A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŐLÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŐLÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2009."

Átírás

1 A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŐLÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A pályázat benyújtásának általános szabályai: a pályázatnak tartalmaznia kell a megpályázott program célját, annak részletes leírását, a közremőködık körét; az elnyert támogatási összeg csak a támogatási megállapodásban megjelölt feladatokra használható fel, annak elmaradása visszafizetési kötelezettséggel jár; az elnyert támogatási összeg maximum 30 %-a fordítható reprezentációs célokra; a beérkezett pályázatokról a Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés illetékes bizottságai döntenek (alapítványok pályázata esetén a döntés a közgyőlés hatáskörébe tartozik); az elbírálásnál a saját forrás megjelölése elınyt jelent; az a pályázó, aki az elızı évben a megyei önkormányzattól elnyert támogatásról határidıre nem számolt el, nem pályázhat; szervezetenként egy pályázati pénzeszközre TÉMAKÖRÖNKÉNT - csak egy pályázat nyújtható be; az ettıl eltérı rendelkezést az adott pályázati pénzeszköznél külön jelezzük; a támogatásban részesülı pályázó köteles feltüntetni, hogy a kiadvány, elıadás, rendezvény, stb. a Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés támogatásával jött létre; a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejőleg köteles nyilatkozni a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló CLXXXI. törvény szerinti érintettségérıl, illetve összeférhetetlenségérıl (2-3. számú mellékletek). Amennyiben a pályázó e nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztja, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlásra nincs lehetıség!; a pályázathoz a megyei önkormányzat által összeállított ADATLAPOT kell csatolni, amely Gyırben a Megyeháza portájáról szerezhetı be (Gyır, Árpád út 32.), illetve letölthetı a címrıl, a Pályázatok, felhívások címszó alól; a pályázatokat a kitöltött adatlappal együtt két példányban (1 eredeti, 1 másolati) kell benyújtani a következı címre: Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala, Központi Iktató (9021 Gyır, Árpád út 32.). A borítékon kérjük feltüntetni a megpályázott támogatási pénzeszköz megnevezését! Benyújtási (postára adási) határidı: április 30. a felhasználásról szakmai beszámolóval és bizonylatmásolatokkal január 31-ig kell elszámolni a megyei önkormányzati hivatalnál, az erre a célra készített ELSZÁMOLÁSI ADATLAP-on A pályázat benyújtásának általános szabályaitól eltérı speciális feltételeket pályázati pénzeszközönként külön jelezzük.

2 TERÜLETFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZİGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PÉNZESZKÖZ Pályázati keretösszeg: Ft az alábbi témakörönkénti megoszlásban - Területfejlesztési tevékenységet támogató témakör Ft - Környezetvédelmi tevékenységet támogató témakör Ft - Mezıgazdasági tevékenységet támogató témakör Ft A megye települési önkormányzatai, illetve társulásai, többcélú kistérségi társulások, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, nem állami nem önkormányzati fenntartású intézmények. A pályázati feltételek témakörönkénti meghatározása: Területfejlesztési tevékenységet támogató témakör: Az elnyerhetı pályázati összeg felsı határa: Ft Települések közötti hiányzó a szorosabb együttmőködést segítı közlekedési kapcsolatok megteremtésének ösztönzése, egy-egy kistérség infrastruktúra hálózatának teljesebbé tételét szolgáló kisebb hiánypótló fejlesztések tervezése, kivitelezése, területrendezési, térségfejlesztési tervek készítésének támogatása. Települések/kistérségek egységes megjelenítésének koordinált megvalósítása, településeket/kistérségeket bemutató információs kiadványok, települési/kistérségi jelképek, kommunikációs eszközök alkalmazásának ösztönzése, a különbözı gazdasági nagyrendezvényekhez való kapcsolódás és bemutatkozás támogatása, a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésének segítése. Helyi védelem alatt álló építmények, épületek, épületrészek, belsı terek, alkotások felújításának támogatása, a megyében található értékek felmérése, dokumentációkészítés, örökségvédı csoportok megalakulásának segítése, helytörténeti győjtemények létrehozásához, bıvítéséhez támogatás; helyi hagyományırzı kezdeményezések felkarolása, helyi védett természeti értékek revitalizációja. Hazai és nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó önrész biztosítása. Információ kérhetı: Pálfi Mária idegenforgalmi szakreferenstıl tel.: 96/ Környezetvédelmi tevékenységet támogató témakör: Az elnyerhetı pályázati összeg felsı határa: Ft A települési önkormányzatok környezetvédelmi programjában szereplı feladatok megoldásának, megújuló energiaforrások hasznosításának, klímavédelemnek szennyvíztisztítás megvalósításának, környezeti kármentesítés elısegítésének, szelektív hulladékgyőjtés kiépítésének, környezetvédelmi oktatás javításának támogatása, hazai és nemzetközi környezetvédelmi pályázatokhoz önrész biztosítása, határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésének segítése. Parlagfő-mentesítés esetén kizárólag eszközbeszerzésre fordítható az elnyert pénzösszeg. Információ kérhetı: Szarvas Klára környezetvédelmi szakreferenstıl tel.: 96/

3 Mezıgazdasági tevékenységet támogató témakör: Az elnyerhetı pályázati összeg felsı határa: Ft Gazdálkodók Európai Uniós információit bıvítı kiadványok, elıadások, tanfolyamok, képzések megvalósítása, környezetkímélı gazdálkodás (biogazdálkodás) fejlesztését, népszerősítését szolgáló tevékenységek, tájjellegő gazdálkodás népszerősítése, hazai és nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó önrész biztosítása. Információ kérhetı: Szarvas Klára környezetvédelmi szakreferenstıl tel.: 96/ Valamennyi témakörben azon pályázók elınyt élveznek, akik a pályázati cél megvalósításához minimum 25% önrészt biztosítanak. A pályázati pénzeszköznél követelmény, hogy a pályázott cél megvalósítása az adott település mellett a kistérség érdekeit is szolgálja, továbbá illeszkedjen a megyei és az ágazati, szakmai fejlesztési programokhoz. A megyei önkormányzattól e pályázaton elnyert összeggel kiegészített saját forrásokkal a kedvezményezettek törekedjenek az országos, vagy nemzetközi pályázati forrásokhoz történı hozzáférésre. Követelmény továbbá, hogy a pályázó jelölje meg a tervezett projekt elérendı céljait és várható hatásait. A bizottság kulcstartó, esernyı, nyakkendı, póló készítését nem támogatja! Az elnyert összeget élelmiszer vásárlására és étkezésre, valamint telefonköltségre nem lehet felhasználni. A pályázat költségvetésének tartalmaznia kell az önrész mellett a felhasználás ütemezését is. Amennyiben a támogatást helyi értékvédelem alatt álló objektumra kérik, abban az esetben a pályázathoz csatolni kell a helyi védelmi rendeletet. Eszközbeszerzés esetén árajánlatot kell csatolni a pályázathoz. Egy pályázó a három témakörre legfeljebb két pályázatot nyújthat be (különbözı témakörökben). EGÉSZSÉGMEGİRZİ TEVÉKENYSÉGET ÉS NYUGDÍJAS SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ PÉNZESZKÖZ Pályázati keretösszeg: Ft az alábbi témakörönkénti megoszlásban 1. egészségmegırzı tevékenység támogatására Ft 2. nyugdíjas szervezetek támogatására Ft 1. Egészségmegırzı tevékenység támogatása témakör Az elnyerhetı pályázati összeg felsı határa: Ft - települési önkormányzatok, intézmények, alapítványok, társadalmi szervezetek, civil szervezıdések, elsısorban közös pályázattal; - megyei fenntartású intézmények, megyei szintő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezıdések.

4 - Elhízott nemzet. Az elhízás elleni küzdelem, és a reformkonyha (csak konkrét programmal) - Gondolj a holnapra is! Az ifjúság egészségnevelését, megırzését célzó, támogató kezdeményezések (csak konkrét programmal) - Együtt élünk. Fogyatékkal élıket segítı, ıket támogató civil szervezetek programjai (csak konkrét programmal) Információ kérhetı: Szegediné Kovács Ibolya szociális szakreferenstıl tel.: 96/ Nyugdíjas szervezetek támogatása témakör Az elnyerhetı pályázati összeg felsı határa: Ft - a megye települési önkormányzatai és intézményei, más mőködı nyugdíjas közösségek - Generációk együttélését elısegítı rendezvények - Kistérségi nyugdíjas találkozók - Egyéb rendezvények A támogatásból bér jellegő kifizetések nem teljesíthetık Információ kérhetı: Dr. Funtek Balázs gyermekvédelmi szakreferenstıl tel.: 96/ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PÉNZESZKÖZ Pályázati keretösszeg: Ft, az alábbi szakterületenkénti megoszlásban: 1. Oktatási tevékenység támogatására Ft 2. Kulturális tevékenység támogatására Ft 3. Sport tevékenység támogatására Ft A pénzeszközökre a pályázók szakterületenként és azon belül témakörönként egy pályázatot nyújthatnak be. 1. Oktatási tevékenység támogatása témakör Közoktatási intézmények, társadalmi szervezetek. A több feladat-ellátási hellyel rendelkezı, valamint a többcélú intézmény is egy pályázatot nyújthat be. - Gyógypedagógiai intézmények újszerő szakmai kezdeményezéseinek segítése;

5 - Tanórán kívüli nevelési formák támogatása; - A felmenı rendszerő tanulmányi versenyek támogatása; - A közoktatás tartalmi megújításának segítése. Információ kérhetı: Kozma László oktatási szakreferenstıl tel.: 96/ Kulturális tevékenység támogatása témakör Települési önkormányzatok, kulturális tevékenységet folytató intézmények és szervezetek. Gyır-Moson-Sopron megye kulturális örökségének megırzését és népszerősítését segítı szakmai programok megvalósítása. Mővészeti és közmővelıdési rendezvények szervezése, különös tekintettel a több település vagy szervezet rendezésében megvalósuló programokra. Információ kérhetı: Kissné Heller Ilona kulturális szakreferenstıl tel.: 96/ Sporttevékenység támogatása témakör Sportegyesületek, települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok. - Sportrendezvények szervezése, kiemelten a térségi (több települést érintı) események. Pályázható költség nemek: rendezési költségek (játékvezetı, versenybírói díj, orvosi ügyelet) terem-, pályabérleti díj díjazás (érem, kupa, oklevél) (Étkezésre, vendéglátásra, útiköltségre, illetve szervezett bajnokségban való részvételhez kapcsolódó költségekre pályázni nem lehet) - Sporteszközök, felszerelések vásárlása. Információ kérhetı: Lukács László sport szakreferenstıl tel.: 96/ NEMZETISÉGI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PÉNZESZKÖZ Pályázati keretösszeg: Ft Az elnyerhetı támogatás összeghatárai: Ft - azon önkormányzatok és intézmények, amelyek területén nemzetiségek élnek; - nemzetiségi érdekképviseleti és civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok.

6 Támogatandó tevékenység: - A megyében élı kisebbségi önkormányzattal rendelkezı nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosság-tudatát erısítı, kultúráját bemutató rendezvények, kiadványok. - Pályázni kizárólag május 1. és december 31. között megvalósuló projektekkel lehet! - A pályázathoz költségtervet kell benyújtani, melyen belül meg kell jelölni támogatás esetén mire használja fel a pályázó az elnyert összeget. - A támogatás kifejezetten nemzetiségi programokra, kiadványokra használható fel, más programokra, valamint mőködési költségekre nem. Információ kérhetı: Csala Krisztina ifjúsági és nemzetiségi szakreferenstıl, tel.: 96/ , POLGÁRİRSÉGEK ÉS ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁT SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZ Pályázati keretösszeg: Ft A megyében mőködı polgárır szervezetek és önkéntes tőzoltó egyesületek, illetve új polgárır szervezet alakítását szándékozó közösségek. - a szervezet mőködési költségeihez hozzájárulás, - a szervezet mőködéséhez szükséges eszközök, felszerelések beszerzéséhez, rendezvények, képzések költségeihez hozzájárulás, - új szervezet megalakításához, bejegyzésének költségeihez hozzájárulás. A támogatási keretbıl bér jellegő kifizetés nem teljesíthetı. Információ kérhetı: Gondár Istvánné fımunkatárstól; tel.: 96/ KÜLKAPCSOLATI ÉS IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ PÉNZESZKÖZ Pályázati keretösszeg: Ft A elnyerhetı pályázati összeg felsı határa: Ft

7 A megye területén mőködı önkormányzatok, intézményeik, egyesületek, társulások, szövetségek, alapítványok és civil szervezetek. 1.) A nemzetközi kapcsolatok területén mővészetekhez, szabadidıhöz, civil szervezetekhez kapcsolódó rendezvények támogatása, melyek elsısorban a Gyır- Moson-Sopron Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataihoz kötıdnek. Nemzetközi rendezvényeken a megye képviseletének megjelenítése. Megyei és regionális kapcsolatok ápolása, melyek a megye megismertetését és megismerését segítik elı. 2.) Az idegenforgalom területén megvalósítandó rendezvények, kiadványok, innovatív szolgáltatások támogatása. Megyei idegenforgalmi örökség felmérése; turisztikai infrastruktúra állagmegırzése és gyarapítása; az idegenforgalom növelését szolgáló marketing tevékenység és rendezvények támogatása. - bérfizetésre nem lehet pályázni; - az elnyert összeg 30 %-át lehet étkezési célra felhasználni azzal a megkötéssel, hogy a számla szeszes ital fogyasztást nem tartalmazhat. Információ kérhetı: dr. Lakatosné dr. Novák Éva osztályvezetı-helyettestıl tel.: 96/ , 96/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM KÖZKINCS PROGRAMJÁNAK TÉRSÉGI SZINTŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A kistérségek, települések vonzóvá tétele a felnövekvő generációk számára, a szűkebb pátria megtartó erejének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14) A Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1.D/2F

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása

Határozati javaslat. Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása Határozati javaslat Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt Sportkeret pályázati felhívását elfogadja.

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Fenntartható életmód és fogyasztás címő pályázati konstrukció támogatására Kódszám: KMOP-2007-3.3.4-A/B A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G

Erıforrás Alapítvány United Way Magyarország Pályázat 2011 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 2011 U N I T E D W A Y M A G Y A R O R S Z Á G Az Erıforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP-2007-1.1.1./A DAOP-2007-1.1.1./A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben