Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről"

Átírás

1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. - ának (1) bekezdése és 16. -ának (2) bekezdése alapján, a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelettel összhangban az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Budapest XI. kerület közigazgatási határán belül minden önálló ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, használója természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: használó). (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a) az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény hatálya alá tartozó külterületen lévő erdőterületnek tekintendő földrészletekre, b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira, c) a természetvédelmi oltalom alatt álló területekre, d) a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott közterületi fakivágásra, valamint az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történő kivágásra, e) a gyümölcsfákra (kivéve szelídgesztenye és dió), f) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre, g) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területekre, i) az üzemi területek fásítására, üzemi területek fás szárú növényeire, j) a gyomfákra. A rendelet célja 2. A rendelet célja, hogy Budapest XI. kerület közigazgatási területén a zöldterületek és zöldfelületek, valamint az emberi környezet védelme érdekében az 1. -ban megjelölt területeken:

2 2 a) az élő növényzet rongálását, pusztítását, értékük csökkentését megakadályozza, b) a meglévő fás szárú növények védelmét biztosítsa, kivágásuk és pótlásuk követelményeit szabályozza, c) a megszűnő zöldfelület, illetve növényállomány pótlásáról rendelkezzen, d) a biológiai aktivitás értéknövelését elősegítse. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: a) fás szárú növény: lombhullató és örökzöld fák, bokorfák együttes megnevezése, b) inváziós faj és gyomfa: az e rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt fajok, c) törzskörméret: a földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő törzskerület, d) össztörzskörméret: az egyedek törzskörméretének összege, e) fakivágás: fakivágásnak minősül minden olyan fás szárú növény kivágása, melynek törzskörmérete a 30 cm-t meghaladja, illetve a fapótlási kötelezettségként elültetett fák kivágása törzskörmérettől függetlenül; nem tartozik ide az ifjító metszés, csonkolás, f) fakivágási kérelem: fás szárú növények kivágására vonatkozó, az e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal benyújtott kérelem, g) gyümölcsfa: gyümölcstermesztésre alkalmas kertészeti fajták, h) építési tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó, engedélyköteles tevékenység, i) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, j) kertészeti szakvélemény: növényvédelmi szakértői névjegyzékben szereplő szakember által kiállított dokumentum, k) szakkivitelező: olyan vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy vagy vállalkozás, akinek a tevékenységi körébe be van jegyezve a kertészeti kivitelezés és tud igazolni szakirányú végzettséget (kertészmérnök vagy kertépítész vagy kertészeti szakmunkás), l) kiemelt területek: az e rendelet 4. sz. melléklete szerint lehatárolt területek. Fás szárú növények védelme 4. (1) A Budapest XI. kerület közigazgatási területén a fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása a mindenkori használó kötelessége. (2) A Budapest XI. kerület közigazgatási területén álló a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben nem szabályozott esetekben egészséges fás szárú növényt az e rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott kiemelt területeken kivágni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és fakivágási engedély birtokában, a jelen rendeletben meghatározott a kivágott fás szárú növény jellegének és értékének megfelelő pótlási kötelezettség teljesítése mellett szabad. (3) Építési tevékenységgel összefüggésben fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben és az építési engedélyben foglaltaknak megfelelően szabad.

3 3 (4) Az e rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú növényfajok és gyomfák kivágására nem kell engedélyt kérni. (5) A (2) bekezdésben szereplő fás szárú növény kivágásának engedélyezéséhez az e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő kérelmet kell a Polgármesterhez benyújtani a tervezett kivágás előtt legalább 30 nappal. (6) Az engedély iránti kérelemhez közölni, illetve mellékelni kell: - a kivágás indokát, - a 80 cm törzskörméretnél nagyobb fás szárú növény kivágása esetén a kivágás indokát megalapozó kertészeti szakvéleményt, valamint a környezetet is szemléltető fényképet, - a kivágandó fás szárú növény helyét (pl. vázlatrajzzal), darabszámát, faját, törzskörméretét (cm-ben), - a kivágandó fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító nyilatkozatot (használó hozzájárulását). (7) A Polgármester 22 munkanapon belül a) a kivágást megtiltja, ha a rendelet által előírt követelmények nem teljesülnek, nem igazoltak, illetve a fás szárú növény további fenntartása indokolt, vagy b) a kivágást engedélyezi és egyidejűleg az 5. szerinti pótlásra, vagy pénzbeni megváltásra kötelezi a kérelmezőt. A pótlás mértéke és módja 5. (1) A fakivágási engedélyben megállapított mértékben és módon, az előírt határidőn belül az engedélyes köteles gondoskodni a pótlásról. (2) Aki engedély nélkül vágott ki e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt, azt a (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott mértékű pótlásra kell kötelezni. (3) A pótlás mértéke: a) fás szárú növények magánérdekből történő kivágása esetén a pótlás (a pótolt fás szárú növények össztörzskörmérete) a kivágott növények össztörzskörméretének másfélszerese; amennyiben kertészeti szakvéleménnyel igazolt, hogy a kivágandó fa a Populus nemzetség termős változata, akkor a fapótlás mértéke az össztörzskörmérettel egyenlő. b) A pótlás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az engedélykérelem benyújtása napját megelőző 5 évben elültetett fák össztörzskörméretét is. A január 1-je után elültetett fák csak azon esetben számíthatók be a pótlás mértékébe, amennyiben azok elültetését az ültetést követő 30 napon belül bejelentik. c) engedély nélküli fakivágás esetén a kivágott fás szárú növények össztörzskörméretének háromszorosa.

4 4 (4) A fás szárú növények pótlásának módja: a) a kivágott fás szárú növényeket saját telken vagy az Önkormányzat által megjelölt közterületen kell pótolni, b) amennyiben a pótlandó fás szárú növények a fakivágás által érintett ingatlanon, vagy közterületi sávban nem vagy csak részben helyezhetők el, a vissza nem pótolt fák helyett pénzbeni megváltást kell előírni. A pótlás módjáról a polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt. (5) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fás szárú növények darabszáma vagy törzskörmérete utólag nem állapítható meg, akkor a vélelmezhető számú fákat 60 cm törzskörmérettel kell figyelembe venni a (3) bekezdés c) pontja szerinti fapótlás előírásánál. (6) A pénzbeni megváltás mértékének meghatározásánál az előző évben az Önkormányzat által közterületen elültetett a 10/12 cm törzskörméretű (3,5 törzsátmérőjű) legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru ültetési költséggel és 5 év gondozási költséggel növelt az Önkormányzat által minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon közzétett évi átlagárát kell alapul venni. Az éves átlagárral együtt az e rendelet 4. sz. mellékletében szereplő, egyéb növények ültetésére vonatkozó váltószámokat is felül kell vizsgálni, és a módosítást ugyanilyen módon közzé kell tenni. Amennyiben a közzététel, vagy közzétételek a megadott határidőig nem történnek meg, a legutolsó közzétett átlagárat és váltószámokat kell figyelembe venni. (7) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzbeli megváltás esetén az Önkormányzat a befolyt összeget faültetési pályázat keretében a Budapest XI. kerületi ingatlanok használóinak támogatására fordítja a telkükön elsősorban közterületről látható módon történő fatelepítés ösztönzésére, valamint az Önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában lévő közparkok, közterek, sportpályák vagy játszóterek növénytelepítésére használja fel. (8) A fapótlás legalább 50%-ának az e rendelet 2. sz. mellékletében megadott telepítésre javasolt fafajokból vagy azok termesztett fajtáiból kell kikerülnie. (9) Az e rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú fajok és gyomfák, valamint a Populus nemzetség minden faja és fajtája beleértve a kertészeti változatokat is telepítése tilos. (10) A pótolt fa életképességét, fenntartását és tányérrendbentartását az engedélyesnek a telepítéstől számított 5 évig biztosítani kell. Ezen idő alatt esetlegesen kipusztult facsemetét a használó pótolni köteles. Amennyiben ez nem lehetséges, pénzbeni megváltásnak van helye. (11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa (pl. kiszáradt fa) kivágásáról és eltávolításáról tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni, és a Polgármesternek az élet- és vagyonveszélyeztetés tényét bejelenteni. (12) Közterületen történő pótlás esetén a faültetési munkákat csak szakkivitelező végezheti el. A munka elvégzésére kötött vállalkozási szerződést, valamint a vállalkozó azon dokumentumait, amellyel egyértelműen igazolja, hogy szakképesítéssel rendelkezik a munkavégzésre, be kell nyújtani a Polgármesterhez a munka megkezdését megelőzően legalább 15 nappal.

5 5 Építési tevékenységgel összefüggő fakivágás esetén a pótlás mértéke 6. A 4. (3) bekezdés szerinti építési tevékenységgel összefüggő magántulajdonon szükséges fás szárú növénykivágások esetén a pótlás mértéke a kivágott növények össztörzskörméretének másfélszerese. A pótlás mennyiségéről és módjáról az építési engedélyben kell határozni. Szabálysértési eljárás 7. (1) Aki a 4. (2) bekezdésében vagy az 5. (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 16. -ának (2) bekezdésében meghatározott maximális összegű pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezések Hatályba lépés (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni A Polgármester december 31-éig elkészítteti a kerület fakataszterét, amelynek aktualizálásáról évente gondoskodik. Módosító rendelkezések 10. (1) A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -ának (2) bekezdése kiegészül a következő c) ponttal: (A rendelet csak az alábbi mellékleteivel együtt érvényes:) c) Melléklet: Cserjék és egyéb növények (fenyőfélék, lombhullató-, örökzöld és szoliter cserjék, évelők és gyep) telepítésének faátmérőre történő átszámítási rendszere

6 6 (2) A Rendelet 20. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Közterületen szükséges fák kivágása esetén a fapótlást a kivágott fa törzsátmérője +50% képlet alapján kell számítani. A pótlás mennyiségéről és módjáról a fakivágási engedélyben kell határozni. Aki engedély nélkül vágott ki közterületen fás szárú növényt, azt a kivágott fás szárú növények össztörzskörméretének háromszorosa szerint számított mértékű pótlásra kell kötelezni. Amennyiben a kivágott fa törzskörmérete már nem megállapítható, akkor a vélelmezhető számú kivágott fát egyenként 60 cm törzskörmérettel (mely megfelel 19 cm törzsátmérőnek) kell beszámítani, ennek háromszorosa szerint kell a pótlás mértékét megállapítani. A magánterületen történő fakivágást a fás szárú növények védelméről szóló.../2009./ / XI.ÖK sz. rendelet szabályozza, melyet jelen rendelettel együtt kell alkalmazni. Közterületen álló minden fát, örökzöld fát, fenyőt fajtól és mérettől függetlenül pótolni kell kivágása esetén. Közterületen kivágott fa csak közterületen pótolható. Amennyiben a pótlandó fák közterületen nem, vagy csak részben helyezhetők el, kompenzációként a vissza nem pótolt fák helyett pénzbeni megváltást, vagy az e rendelet Mellékletében részletezett cserje- és növényültetést lehet megállapítani. Ebben az esetben kizárólag a hatóság által kijelölt közterület építésére, felújítására vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv alapján lehet a kijelölt cserje- és növényültetés faátmérőre történő átváltási összegét megállapítani az e rendelet Mellékletében részletezett átváltási táblázat alapján. Pénzbeni megváltás esetén a fakivágás tényét írásban kell bejelenteni az engedélyezett fakivágást követő 8 napon belül az engedélyező hatóságnak, a befizetést a fák kivágásától számított 30 napon belül kell teljesíteni. (3) A Rendelet 20. -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A pénzbeni megváltás mértékének meghatározásánál az előző évben az Önkormányzat által közterületen elültetett a 10/12 cm törzskörméretű (3,5 cm törzsátmérőjű) legalább kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai áru ültetési költséggel és 5 év gondozási költséggel növelt az Önkormányzat által minden év március 1-jéig helyben szokásos módon közzétett évi átlagárát kell alapul venni. Az éves átlagárral együtt az e rendelet Mellékletében szereplő cserje és növény ültetésére vonatkozó váltószámok módosítását ugyanilyen módon kell közzé tenni. (4) A Rendelet 20. -ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Helyi jelentőségű, zöldfelületi védelemre javasolt fasorok, közkertek, közparkok, intézménykertek az alábbiak: Fasorok: 1. Somogyi úti japánakác fasor 2. Lecke úti platán fasor 3. Diószegi úti vegyes összetételű (platán, ostorfa, hárs) fasor 4. Kovászna utcai japánakác fasor 5. Thallóczy utcai japánakác fasor 6. Bártfai utcai vadgesztenye fasor 7. Etele úti fasor 8. Hengermalom úti fasor 9. Szerémi úti fasor 10. Hamzsabégi úti fasor

7 7 11. Szüret utcai gömbakác fasor 12. Balogh Tihamér utcai berkenye fasor 13. Badacsonyi utcai fasor Közparkok, közkertek: 1. Diószegi úti közkert 2. Fehérvári út - Bartók Béla út közti, a Hamzsabégi sétány mentén fekvő közkert 3. Lágymányosi lakótelep zöldfelületei Intézménykertek: 1. Szent Imre Kórház kertje 2. Nemzetközi Pető Intézet kertje 3. Budapesti Műszaki Egyetem Budafoki út Műegyetem rakpart közti kertjei (5) A Rendelet 20. -ának (8) bekezdése hatályát veszti. (6) A Rendelet Mellékletként kiegészül jelen rendelet 5. sz. mellékletével. Budapest, december 15. Molnár Gyula polgármester dr. Filipsz Andrea jegyző

8 8 1. sz. melléklet a 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelethez Fakivágási engedély kérelem A kérelmező neve: Bejelentett lakcíme /értesítési címe: Jogosultság:* A kérelem tárgyát képező fás szárú növény Faj/fajta Törzskörméret** Darabszám Korábban ültetett beszámítandó fás szárú növény Faj/fajta Törzskörméret** Darabszám A kérelmezett fakivágás helyszíne Budapest XI. ker. helyrajzi szám: Vázlatos ábra (hol található az adott növény a területen): A fás szárú növény kivágásának indoka: A kivágás tervezett időpontja: Mellékletek: Budapest, kérelmező * Ha a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, nyilatkoznia kell a jogosultságáról. ** A földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő törzskerület.

9 9 A XI. kerületben telepítésre javasolt (honos) fafajok: 2. sz. melléklet a 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelethez Magyar név mezei juhar korai juhar tatárjuhar enyves éger közönséges nyír közönséges gyertyán szelídgesztenye sajmeggy, törökmeggy bükk magas kőris virágos kőris magyar kőris vadalma zelnicemeggy, májusfa vadkörte csertölgy kocsánytalan tölgy molyhos tölgy kocsányos tölgy fehér fűz őshonos berkenye-fajok kislevelű hárs nagylevelű hárs hegyi szil vénic szil mezei szil Latin név Acer campestre Acer platanoides Acer tataricum Alnus glutinosa Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Cerasus mahaleb Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Fraxinus ornus Fraxinus angustifolia ssp. pannonica Malus sylvestris Padus avium Pyrus pyraster Quercus cerris Quercus petraea Quercus pubescens Quercus robur Salix alba Sorbus sp. (Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Sorbus domestica) Tilia cordata Tilia platyphyllos Ulmus glabra, Ulmus laevis, Ulmus minor A XI. kerületben telepítésre javasolt (nem honos) fafajok: vadgesztenye hússzínű vadgesztenye közönséges platán Aesculus hippocastanum Aesculus x carnea Platanus x hispanica

10 10 Inváziós fásszárú fajok (fásszárú özönfajok) és gyomfák: 3. sz. melléklet a 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelethez Magyar név zöld juhar* bálványfa* gyalogakác nyugati ostorfa* keskenylevelű ezüstfa amerikai- vagy vörös kőris* kései meggy* aranyribiszke fehér akác* Latin név Acer negundo Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Celtis occidentalis Elaeagnus angustifolia Fraxinus pennsylvanica Padus serotina Ribes aureum Robinia pseudoacacia * kivéve a kertészeti változatok

11 11 4. sz. melléklet a 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelethez Kiemelt területek lehatárolása: Hegyvidéki területek: Kakukkhegyi erdősor a főváros városhatárától északi kerülethatár Duna folyam Bartók Béla út Hamzsabégi út Hamzsabégi út vonala meghosszabbítva a Budaörsi útig Budaörsi út Nagyszeben út Rétköz utca Gazdagréti út Nagyida utca Törökbálinti út városhatár. Déli kertvárosi területek: Péterhegyi út a kerülethatártól Egér út Őrmezei út Balatoni út Neszmélyi út vonala meghosszabbítva a Borszéki utcáig Borszéki utca Etele út Tétényi út Sáfrány utca MÁV pécsi vonala Méhész utca Ringló út Térképen ábrázolva:

12 12 5. sz. melléklet a 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelethez Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet Melléklete CSERJÉK ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK (FENYŐFÉLÉK, LOMBHULLATÓ- ÖRÖKZÖLD- ÉS SZOLITER CSERJÉK, ÉVELŐK ÉS GYEP) TELEPÍTÉSÉNEK FAÁTMÉRŐRE TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁSI RENDSZERE A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendelet szerinti kompenzációs intézkedések megtételéhez FENYŐFÉLÉK telepítése esetén: Kistermetű vagy elfekvő fenyőfélék: Kistermetű fenyőféle: min. 80/100 méretű földlabdás, vagy min. 10 l konténeres méretben ültethető. Elfekvő fenyőféle: min. 40/60 méretű földlabdás, vagy min. 5 l konténeres méretben ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. Váltószám: 1 db ültetése megfelel 1,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek Oszlopos termetű fenyőfélék: min. 120 cm magassági méretű, min. 20 l konténeres méretben vagy 3x iskolázott földlabdás minőségben ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. Váltószám: 1 db ültetése megfelel 2,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek CSERJÉK telepítése esetén: A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 40/60 cm magassági méretű konténeres cserje anyagból ültethető. Gyökeres cserje felhasználása nem megengedett. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak növényanyag minőségi igazolását. Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,35 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek ÖRÖKZÖLD és KIEMELT SZOLITER CSERJÉK telepítése esetén: A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 80/100 cm magassági méretű, min. 10 l konténeres, vagy 2x iskolázott földlabdás minőségű előnevelt cserje anyagból ültethető. Gyökeres cserje felhasználása nem megengedett. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,6 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek ÉVELŐK telepítése esetén: A fajra és fajtára jellemző méretben, átlagosan min. 11-es cserépméretű, előnevelt növényanyagból ültethető. A váltószám tartalmazza a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban, valamint az ültetési terület mulcs terítését min. 5 cm vastagságban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. Váltószám: 1 db ültetése megfelel 0,2 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek

13 13 FÜVESÍTÉS elvégzése esetén: Füvesítés fűmagvetéssel: A váltószám tartalmazza a talaj-előkészítést, műtrágya szórást, 5 dkg/m 2 fűmagkeverék kiszórását, min. 12, max. 15 kaszálás/év elvégzését, a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. A váltószám nem tartalmazza az öntözővíz díját. Váltószám: 1 m 2 ültetése megfelel 0,4 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek Füvesítés gyepszőnyegezéssel: A váltószám tartalmazza a talaj-előkészítést, műtrágya szórást, gyepszőnyeg elhelyezését, szükség szerinti rögzítését, min. 12, max. 15 kaszálás/év elvégzését, a kiültetés intenzív, teljes körű kötelező fenntartását 3 év időtartamban. Csak I. oszt. minőségű növényanyag ültethető, melyhez be kell nyújtani annak minőségi igazolását. Váltószám: 1 m 2 ültetése megfelel 0,7 cm kiültetendő fatörzsátmérőnek Mintaszámítás: A hatóság által kijelölt közpark építésére vonatkozó kertépítészeti terv Növénykiültetési terv lapja illetve a Műszaki leírás alapján megállapítható, hogy a terv alapján elültetésre kerül: Szorzó fapótlás szám átmérő (cm) 3 db elfekvő fenyő 1,4 4,2 cm 5 db oszlopos fenyő 80/100 méretben 1,4 7,0 cm 6 db oszlopos fenyő 1,50 m méretben 2,4 14,4 cm 200 m 2 cserje, átlag 5 db/m 2 mennyiségben = 1000 db 0,35 350,0 cm 40 m 2 örökzöld sövény cserje 2 db/m 2 mennyiségben = 80 db 0,6 48,0 cm 30 m 2 szoliter cserje 3 db/m 2 mennyiségben = 90 db 0,6 54,0 cm 100 m 2 évelő, átlag 14 db/m 2 mennyiségben = 1400 db 0,2 280,0 cm 300 m 2 füvesítés fűmagvetéssel 0,4 120,0 cm 100 m 2 füvesítés gyepszőnyegezéssel 0,7 70,0 cm Összesen beszámítható fapótlás cm-ben: 947,6 cm

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet,

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról . Ukút Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Lókút Község Önkormányzata Képvisel6-testülete az épitett környezet alakitásárol

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A rendelet hatálya Tolna Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2010. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Tolna város szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

Részletesebben

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. július 1-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2009

TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2009 Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2005. (XII. 20.) Ökt. számú rendelete TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL egységes szerkezetben az azt módosító 3/2009. (III. 11.) Ökt.

Részletesebben

132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet

132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

2. Szabályozási elemek

2. Szabályozási elemek Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I.21.) Önk. rendelete DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÁRÓL Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010. November 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 2. A település bemutatása elhelyezkedése...3 3. Felszíni

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja Miskolc, Sütő János u. 42. Természetvédelmi kezelési terv Készítette:

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

erdőtelepítési engedély (az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyó határozata). Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás

erdőtelepítési engedély (az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyó határozata). Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM.

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832 E-MAIL:

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben