Bizony, a Tisza. Zavaros a Tisza vize, nem tiszta. Tisza-szabályozások a században. A régi Tisza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizony, a Tisza. Zavaros a Tisza vize, nem tiszta. Tisza-szabályozások a 18 19. században. A régi Tisza"

Átírás

1 Zavaros a vize, nem tiszta -szabályozások a században Bizony, a ma is zavaros miként a fenti címben idézett népdal állítja. Nem csak akkor, amikor megárad és szõke lesz a vize, és nem csak akkor, amikor az áradó víz elemeli a hullámtérrõl a Kárpátalján és Romániában odahordott szemetet. Egymás után jönnek a sohasem látott magas árhullámok, amelyekbõl az egyik a Bereget úsztatja, a másik hetekig fenyegeti a mente falvait, városait. A gátak további magasítása helyett egyéb megoldásokat kellene találni. A hullámtereken óriási területeket foglalnak el az idegenbõl ideszármazott növények, mint a gyalogakác, az amerikai kõris és a zöld juhar. A régi, nagyra nõtt folyóparti füzeket a vadszõlõindák fojtogatják. Az eredeti folyó menti erdõtársulások helyét fokozatosan veszik át az ipari célból ültetett és támogatott nemes nyarasok. Eltûnõben a régi -parti táj, a ligetes ártér. A és mellékfolyóinak természetes halállománya néhány évtized alatt a töredékére csökkent. Pedig a mesés középkori tiszai halbõséget még a szabályozások után is megõrizte némileg a természetes állapotában meghagyott folyó. Sajnos, az elmúlt évtizedek ipari és agrárszennyezéséhez hozzájön még az orvhalászat is. Ma sem vagyunk tehát könnyebb helyzetben, mint két évszázada, amikor elõször veselkedtek neki a reformkor derék mérnökei, hogy a ágas-bogas bajaira orvoslást találjanak. Akkoriban is tudták, hogy mekkora kincs ez a folyó. A régi Az eredeti állapotot, ami honfoglaló õseinket fogadta, majd a török uralom megszûnése után a különféle felmérések mutattak, legjobban egy 1938-ban megszerkesztett térkép rekonstruálta. (Lásd a 33. oldalon!) Ha erre a vízügyi szakmában csak pocsolyatérkép -nek nevezett képre tekintünk, fogalmat alkothatunk arról, hogy mit jelentettek az ideiglenesen és állandóan vízzel borított területek. A tavaszi hóolvadás után, évenként hatalmasra nõtt a. Szélesen terülõ vizei beborították a fél Alföldet. A tengerré duzzasztott ár egy idõre kettévágta az országot. A legnagyobb árvizeket hozó tavaszok idején azt sem lehetett bizton tudni, hogy hol a fõ medre a folyónak, hisz Dob és Büd vidékén elindulva legalább annyi víz hömpölygött át a mai Hortobágy mentén, a nagykun városoknak véve az irányt, mint a most is ismeretes mederben, Füred és Szolnok felé. A messze kóborló vizek késõbb lent, valahol a hatalmas Sárréten lelassulva, megcsendesedve visszataláltak a Körösök és a medreibe. Látták ezt a birtokos fõurak, látta a nádor, a királynõ is. Foglalkoztatta õket a kezelhetetlen helyzet, ugyanúgy, mint a hadakat vezénylõ tábornokokat, a portékájukkal utazó kereskedõket, és nem utolsósorban a nagybirtokos gazdálkodókat, valamint a szántó-vetõ jobbágyokat is. Terveket ugyan gyártottak, de a hatalmasnak ígérkezõ munkának nem láttak neki. Nemcsak a pénz és a közös akarat hiányzott, hanem a pontos hidrológiai felmérések és a munkálatok tervei sem álltak rendelkezésre. Mígnem eljött a 19. század eleje, a napóleoni háborúk kora, amikor felszökött a gabona ára, soha nem látott konjunktúra vette kezdetét. A századforduló elõtt egy pozsonyi mérõ búza ára garas volt, az 1800-as évek elejére már elérte az 5 forintot. Ugyancsak hatalmasra nõtt a kereslet a hús iránt, ezért az ármentesített legelõkre roppant nagy igény mutatkozott 32

2 MTA Könyvtára Kézirattár A Kárpát-medence vízrajza a lecsapolási és ármentesítõ munkák megkezdése elõtt. Az úgynevezett pocsolyatérkép, 1938 Széchenyi István ( ) mint a Vaskapu királyi biztosa. Karikatúra, 1830-as évek a hatalmas alföldi gulyák gazdáinál. Ez a gazdasági kényszer okozta azt, hogy az udvartól, a nádortól a nagybirtokos arisztokrácián át a nagykun városok választott vezetõiig mindenki sürgette a folyók, nevezetesen a megzabolázását. Ahhoz, hogy a valódi munkálatok megkezdõdjenek, kellett még a reformkor szelleme és Széchenyi István személye is. A nagy cél megvalósulásához szükség volt a kincstárra, kellettek a kölcsönöket folyósító pénzemberek, a bankok és az áldozatokra képes nagybirtokosok hozzájárulásai is. Megnõtt az igény a pontos felmérésekre, a munkálatok megtervezésére, az irányítására alkalmas szakemberekre. A szabályozás elsõ lépései A közvélekedés úgy tudja, hogy két jelentõs férfiú nevéhez köthetõ a vízszabályozás megtervezése és a munkálatok beindítása. Az egyik a történelmünk legnagyobb egyéniségeihez sorolható Széchenyi István, aki élére állt a vízszabályozásnak, a másik nevezetes férfiú: Vásárhelyi Pál volt. Kissé méltatlanul keveset említik, pedig feltétlenül ide kell sorolni Beszédes Józsefet és az olasz Paleocapa Pétert is, hiszen a két nevezetes vízimérnök nagyban hozzájárult a munkálatok sikeréhez. Véleményük, bírálataik nyomán fontos, máig ható döntések születtek, a nagy mû magán viseli mindkettõjük kézjegyét. Vásárhelyi Pál ( ) vízépítõ mérnök. Legjelentõsebb munkája a legnagyobb természetátalakítást jelentõ -szabályozás terve volt, amely végül a tényleges munkálatok alapját képezte. Emellett fontos szerepet játszott az Al-Duna szabályozásában (a Vaskapu vízi útjának tervezése és kivitelezése), illetve õ tervezte a Fertõ-csatornát (ami a Hanság mûvelhetõvé tételét segítette elõ). Barabás Miklós litográfiája, 1846 MNM Történelmi Képcsarnok Ha azt kutatjuk, hogy mi volt a -szabályozás elsõ jelentõs lépése, akkor megnevezhetnénk a Budán, 1782-ben alapított mérnökképzõ fõiskolát (Institutum Geometrico et Hydrotechnikum), amely a maga nemében elsõ volt a világon. Említhetnénk a Bácskában, 1793 és 1802 között megépített Ferenc-csatornát, ami már a Dunát és a Tiszát kötötte össze. Fontos lépése volt a vízrendezések ügyének az országgyûlés döntése (1807. évi XVII. törvény), mely a társulatok megalakításáról rendelkezett. Ennek nyomán, József nádor hathatós támogatásával megalakulhatott 1810-ben az elsõ, a Sárvízi Csatorna Társulat.* Mégis talán a Mirhó gátjának megépítésétõl kell számolni a szabályozásának a kezdetét. Annak a természetátalakító tevékenységnek az elsõ lépését, ami még napjainkban sem fejezõdött be. Mivel a birtokosok, a települések külön szervezett védekezése sorozatos kudarcokhoz vezetett, és a kényekedve szerint lépte át a gyenge pontokon a védgátakat, hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy csak a teljes völgyre ható szabályozás hozhat eredményt. A vízrajzi térképfelvételét Lányi Sámuel vezetésével 1834 és 1846 között végezték el. (A Körösök feltérképezése már 1818 és 1824 között megtörtént Huszár Mátyás irányításával.) Még a szabályozási munkák tervezése sem kezdõdött meg, de már 1805-ben hozzá akartak fogni a Duna -csatorna megvalósításához. Sõt már elõtte, 1722-ben is tervezték a Dunát és Tiszát összekötõ vízi utat. Az elsõ tervet Beszédes József terjesztette elõ. Õ volt, aki 1833-ban elkészítette a Duna csatorna tervezetét. Ezt az ideát késõbb, * Lásd errõl Fejér László cikkét e számunkban. (A szerk.) 33

3 1839-ben kibõvítette, és egy Grazot és Kolozsvárt összekötõ gigantikus csatornát tervezett. A tervezgetés csak addig tartott, amíg megépült a Budapest Szeged Temesvár vasútvonal, a késõbbiekben már nem esett szó a csatornáról. A Beszédes Vásárhelyi vita Beszédes József óriási tapasztalatokkal rendelkezõ vízmérnök volt, amikor a -szabályozás terveinek bírálatára felkérték. Már mögötte állt a A Mirhó és a gátépítés AMirhó sorsának bemutatásával érzékelni lehet a vízszabályozás rendkívül bonyolult helyzetét, az eltérõ érdekek miatt keletkezett sérelmeket és az árvízi károk miatt kirobbant súlyos vitákat. Hol is folyt valaha a nevezetessé lett Mirhó-fok vize, amelynek elzáró gátja szinte a fél Tiszántúl területén képes volt szabályozni a folyását? Abádszalók alatt található a régi gát maradványa, ahol ma egy kis emléktábla jelzi, hogy az ezen a helyen emelt kis gát volt az elsõ emberi kéz által emelt földhányás, ami a folyásának irányt szabott. A négy város: Kisújszállás, Karcag, Kenderes és Kunhegyes, már 1754-ben közerõbõl kisebb gátat emeltetett ezen a helyen. Tudták, hogy ha itt meggátolják a áradásának átfolyását, a Kakatéren (akkoriban inkább folyón) keresztül, akkor nem önti el a víz a kun városok, Karcag, Kevi, Kisújszállás, Madaras és a Sió Sárvíz-csatorna rendezése, a Dunába ömlésük szabályozása. Beszédes rendelkezett tapasztalatokkal a folyók kanyarulatainak átmetszésérõl, mivel az õ irányítása alatt vágták át a Báta és Baja közötti kanyarokat az 1820-as években. Vásárhelyi nagy szerepet szánt neki a szabályozásában, de mindenekelõtt az Al-Duna hajózhatóvá tételében ban Széchenyi egy hajókirándulásra invitálta Beszédest az Al-Dunára. Nem sikerült fényesen az többi település határait. Néhány év múlva Orczy Lõrinc bárót a gyakori kiöntések arra kényszerítették, hogy 1767-ben maga emeljen védgátakat a taskonyi birtokán. Nem is kellett újat építeni, hanem a már valaha a Mirhó-fokot elzáró töltést kellett rendbe hozatnia és megemelnie. Rendben is lett volna minden, ha nem jönnek 1770 után kétévenként a hatalmas áradások, melyeknek pusztítását a szomszéd birtokosok a Mirhó gátjának tudták be. El is érték, hogy a vármegye mérnöke 1776-ban lebontatta Orczy báróval a gátat. A bajok azonban ezután jöttek igazán. A minden tavaszon a Mirhón átnyomulva, tengerré változtatta a hatalmas területû határokat, elöntve a legelõket, súlyos helyzetbe hozva a nagyállat-tenyésztõ birtokosokat, gazdákat. A hosszú viták után dönteni kellett. Amikor 1787-ben végül is újra elzárták a fokot, meg lehetett akadályozni, hogy a vize, a Kakat-éren keresztül, nagy területet elárasztva, évente megjelenjen a nagykun városok széleinél. Ne gondoljuk, hogy ezzel mindenki elégedett volt. Például a kevi (Túrkeve) tanács testülete kimondta 1780-ban, hogy maradjon inkább a víz, jobb lesz továbbra is a korábban folytatott ártéri gazdálkodás. Annak hasznai nagyobbak, mint a föld mûveléséé, és azután a gátakkal sem kell annyit fáradozni. Ezzel szemben másutt, ahol a feltört földeket szántva szépen fizetett a búza, a gyepeken a legeltetés, a védgátak megépítését szorgalmazták. D. Gy. MOL A Mirhó vízrendszere 1777-ben. Balla Antal kéziratos térképe az 1770-es évek áradásai után készült és alapjául szolgált a késõbbi szabályozásoknak út, mert miután az utazás tapasztalatait Beszédes közzétette, az írást Vásárhelyi keményen megtámadta. Elsõsorban azért, mert nem értett egyet azzal, hogy az Al-Duna szabályozásával végrehajtott mederbõvítések hozzájárulnak az árvízveszély jelentõs csökkenéséhez. A két férfiú közötti ellentétes vélemények nemcsak vitát, hanem sajnálatosan haragot is eredményeztek. Ennek oka, hogy Beszédes vélekedései mögött hiányolta Vásárhelyi a valódi mérnöki munkát, a precíz kidolgozást. Felrótta neki, hogy megállapításait csupán tapasztalataira alapozza, hiányolta azokból a tudomány által megkövetelt, meggyõzõ matematikai számításokat. A konfliktus után hosszú évekig nem vállalt (igaz, nem is nagyon kapacitálták) Beszédes József munkát a szabályozásában, inkább visszavonult családja körébe ben mégis úgy döntött, hogy a Zemplén vármegyei felkérésnek eleget téve, elkészíti a megye vizeinek rendezési tervezetét. Ezúttal is vitákat gerjesztettek tervei, mert az átmetszési és csatornaépítési javaslatai a szomszédos területeken tiltakozásokat váltottak ki. Mindenesetre 1843-ban részt vállalt Zemplénben a helyi vízszabályozási egylet létrehozásában, mely az elsõ tiszai víztársulat lett. Ekkorra már Széchenyi István lett az újonnan felállított Közlekedési Bizottmány elnöke, ebbéli tisztségét megfejelve, a vízszabályozás királyi biztosának is kinevezték. Az õ irányítása alá kerültek a sorra alakuló vízrendezési társulatok. Reá hárult, hogy a sokasodó helyi tervezeteket egységes koncepcióvá gyúrja és a megvalósításhoz szükséges pénzeket elõteremtse. A -szabályozás megindulása Európa legnagyobb mértékû természetátalakító, folyószabályozó tevékenységéhez láttak hozzá 1840-ben a mentén. Az egész ország figyelmét elsõsorban a nagy pest-budai árvíz irányította a folyószabályozások szükségességére. Nemcsak a nevezetes 1838-as katasztrófa rendítette meg az országot, hanem már az elõzmények is, hisz elõtte 34

4 EGY SZABÁLYOZOTT FOLYÓSZAKASZ (A TISZAI 69. ÉS 70. ÁTVÁGÁS) HELYSZÍNRAJZA Nagysulymos Csingeház m Olfaminisi-tó H E V E S S Z O L N OK J ÁSZ-V TIS Z A átvágás Gát tava I D É K I É S B ELVÍZSZABÁLYOZÓ TÁRSUL AT Holt- az 1816-os és az 1830-as dunai árvizek is jelentõs károkat okoztak. Szegeden nagyon féltek a város vezetõi, hogy ha fentebb, száz helyen átvágják a kanyarulatait, a felgyorsuló víz a déli szakaszokra zúdul és elmossa a várost. Vedres István, Szeged városának mérnöke már ban azt írta, hogy az árvizek kiöntéseit csak korlátozni szabad és nem megszüntetni. Érvelt, hogy ennek következménye csak az árvízszint megemelkedése lesz. Ekkoriban indult meg a gõzhajózás is a Tiszán ben a szegedi hajósgazdák, a Dunagõzhajózási Társulat Kis- abád szalók Peres Csöge-lapos A Z S I T - É P Z Ö K 69. átvágás Sulymos Már 1846 áprilisában drámai vita alakult ki a völgyi Társulat választmányának ülésén. Vitatták és keményen bírálták Vásárhelyi tervezetének részleteit. A szenvedélyes disputa közben Vásárhelyi hirtelen összeesett, és szívrohamban meghalt. Így terveinek elfogadását nem érhette meg. A tragédia után az élet nem állhatott meg. A társulat terveinek áttekintésére, helyesebben inkább a bírálatára felkérték Paleocapa Péter olasz mérnököt, aki a Pó folyó szabályozásával tett szert hírnévre. Vásárhelyi végleges terveinek áttanulmányozása után Paleocapa elfogadta annak két fõ elemét, a kanyarátvágásokat és a védõtöltések építését. Mint Vásárhelyivel tette, Paleocapával is végighajózta a Tiszát Széchenyi, hogy az olasz mérnök is kellõ tapasztalatokat szerezzen. Paleocapa Vélemény címû írásában közzétette elképzeléseit. Az átvágások helyét némileg módosította, azonkívül néhány esetben, az alapkoncepciót is érintõ, más véleményt fogalmazott meg. A legnagyobb vita a védõtöltések helyének meghatározása körül kerekedett. Paleocapa így gondolta: Fõdolog az, hogy e töltések oly távol- Füzér- Magányosttó Üllô-tó Fényesfertô Nagysulymos Kis- Holt- sulymos Gólya- Hímescsárdfenék mintájára szerették volna megalakítani a i Társulatot. Egészen Szolnokig járták a Tiszát a Hermina, az Attila, a Pannonia és a Szeged gõzhajók. A szervezõút tapasztalatait értékelve s a mindenütt megnyilvánuló tenni akarást látva Széchenyi 1846 januárjában létrehozta a társulatok szövetségét, a völgyi Társulatot. Feladatait és mûködésének alapjait is õ fogalmazta meg a Szerzõdvény - ben. A társulat célja mindenki elõtt világos volt, de hogy miként kellene cselekedni, azon már hamarjában összezördültek a vezetõi. Ami nem is Oszkármajor U L AT R S Ô TÁ S Í T E T N M E R Á I A medre az es felmérés szerint A medre az es felmérés szerint Rét, legelô Erdô Mocsár Gát Nyári gát Vasútvonal, vasúti híd csoda, hisz járatlan útra léptek, és olyan sok mindennek kellett egyszerre megfelelni. Társulati viták Árvízi menekülõk a békési erdõben. Goró Lajos fametszete, 1891 A Kurca-zsilip a Tiszánál és a zsilip emelõgépe. Cserna Károly fametszete,

5 Karózott töltés és alföldi kubikosok a -töltés karózása közben. Cserna Károly fametszete, 1891 ságra építessenek a folyó eleven partjától, vagyis vízmosta szélétõl, mely a vízáradásoknak elegendõ ártért hagyjon szabadon, egyszersmind a szakgatás veszélye ellen biztosítva legyenek. A Paleocapa által módosított tervet elfogadta a Helytartótanács, ami azt jelentette, hogy a munkálatok számára biztosították a megfelelõ összegeket ben több helyen is megindultak a mederásások és a védõtöltés-emelések. Az 1848-as év alatt is, egészen december végéig folyamatosan dolgoztak a mérnökök és a kubikosok, mintha mi sem történt volna az országban. A szabadságharc leverése után az önkéntes társulatokat betiltotta a hatalom, viszont a megkezdett munkálatokat folytatták, már 1850-tõl, amikor erre egy császári parancs lehetõséget adott. Folyamatos vitát okozott az átvágások sorrendjének kérdése, s esetenként Paleocapa koncepciójának ellenében döntöttek. Az 1855-ös rekordmagasságú árvíz pedig elgondolkodtathatta a mérnököket, hogy az átvágások következtében felgyorsult okozhatta-e az árvizet. Paleocapa és Vásárhelyi elképzelése lényegében csak a töltések formájában tért el. Az eredeti Vásárhelyi-féle terveket inkább védte az olasz mérnök, a kompromisszumokat kereste. Ereje lassan felmorzsolódott a helyi birtokosok érdekeivel vívott Gátépítés a mentén. Cserna Károly fametszete, 1891 vitákban. Az 1870-es évektõl majdnem anarchiába torkollott a vízszabályozások irányítása, mert néhány nagybirtokos messzire elment, hogy a saját gazdasági érdekeit érvényesítse. A tervezett munkák nagy részét már elvégezték, amikor 1879-ben a nagy tavaszi víz átszakította a gátat és elöntötte a legnagyobb -parti várost, Szegedet. Az egész országot megrázó, a külvilágot is bejáró hír sokakat gondolkodóba ejtett. Már élt a gyanú, hogy az 1870-es évektõl kezdõdõen, amikor az emelt gátak egyre szûkebbre szabták a medrét, a folyó egyre nagyobb veszélyeket jelenthet. A földbirtokosok hatalmasra nõtt földéhsége azonban sajnálatosan errefelé tolta a döntéshozók szándékait ig a Dunán 18 folyamátvágást fejeztek be, összesen 123 km-rel rövidítették meg a Duna futását. Ugyanakkor a Tiszán, a 112 átvágás eredményeként, 453 km-rel rövidült meg a folyó útja. A Körösökön 248 (!) helyen vágták át a kanyarokat, ezzel 546 (!) km-rel csökkent a folyó hossza. Hatalmas természetföldrajzi változás ment végbe Alföldünkön. Az Alföld vizeit elvezetõ mérnököket 1863-ban újabb figyelmeztetés érte: rendkívüli károkat okozó aszály sújtotta az országot. Nyárra szinte kiszáradtak a folyók, nagyszámú tenyészállat pusztult el. A legnagyobb károk éppen a Nagykunságban jelentkeztek. Ott, ahol a legaszályosabb területei vannak a Kárpát-medencének és éppen ott, ahonnan a legtöbb vizet vezették el a szabályozáskor. A szabályozás és ármentesítés fõbb hatásaival már Széchenyi is tisztában lehetett. Ezt írta: a vízbajok megszüntetésének természetes sorrendje, a szabályozással egybekapcsolt ármentesítés és az azt követõ lecsapolás, amiket aztán öntözéssel kell betetõzni. Õ még nem láthatta a vizek lecsapolásából késõbb jelentkezõ bajokat, a Nagyalföld fokozatos kiszáradását. Talán Széchenyi még nem szûrhette le azt a kézenfekvõ igazságot, amit minden -parti faluban élõ földmûves ismer, miszerint: nagy a baj, ha sok a víz, de az igazi baj akkor van, ha nincs belõle. DANIS GYÖRGY 36

Árvizek és belvizek szorításában...

Árvizek és belvizek szorításában... Fejér László, fejerla@gmail.com Árvizek és belvizek szorításában... A vízkárelhárítás jogi szabályozásának fejlődése, különös tekintettel a védekezés szervezeti oldalára A történeti előzmények és a rendszeres

Részletesebben

Vízimalmok, szárazmalmok, szélmalmok a 18-19- században

Vízimalmok, szárazmalmok, szélmalmok a 18-19- században Vízimalmok, szárazmalmok, szélmalmok a 18-19- században BALÁZS GYÖRGY 18. századi történelmünk legjelentősebb eredménye a másfél évszázados török hódoltság, a felszabadító harcok s a Rákóczi-szabadságharc

Részletesebben

KÉSZ PIROSKA Folyószabályozás Bereg vármegyében (1846 1914)

KÉSZ PIROSKA Folyószabályozás Bereg vármegyében (1846 1914) KÉSZ PIROSKA Folyószabályozás Bereg vármegyében (1846 1914) A 19. századi nagy folyószabályozások előtt Bereg vármegye síkvidéki területei folyamatosan ki voltak téve az árvizeknek, amelyek évente kétszer

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS DÓKA KLÁRA / A DUNA-MAPPÁCIÓ (1823 1845) / TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS/ [1] Dóka Klára A DUNA MAPPÁCIÓ (1823 1845) TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS I. A DUNA BIRODALMI JELENTÕSÉGE A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN / 2 II. MÛSZAKI KÉPZÉS

Részletesebben

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével KÉSZÍTETTE: Fekete Bence Környezettan szakos hallgató TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ELÕSZÓ Ez az összeállítás korántsem ad teljes képet a 2001-i beregi árvízrõl és az azt követõ helyreállításról. A munkákban résztvevõkkel készített néhány beszélgetés mégis alkalmas

Részletesebben

Páncélosok a Kárpátokban

Páncélosok a Kárpátokban XV. évfolyam 1 2. szám Páncélosok a Kárpátokban GALLÓ KRISZTIÁN ÍRÁSA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS MAGYAR PÁNCÉLOSHADOSZTÁLY TÖRTÉNETÉRŐL LAPSZÁMUNK 49 57. OLDALÁN OLVASHATÓ 2003/XV. 1 2. Rónyai László NÉPI

Részletesebben

A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE. Szlávik Lajos 1 1. BEVEZETÉS

A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE. Szlávik Lajos 1 1. BEVEZETÉS Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Szlávik Lajos 1 1. BEVEZETÉS A dolgozat a Tisza-völgy árvízvédelmi helyzetének bemutatásával és fejlesztési lehetőségének feltárásával

Részletesebben

Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen A Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873 1883)

Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen A Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873 1883) Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen A Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873 1883) Bevezetés Ó és új mederben békén Folyjon a bősz Rába, Ártéri birtokosoknak Hagyjon pénzt markába. Ne pöröljünk

Részletesebben

Kaposi Zoltán 1. Bevezetés

Kaposi Zoltán 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. TÉRGAZDASÁGI ÁTALAKULÁS EGY DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚLI TERÜLETEN A 18-19. SZÁZADBAN Kaposi Zoltán 1 Bevezetés Dolgozatunkban egy meglehetően sajátos gazdaság- és természetföldrajzi

Részletesebben

VÍZERŐMŰVEK ÉPÍTÉSE VAGY TERMÉSZETVÉDELEM A DRÁVÁN Remenyik Bulcsú 1

VÍZERŐMŰVEK ÉPÍTÉSE VAGY TERMÉSZETVÉDELEM A DRÁVÁN Remenyik Bulcsú 1 VÍZERŐMŰVEK ÉPÍTÉSE VAGY TERMÉSZETVÉDELEM A DRÁVÁN Remenyik Bulcsú 1 A tanulmány célja, hogy bemutassa, milyen két elképzelés létezik a Dráva folyó további szabályozására. Az új horvát kormány tárgyalni

Részletesebben

DUNA MENTE NÉPÉNEK ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁSA TOLNA ÉS BARANYA MEGYÉBEN AZ ÁRMENTESÍTÉS BEFEJEZÉSÉIG

DUNA MENTE NÉPÉNEK ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁSA TOLNA ÉS BARANYA MEGYÉBEN AZ ÁRMENTESÍTÉS BEFEJEZÉSÉIG ANDRÁSFALVY BERTALAN / DUNA MENTE NÉPÉNEK ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁSA (RÉSZLET) / [I] Andrásfalvy Bertalan DUNA MENTE NÉPÉNEK ÁRTÉRI GAZDÁLKODÁSA TOLNA ÉS BARANYA MEGYÉBEN AZ ÁRMENTESÍTÉS BEFEJEZÉSÉIG SZEKSZÁRD,

Részletesebben

III. AZ ÁRTÉRI HASZONVÉTELEK

III. AZ ÁRTÉRI HASZONVÉTELEK 153 III. AZ ÁRTÉRI HASZONVÉTELEK VÍZHASZONVÉTEL ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS FOLYÓ- ÉS ÁLLÓVIZEK, NYÍLT VÍZTÜKRÖK, MOCSARAK Az európai mûveltség ôstörténetében Gordon Childe szavaival az újabb kôkor forradalmi változást

Részletesebben

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szakdolgozat Az elmúlt évszázad nagy árvizei a Felső Tisza vidéken Témavezető: dr. Lóki József tanszékvezető

Részletesebben

KUN ISTVÁN. A feláldozott Bereg

KUN ISTVÁN. A feláldozott Bereg KUN ISTVÁN A feláldozott Bereg KUN ISTVÁN A feláldozott Bereg OSIRIS KIADÓ Budapest, 2004 A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Bábolna Rt. és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

AZ ALPÁR-BOKROSI ÖBLÖZET KRÓNIKÁJA A RÉGMÚLT

AZ ALPÁR-BOKROSI ÖBLÖZET KRÓNIKÁJA A RÉGMÚLT BEVEZETÉS 1 Lassan évtizede, hogy az addig szelídnek ismert Tisza zabolátlan természetével magára irányította az egész ország figyelmét. Azóta évről-évre tesz róla, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy

Részletesebben

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Kövér Lajos Horváth Levente Attila Pelyach István TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 ... AZ ÚJKOR KEZDETÉN 11 A világgazdaság kialakulása Melyek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Révfalu, Szigetköz kapuja

SZAKDOLGOZAT. Révfalu, Szigetköz kapuja SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS VÁROSÉPÍTÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Révfalu, Szigetköz kapuja Boross Barbara Építészmérnök BSc Településtervezés szakirány Győr, 2013

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány

Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Modernkor (Új- és legújabb kor) Program Ph.D. értekezés Az Alföld iparosítása Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány Témavezető: Dr. Belényi

Részletesebben

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. sorozatszerkesztő PARÁDI József sorozatgondozó Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest

Részletesebben

Árvizek a Duna mentén

Árvizek a Duna mentén A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola lapja 25. évfolyam A külön szám 2013. december Árvizek a Duna mentén Ménfőcsanak lakossága biztonságban érezheti magát az árvíztől, mert a Városháza tornyáig

Részletesebben

A SZEGEDI KIRÁLYI BIZTOSSÁG (1879 1884) DÓKA KLÁRA

A SZEGEDI KIRÁLYI BIZTOSSÁG (1879 1884) DÓKA KLÁRA A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976-77jl A SZEGEDI KIRÁLYI BIZTOSSÁG (1879 1884) DÓKA KLÁRA {Budapest, Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet) 1879. márc. 12-én az árvíz az Alföld legnagyobb, népessége

Részletesebben

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN

A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN A Puszta 2003-1/20. pp. 263-314. A HULLÁMTÉR-HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGE SZEGVÁR TÉRSÉGÉBEN ŐZE PÉTER SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR, TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2002 BEVEZETÉS

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Szûcs József faragványai

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Szûcs József faragványai BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Szûcs József faragványai Tartalom:

Részletesebben

Jeles Napok a Magyar Vízügyek Történetéből - Március MÁRCIUS 1.

Jeles Napok a Magyar Vízügyek Történetéből - Március MÁRCIUS 1. Jeles Napok a Magyar Vízügyek Történetéből - Március MÁRCIUS 1. 1742-ben e napon született Vertics Ferenc (Hódmezővásárhely) mérnök. A Sió folyásvidékéről 1769-ben készített térképével részt vett a Balaton

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben