Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a évi várható változásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról"

Átírás

1 Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a évi várható változásokról Cikkemben több oldalon részletezhetném az önkormányzati adóhatósági dolgozók munkájának nehézségeit, leterheltségét, aprólékos és precíz munkavégzést igénylő feladatait, a hálátlan munkakörrel járó következményeket. Említést tehetnék arról is, hogy ha erős adóhatóságként kívánnak a hatályos jogszabályok alapján eljárni (ellenőrizni, bírságolni, végrehajtani), akkor az ügyfelek (és sajnos több esetben az önkormányzat vezetői különösen választás évében) részéről éri támadás őket, ha meg nem látják el feladataikat, akkor az önkormányzat vezetői (és a másodfokú adóhatóság) bírálatára számíthatnak. Jelen cikkben azonban mégis azon hiányosságokat emelném ki, melyeket az ellenőrzéseink (és a másodfokú jogorvoslati eljárás) során tapasztaltunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi települési önkormányzata (229) vezetett be helyi adót (100 %). Elsősorban a vállalkozásokat terhelték adófizetési kötelezettséggel, de jelentős számban vezettek be kommunális adót is a magánszemélyek terhére. Helyi iparűzési adót 181 önkormányzat (azaz az önkormányzatok 79 %-a), vállalkozók kommunális adóját 51 önkormányzat (22,2 %-a), építményadót 20 önkormányzat (8.7 %-a), telekadót csak 10 önkormányzat (4,3 %), magánszemélyek kommunális adóját 187 önkormányzat (81,6 %), idegenforgalmi adót 17 önkormányzat (7,4 %) vezetett be. (Egy önkormányzat átlagban 2 helyi adónemet vezetett be). A helyi adót alkalmazó önkormányzatok száma a bevétel orientáltsági szemponton túl azért magas, mert az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzatok támogatásának egyik feltétele az, hogy legyen helyi adónem bevezetve. Az elv helyes, de helytelen az, hogy az 1 főre számított minimális adóbevételhez nem kötik azt. Így fordulhat elő az, hogy több önkormányzatnál olyan minimális adómértékkel vezetik be az adónemek valamelyikét, hogy az még annak a működtetési költségeit sem fedezi. (pl. magánszemélyek kommunális adóban az adómérték több helyen 300 Ft, illetve 500 Ft, iparűzési adóban 0,2 % stb.). Érdekességként kell megemlíteni még azt, hogy a megyeszékhelyen az építményadót a korrigált forgalmi érték alapján vetik ki vállalkozások (vállalkozók) terhére. Ez azért különleges, mert egyes kormányok már többször be kívánták vezetni az ingatlanadót (ráadásul nem forgalmi érték alapulvételével, hanem átlagérték stb. alapján), de nem vették észre, hogy az már be van vezetve, legfeljebb annak kötelező alkalmazását kell előírni. Ráadásul a forgalmi érték szerinti adóztatás jól működik (megj: bár a Htv.-ben ehhez még szükséges lenne további szabályozásra). I. Először azt a több éve tartó témavizsgálat megállapításait ismertetném, melynek során az önkormányzati adóhatóságoknál azt vizsgáltuk, hogy ellenőrzési feladataiknak hogyan tesznek eleget, illetve az adótartozások behajtásával kapcsolatosan hogyan tartották be az adózás rendjéről szóló évi XCIII. törvény (Art.) 150. (3) bekezdésében meghatározott szabályt. Az említett rendelkezés kimondja, hogy az adótartozás behajtása érdekében a tartozást megállapító vagy nyilvántartó adóhatóság a végrehajtható okirat alapján a végrehajtás iránt haladéktalanul intézkedik.

2 a) Az elsőfokú adóhatóságok által elvégzett (illetve el nem végzett) ellenőrzési feladatokat sajnos röviden össze lehet foglalni. Több éves megállapításunk, tapasztalatunk az, hogy erre a feladatra az önkormányzati adóhatóságok - a nagyobb városokat kivéve - egyáltalán nem figyelnek oda. A nagyobb városokat leszámítva (mely alatt a megyében 2-3 önkormányzatot értek) az ellenőrzéssel szinte alig foglalkoznak az adóhatóságok. Pedig vizsgálataink során településenként több olyan adóköteles adótárgyat találunk, melynek tulajdonosai nem adtak adóbevallást, így nem váltak adóalanyokká, holott az önkormányzati adórendelet szerint adókötelezettség terheli az adott vagyontárgyak után az adóalanyokat. Nem csak a vagyon jellegű adók esetében igaz az előbbi megállapítás. Iparűzési adó vonatkozásában igen ritkán történik meg annak az ellenőrzése, hogy minden adózó eleget tett-e adóbejelentkezési, illetve adóbevallási kötelezettségének. Ennek vizsgálata pedig igen egyszerű: csak össze kell vetni az APEH-től megkért és megkapott (az adott településen székhellyel, telephellyel rendelkező -beleértve az őstermelőket is-) vállalkozók névsorát, a helyi adó alá bejelentkezett adózók névjegyzékével. Az ezt követő ellenőrzési feladatot még kevesebb önkormányzat látja el. Ennek során az önkormányzati adóhatóságok a helyi adó bevallások ellenőrzéséhez nem használják fel az APEH által elkészített és átadott bevallási adatállományokat. A vállalkozói kommunális adó és a helyi iparűzési adó esetében így -kevés kivételtől eltekintve- nem vizsgálták a bevallásban szereplő adatok (nettó árbevétel, ELÁBÉ, anyagköltség, alvállalkozói teljesítés értéke, stb.) egyezőségét az APEH-hoz benyújtott bevallások adataival. A tapasztalat pedig gyakran alátámasztja azt a megállapítást, hogy a nettó árbevétel gyakran, míg a közvetített szolgáltatások értéke (alvállalkozói teljesítések értéke) igen gyakran nem egyezik meg a két adóhatósághoz benyújtott adóbevallás szerint. A konkrét ellenőrzések során is igen gyakori az a megállapítás, hogy a nettó árbevételt csökkentő alvállalkozói teljesítések értéke esetében a törvényi feltételek nem álltak fenn annak költségként való elszámolásához, levonásához (pl. a háromszereplős jogügyletben nincs meg a két írásba foglalt vállalkozási szerződés). Egyszerű ellenőrzési módszer lehetne az is, ha az adóhatóságok azt vetnék össze, hogy aki adóbejelentkezési kötelezettségének eleget tett, az minden évben adott-e bevallást, vagy fordítva, aki bevallást nyújtott be, kitöltötte-e a bejelentkezési nyomtatványt. Ezen ellenőrzési módszer tapasztalataink szerint főleg a rossz irattározási gyakorlat miatt marad el. Az adózó által évekkel ezelőtt benyújtott bejelentkezési nyomtatvány már irattárban van, vagy egy külön szekrényben. Gyakori, hogy az évente benyújtott adóbevallásokat sem szerelik össze, így azok évente másés más helyen találhatóak. (Egyik évben ABC sorrend szerint, másik évben utca szerint stb.) Ilyen megoldással sajnos egyértelmű, hogy nem lehet azt figyelemmel kísérni, hogy az adózó minden évben ad-e bevallást, illetve valamikor régebben eleget tett-e bejelentkezési kötelezettségének. Az éves iparűzési adóbevallások feldolgozása során pedig nagyon fontos ellenőrzési feladat lenne, hogy meggyőződjön az adóhatóság az adóbevallásban közölt adatok valóságtartalmáról. (Pl. ha a bejelentkezésből látjuk, hogy a vállalkozó kizárólag szolgáltatási tevékenységet folytat pl. videó kazetta kölcsönző- akkor automatikusan megkérdőjelezhető az, ha eladott áruk

3 beszerzési értékét is levon a nettó árbevételéből. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a vállakozó időközben kereskedelmi tevékenységet is felvett a repertoárjába, úgy abban az esetben pedig mulasztási bírság szabható ki, mert a vállalkozó a bejelentkezésében a változásbejelentési kötelezettségének nem tett eleget). Összességében megállapítható, hogy ezen ellenőrzési feladatát csak úgy tudja ellátni az adóhatóság, ha a bejelentkezési nyomtatvány és valamennyi adóbevallás (legalábbis azok, melyek el nem évült évekre vonatkoznak) adózónként úgy kerül összeszerelésre, hogy ahhoz az ügyintéző bármikor hozzáférhessen. Ezt az iratállományt szükséges bemutatnia akkor is az adóhatóságnak, ha a másodfokú adóhatóság tart ellenőrzést. Előfordult, hogy több ellenőrzést kellett elhalasztanunk mindaddig, míg az iratokat az említett módszer szerint az elsőfokú adóhatóság nem szerelte össze. b) Végrehajtási tevékenység értékelése esetében is jellemző, hogy igazán e tevékenységet ott végzik jól, ahol adóügyesként külön végrehajtót is foglalkoztatnak. Ahol ez nem történik meg, ott sajnos a tartozás állományához képest kevés és nem hatékony a megtett végrehajtási intézkedések száma. Ennek következtében a hátralék állománya állandóan növekszik. Több helyen tapasztaltuk, hogy az elévült tartozások törlése is elmarad, így a hátralék összege nem valós képet mutat. Nem kevés gondot okozhat e feladat elmaradása a végrehajtási cselekmény foganatosítása esetében is. Többször előfordult, hogy az adózó által benyújtott végrehajtási kifogásnak azért kellett helyt adni pedig nem kevés kutatómunkával érte el az adóhatóság azt, hogy mire irányuljon a végrehajtási cselekmény-, mert a végrehajtásra kimutatott összeg több elévült tételt is tartalmazott évben 20 adóhatóságnál vizsgáltuk az elsőfokú adóhatóságok által lefolytatott végrehajtási cselekményeket a évre vonatkozóan. A vizsgálatot követően előírtuk az adóhatóságok felé, hogy az Art (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően haladéktalanul intézkedjenek a tartozások behajtása érdekében. Ennek eredményéről év végén jelentést adtak a vizsgált adóhatóságok. A levont tanulságok a következők voltak: míg évben az egy önkormányzatra jutó végrehajtási intézkedések száma 33,5 volt, addig a vizsgálatunkat követően már 83,8 végrehajtási cselekményt hajtott végre átlagban egy adóhatóság. A évi adatokhoz viszonyítva az ellenőrzéseinket követően két és félszeresére nőtt a megtett végrehajtási intézkedések száma, ennek következtében a kintlévőség (hátralék) összege 11,5 %-kal ( Ft-tal) csökkent. Az egy önkormányzatra jutó hátralék összege (a vizsgált 20 adóhatóságnál) Ft volt, míg az ellenőrzések, és a megnövelt végrehajtási intézkedések hatására ez a szám Ft-ra csökkent. (Megjegyzés: ezek a számok különösen értékesek, hiszen a 20 vizsgált települések mindegyike község volt. Város, illetve megyei jogú város ellenőrzésére ebben az évben nem került sor). Megállapításra került továbbá az is, hogy az alkalmazott végrehajtási cselekmények közül az adóhatóságok leggyakrabban még mindig a letiltást, illetve bankszámlára történő végrehajtást alkalmazzák (75 %). Az ingófoglalás esetében az a jellemző -egy kevés kivételtől eltekintve-, hogy

4 csak gépjárművet foglalnak (12,8 %). Egyéb végrehajtási intézkedések, illetve kezdeményezések aránya (ingatlan-végrehajtás, követelésfoglalás, bírósági végrehajtó közreműködése, APEH felé a tartozás kimutatása 11,2 %. (Itt meg kell jegyezni, hogy a végrehajtás eredményességét tekintve nem igazán jók a tapasztalatok a bírósági végrehajtók, illetve APEH felé kimutatott tartozások behajtását illetően). Külön említést érdemel a jelzálogjog bejegyzés kérdése. Ezt az adóhatóságoknak nagyobb számban kellene alkalmaznia -egyrészt azért, mert így elkerülik az elévülést, másrészt pl. egy felszámolási eljárásnál (hitelezői igény bejelentésénél) egyáltalán nem mindegy, hogy a tartozás kielégítésénél milyen pozíciót, sorrendet képviselünk-, ennek ellenére itt arány 1 %-ot, ha kitesz. Ennek egyik oka az, hogy az önkormányzatok abban a tévedésben vannak, hogy abból bevételt csak évek, évtizedek után várnak, másrészt igencsak hátráltatja ezen lehetőség alkalmazását az, hogy a bejegyzésért, illetve törlésért a földhivatalok díjat kérnek. Megoldást jelenthet itt a végrehajtási költség megállapítása (azonban ha a tőke is későn térül meg, akkor a költség megtérülésére is sokat kell várni), továbbá azon lobbi tevékenység erősítése, hogy ilyenkor az adóhatóságoknak ne kelljen ezért fizetniük. Amennyiben a földhivatalok a jövőben nem a bevételeikből tartják el magukat, úgy erre az esély is megvan. A jelzálogjog bejegyzés törlése esetében pedig most is megoldást jelenthet az (pénzintézetek, hitelintézetek példáján kiindulva), ha a tartozás rendezése esetében igazolást adnak ki az adóhatóságok az adózónak arról, hogy a befizetés megtörtént, és az igazolás alapján maga az adózó kérje a földhivataltól a jelzálogjog bejegyzés törlését. II. Ebben az évben sajnos csak kevés önkormányzati adóhatóságnál tudtunk célvizsgálatot lefolytatni. (Ezen változtatni csak úgy lehetne, hogy jogszabályban kellene rögzíteni, hogy 4 évente, vagy legalább elévülési időn belül minden önkormányzati adóhatóságot ellenőrizni kell, melynek a személyi feltételeit is ezzel együtt meg kellene teremteni ezzel azonban a jogalkotó továbbra is adós. Így fordulhat elő az, hogy ha a jelenlegi ellenőrzések száma nem emelkedik, csak hosszú idő elteltével tudunk ismét megvizsgálni egy adóhatóságot. A vizsgálataink során az alábbi főbb hiányosságokat tapasztaltuk: - A célvizsgálat a helyszínen mindig az önkormányzati adórendeletek törvényességi felülvizsgálatával indul. Ritka eset az, hogy olyan megállapítást tudjunk tenni, hogy a rendeletek jogszabályszerűek. A törvénysértő rendelkezések oka elsősorban az, hogy a helyi adó rendeletek aktualizálása a helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) és az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) módosításait követően elmaradt. Különösen az értelmező rendelkezések esetében volt ez gyakori. - Az adórendeletekben a képviselő-testület gyakran eltérően szabályozta az adóalanyok, vagy az adótárgyak körét a Htv. rendelkezéseitől. A Htv. nem hatalmazta fel a testületet az említett eltérésre, melyet az Alkotmánybíróság is több döntésében megindokolt. Így jogszabálysértő az a rendelet, melyben az adóalanyok, vagy adótárgyak körét a Htv.-től szűkebben határozták meg, vagy akkor, ha a törvényi szöveget át is vették, azonban az adómértéket nem határozták meg.

5 Megoldást itt az előzőekkel szemben az adómentesség szabályainak alkalmazása jelenthetett volna. - A Htv. 7. e) pontjában foglaltak nem kerülnek betartásra akkor, amikor építményadó, telekadó rendeletekben adómentességet adnak a nem lakás céljára szolgáló építményre (vagy egy bizonyos építményre), telekre úgy, hogy az a vállalkozó üzleti célját szolgálja. - A testület az adórendeletben szabályozza az adótartozás méltányosságból történő adómérséklésének eseteit, holott az erre kapott felhatalmazása már megszűnt, azt az Art a szabályozza. - A Htv. 11 -ában foglaltakkal ellentétesen a helyben szokásos teleknagyság mértékét állapították meg rendeleteikben és nem az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészletet mentesítették. - Egyre kevesebb helyen, de még mindig előfordult, hogy a helyi rendelet a méltányossági kérelmek elbírálását a jegyző hatáskörét elvonva a képviselő-testület, vagy a polgármester hatáskörébe utalta, vagy éppen a fellebbezés elbírálását adta a testületnek, elvonva ezzel az államigazgatási (közigazgatási) hivatalok hatáskörét. - Korábban már említettem, hogy adóhatóságok kevés ellenőrzést folytatnak, így nem használják fel az APEH által megkért adatállományokat ahhoz, hogy összevessék a hozzájuk benyújtott adóbevallás adataival. (bejelentkezett-e az adóalany, adott-e adóbevallást, megegyezik-e az adóhatóságokhoz bevallott nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatások értéke, anyagköltség összege, az alkalmazott létszám). - Az adózók egy része az önkormányzati adórendelet szerint adóköteles adótárgyakról nem ad adóbevallást, azt az adóhatóságok nem derítik fel, ellenőrzést nem folytatnak. - Az adóhatóságok a tartozások behajtása érdekében kevés végrehajtási cselekményt végeznek. - Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében nem követelik meg a fizetési kötelezettséget megállapító szervtől az Art (1) bekezdésében, illetve (2) bekezdésében foglalt adatok közlését. (Pl. a végrehajtást kérő nem negyedévenként terjeszti elő kérelmét, Ft alatti tartozásra is végrehajtást kér, abban nem tűnteti fel az adózók azonosításához szükséges adatokat, nem közli azt a jogszabályt, mely az adók módjára behajtást lehetővé teszi. Jogszabálysértő módon több esetben csak kormányrendeletre, vagy önkormányzati rendeletre, sőt Art.-ra hivatkozással kérnek végrehajtást. Az adóhatóság ilyenkor helytelenül jár el, amikor hiánypótlási felhívás nélkül megindítja a végrehajtást). A végrehajtási kérelemből nem állapítható meg, hogy az szabálysértési eljárás, vagy helyszíni bírság, a megkeresésben nem igazolják a megtett végrehajtási intézkedést.

6 - Volt olyan adóhatóság, mely a polgármester utasításának megfelelően nem volt hajlandó arra, hogy egyes adók módjára behajtandó köztartozások ügyében végrehajtási intézkedést tegyen. (Megoldást csak más eljáró szerv kijelölése és egyben fegyelmi eljárás lefolytatására irányuló eljárás kezdeményezése jelenthetett). - Önkormányzati adórendelet alapján adható adómentességet többször úgy biztosította az adóhatóság, hogy ilyen irányú kérelmet az adózó nem is nyújtott be, a feltételek teljesülését nem igazolta. III. A évi változásokból mely kihat az önkormányzati adórendeletek megalkotására, módosítására, megszűntetésére- ki kell, hogy emeljem a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (MK 181) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM. rendelet szabályait. Az említett jogszabályok gyökeresen megváltoztatták a rendeletszerkesztés, szövegezés szabályait, így pl. annak megjelölését, a bevezető részben felhatalmazást adó valamennyi jogszabályhely, a feladatkör feltüntetésének, a rövidítés, más jogszabályokra való hivatkozás, a szerkezeti egységekre való tagolás, záró rendelkezés szabályait (ezzel kapcsolatosan a hivatalunk honlapjára adórendelet mintát raktunk fel). Ide kapcsolhatóak azok a változások, melyek egyrészt a vállalkozók kommunális adója, illetve az építmények után fizetendő idegenforgalmi adó megszűntetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotással, másrészt a január 1-től bekövetkezendő törvényváltozásokkal (Htv.; Art) függnek össze. (Pl. az építményadóban a differenciált adómérték-megállapítás alapjául szolgáló szempontok bővültek -a kereskedelemről szóló törvény szerint vendéglátás célját szolgáló épület után annak nyitvatartási ideje alapján is állapíthat meg az önkormányzat differenciált adómértéket rendeletében-, illetve az adómérték törvényi felső határa 1100 Ft/m 2, korrigált forgalmi érték szerinti megállapítás esetén 3,6 % január 1-jétől a Htv ban foglaltak alapján az adómértékmaximum tehát ezen adónemben 1.580,8 Ft/m 2 lehet. További főbb változások: (Htv. Art. Gépjárműadó törvény vonatkozásában) a) A piaci, vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni ideiglenes jellegű tevékenység utáni iparűzési adókötelezettség évtől megszűnik. b) Az építőipari tevékenységet végző vállalkozások választhatják az új és egyszerűbb adóalap-megosztási módszert, ha a nettó árbevételük, valamint a befejezetlen termelés, a félkész és a késztermékek készletre vett állományának összege legalább 75 %-ban építőipari tevékenységből származik. c) A személyi jellegű ráfordítás-arányos vagy az ún. komplex adóalap-megosztás esetén az ügyvezető(k) után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10 %-át a székhely szerinti településhez kell kimutatni. d) A súlyos mozgáskorlátozottak ezentúl évente legfeljebb 13 ezer forint kedvezményt érvényesíthetnek a tulajdonukban lévő vagy általuk üzemben tartott gépkocsi adójában. Az éves adóteherhez kapcsolódó mentesség (13 ezer Ft erejéig) továbbra is érvényesíthető a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvőképességet kizáró

7 (korlátozó) gondnokság alatt álló nagykorút szállító adóalany (szülő) személygépkocsija utáni adóban. e) A tehergépjármű, autóbusz légrugós műszaki jellegét az üzemeltetőnek nem kell igazolnia az adóhatóság felé, ha azt a járműnyilvántartás tartalmazza. f) Illetéktörvény egyik változása január 1-től: ha egy beadványban több kérelmet terjeszt elő az ügyfél, az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni, akkor is, ha a kérelmek elbírálása nem tartozik különböző hatóságok feladatkörébe, illetve egyazon hatóság más-más hatáskörébe. (Pl. a kérelem tartalmaz adótartozás mérséklési és részletfizetési kérelmet is, akkor az adózónak kétszer Ft eljárási illetéket kell fizetnie, hiszen az adóhatóság két hatáskörében fog eljárni: egyrészt az Art a, másrészt az Art a alapján). g) Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a beérkezéstől számított 8 napon belül teljesíteni kell (az eddigi 30 nappal szemben), h) Az adóhatóság a nyomozóhatóság ügyészi jóváhagyás nélküli megkeresésére is köteles kiadni a büntetőeljárás megindításához vagy lefolytatásához szükséges, adótitoknak minősülő adatokat. i) Ezen túl végrehajtási eljárásokhoz ingyenesen szerezheti be az adóhatóság az adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a cégnyilvántartásból, az ingatlannyilvántartásból, a gépjármű-nyilvántartásból, építésfelügyeleti nyilvántartásból, illetve más közhiteles nyilvántartásból (Art. 52. /2/-/3/ bekezdés). j) Ha az adózónak több képviselője is van, az adóhatóság csak az egyik részére kézbesít. A kézbesítési vélelem beálltáról az adóhatóság nem értesíti az adózót (Art /1/, /6/ bekezdés). k) Végrehajtási kifogás esetében a jogorvoslati kérelem felterjesztési ideje 8 napról 15 napra emelkedik (Art /2/ bekezdés). l) A végrehajtási eljárás ezen túl nem szünetel, ha az adózó ismételten fizetési könnyítési vagy adótartozás mérséklési kérelmet nyújt be, de a korábbi kérelmére indult eljárást az adóhatóság jogerős végzéssel megszüntette. A kifejtettek alapján megállapítható, hogy az adóellenőrzéssel és az adótartozás végrehajtásával kapcsolatos elsőfokú adóhatósági tevékenység elmarad a vártnál. Vannak kísérletek az ilyen célra létrehozott hatósági igazgatási társulásokkal (több-kevesebb sikerrel), de igazi megoldást ezen feladatok központosításával (a kormányhivatal járási szintjéhez való telepítéssel) lehet elérni. Kozák Ferenc vezető-főtanácsos

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Mi is az az építési napló?

Mi is az az építési napló? Mi is az az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben