BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA"

Átírás

1 Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Épüljön lelkünk, szépüljön kertünk a megújulás évszakában A tavasz, mint a megújulás, újjászületés idıszaka évszázadok óta meghatározó része hagyományainknak. Elıdeink számára az éves mezıgazdasági munka kezdetét, illetve a húsvéti ünnepkör által a lelki megújulás lehetıségét is jelentette tavaszelı és Szent György hava, vagy ahogy most nevezzük a március és április hónapok. Mai, értékválsággal küzdı világunkban azonban, mint oly sok minden, ez is átértékelıdni látszik. Rajtunk múlik, hogy mennyire tudunk ellenállni annak a sodrásnak, amely a húsvétot kereskedelmi kategóriává igyekszik süllyeszteni. Tavasszal megújul a természet is, amely bennünket is önvizsgálatra késztet. A mai modern ember önmegvalósítását a média egyre kevésbé értelmezi közösségi élményként. Pedig az évnek talán nincs is még egy ilyen idıszaka, amely ennyire az egymásra találásról, barátságról és legfıbbképpen a családról szólna. Számomra a megújulás, az éves feladatok tavaszi rendszerezése mind-mind olyan közösségi élményt jelent, amellyel egész évre fel lehet töltekezni. Erre biztatok most mindenkit, hisz ez az év valószínőleg a kihívásokról és a feladatokról fog szólni nem csak Békés városának, de minden magyar családnak is. A tavaszi átalakulás megszépíti környezetünket, így városunkat is. Ahhoz, hogy a kizöldülı fıtér és a rügyezı fákkal teli liget egészen ıszig ilyen szép maradjon, mindannyiunkra szükség van. Tartsuk tisztán környezetünket, óvjuk a város fáit, épületeinket. Üdvözlettel: Izsó Gábor polgármester Egyhangú döntéssel új jegyzıt választott a Képviselı-testület Békés Város Képviselı-testülete március 29-én, csütörtökön új jegyzıt választott. A zártkörő meghallgatáson négy jelölt vett részt, a képviselık pedig egyhangúan Dr. Heinerné Dr. Kecskés Arankát találták a legalkalmasabbnak a jegyzıi feladatok ellátására. A jelenleg Abaligeten jegyzıként dolgozó, Békés megyei gyökerekkel rendelkezı új jegyzı egyetemi oktatóként komoly magyar és európai munkajogi, illetve szociális jogi tapasztalatokkal rendelkezik. Több évig Bécsben, Brüsszelben és Tokióban szerzett gyakorlati tudást, négy éve pedig, jegyzıként a gyakorlatban is kamatoztatja elméleti felkészültségét. Az új vezetı április 10-tıl látja el munkáját. Békés Város jegyzıje általános iskolába Csorváson járt. Tanulmányait a hódmezıvásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakán, ezt követıen a József Attila Tudományegyetem államés jogtudományi karán folytatta, és közigazgatási szakvizsgát is tett.

2 Szakmai tevékenysége: JATE Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék adjunktusa, Pécsi Tudományegyetem óraadó tanára, Abaliget község jegyzıje. Ösztöndíjak: Bécsi Egyetem Munkajogi Intézet kutatási ösztöndíjasa (3 év), Trieszti Egyetem Munkajogi Intézetének olasz állami ösztöndíjasa (1 év), Stockholmi Egyetem Munkajogi Intézetének magyar állami ösztöndíjasa. Nyelvtudása: angol, német, latin, ógörög. A képviselı-testületi ülésrıl Békés Város Képviselı-testülete március 29-i ülésén elhangzott, hogy Izsó Gábor polgármester részt vett a svájci nagykövet Békéscsabán tartott tájékoztatóján, melyen a Svájci Alap mintegy 85 millió eurós keretének magyarországi felhasználási lehetıségeit ismertette. Márciusban az önkormányzat által kezdeményezett vállalkozói fórumon sor került a Vállalkozói Tanács tagjainak megválasztására. Az ülésen a képviselık úgy döntöttek, Békés nem veszi át a városban mőködı, jelenleg megyei fenntartású intézmények mőködtetését, az anyagi források hiánya miatt. Ladányi Zoltán kapitányságvezetı tájékoztatta a képviselı-testületet a Békési Rendırkapitányság évi tevékenységérıl. Összességében elmondható, hogy a közterületek biztonsága kedvezıen alakult, és javulás következett be a közutak biztonsága területén is. A Békési Rendırkapitányság eredményességi mutatói a megyében a legjobbak között vannak. A képviselık tájékoztatást kaptak az önkormányzati adózás évi tapasztalatairól is. A tavalyi évben a legtöbb adóbevétel a helyi iparőzési adóból folyt be, mintegy 170 millió forint, míg a gépjármőadó-bevétel közel 110 millió forintot tett ki. A tapasztalatok szerint gyakori hiányosság, hogy a lakosok nem adják be idıben a bevallást, illetve annak mellékleteit, valamint nem jelentik be a lakcímváltozást. A testületi ülésen sor került az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos rendeletek módosítására. Több lakás esetében az a döntés született, hogy értékesítés helyett szociális bérlakás céljára kell azokat hasznosítani. Egyúttal átalakították a kiegészítı lakbértámogatás feltételeit is. A képviselı-testület a szociális rendeletet is módosította: a méltányossági közgyógyellátás ezentúl alacsonyabb havi gyógyszerköltség mellett is igénybe vehetı. A képviselık ösztönözni szeretnék a lakossági hozzájárulást az útaszfaltozásokhoz. Az aszfaltozásra váró utcák sorrendjében elırébb kerül az az utca, amelynek lakosai hozzájárulnak a beruházáshoz. (A lakossági hozzájárulással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán adnak bıvebb felvilágosítást.) Izsó Gábor polgármester benyújtotta gazdasági programját, amely a következı négy év tennivalóit tartalmazza. A program elsısorban szemléletet, irányokat fogalmaz meg. Ezek között szerepel, hogy a város zöldterületeinek karbantartásáról ütemezett tervet kell készíteni, figyelembe véve a faállomány folyamatos pótlását. Törekedni kell a kerékpárút-hálózat további fejlesztésére, illetve folytatni kell az útaszfaltozásokat, lakossági hozzájárulások segítségével. Nagy gondot kell fordítani az elavult játszótéri játékok biztonságossá tételére. A lakosság helyi közügyeinek intézésére elkerülhetetlen egy megújuló, ügyfélbarát önkormányzat kialakítása, fel kell készülni az elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetésére. A városban jelentıs mértékő fejlesztés a jövıben elsısorban pályázati segítséggel valósítható meg. A nagy beruházások között elsı számú prioritást a gyógycentrum fejlesztése és a tanuszoda kialakítása kap. Ehhez kapcsolódik a kishajókikötı és átemelı beüzemelése, valamint Dánfokon a vízitúrázás beindítása. A gazdaságfejlesztés területén fontos a termelı, szolgáltató üzemek letelepedésének segítése, a megújuló energiák hasznosítása, a város határán ipari park kijelölése. Fontos az új munkahelyek létesítésének ösztönzése a vállalkozói alapból nyújtott támogatások révén. A fejlesztések mellett elengedhetetlen a térségi szerepkör erısítése, a kistérségi együttmőködés hatékonyabbá tétele: szociális és egészségügyi feladatok kistérségi összehangolása, hatósági igazgatási társulás létrehozása,

3 településeket összekötı utak felújítása, állati hulladékkezelés kistérségi szintő megoldása. Közös felelısségünk környezetünk megóvása, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a hulladék- és szennyvízkezelés biztonságos megvalósítására is. Az ülésen eldılt a helyi alapfokú oktatási intézmények sorsa is. Murony és Kamut községek szeptembertıl egyelıre nem csatlakoznak Békés és Tarhos iskolafenntartó társulásához. A három békési, és a tarhosi általános iskola összevonásával létrejövı új intézmény, a Békési Kistérségi Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Szakszolgálat igazgatójává Farkas Lászlónét nevezték ki. A testület a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás taggyőlésébe Izsó Gábort, helyettesítésére Erdıs Norbertet delegálta. Az önkormányzat által értékesítésre kijelölt építési és ipartelepi telkek vételárát is meghatározták a képviselık. A megvásárolható telkekrıl bıvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya ad. A képviselı-testület módosította a város Településfejlesztési Koncepcióját. A koncepcióban hangsúlyosan szerepel a 470-es fıút melletti terület fejlesztése, illetve a városközpontban és egyéb frekventált területeken a parkolási gondok megoldása. A képviselı-testület levélben keresi meg az ÁNTSZ regionális tiszti fıorvosát az egészségügy átalakítása kapcsán. Az önkormányzat kéri, hogy a város a gyulai helyett a békéscsabai kórház ellátási területéhez tartozzon, melyet a jobb megközelíthetıség és a kedvezıbb betegellátás indokol. (A képviselı-testületi anyagok olvashatók a oldalon, az Önkormányzat menü Testületi ülések menüpontja alatt.) Márciusi parlamenti munka: elıtérben a gyermeket nevelık A konvergencia program végrehajtásával kapcsolatos kormányzati intézkedések a társadalom egyre szélesebb rétegét érintik. Az állam által mőködtetett intézmények, illetve a szociális támogatások rendszerének gyökeres átalakítása legmélyebben a gyermekes családokat érinti, hiszen ık használják a legtöbb intézményt, ık veszik leggyakrabban igénybe az egészségügyi ellátásokat illetve az oktatási rendszert. Erdıs Norbert, Békés és térsége országgyőlési képviselıje az elsı negyedév parlamenti munkája során kiemelten foglalkozott a változtatások által többszörösen érintett családok gondjaival. A nagycsaládosoknak megnövekedett terheik mellett ez év tavaszán azzal kellett szembesülniük, hogy ebben az évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium döntése alapján nem pályázhatnak üdülési csekkre. Erdıs Norbert erre vonatkozó kérdésére Kiss Péter miniszter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja, hogy minél inkább kiszélesítse a támogatandók körét. A képviselı értetlenül áll e válasz elıtt, hiszen ennek ellentmond, hogy évek óta épp most kerültek ki a nagycsaládosok az üdülési csekkre pályázók körébıl. Kis Péter a tankönyvellátásra illetve a szociális támogató rendszer visszásságaira vonatkozó kérdésekre az ingyenes tankönyveket illetve a babakötvényt is pozitív példaként említette, valamint leszögezte, hogy idén 2,2 %- kal több gyermek született, mint a tavalyi év hasonló idıszakában. Erdıs Norbert szerint a Kormány messze jár a tényektıl, amikor azt állítja, hogy a gyermeket nevelı családok helyzete javult. Az ingyenes tankönyvet az önkormányzatok csupán a többi tanuló kárára tudják biztosítani és a koordinálatlan tankönyvpiac miatt ezekbıl is évente kell újat rendelni. A gyermekek után járó adókedvezmény megnyirbálásával minden család sokat vesztett. A születések számának átmeneti emelkedése pedig nem a kormány sikere, hanem a 70-es, 80-as évek demográfiai folyamatainak szerény mai megjelenése. Békés és térsége országgyőlési képviselıje elmondta: Európában a Gyurcsány kormány az egyetlen, amely a gyermekszám drasztikus csökkenése ellenére sem enyhít a családok terhein, ehelyett inkább betelepítésekben gondolkodik.

4 Civil támogatások A képviselı-testület a Civil Tanács javaslatainak, észrevételeinek, a Civil Szervezetek Házának és a Nyugdíjas Ház ingyenes használatának figyelembe vételével elfogadta a városban mőködı civil szervezetek támogatási összegeit. Szempontként szerepelt a javaslat elfogadásánál, hogy az adott szervezet aktivitása, a város közösségi életében való szerepvállalása milyen mértékő. A kialakított szempontrendszer alapján az alábbi civil szervezetek juthatnak önkormányzati támogatáshoz, az alapszabályukban szereplı tevékenységük minél színvonalasabb ellátása céljából: Óvodai szervezetek: - Jantyik utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: ,- Ft - Korona úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: ,- Ft - Békési Ótemetı úti Óvoda Gyermekeiért: ,- Ft - Békési Gyermekmosoly Alapítvány (Végvári óvoda): ,- Ft - Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány: ,- Ft - Teleki úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: ,- Ft - Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány: ,- Ft - Játékos, Tevékeny, Gazdag Óvodai Életért Alapítvány (Baky u.): ,- Ft Iskolai alapítványok: - Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány: ,- Ft sz. Hunyadi János Cserkészcsapat: ,- Ft - Hiátus Alapítvány: ,- Ft - Szakképzésért Alapítvány: ,- Ft - Nebuló Alapítvány: ,- Ft - Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért Alapítvány: ,- Ft - Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyerekeiért Alapítvány: ,- Ft - Diákjainkért Alapítvány: ,- Ft Ifjúsági szervezetek: - Diákönkormányzatok Békési Szövetsége: ,- Ft - Hazáért és Ifjúságért Egyesület: ,- Ft Nyugdíjas szervezetek, alapítványok: - Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete: ,- Ft - Békési Idısekért Alapítvány: ,- Ft - Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozata: ,- Ft - Tanügyi Dolgozók Nyugdíjas Klubja: ,- Ft - Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja: ,- Ft - Békési Nyugdíjasok Egyesülete: ,- Ft Egészségügyi és szociális szervezetek: - Mentálhigiénés Egyesület: ,- Ft - Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete: ,- Ft - Nyugdíjas Véradók Egészségmegırzı Egyesülete: ,- Ft

5 - KAPOCS Daganatos Betegek Alapítványa: ,- Ft - Együtt Könnyebb Segítı Egyesület: ,- Ft - Más-képp Egyesület: ,- Ft - Napraforgók Rehabilitációs Közhasznú Egyesület: ,- Ft - Alkoholmentes Szabadidıs Klub: ,- Ft - Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete: ,- Ft - Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületének Békési Helyi Csoportja: ,- Ft - Ultrahanggal az Egészségért Alapítvány: ,- Ft - Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, Békés: ,- Ft - Kapocs Daganatos Betegek Önsegítı Csoportja, a Rákbetegek Országos Szövetségének 094. kódszámú Szervezete: ,- Ft Mezıgazdasági szervezetek: - Békési Kertbarát Kör: ,- Ft - Békés és Környéke Biokultúra Egyesület: ,- Ft - Békési Kisgazdakör: ,- Ft Mővészeti, kulturális szervezetek: - Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány: ,- Ft - Békési Múzeumbaráti Kör: ,- Ft - Békés-Tarhosi Baráti Kör: ,- Ft - Veritas Kulturális Egyesület: ,- Ft - FAMME Egyesület: ,- Ft - Alapítvány a megújuló Tarhosért : ,- Ft - Békési Városvédı és Szépítı Egyesület: ,- Ft - Békés Mővészetéért Alapítvány: ,- Ft - Békési Szlovákok Egyesülete: ,- Ft - Roma Közösségfejlesztık Békés Városi Egyesülete: ,- Ft - Békési Öregdiákok Egyesülete: ,- Ft - Békési Könyvtárért Alapítvány: ,- Ft Sport és szabadidıs szervezetek: - Báró Harruckern János György Ifjúsági Egyesület: ,- Ft - Békési Cigány Szabadidıs Sportklub: ,- Ft - Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány: ,- Ft - Békési Szabadidıs Íjászklub: ,- Ft - Békési Szabaidıs Lovasklub Egyesület: ,- Ft - Dominó Baráti Kör: ,- Ft - Körös Régió Természetjáró Egyesület: ,- Ft Egyéb szervezetek: - Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége: ,- Ft - Országjáró Suzuki Tulajdonosok Szabadidıs Egyesülete: ,- Ft - White Klub az Élıvíz-csatornáért: ,- Ft - Magyar Díszmadártenyésztık Országos Szövetsége H07 Csoportja, Békés Város Díszmadártenyésztı Helyi Szervezete: ,- Ft

6 - Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ): ,- Ft - Békési Ipartestület: ,- Ft - Mégis Van Remény Egyesület: ,- Ft - Díszmadártenyésztık H3 csoport: ,- Ft - V102. sz. Galambtenyésztı Egyesület: ,- Ft - Politikai Foglyok Békés Városi Szövetsége: ,- Ft - Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos Egyesület: ,- Ft - Békési Civil Szervezetek Egyesülete: ,- Ft Kiemelt szervezetek: - Délkelet-Magyarországi Különleges Mentıszolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület: ,- Ft - Békés Város Önkéntes Tőzoltó Egyesülete: ,- Ft - Békési Polgárırség Közhasznú Szervezete: ,- Ft Hirdetmény Békés Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képezı: Békés, Kossuth u. 2. szám alatti, 17 m 2 -es üzlethelyiséget, 3 éves idıtartamra. Induló bérleti díj: ,- Ft/m 2 /év + ÁFA. Jelentkezési határidı: április 20., péntek 12,00 óra. Az üzlethelyiség bérbeadásáról részletes tájékozató kérhetı a Polgármesteri Hivatal (Békés, Petıfi u. 2. sz.) Városüzemeltetési Osztályán. Ajánljuk adónkat! Ebben az évben is az adót fizetı állampolgárok dönthetnek személyi jövedelemadójuk 2 x 1 %- áról. 1 %-ot alapítványok, társadalmi szervezetek vagy külön nevesített intézmények javára, a másik 1 %-ot egyházaknak ajánlhatják fel. Magányszemélyek május 20-ig kötelesek benyújtani bevallásukat. Az SZJA 1 %-ára jogosult szervezetek neve és adószáma Békés városában (akik kérték a megjelentetést): - Békési Fürdıért Közalapítvány adószáma: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület adószáma: Alapítvány a Megújuló Tarhosért adószáma: Alkoholmentes Szabadidıs Klub adószáma: ARANYKOSÁR a Gyermekekért Alapítvány adószáma: Békés Mezıgazdaságáért Alapítvány adószáma: Békés Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület adószáma: Békés és Vidéke ÁFÉSZ SE adószáma: Békési Cukorbetegek Életmód Egyesület adószáma: Békési Gyermekmosoly Alapítvány adószáma: Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány adószáma: Békési Idısekért Alapítvány adószáma: A Békési Könyvtárért Alapítvány adószáma: Békési Múzeumbarátok Köre adószáma: Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány adószáma:

7 - Békési Nebulók Alapítványa adószáma: Békési Polgárırség Közhasznú Szervezet adószáma: Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány adószáma: Békési Szabadidıs Lovasklub adószáma: Békés-tarhosi Baráti Kör adószáma: Cigány Szabadidıs Sportklub adószáma: Diákjainkért Alapítvány adószáma: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány adószáma: Epreskerti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma: Farkas Gyula Oktatási Alapítvány adószáma: Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos Egyesület adószáma: Jantyik úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma: Játékos Tevékenység Gazdag Óvodai Életért Alapítvány adószáma: Kállai Jenı Alapítvány adószáma: Korona úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma: Magyar Vöröskereszt adószáma: Mentálhigiénés Egyesület adószáma: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület adószáma: Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete adószáma: Ótemetı úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma Szakképzésért Alapítvány adószáma: Szegedi Kis István Gimnáziumért Alapítvány adószáma: Szent Lázár Alapítvány (Lázárus) adószáma: Teleky úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány adószáma: Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítvány adószáma: Ultrahanggal az Egészségért Alapítvány adószáma: Városvédı és Szépítı Egyesület adószáma: Az egyházak teljes listáját megtalálják az APEH Útmutató a évi adóbevalláshoz címő kiadványban. Hidak a városközpontban A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület sikeres pályázata révén, a Körösök-mentén 6 településen megvalósuló turisztikai beruházások közül kettı békési helyszíneken épül. Egyik a duzzasztónál épülı kishajó kikötı és átemelı, másik az Erzsébet-ligetben megvalósuló ökoturisztikai ismeretterjesztı útvonal. Az útvonal az Élıvíz-csatorna két oldalán kerül kialakításra, kertépítészeti, valamint hídépítési munkálatok során. Az Élıvíz-csatorna két oldalán haladó útvonalat két híd köti össze. Egyik az Erzsébet-ligetben, a pontonhíd helyett, másik a Piacnál kerül megépítésére. Utóbbi a hajdani, híres békési Csók-híd mása lesz. A pontonhíd helyére épülı híd modern stílusú, liget felıli oldalán domináns hídfıvel épül meg. Az ismeretterjesztı útvonalon a Körösök menti növényvilág bemutatása a cél, a csatorna rézsőjén. A gyepes területeken visszaidézésre kerülnek a tájban honos, margarétás és százszorszépes gyepek, hagymásnövények, gyöngyvirágos ligeterdık. Az útvonal ismertetı táblákkal, illetve egy információs faházzal egészül ki, utóbbi turisztikai információs pontként is szolgálni fog. A beruházás az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg. A Csók-híd pályázati alapfunkcióját az önkormányzat saját erıbıl tovább bıvíti. A József Attila utca és a Korona utca által határolt, a Polgárırség által használt épület melletti üres telken egy 56 férıhelyes parkoló is kialakításra kerül. A törtcserepes parkolóval enyhül a városközpontban kialakult parkoló hiány, ahonnan a hídon át könnyen és rövid úton megközelíthetıvé válik a piac környéke és a városközpont.

8 Új óvodások beíratása április én, hétfın és kedden 8,00-15,00 óra között kerül sor az óvodások beíratására a Civil Szervezetek Házában. A beíratáshoz szükséges iratok: gyermek anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ száma, valamint a szülı személyi igazolványa és lakcímkártyája. Lakossági tájékoztató Az önkormányzat tájékoztatja a tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a külterületi földutak karbantartását gréderezéssel, április hónapban megkezdi. A gréder lakossági megrendelésre is igénybe vehetı térítés ellenében, pl. saját használatú út, vagy kertbejárók karbantartásához. A munkavégzés megrendelhetı a LISZ Kft-nél (Békés, Petıfi u. 21.) személyesen, vagy a 66/ es telefonszámon. A gréder üzemóra díja: bruttó ,- Ft. A temetırendeletrıl A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján minden önkormányzatnak kötelessége gondoskodni a köztemetı fenntartásáról. Békés város ennek a kötelezettségének a Református Egyház kezelésében lévı Rózsa temetıben tesz eleget, az egyházzal kötött megállapodás alapján. Törvényi kötelezettség az is, hogy a temetı használatának szabályait helyi rendeletbe kell foglalni. A helyi rendeletnek mellékletét képezi a Református Egyház által elfogadott Temetıszabályzat is. A rendelet és a szabályzat legfontosabb elıírásait a következıkben foglaljuk össze: A békési Rózsa temetı tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetıje a Református Egyház. A fenntartó feladata a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges építmények, közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek törvényben meghatározott képesítéső alkalmazott általi karbantartása, szükség szerinti felújítása, gondozása; a temetıhöz biztonságos megközelítést szolgáló út; a ravatalozóhoz burkolt út biztosítása. A kerítés és az utak a temetı részei, karbantartásukról a tulajdonos gondoskodik. A sírjel a megváltott sírhelyen helyezhetı el, az elhelyezésérıl a jogosult köteles gondoskodni. A sírjellel az rendelkezik, aki a sírhellyel rendelkezik. Az ásott kutakat, a fúrott kutat és a vezetékes vízkifolyót víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók és a vállalkozók ellenérték fizetése nélkül használhatják. A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett parcellák és egyéb területek, utak, fák, sövények az egyház használatában vannak. A sírbolt, síremlék karbantartásáról annak létesítıje (örököse) vagy a sírhellyel egyébként rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. A temetı tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezıt a biztonságos használatot veszélyeztetı sír vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temetı hirdetıtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sír felett rendelkezı a felhívás ellenére nem állítja helyre és az életet is fenyegetı közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temetı tulajdonosa szünteti meg. A sír vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. A sírbolt felett rendelkezınek az tekinthetı, aki a terület használati díját megfizette. A temetési helyek méretei a következık (nem azonosak a síremlékek méretével!): - egyes sírhely 150 cm x 300 cm; - kettes sírhely 300 cm x 300 cm;

9 - kismérető (gyermek és urna) sírhely 100 cm x 150 cm; - sírbolt méretét a betemethetı koporsók számától függıen a sírhelyekre vonatkozó méretek szerint kell megállapítani és írásban rögzíteni; - keretezett sírhely körül cm széles járda létesítendı; - egymással szemben elhelyezkedı sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 80 cm; - sírgödör mélysége 200 cm, rátemetés esetén 160 cm, urna rátemetése esetén 50 cm. Urnatartó a sír felületére is helyezhetı; - a sírhelyek közötti távolság legalább 60 cm. Ha a temetı betelt, a tulajdonos jogosult azt lezárni. Lezárt temetıbe további temetés nem végezhetı és a használati idı lejártával a temetı kiüríthetı. A lezárt temetıben is gondoskodni kell a sírhely táblák megközelítésére alkalmas út karbantartásáról. A temetkezéssel összefüggı díjakat a díszsírhelyek kivételével az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek kell fizetnie. A díszsírhely vonatkozásában a díjak megfizetése az adományozó feladata. A temetési hely megváltásának díját, a temetı-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részérıl történı igénybevételének díját a temetıszabályzat tartalmazza. Temetési helyet megváltani csak a tulajdonostól lehet, az általa kijelölt temetési helyre. A megváltásról a tulajdonos számlát ad, melyen a címben szereplı személy a rendelkezési jog megszerzıje. Ettıl eltérı személy esetén a rendelkezésre jogosultat a számlán és a nyilvántartásban is fel kell külön tüntetni. A temetkezési helyek megváltás útján megszerezhetı rendelkezési jogának idıtartama (használati idı): - sírhelybe, keretezett sírhelybe történı koporsós betemetés, illetve rátemetés esetén az utolsó betemetéstıl számított 25 év; - sírboltba történı koporsós temetés esetén az utolsó koporsós betemetéstıl számított 60 év; - urnafülke és urna sírhely év; - urnasírbolt 25 év. A használati idı a megváltással azonos idıtartamban többször is meghosszabbítható, kivéve ha a terület átalakítására vagy más célra történı felhasználására sor kerül. A használati idı lejártával újraváltás hiányában a rendelkezési jog megszőnik és a temetési hellyel a rajta lévı felépítménnyel együtt a lejártát követı 30 nap után a tulajdonos rendelkezik. A kegyeleti jogok gyakorlói engedély nélkül végezhetik a temetési hely gondozása körébe tartozó munkát mások jogainak sérelme nélkül. Sövények és fák ültetéséhez ill. kivágásához, valamint mőtárgyak elhelyezéséhez a temetı tulajdonosának engedélye szükséges. A temetés egyházi vagy világi temetés lehet és történhet koporsóban vagy hamvasztásos temetés esetén urnában. A temetés méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetınek olyan idıben kell megtennie, hogy a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató felkészülése biztosítható legyen. A temetési szertartást a halott végakaratának tiszteletben tartásával az eltemettetı választja meg. A temetési szertartás rendjét a temetıben folyó munkával megzavarni tilos. A sírba helyezésrıl (urna elhelyezésérıl) a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató szakszemélyzete együttesen gondoskodik. Az önkormányzat azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedı teljesítményt nyújtottak, haláluk esetén díszsírhelyet adományozhat. A díszsírhelyek megváltását kegyeleti közszolgálati szerzıdés alapján az önkormányzat végzi. A díszsírhely használati ideje a temetı megszüntetéséig tart.

10 Szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet elıírásait megszegi. A temetı kegyeleti méltóságának megırzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a temetıben mindenféle olyan tevékenység, amely a temetı kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethetı, így különösen sportolás, játék, kedvtelésbıl történı kerékpározás és motorozás. Tilos a temetıbe kutyát bevinni. A temetıben a hulladékot az erre kijelölt helyen kell elhelyezni. Tilos a temetıbe gépkocsival behajtani. Gépjármővekkel az arra kijelölt parkolóban kell várakozni. Ez alól kivételt képzenek az egyház által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezık (mozgássérültek, vállalkozók). A Rózsa temetıbe gépjármővel behajtani csak mozgásában korlátozott személy szállítása esetén lehet, de csak a nagykapun feltüntetett hétvégi idıpontokban, amikor kapuır biztosítja az indokolt behajtást. Rokkant igazolvánnyal rendelkezık 500 Ft térítési díj ellenében kapukulcsot és behajtási engedélyt kaphatnak. Ez utóbbit a temetıben ellenırzésre jogosultaknak köteles felmutatni. A temetı nyitvatartási rendje: nyári idıszámítás alatt 7,00 órától 20,00 óráig, téli idıszámítás alatt 8,00 órától 16,00 óráig. Sírhelyárak 1. Egyszemélyes ingyenes sírhely csak a Rózsa temetıben kijelölt parcellában 25 évre 1,5 x 3 m-es terület; 2. Egyszemélyes kedvezményes árú ásott sírhely 25 évre, csak a kijelölt parcellákban ,- Ft (700,- Ft/év) Ugyanitt kétszemélyes sírhely a parcella 1. sorában Ft (1 600,- Ft/év) 3. Valamennyi többi sírhely 2 vagy több személyre, de azonos méretben 3 x 3 m-es területen az alábbi megosztásban (nagyobb méret esetén a díj is arányosan nı): ásott sír esetén 25 év megváltási idıre: 1. sorban ,- Ft (3 250,- Ft/év) 2. sorban ,- Ft (2 400,- Ft/év) 3. sortól ,- Ft (2 050,- Ft/év) Kripta esetén, 60 év megváltási idıre: 1. sorban ,- Ft (2 700,- Ft/év) 2. sorban ,- Ft (2 000,- Ft/év) 3. sortól ,- Ft (1 700,- Ft/év) 4. Díszsírhely: Ravatalozó mellett, fıútnál ill. a külön erre kijelölt területen mindhárom temetıben, 2 személyre (3 x 3 m-es terület), 60 év megváltási idıre egységesen ,- Ft (3 250,- Ft/év) 5. Urna és gyermeksírhely az adott parcellában elıírt ásott sírhely 50 %-a. 6. Kijelölt urnatáblában az alábbi árak érvényesek: Az urnahelyek árai 25 év megváltási idıre érvényesek. Ezen túlmenıen csak a sírhely árát kell kifizetni, amit külön jelez a Református Egyház egy évre kivetítve. A megváltási idı a 25 éven túl 10, 25 év vagy ezek többszöröse lehet. Újabb behelyezés esetén az eltelt idıt az akkor érvényes sírhelyárral kell kifizetni (a mindenkori díszsírhely éves árának a fele). Türelmi idı: 2 év (rendes sírhely esetén 5 év). Kis egyes ,- Ft, minden további év 1 600,- Ft Kis kettes ,- Ft, minden további év 1 600,- Ft Nagy kettes ,- Ft, minden további év 1 600,- Ft Keretes kissír ,- Ft, minden további év 1 600,- Ft Új táblában a sírhelyek csak sorban, egymás után adhatók ki. Több személyes sír esetén újratemetkezésnél az eltelt idı arányában újraváltást kell fizetni. Temetési költségek 1. Sírásás: ,- Ft

11 2. Urna és gyermeksír esetén, valamint kriptánál koporsóletét címén a fenti 50 %-a (9 900,- Ft), urnaparcellába 25 %-a (4 950,- Ft). 3. Ravatalozó használati díj ,- Ft Kedvezményes díj egyháztagoknak ,- Ft 4. Temetıfenntartási díj ,- Ft Kedvezményes díj egyháztagoknak ,- Ft 5. Egyházi temetésnél stóladíjak + gépkocsiköltség ,- Ft 6. Harangdíjak Egyházi temetésnél (háromszori) 7 000,- Ft Egyéb harangozás: emlékharang 8 000,- Ft pompaharang 8 000,- Ft Egyéb díjak: síremlék építtetése esetén vázlatos tervrajz bemutatása mellett az építtetı temetıfejlesztési díjat kell fizessen, mely díj összege az ott éppen érvényes sírhelyárnak ásott sír esetén 30 %-a, kripta esetén 50 %-a. Útalap vállalkozóknak (sírkövesek kivételével): ,- Ft, ill ,- Ft/alkalom. A fenti díjakat a Református Egyház Gondnoki Hivatalában kell befizetni (Békés, Széchenyi tér 21.) Városunk környezeti állapota Legutóbbi ülésén áttekintette a képviselı-testület a város környezeti állapotát, amit egy széleskörő elıterjesztés ismertet részletesen. A város levegıminıségében az elızı években nagy problémát jelentett a háztartási tüzelıberendezésben elégetett hulladékok által okozott erıs, szúrós szagú, kellemetlen füst és az ezzel összefüggésben keletkezı környezetszennyezés. A hulladékok tüzelıberendezésben történı égetésérıl Kormányrendelet fogalmaz meg tilalmat, amelynek betartatásának hatására az elmúlt évben csökkent az ilyen jellegő környezetszennyezés. Városunk környezetében két jelentıs, úgynevezett felszíni víz található: a Kettıs-Körös, valamint az Élıvíz-csatorna. Az ásott mederben folyó Kettıs-Körös vize az országos átlagnál tisztább, I-II. osztályú besorolású, kiváló, jó víző, több év átlagát figyelembe véve. A szennyvíz-tisztítótelep mőködését is figyelembe véve, a tisztítómő kapacitását meghaladja a beérkezı szennyvíz mennyisége, azonban a tisztított szennyvíz minısége a szigorú magyar jogszabályokban szereplı határértékeket csak nem jelentıs mértékben haladja meg. Ezzel kismértékő környezetterhelést okoz a Kettıs-Körös folyóba történı bevezetés után. Az Élıvíz-csatornáról elmondható, hogy a víz szennyezett, amely a csekély vízhozamnak és a békéscsabai szennyvíztisztító telepnek tudható be. A vízhozam növelésére a Közép-Békési Vízvédelmi Egyesület összefogásában megvalósuló vízpótló mő jelent megoldást. A békéscsabai szennyvíztisztító telep korszerősítése 2010-re várható. Amennyiben mindkét fejlesztés megvalósul, akkor javulni fog az Élıvíz-csatorna környezeti állapota. A hulladékelhelyezéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a város területén 13 darab háromfrakciós győjtıedény (úgynevezett szelektív kuka) van elhelyezve. Azonban a begyőjtött hulladék nem megfelelı tisztasága miatt elıválogatásra lenne szükség. Jelenleg ezt a kis kapacitás-kihasználtság miatt gazdaságosan nem lehet megoldani, ezért csökkentett áron a bálázás után a mőanyagot az Öko- Pannon Kht-nak, az üveget az Orosházi Üveggyárnak értékesítik. A begyőjtött hulladékok fajtájára és mennyiségére vonatkozó adatok összesítés alapján mőanyag csomagolási hulladék 4,26 tonna/év, üveg hulladék pedig 5,74 tonna/év keletkezik Békésen. Továbbra is sok problémát okoz az illegális hulladékelhelyezés. A lakosság egy része a szeméttelepi elhelyezés helyett az építési törmeléket (sittet), lomot és egyéb hulladékot illegálisan a város elhagyott területein vagy a városszéli erdıkben rakja le. Évente visszatérı lerakóhelyek:

12 Városházi Krónika áprillis Cigányvízláda, Felsı-körgáti zsilip, Csatárkert ban a fent említett területekrıl több 10 m 3 vegyes települési hulladékot szállítatott el az önkormányzat. Környezeti állapotunk minıségéhez hozzájárul a zöldterületek nagysága, azok gondozása, valamint a közterületi faállomány mennyisége is ban megközelítıen 100 fakivágási kérelmet nyújtottak be a lakosok. A jóváhagyott kérelmek alapján összesen 90 darab fa kivágása történt meg ban is folytatódott a beteg fák kivágása tervszerően, és a pótlási munkálatok a város több területén. Fatelepítések a következı helyeken történtek meg: Petıfi utcán 70 darab Ezüsthárs (Tilia tomentosa) lett telepítve, amely fajta méteres, tojásdad koronaformájú fa, leveleik nagyok, fonákjuk jellegzetes ezüstösfehér, ıszi színe aranysárga, virágaik illatosak, június-júliusban nyílnak. Kiválóak utcai sorfák kialakítására. Dánfokon a Kökény utcában 70 darab magyar kırist telepítettek, amely fajta nálunk ıshonos, boltozatos koronát nevelı, levelei zöldek, összetettek, rügyei feketék, utcafásításra kiválóan alkalmas. A fentieken kívül város több pontján történt egy-két nagylevelő hárs, japánakác, juharfa telepítése, összes darabszám eléri az ötvenet. A közeljövı fontos feladata az egész városra kiterjedı fásítási terv kidolgozása. A város környezeti állapotának figyelése, az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása, tettenérés a mezıırök feladata. A mezıırök mőködési területén elsıdlegesen a termıföldek ırzését, az azokon lévı, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések és eszközök, haszonállatok, mezıgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét látják el. Feladatuk még az illegális hulladéklerakó-helyek keletkezésének megelızése, tettenérés során az elkövetı azonosítása, további illegális lerakók keletkezésének megakadályozása. Feladatuk továbbá a termények lopásának megakadályozása, a mőveletlen, elhanyagolt földterületek és azok tulajdonosainak felderítése. Békés környezeti állapotának védelme, szennyezésének megakadályozása, szebb, élhetıbb város kialakítása és megtartása közös feladatunk, amelyben kérjük minden békési közremőködı segítségét. Erdıgazdálkodók figyelem! A Bács-Kiskun megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szegedi Erdıtervezési Irodája év folyamán a Békési Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékességi területéhez tartozó erdıterületeken terepi felvételeket végzett a körzeti erdıterv elkészítéséhez. Az ezekhez kapcsolódó feldolgozást részben befejezték. A tervezés során a szakmai szempontok mellett kötelezettsége a hivatalnak a helyi (erdıgazdálkodói, önkormányzati) elképzeléseket és javaslatokat megismerni és lehetıség szerint figyelembe venni. Ennek érdekében részletenkénti tárgyalásokat tartanak Szegeden. Az erdıgazdálkodó, illetve tulajdonos azon erdırészletek esetében vehet részt a tárgyaláson és nyilváníthat véleményt, melyeknél erdıgazdálkodói jogosultságát vagy tulajdonjogát igazolni tudja. Az egyeztetı tárgyaláson tájékoztatják az erdıterületére vonatkozó erdıgazdálkodási üzemterv megrendezésének módjáról, feltételeirıl. Az állapot- és tervadatokba a Szegedi Erdıtervezési Irodánál az idıpont elızetes egyeztetése, valamint a jogosultság igazolása után betekintési lehetıséget biztosítanak. (Cím: Szeged, Föltámadás u. 29., tel.: ,

13 Városházi Krónika áprillis Csatornadíj a környezı települések díjszabása alatt Mint minden önkormányzatnak, így Békés városának is alapvetı érdeke, hogy a víziközmőszolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját bevételeibıl, mőködési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi mőködés és a közmővek karbantartása tartozik bele. A évi vízdíjak megállapításánál az önkormányzatnak több szempontot is figyelembe kellett vennie, így például azt a tényt, hogy az Alkotmánybíróság 26/2006. (VI. 15.) sz. határozatával alkotmányellenesnek minısítette a vízdíj ún. rendelkezésre állási díj elemét, azaz az önkormányzatok nem állapíthatnak meg fogyasztástól független közszolgáltatási díjat, alapdíjat. Várhatóan még az idén kidolgozásra kerül az alapdíj megszüntetésének technikája és az ehhez kapcsolódó díjváltozás. Mindezek tükrében az évi kb m 3 vizet elfogyasztó békésieknek a 2007-es évben 144,60 Ft + Áfa csatornadíjat kell köbméterenként fizetniük. A szakaszos díjemeléssel 2008-ra egy szintre tudjuk hozni csatornadíjunkat a Békés Megyei Vízmővek Zrt. díjszabásával és a lakosság sem érzi meg annyira a kényszerő emelést. Békés megye városait körüljárva, a Békésen kialakított csatornadíj tétele semmiképpen nem kiemelkedıen magas, hiszen érdekes módon több környékbeli, kis lélekszámú településen magasabbak a díjtételek. A lélekszámnál kisebb települések között például Füzesgyarmat, Sarkad vagy éppen Vésztı egységesen 183,- Ft köbméterenkénti árat kér ezért a szolgáltatásért. A lakosú Dévaványa és a szintén hasonló nagyságú Tótkomlós pedig kiugróan magas, 243,30 forintos köbméterenkénti árral kalkulál. Az egyes települések által kialakított ár függvénye a helyben kialakított rendszer mőködési költségeinek, illetve a karbantartásra fordítandó összegnek, s igaz csak minimálisan, de annak a helyi döntésnek is, mely a helyben fizetendı csatornadíjat megszabja. A csatornadíj összege Békés megye egyes városaiban Lakosság Város száma Csatornadíj (Ft/m Békés Dévaványa Füzesgyarmat Orosháza Sarkad Tótkomlós Vésztı Forrás: Békés Megyei Hírlap. A feltüntetett ár az Áfa-t tartalmazza.

14 Városházi Krónika áprillis BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK FELHÍVÁSA Városunkban komoly gondot jelent a szabadon kóborló ebek befogása és elhelyezése. A régóta húzódó probléma megoldására most Békés Város Önkormányzata KÖZÖS lakossági összefogást kér. Tervezzük a közeljövıben egy állatmenhely kialakítását és mőködtetését, melyhez az önkormányzatunk rendelkezésére álló keretek szőkössége miatt magánszemélyek és a helyi vállalkozások segítségét is kérjük! Éppen ezért, a témával kapcsolatban Békés város polgármestereként megbeszélést kezdeményezek, ahová mindenkit várok, aki tenni és segíteni akar ennek a problémának a megoldásában. Minden segítséget legyen az akár kétkezi munka, vagy anyagi támogatás köszönettel veszünk! április 20-án, péntek óráig várjuk a segítı szándékú lakosok jelentkezését a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (tel.:66/ ). Remélem, hogy közös gondolkodás és tenni akarás révén jó megoldást találunk a jelenlegi állapotok javítására! Izsó Gábor polgármester MEGHÍVÓ Békés Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt Békés várossá nyilvánításának 34. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi Képviselı-testületi ülésére, április 13-án, pénteken 15,00 órától, a Békés Városi Általános Mővelıdési Központba. Program: Himnusz Köszöntıt mond: Izsó Gábor, Békés Város polgármestere Kitüntetések átadása Békés Városért végzett tevékenység elismeréséért Szózat Ünnepi mősor Közremőködnek: a Városi Nyugdíjas Dalkör tagjai, az Alapfokú Mővészeti Iskola tanulója, a Városi Szavalóverseny díjazottja, valamint a Békési Társastánc együttes tagjai.

15 Városházi Krónika áprillis Tiszta Békésért közösen A március utolsó hétvégéjén megrendezett Tavaszi takarítási akción keresztény és civil szervezetek megtisztították a várost. Az összefogás eredményeként a három nap alatt mintegy 1000 felnıtt és iskolás győjtötte a szemetet Békés utcáin. Lefestettek 7 hidat és helyrehoztak 12 padot. Összesen 1700 zsák került kiosztásra és a munkálatokhoz 65 liter festéket használtak el az önkéntesek. Önkormányzatunk nevében ezúton szeretnénk megköszönni mindazok közremőködését, akik munkájukkal, vagy eszközök felajánlásával segítettek városunk szebbé, rendezettebbé tételében. Külön említést érdemel az a mintegy 40 civil szervezet, akik felajánlották munkájukat a szervezés, és a takarítás három napja alatt és köszönet illeti településünk oktatási intézményeit is, hiszen rengeteg fiatal csatlakozott az akcióhoz. Köszönjük! Közös érdekünk, hogy ezt a tisztaságot egész évben át megtartsuk, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, a tulajdonában lévı ingatlanok elıtti közterületek fokozottabb tisztántartására, takarítására. Egyúttal tájékoztunk minden Békési lakost, hogy a lakóingatlanukon keletkezı szemetet 1 m 3 alatt ingyenesen, 1 m 3 felett pedig jelképes összegért elhelyezhetik a Szarvasi úton, a Murony felé vezetı út mellet található szeméttelepen. Elhullott állataikat az árokpart és egyéb közterületek helyet inkább a dögtelepen helyezzék el ingyenesen. Az ingatlanok elıtti, melletti közterületek tisztítása (por-, hó- és síkosság mentesítése, a közterületi zöldsávok kaszálása, nyílt árkok és mőtárgyaik gondozása), de Békés Város Önkormányzata a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelete alapján az ingatlan tulajdonosának/bérlıjének kötelessége. Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot a rendelet fokozottabb betartására. A szeméttelep nyitvatartási rendje: munkanapokon 7,00 16,00 óra között, szombaton 8,00 12,00 óra között. A dögtelep (Krisztina-zug) nyitvatartási rendje: munkanapokon 8,00 12,00 óra között. Hétvégén az elhullott állatok tetemét a Dögtelep bejáratnál található konténerekben helyezhetik el. BÉKÉSI NYÍLT NAPOK április 21-én, szombaton 13,00-16,00 óra között a Tájházban (Durkó u.) ANYÁK NAPI AJÁNDÉKTÁRGYAK KÉSZÍTÉSÉRE KERÜL SOR GYÖNGYBİL, FILCBİL KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSRA VÁRJUK A CSALÁDOKAT. Minden szükséges alapanyagot biztosítunk. A foglalkozáson való részvétel ingyenes. Szeretettel várjuk az érdeklıdıket! Városházi Krónika. Megjelenik havonta. Kiadja: Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Cím: 5630 Békés, Petıfi u. 2. Tel.: 66/ Internetcím: Felelıs szerkesztı: Dr. Baji Mihály aljegyzı. Lapzárta: minden hónap utolsó keddjén, 12,00 óra. Nyilvántartási szám: Terjeszti: Magyar Posta Rt., Békés. Készült újrafelhasznált papírból a BÉKÉS-TYPO Bt. nyomdájában példányban. Cím: 5630 Békés, Szarvasi út 15. HU ISSN

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2007. FEBRUÁR X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Képviselı-testületi ülésrıl 2007. január 25-én tartotta ülését Békés Város Képviselı-testülete. A napirend

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városházi Krónika. Időközi önkormányzati választás

Városházi Krónika. Időközi önkormányzati választás Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJ A INGYENES 2005. ÁPRILIS VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Időközi önkormányzati választás Békés Város Helyi Választási Bizottsága az IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Városházi Krónika. INGYENES 2005. JÚLIUS VIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Képviselő-testületi ülésről

Városházi Krónika. INGYENES 2005. JÚLIUS VIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Képviselő-testületi ülésről Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJ A INGYENES 2005. JÚLIUS VIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Képviselő-testületi ülésről Június 23-i soros testületi ülés fő napirendi pontja a város munkanélküliségi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2006. DECEMBER IX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM Költségvetési koncepció November 30-i ülésén, közmeghallgatás keretében tárgyalta meg a képviselı-testület

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

4/2009.(II.27.) rendelete

4/2009.(II.27.) rendelete 4/2011.(II.22.); 11/2011.(III.8.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2009.(II.27.) rendelete a temetırıl és a temetı

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete 12/2009. (IX. 24.) rendelete a temetı fenntartásáról, rendjérıl és üzemeltetésérıl Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetıkrıl és a temetkezésrıl

1999. évi XLIII. törvény. a temetıkrıl és a temetkezésrıl 1999. évi XLIII. törvény a temetıkrıl és a temetkezésrıl Az Országgyőlés az elhunyt személyek emlékének méltó megırzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 1. 1. szám (jan. ( jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL - Tájékoztatás

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június BESZÁMOLÓ a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. június 2 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK 2009-2010.

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben