2007. S Z E P T E M B E R

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. S Z E P T E M B E R"

Átírás

1 XV. évfolyam 9. szám S Z E P T E M B E R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselı-testülete legutóbb én ülésezett. Az elsı napirend keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról. Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a falugazdász mellett vállalkozási tevékenységet folytató adminisztrátorral terembérleti szerzıdés megkötésére került sor 4 hónapi tartamra. Ezt követıen a képviselık megalkották a Képviselıtestület II. félévének munkatervét. Megállapították, hogy az I. félévre kitőzött legfontosabb célok megvalósultak, és meghatározták a II. félévi kiemelt célokat. Ezek közül 1. az óvoda és a körzeti megbízotti szolgálati lakás felújításának lebonyolítása, 2. az intézmények mőködtetésének zavartalan biztosítása, 3. a közoktatási intézményi társulások szeptember 01-tıl történı mőködtetésének biztosítása, 4. a falukemence megépítése és ünnepélyes átadása, 5. a 30. jubileumi sportnap megrendezése, 6. a külterületi utak karbantartása. A képviselı-testület ülésterve megtekinthetı a jegyzıi irodában. A következı fınapirend keretében a testület módosította az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletet, a már korábban eldöntött és ismertetett módosítási koncepcióknak megfelelıen. A következı napirend keretében a képviselı-testület módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendeletet, annak idıbeli hatálya tekintetében. Ennek értelmében a szolgáltatóval kötött szerzıdést december 31-ig meghosszabbította. Az 5. napirend keretében a képviselık megvitatták a Vízmő-Üzemeltetési Intézmény munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló alapján a képviselık megállapították, hogy a szennyvíztisztítás terén az elmúlt években megvalósult beruházásoknak köszönhetıen jelentıs javulás következett be a szennyvízcsatorna hálózatra történt rákötéseket és a tisztítási hatásfokot illetıen. Ugyanakkor fontosnak tartották a képviselık az ivóvíz minıség javító program keretén belül tervezett beruházások megvalósítását, ezáltal az arzén és vastartalom csökkentését. Az egyéb elıterjesztések keretében a képviselık hozzájárultak ahhoz, hogy a Kegyeleti KFT. a ravatalozóban, a halott hőtıkamrát korszerősítse. Ezt követıen döntöttek arról, hogy elıirányzatot biztosítanak az óvoda felújítása kapcsán gázkazán beszereléséhez. A körzeti megbízottnak a képviselı-testülethez benyújtott levelével kapcsolatban úgy foglaltak állást, hogy a szolgálati lakás felújítására vonatokozóan korábban meghozott döntését a képviselı-testület fenntartja. A következı elıterjesztés keretében a testület döntött a sportpálya használatának biztosításáról a sörfesztivál idejére, valamint ,- Ft elıirányzatot biztosított a Mővelıdési Ház részére mősoros rendezvény szervezési költségeire. Ezt követıen a képviselık tájékoztatást kaptak a közoktatási társulások létrehozásával kapcsolatos elıkészítı munkákról, valamint a falukemence építésére vonatokozó pályázat kedvezı elbírálásáról, melynek eredményeként az önkormányzat ,- Ft támogatást kapott. Ezt követıen a képviselı-testület zárt ülésen szociális ügyeket tárgyalt. A testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv a zárt ülésrıl készült jegyzıkönyv kivételévelmegtekinthetı a jegyzıi irodában, a községi könyvtárban és az önkormányzat honlapján. A képviselı-testület következı soros ülését szeptember 12-én (szerdán) kor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2) tanácstermében. Napirend: 1. Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıadó: Sánta Gizella polgármester 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl Elıadó: Sánta Gizella polgármester 3. Beszámoló az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok helyzetérıl, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról. Elıadó Sánta Gizella polgármester 4. Egyéb elıterjesztések. A képviselı-testület ülés nyilvános Lábecz László címzetes fıjegyzı KEDVES OLVASÓ! Immár második alkalommal tartja kezében a megváltozott küllemő Ruzsai Hírek-et. Ennek nagyon egyszerő oka van: Önkormányzatunk próbál mőködési hiányaink fedezetére törekedni. Tesszük ezt úgy, hogy a megszokott, szükséges ellátások ne csorbuljanak, de a kiadásai csökkenjenek. Jelen esetben az újságot, amelyet kezében tart 10 forinttal került kevesebbe elıállíttatni, mint az elızıeket. Ez a 1000 példányszámnál jelent Ft-os megtakarítást havonta, éves szinten et. Miután az újság tartalmában változás nem történik, ezt az összeget jelentısnek ítélem, és bízom a Kedves Olvasó megértésében, támogatásában. Természetesen lapunk továbbra is változatlan tartalommal jelenik meg! Várjuk észrevételeiket, építı szándékú kritikáikat az újság szerkesztéséhez! Kellemes kikapcsolódást kívánok az olvasásához! Sánta Gizella - polgármester

