Á JEGYZÉKE GYÜMÖLCSF ÁK,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á JEGYZÉKE GYÜMÖLCSF ÁK,"

Átírás

1 züst érem Arany és ezüst érem SZ EGED Díszoklevél : ZO MBOR A BAJ GVÜMÖLCSÉSZET EGYESÜLET ÖRVÉNYHATÓSÁGLAG SEGÉLYEZETT Á JEGYZÉKE GYÜMÖLCSF ÁK 6VÜ ÖLCSVADONCZ DSZFÁK ÉS DSZCSERJÉK RÓZSÁK ÉS VEGYES KERT TERMÉNYEKRŐl EJüst érem FÉLEGYHÁZA B J )\ N Bronz érem PO ZSO NY TÖBB DCSÉRÖ ÉS ELS MERÖ OKLEVÉL Faískola tele pek: RE ZSÓ TELEP Epreskertutca Avulti állomással szemben Távbeszélő szám : 20 BAJA Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában

2 l Allam i nagy ezüst érem BUDAPEST Arany és ezus t érem SZEGED Díszoklevél : ZO MBOR 20 A BAJA GYÜMÖlCSÉSZET EGYESÜLET 97 TŐRVÉNYHATÓSÁGLAG SEGÉLYEZETT FJ\SKOLNK m Ady Endre V árosi Könyvtár BAJA ÁRJEGYlÉKE GYÜMÖLCSFÁK GYÜMÖLCSVADONCZ DSZFÁK ÉS DSZCSERJÉK RÓZSÁK ÉS VEGYES KERT TERMÉNYEKRŐl Ezüst érem FÉLEGYHÁZA B J J\ N Bronz érem PO ZSON Y TŐBB DCSÉ RŐ ÉS ELSMERŐ OK LEVÉL F aískola tele pek: REZSŐTELEP Epreskertutca Avasuti állomással szemben Távbeszélö szám : 20 BAJA Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában

3 Felhívás Egyesületünkbe való belépésre Szives tudomásul! Egyesületünk fi::;ető tagjai rendesek vagy pártolók A re t des tagok 6 K a pártoló tagok 3 K évi dijat fizetnek A reltdes tagok 0 darab gyiimlilcsfát vagy ezek árának megfelelő értéku más élő lövényt kapnak Ugy a rendes millt a pártoló tagok a::; Egyesületünk álftl re de::: ett előadásoko/ kióllitásoko/ dijat lem fi::;etlek sőt még egyes családtag s:::ólllárll iltgvelt belépőjegyre tarttattok igéltyt s::;akké'désekbelt szakvéleméllyt díjmentesen odul/k s fajmeghatóro:::ásért dijat /te'llt fi:::eftek Miért is kérjük b C:::imet hogy e:::ell közgazdaságu nemes ill té::; méll vünket Egyesületüllkbe való belépése által támogati kegyeskedjék l\inden megrendelés és levelezés "Gyümölcsészet" Baja cimzendő a hova az áruk benzetendők Helybeli megrendelés vagy vétel nél a befizetések az Egyesületi irodában a faiskola telepén eszközlendők Az árak koronaértékben csomagolás és szálitás nélkül értetődnek Fizetendő és perletdő Bajá" Az árunak személyesen való kiválasztása esetén az árjegyzéki árak érvénytelenek Rendeléseket a lehető legérthetőbben a pontos cim és szállitási mód megjelölésével valamint az árjegyzéki számát is ki irni kérjük Szá llitás \ szállitás október közepével kezdődik és a hideg időszak alatti mcgszakitással április végéig tart A szállitás a rendelő számlájára és veszélyére történik '\ csomagolás a legnagyobb gonddal végeztetik ugy hogy még egy több hétig tartó szállitás sem árt az ütetvényeknek és csak önköltségi árban számittatik fel A fajok valódiságáért szavatoltnk Ha azonban a nálunk szokásos pontosság dacára megls tévedés fordulna elő készek vagyunk a hiányzó fajtát megfelelővel pótolni Pótlásául a hiányzó fajoknak mindenkor egyenértéküeket vagy jobbakat adunk kivéve ha ettől határozottan etiltatunk A fák kiválasztása egészséges és szabályosan növesztett példányokból történik j reményt nyujtva az örvendetes tovább fejlődésre

4 4 Azon vevői nknek kiknek a gyümölcstermelésben még lrevés tapasztalatuk van szivesen segédkezünk a fajok kiválasztásában egyszerüen a talajt éghajlatot és a kivánandó érési időt megjelölni sziveskedjék Az ültetés ideje október közepétől április végéig terjed Részünkről tapasztalásból tudjuk hogy az őszi ültetés különösen homoktalajon legjobban sikerül Felszólamlások csak azonnal a küldemüny átvétele után vehetők figyelembe Talajunk filoxeramentes futóhomok A fagyosan érkezett csomagokat tegyük fagymentes hüvös helyre (pince stb) s csak nehány nap mulva felengedésük után bontsuk ki azokat Sürgönycim: "Gyümölcsészet" Baja Telefon szám 20 Faiskoláink Rezsőtelep Epreskertutca a vasuti állomással szemben Ezen árjegyzék megjelenésével az előbbi árjegyzék teljesen érvénytelen Ezen árjegyzék elterjesztéséért egyesületeknek valamint érdeklődőknek való szives ajánlásáért tisztelettel esedezünk a Bajai Gyii mölcsésseti Egyesiilet Elnöksége "'" 'OJ N '" >'8 '<t: M" ! : 5 li i Gyümölcsfák Alma oltványok Érés ideje Alma magas és félmagas törzsü 0080 cm magas Válogatott igen erős példányok darabja 70 fillér oszt drbja fillér oszt drbja 50 fillér Ananász renet Deczember Február Asztrakáni fehér Julius Asztrakáni piros Julius Batul November Február Baumann renetje NovemberJanuár Blenheimi pepi n N ovembermárczius Canadai renet DeczemberMárczius Cox orange pepin NovemberFebruár Danczigi bordás Szeptem ber Október Jonathán Deczem ber Ápril is Kasseli nagy renet DeczemberMárczius Kék alma DeczemberJanuár Landsbergi renet Október November Londoni repin DeczemberFebruár i\ uskotálv renet OktóberNovember Nyári fontos ' A ugusztusszeptem ber Olga herczegnő A ugusztusszeptem ber Piros gravensteini Szeptem beroktóber Parker pepin DeczemberFebruár Sándor cár AugusztusO któ ber Sárga szépvirágu NovemberFebruár Szabadkai nagy szercsika N ovembermárczius Szász pap alma DeczemberJanuár

5 :> ;:) Érés ideje Téli angol arany parmén OktóberJanuár Téli piros pogácsa NovemberAprilis Téli fehér cal vi _ Novem bermárczius Transzparent Julius Török Bálint Deezembn Febn Jár Tiszaháti Nemes Sovári Deezem ber:'árezius Vaj alma JuniusJulius Viasz alma (befőzésre) J uli us Augusztus Körte oltványok i\lagas és féltagas centiméter magassiígban Válogatott igen erős példányok drbja 70 fillér oszt darabja GO fillér oszt darabia 50 fillér Pyrus communisra nemesitve = Amanlis vajkörte Angoulémi herczegnő A vranchesi jó Luiza Buzával érő Clairgeau vajkörtéje Clapp kedvencze Congressus emléke Császár körte Diel vajkörte Erdei vajkörte Hardenpont téli vajkörle lzambert Jodoigne diadala Jósephine de :'lalines Királykörte Kis Szegfükörte (befőzésre) Liegel téli vajkörtéje :'ladalle Treyve Napoleon vajkörle Nemes Kolmár 'T ' ' ' ' ' (Lő'ÍDrz KoníC") yan a man TorzMlau Olivier ae Serres Augusztus Szepte'mber OktóberNovelll ber Oklúber Julius Október:\l'uvellber Szeptem ber Október Augusztus Szeptemher Október N ovell ber ])eczem ber Oktúber Január 'ebruár Októberj'\ ovelllber Novem herdeczem ber Február:' lá rczius SzeptemberOktóber Julius November Január Novem ber ljeczelllber Október :\l'ovemher November JanuiÍr A uguszlus Szeptelll ber Febrllári\lárczills!< '<l) N '" >OE bd N '; cll íz 73 7:: ' Érés ideje Öszi bergalllot ( körte ) öszi császár OktóberNovember Stutgarti kecskeőr Julius Six vajoncza Novem berdeczember Társula ti esperes OktóberNovember Téli esperes Deczem beráprilis Téli cukor körte JanuárMárczius Vilmos (Williams) Szeptem beroktóber Virgouleuse NovemberJanuár Zöld l\lagdolna JuliusAugusztus K ö r t e t ö r p e Birsalanyra nemesítve 234 éves Darabja fillér Apró muskotály A ugusztus Szeptember Angoulemei herczegnő Október Avranchesi jó Luiza Október Clai rgeau vajkörtéje AugusztusSzepLember Congressus emléke AugusztusSzeptember Diel vajoncza Novem berdeczem ber Erdei vajkörte Október Hardenpont téli vajkörtéje JanuárFebruár Jozephine de :\alines Februárl\lárczius Liegel téli vajköltéje Novem berdeczem ber :\lonchallard :\ugusztus Napoleon vajkörte OktóberNovember Nemes Kolmár SzeptemberOktóber Öszi bergamot Szeptem ber Október Stuttgarti kecskeőr JuliusAugusztus Six vajonc::a NovemberDeczember Társulati esperes OktóberNevember Téli esperes Deczember Április \'ilmos (Williams) Szeptem beroktóber Zöld Magdolna Julius Augusztus

6 8 9 Érés ideje Érés ideje Cerasus V Cseresznye Mahalehre és Prunus aviumra nemesitve 200 cm magas darabja 70 fillér oszt darabja fillér (Törzsmagasság 00 ' cmig) Törpének darabja 50 fillér ============== 83 Baltavári ökörszem Junius közepe 84 Büttner kései ropogósa Junius utolján 85 Disznódi fűszeres Junius utolján 86 Dönnisen sárga ropogós Junius ltolján 87 Dr Entz feketéje Junius eleje J 88 Fromm hólyagja Junius eleje 89 Germerdorfi óriás Junius utolján 90 Glocker óriás Junius közepe 9 Hedelfingeni óriás Junius utolján 92 Heintzi korai Május utolján 93 Koburgi korai feketesziv Május közepe 94 Korai májusi Május közepe Merzeliféle ropogós Junius utolján 96 Magyar óriás Julius eleje Mednyánszki Emlilia Julus eleje 98 Nagy herczegnő (Lauerman) Julius közepén il Kőrösi meggy Kecskeméti üveg meggy Nagy Gobel Ostheimi üveg megy Pándi üveg meggy Spanyol nagy piros Zalabéri ' V Kajszinbaraczk Julius eleje Julius eleje Junius közepe Junius közepe Junius utolján Julius elején Julius közepén Prunus myrabolanara és Armenica vulgarisra nemesitve 200 cm magas drbja 70 fillér 00 cm magas clrbja fillér Törpe fának drbja 50 fillér l Ambrozia Julius vége 2 Ananász (Bredai Julius közepe 3 Magyar legjobb Julius elején 4 Nagyszombati nagy Julius elején 5 Nancyi Julius közepén l 6 Kecskeméti piros kajszin Julius közepe 7 Luizets A ugusztus eleje 8 Olasz kajszin Augusztus közepe 9 Poun'et Augusztus eleje 20 Piros pofás Julius eleje V Meggy Cerasus Mahalebre nemesítve 200 cm magas Jrbja 70 fillér 00 cm magas drbja fillér Törpe fának drbja 50 fillér V Őszi baraczk Amigdalus communis és prunus myrabulánra nemesitve 2 éves cm magas drbja fillér l Északi megy Eugéniai császárnő Fekete Spanyol Hortensia királynő Király amarejla Junius vége Junius eleje Julius eleje Junius közepe Junius vége 2 l' Amsuen aj Dtt ráuc::;iak : Alexander korai Beatrixi óriás 24 Egressy óriás Junius vegen Julius eleje Julius utolján Julius utolján

7 0 li >: 'OJ '" :>'6 bd '< rés ideje Korai bibor AugusztllS eleje Korai nagy kedvelt Julius eleje Lord Palmerston Szeptem ber közepe Mocsyféle óriás Junius!özepén Októberj kései igen nagy OktóberNovember Piros kopasz (muskotály) A ugusztusszeptern ber Vezerle Juli'JS utolján Willder jója Junius végén hj Magtól vdlók : Dufor báró Augusztus végén Gyümölcskertek királynéja Augusztus végén Olga királynő \ ugusztus végén Rivers korai Julius közepén Sárga csodaszép Augusztus Szeptember Teton de Venus Augusztus végén Weatland Szeptember közepén Würtenberg király Augusztus eleje! iil " 'Q N :cs»" A faj Érés bd megnevezése ideje <l> to "i:"vj '< 5 l X Ringló Prunus myrabolana és prunus domesticára nemesítve cm magas darabja fillér Cll magas és a törpe fáknak drabja 50 fillér Alhán ringló Augusztus 52 : Bourdet Angelina Augusztus (mint ringló) 53 Baraczk szilva mr7nálbató Hartwis sárgája Szeptember 54 Brahi zöld ringlója 0 0 Szeptember végén Julius végén 56 Augusztus Diaphane zöldes sárga Augusztus Szeptember Spiith Anna 58 Zöld ringló 57 V Szilva Prunus myrabolana és prunus domesticára nemesitve cm magas darabja fillér cm magas és a törpe fának darabja 50 fillér Ageni Szeptember Szeptember September Augusztus Augusztus Augusztus Szeptem Szeptember Szeptember Be!:>zterczei Beszterczei muskotály Gömöri nyakas Jeruzsálemi kék Jefferson szilvája Kirke szilvája Mailand császár szilva Montfort szilvája Olasz kék szilva Augusztus bcr!

8 2 3 fi Érés ideje Gyümölcsének szine Gyümölcsének színe X Mogyoró 234 éves darabja fillér Bollwilli csodája Szeptember Hallei óriás O!{tóber Lambert fehér Szeptember Lambert piros Szeptember X Lasponya nemesitett 2 éves darabja 50 fillér =================================== Francia óriás Hollandi óriás Nagy magnélküli XV Málna Szeptember Október eleje Október 23 éves darabja 0 fillér ===;;====== Góliát Billárdi folyton termő XV Ribiszke gen nagy piros Közép nagy piros BOROK 23 éves darabja 20 fi it ' MAGAS TÖRZSÜ RBSZKE Ribes aureumra ojtott cm magas Darabja l korona 20 fillér Gloire de Sablon Tarka piros sávokkal Hollandi Nagy piros Hollandi fehér Nagy fehér Veres Cseresznye gen nagy édes piros XV Egres BOKOR 23 éves darabja 20 fillér Yellav Smiths Sárga nagy Crawn Bob Piros közép nagy Shmiths green Zöld igen nagy Nonpareij Fehér nagy Generál Kolb gen nagy piros Himrod Óriás sárgás zöld 2 \JAGAS TÖRZSÜ EGRES Ribes aureumra ojtott cm magas Darabja korona? Hollandi Prolific Egat' s nova Transzparent blanc Veres Cseresznye Nagy piros Sárga közép nagy Középnagy piros " Á (RibiSZke tt gen nagy édes piros bornak) etszo igen alkalmas 89 WO Yellav Smiths Sárga nagy Grawll Bob Piros közép nagy Shmiths green Zöld igen nagy Nonpariel Fehér nagy Generál Kolb gen nagy piros Himrod Óriás sárgászöld

9 XV Spárga 234 éves 00 drb ára 6 korona Erfurti órjás Eibenschützi óriás Gyümölcsének színe Fehér Hófehér XV Szamóczák 2 éves darabja 5 fillér 00 darab ára 4 korona Laxtons Nohle Laxtons Royal Sovel'eign Sharpless Kaiser Wilhelm Ananász rerpetuel Pézsma eper Sötétpiros Világos ró saszin Sütétborclc'J Sötétpiros Fehéráttetszö rózsaszinne! Gyengéd rózsaszinü XX Gyümülcsfa vadcsemeték oszt 00 darab ára 5 korona 000 darab 40 korona ll oszt 00 darab ára 3 kor 50 fill 000 darab 30 kwona oszt 00 darab ára 2 korona 000 darab 5 korona ==rr======o 203 Alma Pyrus maus 204 Körte Pyrus comunis 205 Cseresznye Prunus avium 206 Meggy (Sajmeggy) Prunus mahaleb '" '" "" >'E '< bo" ' Myrabolána Prunus myrabolana Vadbaraczk A rmeniaca vulgaris Keserü mandula Amygdalus commulis amara Édes mandula Amygdalus communis dulcis Szilva Prunus domestica Szilva Prunus St Julien XX Oltó vesszők és szemző hajtások Ezen árjegyzékben folsorolt mindennemü gyümölcs diszcserje 6s diszfákról oltó vesszőket illetve szemzőhajtásokat bármikor és bármely mennyiségben adunk ki Fája ::ollossdgáért s ::avatolttnk Lrb Szemző vagy oltó vessző ára 0 drb Szemző vagy oltó vessző ára 00 drb Szemző vagy oltó vessző ára XX Díszfák 6 fillér 50 fillér 3 korona \cer negundó Zöld juhar ACer neg fol variegatis Tarka levelü juhar Ar:er platanuldes PlatanJevelü Juhar Acer dasycarphum Jókori juhar Aesculus hypocastanum Vadgesztenye Betula alba Fehér nyirfa Bignonia catalba Trombitafa Celtis australis Ujhollandi celtis Coelreuteria Bugahordó Eleagnus augusztifolia Olajfa Fraxinus excelsio r Kőrisfa Fraxinus pendula Szomoru kőris Morus pendula Szomoru eperfa Morus alba Közönséges eperfa Platanus vulgaris Boglárfa Robinia psudoacacia Közönséges ágácz " drb ára K f =t

10 G ti Robinia umbraculifera Gömb ágácz Robinia pyramidalis Gula ágácz Robinia semperflorens Folyton virágzó ágácz Robinia viscosa Szurkos ágácz _ Robinia hispida Pirosvirágu ágácz Robinia tortuosa Kigyóságu agácz Salix pendula Sárga szomorufüz Sophora japonica Japáni sárga ágácz Sophora pendula Japáni szomoru Szofora Tilia európaea Hársfa Populus pyramidalis Piramis nyárfa 45 m magas Populus canadensis Kanadai nyár 2 tn magas XX Diszcserjék 2345 éves igen erős példányok Amorfa fruticosa Kinincs _ Amygdalus pulllila rosea landula cserje teljes rózsaszin virágu Amygdalus putnila fl pl alba Mandula cserje teljes fehér virágu _ Berberis atropurpurea Borbolya sötétvörös J _ Berberis vulgaris Borbolya közönséges Caragana arborescens Borsófa _ Colutea arborescens Dudafürt Cornus alba Somfa Cercis siliquastrum Judás fa _ CytJSUS laburnutll :\ranyeső Crataegus fl alba plena Galagonya fehér t v Crataegus fl rubra plena Galagonya piros t v' Deutzia crenata Deutzia fehér teljes virággal 40 Deutzia Lemoine Deutzia fehérfodros teljes virággal Deutzia Parviflora Deutzia piros virággal drb ára K f l i ' l 2 Ol o rol LJ Forsythia suspensa Csüngő Forsythin Hibiscus syriacus alba Fehér Hibik Hibiscus syriacus roseil Piros Hibrik Hibiscus syriacus violacea Violaszi nü Hibrik Jasminum fruticans Jázmin fehérvirágul l = ' 40 ' : : i' GO 'V f ' ' ! ')89 ' li :3! )4 295 i Kerria jap fl pl Sárgavirágu Kerria Lonicerra caprifolia Lonc Lonicerra tatarici Lonc közönséges PrullUS triloba Teljes pirosvirágu mandula Phil:delphus grandiflóra Hamis jázmin Ribes aurelum Ribiszke sárgavirágu Spiraea Rillardii Bajnócza pirosvirágu Spiraea :dba Bajnócza fehérvirágu Spiraea calosa rosea Bajnócza rózsaszinvir:ígu Spiraea BusnaJda Bajnócza sötétrózsaszin Spirnea Opu'ifoJia B;ljnócza fehérvinígu Spiraea Revcsii Bajnócza fehérvirágu Simphoricarpus racemosa Hógyöngy Syringa vujgaris Orgona közönséges Syringa chineusis Orgona sötétkék Syringa amurensi:: Orgona tiszta fehér Syringa oblata Orgona nagylevelü Syringa Alphonse Lavallé Orgona kéklila virágu Syrillga Charles Baltet Orgona világoslila rózsaszin SyringR Lell0inei fl pl Orgona világoslila Syringa mad Casillir Penier Orgona krémfchér Syringa mad Lemoine Orgona teljes virágu fehér Syringa Dr aillott Orgona teljesvirágu ultramarin kék Staphylaea pinnata Hólyagmogyoró Talarix gallica Atánfa Tamarix ibanotica purpur Atánfa pirosvirágu Tallarix tetandra \tánfa világos rózsaszinli Viburnum opulus Hólabda Viollrnum opuljls sterilla (nemesitett) Hólabda Cidunia japonica Japáni hirs tündöklő pirosvirágll Cornus sanguinea Vörös gyürü X (uszónövények 23 éves 23 métcres hajtással \ pelopsis q ui nq uefolia Vadszf5lő Glicine urstaria K'ék ágácz Hcdera hibernica Repkényborostyán Heclera helix Repkény naglevelü drb ára KTf U = l l l 40 40' =j i _ 0 = g 30

11 8 9 : XXV Tűlevelüek és örökzöldek drb ára K / f XXV Füzdugványok / Abies excelsa Lucz fenyő 8040 cm magas Abies balsamiea Balzsamfenyő 0040 cm m 2 Abies nordmania Nordfenyő 5000 cm magas 2 Pinus austriaca Feketefenyő cm magas 2 Pinus excelsa Luczfenyő cm magas 2 Thuja oírentalis Keleti életfa 0040 cm magas l Thuja compacta Gömb thuja cm m 2 Thuja baccata aurea Thuja aranysárga cm magas Buxus sempervireus gyökérzetü 2 éves erős növésü jó XXV Erdei vadcsemeték és sövénynek való cserjék / i/ / Aranyfüz Aranyfüz Reketyefüz Reketyefüz l\landulafüz Mandulafüz Kenderfüz Kenderf'üz Kaspifüz Kaspifüz 00 drb ára l korona 000 drb ára 6 korona 00 drb ára l korona 000 drh ára 3 korona 00 drb ára ] korona 000 drb ára 6 korona 00 drb ára l korona 000 drb ára 5 korona 00 drb ára korona 000 drb ára 6 korona XXV r (J es konyhakerti magvak ! 307 Gleditschia triacanta Háromtüskü lepényfa l éves éves 2 éves 2 éves 34 éves 34 éves 00 drb ára 000 drb ára 00 drb ára 000 drb ára 00 drb ára 000 drb ára kor 5 kor 2 kor R kor 3 kor 2 kor Nagyobb vételnél külön árajánlat 40 cm m 40 cm m 00 cm m 00 cm m cm_ m cm m Robinia Pseudo Acacia Közönséges ákáczfa 2 éves 0050 cm magas 00 drb ára 2 kor fill 000 drb ára 2 kor Nagyobb vételnél külön árajánlat Morus alba Közönséges eperfa 2 éves 4080 cm magas 00 drb ára 4 korona 000 drb ára 26 korona // 38' / Alma Körte Cseresznye Meggy :\yabolána Vadbaraczk Sajmeggy Dió l\landula keserü Beszterczei szd va S!lint Julien Gledichia Robinia (ákácz) klgrmja 4 kor Rétegezett 5 kor klgrmja 5 kor Rétegezett 6 kor klgrmja 2 kor Rétegezett 3 kor klgrmja kor Rétegezett 5 kor klgrmja 2'50 kor Rétegezett 3 kuro klgrmja kor Rétegezett 2 kor klgrmja 2'50 kor Rétegezett 3 kor klgrmja kor Rétegezett '50 kor klgrmja 2 kor Rétegezett 2'50 kor klgrmja ]'50 kor Rétegezett '50 kor klgrmja 2 kor Rétegezett 2'50 kor klgrmja 50 kor Rétegezett 2 kor klgrmja '50 kor Rétegezett 2 kor Konyhakerti és virágmagvak a legjobb fajokban bármily mennyiségben a saját telepünkön termeltek a legjutányosabb áron beszerezhetők

12 20 2i XXV S Ő lő a) Borfajok Fehér vagy piros bogyókkaj Erdei vagy ::: fehér Bakator :::: 00 o Ezerjó = e<: Kövidinka "o = o "o Mézesfehér = o Mustosfehér = Olasz Rizling ::: Rajnai :::: = Rulendi e<: "o = Szerémi zöld o "o o Szlankamenka o Tramini to o Veltelini zöld "" "" Zöld sylváni <:d :><: Zierfland S :0 Kadarka Kis Burgundi Oportó Nagy Burgundi zabella Kecskecsecs Othelló Ökörszem b) l KÉ( BOGYÓKKAL Sima J > "" cn =» vessző 00 drb l kor Sima vessző 000 drb 8 kor Gyökeres 00 drb 2 K 50 f Gyökeres 000 drb 20 K f Csemege f a j o k Kék bogyókkaj l Sima v 00 drb l K 50 f Sima v 000 drb 0 K f Gyökeres 00 Jrb? K 50 f Gyökeres 000 drb Zfl K f " 3C VÖRÖS l BOGYÓ KKAL Chasselas rouge Sima v 00 drb K 50 f Chasselas rouge oyal Sima v 000 drb 0 K f Kecskecsecs Malaga rouge Gyökeres 00 drb 2 K 50 f Rumonya Gyökeres 000 drb 25 K f FEHÉR SÁRGA ZÖLD BOGYÓ KKAL Chasselas banc croquant Chasselas Napoleon Chasselas St Fiaere Chasselas mperial Török lazsa (Bajai kecske csecs) ladlclin angevine ( argit sárga Muskat Lunel J\luscat Alexandrie Muscat Jeruzsálem Passatutti o XXX Különféle növények CA NNÁ K darab ára 30 fillér tália 00 cm magas Virágja igen nagy szalmasárga karminpiros foltokkal Kronprinz von ltalien 80 cm magas Virágja igen nagy bársonypiros narancsszinü alapon Australia 80 cm magas Virágja igen nagyok pirosak teljes kénsárgával sávozva Königin Charlotte 00 cm magas Virágja nagy gránát piros széles amnysárga szegéllyel J

13 3G DHÁLlÁK l darab ára 35 fillér Matchless feketebarnavörös pompás sötét árnyalattal Daffodib Virága igen nagy kanári sárga Oberamtmany Kunkel Erősen sötétbibor ibolyaszin Standard Be arer Tiszta tüzes skarlátszinü hegyesbe menő sziromlevelei finoman pödröttek Stella Élénk karmazsinpiros hosszu befelé hajló szirmokkal Uj Greigerféle magyar pelagroni umok drb ára 50 fillér 00 drb ára 45 korona Pelargoniumok darab ára 30 fillér 00 darab ára 25 korona Cserépnélkül darab 20 fillér 00 darab 20 korona Alma leggyöngédebb husszinü rózsaszin Duchesse of Cars Vakitó fehér eteor Az eddig létező legszebb virágu tüzes czino hervörös Samson Világos czinóbervörös Blach Knight a legsötétebb pelargonia fekete bársonypiros tüzes reflexe! Hederanthe tüzes skarlát czinóberszinü Rudolf trónörökös sötét rózsaszinü Beauté poitivimse Remek tündöklő rózsaszinü Különféle disznövények Blumbagó cerulea kékvirágu l darab ára fillér Asparagus spengeri a legszebb szobai fu tó darab ára 80 fillér Legujabb és legnagyobb EliteChrysanthemum fajok Tavaszi gyökeres dugványok drbja 2;) fillér 00 drb 20 korona o Virágzó példányok OktóberNovember Deczember drbja 80 fillér 00 drb korona Mühleféle zőld nagyvirágu Vörös késői óriás virágu Jalena ibolyás rózsaszin nagyvirágu Mrs John Schringoton tiszta fehér csavart szirmokkal nagy virágu Sötétlila behajló szirmokkal óriás virágu Sötétbarna igen jeles faj igen nagy virágu Cal vát sárga óriás virággal William Robinson fehér hegyes szirmu virággal nagy virágu Ludvig Müller tiszta fehér igen jeles fajta óriás virággal Lila óriás virágu Korai fehér középnagy virággal Mandari fehér nagy virágu XXX Rózsák Rózsa tenyésztésünk egyik legnagyobb speciálitását képezi kertészetünknek iért is a jelenleg létező több ezerre menő rózsák közül 50 fajt a jóknak legjobbikát kiválasztottuk és nagyban szaporitju és rózsáink cserépbe és mohába csomagolva lesznek ojtva ivel li mohába oj tott rózsák a kiül tet és nél semmit sem szenvednek megfogamzásuk sokkal biztosabb mint a cserépben nevelteké Ennélfogva a mohába ojtott rózsák ra különösen felhivjuk az igen tisztelt rózsakedvelők becses figyemét

14 / : ;) 40G Rózsák árai mohába csomagolva vagy cserépben gyökereztetve és oj tva bármely faj ban : 00 Cf"' mngassiígig kor GO fillér cm l kor fillér cm kor 20 fl Jél' 8u20 cm kor ;')0 fijkl' 2 éves rózsák árai darabonként koronától felfelé Szomort rózsdk : centiméter magasságig Ftttó rózsák : Tfí be ncmesitve bármely faj ta 2 korona 50 fillér Remonlant vagy többaiör nyiló H)brid ózsák Prillce Caltille de Rohan vakitó fekete karmazsinpiros polnpás gesztenyebarna árnyulatta Szouv du rosierisfe Gouod cseresznyepi ros vlragu kemény száltal Frou Carl Dru;chki hegyesbimbóu rendkivül nagy hófehér Merveile des Blauches tista fehér csészeformáju Patti NeyrollJ viréiga gömbölyü sötét rózsaszinü az eddigi tenyésztett rózsák legnagyobbika Mad Ckarles :v eurica sötétfeketés tüzvörösek gyakran gesztenyebarna árnyalattal Miss May Paul lilás piros Gruss an Teplitz fe ketebársonyos bibor kárminpiros vakit{) czinóberpiros átnyalattal Napoleon ll tüzes skarlátpiros violaszinü árnyalattal Pierre Rotting ibolyasötét fekete karmazsinpiros Capitain Christ y gyöngéd husszinü rózsás leheletü középpel R:lron l{otchsilcj sötét bársonyos piros Monsieur 30ncenne bársonyos fe kete kal nwzsinpiros Paul's Early Blush selyem rózsaszinü Charles Vérdier rózsaszinü Fischer & Holmes vakitó feketés skarlátvörös Columhus rüistóf karminvörös Her Majesty sötét selymes rózsaszinü Dlchesse of donnaugt karmazsinpiros bársonyos fe kete biborfénynyel Duc de Cazes bársonyos fekete biborszinü Duke of Teck ri kitó kármin skarlátpiros Szouv d' Alphanse LavelJee sötét gránitpiros gesztenyebarnás árnyalattal Prince A de Wagram mély sötét bársonyos tüzvörös Mabel Morisson tiszta fehér elvi rágzásban rózsaszin árnyalattal Van Houtte élénk tüzes amal'antpiros fe ketebarna árnyalattal Xavier Olibó sötét bársonyos fe ketepiros amarantpiros árnyalattal Baron Girod de leotin karmazsin és telt karmazsinvörös között változik tiszta fe hér Rubens sötétpiros Mad Charles Baltet világos piros Combe Horace de Choireul tüzes czinóberpiros bársonyos skarlátpirossal világitó és barnás árnyalattal Olsace Lorraine sötét bársonypiros Baron Na thaniel de Rothschild ezüstös rózsaszin Baron BOllstetten bársonyos fekete karmazsinpiros Chacles Lefébre rikító biborvörös bársonyos karmazslll árnyalattal Comtesse de Paris rikitó rózsaszin Szouv de William Wood fekete kárminpiros Vick's Caprice gyöngéd rózsaszinü biborrozsás széles fol tokkal Graf Fritz Metternich biborkarmi n fekete árnyalattal Duc d'uzes bibor ka;mazsinpil'os tüzvörösen világi tó Douv D'André Raffy czinóbervörös gyenge bársonyos DOllv D'Albert la Blotais sötétpiros bársonypiros s7egély Eugéne Fürst tüzes bársollyos kárminszinli sötét biborpitos árnyalattal 'Gloire de l'exposition de Broxelles sötétfckete barsonyos amaranpirosak izzóvöröses

15 / !5ö 4 i6 4;')7 4;)8 459 Gloire Lyonnaise tiszta fehér gyengéd sárga Souv de Spaa sötétvö"ös Belle Lyonnaise gyengéd kanári sárga fehér árnyalatta! tlad Bérard lazaczsárga Márie van HOlltte fehérsárgás sötétebb középpe! Bourbon rózsák Souv de La :\lalmaison tiszta fehér gyöngéd husszinü belsővel Mad saac Perci re karminvörös T h e a r ó z s á k Degen fehér :\arechal Niel erős növésü fehér Thea Briede gyenge hajtásokkal fehér virágu H0 tér növése erőteljes levele fényes bimbói gyönyörü szépek rikitó rózsaszinüek huslazacz rózsával árnyal va és markáns szegéllyel birnak Comte de Sembuy növése erős virága igen nagy teljes lazacz rózsaszinü SSOltv de Frl7lfois Deák tiszta fehér kremsárga leheletü közép pel virága lehailó Grosslter:::og Ertst Ludwig virága dr Nie! alaku kárminpiros Stéf0lia & Rodolplle lazaczsarga oraniasárga középpe! Mamau COc!let igen hegyes bimbóval bibor karllinrózsaszinüek nauking lazaczsárgúval elllosódva Prillcesse Béntrice virága sárga szirollllevelek széle gyöngéd rózsaszinüek ljlarcc!lal Róbert tiszta fehér kissé sárga lfarec!tal Niel aranysárga pompás illatu :'lrs B R Cant sötét rózsaszinü belső sziromlevelei ezüstös rózsaszinüek barna szegéllyel E Vry rat Hennanos karminrózshszin Elsa prea lollis vi lágos rózsaszin sárga arnyalatlaj losariocastel rózsaszinü hajnalrózsaszinü árnyalattal ) S leine Marie Henriette cseresznyepiros Szouv de la Princesse l\ex TwiatopolkCzetwertinski narancsszinü narancsfehérbe összefutó Georges d Cadondal élénk rózsaszinü Hovyn de Tronchen' hajnalpiros Mad Pierre Guillot rezes orániai sárga kannin szegéllyel Mad Viger gyöngéd rózsaszinü eüstfehér szegéllyel és kármin árnyalattal Mad Jules Grandvereaux zergesárga aurórarózsa visszfénnyel Rovili Charles világos rózsaszinü belseje ragyogóbb Szouv d'nu ami gyöngéd hortensiarózsaszinü auróra szinekkel elmosódva l\lad la générale Paul de Benoist lazaczszinü haj nalrózsa alapon sziromlevelek széle tejszinfehéren fénylő Comte Friedrich de Thum Hohenzoller fehér Adam halvány rózsasarga Cathérine mermet gyöngéd karminrózsaszinü Szouv de Thérése Levet sötét bársonypiros tüzes ezi nóbervörös árnyalattal Archiduchesse lirie ll iculil ta mjszinbarack szinü Cristine dẹ Nouc crapplakkrózsaszinü Climbing Nyphetos tiszta fehér Crace Darling gyijngéd őszibarackszinü kárminrózsa hatásos szegélvel Jóseph i\letrál biborcseresnyepiros l\jlle F'ranziska [(rüger gyöngén sárga rézrózsaszin árnyalattal Nyphétos hófehér Paul Nahonaud gyengéd hllsszinü hortcnsirózsa tisztaszinü Perle des JarJius világos szalmilsúrga néha sötét karmi nsárga The Qeen tiszta fehér Francis Dubreuil bihorkarlllazsinpiros fe kele árnya!nltal White Jalllau Cochet lllarányfehér karlllinrózsa szegéllyel Comtesse de Bardi kanárisárga zcrgchörszinü középpel Générial Gallicui élénk vörös vérvörljssel árnyah'a Goldq\\'<:!le liszta rézaranysárga ad Berkeley lazaczhusszinü belseje rózsaszin árnyalatu

16 28 29 A faj megnevetése N ol ;>'5 '' _< <l G ) [5 Souv d M William Robinson négy szinben játszik lazaczszin tejszinfehér kajszinsárga ibolyaerecskékkel Souv de Pierre Notting kajszinsárga aranysárgával szegélyezve Ludvig Winter fénylő sötét rózsaszinü Principessa di Napoli halvány rózsaszin TheaHybrid rózsák La Fra ee vlragja nagy gömb vagy csésze alaku sziromlevelei gyöngéd ezüstös rózsaszinüek Ka iserit Auguszta Viktória legszebb feltér '(;zsa PJlarisaer virága nagy fehéres rózsaszinü sötét lazaczrózsaszinü középpe! Liberty fénylő bársonyos karmazsinpiros Hippolte Barreau karminpiros karmazinpiros árnyalattal William Francis Bennett sötét kárminbiborpiros Mad Charles lounier husrózsaszinü közepe lazaczsárga Mme Caroline Testout világitó párizsi rózsa La France dc 89 hibor karllazsinrózsa lilaszin árnnyaj Clillbing Caroline Testout világitó párizsi rózsa Mad Tony Babolld nankingsárga kanári sárgába átmenő Soleil de'or aranyrózsa Mad Márie drober husrózsaszinü lazaczsárga közép Frau Dr Burghardt sárgásfehér közepén sárgásrózsaszin The M teol:' bársonyos fekete karmazsinpiros tüzes árnyalattal Au!!'ustine Halell tiszta kárminbibor rózsaszinü Belle Szebrecht tiszta világos párizsi piros Souv du Président Carnot husszinrózsa hllsszinfchér szegély Jeanne Speltinckt elefántcsöntfehér lazaczszinü középpel La Tosca gyöngéd rózsa rózsás fehér árnyalattal tljlle Jules Grolez élénk chinai rózsa rvlad J P SOllpert márványfehér zöldes árnynlllttnj Mad l\jina Barbanson ezüstös rózshszinü Auglstine Gllinosseau gyöngéd rózsásfehér Amié Cochetl husszinü baraczkrózsaszinü középpel / ;') H) N O i S e t t er ó z s á k Celine Foreslier ragyogó sötétsárgn külső sziromlevelei halványsárgák kissé fehér Chromatella sötétsárga kénsárga szegéllyel William allen Richardson orániasárgaszinü széles fehér szegéllyel lad Charles Genouel rózsás világossárga zöldes árnyalattal L'lcleál rikitósárga árnyékolással t:! '!'!''!'!'!'!>:'!'!'!\'!'!'!'!\'!'!\'!\'!'!\'!'!\'!'!'!:'t TriomPlie dee Noisettes kárminbiborró:::sa : f: Réved'or sötét okkersárga g \: oií\i NoisetteHybrid rózsák Boule de Neige tiszta fehér zöldes és sárgás árnyalattal Perle des blauches gümbölyü tiszta fehér M O h ar ó z s á k Moha fehér Salet gyöngéd atlaszrózsaszinü Mad Morean tiszta fehér '!'!'!'!'!'!'!'!'!'!\'!'!'!'!'!'!'!'!'!\'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!:'t Yemty Litd gyöngéd atlassróssassinü Deti! de Patl T0ltaine sötétbiborssinü ""X\ií/ g g

17 : 36 L& 3i li >o: 'Q) cd g <? Segédeszl<özök és anyagok Futórózsák tőben nemesitve ;') 33 5:34 5:30 ;) 36 ;) : :30 ;')40?) 54 ') Szomorurózsák 80 emtől 230 cm magasságig nemesitve dra ára 50 fillér lerccdes biborlilarózaszinü Fehér Rambler Cinbillg Cr'lmoisic sötét knrlllnzsinpirns Levil\'asseur (Baharózsa) folytonnyilú élén k piros Hubin rubinvöri's Bemlihe of the Prairies rózsnszinpiros Blusch Ralllbler rózsaszin Ernst grandpiere sárga The FlJrquál' Rose gyiingéd rózsás SZnu Wara rózsaszinü gyákr:m fe hér pettyes Polyán ta t iszta fehér sárga középpe! Tutnn C'illlson <ambler biborkannazsinpiros Hideget fo lyó oltó viasz jól zárható bádog szelenczében kg 2 K 50 f /2 kg K 50 f /4 kg 80 fil l/s kg 50 fil Fagyapot kilogramm 20 fillér Raffia rende:; napi áron Rovar és lrerllyófogó elyv kilogramlll 2 korona Yeifdk sárga festéssel 2 cm széles 20 cm hosszu 00 drb koronn 300 drb 4 kor 50 f 000 drb 8 korona Kertés::; eszközök beszel zésére a bajai piacz igen alkalmas lévén azokat eg\ éb megrendeléshez kapcsolva díjtalanul a beszerzéi áron közvetitjük Fe/lele kosarak nagyság szerint 4080 fillér Gy ütölcss::;állitó kosarak 5 0 kilogramm tartalommal 40 fillér Réti ltolla száraz q 6 korona Gyümölcstermelé:=;ünk sikere érdekében felhivjuk a gazdakiizönség figyeimét a hasznos madarak védelmére Ezen védelem szolgálatában állanak a fészkelő házak melyek Egyesületünknél külömböző nagyságu nyilásokkal 8090 fillérért kaphatók

18 ÉRTESTÉS A "Bajai Gyümölcsészeti Egyesület" jó hirnek örvendő kertjében őszi táblaüresités folytán k 9 r i t é s n e k való sok százezer g e d i c s i a sorfának való különböző u m: közönséges g Ö m b és g U aa a t u á k á c továbbá juharfa kőrisfa és ostorfa (ceitis) nemkülönben mindenféle első másodrendü és selejtes gyümölcsfa és díszcserje i g e n o c s ó áron kapható Az egyesület tagja bárki is lehet a ki e nemes célu intézményt támogatni óhajtja É vi tagsági dij : 6 korona a melynek ellenértékeül minden tag évente ugyancsak 6 korona értékü gazdasági vagy gyümölcsfát diszcserjét szöllővesszőt vagy virágot tagsági jutalékul lgr ingyen kap Tisztelettel kérjük a pártfogást! Baja 9/2 október 5 Az egyesület elnöksége

MEZEI JUHAR Acer campestre

MEZEI JUHAR Acer campestre MEZEI JUHAR Acer campestre Alakja: magas cserje, vagy 10-15m magas fa Levele 5-10cm-es 3-5 karéjú, ősszel sárga Virága: sárgászöld lombfakadáskor nyílik Termése: éretlenül többnyire piros Igénye: sovány

Részletesebben

Abelia x gr. Confettii Tárnicslonc

Abelia x gr. Confettii Tárnicslonc Abelia x gr. Confettii Tárnicslonc Alakja: 100-120 cm magas, félig gömb alakú, télizöld cserje Virág: fehér színű, júliustól szeptemberig nyílik Fekvés: napos, félárnyékos helyre ültessük Enyhén savanyú

Részletesebben

AJÁNLOTT LISTA. Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket?

AJÁNLOTT LISTA. Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket? AJÁNLOTT LISTA Miért ültessünk gyümölcsfát vagy őshonos fákat és cserjéket? Kertes ház esetén érdemes saját gyümölcsfogyasztásunk legalább egy részét magunknak megtermelni. Így nem leszünk mindenben az

Részletesebben

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 3. számú részfeladat SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA Készítette: Dr. Schmidt Gábor DSc Budapest, 2008. október 31. 1 3. számú részfeladat Specifikus fajták meghatározása és kiválasztása

Részletesebben

Én kis kertet kerteltem...

Én kis kertet kerteltem... Én kis kertet kerteltem... virágos ötletek kertbarátoknak és virágbarát önkormányzatoknak i t t h o n. h u v i r a g o s m a g y a r o r s z a g. h u A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny

Részletesebben

ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN

ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN Sándor-Zsigmond Ibolya Acta Siculica 2008, 509 526 ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN 2005 őszén a székelykeresztúri

Részletesebben

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN 15-jakab_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:10 Page 249 Jakab Lászlóné ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN Mottó helyett: Hol a haza? Öt évig éltem kényszerlakhelyen, ahol úgy szenvedtem a honvágytól,

Részletesebben

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat 184. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 306/2008. (XII. 20.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ

Részletesebben

Szeretettel RÓZSA ÉLET A TERASZON EGZOTIKUMOK ÖNTÖZÉSI ÉS ÜLTETÉSI TIPPEK VÉDEKEZÉS MUSKÁTLIK ÁPOLÁSA A LAKÁSBAN A VIRÁGOK KIRÁLYNÔJE KÁRTEVÔK ELLEN

Szeretettel RÓZSA ÉLET A TERASZON EGZOTIKUMOK ÖNTÖZÉSI ÉS ÜLTETÉSI TIPPEK VÉDEKEZÉS MUSKÁTLIK ÁPOLÁSA A LAKÁSBAN A VIRÁGOK KIRÁLYNÔJE KÁRTEVÔK ELLEN Szeretettel EGZOTIKUMOK A LAKÁSBAN ÖNTÖZÉSI ÉS ÜLTETÉSI TIPPEK AJÁNDÉK NÖVÉNYÁPOLÁSI KALENDÁRIUM RÓZSA A VIRÁGOK KIRÁLYNÔJE VÉDEKEZÉS KÁRTEVÔK ELLEN MUSKÁTLIK ÁPOLÁSA ÉLET A TERASZON TARTALOM 10 3 Elôszó

Részletesebben

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY" kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U MÉHÉSZETI KÖZLÖNY, IV, 1900. Deczem."ber. 12, Legolosdbb hirdetés! U a MÉHÉSZET! KOZLÖNY"-ben. y Garmond soronként 16 fillér. g j0: Egy egész oldal egyszeri hirdetése. 6 kor. fill. \g: Q Egy feloldal.

Részletesebben

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése DOKTORI ÉRTEKEZÉS Treerné Windisch Mária Készült a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Kaktuszok pozsgások. búvár zsebkönyvek Móra

Kaktuszok pozsgások. búvár zsebkönyvek Móra Kaktuszok pozsgások búvár zsebkönyvek Móra AGÓCSY-BÍRÓ Kaktuszok, pozsgások BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ÍRTA DR. AGÓCSY PÁL RAJZOLTA BÍRÓ KRISZTINA A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE DR. AGÓCSY

Részletesebben

A városi biotópok értékelésének tanulmánya

A városi biotópok értékelésének tanulmánya A városi biotópok értékelésének tanulmánya.1. A növények tanulmányozására vonatkozó eredmények bemutatása Tanulmányunk 452 faj kormofita meghatározásához vezetett, melyből 289 fűnemű, illetve 163 fás szárú

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója

A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója Barna Tamás erdőmérnök KEFAG R.T. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ 6000 Kecskemét Külső-Szegedi út. 135. 1. Az erdősávok, mint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi három kategóriában:

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi három kategóriában: MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOL Magyarország kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi három kategóriában: A. kategória: közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 Honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-M/2013. BUDAPEST III. KERÜLET, RÓMAI PART

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Petesné Horváth Anna. A sokoldaluan felhasználható csonthéjas gyümölcsűek. környezeti igényei, termesztéstechnológiájuk,

MUNKAANYAG. Petesné Horváth Anna. A sokoldaluan felhasználható csonthéjas gyümölcsűek. környezeti igényei, termesztéstechnológiájuk, Petesné Horváth Anna A sokoldaluan felhasználható csonthéjas gyümölcsűek környezeti igényei, termesztéstechnológiájuk, betakarításuk és átmeneti tárolásuk A követelménymodul megnevezése: Gyümölcstermesztés

Részletesebben

Ha köhög??? Hurut pasztillát

Ha köhög??? Hurut pasztillát I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben