- EGYSÉGES SZERKEZET -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- EGYSÉGES SZERKEZET -"

Átírás

1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE 6/2007. (II.19..) RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 19/2006. (VII.12.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS - MAROSHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVÉRÕL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - EGYSÉGES SZERKEZET - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése az évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a város 17/2004.(II.12.) sz. közgyûlési határozattal megállapított, és a 25/2007. (II.15.) sz. alatt módosított Településszerkezeti Tervében foglaltaknak megfelelõen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város - Maroshegy szabályozási tervére (továbbiakban: SZT) és helyi építési szabályzatára (továbbiakban: HÉSZ) az alábbi rendeletet alkotja: Általános elõírások A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Maroshegy - Veszprémi vasút - Balatoni út - Sport utca - Nagykanizsai vasút - Déli határoló út - Balatoni út - 8-as út (elkerülõ) - Mezei utca - Orsovai utca - Székely utca által határolt területére. (2) A helyi építési szabályzat az SZ-1 jelû, februári dátumú, Székesfehérvár - Maroshegy Szabályozási Terve címû szabályozási tervlappal együtt érvényes. (3) A terv területén területet felhasználni, telket alakítani, bármely építési munkát végezni, út és egyéb közlekedési létesítményt, valamint bármilyen közmûvezetéket elhelyezni, helyreállítani, korszerûsíteni, bõvíteni és lebontani, terep és vízrendezési tevékenységet végezni, valamint ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet, valamint a rendelet mellékletét képezõ szabályozási terv, az ezekben nem szabályozott kérdésekben pedig az Étv. és az OTÉK, valamint a helyi önkormányzati rendeletek elõírásai szerint lehet. (4) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintõen minden természetes és jogi személyre nézve kötelezõ elõírásokat tartalmaz. A szabályozás kötelezõ elemei 2. (1) A Helyi Építési Szabályzat elõírásai és a Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) szabályozási elemei a (2) bekezdésében foglaltak kivételével kötelezõ érvényûek. (2) A szabályozási terv irányadó szabályozási elemei: irányadó telekhatár tömbbelsõ feltárások 1

2 (3) Az irányadó szabályozási elemek a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az ezektõl való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, illetve a szabályozási terv módosítása nélkül engedélyezhetõk. Az engedélyezési eljárás 3. (1) Az Antenna Hungária volt területén az építési engedélyezési tervhez mellékelni kell fémdetektoros talajvizsgálati jegyzõkönyvet. (2) Az új beépítésû területeken a felszíni csapadékvíz elvezetését a Lugosi árok jókarban tartásával a területfejlesztés elsõ ütemeként ki kell építeni a befogadóig terjedõen. (3) Az alábbiakban felsoroltaknál a tervezés során a tervezõnek a Települési Fõépítésszel egyeztetést kell tartani: - az Úrhidai és a Balatoni utak melletti ingatlanokon mindennemû telekalakítás és építés esetén, - 4 lakásnál nagyobb lakásszámú épület esetében, m2 nettó összalapterületet meghaladó épületek esetében, - kétlépcsõs engedélyezések esetében, - közterületi építési tevékenység esetében. A terv területének felhasználása Belterület külterület elválasztása 4. (1) Belterületbe vonás, és új utcanyitás feltétele, hogy a területen valamennyi infrastruktúra (vízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetés, igény esetén gázvezeték, elektromos hálózat, közvilágítás, szilárd burkolatú, útterv szerint kialakított út) megfelelõ kialakítását a terület tulajdonosa, tulajdonosai saját költségükön vállalják. A közhálózat kiépítéséhez az arra vonatkozó önkormányzati rendeletek szerint - hozzájárulást kell fizetni és a közhálózat kiépítése után arra haladéktalanul csatlakozni kell. Területfelhasználás 5. 1) Beépítésre szánt területek: a) Lakóterületek Kertvárosias lakóterület Lke-1, Lke-2, Lke-3, Lke-4, Lke-5, Lke-6, Lke-7, Lke-8, Lke-9 Kisvárosias lakóterület Lk-1, Lk-2, Lk-3 Nagyvárosias lakóterület Ln-1, Ln-2 b) Vegyes területek Településközpont vegyes Vt-1, Vt-2 Központi vegyes terület Vk-1 c) Gazdasági területek Kereskedelmi-, szolgáltató terület Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-5, Gksz-* d) Különleges terület Hírközlési terület 2

3 Khk Sport terület Ksp-1 2) Beépítésre nem szánt területek a) Közlekedési és közmûelhelyezési területek Közutak, magánút b) Zöldterület Közpark Zkp-1, Zkp-2, Zkp-3 c) Erdõterület Ev (véderdõ) d) Mezõgazdasági terület M e) Egyéb terület V Nyílt árok Vízbeszerzési terület Általános elõírások 6. (1) A jogszabályban elõírt eseteken túl a tervezési területen elvi telekalakítási engedélyt kell kérni: a) a javasolt telekalakítástól eltérõ szándék esetén, b) beépítetlen területen az elõírt minimális telekszélességnél kisebb szélességû telkek esetén a telkek átosztására vonatkozóan, c) a SZT-ben telekalakítási terv kötelezettséggel terhelt területeken (tömbökben) (2) Telekalakítási engedélyezés a) A szabályozási tervlapon lehetõségként biztosított, új közterület létesítése, tömbfeltárás esetén, az egész tömbre kiterjedõen elvi telekalakítási engedélyezési eljárást kell folytatni. b) Új beépítésû területen, egy-egy területegységre, tömbre egyszerre kell az elvi telekalakítási engedélyezést folytatni, amennyiben a SZT a telekalakítási terv kötelezettségét jelzi. c) Új beépítésû területen a kialakításra kerülõ lakótelkekre végleges telekalakítási engedélye akkor adható, ha az érintett tömböt határoló közterületek (út, közmû, zöldfelület) engedélyezése megtörtént. d) Zöldterületek kialakítását az érintett tömbön belül az utak, közmûvek kiépítésével egyidõben kell elvégezni. (3) A végleges telekalakítás feltétele az elõírásoknak (beépítési százalék, építménymagasság, építési hely) meg nem felelõ épületek és építmények bontása. (4) A volt zártkerti területen építési engedély a véderdõ és beültetési kötelezettség területén ültetett faállomány korától függõen adható. (lásd a 3. számú függeléket) a) erdészeti módszerekkel történõ telepítés esetén: telepítés után: 12 év b) kertészeti faiskolai anyaggal (suháng) történõ telepítés esetén: telepítés után: 10 év c) többször iskolázott faiskolai anyaggal történõ telepítés esetén telepítés után: 8 év A védõfásítást fásítási terv alapján kell telepíteni. A széleket cserjesávval kell lezárni. A fenti értékhatárok 3 évvel csökkenthetõk, ha méretezett hanggátlófal épül. (5) A tervezett szabályozási szélességekbe beálló épületek állagmegóvása - az általános szabályok szerint szükséges - de átalakítása, korszerûsítése, emeletráépítése, azaz új építés esetén a szabályozásba beálló épületet, épületrészt el kell bontani. (6) Új beépítésû területeken építési engedély akkor adható, ha az érintett tömb körül az utak, közmûvek, zöldfelületek használatba vételi engedélyt kaptak. (7) Új beépítésû területeken építési engedély, használatba vételi engedély akkor adható, ha az érintett tömb körül az utak, közmûvek, zöldfelületek építési engedélyt illetve használatba vételi engedélyt kaptak. 3

4 (8) Újonnan épülõ épület homlokzatán homlokzati égéstermék kivezetés nem lehetséges. Meglévõ épületeknél a meglévõ égéstermék kivezetést a hatóság átmeneti ideig engedélyezheti. (8) Oldalhatáros beépítés esetében a már kialakult oldalhatárra kell az építési helyet képezni. Nem egyértelmû helyzetben az északi irányhoz közelebb esõ illetve a nyugati oldalra kell építési helyet képezni. Amennyiben saroktelek és oldalhatáros beépítés esetén a beépítendõ oldalhatár utcavonalra esik, ezt a homlokzatot is utcai homlokzatszerûen kell kialakítani, legalább 1m-es elõkerttel. (9) Az oldalhatárra való építés esetén nem kötelezõ csurgótávolságot tartani. (10) Igazgatási, egyházi, oktatási kulturális, egészségügyi, szociális, sport épület esetében a megengedett építménymagasság felett toronyjellegû épületrész építése engedélyezhetõ. (11) Az épülettel azonos méretû telken csak állagmegóvás, tetõtérbeépítés, tetõráépítés végezhetõ, építés, bõvítés, korszerûsítés esetén a szabályos telket ki kell alakítani. (12) a) Kertvárosias lakóterületen 800m2-nél kisebb telken legfeljebb egy lakás, legalább 800m2-es, de 1500m2-nél kisebb telken legfeljebb két lakás, legalább 1500m2-es telken legfeljebb hatlakásos épület építhetõ, de legalább 400m2 telekterületnek kell jutnia egy lakásra. b) Kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb két épület építhetõ, kivéve a 800m2-nél kisebb telkeket, ahol legfeljebb egy épület építhetõ, kivéve az Lke-8, Lke-9 (társasházas) építési övezeteket, ahol nincs korlátozva az épületek száma. (13) Geometriai szükségszerûségbõl az elõírt méretektõl 5% eltérés engedélyezhetõ. (14) Lakóterületen tetõfedésre csak kiselemes- és hagyományos fémlemezfedés használható. (15) Fém és mûanyag homlokzatképzés nem használható kivéve a nyílászárók szerkezetét, kivéve a gazdasági építési övezetekben alkalmazott szerkezeteket. (16) Általában az épített kerítés 60%-ban áttörten készülhet max. 50cm magas lábazattal. Tömör kerítést az 50 cm-es lábazat fölött is fából ki lehet alakítani. (17) a) Egy-egy tervezési szakaszon belül utak, közmûvek építésére, zöldfelületek kialakítására csak egyszerre lehet engedélyt kérni, kiadni, használatba vételi engedélyt adni. A SZT-en egy-egy tervezési szakaszt képeznek az egyes tömbök és a Közparknak (Zkp-1, Zkp-2) jelölt, vízfolyást kísérõ zöldfelületek Úrhiadai úttól délre illetve északra esõ szakaszai. b) A meglévõ úthálózaton belüli új fejlesztésû területeken az utak, közmûvek, zöldfelületek engedélyezési tervét legfeljebb öt részre bontottan: az Úrhidai úttól északra esõ volt Antenna terület, az Úrhidai úttól délre esõ volt Antenna terület belterületi része, az Úrhidai úttól délre esõ volt Antenna terület külterületi része, a volt zártkertek és a volt Ikarus terület egységeire bontva lehet elkészíteni. (18) Kertvárosias lakóterületen a 9.5m szabályozási szélességû utcák esetén a fõfunkción kívül elhelyezhetõ egyéb funkciók alapterülete legfeljebb a beépítettség 25%-t foglalhatja el. (19) Elõkert mélysége új beépítésû területeken min. 5m vagy a tervlapon jelölt méret, már beépített területen a kialakult utcaképhez kell illeszkedni, illetve az új épület beépítési vonala attól 1m-t eltérhet. (20) Telekalakítás esetén a kialakítható minimális telekszélesség 18m. (21) Építési engedélyezési tervnek kötelezõ tartozéka a talajmechanikai szakvélemény. Kivétel: kerítés, kerti építmény, legfeljebb egy gk. számára készülõ tároló. Pince, 4

5 terepszint alatti építmény csak akkor építhetõ, ha a talajmechanikai szakvélemény igazolja a felszín alatti vízmozgás, -háztartás zavartalanságát. (22) 10 és 12 méteres telekszélesség között zártsorú vagy ikres beépítés engedélyezhetõ. 10 méternél keskenyebb telek nem építhetõ be. (23)Vízfolyástól, tározótól 100 méteres távolságon belül fekvõ építmény legalsó szintjének padlóvonala nem lehet a vízfolyás, tározó fenékszintjénél mélyebben. A 25, 26-os tömbökben pince nem építhetõ. (24)Garázssor mely csak a SZT-en jelölt építési helyen épülhet elvi építési engedély köteles. (25) A maximális beépítési mélység 45m, kivéve, ha azt a Szabályozási Terv másképp jelöli. (26) A Lugosi árok és a Marosvíz teljes vízgyûjtõ területére a befogadóig akár részletekben - készített vízrendezési terv engedélyezése nélkül az új beépítésû érintett területeken (volt Antenna telep Lugosi árok, volt Ikarus sportpálya Marosvíz) építési engedélyt, az árkok kiépítése nélkül használatba vételi engedélyt kiadni nem lehet. Lke-1 kertvárosias lakóterület 7. (1)Területi határok: 6 tömb: 6198/88 (út) 6198/92 (út) - Balatoni út Borszéki u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Oldalhatáros Tetõgerinc utcával párhuzamos Maximális tetõhajlásszög 45 O (5) Lakófunkció csak a Borszéki utcában telepíthetõ. Lke-2 kertvárosias lakóterület 8. 7 tömb: Székely u. Borszéki u. Balatoni út Gyimesi u. Temesvári u. 8 tömb: Gyimesi u. Balatoni út Temesvári u. 9 tömb: Székely u. Temesvári u. Aradi u. 10 tömb: Aradi u. Temesvári u. Enyedi u. Balatoni út 11 tömb: Székely u. Aradi u hrsz.(árok) 12 tömb: Aradi u hrsz.(árok) 13 tömb: Aradi u. Enyedi u. Tordai u. Balatoni út 16 tömb: Székely u. 6460/48 (út) 6460/2 (út) 6402 hrsz.(árok) Nagyszebeni u. 18 tömb: Tordai u. Dévai u. Nagyváradi u. Nagyszebeni u. 6460/48 (út) 6460/2 (út) 19 tömb: Tordai u. Nagyváradi u. Dévai u. 5

6 20 tömb: Székely u. Nagyszebeni u. 6545/1 hrsz hrsz. Brassói u. Nagybányai u. 21 tömb: Nagyszebeni u. Nagyváradi u. Brassói u hrsz 6545/1 hrsz. 22 tömb: Nagyváradi u. Balatoni út Brassói u. 25 tömb: Székely u. Nagybányai u. Torockó u. 26 tömb: Székely u. Brassói u. Nagybányai u. Torockó u. 27 tömb: Székely u. Brassói u. Zilahi u. 28 tömb: Zilahi u. Brassói u. Besztercei u. Lugosi u. 30 tömb: Besztercei u. Brassói u. Úrhidai út Lugosi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 4,5m Oldalhatáros Maximális tetõhajlásszög 45 O (5) Nagyszebeni u. É-i oldalán Székely u. és Tordai u. között csak utcával párhuzamos tetõgerinc építhetõ. Lke-3 kertvárosias lakóterület 9. 1,2,3 tömbök: Borszéki u. Szalontai/Székely u. veszprémi vasút 38,39,40 tömb: Székely u. Zágoni út Kovásznai út Meggyesi út 31,33 tömb: Székely u. Zágoni út Lugosi u. Baróti u. 32,34 tömb: Baróti u. Lugosi u. Kovásznai út Zágoni út 42,43, tömb: Székely u. Meggyesi út Kovásznai út Szatmári út Királyerdei út Vízaknai út 45 tömb: Királyerdei út Szatmári út Kovásznai út Vízaknai út 48,51 tömb: Székely u. Vízaknai u. Szörényi út hrsz. - Orsovai út 49,50 tömb: Szörényi út - Vízaknai út - Úrhidai út 52 tömb:12750 hrsz. Szörényi út 53 tömb:12750 hrsz. Szörényi út Úrhidai út Orsovai út 54,55,58 tömb: Úrhidai út Oravicai út - Mezei út 56,57,59,60 tömb: Úrhidai út Temesi u. Oravicai u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 4,5m Legkisebb telekszélesség a 40 tömbben 25m Oldalhatáros jelû tömbökben ikres beépítés is alkalmazható 6

7 Lke-4 kertvárosias lakóterület tömb: Temesvári u. Aradi u. Enyedi u. Balatoni út 13 tömb: Aradi u. Enyedi u. Tordai u. Balatoni út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Hézagosan zártsorú - oldalhatáros Lke-5 kertvárosias lakóterület ,33 tömb: Székely u. Zágoni út Lugosi utca Baróti u. 32,34,35 tömb: Baróti u. Lugosi utca Kovásznai út 6869/1 hrsz. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 20% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Szabadonálló Lke-6 kertvárosias lakóterület tömb: Tasnádi u. Zsombolyai u. Nagykárolyi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Oldalhatáros Lke-7 kertvárosias lakóterület 13. 7

8 69 tömb:tasnádi u. Nagykárolyi u hrsz.(út) 12987/1 hrsz.- Zsombolyai u 72 tömb: Korondi u. Zsombolyai u. Zalatnai u. Nagykárolyi u. 73 tömb: Nagykárolyi u. Zsombolyai u hrsz.(út) - Zalatnai u. 74 tömb: hrsz.(út) - Zsombolyai u. Zalatnai u. 75 tömb: Zsombolyai u hrsz.(út) Vásárhelyi u. Zalatnai u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 20% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 4,5m Hézagosan zártsorú oldalhatáros Lke-8 kertvárosias lakóterület tömb: Vízaknai út Kovásznai út 6869/1 hrsz tömbök: 6869/1 hrsz-bõl tömbök: 6876 hrsz.-bõl 121 tömb: 20509/2 hrsz.-bõl 123 tömb: Oravicai út 20509/117 (út) 0508 (út) 20509/88 (út) 124 tömb: Oravicai út 20509/88 (út) 0508 (út) 20509/59 (út) 125 tömb: Oravicai út 20509/59 (út) 0508 (út) 20509/30 (út) (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) bek. és (3) bek. 1,2 szerint, de az egy lakásra jutó telekhányad legalább 400 m2 legyen (távközlési telephely fennmaradhat, felújítható, bõvíthetõ) Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 5,0m szabadon álló Lke-9 kertvárosias lakóterület tömb: 6874 hrsz-bõl 120 tömb: 6874 hrsz-bõl és 6873/3 hrsz-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) bek. és (3) bek. 1,2,3 szerint, (távközlési telephely fennmaradhat, felújítható, bõvíthetõ) 8

9 Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 25% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 7,0m szabadon álló Lk-1 kisvárosias lakóterület tömb: Lugosi u. Úrhidai út 6869/1 hrsz mellett Lk-1 terület hatálya alá tartozó telkek: 6869/5,6,7 hrsz (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 12. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 20% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Szabadon álló Tetõgerinc utcával párhuzamos Lk-2 kisvárosias lakóterület tömb: Tasnádi u. 63 tömb: Tasnádi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 12 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 600 m2 Legnagyobb beépítettség: 35% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Zártsorú (5) A tömbökben építési szándék esetében elvi építési engedélyezési terv készítendõ Lk-3 kisvárosias lakóterület tömb: Zsombolyai u /22 hrsz 68 tömb: Zsombolyai u. Nagykárolyi u. Tasnádi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 12 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 600 m2 9

10 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 7,5m Zártsorú Tetõgerinc utcával párhuzamos A vízgazdálkodási terület felé csak zöldkerítés létesíthetõ (5) A tömbökben építési szándék esetében elvi építési engedélyezési terv készítendõ Ln1 nagyvárosias lakóterület tömb: vasút Rádió u. Balatoni út 61,64 tömb: Rádió u. vasút Tasnádi u. Balatoni út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 11. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: kialakult Legnagyobb beépítettség: kialakult Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: nincs Legnagyobb építménymagasság: 12,5m Szabadonálló (5) A szabályozási terv javasolja a városkép javítása céljából a lakásszám növelése nélkül a lakóépületeket beépíthetõ magastetõvel ellátni. Ln2 nagyvárosias lakóterület 19/a. 65 tömb: garázstömb (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: sorgarázs Legnagyobb beépítettség: kialakult, új építés esetén: 80% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: nem engedélyezhetõ Legkisebb zöldfelület: kialakult, új építés esetén: 10% Legkisebb/legnagyobb építménymagasság: kialakult szerint (4) Beépítési mód: Zártsorú (5) Tömbönként egységes tetõformát, ajtóformát, tartószerkezetet kell alkalmazni. Magastetõ a meglévõ épületekre és az új garázssorokra is építhetõ, de egy tömbben csak egyszerre valósítható meg. A magastetõ hajlásszöge 20 fok lehet és tetõfedésre csak cserép használható. (6) Telekalakítás csak egy garázstömbre egyszerre végezhetõ. Garázsonként egy-egy telekre bontás csak használatbavételi engedély után kezdeményezhetõ. (7) Építési engedély garázssoronként csak egyszerre kérvényezhetõ, építés csak egyszerre folytatható, használatbavételi engedély csak egyszerre adható ki. Vt-1 Településközpont vegyes terület

11 120 tömb: Úrhidai út mellett, 6873/3 hrsz.-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: OTÉK 16. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: m2 Legnagyobb beépítettség: 10% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 20% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Szabadonálló Vt-2 Településközpont vegyes terület tömbök: Úrhidai út mellett, 6869/1 hrsz.-bõl tömbök: Úrhidai út mellett, 6876 hrsz.-bõl kialakítva 116 tömb: Úrhidai út mellett, 6874 hrsz.-bõl 120 tömb: Úrhidai út mellett, 6873/3 hrsz.-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: OTÉK 16. (2) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 50% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 15% Legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 9,5/12,5m Szabadonálló Vt-3 Településközpont vegyes terület 21/a. 109, 114 tömbök: Úrhidai út mellett (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: áruház, szolgáltatóház Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 15% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Szabadonálló Vk-1 Központi vegyes terület 11

12 tömb: Balatoni út, Székesfehérvár-Nagykanizsai vasút, garázssor (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 17. (2)-(4) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 3000m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 30% A védendõ zöldfelületek megõrzésérõl, felújításáról gondoskodni kell az építési engedélyezési tervhez csatolt kertészeti terv alapján. Legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 4,5m/12,5m Szabadon álló (5) A parkolót közforgalom számára nyitottan kell kialakítani, a délre esõ sportterület irányába az átjárást biztosítani kell. (6) Az építési engedélyezési terv része a kertészeti terv és a dendrológiai szakvélemény, mely kijelöli a védendõ facsoportokat és a zöldfelületek rehabilitációját meghatározza. Gksz-1 Kereskedelmi szolgáltató terület ,64 tömb: Rádió u. vasút Tasnádi u. Balatoni út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 2000 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 7,5m Legkisebb telekszélesség: 25m Elõkert min. 5m Szabadonálló Gksz-2 Kereskedelmi szolgáltató terület ,15 tömb: Balatoni út (Szilvamag) (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: kialakult Legnagyobb beépítettség: 60% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 20% Legnagyobb építménymagasság: 3,5m Zártsorú Gksz-3 Kereskedelmi szolgáltató terület (volt Antenna terület) 12

13 tömb: Balatoni út 6873/2 hrsz.(út) Úrhidai út a Gksz-3 területhez tartozó helyrajzi számok: 6872, 6873/1 120 tömb: Úrhidai út Balatoni út 6873/2 (út), 6875 (árok) 121 tömb: Balatoni út mellett, 6876 hrsz.-bõl 122 tömb: Balatoni út és 20509/117 (út) mellett, a 6876 és 20509/2 hrsz.- bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 2000 m2 Legnagyobb beépítettség: 50% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 20% Legnagyobb építménymagasság: 7,5 illetve 9,5m Elõkert min. 5m Szabadon álló Gksz-4 Kereskedelmi szolgáltató terület tömb: Tasnádi u. Zsombolyai u. - Korondi u. Zalatnai u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 900 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 30% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Elõkert min. Korondi utcában 5m Tasnádi utcában 0m Oldalhatáron álló (5) A Korondi utcában csak lakófunkció telepíthetõ 25m beépítési mélységgel (6) A Tasnádi utcában csak gazdasági funkció telepíthetõ 30m beépítési mélységgel Gksz-5 Kereskedelmi szolgáltató terület 26/a. 101 tömb: Kovásznai út, Vizaknai út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (1) (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 30% Legnagyobb építménymagasság: 7,5m Elõkert: min 5m 13

14 Szabadonon álló Gksz-* Kereskedelmi szolgáltató terület tömb:balatoni út hrsz.(tasnádi utca) 76 tömb: Balatoni út Tasnádi utca Zalatnai utca (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Legkisebb épületméret: 300m2 Ikresen csatlakozó épületek (5) Kétlépcsõs engedélyezési eljárást kell folytatni. Elõször elvi építési engedélyt kell kérni a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 4. -a alapján. Az elvi építési engedélyt a Települési Fõépítésszel véleményeztetni kell. (6) Az engedélyeket az összes épületre és az egész területre csak egyszerre lehet kérni és megadni. A kivitelezés ugyancsak csak egyszerre történhet. Khk-1 Hírközlési különleges terület tömb: 20509/2 hrsz.-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: elektronikus híközlésii átjátszó torony és mûszaki építményei. Kialakítható legkisebb telekterület: m2 Legnagyobb beépítettség: 5% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 20% Legkisebb zöldfelület: 70% Szabadonálló Legnagyobb építménymagasság: KSp-1 Sportcélúkülönleges terület 28/a. nincs korlátozás 23 tömb (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: sportolás, vendéglátás építményei Kialakítható legkisebb telekterület: 5000 m2 Legnagyobb beépítettség: 10% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 20% Legkisebb zöldfelület: 20% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Szabadonálló Közlekedési területek

15 (1) Területi hatálya: A területet érintõ fõutak: Balatoni út /7 sz. fõút/ Úrhidai út /7201 sz. út/ Gyûjtõúthálózat elemei: Besztercei u. Borszéki u. Brassói u. /Nagyváradi u. és Besztercei u. között/ Kovásznai u. Lugosi u. Mezei út Nagyváradi u. Orsovai út Rádió u. Sóstó - Újtelep 7. sz. fõúttal párhuzamos útja Székely u. Vízaknai út A terület úthálózatának további elemei: a korlátozott sebességû lakóutcák, ahol a megengedett max. sebesség 30km/h, a SZT-en lehetõségként jelölt tömbfeltáró magán- vagy közutak, amelyek végleges kialakítása az elvi telekalakítási engedélyezési eljárás során történik. (2) A közutak alábbiakban felsorolt szabályozási szélességein belül a tömegközlekedés és közúti közlekedés részére kiemelt, vagy döntött járdaszegéllyel ellátott útburkolatot kell biztosítani: 22-35m Balatoni út /kiépített kerékpárúttal/ 22m 6873/2 hrsz. B utca Kovásznai Sport u. Újkovásznai út Úrhidai út Úrhidai összekötõ út Székely utca, Nagybányai köz becsatlakozásához esõ szakasza Úrhidai út Mezei út autópálya melletti szakasza Temesi u. meglévõ és új szaksza Zalatnai u és hrsz.-ú szakasza 12-22m Vízaknai út 18m Szilvia utca 16m Lugosi u. Mezei út meglévõ szakasza Orsovai út V1 jelû út V2 jelû út V3 jelû út Zalatnai utca vasút melletti szakasza 12m A jelû utca Z1 jelû utca Z3 jelû utca Z4 jelû utca Z6 jelû utcabesztercei u. Borszéki út ( Demkó-hegyi szakasza) 15

16 Királyerdõi utca Medgyesi köz Medgyesi út Nagybányai u. Nagyszebeni u. Nagyváradi u. /gyûjtõút/ Oravicai u. Tordai u. Zágoni út 10-12m Aradi utca Szalontai utca 9.5m Z2 jelû utca Z5 jelû utca Borszéki utca vasúttól északra esõ szakasza Borszéki köz Brassói u. Dévai u. Királyerdei köz Kovásznai köz Orsovai köz Szatmári u. Szörényi u. Temesvári utca Vízaknai út zsákutcás szakasza Zilahi u m Temesvári köz 6m Szörényi köz Szörényi út csatlakozása Változatlan szabályozási szélesség: út, út, Borszéki utca vasúttól délre esõ szakasza Nagybányai köz Gyimesi utca Tasnádi utca Korondi utca Nagykárolyi utca Zsombolyai utca Rádió utca Szörényi utca (3) A közlekedési területen elhelyezhetõ a közlekedést kiszolgáló létesítmények OTÉK 26. (1) (3) bekezdésében felsoroltak szerint (4) Bármely új létesítmény építése csak pozitív parkolómérleg esetén lehetséges. (5) Közösségi létesítmények építése esetén a bejárat közelében - a mozgásukban korlátozottak részére parkolóhelyet kell kialakítani az OTÉK 42. (3) bek. értelmében, - kerékpártároló helyet kell biztosítani (6) A nagy befogadóképességû parkolókban 4 gépkocsinként nagy lombkoronát növelõ, környezettûrõ fa telepítendõ. (7) A területet érintõ vasútvonalak: nagykanizsai MÁV vonal veszprémi MÁV vonal, amely bõvítését az É-i oldalon második vágány építésével tervezik (8) A vasútvonal szélsõ vágányától számított 50m-en belül építmény csak külön jogszabályokban elõírt feltételek szerint helyezhetõ el. (9) A Székely utca vasúttal párhuzamos szakaszán biztosítani kell: - a vasút mechanikai védelmét, - a zavaró fények kiszûrését, 16

17 - az elsodrási határt (10) A veszprémi vasútvonal Demkó - hegy melletti területének szabályozási vonala a szabályozási terv szerint módosul (11) A Nagybányai - Szalontai utcák összekötésénél és a Borszéki utcában lévõ szintbeli vasúti keresztezõdések a vonatkozó biztonsági elõírások figyelembevételével építendõk át. Új vasúti aluljáró létesítendõ a nagykanizsai vasútvonalon át a Rádió u-i lakóteleptõl É- ra. (12) A tervezett úthálózat tervezési paraméterei fõut (Balatoni út) útkategória: települési I. rendû fõút tervezési osztálya: B.III. b. B. szabályozási szélesség: 40 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 60 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,50 m biztonsági sáv 0,50 m gyûjtõút (Úrhidai út) útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.V. c. B szabályozási szélesség: 22 m ( ill. kialakult) forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 50 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,00 m biztonsági sáv 0,25 m gyûjtõutak (Temesi utca, Vízaknai utca, Kovásznai utca, Lugosi utca, és a Balatoni úttal párhuzamos új gyûjtõút és annak kicsatlakozása a Balatoni útra) útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.V. d. B szabályozási szélesség: 22 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 50 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,00 m biztonsági sáv 0,25 m kiszolgáló utak útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.VI. d. B szabályozási szélesség: 16 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 50 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,00 m biztonsági sáv 0,25 m kiszolgáló utak útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.VI. d. C szabályozási szélesség: 12 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 30 km/ó forgalmi sáv szél. min. 2,75 m a terven 3,00 m 17

18 biztonsági sáv 0 m Közmûterületek 30. (1) A közüzemi hálózatok, így a - vízellátás - szennyvízelvezetés - csapadékvíz elvezetés - földgázellátás - elektronikus hírközlés létesítményeit közterületen az MSZ 7487/2 ajánlott elõírásai szerint kell megépíteni. (2) A közmû és egyéb vezetékeket nyomvonalának kijelölésekor épületektõl az alábbi védõtávolságokat kell biztosítani: Vízvezeték védõtávolsága épülettõl: 300 mm átmérõig 3,0 m Csatorna védõtávolsága épülettõl: gravitációs csatornánál 3,0 m Elektromos kábel védõtávolsága épülettõl: 0,5 m 20kV-os légvezeték szélsõ szálától mért 5.0 m Gázvezeték védõtávolságai az MSZ 7048 sz. szabvány alapján: Nyomásfokozat I. kategóriájú épülettõl II. kategóriájú épülettõl Üreges, túlnyomás nélküli mûtárgytól Kisnyomás 3m 2m 1m Nagyközépnyomás 7m 5m 2m Az energiaközmûvek hálózati és szabályozási létesítményeinél a vonatkozó rendeletekben rögzített biztonsági övezetek létesítésérõl gondoskodni kell. Az üzemvitel zavartalansága érdekében a biztonsági övezeten belül a rendeletben elõírt tilalmakat és korlátozásokat érvényesíteni kell. (3) A területen bármely új építmény csak a kiszolgáló közmûvek megépítése után helyezhetõ el. (4) A kialakítandó új helyrajzi számmal rendelkezõ telkeket önálló közmûbekötéssel kell ellátni. (5) Az ivóvíz hálózatot körvezetékként kell kialakítani, a külsõ tüzivíz vételezés céljára 100 m tömlõvezetési hossz figyelembevételével föld feletti tûzcsapokat kell telepíteni. (6) A csatornába vezetett szennyvíz minõsége nem haladhatja meg a 204/2001 Korm. sz. rendelkezés területi határértékeit. (7) A határérték betartása érdekében a technológiai szennyvíz és csapadékvíz kibocsátásakor-amennyiben szükséges- ingatlanon belül elõkezelõt kell létesíteni. (8) A szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethetõ. Beépítésre szánt területen a 203/2001 Korm-sz. rendelet minõségi elõírásainak megfelelõ csapadékvizet zárt csatornába kell elvezetni. (9) A felszíni vízelvezetési rendszer rendszeres karbantartása a tulajdonosok kötelessége. (10) A szennyvízcsatorna megépítéséig saját ingatlanon zárt szennyvíztározó ideiglenes jelleggel elhelyezhetõ, de a csatorna kiépítését követõen az érintett fogyasztók kötelezhetõk a csatornára való rákötésre. 18

19 (11) Az új építésû villamos energia ellátást és közvilágítást lehetõség szerint földkábel alkalmazásával kell biztosítani. (12) Az elektronikus hírközlési hálózat ellátó vezetékeit lehetõség szerint térszín alatt kell kiépíteni. Zöldterület közpark építési lehetõséggel Zkp-1 31/a. (1) Területi hatály: 16425/2 hrsz, 6200/1 és 6200/2 hrsz telkek alakításából, 6398/2 hrsz. telekbõl szabályozva, 6879/128 hrsz, valamint minden Zkp-1 jellel jelölt övezet (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 27. (4) bekezdésében felsoroltak szerint. (3) Legnagyobb beépítettség: 2% szabadonálló létesítmény, természetes anyagokból (5) Legnagyobb építménymagasság: 5,5 m Zöldterület közpark építési lehetõség nélkül Zkp-2 31/b. (1) Területi hatály: Minden Zkp-2 jellel jelölt övezet (2) A területen csak az ismeretterjesztéshez szükséges építmények helyezhetõk el. Zöldterület lakótelepi közpark közlekedési területtel Zkp-3 31/c. (1) Területi hatály: Minden Zkp-3 jellel jelölt övezet (2) A területen az építési helyen a helyi lakosság ellátását szolgáló létesítmény elhelyezhetõ 4,5 méteres építménymagassággal. (3) A területen közlekedési létesítmények elhelyezhetõk. Erdõterület 32. (1) Területi hatálya: 31,33 tömb: 12573/6, 12574/3, 12574/5, 12575/1 32,34 tömb: 12580/30 38,39,40 tömb: 12587/5, 12593/6 42,43 tömb: 12600/1, 12602, 12617, 12628, 44 tömb: tömb: tömb: 20509/ 89,90,91,114,115, tömb: 20509/ 71,72,73,85,86,87, 125 tömb: 20509/ 36,37,38,39,40,41,42,55,56,57, tömb: 20509/ 15,16,17,18,19 (2) Az erdõk besorolása: véderdõ. A területen az OTÉK 28. (2) bekezdés elõírásai érvényesek 19

20 Mezõgazdasági terület M 33. (1) Területi hatálya: 4,5 tömb: Balatoni út Veszprémi vasút 6198/88 (út) 6198/92 (út) 16 tömb: Székely u. 6460/46 (út) 6460/2 (út) 6402 hrsz(árok) Nagyszebeni u. 18 tömb: Tordai u. Dévai u. Nagyváradi u. Nagyszebeni u. 6460/46. (út) 6460/2. (út) (2) A terület mûvelési ága: rét, mocsár (3) A területen épület nem helyezhetõ el. (4) Az allergén növények elszaporodását a tulajdonosnak meg kell akadályoznia. Egyéb terület V 34. (1) Területi hatálya: 6402 hrsz., 12574/4 hrsz., 12580/23 hrsz., 12881/7 hrsz.,6875 hrsz. (2) A területen csak vízkárelhárítás célját szolgáló építmény helyezhetõ el. (3) 6880 hrsz-ú ingatlan vízbeszerzési védett terület Zöldfelületi rendszer 35. a) Közterületen, építési területen (1) A tervezési területen, ahol azt a szabályozási szélesség és a közmûvek elhelyezése megengedi, biztosítani kell az utak melletti fasor kialakítását, a közlekedésre igénybe nem vett közterületek fásítását. Különös figyelmet kell fordítani az újonnan beépített területek fásítására. A fásításhoz honos fajokat vagy gyümölcsfákat kell használni. Légvezeték alatt csak olyan alacsony növésû fák ültethetõk, melyek kifejlett állapotban sem érik el a légvezeték magasságát. Ahol fasor nem alakítható ki, sövénnyel kell kiváltani. (2) A fák kivágása és csonkolása közterületen csak engedéllyel történhet. A kivágott fák pótlásáról egy éven belül gondoskodni kell legalább kétszer iskolázott fával. (3) A meglévõ zöldterületek megtartásáról gondoskodni kell, illetve a kevés közcélú zöldfelülettel rendelkezõ tömbökben pótolni kell a hiányokat, növelni a felületet. (4) Kertvárosias lakóterület nagyméretû tömbjeiben az egyedi telkes lakókertek tömbbelsõbe esõ - szabályozási terven jelölt - hátsó részét kertként kell mûvelni. Ezen a területen - haszon- vagy díszkert egyaránt kialakítható, - épület, építmény nem helyezhetõ el. (5) Valamennyi lakótelken a telek beépítésére figyelembe vehetõ területének minden megkezdett 100 m2-e után 1 db honos nagy lombot növelõ fa ültetendõ (6) Új beépítésû területeken fakivágási engedélyt kell kérni a befásult területek kivágása elõtt 15 cm-nél nagyobb törzsátmérõjû fák esetén. A fakivágási engedélyben az Önkormányzat elõírja a fapótlás helyét. (7) Nagyvárosias lakóterület zöldfelületi rendszere csak engedélyezési terv szerint változtatható meg. (8) A közterületen a világítás, szemétgyûjtés, utcabútorok, egységes karakterérõl gondoskodni kell. (9) Az elõírtnál kisebb zöldfelületi arány létesítését kertépítészeti- zöldfelület -rendezési terv alapján lehet engedélyezni az OTÉK 25. -ban elõírtak figyelembevételével. (10) Az OTÉK által elõírt parkoló fásítást a már meglévõ parkolókban is biztosítani kell. 20

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület február 4-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. február 4-i ülésére Tárgy: Javaslat a Thegze L. u. Ottó F. u. Márki S. u. 6992 hrsz közterület által határolt terület szabályozási terve

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

32/2007. (XI. 12.) rendelete

32/2007. (XI. 12.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 32/2007. (XI. 12.) rendelete a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca Vágás utca Alsómalom utca Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról (a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.)

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.) 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET)

Részletesebben

A rendelet területi hatálya

A rendelet területi hatálya BUDAPEST FİVÁROS XIX.KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK a Budapest, XIX.ker. Kispest, Ady Endre út mentén a Rákóczi u. és a Kisfaludy u. közötti szakasz szabályozási tervérıl szóló 4/2002. (II.22.) sz. rendelettel

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben