- EGYSÉGES SZERKEZET -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- EGYSÉGES SZERKEZET -"

Átírás

1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE 6/2007. (II.19..) RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 19/2006. (VII.12.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS - MAROSHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVÉRÕL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - EGYSÉGES SZERKEZET - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése az évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a város 17/2004.(II.12.) sz. közgyûlési határozattal megállapított, és a 25/2007. (II.15.) sz. alatt módosított Településszerkezeti Tervében foglaltaknak megfelelõen a Székesfehérvár Megyei Jogú Város - Maroshegy szabályozási tervére (továbbiakban: SZT) és helyi építési szabályzatára (továbbiakban: HÉSZ) az alábbi rendeletet alkotja: Általános elõírások A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Maroshegy - Veszprémi vasút - Balatoni út - Sport utca - Nagykanizsai vasút - Déli határoló út - Balatoni út - 8-as út (elkerülõ) - Mezei utca - Orsovai utca - Székely utca által határolt területére. (2) A helyi építési szabályzat az SZ-1 jelû, februári dátumú, Székesfehérvár - Maroshegy Szabályozási Terve címû szabályozási tervlappal együtt érvényes. (3) A terv területén területet felhasználni, telket alakítani, bármely építési munkát végezni, út és egyéb közlekedési létesítményt, valamint bármilyen közmûvezetéket elhelyezni, helyreállítani, korszerûsíteni, bõvíteni és lebontani, terep és vízrendezési tevékenységet végezni, valamint ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet, valamint a rendelet mellékletét képezõ szabályozási terv, az ezekben nem szabályozott kérdésekben pedig az Étv. és az OTÉK, valamint a helyi önkormányzati rendeletek elõírásai szerint lehet. (4) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintõen minden természetes és jogi személyre nézve kötelezõ elõírásokat tartalmaz. A szabályozás kötelezõ elemei 2. (1) A Helyi Építési Szabályzat elõírásai és a Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) szabályozási elemei a (2) bekezdésében foglaltak kivételével kötelezõ érvényûek. (2) A szabályozási terv irányadó szabályozási elemei: irányadó telekhatár tömbbelsõ feltárások 1

2 (3) Az irányadó szabályozási elemek a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az ezektõl való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, illetve a szabályozási terv módosítása nélkül engedélyezhetõk. Az engedélyezési eljárás 3. (1) Az Antenna Hungária volt területén az építési engedélyezési tervhez mellékelni kell fémdetektoros talajvizsgálati jegyzõkönyvet. (2) Az új beépítésû területeken a felszíni csapadékvíz elvezetését a Lugosi árok jókarban tartásával a területfejlesztés elsõ ütemeként ki kell építeni a befogadóig terjedõen. (3) Az alábbiakban felsoroltaknál a tervezés során a tervezõnek a Települési Fõépítésszel egyeztetést kell tartani: - az Úrhidai és a Balatoni utak melletti ingatlanokon mindennemû telekalakítás és építés esetén, - 4 lakásnál nagyobb lakásszámú épület esetében, m2 nettó összalapterületet meghaladó épületek esetében, - kétlépcsõs engedélyezések esetében, - közterületi építési tevékenység esetében. A terv területének felhasználása Belterület külterület elválasztása 4. (1) Belterületbe vonás, és új utcanyitás feltétele, hogy a területen valamennyi infrastruktúra (vízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetés, igény esetén gázvezeték, elektromos hálózat, közvilágítás, szilárd burkolatú, útterv szerint kialakított út) megfelelõ kialakítását a terület tulajdonosa, tulajdonosai saját költségükön vállalják. A közhálózat kiépítéséhez az arra vonatkozó önkormányzati rendeletek szerint - hozzájárulást kell fizetni és a közhálózat kiépítése után arra haladéktalanul csatlakozni kell. Területfelhasználás 5. 1) Beépítésre szánt területek: a) Lakóterületek Kertvárosias lakóterület Lke-1, Lke-2, Lke-3, Lke-4, Lke-5, Lke-6, Lke-7, Lke-8, Lke-9 Kisvárosias lakóterület Lk-1, Lk-2, Lk-3 Nagyvárosias lakóterület Ln-1, Ln-2 b) Vegyes területek Településközpont vegyes Vt-1, Vt-2 Központi vegyes terület Vk-1 c) Gazdasági területek Kereskedelmi-, szolgáltató terület Gksz-1, Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4, Gksz-5, Gksz-* d) Különleges terület Hírközlési terület 2

3 Khk Sport terület Ksp-1 2) Beépítésre nem szánt területek a) Közlekedési és közmûelhelyezési területek Közutak, magánút b) Zöldterület Közpark Zkp-1, Zkp-2, Zkp-3 c) Erdõterület Ev (véderdõ) d) Mezõgazdasági terület M e) Egyéb terület V Nyílt árok Vízbeszerzési terület Általános elõírások 6. (1) A jogszabályban elõírt eseteken túl a tervezési területen elvi telekalakítási engedélyt kell kérni: a) a javasolt telekalakítástól eltérõ szándék esetén, b) beépítetlen területen az elõírt minimális telekszélességnél kisebb szélességû telkek esetén a telkek átosztására vonatkozóan, c) a SZT-ben telekalakítási terv kötelezettséggel terhelt területeken (tömbökben) (2) Telekalakítási engedélyezés a) A szabályozási tervlapon lehetõségként biztosított, új közterület létesítése, tömbfeltárás esetén, az egész tömbre kiterjedõen elvi telekalakítási engedélyezési eljárást kell folytatni. b) Új beépítésû területen, egy-egy területegységre, tömbre egyszerre kell az elvi telekalakítási engedélyezést folytatni, amennyiben a SZT a telekalakítási terv kötelezettségét jelzi. c) Új beépítésû területen a kialakításra kerülõ lakótelkekre végleges telekalakítási engedélye akkor adható, ha az érintett tömböt határoló közterületek (út, közmû, zöldfelület) engedélyezése megtörtént. d) Zöldterületek kialakítását az érintett tömbön belül az utak, közmûvek kiépítésével egyidõben kell elvégezni. (3) A végleges telekalakítás feltétele az elõírásoknak (beépítési százalék, építménymagasság, építési hely) meg nem felelõ épületek és építmények bontása. (4) A volt zártkerti területen építési engedély a véderdõ és beültetési kötelezettség területén ültetett faállomány korától függõen adható. (lásd a 3. számú függeléket) a) erdészeti módszerekkel történõ telepítés esetén: telepítés után: 12 év b) kertészeti faiskolai anyaggal (suháng) történõ telepítés esetén: telepítés után: 10 év c) többször iskolázott faiskolai anyaggal történõ telepítés esetén telepítés után: 8 év A védõfásítást fásítási terv alapján kell telepíteni. A széleket cserjesávval kell lezárni. A fenti értékhatárok 3 évvel csökkenthetõk, ha méretezett hanggátlófal épül. (5) A tervezett szabályozási szélességekbe beálló épületek állagmegóvása - az általános szabályok szerint szükséges - de átalakítása, korszerûsítése, emeletráépítése, azaz új építés esetén a szabályozásba beálló épületet, épületrészt el kell bontani. (6) Új beépítésû területeken építési engedély akkor adható, ha az érintett tömb körül az utak, közmûvek, zöldfelületek használatba vételi engedélyt kaptak. (7) Új beépítésû területeken építési engedély, használatba vételi engedély akkor adható, ha az érintett tömb körül az utak, közmûvek, zöldfelületek építési engedélyt illetve használatba vételi engedélyt kaptak. 3

4 (8) Újonnan épülõ épület homlokzatán homlokzati égéstermék kivezetés nem lehetséges. Meglévõ épületeknél a meglévõ égéstermék kivezetést a hatóság átmeneti ideig engedélyezheti. (8) Oldalhatáros beépítés esetében a már kialakult oldalhatárra kell az építési helyet képezni. Nem egyértelmû helyzetben az északi irányhoz közelebb esõ illetve a nyugati oldalra kell építési helyet képezni. Amennyiben saroktelek és oldalhatáros beépítés esetén a beépítendõ oldalhatár utcavonalra esik, ezt a homlokzatot is utcai homlokzatszerûen kell kialakítani, legalább 1m-es elõkerttel. (9) Az oldalhatárra való építés esetén nem kötelezõ csurgótávolságot tartani. (10) Igazgatási, egyházi, oktatási kulturális, egészségügyi, szociális, sport épület esetében a megengedett építménymagasság felett toronyjellegû épületrész építése engedélyezhetõ. (11) Az épülettel azonos méretû telken csak állagmegóvás, tetõtérbeépítés, tetõráépítés végezhetõ, építés, bõvítés, korszerûsítés esetén a szabályos telket ki kell alakítani. (12) a) Kertvárosias lakóterületen 800m2-nél kisebb telken legfeljebb egy lakás, legalább 800m2-es, de 1500m2-nél kisebb telken legfeljebb két lakás, legalább 1500m2-es telken legfeljebb hatlakásos épület építhetõ, de legalább 400m2 telekterületnek kell jutnia egy lakásra. b) Kertvárosias lakóterületen telkenként legfeljebb két épület építhetõ, kivéve a 800m2-nél kisebb telkeket, ahol legfeljebb egy épület építhetõ, kivéve az Lke-8, Lke-9 (társasházas) építési övezeteket, ahol nincs korlátozva az épületek száma. (13) Geometriai szükségszerûségbõl az elõírt méretektõl 5% eltérés engedélyezhetõ. (14) Lakóterületen tetõfedésre csak kiselemes- és hagyományos fémlemezfedés használható. (15) Fém és mûanyag homlokzatképzés nem használható kivéve a nyílászárók szerkezetét, kivéve a gazdasági építési övezetekben alkalmazott szerkezeteket. (16) Általában az épített kerítés 60%-ban áttörten készülhet max. 50cm magas lábazattal. Tömör kerítést az 50 cm-es lábazat fölött is fából ki lehet alakítani. (17) a) Egy-egy tervezési szakaszon belül utak, közmûvek építésére, zöldfelületek kialakítására csak egyszerre lehet engedélyt kérni, kiadni, használatba vételi engedélyt adni. A SZT-en egy-egy tervezési szakaszt képeznek az egyes tömbök és a Közparknak (Zkp-1, Zkp-2) jelölt, vízfolyást kísérõ zöldfelületek Úrhiadai úttól délre illetve északra esõ szakaszai. b) A meglévõ úthálózaton belüli új fejlesztésû területeken az utak, közmûvek, zöldfelületek engedélyezési tervét legfeljebb öt részre bontottan: az Úrhidai úttól északra esõ volt Antenna terület, az Úrhidai úttól délre esõ volt Antenna terület belterületi része, az Úrhidai úttól délre esõ volt Antenna terület külterületi része, a volt zártkertek és a volt Ikarus terület egységeire bontva lehet elkészíteni. (18) Kertvárosias lakóterületen a 9.5m szabályozási szélességû utcák esetén a fõfunkción kívül elhelyezhetõ egyéb funkciók alapterülete legfeljebb a beépítettség 25%-t foglalhatja el. (19) Elõkert mélysége új beépítésû területeken min. 5m vagy a tervlapon jelölt méret, már beépített területen a kialakult utcaképhez kell illeszkedni, illetve az új épület beépítési vonala attól 1m-t eltérhet. (20) Telekalakítás esetén a kialakítható minimális telekszélesség 18m. (21) Építési engedélyezési tervnek kötelezõ tartozéka a talajmechanikai szakvélemény. Kivétel: kerítés, kerti építmény, legfeljebb egy gk. számára készülõ tároló. Pince, 4

5 terepszint alatti építmény csak akkor építhetõ, ha a talajmechanikai szakvélemény igazolja a felszín alatti vízmozgás, -háztartás zavartalanságát. (22) 10 és 12 méteres telekszélesség között zártsorú vagy ikres beépítés engedélyezhetõ. 10 méternél keskenyebb telek nem építhetõ be. (23)Vízfolyástól, tározótól 100 méteres távolságon belül fekvõ építmény legalsó szintjének padlóvonala nem lehet a vízfolyás, tározó fenékszintjénél mélyebben. A 25, 26-os tömbökben pince nem építhetõ. (24)Garázssor mely csak a SZT-en jelölt építési helyen épülhet elvi építési engedély köteles. (25) A maximális beépítési mélység 45m, kivéve, ha azt a Szabályozási Terv másképp jelöli. (26) A Lugosi árok és a Marosvíz teljes vízgyûjtõ területére a befogadóig akár részletekben - készített vízrendezési terv engedélyezése nélkül az új beépítésû érintett területeken (volt Antenna telep Lugosi árok, volt Ikarus sportpálya Marosvíz) építési engedélyt, az árkok kiépítése nélkül használatba vételi engedélyt kiadni nem lehet. Lke-1 kertvárosias lakóterület 7. (1)Területi határok: 6 tömb: 6198/88 (út) 6198/92 (út) - Balatoni út Borszéki u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Oldalhatáros Tetõgerinc utcával párhuzamos Maximális tetõhajlásszög 45 O (5) Lakófunkció csak a Borszéki utcában telepíthetõ. Lke-2 kertvárosias lakóterület 8. 7 tömb: Székely u. Borszéki u. Balatoni út Gyimesi u. Temesvári u. 8 tömb: Gyimesi u. Balatoni út Temesvári u. 9 tömb: Székely u. Temesvári u. Aradi u. 10 tömb: Aradi u. Temesvári u. Enyedi u. Balatoni út 11 tömb: Székely u. Aradi u hrsz.(árok) 12 tömb: Aradi u hrsz.(árok) 13 tömb: Aradi u. Enyedi u. Tordai u. Balatoni út 16 tömb: Székely u. 6460/48 (út) 6460/2 (út) 6402 hrsz.(árok) Nagyszebeni u. 18 tömb: Tordai u. Dévai u. Nagyváradi u. Nagyszebeni u. 6460/48 (út) 6460/2 (út) 19 tömb: Tordai u. Nagyváradi u. Dévai u. 5

6 20 tömb: Székely u. Nagyszebeni u. 6545/1 hrsz hrsz. Brassói u. Nagybányai u. 21 tömb: Nagyszebeni u. Nagyváradi u. Brassói u hrsz 6545/1 hrsz. 22 tömb: Nagyváradi u. Balatoni út Brassói u. 25 tömb: Székely u. Nagybányai u. Torockó u. 26 tömb: Székely u. Brassói u. Nagybányai u. Torockó u. 27 tömb: Székely u. Brassói u. Zilahi u. 28 tömb: Zilahi u. Brassói u. Besztercei u. Lugosi u. 30 tömb: Besztercei u. Brassói u. Úrhidai út Lugosi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 4,5m Oldalhatáros Maximális tetõhajlásszög 45 O (5) Nagyszebeni u. É-i oldalán Székely u. és Tordai u. között csak utcával párhuzamos tetõgerinc építhetõ. Lke-3 kertvárosias lakóterület 9. 1,2,3 tömbök: Borszéki u. Szalontai/Székely u. veszprémi vasút 38,39,40 tömb: Székely u. Zágoni út Kovásznai út Meggyesi út 31,33 tömb: Székely u. Zágoni út Lugosi u. Baróti u. 32,34 tömb: Baróti u. Lugosi u. Kovásznai út Zágoni út 42,43, tömb: Székely u. Meggyesi út Kovásznai út Szatmári út Királyerdei út Vízaknai út 45 tömb: Királyerdei út Szatmári út Kovásznai út Vízaknai út 48,51 tömb: Székely u. Vízaknai u. Szörényi út hrsz. - Orsovai út 49,50 tömb: Szörényi út - Vízaknai út - Úrhidai út 52 tömb:12750 hrsz. Szörényi út 53 tömb:12750 hrsz. Szörényi út Úrhidai út Orsovai út 54,55,58 tömb: Úrhidai út Oravicai út - Mezei út 56,57,59,60 tömb: Úrhidai út Temesi u. Oravicai u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 4,5m Legkisebb telekszélesség a 40 tömbben 25m Oldalhatáros jelû tömbökben ikres beépítés is alkalmazható 6

7 Lke-4 kertvárosias lakóterület tömb: Temesvári u. Aradi u. Enyedi u. Balatoni út 13 tömb: Aradi u. Enyedi u. Tordai u. Balatoni út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Hézagosan zártsorú - oldalhatáros Lke-5 kertvárosias lakóterület ,33 tömb: Székely u. Zágoni út Lugosi utca Baróti u. 32,34,35 tömb: Baróti u. Lugosi utca Kovásznai út 6869/1 hrsz. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 20% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Szabadonálló Lke-6 kertvárosias lakóterület tömb: Tasnádi u. Zsombolyai u. Nagykárolyi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Oldalhatáros Lke-7 kertvárosias lakóterület 13. 7

8 69 tömb:tasnádi u. Nagykárolyi u hrsz.(út) 12987/1 hrsz.- Zsombolyai u 72 tömb: Korondi u. Zsombolyai u. Zalatnai u. Nagykárolyi u. 73 tömb: Nagykárolyi u. Zsombolyai u hrsz.(út) - Zalatnai u. 74 tömb: hrsz.(út) - Zsombolyai u. Zalatnai u. 75 tömb: Zsombolyai u hrsz.(út) Vásárhelyi u. Zalatnai u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 20% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 4,5m Hézagosan zártsorú oldalhatáros Lke-8 kertvárosias lakóterület tömb: Vízaknai út Kovásznai út 6869/1 hrsz tömbök: 6869/1 hrsz-bõl tömbök: 6876 hrsz.-bõl 121 tömb: 20509/2 hrsz.-bõl 123 tömb: Oravicai út 20509/117 (út) 0508 (út) 20509/88 (út) 124 tömb: Oravicai út 20509/88 (út) 0508 (út) 20509/59 (út) 125 tömb: Oravicai út 20509/59 (út) 0508 (út) 20509/30 (út) (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) bek. és (3) bek. 1,2 szerint, de az egy lakásra jutó telekhányad legalább 400 m2 legyen (távközlési telephely fennmaradhat, felújítható, bõvíthetõ) Kialakítható legkisebb telekterület: 800 m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 5,0m szabadon álló Lke-9 kertvárosias lakóterület tömb: 6874 hrsz-bõl 120 tömb: 6874 hrsz-bõl és 6873/3 hrsz-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 13. (2) bek. és (3) bek. 1,2,3 szerint, (távközlési telephely fennmaradhat, felújítható, bõvíthetõ) 8

9 Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 25% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 7,0m szabadon álló Lk-1 kisvárosias lakóterület tömb: Lugosi u. Úrhidai út 6869/1 hrsz mellett Lk-1 terület hatálya alá tartozó telkek: 6869/5,6,7 hrsz (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 12. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 20% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Szabadon álló Tetõgerinc utcával párhuzamos Lk-2 kisvárosias lakóterület tömb: Tasnádi u. 63 tömb: Tasnádi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 12 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 600 m2 Legnagyobb beépítettség: 35% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Zártsorú (5) A tömbökben építési szándék esetében elvi építési engedélyezési terv készítendõ Lk-3 kisvárosias lakóterület tömb: Zsombolyai u /22 hrsz 68 tömb: Zsombolyai u. Nagykárolyi u. Tasnádi u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 12 (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 600 m2 9

10 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 7,5m Zártsorú Tetõgerinc utcával párhuzamos A vízgazdálkodási terület felé csak zöldkerítés létesíthetõ (5) A tömbökben építési szándék esetében elvi építési engedélyezési terv készítendõ Ln1 nagyvárosias lakóterület tömb: vasút Rádió u. Balatoni út 61,64 tömb: Rádió u. vasút Tasnádi u. Balatoni út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 11. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: kialakult Legnagyobb beépítettség: kialakult Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: nincs Legnagyobb építménymagasság: 12,5m Szabadonálló (5) A szabályozási terv javasolja a városkép javítása céljából a lakásszám növelése nélkül a lakóépületeket beépíthetõ magastetõvel ellátni. Ln2 nagyvárosias lakóterület 19/a. 65 tömb: garázstömb (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: sorgarázs Legnagyobb beépítettség: kialakult, új építés esetén: 80% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: nem engedélyezhetõ Legkisebb zöldfelület: kialakult, új építés esetén: 10% Legkisebb/legnagyobb építménymagasság: kialakult szerint (4) Beépítési mód: Zártsorú (5) Tömbönként egységes tetõformát, ajtóformát, tartószerkezetet kell alkalmazni. Magastetõ a meglévõ épületekre és az új garázssorokra is építhetõ, de egy tömbben csak egyszerre valósítható meg. A magastetõ hajlásszöge 20 fok lehet és tetõfedésre csak cserép használható. (6) Telekalakítás csak egy garázstömbre egyszerre végezhetõ. Garázsonként egy-egy telekre bontás csak használatbavételi engedély után kezdeményezhetõ. (7) Építési engedély garázssoronként csak egyszerre kérvényezhetõ, építés csak egyszerre folytatható, használatbavételi engedély csak egyszerre adható ki. Vt-1 Településközpont vegyes terület

11 120 tömb: Úrhidai út mellett, 6873/3 hrsz.-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: OTÉK 16. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: m2 Legnagyobb beépítettség: 10% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 20% Legkisebb zöldfelület: 60% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Szabadonálló Vt-2 Településközpont vegyes terület tömbök: Úrhidai út mellett, 6869/1 hrsz.-bõl tömbök: Úrhidai út mellett, 6876 hrsz.-bõl kialakítva 116 tömb: Úrhidai út mellett, 6874 hrsz.-bõl 120 tömb: Úrhidai út mellett, 6873/3 hrsz.-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: OTÉK 16. (2) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 50% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 50% Legkisebb zöldfelület: 15% Legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 9,5/12,5m Szabadonálló Vt-3 Településközpont vegyes terület 21/a. 109, 114 tömbök: Úrhidai út mellett (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: áruház, szolgáltatóház Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 40% Legkisebb zöldfelület: 15% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Szabadonálló Vk-1 Központi vegyes terület 11

12 tömb: Balatoni út, Székesfehérvár-Nagykanizsai vasút, garázssor (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 17. (2)-(4) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 3000m2 Legnagyobb beépítettség: 30% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 30% A védendõ zöldfelületek megõrzésérõl, felújításáról gondoskodni kell az építési engedélyezési tervhez csatolt kertészeti terv alapján. Legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 4,5m/12,5m Szabadon álló (5) A parkolót közforgalom számára nyitottan kell kialakítani, a délre esõ sportterület irányába az átjárást biztosítani kell. (6) Az építési engedélyezési terv része a kertészeti terv és a dendrológiai szakvélemény, mely kijelöli a védendõ facsoportokat és a zöldfelületek rehabilitációját meghatározza. Gksz-1 Kereskedelmi szolgáltató terület ,64 tömb: Rádió u. vasút Tasnádi u. Balatoni út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 2000 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 50% Legnagyobb építménymagasság: 7,5m Legkisebb telekszélesség: 25m Elõkert min. 5m Szabadonálló Gksz-2 Kereskedelmi szolgáltató terület ,15 tömb: Balatoni út (Szilvamag) (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: kialakult Legnagyobb beépítettség: 60% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 20% Legnagyobb építménymagasság: 3,5m Zártsorú Gksz-3 Kereskedelmi szolgáltató terület (volt Antenna terület) 12

13 tömb: Balatoni út 6873/2 hrsz.(út) Úrhidai út a Gksz-3 területhez tartozó helyrajzi számok: 6872, 6873/1 120 tömb: Úrhidai út Balatoni út 6873/2 (út), 6875 (árok) 121 tömb: Balatoni út mellett, 6876 hrsz.-bõl 122 tömb: Balatoni út és 20509/117 (út) mellett, a 6876 és 20509/2 hrsz.- bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 2000 m2 Legnagyobb beépítettség: 50% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 20% Legnagyobb építménymagasság: 7,5 illetve 9,5m Elõkert min. 5m Szabadon álló Gksz-4 Kereskedelmi szolgáltató terület tömb: Tasnádi u. Zsombolyai u. - Korondi u. Zalatnai u. (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 900 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 30% Legnagyobb építménymagasság: 6,5m Elõkert min. Korondi utcában 5m Tasnádi utcában 0m Oldalhatáron álló (5) A Korondi utcában csak lakófunkció telepíthetõ 25m beépítési mélységgel (6) A Tasnádi utcában csak gazdasági funkció telepíthetõ 30m beépítési mélységgel Gksz-5 Kereskedelmi szolgáltató terület 26/a. 101 tömb: Kovásznai út, Vizaknai út (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (1) (2) (3) bekezdése szerint Kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m2 Legnagyobb beépítettség: 40% Legnagyobb beépítettség terepszínt alatt: pinceszint Legkisebb zöldfelület: 30% Legnagyobb építménymagasság: 7,5m Elõkert: min 5m 13

14 Szabadonon álló Gksz-* Kereskedelmi szolgáltató terület tömb:balatoni út hrsz.(tasnádi utca) 76 tömb: Balatoni út Tasnádi utca Zalatnai utca (2) A területen elhelyezhetõ funkciók OTÉK 19. (2) (3) bekezdése szerint Legkisebb épületméret: 300m2 Ikresen csatlakozó épületek (5) Kétlépcsõs engedélyezési eljárást kell folytatni. Elõször elvi építési engedélyt kell kérni a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 4. -a alapján. Az elvi építési engedélyt a Települési Fõépítésszel véleményeztetni kell. (6) Az engedélyeket az összes épületre és az egész területre csak egyszerre lehet kérni és megadni. A kivitelezés ugyancsak csak egyszerre történhet. Khk-1 Hírközlési különleges terület tömb: 20509/2 hrsz.-bõl (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: elektronikus híközlésii átjátszó torony és mûszaki építményei. Kialakítható legkisebb telekterület: m2 Legnagyobb beépítettség: 5% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 20% Legkisebb zöldfelület: 70% Szabadonálló Legnagyobb építménymagasság: KSp-1 Sportcélúkülönleges terület 28/a. nincs korlátozás 23 tömb (2) A területen elhelyezhetõ funkciók: sportolás, vendéglátás építményei Kialakítható legkisebb telekterület: 5000 m2 Legnagyobb beépítettség: 10% Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 20% Legkisebb zöldfelület: 20% Legnagyobb építménymagasság: 9,5m Szabadonálló Közlekedési területek

15 (1) Területi hatálya: A területet érintõ fõutak: Balatoni út /7 sz. fõút/ Úrhidai út /7201 sz. út/ Gyûjtõúthálózat elemei: Besztercei u. Borszéki u. Brassói u. /Nagyváradi u. és Besztercei u. között/ Kovásznai u. Lugosi u. Mezei út Nagyváradi u. Orsovai út Rádió u. Sóstó - Újtelep 7. sz. fõúttal párhuzamos útja Székely u. Vízaknai út A terület úthálózatának további elemei: a korlátozott sebességû lakóutcák, ahol a megengedett max. sebesség 30km/h, a SZT-en lehetõségként jelölt tömbfeltáró magán- vagy közutak, amelyek végleges kialakítása az elvi telekalakítási engedélyezési eljárás során történik. (2) A közutak alábbiakban felsorolt szabályozási szélességein belül a tömegközlekedés és közúti közlekedés részére kiemelt, vagy döntött járdaszegéllyel ellátott útburkolatot kell biztosítani: 22-35m Balatoni út /kiépített kerékpárúttal/ 22m 6873/2 hrsz. B utca Kovásznai Sport u. Újkovásznai út Úrhidai út Úrhidai összekötõ út Székely utca, Nagybányai köz becsatlakozásához esõ szakasza Úrhidai út Mezei út autópálya melletti szakasza Temesi u. meglévõ és új szaksza Zalatnai u és hrsz.-ú szakasza 12-22m Vízaknai út 18m Szilvia utca 16m Lugosi u. Mezei út meglévõ szakasza Orsovai út V1 jelû út V2 jelû út V3 jelû út Zalatnai utca vasút melletti szakasza 12m A jelû utca Z1 jelû utca Z3 jelû utca Z4 jelû utca Z6 jelû utcabesztercei u. Borszéki út ( Demkó-hegyi szakasza) 15

16 Királyerdõi utca Medgyesi köz Medgyesi út Nagybányai u. Nagyszebeni u. Nagyváradi u. /gyûjtõút/ Oravicai u. Tordai u. Zágoni út 10-12m Aradi utca Szalontai utca 9.5m Z2 jelû utca Z5 jelû utca Borszéki utca vasúttól északra esõ szakasza Borszéki köz Brassói u. Dévai u. Királyerdei köz Kovásznai köz Orsovai köz Szatmári u. Szörényi u. Temesvári utca Vízaknai út zsákutcás szakasza Zilahi u m Temesvári köz 6m Szörényi köz Szörényi út csatlakozása Változatlan szabályozási szélesség: út, út, Borszéki utca vasúttól délre esõ szakasza Nagybányai köz Gyimesi utca Tasnádi utca Korondi utca Nagykárolyi utca Zsombolyai utca Rádió utca Szörényi utca (3) A közlekedési területen elhelyezhetõ a közlekedést kiszolgáló létesítmények OTÉK 26. (1) (3) bekezdésében felsoroltak szerint (4) Bármely új létesítmény építése csak pozitív parkolómérleg esetén lehetséges. (5) Közösségi létesítmények építése esetén a bejárat közelében - a mozgásukban korlátozottak részére parkolóhelyet kell kialakítani az OTÉK 42. (3) bek. értelmében, - kerékpártároló helyet kell biztosítani (6) A nagy befogadóképességû parkolókban 4 gépkocsinként nagy lombkoronát növelõ, környezettûrõ fa telepítendõ. (7) A területet érintõ vasútvonalak: nagykanizsai MÁV vonal veszprémi MÁV vonal, amely bõvítését az É-i oldalon második vágány építésével tervezik (8) A vasútvonal szélsõ vágányától számított 50m-en belül építmény csak külön jogszabályokban elõírt feltételek szerint helyezhetõ el. (9) A Székely utca vasúttal párhuzamos szakaszán biztosítani kell: - a vasút mechanikai védelmét, - a zavaró fények kiszûrését, 16

17 - az elsodrási határt (10) A veszprémi vasútvonal Demkó - hegy melletti területének szabályozási vonala a szabályozási terv szerint módosul (11) A Nagybányai - Szalontai utcák összekötésénél és a Borszéki utcában lévõ szintbeli vasúti keresztezõdések a vonatkozó biztonsági elõírások figyelembevételével építendõk át. Új vasúti aluljáró létesítendõ a nagykanizsai vasútvonalon át a Rádió u-i lakóteleptõl É- ra. (12) A tervezett úthálózat tervezési paraméterei fõut (Balatoni út) útkategória: települési I. rendû fõút tervezési osztálya: B.III. b. B. szabályozási szélesség: 40 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 60 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,50 m biztonsági sáv 0,50 m gyûjtõút (Úrhidai út) útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.V. c. B szabályozási szélesség: 22 m ( ill. kialakult) forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 50 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,00 m biztonsági sáv 0,25 m gyûjtõutak (Temesi utca, Vízaknai utca, Kovásznai utca, Lugosi utca, és a Balatoni úttal párhuzamos új gyûjtõút és annak kicsatlakozása a Balatoni útra) útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.V. d. B szabályozási szélesség: 22 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 50 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,00 m biztonsági sáv 0,25 m kiszolgáló utak útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.VI. d. B szabályozási szélesség: 16 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 50 km/ó forgalmi sáv szélessége 3,00 m biztonsági sáv 0,25 m kiszolgáló utak útkategória: települési gyûjtõút tervezési osztálya: B.VI. d. C szabályozási szélesség: 12 m forgalmi sávok száma: 2*1 tervezési sebesség: 30 km/ó forgalmi sáv szél. min. 2,75 m a terven 3,00 m 17

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. 8/2005. (VI. 15.) rendelete. a helyi építési szabályzatról

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. 8/2005. (VI. 15.) rendelete. a helyi építési szabályzatról Biharnagybajom Község Önkormányzatának 8/2005. (VI. 15.) rendelete a helyi építési szabályzatról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (VI. 15.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei

I. Fejezet Általános előírások. 1. A rendelet hatálya. 2. A szabályozás kötelező elemei Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2004. (XII. 22.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetbe foglalt rendelet) 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.)

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 18/2014.

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben 2011 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2009. (VIII.13.) önkormányzati rendeletével

Részletesebben

Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete I.

Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete I. Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2006. (XII. 13.) RENDELETE egységes szerkezetben a 8/2009. (IX. 16.) rendelettel és a 11/2012. (V. 11.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2013. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel]

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS

TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS TERÜLETFEJLESZTÉSI, GAZDÁLKODÁSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BT TGT BT GYÖMRŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyva a 11/2008. (IV. 25.) számú Önk. Kt. rendelettel 1118 Budapest, Somlói út 5/b, II.4. Telefon/fax:

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2002-2013 Polgár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott 19/2006. (V. 02.), 36/2006.(X.31.), 28/2009.(IX.25.), az

Részletesebben

-SZOB VÁROS- SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

-SZOB VÁROS- SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT -SZOB VÁROS- SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. 1065 Budapest, Nagymező utca 25. T/F: 06 1 331 8494 e-mail: pomsart@axelero.hu 1 MEGRENDELŐ: Kóspallag község

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Városépítési Tanácsadó és Tervezo. H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958

Városépítési Tanácsadó és Tervezo. H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958 Városépítési Tanácsadó és Tervezo Iroda Korlátolt Felelosségu Társaság H-1075 Budapest, Madách tér 3-4., Tel.: (1) 413-0959, Tel./Fax: (1) 413-0958 TATABÁNYA, ÓVÁROS ÉS VII-ES TELEP TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Lk SZ/40 7,5/700/20 Szabadon álló. max. 40 max. 7,5 min. 700 min. 20. Oldalhatáron álló. max. 30 max. 5,0 min. 500 min. 50

Lk SZ/40 7,5/700/20 Szabadon álló. max. 40 max. 7,5 min. 700 min. 20. Oldalhatáron álló. max. 30 max. 5,0 min. 500 min. 50 T a r t a l o m j e g y z é k I. Általános előírások 1.. A rendelet hatálya és alkalmazása 2.. A szabályozás elemi 3.. Területfelhasználás II. III. IV. Beépítésre szánt területek részletes előírásai 4..

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Ö R K É N Y V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Ö R K É N Y V Á R O S ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 110/2007. (X. 18.) KT. HATÁROZATA A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ÖRKÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9/2007. (X. 18.) KT. RENDELETE

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Egységes szerkezetben / vastag betűs szöveg a módosítások / I. FEJEZET. Általános előírások 1..

BALATONBERÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Egységes szerkezetben / vastag betűs szöveg a módosítások / I. FEJEZET. Általános előírások 1.. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (VI.30.) rendelettel, 12/2005.(XII.22.) rendelettel, 9/2006.(VIII.31.) rendelettel, 10/2006.(IX.28.) rendelettel, 13/2007.(VI.01.) rendelettel

Részletesebben