I. A földutat szegélyez erd sáv (1-6. és 8-9. fénykép) II. A földút keleti oldala mentén húzódó gyep (7. fénykép)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A földutat szegélyez erd sáv (1-6. és 8-9. fénykép) II. A földút keleti oldala mentén húzódó gyep (7. fénykép)"

Átírás

1 Kerepes: Ördög-hegyi dőlıút jellemzése Belemnites Mérnöki Iroda Kft Gödöllı, Dózsa György út 13. tel.: ; fax: Péter Gábor biológus-ökológus, ügyvezetı igazgató Dr. Lukács Balázs András biológus, természetvédelmi és tájvédelmi szakértı engedély száma SZ-029/2008 Elızmények Kerepes Nagyközség településszerkezeti tervének módosítása jelenleg van folyamatban. Ennek egyik eleme a 30-as számú út és az M31 autópálya menti önkormányzati tulajdonú területek közötti összeköttetés megvalósítása egy meglévı 8 m széles földút szilárd burkolatúvá fejlesztésével. A földút részben ökológiai hálózat kategóriájú területet szel át, így ennek a szakasznak az élıvilág-védelmi felmérése szükségessé vált. A vizsgálati terület jellemzése A vizsgált terület Kerepes Ördög-hegy dőlıben található. A terület nem védett, nem része a Natura2000 hálózatnak, kizárólag, mint ökológiai folyosó az ökológiai hálózat része. A terület bejárása április 9-én történt. A vizsgált sáv a település szélétıl délnyugatra haladva az ökológiai hálózat határáig terjedt. A földút mentén akácos fasor, akácerdı, spontán cserjésedı terület és jellegtelen száraz gyep található. A vizsgált területen kétéltő- és hüllıvándorlást, szaporodáshoz kapcsolódó mozgást nem észleltünk. Fokozottan védett madárfajok nem fészkelnek az ökológiai folyosó ezen szakaszán, elıfordulásukról nincs adat, legfeljebb alkalmi lehet. A Gödöllıi dombság térségében a legközelebbi fokozottan védett madár elıfordulások a következık: fekete gólya Babatvölgy, réti sas isaszegi tavak térsége, szalakóta isaszegi tavak térsége. Az 1. térképen a dőlıút mentén elıforduló élıhelyeket tüntettük fel. Az élıhelyek megnevezése a 2007-es általános élıhely-osztályozási rendszert követik (Á-NÉR 2007). 1

2 I. A földutat szegélyezı erdısáv (1-6. és 8-9. fénykép) Az akácos fasorok és akácerdı jelentıs természetvédelmi értéket nem képvisel. Az élıhely homogén akácos, csak igen kismértékben elegyedik bele más fafaj mezei juhar (Acer campestre), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). Aljnövényzete fıképp nitrofiton fajokból áll. Felritkuló cserjeszintjében megtalálható az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökéy (Prunus spinosa), szeder (Rubus cf. caesius). A galagonya néhol önálló állományt is alkot (1. térkép). A bejárás idıpontjában az alábbi növényfajok voltak megfigyelhetıek: ragadós galaj (Galium aparine), borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum), tejoltó galaj (Galium verum), meddı rozsnok (Bromus sterilis), réti csenkesz (Festuca pratensis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), vérehulló fecskefő (Chelidonium majus), tyúkhúr (Stellaria media), piros árvacsalán (Lamium purpureum), Peszterce (Ballota nigra), mezei tyúktaréj (Gagea pratensis), salátaboglárka (Ficaria verna), nagy csalán (Urtica dioica), kányazsombor (Alliaria petiolata), seprence (Stenactis annua), erdei iszalag (Clematis vitalba), fagyöngy (Viscum album). A megtalált és azonosítható fajok mindegyike ruderális vagy félruderális gyomnövény, természetvédelmi értéket nem képviselnek. II. A földút keleti oldala mentén húzódó gyep (7. fénykép) A vizsgálati terület keleti oldalában, a tulajdonképpeni Ördög-hegyen, nagy kiterjedéső, spontán cserjésedı száraz gyep található. Fıképp alacsony növéső tarackos füvek alkotják. Ezek közül levélbıl a réti csenkeszt (Festuca pratensis), a pusztai csenkeszt (Festuca rupicola), a csillagpázsitot (Cynodon dactylon), a réti pejét (Poa angustifolia) és a fenyérfőt (Botriochloa ischaemum) azonosítottuk. Az egyéb lágyszárúak közül kóróban található volt a réti imola (Centaurea jacea), murok (Daucus carota). Megtalálható volt a tavaszi kankalin (Primula veris), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), mezei tyúktaréj (Gagea pratensis), salátaboglárka (Ficaria verna), sovány ibolya (Viola canina). Az élıhelytípus különösebb természetvédelmi értéket nem képvisel. III. hrsz. 080/4 telek ( fénykép) A településsel közvetlen szomszédságban található egy jellegtelen puhafás élıhely, amely az itt eredı Szilas-patak forrásának kifolyója. A terület jelenleg zavart, fıképp gyomnövények 2

3 dominálta élıhely, amelyet illegális szemétlerakónak is használnak. Jellegzetes növényei: magyar kıris (Fraxinus pannonicus), mezei juhar (Acer campestre), zöld juhar (Acer negundo), akác (Robinia pseudo-acacia), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), hamvas szeder (Rubus cf. caesius), erdei iszalag (Clematis vitalba). Értékelés A dőlıút akácos fasora és a hrsz. 080/4 telek puhafás pionír borítása természetvédelmi szempontból kiemelkedı értéket nem képvisel. A dőlıutat teljes hosszában szegélyezı akácos fasor az élıhely típustól megszokott ruderális-, félruderális fajokat tartalmazza. Értékesebb növényfajok közül kizárólag a tavaszi kankalint észleltük, amely azonban nem védett. Értékesnek mondható területe kizárólag a cserjésedı száraz gyep lehet, amely azonban csak kis területet borít az útfejlesztési területen. A szilárd burkolatú út létesítése és jelenléte önmagában nem jelent zavaró hatást a szőkebb térség madárvilágára, de a gépjármőforgalom már jelent bizonyos fokú elriasztó hatást, mely azonban tolerálható amennyiben a forgalom kismértékő lesz. Jelentısebb élıhelyfragmentálódást a kistestő gerinces együttesek szenvednének el, úm. kétéltőek, hüllık, rágcsálók, rovarevık, kisragadozók. A jelenlegi földút kiszélesítése, tereprendezése és alappal történı aszfaltos kialakítása természetvédelmi intézkedések nélkül jelentısen gátolná az ökológiai folyosó mőködését. A káros, elszigetelı hatások mérséklésére az alábbiakat javasoljuk. Átjárók létesítése a pályatest alatt (adatok forrása: Dr. Kiss István SZIE és Nagy Lajos úttervezı mérnök, Gödöllı) Az úthálózat bıvülése az élıhelyek feldarabolódását eredményezi. Az elmúlt évtizedekben kezdetben Nyugat-Európában, majd késıbb hazánkban is a természetvédelmi beavatkozások körében teret kaptak az utak alatt létesített átjárók. Az utak káros hatásai megjelennek abban, hogy a kettévágott élıhelyeken elıforduló kistestő gerinces fajok állományai egymástól genetikailag is elszigetelıdhetnek, vándorlási útvonalaikat a közutak keresztezik, ami a gázolásos pusztulás megjelenését jelenti (különösen a lassú mozgású fajok esetében). A útfejlesztés nyomvonalán 7-10 db közút alatt átvezetı átjáró beépítését látjuk indokoltnak. Az egyes átjárók pontos helyét és számát a kiviteli tervek készítését megelızı év teljes vegetációs periódusában végzett biomonitorozás alapján javasoljuk megállapítani. 3

4 Az átjáróknak az alábbi alapkövetelményeket kell teljesíteniük: - az átjáró legyen minél nagyobb keresztmetszető, lehetıleg ne kör metszető, - az átjáró alapja (a járófelülete) legyen minél szélesebb, - az átjáró legyen belátható, az oda bejutott állatok lássák a kijáratot, - az átjáró legyen szennyezıdésektıl, hordaléktól mentes, vízátfolyás vízpangás ne legyen; - az átjáró legyen tisztítható (évente legalább két alkalommal, a tavaszi szaporodási idıszakot megelızıen februárban, illetve egyszer ısszel). Mindezek alapján javasoljuk, hogy a tárgyi útszakaszon négyzet vagy téglalap keresztmetszető betonátjárók kerüljenek kialakításra. A betonfalú átjáró legyen minimálisan 100x100 cm belsı terő, de ha lényeges költségnövekedést nem okoz, akkor az alapja legyen szélesebb, 150 cm. Az átjárók enyhén lejtsenek völgyirányba, hogy az esetlegesen odakerülı víz kifolyhasson. Az átjáró mindkét szájadékához csatlakoznia kell egy terelırendszernek, amely a mozgó állatokat m távolságból az átjáróhoz tereli azáltal, hogy nem tudnak az útrézső oldalán feljutni az út felületére. A nemzetközi és hazai gyakorlatban leginkább a mőanyag vagy fémhálókból készített terelıket alkalmazzák, azonban ezek igen sok problémát okoznak. Az ilyen terelıhálók rendszeres karbantartást, javítást, pótlást jelentenek, folyamatos többletköltséget igényelnek. Az utóbbi években több helyen is kipróbálták az elıre gyártott betontámfal elemekbıl készített terelıket. Ezek egyszeri beruházási költsége ugyan nagyobb, mint a hálóké, de akár évtizedekre megoldják a problémát, elmaradhat a karbantartás jelentıs része. Amennyiben a betonelemek az út töltésének alsó részébe kerülnek beillesztésre, akkor azok egyben az út alapját is erısítik, eróziótól védik, az útszéli árok alapjának egy részét is képezik. Az árok a kistestő gerincesek irányított vonulási vonala könnyen tisztán tartható. A terelı betonelemeknek az útfejlesztési szakasz mindkét oldalán, teljes hosszúságban kell húzódniuk, nem lehetnek olyan szakaszok, ahol hiányoznak. Jóváhagyta: Péter Gábor ügyvezetı igazgató Belemnites Kft., Gödöllı április 28. 4

5 1. térkép. A vizsgált dőlıút mentén található élıhelyek és a készített élıhelyi képek helyszíne 5

KUTATÁSI JELENTÉS. A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a. Kis- és Nagy-Polyán területén

KUTATÁSI JELENTÉS. A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a. Kis- és Nagy-Polyán területén KUTATÁSI JELENTÉS A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a Kis- és Nagy-Polyán területén Türke Ildikó Judit, Gyarmati Magdolna, Lukács Attila Bogland Bt. 2009 Készült

Részletesebben

Botanikai vizsgálatok a Péterhidai Fás Legelõn BÖRCSÖK ZOLTÁN University of West-Hungary, Faculty of Forest Engineers, Department of Botany; H-9400 Sopron, Ady E. u. 5., HUNGARY; E-mail: borcsokz@emk.nyme.hu

Részletesebben

ID NER NER részletes T_S

ID NER NER részletes T_S ID NER NER részletes T_S T Szántó. Gyomfajkészlete a kultúrától függően változhat. A megfigyelt fajok közé tartozik a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), mezei zsurló (Equisetum arvense), kakaslábfű

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program 2012. március TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA...4 2. BEVEZETÉS, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 3. NYERGESÚJFALU TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...6 3.1 A település

Részletesebben

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy MELLÉKLET 6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy 7. melléklet A szurdokvölgy nyugati kijárata Remeteszöllős irányába 8. melléklet

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Oláh-réti természetvédelmi terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HAZAI KÉTÉLTŐEK KUTATÁSA ÉS VÉDELME

HAZAI KÉTÉLTŐEK KUTATÁSA ÉS VÉDELME HAZAI KÉTÉLTŐEK KUTATÁSA ÉS VÉDELME ELİADÓÜLÉS 2008. OKTÓBER 6. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SEMSEY ANDOR ELİADÓTEREM ÖSSZEFOGLALÓK Összeállította: Vörös Judit 2 TARTALOMJEGYZÉK Hock Ferenc, Vörös

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány

A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA Döntés-elıkészítı tanulmány Védegylet 2009 1 1. Bevezetés A patak állapotjavítására vonatkozó jelen tanulmány a Védegylet Egyesület programja keretében,

Részletesebben

7. FEJEZET ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ

7. FEJEZET ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ 7. FEJEZET A FOLYÓ MENTI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME, ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ 7.1 MELLÉKLET A MELLÉKÁGAK ÉS SZIGETEK REHABILITÁCIÓJÁT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA (INTÉZKEDÉSI / BEAVATKOZÁSI JAVASLATOK)

Részletesebben

Dísznövény-telepítéssel összefüggésbe hozható Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) felbukkanások Budapesten

Dísznövény-telepítéssel összefüggésbe hozható Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) felbukkanások Budapesten MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 30: 39 44 Dísznövény-telepítéssel összefüggésbe hozható Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) felbukkanások Budapesten Szili-Kovács Tibor, Majoros Gábor

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

2x400 kv- os villanyvezeték Veľký Meder - szlovák/magyar államhatár (Trávnik térségében)

2x400 kv- os villanyvezeték Veľký Meder - szlovák/magyar államhatár (Trávnik térségében) Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. (Szlovák villanyenergia átviteli hálózat, a.t.) Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 2x400 kv- os villanyvezeték Veľký Meder - szlovák/magyar államhatár (Trávnik

Részletesebben

Dél-İrjeg (HUKN20032) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-İrjeg (HUKN20032) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Dél-İrjeg (HUKN20032)

Részletesebben

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI ANYAG ALSÓNÉMEDI 2014-BEN HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDELEM ALÁ VONT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: ALSÓNÉMEDI 0261/55-67 HRSZ-Ú INGATLANOK Tervkészítés időpontja:

Részletesebben

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK LEZÁRVA: 2010. FEBRUÁR HÓ ALÁÍRÓLAP MUNKA MEGNEVEZÉSE: VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MUNKASZÁM: Rk18 GENERÁLTERVEZŐ: Altus Savaria

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez

Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez Kezelési terv Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez Készítette: Zöld Zala Természetvédı Egyesület 2010 1 Tartalomjegyzék Elızmények 3. 1. Parkerdı 4. 2. Bozsoki-domb (Mándi)

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik (Elterjedésüket a Kék-Kállóvölgy site-n belül a térképmelléklet - lásd Galéria rovat: http://kekkallo.csillagpark.hu/gal.html - mutatja be.) 6260 Pannon

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Élıhelyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén Azonosító: KEOP-3.1.2/09-11 2013. február Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV DABAS, GYÁL, MONOR STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE Készítette: Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület 1078 Budapest,

Részletesebben

1. ábra: A Bárányjárás légi felvételen [1]

1. ábra: A Bárányjárás légi felvételen [1] Hamar Éva e-mail: ehamar92@gmail.com tel.: 06 20/523-60-52 Cím: 2100 Gödöllő, Veres Péter utca 14. Iskola: Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Sokszínűség a bárányok völgyében Felkészítő

Részletesebben

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY EGYÜTTÉLÉSE A HÁRMASHATÁR-HEGY PÉLDÁJÁN A DÉRI CLAUDIA ÖKOLÓGUS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA Készítette: Türke Ildikó Judit biológus V. évf. 2005 Amikor a civilizált emberiség

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, 2010. október 5. Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai... 5 1.1. A debreceni telephely azonosító adatai... 5 2. A veszélyes üzem

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018.

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. MÓRAHALOM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011. MÓRAHALOM II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2012-2018. ÉVEKRE Készítette: ENV-INFO KFT. Szeged 1. oldal, összesen: 100 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzati és talajviszonyok Domborzat Őcsény az Alföld, mint

Részletesebben