2 2 E l i s m e r é s Lábecz László Ruzsa Község Jegyzıje részére A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke - Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter elıterjesztésére a közigazgatás érdekében végzett tartósan kiemelkedı szakmai munkája elismeréséül CÍMZETES FİJEGYZİI CÍMET adományozott. Az elismerés átadására a Köztisztviselık Napján július 1-én - ünnepélyes keretek között került sor Budapesten a Duna Palota Színháztermében. Lábecz László közigazgatási pályáját évben kezdte Ásotthalmon. Ruzsa községben június 1-tıl vb titkárként, november 8-tól jegyzıként tevékenykedik. Kiemelt szaktudással, maximális igényességgel vezeti a Képviselı- testület hivatalát, példamutató hivatástudattal és felkészültséggel, folyamatosan magas színvonalú munkát végez. Az elismeréshez szívbıl gratulálunk és a jövıre vonatkozóan munkájához további sok sikert, jó egészséget kívánunk: Ruzsa Község Képviselı-testülete, Sánta Gizella polgármester és hivatal valamennyi dolgozója.

3 3 A hagyományokhoz híven ez évben 30. alkalommal kerül sor a Ruzsai Sportnap megrendezésére. I. A SPORTNAP CÉLJA: A megye területén élık részére tömegsport jellegő mozgási, versenyzési lehetıséget biztosítani kispályás labdarúgás, kézilabda, lövészet, asztalitenisz, sakk, tenisz és atlétika sportágakban. A verseny további célja, az egyéni és csapatversenyek mellett a legeredményesebben szereplı község vagy város részére a vándorkupa odaítélése. II. A SPORTNAP IDPONTJA SPORTNAP IDPONTJA ÉS HELYE: szeptember 08. (szombat) óráig Ruzsai Sportpálya Rossz idı esetén: szeptember 22. (szombat) óráig kerül megrendezésre. III. A SPORTNAP RÉSZTVEVİI: Csongrád és a környezı megyék területéhez tartozó városok, községek sportolni vágyó polgárai. IV. A SPORTNAP PROGRAMJA: ig Gyülekezı ig Technikai értekezlet, sorsolások elkészítése (versenyiroda) ig Ünnepélyes megnyitó ig Szakági értekezletek (az adott versenyszám helyszínén, sportágak vezetıi) ig Sportversenyek (nıi-férfi kispályás labdarúgás, nıi-férfi kézilabda, asztalitenisz, atlétikai ötpróba: 100 m-es futás, 800 m-es futás, magasugrás, távolugrás, súlylökés, lövészet, sakk, tenisz) tól Eredményhirdetés, vándorkupa átadása. V. NEV EVEZÉS EZÉS: A sorsolások elkészítése és a várható létszám miatt a csapatnevezéseket lehetıleg elıre a mellékelt nevezılapon kell eljuttatni a Szervezıbizottság címére: Ruzsai Sportnap Szervezıbizottsága Polgármesteri Hivatal 6786 Ruzsa Alkotmány tér Telefon: 62/ , 06/ , 06/ Fax: 62/

4 4 TISZTELT LAKOSSÁG! Örömmel értesítem Önöket, hogy augusztus 17-én településünkön járt a Virágos Magyarországért Mozgalom bíráló bizottsága. Az utcák, terek látogatása, ellenırzése után mély elismeréssel nyilatkoztak községünk ápoltságáról, - a szélsıséges idıjárási viszonyok ellenére virágosságáról. Ezúton szeretném megköszönni mindenki fáradozását, munkáját, amit annak érdekében tesz, hogy környezetünk rendezett, esztétikus legyen. Tájékoztatásul közlöm, hogy Ruzsa Legvirágosabb háza cím odaítélésére létrejött bizottság szintén értékelte az ingatlanokat. Az eredményhirdetés és díjátadás a már hagyománynak tekinthetı Katalin bálon fog megtörténni. Sánta Gizella- polgármester HÍREK A RUZSA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRİL. TISZTELT LAKOSSÁG! Mint, ahogyan arról már korábban hírt adtunk Ruzsa Község Önkormányzatának támogatásával újra szervezıdött a Ruzsa Községért Közalapítvány. A kuratórium tagsága közéleti és magánszemélyekkel bıvült, majd új elnököt választottak. Kuratóriumi tagok: Rutainé Kollár Éva elnök, Farkasné Hovanyecz Aranka Jakus Lászlóné Majorosné Baráth Márta Makra Ágnes Ördögh Klára, Székesi Istvánné Vörös Tibor A jelenlévık megvitatták és értékelték az alapítvány múltbeli, igen csak szerénynek mondható tevékenységét. Hivatkozva a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban leírtakra a kuratóriumi tagok teljes egyetértésben elfogadták és kinyilvánították, hogy a jövıben a lakosság szélesebb körő bevonásával, támogatottságával kívánnak mőködni. A kezdeti szakaszban - figyelemmel a közalapítvány anyagi hátterére a közcélú rendezvények szervezésében és a tehetséges gyermekek, illetve felnıttek támogatásában, segítésében kíván részt vállalni a kuratórium. Ezen cél jegyében lett megszervezve május 8-án órakor a falu közterületeinek virágosítása és hulladékmentesítése. A közzétett felhívásra a mővelıdési háznál - nagy számban - megjelent lakosokból csoportok lettek kialakítva, akik a kijelölt területeken virágot ültettek és győjtötték az elhagyott, eldobott hulladékot. A lakosság részérıl megjelentek látható jelét adták annak, hogy érzékenyek a környezetük tisztasága és rendezettsége iránt. RUZSAI IFJÚ BÜSZKESÉGEI A munka befejeztével a résztvevık ismét találkoztak a mővelıdési ház elıcsarnokában, ahol a szervezık teával és zsíros kenyérrel vendégelték meg ıket. A Ruzsa Községért Közalapítvány szervezésében június 10-én - Polgármesteri Hivatal dísztermében elıször került megrendezésre a faluban élı tehetséges gyermekek elismerésben való részesítése. A tanulmányi és egyéb tevékenységükkel kimagasló eredményt elérı gyerekekkel, ünnepélyes és bensıséges keretek között Majorosné Baráth Márta tanárnı beszélgetett, majd Sánta Gizella polgármester és Rutainé Kollár Éva kuratóriumi elnök adott át néhány jelképes ajándékot. Az elismerések átadását követıen Ruzsa büszkeségei és a hozzátartozók állófogadáson vettek részt. Ruzsa hírnevét öregbítették: Börcsök Bence, Börcsök Rebeka, Csúcs Donát, Fıdi Richárd, Garamvölgyi Attila, Gárgyán Nóra, Gárgyán Viktória, Majoros Laura, Malatinszki Dávid, Markovics Kamilla,Márton Marianna, Márton Nikoletta, Nagy Roland, Papp Árpád, Papp Ádám, Rapcsák Gáspár, Rózsa Gábor, Rutai Roland, Sádt Nóra, Simon Péter, Sipos Dániel,Szabó Roland, Szekeres Gergı, Szőcs Róbert, Tanács Gábor, Tornyai Tamás, Turcsik Dániel, Vörös Zita Engedjék meg, hogy a közalapítvány nevében köszönettel illessem mindazon lakosokat, akik részt vettek a falu közterületeinek hulladékmentesítésében és virágosításában. Köszönetünket fejezzük ki azoknak is, akik elısegítik az alapítvány mőködését, amellyel hozzájárulnak és részeseivé válnak a falu közösségének megtartásához és erısítéséhez. Vörös Tibor-kuratóriumi tag Egyik nap nagyon meglepıdtem, amikor kaptam egy levelet, amelyben egy meghívó volt a Ruzsa Ifjú Büszkeségei rendezvényre, a Polgármesteri Hivatalba. Elıször nem tudtam, mi lesz azon a rendezvényen, de magából a nevébıl sejtettem valamit. Nagyon kíváncsi voltam, kik lesznek ott, mi fog történni. Amikor odaértünk, láttam, hogy alsósoktól a középiskolásokig bezárólag szinte minden korosztályból vannak gyerekek. A gyülekezı alatt megnézhettük egymás okleveleit, emléklapjait a paravánokon. Miután elkezdıdött a mősor, rájöttem, hogy tulajdonképpen interjúk fognak következni. Örültem annak, hogy a faluban mind a kicsik, mind a nagyok nagyon ügyesek, hiszen ide azokat hívták meg, akik megyei, vagy országos verseny(ek)re jutottak be. Ezekben a rövid kis beszélgetésekben Majorosné Baráth Márta tette fel a kérdéseket. Amikor rám került a sor, akkor egy kicsit izgatott voltam, mirıl fogunk beszélgetni. Tetszettek a kérdések, amelyeket feltett nekem a tanárnı, mert arra kérdezett rá, amit fontosnak tartottam. Tetszett az emlékkönyv, amelyet mindenki aláírt, sıt, még ha akart, akkor néhány gondolatot hozzá is főzhetett az eseményekhez, illetve néhány jó tanácsot az azt késıbb olvasóknak. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a Ruzsa Községért Közalapítványnak, Polgármester asszonynak, Képviselıtestületnek, és mindazoknak, akik ennek a felejthetetlen napnak a szervezésében és lebonyolításában részt vettek. Remélem, jövıre is lesz ilyen rendezvény, és ott még többen elmondhatják, hogyan öregbítették Ruzsa község hírnevét. Hazafelé azon gondolkodtam, mindent megteszek azért, hogy jövıre is itt lehessek. Szekeres Gergı, Börcsök Bence

5 5 ÓVODAI HÍREK AZ Óvodák Kistérségi Egyesülete hatodik alkalommal rendezte meg tíz település óvodásainak Mórahalmon, a vers-és mesemondó versenyt június 12-én.A ruzsai óvodások közül hatan vettek részt ezen a rendezvényen. Nagyon nagy izgalommal készülıdtünk, hiszen minden tanévben volt egy két dobogós helyezésünk. Idén is erıs mezınyben kellett bizonyítanunk, hiszen 50 nagyon ügyes kis óvodás volt gyermekeink versenytársa. A felkészítésben részt vettek szülık, pedagógusok is, akiket külön köszönet illet munkájukért. A hat gyermek közül: nagycsoportos versmondás: 1 helyezett Markovics Gergı,középsıs versmondás: 1 helyezett Bernáth Kata. Akik még ugyanilyen lelkesen készülıdtek és nagyon ügyesek voltak: Seller Dániel, Szekeres Dániel, Tóth Adrienn, Szabó D. Nikolász. Mindegyiküknek gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk! Sádtné Papp Ibolya- Óvodavezetı Arany János születésének 195. évfordulója alkalmából pályázni lehet a LEGJOBB BALLADAMONDÓ cím elnyerésére. Nevezni lehet Arany János bármely balladájának részleteivel, szept. 20-ig. Feltétel: korhatár nincs, az idézet nem lehet több 10 percnél! Jelentkezés helye: személyesen a Könyvtár Teleház címén: Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: , A verseny ideje: szept a Magyar Népmese napja A Legjobb balladamondó könyvjutalmat kap. Szeretettel várja a jelentkezıket: Császár Ágota, Dóczi Tiborné, Vörös Tiborné Meghívó Készüljünk együtt az ıszi-téli ünnepekre! Írjunk FONALGRAFIKÁVAL KÉSZÍTETT képeslapot szeretteinknek. Tanuljuk meg együtt az elkészítését! Mindenki hozzon magával tőt, színes hímzıcérnát vagy vékony fonalat. Helye: Könyvtár Teleház, Ruzsa, Alkotmány tér 2. Ideje: szept Egyszerő, egyedi és megható ajándék lehet! Várjuk részvételét kicsiknek, nagyoknak: Császár Ágota, Dóczi Tiborné, Vörös Tiborné MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA alkalmából egy sétára. Ideje: szeptember Program: említésre méltó épületeink megtekintése. Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár Alkotmány téri épületétıl indulás kor Nyomda Templom Weöres Sándor Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Lıtér Reumatológia Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár Tömörkény téri székhelye Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár szolgálati lakás Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár Alkotmány téri épülete (visszaérkezés). A sétát vezeti: Pappné Tímár Teréz, Ruzsa Község Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottságának elnöke. Indulás helye: Könyvtár Teleház, Ruzsa, Alkotmány tér 2. Érdeklıdni lehet: 62/ , 62/ , 30/ Rendezı: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest Támogató: Ruzsa Község Önkormányzata Benedek Elek, az ismert népmesegyőjtı születésnapja a Magyar Népmese Napja. Ebbıl az alkalomból pályázni lehet egy darab, tetszıleges technikával készült, A/4-es mérető rajzzal, amely Benedek Elek meséje alapján készült. A kép címét a pályázó a rajz hátoldalán tüntesse fel, amely egyben a választott mese címe is! Szintén a rajz hátoldalán tüntesse fel a készítı a saját nevét, címét, elérhetıségét. Pályázhat minden ruzsai lakos. Korhatár nincs! Beadási határidı: szept. 20. Értékelés, kiállítás megnyitó a beadott rajzokból: szept Helye: Könyvtár Teleház: Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ A nyertesek könyvjutalmat kapnak. Szeretettel várja a jelentkezıket:császár Ágota, Dóczi Tiborné, Vörös Tiborné

6 6 ISKOLAKEZDÉS: MIRE FIGYELJÜNK? Az iskolakezdésre a diákokon, szülıkön és pedagógusokon kívül a rendırök is készülnek, hiszen a szünidıt követıen a diákokban még benne él a nyár felhıtlen, kötetlen öröme, és igen nehezen térnek vissza a mozgásukat keretek közé szorító szabályos közlekedésre. A következıkben a veszélyhelyzeteket elkerülendı- bőn- és baleset-megelızési problémaforrásokra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét: 1. Gyalogosan közlekedı gyermekek esetén gyakori baleseti ok lehet a figyelmetlenség, az úttestre való hirtelen, szétnézés nélküli lelépés, valamint a tilos jelzésen való áthaladás. 2. Sok esetben lehetnek baleset részesei a kerékpárral közlekedı gyermekek, akik tiltott helyen bicikliznek, nem tartják be a kanyarodásra vonatkozó szabályokat, a közlekedési lámpák jelzéseit, stb. 3. Egyre több baleset következik be amiatt, hogy a gyerekek nem szabályosan utaznak a jármőben (biztonsági öv, gyermekülés hiánya). Tovább folytatja az értékteremtı, helyi civil közösségek támogatását a Csongrád Megyei Közgyőlés. A Települési Pályázat-elıkészítı Alap sikere után ezúttal a cigány kisebbségi önkormányzatok, civil és polgárır szervezetek számára írt ki pályázatot. A Csongrád Megyei Önkormányzathoz civil szervezetek is pályázhatnak anyagi támogatásra ismertette Sándor Attila, a Csongrád Megyei Közgyőlés alelnöke. Azoknak a bejegyzett alapítványoknak és egyesületeknek várják a terveiket, amelyek a megyei székhelyő többcélú kistérségi társulások feladataihoz kötıdı kulturális, környezetvédelmi, szociális, valamint oktatási feladatokat és programokat szeretnének megvalósítani. A maximum 300 ezer forintos támogatásból közösségi rendezvények, konferenciák, kiadványok finanszírozhatók. Erre a célra 8 millió forintot különített el a megyei önkormányzat a költségvetésében, amellyel a civil közösségek kistérségi szintő együttmőködését kívánja elısegíteni jelentette ki az alelnök. A települési polgárır szervezetek között 2 millió forintot osztanak szét. - Azoknak a pályázatát részesítjük elınyben, akik eszközt vagy formaruhát szeretnének vásárolni a megyei önkormányzat támogatásával mondta Sándor Attila, bár hozzátette: tudják, hogy elsısorban üzemanyagra van szükségük a helyi szervezeteknek ahhoz, hogy a közbiztonság 4. Az iskolatáska helytelen bepakolása miatt a gyermekek fokozottan ki vannak téve annak, hogy bőncselekmény áldozatává váljanak. Készpénzt, mobiltelefont, mp3-lejátszót, lehetıség szerint ne vigyenek magukkal az iskolába! Amennyiben gyermekünknél mégis vannak értékek, azokat ne a táska könnyen elérhetı, külsı zsebeibe pakolják, hanem a nagy, belsı zsebekbe! 5. Tömegközlekedési eszközökön a gyerekeknek érdemes az iskolatáskát nem a hátukon viselni, hanem levenni, és szem elıtt tartani, hiszen a tömegben, lökdösıdésben nehezen lehet észrevenni, ha illetéktelen kezek kutatnak táskájukban értékek után. 6. Az autóvezetık is figyelmetlenebbek lehetnek az iskolakezdés idején, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására, különös tekintettel az iskolák környékére, gyermekek biztonságára! Közremőködésüket köszönjük! Szegedi Rendırkapitányság ÚJABB MEGYEI TÁMOGATÁSOK A FALUGAZDÁSZ HÍREI érdekében vállalt feladataikat teljesíteni tudják, ezért mőködési költségre is pályázhatnak a non-profit közösségek. A cigány kisebbségi önkormányzatok 2 millió forintra pályázhatnak 10 százalékos önerı vállalásával. Ebbıl a pénzbıl elsısorban közösségépítı, kulturális, hagyományápoló programok megvalósítását finanszírozza a megyei önkormányzat, amely kiemelten foglalkozik a romákkal. Várhatóan decemberre elkészül egy felmérés, amely a megyében élı romák helyzetét térképezi fel. Ennek adataira támaszkodva tervezik 2008-tól felzárkóztató programok kidolgozását. A pályázatokat az év végéig lehet benyújtani. Az elnyerhetı összeg forint, ám ha több szervezet összefog, akkor a társulás akár 250 ezer forintot is kaphat. A megyei önkormányzat számára fontos cél a helyi szervezetek támogatása, segítése az anyagi megszorítások, a központi forráselvonás ellenére is. A pályázati alapokra máris nagy az érdeklıdés, hiszen például a civil szervezetek tagjai teli vannak ötletekkel, programtervekkel, amelyek megvalósítása olykor csak néhány tíz- vagy százezer forinton múlik. Az eredménye viszont egy egész községet, várost gazdagít. A pályázati felhívások letölthetık a honlapról. Csongrád Megyei Közgyőlés Sajtószolgálata Megjelent az 54/2007 (VII.2.) FVM rendelet, mely a évi agrártámogatások összegét határozza meg a következık szerint: I. Egységes területalapú támogatás országosan ezer ha bázisterületre vehetı igénybe, ha-onként ,- Ft. A támogatási keret túllépése esetén arányos visszaosztással ez az összeg csökkentésre kerül. II. Kiegészítı nemzeti támogatások: Hízottbikára történelmi bázisjogosultságonként ,-Ft vehetı igénybe. Tejkvóta támogatás szintén történelmi bázis alapján 8,07 Ft/kg. Anyatehén-tartás támogatása: termeléshez kötötten: ,-Ft/db bázisjogosultság szerint: 8.000,-Ft/db Extenzifikációs szarvasmarha-tartás támogatása ,-Ft/db (Ezt idén nem kellett igényelni, azok kapják meg, akiknek gazdaságában a támogatott tehén és bikalétszám alapján számított állategységbıl a takarmánytermı terület 1 ha-jára legfeljebb 1,4 ÁE jut.) Anyajuhtartás támogatása (tejtermelés nélkül!) 1.600,-Ft/db Szántóföldi növények (gabonafélék, napraforgó, repce) ,-Ft/ha Dohány: Burley termeléshez kötötten ,-Ft/ha termeléstıl elválasztva ,-Ft/ha Virginia termeléshez kötötten ,-Ft/ha termeléstıl elválasztva ,-Ft Héjas gyümölcsőek: ,-Ft/ha Fıdi Imre - falugazdász

7 7 ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN Szakrendelés megnevezése Nıgyógyászat Fül-orr-gégészet Reumatológia Pszichiátria Laboratóriumi rendelés Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Jeszenszky Oszkár Dr. Molnár G. Etelka Dr. Ocskó Marica Dr. Galsi Gabriella Dr. Vincze Mária Felszabadulás u. 2. Rendelési idıben: Idısek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési idıben: 62/ Felszabadulás u Idısek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési idıben: 62/ Tömörkény tér / Hétfı és csütörtök 8-15 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig Szerda 9-10 óráig Kedd 8-12 óráig Fizikoterápia: hétfıtıl péntekig 8-12 óráig Kedd óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-10-ig vérvétel ig egyéb vizsgálat Szemészet Dr. Krisztián Géza Idısek otthona, Pipacs tér 9. Rendelési idıben: 62/ Szerda óráig Bırgyógyászat Dr. Tóth Kása Idısek Otthona, Pipacs tér 9. Izabella Rendelési idıben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. háziorvos 62/ Hétfıtıl péntekig 8-12 óráig Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfıtıl péntekig 8-12 óráig Csecsemı tanácsadás: szerda óráig Dr. Gál Klára fogorvos Hétfı 8-14 óráig Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig 62/ Péntek ig Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos Fı u / Hétfıtıl péntekig ig és óráig RUZSA Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgısségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17htól hétfı reggel 07h-ig. ORVOSI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS szeptember Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Szombat Dr Hegedős Zoltán 16. Vasárnap Dr Csonka Erika 2. Vasárnap Dr Bánfi Tamás 17. Hétfı Dr Bánfi Tamás 3. Hétfı Dr Vereczkei Csaba 18. Kedd Dr Joó András 4. Kedd Dr Csonka Erika 19. Szerda Dr Hézsai Klára 5. Szerda Dr Bakos János 20. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 6. Csütörtök Dr Hegedős Zoltán 21. Péntek Dr Csonka Erika 7. Péntek Dr Bánfi Tamás 22. Szombat Dr Bakos János 8. Szombat Dr Joó András 23. Vasárnap Dr Hegedős Zoltán 9. Vasárnap Dr Hézsai Klára 24. Hétfı Dr Hézsai Klára 10. Hétfı Dr Bakos János 25. Kedd Dr Vereczkei Csaba 11. Kedd Dr Hegedős Zoltán 26. Szerda Dr Csonka Erika 12. Szerda Dr Bánfi Tamás 27. Csütörtök Dr Bakos János 13. Csütörtök Dr Joó András 28. Péntek Dr Hegedős Zoltán 14. Péntek Dr Hézsai Klára 29. Szombat Dr Bánfi Tamás 15. Szombat Dr Vereczkei Csaba 30. Vasárnap Dr Joó András Születés július hónapban Loj Mónika és Csordás Jenı Nikolett nevő gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Halálozás július hónapban Tanács Mátyásné (szül:börcsök Ilona ) Szabó Ferenc Szögi Szilveszter Cselédes-Horváth Jánosné (szül: Ádám Julianna Rozália) İszinte részvétünk a családnak!

8 8 Állati és növényi eredető természetes zsiradékok: Az állati eredető zsiradékok - sertés-, baromfi-, liba- és kacsazsír - szilárd halmazállapotúak és az állatok bır alatti kötıszöveteiben, a hasüregben, a májban és az izomszövetek kötıszöveti részeiben halmozódnak fel. Az élelmiszerre ránézve látható és nem látható úgynevezett "rejtett" zsírt tartalmaznak a húsok, a húskészítmények, a tej, a tejtermékek és a tojás is. A növényi zsiradékok és olajok fıképpen a növények magvaiban, gyümölcseiben, kisebb mennyiségben pedig a gyökerekben, szárakban és más részekben fordulnak elı. Kisajtolás után halmazállapotuk folyékony: ilyen például a napraforgóolaj, a tökmagolaj, a repceolaj és az olívaolaj. Kivételt képeznek a szilárd halmazállapotú kókuszzsír és a pálmaolaj. Transz-zsírsavak: A transz-zsírsavak - a zsírsavak transzizomerjei - mesterségesen elıállított vegyületek, amelyek az olajok keményítése során jönnek létre (cisz- vagy transzizomerekrıl abban az esetben beszélünk, ha két vagy több vegyületben azonos kémiai kötések vannak, de az atomok térbeli elrendezése eltérı). A transz-zsírsavak elıállítása során a folyékony növényi olajokat hidrogénnel elegyítik, majd nagyon magas hıfokra hevítik: az olajok molekulái az eljárás során hidrogént kötnek magukhoz, aminek következtében az atomok térbeli elhelyezkedése megváltozik, az olajok pedig megszilárdulnak, kenhetıvé válnak. Az olajok élettanilag kedvezı zsírsavtartalmának - a telítetlen zsírsavaknak - a kettıs kötései megmaradnak, de a transz-zsírsavak biológiai hatása hasonló lesz a hátrányosabb tulajdonságú, telített zsírsavakat tartalmazó állati zsírok élettani hatásához. A kérıdzı állatok bélbaktériumai természetes élettani körülmények között is képeznek transz-zsírsavakat. A takarmány esszenciális linolsavtartalma százalékban biológiailag hidrogénezıdhet a bendıben. A transz-izomerek kis mennyiségben kimutathatóak ezeknek az állatoknak a húsában, tejében és a belılük elıállított tejtermékekben is. A transz-zsírokat az élelmiszeripar a termékek állagának javítására és az eltarthatósági idı meghosszabbítására használja. A transz-zsírok szobahımérsékleten tárolhatók, többször is felhasználhatók (pl. ipari sütıolaj), és költségmegtakarítást jelentenek a felhasználóknak. A nagy transz-zsírsav tartalmú hidrogénezett sütıolajokat ipari méretekben a gyorséttermi láncok használják fel, de megtalálhatók a késztermékekben is: kekszekben, csipszekben, egyes margarinfajtákban, leveles tésztákban, nugátkrémekben, zacskós levesekben, a mikrohullámú sütıben elkészíthetı pattogatott kukorica félékben és az elırecsomagolt aprósüteményekben is. A transz-zsírok szervezetünkre gyakorolt káros hatásai: A transz-zsírokat tartalmazó ételek hosszú távon történı gyakori fogyasztása káros elváltozásokat okozhat szervezetünkben, mert nem tudjuk lebontani és lerakódik az ereink falában. A transz-zsírsavak növelik az LDL ("rossz") koleszterinszintet és csökkentik a védı hatású HDL koleszterint. Napi 5 gramm transz-zsír elfogyasztása hosszabb távon megközelítıleg 30 Rendırségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendır: Pálinkás Zoltán rendır fıtörzsırmester Telefonszám: órában elérhetı: Mórahalom Rendırırs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B.Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendırkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendırırsöt.) ORVOSI LEVÉL százalékkal növelheti az agyér-elmeszesedés, a koszorúérelzáródás és a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. A transz-zsírsavak az élelmiszerekbıl átjutnak az anyatejbe is, ahol gátolják a többszörösen telítetlen zsírsavak linolsavból és alfa-linolénsavból történı szintézisét, ezért az anyának lehetıleg minél kevesebb transz-zsírsavat tartalmazó táplálékot kell fogyasztania. A többszörösen telítetlen zsírsavak ezzel szemben nélkülözhetetlenek a magzat és az újszülött fejlıdéséhez. Az európai országok közül csak Dániában van törvényi szabályozás az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmára, illetve a transz-zsírok felhasználására. Dániában 2004-ben 2 százalékban határozták meg a transz-zsírsavak maximális arányát a termékek teljes zsírtartalmában. A jövıben mindenhol ez a transz-zsírsav érték, illetve az 1 százalék alatti érték lenne az ideális. Az európai országokban a gyártók maguk dönthetnek a káros zsírtartalom csökkentésérıl. A gyorséttermi felhasználásban és a termékek minıségében országonként is jelentıs eltérések vannak. Egy korábbi felmérés során Magyarországon, Bulgáriában, Csehországban és Lengyelországban az egyik gyorséttermi hálózatban különösen rossz eredményeket tapasztaltak. A Magyarországon mért transz-zsírsav érték 32% volt. Egy másik gyorséttermi hálózatban a mért érték 9 százalékot mutatott. A jelenleg használt sütıolaj transz-zsírsav tartalma 5% alatt van. Ez a hálózat várhatóan a 2%-os transz-zsírsav tartalmú olajra fog átállni - Európával egyidejőleg - várhatóan 2008-ban. Magyarországon a kereskedelmi forgalomban is megjelentek az úgynevezett szívbarát termékek, amelyeknél új eljárással történik a margarin és a majonéz elıállítása. A szívbarát margarin gyakorlatilag nem tartalmaz transz-zsírt, a majonézben pedig 1 százalék alatt van ez az érték. Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet 2004-ben kiadott hazai táplálkozási ajánlásai között már szerepel az az ajánlás, hogy a transz-zsírsavak a napi élelmiszer-fogyasztásunkból származó energiának csak egy százalékát adják. Meg kellene változtatni az élelmiszerek címkézésének szabályait is, mivel jelenleg nem kötelezı feltüntetni a transz-zsírtartalmat. A napi, káros hatások nélkül fogyasztható mennyiség feltüntetése is hasznos információ lehetne a vásárlóknak. Természetesen nemcsak a gyorséttermi étkezés és a transzzsírsavakat tartalmazó, a kereskedelmi forgalomban kapható termékek felelısek a nagyszámú elhízás és az ennek következtében kialakuló szövıdményes betegségekért, viszont ezeknek az ételeknek és termékeknek az energia- és koleszterintartalma is magas. A helytelen táplálkozási szokások mellett így nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon egyre nı a szív- és érrendszeri betegségben szenvedık száma. Dr. Bánfi Tamás Háziorvos szakorvos Házasságkötés július és augusztus hónapban Szécsi Léna és Bíró Imre Temesvári Tímea és Fodor László Keszég Gabriella és Nógrádi András Tóth Bernadett és Szabó Balog József házasságot kötött. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

2007. N O V E M B E R

2007. N O V E M B E R XV. évfolyam 11. szám 2007. N O V E M B E R Meghívó Ezúton tisztelettel meghívjuk a 24-én, szombaton 18.00 órakor kezdıdı Katalin Napi Bálra, valamint az azt követı vacsorára. A bálon kerülnek átadásra

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

2007. M Á R C I U S. XV. évfolyam 3. szám

2007. M Á R C I U S. XV. évfolyam 3. szám XV. évfolyam 3. szám 2007. M Á R C I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. január 31-én ülésezett. Az ülésen megjelent Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő úr, Mórahalom város polgármestere,

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február

Felhívás! KÖZSÉGI NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 2008. F E B R U Á R. Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február Ruzsai Hírek 1. oldal 2008. február XVI. évfolyam 2. szám 2008. F E B R U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő testülete legközelebbi rendes ülését 2008. február 13-án (szerda) 13.30 perckor tartja

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj

2011. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Fődi Anita Ruzsa jegyzője. Átadásra került a Ruzsa Közszolgálatáért Díj XIX. évfolyam 2011. SZEPTEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Fődi Anita Ruzsa jegyzője Lábecz László címzetes főjegyző úr márciusi nyugdíjba vonulása után jegyzői állás

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét.

Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete. a művelődési házban, melyre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét. XVIII. évfolyam 2. szám 2010. F E B R U Á R Az 50 éves ruzsai óvoda dolgozói és Szülői Szervezete 2010. február 27-én 18.30 órai kezdettel tartja XV. Jótékonysági Bálját a művelődési házban, melyre szeretettel

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam

2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. XIX. évfolyam XIX. évfolyam 2011. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Ruzsa Község Önkormányzata t á r s u l á s k e r e t é b e n e l l á t o t t Képviselő-testület a pályázatot

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. JÚLIUS - AUGUSZTUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! Július és augusztus hónapban a helyi újságnak nem jelent meg lapszáma, s ebben az eltelt idıszakban sok említésre

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: XXI. évfolyam 2013. DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek...

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben