A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Pf.: 139.; Tel.: (56) ; Fax: (56) ; A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR DIGITALIZÁCIÓS TERVE

2 1. Helyzetfelmérés 1.1. A könyvtár digitális szolgáltatásai 2003-ban A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár digitális szolgáltatásainak színtere els sorban az Internet, ahol honlapját (http://www.vfmk.hu) a könyvtárról szóló információkkal egyetemben július 1-je óta elérhet vé tette. Az intézmény, felismerve e média fontosságát, október 1-jén megnyitotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár szolgáltatását (http://www.vfmk.hu /vfek/index.htm), melyen ma több mint html formátumú dokumentumot (regényt, elbeszélést, verset, helyismereti szakkönyvet és adattárat) szolgáltat felhasználók számára. E dokumentumok a könyvtár integrált rendszerében (TextLib) is rögzítve lettek, a rekordok a helyi hálózatban és az Interneten is lekérdezhet k (http://www.vfmk.hu /vfek/mekkat/katalogus.htm), ill. az elektronikus könyvtár anyaga teljes szöveg<en is kereshet (http://www.vfmk.hu/htdig.html). A szolgáltatás látogatottsága októbere és áprilisa között a következ képp alakult: vissza új okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec Elektronikus könyvtári szolgáltatása mellett könyvtárunk egyéb digitalizálási projektekbe is belefogott: 1997 óta digitálisan gy<jti a megyei napilap (Új Néplap) megyére vonatkozó sajtóanyagát, amit a WinISIS szöveges adatbázis-kezel program segítségével továbbad a megye nyilvános könyvtárainak. E szolgáltatást 2002-t l kísérleti jelleggel a szövegek *.pdf formátumba való konvertálásával kívánjuk a továbbiakban fenntartani. A konvertáláshoz szükséges program beszerzésére anyagi, ill. pénzügytechnikai okokból még nem kerülhetett sor;

3 1.2. Tárgyi feltételek Géppark 2002-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által az el z évben kiírt telematikai pályázat eredményeként intézményünknek sikerült beszereznie egy MS-500-as mikrofilm szkennert, amivel külön program keretében helyismereti gy<jteményünk mikrofilm-állományának digitalizálásához kezdtünk hozzá. Két és félmillió forintos támogatást nyertünk az Informatikai és Hírközlési Minisztérium SZ-IS-7-es pályázatán, melyt l internetes szolgáltatásaink megújulását várjuk, e pályázat lebonyolítására azonban még a portál engine átadásának késlekedése miatt nem kerülhetett sor. Intézményünk szinte kizárólag pályázati forrásokból az elmúlt tíz évben közel nyolcvan gépb l álló számítógépes hálózatot épített ki. A gépek rendszerbe állításának aszinkronitása miatt eszközeink igen vegyes képet nyújtanak, együttm<ködésük biztosítása egyre nehezebb feladatokat ró rendszergazdánkra. A min ségjavításra biztosítható források messze elmaradnak az igények mögött, ez néha a m<ködés biztonságát is veszélyezteti. A szintén pályázati forrásból beszerezhet új gépek csak tüneti kezelést biztosítanak, tervszer<, a szolgáltatási pont igényeihez mért fejlesztésekre nincs lehet ség. Hasonló a helyzet a digitalizáló munkához nélkülözhetetlen szkennerberendezésekkel is. Nem szólva most a valóban modern mikrofilm-szkenner berendezésr l, lapszkennereink az elhasználódás tüneteit produkálják, nem is szólva arról, hogy bizonyos (védett) dokumentumok beolvasására alkalmatlanok, ehhez megfelel, gerinckímél beolvasó beszerzésére lenne szükség. Intézményünk két digitális fényképez géppel is rendelkezik. Ezeket a digitalizálás munkafolyamatában nem használjuk, digitális szolgáltatásaink informatívabbá tételére azonban alkalmasak Szoftverek Könyvtárunkban a webes szolgáltatásokat biztosító szerver Linux, integrált könyvtári rendszerünk szervere (és néhány, csak ennek a lekérdezésére alkalmas munkaállomás) DOS, gépparkunk java Windows operációs rendszer ( 95, 98, 2000, P) alatt m<ködik. A digitalizáló munkához szükséges szoftvereknek tehát ehhez illeszked nek kell lenniük. Elektronikus könyvtárunk építéséhez az Omni Page Pro 11.0 karakterfelismer szoftvert használjuk. A szöveg korrektúrázását és formázását Word szövegszerkeszt vel végezzük. E mellett els sorban az Internetr l letöltött, szabad felhasználású szoftverekkel végezzük képeink és HTML oldalaink szerkesztését. Rendelkezünk az Adobe Acrobat szoftver 3.0-ás változatával, ami mivel az ékezetes magyar karaktereket nem megfelel en ismeri fel számítógépes szolgáltatás készítésére alkalmatlannak bizonyult, valamint a már említett WinISIS programmal Személyi feltételek A könyvtár egyetlen munkatársának sem munkaköri feladata a digitalizációs programokban való részvétel, erre a könyvtár lehet ségei nem adnak módot. Eredményeinket a pályázatokon elnyerhet megbízási díjakra szervezett különmunkáknak, ill. egyes munkatársaink munkaid ben és munkaid n kívül végzett tevékenységének köszönhetjük.

4 Szakembereink mindemellett elegend tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy a szükséges technikai feltételek megléte esetén elektronikus szolgáltatásainkat mind tartalmában, mind formájában megfelel színvonalon produkáljuk felhasználóinknak. 2. Digitalizálási tervünk 2006-ig 2.1. Internetes szolgáltatások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár Elektronikus könyvtárunkban els sorban megyei szépírók m<veit, a megyér l szóló szakirodalmat kívánjuk elérhet vé tenni az érdekl d k számára. Szépirodalmi vonatkozásban gy<jt körünk a helyi (a megyében született, meghalt, itt jelent s tevékenységet kifejtett) szerz k m<veire terjed ki alapvet en két vonatkozásban: 1. A régi megyei irodalommal kapcsolatban alapvet értékmér ként az Akadémiai Kiadó által 2000-ben kiadott (és CD-n is megjelent) Új magyar irodalmi lexikont tekintjük értékmér nek. E kiadványból segédanyagot készítettünk (1. sz. melléklet), mely a megyei irodalomtörténeti személyiségek adatait, szerz i jogi szempontból digitalizálható és már digitalizált m<veit tartalmazza. E kiadványok közül a célra fordítható és el re nem tervezhet id keret függvényében a következ id szakban elshsorban a könyvtárunk állományában nyomtatott formában nem megtalálható mjveket kívánjuk elérhet vé tenni. 2. A kortárs irodalom digitalizálása területén a kiválasztás szempontja, hogy a szerz nek önálló kiadványa legyen. A ig tartó id szakban lehet ségeink szerint az összes olyan kiadványt digitalizálni szeretnénk, melyhez sikerül megszerezni a szerz beleegyezését. A kortárs irodalom népszer<sítéséhez tartozik, hogy továbbra is szeretnénk biztosítani megyénk irodalmi folyóiratának, az EsHnek a digitális megjelenését. A megyér l szóló szakirodalom tekintetében szintén listát készítettünk a digitalizálandó m<vekr l (2. sz. melléklet). E listáról a szerz i jogi el írások adta lehet ségek keretein belül választunk, amennyiben erre intézményünknek lehet sége nyílik. Ezen túl tervezzük a megye tudományos-m<vészeti életét hosszú id n keresztül reprezentáló Jászkunság (1954-) c. folyóirat szövegként való digitalizálását és közreadását. Ezt a folyóirat korai évfolyamainak állományvédelme is indokolja Megyénk képeslapokon A közötti id szakban tervezzük új szolgáltatásként, hogy mintegy db-os képeslapgy<jteményünket elérhet vé tesszük az Interneten. Képeslapjaink digitalizálását megjelenésük id pontja szerinti sorrendben kívánjuk elvégezni, a munka során a kiválasztás szempontját tehát az állományvédelem jelenti. Digitalizált képeslapjainkhoz el ször topográfiai szempontok alapján történ hozzáférést, kés bb részletes, formai és tartalmi szempontoknak megfelel visszakeresési lehet séget is biztosítani kívánunk. Ehhez integrált könyvtári rendszerünkön belül külön lekérdez -felületet hozunk létre.

5 2.2 Szolgáltatások CD-n ill. DVD-n Kortárs megyei sajtó Továbbra is be kívánjuk szerezni a megyei napilap (Új Néplap) anyagának számítógéppel olvasható változatát, a szolgáltatás mikéntjére azonban a szóban forgó id szakban új lehet séget keresünk, mert: A WinISIS program csak kompromisszumokkal képes kezelni a magyar ékezetes bet<ket, felhasználói felülete angol nyelv<, ezért nem felhasználóbarát, a program megfelel kezelése oktatást igényel. A *.pdf formában történ szolgáltatás esetében amire átmenetileg szükség lesz az Acrobat Reader 5.0 CE olvasóprogram használata ugyan biztosítja a magyar nyelv< kezel felületet és a magyar ékezetes bet<k megfelel használatát, ám összetett keresésre nem képes. E tevékenységünk termékét a szerkeszt séggel való megegyezés alapján kizárólag a megye nyilvános könyvtárai számára szolgáltatjuk tovább Helyi iratanyagok Az el z pontban jelzett szoftverkeresés azért is fontos, mert ezzel kívánjuk kezelni a digitális formában beszerezhet, els sorban az önkormányzatoknál keletkez publikus iratanyagot is. E célra amennyiben sikerül beszereznünk az Adobe Acrobat 5.0 CE verziója is megfelel lenne Szakdolgozatok, disszertációk Könyvtárunk 2003-ban megkezdte a helyi vonatkozású szakdolgozatok, disszertációk digitális változatainak gy<jtését. Az anyag archiválására, visszakereshet vé tételére, szolgáltatására szintén az el z pontokban jelzett formában keresünk lehet séget Digitális hírlap- és folyóirattár Intézményünk rendelkezik a régi megyei hírlapok és folyóiratok mikrofilmfelvételeinek digitalizálásához szükséges berendezéssel. A tárgyalt id szakban az erre fordítható id keret függvényében folyamatosan végezzük mikrofilmen tárolt dokumentumaink (3. sz. melléklet) digitalizálását és a felvételek átadását az ezt kér, megyénkben m<köd nyilvános könyvtáraknak. Az ily módon is elérhet vé tett dokumentumállományra integrált könyvtári rendszerünkön és elektronikus könyvtárunkon keresztül is felhívjuk az érdekl d k figyelmét Interneten megjelent tartalmak Az Interneten megjelen, megyére vonatkozó információk közül a digitális kiadásban is megjelen hírlapok és folyóiratok írásainak anyagát kíséreljük meg archiválni a következ, hároméves id szakban. E tartalmak integrált könyvtári rendszerünkben is feltárásra kerülnek, e módon tehát mind a lokális, mind a nagyterület< hálózaton e dokumentumok a bibliográfiai szint< hozzáférésen túl teljes szöveggel is elérhet ek lesznek.

6 3. Összegzés 3.1. ÁttekintH táblázat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár között a a 2. pontban kifejtettek alapján a következ digitalizálási tevékenységeket kívánja elvégezni: Projekt Elektronikus könyvtár Téma Megvalósítandó Kiválasztás lehethségek feltétlenül szempontja szerint régi megyei irodalom gyjjteményfejlesztés kortárs irodalom: - új kiadások szerzh engedélye - ESR szakirodalom - 2. sz. melléklet jogi lehethségek - Jászkunság állományvédelem Megyénk képeslapokon állományvédelem Szolgáltatások CD-n, DVD-n Megyei napilap Helyi iratanyag Szakdolgozatok, disszertációk Digitális hírlap- és folyóirattár teljességre törekvés Interneten megjelent tartalmak Elektronikus hírlapok és folyóiratok megyei tartalom 3.2. A között megvalósítandó számítástechnikai fejlesztések Hardver Web szerver megfelel m<szaki szinten tartása; évente legalább 10 könyvtári munkaállomás korszer<sítése; a három év alatt legalább két lapszkenner beszerzése; gerinckímél szkenner beszerzése; DVD író berendezés beszerzése; színes lézernyomtató beszerzése; nagyméret< monitor(ok) beszerzése Szoftver Adobe Acrobat CE upgrade;

7 megfelel képszerkeszt program megvásárlása; megfelel HTML szerkeszt program megvásárlása; internetes megjelenítést korszer<sít program beszerzése; szöveges visszakeresést biztosító szoftver felkutatása és megvásárlása; a szövegfelismer program újabb verzióinak beszerzése Képzés, továbbképzés Fontos feladatunk a digitalizálással foglalkozó tanfolyamokon, el adásokon, konferenciákon való részvétel mind nagyobb számban. Szolnok, május 23. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár digitalizációs tervét jóváhagyom: Bertalanné Kovács Piroska igazgató

8 1. Helyzetfelmérés A könyvtár digitális szolgáltatásai 2003-ban Tárgyi feltételek Géppark Szoftverek Személyi feltételek Digitalizálási tervünk 2006-ig Internetes szolgáltatások Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtár Megyénk képeslapokon Szolgáltatások CD-n ill. DVD-n Kortárs megyei sajtó Helyi iratanyagok Szakdolgozatok, disszertációk Digitális hírlap- és folyóirattár Interneten megjelent tartalmak Összegzés Áttekint táblázat A között megvalósítandó számítástechnikai fejlesztések Hardver Szoftver Képzés, továbbképzés... 7 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtáron keresztül jelenleg elérhet m<vek listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia.

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia. A bibliográfia fogalma és típusai Bármilyen korszer is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg bel le, hogy egy konkrét dokumentum a könyvtárban megvan-e, vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket?

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés Impresszum: E könyv készítése során a Szerz k és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák el fordulása nem kizárható. Ezek esetleges következményeiért sem a Kiadó, sem a Szerz

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074

BOZZAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 8251 Zánka, Iskola u. 6. Fenntartó: Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása OM azonosító: 037074 Készítette: Loch Ildikó igazgatóhelyettes 1 1. Bevezetés Informatikai stratégiánk alapvet INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015 célja, hogy a jelenlegi állapotok felmérését, értékelését követ en informatikai

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Állományrendezés A könyvtárak anyagát, más szóval gy jteményét szükségszer bizonyos meghatározott elvek alapján rendezni, rendszerbe rakni, különben csak dokumentumok

Részletesebben

WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL

WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL Témavezet : Pánovics János Egyetemi tanársegéd Készítette: Kósa Anita Programtervez matematikus DEBRECEN

Részletesebben

Informatika a látássérültekért Alapítvány. A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása

Informatika a látássérültekért Alapítvány. A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása Informatika a látássérültekért Alapítvány A 2012-ben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása 1 Tartalom Í. A SZERVEZET BEMUTATÁSA... 4 II. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA... 6 1. Informatikai

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (CSP-CSBM-11) Pályázati Útmutató 2011. május 13. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkit zései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT

Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT a Magyar Rádió zártkör en m köd részvénytársaság 2008. évi üzleti tervének elveire és f bb elemeire El terjesztés a Magyar

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer (OEDR) koncepciója.

Az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer (OEDR) koncepciója. Az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer (OEDR) koncepciója. Összegző megvalósítási tanulmány 1.0 verzió BÖLCS BAGOLY MÉRNÖKI TANÁCSADÓ BT. 2011.április Szerző: dr. Vonderviszt Lajos, Dr. Sajó

Részletesebben

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis Mûhely Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége Egy felmérés eredményei Bevezetés Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004-ben ünnepelte alapításának tízéves évfordulóját. Az eltelt idõ lehetõséget

Részletesebben

Új technikai eszközök térnyerése a könyvtárakban az 1960-as évektől napjainkig

Új technikai eszközök térnyerése a könyvtárakban az 1960-as évektől napjainkig Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék Új technikai eszközök térnyerése a könyvtárakban az 1960-as évektől napjainkig Témavezető: Eszenyiné dr. Borbély Mária egyetemi adjunktus

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Magunk alatt vágjuk a fát?

Magunk alatt vágjuk a fát? Magunk alatt vágjuk a fát? Tanulmány a digitalizálás megítéléséről a könyvtárosok körében Horváth Péter, tájékoztató könyvtáros (Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár) 2013. Bevezetés Pályázati anyagom

Részletesebben