201 3.március 4. VII. évfolyam 3. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "201 3.március 4. VII. évfolyam 3. szám"

Átírás

1 201 3.március 4. VII. évfolyam 3. szám

2 Önkormányzati hírek TÁJÉKOZTATÓ a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett/bekövetkezendő fontosabb változásokról január 1 jével megváltoztak, illetve február 1 jével változni fognak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. 1. ) A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése A Tft február 1 jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság fel. Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik december 31 ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek március 30. napjáig a földhasználati azonosító adatközlési adatlap használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor. Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget. 2.) január 1 jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező, és erdőgazdasági belterületi föld kivéve az erdő művelési ágú területek használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.) 3.) A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni az eddigi adatokon túl a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat. Ezen adatokkal kiegészítésre került a már eddig is kötelezően használandó bejelentési adatlap formanyomtatvány, mely a a nyomtatványok menüpontból letölthető. 4.) A jogszabályi változások új formanyomtatványok kötelező használatát is előírják. Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használat megszűnésének bejelentésekor is. Az új nyomtatványok a 3. pontban megjelölt honlapról a nyomtatványok menüpontból tölthetőek le. Az új formanyomtatványokat január 1 jével kell használni, de kötelező az alábbi eljárásokban is használni: azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzésére, a változás átvezetésére vagy a használat törlésére nem került sor december 31 ig; a megismételt eljárásokban. 5.) február 1 jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező; az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket az iratokat tartalmazza e, a cégnek kell nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon. 6.) A földhivatal a változások bejelentésének hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból vezeti át a földrészlet helyrajzi számában, a használt terület aranykorona értékében, valamint művelési ágában, illetve ha a földrészlet az ingatlan nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jeleiben, művelési ágaiban bekövetkezett és az ingatlan nyilvántartásban már átvezetett változásokat. A hivatalból való átvezetésre csak akkor kerülhet sor, ha a földrészletnek

3 Önkormányzati hírek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke az adatváltozást követően nem változik. 7.) Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a július 1 jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. A földhasználati nyilvántartás központi adatbázisából a nyilvántartás személyi azonosítói alapján lesz majd elkészíthető a földhasználati összesítő. Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati összesítő igénylésére a Tft. ben nevesített hatóságon és szervezeten kívül maga a földhasználó lesz jogosult, annak érdekében, hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa az őt érintő eljárásokban. Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a termőföldek használatát érintő változásokról január 1 jét követően termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezeti jogot. Az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés semmis; a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a január 1 jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek a január 1 jét követő módosítása esetére is, ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérleti díj csökkentésére irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek korábban megállapodtak és a szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor); a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében, melynél a szerződés fennállása alatt a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint a közös tulajdon megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a gazdasági év végére felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta meg és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a területet maga kívánja használni január 1 jén megszűnik az olyan haszonélvezeti jog, amely január 1 jén fennállt, feltéve, hogy azt határozatlan időre, vagy határozott időre, de december 30 a utáni lejárattal, és nem közeli hozzátartozó javára alapították február 1 jét követően új szabályok vonatkoznak az osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek használatára. Ezeket a szabályokat a Tft. 11/B. 11/H. ai tartalmazzák majd. A szabályozás lényege, hogy első lépésben a tulajdonközösségnek kell az osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használati viszonyait rendezni, méghozzá oly módon, hogy a tulajdonostársak egyhangú döntéssel megállapodjanak az ingatlan tényleges használatában, vagyis kijelöljék, hogy a tulajdoni hányadoknak megfelelő földterület a földrészleten belül kit hol illet meg. Ez lesz az alapja minden későbbi használatnak, illetve használatba adásnak. Az osztatlan közös tulajdonban álló földrészletek esetében az egyhangú döntés meghozatalának elősegítése érdekében az új szabályozás tételesen meghatározza azokat az eseteket, amikor a döntésben való részvétel hiánya az egyhangú döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg. Ez az esetkör két nagy csoportra osztható. Az egyik csoport azon tulajdonostársaknak a köre, akik nem akarnak vagy elérhetetlenségük miatt nem tudnak részt venni a folyamatban (passzívak). A másik csoportba azon tulajdontársak tartoznak, akik személye bizonytalan, vagyis maga a tulajdonos nem állapítható meg (pl. a bejegyzett tulajdonos elhunyt, de a hagyaték nem került letárgyalásra, így az örökösök személye ismeretlen; az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján a tulajdonos nem azonosítható be, stb.) Ezek olyan objektív és a többi tulajdonostárstól független körülmények, melyek nem lehetnek akadályai a használati viszonyok rendezésének. Az új szabályok szerint a használati megállapodást egységes okiratba kell foglalni, és annak érvényességi kelléke a kivételektől eltekintve a használati megosztási vázrajz megléte. A használati megosztásra vonatkozó szabályozás eredményezte azt, hogy az új szabályozás kiterjed arra is, miszerint a használati megosztás megléte mellett milyen eljárást kell követnie annak a kívülálló harmadik személynek, aki a földrészlet egészét, vagy annak egy részét kívánja használatba venni. A földhasználati szerződést egységes okiratba kell foglalni. Ha a földhasználati szerződés a földrészletnek csak egy részére jön létre, úgy a szerződés a használati megosztási vázrajzzal együtt lesz érvényes. Az új szabályozásnak azonban nem célja, hogy a már meglévő használati viszonyokat felborítsa, ezért az új szabályokat nem kell alkalmazni az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintően, amelynek a teljes területét a földhasználati nyilvántartás január 1 jei állapota szerint egy vagy több földhasználó használja, illetve a december 31 ig megkötött szerződések esetén. Vidékfejlesztési Minisztérium

4 Önkormányzati hírek Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók! A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott földhasználati nyilvántartásba vétellel kapcsolatos tájékoztatás lényege, hogy csak azokat a földtulajdonosokat terheli a bejelentési kötelezettség, akiknek a tulajdoni lapján ARANYKORONA ÉRTÉKBEN is meghatározásra került a termőföld, mező, és erdőgazdasági belterület, vagy külterületi földrészlet. A jogszabályt rövidesen módosítják, mely szerint ÁPRILIS 30 ig kell a bejelentést megtenni, amely díj, és illetékmentes. A honlapról ( nyomtatványok menüpont) letöltött nyomtatványt elegendő POSTAI ÚTON (ajánlott, tértivevényes levélben) AZ ILLETÉKES FÖLDHIVATALNAK MEGKÜLDENI, nem szükséges személyesen a hivatalt felkeresni. H I R D E T M É N Y A Marcali Városi Kórházban történt átalakulások miatt a 1 8 é v a l a t t i g y e r m e k e k ü g y e l e t i e l l á t á s a a k ó r h á z b a n Mestyán Valéria sk. címzetes főjegyző március 1 től megszűnik, ezért a gyermekek orvosi ügyeleti ellátása is a Marcali Központi Orvosi Ügyeleten történik. (8700 Marcali, Széchenyi u ) Telefon: 85/ az alábbi ügyeleti időben: Hétköznap (munkanapokon): között Hétvégén (ünnepnapokon): szombat 8.00 hétfő 8.00 között Önkormányzat Kedves Kossuth Lajos utcai Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nők a Balatonért Egyesület hozzájárulásával, a Községháza és a Posta közötti útszakaszon (mindkét oldalon) kihelyezett fa virágládákat március hónapban elszállítjuk. Kérjük, hogy akinek saját növénye van a ládákban, szíveskedjen azokat átültetni. Az utcának ezen a szakaszán több lakatlan ingatlan található, illetve az ott élők közül sem mindenki tudja vállalni a beültetett virágok gondozását. A még használható ládákat a községi strandon, a Balaton utcai buszmegálló környékén és a Honvédségi üdülő előtti parkolóban kívánjuk áthelyezni. Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelöléséről Köszönettel: Horváth Lászlóné A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése a kormányhivatalt jelöli ki az iskolák felvételi körzetének meghatározására és közzétételére. A tankerületi igazgatók javaslata, majd a települési önkormányzatok hivatalunkhoz beérkezett véleménye alapján összeállítottuk a 2013/14 es tanévben az iskolai felvételi körzethatárokra, illetve a kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó táblázatokat, összhangban a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (6) bekezdésével, továbbá a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. ával. A köznevelés jogszabályi rendelkezései alapján a tanulók számára a kormányhivatal kijelölte a kötelező felvételt biztosító iskolát, mindez azonban nem érinti a szabad iskolaválasztás jogát. Az iskolai körzethatárok megállapításával kapcsolatos tájékoztatót a kormányhivatal jelen értesítéssel nyilvánosságra hozza. A somogy megyei általános iskolák felvételi körzeteit tartalmazó táblázat megtekinthető: oldalon. (Somogy Megyei Kormányhivatal)

5 Önkormányzati hírek Tisztelt Kutyatulajdonosok! január 1 től a 115/2012.(VI.11.) Kormányrendelet értelmében minden 4 hónapos kor feletti kutyát mikrochip pel kell ellátni csak mikrochip es kutyát LEHET beoltani veszettség ellen. Az önkormányzat segítve az ebtartóknak, hogy a fenti jogszabálynak meg tudjanak felelni, helyben lehetőséget biztosít az ebek mikrochippel történő megjelölésére az alábbi időpontokban: Balatonberény március 21 én (csütörtök) óra között községháza parkolójában Dr. Bánkuty József állatorvos A mikrochip behelyezése a regisztrációval együtt 3500 Ft ba kerül. Az eb új, sorszámozott, oltási könyvét mindenki hozza magával! Természetesen a már választott magánállatorvossal is elvégeztethető az eb megjelölése, rendelőben vagy kérésre az eb tartási helyén. A mikrochipről: Az egyedi állat azonosítás célját szolgáló mikrochip, mely az állatok nyakának bal oldalába egy vastagabb tűn keresztül kerül beültetésre, egy rizsszemnyi méretű üvegkapszulában lévő elektromágnesesen gerjeszthető ideiglenes adó vevő. Ezt a detektor, mellyel azonosítani tudjuk a chipet, gerjeszti, és csak az alatt a rövid idő alatt (2 5 másodperc) detektálja is azt a 15 számjegyet, amelyet a chipből érkező elektromos jelek alapján visszakódol. Tehát a chip nem tartalmazza a gazda adatait, nevét, címét, telefonszámát, címét. Nem GPS, hogy folyamatosan jeleket sugározzon és műhold segítségével állandóan nyomon követhessünk egy kutyát. A beültetett chip adatait: a kutya neve, szőrzete, színe, ivara, szül. ideje, fajtája, a tulajdonos adatait az Állatfelvételi Regisztrációs Adatlapon rögzíteni kell, majd ezeket az adatokat egy internetes állami adatbázisba továbbítják február 25. Mestyán Valéria sk., címzetes főjegyző F E L H Í V Á S BALATONBERÉNYI EBTULAJDONOSOK RÉSZÉRE EBÖSSZEÍRÁS Az ebrendészeti feladatok ellátása keretében, valamint járványvédelmi okokból a hivatal ebösszeírást tart március 30 ig. Az ebtartóknak egy nyomtatványt kell kitölteni. Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezettségnek egy kitöltött és visszaküldött nyomtatvánnyal tehetnek eleget. A dokumentumot letölthetik az önkormányzat honlapjáról (www.balatonbereny.hu,), a Balatonberényi Tükörkép helyi újságból kivehető formában, vagy személyesen beszerezhetik a Közös Önkormányzati Hivatal BALATONBERÉNYI KIRENDELTSÉGÉN (8649 Balatonberény Kossuth tér 1.) A kitöltött ívet postai úton küldhetik vissza a gazdák, vagy leadhatják a KIRENDELTSÉGEN március 30 ig. Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, azt az állatvédelmi bírságról szóló rendelet alapján ebenként forintig terjedő bírsággal büntethető. A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt január 1 jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem végezteti el, forintig terjedő bírsággal büntethető. Balatonberény, február 25. Mestyán Valéria sk. címzetes főjegyző

6 Polgármester válaszol Szerkesztőségünkbe két kérdés érkezett a Polgármester úr számára. A kérdező egy ismeretlen címről küldte őket, tudás lánya aláírással. Véleményünk szerint a kérdések megfogalmazásának stílusa kifogásolható és kissé személyeskedő volt, így lehetséges, hogy a tudás birtoklása ezúttal nem párosult az intelligens kérdésfeltevés és a vélemény kulturált felvállalásának képességével? Az általa feszegetett témák azonban esetleg többek érdeklődésére is számot tarthatnak, így továbbítottuk őket a Polgármester úrnak, valamint megpróbáltuk kevésbé szurkálódó stílusban megfogalmazni őket. 1. A kérdező aggályait fejezte ki amiatt, hogy azok a vendégek, akiknek állítása szerint a kurtaxa ellenőr kellemetlenséget okozott tavaly nyáron, ebben az évben vajon visszajönnek e községünkbe? 2. A kérdező ezenkívül arról is szeretne információt kapni, hogy az Erzsébet tábor mennyivel növelte meg a falu turisztikai adó bevételét! A kérdésekre az alábbi válaszokat kaptuk. Tisztelt Névtelen Kérdező! 1. Kurtaxa ellenőrt azért kénytelen alkalmazni az Önkormányzat, mert évtizedes tapasztalatok szerint ritka azon esetek száma, amikor a magánszállásadó által bejelentett vendégéjszakák száma megegyezik a tényleges adatokkal. A évi bevallások ellenőrzésekor 100 felett volt azon esetek száma, amikor lényeges eltérést tapasztaltunk. Jelenleg is van olyan ügyfél önkormányzatunknál, aki 500 vendégéjszakát nem vallott be az elmúlt évben. Közel 20 esetben kényszerültünk bírság kiszabására. A kurtaxa ellenőr munkájával kapcsolatban hozzám is érkeztek panaszok. Az ellenőr köztisztviselőként végzi munkáját. Kértem jegyző urat mint munkáltatót, hívja fel az ellenőr figyelmét arra vonatkozóan, hogy köztisztviselőként a község érdekében az köz javára tevékenykedjék. Munkája során köteles az Önkormányzat és a nyaralótulajdonosok, valamint az állandó lakosok között már meglévő és a jövőben fenntartani kívánt jó kapcsolat elmélyítésén fáradozni évben a Humán Jövő Kft. üzemeltette a volt Lapkiadó Üdülőt és a Vas Megyei Gyermeküdülőt. A működésből adódóan , Ft kurtaxa bevételt utalt át Önkormányzatunknak. Mivel az Erzsébet táborban túlnyomórészt fiatalok nyaraltak és 18 éves kor alatt nem kell kurtaxát fizetni, valószínűsíthető, hogy az üdülőhelyi díj nagy része a Lapkiadó Vállalat működtetéséből származik, hisz az Erzsébet táborban csak a 18 év felettiek, kísérők, pedagógusok, illetve egyéb vendégek után kellett kurtaxát fizetni. Tisztelettel: Horváth László, polgármester Közgyűlést tartottak a polgárőrök és önkéntes tűzoltók Megtartotta éves rendes közgyűlését a Balatonberényi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Az eseményt a keszthelyi tűzoltóság részéről Gyalog László százados, a marcali tűzoltóság részéről Dávid Tamás őrnagy, míg a marcali katasztrófavédők részéről Bozsek Balázs százados is megtisztelte jelenlétével, az önkormányzatot pedig Horváth László polgármester képviselte. A közgyűlésen tisztújításra is sor került: újabb négy esztendőre Kiss Ferencet választotta az egyesület elnökévé a tagság, míg az elnökség tagjai a következő négy évre Giber Tibor, Horváth Imre, Szekeres Emilné, Tikos László és Tilesch József lettek. A régi új elnök beszámolt az elmúlt év munkájáról, s ismertette a 2013 as esztendő terveit. Ezek közül ki kell emelni, hogy a Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség, melynek Kiss Ferenc az egyik alelnöke, egy Quicksilver típusú járőrhajóhoz jutott, amely immár minden engedéllyel rendelkezik ahhoz, hogy megkezdje szolgálatát. A járőrhajó egyébként a gyenesdiási kikötőből fogja vigyázni a Balaton nyugati medencéjét, s a somogyi oldalon a feladatok koordinálása szintén a berényi polgárőrök feladata lesz. Az önkéntes tűzoltók munkájáról Orsós György tűzoltóparancsnok tartott beszámolót, akit szintén újraválasztott a tagság a következő négy esztendőre. Külön kiemelte sikeres pályázatukat, amelynek köszönhetően új tömlőkhöz jutottak tűzoltóink. Csapataink idén is részt fognak venni a körzeti tűzoltóversenyen, amelynek ezúttal a kéthelyiek lesznek a házigazdái. Egyébként polgárőreink a mostoha téli viszonyok között sem tétlenkednek. Jelenleg különleges feladatot jelent a szőlőhegyi járőrözés, amit a sok helyen autóval járhatatlan utak ellenére is megold az egyesület tagsága: Giber Tibor vezetésével a lovas polgárőrök vigyázzák a pincék biztonságát.

7 Események Közmeghallgatást tartott a képviselő testület Közmeghallgatást tartott február 22 én pénteken este Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő testülete. Először Horváth László polgármester számolt be a község évi gazdálkodásáról és a 2013 as költségvetés tervezetéről, illetve a fejlesztési célokról. Ezt követően Horváth Péter alpolgármester Balatonberény évi turizmusát értékelte. Dr. Belina Csaba háziorvos a járó és fekvőbeteg ellátás megváltozott feltételeiről, a keszthelyi kórház illetékességi területéhez való csatlakozásunkról tájékoztatta az egybegyűlteket. Ezután a hallgatóság kérdései következtek: Többek között az önkormányzat hiteleinek állami átvállalásáról, a GAMESZ szervezet feladatait átvevő Balatonberényi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. megalakulásának okairól és a cég szervezetéről, feladatairól, a Balatonkeresztúrral és Balatonmáriafürdővel létrehozott közös önkormányzati hivatal költségeiről, valamint a Honvédségi Üdülő önkormányzati tulajdonba adásáról szerettek volna többet megtudni a jelenlévők. Székely zászló kerül a közös hivatal épületeire Együttes ülésen fogadta el Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő képviselő testülete a közös önkormányzati hivatal költségvetését. A Balatonberényben tartott közös tanácskozáson a képviselő testületek arról is döntöttek, hogy csatlakozva a budafoki önkormányzat kezdeményezéséhez, a közös hivatal és kirendeltségei épületeire kitűzik a székely zászlót, szolidaritást vállalva a székelyföldi településekkel szimbólumaik szabad használatáért folytatott küzdelmükben. Jelmezbállal búcsúztatták a farsangot a nyugdíjasok Vidám jelmezbállal búcsúztatták a farsangot húshagyó kedden a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület tagjai. A remek hangulatú rendezvényen igazán fantáziadús jelmezekbe bújtak az idősek. A zenével, tánccal és tombolával tarkított öszejövetelen láthatóan remekül érezték magukat a résztvevők, mint azt fényképeink is igazolják, melyeket a oldalon tekinthetnek meg. Köszönetnyilvánítás A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak a vállalkozóknak, szervezeteknek, és magánszemélyeknek, akik tombola felajánlásukkal segítették húshagyó kedden rendezett hagyományőrző farsangbúcsúztató jelmezbáljuk sikerességét. Szintén köszönetet mondunk azoknak, akik vendégként tisztelték meg rendezvényünket, és azon (nem kis örömünkre) jól érezték magukat. KÖSZÖNJÜK! Az e Magyarország Pontok segítenek az Erzsébet program pályázataiban A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) több országos szervezet, így az emagyarország hálózat segítségét is kérte abban, hogy együtt segítsünk szociálisan rászorult honfitársainkon az Erzsébet program várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó pályázatainak elkészítésében. Azon pályázatok listája, melyek regisztrációjában az e Magyarország Pontok (így a balatonberényi is) támogató segítséget nyújtanak: 1. Nagycsaládosok számára kiírt pályázat; 2. A Belügyminisztérium és az irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek (együtt: belügyi szervek) hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói számára kiírt pályázat; 3. Az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói részére kiírt pályázat; 4. Fogyatékossággal élők részére kiírt pályázat; 5. A Honvédelmi Minisztérium és az irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek (együtt honvédelmi szervek) hivatásos és szerződéses állományú tagjai, kormánytisztviselői és közalkalmazottai számára kiírt pályázat; 6. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók számára kiírt pályázat; 7. A Magyar Államvasutak Zrt. és annak többségi tulajdonában lévő vállalatok munkavállalói számára kiírt pályázat; 8. Nyugdíjasok részére kiírt pályázat. A részletes pályázati kiírások a oldalon érhetők el! A pályázók részletes tájékoztatására, a felmerülő kérdésekre az Erzsébet Program telefonos ügyfélszolgálata áll rendelkezésre, az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között: 06/1/ Ha segítségre van szüksége, keressen bátran a balatonberényi e Magyarország Ponton (Művelődési Ház, Balatonberény, Kossuth tér 1.)! Barjákné Martin Judit, műv. ház vezető

8 Tisztelt Olvasók! DRV felhívása A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., mint az ország elsőszámú víziközmű szolgáltatója az idei évben is a Víz Világnapja alkalmából színes rendezvényekkel, oktató és szabadidős programokkal igyekszik felhívni a figyelmet országunk vizeinek védelmére, az ivóvízfogyasztás fontosságára és a csapvízre, mint alapvető és biztonságos élelmiszerre. A DRV Zrt ban is szeretne minél több játékos kedvű gyereket és iskolát bevonni a programsorozatba, ezért korosztályoknak megfelelő pályázatokat és nyílt labor akciót hirdetünk ban a Víz Világnap nemzetközi jelmondata (ENSZ): 2013 A nemzetközi vízügyi együttműködés éve! Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz! 1. Nyílt labor akció: Programsorozatunk keretében lehetőséget biztosítunk működési területünk általános és középiskolás osztályai számára, hogy megtekintsék a DRV Zrt. vizsgálólaboratóriumait Balatonszéplakon, Balatonfüreden, Agárdon és Kaposváron. A nyílt labor akciónkkal szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a víz pótolhatatlan és sérülékeny lételem, ugyanakkor az egyik legbiztonságosabb és ellenőrzött élelmiszer. A vizsgálólaboratórium látogatása csak szervezett formában, csoportosan történhet, előzetes bejelentkezés alapján. Érdekes vizes kísérletek és meglepetés ajándék vár minden látogató csoportot! A nyílt napok időtartama: március 4 április 12. között. Helyszínek: DRV Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Siófok Balatonszéplak DRV Zrt. Fejér megyei Vizsgálólaboratórium Agárd DRV Zrt. Észak balatoni Vizsgálólaboratórium Balatonfüred DRV Zrt. Somogy megyei Vizsgálólaboratórium Kaposvár Előzetes bejelentkezés: Mihalovics Dóra kommunikációs szakértőnél Telefon: / ; / ; e mail: 2. Kreatív pályázatok Rajz és fotó pályázat kategóriákban: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a Víz Világnapja alkalmából fotó és rajzpályázatot hirdet a működési területén található óvodások, általános és középiskolák diákjai számára. A Víz Világnapi alkotásokat postai úton lehet eljuttatni a DRV Zrt. alábbi címére: BEKÜLDÉSI CÍM: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Víz Világnap Pályázat 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. A pályamunkák beküldésének határideje: március 14. Jelmondatok 2013: 2013 A nemzetközi vízügyi együttműködés éve! Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz! Pályázati kategóriák kritériumai: Rajzpályázat az idei jelmondat kapcsán Óvodás, alsós, felsős és középiskolás kategóriában kiírt pályázat. Várjuk a csapvízzel és az idei mottóval összefüggő alkotásokat A maximális képméret: A/2. A rajzokon, alkotásokon a feliratokat a frontoldalon helyezzék el (név, város, cím, iskola, kor, osztály). A rajzokat nem áll módunkban visszaküldeni. Fotópályázat: Működési terület valamennyi óvodája és iskolája részére kiírt pályázat. Várjuk azokat a kreatív fényképeket, melyeken a résztvevő gyerekek sokasága vízcseppet formáz, illetve az idei jelmondathoz kapcsolódó fotókat. BEKÜLDÉSI CÍM: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Víz Világnap Pályázat 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. Az idei évben is értékes nyereményekkel jutalmazzuk a legötletesebb és legkreatívabb pályamunkák alkotóit. A győzteseket értékes nyereményekkel jutalmazzuk a március 22 i rendezvényünkön! 3. Online kvízjáték értékes nyereményekért: A kvízjátékunk kitölthető a internetes oldalon az ott megadott paraméterek szerint. A kvízt március 14 ig lehet kitölteni és elküldeni a honlapon keresztül. A fotókat és videókat szakmai zsűri bírálja el, az elbírálás során elsőrendű szempont, hogy mi a pályázó mondanivalója, illetve milyen módon kapcsolódik az alkotás a Víz Világnap ezévi jelmondatához. A pályázat eredményéről levélben értesítjük a nyerteseket, akiket könyvutalvánnyal és értékes nyereményekkel díjazunk. A legjobb pályamunkákat bemutatjuk a Víz világnapi kiállításunkon és a DRV Zrt. honlapján. Felhívjuk a pályázatainkon indulók figyelmét arra, hogy a DRV

9 Zrt. az alkotásokat a későbbiekben felhasználja a kommunikációs akcióiban. Bővebb felvilágosítás kérhető Mihalovics Dóra kommunikációs szakértőtől a 84/ os telefonszámon vagy a e mailcímen. A DRV Zrt március 22 én nagyszabású rendezvénynappal ünnepeli a Víz Világnapját. A program helyszíne Siófokon a DRV Zrt. központi székházának nagyterme lesz, ahol vizes kísérletekkel, kiállítással, mesével és sok más szórakoztató programmal várjuk a kicsiket és nagyokat. A részletes programokról a későbbiekben küldünk tájékoztatást a működési terület oktatási intézményeinek, valamint folyamatosan frissítjük programjainkat a weboldalon. Kérjük felhívásainkat, programjainkat minél szélesebb körben jutassák el a gyerekek és a pedagógusok között. Várjuk az alkotásokat, jelentkezésüket meghirdetett programjainkra! Siófok, február 15. Tisztelettel: Szebényi Tibor, értékesítési vezető Kedves Olvasóim! Egészség tükrében Folytatjuk a laborlelet értelmezését, a rövidítések elmagyarázását. HGB=Hemoglobin Értéke nem, kor és magaslatfüggő, a tengerszint felett élők esetében, magasabb az érték a levegő oxigéntartalmának csökkenése miatt, míg terhességben a megváltozott állapotok miatt alacsonyabb. Értéke: Nők esetén: 0 1 hónapos korban: g/l 1 6 hónapos korban g/l 6 hó 2 évig: g/l 2 10 évig: g/l évig: g/l felnőtt : g/l Férfiak: 10 éves korig megegyezik évig: g/l felnőtt: g/l HCT= Hematokrit A hematokrit a Vvt arányát adja meg a vérben, vagyis azt, hogy 100ml vérben hány ml Vvt van. Ma már ezt a Vvt számának és a Vvt átlagos térfogatának (MCV) a szorzatából adják meg: HCT=RBC X MCV Értéke Nőknél esetén: 0 1 hónapos korban: 0,42% 0,65 % 1 6 hónapos korban: 0,39% 0,52% 6 hónaptól 2 évig: 0,33% 042% 2 10 évig: 0,33% 0,43% évig: 0,36% 0,50% felnőtt: 0,36% 0,47% Férfiaknál ugyanaz felnőtt korig Felnőtt: 0,42% 0,52% MCV= Vvt k átlagos térfogata: fl A Vvt k alakjának kóros elváltozására utal, értékét mindig csak a HBG értékével együtt szabad értelmezni. MCH= Vvt ék átlagos haemoglobin tartalma= pg Vvt k átlagos hemoglobin tartalma, a fentihez hasonlóan szintén csak a HGB szinttel együtt értelmezhető. Értékét megkapjuk a HGB / Vvt hányadosából MCHC= Vvt k átlagos hemoglobin koncentrációja : g/l A Vvt k átlagos hemoglobin koncentrációja, az is megmutatja hogy elég hajlékony és rugalmas e a Vvt ahhoz, hogy átjusson a hajszál ereken. Értékét megkapjuk, ha HGB / HCT hányadosából PLT = Trombocita vagy vérlemezke: G/L A vörös csontvelőben termelődnek és 14 napnyi kiöregedésük után a lépben bontódnak le. Nagyon fontos szerepük van a véralvadásban, a szöveti sérülések és a gyulladásos reakcók utáni állapotok helyre állításában. MPV= A trombociták mérete: 7,2 11,1 fl A trombociták mérete nagyon fontos a véralvadás megfelelő működésének biztosításához, bármilyen alakbeli eltérés vagy összecsapzódás megzavarja a folyamatot RDW= Vvt k elolszlási szélessége :37 54 fl A Vvt k eloszlási szélessége méret vagy alakbeli eltérés miatt, mindig az MCV vel együtt kell figyelembe venni értékét. Király Ildikó

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

Adatvédelem, bankkártya- és Internet-használat, okos telefonok, táblagépek védelme

Adatvédelem, bankkártya- és Internet-használat, okos telefonok, táblagépek védelme Eleekkt trroonni ikkuuss Laakkoossssáággi i Bűűnnmeeggeel lőőzzééssi i IInnffoorrmáácci ióóss Reennddsszzeerr Laakkoossssáággi i hhí írrl leevvéél l 2013.. jjaanuáárr 1144000000- -557700- -11/ //22001133...

Részletesebben

Kultúra. Fáklyaláng 1953.

Kultúra. Fáklyaláng 1953. Kultúra A magyar kultúra napján (január 22.) emlékezzünk azokra, akik az 1950 es évek elején szabadidejüket feláldozva eljártak a művelődési házba színdarabokat tanulni. Széppé tették az estéket ezek nívós

Részletesebben

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl XXV. ÉVFOLYAM, 2015. 2-3. szám, FEBRUÁR MÁRCIUS 2 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2015. február-március Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep Új kategóriákat, emelkedő korhatárt és új megjelenést hoz az a szabályozás, amely egységesíti a vezetői engedélyeket az Európai Unióban. Hazánkban jelenleg öt féle jogosítvány van forgalomban, valamennyit

Részletesebben

LXXXV. évfolyam 03. szám 2013. február 15.

LXXXV. évfolyam 03. szám 2013. február 15. LXXXV. évfolyam 03. szám 2013. február 15. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Nótaest Városnap 2013 Ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált Nótaest a Mezõtúri Közmûvelõdési és

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2013. február 26. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK! Közeledik március

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu ALÁÍRTUK AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁST VÁLTOZÁSOK A KÖZOKTATÁSBAN VÉDETT ÉRTÉKEINK OLVASS RÓLAM, OLVASS VELEM... EGY ESTE ÖRKÉNNYEL, KÉT FELVONÁSBAN MÁRCIUSBAN KEZDŐDNEK AZ EDZÉSEK 24. évfolyam 3.

Részletesebben

VI. évfolyam 7. szám. 201 2.október 3.

VI. évfolyam 7. szám. 201 2.október 3. 201 2.október 3. VI. évfolyam 7. szám Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület értesítése Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy 2012. május 1 től a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületet ismeri el

Részletesebben

Adózási információk. Megtelt a művelődési ház: tömeg volt a sváb bálon. Elfogadták a költségvetést. A nemzetiségi regisztráció

Adózási információk. Megtelt a művelődési ház: tömeg volt a sváb bálon. Elfogadták a költségvetést. A nemzetiségi regisztráció Közélet Kultúra Mindennapok 2014. március 10. 120 forint Elfogadták a költségvetést Februárban kétszer is ülésezett Nagymaros Város Képviselő-testülete. A rendkívüli ülésen a fő téma az idei költségvetés

Részletesebben

Eredményes felderítések, hatékony megelőzés

Eredményes felderítések, hatékony megelőzés Ajkai Szó 28. évfolyam, 9. szám A város lapja 2015. március 6., péntek ÉVÉRTÉKELÉS Kiváló az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata Eredményes felderítések, hatékony megelőzés A polgármester is felszólalt

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások,

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások, XXIV. évfolyam 3. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. március Lassan megvalósuló szabadság Lakossági fórum A badacsonyi Alsó-bazársor és környékének, valamint a badacsonyi strand megújításával

Részletesebben

Adományvonal Rafajnaújfalu óvodájáért

Adományvonal Rafajnaújfalu óvodájáért HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 5. szám 2013. május Kedves Édesanyák, drága Nagymamák és Dédnagymamák!

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Városi elismerések átadása Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Mezeiné Szegedi Erzsébet a Mazsorett Együttes

Részletesebben