ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 170. SZ. A NAGYENYEDI BETHLEN-KOLLÉGIUM IFJÚSÁGÁNAK IRODALMI TÖREKVÉSEI A REFORM-KORSZAK KEZDETÉN VTTA ZSIGMOND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 170. SZ. A NAGYENYEDI BETHLEN-KOLLÉGIUM IFJÚSÁGÁNAK IRODALMI TÖREKVÉSEI A REFORM-KORSZAK KEZDETÉN VTTA ZSIGMOND"

Átírás

1 ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 170. SZ. A NAGYENYEDI BETHLEN-KOLLÉGIUM IFJÚSÁGÁNAK IRODALMI TÖREKVÉSEI A REFORM-KORSZAK KEZDETÉN IRTA VTTA ZSIGMOND UL* KOlOZSTiH, 1943 AZ ERDÉLYI MÜZEUMEGYESÜLET KliLDÁgA

2 /9^ Feletía kiadó: Dr. Si»b* T, AttiU Mmerra R.-T. Kolojtinár (Nyomdai f. v.; Majgr JóiíBef)

3 Az 1820-as és 30-as évek a Bethlen-kollégium életébe olyan szellemi mozgalmakat, heves harcokat hoznak, amelyek messzire kihatnak az egész környező társadalomra és ^yúttal jellemzően világítják meg a korabeli erdélyi életet, az évtizedeken át forrongó törekvőket A reformkorszak elején válik Alsófehér megye valóban Erdély vezető politikai megyéjévé és a Bethlen-koll^imi tekintélyével ^yütt ismét megnő Nagyenyed jelentősége, hiszen vezérei, br. Kemény Dénes és Szász Károly innen irányítják a politikai küzdelmeket A kollégiumi mozgalmak súlyos politikai ellentétekben, elkeseredett harcokban robbantak ki, amelyek éveken át egész Erdélyt nyugtalanították, de irodalmi és közművelődési szempontból a harcok mögött csendesen fejlődő ifjúsági önképzőköi'i törekvések jelentősebbek. Ezekben kezd kibontakozni egy új nemzedék szellemi arca, egy új nemzeti és irodalmi felfogás, amely az ISáO-es években az egész erdélyi életet lázba hozza. A Bethlen-kollégiumi ifjúsági mozgalmak és a Szász Károly körüli harcok nagyjában összeesnek a debreceni ifjúság önképzőköri szerv^ezkedéseivel, a Lant megindításával & Péczeli Józsefnek tanártársaival való küzdelmeivel. A körülmények, a szellemi indítóokok és célok meglepően hasonlóak és a debreceni ifjúság példája bizonyára serkentőleg is hathatott az enyedire. Sajnos azonban a korabeli Bethlen-kollégiumi jegyzőkönyvek elpusztultak, és így csak Gáspár János hagyatékából és egy néhány későbbi előterjesztésből és újsághírből próbálhatjuk meg magunk elé állítani a kollégiumi eseményeket. A Bethlen-kollégium belső szellemi fölfiissülése Hegedűs Sámuel és Köteles Sámuel tanári munkásságával már a század második évtizedében megindult. HKGEDÍJS SÁMUEL (Enyeden köztitt) a nemzeti történelem tanításával és művészetszeretetével hatott az ifjúság szellemére, szervező tehetsége az egész kollégiumi életben nyomot hagyott. Herepei Ádám után ő irányítja, vezeti Körösi Csornának a magyarok őshazája felé forduló érdeklődését ban az ö biztatására kezdi meg az ifjúság a Bethlen Gábor emlékünnepek rendezését. Ezek az ünnepek egyre fényesebb nemzeti, hazafias ünnepélyekké növik ki magukat Az ifjúság az ünnepélyeken szónoklatokkal, szavalatokkal, zene- és énekszámokkal lép fel, önálló szereplésekhez szokik és megerősödik benne történelmünk tisztelete, A történelmi tudat erífeíti az ifjúság kötíelességérzetét, a nemzeti célok felé törő tettvágyat Mint BARABÁS MIKI^ÓS írja: S,... áldott jószívii, nemeslelkű ember, aki a művészeteket nagyon szerette és nagyon melegen tudta az embert buzdítani."» Barabás Miklós emléliraul Kőrii Kezdi KovAcs Lásriö. 14, 1,

4 Hegedűs figyelmes szemét és kezdeményező szerepét mindenfelé megláthatjuk. Nemcsak Barabás Miklós rajzoló és festő tehetségét támogatta, hanem hatása volt a kollégiumi ének- és zenetanításra is. Id. ZEYK JÁNOS emlékiratai szerint a kollégiumi ének- és zenekar ugyan már a XVIII. század végén is gyakran szerepelhetett ünnepélyek, temetések alkalmával, de Hegedűs újabb zeneszerszámokat hozatott és kifejlesztette a sokáig híres ifjúsági zenekart. Ez a zenekar szei^epelt a Bethlen-ünnepségeken, valamint az 1826-i kollégiumi alapkő-letétel alkalmával. Az új kollégiumi korszak kezdetének legfeltűnőbb külső jelét az 1826-i alapkö-letételi ünnepségben láthatjuk. A kollégium fejlődésével úgy látszik ekkor vált szűkké az ó-kollégium s így szükségessé vált a hatalmas kelet-nyugati szárny megépítése. Az szeptember 16-án lefolyt ünnepség részletes leírását Nagy Elek kollégiumi diáknak Kovács Dániel martonfalvi birtokoshoz írt levelében olvashatjuk.* Eszerint 10 órakor az egész tanuló ifjúság zászlókkal beindult a Templomba" és ott elkezdődött a szép musika". Azután a musikát felváltdtta a szép Musikális énekes harmónia melyre professor Hegedűs... igen pompás predicatiot tartott". A templomozás után az alapkő letételnél is énekel az ifjúság, este pedig a főbb hazafiakat énekkel tausikával s éllyen kiáltással meg tisztelte és az egész várost végre illy nagy ceremóniával bé járta." Mindezekből kitűnik egyrészt Hegedűs Sámuel szerepe, másrészt viszont az, hogy a kollégiumi ének- és zenetanítás mindinkább beleviszi ifjúságunkat a nemzeti életbe, tevékeny szerepet ad neki és közel viszi nemzsete nagyjaihoz. Ugyancsak Hegedűs munkásságához kapcsolódik a következő évben (1827) a kollégium felenyedi papirmaimának, 1828-ban viszont a kollégiumi nyomdának felállítása. A kollégiumi nyomda felállítása kétségkívül fellendíti a kollégiumi szellemi munkát. Itt jelennek meg ezután a tanárok tudományos munkái, tankönyvei, itt kap lehetőséget az ifjúság is irodalmi próbálkozásainak kinyomatására. A kiváló tanárok mellett az 1830-as, 40-es években a kollégiumi nyomda is elősegíthette a Bethlen-kollégiumban tanuló irodalmi tehets%ek fejlődését. Néhány évvel Hegedűs után jött a kollégiumlioz KÖTELES SÁMUEL ( között enyedi tanár) a bölcselet tanára ban kezdett el tanítani, kizárólag magyar nyelven m így az ifjúság gondolkozására nagy hatással kellett lennie. Szász Károly szerint jól tudta, hogy a deák nyelv uralkodása egy gyalázatos bilincs, melyet a setét s:íázadok vaksággal párosult v&dsága vert a magyar genius szárnyára... Azt akarta, ho^y a magyar ifjú keblének fakadó érzéseit magyar lanton zengje ki hazájának s bevezetőjében ugyan az ifjú Scipio a görög és római világ nagy lelkeinek Pantheonában: de («ak azért, hogy az erős szót m^tanulja, azt a gyuladó lángot hozza vissza hónához s nemzetéhez, mely a hajdankor szebb lelkeinek tulajdona."^ ' Fogarasm) Albert ny. rektor-professzor kéziratos munkája alapjta. SzÍTességiÉért ezéton is kitezísnctetnet fejezem ki. % «Sí&sz K&roly: A derék ember és ritka érdemű tanító kipe

5 Hegedűs és Köteles tethát a g%)ies, latin nyelvű m ^oltatás, a vég! nélkiili nyelvi magyarázatok és a botozással való büntetés helyett be- : hozzák a magyar nyelven folyó tanítást és a személyes nevelést Erkölcsi példákial és a történelemmel ébresztik, edzik az ifjúság szellemét, a nemzeti nyelv művelése, az irodalom és mindezen át az életben reájuk váró kötelességek felé fordítják. Velük szemben azonban m % töbteégben voltak a konzervatív szellemű tanárok, a régi rendszer hívei. A régi és az új nevelési és politikai felfogás közötti összeütközés Szász Károly fellépésével tört ki a tanári karban. SZÁSZ KÁROLY 1822-ben Mohai Károly utóda lett a jogi tanszé-» ken. Jogi előadásai mintegy másfél évtizeden ker^ztül a politikai és nemzeti gondolkodásnak valóságos iskolája lehettek tanítványai számára. Az erdélyi jog történeti fejlöd&éröl beszélve rámutatott arra, hogy az erdélyi önállóság hogyan szűnt meg fokozatosan, a bécsi udvar törekvései hogyan nyomták el teljesen a nemzeti életet és így az önkényes kormányzásnak milyen szomorú következményei lettek. Szász Károly szakított a régi, merev előadó modorral,* tanítványaival közvetlen kapcsolatokat keresett, lakásán maga köré gyűjtötte őket és állandó beszélgetésekkel, vitatkozásotikal irányította fejlődésüket. Szász K á roly házában nyerte br. Kemény Zsigmond az első irodalmi irányítást; ez egész életére kihatott Itten éles^ett történelmi érzéke, gazdagodtak ismeretei és fejlődött ítélőképessége. De Szász Károly tovább ment; tanítványait a márkális-székre, m^^^e-gyűlfeekre is felvitte, és így azok valóban megismerhették a nemzeti életet A történelem tanulása mellett a jogtörténelem tanulmányozása fejlesztette az ifjúság gondolkozását és ébresztgette benne az alkotmányosság, a nemzeti szabadság éi-zését. Szász Károly harcos, szókimondó természete, úgy látszik, nem riadt vissza a korabeli politikai kérd&ekre vonatkozó él^ ítéletektől, kifakadásoktól vagy buzdító szavaktól sem. így lett az ifjúság nagy részének valóságos bálványa és mintaképe, másr&zt pedig í^y kelthette fel egyes tanártársainak irigységét De Szász Karoly tanítványainak nemesei történelmi és jogi érzékét fejlesztette, hanem az ifjúság egész műveltségének, világnézetének és törekvéseinek kialakítására is nagy hatással volt. Emelkedett, tölcselö szempontból nézte az életet és annak örökéi-vényű célokat akart kitűzni. A z emberi szellemet olyan nag5^ kincsnek tekintette, amely mindig az anyagi erő fölé emelkedik. A szellemi erőben való hit lelkesítette küzdelmeiben és ezért kötelességének tartotta egyszersmind azt is, hogy az emberi haladásért és nemzete alkotmányáért, szabadságáért harí»ljon. Tudásával együtt Szász Károly az erkötei szilárdságra is példát nyújtott és így tanítványaiba a szabadságért, való lelkesesfe fe a jogokhoz való ragaszkodás mellett a kötel<^ségérzetet és az áldozat- készséget is beoltotta. Szász Károly elctedásai, bcszélget&ei, valamint az ^yre zajosabbá váló megyegyűlések elsősorban a libemlis társadalmi és politikai * Perjogi elöadáaait kériratből legutóbb SóiUs &nőrgp tette Ksaé (ErdMpi perjocn emifííék KokwsT6r, Az Erdélyi Tndomtoyos Intéíet kiadása) [A szerk.j.

6 eszmékkel nyugtalanították az ifjúság kedélyvilágát és ennek természetesen az egész főiskola életét megzavaró következményei voltak. A kor politikai küzdelmei és Szász Károly közéleti szereplése a nemzeti történelem iránt már úgyis érdeklődő ifjúság figyelmét m % határozottabban a nemzeti műveltség kérdései felé fordították. Szász Károly magyar nyelvtani kérdésekkel is foglalkozott, tanítványaival együtt olvasta a klasszikus és újabb költőket, Kemény Zsigmonddal együtt lelkesedett Vörösmarty költeményeiért. Szász Károly munkásságának tehát az ifjúság magjar nyelvi és irodalmi tanulmányaiban is meg volt a hatása. Gáspár János kéziratos jegyzeteiből láthatjuk, hogy az 1830-as években a diákok már sokat olvastak Kölcsey és Vörösmarty műveit lemásolgatták, szavalták őket és romantikus lelkesedéssel teltek meg. A romantikus irodalom fölkeltette a hazai föld szeretetét és bámulatát, fölébresztette a szülőföld, a haza megismerésének vágyát. Romantikus költőink példája költői, irodalmi próbálkozásokra serkentett és mivel Erdélyben akkoriban írókról és irodalmi életről még nem lehetett beszélni, minden irodalmi hajlamú fiatalemkn- kötelességének érezhette, hogy a nemzeti irodalom megteremtésében részt vegyen. Hiszen az Erdélyi Híradó akkoriten megindított melléklapjának, a Nemzeti Társalkodó-nak, munkatársai is még csak a nemzeti műveltséget ébresztgető tanárokból, papokból, műveltebb birtokosokból, tisztviselőkből kerültek ki. Ezeknek a munkatársaknak tanultságuk, tudásuk ugyan lehestett, de az írói hivatást még a jó szándék, az írni akarás pótolta bennük. Az igazi írói tehetségek csak valamivel később tííntek föl. A korabeli erdélyi szellemi légkör tehát könnyen csábíthatta az enyedi ifjúságot is irodalmi próbálkozásokra, de az irodalmi törekvéseket a kollégium hagyományai is megerősíthették. Hiszen 1791-ben a Bethlen-kollégiumban alakult meg az egyik első magyar ifjúsági önképzö-társaság és a közös munkának eredménye 1792-l)en meg is jelent a Próba című zsebkönyvben. Akkoriban a kollégiumi ifjúság Moliére műveinek meg más fi*ancia és német daralwknak a lefordításával tűnt fel, így akart az iskolai színielőadások, sőt bizonyára a kolozsvári színtársulat előadásainak számára is darabokról gondoskodni és így akarta egyúttal nyelvünket is fejtezteni. Az iskolai színi előadások azonlmn az 1800-as években megszűntek és most már a kolo^vári színtársulat látogatott el közbe-kfizbe Enyedre. Az ifjúságnak ez a munkája így feleslegessé vált és egyidőre el is hallgatott, A romantikus érzelmi fellángolás inkább a költészetnek kedvezett és az erdélyi ifjúságot is vei'sírásra serkentette. Széchenyi fellépése, az Akadémiának, majd pedig a Nemzeti Kaszinónak megalapítása viszont az akadémiai törekvésekot. az egyesületi* alapításának vágyát keltette fel mindenfelé. Széchenyi hírneve Erdélybe is hamar eljutott. Példáját követni igyekeztek. Nemcsak a kaszinóknak, olvasó-egyleteknek, későbben pedig az Erdélyi Múzeum- Egyesületnek m^alapításában találkozunk mindegyre Széchenji hatásának szellemi hullámajval hanem ugyanaz a gondolat bukkan föl

7 sok helyt m % előbb az ifjúsági önképzőkörök m^szerv^ése alkalmával. Az ifjúsági olvasóegyletek, illetőleg önképzőkörök egynehány erdélyi kollégiumunkban előbb -alakultak meg, mint a városi kaszinók. A kolozsvári református kollégium ifjúsága például már ls29-ben meg jelentette az A g 1 á j a című zsebkönyvet, 1830-ban olvasóegyletet szervezett é;s a következő évben Széchenyi H i t e 1 - ét tanulmányozta. A társaság tagjai együtt olvasnak, beszédeket mondanak, vitatkoznak és továbbfolytatják irodalmi kísérleteiket. Az ifjúság kezdetben az általános emberi boldogságon ábrándozik, az erkölcsi jólétet és a lelki erőt akarja összejöveteleivel fejleszteni, később azonban határozottabb célok felé fordul és elsősorban a nemzeti művelődést akarja fejleszteni. Romantikus költőink olvasása, majd pedig br. Wesselényi Miklós politikai szereplése egyre nyugtalanabbá, forrongóbbá teszi az ifjúságot. A szabadság eszméi 1835-ben már úgy magukkal ragadják az ifjúságot, hogy a politikai vezéreket üdvözölni akarja. Méhes Sámuelnek ezért közbe kell lépnie. Ellenőrzésével ezután tovább folyik az irodalmi munka.^ A kolozsvári unitárius kollégiumban szintén az 1820-as évek v%én indul meg az ifjúság önképző tevékenysége.^ GÁLFI SÁNDOR táreaival 1829-ben irodalmi kört alkot, amelynek tagjai Írogatnak, munkáikat megbírálják és vitatkozásokat rendeznek. A következő évben újságokat, folyóiratokat, majd szépirodalmi és tudományos munkákat hozatnak. Együtt olvasnak, az új irodalmi munkákat megtárgyalják és igyekeznek idegen nyelveket is tanulni ben Kriza János újjászei-vezi a társaságot és annak munkássága most még nagyobb lendületet vesz. Egész kis irodalmi társaság alakul itt most ki és 1839-ben megjelenteti a R e m é n y zsebkönyvet Krizának fe Szentiváninak a neve a zsebkönjamek nemcsak itthon biztosít sikert, hanem még Toldy Ferenc is örömmel üdvözli a friss, erdélyi népies hangot. M ^ valamivel előbb, 1^4-ben, alakult meg a székelyudvarholyi kollégium szavalati és irodalmi egylete. Az ^ylet tagjai fől^ a szonoklást gyakorolták éé fordításaikkal stílusukat fejlesztették..jelentősebb tehetség azonban nem tűnt ki közülük. Az ifjúsági önképzőköröket e szerint mindenütt a nemzeti irodalom szeretetete ós a magyar műveltség szolgálata keltette életre. Az új szellem lengedezését az ifjúság tehát már az 1830-as évek elején megérezte és az eszmék megvalósításájioz egy-egy helyt előbb fogott nozzá, mint a városi polgárság. A jövő feladataira a nemzeti élet ismeretével és erkölcsi felelősségtudatával akart fölkészülni. Ezért vetette rá ma- ^t olyan mohón Széchenyi munkáira, ezért szavalta hazafias lelkesedéssel Kölcsey és Vörösmarty költeményeit, véste szívébe a H i m - n u s z és a S z ó z a t igéit «Törfik István: A kúlossvári er. ref. mllegium történfte. Kolozsvár, lii, 157 M. <341 Keieinen: 4 kolozmári vnitúrius koüigmm iöhéi^te. BToloisvár, 193S. 150 fii.

8 Az ifjúsági önképzőkörök kezdetben egészen irodalmi jellegűek vol-» tak és főleg az együttes olvasással segítették elő az eszmék iterjedését. Előkészítették a városi kaszinókat. Ezeknek megszervezése csak ban indult m e ^ Kolozsvárt, Nagyenyeden, Tordán, majd egész Erdély-szerte. A városi kaszinók alapításában ugyanazt az erkölcsi komolyságot és felelősségérzetet érezzük meg, mint az önképzőkörök esetében, de az előbbiek élete hamarosan egészen a politikai mozgajmak- ^ hoz kapcsolódott. A politikai és társadalmi célkitíizések a kaszinókban fc alakultak ki és minthogy művelődést^x-terjesztő szerepüket később na; gyobbrészt elejtették, lassanként jelentőségüket is elveszítették. Az önképzőkörök fejlődése is hasonló úton haladt. Az 1834-i országgyűlés,-* br. Wesselényi Mikl^, majd Kossuth fellépése zajos vitatkozásokkal töltötte m ^ ifjúsági egyesületeinket A liberális eszmék természetesen az ifjúságban lángoltak fel leginkább és ezeknek így döntő sze^ repük lehetett az 1840-es évek fiatalsága életfölfogásának kialakulására. De éppen ezek a mozgalmak bénították meg többnyire az ifjúság irodalmi önképző tevékenységét. A kezdet éveiben azonban a fiatal erdélyi írónemzedék is ezekben az önképzőkörökben nyerte az első biztatásokat, itt alakultak ki életcéljai, ^zményei, itt tisztult ki irodalmi felfogása is. Ahol önállóbb írói tehets%ek összetartották a kör tagjait, mint a kolozsvári unitárius kollégiumban, ott az irodalmi munka szépen fejlődött & a nyilvánosság előtt is elismerést nyert. Ott tűntek föl az első székely népi^ írók, Kriza és Szentiváni, kik szerencsésebb körülmények között a már-már fejlődésnek induló erdélyi irodalomnak magját alkothatták volna. A kolozsvári unitárius kollégium mellett a nagyenyedi Bethlenkollégium önképzőkörének volt jelentősebb irodalmi szei-epe. Az IföO-as évekfen innen lépett ki az irodalmi életbe br. Kemény Zsigmond, Gáspár János, Mentovich Ferenc, valamivel k&őbben pedig Czakó Zsigmond, ifj. Szász Károly és Salamon Ferenc A testvérország önképzőköreiben nevelkedő Fiatal Magyarország"-nak megfelelöleg e két^ három intézetben szinte-szinte az erdélyi irodalmi életet megteremtő fiatal Erdély"-ről b^zélhetnénk, ha az erdélyi fiatal nemzedék tagjai, különböző életutakon haladva, hamarosan szét nem szóródnak. A Bethlen-kollégiumi ifjúságnak egy csoportja VÁRÓ FERENC szerint már 1830-ban önképző-társasággá szervezkedett.^ A társaság tagjairól és munkásságáról azonban sajnos ő sem írt semmit, és így ezt az adatot bizonyos kétkedéssel kell fogadnunk. Váró Ferenc adatának bizonyára van valamilyen alapja, de határozott egyesület form^ú társaságról ebben az időben val&zínűl^ meg nem fezélhetünk. Ez főként br. Kemény Zsigmond életrajzából tűnik ki. BÁRÓ KEMÉNY Zsio- MONDot ugyanis 1830 őszétől kezdve n%y éven át a kollégium felsőévé hallgatói között találjuk. Nemcsak Kemény Zsigmond tekintélyt pa- * A KemH% Z$igmond ötíiépgáhöf Smlileiöi^ve. Ni^ejiyed, l&oö. 1,

9 rancsoló egyénisége és Szász Károllyal való benső kapcsolatai alapján, hanem egykorú föl jegyzéseiből is tudjuk, hogy Kemény az ifjúságnak egyik vezetője volt. így például az 1833-ban társaival együtt gyűlést tartott és azon vádoló iratot szerkesztett Péterf i Albert tanár ellen. Az iratot azután az ifjúság szomiban körözte aláírás v%ett. Bizonyosnak vehetjük tehát, hogyha a Bethlen-koll^iumban 1830-ban önképzőkör alakult volna, annak vezetői között elsősorban a br. Kemény Zsigmond nevét találnók. Erről azonban nincsen említés br. Kemény Zsigmond életrajzában. Papp Ferenc csak annyit szól erről a kérdésről, hogy az ifjú báró egyénisége hamar kinőtt az önképzőkör keretéből". Az IB^ban megalakult társaság valószínűleg még nem lehetett egészen önképzőkör jellegű, hanem inkább olvasókör, amely egy olvasó-lakban", kaszinóban lehetőséget nyújtott a lapok, folyóiratok olvasására. Erre következtethetünk PAPP FEBENcnek egy adatából.^ E szerint ugyanis SZABÓ GYÖRGY enyedi tanár naplójegyzeteiben említi, hogy az enyedi kaszinónak, melyet id. Szász Károly 1830-ban alapított, a helybeli és vidéki urakon kívül főkép deákok voltak tagjai". Majd így folytatja: A tanári kar nagyobb rfeze... ellens^e volt az újkori eszméknek, mindent elkövetett a forradalmi szellem elnyomására; az ifjúsági olvasókörnek nem adott helyiséget az intézetben" (Az aláhúzás tőlem van.). Szabó György tehát valószínűleg az 1830-ban megalapított ifjúsági olvasókörre emlékezett, a városi kaszinót ugyanis csak 1^2 33-ban alapította meg Farkas Sándor és Váradi SámueL Szabó György az 1^5 utáni években volt nagyenyedi diák, ISO-lmn Zeyk Dánielnél nevelő és így kilépett a kollégium kötelékéből ben került ismét EnywJre, mint tanár.^ Ha naplóját csak ebben az időben írta, könnyen tévedhetett és összezavarhatta az eseményeket Szász Károly nem a városi kaszinót alapította, habár annak vezető tagjai között is ott találjuk, hanem az ifjúsági olvasótársaság eszméjét vethette föl és megalakulását támogatta. Hiszen maga Szász Károly lakása is egy kis olvasólak lehetett, ahol kedvelt tanítványai összegyűltek, hogy mesterükkel ^yütt olvassanak és irányítást nyerjenek. Egy kollégiumi kaszinónak és olvasókörnek eszméje talán éppen ezekből a beszélgetésekből pattant ki. De Szász Kái'oly szerepére nézve határozottabb adatot is kapunk. Csórja Ferencnek 1836-ban Szász Károly ellen felhozott vádjai között ugyanis azt olvashatjuk, hogy Szász az ifjúság számára»tudóstársaságot«(önképzőkör) alapított".^" Habár a diákok kihallgatása ezt később megcáfolta, azt mégis könnyen elfogadhatjuk, hogy a gondolat Szász Károlytól indult ki. A tudóstársaság" ^azonban nem volt azonos az ifjúsági kaszinóvaj és annál valamivel kfeobb alakult ki. Csórja Ferenc csak 1^1-ben lett nagyenyedi tanár, és így csak azután megindult önképzököri szer^^ezkedésre gondolhatott. Ifjúsági kaszinó, oívasólak" azonban azelőtt is volt. Ezt bizonyítják GÁSPÁR JÁNOsnak az olvasókör történetéről szóló» Ripp Ferenc: Br. Kemény Zsigmond. Bp., I, 82. «P. Szathmáfy Kiroly: A BetMenrfötaneáa története. Nagren-red. 1S68. 34". " Uo. 257.

10 10 jegyzetei is." E szerint az olvasótársulat a főtanács engedelmével alakult" és minden diák tagja lehetett". A tagok részvényt fizettek be, évenként kétszer gyűlést tartottak, hogy a társulat ügyeit intézzék. Tisztikara nem volt. Az olvasólak valószínűleg az olvasást, a magyar irodalom szeretetét akarta megerősíteni, de vitatkozások indultak meg benne. Ezért 1834-ben bezárták. Az olvasóegyesület, mint GÁSPÁR JÁNOS egy helyt írja, 1835 január 25-én; nyittatott ki ünnepélyesen, de a mely, fájdalom, Mártiusban már bezárodatt ártatlanul". Azzal a foltétejlel nyitották meg, hogy vitatkozások, melyekkel 1834-ben bezárt casinónk vádoltatott, ne legyenek". Eszerint a Bethlen-kollégiumi ifjúságnak tól kezdve valóban lehetett olvasó egyesülete; ez lapokat és esetleg könyveket is hozatott, eszmecserékre, vitatkozásokra adoft lehetőséget. Irodalmi nmnkásságot azonban itt még nem fejtettek ki a tagok, ezért nem tudunk ezzel kapcsolatban semmit sem Br. Kemény Zsigmond szerepléséről. A kollégium benső életének és az ifjúságot mozgató kérdések teljes megismerése végett itt ki kell térnünk a Szász Péterfi-féle viszályra. Ez a viszály az önképzököri szervezkedéssel kapcsolatban az ifjúságot megosztotta, és egész munkásságát megzavarta, ezért az előzményekre is rá kell mutatnunk ben a kollégiumhoz került PÉTERPT LÁSZLÓ mint a töi-ténelem, 1831-ben pedig PÉTEKFI ALBERT mint az exegezis ás a nyelvek tanára. Mindketten Debrecenben végeztek és a Kazinczy-ellenes debreceni iskolának voltak hívei. Mindketten a régi tanítási rendszert akarták megtartani, irtóztak minden újítástól és kizárólagosan a klasszikus nyelvek tanítását követelték. Mindketten és velük együtt a többi tanárok is a konzervatív politikai elveket védelmezték, féltékenyen nézték Szász Károly egyre növekvő befolyását és élesen szembeszállottak vele a következő években. A tanárok ellentétes fölfogása éveken át dúló ádáz harwkat okozott ben megindult a Szász Károly elleni vádaskodás hosszú sorozata, amely éveken keresztül elkeseredett harcban tört ki, az intézet belső nyugalmát megzavarta és természetesen az ifjúság életére is kihatott. Először DEÉSI HOSSZÚ ISTVÁN, majd PÉTERPI ALBERT vádolta azzal SZÁSZ KÁROLvt, hogy az ifjúságot tiszttársai ellen ingerli". Péterfi Albert 1833-ban szeptember 7-én ugyan mindent visszavont, belátván azt, hogy semmit sem tud bizonyítani, és hogy a librális szellemű gondnoki kar, amelynek élén ez időben br. Bánffy Ferenc, gr. Kendeffy Ádám, majd br. Wesselényi Miklós, br. Kemény Dénes, néhány év mulva^ pedig^ gr. Mikó Imre állott, Szász Károlyt pártfogolja és így hiábavaló a vádaskodása. A következő években azonban mégis tovább folyt a harc és abba az ifjúság is belekeveredett. Szász Károly népszerűsége politikai elveinek terjedésével együtt ugyanis egyi-e nőtt. Az egyre zaja^abb megy&gyalések, az 1^4-iki országgyűlés az ifjúság kedélyvilágát is fel-» Oéupáf Jénm irodalmi hagyatéka a Bethkii-krflégium könyvtárában van ellwlyezvt K. $01. *«. alatt Ebből a 3. m. Egy a collegjumi 1839 ^0. caeményeket tárgyaló magányos kvél" #«11. «. A.?, ifjöaégi oltasőtarsmlat ügyében hnwtt ít'flpt rllcni fellebbeíeés" cfmfi irata tárgyalja ré«zlet?is %% jfjú«*g^i önképíóltöri moigalmakat.

11 zaklatta, hazafias lelkesedése mind nyugtalanabbul tört ki és minden alkalmat megragadott a megnyilatkozásra. Az egész erdélyi életet két ellentétes táborra szakító politikai harcok hullámait nem lehetett többet a kollégium életétől távoltartani, különösen akkor, amikor az egyik legtekintélyesebb tanár, Szász Károly, éppen egyik vezére volt a szabadelvű politikának. Mint HEGEDŰS SÁMUEL írta. Szász Károlyt belépésétől fogva az ifjúság nagyon szerette és becsülte, mint egy ouyan szép és hasznos talentuma professorát, ki viszont vele humanitással bánt".'^ így természetes az, hogy Szász Károly az ifjúság előtt is hirdette a maga eszméit, a szabadságnak, az alkotmánynak tiszteletére nevelte és megerősítette benne az önkényes intézkedések elleni harcos ellenszenvet. Az áskálódást ez még inkább megerősítette és az összeütköznek mind sűrűbbek lettek január 28-án (P. Szathmáry szerint ben) lengyel foglyokat "fezállítottak keresztül a váx'oson és az ifjúság olyan lelkesen mutatta ki rokonszenvét a szabadságharc áldozatai iránt, hogy már-már összeütközésre került a sor az ifjúság és a katonaság között. Szász Károly közbevetette magát egy elfogott ifjú, br. Bánffy Dániel érdekében, de hamarosan azzal vádolták meg, hogy^ az ifjúsággal meg akarta szöktetni a foglyokat június ^-én 3 alsóosztálybeli gyermekek magokat a N. enyedi depót Comendans Főhadnagynál katonáknak ajánlották". Szász Károly elhamarkodottnak tarthatta tettüket és kérte a tisztet, hogy a felesketést a szülök megérkezéséig függessze fel. Az ügynek ismét hosszú vizsgálat lett a következménye, mert úgy látszik Szász Károlyt azzal vádolták m^, hogy a katonaságról sértőleg nyilatkozott. Mindez csak előkészítette a Szász Károly ellen támadó vihart ban már feltornyosodtak az ellene emelt vádak. Tanártársai töb- Ijek között azzal vádolták, hogy az ifjúságot a megyegyűlésre engedte, a felséges házról tiszteletlenül és sértőleg nyilatkozott, helyeselte a megyék ellenállását, demokratikus eh^eket hirdetett és azt mondta, hogy a fejedelmek vannak a népekért és nem megfordítva,,** és végül m ^ istentagadással is megvádolták. Péterfi Albert az egész református lelkészi kart Szász Károly ellen^ akarta úszítaai és azt állította, hogy Szász a papi rend, az egyház és az ui-alkodó-család ellen beszéltl A föegyházj tanács br. Kemény Ferenc elnökletével bizottságot küldött a vizsgálat megejtésére, és az végül is tisztázta Szász Károlyt a vádpontok alól, valószínűleg főképpen azért, mert sokra beesülte Szász munkásságát. Nem akarta azt sem, hogy a kormány beavatkozzék az ügyekbe. A konzervatív körökben a kollégiumról így is az istentagadás és deraagogiznms" híre terjedt el és a kollégiumi diákság veszedelmes, eltévelyedett szelleméről a MuIt és Jelen-ben több ízben olvashattunk. A Szász Károly körűi harcokba az ifjúság is belekever«iett, hiszen már kezdetben olvashattuk azt a vádat, hogy Szász az ifjúságot izgatja, u í' J naffyenycdi ev. r«f. F<%s1c0lában mmtatl-ogott események itfilráimm Elotfrjfsstésf. Veat. 1S i» P. Szatlun&ry Kápoly: i. m. 85S.

12 12 politikai megmozdulásokba viszi bele. Így tudunk m ^ ^yet-mást az ifjúságot nyugtalanító eszmékről, az őt lelkesítő kérd&ekről. A katonasággal való összeütközés után kevéssel, 1836 mártius elején hír kezd szárnyalni, hogy több nagyenyedi tanító ifjak bizonyos igazgatást érdeklő éneket énekeltek volna". Hogy a kollégiumban élénk zenei élet volt és a diákság sokat énekelt, azt valóban több felölről is tudjuk. így például DE GEKANDO ÁGOST megemlíti, hogy a diákság gitár kísérettel népdalokat énekelt.^* Ezek között lehettek politikai vonatkozású dalok is. Ugyancsak ő említi nieg azt a vádat is, hogy a lengyel forradalom hőseinek képei az ifjúsági könyvtár termében függöttek. A korszellem az ifjúság életében tehát két irányban is érttette tiatásat: a politikai mozgalmak megerősítik a kormányhatalom ellen irányuló szabadságeszmét, ezzel egyidejűleg a nép élete és a nemzeti művelődés felé fordul az ifjúság figyelme: Ssiéchenyit és romantikus költőinket olvassa, majd elhatározza, hogy önképző társaságot szervez. így készül jövendő feladataira. Irodalmi próbálkozásokkal akarja a nemzeti műveltséget előbbre vinni és népét szolgálni. Néhány évi tervezgetés után 1836-ban kezdődött meg GÁSPÁB JÁNOS vezetésével az irodalmi önképző társaság megszervezése. Erről GÁSPÁR JÁNOS hagyatékában a kcivetkezőket olvashatjuk: Még 1836 élőjén, ármány bezárván olvasó-termünket, több ifjú íanász Gáspárék gradusából összeáll s nem kis áldozattal heti s havi lapokat hozat, olvas s okul." A Bethlen-kollégiumi ifjúság visszaemlékezett az 1791-i társaság munkájára, a Próba című zsebkönyvre. Annak a példáját akarta követni, amikor ismét elö akart állani irodalmi munkáival. De amint Gáspár János megjegyzi, jól ismerhették a testvér kollégiumok ifjúságának munkáit is, a debreceni L a n t-ot, a sárospataki P a n t h e o n-t, az eperjesi J á e i n t-ot és a soproni Virágfüzé r-t. Mindezek buzdítólag hatottak az enyedi ifjúságra is. Év v%én már néhányuk közt kifejlett az eszme, hogy próbálnák olykor egy s más tárgyról gondolataikat is letenni papírra, egymásnak barátságos bírálata alá adók; minek ha tán nem is lenne ef^réb eredménye, stylust legalább sajátítandnának maguknak, mert igajzán jól magyarul akkor vénebbjeink sem tudának. Az új vállalat, noha mindenbeni kezdők voltak, mert elvonulva lárma nélkül tőnek, csakhamar megtermé gyümölcseit, s ők örülve első szülöttüknek, azok szépliteraturai részét az 1837-diki utolsó Virágkosárba" tevék le, hol az álnevtíek Békevölgyin kívül mind e társiilatból (a már ezen graduson kívüli munkás ifjakkal is szaporultakból) teltek ki. A literatúrai gondolat-cserébe beszélgetések közelebb hozzák a tagokat s már könyveket is hozatnak s már olykor-olykor találkozva saját dolgozatokat olvasának." A kollégiumi ifjúság tehát a táraaság összejövetelein ismerkedik meg igazában a romantikus magyar irodalommal, itt tárgyalja meg annak eszméit és kap kedvet az írásra. Az írás egyelőre m % inkább 1' l)fl öerandoí La Tram^teanie et ses habiiam. Páriis, I,

A TRIBUNA ÉS A MAGYARORSZÁGI ROMÁN KÖZVÉLEMÉNY

A TRIBUNA ÉS A MAGYARORSZÁGI ROMÁN KÖZVÉLEMÉNY RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK SZRKSZTI SZABÓ T. ATTILA 1941. AZ KIADÁSA 128. SZ. A TRIBUNA ÉS A AGYARORSZÁGI ROÁN KÖZVÉLÉNY ÍRTA BÍRÓ SÁNDOR INRVA IRODALI ÉS NYODAI ŰINTÉZT 1941 R.-T. KOLOZSVÁR - - V' ' / Hl

Részletesebben

GYULAI PÁL LÍRAI KÖLTÉSZETÉNEK 1842-töl 1858-ig. 1

GYULAI PÁL LÍRAI KÖLTÉSZETÉNEK 1842-töl 1858-ig. 1 GYULAI PÁL LÍRAI KÖLTÉSZETÉNEK 1842-töl 1858-ig. 1 FEJLŐDÉSE. Tekintetes Akadémia! Midőn e rám nézve ünnepies pillanatban a tudományok templomának küszöbére lépek, mély tisztelettel haj lom meg azok előtt

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853)

Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András képe az Összes munkái c. I. kötetéből (Edelmann, Pest, 1853) KEGYELET ÉS JÖVŐ Fáy András halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásai. Sárospatak, 2014

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak :

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak : BEZERÉDY ISTVÁN Az alapítás és az elsõ igazgató 1880-1904 A város Szeged 1719-ben nyerte vissza szabad királyi városi kiváltságait, amelyeket a török uralom alatt elvesztett. Bár 1961-ig nem lett megyeszékhely,

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS (1802-1860)

BOLYAI JÁNOS (1802-1860) TUDOMÁNY - EGYETEM BOLYAI JÁNOS (1802-1860) Zsigmond Attila alkotása a korabeli dokumentumok és leírások alapján Weszely Tibor Bolyai Janos Az első 200 év Vince Kiadó A TUDOMÁNY - EGYETEM sorozat fő szerkesztője

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875.

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JCLKCCS ^k'iriart KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JAKAB ^ L E K T Ő L, A. magyar tudom. Akadémia nevében Szász Károly,

Részletesebben

A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA

A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA Tóth Károly, egyetemünk feledhetetlen érdemű rektora, egykori tanára, Plósz Sándor emlékezetének szentelte rektori székfoglaló beszédét. Némiképen

Részletesebben

NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849

NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849 NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849 Fehér Katalin Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777 1849 MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET BUDAPEST, 2009 Magyar Tudománytörténeti Szemle

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag Molnár Ildikó: Eötvös József a kultúrpolitikus és az irodalmár A nevelés megjelenése a Nővérek című regényében Bevezető Eötvös József a reformkor, az abszolutizmus és a kiegyezés korának egyik kiemelkedő

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció A romániai magyar kisebbség elmúlt

Részletesebben

Forrás: Kósa László Keve András Farkas Gyula: Herman Ottó. Bp., 1971. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM

Forrás: Kósa László Keve András Farkas Gyula: Herman Ottó. Bp., 1971. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM Forrás: Kósa László Keve András Farkas Gyula: Herman Ottó. Bp., 1971. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM KÓSA LÁSZLÓ KEVE ANDRÁS FARKAS GYULA HERMAN OTTÓ Herman Ottó (Breznóbánya, 1835. jún. 26.

Részletesebben

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY.

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. XXXIX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1929. Május 5. szám. IMtíRIUS A V A L L Á S O S É5 E K K Ú L C 5 Ú S ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. Tava&sz minátenüii.. Hosszú, kietlen tél után végre kizöldült

Részletesebben

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ II. évf. 1931 február 2. szám HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI Alapítók : Balázs Ferenc, Bányai (Baumgarten)

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/1 március Tartalom Emlékezés Kodály Zoltánra 2012. december 16-án Hartyányi Judit... 4 Kodály Zoltán és Gyulai

Részletesebben