Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet /"

Átírás

1 ZSADÁNYI HÍRLAP Önkormányzati Lap 10. évf sz Március Petıfi Sándor: Kemény szél fúj / Részlet / Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, Vigyázzatok a házaitokra, Hátha mire a nap lehanyatlik Tőzbe állunk már tetıtıl talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, Alszik e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt? Illik e még oldaladra a kard? Az Általános iskola tanulói március 14-én 12 órakor a Mővelıdési Házban március 15.-e alkalmából ünnepi megemlékezést tart, ezt követıen koszorúzásra kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk! 100. lapszámunk alkalmából köszöntjük a kedves olvasókat! Reméljük ezután is alkalmunk, nyílik írott formában is tájékoztatni a lakosságot! Célunk továbbra is a pártatlan és mindenre kiterjedıen részletes hiteles tájékoztatás. Nem kívánunk senkinek sem propagandát teremteni, sem pedig lejárató, rágalmazó tartalmú cikkeket megjelentetni Kérjük, hogy a Hírlap megmaradása és fejlıdése érdekében tiszteljenek meg bennünket bizalmukkal. Észrevételeiket, cikkeket, fényképeket továbbra is várjuk kedves olvasóinktól! Felelıs Szerkesztı

2 Nınapi köszöntés Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzetközi Nınap alkalmából Olvasóink Nıtagjait! Szeretettel nyújtjuk át jelképes virágcsokrunkat a Feleségeknek, Barátnıknek, Anyáknak, minden Nınek! 100. Lapszám! Lehetne ünnepelni, mint korábban, amikor a 10. évét érte el a Lap! Akkor sem tettük, csak visszaemlékeztünk. Más lapok pár hónap, esetleg félév alatt elérnek a 100. lapszámhoz, erre nekünk 10 év kellett. De megérte a munka, ugyanis sok embernek örömet okoz a lap elolvasása, legyen a helybeli vagy elszármazott. Az elsı számunkat októberében adtuk ki, amelyet nagy várakozás elıtt meg. Sikerül-e lapot összeállítani, hogyan fogadja a Lakosság, az Olvasók? Elegen vagyunk-e az íráshoz, szerkesztéshez? Akkor is kevesen voltunk, most is: Fábián Zsóka (felelıs szerkesztı), Szabó Lajosné Olga, Gyetvai Lajos, Takács Zoli volt még a cimboránk. Kezdetben nagy volt az érdeklıdés, mások is írtak cikket, segítettek a szerkesztésben, az elıállításban, kézbesítésben. Változatos formában jelentünk meg kéthavonta, majd havonta, a havi megjelenést támogattuk, mert ez ad pontosabb, közel naprakész információt az Olvasó részére. Mindig az anyagiakkal volt gondunk, ugyanis a kiadáshoz, a jobb megjelenéshez nyomdai elıállítás szükséges, amely igen drága, egy alkalom költsége többe kerül, mint az éves bevételünk. Így maradunk ebben az elıállításban. Elterveztük a tartalom bıvítését, amely jól beindult, többen folyamatosan ellátnak bennünket cikkel, közölnivalóval, amelyek igen színvonalasak. Így az Olvasmányélmények, a Számítástechnikai, a Környezetvédelmi rovat cikkei bármely újságban megjelenhetnének, köszönet érte Szabóné Olgának, Kovács Olginak, Kocsis Krisztának, Demeter Ottónak. A lap formátumán is folyamatosan javítani akarunk, ehhez állandó segítıink is hozzájárulnak, többek között Arany Sanyi, az elıállításban pedig a Fıszerkesztı Asszonynak és nekem a Hivatal Dolgozói segítenek, a kézbesítést Bari Berti, az értékesítést a boltok végzik, kitőnıen dolgoznak. Minden eddigi közremőködınek és segítınek köszönjük munkáját! Felelıs Kiadó Önkormányzati Hírek dr. Makai Sándor rovata Képviselı-testületi ülés Február 14.-én és 28.-án tartott ülést a testület, amelyen kiemelt napirendi pontként az idei évi költségvetés elfogadása szerepelt. Ezt megelızte a meghirdetett közmeghallgatás, amelyen ismét nem volt jelen érdeklıdı állampolgár. A költségvetés elfogadása megtörtént 556 millió bevételi és 606 millió kiadási fıösszeggel, a hiány mértéke 50 millió Ft. Még inkább jellemzı lesz az idei évre a takarékos gazdálkodás, a kötelezı feladatok és intézmények mőködésének biztosítása. Fejlesztésre és felújításra kevés összeg áll rendelkezésre, ezt szükséges pályázati forrásokkal kiegészíteni, mint eddig is tettük. Az éves munkaterv összeállítása is megtörtént, de szükség esetén ettıl eltérı idıpontban is ülésezhet a testület. Minden

3 hónap utolsó csütörtökére van tervezve ülésnap, így várhatóan március 29.-én a évi költségvetési zárást és az elmúlt évi ellenırzéseket tárgyalja meg a testület. Együttmőködési megállapodást fogadott el a települési és a kisebbségi önkormányzat, melynek során a törvényben meghatározott feladatok megvalósításához nyújt segítséget, ingyenes vagyonhasználatot (terem, irodai eszköz, gépjármő) biztosít a kisebbség részére a települési önkormányzat. Változatlan összegekkel elfogadásra került a beiskolázási támogatásokról szóló rendelet. A testület felhatalmazta a Polgármester és a Jegyzıt, hogy tárgyalásokat folytassanak körjegyzıség kialakításáról a bennünket megkeresı két településsel, Geszttel és Körösújfaluval. A testület támogatta a Református Egyház átmeneti elhelyezést biztosító otthon létesítésére vonatkozó elképzelését, amelyhez a Béke u sz. alatti épületingatlant biztosítja, annak felújítását követıen. A testületi döntés született összeférhetetlenségi ügyben, majd egyéni kérelmekrıl, támogatásról is döntés született. dr. M. S. Kisebbségi elektorválasztás március 4. A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselık választására kerül sor március 4.-én, vasárnap. Településünk a cigány kisebbségi önkormányzat révén érintett, ık szavazhatnak a megyei és az országos listákra. Tehát a kisebbségi képviselık szavazhatnak, nem általános választásról van szó, hanem csak a már megválasztottak váltak elektorokká. A szavazás a Polgármesteri Hivatalban történik reggel 6 órától, s az 5 fı választópolgár leszavazását követıen a szavazókör bezárul. Reméljük mielıbb, mert nekünk további teendıink itt helyben nincsenek. A Helyi Választási Bizottság 3 tagja fogja lebonyolítani a szavazást, a Helyi Választási Iroda vezetıjének is lesz teendıje az elıkészítés és lebonyolítás tekintetében egyaránt. A megyei és az országos eredményekrıl következı lapszámunkban adunk tájékoztatást. dr. M. S. Gépjármőadó Az adó mértéke 7. (1) Az adó mértéke a 6. (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármő - gyártási évében és az azt követı 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı naptári évben 200 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı naptári évben 160 Ft/kilowatt, - gyártási évet követı 16. naptári évben és az azt követı naptári években 120 Ft/kilowatt. (2) Az adó mértéke a 6. (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.[((2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakó-pótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

4 (3) Az adó alapja a tehergépjármő hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetısége (raksúlya) 50%-ával.] (3) Az E betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármő után 8000 Ft, míg a tehergépjármő után Ft adót kell fizetni. A P betőjelő ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén Ft adót kell fizetni. A gépjármő állandó rendszámtáblával való ellátását követı hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjármőre E betőjelő ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. dr. M. S. Környezet- és természetvédelem Kocsis Krisztina rovata A globális klímaváltozás A globális klímaváltozással foglalkozó kutatók túlnyomó része azt állítja, hogy a légkörbe jutó szén-dioxid és a többi üvegházhatású gáz geológiai léptékkel mérve-gyors és drasztikus éghajlatváltozást fog elıidézni, sıt ez a változás már el is kezdıdött, és a 21. században fel fog gyorsulni. Akárcsak az autók ablaka, a légkör is beengedi a Napból érkezı hısugarakat, de nem enged ki ugyanannyit. Úgy viselkedik, mint egy üvegház, egy napcsapda. Ez természetes jelenség. Kiszámították, hogyha a földi légkör nem tartaná vissza a napsugárzás egy részét, akkor a felszín - 20 C hımérséklető lenne, az óceánok fenékig befagynának. A metán, a szén-dioxid, a freonok és az ózongáz felelısek a káros üvegházhatás kialakulásáért, mert nem engedik vissza a napsugarakat. Ezek a gázok fosszilis tüzelıanyagok elégetésébıl, freonos spraybıl, hőtıkbıl, gépkocsik kipufogógázaiból, fénymásolókból, nyomtatókból származnak. Az emberiség 7 milliárd tonna szén-dioxid levegıbe jutásáért felelıs - évente. Az erısödı üvegházhatás már érzékelhetı a sarki és grönlandi jégsapkák, és a hegyvidéki gleccserek olvadásán. A globális (egész földet érintı) klímaváltozás legnyugtalanítóbb következménye lehet, hogy a világtengerek szintje megemelkedik cm-es átlagos emelkedés esetén a mélyföldeken fekvı területek (Hollandia, Banglades, Mexikóiöböl) kerülhetnek víz alá. További következményei még a hımérséklettel szemben szőktőréső fajok kipusztulása, elvándorlása; fokozódó szárazság, elsivatagosodás; a természetes élıvilág átalakulása ben, Japánban, Kiotóban nemzetközi egyezmény született a szén-dioxid kibocsátás csökkentésérıl. A legnagyobb kibocsátó, légszennyezı állam, az USA elnöke az egyezményt nem írta alá, mert az veszélyeztetné országa polgárainak életszínvonalát ben, Johannesburgban, a Földcsúcs környezetvédelmi világkonferencián az USA álláspontja nem változott. A szén-dioxid kibocsátásának 5,2%-os csökkentését fogadták el 1997-ben, ezt 2002-ben 1.8%-ra változtatták. Ez még csak lassítani se fogja az éghajlat melegedését. Érzékelhetıen kedvezı hatást a 60%-os csökkentés jelentené. Mindezek hatása már nálunk is érzékelhetı. Az 20. és 21. század legmelegebb nyarai, legenyhébb telei, legnagyobb árvizei az utolsó 10 évben voltak. Elgondolkodtató információk ezek. Kocsis Krisztina tanár

5 Számítástechnika, fotózás Kovács Olga és Takács Zoltán rovata III. Mire jó az Internet? Az egész világot körülölelı számítógép-hálózat, ez az úgynevezett Internet. Gyakori hivatkozás a Net kifejezés is. A web, úgynevezett weboldalakból áll, amelyeket egy-egy cég, intézmény, társadalmi szervezet, vagy magánember tart fenn. İk határozzák meg a hely arculatát, tartalmát, stílusát, hogy mit és milyen bontásban tesznek elérhetıvé. Egy-egy oldal színes oldalakból álló felület, állhat egyetlen címoldalból, de tartalmazhat több tízezernyi oldalt is. Olyasmi, mint a színes újság, amelyben a fényképek megmozdulnak, szereplık megszólalnak, és amelyet a világon bárhonnan és bármikor el lehet érni. Az Internet olyan gyorsan növekszik, hogy nem lenne értelme számokat megemlíteni, hiszen azok pár hónap múlva nem lennének helytállóak, ezért csak az arányokkal érdemes foglalkozni. A növekedés, azaz az Internetbe kapcsolt számítógépek számának alakulása havonta %-ot dönget. Vajon miért ilyen népszerő ez a hálózat? Erre sok magyarázatot lehet találni: mivel az Internet egymástól különbözı hálózatokat köt össze, ezért a felhasználó bátran választhat bármilyen eszközt a munkája elvégzéséhez, az adatokat a hálózaton keresztül egységesen tudja kezelni. Ma már lassacskán elmondható, hogy az Internet a világ elektronikus postájává lépett elı. Ez pedig azt jelenti, hogy a felhasználók az üzeneteikre azonnali választ kaphatnak. Egykor a Hálózat kizárólag csak a kutatók, oktatók és katonai intézmények számára volt elérhetı. Ma már nagymértékben tart az Internet kommercializálódása, mivel sok cég ismeri fel, hogy e nélkül lassan nem lehet megélni az üzleti életben. A legfontosabb adaléka azonban az, hogy az üzenetszórásos médiumokkal ellentétben itt a felhasználó választhatja meg, hogy milyen információt akar megszerezni. Ugyanígy bárkibıl válhat információforrás. Biztosan elıfordult már, hogy Ön is ráakadt valami nagyon hasznos dologra az Interneten, legyen az program, információ vagy akár csak egy kis idézet. Mivel ezeknek általában nincs nagy kereskedelmi értékük, ezért üzenetszórásos csatornákon (televízió, rádió) nem valószínő, hogy megtalálhatók. Sokszor elhangzik a kezdı Internetes felhasználóktól az a kérdés, hogy ki fizeti az Internetet? Sokan úgy gondolják, hogy ingyenes. Nos, ez igaz is, meg nem is. Igaz annyiban, hogy az Internetre csatlakozott hálózattal rendelkezı intézmények (legyen az oktatási, kereskedelmi vagy akár katonai jellegő) alkalmazottai a munkahelyükrıl ingyenesen férnek hozzá az Internethez. Nem igaz annyiban, hogy az egyes csatlakozó hálózatok saját maguk állják a mőködésükhöz szükséges anyagiakat. Az egyszerő mezei felhasználó általában fizet a helyi Internet-szolgáltató cégnek, akit pedig az adott ország nagysebességő gerinchálózatát üzemeltetı intézmény csapol meg anyagilag. A különbözı országok a díjakat egymás között pedig nemzetközi szerzıdésekben rögzítik. Senki ne keresse az Internet központi épületét! Ilyen nincs és valószínőleg nem is lesz. Minden hálózat, amely az Internethez csatlakozik, önálló életet él. Ezen hálózatok csatlakoztatásának összehangolását, az ezzel kapcsolatos információk szolgáltatását, illetve a felmerülı mérnöki tevékenységeket az 1992 januárjában létrehozott, profitmentes Internet Society (ISOC) irányítja, amelynek bárki szabadon tagja lehet. Központja a Virginia, USA állambeli Resthonban van. Varga Laura 7.oszt tan

6 Digitális fényképezıgépek A múltkori újságban a fényképezıgépek technikai felépítéseit, jellemzıit néztük át. Ebben a hónapban a most topponlévı digitális fényképezıgépek vásárlása elıtti fontos tudnivalókat mutatom be. Digitális fényképezıgép vásárlásakor több dologra is ügyelni kell. Ez a rész a legalapvetıbb szempontokat igyekszik vázlatosan sorra venni. Mi a megapixel, és hány megapixeles gépet érdemes vásárolni? A megapixel egymillió pixel, azaz képpont. A képpont nem más, mint apró színes adatpont. Ezekbıl a színes pontokból (képpontokból vagy pixelekbıl) áll össze minden egyes kép. Minél nagyobb a digitális fényképezıgép megapixel-értéke, annál jobb a képminısége. A több megapixel viszont általában magasabb árat is jelent. A hétköznapi igényekkel rendelkezı fotós egy átlagos digitális géppel is nagyon szép nyomatokhoz juthat. Az alábbi irányelvek abban kívánnak segítséget nyújtani, hogy megállapíthassa az egyes megapixel-értékek által kínált minıséget. A minıség azonban ettıl függetlenül más tényezıtıl is változhat, ezért beszélünk csak irányelvekrıl. 1 megapixellel jó minıségő 10x15 cm-es fotókat lehet készíteni 2 megapixellel jó minıségő 15x20 cm-es fotókat lehet készíteni 3 megapixellel jó minıségő 20x25 cm-es fotókat lehet készíteni 5 megapixellel jó minıségő 25x30 cm-es fotókat lehet készíteni 10 megapixellel jó minıségő 35x63 cm-es fotókat lehet készíteni Nagy zoom, vagy kicsi? A zoom a fotósok többségénél praktikus jellemzı, mégsincs minden esetben szükség túl nagy zoomra. A zoom lényege, hogy a fotós fizikai helyváltoztatás nélkül kerüljön közelebb a témához. A gép objektíve ilyen esetekben teleszkopikus módszerrel hozza közelebb a képet. A 2x-es optikai zoom már a legolcsóbb digitális fényképezıgépeknél is alapjellemzı. Minél nagyobb a zoom értéke, annál nagyobb mértékben lehet nagyítani (zoomolni) a géppel. Gyakran egyes átlagos árú modellek is már viszonylag nagy zoommal rendelkeznek, viszont ez sajnos a legtöbbször a többi jellemzı rovására megy. Ha kombinált zoomról hall, a reklámozó összeszorozza egymással az optikai és a digitális zoom-értéket. Ilyenkor érdemes kideríteni, mekkora a kombinált zoomon belül az optikai zoom értéke. FIGYELMEZTETÉS Különbség van az optikai és digitális zoom között. Az optikai zoom a fotózott téma valódi optikai nagyításának mértékére utal. A digitális zoom ezzel szemben digitálisan csak a képfájl széleit vágja le, és ezért bizonyos mértékben ronthatja a minıséget. Takács Zoltán

7 Olvasmányélményem Szabó Lajosné rovata Romhányi József: Szamárfül Stílszerően a Szamárfüles könyvek sorozatában jelent meg Romhányi József 125 oldalas könyvecskéje Nepp József illusztrációival. A szerzı, akit Rimhányó Romhányiként emlegetnek, nem csak rövid, groteszk állatverseivel vált ismertté, hanem a Frédi és Béni, a két kıkorszaki szaki, a Dr. Bubó rajzfilmek illetve a Macskák címő musical magyar szövegének lefordításával is. Amit az íróról tudunk: Romhányi József Budapesten született március 8-án, s itt is halt meg május 7-én. Eredetileg muzsikusnak készült. Sokáig dramaturgként, mővészeti vezetıként dolgozott, a szórakoztató zenéket elbíráló bizottság vezetıje volt. Számos magyar operához (pl. Erkel Ferenc, Sugár Rezsı mőveihez) alkotott új szövegkönyvet. Megjelent mővei: Szamárfül, Doktor Bubó, A Mézga család, Mézga Aladár különös kalandjai, Bömbi, Mese az egér farkincájáról, Misi mese, Tíz pici coca A mő tréfás, rímes keretei között megverselt állatok között szerepel majom, bagoly, kutya, hal, kos, tücsök, stb. Persze megismerkedhetünk a nagyra látó görénnyel, a gıgös zsiráffal is: A ZSIRÁF GİGJE A Nagyságos Zsiráf fennhordta az orrát Társait lenézte, mint kényúr a szolgát Külön koszton élt fent, lombot csemegézett míg odalent mélán legelt a személyzet. A világ sok ilyen csúf esetet ismer. Így megy, ha magasra kerül fel egy kis fej. Ahogy Örkény: Egyperces novelláival teremtett új mőfajt, úgy Romhányi a másodperces Apróhirdetés rovatot alkotta meg: Házasság Feleséget keres komoly szándékú moly. Szekrény van. Fábaszorult féreg társaság hiányában ezúton keres férjet. Harkályok kíméljenek! Szabó Lajosné Igazgatóhelyettes

8 Rendırségi hírek

9 Intézményi Hírek Intézmények rovata Az anyanyelv nemzetközi napja Február 21-én volt az Anyanyelv Nemzetközi Napja, melynek alkalmából iskolánk is nyelvi vetélkedıt rendezett. A vetélkedı a Mővelıdési Ház nagytermében volt megtartva, ahol 26 tanuló versenyzett. A csapatok érdekes, játékos inkább logikai feladatokat oldottak meg. Ízelítıül néhány: 1.Két szóhoz egy jelzı (Ugyanaz a jelzı egymással csöppet sem rokon fogalmakhoz is hozzákapcsolódhat.) orvosság-gém bolond-kolbász perec-bankó 2. 7 szóban 2szám megoldás:kanalas :sült :ropogós stb..állatok.titok megoldás:kétéltő-hétpecsétes 3. A testrészek nevével sok emberi tulajdonságot ki tudunk fejezni. a.,sokat, nagyképően, hangoskodva beszél megoldás:nagyszájú b.,bıven ad, osztogat :bıkező stb. 4. Népneveket keresünk! kulcs, ágy, kártya méz fal, nátha,viasz megoldás:francia :török :spanyol 5.,Névvadászat Szívesen magammal vinnélek! Könyveimre öntötte a kávéját. stb. Volt még egy keresztrejtvény, amit szinte mindannyian megfejtettek a gyerekek. Az elsı helyezett csapat tagjai voltak: Marcsó Albert, Tarsoly Fanni, Krucsó Éva, Szabó Krisztián, Huszár Bence. Gratulálunk nekik! A versenyt szervezte: Szabó Lajosné és Hamzáné Papp Katalin Eszenyiné Fábián Ildikó igazgató

10 Információk, lakossági tájékoztatók Mozgáskorlátozottaknak Zsadány község Önkormányzata tájékoztatja súlyos mozgáskorlátozott ügyfeleit, hogy az elızı évekhez hasonlóan a közlekedési támogatások igénylése március hónaptól kezdıdik meg településünkön. A kialakult gyakorlat szerint a Szociális Iroda munkatársai, az erre elıirt nyomtatványokat, elıkészítik, s azt megelızı évben, támogatásban részesültek részére, kikézbesítik. A nyomtatványokat a jövedelemigazolás miatt nyugdíjas csekk szelvénnyel, betétszámla kivonattal ellátva lehet visszajuttatni az Önkormányzat 1. Szociális irodájába. A korábbi években kiállított szakvélemények, melyek a Hivatalban fellehetıek a támogatás megállapításához elegendıek. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a be4nyújtási határidı április 30. Aki ezen idıpontig a kedvezményt iránti kérelmet nem nyújtja be, az idıpont elmulasztása jogvesztı. A támogatás összegében változás nincs. Szociális Iroda Tanácsok szülıknek A tanulási nehézségben szenvedı gyermeket nap, mint nap kudarcok érik az iskolában. Emiatt nagyon fontos, hogy meleg, megértı, szeretı családi háttér vegye körül. Fontos megerısíteni abban a gyermeket, hogy İ nem butább, mint társai, a fennálló probléma kezelhetı, fejlesztı foglalkozásokon való részvétellel İ is képes lesz jól teljesíteni, és leküzdeni a tanulási nehézségeket. A gyermek tanítója és a szülı között különösen fontos az állandó kapcsolattartás, illetve ha a gyermek fejlesztı foglalkozásokra is jár, akkor az ottani szakemberrel is rendszeresen konzultálnia kell a szülınek ahhoz, hogy tudja mi az amiben otthon İ is segíteni tud gyermekének, és melyek azok a területek amelyre a fejlesztés irányul, mikorra várhatóak a fejlıdés elsı jelei. Mivel a gyermeknek tanulási esetleg részképesség problémái vannak, ezért nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol jól teljesít azt ismerjük el, és a nehézséget okozó tantárgyaknál is minden sikert, apró eredményt ismerjünk el, és mondjuk is ki a gyermeknek. Fontos a gyermeket bevonni az otthoni házimunkába, adjunk neki feladatokat amiket életkorának megfelelıen el tud végezni, mivel ez pozitívan hat az önértékelésére és kompetenciaérzésére is. Olvasási nehézség esetén a gyermekek a sorozatos kudarc miatt nem szeretnek olvasni, a szülı feladata, hogy olyan könyvet keressen (lehetıleg sok képpel) ami érdekli a gyermeket. Ezt kezdetben közösen olvassák, hol a szülı, hol a gyermek de mindenképpen hangosan és fontos, hogy megbeszéljék, hogy mirıl is szólt az adott rész ezzel szövegértés is fejleszthetı --. A játszva tanulás nagyon fontos a gyermekeknél. Ma már nagyon sok játékot és számítógépes szoftvert lehet kapni, mely a gyermek érdeklıdését felkelti, szívesen használja, és közben észrevétlenül tanul is. Tanulási probléma esetén a szülıknek igen nagy türelemre és toleranciára van szükségük, hiszen sokszor a többedszerre elmagyarázott anyagot sem érti meg a gyermek.

11 Ilyenkor érdemes kipróbálni lerajzolni esetleg vázlatot készíteni a tananyagot, ha a vizuális csatornák jól mőködnek. Olvasási nehézséggel küzdı gyermekeknél jól hasznosítható, ha a gyermeknek a szülı a tananyagot magnóra mondja, és abból tanulja meg a gyerek. Tanulási zavarok esetén a Közoktatási törvény lehetıséget ad különbözı kedvezmények (írásbeliség alóli felmentés, helyesírás osztályozása, stb.) igénybe vételére, mely a Nevelési Tanácsadó javaslatára történik meg. Írási, helyesírási probléma esetén szülıként sokszor gondoljuk, hogy megoldást jelent, ha a gyermekkel minden nap íratunk bizonyos mennyiségő sort vagy oldalt. A legtöbb esetben ez nem célravezetı, mivel nem a gyermek készségét fejleszti és még inkább növeli az ellenállást a gyermekben az írás, az iskola és végsı soron a szülı ellen. A helyes és hasznos otthoni segítéshez mindig kérje ki szakember véleményét és tanácsát. Magatartási problémával küzdı gyermekeknek általában alacsony az önértékelése, önbecsülése a sok kudarc miatt. Különösen fontos ezeknél a gyermekeknél a következetesség, a jó cselekedetek esetén az állandó pozitív megerısítés és a szabályok megbeszélése és azok közös, és állandó betartása. Sokszor a gyermek valamilyen iskolai vagy otthoni feszültségre, problémára reagál rosszalkodással, bohóckodással, melynek célja minden esetben, hogy felhívja magára a figyelmet. Ha pozitív dologgal nem tudja, akkor folyamodik a negatív viselkedési mintákhoz. Ilyenkor amellett, hogy tisztázni kell, hogy miért is helytelen a viselkedés, nagyon fontos feltárni az okokat, hogy mi váltotta ki a gyermekbıl ezt a viselkedést. Ez lehet iskolában elszenvedett kudarc vagy sérelem, veszekedés a barátokkal, otthoni feszült légkör és még sok minden más, melynek tisztázása a gyermekkel sokat javíthat a magatartásán. Természetesen a magatartási problémával küszködı gyermek neveléséhez és a vele való mindennapi munkához nagyon sok türelem és tolerancia szükséges, és természetes folyamat, hogy olykor a szülık is levesztik türelmüket. A legfontosabb a következetesség a nevelésben és példamutatás a magatartási problémák esetén, hogy a gyermek is tisztába legyen a keretekkel, illetve annak következményeivel, ha átlépi azokat. A Hiperaktiv gyermekek nevelése rengeteg türelmet igényel. Ebben az esetben a szülınek végig kell gondolnia nevelési elveit, hiszen nem várható el a gyermektıl ugyan az a viselkedés és teljesítmény, mint társaitól. Számolni kell azzal, hogy a gyermek folyamatosan ellenáll, megpróbálja megszegni a szabályokat, nem végzi el a rá kiosztott munkát, de ilyenkor a szülınek kell következetesen kitartani a szabályok mellett és soha nem szabad a gyermek helyett megoldani a feladatokat. Nagyon fontos a rendszeresség. Egy kidolgozott nap- és hetirend, segít eligazodni a gyermeknek, és kereteket is ad számára. A Hiperaktiv gyerekek nehezen értik meg a hosszú és összetett utasításokat, ezért fontos, hogy röviden, egyszerően, és érthetıen mondjuk el, hogy mit várunk tıle. Hiperaktiv gyermek esetén nagyon fontos szerepe van a sportnak. Közösen keressenek olyan sporttevékenységet, amit a gyermek is szeret és arra járjon is el heti rendszerességgel. Hiperaktiv gyermekek esetén igen fontos szerep van a pszichoterápiának. Ez a betegség a szülıket is nagyon leterheli, ezért nagyon fontos, hogy a szülı is találjon olyan klubot, segítı szakembert, aki az İ mentális fejlıdését segíti. Eszenyiné Fábián Ildikó igazgató

12 Elmaradt a Farsangi bál! Sajnálatomra ez évben, február 24-ére meghirdetett élızenés Farsangi Batyus bál érdeklıdés hiányában elmaradt. A több helyen meghirdetett rendezvényre csak 8 fı érdeklıdı jelentkezett, ezért döntöttünk amellett, hogy idén nem tartjuk meg. Már két éve megrendezzük a télbúcsúztató ünnepséget, igaz akkor is mindig csekély érdeklıdı volt. (2005-ben 24 fı, 2006-ban 21-fı) Mivel ez a program nem sok zsadányit érdekelt, ezét úgy döntöttünk, hogy ez évben, húsvét elıtt megrendezzük a LOCSOLÓK BÁLJÁT. Ennek a rendezvénynek a kidolgozása, szervezése folyamatban van, így számítunk a lakosság szórakozni vágyó rétegének érdeklıdésére. A bálról, annak idıpontjáról az újságon és plakátokon keresztül tájékoztatjuk majd a lakosságot. Takács Zoltán mővelıdés szervezı Ünneplı véradók A vért a 20. század eleje óta használják mikor is a különbözı vércsoportok meghatározásának köszönhetıen a donor biztonsággal tudott a betegnek vért adni. Azóta már gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb mőtéteknél, bizonyos életmentı kezeléseknél és a gyógyszerek gyártásnál is nagy szerepet játszik. Ennek érdekében a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete rendszeresen szervez véradást Zsadányban. A Magyar Vöröskereszt VII. Kongresszusa 1987 decemberében határozott úgy, hogy november 27-ét 1988-tól a Véradók Napjává nevezi ki. Annak oka pedig, hogy miért épp erre a napra esett a választás az volt, hogy elıször 1954-ben november 27-én adományozott a legfelsõbb állami testület kitüntetéseket a sokszoros véradóknak és a kiváló véradó. Ez évben Zsadányban, án ünnepelték a véradók napját. Ez alkalomból a hagyományos véradást szerveztek, melyen 40 véradótól 16 lit. Életmentı vért vettek le. Ezt követıen egy kis ünnepségen köszöntötték a kerek évfordulós, kiváló zsadányi véradókat. 50 x es véradó: Kozák Pál 40 x es véradó: Rácz Róbert 30 x os véradó: Varga Imre, Kozák Pálné, Kovács László 25 x ös véradó: Gábor Gyula, Patócs Attila 20 x os véradó: Horváth Józsefné, Rácz Károly, Balázs István, Baráth Zoltánné 10 x es véradó: Hoffmann Mihályné, Gyöngyösi László A kis ünnepség megszervezéséért, anyagi támogatásáért köszönetet mondunk a Zsadányi Képviselı-testületnek és Dudás Árpád polgármester úrnak. Kitüntetettjeinknek, illetve minden zsadányi véradónknak köszönjük áldozatos, önfeláldozó tevékenységüket, életükhöz, munkájukhoz további jó egészséget kívánunk. Magyar Vöröskereszt Zsadányi Szervezete A február 15. napján bevezetésre kerülı vizitdíj és kórházi napidíj fizetési kötelezettségrıl

13 Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett igénybe vehetı szolgáltatások: Háziorvosi ellátás Fogászati ellátás Járóbeteg-szakellátás Járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vett orvosi rehabilitációs ellátás Emelt összegő 600 forintos vizitdíjat kell alkalmanként fizetni : Amennyiben az ellátást a biztosított: saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelın kívül veszi igénybe saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra kötelezett, illetve akihez bejelentkezett nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól a beutalóval igénybevehetı járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe és azt nem indokolja sürgıs szükség a vizitdíj összege 1000 forint alkalmanként. Háziorvosi és járóbeteg-szakellátás igénybevételénél külön-külön számolva és a befizetési bizonylatokat megtartva lehet igazolni, hogy a biztosított adott naptári évben már alkalommal vizitdíjat fizetett. A 20 alkalmat külön kell számolni a háziorvosi, (beleértve a fogorvosi), és a járóbeteg-szakellátások (beleértve a keretében igénybevett rehabilitációs ellátások) esetében! Az adott ellátási formában a 21. alkalomtól fizetett vizitdíj összege visszaigényelhetı a biztosított lakhelye szerint illetékes jegyzıtıl. Nem lehet visszaigényelni az emelt összegő vizitdíjat. Naponként 300 forintos kórházi napidíj mellett igénybe vehetı szolgáltatások: Orvosi beutalás alapján az aktív és krónikus fekvıbeteg szakellátások ide értve a rehabilitációs fekvıbeteg szakellátást is Nem kell tovább fizetni, ha a biztosított adott naptári évben már 20 napi kórházi napidíjat megfizetett Fontos, a számla illetve a nyugta tartalmazza a biztosított nevét és TAJ számát. Vizitdíj illetve kórházi napidíj megfizetése nélkül igénybevehetı ellátások: Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alattiak. Nem kell vizitdíjat fizetni a tartós orvosi kezelés részét képezı ellátásért Nem kell vizitdíjat vagy kórházi napidíjat fizetni - kötelezı járványügyi intézkedés - katasztrófa-egészségügyi ellátás, - népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálat, - terhes gondozás, szülés, szülészeti ellátás és gyermekágyas anya gondozása - sürgısségi vagy kötelezı gyógykezelés, - ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvıbeteg-gyógyintézetben történı megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges - az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott, - a hajléktalanok ellátására szerzıdött háziorvosnál és az általa kiállított beutaló alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe. - ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni. Nem kell vizitdíjat, kórházi napidíjat fizetni azokért az ellátásokért, melyek költsége nem az E. Alapot terheli.

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal.

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal. SZIGETMONOSTOR 2006. december 2007. január (XII. évf. 12. sz. XIII. évf. 1.sz.) Önkéntes tőzoltó egyesület alakul Szigetmonostor Önkormányzata a szentendrei-szigeti Önkormányzatokkal, valamint a Fıvárosi

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

A Székely Nemzeti Tanács nyílt levele

A Székely Nemzeti Tanács nyílt levele VÉGVÁR 2009. február V. évfolyam, XVIII. szám Székelyderzs és Székelymuzsna havonta megjelenõ ingyenes havilapja A Székely Nemzeti Tanács nyílt levele Nyílt levél Románia elnökéhez, Traian Bãsescu Úrhoz!

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 1. 1. szám (jan. ( jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL - Tájékoztatás

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február

Itt a farsang. Bemutató tanítás. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 2. szám INGYENES 2007. február Itt a farsang A tartalomból: Testületi ülés Nehéz helyzetben az önkormányzat 2. oldal Önkormányzati hírek Vallás skót, brazil, német,

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL

AZ ELMÚLT IDİSZAK ESEMÉNYEIRİL 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az eltelt hónapokban Önkormányzatunk több rendeletet is módosított. Változott a Hulladékgazdálkodási, a Szociális és a Költségvetési rendelet. Testületi üléseinken

Részletesebben