Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Ügyszám: 6533/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei november 29.-én (csütörtök) órakor tartják együttes ülésüket, melyre meghívom Napirend: 1.) Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 2.) Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadására Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 3.) Előterjesztés a Ságvár-Som-Nyim Körjegyzőség megszűntetéséről szóló okirat elfogadásáról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 4.) Előterjesztés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal megalakításáról szóló megállapodás és Alapító Okirat elfogadásáról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 5.) Előterjesztés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői munkakörének betöltésére kiírandó pályázatról Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 6.) Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése című, KEOP-1.1.1/2F/09-11 azonosító számú projekt 2. fordulójára a pályázathoz nyilatkozat adása Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester 7.) AVE Zöldfok Zrt.-vel megkötött évi szolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester Zárt ülés: Bursa Hungarica pályázatokról döntés Kecskés Gábor s.k. Lenkey Tibor s.k. Nikovics Tibor s.k. polgármester polgármester polgármester

2

3 Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ ELŐTEJRESZTÉS készült Ságvár-Som-Nyim községek képviselő-testületeinek november 29-i együttes testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testületek! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) IV. fejezete rendelkezik az önkormányzatok társulásának szabályairól. A Mötv január 1. napjától hatályon kívül helyezi a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII törvényt. A Képviselő-testületek november12-én tartott együttes ülésükön döntöttek arról. hogy a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése után a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat a települési önkormányzatok láthassák el. Döntés született továbbá arról is, hogy a május 31-én kelt, a Siófoki Integrált Oktatási Központról, mint gondozási központ intézményfenntartó társulásról szóló megállapodást a társulás tagjai az évi CXXXV. törvény 4. (1) c., pontja, továbbá a társulási megállapodás 10.1 pontja alapján, december 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik, továbbá a képviselő-testületek felhatalmazták a polgármestert és a jegyzőt a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat január 1.-től történő működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzéséhez, valamint a szükséges eljárás lefolytatására. Az eljárás következő lépéseként, a kötelező önkormányzati feladatok ellátására nevesítetten a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokra és ellátásokra a Mötv. IV. fejezete alapján önkormányzati társulást szükséges alakítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek! Szükséges szavazati arány: minősített többség HATÁROZATI JAVASLAT: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete/Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete/Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011 évi. CLXXXIX. tv ban foglaltak alapján, Ságvár Község Önkormányzatával/Som Község Önkormányzatával/Nyim Község Önkormányzatával megállapodva, Január 1. napjától kötelező önkormányzati feladataik ellátására önkormányzati társulást hoznak létre, amelynek székhely települése Ságvár község. A társulás létrehozásáról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerint elfogadják és egyben felhatalmazzák a polgármestereket a megállapodás aláírására. Felelős: Kecskés Gábor polgármester/lenkey Tibor polgármester/nikovics Tibor polgármester Határidő: értelem szerint. Ságvár, november 28. dr. Schmieder Ibolya s.k. körjegyző

4 A Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ban kapott felhatalmazás alapján Ságvár Község Önkormányzat képviselő-testülete, Som Község Önkormányzat képviselő-testülete és Nyim Község Önkormányzat képviselőtestülete a jelen megállapodásban részletezett önkormányzati feladatainak ellátásáról társulás útján, jelen megállapodás szerint gondoskodnak. 1. Általános rendelkezések 1.1 A Társulás neve és székhelye Ságvár és környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 8654 Ságvár, Fő utca A Társulás tagjai Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, (székhely: 8654 Ságvár, Fő utca 16., képviseletében: Kecskés Gábor polgármester) Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete, (székhely: 8655 Som, Ady Endre utca 35/A., képviseletében: Lenkey Tibor polgármester) Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete, (székhely: 8612 Nyim Fő utca 65., képviseletében: Nikovics Tibor polgármester). A Társulás székhely önkormányzatának feladatait Ságvár Község Önkormányzata látja el. 1.3 A Társulás megalakulásának időpontja: január 01. A Társulás határozatlan időtartamra szól. 1.4 A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 1.5 A Társulás működési területe Ságvár, Som, Nyim települések közigazgatási területe. 1.6 A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma ( i adat) Ságvár: 1901 fő, Som: 723 fő, Nyim: 312 fő, Összesen:2936 fő. 1

5 2. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékonyabb és célszerűbb önkormányzati feladatellátások érdekében a jelen megállapodásban rögzített módon szervezik és oldják meg a települési önkormányzatok alábbi feladatait: 2.1 Családsegítés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III törvény 64. -ában foglalt családsegítés feladatainak ellátása, figyelembe véve a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 30. -át. 2.2 Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását, figyelemebe véve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet ait és 32. -át, valamint e rendelet 1-2 számú mellékleteit. 3. A Társulási Tanács 3.1 A társult önkormányzatok polgármesterei alkotják a Társulás legfőbb döntéshozó szervét, a Társulási Tanácsot (a továbbiakban: Tanács). A Tanács gyakorolja e megállapodásban meghatározott feladat és hatásköröket. 3.2 A Tanács első ülésén, tagjai közül minősített többséggel megválasztja elnökét. Az elnök képviseli a Tanácsot. 3.3 A Társulás önálló munkaszervezetet nem hoz létre, e feladat ellátásával a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalt bízza meg. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és azok végrehajtását a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 3.4 A Tanács a döntés-előkésztésbe, a végrehajtás szervezésének folyamatába bevonja a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. 3.6 A Tanács munkájában a tagok személyesen vesznek részt. 3.7 A Tanács döntését az ülésen határozattal hozza. 3.8 A Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. 3.9 A Tanács határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van A Tanács tagjai rendszeresen évente legalább egy alkalommal beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a képviselő-testületeiknek A Tanács ülését össze kell hívni szükség esetén, de legalább évi 2 alkalommal A Tanács hatáskörébe tartozó feladatok, amelyekhez a Tanács minősített többségű döntése szükséges: - a Társulásból történő kizárás, - a vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó szakfeladaton megjelenő költségvetés és beszámoló elfogadása, - a Társulás által vállalt feladatellátáshoz szükséges munkavállaló kinevezése, felmentése, fegyelmi eljárás megindítása. 2

6 4. A Társulás működtetésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás szabályai 4.1 A Társulásban együttműködő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás által vállalt feladatellátáshoz nyújtott állami támogatást a székhely település önkormányzata jogosult a központi költségvetésből igényelni. 4.2 Az állami támogatás a társuló önkormányzatok között lakosságszám arányosan kerül elszámolásra. 4.3 Az állami támogatással nem fedezett, de a feladatellátáshoz szükséges költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére lakosságszám arányosan járulnak hozzá. 4.4 A 4.3. alpont szerinti hozzájárulás tervezett összegéről a Tanács legkésőbb a tárgyév január 31-ig tájékoztatja a társult települések önkormányzatait, melyek ezzel kapcsolatos észrevételeiket legkésőbb tárgyév február 10-ig megteszik a Tanács felé. 4.5 A Társulásban részt vevő önkormányzatok vállalják, hogy a 4.4. pont szerinti összegeket saját költségvetésükbe betervezik, valamint a Tanács által elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének időarányos részét minden hónap 5. napjáig átutalják Ságvár Község Önkormányzata részére. 4.6 Felek megállapodnak, hogy minden év május 31-ig elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal. Ságvár Község Önkormányzat e határidőig az elszámolást írásban eljuttatja társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részükről megtörténik. 4.7 A 4.5. pont szerinti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az adós önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Ságvár Község Polgármestere a nem teljesítő önkormányzatot felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben. 4.8 Amennyiben a 4.6 pont szerinti elszámolás alapján Ságvár Község Önkormányzatának keletkezik fizetési kötelezettsége a Társulás fenntartásában részt vevő más önkormányzatok irányába, és az elszámolás alapján járó összeget Ságvár Község Önkormányzata a 4.6 pontban meghatározott határidőn belül nem utalja át az érintett község bankszámlájára, úgy az érintett önkormányzat polgármestere Ságvár Község Önkormányzatát felszólítja a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összeg 30 napon belüli megfizetésére, valamint a felszólítás eredménytelensége esetén, a felszólítási határidő lejárati napján jogosult inkasszó benyújtására Ságvár Község Önkormányzatával szemben. 5. A Társulás gazdálkodása 5.1. A Társulás nem önállóan működő és nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Költségvetése a székhely település önkormányzatának költségvetésében önálló szakfeladaton jelenik meg. 5.2 A Társulás gazdálkodási feladatait a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal végzi a jegyző felügyeletével. 3

7 6. A Társulás vagyona 6.1 A Társulás saját vagyonnal nem rendelkezik. 6.2 A feladat ellátásához szükséges vagyontárgyakat, a szakmai működés tárgyi és technikai eszközeinek, beszerzéseinek feltételeit, fejlesztését és állapot megóvásának költségeit a székhely önkormányzat költségvetésben megjelenő szakfeladaton biztosítja a Társulás. A társulás előtt már meglévő eszközök, vagyontárgyak az adott település vagyontárgyai, eszközei maradnak. 7. A Társulás munkavállalói A Társulás által ellátandó feladatokhoz szükséges munkavállalók Ságvár Község Önkormányzatának alkalmazásába kerülnek. Az egyéb munkáltatói jogokat Ságvár község polgármestere gyakorolja. 8. A Társulás működésének ellenőrzése A Társuló önkormányzatok a Társulás célszerűségi és gazdaságossági ellenőrzését a polgármesterek útján a jegyző, valamint a belső ellenőr közreműködésével végzik. 9. A Társulási megállapodás jóváhagyása, módosítása, felmondása, a kizárás és kilépés feltételei 9.1 A megállapodás jóváhagyásához, módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. 9.2 A Társuláshoz csatlakozni a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségével hozott döntésével lehetséges. A Társuláshoz való csatlakozási szándékot a csatlakozni kívánó önkormányzat minden év május 31. napjáig kezdeményezi a Tanácsnál. A Tanács a kezdeményezés beérkezésétől számított 10 napon belül értesíti a társult önkormányzatok képviselő-testületeit a csatlakozási szándékról. A társult önkormányzatok képviselő-testületei az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb az adot év június 30-ig döntenek a csatlakozási szándék elfogadásáról vagy elutasításáról. A döntés meghozataláról értesítik a Tanácsot. A Társuláshoz csatlakozni az adott év január 1-jével lehetséges. 9.3 A Társulásban részt vevő önkormányzatok minden év május 31. napjáig kezdeményezhetik a Társulásból való kilépést december 31-i időponttal a Tanácsnál. A Tanács a kezdeményezés beérkezésétől számított 10 napon belül értesíti a társult önkormányzatok képviselő-testületeit a kiválási szándékról. A társult önkormányzatok képviselő-testületei az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb az adot év június 30-ig döntenek a kiválási szándék elfogadásáról. A döntés meghozataláról értesítik a Tanácsot. A Társulásból kiválni az adott év január 1-jével lehetséges. 7.4 A Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a jelen megállapodás hatálya alól kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amelynek képviselő-testülete a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra sem tesz eleget a meghatározott időre. Ilyen kötelezettség a pénzügyi hozzájárulás meg nem fizetése, vagy sorozatos késve utalása. 4

8 10.1 A Társulás megszűnik: 10. A Társulás megszűnése - ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, - ha a Társulás tagjai minősített többséggel hozott döntéssel azt elhatározzák, - a törvény erejénél fogva, - a bíróság jogerős döntése alapján A Társulásnak nem keletkezik vagyona. A Társulás megszűnése esetén, az abban résztvevő önkormányzatok között, a Társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása lakosságszám arányosan történik. A költségek elszámolását a Társulás megszűnését követő hónap 30. napjáig kell elkészíteni és megküldeni a társult önkormányzatoknak. 11. Záró rendelkezések 11.1 A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a Kaposvári törvényszék dönt Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. Ságvár, november.. Kecskés Gábor Lenkey Tibor Nikovics Tibor polgármester polgármester polgármester Ságvár Község Önkormányzata Som Község Önkormányzata Nyim Község Önkormányzata 5

9 ZÁRADÉK: Jelen Társulási Megállapodást Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2012. (..) határozatával, Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2012. (..) határozatával, Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2012. (..)határozatával fogadta el. A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem: Ságvár, november.. dr. Schmieder Ibolya körjegyző 6

10 Ságvár - Som - Nyim Körjegyzője 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ ELŐTEJRESZTÉS készült Ságvár-Som-Nyim községek képviselő-testületeinek november 29-i együttes testületi ülésére Tárgy: Előterjesztés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! január 1-től a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás keretein belül működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A működési engedély szükséges melléklete - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) sz. Korm. rendelet és a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/1009. (XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján- a szakmai program. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztést tárgyalják meg, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek! HATÁROZATI JAVASLAT:./2012. ( ) önkormányzati határozat Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete/Som Község Önkormányzat Képviselőtestülete/Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármesterek Ságvár, november 28. Kecskés Gábor s.k. polgármester

11 Megállapodás családsegítés szolgáltatás igénybevételére Amely létrejött a(z) esetfelelőse, Levelezési cím: 8654 Ságvár, Fő u. 16. Telefon: 06/ mint Esetfelelős és Név: Leánykori név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tartózkodási hely: TAJ szám: Adószám: Telefonszám: mint Igénybevevő között a mai napon az alábbi feltételekkel: Az igénybevétel időtartama: határozatlan időtartamú határozott időtartamú Az igénybevétel kezdő időpontja: év hó nap. Az igénybevétel befejező időpontja: (határozott időtartamú ellátás esetén) év hó nap. Legközelebbi hozzátartozó (törvényes képviselő) adatai, telefonszáma: Az Igénybevevő személyes problémái az alábbiak: A kliens kérelmezi, hogy számára a Családsegítő Szolgálat munkatársa családgondozás keretében segítséget nyújtson a hatékonyabb problémamegoldás érdekében. A személyes problémák megoldása érdekében az Igénybevevő vállalja: A családgondozóval való - együttműködést - kapcsolattartást - tájékoztatási kötelezettséget (Ha a család életében jelentős változás áll elő, vagy a megbeszélt feladatok végrehajtása akadályokba ütközik, 3 napon belül köteles tájékoztatni a családgondozót személyesen vagy telefonon. Az Igénybevevő problémáinak megoldása érdekében az Esetfelelős vállalja: A két fél közötti együttműködés módja: - személyes találkozás alkalmával előre egyeztetett időpontokban - családlátogatás alkalmával - a szolgáltatást nyújtó által szervezett csoportmunka keretében - egyéb, és pedig: A problémákat megoldó munkafolyamatba az alábbi intézmények, szervezetek, személyek bevonása szükséges:

12 A családsegítés szolgáltatás igénybevételének lehetséges megszűnési módjai: Az Igénybe vevő/törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodással igénybevett szolgáltatás külön intézkedés nélkül megszűnik az alábbi esetekben: a Szolgáltatást nyújtó jogutód nélküli megszűnésével, a jelen megállapodásban meghatározott időtartam lejártával, a családsegítés szolgáltatást Igénybe vevő halálával. A családsegítés szolgáltatást Igénybe vevő/törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nyújtó a családsegítés szolgáltatást megszünteti: a szolgáltatást igénybe vevő, ill. törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentése alapján megállapított időpontban, illetve ha a családsegítés szolgáltatást Igénybevevő a Szolgáltatást nyújtóval való együttműködést megtagadja, visszautasítja. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a szociális szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori jogi szabályozás az irányadóak. A megállapodást kötő felek azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag írják alá. Az igénybevevő hozzájárul, hogy saját érdekében történő ügyintézés céljából az esetfelelős a személyes adatait felhasználhassa és a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek kiadhassa., év hónap nap Igénybe vevő PH Esetfelelős A segítő folyamat lezárásának időpontja: év hónap nap

13 Megállapodás (szerződés) mely létrejött egyrészről: az együttműködésre kijelölt szerv: Ságvár Som Nyim Körjegyzőség Családsegítő Szolgálata,, (mint esetfelelős), másrészről: Név: Leánykori név: Anyja neve:... Szül. helye, időpontja: Lakóhely: Tartózkodási hely: Szig. szám: TAJ-szám:. (továbbiakban ügyfél) között, a mai napon, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény. 37/A.. és a 37/C.., továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III: 27.) korm. rendelet17. -a alapján, a nem foglalkoztatott személyek ellátásával és együttműködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása tárgyában. Jelen megállapodás az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési tervének elkészítése érdekében rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit. Az ügyfél jogai és kötelezettségei: 1. Az együttműködésre kijelölt szervet előre esetfelelősével egyeztetett meghatározott időpontokban felkeresi, továbbá tudomásul veszi, hogy esetfelelőse otthonában családlátogatás keretében felkeresheti. 2. Együttműködően és aktívan vesz részt a beilleszkedési tervben leírtak végrehajtásában, a kitűzött célok megvalósulását segítő munkában, a problémák megoldásában. Vállalja: Elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés Mentálhigiénés gondozás Más ellátásba juttatás, egészségi állapotának megfelelő munka, ill. ellátás Másodlagos, ill. rehabilitációs munkaerőpiacon történő elhelyezkedés Álláskeresési technikák elsajátítása, vagy egyéb, más jellegű csoportfoglalkozások Lelki egyensúly visszaállítása (pszichiáter segítségével) Jogi tanácsadás Szociális információs szolgáltatás

14 Ügyintézéshez segítségnyújtás Egyéb segítségnyújtás:.. 3. Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a tevékenység rögzítésében meghatározott, közösen megbeszélt határidőt elmulasztja, nem tartja be, az szankciót von maga után, mely segélyének megszűntetését jelentheti. 4. Ha a mulasztása önhibáján kívül pl. kórházi ápolás történt, kötelessége igazolási kérelmet benyújtani az esetfelelős felé, melyhez mellékelnie kell az okot igazoló iratot, pl. kórházi zárójelentést, orvosi igazolást, stb. 5. Amennyiben a kliens életében vagy családjának életében jelentős változás áll elő; munkahelyet létesít, vagy a megbeszélt feladatok végrehajtása előre nem látható okok miatt akadályokba ütközik, ennek okáról haladéktalanul, hitelt érdemlő módon tájékoztatnia kell esetfelelősét. 6. Amennyiben személyes adataiban változás következik be, az adatváltozás tényéről haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül írásban vagy személyesen tájékoztatja az esetfelelőst. Hozzájárul, hogy az együttműködés során személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló LXIII. törvény 3. -a alapján adatait kezeljék, illetve felhasználják a különböző szolgáltatások és támogatási formák igényléséhez. Az együttműködésre kijelölt szerv esetfelelős 1. Folyamatosan kapcsolatot tart a szolgáltatást igénybevvő személlyel (családlátogatás, ill ügyfélfogadás keretében), segíti ügyfelét a beilleszkedési terv végrehajtásában. 2. Minden javaslatáról, döntéséről felvilágosítja a szolgáltatást igénybe vevő személyt. 3. Munkáját a vonatkozó jogszabályoknak és a szociális munka etikai kódexének megfelelően végzi 4. Mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást nyújt. 5. Együttműködik a helyi önkormányzattal az ügyfél érdekében. 6. Évente írásos értékelést készít a beilleszkedési programban foglaltak végrehajtásáról. 7. Ha a szolgáltatást igénybe vevő az együttműködési kötelezettségét megszegi, az esetfelelős megvizsgálja annak okát. Amennyiben a mulasztás az ügyfél önhibájából, neki felróható okok miatt történt, akkor a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül köteles értesíteni Ságvár Som Nyim Körjegyzőjét a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének megszegéséről. Záró Rendelkezések A fenti megállapodással egyidejűleg a nem foglalkoztatott előzetes együttműködési megállapodása érvényét veszti. A fenti megállapodás a beilleszkedési tervben foglaltak esetén érvényét veszti. A felek az együttműködési megállapodást közösen elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, abból egy Ságvár Som Nyim Körjegyzőjét, egy az ügyfelet, egy a szolgálatot illeti. Aláírásommal igazolom, hogy jelen megállapodás egy eredeti példányát átvettem., 201. hó. nap. ügyfél. esetfelelős

15 A SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS ÁLTAL MŰKÖDTETETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA (tervezet) SÁGVÁR, 2012.

16 TARTALOM JEGYZÉK 1. Alapadatok 2. A tevékenységhez tartozó önkormányzatok elérhetőségei 3 Az szolgálat munkarendje 4. A munkáltatói jogkör gyakorlója 4.1 Családgondozók 4.2 A szolgálat helyettesítési rendje 4.3 Munkakapcsolatok 5. Szervezeti felépítés 5.1 Szervezeti felépítés leírása 6. Tárgyi feltételek 7. Szakmai egységek létszám, szakképzettség szerinti megoszlása 8. Szolgálati, ellátotti dokumentációk 9. Kliensek fogadásának rendje Szentgotthárd közigazgatási területein, családgondozókkal megjelölve 9.1 A fogadóórák rendje Somban és Nyimben a családgondozókkal megjelölve 10. Lakosságszám a kistérség településein 11. Családsegítés szakfeladat szakmai tevékenysége 12. Családsegítés célja, feladata 13. Családsegítés szolgáltatásban a jelzőrendszer működtetése a Szt ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint 14. Ellátandó célcsoport 14.1 Kiemelt célcsoport 15. Az ellátás igénybevételének módja 15.1 Az igénybevétel feltételei 16. A feladatmegosztás szabályai 16.1 Az esetátadás szabályai és dokumentálása

17 17. Szakmai kapcsolatok, más intézményekkel történő együttműködés módja 18. A családsegítő szolgálat által megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek, továbbá a szolgáltatás (programok) megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 19. A családgondozók dokumentációs feladatai 20. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 21. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 22. Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége 22.1 A feladatellátás szakmai tartalma, módja a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége a szolgáltatás rendszeressége a szolgáltatás típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja 22.2 Gyermekjóléti szolgáltatás terén folyó szakmai tevékenység formái 22.3 Mentálhigiénés szemlélet kialakítása, mint fejlesztési terület 23. Szakmai értékek és alapelvek az szolgálat tevékenységében 24. Gyermekjóléti Szolgálat célja, feladata 25. A családgondozók dokumentációs feladatai 26. Gyermekjóléti Szolgálat munkafolyamata jelzés esetén 27. A Gyermekjóléti Szolgálat által megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek, továbbá a szolgáltatás (programok) megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 28. Más intézményekkel, szolgálatokkal történő együttműködés módja 29. Az ellátottak köre, ellátandó célcsoport, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségleteik 30. Az alapszolgáltatás esetén a szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás 31. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 32. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos közös szabályok 33. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosításának módja, formái 34. A gyermekjóléti szolgáltató, szolgálat szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja 35. Az ellátás igénybevételének módja

18 36. Jövőbeni célok, feladatok 37. Mellékletek

19 1. Alapadatok Neve, székhelye, elérhetősége: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8654-Ságvár, Fő u. 16. Telefon:84/ Alapító szerve, székhelye: Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 8654-Ságvár, Fő u. 16. Alapítás időpontja, az alapító határozat száma: A Szolgálat jogállása, gazdálkodási jogköre: nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi gazdasági feladatait a Hivatal látja el. A szolgálat típusa: Tevékenységi jellege alapján: közszolgálat A szolgálat fenntartója, irányító felügyeleti szervei: Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 8654-Ságvár, Fő u. 16. A szakmai felügyeleti szerve: A mindenkori jogszabály alapján erre a feladatra kijelölt szerv. Szakágazat száma: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A szakfeladatok száma, és megnevezése: Családsegítés: Gyermekjóléti Szolgáltatás: Családsegítés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján. Gyermekjóléti Szolgáltatás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXIII. tv., és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján. A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység. A tevékenységek forrásai: Magyarország éves költségvetéséről szóló, törvényekben meghatározott normatív állami hozzájárulások. A szolgálat működési területe: a) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok esetében Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területe,

20 b) a nem foglalkoztatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás tekintetében Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területe. A szolgálat ellátási területe: A Társulás közigazgatási területe: Ságvár,Som, Nyim A Társulás án alakult meg a térséghez tartozó 3 települési önkormányzat részvételével. 2. A térséghez tartozó önkormányzatok, elérhetőségei: Ságvár 8654-Ságvár, Fő u. 16. T.:84/ Som 8655-Som, Ady E. u. 35/a. T.: 84/ Nyim 8612-Nyim, Fő u. 66. T.: 84/ Az szolgálat munkarendje A szolgálat hétfőtől-péntekig tart nyitva. 4. Ságvár Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezéssel és felmentéssel kapcsolatban a Társulási Tanács dönt. 4.1 A családgondozók: Az önálló családgondozók egyéni esetkezelést, végeznek a szociális munka eszközeinek alkalmazásával. Az egységek munkatársai egymástól elkülönített szakmai tevékenységet folytatnak, felelősek az adott egység szakmai tevékenységéért. 4.2 Az szolgálat helyettesítési rendje: az önálló családgondozók egymást helyettesítik. 4.3 Munkakapcsolatok: A szolgálat dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, a szakmai egységek egymással mellérendelt viszonyban tevékenykednek. 5. Szervezeti felépítés:

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2653/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Raposka Község

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napjára összehívott soros nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Kapcsolat Központ

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére Tárgyalja

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben