S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC.."

Átírás

1 i. s^u- 7tt " e t f A ~ t / 5Vrt-t»HS - «~ e^tix^jw - S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC.. 0^<#c\cv^v A»WV/»MV «% \fv^ *

2 A DEBRECENI MrKIR. TISZÁ ISTVÁN TÖDOMÁNYC6YETEM j JOG-ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARA., Vt/i^SLszáai. Érk: 19 é v J M j y o. hó n. Eiőírat: drti, nullákig, Utóirat. U.*. : fi/. 0SLL. fal lji. % ^ i i

3 - X - Doktori értekezés a magyar közigazgatási jogból. A gyógyszerészet szabályozása. Bea&ja: jogszigorló.

4 Ff x? > 3 r

5 - XX - irodalom: Az évi XIV.törvény-cikk a közegész «. ségügy rendezéséről. Tamássy Károly: A gyógyszerészet története# Br.fieisz Mór: A közegészségügyre vonatkozó törvények, rendeletek',birósági határozatok és dönt vények rendszeres gyűjteménye. Dr.Márffy Ede: Magyar közigazgatási és pénzügyi jog* Br.Cbyser Kornél - Dr.Atzél llemér: Az e- gészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye. Kmety Károly: 4 magyar közigazgatási és pénzügyi jog kézi könyve.

6 - 1 - Bevezetés. Hazánkban a közegészségügy intézése állami felaőat,mely alatt az értendő,hogy a közegészségügy minden ágában,igy a gyógyszerészetben is,az intézkedés,felügyelet és ellenőrzés az államigazgatás hatáskörébe tartozik. A közegészségügy rendezéséről az 1876:XIV.t.- c. intézkedik.e törvény XVI, fejezete alapján épült fel a hazai gyógyszerészet mai rendszere s e szerencsésen megalkotott törvénynek köszönhető az az előkelő hely,amelyet hazánk a kulturállamok gyógyszerészetei között elfoglal. Vessünk egy rövöd pillantást a múltba,hogy jutottunk el az első általános rendelkezésektől a gyógyszerészet mai jogállásáig.

7 - 2 - Az első polgári gyógyszertár eredete igen homályos.régi,de nem hitáles forrás szerint 13^3* évben már lakott Budán egy Péter nevű " physicus et apothecarius ".Ennél az adatnál megbizhatőbb az 1^l6. december hó 2.-án kelt okirat,amely magister Gekminus,apothecarius domini regis nevéről tesz em«litést.a budai jogkönyv,melynek szerkesztését 12Ul -ben kezdték meg," Von der Apotheker " cimü fejezetében a gyógyszerészekről s ez intézkedésekből kitűnik,hogy a gyógyszerésze te t a középkorban városi törvények szabályozták,a felügyeletet pedig a városi tanács gyakorolta. A gyógyszerészet szabályozására vonatkozó első általános rendeletet ben adták ki.ez a többek között már arról is intézkedik, hogy a gyógy szertárakat i- dónként szakértői vizsgálat alá kell vetni. 156k -ben I. Ferdinánd adott ki a gyógyszerészi gyakorlat szabályozására rendeletet,amelyet I.Rudolf ben megerősitettferdinánd pedig kibővitett.e szabályzat értelmében gyógyszertárt csak az vezethet,aki egy

8 - 5 - orvos és két gyógyszerészből álló vizsgálók előtt a vizsgát sikerrel letette. Vizsgálatra csak az volt bocs átható, aki keresztlevéllel bizonyitotta,hogy római kathólikus vallású és a négy " tyro / inas / évet kitöltötte.ha a vizsgát sikerrel állotta ki,esküvel kehett megfogad ni, hogy a gyógyszerek kiszolgálásában lelkiismeretes lesz,csakis romlatlan anyagokat szolgáltat ki,magasabb árat a szokottnál nem szed, ártalmas bels5 szereket és mérgeket orvosi rendelet nélkül senkinek sem ad és végül,hogy érvágást sem nem rendel,sem nem végez. A rendelet intézkedései szerint az özvegyek férjük elhunytával folytathatták a mesterséget,azonban fel» esketett provisort kellett alkalmazniok. Az első polgári gyógyszertárakat a szabad királyi városok autonómiájuk alapján maguk állitották fel s a- zokban a városi tanács által választott és felesketett gyógyszerészeket alkalmaztak,akiket a befolyó jövedelemből évi fizetéssel láttak el.ezen úgynevezett városi gyógy szert árak felett a felügyeletet a városi tanács gyakorolta.a városok

9 - h - gyógyszerfelállitási jogát a XVIII.század folyamán a helytartótanács,sot a király maga is többször me gs értet te, amenynyiben egyes városok területére gyógyszertár felállítási jogosítványt adományoztak.e cselekményekben a szabad királyi városok féltékenyen örzött önkormányzati jogaik csorbitását látták s e jogaik megvédésére még a pereskedéstől sem tartózkodtak.egy ilyen valószinüleg megnyert per esetéből kifolyólag a helytartótanács rendeleti uton kimondta,egyúttal tehát el is rendelte és el is ismerte,hogy a gyógyszerekkel való kereskedés a szabad királyi városok tulajdonjoga s ebből e- redt az,hogy még a későbbi időkben ott is,ahol már volt gyógyszertár,a király és a helytartótanács mindig csak a város e- lőzetes megkérdezésével adományozták az uj jogositványt# X XVIII. századig hazánkban csak elvétve volt magántulajdonban levő gyógy szertár. Szék eredete ott keresendő,hogy a XVI.századtól kezdve az ország főurai közül is többen állitottak fel birtokaikon udvari gyógyszertárakat s ezeket felesketett gyógyszerészeknek adták kezelésbe szabadforgalmi joggal s a gyógyszerészt természetbeni járulékokkal

10 - 5 - javadalmazták. Idők folyamán gyakran előfordult az is,hogy a gyógyszertárakat a jogbirtokosok bizonyos összeg befizetése ellenében a házzal együtt a gyógyszerészek tulajdonába 9 átengedték s mivel e jogosítványok rendszerint nem ad personam szóltak,ezek voltak az első reális vagy radikális jogo~ sitványok ben Mária Terézia felhívta a vármegyéiket,hogy területükön legálább egy gyógyszertárt állítsanak fel.ebből az következtethet8,hogy a helytartótanács jogadományozása kezdetben csakis megyei gyógyszertárakra, terjeszkedett ki s csak később terjesztették ki a városokra is. * Bár Magyarországon a gyógyszerészet sohasem volt szabad ipar,ennek gyakorlása kezdettől fogva engedélytől függött,úgyhogy bizonyossággal állitható az,hogy nálunk a gyógyszerészet? bölcsőjétől fogva a mai napig az úgynevezett koncessziós rendszeren épült fel,mégis a felügyelet meglehetősen laza volt és egységnélküli,mert hiszen a felügyeletet az egyes városok tanácsának tagjai gyakorolták,nem alkalmazkodtak általános szabályhoz,hanem saját maguk belá-

11 - 6 - tása és lelkiismerete szerint látták el e feladatukat.ennek a berendezkedésnek akart véget vetni a helytartótanács,annál is inkább,mivel a városi és uradalmi gyógyszertárak eladása, valamint a helytartótanács jogadományozásai révén a magántulajdonban lev5 gyógyszertárak évről-évre szaporodtak s igy értheti,hogy ezzel arányban az ellenérzés és a felügyelet is lazább lett. A gyógyszerészet tulajdonképpeni rendezése a helytartótanács feállitásával kezdődik ben elrendel*, ték a gyógyszertárak összeirását,a gyógyszertár-vezetők felesketését s szakismereteikben való jártasságuk igazolására a tanulmányaikban való kikérdezést. Ebben az időben jogositványok között különbségek nem voltak,amennyiben minden gyógyszertárt magántulajdonnak, jogi vagy természetes személy birtoklásának és eladhatónak tekintették. A jogosítványok közötti különbségek kérdését a helytartótanács 1799-ben intézte el,amikor elrendelte, hogy ez évtől kezdve azok a gyógy szertárak,amelyeknek enge-

12 - 7 - délyezési okmányában az " ad personam " bennefoglaltatik, tehát csakis meghatározott személyre szól,személyes jogositványu gyógyszertáraknak tekintendők s mint ilyenek el nem adhatók,nem hagyományozhatok és nem örökölhetok.ezekkel szemben a többi gyógyszertárak realjoguaknak tekintetnek és magántulajdon jellegével birnak. Az érdekeltek ezt a rendelkezést nem tartották be,ezért a helytartótanács 1827-ben végérvényesen ki~ mondta,hogy ezentúl csakis személyes jogositványok nyerhetek, két évvel később pedig szigorúan megismételte a személyes és real jogositványok megkülönböztetésére vonatkozó korábbi rendeletét.ez a rendelet meghagyta az özvegyet ujabb fér jhezmeneteléig,a le származó lat pedig nagykorúságukig a haszonélvezetben,de a jogositvány az azzal felruházott elhalálozásával már az államira, szállt vissza.ennek a rendelkezésnek már volt némi foganata,de azért még a későbbi időben is találkozunk ezzel ellentétes gyakorlattal: amennyiben nem egyszer előfordult,hogy a törvényhatóságok tudtával és beleegyezésével a személyes jogositványok átruházása a szol-.

13 m. Ps gabiró előtt kötött jogügylet alapján történt meg. Ilyen ecsetekben egyetlen feltétel az volt,hogy az eladó az illető községnek bizonyos összegű engedélydijat fizessen. Ezek a rendelkezések a közegészségügynek a XIX.században történt reformjáig érvényben maradtak. 4z első magyar minisztérium a gyógyszerésze~ tet a kereskedelmi tárca hatáskörébe utalta,mint közegészségügyi intézményt,az ügyek intézésére pedig külön szakosztályt állitottak fel,amelynek előadója gyógyszerészeti képe* sitéssel biró volt ben illetőleg 1857-ben felhivták az öszszes gyógyszerészeket engedélyokmányaik felmutatására s min* den olyan gyógyszertárt,amelynek jogosítványába az " ad per«sonam " és az eladás tilalma világosan kiirva nem volt,real. joguaknak nyilvánitották,az összes többi gyógyszertárt személyjogunak jegyezték fel.ezekre nézve kihirdették,hogy sem el nem adhatók,sem át nem ruházhatók és bár az özvegy férjhezmenete léig,illetve elhalálozásáig haszonélvezetben ma - radt,ha képesitett provisort alkalmazott,maga a gyógy.-.

14 ' szertári jog a jogosítvánnyal felruházott elhalálozásakor feltétlenül az államra szállt vissza. Ez a gyakorlat 1859-ig maradt érvényben.ekkor ugyanis Ausztriában uj ipartörvény lépett életbe,melynek «ai az iparüzletek eladását és bérbeadását megengedték az üzlettulajdonosoknak.ezt a fordulatot a gyógyszerészek,miután már 1850-ben a gyógyszereszek az iparüzok közé soroztattak,arra igyekeztek felhasználni,hogy ezt a jogot saját részükre is kieszközöljék.e célból felségfolyamodással éltek,amelynek eredményeként 1865-ben megjelent felségrendelet megengedte,hogy a személyes jogosítvánnyal felruházottak,valamint ezek özvegyei és örökösei a gyógyszertár üzlet jogát ke 115 képességgel birc gyógyszerészekre bármikor átruház has sák.ez a rerídelet a közegészségügy rendezésérdi szolo 1076:XIV,t. -c. életbeléptetéséig érvényben is maradt.

15 - lü - gyógyszertári jogositványok osztályozása. A közegészségügy általános rendezésére irányuló munkálatok 1869-ben indultak meg s ezeknek eredménye as 1876 évi XIV.törvényeikk,amely a gyógyszerészet terén is jelentős változásokat hozott létre: a gyógyszerészét mai rendszerét ez a törvény épitette fel. ^ gyógyszertárakat jogilag a törvény a minösiti* " Á gyógyszertárak gyógyszerészi szakértők által állami engedély folytán felállított közegészségi intézetek s mint ilyenek az iparüzletek sorába nem tartoznak." Az által,hogy kimondja azt,miszerint a gyógyszertárak köze - gészségi intézmények,éles határt is von,amely a gyógyszer-

16 tárakat ugy a kereskedésektol,mint az ipa rüz letektől el ~ választja.bár a gyógyszerész működése közben gyakran vé - gez oly tevékenységet,amely a kereskedői és az ipari foglalkozáshoz hasonló,mégis a törvény a gyógyszerészetet sem iparnak,sem kereskedelemnek nem minősiti, hanem közegész - ségügyi intézmény jellegével ruházza fel.ezt nyilvánitja ki a 28.^15/1886. sz. rendelet is,melyszerint " a gyógyszerészet az állam felügyelete alatt álló közegészségügyi intézmény s mint ilyen az iparüzletek közé nem tartozik,minélfogva a gyógyszerész iparosnak nem tekinthető 11. A gyógyszertárak két csoportba oszthatók* nyilvános és nem nyilvános gyógyszertárak.a nyilvános gyógyszer* tárak a gyógyszereket az igénylő közönségnek kiszolgáltat - hatják,sőt a gyógyszereknek szabályszerű kiszolgáltatása a nyilvános gyógyszertárakra nézve egyaránt kötelező. A nem nyilvános jellegű gyógyszertárak gyógyszert mindenki részére nem szolgáltathatnak ki,csupán azon a kereten belül,amely a nem nyilvános jellegű gyógyszer - tárak felállításának engedélyezésével egyidejűleg megálla-

17 pitást nyert. A nyilvános gyógyszertárak lehetnek reáljoguak és személyjoguak.a reáljogu gyógyszertárak csoportján belül pedig megkülönböztetünk: egyszerű reáljogu és törzsreáljogu gyógy szert árt. Az előbbiek azok a gyógyszertárak, amelyek 1851 előtt állittattak fel s az engedélyezési okmányukban határozottan nem mondatott ki,hogy az illető gyógyszertár személyes jogú,továbbá ha tulajdonosuk évi december havától számitott két éven belül a reáljogra való igényét bejelentette. Törzsjogu gyógyszertárak azok a reáljogositványu gyógy szertárak,amelyek a cs.és kir.bel - és kereskedelmi miniszter 151/1856. sz. rendeletében megszabott eljárás szerint 1 valamely ingatlannal együtt s attól elvá - laszthatatlanul voltak telekkönyvezhetők. Az egyszerű reáljogositványu ingónak tekintendő s mint ilyen telekkönyvi feljegyzés tárgyát nem képezheti,ezzel szemben a törzs-reáljogu gyógyszertárak a velük összefüggő ingatlanok telekkönyveinek C.lapjára téi^yleg

18 fel is vannak jegyezve.eat a különbséget domboritja ki a m.kir.közigazgatási ÖirÓ3ág 1901 évi 9Slj2.P.számú határozat a, me ly s z e r int " a gyógyszertári reáljog sem ingatlan (iolgot,sem valamely ingatlanhoz tartózó jogot nem képez" és a 11.78/ju/ 18B7 * B M. sz. rendelet, amikor azt mond ja,hogy " csak azon reál-iparok képezik telekkönyvi bekebelezés tárgy át, amelyek ingatlannal elválaszthatatlanul egybekapcsolva vannak ",szintén a kétfajta jogositvány közötti különbséget világit ja meg.e rendelet a továbbiakban pedig azt is me gállap it ja, hogy " miután oly reál jogú gyógyszertárak,amelyek engedélyezésük alkalmával fekvoséggel elválaszthatatlanul összekötve lettek volna,hazánkban nem léte znekí ennélfogva a gyógyszertárak reál joga telekkönyvi bekebelezésnek tárgyát nem képezheti A re ál jogú gyógyszertárak a Tv.l3ö. ~a szerint szabadon eladhatók,örökölhetek és hagvománvozhatók.a 132. szakasz pedig azt mondja ki,hogy reáljogu gyógyszertár e- zentul már nem adományozható. ^ B.M. sz, rendelet 19» értelmé-

19 - ÍJ; - ben a reáljogu gyógyszfl'tár eladása,valamint a bérlik személyében történt változás a hatóság által esetrsl-esetre, be sem várva az évi vizsgálatokat,azonnal be jelentendő. A nyilvános gyógyszertárak másik csoportjába a személyjogu gyógyszertárak tart óznak,melyek önálló és fiók gyógyszertárak lehetnek.e gyógyszertárakat pontosan az 57. 5!lB/18B5. B. M. s z. re nd e le t határozza meg, mely szerint " személy jogú ma minden gyógyszertár, melynek engedélyezési okmányában a re ál jogosítvány megadása határozottan kitéve nincsen ".Az egészségügy rendezéséről szóló törvény 1^1» -a szerint " a gyógyszertár személyes joga a jogo - sitvánnyal felruházott személyéhez van kötve és az ilyen jogositvány el nem adható és nem is hagyományozható ",de átruházható. Az 1883 évi B.M. sz» rendelet llí.. -a szerint a gyógyszertári üzleti jog,miután a jogositvány - nyal felruházottnak személyéhez van kötve,törvény szerint végrehajtás tárgya nem lehet.az I9O8SXLI. t. -e.2. -ának 8. pont ja értelmében pedig a gyógyszertár berendezése,mun-

20 kaszerei és gyógyszer-készlete,amennyiben a végrehajtást szenvedőnek azokra a gyógyszertár üzemének folytatása végett szüksége van* a végrehajtás alól ki vannak véve és ennélfogva még végrehajtást szenvedő beleegyezésével sem foglalható le.a 2,.8.pont jában foglalt fenti szabály azonban csak akkor bir jogosultsággal,ha a végrehajtást szenvedő a gyógyszertárt tovább is kezeli és az a közönség szolgálatára áll.ez a mentesség tehát nem érné el célját, sőt ennek a célnak meghiusitására vezetne,ha zárgondnoki kezelés esetében a zárgondnok a berendezést igénybe nem vehatné. Ha valamely gyógyszerész ellen csőd rendelte*, tik el,minthogy személyes üzleti jog a csődtömeg kiegészszitő részét nem képezheti,a csődleliérba fel nem vétetik és a csődtömeg által nem kezeltetik,átruházás ez esetben is akadálytalanul eszközlhető,csakhogy az átruházásból e- setleg eredő vagyoni előnyök a csődtömeget illetik és ebből keletkező magánjogi viszonyok megitélése a csődbiró - ság hatáskörébe tartozik.

21 A csődbe jutott gyógyszerész gyógyszertára az 1900,évi október hó 2.-án kelt 125?. sz.kúriai döntvény szerint be nem zárható. A gyógyszertárak elárverezésére vagy birói u- ton való eladására a /1877- X - M -sz. és a /1880. B.M. sz. rendelet tartalmaz intézkedéseket.az előbbi felhivja a biróságokat arra,hogy " valahányszor valamely gyógyszertár készleteinek elárverelése válik szükségessé,arról az illető törvényhatóságot,a részéről megkivánt intézkedések megtétele céljából,már előzetesen értesitse".a továbbiakban pedig ugy intézkedik,hogy M valamely gyógyszertár birói elárverezése esetén a gyógyszertári felszerelvények, állványok és egyéb ingóságok bárkinek eladhatók,az erősen ható gyógyszerek és készítmények,valamint a méregszerek azonban csak oly egyéneknek adhatók el,akik az ilyen szerek tartására jogsitva vannak". Az utóbbi rendelet azon eshetőségnek kikerü - lése szempontjábcl,nehogy valamely gyógyszertár személyes üzleti joga birói végrehajtás utján eladassék,azt rendeli

22 - 1/ - el,hogy " valahányszor valamely gyógyszertári jognak végrehajtási uton való lefoglalása a bíróság részéről a törvényhatósággal közöltetni fog: az illető bíróság azonnal értesítendő arról,hogy az a gyógyszertár,mely a birói lefoglalás tárgyát képezi,reál vagy személyes üzleti jogu-e, mely utóbbi esetben a biórság arról is figyelmeztetendő, hogy a személyes üzleti jog, az 187ÓÍXIV. t. -e*151» * -a értelmében,el nem adható. 1 A rendelkezései szerint a gyógyszerész elhunytával a személyes gyógyszerészi jogosítvány haszonélvezete az özvegyre száll.ha pedig az özvegy oly időben megy újra férjhez vagy hal meg,amikor a gyermekei még kiskorúak,akkor a jogosítvány haszonélvezete nagykorúságukig a gyermekekre száll, ilyenkor ugy az özvegy,mint a kiskorú gyermek gyámja,ez utóbbi a gyámhatóság meghallgatása mellett,a fenti törvény 129- ~ának megfelelőleg okleveles kezelőt tartani köteles.ezen esetekben a jogosítvány át nem ruházható. Ha pedig a törvér^es haszonélvezeti idő lejár

23 vagy ha haszonélvezetre jogosított örökös nem marad,a személyes üzleti jogsitvány engedélyezése szintén a fenti törvény l^li..-ának utolsó bekezdésében foglaltak alapján történik. Aki ilyen megüresedett jogosítvány elnyeréséért folyamodik,valamint az is,aki oly helyen kiván önálló gyógyszertárt felállítani,ahol esetleg beszüntetendő fiók-gvógyszertár van,tartozik kérvényében határozottan kijelenteni* vajon a meglevő gyógyszertár, illetőleg a fiók-gyógy szert ár készletét és felszerelését hajlandó -e becsáron átvenni vagy sem.az oly kérvény,melyben az átvételre nézve határozott kijelentés nem foglaltatik,nem vétetik figyelembe. A Tv ában foglalt intézkedések azonban nem fedik a mai joggyakorlatot,amennyiben ma nincs kizárva az,hogy a személyes jogosítvány az özvegy vagsr a kis - korúak gyámja által,más arra képesített gyógyszerészre átruházható legyen.err61 intézkedik a 9^4-1/1890.B.M.sz,elvi jelentőségű döntvény is,mely szerint az átruházás a jogosítvány tulajdonosának halála után csak akkor engedélyez-

24 - 19% het5,ha hitelesen bebizonvit tátik,hogy az elhunyt személyjog~tula jdonos még életében szándékolta a jogot átruházni s ez irányban már tényleg lépéseket is tett. Az évi 22.37^'S.M. sz. rendelet 21..-a szerint,ha a gyógyszerész jogositványát többé gyakorolni nem akarja,vagy ezt bármi okból kifolyólag nem tud ja,a törvényhatóság addig,mig a fentforgó akadályok megszűnnek: a jo - gositvány hatályon kivül helyezése iránt határozat hozatik vagy a jogositvány esetleg másnak adományoztatik,tartozik a gyógyszertár szakadatlan működtetése érdekében épp ugy intézkedni,mint azt a közegészségügy rendezéséről szóló törvény ának utolsó bekezdése rendeli: valamely gyógyszertár hely te len, szabályellenes kezelése esetében a törvényhatóság a gyógyszertár részére kezelőt illetve uj keze 15t rendel. Eddig a személyjogú önálló gyógyszertárakat tárgyaltuk,foglalkozzunk most az úgynevezett fiókgyógyazertárakkal. Az 187ó:XIV.t. -c ának els5 bekezdése a

25 - 20. fiók és házi gyógyszertárak engedélyezéséről együttesen intézkedik.e szerint " fiók és házi gyógyszertárak a szükséghez képest a törvényhatóságnak meghallgatásával a belügyminiszter által engedélyezhetek és a szükség elenyészté - vei vagy anya gyógyszer tárnak ottani felállításával megszüntetendők. "A joggyakorlat szerint ez az egy mondatba fog - lalt rendelkezés bővebb körülírást igényel,mert igy zavarra szolgáltat okot. igy például a rendelkezésből az is ki - olvasható,hogy valamely engedélyezett házi gyógyszertár.. " anya gyógy szer tárnak ottani felállításával megszünteten - d5 ",holott ez a megszűnési ok csakis a fiókgyógyszertárra vonatkozik,mig szükséghez képest felállított házi gyógyszertár csakis a " szükség elenyésztével " szüntetendő meg. A 22.37^/l88% 3Z. rendelet 5* * szerint fiók-gyógy szert ár felállítását gyógyszerész csak oly he «lyen kérheti,amely gyógyszertára forgalmi köréhez tartó - zik.ha azonban valaki ezen helyre önálló gyógyszertár engedélyezéséért folyamodik és kellőleg kiderittetik,hogy a fiók#gyógyszertarhoz tartozó terület elvonása által az a -

26 nva gyógy szert ár felállítása veszélyeztetve nem lesz és hogy ennek folytán a kért önálló gyógyszertár engedélyezhető: a fiók-gyógyszertár pedig megszűnik azon a napon, amelyen az uj gyógyszertárt a közforgalomnak megnyitották. Az igy megszűnt fiókgy égy szertár berendezését,felszerelését és anyagkészletét az uj önálló gyógyszertár tulajdonosa becsértékben tartozik átvenni,illetve kötelező okmányban tartozik nyilatkozni a felől, hogy átvételére hajlandóé vagy sem. A fiókgyógyszertár elkülönítve el nem adható, sem át nem ruházható, csakis az. anyagyc gy szert árral együtt. A fiőkgyógyszertárat önállósítani nem lehet,<5e ha valaki oly helyen akar önálló gyógyszertárat felállítani,ahol fiókgyógyszertár van,ez ép azon az alapon történhetik,mint más uj gyógyszertár felállítása./: 22.37O/I883.B.M. sz.rendelet 15..:/ A reáljogú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertár tulajdonjoga a reáljogu gyógyszertár eladásakor az uj vevőre száll át,akár gyógyszerész a vevő,akár nem.

27 Ha azonban a gyógyszertáp megszerzője nem okleveles gyógyszerész,akkor ugy az anya-,mint a fiók-gyógyszertár számára okleveles kezelőt köteles tartani. /* 9^7/1895* B- M.sz.rendelet. ' / Ezideig tárgyalt gyógyszertárak a nyilvános gyógyszertárak főcsoportjába tart óznak,a nem nyilvános gyógyszertárak csoportjába a helyőrségi,a házi és a kézi gyógyszertárakat soroljuk. Tárgyalásunk során a helyőrségi / katona-korházi / gyógyszertárakat figyelmen kivül hagyjuk,mi vei a - zok a katonai egészségügyi igazgatás körébe tartoznak. A házi gyógyszertárak felállitására vonatko - zó szabályokat az 187ó :^^V» t»-c.-nek általunk már tárgyalt 155* - a tartalmazza. A z 1776/1875* s z re nde le t szerint a házi gyógyszertárakat épp ugy fel kell szerelni,mint más rendes gyógyszertárakat,de gyógyszereket rendes körülmények között csak azon kör személyeinek szolgáltathat ki.amelvnek számára engedélyeztetett,pl. a bánya munkásainak,a

28 kórház betegeinek,az uradalom személyeinek stb. Más orvos r-ideletére csupán életveszélyes esetekben köteles gyógyszert kiszolgálni.ugyanilyen intézkedést tartalmaz az 1895* évi B.M.SZ. rendelet is.e szerint a házi gyógyszer - tárakban a magyar gyógyszerköny vben felsorolt gyógyszerek tarthatók s miután a házi gyógyszertárak mindenkor csak egyes telepek,vállalatok,gyárak,uradalmak stb. részére engedélyeztetnek,a csakis orvos által kezelendő házi gyógyszertárakból a gyógyszerszükséglet kizárólag az illető vállalat,telep,gyár,uradalom stb. alkalmazottai és hozzátartozói részére szolgáltatható ki. A kézi gyógyszertárak engedélyezésére vonatkozó eljárás szintén a Tv.. -ában foglaltatik* " Ott, ahol gyógyszertár nem létezik,az orvosok kézi gyógyszertár tartására a törvényhatóság első tisztviselője által Ijogosithatok,kötelesek azonban az e részbeni szabályokhoz alkalmazkodni A kézi gyógyszertári jogositvány nem csakhogy azon egyén részére,hanem egyszersmind csakis azon hely vagy

29 - 2l\. - községe soport részére lehet ér vényes, amely re nézve az a~ datik. /í 55*820/1885* S.M. sz. rendelet. ' / A kézi gyógyszert árakat részletesen a 89*000/ 1910.B.M. sz. rendelet szabály ózza, mely szerint a kézi gyógyszertár,ha ugyanott önálló vagy fiók-gyógyszertár engedélyeztetik,megszűnik, /* * / s az igy megszűnt gyógyszertár készlete és felszerelése az uj gyógyszertár birtokosa által becsáron átveendő. /í )i..s/ A kézi gyógyszertár jogositványa csak azon helyre szól,ahova az engedélyeztetett és igy birtokosának más községbe való letelepedésével érvényét veszti. /: 5* * : / A rendelet 8. és 9* faiban felsoroltakon kivül más gyógyszereket a kézi gyógyszertárban tartani nem szabad /* 10..:/ és minden kiszolgált gyógyszerrel szabálysze** rű rendelvény állitandó ki,amelyet a félnek kell átadni. /: 18.$. '/ A gyógyszertári jogosítványok tárgyalása után lát ha tjük, hogy a gyógyszertárak jellegei egymással nem e- gyeznek meg s a jellegükben mutatkozó különbségek alapján

30 tulajdonságaik szerint a gyógyszertárak az el5z5kben tárgyalt csoportokba sorozhatok.. Gyógyszertárak felállitása,átruházása és bérbeadása. Uj gyógyszertár felállítását a Tv. 15? L. «s, sze** rint a törvényhatóság meghallgatása után a belügyminiszter engedélyezi.felállitás engedélyezéséért valamely község és okleveles gyógyszerész folyamod ha tik, mely utóbbi esetben az illető község véleménye mégha Ugatandó. Az engedély csak akkor tagadható meg,ha tekintettel a népesség számára,az ott már fentálló gyógyszertárakra s a helyi viszonyokra ke11sen kimutattatik,miszerint az uj gyógyszertár annyira

31 felesleges,"hogy az ily uton megszaporodott gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné. Az engedélyért folyamodó köteles azon város - részeket vagy községeket,melyek majd az újonnan felálli - tandó gyógyszertár forgalmi körét képezik,szabatosan megjelölni, tartozik továbbá a kérvény indoklásán felül a törvényes min^sitvényt és az egyéni megbízhatóságot is kimutatni. E célból a folyamodványhoz csatolni kell* a gyógyszerész oklevelét eredetben vagy hitelesített másolatban, B./ eddigi foglalkozásáról készitett kimuta - tást C./ erkölcsi bizonvitványt és D./ a tiszti foórvos által kiállított egész - ségi bizonyítványt. A )j.6)4.8/1915. B.M. sz» rendelet a megkivánt egészségi bizonyitványok tekintetében ugy intézkedik,hogy az egészségi bizonyítványokat annak a törvényhatóságnak tisz«* ti foorvosa tartozik kiálli tani, amely törvéi^hatóság teríi-

32 - 2? -. létén az érdekelt folyamodó állandó lakással bir. k folyamodványban nem lehet vagylagosan több helyre jogosítványt kérni,ha pedig egy folyamodó külön beadványokban ugyan,d több különböző helyre kér jogosítványt, ha kérelmei közül egy teljeáfctetik,a többi beadványa érdekében folyamatba tett tárgyalást be kell szüntetni. Ha valamely községben egy gyógyszertár felállításáért gyógyszerészeken kivül a község is folyamodik, erre az esetre a 22.57^/l883»B.M, 3?.» rendelet ugy intézkedik,hogy " ahoz képest,amint az ügynek kezdeményezésére a mozgalom egyik vagy másik irányban előbb indult meg,a belügyminiszter esetről-ssetre határoz a felett,hogy a Tv.l^lj... -ának a./ vagy b./ pontja szerint lesz - e to«vábbi eljárásnak helye." Az idezett törvenyhely szerint & / hogj^ha valamely község folyamodása alapján a gyógyszertár felállítása engedélyeztetett,az iránt,hogy a községben a gyógyszertár felállitasanak joga kinei engedélyeztessék,a törvényhatóság első tisztviselője által kösétstt pályázat után és

33 az érdekelt község mégha Ugatásával, a közigazgatási bizottság határoz a. ez a határozat a belügyminiszternek jelen - tendo,b./ okleveles gyógyszerész folyamodása esetén az illet 3 község véleménye meghallgatandó. Több folyamodó esetén csak azon kérvények vétetnek figyelembe,melyeket oly időben nyújtottak be,amikor a tárgyalás kedvező vagy kedvezőtlen kimenetelére biztos következtetést vonni még nem lehetett.községek és városok véleményadása szempontjából ugyancsak az előbb idézett rendelet )}...-a a mérvadó,mely szerint,ha a jogositvány az 1876*XIV.t. -c.13 li. -a a./ pontja szerint adományoztatik, kis és nagy községekben,valamint rendezett tanácsú városokban, több hasonló minősitésü pályázó esetében,a község illetve a város véleménye a dönt*? s ez csak az esetben mellőzendő,ha ellene alapos kifogás tehető.szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokban,a közigazgatási bizottság a jogsitványt a törvényhatóság meghallga - tása nélkül adományozhat Ja,az egészségügyi bizottság véleménye azonban,ha azt a közigazgatási bizottság tagjai kö-

34 zül valaki ki ván ja, mégha Ugatandó. Az a gyógy szerész, a k.i a jogosítványt elnyerte, a gyógyszertárt egy éven belül tartozik felállitani,mert különben a 2 2, s z * rendelet 6..-a értelmében jogosítványa elévültnek tekintetik. Uj gyógyszertár helyének meghatározásánál,valamint áthelyezésnél a fenti rendelet 8».-ánalr 5*bekez - dése szerint mindig szem előtt tartandó az,hogy " a gyógyszertár községi intézmény és azért ott,hogy egy városban vagy községben több gyógyszertár van,ezek nem egymás mellett,hanem elszórva ugy helyezendok el,hogy a város illetve a község bármely részéről egyik vagy másik gyógyszertár könnyen elérhető legyen." Á 10.. podig kifejezetten kimond ja,hogy a gyógyszertártulajdonos csak egy gyógyszertárt kezelhet és- egy gyógyszerész csak egy személyes üzleti jogosítványt nyerhet. Még fel nem állított uj gyógyszertár személyes joga át nem ruházható.az átruházást a T v. 1^1.. -a szerint a belügyminiszter engedélyezheti figyelemmel a ra,

35 ~ 30 - mely szerint gyógyszertárt csak az kezelhet,ki az ország területén érvényes gyógyszerész-tudori vagy mesteri oklevéllel van felruházva.az átruházásért az átadónak és átvevőnek együtt kell folyamodniok,az ut'bbi pedig a törvényes minősitést és a megbizhatóságot az előirt módon tartozik igazolni. ; Azon körülmények megszüntetésére,hogy igen sok esetben az a törekvés érvénye sül,miszerint a gyógyszertári berendezés és felszerelés eladásának leple alatt maga a jogositvány adassék el,ami pedig a Tv. l^l.. -ának rendelkezése szerint el nem adható és nem hagyományozható, az évi N.M.M. sz. rendelet felhivja a törvényhatóságok első tisztviselőjét,hogy a hozzájuk beérkező átruházási kérvényeket ne osak a törvényess ég,hanem az átruházás inditó okaira és körülményeire nézve is birálják el.oly e - setekben pedig,midőn tudomásukra jut,hogy az átvevő a berendezésre és felszerelésre tulajdonjogot szerzett s magát még az átruházás törvényes engedélyezése előtt tulajdonosként szerepelte ti, haladéktalanul vizsgálatot kell ind it a ni.

A lakosság nyilvántartása

A lakosság nyilvántartása A lakosság nyilvántartása Fő témakörök: 1. Történeti áttekintés 2. Az anyakönyvi nyilvántartás 3. Az állami népesség-nyilvántartás 1. Történeti áttekintés A személyi nyilvántartások kialakulása az állami

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAGOK 2009. KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz

HÁTTÉRANYAGOK 2009. KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz HÁTTÉRANYAGOK 2009 KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz AZ ELŐADÁSOKON ELHANGZOTTAK VIZSGAANYAGNAK SZÁMÍTANAK! Irodalom: Kaponyi Erzsébet: Fejezetek a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogából Aula Kiadó, Budapest,

Részletesebben

CSALÁDJOGI KÖNYV: A házastársi közös lakás használatának rendezése

CSALÁDJOGI KÖNYV: A házastársi közös lakás használatának rendezése Szerkesztőbizottsági javaslat CSALÁDJOGI KÖNYV: A házastársi közös lakás használatának rendezése A házastársi közös lakás használatára, az azzal való rendelkezésre, végül a lakáshasználat rendezésére speciális

Részletesebben

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok?

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok? 1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? - Alkotórész a fő dolog jogi sorsában osztozik. A dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Közigazgatás tb adó kérdések és válaszok. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Közigazgatás tb adó kérdések és válaszok. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Közigazgatás tb adó kérdések és válaszok TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Közigazgatás tb adó kérdések és válaszok ISBN 978-963-08-9207-0

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Családjogi kérdések és válaszok. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Családjogi kérdések és válaszok. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Családjogi kérdések és válaszok TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Családjogi kérdések és válaszok ISBN 978-963-08-9205-6 Komplett kivitelezés:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás

EURÓPAI FÜZETEK 26. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Közvetlen adóztatás az Európai Unióban. Adózás EURÓPAI FÜZETEK 26. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Szabó Tímea Molnár Gáspár Endre Közvetlen adóztatás az Európai Unióban Adózás A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr.

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. Kőfalusi Eszter 1 A kötelezetti pertársaság egyes kérdései a fizetési meghagyásos

Részletesebben

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban Tóth Árpád gyakrabban (20 esetben) Pozsony nevével találkozunk, ráadásul jellem zően tekintélyes patríciuscsaládok (például a nagykereskedő Birnstingel, Freyburg, Royko, Zechmeister vagy a szűcs Thekusch

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak Jogi ismeretek Az alkotmányjog, az államigazgatási jog A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak A múltban a spontán kialakuló, formálódó szokások, magatartásformák idővel szokásjoggá

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások A lakásszövetkezetek gazdálkodásában 2004. január elsejétől számot tevő változás következik be. A változások alapvetően az Áfa-törvény és az egyéb

Részletesebben

Az egyablakos ügyintézés modelljei

Az egyablakos ügyintézés modelljei Az egyablakos ügyintézés modelljei Kasza Péter Ferenc z Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36.o. a továbbiakban:

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE Változások a gyámság szabályozásában, különös tekintettel a gyámrendelésre Mottó: A gyerekben az a csodálatos, hogy rendkívül igazságszerető, és a saját személyére kedvezőtlen döntéseket

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

2001. évi XVI. törvény

2001. évi XVI. törvény - 1-2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben

80. A feljelentés féh'etétele.

80. A feljelentés féh'etétele. 1756 Kbp. VIII. A csendőr személyes helyzete a kat. igazságszolg.-b. i " 79. Az ügy áttétele. Az illetékes parancsnoki döntés ötödik lehetősége az lehet, hogy az illetékes parancsnok a maga illetéktelenségének

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 25. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar diplomák értéke az Európai Unióban. Személyek szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 25. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Hudák Annamária Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A magyar diplomák értéke az Európai Unióban Személyek szabad

Részletesebben

I. FEJEZET A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

I. FEJEZET A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I. FEJEZET A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben