BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RETUSJAVÍTÓ TOLL JUHAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RETUSJAVÍTÓ TOLL JUHAR"

Átírás

1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : MSDS-Identcode : Társaság : Würth Szereléstechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. Hungary Telefon : (23) Telefax : (23) Felelős/kibocsátó személy : Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) (80) Würth Szereléstechnika Kft. H-CS: 7:30-17:00, P: 7:30-16:00: (23) Felhasználás : Festékek 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA F Tűzveszélyes Xi Irritatív Tűzveszélyes. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Veszélyes komponensek Kémiai Név CAS szám EU-szám / Regisztrációs szám Osztályozás Koncentráció [%] butil-acetát R10 R66 R67 >= 45 - < 50 1 / 14

2 Kémiai Név CAS szám EU-szám / Regisztrációs szám Osztályozás Koncentráció [%] 4-Metilpentán-2-on F; R11 R66 Xi; R36/37 Xn; R20 butanon F; R11 R66 R67 Xi; R36 1,2,4-trimetilbenzol N; R51-R53 R10 Xi; R36/37/38 Xn; R20 dimetilbenzol R10 Xn; R20/21 Xi; R38 1,3,5-trimetilbenzol N; R51-R53 R10 Xi; R37 Propilbenzol N; R51-R53 R10 Xi; R37 Xn; R65 >= 12,5 - < 15 >= 7 - < 10 >= 2,5 - < 3 >= 1,5 - < 2 >= 1 - < 1,5 >= 0,2 - < 0,5 MK anyag 2-metoxi-1-metiletil-acetát R10 >= 5 - < 7 Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Általános tanácsok Belégzés Bőrrel való érintkezés : Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni). Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A veszélyes területet el kell hagyni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. : Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. A beteget melegen és nyugalomban kell tartani. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Ha a légzés nehéz, oxigént kell adni. : Érintkezés esetén a bőrt azonnal szappannal és sok vízzel kell lemosni. Oldószer vagy higító használata TILOS. Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni. 2 / 14

3 Szemmel való érintkezés Lenyelés : A nem sérült szemet védeni kell. Ha könnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell távolítani. Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. : Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Lenyelés esetén: Hánytatni TILOS. Ha valaki háton fekve hány, stabil oldalfekvésbe kell helyezni. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Megfelelő tűzoltó készülék Nem megfelelő oltóanyagok Különleges veszélyek Tűzoltók különleges védőfelszerelése További információk : Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy széndioxidot kell használni. : Nagy térfogatú vízsugár : Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek (lásd 10. pont). A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni. : Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére. A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni. A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható. A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. A visszalobbanást figyelembe kell venni. 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Személyi óvintézkedések : A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben. Személyi védőfelszerelést kell használni. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben. A személyzetet azonnal biztonságos helyre kell vinni. A gőz vagy köd belégzését el kell kerülni. A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze. 3 / 14

4 Környezetvédelmi óvintézkedések Szennyezésmentesítés módszerei : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. : A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemisítésretartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően. A szennyezett felületet teljesen meg kell tisztítani. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez Por robbanási osztály : A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Meg kell előzni, hogy a levegőben akár tűzveszélyes vagy robbanékony, akár a munkahelyen megengedettnél nagyobb gőzkoncentráció létrejöjjön. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A személyi védelemről lásd a 8. részt. Csak jól szellőztetett helyen használható. : A megelőző tűzvédelem normál intézkedései. A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén. A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Dohányozni tilos. Szikrázó eszközök nem használhatók. Az elektromos készüléket a megfelelő szabvány szerint meg kell védeni. : nem használható Tárolás A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények Tanács a szokásos tároláshoz : Az eredeti tartályban kell tárolni. Hőhatástól távol tartandó. A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan lezárva kell tartani. Közvetlen napfénytől védve kell tartani. : Savakkal és bázisokkal összeférhetetlen. Oxidálószerekkel összeférhetetlen. Tilos oxidáló és öngyulladó termékekkel együtt tárolni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Tárolási hőmérséklet : C Egyéb adatok : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. 4 / 14

5 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei Komponensek CAS szám Határértékek Bázis Korszerűsíté s butil-acetát AK-érték: 950 mg/m3, sz, i, CK-érték: 950 mg/m3, sz, i, 4-Metilpentán-2-on AK-érték: 83 mg/m3, EU3, CK-érték: 208 mg/m3, EU3, butanon AK-érték: 600 mg/m3, b, EU3, i, CK-érték: 900 mg/m3, b, EU3, i, 2-metoxi-1-metiletil-acetát AK-érték: 275 mg/m3, EU3, CK-érték: 550 mg/m3, EU3, 1,2,4-trimetilbenzol AK-érték: 100 mg/m3, *, EU3, PEAK: HU OEL HU OEL HU OEL HU OEL HU OEL dimetilbenzol AK-érték: 221 mg/m3, b, EU3, CK-érték: 442 mg/m3, b, EU3, 1,3,5-trimetilbenzol AK-érték: 100 mg/m3, *, EU3, i, PEAK: i, HU OEL HU OEL Komponensek CAS szám Határértékek Bázis Korszerűsíté s 4-Metilpentán-2-on TWA: 83 mg/m3, 20 ppm 2000/39/EC STEL: 208 mg/m3, 50 ppm butanon TWA: 600 mg/m3, 200 ppm 2000/39/EC STEL: 900 mg/m3, 300 ppm 2-metoxi-1-metiletil-acetát TWA: 275 mg/m3, 50 ppm bőr, STEL: 550 mg/m3, 100 ppm bőr, 2000/39/EC / 14

6 Komponensek CAS szám Határértékek Bázis Korszerűsíté s 1,2,4-trimetilbenzol TWA: 100 mg/m3, 20 ppm 2000/39/EC dimetilbenzol TWA: 221 mg/m3, 50 ppm bőr, STEL: 442 mg/m3, 100 ppm bőr, 2000/39/EC ,3,5-trimetilbenzol TWA: 100 mg/m3, 20 ppm 2000/39/EC Egyéb információ a határértékekről: lásd a következő fejezeteket 16 Műszaki intézkedések A dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. Személyi védőfelszerelés Légzésvédelem : Ha a koncentráció nagyobb az expozíciós határnál, a dolgozóknak megfelelő igazolt gázálarcot kell használni. gázálarc A szűrővel Kézvédelem Anyag : Nitril-kaucsuk A vegyszerellenes védőkesztyűk kivitelét a veszélyesanyag koncentrációtól és mennyiségtől függően munkahely szerint kell megválasztani. A fent említett speciális felhasználásra készült védőkesztyűk vegyszereknek való ellenállását ajánlatos a kesztyűk gyártójával tisztázni. Szemvédelem : Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg Bőr- és testvédelem : Égésgátolt antisztatikus védőruha A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani. 6 / 14

7 Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Általános ipari egészségügyi gyakorlat. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. Követni kell a bőrvédő tervet. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés Forma Szag : folyadék : jellegzetes Biztonsági adatok Gyulladáspont : 19 C Módszer: zárt téri Gyulladási hőmérséklet : 365 C Alsó robbanási határ Felső robbanási határ : 1,5 %(V) : 15 %(V) Gőznyomás : 22,14 hpa a 20 C Sűrűség : 0,94 g/cm3 a 20 C Folyásidő Oldószer elválasztási vizsgálat : 80 s Átlag: 3 mm Módszer: ISO 2431 : < 3 %(V) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Kerülendő körülmények Kerülendő anyagok Veszélyes bomlástermékek : Hő, láng és szikra. : Savak és bázisok, Oxidálószerek : Szén-dioxid (CO2), szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx), sűrű, fekete füst. 7 / 14

8 Tűz/magas hőmérsékletek esetén veszélyes/mérgező kipárolgások keletkezése lehetséges. Veszélyes reakciók : A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. Stabilitás : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Akut toxicitás, szájon át: butil-acetát 4-Metilpentán-2-on butanon dimetilbenzol Propilbenzol 2-metoxi-1-metiletil-acetát : LD50 (patkány): mg/kg : LD50 (patkány): mg/kg : LD50 (patkány): > mg/kg : LD50 (patkány): mg/kg : LD50 (patkány): mg/kg : LD50 (egér): mg/kg Akut toxicitás, belélegzés: butil-acetát 4-Metilpentán-2-on butanon 1,2,4-trimetilbenzol dimetilbenzol 1,3,5-trimetilbenzol : LC50 (patkány): 21 mg/l Expozíciós idő: 4 h : LC50 (patkány): 40 mg/l Expozíciós idő: 4 h : LC50 (patkány): 20 mg/l Expozíciós idő: 4 h : LC50 (patkány): 18 mg/l Expozíciós idő: 4 h Megjegyzés: Izgatja a légutakat. : LC50 (patkány): 28 mg/l Expozíciós idő: 4 h : LC50 (patkány): 24 mg/l Expozíciós idő: 4 h Akut toxicitás, bőrön át: butil-acetát : LD50 (nyúl): > mg/kg 8 / 14

9 4-Metilpentán-2-on butanon dimetilbenzol 2-metoxi-1-metiletil-acetát : LD50 (nyúl): > mg/kg : LD50 (nyúl): > mg/kg : LD50 (nyúl): kb mg/kg : LD50 (nyúl): mg/kg Bőrirritáció: butil-acetát 4-Metilpentán-2-on butanon 1,2,4-trimetilbenzol dimetilbenzol Propilbenzol : Enyhe bőrirritáció : Enyhe bőrirritáció Megjegyzés: A keverékkel való ismételt vagy elhúzódó érintkezés eltávolítja a bőr természetes zsírtartalmát és kiszárítja a bőrt. : Enyhe bőrirritáció Megjegyzés: enyhe irritáció : Bőrirritáció : Enyhe bőrirritáció Megjegyzés: Ismételt vagy hosszan tartó behatás a termék zsírtalanító tulajdonságai miatt a bőr irritációját és gyulladását okozhatja. : Enyhe bőrirritáció Szemirritáció: butil-acetát 4-Metilpentán-2-on butanon 1,2,4-trimetilbenzol dimetilbenzol 1,3,5-trimetilbenzol 2-metoxi-1-metiletil-acetát : Enyhe szemirritáció : Szemirritáció : Szemizgató hatású. Megjegyzés: Súlyos szemirritáció : Szemirritáció : Enyhe szemirritáció : Enyhe szemirritáció : Enyhe szemirritáció További információk : A túlzott behatás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. 9 / 14

10 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás halakra: 4-Metilpentán-2-on : LC50 (Pimephales promelas (Fathead minnow)): mg/l Expozíciós idő: 96 h butanon 1,2,4-trimetilbenzol : LC50 (Pimephales promelas (Fathead minnow)): mg/l Expozíciós idő: 96 h : LC50 (Pimephales promelas (Fathead minnow)): 7,72 mg/l Expozíciós idő: 96 h dimetilbenzol : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 8,2 mg/l Expozíciós idő: 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre.: butil-acetát 4-Metilpentán-2-on butanon 1,2,4-trimetilbenzol dimetilbenzol 1,3,5-trimetilbenzol : EC50 (Daphnia magna): 72,8 mg/l Expozíciós idő: 24 h Módszer: DIN : EC50 (Daphnia magna): 170 mg/l Expozíciós idő: 48 h : EC50 (Daphnia magna): mg/l Expozíciós idő: 48 h : EC50 (Daphnia): 3,6 mg/l Expozíciós idő: 48 h : EC50 (Daphnia magna): 75,5 mg/l Expozíciós idő: 24 h : EC50 (Daphnia magna): 50 mg/l Expozíciós idő: 24 h Toxicitás a vizi növényekre: 1,3,5-trimetilbenzol : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): mg/l Expozíciós idő: 48 h Toxicitás baktériumokra: 10 / 14

11 butil-acetát : EC50 (Pseudomonas putida): 959 mg/l Expozíciós idő: 18 h Adszorbeált szervesen kötött halogének (AOX) További ökölógiai információ : nem tartalmazza : A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Tanácsok a hulladékkezelésre és csomagolásra vonatkozóan Hulladék kód (EWC) : Hulladék kezelés: A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. : Hulladék kulcs (nem felhasznált termék): , szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok Hulladék kulcs (felhasznált termék): , szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ADR UN szám : 1263 Az áruk jellemzése : FESTÉK Osztály : 3 Csomagolási csoport : II Osztályba sorolási szabály : F1 Veszélyt jelölő számok : 33 Címkék : 3 Korlátozott mennyiség : LQ6 Alagutakra vonatkozó : (D/E) korlátozások kódja RID UN szám : 1263 Az áruk jellemzése : PAINT Osztály : 3 Csomagolási csoport : II Osztályba sorolási szabály : F1 Veszélyt jelölő számok : / 14

12 Címkék : 3 IATA UN szám : 1263 Az áruk jellemzése : Paint Osztály : 3 Csomagolási csoport : II Címkék : 3 Csomagolási utasítás : 307 (teherszállító repülőgép) Csomagolási utasítás : 305 (utasszállító repülőgép) Csomagolási utasítás (LQ) : Y305 IMDG UN szám : 1263 Az áruk jellemzése : PAINT Osztály : 3 Csomagolási csoport : II Címkék : 3 EmSSzám 1 : F-E EmSSzám 2 : S-E Tengeri szennyező anyag : nem 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Címkézés az EK Irányelvek alapján 1999/45/EK Jelölés(ek) : F Tűzveszélyes Xi Irritatív R - mondat(ok) : R11 Tűzveszélyes. R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. S-mondat(ok) : S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. 12 / 14

13 Korlátozott címkézés (1999/45/EK, 10,4 cikkely) Jelölés(ek) : F Tűzveszélyes Xi Irritatív További információk VOC : Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. : 1999/13/EK irányelv VOC-tartalom a vizet leszámítva: 660,72 g/l Seveso Utasítás (96/82/EC) : Mennyiség 1 Mennyiség 2 Tűzveszélyes t t 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege R10 Kis mértékben tűzveszélyes. R11 Tűzveszélyes. R20 Belélegezve ártalmas. R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R36 Szemizgató hatású. R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R37 Izgatja a légutakat. R38 Bőrizgató hatású. R51 Mérgező a vízi szervezetekre. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R53 A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. Egyéb információk * Európai "indikatív" határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni b Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe bőr A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett "bőr" megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe EU3 2000/39/EK irányelvben közölt érték i sz Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken "túlérzékenységen" alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat) 13 / 14

14 Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. Készítette: : TechniData BCS GmbH Birlenbacher Str. 19 D Siegen Németország Telefon: +49-(0) Hivatkozás: WIAG / 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 100 61 - K+D-HEZ PRIMER

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 100 61 - K+D-HEZ PRIMER 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : K+D-HEZ PRIMER Termék kódja : 0890 100 61 MSDS-Identcode : 10033529 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ÉLELMISZERIPARI ZSÍR IV 400 GR

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ÉLELMISZERIPARI ZSÍR IV 400 GR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893107003 MSDS-Identcode : 10014805 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint SZIVÁRGÁS KERESŐ PLUS 400ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint SZIVÁRGÁS KERESŐ PLUS 400ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089027 MSDS-Identcode : 10014495 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0890100054 MSDS-Identcode : 10014812 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 91/155/EEC utasítás szerint. A 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 91/155/EEC utasítás szerint. A 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : ZF-Lifeguardfluid 5 Társaság : ZF Friedrichshafen AG Südring 66117 Saarbrücken Deutschland Telefon

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61218 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: LONGLIFE CONDUCTAN 10L D/H/SK/CZ

: LONGLIFE CONDUCTAN 10L D/H/SK/CZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61400 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A

: FROSCH SPIRIT GLASS-CLEANER EL 5L D,A 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61548 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

: GREEN CARE FLOOR & SURFACE CL.4X5L WES

: GREEN CARE FLOOR & SURFACE CL.4X5L WES 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61436 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

: Monosodium Citrate Anhydrous Granular

: Monosodium Citrate Anhydrous Granular A 907/2006 számú EK szabályozás szerint. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Monosodium Citrate Anhydrous Granular Regisztrációs szám : Az anyag/keverék

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61500 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben