A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre"

Átírás

1 A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója Margin elszámolású Deviza Ügyletekre Lezárva: március 13. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41. és 43. -a szerinti terhelı egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala elıtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetıek a CIB Bank Zrt. részérıl nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemő felelısség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetıleg a piaci fejleményekbıl esetlegesen bekövetkezı károkért.

2 A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint mőködı befektetési szolgáltatást végzı hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés elıtt tájékoztatja ügyfeleit a szerzıdésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen részletes terméktájékoztató a Margin elszámolású Deviza Ügyletek vonatkozásában. A Bank felhívja az Ügyfelei figyelmét azon tényre, hogy jelen Részletes Terméktájékoztató változhat, és annak mindenkor hatályos formája a Bank honlapján érhetı el. A jelen Terméktájékoztatóban használt kifejezések ellenkezı értelmő rendelkezés hiányában ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint a Margin-elszámolású deviza ügyletekre vonatkozó Keretszerzıdésben. A jelen Terméktájékoztatóban foglaltak a Bank Általános terméktájékoztatójában foglaltakkal együtt értendık. 1. Mi az a Margin? A margin(-kereskedés) lényege, hogy az ügyfél deviza adásvételi ügyleteket köthet olyan névleges összegben, ami nagyobb, mint a rendelkezésre álló tényleges (számláján elhelyezett) fedezet (letét). Azaz, nem szükséges, hogy az ügyfél rendelkezzen a megvásárolni kívánt deviza teljes ellenértékével, illetve az értékesíteni kívánt devizával, kizárólag a devizapiac árfolyam-elmozdulásainak fedezetét kell biztosítania margin (letét) formájában. 2. Jellemzık Fedezet: margin (letét). Nincs szükség FOREX limit alapítására. Az ügylet összegéhez (kötési összeg) képest a letét (margin) értéke kis mértékő, mivel a letétnek kizárólag a devizapiaci árfolyamok kedvezıtlen irányú elmozdulását kell fedeznie. A margin (letét) elhelyezésének célja, hogy az árfolyamok kedvezıtlen irányú elmozdulásakor fedezetet biztosítson a nyitott pozíció veszteségére. A Bank a letétnek a nyitott pozíciók nettósított MTM értékéhez viszonyított alacsony aránya esetén jogosult további letét rendelkezésre bocsátást kérni, illetve a pozíciókat lezárni A pozíció zárásának és nyitásának árfolyam-különbözete adja a margin(-elszámolású) deviza adásvételi ügylet eredményét. Margin(-elszámolással) köthetı deviza adásvételi ügyletek: Azonnali (spot) deviza adásvételi ügylet Határidıs deviza adásvételi ügylet (FX Outright forward) FX opciós deviza ügylet 3. A konstrukció Kockázatai Bármely devizaügylet megkötése során felmerül a veszteség kockázata. A margin ügyleteket jellemzı tıkeáttétel lehetıvé teszi a gyors és rendkívüli mértékő profitszerzést, ugyanakkor megvan a veszélye egy nem várt mértékő veszteség gyors realizálásának is. Fontos, hogy az ügyfél figyelemmel kövesse margin küszöbét és az errıl szóló szabályokat, hogy tisztában legyen a vállalható pozíciók értékével. 4. Az MTM értékelés (Mark-to-Market) kockázata A margin elszámolású deviza ügyletek megkötéséhez az ügyfélnek a Bank által meghatározott biztosítékot kell nyújtania. A biztosíték fedezeti értékét a Bank a mindenkori fedezetértékelési és kockázatkezelési szabályzata alapján határozza meg. A Bank az ügyfél nyitott pozíciói aktuális piaci (Mark-to-Market MTM) értékét rendszeresen megállapítja, és ezek alapján meghatározza a szükséges fedezet mértékét. A nettósított MTM érték meghatározása minden ügylet esetén az ellenügylettel történı lezárás esetén keletkezı veszteség vagy nyereség mértékének meghatározását jelenti. Határidıs és opciós pozíciók esetében az MTM értéket a határidıs és opciós árazásban elıforduló bármelyik változó (spot árfolyam, kamatkülönbözet, volatilitás) elmozdulása jelentıs mértékben befolyásolja. Az ügyfélnek a nyitott pozíciói tekintetében a szükséges fedezettség követelményének mindenkor meg kell felelnie. Amennyiben a nyitott pozíció veszteségtartalma elér egy meghatározott mértéket, az ügyfélnek a pozíció további

3 fenntartását pótlólagos biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania. Ennek elmaradása esetén, a Bank a pozíció(ka)t lezárja. A Bank a gondos és körültekintı eljárás ellenére sem tudja garantálni, hogy az árfolyamok és egyéb, az adott termék árazását befolyásoló változók rövid idı alatt bekövetkezı jelentıs mértékő, kedvezıtlen mozgása okán realizált veszteség mértéke a rendelkezésre bocsátott biztosíték mértékét ne haladja meg. Ez esetben az ügyfél a teljes rendelkezésre bocsátott letétet, vagy akár annál többet is elveszíthet. Az ügylet teljesítési kötelezettséggel jár az ügyfél részére: az ügyfél a határidıs árfolyamnál magasabb lejáratkori árfolyamszintek esetén is köteles a határidıs árfolyamszinten konvertálni devizabevételét, azaz árfolyamveszteséget realizál. 5. Példák 5.1 Példa spot üzletkötésre Azonnali (spot) deviza adásvételi ügyletnek nevezzük az adott összegő deviza forintra, illetve más devizára való átváltását, amikor a teljesítés az üzlet megkötésétıl számított második banki munkanap. 60%-a alá Zárás: kötés napján üzleti órákban, legkésıbb a spot pozíció értéknapja elıtti banki nap 16:00 óráig. Tıkeáttétel: 20x (minden margin számlára befizetett forint ennyiszerese nyitható meg spot pozíciónak) Elhelyezett margin letét: HUF ( HUF) Az ügyfél EUR-t adna el T+2 spot értéknapra. A jegyzett spot ár 284,00 EUR/HUF. Ennek a pozíciónak az értéke tehát HUF, ez a maximális HUF-on belüli összeg, tehát az üzlet köthetı. 1. Az EUR/HUF spot árfolyam az üzletkötést követıen 280,00 lesz: a) tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció HUF, a margin számla terheltsége HUF ( / 20). Az ügyfél HUF( HUF 20) értékben további spot vagy határidıs üzletet köthet, HUF összegben opciót vehet, illetve opció eladásánál alkalmazott alacsonyabb 10 tıkeáttétel értelmében HUF 10 = HUF értékben opciót adhat el. b) az MTM érték pozitív, EUR (284,00 EUR/HUF 280,00 EUR/HUF) = HUF. Ez a margin számlán nem realizált nyereség lévén nem íródik jóvá. A nem realizált nyereséget tehát nem lehet letétként figyelembe venni, ehhez az ügyletet zárni kell. 2. Az EUR/HUF T+1 árfolyam másnap 290,00 lesz (290,02 EUR/HUF spot - 0,02 swap pont): a) tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció HUF, a margin számla terheltsége HUF ( / 20). Az ügyfél HUF( HUF 20) értékben további spot vagy határidıs üzletet köthet, HUF

4 összegben opciót vehet, illetve opció eladásánál alkalmazott alacsonyabb 10 tıkeáttétel értelmében HUF 10 = HUF értékben opciót adhat el. b) az MTM érték negatív, EUR (284,00 EUR/HUF 290,00 EUR/HUF) = HUF. Ez a margin számlán nem realizált veszteség lévén nem terhelıdik. A nem realizált veszteség tehát nem csökkenti a letétként figyelembe vehetı összeget mindaddig, amíg az ügylet lezárásra nem kerül. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 40% ( / ). A veszteséges pozíció fenntartásához ilyen veszteség szint mellett még nem kell az ügyfélnek további letétet rendelkezésre bocsátania. 3. Az EUR/HUF spot árfolyam az üzletkötést követıen 293,15 lesz: a) tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció miatt HUF. Az ügyfél a margin számla 3.b) pontban leírt terhelése miatt további üzletet nem köthet. b) az MTM érték negatív, EUR (284,00 EUR/HUF 293,15 EUR/HUF) = HUF. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 61% ( / ). Ez a margin számlán nem realizált veszteség lévén nem terhelıdik. A nem realizált veszteség tehát nem csökkenti a letétként figyelembe vehetı összeget mindaddig, amíg az ügylet lezárásra nem kerül. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 61%, emiatt a Bank letétfeltöltési kötelezettséget ír elı az ügyfél számára, hogy a terheltség 60% alá 59%-os terheltség eléréséhez HUF ( / 0,59) letét szükséges, a szükséges letétfeltöltési összeg: HUF. 5.2 Példa határidıs üzletkötésre Határidıs deviza adásvételi ügyletnek (FX Outright forward) nevezzük az adott összegő deviza forintra, illetve más devizára való átváltását, amikor a teljesítés (számlajóváírás illetve terhelés) nem az üzlet megkötésétıl számított második banki munkanapon történik. Ez az ügylet a deviza árfolyamkockázat fedezésének legalapvetıbb eszköze. A határidıs árfolyam meghatározása az ügyletben szereplı devizák azonnali árfolyama és a devizák lejáratra vonatkozó kamata alapján történik. Tehát a határidıs árfolyam nem a Bank várakozásait fejezi ki az azonnali (spot) árfolyam jövıbeli alakulására vonatkozóan, hanem egy pénzügyi számítás eredménye. Mivel a jelenlegi kamatkörnyezetben a forint kamatláb magasabb, mint a legtöbb fı deviza (EUR, USD, CHF, illetve GBP) kamatlába, ezért az EUR/HUF, USD/HUF, CHF/HUF, illetve GBP/HUF határidıs árfolyamok is magasabbak, mint az aktuális piaci árfolyam. A határidıs árfolyam a jelenlegi piaci árfolyam és a két deviza kamatkülönbözetének (swap) összegébıl adódik. Határidıs árfolyam = spot árfolyam + swap pontok Spot árfolyam: a T+2-es értéknapra jegyzett piaci árfolyamot jelenti. Swap pont: spot árfolyam futamidıre vetítetten (forintkamat devizakamat) 60%-a alá

5 Zárás: futamidı alatt az üzleti órákban, legkésıbb a határidıs pozíció lejárata elıtti banki nap 16:00 óráig. Tıkeáttétel: 20x (minden margin számlára befizetett forint ennyiszerese nyitható meg határidıs pozíciónak) Elhelyezett margin letét: HUF ( HUF) Az ügyfél EUR-t adna el 3 hónapos határidıre. A jegyzett határidıs ár 284,00 EUR/HUF (282,50 EUR/HUF spot + 1,50 swap pont). Ennek a pozíciónak az értéke tehát HUF, ez a maximális HUF-on belüli összeg, tehát az üzlet köthetı. 1. Az EUR/HUF határidıs árfolyam 2 hónappal a lejárat elıtt 280,00 lesz (278,30 EUR/HUF spot + 1,70 swap pont): a) tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció HUF, a margin számla terheltsége HUF ( / 20). Az ügyfél HUF( HUF 20) értékben további spot vagy határidıs üzletet köthet, HUF összegben opciót vehet, illetve opció eladásánál alkalmazott alacsonyabb 10 tıkeáttétel értelmében HUF 10 = HUF értékben opciót adhat el. b) az MTM érték pozitív, EUR (284,00 EUR/HUF 280,00 EUR/HUF) = HUF. Ez a margin számlán nem realizált nyereség lévén nem íródik jóvá. A nem realizált nyereséget tehát nem lehet letétként figyelembe venni, ehhez az ügyletet zárni kell. 2. Az EUR/HUF határidıs árfolyam 2 héttel a lejárat elıtt 290,00 lesz (289,60 EUR/HUF spot + 0,40 swap pont): a) tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció HUF, a margin számla terheltsége HUF ( / 20). Az ügyfél HUF( HUF 20) értékben további spot vagy határidıs üzletet köthet, HUF összegben opciót vehet, illetve opció eladásánál alkalmazott alacsonyabb 10 tıkeáttétel értelmében HUF 10 = HUF értékben opciót adhat el. b) az MTM érték negatív, EUR (284,00 EUR/HUF 290,00 EUR/HUF) = HUF. Ez a margin számlán nem realizált veszteség lévén nem terhelıdik. A nem realizált veszteség tehát nem csökkenti a letétként figyelembe vehetı összeget mindaddig, amíg az ügylet lezárásra nem kerül. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 40% ( / ). A veszteséges pozíció fenntartásához ilyen veszteség szint mellett még nem kell az ügyfélnek további letétet rendelkezésre bocsátania. 3. Az EUR/HUF határidıs árfolyam 1 hónappal a lejárat elıtt 293,15 lesz (292,30 EUR/HUF spot + 0,85 swap pont): a) tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció miatt HUF. Az ügyfél a margin számla 3.b) pontban leírt terhelése miatt további üzletet nem köthet. b) az MTM érték negatív, EUR (284,00 EUR/HUF 293,15 EUR/HUF) = HUF. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 61% ( / ). Ez a margin számlán nem realizált veszteség lévén nem terhelıdik. A nem realizált veszteség tehát nem csökkenti a letétként figyelembe vehetı összeget mindaddig, amíg az ügylet lezárásra nem kerül. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 61%, emiatt a Bank letétfeltöltési kötelezettséget ír elı az ügyfél számára, hogy a terheltség 60% alá 59%-os terheltség eléréséhez HUF ( / 0,59) letét szükséges, a szükséges letétfeltöltési összeg: HUF. 5.3 Példák opciós üzletre Az FX Opciós deviza ügylet, összehasonlítva az FX Outright határidıs deviza ügylettel, annyiban más, hogy az FX Outright határidıs deviza ügylet esetében a Banknak és az ügyfélnek a határidıs áron egyaránt kötelezettsége keletkezik az adott deviza vételére/eladására; míg az FX Opciós deviza ügyletben rögzített áron (strike price) az Opció Vásárlójának joga, az Opció Eladójának kötelezettjének - kötelezettsége keletkezik az adott deviza vételére/eladására

6 (amennyiben a Vásárló lehívja az opciót). Azaz FX Opciós deviza ügylet esetében az ügyfélnek akkor keletkezik kötelezettsége, ha ı az opció Eladója. Opciós ügyletek esetén tehát igen eltérı az opció Kiírójának (Eladójának) és Vevıjének kockázata. Általában elmondható, hogy az opció Vevıjének vesztesége maximalizált az opcióért kifizett prémium összegében, míg az opció Kiírója bizonyos opciós ügyletek esetében korlátlan veszteséget szenvedhet el. Az FX Outright határidıs deviza ügylet az ügyfél számára költségmentes, szemben az FX Opciós deviza ügylettel, amelynek a Vásárló számára díja van, amely elıre kifizetésre kerül. Az opciós díj (opciós prémium) mértéke a devizapár árfolyamától, az ügyletben szereplı devizák kamatlábaitól ( tehát a határidıs árfolyamtól), a kötési árfolyamtól, a lejáratig hátralévı idıtıl és a termék volatilitásától (az árfolyam változékonyságától, pontosabban a piacon jegyzett opcióárakból kinyert, árfolyam jövıbeli változékonyságára vonatkozó piaci várakozástól az ún. implikált volatilitástól) függ Példa vanília típusú opciós ügyletkötésre A Vanília típusú opciós ügylet az opció Eladója számára kötelezettség vételi ( call ) opció esetében a lejárat idıpontjában egy adott pénznemben meghatározott összeg ( Kötési Összeg ) eladására, eladási ( put ) opció esetében a lejárat idıpontjában egy adott pénznemben meghatározott összeg ( Kötési Összeg ) megvásárlására, ha az opciós jogával az opció Vásárlója élni kíván egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében Példa vanília opció vételére 60%-a alá Zárás: a vásárolt opció eladásával a futamidı alatt az üzleti órákban. Tıkeáttétel: nincs, a margin számlán elhelyezett HUF összeg költhetı el opciós prémiumként Elhelyezett margin letét: HUF Az ügyfél az alábbi opciót vásárolná meg 284,00 EUR/HUF spot referencia és 12,00% volatilitás mellett: Opció típusa: EUR call / HUF put (EUR vételi / HUF eladási jog) Névérték: EUR Lehívási árfolyam (strike): 290,00 Prémium: 2,00 HUF / EUR Ennek a pozíciónak a prémiuma tehát HUF ( EUR 2,00 HUF/EUR). Az opció vásárlását követıen a margin számla egyenlege HUF. I. Lehetséges szcenáriók az opció futamideje alatt 1. Az EUR/HUF spot árfolyam 3 héttel a lejárat elıtt 280,00 lesz, a volatilitás 10,00%, melybıl az új opciós ár 0,15 HUF/EUR Az opció eladásáért kapott prémium HUF ( EUR 0,15 HUF/EUR), a margin számla egyenlege HUF.

7 2. Az EUR/HUF spot árfolyam 3 héttel a lejárat elıtt 305,00 lesz, a volatilitás 15,00%, melybıl az új opciós ár 15,50 HUF/EUR Az opció eladásáért kapott prémium HUF ( EUR 15,50 HUF/EUR), a margin számla egyenlege HUF. II. Lehetséges szcenáriók az opció lejáratakor 1. Az EUR/HUF spot árfolyam 284,00 Amennyiben az opció lejárata napján órakor a spot EUR/HUF árfolyam 284,00, az ügyfél nem él jogával az opció kiírójával szemben. 2. Az EUR/HUF spot árfolyam 295,00 Amennyiben az opció lejárata napján délben a spot EUR/HUF árfolyam 295,00, az ügyfél él EUR vételi jogával az opció kiírójával szemben, akinek kötelezettsége spot értéknapra 290,00 árfolyamon EUR-t eladni. A pozícióra ettıl kezdve a Spot üzletekre vonatkozó kockázatkezelési elvek kerülnek alkalmazásra Példa plain vanilla opció eladására (kiírására) 60%-a alá Zárás: az eladott opció visszavételével a futamidı alatt az üzleti órákban. Tıkeáttétel: 10x (minden margin számlára befizetett forint ennyiszerese nyitható meg határidıs pozíciónak) Elhelyezett margin letét: HUF ( HUF) Az ügyfél az alábbi opciót adná el 284,00 EUR/HUF spot referencia és 9.90% volatilitás mellett: Opció típusa: EUR call / HUF put (EUR vételi / HUF eladási jog eladása, tehát EUR eladási / HUF vételi kötelezettség vállalása) Névérték: EUR Lehívási árfolyam (strike): 290,00 Prémium: 1,00 HUF / EUR Ennek a pozíciónak a kötési összege tehát HUF ( EUR 290,00), ez pont az elhelyezett letét mellett maximálisan köthetı HUF, tehát az üzlet köthetı. I. Lehetséges szcenáriók az opció futamideje alatt 1. Az EUR/HUF spot árfolyam 3 héttel a lejárat elıtt 280,00 lesz, a volatilitás 9,60%, melybıl az új opciós ár 0,50 HUF/EUR:

8 a) az opció eladását követıen a margin számla egyenlege az opciós prémiummal növelve HUF ( ). Tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció HUF, a margin számla terheltsége / 10 = HUF. Az ügyfél HUF ( HUF 20) értékben további spot vagy határidıs üzletet köthet, HUF összegben opciót vehet, illetve opció eladásánál alkalmazott alacsonyabb 10 tıkeáttétel értelmében HUF 10 = HUF értékben opciót adhat el. b) az MTM érték pozitív, az opció visszavásárlási ára HUF ( EUR 0,50 HUF/EUR). Ez a HUF margin számla egyenleget HUF-ra csökkentené, ha az opció zárásra kerülne. A kezdeti HUF margin letéthez képest a HUF növekmény nem realizált nyereség lévén nem íródik jóvá. A nem realizált nyereséget tehát nem lehet letétként figyelembe venni, ehhez az ügyletet zárni kell. 2. Az EUR/HUF spot árfolyam 3 héttel a lejárat elıtt 290,00 lesz, a volatilitás 11,00%, melybıl az új opciós ár 3,75 HUF/EUR: a) az opció eladását követıen a margin számla egyenlege az opciós prémiummal növelve HUF ( ). Tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció HUF, a margin számla terheltsége / 10 = HUF. Az ügyfél HUF( HUF 20) értékben további spot vagy határidıs üzletet köthet, HUF összegben opciót vehet, illetve opció eladásánál alkalmazott alacsonyabb 10 tıkeáttétel értelmében HUF 10 = HUF értékben opciót adhat el. b) az MTM érték negatív, az opció visszavásárlási ára HUF ( EUR 3,75 HUF/EUR). Ez a HUF margin számla egyenleget HUF-ra csökkentené, ha az opció zárásra kerülne. A kezdeti HUF margin letéthez képest az HUF csökkenés nem realizált veszteség lévén nem terhelıdik. A nem realizált veszteség tehát nem csökkenti a letétként figyelembe vehetı összeget mindaddig, amíg az ügylet lezárásra nem kerül. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 12,5% ( / ). A veszteséges pozíció fenntartásához ilyen veszteség szint mellett még nem kell az ügyfélnek további letétet rendelkezésre bocsátania. 3. Az EUR/HUF spot árfolyam 3 héttel a lejárat elıtt 305,00 lesz, a volatilitás 23,00%, melybıl az új opciós ár 18,30 HUF/EUR: a) az opció eladását követıen a margin számla egyenlege az opciós prémiummal növelve HUF ( ). Tıkeáttétellel mérve a nyitott pozíció HUF, a margin számla terheltsége / 10 = HUF. Az ügyfél a margin számla 3.b) pontban leírt terhelése miatt további üzletet nem köthet. b) az MTM érték negatív, az opció visszavásárlási ára HUF ( EUR 18,30 HUF/EUR). A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 61% ( / ). Ez a margin számlán nem realizált veszteség lévén nem terhelıdik. A nem realizált veszteség tehát nem csökkenti a letétként figyelembe vehetı összeget mindaddig, amíg az ügylet lezárásra nem kerül. A pozíció nettósított MTM értéke abszolút értékének a letéthez viszonyított aránya 61%, emiatt a Bank letétfeltöltési kötelezettséget ír elı az ügyfél számára, hogy a terheltség 60% alá 59%-os terheltség eléréséhez HUF ( / 0,59) letét szükséges, a szükséges letétfeltöltési összeg: HUF. II. Lehetséges szcenáriók az opció lejáratakor 1. Az EUR/HUF spot árfolyam 284,00 Amennyiben az opció lejárata napján órakor a spot EUR/HUF árfolyam 284,00, a Bank nem él jogával az opció kiírójával szemben. 2. Az EUR/HUF spot árfolyam 295,00 Amennyiben az opció lejárata napján órakor a spot EUR/HUF árfolyam 295,00, a Bank él EUR vételi jogával az opció kiírójával szemben, akinek kötelezettsége spot értéknapra 290,00 lehívási árfolyamon (strike-on) EUR-t eladni. A pozícióra ettıl kezdve a Spot üzletekre vonatkozó kockázatkezelési elvek kerülnek alkalmazásra Példa barrier típusú opciós ügyletkötésre

9 A barrier típusú opciós ügyletek a vanília típusú opciós ügylet speciális változata Példa barrier opció vételére 60%-a alá Zárás: a vásárolt opció eladásával a futamidı alatt az üzleti órákban. Tıkeáttétel: nincs, a margin számlán elhelyezett HUF összeg költhetı el opciós prémiumként Elhelyezett margin letét: HUF Az ügyfél az alábbi opciót vásárolná meg 284,00 EUR/HUF spot referencia és 12,00% volatilitás mellett: Opció típusa: EUR call / HUF put (EUR vételi / HUF eladási jog) Névérték: EUR Lehívási árfolyam (strike): 290,00 Knock-out szint: 275,00 Prémium: 1,50 HUF / EUR Ennek a pozíciónak a prémiuma tehát HUF ( EUR 1,50 HUF/EUR). Az opció vásárlását követıen a margin számla egyenlege HUF. Az szerinti szcenáriók mind futamidı alatt mind lejáratkor értelem szerint akkor kerülnek mérlegelésre, ha a knock-out szint nem került érintésre Példa barrier opció eladására 60%-a alá

10 Zárás: az eladott opció visszavételével a futamidı alatt az üzleti órákban. Tıkeáttétel: 10x (minden margin számlára befizetett forint ennyiszerese nyitható meg határidıs pozíciónak) Elhelyezett margin letét: HUF ( HUF) Az ügyfél az alábbi opciót adná el 284,00 spot referencia mellett: Opció típusa: EUR call / HUF put (EUR vételi / HUF eladási jog eladása, tehát EUR eladási / HUF vételi kötelezettség vállalása) Névérték: EUR Lehívási árfolyam (strike): 290,00 Knock-out szint: 275,00 Prémium: 0,70 HUF / EUR Ennek a pozíciónak az értéke tehát HUF ( EUR 290,00), ez pont az elhelyezett letét mellett maximálisan köthetı HUF, tehát az üzlet köthetı. A szerinti szcenáriók mind futamidı alatt mind lejáratkor értelem szerint akkor kerülnek mérlegelésre, ha a knock-out szint nem került érintésre Példa bináris típusú opciós ügyletkötésre Bináris típusú opciós ügyletben az opció Vásárlója az opciós díj megfizetésével fogadást köt az opció Eladójával - a kötelezettel - egy adott devizapár árfolyam-alakulása tárgyában. Amennyiben a devizaárfolyamok alakulása az opció Vásárlója számára kedvezı, akkor az opció lejáratakor az opció Eladója megfizeti az opció névértékét a Vásárló részére. Amennyiben az árfolyamok alakulása az opció Vásárlója számára kedvezıtlen, az opció lejáratakor kifizetés nem történik, azaz az opció úgy jár le, hogy az opció eladójának fizetési kötelezettsége nincs. Az opció Vásárlója tehát a prémium megfizetés ellenében a lejáratkor vagy megkapja az opció névértékét, vagy semmit nem kap. A Double-No-Touch (DNT) Opciós Devizaügyletet, a No-Touch (NT) Opciós Devizaügyletet, a Double-One-Touch (DOT) Opciós Devizaügyletet és a One-Touch (OT) Opciós Devizaügyletet összefoglalóan bináris opciós devizaügyleteknek nevezzük Példa bináris opció vételére A DNT, Double-No-Touch opciós ügylet Vásárlója lejáratkor az opció névértékét kapja az opció Kiírójától, amennyiben a futamidı alatt a referencia árfolyam egy meghatározott sávban marad vagy a sáv széleit nem érinti. Az ügylet megkötésekor az opció Vevıje a névérték százalékában kifejezett prémiumot fizet az opció Kiírójának. 60%-a alá Zárás: a vásárolt opció eladásával a futamidı alatt az üzleti órákban. Tıkeáttétel: nincs, a margin számlán elhelyezett HUF összeg költhetı el opciós prémiumként Elhelyezett margin letét: HUF

11 Az ügyfél az alábbi bináris opciót vásárolná meg 284,00 spot referencia mellett: Opció típusa: EURHUF DNT (Double-No-Touch) Piaci referencia: MNB fixing Névérték: EUR DNT sáv: 278,00 292,00 Prémium: 55% Ennek a pozíciónak a prémiuma tehát EUR ( ,55), HUF ( ,00). Az opció vásárlását követıen a margin számla egyenlege HUF. Amennyiben a futamidı alatt az MNB fixing a DNT sávhatárain belül marad, illetve nem érinti azt, úgy lejárat napján az opciós névérték kerül kifizetésre: EUR, mely az MNB fixing-0,50 % árfolyamon váltódik át forintra. 284,00-es átváltási árfolyammal számolva a margin számla egyenlege tehát: HUF ( ,00) Példa bináris opció eladására (kiírására) Pótlólagos letétigény veszteségszintje: HUF-ban denominált névérték esetén nincs; devizában denominált névérték esetén a HUF letét 96%-a. Kényszerzárás veszteségszintje: HUF-ban denominált névérték esetén nincs; devizában denominált névérték esetén a HUF letét 98%-a. Zárás: az eladott opció visszavásárlásával a futamidı alatt az üzleti órákban. Tıkeáttétel: mind HUF-ban és EUR-ban denominált névérték esetében egyszeres, tehát a margin számlán rendelkezésre álló HUF érték vállalható bináris opciós névérték kifizetéseként. 1. Példa HUF névértékő DNT opció eladására 284,00 spot referencia mellett A DNT, Double-No-Touch opciós ügylet Vásárlója lejáratkor az opció névértékét kapja az opció Kiírójától, amennyiben a futamidı alatt a referencia árfolyam egy meghatározott sávban marad vagy a sáv széleit nem érinti. Az ügylet megkötésekor az opció Vevıje a névérték százalékában kifejezett prémiumot fizet az opció Kiírójának. Elhelyezett margin letét: HUF Opció típusa: EURHUF DNT (Double-No-Touch) Piaci referencia: MNB fixing Névérték: HUF DNT sáv: 278,00 292,00 Prémium: 50% Ennek a pozíciónak a prémiuma tehát HUF ( ,50), mely a margin számlán kerül jóváírásra. Az opció eladását követıen a margin számla egyenlege HUF, mely megegyezik a névértékkel, az üzlet köthetı. Amennyiben a futamidı alatt az MNB fixing a DNT sávhatárain belül marad, tehát nem érinti azt, úgy lejárat napján az ügyfél által a HUF opciós névérték kerül kifizetésre, a margin számla egyenlege nulla. Amennyiben a futamidı alatt az MNB fixing a DNT sávhatárait átlépi, vagy érinti azt, úgy lejárat napján a margin számla egyenlege HUF. 2. Példa EUR névértékő NT opció eladására 284,00 EUR/HUF spot referencia mellett A NT, No-Touch opciós ügylet Vásárlója lejáratkor az opció névértékét kapja az opció Kiírójától, amennyiben a futamidı alatt a referencia árfolyam egy meghatározott árfolyam fölött/alatt marad vagy az adott szintet nem érinti. Az ügylet megkötésekor az opció Vevıje a névérték százalékában kifejezett prémiumot fizet az opció Kiírójának. Elhelyezett margin letét: HUF

12 Opció típusa: EURHUF NT (No-Touch) Piaci referencia: MNB fixing Névérték: EUR ( HUF) NT szint: 275,00 Prémium: 50% Ennek a pozíciónak a prémiuma tehát EUR ( EUR 284,00 EUR/HUF = HUF), mely a margin számlán kerül jóváírásra. Az opció eladását követıen a margin számla egyenlege HUF, mely megegyezik a névértékkel, az üzlet köthetı. I. Lehetséges szcenáriók az opció futamideje alatt 1. Az EUR/HUF spot árfolyam 1 hónappal a lejárat elıtt 280,00 lesz, az új opciós ár 40%: Az opció visszavásárlásáért fizetendı prémium: EUR 0,40 280,00 = HUF. Ez a 96% pótlólagos letéti igény alatti szint ( / = 49,30%), nincs igény többlet fedezetre. 2. Az EIÓUR/HUF spot árfolyam 1 hónappal a lejárat elıtt 300,00 lesz, az új opciós ár 92%: Az opció visszavásárlásáért fizetendı prémium: EUR 0,92 300,00 EUR/HUF = HUF. Ez a HUF letét 97,18%-át jelenti ( / ). Hogy a limit terheltségét 95%-ra csökkentsük, / 0,95 = HUF-ra van szükség, tehát = HUF többlet fedezet szükséges. Amennyiben a futamidı alatt az MNB fixing a NT szint felett marad, és nem is érinti azt, úgy lejárat napján az ügyfél által az EUR opciós névérték kerül kifizetésre, a margin számla egyenlege nulla. Amennyiben a futamidı alatt az MNB fixing a NT szintjét átlépi, vagy érinti azt, úgy lejárat napján a margin számla egyenlege HUF. 6. Üzleti feltételek A Bank a Margin(-elszámolású) ügyletekre vonatkozó mindenkori üzleti feltételeit a bank Margin elszámolású ügyleteire vonatkozó Üzleti Feltételek megnevezéső dokumentumban foglalja össze, így különösen a Devizanemek, a Letét típusai, illetve megkívánt mértéke; a Pozíciózárásra vonatkozó szabályok, kötelmek és az Üzleti órák. Az Üzleti feltételek dokumentum a honlapon ( elérhetı. A Bank az Üzleti Feltételek egyoldalú akár azonnali hatályú módosításának a lehetıségét fenntartja. A fenti részletes terméktájékoztatót elolvastam. A szerzıdést a lehetséges kockázatok ismeretében kötöttem meg. [kelt] [Ügyfél]

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerzıdés hatálya alatt

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerzıdés hatálya alatt A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerzıdés hatálya alatt megköthetı Ügyletekre Lezárva: 2009. október 12. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthetı Tızsdei Szabványosított Határidıs Ügyletekre Lezárva: 2011. 06. 22. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL A SZERZİDÉSEKBEN FOGLALT ÜGYLETEKBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL ÁLLAMPAPÍR ÜGYLETEK Az állampapír ügyletek keretében az Ügyfél és a Társaság a Magyar Államkincstár nevében

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

7. forward extra ügylet (forward extra)

7. forward extra ügylet (forward extra) 7. forward extra ügylet (forward extra) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A forward extra ügylet ötvözi a határidôs ügylet biztonságát az opciós ügyletek rugalmasságával. Amennyiben konkrét elképzelése

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizaeladáshoz hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizaeladási

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Sávos és Érintéses strukturált befektetések olyan indexált befektetés típusok, amelyek hozamának

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Kétdevizás kombinált strukturált befektetés szerkezetét tekintve egy hagyományos Kétdevizás strukturált befektetésből és

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread?

ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK MIT NEVEZÜNK PONTNAK? Mi a devizapiac? Mik azok a deviza keresztárfolyamok? Mi a Bid/Ask spread? ALAPVETİ DEVIZAPIACI KIFEJEZÉSEK Mi a devizapiac? A nemzetközi online kereskedési környezet a legnagyobb és legdinamikusabb tıkepiac a világon, napi 3200 milliárd dolláros forgalommal, melyen a nap 24

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetés egy olyan összetett befektetési termék, amely

Részletesebben

Indexált betét az FHB Bankban

Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét bemutatása Olyan strukturált befektetési lehetőség, amely keretében az Ügyfélnek lehetősége van a normál betéti kamatoknál magasabb kamatot elérni. A prémium

Részletesebben

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward

3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward 3. opciós ügylet deviza eladásra: opciós jog + opciós kötelezettség = forward MIFID komplexitás FX 2 3.a. deviza eladási jog (EUR put opció vétele) a termék leírása EUR put opció vásárlásával cége arra

Részletesebben

Terméktájékoztató Prémium befektetés

Terméktájékoztató Prémium befektetés Frissítve: 2012.09.27. Terméktájékoztató Prémium befektetés Termékleírás A prémium befektetés a futamidı végén magas fix hozamot fizet a befektetett devizában. A befektetett összeg a futamidı végén egy

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) A termék leírása A kamatlábopció olyan kétoldalú megállapodás, amelyben az opció vevője - prémium megfizetése ellenében

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

A deviza bináris opció bemutatása

A deviza bináris opció bemutatása A deviza bináris opció bemutatása Fx bináris opció: az fx bináris opció a legújabb termékcsoport, amit a Buda-cash Trader rendszerben ajánlunk ügyfeleink számára. Folyamatosan frissülő árakon a hat legtöbbet

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Reverse Convertible-Deviza

Erste Strukturált Termék Reverse Convertible-Deviza Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Reverse Convertible (RC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget. Ehhez

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2009. évi eredményérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné ügyintézı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben

Barrier opciós ügyletek Általános Terméktájékoztató

Barrier opciós ügyletek Általános Terméktájékoztató Barrier opciós ügyletek Az Opciós ügylet két fél közötti szerződéses viszony, melynek keretén belül az opció vevője jogosulttá válik az Opciós ügylet Alaptermékének vételére/ vagy eladására, míg az opció

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. II. negyedévben Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2010. I. negyedévi eredményeiről Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Gábor Lászlóné ügyintéző Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 7. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Opció fogalma Az opció jövőbeni döntési lehetőséget jelent valami megtételére,

Részletesebben

Forex Marge-ok/Spread-ek

Forex Marge-ok/Spread-ek Forex Marge-ok/Spread-ek Az általunk megcélzott vételi és eladási árfolyam közötti különbségek a normális piaci feltételek mellett elérhető legjobb marge-aink. Nyugodt piaci körülmények mellett a marge

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. III. negyedévben Tárnok Lászlóné aljegyzı Gábor Lászlóné Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes ügyvezetı BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible (BRC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget.

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. IV. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdálkodási Osztály Fenyvesi Beáta ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 21. számú melléklet KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 1. ELİZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS A Tata Város Önkormányzata 2008. február 28-án összességében 22.300.000,-

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL A kamatlábcsere-megállapodás (IRS vagy Kamatswap ügylet) olyan származtatott kamatlábügylet, amelynek keretében a Bank és az Ügyfél között

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA)

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) 4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) MIFID besorolás IR 2 a termék leírása betétes pozíció esetén A határidôs kamatláb megállapodás segítségével cége elôre rögzítheti egy késôbbi

Részletesebben

Devizapiac a gyakorlatban

Devizapiac a gyakorlatban Devizapiac a gyakorlatban Budapesti Értéktőzsde 2011. október 11. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagja valamint a Magyar Kockázati

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.10.01 2010.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2010.10.12. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel 2

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27.

HIRDETMÉNY. Érvényes: április 17. napjától. Közzététel napja: március 27. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Havi portfolió egyeztető mezők részletezése Ügyfél LEI kódja Vonatkozási

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Határidős ügyletek Egy határidős ügylet mindig egy jövőbeli időpontra szól, egyszerűen egy termék jövőbeni árfolyamára vonatkozó spekuláció, ahol minden teljesítés is a jövőbeni időpontban esedékes az

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (4. hét)

BC Tipp heti statisztika (4. hét) BC Tipp heti statisztika (4. hét) DAX index eladás 7686 áttörésekor Profitcél: 7443 Javasolt stop loss: 7777 2013.01.18. 10:42 5 db CFD Index 31,96 pont 47 140 Ft 680 210 Ft 2 500 000 Ft 1 / 1 XAGUSD vétel

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible

Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible Az Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible (RC)- (továbbiakban Termék) egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot

Részletesebben

Általános szabályok. Általános szabályok:

Általános szabályok. Általános szabályok: Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről Általános szabályok A befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Tőzsdeismeretek A Név: Csoport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.10.01 2009.12.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01

BPForex ProTader. A számlakivonatok értelmezése. Pag. 01 BPForex ProTader A számlakivonatok értelmezése Pag. 01 Index Bevezetés 03 Kivonat 1: Számlatörténeti jelentés 04 Kivonat 2: Részletes tranzakció jelentés 05 A teljes elszámolási ciklus 06 Kivonat 3: EZ

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Reverse Convertible-TRY

Erste Strukturált Termék Reverse Convertible-TRY Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Reverse Convertible (RC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget. Ehhez

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Erste Strukturált Értékpapír Protect Multi Struktúra

Erste Strukturált Értékpapír Protect Multi Struktúra Erste Strukturált Értékpapír Struktúra Az Erste Strukturált Értékpapír - Reverse Convertible (a továbbiakban: ) egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

A határidős kereskedés alapjai

A határidős kereskedés alapjai A határidős kereskedés alapjai Molnár Melina Budapest, 2014.11.25. A határidős ügyletekről általánosságban Határidős termékek a Budapesti Értéktőzsdén A letéti díj A határidős ár meghatározása 2 Az árak

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthető Tőzsdei Szabványosított Határidős Ügyletekre Lezárva: 2013.05.17. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. és

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Treasury Termékismertető

Commerzbank Zrt. Treasury Termékismertető Commerzbank Zrt. Treasury Termékismertető Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át Önnek a Commerzbank Zrt. Tresury-jének kínalatában elérhető pénzpiaci és derivatív termékeket bemutató Treasury Termékismertetőt.

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

EUR/HUF árfolyamkockázat kezelését célzó derivatív stratégiák összehasonlító elemzése empirikus adatok alapján. szerző: Sütő Zsanett

EUR/HUF árfolyamkockázat kezelését célzó derivatív stratégiák összehasonlító elemzése empirikus adatok alapján. szerző: Sütő Zsanett EUR/HUF árfolyamkockázat kezelését célzó derivatív stratégiák összehasonlító elemzése empirikus adatok alapján szerző: Sütő Zsanett Jelen tanulmány devizaárfolyam-kockázat kezelésre használható forward

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. I. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben