2007. S Z E P T E M B E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. S Z E P T E M B E R"

Átírás

1 XV. évfolyam 9. szám S Z E P T E M B E R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselı-testülete legutóbb én ülésezett. Az elsı napirend keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról. Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a falugazdász mellett vállalkozási tevékenységet folytató adminisztrátorral terembérleti szerzıdés megkötésére került sor 4 hónapi tartamra. Ezt követıen a képviselık megalkották a Képviselıtestület II. félévének munkatervét. Megállapították, hogy az I. félévre kitőzött legfontosabb célok megvalósultak, és meghatározták a II. félévi kiemelt célokat. Ezek közül 1. az óvoda és a körzeti megbízotti szolgálati lakás felújításának lebonyolítása, 2. az intézmények mőködtetésének zavartalan biztosítása, 3. a közoktatási intézményi társulások szeptember 01-tıl történı mőködtetésének biztosítása, 4. a falukemence megépítése és ünnepélyes átadása, 5. a 30. jubileumi sportnap megrendezése, 6. a külterületi utak karbantartása. A képviselı-testület ülésterve megtekinthetı a jegyzıi irodában. A következı fınapirend keretében a testület módosította az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletet, a már korábban eldöntött és ismertetett módosítási koncepcióknak megfelelıen. A következı napirend keretében a képviselı-testület módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendeletet, annak idıbeli hatálya tekintetében. Ennek értelmében a szolgáltatóval kötött szerzıdést december 31-ig meghosszabbította. Az 5. napirend keretében a képviselık megvitatták a Vízmő-Üzemeltetési Intézmény munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló alapján a képviselık megállapították, hogy a szennyvíztisztítás terén az elmúlt években megvalósult beruházásoknak köszönhetıen jelentıs javulás következett be a szennyvízcsatorna hálózatra történt rákötéseket és a tisztítási hatásfokot illetıen. Ugyanakkor fontosnak tartották a képviselık az ivóvíz minıség javító program keretén belül tervezett beruházások megvalósítását, ezáltal az arzén és vastartalom csökkentését. Az egyéb elıterjesztések keretében a képviselık hozzájárultak ahhoz, hogy a Kegyeleti KFT. a ravatalozóban, a halott hőtıkamrát korszerősítse. Ezt követıen döntöttek arról, hogy elıirányzatot biztosítanak az óvoda felújítása kapcsán gázkazán beszereléséhez. A körzeti megbízottnak a képviselı-testülethez benyújtott levelével kapcsolatban úgy foglaltak állást, hogy a szolgálati lakás felújítására vonatokozóan korábban meghozott döntését a képviselı-testület fenntartja. A következı elıterjesztés keretében a testület döntött a sportpálya használatának biztosításáról a sörfesztivál idejére, valamint ,- Ft elıirányzatot biztosított a Mővelıdési Ház részére mősoros rendezvény szervezési költségeire. Ezt követıen a képviselık tájékoztatást kaptak a közoktatási társulások létrehozásával kapcsolatos elıkészítı munkákról, valamint a falukemence építésére vonatokozó pályázat kedvezı elbírálásáról, melynek eredményeként az önkormányzat ,- Ft támogatást kapott. Ezt követıen a képviselı-testület zárt ülésen szociális ügyeket tárgyalt. A testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv a zárt ülésrıl készült jegyzıkönyv kivételévelmegtekinthetı a jegyzıi irodában, a községi könyvtárban és az önkormányzat honlapján. A képviselı-testület következı soros ülését szeptember 12-én (szerdán) kor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2) tanácstermében. Napirend: 1. Beszámoló a lejárt idejő határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıadó: Sánta Gizella polgármester 2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl Elıadó: Sánta Gizella polgármester 3. Beszámoló az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok helyzetérıl, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról. Elıadó Sánta Gizella polgármester 4. Egyéb elıterjesztések. A képviselı-testület ülés nyilvános Lábecz László címzetes fıjegyzı KEDVES OLVASÓ! Immár második alkalommal tartja kezében a megváltozott küllemő Ruzsai Hírek-et. Ennek nagyon egyszerő oka van: Önkormányzatunk próbál mőködési hiányaink fedezetére törekedni. Tesszük ezt úgy, hogy a megszokott, szükséges ellátások ne csorbuljanak, de a kiadásai csökkenjenek. Jelen esetben az újságot, amelyet kezében tart 10 forinttal került kevesebbe elıállíttatni, mint az elızıeket. Ez a 1000 példányszámnál jelent Ft-os megtakarítást havonta, éves szinten et. Miután az újság tartalmában változás nem történik, ezt az összeget jelentısnek ítélem, és bízom a Kedves Olvasó megértésében, támogatásában. Természetesen lapunk továbbra is változatlan tartalommal jelenik meg! Várjuk észrevételeiket, építı szándékú kritikáikat az újság szerkesztéséhez! Kellemes kikapcsolódást kívánok az olvasásához! Sánta Gizella - polgármester

2 2 E l i s m e r é s Lábecz László Ruzsa Község Jegyzıje részére A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke - Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter elıterjesztésére a közigazgatás érdekében végzett tartósan kiemelkedı szakmai munkája elismeréséül CÍMZETES FİJEGYZİI CÍMET adományozott. Az elismerés átadására a Köztisztviselık Napján július 1-én - ünnepélyes keretek között került sor Budapesten a Duna Palota Színháztermében. Lábecz László közigazgatási pályáját évben kezdte Ásotthalmon. Ruzsa községben június 1-tıl vb titkárként, november 8-tól jegyzıként tevékenykedik. Kiemelt szaktudással, maximális igényességgel vezeti a Képviselı- testület hivatalát, példamutató hivatástudattal és felkészültséggel, folyamatosan magas színvonalú munkát végez. Az elismeréshez szívbıl gratulálunk és a jövıre vonatkozóan munkájához további sok sikert, jó egészséget kívánunk: Ruzsa Község Képviselı-testülete, Sánta Gizella polgármester és hivatal valamennyi dolgozója.

3 3 A hagyományokhoz híven ez évben 30. alkalommal kerül sor a Ruzsai Sportnap megrendezésére. I. A SPORTNAP CÉLJA: A megye területén élık részére tömegsport jellegő mozgási, versenyzési lehetıséget biztosítani kispályás labdarúgás, kézilabda, lövészet, asztalitenisz, sakk, tenisz és atlétika sportágakban. A verseny további célja, az egyéni és csapatversenyek mellett a legeredményesebben szereplı község vagy város részére a vándorkupa odaítélése. II. A SPORTNAP IDPONTJA SPORTNAP IDPONTJA ÉS HELYE: szeptember 08. (szombat) óráig Ruzsai Sportpálya Rossz idı esetén: szeptember 22. (szombat) óráig kerül megrendezésre. III. A SPORTNAP RÉSZTVEVİI: Csongrád és a környezı megyék területéhez tartozó városok, községek sportolni vágyó polgárai. IV. A SPORTNAP PROGRAMJA: ig Gyülekezı ig Technikai értekezlet, sorsolások elkészítése (versenyiroda) ig Ünnepélyes megnyitó ig Szakági értekezletek (az adott versenyszám helyszínén, sportágak vezetıi) ig Sportversenyek (nıi-férfi kispályás labdarúgás, nıi-férfi kézilabda, asztalitenisz, atlétikai ötpróba: 100 m-es futás, 800 m-es futás, magasugrás, távolugrás, súlylökés, lövészet, sakk, tenisz) tól Eredményhirdetés, vándorkupa átadása. V. NEV EVEZÉS EZÉS: A sorsolások elkészítése és a várható létszám miatt a csapatnevezéseket lehetıleg elıre a mellékelt nevezılapon kell eljuttatni a Szervezıbizottság címére: Ruzsai Sportnap Szervezıbizottsága Polgármesteri Hivatal 6786 Ruzsa Alkotmány tér Telefon: 62/ , 06/ , 06/ Fax: 62/

4 4 TISZTELT LAKOSSÁG! Örömmel értesítem Önöket, hogy augusztus 17-én településünkön járt a Virágos Magyarországért Mozgalom bíráló bizottsága. Az utcák, terek látogatása, ellenırzése után mély elismeréssel nyilatkoztak községünk ápoltságáról, - a szélsıséges idıjárási viszonyok ellenére virágosságáról. Ezúton szeretném megköszönni mindenki fáradozását, munkáját, amit annak érdekében tesz, hogy környezetünk rendezett, esztétikus legyen. Tájékoztatásul közlöm, hogy Ruzsa Legvirágosabb háza cím odaítélésére létrejött bizottság szintén értékelte az ingatlanokat. Az eredményhirdetés és díjátadás a már hagyománynak tekinthetı Katalin bálon fog megtörténni. Sánta Gizella- polgármester HÍREK A RUZSA KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRİL. TISZTELT LAKOSSÁG! Mint, ahogyan arról már korábban hírt adtunk Ruzsa Község Önkormányzatának támogatásával újra szervezıdött a Ruzsa Községért Közalapítvány. A kuratórium tagsága közéleti és magánszemélyekkel bıvült, majd új elnököt választottak. Kuratóriumi tagok: Rutainé Kollár Éva elnök, Farkasné Hovanyecz Aranka Jakus Lászlóné Majorosné Baráth Márta Makra Ágnes Ördögh Klára, Székesi Istvánné Vörös Tibor A jelenlévık megvitatták és értékelték az alapítvány múltbeli, igen csak szerénynek mondható tevékenységét. Hivatkozva a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban leírtakra a kuratóriumi tagok teljes egyetértésben elfogadták és kinyilvánították, hogy a jövıben a lakosság szélesebb körő bevonásával, támogatottságával kívánnak mőködni. A kezdeti szakaszban - figyelemmel a közalapítvány anyagi hátterére a közcélú rendezvények szervezésében és a tehetséges gyermekek, illetve felnıttek támogatásában, segítésében kíván részt vállalni a kuratórium. Ezen cél jegyében lett megszervezve május 8-án órakor a falu közterületeinek virágosítása és hulladékmentesítése. A közzétett felhívásra a mővelıdési háznál - nagy számban - megjelent lakosokból csoportok lettek kialakítva, akik a kijelölt területeken virágot ültettek és győjtötték az elhagyott, eldobott hulladékot. A lakosság részérıl megjelentek látható jelét adták annak, hogy érzékenyek a környezetük tisztasága és rendezettsége iránt. RUZSAI IFJÚ BÜSZKESÉGEI A munka befejeztével a résztvevık ismét találkoztak a mővelıdési ház elıcsarnokában, ahol a szervezık teával és zsíros kenyérrel vendégelték meg ıket. A Ruzsa Községért Közalapítvány szervezésében június 10-én - Polgármesteri Hivatal dísztermében elıször került megrendezésre a faluban élı tehetséges gyermekek elismerésben való részesítése. A tanulmányi és egyéb tevékenységükkel kimagasló eredményt elérı gyerekekkel, ünnepélyes és bensıséges keretek között Majorosné Baráth Márta tanárnı beszélgetett, majd Sánta Gizella polgármester és Rutainé Kollár Éva kuratóriumi elnök adott át néhány jelképes ajándékot. Az elismerések átadását követıen Ruzsa büszkeségei és a hozzátartozók állófogadáson vettek részt. Ruzsa hírnevét öregbítették: Börcsök Bence, Börcsök Rebeka, Csúcs Donát, Fıdi Richárd, Garamvölgyi Attila, Gárgyán Nóra, Gárgyán Viktória, Majoros Laura, Malatinszki Dávid, Markovics Kamilla,Márton Marianna, Márton Nikoletta, Nagy Roland, Papp Árpád, Papp Ádám, Rapcsák Gáspár, Rózsa Gábor, Rutai Roland, Sádt Nóra, Simon Péter, Sipos Dániel,Szabó Roland, Szekeres Gergı, Szőcs Róbert, Tanács Gábor, Tornyai Tamás, Turcsik Dániel, Vörös Zita Engedjék meg, hogy a közalapítvány nevében köszönettel illessem mindazon lakosokat, akik részt vettek a falu közterületeinek hulladékmentesítésében és virágosításában. Köszönetünket fejezzük ki azoknak is, akik elısegítik az alapítvány mőködését, amellyel hozzájárulnak és részeseivé válnak a falu közösségének megtartásához és erısítéséhez. Vörös Tibor-kuratóriumi tag Egyik nap nagyon meglepıdtem, amikor kaptam egy levelet, amelyben egy meghívó volt a Ruzsa Ifjú Büszkeségei rendezvényre, a Polgármesteri Hivatalba. Elıször nem tudtam, mi lesz azon a rendezvényen, de magából a nevébıl sejtettem valamit. Nagyon kíváncsi voltam, kik lesznek ott, mi fog történni. Amikor odaértünk, láttam, hogy alsósoktól a középiskolásokig bezárólag szinte minden korosztályból vannak gyerekek. A gyülekezı alatt megnézhettük egymás okleveleit, emléklapjait a paravánokon. Miután elkezdıdött a mősor, rájöttem, hogy tulajdonképpen interjúk fognak következni. Örültem annak, hogy a faluban mind a kicsik, mind a nagyok nagyon ügyesek, hiszen ide azokat hívták meg, akik megyei, vagy országos verseny(ek)re jutottak be. Ezekben a rövid kis beszélgetésekben Majorosné Baráth Márta tette fel a kérdéseket. Amikor rám került a sor, akkor egy kicsit izgatott voltam, mirıl fogunk beszélgetni. Tetszettek a kérdések, amelyeket feltett nekem a tanárnı, mert arra kérdezett rá, amit fontosnak tartottam. Tetszett az emlékkönyv, amelyet mindenki aláírt, sıt, még ha akart, akkor néhány gondolatot hozzá is főzhetett az eseményekhez, illetve néhány jó tanácsot az azt késıbb olvasóknak. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a Ruzsa Községért Közalapítványnak, Polgármester asszonynak, Képviselıtestületnek, és mindazoknak, akik ennek a felejthetetlen napnak a szervezésében és lebonyolításában részt vettek. Remélem, jövıre is lesz ilyen rendezvény, és ott még többen elmondhatják, hogyan öregbítették Ruzsa község hírnevét. Hazafelé azon gondolkodtam, mindent megteszek azért, hogy jövıre is itt lehessek. Szekeres Gergı, Börcsök Bence

5 5 ÓVODAI HÍREK AZ Óvodák Kistérségi Egyesülete hatodik alkalommal rendezte meg tíz település óvodásainak Mórahalmon, a vers-és mesemondó versenyt június 12-én.A ruzsai óvodások közül hatan vettek részt ezen a rendezvényen. Nagyon nagy izgalommal készülıdtünk, hiszen minden tanévben volt egy két dobogós helyezésünk. Idén is erıs mezınyben kellett bizonyítanunk, hiszen 50 nagyon ügyes kis óvodás volt gyermekeink versenytársa. A felkészítésben részt vettek szülık, pedagógusok is, akiket külön köszönet illet munkájukért. A hat gyermek közül: nagycsoportos versmondás: 1 helyezett Markovics Gergı,középsıs versmondás: 1 helyezett Bernáth Kata. Akik még ugyanilyen lelkesen készülıdtek és nagyon ügyesek voltak: Seller Dániel, Szekeres Dániel, Tóth Adrienn, Szabó D. Nikolász. Mindegyiküknek gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk! Sádtné Papp Ibolya- Óvodavezetı Arany János születésének 195. évfordulója alkalmából pályázni lehet a LEGJOBB BALLADAMONDÓ cím elnyerésére. Nevezni lehet Arany János bármely balladájának részleteivel, szept. 20-ig. Feltétel: korhatár nincs, az idézet nem lehet több 10 percnél! Jelentkezés helye: személyesen a Könyvtár Teleház címén: Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: , A verseny ideje: szept a Magyar Népmese napja A Legjobb balladamondó könyvjutalmat kap. Szeretettel várja a jelentkezıket: Császár Ágota, Dóczi Tiborné, Vörös Tiborné Meghívó Készüljünk együtt az ıszi-téli ünnepekre! Írjunk FONALGRAFIKÁVAL KÉSZÍTETT képeslapot szeretteinknek. Tanuljuk meg együtt az elkészítését! Mindenki hozzon magával tőt, színes hímzıcérnát vagy vékony fonalat. Helye: Könyvtár Teleház, Ruzsa, Alkotmány tér 2. Ideje: szept Egyszerő, egyedi és megható ajándék lehet! Várjuk részvételét kicsiknek, nagyoknak: Császár Ágota, Dóczi Tiborné, Vörös Tiborné MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA alkalmából egy sétára. Ideje: szeptember Program: említésre méltó épületeink megtekintése. Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár Alkotmány téri épületétıl indulás kor Nyomda Templom Weöres Sándor Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Lıtér Reumatológia Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár Tömörkény téri székhelye Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár szolgálati lakás Móra Ferenc Mővelıdési Ház és Könyvtár Alkotmány téri épülete (visszaérkezés). A sétát vezeti: Pappné Tímár Teréz, Ruzsa Község Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottságának elnöke. Indulás helye: Könyvtár Teleház, Ruzsa, Alkotmány tér 2. Érdeklıdni lehet: 62/ , 62/ , 30/ Rendezı: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest Támogató: Ruzsa Község Önkormányzata Benedek Elek, az ismert népmesegyőjtı születésnapja a Magyar Népmese Napja. Ebbıl az alkalomból pályázni lehet egy darab, tetszıleges technikával készült, A/4-es mérető rajzzal, amely Benedek Elek meséje alapján készült. A kép címét a pályázó a rajz hátoldalán tüntesse fel, amely egyben a választott mese címe is! Szintén a rajz hátoldalán tüntesse fel a készítı a saját nevét, címét, elérhetıségét. Pályázhat minden ruzsai lakos. Korhatár nincs! Beadási határidı: szept. 20. Értékelés, kiállítás megnyitó a beadott rajzokból: szept Helye: Könyvtár Teleház: Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ A nyertesek könyvjutalmat kapnak. Szeretettel várja a jelentkezıket:császár Ágota, Dóczi Tiborné, Vörös Tiborné

6 6 ISKOLAKEZDÉS: MIRE FIGYELJÜNK? Az iskolakezdésre a diákokon, szülıkön és pedagógusokon kívül a rendırök is készülnek, hiszen a szünidıt követıen a diákokban még benne él a nyár felhıtlen, kötetlen öröme, és igen nehezen térnek vissza a mozgásukat keretek közé szorító szabályos közlekedésre. A következıkben a veszélyhelyzeteket elkerülendı- bőn- és baleset-megelızési problémaforrásokra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét: 1. Gyalogosan közlekedı gyermekek esetén gyakori baleseti ok lehet a figyelmetlenség, az úttestre való hirtelen, szétnézés nélküli lelépés, valamint a tilos jelzésen való áthaladás. 2. Sok esetben lehetnek baleset részesei a kerékpárral közlekedı gyermekek, akik tiltott helyen bicikliznek, nem tartják be a kanyarodásra vonatkozó szabályokat, a közlekedési lámpák jelzéseit, stb. 3. Egyre több baleset következik be amiatt, hogy a gyerekek nem szabályosan utaznak a jármőben (biztonsági öv, gyermekülés hiánya). Tovább folytatja az értékteremtı, helyi civil közösségek támogatását a Csongrád Megyei Közgyőlés. A Települési Pályázat-elıkészítı Alap sikere után ezúttal a cigány kisebbségi önkormányzatok, civil és polgárır szervezetek számára írt ki pályázatot. A Csongrád Megyei Önkormányzathoz civil szervezetek is pályázhatnak anyagi támogatásra ismertette Sándor Attila, a Csongrád Megyei Közgyőlés alelnöke. Azoknak a bejegyzett alapítványoknak és egyesületeknek várják a terveiket, amelyek a megyei székhelyő többcélú kistérségi társulások feladataihoz kötıdı kulturális, környezetvédelmi, szociális, valamint oktatási feladatokat és programokat szeretnének megvalósítani. A maximum 300 ezer forintos támogatásból közösségi rendezvények, konferenciák, kiadványok finanszírozhatók. Erre a célra 8 millió forintot különített el a megyei önkormányzat a költségvetésében, amellyel a civil közösségek kistérségi szintő együttmőködését kívánja elısegíteni jelentette ki az alelnök. A települési polgárır szervezetek között 2 millió forintot osztanak szét. - Azoknak a pályázatát részesítjük elınyben, akik eszközt vagy formaruhát szeretnének vásárolni a megyei önkormányzat támogatásával mondta Sándor Attila, bár hozzátette: tudják, hogy elsısorban üzemanyagra van szükségük a helyi szervezeteknek ahhoz, hogy a közbiztonság 4. Az iskolatáska helytelen bepakolása miatt a gyermekek fokozottan ki vannak téve annak, hogy bőncselekmény áldozatává váljanak. Készpénzt, mobiltelefont, mp3-lejátszót, lehetıség szerint ne vigyenek magukkal az iskolába! Amennyiben gyermekünknél mégis vannak értékek, azokat ne a táska könnyen elérhetı, külsı zsebeibe pakolják, hanem a nagy, belsı zsebekbe! 5. Tömegközlekedési eszközökön a gyerekeknek érdemes az iskolatáskát nem a hátukon viselni, hanem levenni, és szem elıtt tartani, hiszen a tömegben, lökdösıdésben nehezen lehet észrevenni, ha illetéktelen kezek kutatnak táskájukban értékek után. 6. Az autóvezetık is figyelmetlenebbek lehetnek az iskolakezdés idején, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására, különös tekintettel az iskolák környékére, gyermekek biztonságára! Közremőködésüket köszönjük! Szegedi Rendırkapitányság ÚJABB MEGYEI TÁMOGATÁSOK A FALUGAZDÁSZ HÍREI érdekében vállalt feladataikat teljesíteni tudják, ezért mőködési költségre is pályázhatnak a non-profit közösségek. A cigány kisebbségi önkormányzatok 2 millió forintra pályázhatnak 10 százalékos önerı vállalásával. Ebbıl a pénzbıl elsısorban közösségépítı, kulturális, hagyományápoló programok megvalósítását finanszírozza a megyei önkormányzat, amely kiemelten foglalkozik a romákkal. Várhatóan decemberre elkészül egy felmérés, amely a megyében élı romák helyzetét térképezi fel. Ennek adataira támaszkodva tervezik 2008-tól felzárkóztató programok kidolgozását. A pályázatokat az év végéig lehet benyújtani. Az elnyerhetı összeg forint, ám ha több szervezet összefog, akkor a társulás akár 250 ezer forintot is kaphat. A megyei önkormányzat számára fontos cél a helyi szervezetek támogatása, segítése az anyagi megszorítások, a központi forráselvonás ellenére is. A pályázati alapokra máris nagy az érdeklıdés, hiszen például a civil szervezetek tagjai teli vannak ötletekkel, programtervekkel, amelyek megvalósítása olykor csak néhány tíz- vagy százezer forinton múlik. Az eredménye viszont egy egész községet, várost gazdagít. A pályázati felhívások letölthetık a honlapról. Csongrád Megyei Közgyőlés Sajtószolgálata Megjelent az 54/2007 (VII.2.) FVM rendelet, mely a évi agrártámogatások összegét határozza meg a következık szerint: I. Egységes területalapú támogatás országosan ezer ha bázisterületre vehetı igénybe, ha-onként ,- Ft. A támogatási keret túllépése esetén arányos visszaosztással ez az összeg csökkentésre kerül. II. Kiegészítı nemzeti támogatások: Hízottbikára történelmi bázisjogosultságonként ,-Ft vehetı igénybe. Tejkvóta támogatás szintén történelmi bázis alapján 8,07 Ft/kg. Anyatehén-tartás támogatása: termeléshez kötötten: ,-Ft/db bázisjogosultság szerint: 8.000,-Ft/db Extenzifikációs szarvasmarha-tartás támogatása ,-Ft/db (Ezt idén nem kellett igényelni, azok kapják meg, akiknek gazdaságában a támogatott tehén és bikalétszám alapján számított állategységbıl a takarmánytermı terület 1 ha-jára legfeljebb 1,4 ÁE jut.) Anyajuhtartás támogatása (tejtermelés nélkül!) 1.600,-Ft/db Szántóföldi növények (gabonafélék, napraforgó, repce) ,-Ft/ha Dohány: Burley termeléshez kötötten ,-Ft/ha termeléstıl elválasztva ,-Ft/ha Virginia termeléshez kötötten ,-Ft/ha termeléstıl elválasztva ,-Ft Héjas gyümölcsőek: ,-Ft/ha Fıdi Imre - falugazdász

7 7 ORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN Szakrendelés megnevezése Nıgyógyászat Fül-orr-gégészet Reumatológia Pszichiátria Laboratóriumi rendelés Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Jeszenszky Oszkár Dr. Molnár G. Etelka Dr. Ocskó Marica Dr. Galsi Gabriella Dr. Vincze Mária Felszabadulás u. 2. Rendelési idıben: Idısek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési idıben: 62/ Felszabadulás u Idısek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési idıben: 62/ Tömörkény tér / Hétfı és csütörtök 8-15 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig Szerda 9-10 óráig Kedd 8-12 óráig Fizikoterápia: hétfıtıl péntekig 8-12 óráig Kedd óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-10-ig vérvétel ig egyéb vizsgálat Szemészet Dr. Krisztián Géza Idısek otthona, Pipacs tér 9. Rendelési idıben: 62/ Szerda óráig Bırgyógyászat Dr. Tóth Kása Idısek Otthona, Pipacs tér 9. Izabella Rendelési idıben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó Egészségház, Tömörkény tér 8-9. háziorvos 62/ Hétfıtıl péntekig 8-12 óráig Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfıtıl péntekig 8-12 óráig Csecsemı tanácsadás: szerda óráig Dr. Gál Klára fogorvos Hétfı 8-14 óráig Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig 62/ Péntek ig Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos Fı u / Hétfıtıl péntekig ig és óráig RUZSA Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgısségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17htól hétfı reggel 07h-ig. ORVOSI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS szeptember Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Szombat Dr Hegedős Zoltán 16. Vasárnap Dr Csonka Erika 2. Vasárnap Dr Bánfi Tamás 17. Hétfı Dr Bánfi Tamás 3. Hétfı Dr Vereczkei Csaba 18. Kedd Dr Joó András 4. Kedd Dr Csonka Erika 19. Szerda Dr Hézsai Klára 5. Szerda Dr Bakos János 20. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 6. Csütörtök Dr Hegedős Zoltán 21. Péntek Dr Csonka Erika 7. Péntek Dr Bánfi Tamás 22. Szombat Dr Bakos János 8. Szombat Dr Joó András 23. Vasárnap Dr Hegedős Zoltán 9. Vasárnap Dr Hézsai Klára 24. Hétfı Dr Hézsai Klára 10. Hétfı Dr Bakos János 25. Kedd Dr Vereczkei Csaba 11. Kedd Dr Hegedős Zoltán 26. Szerda Dr Csonka Erika 12. Szerda Dr Bánfi Tamás 27. Csütörtök Dr Bakos János 13. Csütörtök Dr Joó András 28. Péntek Dr Hegedős Zoltán 14. Péntek Dr Hézsai Klára 29. Szombat Dr Bánfi Tamás 15. Szombat Dr Vereczkei Csaba 30. Vasárnap Dr Joó András Születés július hónapban Loj Mónika és Csordás Jenı Nikolett nevő gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Halálozás július hónapban Tanács Mátyásné (szül:börcsök Ilona ) Szabó Ferenc Szögi Szilveszter Cselédes-Horváth Jánosné (szül: Ádám Julianna Rozália) İszinte részvétünk a családnak!

8 8 Állati és növényi eredető természetes zsiradékok: Az állati eredető zsiradékok - sertés-, baromfi-, liba- és kacsazsír - szilárd halmazállapotúak és az állatok bır alatti kötıszöveteiben, a hasüregben, a májban és az izomszövetek kötıszöveti részeiben halmozódnak fel. Az élelmiszerre ránézve látható és nem látható úgynevezett "rejtett" zsírt tartalmaznak a húsok, a húskészítmények, a tej, a tejtermékek és a tojás is. A növényi zsiradékok és olajok fıképpen a növények magvaiban, gyümölcseiben, kisebb mennyiségben pedig a gyökerekben, szárakban és más részekben fordulnak elı. Kisajtolás után halmazállapotuk folyékony: ilyen például a napraforgóolaj, a tökmagolaj, a repceolaj és az olívaolaj. Kivételt képeznek a szilárd halmazállapotú kókuszzsír és a pálmaolaj. Transz-zsírsavak: A transz-zsírsavak - a zsírsavak transzizomerjei - mesterségesen elıállított vegyületek, amelyek az olajok keményítése során jönnek létre (cisz- vagy transzizomerekrıl abban az esetben beszélünk, ha két vagy több vegyületben azonos kémiai kötések vannak, de az atomok térbeli elrendezése eltérı). A transz-zsírsavak elıállítása során a folyékony növényi olajokat hidrogénnel elegyítik, majd nagyon magas hıfokra hevítik: az olajok molekulái az eljárás során hidrogént kötnek magukhoz, aminek következtében az atomok térbeli elhelyezkedése megváltozik, az olajok pedig megszilárdulnak, kenhetıvé válnak. Az olajok élettanilag kedvezı zsírsavtartalmának - a telítetlen zsírsavaknak - a kettıs kötései megmaradnak, de a transz-zsírsavak biológiai hatása hasonló lesz a hátrányosabb tulajdonságú, telített zsírsavakat tartalmazó állati zsírok élettani hatásához. A kérıdzı állatok bélbaktériumai természetes élettani körülmények között is képeznek transz-zsírsavakat. A takarmány esszenciális linolsavtartalma százalékban biológiailag hidrogénezıdhet a bendıben. A transz-izomerek kis mennyiségben kimutathatóak ezeknek az állatoknak a húsában, tejében és a belılük elıállított tejtermékekben is. A transz-zsírokat az élelmiszeripar a termékek állagának javítására és az eltarthatósági idı meghosszabbítására használja. A transz-zsírok szobahımérsékleten tárolhatók, többször is felhasználhatók (pl. ipari sütıolaj), és költségmegtakarítást jelentenek a felhasználóknak. A nagy transz-zsírsav tartalmú hidrogénezett sütıolajokat ipari méretekben a gyorséttermi láncok használják fel, de megtalálhatók a késztermékekben is: kekszekben, csipszekben, egyes margarinfajtákban, leveles tésztákban, nugátkrémekben, zacskós levesekben, a mikrohullámú sütıben elkészíthetı pattogatott kukorica félékben és az elırecsomagolt aprósüteményekben is. A transz-zsírok szervezetünkre gyakorolt káros hatásai: A transz-zsírokat tartalmazó ételek hosszú távon történı gyakori fogyasztása káros elváltozásokat okozhat szervezetünkben, mert nem tudjuk lebontani és lerakódik az ereink falában. A transz-zsírsavak növelik az LDL ("rossz") koleszterinszintet és csökkentik a védı hatású HDL koleszterint. Napi 5 gramm transz-zsír elfogyasztása hosszabb távon megközelítıleg 30 Rendırségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendır: Pálinkás Zoltán rendır fıtörzsırmester Telefonszám: órában elérhetı: Mórahalom Rendırırs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B.Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendırkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendırırsöt.) ORVOSI LEVÉL százalékkal növelheti az agyér-elmeszesedés, a koszorúérelzáródás és a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. A transz-zsírsavak az élelmiszerekbıl átjutnak az anyatejbe is, ahol gátolják a többszörösen telítetlen zsírsavak linolsavból és alfa-linolénsavból történı szintézisét, ezért az anyának lehetıleg minél kevesebb transz-zsírsavat tartalmazó táplálékot kell fogyasztania. A többszörösen telítetlen zsírsavak ezzel szemben nélkülözhetetlenek a magzat és az újszülött fejlıdéséhez. Az európai országok közül csak Dániában van törvényi szabályozás az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmára, illetve a transz-zsírok felhasználására. Dániában 2004-ben 2 százalékban határozták meg a transz-zsírsavak maximális arányát a termékek teljes zsírtartalmában. A jövıben mindenhol ez a transz-zsírsav érték, illetve az 1 százalék alatti érték lenne az ideális. Az európai országokban a gyártók maguk dönthetnek a káros zsírtartalom csökkentésérıl. A gyorséttermi felhasználásban és a termékek minıségében országonként is jelentıs eltérések vannak. Egy korábbi felmérés során Magyarországon, Bulgáriában, Csehországban és Lengyelországban az egyik gyorséttermi hálózatban különösen rossz eredményeket tapasztaltak. A Magyarországon mért transz-zsírsav érték 32% volt. Egy másik gyorséttermi hálózatban a mért érték 9 százalékot mutatott. A jelenleg használt sütıolaj transz-zsírsav tartalma 5% alatt van. Ez a hálózat várhatóan a 2%-os transz-zsírsav tartalmú olajra fog átállni - Európával egyidejőleg - várhatóan 2008-ban. Magyarországon a kereskedelmi forgalomban is megjelentek az úgynevezett szívbarát termékek, amelyeknél új eljárással történik a margarin és a majonéz elıállítása. A szívbarát margarin gyakorlatilag nem tartalmaz transz-zsírt, a majonézben pedig 1 százalék alatt van ez az érték. Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet 2004-ben kiadott hazai táplálkozási ajánlásai között már szerepel az az ajánlás, hogy a transz-zsírsavak a napi élelmiszer-fogyasztásunkból származó energiának csak egy százalékát adják. Meg kellene változtatni az élelmiszerek címkézésének szabályait is, mivel jelenleg nem kötelezı feltüntetni a transz-zsírtartalmat. A napi, káros hatások nélkül fogyasztható mennyiség feltüntetése is hasznos információ lehetne a vásárlóknak. Természetesen nemcsak a gyorséttermi étkezés és a transzzsírsavakat tartalmazó, a kereskedelmi forgalomban kapható termékek felelısek a nagyszámú elhízás és az ennek következtében kialakuló szövıdményes betegségekért, viszont ezeknek az ételeknek és termékeknek az energia- és koleszterintartalma is magas. A helytelen táplálkozási szokások mellett így nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon egyre nı a szív- és érrendszeri betegségben szenvedık száma. Dr. Bánfi Tamás Háziorvos szakorvos Házasságkötés július és augusztus hónapban Szécsi Léna és Bíró Imre Temesvári Tímea és Fodor László Keszég Gabriella és Nógrádi András Tóth Bernadett és Szabó Balog József házasságot kötött. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Minden Kedves ruzsai Lakosnak a nyárra kellemes pihenést kívánok Magam és a Képviselı-testület nevében. 2007. J Ú L I U S. XV. évfolyam 7.

Minden Kedves ruzsai Lakosnak a nyárra kellemes pihenést kívánok Magam és a Képviselı-testület nevében. 2007. J Ú L I U S. XV. évfolyam 7. XV. évfolyam 7. szám 2007. J Ú L I U S Minden Kedves ruzsai Lakosnak a nyárra kellemes pihenést kívánok Magam és a Képviselı-testület nevében. Tájékoztatom Olvasóinkat, hogy a Ruzsai Hírek augusztusban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: M E G H Í V Ó PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1159-20/2011. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld Óvoda cím elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára Zöld

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben