Á JEGYZÉKE GYÜMÖLCSF ÁK,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á JEGYZÉKE GYÜMÖLCSF ÁK,"

Átírás

1 züst érem Arany és ezüst érem SZ EGED Díszoklevél : ZO MBOR A BAJ GVÜMÖLCSÉSZET EGYESÜLET ÖRVÉNYHATÓSÁGLAG SEGÉLYEZETT Á JEGYZÉKE GYÜMÖLCSF ÁK 6VÜ ÖLCSVADONCZ DSZFÁK ÉS DSZCSERJÉK RÓZSÁK ÉS VEGYES KERT TERMÉNYEKRŐl EJüst érem FÉLEGYHÁZA B J )\ N Bronz érem PO ZSO NY TÖBB DCSÉRÖ ÉS ELS MERÖ OKLEVÉL Faískola tele pek: RE ZSÓ TELEP Epreskertutca Avulti állomással szemben Távbeszélő szám : 20 BAJA Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában

2 l Allam i nagy ezüst érem BUDAPEST Arany és ezus t érem SZEGED Díszoklevél : ZO MBOR 20 A BAJA GYÜMÖlCSÉSZET EGYESÜLET 97 TŐRVÉNYHATÓSÁGLAG SEGÉLYEZETT FJ\SKOLNK m Ady Endre V árosi Könyvtár BAJA ÁRJEGYlÉKE GYÜMÖLCSFÁK GYÜMÖLCSVADONCZ DSZFÁK ÉS DSZCSERJÉK RÓZSÁK ÉS VEGYES KERT TERMÉNYEKRŐl Ezüst érem FÉLEGYHÁZA B J J\ N Bronz érem PO ZSON Y TŐBB DCSÉ RŐ ÉS ELSMERŐ OK LEVÉL F aískola tele pek: REZSŐTELEP Epreskertutca Avasuti állomással szemben Távbeszélö szám : 20 BAJA Nyomatott Kazal József könyvnyomdájában

3 Felhívás Egyesületünkbe való belépésre Szives tudomásul! Egyesületünk fi::;ető tagjai rendesek vagy pártolók A re t des tagok 6 K a pártoló tagok 3 K évi dijat fizetnek A reltdes tagok 0 darab gyiimlilcsfát vagy ezek árának megfelelő értéku más élő lövényt kapnak Ugy a rendes millt a pártoló tagok a::; Egyesületünk álftl re de::: ett előadásoko/ kióllitásoko/ dijat lem fi::;etlek sőt még egyes családtag s:::ólllárll iltgvelt belépőjegyre tarttattok igéltyt s::;akké'désekbelt szakvéleméllyt díjmentesen odul/k s fajmeghatóro:::ásért dijat /te'llt fi:::eftek Miért is kérjük b C:::imet hogy e:::ell közgazdaságu nemes ill té::; méll vünket Egyesületüllkbe való belépése által támogati kegyeskedjék l\inden megrendelés és levelezés "Gyümölcsészet" Baja cimzendő a hova az áruk benzetendők Helybeli megrendelés vagy vétel nél a befizetések az Egyesületi irodában a faiskola telepén eszközlendők Az árak koronaértékben csomagolás és szálitás nélkül értetődnek Fizetendő és perletdő Bajá" Az árunak személyesen való kiválasztása esetén az árjegyzéki árak érvénytelenek Rendeléseket a lehető legérthetőbben a pontos cim és szállitási mód megjelölésével valamint az árjegyzéki számát is ki irni kérjük Szá llitás \ szállitás október közepével kezdődik és a hideg időszak alatti mcgszakitással április végéig tart A szállitás a rendelő számlájára és veszélyére történik '\ csomagolás a legnagyobb gonddal végeztetik ugy hogy még egy több hétig tartó szállitás sem árt az ütetvényeknek és csak önköltségi árban számittatik fel A fajok valódiságáért szavatoltnk Ha azonban a nálunk szokásos pontosság dacára megls tévedés fordulna elő készek vagyunk a hiányzó fajtát megfelelővel pótolni Pótlásául a hiányzó fajoknak mindenkor egyenértéküeket vagy jobbakat adunk kivéve ha ettől határozottan etiltatunk A fák kiválasztása egészséges és szabályosan növesztett példányokból történik j reményt nyujtva az örvendetes tovább fejlődésre

4 4 Azon vevői nknek kiknek a gyümölcstermelésben még lrevés tapasztalatuk van szivesen segédkezünk a fajok kiválasztásában egyszerüen a talajt éghajlatot és a kivánandó érési időt megjelölni sziveskedjék Az ültetés ideje október közepétől április végéig terjed Részünkről tapasztalásból tudjuk hogy az őszi ültetés különösen homoktalajon legjobban sikerül Felszólamlások csak azonnal a küldemüny átvétele után vehetők figyelembe Talajunk filoxeramentes futóhomok A fagyosan érkezett csomagokat tegyük fagymentes hüvös helyre (pince stb) s csak nehány nap mulva felengedésük után bontsuk ki azokat Sürgönycim: "Gyümölcsészet" Baja Telefon szám 20 Faiskoláink Rezsőtelep Epreskertutca a vasuti állomással szemben Ezen árjegyzék megjelenésével az előbbi árjegyzék teljesen érvénytelen Ezen árjegyzék elterjesztéséért egyesületeknek valamint érdeklődőknek való szives ajánlásáért tisztelettel esedezünk a Bajai Gyii mölcsésseti Egyesiilet Elnöksége "'" 'OJ N '" >'8 '<t: M" ! : 5 li i Gyümölcsfák Alma oltványok Érés ideje Alma magas és félmagas törzsü 0080 cm magas Válogatott igen erős példányok darabja 70 fillér oszt drbja fillér oszt drbja 50 fillér Ananász renet Deczember Február Asztrakáni fehér Julius Asztrakáni piros Julius Batul November Február Baumann renetje NovemberJanuár Blenheimi pepi n N ovembermárczius Canadai renet DeczemberMárczius Cox orange pepin NovemberFebruár Danczigi bordás Szeptem ber Október Jonathán Deczem ber Ápril is Kasseli nagy renet DeczemberMárczius Kék alma DeczemberJanuár Landsbergi renet Október November Londoni repin DeczemberFebruár i\ uskotálv renet OktóberNovember Nyári fontos ' A ugusztusszeptem ber Olga herczegnő A ugusztusszeptem ber Piros gravensteini Szeptem beroktóber Parker pepin DeczemberFebruár Sándor cár AugusztusO któ ber Sárga szépvirágu NovemberFebruár Szabadkai nagy szercsika N ovembermárczius Szász pap alma DeczemberJanuár

5 :> ;:) Érés ideje Téli angol arany parmén OktóberJanuár Téli piros pogácsa NovemberAprilis Téli fehér cal vi _ Novem bermárczius Transzparent Julius Török Bálint Deezembn Febn Jár Tiszaháti Nemes Sovári Deezem ber:'árezius Vaj alma JuniusJulius Viasz alma (befőzésre) J uli us Augusztus Körte oltványok i\lagas és féltagas centiméter magassiígban Válogatott igen erős példányok drbja 70 fillér oszt darabja GO fillér oszt darabia 50 fillér Pyrus communisra nemesitve = Amanlis vajkörte Angoulémi herczegnő A vranchesi jó Luiza Buzával érő Clairgeau vajkörtéje Clapp kedvencze Congressus emléke Császár körte Diel vajkörte Erdei vajkörte Hardenpont téli vajkörle lzambert Jodoigne diadala Jósephine de :'lalines Királykörte Kis Szegfükörte (befőzésre) Liegel téli vajkörtéje :'ladalle Treyve Napoleon vajkörle Nemes Kolmár 'T ' ' ' ' ' (Lő'ÍDrz KoníC") yan a man TorzMlau Olivier ae Serres Augusztus Szepte'mber OktóberNovelll ber Oklúber Julius Október:\l'uvellber Szeptem ber Október Augusztus Szeptemher Október N ovell ber ])eczem ber Oktúber Január 'ebruár Októberj'\ ovelllber Novem herdeczem ber Február:' lá rczius SzeptemberOktóber Julius November Január Novem ber ljeczelllber Október :\l'ovemher November JanuiÍr A uguszlus Szeptelll ber Febrllári\lárczills!< '<l) N '" >OE bd N '; cll íz 73 7:: ' Érés ideje Öszi bergalllot ( körte ) öszi császár OktóberNovember Stutgarti kecskeőr Julius Six vajoncza Novem berdeczember Társula ti esperes OktóberNovember Téli esperes Deczem beráprilis Téli cukor körte JanuárMárczius Vilmos (Williams) Szeptem beroktóber Virgouleuse NovemberJanuár Zöld l\lagdolna JuliusAugusztus K ö r t e t ö r p e Birsalanyra nemesítve 234 éves Darabja fillér Apró muskotály A ugusztus Szeptember Angoulemei herczegnő Október Avranchesi jó Luiza Október Clai rgeau vajkörtéje AugusztusSzepLember Congressus emléke AugusztusSzeptember Diel vajoncza Novem berdeczem ber Erdei vajkörte Október Hardenpont téli vajkörtéje JanuárFebruár Jozephine de :\alines Februárl\lárczius Liegel téli vajköltéje Novem berdeczem ber :\lonchallard :\ugusztus Napoleon vajkörte OktóberNovember Nemes Kolmár SzeptemberOktóber Öszi bergamot Szeptem ber Október Stuttgarti kecskeőr JuliusAugusztus Six vajonc::a NovemberDeczember Társulati esperes OktóberNevember Téli esperes Deczember Április \'ilmos (Williams) Szeptem beroktóber Zöld Magdolna Julius Augusztus

6 8 9 Érés ideje Érés ideje Cerasus V Cseresznye Mahalehre és Prunus aviumra nemesitve 200 cm magas darabja 70 fillér oszt darabja fillér (Törzsmagasság 00 ' cmig) Törpének darabja 50 fillér ============== 83 Baltavári ökörszem Junius közepe 84 Büttner kései ropogósa Junius utolján 85 Disznódi fűszeres Junius utolján 86 Dönnisen sárga ropogós Junius ltolján 87 Dr Entz feketéje Junius eleje J 88 Fromm hólyagja Junius eleje 89 Germerdorfi óriás Junius utolján 90 Glocker óriás Junius közepe 9 Hedelfingeni óriás Junius utolján 92 Heintzi korai Május utolján 93 Koburgi korai feketesziv Május közepe 94 Korai májusi Május közepe Merzeliféle ropogós Junius utolján 96 Magyar óriás Julius eleje Mednyánszki Emlilia Julus eleje 98 Nagy herczegnő (Lauerman) Julius közepén il Kőrösi meggy Kecskeméti üveg meggy Nagy Gobel Ostheimi üveg megy Pándi üveg meggy Spanyol nagy piros Zalabéri ' V Kajszinbaraczk Julius eleje Julius eleje Junius közepe Junius közepe Junius utolján Julius elején Julius közepén Prunus myrabolanara és Armenica vulgarisra nemesitve 200 cm magas drbja 70 fillér 00 cm magas clrbja fillér Törpe fának drbja 50 fillér l Ambrozia Julius vége 2 Ananász (Bredai Julius közepe 3 Magyar legjobb Julius elején 4 Nagyszombati nagy Julius elején 5 Nancyi Julius közepén l 6 Kecskeméti piros kajszin Julius közepe 7 Luizets A ugusztus eleje 8 Olasz kajszin Augusztus közepe 9 Poun'et Augusztus eleje 20 Piros pofás Julius eleje V Meggy Cerasus Mahalebre nemesítve 200 cm magas Jrbja 70 fillér 00 cm magas drbja fillér Törpe fának drbja 50 fillér V Őszi baraczk Amigdalus communis és prunus myrabulánra nemesitve 2 éves cm magas drbja fillér l Északi megy Eugéniai császárnő Fekete Spanyol Hortensia királynő Király amarejla Junius vége Junius eleje Julius eleje Junius közepe Junius vége 2 l' Amsuen aj Dtt ráuc::;iak : Alexander korai Beatrixi óriás 24 Egressy óriás Junius vegen Julius eleje Julius utolján Julius utolján

7 0 li >: 'OJ '" :>'6 bd '< rés ideje Korai bibor AugusztllS eleje Korai nagy kedvelt Julius eleje Lord Palmerston Szeptem ber közepe Mocsyféle óriás Junius!özepén Októberj kései igen nagy OktóberNovember Piros kopasz (muskotály) A ugusztusszeptern ber Vezerle Juli'JS utolján Willder jója Junius végén hj Magtól vdlók : Dufor báró Augusztus végén Gyümölcskertek királynéja Augusztus végén Olga királynő \ ugusztus végén Rivers korai Julius közepén Sárga csodaszép Augusztus Szeptember Teton de Venus Augusztus végén Weatland Szeptember közepén Würtenberg király Augusztus eleje! iil " 'Q N :cs»" A faj Érés bd megnevezése ideje <l> to "i:"vj '< 5 l X Ringló Prunus myrabolana és prunus domesticára nemesítve cm magas darabja fillér Cll magas és a törpe fáknak drabja 50 fillér Alhán ringló Augusztus 52 : Bourdet Angelina Augusztus (mint ringló) 53 Baraczk szilva mr7nálbató Hartwis sárgája Szeptember 54 Brahi zöld ringlója 0 0 Szeptember végén Julius végén 56 Augusztus Diaphane zöldes sárga Augusztus Szeptember Spiith Anna 58 Zöld ringló 57 V Szilva Prunus myrabolana és prunus domesticára nemesitve cm magas darabja fillér cm magas és a törpe fának darabja 50 fillér Ageni Szeptember Szeptember September Augusztus Augusztus Augusztus Szeptem Szeptember Szeptember Be!:>zterczei Beszterczei muskotály Gömöri nyakas Jeruzsálemi kék Jefferson szilvája Kirke szilvája Mailand császár szilva Montfort szilvája Olasz kék szilva Augusztus bcr!

8 2 3 fi Érés ideje Gyümölcsének szine Gyümölcsének színe X Mogyoró 234 éves darabja fillér Bollwilli csodája Szeptember Hallei óriás O!{tóber Lambert fehér Szeptember Lambert piros Szeptember X Lasponya nemesitett 2 éves darabja 50 fillér =================================== Francia óriás Hollandi óriás Nagy magnélküli XV Málna Szeptember Október eleje Október 23 éves darabja 0 fillér ===;;====== Góliát Billárdi folyton termő XV Ribiszke gen nagy piros Közép nagy piros BOROK 23 éves darabja 20 fi it ' MAGAS TÖRZSÜ RBSZKE Ribes aureumra ojtott cm magas Darabja l korona 20 fillér Gloire de Sablon Tarka piros sávokkal Hollandi Nagy piros Hollandi fehér Nagy fehér Veres Cseresznye gen nagy édes piros XV Egres BOKOR 23 éves darabja 20 fillér Yellav Smiths Sárga nagy Crawn Bob Piros közép nagy Shmiths green Zöld igen nagy Nonpareij Fehér nagy Generál Kolb gen nagy piros Himrod Óriás sárgás zöld 2 \JAGAS TÖRZSÜ EGRES Ribes aureumra ojtott cm magas Darabja korona? Hollandi Prolific Egat' s nova Transzparent blanc Veres Cseresznye Nagy piros Sárga közép nagy Középnagy piros " Á (RibiSZke tt gen nagy édes piros bornak) etszo igen alkalmas 89 WO Yellav Smiths Sárga nagy Grawll Bob Piros közép nagy Shmiths green Zöld igen nagy Nonpariel Fehér nagy Generál Kolb gen nagy piros Himrod Óriás sárgászöld

9 XV Spárga 234 éves 00 drb ára 6 korona Erfurti órjás Eibenschützi óriás Gyümölcsének színe Fehér Hófehér XV Szamóczák 2 éves darabja 5 fillér 00 darab ára 4 korona Laxtons Nohle Laxtons Royal Sovel'eign Sharpless Kaiser Wilhelm Ananász rerpetuel Pézsma eper Sötétpiros Világos ró saszin Sütétborclc'J Sötétpiros Fehéráttetszö rózsaszinne! Gyengéd rózsaszinü XX Gyümülcsfa vadcsemeték oszt 00 darab ára 5 korona 000 darab 40 korona ll oszt 00 darab ára 3 kor 50 fill 000 darab 30 kwona oszt 00 darab ára 2 korona 000 darab 5 korona ==rr======o 203 Alma Pyrus maus 204 Körte Pyrus comunis 205 Cseresznye Prunus avium 206 Meggy (Sajmeggy) Prunus mahaleb '" '" "" >'E '< bo" ' Myrabolána Prunus myrabolana Vadbaraczk A rmeniaca vulgaris Keserü mandula Amygdalus commulis amara Édes mandula Amygdalus communis dulcis Szilva Prunus domestica Szilva Prunus St Julien XX Oltó vesszők és szemző hajtások Ezen árjegyzékben folsorolt mindennemü gyümölcs diszcserje 6s diszfákról oltó vesszőket illetve szemzőhajtásokat bármikor és bármely mennyiségben adunk ki Fája ::ollossdgáért s ::avatolttnk Lrb Szemző vagy oltó vessző ára 0 drb Szemző vagy oltó vessző ára 00 drb Szemző vagy oltó vessző ára XX Díszfák 6 fillér 50 fillér 3 korona \cer negundó Zöld juhar ACer neg fol variegatis Tarka levelü juhar Ar:er platanuldes PlatanJevelü Juhar Acer dasycarphum Jókori juhar Aesculus hypocastanum Vadgesztenye Betula alba Fehér nyirfa Bignonia catalba Trombitafa Celtis australis Ujhollandi celtis Coelreuteria Bugahordó Eleagnus augusztifolia Olajfa Fraxinus excelsio r Kőrisfa Fraxinus pendula Szomoru kőris Morus pendula Szomoru eperfa Morus alba Közönséges eperfa Platanus vulgaris Boglárfa Robinia psudoacacia Közönséges ágácz " drb ára K f =t

10 G ti Robinia umbraculifera Gömb ágácz Robinia pyramidalis Gula ágácz Robinia semperflorens Folyton virágzó ágácz Robinia viscosa Szurkos ágácz _ Robinia hispida Pirosvirágu ágácz Robinia tortuosa Kigyóságu agácz Salix pendula Sárga szomorufüz Sophora japonica Japáni sárga ágácz Sophora pendula Japáni szomoru Szofora Tilia európaea Hársfa Populus pyramidalis Piramis nyárfa 45 m magas Populus canadensis Kanadai nyár 2 tn magas XX Diszcserjék 2345 éves igen erős példányok Amorfa fruticosa Kinincs _ Amygdalus pulllila rosea landula cserje teljes rózsaszin virágu Amygdalus putnila fl pl alba Mandula cserje teljes fehér virágu _ Berberis atropurpurea Borbolya sötétvörös J _ Berberis vulgaris Borbolya közönséges Caragana arborescens Borsófa _ Colutea arborescens Dudafürt Cornus alba Somfa Cercis siliquastrum Judás fa _ CytJSUS laburnutll :\ranyeső Crataegus fl alba plena Galagonya fehér t v Crataegus fl rubra plena Galagonya piros t v' Deutzia crenata Deutzia fehér teljes virággal 40 Deutzia Lemoine Deutzia fehérfodros teljes virággal Deutzia Parviflora Deutzia piros virággal drb ára K f l i ' l 2 Ol o rol LJ Forsythia suspensa Csüngő Forsythin Hibiscus syriacus alba Fehér Hibik Hibiscus syriacus roseil Piros Hibrik Hibiscus syriacus violacea Violaszi nü Hibrik Jasminum fruticans Jázmin fehérvirágul l = ' 40 ' : : i' GO 'V f ' ' ! ')89 ' li :3! )4 295 i Kerria jap fl pl Sárgavirágu Kerria Lonicerra caprifolia Lonc Lonicerra tatarici Lonc közönséges PrullUS triloba Teljes pirosvirágu mandula Phil:delphus grandiflóra Hamis jázmin Ribes aurelum Ribiszke sárgavirágu Spiraea Rillardii Bajnócza pirosvirágu Spiraea :dba Bajnócza fehérvirágu Spiraea calosa rosea Bajnócza rózsaszinvir:ígu Spiraea BusnaJda Bajnócza sötétrózsaszin Spirnea Opu'ifoJia B;ljnócza fehérvinígu Spiraea Revcsii Bajnócza fehérvirágu Simphoricarpus racemosa Hógyöngy Syringa vujgaris Orgona közönséges Syringa chineusis Orgona sötétkék Syringa amurensi:: Orgona tiszta fehér Syringa oblata Orgona nagylevelü Syringa Alphonse Lavallé Orgona kéklila virágu Syrillga Charles Baltet Orgona világoslila rózsaszin SyringR Lell0inei fl pl Orgona világoslila Syringa mad Casillir Penier Orgona krémfchér Syringa mad Lemoine Orgona teljes virágu fehér Syringa Dr aillott Orgona teljesvirágu ultramarin kék Staphylaea pinnata Hólyagmogyoró Talarix gallica Atánfa Tamarix ibanotica purpur Atánfa pirosvirágu Tallarix tetandra \tánfa világos rózsaszinli Viburnum opulus Hólabda Viollrnum opuljls sterilla (nemesitett) Hólabda Cidunia japonica Japáni hirs tündöklő pirosvirágll Cornus sanguinea Vörös gyürü X (uszónövények 23 éves 23 métcres hajtással \ pelopsis q ui nq uefolia Vadszf5lő Glicine urstaria K'ék ágácz Hcdera hibernica Repkényborostyán Heclera helix Repkény naglevelü drb ára KTf U = l l l 40 40' =j i _ 0 = g 30

11 8 9 : XXV Tűlevelüek és örökzöldek drb ára K / f XXV Füzdugványok / Abies excelsa Lucz fenyő 8040 cm magas Abies balsamiea Balzsamfenyő 0040 cm m 2 Abies nordmania Nordfenyő 5000 cm magas 2 Pinus austriaca Feketefenyő cm magas 2 Pinus excelsa Luczfenyő cm magas 2 Thuja oírentalis Keleti életfa 0040 cm magas l Thuja compacta Gömb thuja cm m 2 Thuja baccata aurea Thuja aranysárga cm magas Buxus sempervireus gyökérzetü 2 éves erős növésü jó XXV Erdei vadcsemeték és sövénynek való cserjék / i/ / Aranyfüz Aranyfüz Reketyefüz Reketyefüz l\landulafüz Mandulafüz Kenderfüz Kenderf'üz Kaspifüz Kaspifüz 00 drb ára l korona 000 drb ára 6 korona 00 drb ára l korona 000 drh ára 3 korona 00 drb ára ] korona 000 drb ára 6 korona 00 drb ára l korona 000 drb ára 5 korona 00 drb ára korona 000 drb ára 6 korona XXV r (J es konyhakerti magvak ! 307 Gleditschia triacanta Háromtüskü lepényfa l éves éves 2 éves 2 éves 34 éves 34 éves 00 drb ára 000 drb ára 00 drb ára 000 drb ára 00 drb ára 000 drb ára kor 5 kor 2 kor R kor 3 kor 2 kor Nagyobb vételnél külön árajánlat 40 cm m 40 cm m 00 cm m 00 cm m cm_ m cm m Robinia Pseudo Acacia Közönséges ákáczfa 2 éves 0050 cm magas 00 drb ára 2 kor fill 000 drb ára 2 kor Nagyobb vételnél külön árajánlat Morus alba Közönséges eperfa 2 éves 4080 cm magas 00 drb ára 4 korona 000 drb ára 26 korona // 38' / Alma Körte Cseresznye Meggy :\yabolána Vadbaraczk Sajmeggy Dió l\landula keserü Beszterczei szd va S!lint Julien Gledichia Robinia (ákácz) klgrmja 4 kor Rétegezett 5 kor klgrmja 5 kor Rétegezett 6 kor klgrmja 2 kor Rétegezett 3 kor klgrmja kor Rétegezett 5 kor klgrmja 2'50 kor Rétegezett 3 kuro klgrmja kor Rétegezett 2 kor klgrmja 2'50 kor Rétegezett 3 kor klgrmja kor Rétegezett '50 kor klgrmja 2 kor Rétegezett 2'50 kor klgrmja ]'50 kor Rétegezett '50 kor klgrmja 2 kor Rétegezett 2'50 kor klgrmja 50 kor Rétegezett 2 kor klgrmja '50 kor Rétegezett 2 kor Konyhakerti és virágmagvak a legjobb fajokban bármily mennyiségben a saját telepünkön termeltek a legjutányosabb áron beszerezhetők

12 20 2i XXV S Ő lő a) Borfajok Fehér vagy piros bogyókkaj Erdei vagy ::: fehér Bakator :::: 00 o Ezerjó = e<: Kövidinka "o = o "o Mézesfehér = o Mustosfehér = Olasz Rizling ::: Rajnai :::: = Rulendi e<: "o = Szerémi zöld o "o o Szlankamenka o Tramini to o Veltelini zöld "" "" Zöld sylváni <:d :><: Zierfland S :0 Kadarka Kis Burgundi Oportó Nagy Burgundi zabella Kecskecsecs Othelló Ökörszem b) l KÉ( BOGYÓKKAL Sima J > "" cn =» vessző 00 drb l kor Sima vessző 000 drb 8 kor Gyökeres 00 drb 2 K 50 f Gyökeres 000 drb 20 K f Csemege f a j o k Kék bogyókkaj l Sima v 00 drb l K 50 f Sima v 000 drb 0 K f Gyökeres 00 Jrb? K 50 f Gyökeres 000 drb Zfl K f " 3C VÖRÖS l BOGYÓ KKAL Chasselas rouge Sima v 00 drb K 50 f Chasselas rouge oyal Sima v 000 drb 0 K f Kecskecsecs Malaga rouge Gyökeres 00 drb 2 K 50 f Rumonya Gyökeres 000 drb 25 K f FEHÉR SÁRGA ZÖLD BOGYÓ KKAL Chasselas banc croquant Chasselas Napoleon Chasselas St Fiaere Chasselas mperial Török lazsa (Bajai kecske csecs) ladlclin angevine ( argit sárga Muskat Lunel J\luscat Alexandrie Muscat Jeruzsálem Passatutti o XXX Különféle növények CA NNÁ K darab ára 30 fillér tália 00 cm magas Virágja igen nagy szalmasárga karminpiros foltokkal Kronprinz von ltalien 80 cm magas Virágja igen nagy bársonypiros narancsszinü alapon Australia 80 cm magas Virágja igen nagyok pirosak teljes kénsárgával sávozva Königin Charlotte 00 cm magas Virágja nagy gránát piros széles amnysárga szegéllyel J

13 3G DHÁLlÁK l darab ára 35 fillér Matchless feketebarnavörös pompás sötét árnyalattal Daffodib Virága igen nagy kanári sárga Oberamtmany Kunkel Erősen sötétbibor ibolyaszin Standard Be arer Tiszta tüzes skarlátszinü hegyesbe menő sziromlevelei finoman pödröttek Stella Élénk karmazsinpiros hosszu befelé hajló szirmokkal Uj Greigerféle magyar pelagroni umok drb ára 50 fillér 00 drb ára 45 korona Pelargoniumok darab ára 30 fillér 00 darab ára 25 korona Cserépnélkül darab 20 fillér 00 darab 20 korona Alma leggyöngédebb husszinü rózsaszin Duchesse of Cars Vakitó fehér eteor Az eddig létező legszebb virágu tüzes czino hervörös Samson Világos czinóbervörös Blach Knight a legsötétebb pelargonia fekete bársonypiros tüzes reflexe! Hederanthe tüzes skarlát czinóberszinü Rudolf trónörökös sötét rózsaszinü Beauté poitivimse Remek tündöklő rózsaszinü Különféle disznövények Blumbagó cerulea kékvirágu l darab ára fillér Asparagus spengeri a legszebb szobai fu tó darab ára 80 fillér Legujabb és legnagyobb EliteChrysanthemum fajok Tavaszi gyökeres dugványok drbja 2;) fillér 00 drb 20 korona o Virágzó példányok OktóberNovember Deczember drbja 80 fillér 00 drb korona Mühleféle zőld nagyvirágu Vörös késői óriás virágu Jalena ibolyás rózsaszin nagyvirágu Mrs John Schringoton tiszta fehér csavart szirmokkal nagy virágu Sötétlila behajló szirmokkal óriás virágu Sötétbarna igen jeles faj igen nagy virágu Cal vát sárga óriás virággal William Robinson fehér hegyes szirmu virággal nagy virágu Ludvig Müller tiszta fehér igen jeles fajta óriás virággal Lila óriás virágu Korai fehér középnagy virággal Mandari fehér nagy virágu XXX Rózsák Rózsa tenyésztésünk egyik legnagyobb speciálitását képezi kertészetünknek iért is a jelenleg létező több ezerre menő rózsák közül 50 fajt a jóknak legjobbikát kiválasztottuk és nagyban szaporitju és rózsáink cserépbe és mohába csomagolva lesznek ojtva ivel li mohába oj tott rózsák a kiül tet és nél semmit sem szenvednek megfogamzásuk sokkal biztosabb mint a cserépben nevelteké Ennélfogva a mohába ojtott rózsák ra különösen felhivjuk az igen tisztelt rózsakedvelők becses figyemét

14 / : ;) 40G Rózsák árai mohába csomagolva vagy cserépben gyökereztetve és oj tva bármely faj ban : 00 Cf"' mngassiígig kor GO fillér cm l kor fillér cm kor 20 fl Jél' 8u20 cm kor ;')0 fijkl' 2 éves rózsák árai darabonként koronától felfelé Szomort rózsdk : centiméter magasságig Ftttó rózsák : Tfí be ncmesitve bármely faj ta 2 korona 50 fillér Remonlant vagy többaiör nyiló H)brid ózsák Prillce Caltille de Rohan vakitó fekete karmazsinpiros polnpás gesztenyebarna árnyulatta Szouv du rosierisfe Gouod cseresznyepi ros vlragu kemény száltal Frou Carl Dru;chki hegyesbimbóu rendkivül nagy hófehér Merveile des Blauches tista fehér csészeformáju Patti NeyrollJ viréiga gömbölyü sötét rózsaszinü az eddigi tenyésztett rózsák legnagyobbika Mad Ckarles :v eurica sötétfeketés tüzvörösek gyakran gesztenyebarna árnyalattal Miss May Paul lilás piros Gruss an Teplitz fe ketebársonyos bibor kárminpiros vakit{) czinóberpiros átnyalattal Napoleon ll tüzes skarlátpiros violaszinü árnyalattal Pierre Rotting ibolyasötét fekete karmazsinpiros Capitain Christ y gyöngéd husszinü rózsás leheletü középpel R:lron l{otchsilcj sötét bársonyos piros Monsieur 30ncenne bársonyos fe kete kal nwzsinpiros Paul's Early Blush selyem rózsaszinü Charles Vérdier rózsaszinü Fischer & Holmes vakitó feketés skarlátvörös Columhus rüistóf karminvörös Her Majesty sötét selymes rózsaszinü Dlchesse of donnaugt karmazsinpiros bársonyos fe kete biborfénynyel Duc de Cazes bársonyos fekete biborszinü Duke of Teck ri kitó kármin skarlátpiros Szouv d' Alphanse LavelJee sötét gránitpiros gesztenyebarnás árnyalattal Prince A de Wagram mély sötét bársonyos tüzvörös Mabel Morisson tiszta fehér elvi rágzásban rózsaszin árnyalattal Van Houtte élénk tüzes amal'antpiros fe ketebarna árnyalattal Xavier Olibó sötét bársonyos fe ketepiros amarantpiros árnyalattal Baron Girod de leotin karmazsin és telt karmazsinvörös között változik tiszta fe hér Rubens sötétpiros Mad Charles Baltet világos piros Combe Horace de Choireul tüzes czinóberpiros bársonyos skarlátpirossal világitó és barnás árnyalattal Olsace Lorraine sötét bársonypiros Baron Na thaniel de Rothschild ezüstös rózsaszin Baron BOllstetten bársonyos fekete karmazsinpiros Chacles Lefébre rikító biborvörös bársonyos karmazslll árnyalattal Comtesse de Paris rikitó rózsaszin Szouv de William Wood fekete kárminpiros Vick's Caprice gyöngéd rózsaszinü biborrozsás széles fol tokkal Graf Fritz Metternich biborkarmi n fekete árnyalattal Duc d'uzes bibor ka;mazsinpil'os tüzvörösen világi tó Douv D'André Raffy czinóbervörös gyenge bársonyos DOllv D'Albert la Blotais sötétpiros bársonypiros s7egély Eugéne Fürst tüzes bársollyos kárminszinli sötét biborpitos árnyalattal 'Gloire de l'exposition de Broxelles sötétfckete barsonyos amaranpirosak izzóvöröses

15 / !5ö 4 i6 4;')7 4;)8 459 Gloire Lyonnaise tiszta fehér gyengéd sárga Souv de Spaa sötétvö"ös Belle Lyonnaise gyengéd kanári sárga fehér árnyalatta! tlad Bérard lazaczsárga Márie van HOlltte fehérsárgás sötétebb középpe! Bourbon rózsák Souv de La :\lalmaison tiszta fehér gyöngéd husszinü belsővel Mad saac Perci re karminvörös T h e a r ó z s á k Degen fehér :\arechal Niel erős növésü fehér Thea Briede gyenge hajtásokkal fehér virágu H0 tér növése erőteljes levele fényes bimbói gyönyörü szépek rikitó rózsaszinüek huslazacz rózsával árnyal va és markáns szegéllyel birnak Comte de Sembuy növése erős virága igen nagy teljes lazacz rózsaszinü SSOltv de Frl7lfois Deák tiszta fehér kremsárga leheletü közép pel virága lehailó Grosslter:::og Ertst Ludwig virága dr Nie! alaku kárminpiros Stéf0lia & Rodolplle lazaczsarga oraniasárga középpe! Mamau COc!let igen hegyes bimbóval bibor karllinrózsaszinüek nauking lazaczsárgúval elllosódva Prillcesse Béntrice virága sárga szirollllevelek széle gyöngéd rózsaszinüek ljlarcc!lal Róbert tiszta fehér kissé sárga lfarec!tal Niel aranysárga pompás illatu :'lrs B R Cant sötét rózsaszinü belső sziromlevelei ezüstös rózsaszinüek barna szegéllyel E Vry rat Hennanos karminrózshszin Elsa prea lollis vi lágos rózsaszin sárga arnyalatlaj losariocastel rózsaszinü hajnalrózsaszinü árnyalattal ) S leine Marie Henriette cseresznyepiros Szouv de la Princesse l\ex TwiatopolkCzetwertinski narancsszinü narancsfehérbe összefutó Georges d Cadondal élénk rózsaszinü Hovyn de Tronchen' hajnalpiros Mad Pierre Guillot rezes orániai sárga kannin szegéllyel Mad Viger gyöngéd rózsaszinü eüstfehér szegéllyel és kármin árnyalattal Mad Jules Grandvereaux zergesárga aurórarózsa visszfénnyel Rovili Charles világos rózsaszinü belseje ragyogóbb Szouv d'nu ami gyöngéd hortensiarózsaszinü auróra szinekkel elmosódva l\lad la générale Paul de Benoist lazaczszinü haj nalrózsa alapon sziromlevelek széle tejszinfehéren fénylő Comte Friedrich de Thum Hohenzoller fehér Adam halvány rózsasarga Cathérine mermet gyöngéd karminrózsaszinü Szouv de Thérése Levet sötét bársonypiros tüzes ezi nóbervörös árnyalattal Archiduchesse lirie ll iculil ta mjszinbarack szinü Cristine dẹ Nouc crapplakkrózsaszinü Climbing Nyphetos tiszta fehér Crace Darling gyijngéd őszibarackszinü kárminrózsa hatásos szegélvel Jóseph i\letrál biborcseresnyepiros l\jlle F'ranziska [(rüger gyöngén sárga rézrózsaszin árnyalattal Nyphétos hófehér Paul Nahonaud gyengéd hllsszinü hortcnsirózsa tisztaszinü Perle des JarJius világos szalmilsúrga néha sötét karmi nsárga The Qeen tiszta fehér Francis Dubreuil bihorkarlllazsinpiros fe kele árnya!nltal White Jalllau Cochet lllarányfehér karlllinrózsa szegéllyel Comtesse de Bardi kanárisárga zcrgchörszinü középpel Générial Gallicui élénk vörös vérvörljssel árnyah'a Goldq\\'<:!le liszta rézaranysárga ad Berkeley lazaczhusszinü belseje rózsaszin árnyalatu

16 28 29 A faj megnevetése N ol ;>'5 '' _< <l G ) [5 Souv d M William Robinson négy szinben játszik lazaczszin tejszinfehér kajszinsárga ibolyaerecskékkel Souv de Pierre Notting kajszinsárga aranysárgával szegélyezve Ludvig Winter fénylő sötét rózsaszinü Principessa di Napoli halvány rózsaszin TheaHybrid rózsák La Fra ee vlragja nagy gömb vagy csésze alaku sziromlevelei gyöngéd ezüstös rózsaszinüek Ka iserit Auguszta Viktória legszebb feltér '(;zsa PJlarisaer virága nagy fehéres rózsaszinü sötét lazaczrózsaszinü középpe! Liberty fénylő bársonyos karmazsinpiros Hippolte Barreau karminpiros karmazinpiros árnyalattal William Francis Bennett sötét kárminbiborpiros Mad Charles lounier husrózsaszinü közepe lazaczsárga Mme Caroline Testout világitó párizsi rózsa La France dc 89 hibor karllazsinrózsa lilaszin árnnyaj Clillbing Caroline Testout világitó párizsi rózsa Mad Tony Babolld nankingsárga kanári sárgába átmenő Soleil de'or aranyrózsa Mad Márie drober husrózsaszinü lazaczsárga közép Frau Dr Burghardt sárgásfehér közepén sárgásrózsaszin The M teol:' bársonyos fekete karmazsinpiros tüzes árnyalattal Au!!'ustine Halell tiszta kárminbibor rózsaszinü Belle Szebrecht tiszta világos párizsi piros Souv du Président Carnot husszinrózsa hllsszinfchér szegély Jeanne Speltinckt elefántcsöntfehér lazaczszinü középpel La Tosca gyöngéd rózsa rózsás fehér árnyalattal tljlle Jules Grolez élénk chinai rózsa rvlad J P SOllpert márványfehér zöldes árnynlllttnj Mad l\jina Barbanson ezüstös rózshszinü Auglstine Gllinosseau gyöngéd rózsásfehér Amié Cochetl husszinü baraczkrózsaszinü középpel / ;') H) N O i S e t t er ó z s á k Celine Foreslier ragyogó sötétsárgn külső sziromlevelei halványsárgák kissé fehér Chromatella sötétsárga kénsárga szegéllyel William allen Richardson orániasárgaszinü széles fehér szegéllyel lad Charles Genouel rózsás világossárga zöldes árnyalattal L'lcleál rikitósárga árnyékolással t:! '!'!''!'!'!'!>:'!'!'!\'!'!'!'!\'!'!\'!\'!'!\'!'!\'!'!'!:'t TriomPlie dee Noisettes kárminbiborró:::sa : f: Réved'or sötét okkersárga g \: oií\i NoisetteHybrid rózsák Boule de Neige tiszta fehér zöldes és sárgás árnyalattal Perle des blauches gümbölyü tiszta fehér M O h ar ó z s á k Moha fehér Salet gyöngéd atlaszrózsaszinü Mad Morean tiszta fehér '!'!'!'!'!'!'!'!'!'!\'!'!'!'!'!'!'!'!'!\'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!:'t Yemty Litd gyöngéd atlassróssassinü Deti! de Patl T0ltaine sötétbiborssinü ""X\ií/ g g

17 : 36 L& 3i li >o: 'Q) cd g <? Segédeszl<özök és anyagok Futórózsák tőben nemesitve ;') 33 5:34 5:30 ;) 36 ;) : :30 ;')40?) 54 ') Szomorurózsák 80 emtől 230 cm magasságig nemesitve dra ára 50 fillér lerccdes biborlilarózaszinü Fehér Rambler Cinbillg Cr'lmoisic sötét knrlllnzsinpirns Levil\'asseur (Baharózsa) folytonnyilú élén k piros Hubin rubinvöri's Bemlihe of the Prairies rózsnszinpiros Blusch Ralllbler rózsaszin Ernst grandpiere sárga The FlJrquál' Rose gyiingéd rózsás SZnu Wara rózsaszinü gyákr:m fe hér pettyes Polyán ta t iszta fehér sárga középpe! Tutnn C'illlson <ambler biborkannazsinpiros Hideget fo lyó oltó viasz jól zárható bádog szelenczében kg 2 K 50 f /2 kg K 50 f /4 kg 80 fil l/s kg 50 fil Fagyapot kilogramm 20 fillér Raffia rende:; napi áron Rovar és lrerllyófogó elyv kilogramlll 2 korona Yeifdk sárga festéssel 2 cm széles 20 cm hosszu 00 drb koronn 300 drb 4 kor 50 f 000 drb 8 korona Kertés::; eszközök beszel zésére a bajai piacz igen alkalmas lévén azokat eg\ éb megrendeléshez kapcsolva díjtalanul a beszerzéi áron közvetitjük Fe/lele kosarak nagyság szerint 4080 fillér Gy ütölcss::;állitó kosarak 5 0 kilogramm tartalommal 40 fillér Réti ltolla száraz q 6 korona Gyümölcstermelé:=;ünk sikere érdekében felhivjuk a gazdakiizönség figyeimét a hasznos madarak védelmére Ezen védelem szolgálatában állanak a fészkelő házak melyek Egyesületünknél külömböző nagyságu nyilásokkal 8090 fillérért kaphatók

18 ÉRTESTÉS A "Bajai Gyümölcsészeti Egyesület" jó hirnek örvendő kertjében őszi táblaüresités folytán k 9 r i t é s n e k való sok százezer g e d i c s i a sorfának való különböző u m: közönséges g Ö m b és g U aa a t u á k á c továbbá juharfa kőrisfa és ostorfa (ceitis) nemkülönben mindenféle első másodrendü és selejtes gyümölcsfa és díszcserje i g e n o c s ó áron kapható Az egyesület tagja bárki is lehet a ki e nemes célu intézményt támogatni óhajtja É vi tagsági dij : 6 korona a melynek ellenértékeül minden tag évente ugyancsak 6 korona értékü gazdasági vagy gyümölcsfát diszcserjét szöllővesszőt vagy virágot tagsági jutalékul lgr ingyen kap Tisztelettel kérjük a pártfogást! Baja 9/2 október 5 Az egyesület elnöksége

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

Habitus, küls megjelenés

Habitus, küls megjelenés Díszfa alkalmazás Habitus, küls megjelenés Oszlopos növésűek Acer platanoides Columnare Carpinus betulus Fastigiata Quercus robur Fastigiata Sorbus aucuparia Compacta Sorbus thüringiaca Fastigiata Ulmus

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK Acer campestre SUH. kont. 8 l. 150/200 1.800 Ft Acer n. Kelly s Gold 12/14 kont. 45 l. PF. 4.800 Ft Acer platanoides kont. 12 l. 200/250 2.400 Ft Acer saccharinum

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében

Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében Dr. Szani Zsolt Komárom, 2012.augusztus.11. Táj(gyümölcs)fajták jelentősége, a 27/2012 (III.24.)VM rendelet tükrében 27/2012 VM

Részletesebben

Csornai Gyümölcsfaiskola katalógus

Csornai Gyümölcsfaiskola katalógus Csornai Gyümölcsfaiskola katalóus Alma Vista Bella július 140 lilás erősen hanvas édes jó izű Golden Del. Tenroy ( Royal Gála) szep.véeokt. március 140-180 sára édes Starkin Nm.251 szep.vée nov-márc 150-170

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

cím: emailcím, telefonszám:

cím: emailcím, telefonszám: nettó egységár (Ft) készlet db 11.11.-én megrendelt db visszaigazolt db érték Ft megrendelő neve : cím: emailcím, telefonszám: NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Állomás 2014 őszi oltvány nagykereskedelmi

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország.

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország. KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS Biodiverzitás Berlinben A Rio de Janeiróban 1992-ben tartott konferencia egyik természetvédelmi célkitűzése a biológiai diverzitás (sokféleség) fenntartása volt. A közelmúltban

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

latin név magyar név darab méret Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16

latin név magyar név darab méret Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16 2. MELLÉKLET NÖVÉNYLISTA I. II. világháborús emlékmű környezete Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16 Cornus alba 'Spaethii' 'Spaethii' fehér som 8 KONT40/60 Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz ACER campestre ACER platanoides (mezei juhar) 14/16 18 500 (korai juhar) 14/16 13 000 20/25 38 400 16/18 16 800 25/30 46 800 18/20 22 800 30/35 58

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Megbízó: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Kivitelező: Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási divízió Átadás éve: 2013 Tusnád 1. 80 cm magas, lazán

Részletesebben

Mûanyag (Eco, ABS) és papírbázisú (akril) elzárók

Mûanyag (Eco, ABS) és papírbázisú (akril) elzárók .4 Fehér sima I: K 101 SM K: 101 SM E: W90 SM F: 103 SM ragasztó nélküli 19 mm 00005100019 0000512001 00005130019 22 mm 00005100022 00005120022 00005130022 00005150022 00005160022 00005170022 22 mm 00005140022

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera:

CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: CSERESZNYE: Alex: Bigarreau Burlat: Germersdorfi: Hedelfingeni óriás: Katalin: Linda: Margit: Sunburst: Szomolyai fekete: Kavics: Van: Vera: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. MEGGY:

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán

Szőlő fajták. Vörös borszőlő fajták. Syrah. Turán Szőlő fajták Vörös borszőlő fajták Syrah Október elején érik. Fürtje hosszúkáshengeres, tömött, középnagy (130 gr). Bogyója gömbölyű, kicsi, hamvas, kék, húsa puha. Középerős növekedésű, bőtermő. Talaj

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

megrendelő neve : cím: cím, telefonszám:

megrendelő neve : cím:  cím, telefonszám: nettó egységár (Ft) megrendelt db érték Ft visszaigazol t db érték Ft megrendelő neve : cím: emailcím, telefonszám: NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Állomás 2015 őszi oltvány nagykereskedelmi

Részletesebben

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVII. évfolyam, 17. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVII. évfolyam, 17. szám, 2013 Megjelenik kéthetente 2013. szeptember 10.

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ALAPADATOK, TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK Kemeneshőgyész község Veszprém megye északnyugati részén, a Marcal-folyó mentén fekszik. A település nyugati-északnyugati irányban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér zöldfelületeinek módosított növénykiültetési terve Előadó: Ottó Péter, polgármester

Részletesebben

BODICO * MINI * táska * PARFÜMSZÓRÓK (üres)

BODICO * MINI * táska * PARFÜMSZÓRÓK (üres) 2016.11.25. 27. BODICO * MINI * táska * PARFÜMSZÓRÓK (üres) 1150 "BLUE" * kobaltkék üveg * 10 ml 1650 1500 1230 3 911 1151 "OPAL" * mattfehér opál üveg * 10 ml 1650 1500 1230 3 911 1152-01 "PIERROT 01"

Részletesebben

Kárpát-medence hagyományos gyümölcsfajtái. Szerkesztette Tóth Magdolna

Kárpát-medence hagyományos gyümölcsfajtái. Szerkesztette Tóth Magdolna Kárpát-medence hagyományos gyümölcsfajtái Szerkesztette Tóth Magdolna Alma Batul Származás: Erdélyből származik Érési idő: szeptember vége október eleje, novembertől márciusig fogyasztható, kiválóan tárolható

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT

A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT A-Z-IG ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS KFT. TELEFON FAX E-MAIL LÁZÁR KFT. 2014.08.05-11. IG 06303774834 06-1-283-8376 azigkft@gmail.com 32 HÉT ÁRU MEGNEVEZÉSE SZÁRMAZÁS MÉRET NETTÓ ÁR KISZ. ZÖLDSÉGEK: Kaliforniai paprika

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(IX. 27.) önkormányzati rendelete a növények ültetési, telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályokról Gyöngyöspata Város Önkormányzat

Részletesebben

KRIZANTÉMDUGVÁNY MEGRENDELŐLAP 2015

KRIZANTÉMDUGVÁNY MEGRENDELŐLAP 2015 Óbuda Kert Kft. példánya KRIZANTÉMDUGVÁNY MEGRENDELŐLAP 2015 Vevő neve: Címe: Telefon- és Fax száma: E-mail címe: Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 226. Postacím: 1311 Budapest Pf.57. E-mail: ocskay@obudakft.hu

Részletesebben

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas.

ŐSZIBARACK: Champion: bemosottsággal, fehér húsú, magvaváló, nagyon bőtermő. Augusztus utolsó. fogyasztásra, gyümölcslé és befőtt gyártására alkalmas. Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. ŐSZIBARACK: Andosa (Stark Red Gold): Babygold 6: Balkonella nektarin: Champion: Cresthaven: Dixired: Early Redhaven: Elberta: Fantasia: Flavortop: Incrocio

Részletesebben

Ágyásterv Rovar- és pillangókert

Ágyásterv Rovar- és pillangókert Ágyásterv Rovar- és pillangókert Rovar- és pillangókert A rovar- és pillangókert valóságos paradicsom azok számára, akik szeretik a dúsan virágzó és illatozó növényeket, és kihasználják a lehetőséget,

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 Munkaszám:295/2014. BÁBOLNA VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014 1 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség,

Részletesebben

Versenyző neve Település Fajta Főzde Érem Champion

Versenyző neve Település Fajta Főzde Érem Champion 1. Almási Levente Budapest Hárslevelű törköly pálinka Etesi Pálinkafőzde Ezüst 2. Bacsa Béla Balassagyarmat Katinka szilva pálinka Rózsa Pálinkaház Kft. Ezüst 3. Bacsa Béla Balassagyarmat Quercus Lepotica-Besztercei

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

A Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták szerepe napjainkban

A Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták szerepe napjainkban A Kárpát-medence A Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták szerepe napjainkban Összeállította: Dr. Szabó Tibor Tápiószele, 2015. 10. 20. Európa legrégibb kultúrája növénytermesztés 8 000 év

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete 150/2012. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Dekor Stuktú Megnevezés Blazic Schilsner Egyéb 0,4 1 2

Dekor Stuktú Megnevezés Blazic Schilsner Egyéb 0,4 1 2 45 BS Westfalia bükk 12R X X X 45 BS Westfalia bükk 812B X X 101 PR Fehér erezett 24PE X X 101 PR Fehér erezett 624C X 101 PE Fehér gyöngy 24H X X 101 SM Fehér sima 24 X X X 112 PE Világos szürke 119B

Részletesebben

2011 ŐSZ Az árak kizárólag a saját termelésű növényekre vonatkoznak, a máshonnan beszerzettekre nem. Kérjük megértésüket.

2011 ŐSZ Az árak kizárólag a saját termelésű növényekre vonatkoznak, a máshonnan beszerzettekre nem. Kérjük megértésüket. KISKERESKEDELMI ÁRJEGYZÉK 2011 ŐSZ Elérhetőség: Ügyvezető: 06-30 9477 410 Email: kozma4@t-online.hu Árudák: Székesfehérvár, Szárcsa u. 100 Tel: 06-30-7036 744 Balatonvilágos külterület 7. számú főút, 101,8

Részletesebben

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

FŐKERT NONPROFIT ZRT. FŐKERT NONPROFIT ZRT. TERMESZTŐTELEP Kiskereskedelmi faiskolai árjegyzék Elérhetőségünk: 1106 Budapest, Keresztúri út 130. Tel.: 262-3166, Fax: 264-2570 Kedves Vásárlónk! Örömmel ajánljuk figyelmébe új,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI ZÖLD NYÍREGYHÁZA A kezdetek Nyíregyháza újkori történetéből Első írásos említése Nyír falu néven 1219. évben 1748. évre a hajdan nevezetes hajdúközség majdnem kihalt, puszta,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A projekt megvalósításában a szentendrei Szent András Általános Iskola 6. osztályos tanulói vesznek részt. A projekt megvalósulási helyszíne a Szentendréhez közel,

Részletesebben

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum Acer davidii ssp. grosseri Berberis x stenophylla Buxus Green Velvet Buxus microphylla Faulkner

FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum Acer davidii ssp. grosseri Berberis x stenophylla Buxus Green Velvet Buxus microphylla Faulkner FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum (Acer barbatum) Észak-Kelet Amerika parti területein és folyóvölgyeiben honos, nedvességkedvelő, 18 m magas, tömött, kerek koronájú fa. Kérge világos szürke, sekélyen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Berkes Csilla üzemeletetési referens Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

Termő, földlabdás gyümölcsfák (3-4 évesek)

Termő, földlabdás gyümölcsfák (3-4 évesek) Termő, földlabdás gyümölcsfák (3-4 éves) Törzsmagasság Ősz 2014. eladható db Nettó ár Ft/db Növényfajta Blokk Sor Kronprinz Rudolf (Malus com. 'Antonowka') SZ B11 alma v,k 2 5900 Mollies delicios (Malus

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

Kötelező termesztésben tartási idő

Kötelező termesztésben tartási idő 1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez Támogatásban részesíthető ültetvény fajok Faj Maximális fajlagos telepítési költségek (ezer

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

Zsoldos és Társa Kft. - www.metacandle.hu - Tel/fax: +36 1 280-3590 - ikerferi@metacandle.hu

Zsoldos és Társa Kft. - www.metacandle.hu - Tel/fax: +36 1 280-3590 - ikerferi@metacandle.hu Típus Fotó Termék megnevezés Szín Gyűjtő db / csomag db/ raklap 2014.09.15. Nagyker ár BRUTTÓ 2014.09.15. Lista ár BRUTTÓ LA 11 TRIO Műanyag tartóban 3 db üvegmécses, antikolt műanyag tetővel 190 színtelen

Részletesebben

ABS Alu-grafitbarna 23x1,3mm 2in1 ABS fehér 23x1mm MF ABS fehér 23x2mm MF ABS fehér 45x2mm MF ABS bordó 23x2mm MF ABS woodline 33x2mm

ABS Alu-grafitbarna 23x1,3mm 2in1 ABS fehér 23x1mm MF ABS fehér 23x2mm MF ABS fehér 45x2mm MF ABS bordó 23x2mm MF ABS woodline 33x2mm ABS Acryl 3D bükk 43 2mm ABS Acryl 3D Multiplex 23 2mm ABS Acryl 3D dió 43 2mm ABS Acryl 3D alu csiszolt 23 2mm ABS 283006 zebrano homok 33x2mm ABS 283006 zebrano homok 45x2mm ABS 221950 calvados natúr

Részletesebben

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Mellékletek Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve 1 Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2/a ÉPÍTÉSI- ÉS TELEKALAKÍTÁSI TILALOMMAL ÉRINTETT INGATLANOK Hrsz.: 3240, 3291/1, 3291/2, 5004, 5141, 5143/2, 11182/15, 11182/16,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére. Szabó Loránd polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére. Szabó Loránd polgármester Új napirendi pont 45. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Döntés közterületi fák pótlásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kantenservice Kft, Budapest 1148 Egressy út 23-25, Tel/Fax:06-1-220-1048, iroda@kantenservice.hu www.kantenservice.hu 1

Kantenservice Kft, Budapest 1148 Egressy út 23-25, Tel/Fax:06-1-220-1048, iroda@kantenservice.hu www.kantenservice.hu 1 U104 ST2 Alabástrom 122A 322D_BL X X X U108 ST15 Vanília 122B S1301 X X X U107 ST15 Pasztellsárga 325B X X U109 ST15 Szalma sárga 125F X X U112 ST15 Seringa 822A ISO204 X X U113 ST2 Gyöngyfehér 122B 622C_BL

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila Achát minden színben, sávokkal Mohaachát színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal Alexandrit kékeszöld, vagy pirosaslila Amazonit zöld, kékeszöld Ametiszt ibolyalila, halvány pirosaslila Andaluzit

Részletesebben

vita eldöntéséhez szükséges gyakorlati adatokat is beszerezték, mégpedig részben a Furnír és Lemezművek Rt. újpesti telepén, részben a

vita eldöntéséhez szükséges gyakorlati adatokat is beszerezték, mégpedig részben a Furnír és Lemezművek Rt. újpesti telepén, részben a 1% alakult Nemzetközi Faértékesítő Bizottság részéről kiküldött szakértők ezévi február 24-én Budapesten értekezletet tartottak, amelyen a kérdés összes részleteit behatóan megtárgyalták. A következő napokban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők A csemegeszőlőfajták termesztési értékét meghatározó jellemzők Termésminőség A csemegeszőlőfajták minősége cukor és savtartalom mellett az ízharmónia és a tetszetősség is fontos A nagy, laza fürtű és nagy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/ Festőnövények TAVASZ Csalán /Urtica dioica/ Jól ismeri mindenki, a találkozást nem felejtjük el vele. Friss csalánlevéllel halványzöldre festhetjük a gyapjút. Sárgát ad, ha a friss leveleket megfőzzük,

Részletesebben

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20.

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20. termelő termőhely fajta évjárat érem Aranyhegyi Szövetkezet Ceglédberceli Cserszegi fűszeres 2011 ezüst BCE Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Olasz rizling

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. A T 042 494 sz. OTKA által támogatott

ZÁRÓJELENTÉS. A T 042 494 sz. OTKA által támogatott 1 ZÁRÓJELENTÉS A T 042 494 sz. OTKA által támogatott "Mikobióta-diverzitás tanulmány fás növényeken, különös tekintettel a 'decline' folyamatokban részes nekrotróf fajokra" 2003-2006 Témavezető: Vajna

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Borász neve Irsz Cím Bor neve Évjárat Kat. Pont Érem

Borász neve Irsz Cím Bor neve Évjárat Kat. Pont Érem Borok rangsora - Eger 2017.05.04. 1 / 5 Egri Korona Borház Kft. 3395 Hrsz.:0183/5 Egri Shiraz 2014 3 / 9 96 Nagy Aranyérem Gecse István 3352 Árpád u. 25. Debrői Hárslevelű 3. 2016 1 / 4 90,2 Aranyérem

Részletesebben

SÁRISÁPI TÉRSÉGI NYILT BORVERSENY

SÁRISÁPI TÉRSÉGI NYILT BORVERSENY A borok és a pálinkák zártkörű bírálatára 2014. február 28.-án került sor. A bormintákat 225 borminta nevezése érkezett be - 5 x 5 tagú zsűri bírálta, minősítette. A Borbírálat elnöke Dr. URBÁN ANDRÁS

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

K E G Y E L E T I M É C S E S Á R L I S T A 2 0 1 3.

K E G Y E L E T I M É C S E S Á R L I S T A 2 0 1 3. Nyitott sima A 5 6 4200 üvegmécses 65 82 Ft 75 Ft Fedeles üvegmécses LA 94 6/20 2400 150(110) /30 g 95 Ft 85 Ft Fedeles üveg peremes LA 11 hengermécses 100 6 2400 95 Ft 85 Ft /40 g Fedeles hullámos üveg

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 39. számú vrk. Medvefű utca 0378/19 hrsz-ú 18 méter szabályozási szélességű út Varjútövis utca Kígyóhagyma utca által

Részletesebben

Dekor Stuktú Megnevezés Blazic Schilsner Egyéb 0,4 1 2

Dekor Stuktú Megnevezés Blazic Schilsner Egyéb 0,4 1 2 FEHÉR korpusz fehér sima S101SM FEHÉR korpusz fehér gyöngy S101PM FEHÉR front fehér sima S101SM FEHÉR front fehér gyöngy S101PM K001PW White Craft Oak 106N X X K002PW Grey Craft Oak 701U X X K002PW Grey

Részletesebben

Gyümölcsök metszése és koronaformái

Gyümölcsök metszése és koronaformái Gyümölcsök metszése és koronaformái Művelési rendszer Telepítési rendszer Termőfelület- és termésszabályozás Ültetési rendszer tőtávolság Faalak Sorés Törzsmagasság és koronaforma Metszés Növekedés- és

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben