Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző. Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Tervezett döntés: 1db határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző. Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Tervezett döntés: 1db határozat"

Átírás

1 Szvitán Zoltán Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pénzügyi osztályvezető április 28 i iiksére Tervezett döntés: 1db határozat Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző l)öntés: I gyszerű többségi. nyílt szavazással Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete iáry: Atexoportosítások Sorszám: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. Határidő: május 15.,illetve a költségvetési rendelet rnódosításakor átvezetés ulcsopoitosításokról rcndclkezik: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető szervezeteknek..! gyéb működési célú támogatások államháztartásoti kívülre. maradvány, kiliasztiúlása. Pl l kiad:,,,ós Önk:,,illetvc, Önk.: Nonprolh A és hónapokat érintő, ehlogadoti tiszteietdíj lcrnondásból kclcllwzcl.1 átcsopor[osításokról rendelkezik: Mezőbcrényi Városi Onkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri I livatalt érintő: határozati javaslat. Tisztelt Képviselő testület! keletkezett maradvány, , Ft (személyi juttatás , Ft, járulékok A és bónapokat érintő, elfogadott tiszteletdíj lcmondásból Mczőberény Város Onkormányzati Képviselő testülete az alábbi tartalmú előirányzat ,- Ft). (2,cím: Polgármesteri Hivatal: Önkormányzati igazg. /jogalkotás A keletkezett bér- és járulék maradványból az Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete, az alábbi tartalmú elől rái iyzal támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. kiadvány, kiadásához támogatásként!, Ft, vissza nem térítendő működési támogatást kivülre./k 511/, mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A biztosít, / Nonprofit szervezeteknek..egyéb működési célú támogatások államháztartáson szakluadat! összesen: Ft (személyi juttatás ,- Ft, járulékok 5.000,- Mezőberény, április 14. Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Felelős: Siklósi István polgármester, tárgyév december 31-ig kell teljesíteni Ft (személyi juttatás ,- Ft, járulékok ,- Ft) Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a támogatott szervezet részére a megítélt szárnadási kötelezettséget a f elhasználást követően 30 naptári napon belül. de legkésőbb Ft)./ill,1.cím: Városi Ónkormányzat: Önkormányzati igazg. szakfeladat: összesen: felhasználását az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete: Mezőbcrényi Német Hagyományápoló Egyesület részére Ja Mezőberényi vonatkozású Előterjesztés

2 ONKÉNT B.) D.) C.) megemel ése április 28-i ülésére Tárgy: Alcsoporlosítások Mczőhcrény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sorszám:. Tisztelt Képviselő testület! átcsoportosí[ásokról rendelkezik: Eloerjesztő: Svvitán Zoltán. pénzügyi osztályvezető Egészségügyi hozzájárulás: 96 E Ft*0, E Ft juttatások:/k 1107/ (2fő 6 hóra+egészség ügyi hozzájárulás: 1.19*1 4,0% 16,67%, állomány emelés (12000 E Ft) ill az Önk.nál és a ML-nál a kf. dologi kiad ei.-nak Tervezett döntés: 1 db határozat Vékményezíí hizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Készítette: I lidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző l)öntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással A Kastély felújítás és a dologiként tervezett Ford.áfa hefzetés ei. terhére: Általános tartalék A.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete az alábbi tartalmú előirányzat Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnoki szo I gálattal kapcs. A Városi Önkormányzatot,érintő: Elkülönített műk. általános tartalék terhére a Békés Nem tervezett, közalkalmazottaknak biztosítandó cafetéria juttatás teljesítéséhez Területfejlesztés igazgatása.(falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) Onkormányzatot érintő: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki Manifest Közszolgáltató Nonproflt Kft részére visszatérítendő tagi kölcsön biztosítása 1.sz. határozati javaslathoz: +Munkáltatót terhelő Szja: 1,19*16,0 %19,04% Város-, községgazdálkodás. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzatának részletezése: Munkatörvénykönyves foglalkoztatás Közmunka-mintaprogramok vezetőinek alkalmazása: Osszesen: 96 E Ft fedezetbiztosítás az ált. tartalék terhére: Cafetéria: Etkezési hozzájárulás: Béren kívüli Etkezési hozzájárulás: Béren kívüli juttatások :/K 1107/ Személyi juttatások előirányzatának részletezése: Cafetéria: 2fő*8 E Ft/hó*6 hó= 96 E Ft szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan /Skoda Yeti/: a Támogatás bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzat rendezése. Előterjesztés

3 beszerzés: Munkaliatot terhelő Szja: 96 E li0, 1904 I 8 E Ft Osszcscii: 34 E Ft Szjutl: 96 E Ii. Maj:34 E Ft Ált. tart: 13() I Ft E.) Onkorinányzatol érintő: O kf. Falugoudnoki, tanyagondnoki zlgáktatás. 1anyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás (l anyagondnok állás betöltásc:2() tői ( ben 6 hóra) I ruttó gwantált bánniniinurii: 118 E Ft/hó, I Szoc.hi.adó. Agazati pótlék C I 0):9,90() l It/hó I Szoc.h.adó. Cafetéria. : 8,0 IE Ft/hó/fő (1 hóra)+egészségi.igyi hozzájárulás: I.19* I 4,0% I 6,67% INI unkáltatót terhelő Szja : 1,19* 1 6,() % I 9,04% Személyi juttatások clőirányzatának részletezése: l örvény szerinti illetmények, munkahérck/k 1101 / Illetmény: 1 fő*1 18 E Ft*6 hó: 708 E Ft Szoc. ágazati pótlék:9,9 IE Ft/hó*6 hó: 59 E 11 1tkczési hozzájárulás: Béren kívüli juttatások:/k 1107/ ( iktu i 110*8 I 1 t I ho X I I Összesen: 775 E Ft l%unkaadókat terhelő járulékok ás szoc.hj.adó előirányzatának részletezése: Szoc.hj.adó.:767 E Ft*0,27: 414 E Ft Egészségügyi hozzájárulás:8 E Ft/bó/fő*0,1667 I E Ft Munkáltatót terhelő Szja: 8 E Ft/hó/fő*0,1904= 2 E Ft Osszesen: 417 E Ft 1)ologi kiadások előirányzatának részletezése: lrodaszer-.nyorntatvány besz: 10 E Ft Hajtó - ás kenő anyag 236 E Ft Munkaruha,védöruha,forrnaruba egyenruha beszerzés: 95 E Ft Egyéb üzerneltetési,fenntartási anyag beszerzés: 50 E Ft *Üzemeltetési ag.-ok beszerzése/k312/ : 391 E Ft Továbbképzési kiad :Egyéb,szakmai szolgáltatások. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoklk336/: 315 E Ft Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható Afa: * Működési célú előzetesen felszámított Ma /K351/: 191 E Ft *Dologi kiadás összesen: 897 E Ft Szjutt: 775 E Ft, Maj:417 E Ft,Dologi:897 E Ft Áh. tart: E Ft

4 - 1. parlamenti képviselő választásükhoi. kapcsolódó tevékenységek Mezőberényi Polgármesteri I livatalt érintő: Változás: A i ülése beterjesztett ás elfogadott előterjesztés korrekciója a tényleges adatok Iürszággyiílési k.v.i kf. Ürszággyűlésiönkormányznti és európai alapj án A.) 11.) kf. Ürszággyűlési,önkorrnányzati és európai G.) alapj án I.) A I 3 i ülése beterjesztett és cl fogadott előterjesztés koltekciója a tényleges adatok Mczőbcrényi P igármesteri 1 livatalt érintő: megjelölés helyett ÖNKlNlES megjelölésre módosítás. tanyagondnok svolgálattal kapcs. feladatra vonatkozóan. /3000 h Ft sajáterő/ a Köl Mezőherényi Városi Onkormányzatot érintően: a kf. Gépjármű beszerzés, falu ás átesoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Ónkormányzati Képviselő testülete, az alábbi tartalmú előirányzat Llatároz2ti ivaslit. Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előiráiiyzatán belül; és ezzel egyidejű1e: 1. cím: Mezőberény Város Onkorrnányzata kiadási előirányzatán belül: cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Kiszámlázott, Fordított adózású, vásárolt terrnékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás kf. Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános Dologi kiadási előirányzatát Fizetendő általános forgalmi adó /K352! igazgatási tevékenysége: ÖNKENTES: műk.c.!köt/ előirányzatát előirányzatát: csökkenti: E Ft-tal ÖNKENTES, INGATLAN felújítása!k7 1/ Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Werikcheim- Fej érvári kastély felújításall-iomlokzat,tetőrendszer és egyéb.! Város-, községgazdálkodás jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok parlamenti képviselő választások hoz kapcsolódó tevékenységek /F1J.parlemanti k.v./ E Ft(-15748E Ft,0 E Ft,-15748E Ft) megemeli: E Ft-tal csökkenti: 4252 E Ft-tal

5 cím: Mezőbcrény Város Onkormányzata kiadási cl irúiiyzatáii belül: t) lámogatási célú Í inanszírozcsi műv ( intjin. ) csökkenti: ooo F It tal 2. cím: Mczőbcrény Polgármesteri 1 livatal bevételi előirányzatán belül: o lámogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) megemeli : 3000 L Ft tal Fgyéb szlgáltatások.:/k337/ l Ft E Ft 1gyéb üzcmeltct.ési Ínntartási szolgáltatások, Egyéb felhalmozási célú tám. bev. / Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnoki szolgálattal kapes. társfln.-a miatt felh.c. támn.bev./ MVA / kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai O kf. Területfejlesztés igazgatása: (Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) C.) AHT.-n kívülre/k508/ ÖNKENTES előirányzatál megemeli: 5000 E Ft-tal visszatérítendő tagi kölcsön biztosítása. Működési célú visszatérítendő tárn., kölcsön nyújtása Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kf[ részére visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak bcgy.,száll. átrak.szcmétszállítás, kezelés.!llkülönített/ előirányzalát csökkenti: 5000 E It tal /hhhől: Ft Egyéb szolgáltatások.:/k337/ +300() E Ft L Ft Dologi kiadási előirányzatát megemeli: 000 l It tal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT. 2. cím: Mezőhcrény Polgármesteri 11 ivatal kiadási clőirányzatán belül: ki. Onkormányzatok és Önkormányzati hivatalok Egyéb üzcmcltetési,tenntartási szolgáltatások. [3.) cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Fej ezeti és általános tartalékok ei;vámno1á;a O ki. Nem veszélyes(tclep. hull.)vcgyes(öml.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: I)ologi kiadási előirányzatál megemeli: 500() I lt tal

6 E,) O ki Gépjármű beszemzés, falu és lanyagondnok szolgákittal F.) 1).) ésczzc1eidgj lcg az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára nyújtott alapszolgúltatások fejlesztésére: 109/ VM rendelet ÁllT belülről/b25/ ÖNKi NTES előirányzatát megemeli.5000 E Ft tal I.c ím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatún belül: 1 cím: Mezőberény Vámos Önkormányzata kiadási előirúnyzatún belül: Dologi kiadások/k3/ előirányzatát megemeli: 897 E Ft-tal kf. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás. kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és ésezzel egyidejűleg: az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatári belül: Tanyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás EGYÉB TÁRGYIES7,KÖZ:/64/ / ÖNKÉNT.! előirányzatát megcmeli:3937 E Ft-tal nyújtott alapszolgáltatások fcjlesztésére:109/ VM rendelet ON KENT. Beruházási kiadások.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: Beruházási célú előzetesen felsz. AFA/K67/ előirányzauít megemeli:1063 L l t-ial 1 cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Közmunka-mintaprograinok vezetőinek alkalmazása: Munkatörvénykönyves foglalkoztatás ÖNKENT Közalkalmazottaknak biztosítandó cafetéria juttatás Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 34. E Ft-tal Város-, községgazdálkodás. Személyi juttatás/k I / előirányzatát megemeli: 96 E Ft-tal Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Műk.c. előirányzatát: csökkenti: 2089 E Ft-tal O Fcjezcti és általános tartalékok clszámolása Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 417 E Ft-tal Személyi juttatás/ki! előirányzatát megemeli: 775 E Ft-tal műk.c./köt/ előirányzatál csökkenti: 130 E El tal /Országgyűlési k.v./ /Központi költségvetési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n belülről!b16/ KÖT előirányzatát megemeli: 17 E Ft-tal Személyi juttatás/ki! előirányzatát megemeli: 89 E Ft-tal kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7 Szoc. h vjálár.adó /K2/előirányv.atát megemeli: 36 I It tal Dologi kiadások /K 3/előirányzatát csökkenti: 1 08 E Et tal l.kf /.Oi szággyűlési k.vj (3.) 2. cím: Mczőbcrényi Polgármesteri I livatal bevételi előiráiiyzatáii belül: k 1. Országgyűlési,önkorrnányzali és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /EU.parlamenti k.v./ /Központi költségvelési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei A1-Fl.-n bcluliol /13 16/ KO 1 cloiianyiatal mcgcmeli 17 1 I [ Lii éscv.zclcgyide.jűlcg; 2. cím: Mezőbei ény Polgánnestci i Ilivatal kiadási előirányzatáii belül: Személyi juttatás/ki / előirányzatát megemeli: 89 E Ft i.al Szoc. hozzájár.adó /K2/clőirányzatát megemeli: 36 E Ii tal Dologi kiadások /K3/előirányzatát csökkenti: 108 E Ft-tal k! /EU.parlanicnti k.v./ 1 l.) Mezőberény Város Onkorinányzati Képviselő testülete az alábbi tarlilmú módosításokkal egyetért: Mezőberényi Városi Onkormányzatot éi intően: a ki. Gépjármű bcszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. üiadatra vonatkozóan, az alábbi tételcknél: a Kól megjelölés helyett ÖNK íntes niegjelölésrc módosítással. EGYIB TÁRGYJESZKÖZ:/64/ / ÖNKiNThS/ 2362 E Ft Bcuházási célú előzetesen i elsz. ÁFA/K67/ 638 L Ft /Alap:2362 E Ft,ÁFA:638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft/ Felelős: Határidő: Sikiósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. a költségvetési rendelet módosításakor átvczetés Mezőberény, április 14.. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

8 A.) B.) április 28-aj ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Atesoportosítások r[á Sorszáni: Tisztelt Képviselő-testiilet! á[csoportosításokról rendelkezik: Véleményező hizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető A.) Az Önkormányzat , Ft támogatásban részesül. Itthon vagy Magyarország Mezőberény Váws Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat G.),,Az e úidíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áruruvarozók versenyképességét Szerctlek programsorozat. Pöntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Tervezett döntés: 1 db határozat javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése kiírása az érintett intézmények, önkormányzat részére. Önkormányzat ,- Ft előlegben részesül. i.) C.) D.) E.) a 1 lo/2014.(iii.3 I ). i határozat alapján Elkülönített tartalékba helyezett tételek E.) évi bérkompenzáció átcsoportosításokról rendelkezik: Soma Muzeális Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére. Fiatározati javaslat: II.) Muzeális intézmények évi szakmai támogatása: ,- Ft az Orlai Petrics Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat és ezzel eyij(leg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: (2013. évről áthúzódó bérkompenzáció) Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám. bev./jj Egyéb működési célú Lám. bevételei AFIT.-n belül ei.-át megemeli: 650 E Ft-tal kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok (, Itthon vagy /Elkülönített! előirányzatát Tartalékok K512 KÖT csökkenti:1.606 E Ft-tal Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Műk.c.: előirányzatát Tartalékok K5 1 2 megemeli: 650 E Ft-tal Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Magyarország Szeretlek program sorozat.) Előterjesztés

9 ésczzcl egyidejűleg: cím: Mezőherény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: 01 8() 30 0 I lmogatai cclu I inansii oiasi fi iiv (int Ím ) megemeli I 606 I I t la! 2. cím: Mezőbcrényi Polgármesteri I livatal bevételi előirányzatán belül: () I amogatasi eelu Iinansiii oiasi muv (int fin ) nigmeii 267 I I t lal 3. cím: Mczőbcrény Város Ovodai intézménye bevételi előirányza[án belül: láinogatási célú finanszírozási míív.(in(.fln.) mgcmeli: 121 E Ft la! 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Iámogatási célú finanszírozási műv.(inttin.) megemeli: 527 E Ft la! 5. cím: Városi 1 lumánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: lámogatási célú finanszírozási inűv.(intiin.) rpgeneli: 636 E lt tal 6. cím: Orlai Pctrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: I imo itasi edo I ininsii i ozasi n mv (int I in ) niegemeli 551 I t tal ás ezzel egyidejűleg megemeli: 2. cím: Mezőbcrényi Polgármesteri 11 ivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1! 210 E Ft tal Munkaa. tcrh. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 57 E Et tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terb komi.iunkc korm.funkc korm.íijnkc korm.funkc korm. lunkc korm.íunkc cím: Mczőberény Város Ovodai intézménye kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások 7M/ 95 E Ft-tal Munkaa. tcrh. jár. és szoc. boz.adó /K2/ 26 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh l0-okorm.íunkc Okorm.funkc. 2 I 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /Kl/ 415 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 112 E Ft-tal 5. cím: Városi 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1/ 501 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 135 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1/ 43 E Ft-tal Munkaa. terb. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 12 E Ft-tal C.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: /Elkülönített/ előirányzatát Tartalékok K5 12 KOT csökkenti:56 E Ft-tal (2013. évről áthúzódó bérkompenzáció) és ezzel egyideiűle megemeli: Személyi juttatások /K1/ 44 E Ft-tai

10 ( évi bérkompenzáció) Önkormányzatok ciszámolásai a központi költségvetéssel Mukocicsi cclu kozpontositott cloii -at /B115/KOi mcggmcli 606 L I t tal Mlami támogatások: Onkormányzatok működési támogatásai 1).) korm. Funkc korm.iunkc Ezen belül: Szjutt. Munkaa.tcrb. M unkaa. tcrh. jár. és szoc. hoz.adó /2 12 I Ft ial kgyktjfilg; 2. cím: Mczőbcrényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatári belül: 1. cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 1. cím: Mczőhcrény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 6. cím: Orlai Petries Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 5. cím: Városi liumánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: és ezzel eyidej űleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata kiadási clőirányzatán belül: /1lkuIonitett/ eloiianyiata I attalekok K512 KOl cokkenti I [-tal Fcjczcti és általános tartalékok elszámolása: (2014. évi hérkompcnzáció) Személyi juttatások /K1/ 415 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 112 E Ft-La! Támogatási célú finanszírozási műv.(int.ún.) mcgcmeii: E Ft-tal Személyi juttatások /K1/ 190 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 51 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh Okorm.funkc Okorm.funkc ámogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ggeieli: 527 E Fi-tal Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) mggg1i: 241 E Ft-tal Okorm.funkc Okorm.funkc Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) gipji: 1036 E Ft-tal Támogatási célú finanszírozási rnűv.(int.fin.) g3eli: 1038 E Ft-tal Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) emeli: 111 E Ft-tal korrn.funkc Ezen belül: Szj utt. Munkaa.terh korm.funkc korin.funkc korm.funkc

11 F.) I) Munkaa. tcrb. jár. ás szoc. boz.adó /K2/ 220 I l t tal Munkaa. terli. jár. ás SZOC. hozidó /K2! 221 l Ft la! Személyi utlatások /K1! 816 E Ft tal Személyi j uttatások IK 1! 81 7 E Et tal Személyi juttatások IKI/ 87 E Ft tal Munkaa. tcrh. ás szoc. boz.adó 1K2/ 24 E Fi tal éezel egyidejűleg megemcli: 4. cím: Vámsi K5,szolgáltató Intézmény ladási előirúnyzaáii belül: zzelegideű1e: ás ezzel eyjjűleg meeme1i: 5. cím: Városi I lumánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatáii belli!: 5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 5. cím: Városi l-lumánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatún belül: 1. cím: Mezőbcrány Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: cím: Mcv,űberény Város Önkormányzata kiadási előirúnyzatán belül: 1 cím: rvlezőberény Város Onkormányzata bevételi előirányzatán belül: (nkonnányzatok rniíködési tárnogalásai Mukodei celu koipontoitott cloii at /IUI 5/KOl ncgcrncli 108 L 1 t t il Fejczeti ás általános tartalékok elszámolúsa:!elkülönített! előirányzatát Tartalékok K512 KÖT csökkenti: E Fl-tal (Szociális és gyeritlekvédelmi ágazati pótlék) Al laini táflu)gatások o Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (2() I 4. évi bérkompenzáció) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Személyi juttatások /K1/ E Ft-tal Munkaa. terh. jár. ás szoc. hoz.adó fk2! 335 E Ft-tal Munkaa. tcrh. jár. ás szoc. hoz.adó /K ! Ft-tal Személyi juttatások IK!! 85 E FI tal komi.i unkc korm. Funkc Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fln.) ge1i: E Ft-tal l árnogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. (2014. január, Február) (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) E Ft

12 Műk.c. előirányzatát Tartalékok K512 mgcmeli: 648 E Ft tal cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kejezeli és általános tartalékok ciszámolása cím: Mczőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Mezőberény, április 15.. l-latarido a koitcgvctcm mendelet modosit isakom itveicte Felelős: Siklósi István polgármester Önkormányzatok működési támogatásai Allami támogatások: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel iparűzési adó bevétel évi kiesése ellenté[elezésérc szolgál.) (I útdíj: az önkormányzatokat megillető gépárműadó és /Elkülöníictt/ előirányzatát Tartalékok K5 12 mge1i: I.000 E Ft tal cím: Mczőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: o Fejezeti ás általános tartalékok elszámolása: ás czzelegyidcjűleg: ( Muzeális intézmények évi szakmai támogatása.) Onkorrnányzatok űködási lámogtásai 1ki laini támogatások: Mukodci (LlU koipontosi(ott cion at /H I 5/K() I mlgcmcll 648 I I t tal Mukodcm celu koipontoitott don -at /B1 is/kol megmcli I 000 L 1 t-tal Szvitán Zoltái pénzügyi osztályvezető

13 megemeli: április 28-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Előterjesztés lervezett (Jöntés: I db határozat Véleményező l)izottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Készítette: I lidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző l)öntés: I gyszcrű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő: Szvitún Zoltán, pénzügyi osztályvezető pénzügyi osztályvezető Szvitán Zoltán Mezőberény, április 15. Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés / 1-latározati javaslat: átesoportosításokról rendelkezik: támogatás-egyéb működési c. támogatások államháztartáson Önkormányzata részére:+198 E Ft ONKENTES és ezzel egyidejűleg: Műk.c.: előirányzatát Tartalékok K512 csökkenti: 198 E Ft-tal A.) Mczőhcróny Város Önkormányzata évi költségvetése: N4ezőherény Város Önkormányzati Képviselő testülete, az alábbi előirányzat r Iársulásban han résztvevő Bélmegyer településsel az elszámolás véglegesitéséhez fbdczct biztosítás A.) átcsoportosításokról rendelkezik: alapján,a 2014 évre áthúzódott összeg módosítása,:bélmegyer Község 2013.évi tevékenység elszámolásáról készült véglegesített kimutatás évben az Óvoda -Társulásban résztvevő településekkel a belülre:/k506/:_előirányzatát:. 198 E Et-tal 1-lelyi önk.-nak és költségvetési szervének egyéb működési c. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő testülete az alábbi tartalmú előirányzat I.sz. határozati javaslathoz: Mezőbcrényi Városi O nkormányzatot érintő: Altalános tartalék úliománytcrhér az Óvoda Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Önkorm. Igazgatás. Felelős: Siklósi István polgármester Tisztelt Képviselő-testület! iár.y: Alcsportosítások Sorszám: VI/Ii/d

14

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: Tár2v: Atcsoportosítások, fedezetbiztosítások. I i1 Működési c. támogatások AHT-n belülről. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Velemenvezo

Részletesebben

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Sorszám: Ií Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tervezett

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben