Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Ügyszám: 6533/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei november 29.-én (csütörtök) órakor tartják együttes ülésüket, melyre meghívom Napirend: 1.) Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 2.) Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadására Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 3.) Előterjesztés a Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőség megszűntetéséről szóló okirat elfogadásáról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 4.) Előterjesztés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról szóló megállapodás és Alapító Okirat elfogadásáról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 5.) Előterjesztés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői munkakörének betöltésére kiírandó pályázatról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 6.) Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése című, KEOP-1.1.1/2F/09-11 azonosító számú projekt 2. fordulójára a pályázathoz nyilatkozat adása Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 7.) AVE Zöldfok Zrt.-vel megkötött évi szolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester Zárt ülés: Bursa Hungarica pályázatokról döntés Kecskés Gábor s.k. Lenkey Tibor s.k. Nikovics Tibor s.k. polgármester polgármester polgármester

2

3 Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ ELŐTEJRESZTÉS készült Ságvár-Som-Nyim községek képviselő-testületeinek november 29-i együttes testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testületek! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól. A Mötv január 1. napjától hatályon kívül helyezi a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII törvényt. A Képviselő-testületek november12-én tartott együttes ülésükön döntöttek arról. hogy a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése után a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat a települési önkormányzatok láthassák el. Döntés született továbbá arról is, hogy a május 31-én kelt, a Siófoki Integrált Oktatási Központról, mint gondozási központ intézményfenntartó társulásról szóló megállapodást a társulás tagjai az évi CXXXV. törvény 4. (1) c., pontja, továbbá a társulási megállapodás 10.1 pontja alapján, december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik, továbbá a képviselő-testületek felhatalmazták a polgármestert és a jegyzőt a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat január 1.-től történő működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzéséhez, valamint a szükséges eljárás lefolytatására. Az eljárás következő lépéseként, a kötelező önkormányzati feladatok ellátására nevesítetten a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokra és ellátásokra a Mötv. IV. fejezete alapján önkormányzati társulást szükséges alakítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek! Szükséges szavazati arány: minősített többség HATÁROZATI JAVASLAT: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete/Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete/Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011 évi. CLXXXIX. tv ban foglaltak alapján, Ságvár Község Önkormányzatával/Som Község Önkormányzatával/Nyim Község Önkormányzatával megállapodva, Január 1. napjától kötelező önkormányzati feladataik ellátására önkormányzati társulást hoznak létre, amelynek székhely települése Ságvár község. A társulás létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerint elfogadják és egyben felhatalmazzák a polgármestereket a megállapodás aláírására. Felelős: Kecskés Gábor polgármester/lenkey Tibor polgármester/nikovics Tibor polgármester Határidő: értelem szerint. Ságvár, november 28. dr. Schmieder Ibolya s.k. körjegyző

4 A Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ban kapott felhatalmazás alapján Ságvár Község Önkormányzat képviselő-testülete, Som Község Önkormányzat képviselő-testülete és Nyim Község Önkormányzat képviselőtestülete a jelen megállapodásban részletezett önkormányzati feladatainak ellátásáról társulás útján, jelen megállapodás szerint gondoskodnak. 1. Általános rendelkezések 1.1 A Társulás neve és székhelye Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 8654 Ságvár, Fő utca A Társulás tagjai Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, (székhely: 8654 Ságvár, Fő utca 16., képviseletében: Kecskés Gábor polgármester) Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete, (székhely: 8655 Som, Ady Endre utca 35/A., képviseletében: Lenkey Tibor polgármester) Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete, (székhely: 8612 Nyim Fő utca 65., képviseletében: Nikovics Tibor polgármester). A Társulás székhely önkormányzatának feladatait Ságvár Község Önkormányzata látja el. 1.3 A Társulás megalakulásának időpontja: január 01. A Társulás határozatlan időtartamra szól. 1.4 A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 1.5 A Társulás működési területe Ságvár, Som, Nyim települések közigazgatási területe. 1.6 A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma ( i adat) Ságvár: 1901 fő, Som: 723 fő, Nyim: 312 fő, Összesen:2936 fő. 1

5 2. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékonyabb és célszerűbb önkormányzati feladatellátások érdekében a jelen megállapodásban rögzített módon szervezik és oldják meg a települési önkormányzatok alábbi feladatait: 2.1 Családsegítés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III törvény 64. -ában foglalt családsegítés feladatainak ellátása, figyelembe véve a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 30. -át. 2.2 Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását, figyelemebe véve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet ait és 32. -át, valamint e rendelet 1-2 számú mellékleteit. 3. A Társulási Tanács 3.1 A társult önkormányzatok polgármesterei alkotják a Társulás legfőbb döntéshozó szervét, a Társulási Tanácsot (a továbbiakban: Tanács). A Tanács gyakorolja e megállapodásban meghatározott feladat és hatásköröket. 3.2 A Tanács első ülésén, tagjai közül minősített többséggel megválasztja elnökét. Az elnök képviseli a Tanácsot. 3.3 A Társulás önálló munkaszervezetet nem hoz létre, e feladat ellátásával a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalt bízza meg. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és azok végrehajtását a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 3.4 A Tanács a döntés-előkésztésbe, a végrehajtás szervezésének folyamatába bevonja a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. 3.6 A Tanács munkájában a tagok személyesen vesznek részt. 3.7 A Tanács döntését az ülésen határozattal hozza. 3.8 A Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. 3.9 A Tanács határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van A Tanács tagjai rendszeresen évente legalább egy alkalommal beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a képviselő-testületeiknek A Tanács ülését össze kell hívni szükség esetén, de legalább évi 2 alkalommal A Tanács hatáskörébe tartozó feladatok, amelyekhez a Tanács minősített többségű döntése szükséges: - a Társulásból történő kizárás, - a vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó szakfeladaton megjelenő költségvetés és beszámoló elfogadása, - a Társulás által vállalt feladatellátáshoz szükséges munkavállaló kinevezése, felmentése, fegyelmi eljárás megindítása. 2

6 4. A Társulás működtetésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás szabályai 4.1 A Társulásban együttműködő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás által vállalt feladatellátáshoz nyújtott állami támogatást a székhely település önkormányzata jogosult a központi költségvetésből igényelni. 4.2 Az állami támogatás a társuló önkormányzatok között lakosságszám arányosan kerül elszámolásra. 4.3 Az állami támogatással nem fedezett, de a feladatellátáshoz szükséges költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére lakosságszám arányosan járulnak hozzá. 4.4 A 4.3. alpont szerinti hozzájárulás tervezett összegéről a Tanács legkésőbb a tárgyév január 31-ig tájékoztatja a társult települések önkormányzatait, melyek ezzel kapcsolatos észrevételeiket legkésőbb tárgyév február 10-ig megteszik a Tanács felé. 4.5 A Társulásban részt vevő önkormányzatok vállalják, hogy a 4.4. pont szerinti összegeket saját költségvetésükbe betervezik, valamint a Tanács által elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének időarányos részét minden hónap 5. napjáig átutalják Ságvár Község Önkormányzata részére. 4.6 Felek megállapodnak, hogy minden év május 31-ig elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal. Ságvár Község Önkormányzat e határidőig az elszámolást írásban eljuttatja társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részükről megtörténik. 4.7 A 4.5. pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Ságvár Község Polgármestere a nem teljesítő önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben. 4.8 Amennyiben a 4.6 pont szerinti elszámolás alapján Ságvár Község Önkormányzatának keletkezik fizetési kötelezettsége a Társulás fenntartásában részt vevő más önkormányzatok irányába, és az elszámolás alapján járó összeget Ságvár Község Önkormányzata a 4.6 pontban meghatározott határidőn belül nem utalja át az érintett község bankszámlájára, úgy az érintett önkormányzat polgármestere Ságvár Község Önkormányzatát felszólítja a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összeg 30 napon belüli megfizetésére, valamint a felszólítás eredménytelensége esetén, a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására Ságvár Község Önkormányzatával szemben. 5. A Társulás gazdálkodása 5.1. A Társulás nem önállóan működő és nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Költségvetése a székhely település önkormányzatának költségvetésében önálló szakfeladaton jelenik meg. 5.2 A Társulás gazdálkodási feladatait a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal végzi a jegyző felügyeletével. 3

7 6. A Társulás vagyona 6.1 A Társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. 6.2 A feladat ellátásához szükséges vagyontárgyakat, a szakmai működés tárgyi és technikai eszközeinek, beszerzéseinek feltételeit, fejlesztését és állapot megóvásának költségeit a székhely önkormányzat költségvetésben megjelenő szakfeladaton biztosítja a Társulás. A társulás előtt már meglévő eszközök, vagyontárgyak az adott település vagyontárgyai, eszközei maradnak. 7. A Társulás munkavállalói A Társulás által ellátandó feladatokhoz szükséges munkavállalók Ságvár Község Önkormányzatának alkalmazásába kerülnek. Az egyéb munkáltatói jogokat Ságvár község polgármestere gyakorolja. 8. A Társulás működésének ellenőrzése A Társuló önkormányzatok a Társulás célszerűségi és gazdaságossági ellenőrzését a polgármesterek útján a jegyző, valamint a belső ellenőr közreműködésével végzik. 9. A Társulási megállapodás jóváhagyása, módosítása, felmondása, a kizárás és kilépés feltételei 9.1 A megállapodás jóváhagyásához, módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. 9.2 A Társuláshoz csatlakozni a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségével hozott döntésével lehetséges. A Társuláshoz való csatlakozási szándékot a csatlakozni kívánó önkormányzat minden év május 31. napjáig kezdeményezi a Tanácsnál. A Tanács a kezdeményezés beérkezésétől számított 10 napon belül értesíti a társult önkormányzatok képviselő-testületeit a csatlakozási szándékról. A társult önkormányzatok képviselő-testületei az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb az adot év június 30-ig döntenek a csatlakozási szándék elfogadásáról vagy elutasításáról. A döntés meghozataláról értesítik a Tanácsot. A Társuláshoz csatlakozni az adott év január 1-jével lehetséges. 9.3 A Társulásban részt vevő önkormányzatok minden év május 31. napjáig kezdeményezhetik a Társulásból való kilépést december 31-i időponttal a Tanácsnál. A Tanács a kezdeményezés beérkezésétől számított 10 napon belül értesíti a társult önkormányzatok képviselő-testületeit a kiválási szándékról. A társult önkormányzatok képviselő-testületei az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb az adot év június 30-ig döntenek a kiválási szándék elfogadásáról. A döntés meghozataláról értesítik a Tanácsot. A Társulásból kiválni az adott év január 1-jével lehetséges. 7.4 A Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a jelen megállapodás hatálya alól kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amelynek képviselő-testülete a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra sem tesz eleget a meghatározott időre. Ilyen kötelezettség a pénzügyi hozzájárulás meg nem fizetése, vagy sorozatos késve utalása. 4

8 10.1 A Társulás megszűnik: 10. A Társulás megszűnése - ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, - ha a Társulás tagjai minősített többséggel hozott döntéssel azt elhatározzák, - a törvény erejénél fogva, - a bíróság jogerős döntése alapján A Társulásnak nem keletkezik vagyona. A Társulás megszűnése esetén, az abban résztvevő önkormányzatok között, a Társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása lakosságszám arányosan történik. A költségek elszámolását a Társulás megszűnését követő hónap 30. napjáig kell elkészíteni és megküldeni a társult önkormányzatoknak. 11. Záró rendelkezések 11.1 A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a Kaposvári törvényszék dönt Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. Ságvár, november.. Kecskés Gábor Lenkey Tibor Nikovics Tibor polgármester polgármester polgármester Ságvár Község Önkormányzata Som Község Önkormányzata Nyim Község Önkormányzata 5

9 ZÁRADÉK: Jelen Társulási Megállapodást Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2012. (..) határozatával, Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2012. (..) határozatával, Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2012. (..)határozatával fogadta el. A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem: Ságvár, november.. dr. Schmieder Ibolya körjegyző 6

10 Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ ELŐTEJRESZTÉS készült Ságvár-Som-Nyim községek képviselő-testületeinek november 29-i együttes testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! január 1-től a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás keretein belül működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A működési engedély szükséges melléklete - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) sz. Korm. rendelet és a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/1009. (XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján- a szakmai program. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztést tárgyalják meg, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek! HATÁROZATI JAVASLAT:./2012. ( ) önkormányzati határozat Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete/Som Község Önkormányzat Képviselőtestülete/Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármesterek Ságvár, november 28. Kecskés Gábor s.k. polgármester

11 Megállapodás családsegítés szolgáltatás igénybevételére Amely létrejött a(z) esetfelelőse, Levelezési cím: 8654 Ságvár, Fő u. 16. Telefon: 06/ mint Esetfelelős és Név: Leánykori név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tartózkodási hely: TAJ szám: Adószám: Telefonszám: mint Igénybevevő között a mai napon az alábbi feltételekkel: Az igénybevétel időtartama: határozatlan időtartamú határozott időtartamú Az igénybevétel kezdő időpontja: év hó nap. Az igénybevétel befejező időpontja: (határozott időtartamú ellátás esetén) év hó nap. Legközelebbi hozzátartozó (törvényes képviselő) adatai, telefonszáma: Az Igénybevevő személyes problémái az alábbiak: A kliens kérelmezi, hogy számára a Családsegítő Szolgálat munkatársa családgondozás keretében segítséget nyújtson a hatékonyabb problémamegoldás érdekében. A személyes problémák megoldása érdekében az Igénybevevő vállalja: A családgondozóval való - együttműködést - kapcsolattartást - tájékoztatási kötelezettséget (Ha a család életében jelentős változás áll elő, vagy a megbeszélt feladatok végrehajtása akadályokba ütközik, 3 napon belül köteles tájékoztatni a családgondozót személyesen vagy telefonon. Az Igénybevevő problémáinak megoldása érdekében az Esetfelelős vállalja: A két fél közötti együttműködés módja: - személyes találkozás alkalmával előre egyeztetett időpontokban - családlátogatás alkalmával - a szolgáltatást nyújtó által szervezett csoportmunka keretében - egyéb, és pedig: A problémákat megoldó munkafolyamatba az alábbi intézmények, szervezetek, személyek bevonása szükséges:

12 A családsegítés szolgáltatás igénybevételének lehetséges megszűnési módjai: Az Igénybe vevő/törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodással igénybevett szolgáltatás külön intézkedés nélkül megszűnik az alábbi esetekben: a Szolgáltatást nyújtó jogutód nélküli megszűnésével, a jelen megállapodásban meghatározott időtartam lejártával, a családsegítés szolgáltatást Igénybe vevő halálával. A családsegítés szolgáltatást Igénybe vevő/törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nyújtó a családsegítés szolgáltatást megszünteti: a szolgáltatást igénybe vevő, ill. törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentése alapján megállapított időpontban, illetve ha a családsegítés szolgáltatást Igénybevevő a Szolgáltatást nyújtóval való együttműködést megtagadja, visszautasítja. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori jogi szabályozás az irányadóak. A megállapodást kötő felek azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag írják alá. Az igénybevevő hozzájárul, hogy saját érdekében történő ügyintézés céljából az esetfelelős a személyes adatait felhasználhassa és a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek kiadhassa., év hónap nap Igénybe vevő PH Esetfelelős A segítő folyamat lezárásának időpontja: év hónap nap

13 Megállapodás (szerződés) mely létrejött egyrészről: az együttműködésre kijelölt szerv: Ságvár Som Nyim Körjegyzőség Családsegítő Szolgálata,, (mint esetfelelős), másrészről: Név: Leánykori név: Anyja neve:... Szül. helye, időpontja: Lakóhely: Tartózkodási hely: Szig. szám: TAJ-szám:. (továbbiakban ügyfél) között, a mai napon, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény. 37/A.. és a 37/C.., továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III: 27.) korm. rendelet17. -a alapján, a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában. Jelen megállapodás az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési tervének elkészítése érdekében rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit. Az ügyfél jogai és kötelezettségei: 1. Az együttműködésre kijelölt szervet előre esetfelelősével egyeztetett meghatározott időpontokban felkeresi, továbbá tudomásul veszi, hogy esetfelelőse otthonában családlátogatás keretében felkeresheti. 2. Együttműködően és aktívan vesz részt a beilleszkedési tervben leírtak végrehajtásában, a kitűzött célok megvalósulását segítő munkában, a problémák megoldásában. Vállalja: Elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés Mentálhigiénés gondozás Más ellátásba juttatás, egészségi állapotának megfelelő munka, ill. ellátás Másodlagos, ill. rehabilitációs munkaerőpiacon történő elhelyezkedés Álláskeresési technikák elsajátítása, vagy egyéb, más jellegű csoportfoglalkozások Lelki egyensúly visszaállítása (pszichiáter segítségével) Jogi tanácsadás Szociális információs szolgáltatás

14 Ügyintézéshez segítségnyújtás Egyéb segítségnyújtás:.. 3. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a tevékenység rögzítésében meghatározott, közösen megbeszélt határidőt elmulasztja, nem tartja be, az szankciót von maga után, mely segélyének megszűntetését jelentheti. 4. Ha a mulasztása önhibáján kívül pl. kórházi ápolás történt, kötelessége igazolási kérelmet benyújtani az esetfelelős felé, melyhez mellékelnie kell az okot igazoló iratot, pl. kórházi zárójelentést, orvosi igazolást, stb. 5. Amennyiben a kliens életében vagy családjának életében jelentős változás áll elő; munkahelyet létesít, vagy a megbeszélt feladatok végrehajtása előre nem látható okok miatt akadályokba ütközik, ennek okáról haladéktalanul, hitelt érdemlő módon tájékoztatnia kell esetfelelősét. 6. Amennyiben személyes adataiban változás következik be, az adatváltozás tényéről haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül írásban vagy személyesen tájékoztatja az esetfelelőst. Hozzájárul, hogy az együttműködés során személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvény 3. -a alapján adatait kezeljék, illetve felhasználják a különböző szolgáltatások és támogatási formák igényléséhez. Az együttműködésre kijelölt szerv esetfelelős 1. Folyamatosan kapcsolatot tart a szolgáltatást igénybevvő személlyel (családlátogatás, ill ügyfélfogadás keretében), segíti ügyfelét a beilleszkedési terv végrehajtásában. 2. Minden javaslatáról, döntéséről felvilágosítja a szolgáltatást igénybe vevő személyt. 3. Munkáját a vonatkozó jogszabályoknak és a szociális munka etikai kódexének megfelelően végzi 4. Mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást nyújt. 5. Együttműködik a helyi önkormányzattal az ügyfél érdekében. 6. Évente írásos értékelést készít a beilleszkedési programban foglaltak végrehajtásáról. 7. Ha a szolgáltatást igénybe vevő az együttműködési kötelezettségét megszegi, az esetfelelős megvizsgálja annak okát. Amennyiben a mulasztás az ügyfél önhibájából, neki felróható okok miatt történt, akkor a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül köteles értesíteni Ságvár Som Nyim Körjegyzőjét a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének megszegéséről. Záró Rendelkezések A fenti megállapodással egyidejűleg a nem foglalkoztatott előzetes együttműködési megállapodása érvényét veszti. A fenti megállapodás a beilleszkedési tervben foglaltak esetén érvényét veszti. A felek az együttműködési megállapodást közösen elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, abból egy Ságvár Som Nyim Körjegyzőjét, egy az ügyfelet, egy a szolgálatot illeti. Aláírásommal igazolom, hogy jelen megállapodás egy eredeti példányát átvettem., 201. hó. nap. ügyfél. esetfelelős

15 A SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS ÁLTAL MŰKÖDTETETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA (tervezet) SÁGVÁR, 2012.

16 TARTALOM JEGYZÉK 1. Alapadatok 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei 3 Az szolgálat munkarendje 4. A munkáltatói jogkör gyakorlója 4.1 Családgondozók 4.2 A szolgálat helyettesítési rendje 4.3 Munkakapcsolatok 5. Szervezeti felépítés 5.1 Szervezeti felépítés leírása 6. Tárgyi feltételek 7. Szakmai egységek létszám, szakképzettség szerinti megoszlása 8. Szolgálati, ellátotti dokumentációk 9. Kliensek fogadásának rendje Szentgotthárd közigazgatási területein, családgondozókkal megjelölve 9.1 A fogadóórák rendje Somban és Nyimben a családgondozókkal megjelölve 10. Lakosságszám a kistérség településein 11. Családsegítés szakfeladat szakmai tevékenysége 12. Családsegítés célja, feladata 13. Családsegítés szolgáltatásban a jelzőrendszer működtetése a Szt ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint 14. Ellátandó célcsoport 14.1 Kiemelt célcsoport 15. Az ellátás igénybevételének módja 15.1 Az igénybevétel feltételei 16. A feladatmegosztás szabályai 16.1 Az esetátadás szabályai és dokumentálása

17 17. Szakmai kapcsolatok, más intézményekkel történő együttműködés módja 18. A családsegítő szolgálat által megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek, továbbá a szolgáltatás (programok) megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 19. A családgondozók dokumentációs feladatai 20. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 21. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 22. Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 22.1 A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége a szolgáltatás rendszeressége a szolgáltatás típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja 22.2 Gyermekjóléti szolgáltatás terén folyó szakmai tevékenység formái 22.3 Mentálhigiénés szemlélet kialakítása, mint fejlesztési terület 23. Szakmai értékek és alapelvek az szolgálat tevékenységében 24. Gyermekjóléti Szolgálat célja, feladata 25. A családgondozók dokumentációs feladatai 26. Gyermekjóléti Szolgálat munkafolyamata jelzés esetén 27. A Gyermekjóléti Szolgálat által megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek, továbbá a szolgáltatás (programok) megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 28. Más intézményekkel, szolgálatokkal történő együttműködés módja 29. Az ellátottak köre, ellátandó célcsoport, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségleteik 30. Az alapszolgáltatás esetén a szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás 31. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 32. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos közös szabályok 33. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosításának módja, formái 34. A gyermekjóléti szolgáltató, szolgálat szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja 35. Az ellátás igénybevételének módja

18 36. Jövőbeni célok, feladatok 37. Mellékletek

19 1. Alapadatok Neve, székhelye, elérhetősége: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8654-Ságvár, Fő u. 16. Telefon:84/ Alapító szerve, székhelye: Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 8654-Ságvár, Fő u. 16. Alapítás időpontja, az alapító határozat száma: A Szolgálat jogállása, gazdálkodási jogköre: nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi gazdasági feladatait a Hivatal látja el. A szolgálat típusa: Tevékenységi jellege alapján: közszolgálat A szolgálat fenntartója, irányító felügyeleti szervei: Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 8654-Ságvár, Fő u. 16. A szakmai felügyeleti szerve: A mindenkori jogszabály alapján erre a feladatra kijelölt szerv. Szakágazat száma: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A szakfeladatok száma, és megnevezése: Családsegítés: Gyermekjóléti Szolgáltatás: Családsegítés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján. Gyermekjóléti Szolgáltatás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXIII. tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján. A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység. A tevékenységek forrásai: Magyarország éves költségvetéséről szóló, törvényekben meghatározott normatív állami hozzájárulások. A szolgálat működési területe: a) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok esetében Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területe,

20 b) a nem foglalkoztatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás tekintetében Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területe. A szolgálat ellátási területe: A Társulás közigazgatási területe: Ságvár,Som, Nyim A Társulás án alakult meg a térséghez tartozó 3 települési önkormányzat részvételével. 2. A térséghez tartozó önkormányzatok, elérhetőségei: Ságvár 8654-Ságvár, Fő u. 16. T.:84/ Som 8655-Som, Ady E. u. 35/a. T.: 84/ Nyim 8612-Nyim, Fő u. 66. T.: 84/ Az szolgálat munkarendje A szolgálat hétfőtől-péntekig tart nyitva. 4. Ságvár Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezéssel és felmentéssel kapcsolatban a Társulási Tanács dönt. 4.1 A családgondozók: Az önálló családgondozók egyéni esetkezelést, végeznek a szociális munka eszközeinek alkalmazásával. Az egységek munkatársai egymástól elkülönített szakmai tevékenységet folytatnak, felelősek az adott egység szakmai tevékenységéért. 4.2 Az szolgálat helyettesítési rendje: az önálló családgondozók egymást helyettesítik. 4.3 Munkakapcsolatok: A szolgálat dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, a szakmai egységek egymással mellérendelt viszonyban tevékenykednek. 5. Szervezeti felépítés:

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Az emberek a sorstól boldogságot, sikert, gazdagságot követelnek; pedig a leggazdagabb ember nem az, aki a legtöbbet kapott, hanem aki a legbőkezűbben osztogatta sajátmagát embertársainak. Leonyid Leonov

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011.

Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. Ügyiratszám: /2011. 2. melléklet Lesencéktől a Balatonig önkormányzati intézményi társulás szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladataira SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV 1 SZAKMAI PROGRAM 2011. ÉV Lesencéktől

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 6042 (20110414)

ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 6042 (20110414) ----- Original Message ----- From: Tóth Attila To: 'Révész Zoltán' Sent: Friday, April 15, 2011 11:01 AM Subject: Szakmai program Tisztelt Polgár m e s t e r Úr! Tisztelt Bizottsá g i Elnök Úr! Kére m

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szekszárd, 2014. augusztus 25. Horváth István Polgármester Papp Győző Igazgató 1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadva: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- testületének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 65/2015.(III.25.) sz. határozatával Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014 Jóváhagyta : Szency Sándor elnök Hatályos: 2014. március 15. A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben