Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet /"

Átírás

1 ZSADÁNYI HÍRLAP Önkormányzati Lap 10. évf sz Március Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet / Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, Vigyázzatok a házaitokra, Hátha mire a nap lehanyatlik Tőzbe állunk már tetıtıl talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, Alszik e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt? Illik e még oldaladra a kard? Az Általános iskola tanulói március 14-én 12 órakor a Mővelıdési Házban március 15.-e alkalmából ünnepi megemlékezést tart, ezt követıen koszorúzásra kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk! 100. lapszámunk alkalmából köszöntjük a kedves olvasókat! Reméljük ezután is alkalmunk, nyílik írott formában is tájékoztatni a lakosságot! Célunk továbbra is a pártatlan és mindenre kiterjedıen részletes hiteles tájékoztatás. Nem kívánunk senkinek sem propagandát teremteni, sem pedig lejárató, rágalmazó tartalmú cikkeket megjelentetni Kérjük, hogy a Hírlap megmaradása és fejlıdése érdekében tiszteljenek meg bennünket bizalmukkal. Észrevételeiket, cikkeket, fényképeket továbbra is várjuk kedves olvasóinktól! Felelıs Szerkesztı

2 Nınapi köszöntés Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzetközi Nınap alkalmából Olvasóink Nıtagjait! Szeretettel nyújtjuk át jelképes virágcsokrunkat a Feleségeknek, Barátnıknek, Anyáknak, minden Nınek! 100. Lapszám! Lehetne ünnepelni, mint korábban, amikor a 10. évét érte el a Lap! Akkor sem tettük, csak visszaemlékeztünk. Más lapok pár hónap, esetleg félév alatt elérnek a 100. lapszámhoz, erre nekünk 10 év kellett. De megérte a munka, ugyanis sok embernek örömet okoz a lap elolvasása, legyen a helybeli vagy elszármazott. Az elsı számunkat októberében adtuk ki, amelyet nagy várakozás elıtt meg. Sikerül-e lapot összeállítani, hogyan fogadja a Lakosság, az Olvasók? Elegen vagyunk-e az íráshoz, szerkesztéshez? Akkor is kevesen voltunk, most is: Fábián Zsóka (felelıs szerkesztı), Szabó Lajosné Olga, Gyetvai Lajos, Takács Zoli volt még a cimboránk. Kezdetben nagy volt az érdeklıdés, mások is írtak cikket, segítettek a szerkesztésben, az elıállításban, kézbesítésben. Változatos formában jelentünk meg kéthavonta, majd havonta, a havi megjelenést támogattuk, mert ez ad pontosabb, közel naprakész információt az Olvasó részére. Mindig az anyagiakkal volt gondunk, ugyanis a kiadáshoz, a jobb megjelenéshez nyomdai elıállítás szükséges, amely igen drága, egy alkalom költsége többe kerül, mint az éves bevételünk. Így maradunk ebben az elıállításban. Elterveztük a tartalom bıvítését, amely jól beindult, többen folyamatosan ellátnak bennünket cikkel, közölnivalóval, amelyek igen színvonalasak. Így az Olvasmányélmények, a Számítástechnikai, a Környezetvédelmi rovat cikkei bármely újságban megjelenhetnének, köszönet érte Szabóné Olgának, Kovács Olginak, Kocsis Krisztának, Demeter Ottónak. A lap formátumán is folyamatosan javítani akarunk, ehhez állandó segítıink is hozzájárulnak, többek között Arany Sanyi, az elıállításban pedig a Fıszerkesztı Asszonynak és nekem a Hivatal Dolgozói segítenek, a kézbesítést Bari Berti, az értékesítést a boltok végzik, kitőnıen dolgoznak. Minden eddigi közremőködınek és segítınek köszönjük munkáját! Felelıs Kiadó Önkormányzati Hírek dr. Makai Sándor rovata Képviselı-testületi ülés Február 14.-én és 28.-án tartott ülést a testület, amelyen kiemelt napirendi pontként az idei évi költségvetés elfogadása szerepelt. Ezt megelızte a meghirdetett közmeghallgatás, amelyen ismét nem volt jelen érdeklıdı állampolgár. A költségvetés elfogadása megtörtént 556 millió bevételi és 606 millió kiadási fıösszeggel, a hiány mértéke 50 millió Ft. Még inkább jellemzı lesz az idei évre a takarékos gazdálkodás, a kötelezı feladatok és intézmények mőködésének biztosítása. Fejlesztésre és felújításra kevés összeg áll rendelkezésre, ezt szükséges pályázati forrásokkal kiegészíteni, mint eddig is tettük. Az éves munkaterv összeállítása is megtörtént, de szükség esetén ettıl eltérı idıpontban is ülésezhet a testület. Minden

3 hónap utolsó csütörtökére van tervezve ülésnap, így várhatóan március 29.-én a évi költségvetési zárást és az elmúlt évi ellenırzéseket tárgyalja meg a testület. Együttmőködési megállapodást fogadott el a települési és a kisebbségi önkormányzat, melynek során a törvényben meghatározott feladatok megvalósításához nyújt segítséget, ingyenes vagyonhasználatot (terem, irodai eszköz, gépjármő) biztosít a kisebbség részére a települési önkormányzat. Változatlan összegekkel elfogadásra került a beiskolázási támogatásokról szóló rendelet. A testület felhatalmazta a Polgármester és a Jegyzıt, hogy tárgyalásokat folytassanak körjegyzıség kialakításáról a bennünket megkeresı két településsel, Geszttel és Körösújfaluval. A testület támogatta a Református Egyház átmeneti elhelyezést biztosító otthon létesítésére vonatkozó elképzelését, amelyhez a Béke u sz. alatti épületingatlant biztosítja, annak felújítását követıen. A testületi döntés született összeférhetetlenségi ügyben, majd egyéni kérelmekrıl, támogatásról is döntés született. dr. M. S. Kisebbségi elektorválasztás március 4. A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselık választására kerül sor március 4.-én, vasárnap. Településünk a cigány kisebbségi önkormányzat révén érintett, ık szavazhatnak a megyei és az országos listákra. Tehát a kisebbségi képviselık szavazhatnak, nem általános választásról van szó, hanem csak a már megválasztottak váltak elektorokká. A szavazás a Polgármesteri Hivatalban történik reggel 6 órától, s az 5 fı választópolgár leszavazását követıen a szavazókör bezárul. Reméljük mielıbb, mert nekünk további teendıink itt helyben nincsenek. A Helyi Választási Bizottság 3 tagja fogja lebonyolítani a szavazást, a Helyi Választási Iroda vezetıjének is lesz teendıje az elıkészítés és lebonyolítás tekintetében egyaránt. A megyei és az országos eredményekrıl következı lapszámunkban adunk tájékoztatást. dr. M. S. Gépjármőadó Az adó mértéke 7. (1) Az adó mértéke a 6. (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármő - gyártási évében és az azt követı 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı naptári évben 200 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı naptári évben 160 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı 16. naptári évben és az azt követı naptári években 120 Ft/kilowatt. (2) Az adó mértéke a 6. (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.[((2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakó-pótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

4 (3) Az adó alapja a tehergépjármő hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetısége (raksúlya) 50%-ával.] (3) Az E betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármő után 8000 Ft, míg a tehergépjármő után Ft adót kell fizetni. A P betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén Ft adót kell fizetni. A gépjármő állandó rendszámtáblával való ellátását követı hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjármőre E betőjelő ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. dr. M. S. Környezet- és természetvédelem Kocsis Krisztina rovata A globális klímaváltozás A globális klímaváltozással foglalkozó kutatók túlnyomó része azt állítja, hogy a légkörbe jutó szén-dioxid és a többi üvegházhatású gáz geológiai léptékkel mérve-gyors és drasztikus éghajlatváltozást fog elıidézni, sıt ez a változás már el is kezdıdött, és a 21. században fel fog gyorsulni. Akárcsak az autók ablaka, a légkör is beengedi a Napból érkezı hısugarakat, de nem enged ki ugyanannyit. Úgy viselkedik, mint egy üvegház, egy napcsapda. Ez természetes jelenség. Kiszámították, hogyha a földi légkör nem tartaná vissza a napsugárzás egy részét, akkor a felszín - 20 C hımérséklető lenne, az óceánok fenékig befagynának. A metán, a szén-dioxid, a freonok és az ózongáz felelısek a káros üvegházhatás kialakulásáért, mert nem engedik vissza a napsugarakat. Ezek a gázok fosszilis tüzelıanyagok elégetésébıl, freonos spraybıl, hőtıkbıl, gépkocsik kipufogógázaiból, fénymásolókból, nyomtatókból származnak. Az emberiség 7 milliárd tonna szén-dioxid levegıbe jutásáért felelıs - évente. Az erısödı üvegházhatás már érzékelhetı a sarki és grönlandi jégsapkák, és a hegyvidéki gleccserek olvadásán. A globális (egész földet érintı) klímaváltozás legnyugtalanítóbb következménye lehet, hogy a világtengerek szintje megemelkedik cm-es átlagos emelkedés esetén a mélyföldeken fekvı területek (Hollandia, Banglades, Mexikóiöböl) kerülhetnek víz alá. További következményei még a hımérséklettel szemben szőktőréső fajok kipusztulása, elvándorlása; fokozódó szárazság, elsivatagosodás; a természetes élıvilág átalakulása ben, Japánban, Kiotóban nemzetközi egyezmény született a szén-dioxid kibocsátás csökkentésérıl. A legnagyobb kibocsátó, légszennyezı állam, az USA elnöke az egyezményt nem írta alá, mert az veszélyeztetné országa polgárainak életszínvonalát ben, Johannesburgban, a Földcsúcs környezetvédelmi világkonferencián az USA álláspontja nem változott. A szén-dioxid kibocsátásának 5,2%-os csökkentését fogadták el 1997-ben, ezt 2002-ben 1.8%-ra változtatták. Ez még csak lassítani se fogja az éghajlat melegedését. Érzékelhetıen kedvezı hatást a 60%-os csökkentés jelentené. Mindezek hatása már nálunk is érzékelhetı. Az 20. és 21. század legmelegebb nyarai, legenyhébb telei, legnagyobb árvizei az utolsó 10 évben voltak. Elgondolkodtató információk ezek. Kocsis Krisztina tanár

5 Számítástechnika, fotózás Kovács Olga és Takács Zoltán rovata III. Mire jó az Internet? Az egész világot körülölelı számítógép-hálózat, ez az úgynevezett Internet. Gyakori hivatkozás a Net kifejezés is. A web, úgynevezett weboldalakból áll, amelyeket egy-egy cég, intézmény, társadalmi szervezet, vagy magánember tart fenn. İk határozzák meg a hely arculatát, tartalmát, stílusát, hogy mit és milyen bontásban tesznek elérhetıvé. Egy-egy oldal színes oldalakból álló felület, állhat egyetlen címoldalból, de tartalmazhat több tízezernyi oldalt is. Olyasmi, mint a színes újság, amelyben a fényképek megmozdulnak, szereplık megszólalnak, és amelyet a világon bárhonnan és bármikor el lehet érni. Az Internet olyan gyorsan növekszik, hogy nem lenne értelme számokat megemlíteni, hiszen azok pár hónap múlva nem lennének helytállóak, ezért csak az arányokkal érdemes foglalkozni. A növekedés, azaz az Internetbe kapcsolt számítógépek számának alakulása havonta %-ot dönget. Vajon miért ilyen népszerő ez a hálózat? Erre sok magyarázatot lehet találni: mivel az Internet egymástól különbözı hálózatokat köt össze, ezért a felhasználó bátran választhat bármilyen eszközt a munkája elvégzéséhez, az adatokat a hálózaton keresztül egységesen tudja kezelni. Ma már lassacskán elmondható, hogy az Internet a világ elektronikus postájává lépett elı. Ez pedig azt jelenti, hogy a felhasználók az üzeneteikre azonnali választ kaphatnak. Egykor a Hálózat kizárólag csak a kutatók, oktatók és katonai intézmények számára volt elérhetı. Ma már nagymértékben tart az Internet kommercializálódása, mivel sok cég ismeri fel, hogy e nélkül lassan nem lehet megélni az üzleti életben. A legfontosabb adaléka azonban az, hogy az üzenetszórásos médiumokkal ellentétben itt a felhasználó választhatja meg, hogy milyen információt akar megszerezni. Ugyanígy bárkibıl válhat információforrás. Biztosan elıfordult már, hogy Ön is ráakadt valami nagyon hasznos dologra az Interneten, legyen az program, információ vagy akár csak egy kis idézet. Mivel ezeknek általában nincs nagy kereskedelmi értékük, ezért üzenetszórásos csatornákon (televízió, rádió) nem valószínő, hogy megtalálhatók. Sokszor elhangzik a kezdı Internetes felhasználóktól az a kérdés, hogy ki fizeti az Internetet? Sokan úgy gondolják, hogy ingyenes. Nos, ez igaz is, meg nem is. Igaz annyiban, hogy az Internetre csatlakozott hálózattal rendelkezı intézmények (legyen az oktatási, kereskedelmi vagy akár katonai jellegő) alkalmazottai a munkahelyükrıl ingyenesen férnek hozzá az Internethez. Nem igaz annyiban, hogy az egyes csatlakozó hálózatok saját maguk állják a mőködésükhöz szükséges anyagiakat. Az egyszerő mezei felhasználó általában fizet a helyi Internet-szolgáltató cégnek, akit pedig az adott ország nagysebességő gerinchálózatát üzemeltetı intézmény csapol meg anyagilag. A különbözı országok a díjakat egymás között pedig nemzetközi szerzıdésekben rögzítik. Senki ne keresse az Internet központi épületét! Ilyen nincs és valószínőleg nem is lesz. Minden hálózat, amely az Internethez csatlakozik, önálló életet él. Ezen hálózatok csatlakoztatásának összehangolását, az ezzel kapcsolatos információk szolgáltatását, illetve a felmerülı mérnöki tevékenységeket az 1992 januárjában létrehozott, profitmentes Internet Society (ISOC) irányítja, amelynek bárki szabadon tagja lehet. Központja a Virginia, USA állambeli Resthonban van. Varga Laura 7.oszt tan

6 Digitális fényképezıgépek A múltkori újságban a fényképezıgépek technikai felépítéseit, jellemzıit néztük át. Ebben a hónapban a most topponlévı digitális fényképezıgépek vásárlása elıtti fontos tudnivalókat mutatom be. Digitális fényképezıgép vásárlásakor több dologra is ügyelni kell. Ez a rész a legalapvetıbb szempontokat igyekszik vázlatosan sorra venni. Mi a megapixel, és hány megapixeles gépet érdemes vásárolni? A megapixel egymillió pixel, azaz képpont. A képpont nem más, mint apró színes adatpont. Ezekbıl a színes pontokból (képpontokból vagy pixelekbıl) áll össze minden egyes kép. Minél nagyobb a digitális fényképezıgép megapixel-értéke, annál jobb a képminısége. A több megapixel viszont általában magasabb árat is jelent. A hétköznapi igényekkel rendelkezı fotós egy átlagos digitális géppel is nagyon szép nyomatokhoz juthat. Az alábbi irányelvek abban kívánnak segítséget nyújtani, hogy megállapíthassa az egyes megapixel-értékek által kínált minıséget. A minıség azonban ettıl függetlenül más tényezıtıl is változhat, ezért beszélünk csak irányelvekrıl. 1 megapixellel jó minıségő 10x15 cm-es fotókat lehet készíteni 2 megapixellel jó minıségő 15x20 cm-es fotókat lehet készíteni 3 megapixellel jó minıségő 20x25 cm-es fotókat lehet készíteni 5 megapixellel jó minıségő 25x30 cm-es fotókat lehet készíteni 10 megapixellel jó minıségő 35x63 cm-es fotókat lehet készíteni Nagy zoom, vagy kicsi? A zoom a fotósok többségénél praktikus jellemzı, mégsincs minden esetben szükség túl nagy zoomra. A zoom lényege, hogy a fotós fizikai helyváltoztatás nélkül kerüljön közelebb a témához. A gép objektíve ilyen esetekben teleszkopikus módszerrel hozza közelebb a képet. A 2x-es optikai zoom már a legolcsóbb digitális fényképezıgépeknél is alapjellemzı. Minél nagyobb a zoom értéke, annál nagyobb mértékben lehet nagyítani (zoomolni) a géppel. Gyakran egyes átlagos árú modellek is már viszonylag nagy zoommal rendelkeznek, viszont ez sajnos a legtöbbször a többi jellemzı rovására megy. Ha kombinált zoomról hall, a reklámozó összeszorozza egymással az optikai és a digitális zoom-értéket. Ilyenkor érdemes kideríteni, mekkora a kombinált zoomon belül az optikai zoom értéke. FIGYELMEZTETÉS Különbség van az optikai és digitális zoom között. Az optikai zoom a fotózott téma valódi optikai nagyításának mértékére utal. A digitális zoom ezzel szemben digitálisan csak a képfájl széleit vágja le, és ezért bizonyos mértékben ronthatja a minıséget. Takács Zoltán

7 Olvasmányélményem Szabó Lajosné rovata Romhányi József: Szamárfül Stílszerően a Szamárfüles könyvek sorozatában jelent meg Romhányi József 125 oldalas könyvecskéje Nepp József illusztrációival. A szerzı, akit Rimhányó Romhányiként emlegetnek, nem csak rövid, groteszk állatverseivel vált ismertté, hanem a Frédi és Béni, a két kıkorszaki szaki, a Dr. Bubó rajzfilmek illetve a Macskák címő musical magyar szövegének lefordításával is. Amit az íróról tudunk: Romhányi József Budapesten született március 8-án, s itt is halt meg május 7-én. Eredetileg muzsikusnak készült. Sokáig dramaturgként, mővészeti vezetıként dolgozott, a szórakoztató zenéket elbíráló bizottság vezetıje volt. Számos magyar operához (pl. Erkel Ferenc, Sugár Rezsı mőveihez) alkotott új szövegkönyvet. Megjelent mővei: Szamárfül, Doktor Bubó, A Mézga család, Mézga Aladár különös kalandjai, Bömbi, Mese az egér farkincájáról, Misi mese, Tíz pici coca A mő tréfás, rímes keretei között megverselt állatok között szerepel majom, bagoly, kutya, hal, kos, tücsök, stb. Persze megismerkedhetünk a nagyra látó görénnyel, a gıgös zsiráffal is: A ZSIRÁF GİGJE A Nagyságos Zsiráf fennhordta az orrát Társait lenézte, mint kényúr a szolgát Külön koszton élt fent, lombot csemegézett míg odalent mélán legelt a személyzet. A világ sok ilyen csúf esetet ismer. Így megy, ha magasra kerül fel egy kis fej. Ahogy Örkény: Egyperces novelláival teremtett új mőfajt, úgy Romhányi a másodperces Apróhirdetés rovatot alkotta meg: Házasság Feleséget keres komoly szándékú moly. Szekrény van. Fábaszorult féreg társaság hiányában ezúton keres férjet. Harkályok kíméljenek! Szabó Lajosné Igazgatóhelyettes

8 Rendırségi hírek

9 Intézményi Hírek Intézmények rovata Az anyanyelv nemzetközi napja Február 21-én volt az Anyanyelv Nemzetközi Napja, melynek alkalmából iskolánk is nyelvi vetélkedıt rendezett. A vetélkedı a Mővelıdési Ház nagytermében volt megtartva, ahol 26 tanuló versenyzett. A csapatok érdekes, játékos inkább logikai feladatokat oldottak meg. Ízelítıül néhány: 1.Két szóhoz egy jelzı (Ugyanaz a jelzı egymással csöppet sem rokon fogalmakhoz is hozzákapcsolódhat.) orvosság-gém bolond-kolbász perec-bankó 2. 7 szóban 2szám megoldás:kanalas :sült :ropogós stb..állatok.titok megoldás:kétéltő-hétpecsétes 3. A testrészek nevével sok emberi tulajdonságot ki tudunk fejezni. a.,sokat, nagyképően, hangoskodva beszél megoldás:nagyszájú b.,bıven ad, osztogat :bıkező stb. 4. Népneveket keresünk! kulcs, ágy, kártya méz fal, nátha,viasz megoldás:francia :török :spanyol 5.,Névvadászat Szívesen magammal vinnélek! Könyveimre öntötte a kávéját. stb. Volt még egy keresztrejtvény, amit szinte mindannyian megfejtettek a gyerekek. Az elsı helyezett csapat tagjai voltak: Marcsó Albert, Tarsoly Fanni, Krucsó Éva, Szabó Krisztián, Huszár Bence. Gratulálunk nekik! A versenyt szervezte: Szabó Lajosné és Hamzáné Papp Katalin Eszenyiné Fábián Ildikó igazgató

10 Információk, lakossági tájékoztatók Mozgáskorlátozottaknak Zsadány község Önkormányzata tájékoztatja súlyos mozgáskorlátozott ügyfeleit, hogy az elızı évekhez hasonlóan a közlekedési támogatások igénylése március hónaptól kezdıdik meg településünkön. A kialakult gyakorlat szerint a Szociális Iroda munkatársai, az erre elıirt nyomtatványokat, elıkészítik, s azt megelızı évben, támogatásban részesültek részére, kikézbesítik. A nyomtatványokat a jövedelemigazolás miatt nyugdíjas csekk szelvénnyel, betétszámla kivonattal ellátva lehet visszajuttatni az Önkormányzat 1. Szociális irodájába. A korábbi években kiállított szakvélemények, melyek a Hivatalban fellehetıek a támogatás megállapításához elegendıek. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a be4nyújtási határidı április 30. Aki ezen idıpontig a kedvezményt iránti kérelmet nem nyújtja be, az idıpont elmulasztása jogvesztı. A támogatás összegében változás nincs. Szociális Iroda Tanácsok szülıknek A tanulási nehézségben szenvedı gyermeket nap, mint nap kudarcok érik az iskolában. Emiatt nagyon fontos, hogy meleg, megértı, szeretı családi háttér vegye körül. Fontos megerısíteni abban a gyermeket, hogy İ nem butább, mint társai, a fennálló probléma kezelhetı, fejlesztı foglalkozásokon való részvétellel İ is képes lesz jól teljesíteni, és leküzdeni a tanulási nehézségeket. A gyermek tanítója és a szülı között különösen fontos az állandó kapcsolattartás, illetve ha a gyermek fejlesztı foglalkozásokra is jár, akkor az ottani szakemberrel is rendszeresen konzultálnia kell a szülınek ahhoz, hogy tudja mi az amiben otthon İ is segíteni tud gyermekének, és melyek azok a területek amelyre a fejlesztés irányul, mikorra várhatóak a fejlıdés elsı jelei. Mivel a gyermeknek tanulási esetleg részképesség problémái vannak, ezért nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol jól teljesít azt ismerjük el, és a nehézséget okozó tantárgyaknál is minden sikert, apró eredményt ismerjünk el, és mondjuk is ki a gyermeknek. Fontos a gyermeket bevonni az otthoni házimunkába, adjunk neki feladatokat amiket életkorának megfelelıen el tud végezni, mivel ez pozitívan hat az önértékelésére és kompetenciaérzésére is. Olvasási nehézség esetén a gyermekek a sorozatos kudarc miatt nem szeretnek olvasni, a szülı feladata, hogy olyan könyvet keressen (lehetıleg sok képpel) ami érdekli a gyermeket. Ezt kezdetben közösen olvassák, hol a szülı, hol a gyermek de mindenképpen hangosan és fontos, hogy megbeszéljék, hogy mirıl is szólt az adott rész ezzel szövegértés is fejleszthetı --. A játszva tanulás nagyon fontos a gyermekeknél. Ma már nagyon sok játékot és számítógépes szoftvert lehet kapni, mely a gyermek érdeklıdését felkelti, szívesen használja, és közben észrevétlenül tanul is. Tanulási probléma esetén a szülıknek igen nagy türelemre és toleranciára van szükségük, hiszen sokszor a többedszerre elmagyarázott anyagot sem érti meg a gyermek.

11 Ilyenkor érdemes kipróbálni lerajzolni esetleg vázlatot készíteni a tananyagot, ha a vizuális csatornák jól mőködnek. Olvasási nehézséggel küzdı gyermekeknél jól hasznosítható, ha a gyermeknek a szülı a tananyagot magnóra mondja, és abból tanulja meg a gyerek. Tanulási zavarok esetén a Közoktatási törvény lehetıséget ad különbözı kedvezmények (írásbeliség alóli felmentés, helyesírás osztályozása, stb.) igénybe vételére, mely a Nevelési Tanácsadó javaslatára történik meg. Írási, helyesírási probléma esetén szülıként sokszor gondoljuk, hogy megoldást jelent, ha a gyermekkel minden nap íratunk bizonyos mennyiségő sort vagy oldalt. A legtöbb esetben ez nem célravezetı, mivel nem a gyermek készségét fejleszti és még inkább növeli az ellenállást a gyermekben az írás, az iskola és végsı soron a szülı ellen. A helyes és hasznos otthoni segítéshez mindig kérje ki szakember véleményét és tanácsát. Magatartási problémával küzdı gyermekeknek általában alacsony az önértékelése, önbecsülése a sok kudarc miatt. Különösen fontos ezeknél a gyermekeknél a következetesség, a jó cselekedetek esetén az állandó pozitív megerısítés és a szabályok megbeszélése és azok közös, és állandó betartása. Sokszor a gyermek valamilyen iskolai vagy otthoni feszültségre, problémára reagál rosszalkodással, bohóckodással, melynek célja minden esetben, hogy felhívja magára a figyelmet. Ha pozitív dologgal nem tudja, akkor folyamodik a negatív viselkedési mintákhoz. Ilyenkor amellett, hogy tisztázni kell, hogy miért is helytelen a viselkedés, nagyon fontos feltárni az okokat, hogy mi váltotta ki a gyermekbıl ezt a viselkedést. Ez lehet iskolában elszenvedett kudarc vagy sérelem, veszekedés a barátokkal, otthoni feszült légkör és még sok minden más, melynek tisztázása a gyermekkel sokat javíthat a magatartásán. Természetesen a magatartási problémával küszködı gyermek neveléséhez és a vele való mindennapi munkához nagyon sok türelem és tolerancia szükséges, és természetes folyamat, hogy olykor a szülık is levesztik türelmüket. A legfontosabb a következetesség a nevelésben és példamutatás a magatartási problémák esetén, hogy a gyermek is tisztába legyen a keretekkel, illetve annak következményeivel, ha átlépi azokat. A Hiperaktiv gyermekek nevelése rengeteg türelmet igényel. Ebben az esetben a szülınek végig kell gondolnia nevelési elveit, hiszen nem várható el a gyermektıl ugyan az a viselkedés és teljesítmény, mint társaitól. Számolni kell azzal, hogy a gyermek folyamatosan ellenáll, megpróbálja megszegni a szabályokat, nem végzi el a rá kiosztott munkát, de ilyenkor a szülınek kell következetesen kitartani a szabályok mellett és soha nem szabad a gyermek helyett megoldani a feladatokat. Nagyon fontos a rendszeresség. Egy kidolgozott nap- és hetirend, segít eligazodni a gyermeknek, és kereteket is ad számára. A Hiperaktiv gyerekek nehezen értik meg a hosszú és összetett utasításokat, ezért fontos, hogy röviden, egyszerően, és érthetıen mondjuk el, hogy mit várunk tıle. Hiperaktiv gyermek esetén nagyon fontos szerepe van a sportnak. Közösen keressenek olyan sporttevékenységet, amit a gyermek is szeret és arra járjon is el heti rendszerességgel. Hiperaktiv gyermekek esetén igen fontos szerep van a pszichoterápiának. Ez a betegség a szülıket is nagyon leterheli, ezért nagyon fontos, hogy a szülı is találjon olyan klubot, segítı szakembert, aki az İ mentális fejlıdését segíti. Eszenyiné Fábián Ildikó igazgató

12 Elmaradt a Farsangi bál! Sajnálatomra ez évben, február 24-ére meghirdetett élızenés Farsangi Batyus bál érdeklıdés hiányában elmaradt. A több helyen meghirdetett rendezvényre csak 8 fı érdeklıdı jelentkezett, ezért döntöttünk amellett, hogy idén nem tartjuk meg. Már két éve megrendezzük a télbúcsúztató ünnepséget, igaz akkor is mindig csekély érdeklıdı volt. (2005-ben 24 fı, 2006-ban 21-fı) Mivel ez a program nem sok zsadányit érdekelt, ezét úgy döntöttünk, hogy ez évben, húsvét elıtt megrendezzük a LOCSOLÓK BÁLJÁT. Ennek a rendezvénynek a kidolgozása, szervezése folyamatban van, így számítunk a lakosság szórakozni vágyó rétegének érdeklıdésére. A bálról, annak idıpontjáról az újságon és plakátokon keresztül tájékoztatjuk majd a lakosságot. Takács Zoltán mővelıdés szervezı Ünneplı véradók A vért a 20. század eleje óta használják mikor is a különbözı vércsoportok meghatározásának köszönhetıen a donor biztonsággal tudott a betegnek vért adni. Azóta már gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb mőtéteknél, bizonyos életmentı kezeléseknél és a gyógyszerek gyártásnál is nagy szerepet játszik. Ennek érdekében a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete rendszeresen szervez véradást Zsadányban. A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa 1987 decemberében határozott úgy, hogy november 27-ét 1988-tól a Véradók Napjává nevezi ki. Annak oka pedig, hogy miért épp erre a napra esett a választás az volt, hogy elıször 1954-ben november 27-én adományozott a legfelsõbb állami testület kitüntetéseket a sokszoros véradóknak és a kiváló véradó. Ez évben Zsadányban, án ünnepelték a véradók napját. Ez alkalomból a hagyományos véradást szerveztek, melyen 40 véradótól 16 lit. Életmentı vért vettek le. Ezt követıen egy kis ünnepségen köszöntötték a kerek évfordulós, kiváló zsadányi véradókat. 50 x es véradó: Kozák Pál 40 x es véradó: Rácz Róbert 30 x os véradó: Varga Imre, Kozák Pálné, Kovács László 25 x ös véradó: Gábor Gyula, Patócs Attila 20 x os véradó: Horváth Józsefné, Rácz Károly, Balázs István, Baráth Zoltánné 10 x es véradó: Hoffmann Mihályné, Gyöngyösi László A kis ünnepség megszervezéséért, anyagi támogatásáért köszönetet mondunk a Zsadányi Képviselı-testületnek és Dudás Árpád polgármester úrnak. Kitüntetettjeinknek, illetve minden zsadányi véradónknak köszönjük áldozatos, önfeláldozó tevékenységüket, életükhöz, munkájukhoz további jó egészséget kívánunk. Magyar Vöröskereszt Zsadányi Szervezete A február 15. napján bevezetésre kerülı vizitdíj és kórházi napidíj fizetési kötelezettségrıl

13 Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett igénybe vehetı szolgáltatások: Háziorvosi ellátás Fogászati ellátás Járóbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vett orvosi rehabilitációs ellátás Emelt összegő 600 forintos vizitdíjat kell alkalmanként fizetni : Amennyiben az ellátást a biztosított: saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelın kívül veszi igénybe saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra kötelezett, illetve akihez bejelentkezett nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól a beutalóval igénybevehetı járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe és azt nem indokolja sürgıs szükség a vizitdíj összege 1000 forint alkalmanként. Háziorvosi és járóbeteg-szakellátás igénybevételénél külön-külön számolva és a befizetési bizonylatokat megtartva lehet igazolni, hogy a biztosított adott naptári évben már alkalommal vizitdíjat fizetett. A 20 alkalmat külön kell számolni a háziorvosi, (beleértve a fogorvosi), és a járóbeteg-szakellátások (beleértve a keretében igénybevett rehabilitációs ellátások) esetében! Az adott ellátási formában a 21. alkalomtól fizetett vizitdíj összege visszaigényelhetı a biztosított lakhelye szerint illetékes jegyzıtıl. Nem lehet visszaigényelni az emelt összegő vizitdíjat. Naponként 300 forintos kórházi napidíj mellett igénybe vehetı szolgáltatások: Orvosi beutalás alapján az aktív és krónikus fekvıbeteg szakellátások ide értve a rehabilitációs fekvıbeteg szakellátást is Nem kell tovább fizetni, ha a biztosított adott naptári évben már 20 napi kórházi napidíjat megfizetett Fontos, a számla illetve a nyugta tartalmazza a biztosított nevét és TAJ számát. Vizitdíj illetve kórházi napidíj megfizetése nélkül igénybevehetı ellátások: Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alattiak. Nem kell vizitdíjat fizetni a tartós orvosi kezelés részét képezı ellátásért Nem kell vizitdíjat vagy kórházi napidíjat fizetni - kötelezı járványügyi intézkedés - katasztrófa-egészségügyi ellátás, - népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálat, - terhes gondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas anya gondozása - sürgısségi vagy kötelezı gyógykezelés, - ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvıbeteg-gyógyintézetben történı megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges - az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott, - a hajléktalanok ellátására szerzıdött háziorvosnál és az általa kiállított beutaló alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe. - ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. Nem kell vizitdíjat, kórházi napidíjat fizetni azokért az ellátásokért, melyek költsége nem az E. Alapot terheli.

14 A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele elıtt kell befizetni. Fekvıbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a kórházi napidíjat a fekvıbeteggyógyintézetbıl történı elbocsátáskor kell beszedni. Ez a szabály vonatkozik a nappali kórházi, az egynapos sebészeti és a kúraszerő ellátás igénybevételénél is. Sürgısségi ellátás esetén a vizitdíjat és a kórházi napidíjat az ellátás igénybevételét követıen kell beszedni, amennyiben a sürgıs szükség nem állt fenn. Amennyiben a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdésekor nem fizeti be a vizitdíjat az ellátás nem vehetı az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe. A befizetés módját a szolgáltató határozza meg és tájékoztatóját jól látható helyen kifüggeszti. dr. M. S. Jótékonysági bál Zsadányban! Február 17-én tartotta a Zsadányi Református Egyházközség jótékonysági bálját, melynek a bevételét a templomunk belsı felújítására fordítjuk. A meghívóban olvashattuk a Prédikátorok könyvébıl az Igét: Van aki bıven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szőken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bıvelkedik, és az aki mást felüdít, maga is felüdül. Úgy gondolom, hogy az a kilencven adakozó, aki ott volt ezen az estén, nagyon jól érezték magukat, és valóban, ahogyan az Ige mondja felüdülve, vidáman térhettek haza. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek ezen az alkalmon, és azoknak akik sokat fáradoztak azért, hogy ez a jótékonysági bál létrejöjjön ismét. Reméljük, hogy ha isten éltet bennünket jövıre is összejöhetünk egy nemes cél érdekében, és felüdülhetünk. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a templom belsı felújítására még mindig van lehetıség a Lelkészi Hivatalban. Ezúton szeretném megköszönni azok adományait, akik ugyan nem vettek részt jótékonysági bálunkon, de mégis adományaikkal támogatták az elıttünk lévı munkálatokat. Isten áldja meg a jókedvő adakozókat! Demeter Ottó lelkész Petıfi kutatás Hol esett el, hol nyugszik Petıfi? 2000-ben csatlakoztam a Morvai Ferenc nevével jegyzett Petıfi kutatáshoz, amely nagy port vert fel, ugyanis mellettük szóló bizonyítékot hoztam napvilágra. Többször tartottam elıadást, írtam róla cikket, tévé- és rádióinterjút adtam - amit bármikor szívesen meg is teszek felkérés esetén. Többen megkérdeznek a kutatás jelenlegi állásáról, történt-e valami az elmúlt években? Sajnos jóról nem tudok számot adni, folyamatban van a sírnyitási kérelem, de a széljárás nem kedvezı a kutatás számára. Nem támogatják Morvai kutatását, összehasonlításra irányuló kezdeményezését. Folyamatosan kapcsolatban állok Morvai úrral, ha érdemi eseményt tudok, szívesen megosztom az Olvasókkal, szervezetekkel. dr. M. S.

15 Sport Az elızı évekhez hasonlóan ebben az évben is hamarosan elindul a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója, amelynek Zsadány község futballcsapata is nagy reményekkel indul neki. Az ez évi bajnoki kiírás ıszi fordulójában gárdánk, kis lemaradással a 6. helyezést szerezte meg a 9 indulóból. Tavasszal az egyesület célkitőzése az, hogy a késıbbi helyosztó küzdelmek során a 4-6. helyezést szeretné elérni. Az indulás elıtti felkészülı mérkızéseken a szomszédos okányi csapattal mértük össze erınket. Ezeken a mérkızéseken a hazai és vendégszereplésünk kifogástalanul jól sikerült. Mindkét esetben nagyarányú gyızelmet arattunk. Többek között ezért is nagy várokozások elızik meg a bajnokság kezdetét, amely március 24.-én esedékes csapatunk Gerlán való idegenbeli szereplésével. Az összecsapások további programja a következıképpen fog alakulni: -GERLAI SE - ZSADÁNYI SE szombat 15:00 -ZSADÁNYI SE - KÉTSOPRONYI RÁKÓCZI SE szombat 16:00 -KAMUTI SK - ZSADÁNYI SE szombat 16:30 -ZSADÁNYI SE - KARDOS-ÖRMÉNYKÚT KSC szombat 17:00 Ezek után indulnak el a rájátszási szakasz mérkızései, melyek az alapszakaszban elért helyezésekhez mérten csoportosítja a résztvevı csapatokat. Ennek alapján 1-3, 4-6, és 7-9 helyért versenghetnek a sportolók. Ezúton szeretném felkérni a csapat nevében minden futballt kedvelı zsadányi olvasó figyelmét, hogy ha teheti, látogasson ki a találkozókra és szurkoljon a minél nagyobb sikerért. Mészár Róbert Hirdetés A Nagyablak Kft. megkezdte mőanyag nyílászárók gyártását, forgalmazását. Székhely: Sarkad, Kossuth u. 42. Termékeink elınyei: jó hıszigetelés, jó hangszigetelés, tartósság Cégünk egyedi bútorok gyártását is végzi. Telefon: , 20/ Nagy Zoltán ügyvezetı Állásajánlat Újságterjesztıket keresek Zsadányból, helyi munkavégzésre. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: 30/

16

17 A mentıállomás tájékoztatója Értesítjük a lakosságot, hogy mentıállomásunk együttmőködési megállapodást kötött a Sarkad és Térsége Mentıalapítvánnyal. Régi tervünk, hogy saját mentésügyi alapítványt hozzunk létre, de ettıl el kellett tekintenünk a súlyos anyagi feltételek miatt. Az alapítvány kuratóriuma minden évben segíti majd munkánkat, felszerelésekkel, oktatási segédanyagokkal illetve mőszerek beszerzésével. A térségi mentıellátás minıségi javulását szeretnénk elérni, ezért tisztelettel kérjük, hogy adójuk 1 % - ával támogassák a Sarkad és Térsége Mentıalapítványt! Adószám: Önökért, az Önök szolgálatában, egészségükért! Botlik Tibor Áll. vez. Kiadó: Községi Önkormányzat Felelıs kiadó: dr. Makai Sándor Felelıs szerkesztı: Botlikné Fábián Erzsébet Szerkesztıség: Szabó Lajosné, Kocsis Krisztina, Kovács Olga, Takács Zoltán, Demeter Ottó Elérhetıség: 5537 Zsadány, Béke u. 82. Tel/fax: 66/

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete Bér Község címerérıl és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

Kiskunlacháza önkormányzatának közéleti, kulturális, hagyományőrző és szórakoztató lapja

Kiskunlacháza önkormányzatának közéleti, kulturális, hagyományőrző és szórakoztató lapja A lap paraméterei A/4 formátumú, irkafőzött, 90 grammos LWC mőnyomó papírra készül, a melléklet 80 grammos ofszet papírra terjedelme 16 oldal, ebbıl nyolc oldal 4+4 színes, nyolc 1+1 színes; a melléklet

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben