39/2005. (X.3.) KR. r e n d e l e t. a helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "39/2005. (X.3.) KR. r e n d e l e t. a helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek védelméről"

Átírás

1 1. oldal 39/2005. (X.3.) KR. r e n d e l e t a helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek védelméről Módosította a 2/2006. (I.31.) KR. és a 36/2006. (IX.27.) KR. és az 58/2007. (XII.13.) KR. rendelet A rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozó térkép a november 29-i közgyűlési jegyzőkönyvben megtalálható. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése fontosnak tartja a város területén lévőtermészeti értékek és természeti területek a jelen és a jövőnemzedék számára való megőrzését, az ökológiai rendszerek, biológiai sokféleségek oltalmát, továbbfejlesztését, ezért a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (1), a 16. (1) bekezdésében, és a természet védelméről szóló évi LIII. törvénnyel összhangban a következőrendeletet alkotja: I. fejezet A védelem célja 1. (1) A védelem célja: a) a Szolnok város közigazgatási területén lévőtermészeti értékek (növény- állatfajok, társulások), természeti területek, tájak, valamint ezek természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme, a fenntartható használat elősegítése; b) a város és a táj harmonikus összhangjának megtartása, fejlesztése; c) a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése; d) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése. e) előmozdítsa a társadalom bevonását a természeti területek és értékek hatékony megőrzésébe és széleskörű szemléletformálásába. II. fejezet A helyi védelem tárgya (1) A helyi jelentőségűtermészeti értékek és területek körébe tartoznak a Szolnok város közigazgatási területén lévő- az országos védelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai vagy helytörténeti jelentőségük miatt megőrzésre érdemes: a) természetes, természetközeli, vagy tájképi szempontból jellegzetes tájrészletek; b) álló és folyóvizek, azok partjain lévőnövényzet, árterület; c) vadon élőnövény- és állatfajok, azok életközösségei; termő- tartózkodó- és élőhelyei; d) növénytelepítések, így különösen parkok, arborétumok, történelmi botanikus kertek, növények, növénycsoportok, fasorok, egyedi fák; e) ritka, vagy kihalással fenyegetett régi hazai háziállatok, természeti növényfajok, fajták, változatok és azok gyűjteményei f) természethez kötődőkultúrtörténeti emlékek, amelyeket a város közgyűlése helyi jelentőségűtermészeti értékké nyilvánít. (2) A helyi jelentőségűtermészeti értékek védelme területi vagy egyedi lehet. a) a területi védelem tárgya a természetes, vagy épített környezet összefüggőértéke, területe; b) az egyedi védelem tárgya lehet egy-egy értékes növényegyed, növényegyedek csoportja; (1) A helyi jelentőségűtermészeti értékek védelme egyszerűvagy fokozott lehet. (2) Fokozott védelemben kell részesíteni azt a természeti értéket, területet, amely előfordulási számát, életkorát, vagy eszmei értékét tekintve különös védelmet igényel III. fejezet A természeti értékek és területek védetté nyilvánítása, a védettség megszüntetése

2 2. oldal 4. (1) A természeti értékek és területek helyi védelme védetté nyilvánítással jön létre. (2) A védetté nyilvánításra, illetve a védelem megszüntetésére magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet javaslatot tehet, illetve hivatalból indulhat. A védetté nyilvánítás előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. (3) A védetté nyilvánításhoz természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A természetvédelmi kezelési terv előkészítése során be kell szerezni esetenként erre felkért szakértővéleményét. A védendőértékek, területek tulajdonosa köteles esetlegesen az ingatlan területére történőbejutást és a vizsgálat elvégzését biztosítani. (4) 1 A védelem alá helyezett helyi jelentőségűtermészeti értékeket, területeket, és a kezelésükre készített Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentációt és részletes kezelési tervet jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (5) A védetté nyilvánítást megelőzően be kell szerezni az illetékes természetvédelmi igazgatóság nyilatkozatát arról, hogy kívánja-e a természeti érték, a terület országos jelentőségűvédetté nyilvánítását. (6) 2 A 144/3/1980. (VII.11.) sz. VB. határozattal védetté nyilvánított szolnoki Molnár-fecske-telep, mint helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét a Közgyűlés fenn-tartja. A védett természeti terület kiterjedését, jellegét, természetvédelmi értékeinek meg-nevezését, a védettségének indokát, természetvédelmi céljait, a földrészletek helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) A védettségi eljárás lefolytatásáról, az eljárás megindításáról az érték, terület tulajdonosát (használóját) értesíteni kell. (2) A védettségi eljárás során az érdekeltek álláspontjainak megismerése érdekében egyeztetőtárgyalást kell tartani az érdekelt hatóságok és mindazok bevonásával, akiket a védetté nyilvánítás érint. (3) A védetté nyilvánítás tényét a Polgármesteri Hivatalnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni, illetve a védettség feloldását követően - a védelem indoka megszűnt, vagy nem szolgálja az 1. (1) bekezdése szerinti célokat - a védettség tényét töröltetni kell. IV. fejezet A helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek nyilvántartása (1) A helyi jelentőségűvédelem tárgyában születet rendeletet meg kell küldeni: a) a természeti érték vagy terület (ingatlan) tulajdonosának; b) az építésügyi hatóságnak c) Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek d) az illetékes természetvédelmi igazgatóságnak nyilvántartás céljából. (2) Az érintett védelem alatt álló természeti értéket, területet táblával kell megjelölni, amellyel fel kell hívni a figyelmet a védettség tényére, valamint az ebből fakadó főbb korlátozó rendelkezésekre. (3) A védett természeti értékekről, területekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, melynek tartalma az 1. sz. mellékletben foglalt adatokon túl: a) a védett természeti érték, terület fényképét b) a védett természeti érték, terület térképét c) a védelemre javaslatot tevőnevét d) a védett érték, terület kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat e) a védelmet megállapító rendelet időpontját, számát. 6. V. fejezet A védett természeti értékek, területek állapotának fenntartása, felülvizsgálata 7. (1) A helyi jelentőségűtermészeti értékek, területek fennmaradásának feltétele, annak megőrzése, állapotának fenntartása, gondozása, és a rendeltetésnek megfelelőhasználat biztosítása, ami a tulajdonos, kezelő, használó feladata. (2) A természeti értékekre, területekre vonatkozóan a tulajdonosnak, kezelőnek, használónak a vonatkozó természetvédelmi kezelési tervében foglaltakat kell végrehajtani. (3) Azon természeti területek és értékek melyek vonatkozásában természetvédelmi kezelési terv nem készült, illetve a természetvédelmi kezelési tervben nem szabályozott kérdésekben a természet védelméről szóló LIII. törvény, illetve vonatkozó egyéb országos hatályú jogszabályok és jelen rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 1 Módosította a 36/2006. (IX.27.) KR. rendelet 1. (1) bekezdése. 2 Beemelte az 58/2007. (XII.13.) KR. rendelet 1. -a.

3 3. oldal (4) 1 A helyi védelemben alá helyezendőterületre, értékre vonatkozó Természetvédelmi Kezelési Terv elkészítésére, helyi védelemben részesült természeti érték, terület fenntartására a tulajdonos támogatására a költségvetésben elkülönített Önkormányzati Környezetvédelmi Alapon belül természetvédelmi célokat szolgáló rész hozható létre. (5) A kötelezettségek megtartásának, a helyileg védett természeti területek, értékek állapotának figyelemmel kísérése, illetve 10 évenkénti felülvizsgálat feladatának megvalósítása a jegyzőfeladata. (6) A helyi védett természeti terület esetében a jegyzőkorlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja a védett természeti értéket, területet károsító vagy súlyosan veszélyeztetőtevékenységet. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen, súlyos sérelme, illetve életveszély esetében - jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajtható. VI. fejezet A védett természeti értékekre, területekre vonatkozó szabályok 8. (1) Helyi jelentőségűtermészetvédelmi területeken: a) védett fa, facsoport, erdőkivágása, csonkolása beültetése; b) egyedi védelem alatt álló fa, fasor kivágása, csonkolása c) kutatás; d) gyep feltörése, és felújítása; e) nád és más növényzet égetése; f) az erdőről és az erdővédelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévőfa kivágása, telepítése; g) termőföld művelési ág megváltoztatása, h) termőföldnek nem minősülőföldterület rendeltetésének megváltoztatása csak a jegyzőhozzájárulásával történhet. (2) Egyedi védelem alatt álló fa, fasor kivágásához, csonkolásához csak a fák biológiai pusztulása esetén, illetve a környezetre másként elháríthatatlan károsodással járó veszély esetén adható engedély. 9. (3) Védett természeti érték, terület jelentős mértékű megváltoztatásához a közgyűlés hozzájárulása szükséges. A Városgazdálkodási Bizottság megállapítja a védett természeti érték rendeltetésének jelentős mértékűmegváltoztatása tényét, és a kérelmet a közgyűlés elé terjeszti. (4) A védett természeti érték, terület károsodása esetén a tulajdonos, kezelő, használó köteles a lehetséges és szükséges mértékben gondoskodni a helyreállításról, pótlásról. VI. fejezet Szabálysértésekre vonatkozó előírások 10. (1) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedőpénzbírsággal sújtható, aki jelen rendelet 8. (1) bekezdés előírásait megszegi, amennyiben cselekménye nem minősül bűncselekménynek, törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott szabálysértésnek. VII. fejezet Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet kihirdetése napján lét hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévőel nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi jelentőségűtermészeti értékek védelméről szóló 27/1997. (XII.1.) KR. rendelet. Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 22-i ülésén. Megjegyzés: A 36/2006. IX.27.) KR. rendelet október 1-jén lép hatályba. 1 Módosította a 2/2006. (I.31.) KR. rendelet 5. (2) bekezdése

4 4. oldal Botka Lajosné polgármester Dr. Szakali Erzsébet jegyző 39/2005. (X.3.) KR. rendelet 1. sz. melléklete 1 (1996. évi LIII. törvény 24. (3) bek. alapján) a) Védetté nyilvánítás ténye, a természetvédelmi értékek megnevezése: Védetté nyilvánítás ténye: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése helyi jelentőségűvédett természeti területté nyilvánítja a Szolnok, Városmajor u. 32. (hrsz: 774/3, 774/4) sz. alatti - volt Tüdőkórház - parkját (fás- cserjék pázsitos területek összterülete kb. 4 ha) a területre készített Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv alapján. A park egészére vonatkozó védelem besorolása: területi védelem védelem mértéke: egyszerű Természetvédelmi értékek megnevezése: Növényvilág A védelem besorolása: területi védelem A védelem mértéke: egyszerű A Természetvédelmi kezelési Tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv Növényvilág pontjában részletezettek szerint. Állatvilág A védelem besorolása: területi védelem A védelem besorolása: egyszerűés fokozott A Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv Állatvilág pontjában részletezettek szerint. b) Terület esetében annak jellege, kiterjedése, védetté nyilvánítás indoka, természetvédelmi célja, földrészletek helyrajzi száma, korlátozások, tilalmak, természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységek köre, a vonatkozó természetvédelmi kezelési terv: Terület kiterjedése: A helyi jelentőségűvédett természeti területté nyilvánított terület a Szolnok, Városmajor u. 774/3 és 774/4 földrészleteken lévő - gépkocsiparkolók, utak, és épületek, teniszpálya nélküli - park (fás-cserjék- pázsitos részek) mintegy kb. 4 ha. Jellege: park- fás cserjés, pázsitos terület Védetté nyilvánítás indoka: A terület Szolnok város belvárosi részén a Tallinn városrész szívében található. A terület eredeti kórházi illetve szanatóriumi funkciójához tartozóan kialakított park tervei 1947-ben készültek. A telepítésnél felhasznált növényanyag összetételének meghatározásakor a gyógyítás volt főszempont, ezért a telepített növényállomány ritka és egyedi. A védetté nyilvánítás indoka: a park növény és állat állományának megvédése, fenntartása és továbbfejlesztése. Célkitűzések: - első- és másodrendűek, amelyek részletezettségét a Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv szerint. Korlátozások, tilalmak, engedélyhez kötött tevékenységek: Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv szerint. c) az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába tartozás ténye Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv szerint. Természetvédelmi Kezelési Tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv szerint. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési rendelet száma: Polgármester aláírása: Jegyzőaláírása A szolnoki volt Tüdőkórház parkja helyi jelentőségűvédett természeti terület természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv Hatályba lépésének időpontja: 1 Módosította a 36/2006. (IX.27.) KR. rendelet 1. (2) bekezdése.

5 5. oldal Szolnok Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata A szolnoki volt Tüdőkórház parkja helyi jelentőségűvédett természeti terület természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv július 17. TARTALOMJEGYZÉK Összefoglalás 3 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Összefoglaló adatok A terület rendeltetése A terület jogi helyzete A terület elhelyezkedése és határai Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok Tulajdonjog szerinti megoszlás A területek megoszlása művelési ág szerint A területre vonatkozó különbözőjogok gyakorlói A területre vonatkozó szolgalmi és használati jogok és gyakorlóik A területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája Építmények Eszközök 9 2. LEÍRÁS Környezeti jellemzők Éghajlat Hidrológia Felszíni vizek Felszín alatti vizek Ásvány-, hév-, és gyógyvizek Felszínalaktan Földtan, vízföldtan Talajtan Biológiai jellemzők Növénytársulások Növényvilág Állatvilág Gerinctelenek Gerincesek Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők Mezőgazdaság Erdőgazdálkodás Vadgazdálkodás Halászat, horgászat Üdülés és idegenforgalom Települési viszonyok Ipar, bányászat Oktatás, bemutatás Kutatás Egyéb használat Kultúrtörténeti értékek Táji értékek Adatbázisok Számítógépes adatbázisok A területre vonatkozó térképanyag A területre vonatkozó fotóanyag 21

6 6. oldal 3. CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA A terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelése Méret Sokféleség Természetesség Ritkaság Sérülékenység Jellemzőség A terület nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzete A terület története Potenciális természetvédelmi érték Különleges jelentőség A terület legfontosabb értékeinek meghatározása Ideális kezelési célkitűzések Elsőrendűcélkitűzések Másodrendűcélkitűzések Korlátozó és veszélyeztetőtényezők A természetvédelmi kezelés korlátai A korlátozó tényezők hatása az ideális célkitűzésekre GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Gyakorlati célkitűzések Természeti értékek fenntartása Jogi és egyéb kötelezettségek Személyi és műszaki fejlesztés Természetvédelmi stratégiák Élőhelyek kezelése, fenntartása Általános normák: Kezelési és fenntartási feladatok Fajok védelme Általános normák Fajok védelmének általános stratégiái Agresszív, vagy tájidegen fajok állományának szabályozása Látogatás Oktatás és bemutatás Kutatás, vizsgálatok Általános szabályozás A kezeléssel kapcsolatos földhasználat Táj- és kultúrtörténeti értékek Természetvédelmi infrastruktúra Kezelési feladatok Adatgyűjtés (A) Kezelés (B) Adminisztráció (C) MUNKATERV Középtávú munkaterv 45 Összefoglalás A szolnoki volt Tüdőkórház parkjának tervei 1947-ben készültek. Tervezője dr. Ormos Imre az akkori Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Kar Kertművészeti Tanszékének vezetője, a kerttervezés hazai és európai szaktekintélye volt. Terület eredeti rendeltetése a kórház- ill. szanatórium kertekkel szemben támasztott funkcionális és esztétikai igények magas színvonalú kielégítése volt, amit a telepítésnél felhasznált növényanyag összetétele is tükröz. Az örökzöld fajok viszonylag nagy aránya, különösen a nagy számban telepített, és még ma is jelentős botanikai értéket képviselőpinus nigra austriaca fasorok és csoportok a téli időszakban is zöld szigetként jelennek meg a jóval sivárabb szűkebb és tágabb környezetben. A közel fél évszázados park, de mindenekelőtt annak területén található idősebb, termetes fák és a kedvezőállományklímának köszönhetően kialakult viszonylag változatos növényállomány fontos tájképi eleme az egyébként erősen urbanizálódó környezetnek. A betelepített őshonos és exóta fa és cserjefajokkal kialakult parkjellegűtársulások az éghajlati és egyéb termőhelyi tényezők nagy mértékű ingadozása és az emberi tevékenység következtében a kevésbé intenzíven kezelt részeken természetes elemekkel vegyülnek, s így a park mesterségesen létrehozott növény-együttesei ma a terület kétharmad részén természetszerű, elvadult, exóta fajokkal elegyes, erdőszerűéletközösségeket alkotnak. A terület főfeladata és rendeltetése, hogy megőrizze a helyi viszonylatban fontos és viszonylag változatos növényállományt, a történeti térszerkezet fenntartható elemeit, azokat a kert funkciójával összhangban park-gyűjteményjelleggel gondozza, fejlessze és bemutassa, továbbá, hogy elsősorban a helyi lakosság számára felüdülést tegyen lehetővé.

7 7. oldal 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. Összefoglaló adatok A terület neve: Szolnoki volt Tüdőkórház parkja Természetvédelmi Terület Természetvédelmi törzskönyvi száma:... A területre vonatkozó védetté nyilvánító jogszabály száma:... A terület kiterjedése összesen: 4,5701 ha Érintett megye: Jász-Nagykun-Szolnok Érintett település: Szolnok A terület középpontjának földrajzi koordinátái: É, K Tengerszint feletti magassága: 80 m Bf A területet fedő1: méretarányú EOTR térképszelvények azonosítói: A területet fedő1:4.000 méretarányú EOTR áttekintőtérképszelvények azonosítói: EOV Illetékes természetvédelmi hatóság: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.2. A terület rendeltetése A Park rendeltetése a védetté nyilvánító jogszabály szerint: őrizze meg a park természeti és tájképi értékeit; szolgálja a kertépítészet-történeti és használati szempontból értékes növényanyagának és térszerkezetének megőrzését, fenntartását és fejlesztését; biztosítsa a park zöld területének védelmét más célú igénybevételtől; biztosítsa a temészetközeli élővilág közösségeinek fennmaradását; a természetközeli környezet megőrzésével tegye lehetővé a szabadban történőfelüdülést, valamint ismeret- és élményszerzést 1.3. A terület jogi helyzete Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/2005. (X.3.) KR. rendeletében szabályozza a helyi jelentőségűtermészeti értékek és területek védelmét. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 415/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozatának értelmében a Közgyűlés szándéknyilatkozatot fogad el a park helyi jelentőségűtermészeti területté nyilvánításáról. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2005. (XII.2.). KR. rendeletében a változtatási tilalom zónáját kiterjeszti a táj- és természetvédelmi okokból a helyi jelentőségűvédett természeti területté nyilvánításának vizsgálata, valamint a helyi építési szabályzat, illetőleg szabályozási terv kiegészítésének időszakára, és hatálybalépéséig a szabályozási terv részét képző10. sz. melléklet szerinti földrészletekre. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2006. (II. 23.) sz. közgyűlési határozatának értelmében a terület legkésőbb december 31-ig térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerül. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2006. (II.23.) sz. közgyűlési határozatának értelmében a Parkot Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat térítésmentesen használatban tartja december 31.-ig A terület elhelyezkedése és határai A szolnoki volt Tüdőkórház parkja Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén, Szolnok város belterületén helyezkedik el. A nyugati határát a Zagyva árvízvédelmi töltése jelenti (780). Észak felől a Dr. Sebestyén Gyula út (775), keletről a Városmajor út (770) választja el a környezőbelterületi lakóterületektől. Déli oldalról lakóterület határolja (773) Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok Tulajdonjog szerinti megoszlás A Szolnoki volt Tüdőkórház bejegyzett területe 4,5701 ha táblázat: A Szolnoki volt Tüdőkórház területének tulajdonviszonyai

8 8. oldal HRSZ. TERÜLET-NAGYSÁG MŰVELÉSI ÁG Tulajdonos Vagyon- és természetvédelmi kezelő 774/3 2,3595 kivett, épület és udvar Szolnok Megyei Jogú Város Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth5000 Szolnok, Kossuth tér 9. tér /4 2,2106 kórház Szolnok Megyei Jogú Város Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth5000 Szolnok, Kossuth tér 9. tér 9. Összesen 4,5701 Szolnok Megyei Jogú Város Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza Önkormányzata, 5000 Szolnok, Kossuth5000 Szolnok, Kossuth tér 9. tér 9. A teljes terület jelenleg 4,5701. A gépkocsiparkoló, út, épületek és teniszpálya nélkül számított lényegbeli park (fás-cserjés, pázsitos részek) összterülete kb. 4 ha A területek megoszlása művelési ág szerint A Szolnoki volt Tüdőkórház teljes területe Szolnok város belterületéhez tartozik. Művelési ága kivett, kórház (hrsz: 774/4), valamint épület és udvar (hrsz: 774/3) A területre vonatkozó különbözőjogok gyakorlói A vadászati jog gyakorlói: nincs Halászati jog gyakorlói: nincs Bányászati jog gyakorlói: nincs A területre vonatkozó szolgalmi és használati jogok és gyakorlóik Bányaszolgalmi jog: nincs Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal a 774/3 hrsz-ra. Alappont száma: Vezetékjog: A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. Szolnoki Üzemigazgatóság rendelkezik gázvezeték szolgalmi joggal a 774/3 és 774/4 ingatlanon. Átjárási szolgalmi jog: nincs bejegyezve Használati jog: nincs bejegyezve Csatornajog: nincs bejegyezve Talajvízészlelőkutak elhelyezésének használati joga: nincs Útszolgalmi jog: nincs Vízvezetési szolgalmi jog: nincs Földhasználati szolgalmi jog: nincs bejegyezve 1.6. A területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások Halászati tervek: A park területén nincs halászati hasznosítású vízterület. A környékre, mindenekelőtt a Tisza folyóra, vonatkozó a halászati tervek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei FM Hivatal Halászati Osztályán, és a halászati hasznosítónál megtalálhatók. Vadgazdálkodási tervek: A park területe nem vadászterület, azon vadgazdálkodási tevékenység nem folyik. Az övezetére vonatkozóan a 10 éves Vadgazdálkodási Üzemterv a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei FM Hivatal Vadgazdálkodási Osztályain megtalálható. Körzeti vadgazdálkodási terv az ezen a vidéken vadászati joggal rendelkeződiána Vadásztársaságnál lelhetőfel. Erdészeti Üzemtervek: A Park területe nem része egyik erdőtervezési egységnek sem, azon erdőgazdálkodást nem folytatnak. A Tisza és Zagyva hullámterének és a város környéki véderdők fa- és erdőállományaira vonatkozóan a körzeti erdőtervek és az erdészeti üzemtervek az Állami Erdészeti Szolgálat illetékes Debreceni Igazgatóságain találhatók. Védetté nyilvánító jogszabály: Településrendezési tervek és A bel- és külterületi településrendezési tervek helyi építési szabályozási előírás: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, a megyei településrendezési tervek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnál találhatók Településfejlesztési tervek, koncepciók: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megtalálható.

9 9. oldal Általános természetvédelmi kérdésekben az évi LIII. a természet védelméről szóló törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. Egyéb, kapcsolódó törvények szintén tartalmaznak természetvédelmi fejezeteket A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája A Park Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van. A vagyon- és természetvédelmi kezelést Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. A vagyonkezelői feladatokat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzattal vállalkozói viszonyban álló szervezet útján látja el. A volt Tüdőkórház parkjának természetvédelmi kezelésére az Önkormányzat állandó szakszemélyzetet nem alkalmaz. A kezelést ellátó szervezet a megfelelőtechnikai és személyi háttérrel rendelkezik Építmények A tervezési területen található legnagyobb épület a négyszintes kórházépület (0,1706 ha), amelyhez a közelmúltban létesített fűtőközpont csatlakozik. A bejáratnál található porta, különbözőkisebb tárolóépületek és a nagyobb méretűjárművek befogadására is alkalmas garázsépület mellett 5 nagyobb használaton kívüli épület is található. A park területén egykor a térvilágítást szolgála, mára többnyire használaton kívüli, korszerűtlen beton lámpatartó oszlopok vannak. A kórházépület mögötti részen ezeket ma részben különbözőkábelek tartószerkezetéül használják. A parkot minden oldalról elemekből álló betonkerítés határolja. A park területén árok vagy csatorna illetve nagyobb vízigény kielégítésére képes öntözőrendszer nem található. A kommunális vízellátást a települési közművíz nyomóvezetékéről leágazó vezeték biztosítja. A park területén csak néhány rövid szakaszon van szigetelt elektromos légvezeték. Az épületek áramellátását földkábellel oldották meg Eszközök A természetvédelmi kezelési feladatok megoldását Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalkozók bevonásával végzi. A feladattal megbízott vállalkozók a szükséges technikai eszközökkel rendelkeznek Környezeti jellemzők Éghajlat 2. LEÍRÁS Éghajlati adatok: A park a Szolnoki-ártér kistáj területén helyezkedik el. Ez a vidék a mérsékelten meleg-száraz és meleg száraz kontinentális éghajlati övezetek határán terül el, amit elsősorban viszonylag kevés és szeszélyes eloszlású csapadék jellemez, és az ország legnagyobb ariditású területei közé tartozik. A térség kontinentális éghajlatára jellemző, hogy a napsütéses órák számát kedvezőtlenül befolyásolja télen a gyakori köd. A nyári periódusban a térség a Kárpát-medence legnagyobb mértékben napsütötte területének számít. A klíma kontinentális jellege miatt nagyok az időjárás kilengései és az éghajlati tényezők átlagos évi ingadozásai meglehetősen markánsak. A téli hideg napok átlagos száma 35, a nyári meleg napok átlagos száma 80, amiből hőségnap van átlagosan. A térség az ország és az Alföld legszárazabb tájához tartozik. A legtöbb csapadék rendszerint júniusban hullik, ami átlagosan mm-nek felel meg. Ezzel szemben a téli hónapok jóval szárazabbak, és januárban a sokéves csapadékátlag 25 mm körül van. A havas téli napok száma meghaladja az átlagos évi 30-at. A park vízhez közeli elhelyezkedésnek köszönhetően folyóvíz és hullámtér hűtőhatása miatt, továbbá erdőjellegűvegetáció árnyékoló hatása következtében a felmelegedés lassúbb és kisebb mértékű, mint a környezőterületeken. Ugyanakkora kisugárzás is kisebb mértékűígy mikroklimatikus hőingadozás kiegyenlítettebb. Az éghajlati tényezők közül a növényzet szempontjából főleg a nedvesség játszik fontos szerepet. A fás növényzet szempontjából a közeli folyók (Zagyva, Tisza) vízszínjének függvényében ingadozó talajvíznek van fontos szerepe. Csapadékszegény, forró nyarakon a kisebb méretűfák és cserjék gyökérzete nem éri el a talajvizet és a sekélyebben gyökeresedőnövények életlehetőségei is beszűkülnek. A park területére jellemző, hogy az éghajlati tényezők, erdei jellegűmikroklíma módosító hatása ellenére, a növényzet bioprodukciós és társulásalkotó képességei tekintetében a zonális szerkezet irányába hatnak. Az előbbiek tükrében elmondható, hogy a szolnoki volt Tüdőkórház parkjának szempontjából az éghajlati tényezők mindenekelőtt a csapadék mennyiségével és szelektív hideg telekkel játszanak döntőszerepet. Átlagos évi csapadékmennyiség: mm Átlagos csapadékmennyiség a vegetációs időszakban: mm

10 10. oldal Ariditási index: 1,32-1,41 Átlagos max. hóvastagság: cm. Átlagos hóborítottság ideje: nap. Átlagos maximális hóvastagság: cm Évi középhőmérséklet átlag: 10,2-10,3 o C (a napi középhőmérséklet napig meghaladja a 10 o C-ot) A vegetációs időszak átlaghőmérséklete: 17,2 o C Fagymentes időszak: április 3-4-től október ig ( nap) Téli min. hőmérséklet átlag: -17 o C között Nyári max. hőmérséklet átlag: 34,4 o C. Napsütéses órák száma: óra (a nyári , a téli óra) Leggyakoribb szélirányok: északi, észak-keleti és nyugati. Átlagos szélsebesség: 2,5 m/s alatt Hidrológia Felszíni vizek A park területén csak sem természetes sem mesterségesen létrejött vizek nem találhatók. A terület nyugati oldala mentén megközelítően észak-déli irányban a Zagyva hullámtere fut végig, amelynek vízállása és a vízének minősége igen változó és a torkolathoz közeli, alsó szakaszon nagy mértékben függ a befogadó Tiszától is. Ennek megfelelően bár a Zagyva vízminősége általában III. osztályú, és közepes vízhozama átlagosan nem haladja meg a 10 m3/s-ot, áradás idején Szolnok térségében a Tisza duzzasztó hatása a meghatározó. A park területére illetve annak élővilágára közvetett módon a Tisza vízállása gyakorolja a nagyobb hatást, ami mindenek előtt a talajvíz szintjének ingadozásában nyilvánul meg. Tartósan magas vízállás idején a talajvíz a felszín alatt cm körül van, de tekintettel az ilyen periódusok rövidségére és időszakosságára ez jelentősen nem károsíthatja a fás növényzet gyökérzetét Felszín alatti vizek A park területén a talajvíz szintje elsősorban a Tisza folyó vízállásának hatása nyomán alakul. A talajvíz átlagos mélysége 2-4 m. A talajvíz öntözési célokra általában alkalmas, ivásra azonban nem. Kémiai típusa kalcium-magnézium-hidrgénkarbonátos. Keménysége 30 nk o körül van. A szulfáttartalom nagyobbrészt mg/l között van Ásvány-, hév-, és gyógyvizek A térségben a rétegvizek mennyisége 1 l/s.km 2 körül mozog. A környéken számos működőartézi kút van. A park közelében három működőbővízhozamú termálvizűkút van. A termálkutak jódos, nátriumkloridos, brómos ásványvizének hőmérséklete meghaladja 60 C-ot.Az artézi kutak mélysége meghaladja a 200 m-t és a fokozódó mélységgel növekszik a vízhozamuk. A kémiai és hidrobiológiai vizsgálatokat a KÖTI-KÖVIZIG Regionális- és Vízminőség-védelmi laboratóriuma, valamint a KÖTIKTVF Környezetvédelmi Laboratóriuma végzi, az eredmények alapján a vizsgált felszíni és rétegvizeket felhasználásuk szerint értékeli. A hidrológiai viszonyokat a KÖTI-KÖVIZIG Vízgazdálkodási Osztálya tartja számon Felszínalaktan A park 85 m körüli tszf-i magasságú területen foglal helyet. A terület a Zagyva torkolat előtti szakaszának bal partja menti ártéri magasparton fekszik, és ennél fogva a folyószabályozás előtt is ármentes terület lehetett. A múltban a park és térségének domborzati képét és geomorfológiai jellemzőit a futásirányát sokat változtató Tisza és Zagyva határozta meg. A park talajfelszíne jelenleg nagyjából sík, kisebb lejtéssel a Zagyva irányába. A terület eredeti felszínét a közelmúltban folyt antropogén hatások (folyószabályozás, urbanizáció) némileg megváltoztatták Földtan, vízföldtan

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 I. FEJEZET. Általános rendelkezések.

Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 I. FEJEZET. Általános rendelkezések. Lajosmizse Város Önkormányzatának 7/2008. (III.20.) rendelete a környezetvédelemről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a város lakói életkörülményeinek,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Oláh-réti természetvédelmi terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG. természetvédelmi kezelési terve FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Soproni Tájvédelmi Körzet bővítésének (I.) természetvédelmi kezelési terve Sarród 2005 A tervezési terület neve: Soproni Tájvédelmi Körzet bővítése I. A terv készítésért

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

bővítésére tett javaslat

bővítésére tett javaslat ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ŐRSÉGI NEMZETI PARK bővítésére tett javaslat Őriszentpéter-Rátót 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános információk 1.1. Összefoglaló adatok 1. 1.2. A tervezési terület rendeltetése,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ PARKJA Miskolc, Sütő János utca 42. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja Miskolc, Sütő János u. 42. Természetvédelmi kezelési terv Készítette:

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21 enntartható ejlődés Helyi Programja 2011. június Készítette: Mór Város Önkormányzatának megbízásából: Grünvald Mérnökiroda Elfogadta Mór Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Tapolcai Kisköves Miskolc, Miskolc-Tapolca Természetvédelmi kezelési terv Készítette: Hudák Katalin Barati Sándor Horváth

Részletesebben

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu

Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; Pf.: 99; Tel. 56/378-201; Fax: 56/378-206; E-mail: keviterv@kevitervakva.hu KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. SZOLNOK -BAJA -BUDAPEST Hunyadfalva Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2014. november Készítette: Hunyadfalva Község Önkormányzatának

Részletesebben

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009.

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4. II. A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA.6. 1. TALAJVÉDELEM. 7. 2. LEVEGŐTÉSZTASÁG-VÉDELEM

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tartalomjegyzék Előszó... 3 Jogszabályi háttér... 4 Bevezetés... 6 Környezeti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 16-án /kedden/ 16.15 órai kezdettel

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK LEZÁRVA: 2010. FEBRUÁR HÓ ALÁÍRÓLAP MUNKA MEGNEVEZÉSE: VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MUNKASZÁM: Rk18 GENERÁLTERVEZŐ: Altus Savaria

Részletesebben

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN

TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN TÁJGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A BEREGBEN ÉS BENNE A BEREGI ÁRVÍZ SZINT CSÖKKENTŐ TÁROZÓ TERÜLETÉN KÖZTES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1.MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FORDULÓ A TÁJGAZDÁLKODÁST MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítésze Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld.

Részletesebben

A CÚN-SZAPORCAI HOLTÁGRENDSZER REVITALIZÁCIÓJA

A CÚN-SZAPORCAI HOLTÁGRENDSZER REVITALIZÁCIÓJA A CÚN-SZAPORCAI HOLTÁGRENDSZER REVITALIZÁCIÓJA VÉGSŐ MASTER PLAN Province of Fryslân (Hollandia) Vezető partner Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Projekt partner Inno-Water Kft. Közreműködő

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzati és talajviszonyok Domborzat Őcsény az Alföld, mint

Részletesebben