett, a t őzsdén kívül i kereskedelem szerinti legutolsó súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelés i árfolyamát, ha az nem régebbi 1 napnál. Ha ez a módszer nem alkalmazható, akkor függetlenül anna k régiségétől, az utolsó t őzsdén kívüli árfolyam, illetve beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelemb e venni. 4.) Egyéb hazai kötvények és jelzáloglevele k Pénzintézet, gazdálkodó szervezet, magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozot t fix kamatozású kötvény típusú eszközök, illetve jelzáloglevelek piaci értékének meghatározása az adot t nap délután 3 órás árjegyzés nettó vételi és eladási árának középértékéb ől adott napra számított bruttó árfolyamon történik. Amennyiben az adott napon nem volt árjegyzés, akkor az értékelés a legutolsó nettó vételi és eladási ár k őzépértékéb ől adott napra számított bruttó árfolyamon történik. Amennyibe n elsődleges árjegyzők még nem jegyeztek árat az adott kötvényre, akkor az a beszerzéskori hozamma l adott napra számított bruttó árfolyamon kerül értékelésre. Pénzintézet, gazdálkodó szervezet, magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott változó kamatozású kötvények, illetve jelzáloglevelek piaci értékének meghatározása az adott nap délutá n 3 órás árjegyzés nettó vételi és eladási árának középértékén plusz az adott napig megszolgált felhalmozot t kamat összegén történik. Amennyiben az adott napon nem volt árjegyzés, akkor az értékelés a legutols ó nettó vételi és eladási ár középértékén plusz az adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegén

18 1 7 történik, Amennyiben elsődleges árjegyzők még nem jegyeztek árat az adott kötvényre, akkor az a beszerzéskori nettó érték plusz az adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegeként kerü l értékelésre. Zártkörű forgalomba hozatal során értékesített fix kamatozású kötvények és jelzáloglevelek 3 árjegyz ő álta l jegyzett adott napi legjobb vételi és eladási hozam középértékei átlaga alapján adott napra számított brutt ó árfolyamon, ennek hiányában a beszerzéskori hozammal adott napra számított bruttó árfolyamon kerülne k értékelésre. Amennyiben az adott kötvény vagy jelzáloglevél beszerzéskori hozammal számított brutt ó árfolyama a hozzá legközelebbi lejáratú likvid állampapír adott napi vételi és eladási hozam középértéke é s az adott típusú (névleges kamatban, futamid őben hozzá leginkább hasonló) kötvény legfrissebb azaz a legutolsó els ődleges kibocsátáson kialakult- hozamfelára (spread) alapján adott napra számított bruttó árfolyamnál,5 %-kal felfelé eltér, akkor kötelez ő az adott eszköz piaci átértékelése a hozzá legközelebb i lejáratú likvid állampapír adott napi vételi és eladási hozam középértéke és az adott típusú kötvény legfrissebb hozamfelára lspread) alapján. Zártkör ű forgalomba hozatal során értékesített változó kamatozású kötvények és jelzáloglevelek 3 árjegyz ő által jegyzett adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegén, ennek hiányában a beszerzéskor i nettó ár és az adott napig megszolgált felhalmozott kamat összegeként kerülnek értékesítésre. 5,) Egyéb külföldi kötvények és jelzáloglevele k Az olyan külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében, amelyeknek folyamatos (időbe n megszakítás nélküli) a kereskedése és emiatt nem határozható meg egyértelm ű záró ára, a letétkezel ő dokumentált döntése alapján valamely nagy nemzetközi hírügynökség adatbázisába bekerül ő adott nap i nettó záró árak adott napig felhalmozott kamattal korrigált értékei alkalmazandók Mérlegen kívüli tételek értékelés e Függő és biztos (jövőbeni) kötelezettsége k A szerződésben, megállapodásban vagy egyéb dokumentumban szerepl ő konkrét vagy az ott meghatározott metodikával számított forintösszeg. A deviza kötelezettségek az ügylet értéknapjá n érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kerülnek forintosításra. Biztos (jövőbeni) kötelezettsége k opciós ügyletb ől származó kötelezettségek, határid ős és swap ügyletek határid ős ügyletrészéből származó kötelezettségek: a határid ős, opciós és swap ügyletek elszámolásának és nyilvántartásna k rendjéről szóló bels ő szabályozási dokumentumban előírt értékelési metodikával számított érték, A tárgyid őszak utolsó napján fennálló kötelezettség bekerülési értéke, módosítva a nyilvántartásba vétel óta ismertté vált, a kötelezettség összegét várhatóan növelő költségekkel (pl. perköltség, késedelmi kamat stb.). A deviza kötelezettségeket amennyiben a Kormányrendelet másként nem rendelkezik a december 31-é n érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintértékre kell átértékelni, amely automatikusan adódik a nap i átértékelési módszerb ő l.

19 A 215, ÉVI MÉRLEGADATOK BEMUTATÁS A 4.1. Befektetett eszközö k Az Alap befektetett eszközökkel nem rendelkezik Forgóeszközö k 215. január 31-én az Alap forgóeszközökkel nem rendelkezik. 4,2,1, Követelések adatok millió forintba n Követelések alapítóktó l Követelések partnerektő l Értékpapír megnevezése Bázisév Önellenőrzés Tárgyév Adott kölcsönök miatti követelések (repo miatt ) Elszámolási számlá k Deviza követelések értékelési különbözete Ósszesen Értékpapírok adatok millió forintban Értékpapír megnevezése Nyitó bekerülés) értéke összes állományváltozás Záró piaci értéke Magyar állampapírok Kötvények Részvények Befektetési jegyek Egyéb értékpapírok Összesen

20 ,3. Pénzeszközők Az Alap az Irányító Testület határozata alapján a Kincstárnál, illetve az UniCredit Banknál vezet i bankszámláját. adatok millió forintban Bankszámlák megnevezése Bázisév Önellen ő rzés Tárgyév Magyar Államkincstárnál vezetett számlák 125 Alap elszámolási számla 124 p Alap tő kebevételek száml a Alap kamatbevételek számla Alap m ű ködési költség száml a Alap pénzügyi m ű veletek száml a Alap részére átadott vagyon száml a Alap vagyonátadás költségvetés részére Alap vagyonátadás az államadósság csökkentésére Alap összefogás az államadósság ellen Alap 1 p Alap EUR száml a Alap USD számla UniCredlt Banknál vezetett számlák Alap EUR számla D Alap PLN számla Egyéb számlák Betétszámlá k Átvezetési számlá k Pénzeszközök deviza értékelési különbözet e Összesen Aktív időbeli elhatárolá s Az összemérés számviteli elvének megfelel ően, az Alap a bevételek aktív id őbeli elhatárolásaként, az időarányos repo kamatot, a kötvények, a betétek és bankszámlák id őarányos kamatát tartja nyilván. Költségekhez és ráfordításokhoz kapcsolódó aktív időbeli elhatárolást a beszámoló nem tartalmaz. adatok millió forintban Megnevezés Bázisév Őnellen őrzés Tárgyév Bevételek aktív időbeli elhatárolás a Id őarányos repo kama t Kötvények id őarányos kamatának elhatárolás a Betétek id őarányos kamatának elszámolása Id őarányos bankszámla kamat Költségek, ráfordítások aktív id őbeli elhatárolása Ősszesen

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben