S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC.."

Átírás

1 i. s^u- 7tt " e t f A ~ t / 5Vrt-t»HS - «~ e^tix^jw - S.^*V"~ «. «. \)t. - \wa^-veac - Y^v0kA^-J w r *A. KQ?. TC.. 0^<#c\cv^v A»WV/»MV «% \fv^ *

2 A DEBRECENI MrKIR. TISZÁ ISTVÁN TÖDOMÁNYC6YETEM j JOG-ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARA., Vt/i^SLszáai. Érk: 19 é v J M j y o. hó n. Eiőírat: drti, nullákig, Utóirat. U.*. : fi/. 0SLL. fal lji. % ^ i i

3 - X - Doktori értekezés a magyar közigazgatási jogból. A gyógyszerészet szabályozása. Bea&ja: jogszigorló.

4 Ff x? > 3 r

5 - XX - irodalom: Az évi XIV.törvény-cikk a közegész «. ségügy rendezéséről. Tamássy Károly: A gyógyszerészet története# Br.fieisz Mór: A közegészségügyre vonatkozó törvények, rendeletek',birósági határozatok és dönt vények rendszeres gyűjteménye. Dr.Márffy Ede: Magyar közigazgatási és pénzügyi jog* Br.Cbyser Kornél - Dr.Atzél llemér: Az e- gészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye. Kmety Károly: 4 magyar közigazgatási és pénzügyi jog kézi könyve.

6 - 1 - Bevezetés. Hazánkban a közegészségügy intézése állami felaőat,mely alatt az értendő,hogy a közegészségügy minden ágában,igy a gyógyszerészetben is,az intézkedés,felügyelet és ellenőrzés az államigazgatás hatáskörébe tartozik. A közegészségügy rendezéséről az 1876:XIV.t.- c. intézkedik.e törvény XVI, fejezete alapján épült fel a hazai gyógyszerészet mai rendszere s e szerencsésen megalkotott törvénynek köszönhető az az előkelő hely,amelyet hazánk a kulturállamok gyógyszerészetei között elfoglal. Vessünk egy rövöd pillantást a múltba,hogy jutottunk el az első általános rendelkezésektől a gyógyszerészet mai jogállásáig.

7 - 2 - Az első polgári gyógyszertár eredete igen homályos.régi,de nem hitáles forrás szerint 13^3* évben már lakott Budán egy Péter nevű " physicus et apothecarius ".Ennél az adatnál megbizhatőbb az 1^l6. december hó 2.-án kelt okirat,amely magister Gekminus,apothecarius domini regis nevéről tesz em«litést.a budai jogkönyv,melynek szerkesztését 12Ul -ben kezdték meg," Von der Apotheker " cimü fejezetében a gyógyszerészekről s ez intézkedésekből kitűnik,hogy a gyógyszerésze te t a középkorban városi törvények szabályozták,a felügyeletet pedig a városi tanács gyakorolta. A gyógyszerészet szabályozására vonatkozó első általános rendeletet ben adták ki.ez a többek között már arról is intézkedik, hogy a gyógy szertárakat i- dónként szakértői vizsgálat alá kell vetni. 156k -ben I. Ferdinánd adott ki a gyógyszerészi gyakorlat szabályozására rendeletet,amelyet I.Rudolf ben megerősitettferdinánd pedig kibővitett.e szabályzat értelmében gyógyszertárt csak az vezethet,aki egy

8 - 5 - orvos és két gyógyszerészből álló vizsgálók előtt a vizsgát sikerrel letette. Vizsgálatra csak az volt bocs átható, aki keresztlevéllel bizonyitotta,hogy római kathólikus vallású és a négy " tyro / inas / évet kitöltötte.ha a vizsgát sikerrel állotta ki,esküvel kehett megfogad ni, hogy a gyógyszerek kiszolgálásában lelkiismeretes lesz,csakis romlatlan anyagokat szolgáltat ki,magasabb árat a szokottnál nem szed, ártalmas bels5 szereket és mérgeket orvosi rendelet nélkül senkinek sem ad és végül,hogy érvágást sem nem rendel,sem nem végez. A rendelet intézkedései szerint az özvegyek férjük elhunytával folytathatták a mesterséget,azonban fel» esketett provisort kellett alkalmazniok. Az első polgári gyógyszertárakat a szabad királyi városok autonómiájuk alapján maguk állitották fel s a- zokban a városi tanács által választott és felesketett gyógyszerészeket alkalmaztak,akiket a befolyó jövedelemből évi fizetéssel láttak el.ezen úgynevezett városi gyógy szert árak felett a felügyeletet a városi tanács gyakorolta.a városok

9 - h - gyógyszerfelállitási jogát a XVIII.század folyamán a helytartótanács,sot a király maga is többször me gs értet te, amenynyiben egyes városok területére gyógyszertár felállítási jogosítványt adományoztak.e cselekményekben a szabad királyi városok féltékenyen örzött önkormányzati jogaik csorbitását látták s e jogaik megvédésére még a pereskedéstől sem tartózkodtak.egy ilyen valószinüleg megnyert per esetéből kifolyólag a helytartótanács rendeleti uton kimondta,egyúttal tehát el is rendelte és el is ismerte,hogy a gyógyszerekkel való kereskedés a szabad királyi városok tulajdonjoga s ebből e- redt az,hogy még a későbbi időkben ott is,ahol már volt gyógyszertár,a király és a helytartótanács mindig csak a város e- lőzetes megkérdezésével adományozták az uj jogositványt# X XVIII. századig hazánkban csak elvétve volt magántulajdonban levő gyógy szertár. Szék eredete ott keresendő,hogy a XVI.századtól kezdve az ország főurai közül is többen állitottak fel birtokaikon udvari gyógyszertárakat s ezeket felesketett gyógyszerészeknek adták kezelésbe szabadforgalmi joggal s a gyógyszerészt természetbeni járulékokkal

10 - 5 - javadalmazták. Idők folyamán gyakran előfordult az is,hogy a gyógyszertárakat a jogbirtokosok bizonyos összeg befizetése ellenében a házzal együtt a gyógyszerészek tulajdonába 9 átengedték s mivel e jogosítványok rendszerint nem ad personam szóltak,ezek voltak az első reális vagy radikális jogo~ sitványok ben Mária Terézia felhívta a vármegyéiket,hogy területükön legálább egy gyógyszertárt állítsanak fel.ebből az következtethet8,hogy a helytartótanács jogadományozása kezdetben csakis megyei gyógyszertárakra, terjeszkedett ki s csak később terjesztették ki a városokra is. * Bár Magyarországon a gyógyszerészet sohasem volt szabad ipar,ennek gyakorlása kezdettől fogva engedélytől függött,úgyhogy bizonyossággal állitható az,hogy nálunk a gyógyszerészet? bölcsőjétől fogva a mai napig az úgynevezett koncessziós rendszeren épült fel,mégis a felügyelet meglehetősen laza volt és egységnélküli,mert hiszen a felügyeletet az egyes városok tanácsának tagjai gyakorolták,nem alkalmazkodtak általános szabályhoz,hanem saját maguk belá-

11 - 6 - tása és lelkiismerete szerint látták el e feladatukat.ennek a berendezkedésnek akart véget vetni a helytartótanács,annál is inkább,mivel a városi és uradalmi gyógyszertárak eladása, valamint a helytartótanács jogadományozásai révén a magántulajdonban lev5 gyógyszertárak évről-évre szaporodtak s igy értheti,hogy ezzel arányban az ellenérzés és a felügyelet is lazább lett. A gyógyszerészet tulajdonképpeni rendezése a helytartótanács feállitásával kezdődik ben elrendel*, ték a gyógyszertárak összeirását,a gyógyszertár-vezetők felesketését s szakismereteikben való jártasságuk igazolására a tanulmányaikban való kikérdezést. Ebben az időben jogositványok között különbségek nem voltak,amennyiben minden gyógyszertárt magántulajdonnak, jogi vagy természetes személy birtoklásának és eladhatónak tekintették. A jogosítványok közötti különbségek kérdését a helytartótanács 1799-ben intézte el,amikor elrendelte, hogy ez évtől kezdve azok a gyógy szertárak,amelyeknek enge-

12 - 7 - délyezési okmányában az " ad personam " bennefoglaltatik, tehát csakis meghatározott személyre szól,személyes jogositványu gyógyszertáraknak tekintendők s mint ilyenek el nem adhatók,nem hagyományozhatok és nem örökölhetok.ezekkel szemben a többi gyógyszertárak realjoguaknak tekintetnek és magántulajdon jellegével birnak. Az érdekeltek ezt a rendelkezést nem tartották be,ezért a helytartótanács 1827-ben végérvényesen ki~ mondta,hogy ezentúl csakis személyes jogositványok nyerhetek, két évvel később pedig szigorúan megismételte a személyes és real jogositványok megkülönböztetésére vonatkozó korábbi rendeletét.ez a rendelet meghagyta az özvegyet ujabb fér jhezmeneteléig,a le származó lat pedig nagykorúságukig a haszonélvezetben,de a jogositvány az azzal felruházott elhalálozásával már az államira, szállt vissza.ennek a rendelkezésnek már volt némi foganata,de azért még a későbbi időben is találkozunk ezzel ellentétes gyakorlattal: amennyiben nem egyszer előfordult,hogy a törvényhatóságok tudtával és beleegyezésével a személyes jogositványok átruházása a szol-.

13 m. Ps gabiró előtt kötött jogügylet alapján történt meg. Ilyen ecsetekben egyetlen feltétel az volt,hogy az eladó az illető községnek bizonyos összegű engedélydijat fizessen. Ezek a rendelkezések a közegészségügynek a XIX.században történt reformjáig érvényben maradtak. 4z első magyar minisztérium a gyógyszerésze~ tet a kereskedelmi tárca hatáskörébe utalta,mint közegészségügyi intézményt,az ügyek intézésére pedig külön szakosztályt állitottak fel,amelynek előadója gyógyszerészeti képe* sitéssel biró volt ben illetőleg 1857-ben felhivták az öszszes gyógyszerészeket engedélyokmányaik felmutatására s min* den olyan gyógyszertárt,amelynek jogosítványába az " ad per«sonam " és az eladás tilalma világosan kiirva nem volt,real. joguaknak nyilvánitották,az összes többi gyógyszertárt személyjogunak jegyezték fel.ezekre nézve kihirdették,hogy sem el nem adhatók,sem át nem ruházhatók és bár az özvegy férjhezmenete léig,illetve elhalálozásáig haszonélvezetben ma - radt,ha képesitett provisort alkalmazott,maga a gyógy.-.

14 ' szertári jog a jogosítvánnyal felruházott elhalálozásakor feltétlenül az államra szállt vissza. Ez a gyakorlat 1859-ig maradt érvényben.ekkor ugyanis Ausztriában uj ipartörvény lépett életbe,melynek «ai az iparüzletek eladását és bérbeadását megengedték az üzlettulajdonosoknak.ezt a fordulatot a gyógyszerészek,miután már 1850-ben a gyógyszereszek az iparüzok közé soroztattak,arra igyekeztek felhasználni,hogy ezt a jogot saját részükre is kieszközöljék.e célból felségfolyamodással éltek,amelynek eredményeként 1865-ben megjelent felségrendelet megengedte,hogy a személyes jogosítvánnyal felruházottak,valamint ezek özvegyei és örökösei a gyógyszertár üzlet jogát ke 115 képességgel birc gyógyszerészekre bármikor átruház has sák.ez a rerídelet a közegészségügy rendezésérdi szolo 1076:XIV,t. -c. életbeléptetéséig érvényben is maradt.

15 - lü - gyógyszertári jogositványok osztályozása. A közegészségügy általános rendezésére irányuló munkálatok 1869-ben indultak meg s ezeknek eredménye as 1876 évi XIV.törvényeikk,amely a gyógyszerészet terén is jelentős változásokat hozott létre: a gyógyszerészét mai rendszerét ez a törvény épitette fel. ^ gyógyszertárakat jogilag a törvény a minösiti* " Á gyógyszertárak gyógyszerészi szakértők által állami engedély folytán felállított közegészségi intézetek s mint ilyenek az iparüzletek sorába nem tartoznak." Az által,hogy kimondja azt,miszerint a gyógyszertárak köze - gészségi intézmények,éles határt is von,amely a gyógyszer-

16 tárakat ugy a kereskedésektol,mint az ipa rüz letektől el ~ választja.bár a gyógyszerész működése közben gyakran vé - gez oly tevékenységet,amely a kereskedői és az ipari foglalkozáshoz hasonló,mégis a törvény a gyógyszerészetet sem iparnak,sem kereskedelemnek nem minősiti, hanem közegész - ségügyi intézmény jellegével ruházza fel.ezt nyilvánitja ki a 28.^15/1886. sz. rendelet is,melyszerint " a gyógyszerészet az állam felügyelete alatt álló közegészségügyi intézmény s mint ilyen az iparüzletek közé nem tartozik,minélfogva a gyógyszerész iparosnak nem tekinthető 11. A gyógyszertárak két csoportba oszthatók* nyilvános és nem nyilvános gyógyszertárak.a nyilvános gyógyszer* tárak a gyógyszereket az igénylő közönségnek kiszolgáltat - hatják,sőt a gyógyszereknek szabályszerű kiszolgáltatása a nyilvános gyógyszertárakra nézve egyaránt kötelező. A nem nyilvános jellegű gyógyszertárak gyógyszert mindenki részére nem szolgáltathatnak ki,csupán azon a kereten belül,amely a nem nyilvános jellegű gyógyszer - tárak felállításának engedélyezésével egyidejűleg megálla-

17 pitást nyert. A nyilvános gyógyszertárak lehetnek reáljoguak és személyjoguak.a reáljogu gyógyszertárak csoportján belül pedig megkülönböztetünk: egyszerű reáljogu és törzsreáljogu gyógy szert árt. Az előbbiek azok a gyógyszertárak, amelyek 1851 előtt állittattak fel s az engedélyezési okmányukban határozottan nem mondatott ki,hogy az illető gyógyszertár személyes jogú,továbbá ha tulajdonosuk évi december havától számitott két éven belül a reáljogra való igényét bejelentette. Törzsjogu gyógyszertárak azok a reáljogositványu gyógy szertárak,amelyek a cs.és kir.bel - és kereskedelmi miniszter 151/1856. sz. rendeletében megszabott eljárás szerint 1 valamely ingatlannal együtt s attól elvá - laszthatatlanul voltak telekkönyvezhetők. Az egyszerű reáljogositványu ingónak tekintendő s mint ilyen telekkönyvi feljegyzés tárgyát nem képezheti,ezzel szemben a törzs-reáljogu gyógyszertárak a velük összefüggő ingatlanok telekkönyveinek C.lapjára téi^yleg

18 fel is vannak jegyezve.eat a különbséget domboritja ki a m.kir.közigazgatási ÖirÓ3ág 1901 évi 9Slj2.P.számú határozat a, me ly s z e r int " a gyógyszertári reáljog sem ingatlan (iolgot,sem valamely ingatlanhoz tartózó jogot nem képez" és a 11.78/ju/ 18B7 * B M. sz. rendelet, amikor azt mond ja,hogy " csak azon reál-iparok képezik telekkönyvi bekebelezés tárgy át, amelyek ingatlannal elválaszthatatlanul egybekapcsolva vannak ",szintén a kétfajta jogositvány közötti különbséget világit ja meg.e rendelet a továbbiakban pedig azt is me gállap it ja, hogy " miután oly reál jogú gyógyszertárak,amelyek engedélyezésük alkalmával fekvoséggel elválaszthatatlanul összekötve lettek volna,hazánkban nem léte znekí ennélfogva a gyógyszertárak reál joga telekkönyvi bekebelezésnek tárgyát nem képezheti A re ál jogú gyógyszertárak a Tv.l3ö. ~a szerint szabadon eladhatók,örökölhetek és hagvománvozhatók.a 132. szakasz pedig azt mondja ki,hogy reáljogu gyógyszertár e- zentul már nem adományozható. ^ B.M. sz, rendelet 19» értelmé-

19 - ÍJ; - ben a reáljogu gyógyszfl'tár eladása,valamint a bérlik személyében történt változás a hatóság által esetrsl-esetre, be sem várva az évi vizsgálatokat,azonnal be jelentendő. A nyilvános gyógyszertárak másik csoportjába a személyjogu gyógyszertárak tart óznak,melyek önálló és fiók gyógyszertárak lehetnek.e gyógyszertárakat pontosan az 57. 5!lB/18B5. B. M. s z. re nd e le t határozza meg, mely szerint " személy jogú ma minden gyógyszertár, melynek engedélyezési okmányában a re ál jogosítvány megadása határozottan kitéve nincsen ".Az egészségügy rendezéséről szóló törvény 1^1» -a szerint " a gyógyszertár személyes joga a jogo - sitvánnyal felruházott személyéhez van kötve és az ilyen jogositvány el nem adható és nem is hagyományozható ",de átruházható. Az 1883 évi B.M. sz» rendelet llí.. -a szerint a gyógyszertári üzleti jog,miután a jogositvány - nyal felruházottnak személyéhez van kötve,törvény szerint végrehajtás tárgya nem lehet.az I9O8SXLI. t. -e.2. -ának 8. pont ja értelmében pedig a gyógyszertár berendezése,mun-

20 kaszerei és gyógyszer-készlete,amennyiben a végrehajtást szenvedőnek azokra a gyógyszertár üzemének folytatása végett szüksége van* a végrehajtás alól ki vannak véve és ennélfogva még végrehajtást szenvedő beleegyezésével sem foglalható le.a 2,.8.pont jában foglalt fenti szabály azonban csak akkor bir jogosultsággal,ha a végrehajtást szenvedő a gyógyszertárt tovább is kezeli és az a közönség szolgálatára áll.ez a mentesség tehát nem érné el célját, sőt ennek a célnak meghiusitására vezetne,ha zárgondnoki kezelés esetében a zárgondnok a berendezést igénybe nem vehatné. Ha valamely gyógyszerész ellen csőd rendelte*, tik el,minthogy személyes üzleti jog a csődtömeg kiegészszitő részét nem képezheti,a csődleliérba fel nem vétetik és a csődtömeg által nem kezeltetik,átruházás ez esetben is akadálytalanul eszközlhető,csakhogy az átruházásból e- setleg eredő vagyoni előnyök a csődtömeget illetik és ebből keletkező magánjogi viszonyok megitélése a csődbiró - ság hatáskörébe tartozik.

21 A csődbe jutott gyógyszerész gyógyszertára az 1900,évi október hó 2.-án kelt 125?. sz.kúriai döntvény szerint be nem zárható. A gyógyszertárak elárverezésére vagy birói u- ton való eladására a /1877- X - M -sz. és a /1880. B.M. sz. rendelet tartalmaz intézkedéseket.az előbbi felhivja a biróságokat arra,hogy " valahányszor valamely gyógyszertár készleteinek elárverelése válik szükségessé,arról az illető törvényhatóságot,a részéről megkivánt intézkedések megtétele céljából,már előzetesen értesitse".a továbbiakban pedig ugy intézkedik,hogy M valamely gyógyszertár birói elárverezése esetén a gyógyszertári felszerelvények, állványok és egyéb ingóságok bárkinek eladhatók,az erősen ható gyógyszerek és készítmények,valamint a méregszerek azonban csak oly egyéneknek adhatók el,akik az ilyen szerek tartására jogsitva vannak". Az utóbbi rendelet azon eshetőségnek kikerü - lése szempontjábcl,nehogy valamely gyógyszertár személyes üzleti joga birói végrehajtás utján eladassék,azt rendeli

22 - 1/ - el,hogy " valahányszor valamely gyógyszertári jognak végrehajtási uton való lefoglalása a bíróság részéről a törvényhatósággal közöltetni fog: az illető bíróság azonnal értesítendő arról,hogy az a gyógyszertár,mely a birói lefoglalás tárgyát képezi,reál vagy személyes üzleti jogu-e, mely utóbbi esetben a biórság arról is figyelmeztetendő, hogy a személyes üzleti jog, az 187ÓÍXIV. t. -e*151» * -a értelmében,el nem adható. 1 A rendelkezései szerint a gyógyszerész elhunytával a személyes gyógyszerészi jogosítvány haszonélvezete az özvegyre száll.ha pedig az özvegy oly időben megy újra férjhez vagy hal meg,amikor a gyermekei még kiskorúak,akkor a jogosítvány haszonélvezete nagykorúságukig a gyermekekre száll, ilyenkor ugy az özvegy,mint a kiskorú gyermek gyámja,ez utóbbi a gyámhatóság meghallgatása mellett,a fenti törvény 129- ~ának megfelelőleg okleveles kezelőt tartani köteles.ezen esetekben a jogosítvány át nem ruházható. Ha pedig a törvér^es haszonélvezeti idő lejár

23 vagy ha haszonélvezetre jogosított örökös nem marad,a személyes üzleti jogsitvány engedélyezése szintén a fenti törvény l^li..-ának utolsó bekezdésében foglaltak alapján történik. Aki ilyen megüresedett jogosítvány elnyeréséért folyamodik,valamint az is,aki oly helyen kiván önálló gyógyszertárt felállítani,ahol esetleg beszüntetendő fiók-gvógyszertár van,tartozik kérvényében határozottan kijelenteni* vajon a meglevő gyógyszertár, illetőleg a fiók-gyógy szert ár készletét és felszerelését hajlandó -e becsáron átvenni vagy sem.az oly kérvény,melyben az átvételre nézve határozott kijelentés nem foglaltatik,nem vétetik figyelembe. A Tv ában foglalt intézkedések azonban nem fedik a mai joggyakorlatot,amennyiben ma nincs kizárva az,hogy a személyes jogosítvány az özvegy vagsr a kis - korúak gyámja által,más arra képesített gyógyszerészre átruházható legyen.err61 intézkedik a 9^4-1/1890.B.M.sz,elvi jelentőségű döntvény is,mely szerint az átruházás a jogosítvány tulajdonosának halála után csak akkor engedélyez-

24 - 19% het5,ha hitelesen bebizonvit tátik,hogy az elhunyt személyjog~tula jdonos még életében szándékolta a jogot átruházni s ez irányban már tényleg lépéseket is tett. Az évi 22.37^'S.M. sz. rendelet 21..-a szerint,ha a gyógyszerész jogositványát többé gyakorolni nem akarja,vagy ezt bármi okból kifolyólag nem tud ja,a törvényhatóság addig,mig a fentforgó akadályok megszűnnek: a jo - gositvány hatályon kivül helyezése iránt határozat hozatik vagy a jogositvány esetleg másnak adományoztatik,tartozik a gyógyszertár szakadatlan működtetése érdekében épp ugy intézkedni,mint azt a közegészségügy rendezéséről szóló törvény ának utolsó bekezdése rendeli: valamely gyógyszertár hely te len, szabályellenes kezelése esetében a törvényhatóság a gyógyszertár részére kezelőt illetve uj keze 15t rendel. Eddig a személyjogú önálló gyógyszertárakat tárgyaltuk,foglalkozzunk most az úgynevezett fiókgyógyazertárakkal. Az 187ó:XIV.t. -c ának els5 bekezdése a

25 - 20. fiók és házi gyógyszertárak engedélyezéséről együttesen intézkedik.e szerint " fiók és házi gyógyszertárak a szükséghez képest a törvényhatóságnak meghallgatásával a belügyminiszter által engedélyezhetek és a szükség elenyészté - vei vagy anya gyógyszer tárnak ottani felállításával megszüntetendők. "A joggyakorlat szerint ez az egy mondatba fog - lalt rendelkezés bővebb körülírást igényel,mert igy zavarra szolgáltat okot. igy például a rendelkezésből az is ki - olvasható,hogy valamely engedélyezett házi gyógyszertár.. " anya gyógy szer tárnak ottani felállításával megszünteten - d5 ",holott ez a megszűnési ok csakis a fiókgyógyszertárra vonatkozik,mig szükséghez képest felállított házi gyógyszertár csakis a " szükség elenyésztével " szüntetendő meg. A 22.37^/l88% 3Z. rendelet 5* * szerint fiók-gyógy szert ár felállítását gyógyszerész csak oly he «lyen kérheti,amely gyógyszertára forgalmi köréhez tartó - zik.ha azonban valaki ezen helyre önálló gyógyszertár engedélyezéséért folyamodik és kellőleg kiderittetik,hogy a fiók#gyógyszertarhoz tartozó terület elvonása által az a -

26 nva gyógy szert ár felállítása veszélyeztetve nem lesz és hogy ennek folytán a kért önálló gyógyszertár engedélyezhető: a fiók-gyógyszertár pedig megszűnik azon a napon, amelyen az uj gyógyszertárt a közforgalomnak megnyitották. Az igy megszűnt fiókgy égy szertár berendezését,felszerelését és anyagkészletét az uj önálló gyógyszertár tulajdonosa becsértékben tartozik átvenni,illetve kötelező okmányban tartozik nyilatkozni a felől, hogy átvételére hajlandóé vagy sem. A fiókgyógyszertár elkülönítve el nem adható, sem át nem ruházható, csakis az. anyagyc gy szert árral együtt. A fiőkgyógyszertárat önállósítani nem lehet,<5e ha valaki oly helyen akar önálló gyógyszertárat felállítani,ahol fiókgyógyszertár van,ez ép azon az alapon történhetik,mint más uj gyógyszertár felállítása./: 22.37O/I883.B.M. sz.rendelet 15..:/ A reáljogú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertár tulajdonjoga a reáljogu gyógyszertár eladásakor az uj vevőre száll át,akár gyógyszerész a vevő,akár nem.

27 Ha azonban a gyógyszertáp megszerzője nem okleveles gyógyszerész,akkor ugy az anya-,mint a fiók-gyógyszertár számára okleveles kezelőt köteles tartani. /* 9^7/1895* B- M.sz.rendelet. ' / Ezideig tárgyalt gyógyszertárak a nyilvános gyógyszertárak főcsoportjába tart óznak,a nem nyilvános gyógyszertárak csoportjába a helyőrségi,a házi és a kézi gyógyszertárakat soroljuk. Tárgyalásunk során a helyőrségi / katona-korházi / gyógyszertárakat figyelmen kivül hagyjuk,mi vei a - zok a katonai egészségügyi igazgatás körébe tartoznak. A házi gyógyszertárak felállitására vonatko - zó szabályokat az 187ó :^^V» t»-c.-nek általunk már tárgyalt 155* - a tartalmazza. A z 1776/1875* s z re nde le t szerint a házi gyógyszertárakat épp ugy fel kell szerelni,mint más rendes gyógyszertárakat,de gyógyszereket rendes körülmények között csak azon kör személyeinek szolgáltathat ki.amelvnek számára engedélyeztetett,pl. a bánya munkásainak,a

28 kórház betegeinek,az uradalom személyeinek stb. Más orvos r-ideletére csupán életveszélyes esetekben köteles gyógyszert kiszolgálni.ugyanilyen intézkedést tartalmaz az 1895* évi B.M.SZ. rendelet is.e szerint a házi gyógyszer - tárakban a magyar gyógyszerköny vben felsorolt gyógyszerek tarthatók s miután a házi gyógyszertárak mindenkor csak egyes telepek,vállalatok,gyárak,uradalmak stb. részére engedélyeztetnek,a csakis orvos által kezelendő házi gyógyszertárakból a gyógyszerszükséglet kizárólag az illető vállalat,telep,gyár,uradalom stb. alkalmazottai és hozzátartozói részére szolgáltatható ki. A kézi gyógyszertárak engedélyezésére vonatkozó eljárás szintén a Tv.. -ában foglaltatik* " Ott, ahol gyógyszertár nem létezik,az orvosok kézi gyógyszertár tartására a törvényhatóság első tisztviselője által Ijogosithatok,kötelesek azonban az e részbeni szabályokhoz alkalmazkodni A kézi gyógyszertári jogositvány nem csakhogy azon egyén részére,hanem egyszersmind csakis azon hely vagy

29 - 2l\. - községe soport részére lehet ér vényes, amely re nézve az a~ datik. /í 55*820/1885* S.M. sz. rendelet. ' / A kézi gyógyszert árakat részletesen a 89*000/ 1910.B.M. sz. rendelet szabály ózza, mely szerint a kézi gyógyszertár,ha ugyanott önálló vagy fiók-gyógyszertár engedélyeztetik,megszűnik, /* * / s az igy megszűnt gyógyszertár készlete és felszerelése az uj gyógyszertár birtokosa által becsáron átveendő. /í )i..s/ A kézi gyógyszertár jogositványa csak azon helyre szól,ahova az engedélyeztetett és igy birtokosának más községbe való letelepedésével érvényét veszti. /: 5* * : / A rendelet 8. és 9* faiban felsoroltakon kivül más gyógyszereket a kézi gyógyszertárban tartani nem szabad /* 10..:/ és minden kiszolgált gyógyszerrel szabálysze** rű rendelvény állitandó ki,amelyet a félnek kell átadni. /: 18.$. '/ A gyógyszertári jogosítványok tárgyalása után lát ha tjük, hogy a gyógyszertárak jellegei egymással nem e- gyeznek meg s a jellegükben mutatkozó különbségek alapján

30 tulajdonságaik szerint a gyógyszertárak az el5z5kben tárgyalt csoportokba sorozhatok.. Gyógyszertárak felállitása,átruházása és bérbeadása. Uj gyógyszertár felállítását a Tv. 15? L. «s, sze** rint a törvényhatóság meghallgatása után a belügyminiszter engedélyezi.felállitás engedélyezéséért valamely község és okleveles gyógyszerész folyamod ha tik, mely utóbbi esetben az illető község véleménye mégha Ugatandó. Az engedély csak akkor tagadható meg,ha tekintettel a népesség számára,az ott már fentálló gyógyszertárakra s a helyi viszonyokra ke11sen kimutattatik,miszerint az uj gyógyszertár annyira

31 felesleges,"hogy az ily uton megszaporodott gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné. Az engedélyért folyamodó köteles azon város - részeket vagy községeket,melyek majd az újonnan felálli - tandó gyógyszertár forgalmi körét képezik,szabatosan megjelölni, tartozik továbbá a kérvény indoklásán felül a törvényes min^sitvényt és az egyéni megbízhatóságot is kimutatni. E célból a folyamodványhoz csatolni kell* a gyógyszerész oklevelét eredetben vagy hitelesített másolatban, B./ eddigi foglalkozásáról készitett kimuta - tást C./ erkölcsi bizonvitványt és D./ a tiszti foórvos által kiállított egész - ségi bizonyítványt. A )j.6)4.8/1915. B.M. sz» rendelet a megkivánt egészségi bizonyitványok tekintetében ugy intézkedik,hogy az egészségi bizonyítványokat annak a törvényhatóságnak tisz«* ti foorvosa tartozik kiálli tani, amely törvéi^hatóság teríi-

32 - 2? -. létén az érdekelt folyamodó állandó lakással bir. k folyamodványban nem lehet vagylagosan több helyre jogosítványt kérni,ha pedig egy folyamodó külön beadványokban ugyan,d több különböző helyre kér jogosítványt, ha kérelmei közül egy teljeáfctetik,a többi beadványa érdekében folyamatba tett tárgyalást be kell szüntetni. Ha valamely községben egy gyógyszertár felállításáért gyógyszerészeken kivül a község is folyamodik, erre az esetre a 22.57^/l883»B.M, 3?.» rendelet ugy intézkedik,hogy " ahoz képest,amint az ügynek kezdeményezésére a mozgalom egyik vagy másik irányban előbb indult meg,a belügyminiszter esetről-ssetre határoz a felett,hogy a Tv.l^lj... -ának a./ vagy b./ pontja szerint lesz - e to«vábbi eljárásnak helye." Az idezett törvenyhely szerint & / hogj^ha valamely község folyamodása alapján a gyógyszertár felállítása engedélyeztetett,az iránt,hogy a községben a gyógyszertár felállitasanak joga kinei engedélyeztessék,a törvényhatóság első tisztviselője által kösétstt pályázat után és

33 az érdekelt község mégha Ugatásával, a közigazgatási bizottság határoz a. ez a határozat a belügyminiszternek jelen - tendo,b./ okleveles gyógyszerész folyamodása esetén az illet 3 község véleménye meghallgatandó. Több folyamodó esetén csak azon kérvények vétetnek figyelembe,melyeket oly időben nyújtottak be,amikor a tárgyalás kedvező vagy kedvezőtlen kimenetelére biztos következtetést vonni még nem lehetett.községek és városok véleményadása szempontjából ugyancsak az előbb idézett rendelet )}...-a a mérvadó,mely szerint,ha a jogositvány az 1876*XIV.t. -c.13 li. -a a./ pontja szerint adományoztatik, kis és nagy községekben,valamint rendezett tanácsú városokban, több hasonló minősitésü pályázó esetében,a község illetve a város véleménye a dönt*? s ez csak az esetben mellőzendő,ha ellene alapos kifogás tehető.szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokban,a közigazgatási bizottság a jogsitványt a törvényhatóság meghallga - tása nélkül adományozhat Ja,az egészségügyi bizottság véleménye azonban,ha azt a közigazgatási bizottság tagjai kö-

34 zül valaki ki ván ja, mégha Ugatandó. Az a gyógy szerész, a k.i a jogosítványt elnyerte, a gyógyszertárt egy éven belül tartozik felállitani,mert különben a 2 2, s z * rendelet 6..-a értelmében jogosítványa elévültnek tekintetik. Uj gyógyszertár helyének meghatározásánál,valamint áthelyezésnél a fenti rendelet 8».-ánalr 5*bekez - dése szerint mindig szem előtt tartandó az,hogy " a gyógyszertár községi intézmény és azért ott,hogy egy városban vagy községben több gyógyszertár van,ezek nem egymás mellett,hanem elszórva ugy helyezendok el,hogy a város illetve a község bármely részéről egyik vagy másik gyógyszertár könnyen elérhető legyen." Á 10.. podig kifejezetten kimond ja,hogy a gyógyszertártulajdonos csak egy gyógyszertárt kezelhet és- egy gyógyszerész csak egy személyes üzleti jogosítványt nyerhet. Még fel nem állított uj gyógyszertár személyes joga át nem ruházható.az átruházást a T v. 1^1.. -a szerint a belügyminiszter engedélyezheti figyelemmel a ra,

35 ~ 30 - mely szerint gyógyszertárt csak az kezelhet,ki az ország területén érvényes gyógyszerész-tudori vagy mesteri oklevéllel van felruházva.az átruházásért az átadónak és átvevőnek együtt kell folyamodniok,az ut'bbi pedig a törvényes minősitést és a megbizhatóságot az előirt módon tartozik igazolni. ; Azon körülmények megszüntetésére,hogy igen sok esetben az a törekvés érvénye sül,miszerint a gyógyszertári berendezés és felszerelés eladásának leple alatt maga a jogositvány adassék el,ami pedig a Tv. l^l.. -ának rendelkezése szerint el nem adható és nem hagyományozható, az évi N.M.M. sz. rendelet felhivja a törvényhatóságok első tisztviselőjét,hogy a hozzájuk beérkező átruházási kérvényeket ne osak a törvényess ég,hanem az átruházás inditó okaira és körülményeire nézve is birálják el.oly e - setekben pedig,midőn tudomásukra jut,hogy az átvevő a berendezésre és felszerelésre tulajdonjogot szerzett s magát még az átruházás törvényes engedélyezése előtt tulajdonosként szerepelte ti, haladéktalanul vizsgálatot kell ind it a ni.

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Általános Életbiztosítási Feltételei

Általános Életbiztosítási Feltételei Általános Életbiztosítási Feltételei Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási 2. (1) akaratukat írásba

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET Tisztelt Járásbíróság! Felperes neve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Telefon, fax: E-mail: Munkahelyének címe: (ha nyugdíjat, járadékot, vagy

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Feltétel. Családi jogvédelem biztosítás. Komfort

Feltétel. Családi jogvédelem biztosítás. Komfort Feltétel Családi jogvédelem biztosítás Komfort A Jogvédelmi biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. (továbbiakban:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Feltétel. Ingatlan tulajdonosi jogvédelem biztosítás

Feltétel. Ingatlan tulajdonosi jogvédelem biztosítás Feltétel Ingatlan tulajdonosi jogvédelem biztosítás A Jogvédelmi biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74.

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Általános Balesetbiztosítási Feltételei

Általános Balesetbiztosítási Feltételei Általános Balesetbiztosítási Feltételei - - - Az itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 1. - - - - dés részét képezik a biztosítási ajánlatban és a biztosítási -

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny 2009. evi LVI. torveny (a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny modositasarol szolo 2008. evi CXI. torveny hatalybalepesevel es a belso piaci

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben