Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző. Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Tervezett döntés: 1db határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző. Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Tervezett döntés: 1db határozat"

Átírás

1 Szvitán Zoltán Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pénzügyi osztályvezető április 28 i iiksére Tervezett döntés: 1db határozat Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző l)öntés: I gyszerű többségi. nyílt szavazással Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete iáry: Atexoportosítások Sorszám: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. Határidő: május 15.,illetve a költségvetési rendelet rnódosításakor átvezetés ulcsopoitosításokról rcndclkezik: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető szervezeteknek..! gyéb működési célú támogatások államháztartásoti kívülre. maradvány, kiliasztiúlása. Pl l kiad:,,,ós Önk:,,illetvc, Önk.: Nonprolh A és hónapokat érintő, ehlogadoti tiszteietdíj lcrnondásból kclcllwzcl.1 átcsopor[osításokról rendelkezik: Mezőbcrényi Városi Onkormányzatot és a Mezőberényi Polgármesteri I livatalt érintő: határozati javaslat. Tisztelt Képviselő testület! keletkezett maradvány, , Ft (személyi juttatás , Ft, járulékok A és bónapokat érintő, elfogadott tiszteletdíj lcmondásból Mczőberény Város Onkormányzati Képviselő testülete az alábbi tartalmú előirányzat ,- Ft). (2,cím: Polgármesteri Hivatal: Önkormányzati igazg. /jogalkotás A keletkezett bér- és járulék maradványból az Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete, az alábbi tartalmú elől rái iyzal támogatás biztosítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. kiadvány, kiadásához támogatásként!, Ft, vissza nem térítendő működési támogatást kivülre./k 511/, mely felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli. A biztosít, / Nonprofit szervezeteknek..egyéb működési célú támogatások államháztartáson szakluadat! összesen: Ft (személyi juttatás ,- Ft, járulékok 5.000,- Mezőberény, április 14. Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Felelős: Siklósi István polgármester, tárgyév december 31-ig kell teljesíteni Ft (személyi juttatás ,- Ft, járulékok ,- Ft) Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a támogatott szervezet részére a megítélt szárnadási kötelezettséget a f elhasználást követően 30 naptári napon belül. de legkésőbb Ft)./ill,1.cím: Városi Ónkormányzat: Önkormányzati igazg. szakfeladat: összesen: felhasználását az alábbiakban határozza meg Mezőberény Város Képviselő-testülete: Mezőbcrényi Német Hagyományápoló Egyesület részére Ja Mezőberényi vonatkozású Előterjesztés

2 ONKÉNT B.) D.) C.) megemel ése április 28-i ülésére Tárgy: Alcsoporlosítások Mczőhcrény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sorszám:. Tisztelt Képviselő testület! átcsoportosí[ásokról rendelkezik: Eloerjesztő: Svvitán Zoltán. pénzügyi osztályvezető Egészségügyi hozzájárulás: 96 E Ft*0, E Ft juttatások:/k 1107/ (2fő 6 hóra+egészség ügyi hozzájárulás: 1.19*1 4,0% 16,67%, állomány emelés (12000 E Ft) ill az Önk.nál és a ML-nál a kf. dologi kiad ei.-nak Tervezett döntés: 1 db határozat Vékményezíí hizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Készítette: I lidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző l)öntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással A Kastély felújítás és a dologiként tervezett Ford.áfa hefzetés ei. terhére: Általános tartalék A.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete az alábbi tartalmú előirányzat Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnoki szo I gálattal kapcs. A Városi Önkormányzatot,érintő: Elkülönített műk. általános tartalék terhére a Békés Nem tervezett, közalkalmazottaknak biztosítandó cafetéria juttatás teljesítéséhez Területfejlesztés igazgatása.(falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) Onkormányzatot érintő: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki Manifest Közszolgáltató Nonproflt Kft részére visszatérítendő tagi kölcsön biztosítása 1.sz. határozati javaslathoz: +Munkáltatót terhelő Szja: 1,19*16,0 %19,04% Város-, községgazdálkodás. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzatának részletezése: Munkatörvénykönyves foglalkoztatás Közmunka-mintaprogramok vezetőinek alkalmazása: Osszesen: 96 E Ft fedezetbiztosítás az ált. tartalék terhére: Cafetéria: Etkezési hozzájárulás: Béren kívüli Etkezési hozzájárulás: Béren kívüli juttatások :/K 1107/ Személyi juttatások előirányzatának részletezése: Cafetéria: 2fő*8 E Ft/hó*6 hó= 96 E Ft szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan /Skoda Yeti/: a Támogatás bevételi és a kapcsolódó kiadási előirányzat rendezése. Előterjesztés

3 beszerzés: Munkaliatot terhelő Szja: 96 E li0, 1904 I 8 E Ft Osszcscii: 34 E Ft Szjutl: 96 E Ii. Maj:34 E Ft Ált. tart: 13() I Ft E.) Onkorinányzatol érintő: O kf. Falugoudnoki, tanyagondnoki zlgáktatás. 1anyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás (l anyagondnok állás betöltásc:2() tői ( ben 6 hóra) I ruttó gwantált bánniniinurii: 118 E Ft/hó, I Szoc.hi.adó. Agazati pótlék C I 0):9,90() l It/hó I Szoc.h.adó. Cafetéria. : 8,0 IE Ft/hó/fő (1 hóra)+egészségi.igyi hozzájárulás: I.19* I 4,0% I 6,67% INI unkáltatót terhelő Szja : 1,19* 1 6,() % I 9,04% Személyi juttatások clőirányzatának részletezése: l örvény szerinti illetmények, munkahérck/k 1101 / Illetmény: 1 fő*1 18 E Ft*6 hó: 708 E Ft Szoc. ágazati pótlék:9,9 IE Ft/hó*6 hó: 59 E 11 1tkczési hozzájárulás: Béren kívüli juttatások:/k 1107/ ( iktu i 110*8 I 1 t I ho X I I Összesen: 775 E Ft l%unkaadókat terhelő járulékok ás szoc.hj.adó előirányzatának részletezése: Szoc.hj.adó.:767 E Ft*0,27: 414 E Ft Egészségügyi hozzájárulás:8 E Ft/bó/fő*0,1667 I E Ft Munkáltatót terhelő Szja: 8 E Ft/hó/fő*0,1904= 2 E Ft Osszesen: 417 E Ft 1)ologi kiadások előirányzatának részletezése: lrodaszer-.nyorntatvány besz: 10 E Ft Hajtó - ás kenő anyag 236 E Ft Munkaruha,védöruha,forrnaruba egyenruha beszerzés: 95 E Ft Egyéb üzerneltetési,fenntartási anyag beszerzés: 50 E Ft *Üzemeltetési ag.-ok beszerzése/k312/ : 391 E Ft Továbbképzési kiad :Egyéb,szakmai szolgáltatások. *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoklk336/: 315 E Ft Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható Afa: * Működési célú előzetesen felszámított Ma /K351/: 191 E Ft *Dologi kiadás összesen: 897 E Ft Szjutt: 775 E Ft, Maj:417 E Ft,Dologi:897 E Ft Áh. tart: E Ft

4 - 1. parlamenti képviselő választásükhoi. kapcsolódó tevékenységek Mezőberényi Polgármesteri I livatalt érintő: Változás: A i ülése beterjesztett ás elfogadott előterjesztés korrekciója a tényleges adatok Iürszággyiílési k.v.i kf. Ürszággyűlésiönkormányznti és európai alapj án A.) 11.) kf. Ürszággyűlési,önkorrnányzati és európai G.) alapj án I.) A I 3 i ülése beterjesztett és cl fogadott előterjesztés koltekciója a tényleges adatok Mczőbcrényi P igármesteri 1 livatalt érintő: megjelölés helyett ÖNKlNlES megjelölésre módosítás. tanyagondnok svolgálattal kapcs. feladatra vonatkozóan. /3000 h Ft sajáterő/ a Köl Mezőherényi Városi Onkormányzatot érintően: a kf. Gépjármű beszerzés, falu ás átesoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Ónkormányzati Képviselő testülete, az alábbi tartalmú előirányzat Llatároz2ti ivaslit. Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előiráiiyzatán belül; és ezzel egyidejű1e: 1. cím: Mezőberény Város Onkorrnányzata kiadási előirányzatán belül: cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Kiszámlázott, Fordított adózású, vásárolt terrnékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás kf. Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános Dologi kiadási előirányzatát Fizetendő általános forgalmi adó /K352! igazgatási tevékenysége: ÖNKENTES: műk.c.!köt/ előirányzatát előirányzatát: csökkenti: E Ft-tal ÖNKENTES, INGATLAN felújítása!k7 1/ Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Werikcheim- Fej érvári kastély felújításall-iomlokzat,tetőrendszer és egyéb.! Város-, községgazdálkodás jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok parlamenti képviselő választások hoz kapcsolódó tevékenységek /F1J.parlemanti k.v./ E Ft(-15748E Ft,0 E Ft,-15748E Ft) megemeli: E Ft-tal csökkenti: 4252 E Ft-tal

5 cím: Mezőbcrény Város Onkormányzata kiadási cl irúiiyzatáii belül: t) lámogatási célú Í inanszírozcsi műv ( intjin. ) csökkenti: ooo F It tal 2. cím: Mczőbcrény Polgármesteri 1 livatal bevételi előirányzatán belül: o lámogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) megemeli : 3000 L Ft tal Fgyéb szlgáltatások.:/k337/ l Ft E Ft 1gyéb üzcmeltct.ési Ínntartási szolgáltatások, Egyéb felhalmozási célú tám. bev. / Gépjármű beszerzés, falu és tanyagondnoki szolgálattal kapes. társfln.-a miatt felh.c. támn.bev./ MVA / kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai O kf. Területfejlesztés igazgatása: (Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) C.) AHT.-n kívülre/k508/ ÖNKENTES előirányzatál megemeli: 5000 E Ft-tal visszatérítendő tagi kölcsön biztosítása. Működési célú visszatérítendő tárn., kölcsön nyújtása Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kf[ részére visszatérítendő lám., kölcsön nyújtása Önk.-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak bcgy.,száll. átrak.szcmétszállítás, kezelés.!llkülönített/ előirányzalát csökkenti: 5000 E It tal /hhhől: Ft Egyéb szolgáltatások.:/k337/ +300() E Ft L Ft Dologi kiadási előirányzatát megemeli: 000 l It tal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: KÖT. 2. cím: Mezőhcrény Polgármesteri 11 ivatal kiadási clőirányzatán belül: ki. Onkormányzatok és Önkormányzati hivatalok Egyéb üzcmcltetési,tenntartási szolgáltatások. [3.) cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Fej ezeti és általános tartalékok ei;vámno1á;a O ki. Nem veszélyes(tclep. hull.)vcgyes(öml.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: I)ologi kiadási előirányzatál megemeli: 500() I lt tal

6 E,) O ki Gépjármű beszemzés, falu és lanyagondnok szolgákittal F.) 1).) ésczzc1eidgj lcg az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára nyújtott alapszolgúltatások fejlesztésére: 109/ VM rendelet ÁllT belülről/b25/ ÖNKi NTES előirányzatát megemeli.5000 E Ft tal I.c ím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatún belül: 1 cím: Mezőberény Vámos Önkormányzata kiadási előirúnyzatún belül: Dologi kiadások/k3/ előirányzatát megemeli: 897 E Ft-tal kf. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás. kapcs. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és ésezzel egyidejűleg: az.sz. Vidéki gazdaság, lakosság számára tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatári belül: Tanyagondnoki Szolgálat kialakításához fedezet biztosítás EGYÉB TÁRGYIES7,KÖZ:/64/ / ÖNKÉNT.! előirányzatát megcmeli:3937 E Ft-tal nyújtott alapszolgáltatások fcjlesztésére:109/ VM rendelet ON KENT. Beruházási kiadások.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: Beruházási célú előzetesen felsz. AFA/K67/ előirányzauít megemeli:1063 L l t-ial 1 cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Közmunka-mintaprograinok vezetőinek alkalmazása: Munkatörvénykönyves foglalkoztatás ÖNKENT Közalkalmazottaknak biztosítandó cafetéria juttatás Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 34. E Ft-tal Város-, községgazdálkodás. Személyi juttatás/k I / előirányzatát megemeli: 96 E Ft-tal Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Műk.c. előirányzatát: csökkenti: 2089 E Ft-tal O Fcjezcti és általános tartalékok clszámolása Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 417 E Ft-tal Személyi juttatás/ki! előirányzatát megemeli: 775 E Ft-tal műk.c./köt/ előirányzatál csökkenti: 130 E El tal /Országgyűlési k.v./ /Központi költségvetési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n belülről!b16/ KÖT előirányzatát megemeli: 17 E Ft-tal Személyi juttatás/ki! előirányzatát megemeli: 89 E Ft-tal kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7 Szoc. h vjálár.adó /K2/előirányv.atát megemeli: 36 I It tal Dologi kiadások /K 3/előirányzatát csökkenti: 1 08 E Et tal l.kf /.Oi szággyűlési k.vj (3.) 2. cím: Mczőbcrényi Polgármesteri I livatal bevételi előiráiiyzatáii belül: k 1. Országgyűlési,önkorrnányzali és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /EU.parlamenti k.v./ /Központi költségvelési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei A1-Fl.-n bcluliol /13 16/ KO 1 cloiianyiatal mcgcmeli 17 1 I [ Lii éscv.zclcgyide.jűlcg; 2. cím: Mezőbei ény Polgánnestci i Ilivatal kiadási előirányzatáii belül: Személyi juttatás/ki / előirányzatát megemeli: 89 E Ft i.al Szoc. hozzájár.adó /K2/clőirányzatát megemeli: 36 E Ii tal Dologi kiadások /K3/előirányzatát csökkenti: 108 E Ft-tal k! /EU.parlanicnti k.v./ 1 l.) Mezőberény Város Onkorinányzati Képviselő testülete az alábbi tarlilmú módosításokkal egyetért: Mezőberényi Városi Onkormányzatot éi intően: a ki. Gépjármű bcszerzés, falu és tanyagondnok szolgálattal kapcs. üiadatra vonatkozóan, az alábbi tételcknél: a Kól megjelölés helyett ÖNK íntes niegjelölésrc módosítással. EGYIB TÁRGYJESZKÖZ:/64/ / ÖNKiNThS/ 2362 E Ft Bcuházási célú előzetesen i elsz. ÁFA/K67/ 638 L Ft /Alap:2362 E Ft,ÁFA:638 E Ft, Össz.: 3000 E Ft/ Felelős: Határidő: Sikiósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. a költségvetési rendelet módosításakor átvczetés Mezőberény, április 14.. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

8 A.) B.) április 28-aj ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Atesoportosítások r[á Sorszáni: Tisztelt Képviselő-testiilet! á[csoportosításokról rendelkezik: Véleményező hizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető A.) Az Önkormányzat , Ft támogatásban részesül. Itthon vagy Magyarország Mezőberény Váws Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat G.),,Az e úidíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áruruvarozók versenyképességét Szerctlek programsorozat. Pöntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Tervezett döntés: 1 db határozat javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése kiírása az érintett intézmények, önkormányzat részére. Önkormányzat ,- Ft előlegben részesül. i.) C.) D.) E.) a 1 lo/2014.(iii.3 I ). i határozat alapján Elkülönített tartalékba helyezett tételek E.) évi bérkompenzáció átcsoportosításokról rendelkezik: Soma Muzeális Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére. Fiatározati javaslat: II.) Muzeális intézmények évi szakmai támogatása: ,- Ft az Orlai Petrics Mezőberény Város Önkormányzata évi költségvetése: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat és ezzel eyij(leg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: (2013. évről áthúzódó bérkompenzáció) Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám. bev./jj Egyéb működési célú Lám. bevételei AFIT.-n belül ei.-át megemeli: 650 E Ft-tal kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok (, Itthon vagy /Elkülönített! előirányzatát Tartalékok K512 KÖT csökkenti:1.606 E Ft-tal Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Műk.c.: előirányzatát Tartalékok K5 1 2 megemeli: 650 E Ft-tal Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Magyarország Szeretlek program sorozat.) Előterjesztés

9 ésczzcl egyidejűleg: cím: Mezőherény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: 01 8() 30 0 I lmogatai cclu I inansii oiasi fi iiv (int Ím ) megemeli I 606 I I t la! 2. cím: Mezőbcrényi Polgármesteri I livatal bevételi előirányzatán belül: () I amogatasi eelu Iinansiii oiasi muv (int fin ) nigmeii 267 I I t lal 3. cím: Mczőbcrény Város Ovodai intézménye bevételi előirányza[án belül: láinogatási célú finanszírozási míív.(in(.fln.) mgcmeli: 121 E Ft la! 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Iámogatási célú finanszírozási műv.(inttin.) megemeli: 527 E Ft la! 5. cím: Városi 1 lumánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: lámogatási célú finanszírozási inűv.(intiin.) rpgeneli: 636 E lt tal 6. cím: Orlai Pctrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: I imo itasi edo I ininsii i ozasi n mv (int I in ) niegemeli 551 I t tal ás ezzel egyidejűleg megemeli: 2. cím: Mezőbcrényi Polgármesteri 11 ivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1! 210 E Ft tal Munkaa. tcrh. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 57 E Et tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terb komi.iunkc korm.funkc korm.íijnkc korm.funkc korm. lunkc korm.íunkc cím: Mczőberény Város Ovodai intézménye kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások 7M/ 95 E Ft-tal Munkaa. tcrh. jár. és szoc. boz.adó /K2/ 26 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh l0-okorm.íunkc Okorm.funkc. 2 I 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /Kl/ 415 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 112 E Ft-tal 5. cím: Városi 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1/ 501 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 135 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1/ 43 E Ft-tal Munkaa. terb. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 12 E Ft-tal C.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: /Elkülönített/ előirányzatát Tartalékok K5 12 KOT csökkenti:56 E Ft-tal (2013. évről áthúzódó bérkompenzáció) és ezzel egyideiűle megemeli: Személyi juttatások /K1/ 44 E Ft-tai

10 ( évi bérkompenzáció) Önkormányzatok ciszámolásai a központi költségvetéssel Mukocicsi cclu kozpontositott cloii -at /B115/KOi mcggmcli 606 L I t tal Mlami támogatások: Onkormányzatok működési támogatásai 1).) korm. Funkc korm.iunkc Ezen belül: Szjutt. Munkaa.tcrb. M unkaa. tcrh. jár. és szoc. hoz.adó /2 12 I Ft ial kgyktjfilg; 2. cím: Mczőbcrényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatári belül: 1. cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 1. cím: Mczőhcrény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 6. cím: Orlai Petries Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 5. cím: Városi liumánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: és ezzel eyidej űleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 3. cím: Mezőberény Város Ovodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata kiadási clőirányzatán belül: /1lkuIonitett/ eloiianyiata I attalekok K512 KOl cokkenti I [-tal Fcjczcti és általános tartalékok elszámolása: (2014. évi hérkompcnzáció) Személyi juttatások /K1/ 415 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 112 E Ft-La! Támogatási célú finanszírozási műv.(int.ún.) mcgcmeii: E Ft-tal Személyi juttatások /K1/ 190 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 51 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh Okorm.funkc Okorm.funkc ámogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) ggeieli: 527 E Fi-tal Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) mggg1i: 241 E Ft-tal Okorm.funkc Okorm.funkc Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) gipji: 1036 E Ft-tal Támogatási célú finanszírozási rnűv.(int.fin.) g3eli: 1038 E Ft-tal Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) emeli: 111 E Ft-tal korrn.funkc Ezen belül: Szj utt. Munkaa.terh korm.funkc korin.funkc korm.funkc

11 F.) I) Munkaa. tcrb. jár. ás szoc. boz.adó /K2/ 220 I l t tal Munkaa. terli. jár. ás SZOC. hozidó /K2! 221 l Ft la! Személyi utlatások /K1! 816 E Ft tal Személyi j uttatások IK 1! 81 7 E Et tal Személyi juttatások IKI/ 87 E Ft tal Munkaa. tcrh. ás szoc. boz.adó 1K2/ 24 E Fi tal éezel egyidejűleg megemcli: 4. cím: Vámsi K5,szolgáltató Intézmény ladási előirúnyzaáii belül: zzelegideű1e: ás ezzel eyjjűleg meeme1i: 5. cím: Városi I lumánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatáii belli!: 5. cím: Városi Humánsegítő ás Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 5. cím: Városi l-lumánsegítő ás Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatún belül: 1. cím: Mezőbcrány Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: cím: Mcv,űberény Város Önkormányzata kiadási előirúnyzatán belül: 1 cím: rvlezőberény Város Onkormányzata bevételi előirányzatán belül: (nkonnányzatok rniíködési tárnogalásai Mukodei celu koipontoitott cloii at /IUI 5/KOl ncgcrncli 108 L 1 t t il Fejczeti ás általános tartalékok elszámolúsa:!elkülönített! előirányzatát Tartalékok K512 KÖT csökkenti: E Fl-tal (Szociális és gyeritlekvédelmi ágazati pótlék) Al laini táflu)gatások o Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (2() I 4. évi bérkompenzáció) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Személyi juttatások /K1/ E Ft-tal Munkaa. terh. jár. ás szoc. hoz.adó fk2! 335 E Ft-tal Munkaa. tcrh. jár. ás szoc. hoz.adó /K ! Ft-tal Személyi juttatások IK!! 85 E FI tal komi.i unkc korm. Funkc Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fln.) ge1i: E Ft-tal l árnogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. (2014. január, Február) (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) E Ft

12 Műk.c. előirányzatát Tartalékok K512 mgcmeli: 648 E Ft tal cím: Mczőbcrény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: kejezeli és általános tartalékok ciszámolása cím: Mczőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Mezőberény, április 15.. l-latarido a koitcgvctcm mendelet modosit isakom itveicte Felelős: Siklósi István polgármester Önkormányzatok működési támogatásai Allami támogatások: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel iparűzési adó bevétel évi kiesése ellenté[elezésérc szolgál.) (I útdíj: az önkormányzatokat megillető gépárműadó és /Elkülöníictt/ előirányzatát Tartalékok K5 12 mge1i: I.000 E Ft tal cím: Mczőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: o Fejezeti ás általános tartalékok elszámolása: ás czzelegyidcjűleg: ( Muzeális intézmények évi szakmai támogatása.) Onkorrnányzatok űködási lámogtásai 1ki laini támogatások: Mukodci (LlU koipontosi(ott cion at /H I 5/K() I mlgcmcll 648 I I t tal Mukodcm celu koipontoitott don -at /B1 is/kol megmcli I 000 L 1 t-tal Szvitán Zoltái pénzügyi osztályvezető

13 megemeli: április 28-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Előterjesztés lervezett (Jöntés: I db határozat Véleményező l)izottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Készítette: I lidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző l)öntés: I gyszcrű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő: Szvitún Zoltán, pénzügyi osztályvezető pénzügyi osztályvezető Szvitán Zoltán Mezőberény, április 15. Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés / 1-latározati javaslat: átesoportosításokról rendelkezik: támogatás-egyéb működési c. támogatások államháztartáson Önkormányzata részére:+198 E Ft ONKENTES és ezzel egyidejűleg: Műk.c.: előirányzatát Tartalékok K512 csökkenti: 198 E Ft-tal A.) Mczőhcróny Város Önkormányzata évi költségvetése: N4ezőherény Város Önkormányzati Képviselő testülete, az alábbi előirányzat r Iársulásban han résztvevő Bélmegyer településsel az elszámolás véglegesitéséhez fbdczct biztosítás A.) átcsoportosításokról rendelkezik: alapján,a 2014 évre áthúzódott összeg módosítása,:bélmegyer Község 2013.évi tevékenység elszámolásáról készült véglegesített kimutatás évben az Óvoda -Társulásban résztvevő településekkel a belülre:/k506/:_előirányzatát:. 198 E Et-tal 1-lelyi önk.-nak és költségvetési szervének egyéb működési c. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő testülete az alábbi tartalmú előirányzat I.sz. határozati javaslathoz: Mezőbcrényi Városi O nkormányzatot érintő: Altalános tartalék úliománytcrhér az Óvoda Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Önkorm. Igazgatás. Felelős: Siklósi István polgármester Tisztelt Képviselő-testület! iár.y: Alcsportosítások Sorszám: VI/Ii/d

14

Sorszám:(1 ((1Jt1]Cj

Sorszám:(1 ((1Jt1]Cj Tárgy: Átcsoportósítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi ás Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db

Részletesebben

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: Tár2v: Atcsoportosítások, fedezetbiztosítások. I i1 Működési c. támogatások AHT-n belülről. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Velemenvezo

Részletesebben

Sorszám: 4/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete 2014. február 28-i ülésére

Sorszám: 4/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testiilete 2014. február 28-i ülésére Sorszám: 4/a. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Sorszám: V/5/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Sorszám: V/5/a. Előterjesztés. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: V/5/a. Tárgy: Átcsoportosítások: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett

Részletesebben

Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással. Előterjesztés

Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással. Előterjesztés Sorszám: Tárgy: Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 Tervezett döntés:

Részletesebben

V/4J. Sorszám: Ii. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

V/4J. Sorszám: Ii. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Sorszám: Ii V/4J Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette:

Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Tárgy: Atcsoportosílások Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: I lidasi Zoltán. pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db

Részletesebben

D(. U H. I. Ford: 232721 EFt: Működési Hiány változása:!e Ft.! 20000. Megnevezés. Változás. 2015. I. forduló. 2015. II. forduló

D(. U H. I. Ford: 232721 EFt: Működési Hiány változása:!e Ft.! 20000. Megnevezés. Változás. 2015. I. forduló. 2015. II. forduló Megnevezés D(. 27./2015.(0 1.26)sz. hat lapján Működési célú támogatási kölcsön biztosítása a Békés Manifest Kft részére: a lakossági kommunális hulladék kezdéssel kapcsolatosan:.-20 000 E Ft A felhalmozási

Részletesebben

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés. Sorszám: Ií. Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Sorszám: Ií Tár2y: Intézményi Atcsoportosítások Előterjesztő: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Tervezett

Részletesebben

Sorszám. I 2. I íc. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások január 27-i ülésére. I.)sz. Határozati javaslathoz.

Sorszám. I 2. I íc. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások január 27-i ülésére. I.)sz. Határozati javaslathoz. Táry: Átcsoportosítások, fedezet biztosítások. Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-i ülésére Tárgy: költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

A költségvetési bevételek főösszege 2015. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt: 2. napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2015. (II.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-Ai MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. 780-2/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 45- /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2014. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének február 3.- i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. február 3.- i ülésére Tárgy: Rendeletmódosítás Előadó: Takács Péter polgármester Tisztelt Képviselőtestület! A költségvetési

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2011 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156

BEVÉTELEK. Helyi adók összesen: 418 490. Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 450 490. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 364 156 BEVÉTELEK Megnevezés 2015. év eredeti ÓVODA B405-00 096010 Intézményi ellátás díja 12 000 B402-00 900080 Alkalmazottak térítése 1 000 B406-00 096010 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 3 240 B406-00 900080

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. AUGUSZTUS 28-I EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2808-3/2013/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben