B/5040. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/5040. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/54. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. január 1. és 215. január 31. közötti üzleti évéről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest, 215. június

2 TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOL Ó A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. januári. és 215. január 31. közötti üzleti évéről 215. február 23.

3 2 Tartalomjegyzé k SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 3 I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 6 I[. MÉRLEG 7 III. EREDMÉNYKIMUTATÁS 9 IV. KIEGÉSZÍT Ő MELLÉKLET A NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENT Ő ALAP ISMERTETÉSE 1 2. SZÁMVITELI POLITIKA AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK Az ESZKÖZÖK És FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI Az ALAP VAGYONÁT KÉPEZŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉRTÉKELÉSE A 215. ÉVI MÉRLEGADATOK BEMUTATÁSA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS SAJÁT TÖKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 2 5. A 215. ÉVI EREDMÉNY BEMUTATÁSA ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK 2 1 5,3, ANYAGJELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEG Ű RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁS Működési költségek alakulása és megoszlása Egyéb ráfordítás PÉNZÜGYI M ŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI M ŰVELETEK RAFORDITÁSAI Pénzügyi m űveletek egyéb ráfordításai-reatízálf deviza árfolyam veszteség Pénzügyi m űveletek egyéb ráfordításai-értékelési különbözetek RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK, RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ZÁRÓ VAGYONSZERKEZET CASH-FLOW KIMUTATÁS 26 V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK 27

4 3 SZAKMAI TEVÉKENYSÉ G A) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap alapítása és működése A 21, december 22. napján hatályba lépett, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény által jött létre a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban : Alap, vagy NYRAA"). A Törvény meghatározza az Alap szervezetét, ennek értelmében az alap legfőbb döntéshozó szerve az Alap Irányító Testülete, mely öt tagból áll. Az elnököt és egy további tagot az államháztartásért felel ős miniszter, további egy-egy tagját a szociálpolitikáért- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter, valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért felel ős miniszter jelöli ki. A Testület tagja továbbá a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv vezet ője. Az elnök és a tagok kijelölése határozatlan id őre szól, tiszteletdíjra, kőitségtérítésre vagy más juttatásra nem jogosultak. A Testüle t elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik, amennyiben megbízatását 9 napon túl nem képe s ellátni, a kijelöl ő visszahívja, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felel ős nyugdíjbiztosítási szerv vezet ője kivételével a tag lemond vagy a tag halálával. Az Irányító Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti, továbbá ellátja a Testület döntéseine k előkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Testület ülését az elnök kötele s összehívni, ha azt a tagok többsége, vagy ha az elnököt, tagot kijelöl ő miniszter kezdeményezi. A Testüle t ülésein tanácskozási joggal részt vehet az AKK Zrt. vezetője vagy az általa kijelölt személy. A Testüle t határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. A Testület döntéseit az összes tag többségéne k szavazatával hozza. A Testület tagjai személyesen kötelesek eljárni. Az Alapot, illetve a Testülete t harmadik személlyel szemben, valamint bíróság és más hatóságok el őtt a Testület elnöke képviseli. Az Irányító Testület m űködésére további szabályokat ír el ő a Kormány (V.31.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet"). A Testület bármely tagja javasolhat napirendi pontot, melyet a Testüle t érdemben megtárgyal, A Testület üléseiről összefoglaló készül, mely tartalmazza az ülés helyét és id őpontját, az ülésen résztvevők nevét, az ülésen tárgyalt írásbeli el őterjesztések címét és az el őterjesztő megjelölését, a hozzászólók nevét, hozzászólásuk lényegét, szavazás esetén annak tárgyát és számszer ű arányát, a testületi döntés lényegét, valamint a Testület tagjának kérésére szó szerinti nyilatkozatát, illetv e egyet nem értését. A Testület m űködésével kapcsolatos titkársági teend őket az AKK Zrt. látja el. A Testüle t a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben az ügyrendje alapján m űködik, amelyet maga határo z meg során az Irányító Testület 2 alkalommal ülésen kívüli határozathozatal keretében hozott döntést. A 215. év során az Irányító Testület összesen 6 határozatot hozott. B) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap megsz űntetése A Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény a alapján az Alap 215. január 31. napján megsz űnt. Az Alap a pénzeszközeit 215. január 31-éig átutalta a központi költségvetés javára, a jogszabályban meghatározottak szerint. C) Magánnyugdíjpénztári elszámoláso k 215-ben nem került sor utólagos korrekciók elszámolására a magánnyugdíjpénztárakkal.

5 4 D)Állampapír bevonáso k Az Alap a vagyonát képez ő a magánnyugdíjpénztáraktól és a Pénztárak Garancia Alapjától ( a továbbiakban: PGA) átvett, a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapíroknak ( a továbbiakban: állampapírok) a bevonandó állományát a magyar állam részére ellentételezés nélkül történő átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el az Alap könyveiben. Az Alap a vagyonát képez ő eszközök értékesítéséből származó bevételből az államadósság csökkentésére fordítandó részt az egyéb ráfordításokkal szemben számolja el, mely keletkezhet : - az értékesítés ellenében kapott állampapímak a magyar állam részére ellentételezés nélkül történ ő átadásakor, az államadósságnak min ősül ő harmadik féllel szembeni - tartozás pénzügyi rendezésekor. 215-ben nem került sor állampapír-átadásra és így bevonásra sem. E) Vagyongazdálkodás Az Alap 215-ben már nem rendelkezett értékpapírokkal, így az évben értékpapírok értékesítésére ne m került sor. F) Együttm űködés piaci szerepl őkke l Az Alap 215. január 31-i megszűnéséhez kapcsolódóan az Alap eszközeinek értékesítéséve l kapcsolatban kötött szerződéseket az AKK Zrt. felmondta,illetve ezen szerz ődések az Alap 215. január 31-i jogutód nélkül megszűnésével megszűntek. G)Az Alap eszközeinek felhasználás a A B) pontban írtaknak megfelel ően az Alap a pénzeszközeit 215. január 31-éig átutalta a központi költségvetés javára. H) A működtetés kiadásai adatok millió forintban Kereskedéssel kapcsolatos költségek Bázisév Tárgyév értékpapír eladás költségei Tevékenységgel kapcsolatos költsége k ÁKK Zrí-nek fizetett díjak 18 Flszámolóháznak fizetett díjak Letétkezelői díjak Közzétételi díjak Könyvvizsgálói díj Bankköltség és tranzakciós illeték 5 Egyéb költségek Mindösszesen : 23 Az Alap 215. január 31-i megsz űnéséhez kapcsolódóan az ÁKK Zrt-vel kötött szerződése szintén megszüntetésre került. Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214, évi XCIX. törvény 58. -a alapján a fenti időpontot követően az Alap megsz űnésével kapcsolatban esetlegesen felmerül ő költségek az AKK Zrt-t terhelik.

6 5 I) Elszámolások az államadósság csökkentésér e Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (a továbbiakban : ÖÁEA ) átutalásai az Alapba 215 januárjába n is államadósság-csökkentésre kerültek felhasználásra, Az ÖÁEA 215. január 3-i pénzállománya, összesen ,- Ft 215. január 3-án átadásra került az állam részére, és a kés őbbiekben kerül felhasználásra államadósság-csökkentésre. J) Tartalékképzés, kockázatkezelés Az Alap sajátos jogállása, mandátuma és m űködése következtében a vagyonának értékesítésében érdekelt, azaz folyamatos tartalékképzési célja elvileg csak a vagyonához mérten kis mértékű működési kiadások é s egyéb előre nem látott pénzigény (pl. magánnyugdíjpénztárak részére korrekciós visszautalás) biztosításái g terjed. Tekintettel arra, hogy 213 végéig az Alap minden értékpapírját értékesítette, 215. év folyamán az Alap már csak pénzeszközökkel rendelkezett, és az Alap 215. január 31-ével történ ő megszűnése miatt minden, a januári fizetési kötelezettségek után még megmaradt pénzeszközét átadta az állam részére.

7 Független könyvvizsgálói jelenté s A Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap tulajdonosainak Az éves beszámolóról készült jelenté s Elvégeztük a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap (a továbbiakban : Alap) mellékelt 215. évi éves tevékenységet záró beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 215. január 31.-i fordulónapra elkészített mérlegb ő l melyben az eszközök és források egyez ó végösszeg M Ft, a mérleg szerinti eredmény 121 M Ft veszteség, a saját tő ke MFt, ás az ezen id őponttal végződő évre vonatkozó eredménykimatatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészit ö mellékletb ő l áll és az előirt különjelentésből á. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelő s az éves tevékenységet záró beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a 21. évi CLiV. Törvény a (V.31.) és a (XIi.19.) Kormányrendeletekkel és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő efkészitéséérf és valós bemutatásáért, valamint az olyan bels ő kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehet ővé váljon az akár csalásból, akár hibából ered ő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészitése. A könyvvizsgáló felelősség e Ami felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvénye k és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, Ezek a standradok megkővetelík, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg é s végezzük el, hogy kell ő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás áilitásoktól, A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóba n szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából ered ő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjábó l releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás bels ő kontrolijának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelő ségének és a vezetés által készitett számvitel i becslések ésszer űségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményün k megadásához. Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a fdyugdijreform és Adósságcsökkente Alap 215. január 31.-é n fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetér ől, valamint az ezen id ő ponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetér ő l a számviteli törvénybe n foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentö Alap mellékelt 215. évi éves beszámolójához kapcsolódó el ő írt különjelentést. A vezetés felelős a különjelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekke l összhangban történő elkészítéséért. Ami felelő sségű nk az elő irt különjelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megltélése. Az elő irt különjelentéssel kapcsolatos munkánk a különjelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és ne m tartalmazta egyéb, az Alap nem auditált számviteli nyitivántartásaibb! levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. éví különjelentése a Nyugd[jreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. évi éves beszámolójának adataival összhangban van, Budapest, 215. február 23. AUDIT SEBVICE KFT beje zelt kő n géló cég dr. Serényi Iván Audit Service Kft. Könyvvizsgáló társaság 122 Budapest, Bimbó út 3. ny.sz.: 13 Dr. Serényi Ivá n kamarai ta. kört.. z: 3687 k.t.sz:36 7 dr. Serényi Ivá n Kamarai tag könyvvizsgáló ny.sz. : 367 Ez ajelentés a fent nevezeti cég tárgyévi éves beszámolójának elválaszthatatlan része A Könyvvizsgálói Vélemény bármely manipulác ója, vagy valótlan adarokkaf együtt történ ő felhasználása a véleményt érvénylelenití és tórvényességi étügyeleti eljmrást vonhat maga után! 511

8 II. MÉRLEG adatok millió focin Eszközök Bázisév Önellenő rzés Tárgyév A. Befektetett eszközök 9 9 I. lmmateriális JAVAK D D I. Alapltás -átszervezés aktivált értéke 2. Kisérfeti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyont értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. üzleti vagy cégérték 6. lmmateriális javakra adott el őlegek lmmateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. M ű szaki berendezések, gépek, J ármű vek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm űve k 4. Tenyészállato k 5. Beruházások felújltások 6. Beruházásra adott elő legek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbités e 111. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartás részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. váll. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestes[tó értékpapí r 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítés e 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelés! kül. [3, Forgóeszközök KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termé k 3. Növendék hízó és egyéb állatok 4. Készterméke k 5. Áru k 6. Készletre adott előlegek!!. KÖVETELÉSEK i.kdébte[ések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevok ) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szembe n 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban févb vált 4. Váltókövetetések 5. Egyéb követelések 9 6. Követelések értékelést kűlönbózete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési kül Uf. ÉRTÉKPAPIROK t. Részesedés kapcsát vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpaplr 9 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekke k 2. Bankbetétek 125 C. Aktív idő beli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Q 2. Költségek, ráfordítások aktív idő beli elhatárolás a 3, Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 125 9

9 8 adatok mi Források Bázisév Önellenőrzés Tárgyév D. Sajáttő ke 121 Q I. INDULÓ TŐKE !I, TŐKEVÁLTOZÁS -3 OOB E. Céltartalékok 1. Céltartalék a várható kő telezettségekre 2, Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállszembe n 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szembe n U. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra adott kölcsönö k 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásből 4. Beruházási és egyéb fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 'szemben 8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége k llf. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőtő l kapott el őlegek 4. Kötelezettségek áruszállitásból és szalg. 5. Váltótartozáso k 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban tévő váll. szembe n 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettsége k 9. Kötelezettségek értékelést különbözete 1. Származékos ügyletek negativ értékelési kü l G. PASSZÍV ID Ő BELI ELHATÁROLÁSOK 4 1. Bevételek passzlv időbeli elhatárolás a 2. Költségek, ráfordítások passzív id őbeli elhat 4 3. Halasztott bevétele k FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 125 Q Budapest, 215. február Borbély Lá ó Mező Ilona általános vezérigazgató-helyettes főkönyvelő Államadósság Kezel ő Központ Zártkörűen M űködő Részvénytársasá g a 214. évi XCIX. törvény 57. (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárv a

10 9 lll. EREDMÉNYICIMUTATÁS adatok millió forintban Megnevezés Bázisév Önellenőrzés Tárgyév 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétel e 2 Export értékesítés nettó árbevétele (.Értékesítés nettó árbevétele 3 Saját termelés ű készletek állományváltozás a 4 Saját elöállítású eszközök aktivált értéke I[. Aktivált saját teljesítmények érték e Ill. Egyéb bevételek Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 23 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások érték e IV. Anyagjelleg ű ráfordítások 23 Q 1 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjáruléko k V.Szeméiyi jelleg ű ráfordítások Q VI. Értékcsökkenési leírá s VI!. Egyéb ráfordítások Q 121 A. ÜZEMI TEVEKENYSEG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés 14 Részesedés értékesítésének árfolyamnyereség e 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége D 16 Egyéb kapott kamatok és kamatjelleg ű bevételek Q 17 Pénzügyi m űveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi m űveletek bevételei 18 Befektetett pénzügyi eszkök árfolyamvesztesége Q 19 Fizetend ő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztés e 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi m űveletek ráforditásai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE G. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 3-12i ~ X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY É.ADÓZÁS EL ŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség P. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedé s G. MÉRLEG SZERINTE EREDMÉNY Budapest, 215. február 23. D Borbély Lászl Mező Ilona általános vezérigazgató-helyettes főkönyvelő Államadósság Kezel ő Központ Zártkörűen M űködő Részvénytársaság a 214. évi XCIX. törvény 57. (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárv a

11 i o IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLE T 1. A NYUGDÍJREFORMÉSADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAP ISMERTETÉSE A 21. december 21-én kihirdetett, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolitásával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény (a továbbiakban ; NYRA tv. ) rendelkezik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap (a továbbiakban: Alap) jogállásáról, vagyonáról, szervezetér ől, m űködéséről és gazdálkodásáról, mely szerin t az Alap jogi személy, az Alap, kezelője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen M űködő Részvénytársaság (a továbbiakban AKK Zrt.). A törvény végrehajtásáról a (V.31.) Kormányrendelet rendelkezik. Az Alap székhelye: Budapest Az Alap 211. május 31-én kezdte meg m űködését. A Magyarország 215. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 214. évi XCIX. törvény 56. -a alapján az Alap 215. januá r 31-én megsz űntetésre került. Az Alap vagyona A törvény rendelkezése alapján a magánnyugdíjpénztárak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag portfólióját képező, átadott eszközök valamint azok átruházásából vagy értékesítéséb ől származó bevételek, illetve az eszközök hozama az Alap vagyonát képezi. Az Alap eszközei nem vonhatók el, illetve kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatóak fel, azaz a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott előirányzat javára történ ő befizetésre, államadósság csökkentésre, visszalép ő tagi kifizetésekre, beazonosított függ ő tételek miatti visszafizetésekre, a KESZ terhére nyújtott megel őlegezési kölcsön törlesztésére, valamint az eszközökb ő l fakadó kockázatok kezelésére és csökkentésére kell fordítani. Az Alapot vagyona, bevételei és jövedelme után társasági adó-, helyi adó-, illetőleg illetékfizetés i kötelezettség nem terheli. Az Alap szervezete Az Alap legfőbb döntéshozó szerve az öt tagból álló Irányító Testület (a továbbiakban : Testület), melynek elnöke, illetve tagjai tiszteletdíjra, költségtérítésre vagy egyéb juttatásra nem jogosultak. A Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti, ezen ülésen az ÁKK Zrt. vezérigazgatója vagy az általa kijelölt személy, tanácskozási joggal részt vehet. Az Alapot, illetve a Testületet harmadik személyekkel szemben, valamin t hatóságok előtt a Testület elnöke képviseli. Az Alap m űködése, gazdálkodás a Az Alap pénzforgalmi számláját a Kincstárnál vezeti, a pénzügyi eszközeinek nyilvántartása céljából a törvény értelmében értékpapír letéti- és értékpapírszámlát, valamint ügyfélszámlát vezet az ÁKK Zrt.-nél. Az Alap vagyonát képező eszközök kezelését és értékesítését a Testület rendelkezései alapján az ÁKK Zrt. végzi. Az Alap vagyonát képező magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapíroka t térítésmentesen átadja a magyar államnak, amelyeket az átadást követ ően be kell vonni, azok tovább i forgalom tárgyai nem lehetnek. Az ÁKK Zrt. honlapján az Alap vagyonának összetételét, értékét, a központi költségvetés javára teljesítet t befizetések összegét, valamint az államadósság csökkentésre fordított összeget közzé kell tenni.

12 1 1 A Nyugdíjreform és Adósságcsökken ő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefügg ő egyes törvénymódosításokról szóló 21. évi CLIV. törvény végrehajtásáról szóló 87/211. (V.31,) számú Kormányrendelet 211. május 31-én került kihirdetésre került, illetve hatályba is lépett, illetőleg a 212. évi magánnyugdíjpénztári átlépésekre tekintettel 212, év során módosításra került. A Kormányrendelet rendelkezik az Alap beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságairól, a Testüle t m űködéséről. Az Alap m űködtetésével kapcsolatosan részletezi az ÁKK Zrt. feladatait. Ezen feladatok az alábbiak : az Alap vagyonát képező eszközök számbavétele ; az eszközök nyilvántartása és kezelése ; a vagyon részét képező magyar állampapírokat térítésmentesen átadja a Magyar Államnak ; az Alap eszközeire vonatkozóan el őkészíti az értékesítési alapelveket ; éves pénzforgalmi tervet készít ; a bevételek felhasználására javaslat előkészítése ; az éves pénzforgalmi terv alapján háromhavi, gördül ő likviditási prognózis készítése az Alap és a Kincstár részére; a KESZ terhére nyújtandó megelőlegezési kölcsön igénybevételére és törlesztésére vonatkoz ó prognózis készítése a Kincstár részére ; az eszközök értékesítésére vonatkozó döntési javaslatok kidolgozása ;a Testület által jóváhagyot t eszközértékesítés végrehajtása ; a Testület - a törvény el őírásainak megfelelő bevételeiből a befizetések végrehajtása ; módon -- jóváhagyását követően az Ala p az Alap el őző évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és m űködéséről szóló éves beszámoló elkészítése és közzététele az ÁKK Zrt. honlapján ; az Alap kezelőjének jogszabályok által előírt valamennyi feladatának ellátása. A Rendelet felhatalmazza az ÁKK Zrt.-t, hogy feladatainak ellátása során harmadik személyt igényb e vehessen. A Társaság az Alap vagyonával a vonatkozó jogszabályok, Irányító Testületi határozatok keretein belül önállóa n gazdálkodik. Az Alap főbb adatai: - adószáma : közösségi adószáma : HU pénzforgalmi jelz őszáma: Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap elszámolási száml a Az Alap irányító Testületének tagjai 215. január 31. napján: Elnök : Balogh Lászl ó Tagok: Asztalosné Zupcsán Erik a Banai Péter Benő Kohut Balázs Dr. Mészáros József

13 12 Az Alap könyvvizsgálója: Audit Service Kft Budapest, Bimbó út em.5. Cg Kamarai nyilvántartási szám: 13 Könyvvizsgálatért személyesen felel ős: Dr. Serényi Iván, kamarai tag, könyvvizsgáló (pénzügyi intézményi ) Könyvvizsgálói igazolvány száma : 367 Az Alap képviseletére jogosult személy: A 2. évi C. törvény 2.. (6) bekezdése értelmében az éves beszámoló részét képez ő mérleget, eredménykimutatást és kiegészít ő mellékletet a vállalkozás vezetője (jelen esetben 215. január 31-ig Balogh László, az Irányító Testület Elnöke) írja alá. Tekintettel arra a körülményre, hogy az Alap a 214. évi XCIX. törvény 56. alapján 215. január 31. napján jogutód nélkül megsz űnt, az 57. (2) bekezdése alapján a beszámolót az ÁKK Zrt. készíti el és ezen jogkörében eljárva írja alá. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok Irányításáért felelő s személy. Mező Ilona, főkönyvelő ÁKK Zrt. - a 214. évi XCIX. törvény 57. (2) bekezdése szerinti jogkörben eljárva NGM regisztrációs száma: MK 1927

14 SZÁMVITELI POLITIKA Általános információk A (V.31.) Kormányrendelettel, a 2. évi C. törvény a Számvitelről (továbbiakban : Sztv.) és a (X11.19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (továbbiakban: Eszr.) kormányrendelettel összhangban az Alapnál olyan számviteli rendszer megválasztása, alkalmazása szükségszer ű, amely a döntések megalapozásához is objektív információkat szolgáltat, valamint valós és megbízható adatokat közöl a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről. A számviteli politika célja a gazdasági, pénzügyi események könyvvezetésének és a könyvvezetés sajátosságainak kialakítása, a pénzügyi tevékenység és azok könyvviteli megjelenítésének harmonizálása, a számviteli rend működési alapelveinek és alapfeltételeinek meghatározása annak érdekében, hogy az Ala p beszámolóin keresztül meg lehessen ismerni az alap valós vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetve anna k változásait nyomon lehessen követni. Az Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2. évi C. törvény el őírásaira épül. Az érvényben lev ő számviteli politikát több bels ő szabályozás egészíti ki a küls ő és bels ő adatszolgáltatási kötelezettségek, valamint az egyes folyamatok, pénzügyi m űveletek, az operatív munka egyértelm ű végrehajtásának ellen őrizhetősége érdekében. A Kormányrendelet alapján az Alap mérlegb ől, eredmény-kimutatásból, kiegészít ő mellékletb ől álló éve s beszámolót köteles készíteni. Az Alap üzleti jelentést nem készít. A mérleg fordulónapja január 31. A mérlegkészítés id őpontja február 23. Az éves beszámoló adatai a megjegyzett kivételektől eltekintve millió forintban értend ő k. Mérleg Az Alap az Sztv. I. számú mellékletében szereplő A változat szerinti mérleget készít. Eredmény kimutatás Az Alap a Sztv. 2. számú mellékletében szerepl ő, összköltség eljárással készül ő A változat szerint i eredmény kimutatást készít. A Kormányrendelet előírása szerint a könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni az Ala p m űködtetésével összefüggésben, valamint az Alap vagyonát képez ő eszközök kezelésével, értékesítéséve l és átadásával összefüggésben felmerült költségek, igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatáso k összegét. A számviteli politika főbb eleme i Az Alap a számviteli tőrvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, az eszközök és források leltárkészítés i és Leltározási valamint az eszközök és források értékelési szabályzatát. Az éves beszámoló megbízható és valós képének kialakításához, annak elkészítéséhez szükséges törvényben meghatározott alapelvek betartása, illetve betartatása. a Az Alap rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az id őbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés számviteli alapelvek érvényesülését.

15 14 3. AZ ÉVES BESZÁMOLÓBAN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSO K A mérlegtételek értékelésének szabályai a számviteli törvény hatályos előírásai szerint a vállalkozás folytatásának elvéb ől kiindulva, az óvatosság, a következetesség és az összemérés elvét betartva kerültek meghatározásra. Az eszközök értékelését a számviteli törvény el őírásaival összhangban az egyedi értékelés elve alapján kel l elvégezni. Bekerüléskori átértékelési különbözet Az Alap vagyonát képező induló tőke részeként a magánnyugdijpénztáraktól, valamint a Pénztára k Garancia Alapjától átvett eszközöket a nyugdíjpénztár, valamint a Pénztárak Garancia Alapja által átadás i értékként meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzített érteken kell felvenni az indul ó tőkével szemben. Az átvétel napjára vonatkozóan, mely 211. május 31., az átvett eszközöket a Transition Manager álta l meghatározott értékelési elvek, módszerek alkalmazásával ke[i az érvényes piaci értékre értékelni. Ezen átértékelési különbözetet bekerüléskori átértékelési különbözet címen tartjuk nyilván. A bekerüléskori átértékelési különbözetet jellegét ől függően, ha az átértékelési különbözet veszteség, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben, ha az átértékelési különbözet nyereség, a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben számoljuk el. Értékelési különbözet Minden hónap utolsó napjára, valamint a mérleg fordulónapjára, mint értékelési fordulónapra vonatkozóan a fordulónapon érvényes piaci értékre, melyet az Eszközök és Források értékelési szabályzata tartalmaz, á t kell értékelni. Az átértékelésből adódó különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán kel l elszámolni, a nyereséget a pénzügyi m űveletek egyéb bevételeivel szemben, a veszteséget a pénzügy i műveletek egyéb ráfordításaival szemben Az Eszközök és Források értékelésének szabálya i 1. A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabálya i A Számviteli törvényben (Szt.) foglalt előíráson túlmen ően az átvett eszközöke t a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a (V.31.) Kormányrendelet szerinti át kell értékelni. 2. Az eszközök bekerülési értéke Az Alap vagyonát képező induló tőke részeként -- a magánnyugdíjpénztáraktól, valamint a Pénztára k Garancia Alapja által az átadási értékként meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzítet t értéken kell felvenni az Alap könyveibe az induló tőkével szemben. 3. Az Alap a vagyonát képező eszközöket számviteli politikájával összhangban a Transition Manager álta l meghatározott értékelési elvek és módszerek alkalmazásával május 31. napjára vonatkozóan- az értékesíthetőség szempontjait figyelembe véve újraértékeli. a.) az átvétel napjára vonatkozóan, a külön jogszabályban meghatározott fordulónapon érvényes piac i értékre a számviteli politikában rögzített szabályok szerint és az átértékelésb ől adódó különbözet az

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben