RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Helyzetelemzés A város társadalmi- gazdasági helyzete Infrastrukturális ellátottság Munkaerıpiaci helyzet Répcelakon, helyzete Vas megyében A népesség gazdasági aktivitása A foglalkoztatás szerkezete Az ingázó foglalkoztatottak A munkanélküliség alakulása Regisztrált munkanélküliek összetétele Munkaerıpiaci helyzet a városban A térség gazdaságának fıbb jellemzıi A regisztrált munkanélküliek számának alakulása A munkanélküliek helyzete Répcelak város környékén Regisztrált munkanélküliek fıbb jelelemzıi az önkormányzati törzskönyvi adatok alapján Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök mőködtetésének értékelése Demográfiai mutatók Vas megyei tájékoztató adatok Répcelak város demográfiai adatai Répcelak város egészségügyi helyzete Iskolázottság és vallásosság a térségben Iskolázottságra vonatkozó adatok Vallási élet a térségben és Répcelak városban Répcelak város szociális ellátórendszerének struktúrája, helyzete, jellemzése, a feladat ellátási kötelezettség teljesítése A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban részesülık Az önkormányzati támogatások rendszere Szociális ellátó rendszer Répcelak város középtávú szociális szolgáltatás fejlesztési stratégiája A szociális szolgáltatások fejlesztésével és mőködtetésével összefüggı alapelvek és értékek meghatározása Stratégiai célok: A fejlesztés prioritásai Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein Az Önkormányzat szabályozási hatásköre Önkormányzati ellátási szintő feladatok... 49

3 3 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92..(3) bekezdése szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezésérıl gondoskodik E törvény 92/B. -a a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának kötelezettségévé teszi a koncepció készítését., melynek határideje a települési önkormányzatok vonatkozásában 2004.december 31. A koncepció készítésére munkacsoport alakult. A munkacsoport tagjai voltak az aljegyzı, szociális ügyintézı, Bölcsıde és Idısek Klubja Összevont intézmény vezetıje, a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa. A koncepció elkészítése széleskörő adatgyőjtést igényelt. Információt, illetve adatokat kértünk a Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatóságától, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, a Vas Megyei Munkaügyi Központtól, valamint annak Sárvári Kirendeltségétıl, az egyházak képviselıitıl, felhasználtuk a Polgármesteri Hivatal népesség nyilvántartásának, pénzügyi és mőszaki nyilvántartásainak adatait, a szociális intézményünk szolgáltatta adatokat. A koncepció az önkormányzat teherbíró képességét, de ugyanakkor a jogos lakossági igények kielégítését szem elıtt tartva készült. A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak a kisebb-nagyobb közösségei számára adódhatnak olyan helyzetek, problémák, amelyekben ideiglenesen vagy véglegesen nem tudnak magukról gondoskodni, normális életvitelük, megélhetésük mások közremőködése, külsı segítsége nélkül nem biztosítható. A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, mint, hogy e társadalmilag tipikus, de egyénileg jelentkezı élethelyzeteket feltárja, s azokra a jog által biztosított keretek között reagáljon. A szolgáltatástervezési koncepció elkészítésekor fontos követelmény a realitáson alapuló, primer adatokból származó információk feldolgozása, a fokozatosság elvének érvényesítése, a meglévı szolgáltatások szakmai feltételeinek korszerősítése, színvonalának emelése, modernebb és korszerőbb szemléletmód megvalósítása, a szociális törvénybıl eredı alapfeladatok elsıdleges teljes körő biztosítására való törekvés. Elınyben kell részesíteni a rászoruló személy saját környezetében történı gondozását, hogy lehetıleg saját otthonukban, vagy ismerıs környezetükben kapják meg az igényelt segítségnyújtást, gondoskodást.

4 4 Az Európai Unióhoz történı csatlakozást követıen a partnerség elve alapján dinamikusabbá kell tenni az együttmőködés csatornáit a szolgáltatási szektorokkal, a különbözı civil, illetve egyházi szolgálatokkal, a különbözı szolgáltatók és fenntartók, a települési és megyei önkormányzatok között. A szolgáltatási struktúra kialakításánál nemcsak a mennyiségi növekedésre, hanem differenciáltabb, komplexebb, magasabb színvonalú ellátások megteremtésére van egyre nagyobb igény. 2. Helyzetelemzés 2.1. A város társadalmi- gazdasági helyzete Répcelak a Kisalföld déli részén, Vas megye észak-keleti sarkában található, közvetlenül szomszédos Gyır Moson Sopron megyével. Lakosainak száma év elsı félévében A várost kettészeli a 86-os fıútvonal, Szombathelytıl 40 km, Gyırtıl 65 km a távolsága. 12 km-re húzódik a 84-es Sopron Balatoni fıútvonal. A Hegyeshalom Porpác vasútvonal szintén Répcelak belterületén halad át. Itt folyik a Répce folyó és annak árapasztója, mely közvetlenül a Rába folyóval köti össze a Répcét. A város határában található a Kis-Rába folyó és a Kıris patak. Répcelak és környéke már a csiszolt kıkorszak embere által is lakott volt, erre utaló csiszolt kıszerszámok és edénytöredékek kerültek elı. A Római Birodalom idején kialakult úthálózat a mai Szombathely és Gyır közt húzódott. Kisebb mérető nemesi vár állt a Répce partján a Várdombnak nevezett területen. A környék zömében mocsaras terület volt, a Rába a Hanság irányába is folyt, sokszor elárasztotta. Ez az adottság meghatározta az itt élı emberek tevékenységét. Jó minıségő legelık és szántóterületek voltak. A település elsı okleveles említése Laak névvel 1268-ból való, latin nyelven íródott. Lak az 1300-as évek elején a sárvári várhoz tartozott. Késıbb több nemesi család birtokolta, tulajdonlásáért évszázadokon kisebb nagyobb villongások voltak. Az 1710-es években települ ide a Radó család, kezdetét veszi egy késıbb híressé vált mezıgazdasági uradalom alapjainak lerakása. Kastélyuk megmaradt része ma mőemlék. Megemlítendı a család kiemelkedı tagjai közül Radó Kálmán aki Répcelakon született között Vas vármegye fıispánja. Nevéhez több helyi érdekő vasút létesítése, a Rába és mellékfolyóinak szabályozása főzıdik.

5 ben evangélikus templom épül ben Tőzoltó Egyesület alakul közt megépül a Szombathely Pozsony közti vasútvonal, majd 1898-ban a Kis-Cell-Fertıszentmiklós közti vasútvonal, melynek Répcelakon keresztezték egymást, kisebb vasúti csomópontot alkotva ben csendırırsöt létesítettek ben alakult az elsı szövetkezet, tejtermeléssel foglalkozott. Talán a tejtermelési lehetıségek felismerése vonzotta 1905-ben ide a Stauffer családot, akik a répcelaki sajtgyártást megalapozták. A gyár több bıvítés és korszerősítés után ma is dolgozik, kiváló termékeket állít elı, ilyen például az eredeti MEDVE sajt ben a falu nagy része leégett. Az 1900-as évek elsı felében téglagyár és cementárugyár is volt a településen. Villamosításra 1941-ben került sor ben alakult meg az elsı földmőves szövetkezet a mai ÁFÉSZ elıdje, majd 1949-ben a Termelı Szövetkezet ban kezdte meg mőködését a Szénsavtermelı Vállalat. Idetelepítését a mélyben levı nagytisztaságú széndioxid és a vasúti szállítás megoldhatósága indokolta. A két gyár és a jól mőködı agrárgazdaságok nagyban elısegítették a település fejlıdését. Új munkahelyek létesültek, dinamikusan nıtt a lakosság ben árvíz pusztított, ezt követıen közel 200 új ház épült ben tragikus kimenetelő tartályrobbanás után nagy arányú fejlesztések történtek a Szénsavtermelı Vállalatnál, melyek vonzataként tovább növekedett a dolgozók létszáma és a község lakossága. Szükségessé vált bölcsıde építése, az óvoda, iskola bıvítése, kulturális és sportolási lehetıségek biztosítása, egészségügyi ellátás és kereskedelem fejlesztése. Répcelak 1970-tıl nagyközségi címet kapott július 1-tıl város. Mai arculatát ipari téren leginkább három nagyvállalat határozza meg. Megalakulásuk sorrendjében a Pannontej Rt. (volt Sajtgyár), és a privatizáció után a Szénsavtermelı Vállalatból kettévált Linde Gáz Magyarország Rt. és a Liss Patrongyártó Töltı és Forgalmazó KFT. Ezekhez a cégekhez közel 30 településrıl járnak be a dolgozók. A településen több kisebb létszámú építıipari és gépészeti ágazatban mőködı vállalkozó is tevékenykedik.

6 6 A volt Állami Gazdaság és a TSz. jogutódjai folytatják korábbi tevékenységüket. Mezıgazdasági tevékenységet fıállásban kevés kistermelı végez, a többiek kétlakiak mellékfoglalkozásként végzik a mezıgazdasági termékek elıállítását, értékesítését. Kereskedelem vonatkozásában üzleteinek számát és a foglalkoztatást tekintve az ÁFÉSZ továbbra is meghatározó. Mellette megjelentek más üzletláncok boltjai és kialakult egy kiskereskedelmet folytató csapat is. Zömében a butiksoron vannak üzleteik a 86-os fıút mellett, könnyen megközelíthetıen. Az üzletek kínálata választékos, igyekeznek a lakosság és a vonzáskörzet igényeit kielégíteni. A városban 2003-as statisztikai adatok alapján 204 mőködı vállalkozás van, ebbıl 22 korlátolt felelısségő társaság, 5 szövetkezet (ebbıl 1 mezıgazdasági), 1 részvénytársaság, 24 betéti társaság, 152 egyéni vállalkozás. Vendéglátás területén a Margaréta Panzió, a Pizzéria, a Király Kávéház és több kisebb vendéglátó egység áll a vendégek szolgálatára. A ma már természetesnek számító víz, villany, telefon és gázellátáson kívül teljes körő a csatornázottság, teljesen megoldott a kommunális hulladék győjtése, kezelése. Útjaink aszfaltozottak, parkjaink virágosak. Évente közel 40 ezer virág kerül kiültetésre. Kulturális élet központja a Mővelıdési Ház és Könyvtár. Színvonalas tevékenység folyik az intézményben, ápolják a népzenét, néptáncot. Évek óta már hagyomány, hogy különbözı témájú konferenciákon mutatják be a település életét, történetét, gazdaságát, kulturális és mővészeti munkáját. Ezt igazolja a már hagyományossá vált Laki Kalinkó népzenei fesztivál. Híres az Ümmögı Együttes, mely citerakísérettel néptáncokat mutat be. Ez az esemény visszatérıen minden évben június elején kerül megrendezésre összekapcsolva a Répce Expóval. Külön-külön is nagy népszerőségnek örvendenek, nagy a látogatottságuk, több ezer ember élvezi a színes kavalkádot. Több fiatal együttes is megkezdte reményteljes mőködését és egyre több helyen lépnek fel sikeresen. A ház több szakkört mőködtet, sok tanfolyamot szervez, otthont ad többek közt a Nyugdíjas Klubnak is. A könyvtári munka megyeszerte elismert, a könyvtár kibıvítve Internetezési lehetıséggel is várja az érdeklıdıket. Két körzeti orvosi rendelı, egy gyermekorvosi rendelı, egy fogorvosi rendelı és több szakorvos (sebész, reumatológus, szemész, nıgyógyász) biztosítja a

7 7 lakosság jó egészségügyi ellátását. Természetesen gyógyszertár is található, valamint mentıállomás. A városban egy nagy iskola, a Móra Ferenc Általános és Mővészeti Iskola található. Több környezı település közös fenntartású intézménye. Önálló mővészeti oktatás folyik, két kihelyezett tagozatot is mőködtet. Korszerő nyelvlabor áll a tanulók rendelkezésére. Az oktatás elismerten jó színvonalú, a diákok versenyeken jól szerepelnek, öregbítik az iskola hírnevét. Levelezı tagozaton gimnáziumi oktatás is folyik. A településen két egyház mőködik, az evangélikus templom 1870-ben, a katolikus templom 2004-ben készült el. A település legrégebbi civil szervezete az 1882-ben alapított Tőzoltó Egyesület, sorban követi az 1948-ban alapított Sportkör, mai nevén Répcelaki Sportegyesület. Labdarugó NB III-as szakosztályt, NB I-es teke szakosztályt és kézilabda szakosztály mőködtet többek között. Mindennek a város sporttelepe ad otthont. Répcelak testvértelepülése óta a szlovákiai Lég (Lechnice) község, mely Dunaszerdahelytıl nyugati irányban 15 kilométerre található. A lakosság összetétele magyar és szlovák. Itt található a Benyovszky kastély, mely ma egészségügyi intézmény. Sport és kulturális téren rendszeres a kapcsolat, a települések lakói ápolják ezeket a hagyományokat. Városunk nem bıvelkedik mőemlékekben, de jó természeti adottságai vannak. Vizeket, horgászatot kedvelı vendégeink megelégedettek és évrıl évre visszajárnak. Az Ausztriában eredı Répce ma elismerten tiszta viző, pisztrángokat is lehet benne fogni. Környezte romantikus, partján található a védett tızikés erdı. Tervezi a város vezetısége egy vízicentrum létesítését a Répce partján, mely fürdési, csónakázási, horgászati lehetıséget kínálna az érdeklıdıknek. A Rába és a Kis-Rába közelsége szintén a vizeket kedvelıket vonzza. A fıleg apróvadas terület vadászati lehetıségeket is kínál ben az répcelaki iparterület Ipari Park címet kapott. A város szeretettel várja a munkahelyteremtı vállalkozásokat, a kereskedelemnek, szolgáltatásoknak a turizmusnak az elkövetkezendı években is fejlıdési lehetıséget kínál. Az ipari parkban a komoly befektetık jutányos áron kaphatnak közmővesített telkeket, tevékenységük megkezdéséhez az önkormányzattól egyéb támogatást is.

8 8 Fontos szempont a munkahelyteremtés, a fiatalok letelepítése. Az önkormányzat a letelepedni vágyó fiatalokat méltányos áron építési telekhez juttatja és kamatmentes, csak részben visszatérítendı kölcsönnel segíti Infrastrukturális ellátottság Répcelak igazgatási területe km 2, amelybıl 949 ha a külterület. A mezıgazdasági területek jó termıhelyi adottságokkal rendelkeznek, a gazdálkodásban vezetı szerepet tölt be a növénytermesztés. A külterület mővelési ágak szerinti megoszlása: 782 ha szántó, 34 ha legelı és 130 ha erdı. Nagyobb összefüggı erdıterület csak a Répce melletti árterületen alakult ki. Az erdık területe az összes terület 9,5 % -a, elmarad az országos átlagtól. Bár a terület folyóvizekben gazdag, de a folyószabályozás és ipari szennyezıdés miatt a régen gazdag halállomány száma megfogyatkozott. Halászati tevékenység a településen nincs. A város közigazgatási területén több illegális és legális kavicsbánya is mőködött, de napjainkra a kitermelés mindenhol megszőnt. Répcelakon található Európa legjelentısebb természetes széndioxid lelıhelye. A LINDE GÁZ Magyarország Rt. jogosult a bányatelkeken található földgáz használatára. A város felszíndomborzati, éghajlati, vízrajzi, növényzeti képe a síkvidék jellemzı jegyeit hordozza, több folyó, patak, ér és csatorna is található. Répcelak közlekedési szempontból évszázadok óta jelentıs település, a DNY ÉK irányú forgalom egyik fontos láncszeme. A városon halad át a 86. sz. másodrendő fıút, amelyhez a 8615 és 8447 j. összekötı útak csatlakoznak. Mindhárom út állami tulajdonban van, kezelıjük a Vas Megyei Állami Közútkezelı Kht. Kerékpárút a Petıfi S. utcában, a 86. sz. fıközlekedési út mellett épült. A település vasúti összeköttetését a Szombathely - Porpác Hegyeshalom Rajka vasútvonal jelenti, távolsági közlekedés valósul meg továbbá a VOLÁN járatokkal. Répcelakon 760 lakóépület és 1023 db lakás található jelenleg. Az épített lakások 33,3 %- a 4 és több szobás, a lakások átlagos alapterület 114,5 m2. Többszintes, lakótelep jellegő lakóterületek a város központjában helyezkednek el. A város lakás állománya jellemzıen lakossági önerıs építkezésekkel bıvül, valamint az önkormányzat részt vett lakásvásárlást támogató pályázaton. Az önkormányzati bérlakásokat az önkormányzat tartja fenn. Az önkormányzat az elmúlt évben Ft-ot fordított felújításra, s Ft-ot karbantartásra. A koncepció készítés idıszakában 16 lakás tekintetében tartunk nyilván bérlıt évi Vas Megyei Statisztikai Évkönyv adatai alapján a városban 1109 villamos energiát és 1011vezetékes gázt fogyasztó háztartás van. A közüzemi vízvezeték hálózat hossza 16,2 km hosszú, míg a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma 1007.

9 9 A közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza 12,7 km, a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma 903. A 2003-es adatok szerint tehát ösztönözni kell a szennyvízcsatornára való lakossági rákötéseket Munkaerıpiaci helyzet Répcelakon, helyzete Vas megyében A népesség gazdasági aktivitása A népesség gazdasági aktivitása, azaz a munkaerı-piaci jelenléte, vagy onnan távolmaradása a gazdaság és társadalom állapotának fontos mutatószáma, ezért minden országban rendszeresen mérik. A népesség gazdasági aktivitása az elmúlt évtizedben jelentısen módosult, amely összefügg többek között a korstruktúra változásával, a társadalmi, gazdasági változásokkal stb. Az inaktív keresık állománya Magyarországon évtizedek óta gyarapszik. A növekedésben az elmúlt évtizedben fontos szerepet játszott, hogy egyre többen részesültek öregségi nyugdíjban, emellett a korhatár elıtti nyugdíjazás különbözı formáival is sokan éltek. Répcelakon évi 1019 fırıl év végére 950 fıre csökkent az inaktív lakosok száma. Vas megye gazdaságilag az ország fejlettebb megyéi közé tartozik, a megyén belül azonban vannak olyan térségek, amelyek jelentıs gazdasági és foglalkoztatási problémákkal küzdenek. A foglalkoztatottak korösszetétele az elmúlt években kissé módosult a megyében. Ez a megállapítás Répcelakra vonatkozóan is helytálló. A fiatalok elsı munkába állási idıpontja a képzési idıszak meghosszabbodása miatt kitolódott, így a városban az jelenleg a évesek a foglalkoztatottaknak mintegy 29,4 %-át teszik ki. A foglalkoztatottak iskolai végzettsége térségenként, 2001-es adatok. Kirendeltség Általános iskola 8 évf. alacsonyabb 8. évf. Középiskola érettségi nélkül érettségivel Egyetem, fıiskola Celldömölk 0,6% 24,0% 39,0% 27,5% 9,0% Körmend 1,1% 24,2% 32,6% 31,5% 10,6% Kıszeg 0,5% 24,6% 31,1% 30,5% 13,3% Sárvár 0,6% 22,9% 38,2% 25,3% 10,0% Szentgotthárd 0,5% 21,0% 39,3% 28,4% 10,8% Szombathely 0,5% 18,6% 29,0% 33,7% 18,2% Vasvár 1,1% 28,4% 37,4% 25,5% 7,6% Megye összesen 0,6% 21,5% 33,0% 31,1% 13,8%

10 10 Az elmúlt idıszakban jelentısen módosult a foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti összetétele ben a foglalkoztatottaknak már csak 22%-a rendelkezett legfeljebb 8 általánossal, ugyanakkor több mint háromtizedük tett érettségi vizsgát, a felsıfokú végzettek aránya pedig megközelítette a 14%-ot A foglalkoztatás szerkezete Az 1990 óta végbement gazdasági folyamatok átrajzolták a gazdasági ágak közötti foglalkoztatási arányokat, a súlypont az iparra helyezıdött át. A gazdasági átalakulás legnagyobb vesztese az agrárágazat lett. Az iparban, építıiparban közel 7 ezerrel dolgoznak többen, mint 1990-ben, a szolgáltatási szektor létszáma alig változott megyei szinten. A foglalkoztatási struktúra alakulása térségenként Mezıgazdaság,% változás, Ipar, építıipar,% változás, Szolgáltatás,% változás, Összesen, fı változás, Kirendeltség %-pont %-pont %-pont %-pont Celldömölk 24,0 8,0-16,0 29,2 50,5 21,3 46,9 41,5-5, ,6 Körmend 27,4 6,9-20,5 34,3 47,1 12,8 38,2 46,1 7, ,5 Kıszeg 15,1 4,1-11,0 40,0 42,7 2,7 44,9 53,1 8, ,4 Sárvár 26,6 8,0-18,6 38,8 53,1 14,3 34,6 38,9 4, ,4 Szentgotthárd 18,8 3,5-15,3 45,0 45,7 0,7 36,1 50,8 14, ,0 Szombathely 10,8 3,9-6,9 36,5 41,2 4,7 52,7 54,9 2, ,1 Vasvár 33,3 11,2-22,1 28,7 48,6 19,9 38,0 40,2 2, ,2 Megye összesen 18,4 5,6-12,8 36,3 45,3 9,0 45,3 49,1 3, , Az ingázó foglalkoztatottak A munkahelyek elhelyezkedése területenként differenciált, ezért a munkaerı egy része kénytelen munkavégzés céljából naponta ingázni. Vas megyében 2001-ben a foglalkoztatottak közül fınek nem ugyanazon településen volt a munkahelye, mint ahol lakott és naponta ingázott lakóhelye és munkahelye között óta a naponta ingázók száma közel 5 ezerrel, arányuk pedig közel 7 százalékponttal emelkedett, miközben a foglalkoztatottak száma mintegy fıvel csökkent.

11 11 Az ingázás mértéke elsısorban a megye gazdaságának a struktúrájával, illetve a településszerkezettel függ össze. Vas megyében az aprófalvas településszerkezetbıl adódóan amúgy is magas a lakóhelyen kívüli munkavállalás aránya, amit az 1990-es években tovább növelt a gazdaság szerkezeti átalakulása: a mezıgazdaság leépülése, a feldolgozóipar fellendülése. A több mint 50 ezer munkaerıt foglalkoztató ipar igen koncentráltan, elsısorban az ipari parkokba (Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely) telepedett le a megyében. A lakosság pedig a munkahely érdekében kénytelen volt vállalni az ingázást. Répcelakon évben 339 fı, évben 287 fı vállalt vidéken munkát. Az ingázók számának alakulása térségenként év év Kirendeltség Foglalkoztatottatatottak ebbıl: ingázók Foglalkoz- ebbıl: ingázók száma, fı száma, fı aránya % száma, fı száma, fı aránya,% Arány változása, %-pont Celldömölk ,8% ,4% 11,6% Körmend ,5% ,8% 4,3% Kıszeg ,3% ,8% 10,5% Sárvár ,1% ,2% 6,1% Szentgotthárd ,0% ,1% -1,9% Szombathely ,1% ,2% 7,1% Vasvár ,6% ,1% 9,5% Megye összesen ,3% ,1% 6,8% A munkanélküliség alakulása A munkanélküliség alakulását kedvezıtlenül befolyásolta a rendszerváltás második ütemében a beruházások, valamint az ipari termelés növekedésének lelassulása. A külföldi tıke mobilitásából, az olcsó munkaerıre alapozott piaci versenybıl adódóan megindult az üzemek bezárása, a multinacionális cégek elvándorlása, a dolgozók folyamatos elbocsátásának folyamata.

12 Celldömölk Körmend Kıszeg Sárvár Szentgotthárd 6 4 Szombathely Vasvár A diagram a térségi átlagos munkanélküliségi ráták alakulását mutatja. Azokban a térségekben, ahol gyorsabban tudtak alkalmazkodni a megváltozott gazdasági körülményekhez, kisebb volt a visszaesés mértéke és a gazdasági növekedés jelei is itt mutatkoztak legelıször. A munkanélküliség mérséklıdése is ezeken a területeken volt tapasztalható legkorábban. Havi átlagos munkanélküliségi ráta 4,9 Celldömölk 5,7 5,4 4,4 Körmend 5 5,3 Kıszeg 5,4 5,5 5,6 Sárvár 4,3 4,9 4,8 6,5 Szentgotthárd 6,9 5,6 Szombathely 4,6 4,3 3,8 6,7 Vasvár 7,2 8, év 2001.év 2002.év

13 Regisztrált munkanélküliek összetétele évi átlag Celldömölk 31,7% 55,9% 9,8% 2,5% Körmend 34,0% 43,4% 15,4% 7,2% Kıszeg 31,7% 52,5% 10,5% 5,4% Sárvár 30,3% 51,6% 12,0% 6,2% Szentgotthárd 26,1% 47,4% 20,9% 5,5% Szombathely 37,9% 50,9% 7,4% 3,8% Vasvár 36,1% 40,4% 19,0% 4,4% VAS MEGYE 33,9% 49,8% 11,6% 4,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ellátás nélküli Jöv. pótló tám., rendszeres. szoc. seg. Munkanélküli járadékra jogosultak Nyugdíj elıtti munkanélküli seg. jog. Az elbocsátások növekedésébıl adódó fokozottabb beáramlás miatt a járadékosoknak a regisztrált munkanélkülieken belüli aránya 2002-ben megközelítette az 50%-ot. Répcelak tekintetében ez a szám 63,6 %. A magas munkanélküliséggel jellemzett térségekben viszont általában a munkanélküliek összetétele is kedvezıtlen, az átlagosnál magasabb a jövedelempótló támogatásban, illetve rendszeres szociális segélyben részesülık aránya, ami a munkanélküliség idıtartamának az elhúzódását jelzi Munkaerıpiaci helyzet a városban A térség gazdaságának fıbb jellemzıi Az elmúlt évben a térség egy jelentıs elbocsátási hullámot szenvedett el. Eközben a gazdaság bizonyos területein élénk volt a munkaerı-kereslet, bár új beruházások nem indultak, inkább a régebbi tevékenységek bıvültek. A Répcelakon mőködı gazdasági szervezetek mindegyikét érintette a világgazdasági recesszió. Az érintett cégek a lehetı leggyorsabban igyekeztek alkalmazkodni a piacon kialakult új igényekhez, az adott termékek iránti keresletet megpróbálták szinten tartani, a tevékenységük egy részét megpróbálták átszervezni, esetleg csökkenteni vagy megszőntetni, s ennek következtében esetenként számos munkaerıt bocsátottak el üzemeikbıl.

14 14 Folytatódott a szerkezetváltás a gazdaság más területein is. Az immár évek óta tartott trendet követve csökkent a mezıgazdaság munkaerıigénye. A mezıgazdaságot illetıen a térségben folyamatosan romló közegben kellett megfelelni az egyre magasabb elvárásoknak (beleértve a szakhatóságokat is), ezért egy növekvı mezıgazdasági munkanélküliséggel is kellett számolni. A szolgáltatásban zömmel a költségvetésbıl finanszírozott ágazatok (közigazgatás, oktatás, egészségügy) létszáma az összlétszámot tekintve stagnált, a közigazgatás területén a városi feladatok ellátásával növekedett, ugyanakkor a közoktatás mővelıdés tekintetében csökkent. A gazdaság különbözı területeirıl elbocsátottak sajnos nehezen vagy egyáltalán nem találtak új munkahelyet. A gazdaságfejlesztés jövıje a szaktudásra, és a kis- és középvállalkozásokra alapozó gazdaságban rejlik. Répcelak területén mőködı két nagyobb ipari cég az elmúlt idıszakban létszámot nem fejlesztett, piaci lehetıségeik beszőkültek. Egy nagyobb ipari cég viszont jelentıs (30-50 fı) létszámfejlesztést hajtott végre. Az új vállalkozások honosítása érdekében az önkormányzat erıfeszítéseket tesz. Ennek érdekében ipari parkot alakított ki, amely lehetıséget teremt a kis- és középvállalkozások letelepedéséhez. Nagy kihívást jelent számukra az Európai Unióhoz való csatlakozás. A szaktudásra alapozó gazdaságfejlesztéshez szükséges, hogy rendelkezésre álljon a megfelelı szakembergárda. A nagy cégek keresik a képzett szakmunkásokat vagy ennél magasabb képzettséggel rendelkezı dolgozókat. Ezen túlmenıen a bejárási költségek megtakarítása érdekében betanított dolgozókat foglalkoztatnak és szervezik azok átképzését. Répcelakon élık és a térségében élı ingázók inkább vállalják a betanítást, átképzést a közeli munkalehetıség megteremtése vagy megırzése érdekében, bár bizonyára szívesebben dolgoznának szakmájukban. Azonban egyes szakmákban így is nehézséget okoz a szakember-utánpótlás. Ez összefügg azzal, hogy az ipari szakmák presztízse csökkent, s bár az ilyen szakmunkások iránt azóta egyre növekszik az igény, mégis egyáltalán nem vagy viszonylag kevés fiatal választja az ilyen jellegő képzéseket. A technológiai színvonal növekedése megkövetelné a mőszaki felsıfokú végzettségő szakemberek ittlétét. Ehhez kellene visszacsalogatni Répcelakra azokat a mérnököket, üzemmérnököket, akik esetleg a megye vagy az ország más részein tevékenykednek. Répcelak és térségének ipara és mezıgazdasága az 1980-as évekkel bezárólag túljutott egy dinamikus iparfejlıdési szakaszon, ami mára lelassult és recessziós idıszakot élünk. Az biztos, hogy az elkövetkezı idıszakban nagyobb arányú ipartelepítés nem várható. Az infrastruktúrának azon részeit kellene elıtérbe helyezni, amely elısegíti az ipari park területén gazdasági szolgáltató cégek megtelepedését. Ezt a célt szolgálja az önkormányzat azon elhatározása, hogy az

15 15 ipari park területén infrasrtuktúrális fejlesztést hajt végre, melynek megvalósítására a közelmúltban sikeres pályázatot nyújtott be A regisztrált munkanélküliek számának alakulása Az 1999-tıl 2003-ig terjedı idıszakban a regisztrált munkanélküliek száma éves összesítésben meglehetısen változatos képet mutat. Míg 1999-rı 2000-re jelentıs csökkenést figyelhetünk meg, 2002-tıl ismét emelkedés tapasztalható, majd 2003-ban 56 fırıl 50 fıre csökkent. A Sárvári Kirendeltségen nyilvántartott regisztrált munkanélküliekre vonatkozó átlagos adatok Répcelak tekintében: Regisztrált mnk. össz. fı Reg. mnk. 180 napnál több idejő reg. mnk.fı Járadékra jogosult fı Jövedelemp. tám. fı Rendszeres szoc. segély Munkav. korú népesség fı Területi mutató % ** Relatív mutató *** átlag átlag átlag átlag átlag ,50 40,17 58,17 54,33 61,00 20,08 12,67 15,75 19,00 6,00 27,33 20,67 37,00 28,58 36,00 8,17 2,75 0,25 0,00 0,00 0,00 1,50 4,00 5,92 8, , , , , ,00 2,49 2,04 2,84 2,62 2,95 0,39 0,35 0,54 0,48 0,48 * 365 napon túl regisztrált ** területi mutató a regisztrált munkanélküliek a munkavállaló korú népesség %-ában *** relatív mutató - a területi mutatónak az országos átlaghoz viszonyított aránya Pályakezdık számának alakulása Az elmúlt évekhez képest emelkedett a beáramló pályakezdıink száma. Függetlenül attól, hogy már célirányosabb a pályaválasztás, sikerül munkahelyeket is találniuk és több pályakezdı helyezkedett el önállóan vagy közvetítéssel hosszabb rövidebb idıre, sokan veszik igénybe a kirendeltség szolgáltatásait.

16 16 A fiatalok többnyire nyitottak a képzésekkel kapcsolatosan. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezı aktív álláskeresık, illetve szívesebben vállalnak átképzést. Az alacsonyabb iskolai végzettségőek elsısorban elhelyezkedési szándékkal jelentkeznek be.. Egyre többen használják ki az internet adta álláskeresési lehetıséget A munkanélküliek helyzete Répcelak város környékén Répcelak térségére a kisebb üzemek vagy gazdálkodó egységek a jellemzıek. Az általános alól Répcelak képez kivételt nagyobb ipari üzemeivel. A térségben a mezıgazdasági vállalkozások száma nem jelentıs. Répcelak tekintetében a 2003-as évben munkanélküliként regisztráltak iskolai végzettsége az alábbiak szerint alakult: a szakmunkásképzıt végzettek száma a legmagasabb (21 fı), jelentıs még az általános iskolai végzettségőek száma (15 fı). A szakiskolában 3 fı, szakközépiskolában, technikumban, gimnáziumban 9 fı végzett. Felsıfokú képesítéssel rendelkezık száma 1 fı. 8 általánosnál kevesebbet végzettek száma 1 fı december 20-án regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség szerint: 8 általánosnál alacsonyabb 1 fı 8 általános 13 fı szakmunkás, szakiskola 27 fı szakközépiskola 11 fı technikum 1 fı gimnázium 5 fı fıiskola 3 fı korcsoportonként: 17 év alatt: éves: 3 fı éves: 14 fı éves: 13 fı éves: 11 fı éves: 9 fı éves: 7 fı éves: 4 fı

17 Regisztrált munkanélküliek fıbb jelelemzıi az önkormányzati törzskönyvi adatok alapján decemberében Répcelakon a 2068 fı munkavállalói korú lakos közül 61 fı volt a munkanélküliek száma. Ebbıl munkanélküli járadékban részesült 36 fı, jövedelempótló támogatásban 0 fı, rendszeres szociális segélyben 8 fı, elhelyezkedésük érdekében többségük rendszeres kapcsolatot tartott a kirendeltséggel. A regisztrált munkanélkülieken belül a tartós munkanélküliek napnál régebben munkanélküliek (6 fı) - aránya 9,84 %. A munkába helyezést az alacsony iskolai végzettség mellett, a munkaerıpiachoz nem illeszkedı szakmai képzettség, és a 45 év feletti (20 fı) életkor gátolja. A 45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya 32,79 %. MUNKANÉLKÜLISÉG Regisztrált munkanélküliek számuk összesen: Ebbıl: férfi nı fizikai foglalkozású szellemi napon túl segélyezettek száma: Ebbıl: férfi nı Regisztrált munkanélküliek közül: az általános iskola 8 osztályánál kevesebb általános iskolai szakmunkásképzı végzettséggel szakiskolai szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi fıiskolai egyetemi

18 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök mőködtetésének értékelése Egyénre szabott támogatási formák alakulása (fı) képzés AM könyv közhasznú Váll.vál. Az AM (alkalmi munkavállalói) könyves foglalkoztatás, a képzések, a közhasznú foglalkoztatás jelentısebb létszámú több olyan munkanélküli foglalkoztatását biztosította hosszabb - rövidebb idıre, amely a tartós munkanélküliek foglalkoztatásából adódó problémák megoldásában segítséget jelentettek, hiszen ezt a réteget támogatás nélkül nagyon nehéz munkába helyezni. A vállalkozóvá válási támogatást azok vették fıleg igénybe, akiknek már korábban még a munkaviszonyuk alatt valamilyen formában volt tapasztalatuk, összeköttetésük ezen a területen, illetve rendelkeztek már megfelelı szakmai ismeretekkel. Nem voltak olyanok, akik úgymond a nulláról indultak volna. A kirendeltség egységes gyakorlatot alakított ki, mely szerint az eljárási rendet figyelembe véve mindenkinek azonos idıre állapítjuk meg a támogatást. Közhasznú foglalkoztatás támogatása nem volt. Az elmúlt évben is jellemzı volt a kommunális foglalkoztatás, melynek idıtartama átlagosan 3 hónap. A rendszeres szociális segély bevezetése óta fokozatos csökkenés volt tapasztalható a közhasznú foglalkoztatási támogatás iránt. A közcélú munka szervezése az önkormányzatok részére kötelezı feladat. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy lényegesen kedvezıbb a visszaigényelhetı állami támogatás, mint a közhasznú foglalkoztatás támogatása.

19 Demográfiai mutatók Vas megyei tájékoztató adatok

20 20 Háztartások száma, összetétele Vas megyében

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2004 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1.A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

2. Értelmezı rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: * módosította a 4/2004.(II.24.)KKÖT r. ** módosította a 25/2006. (X.26.) KKÖT r.

2. Értelmezı rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: * módosította a 4/2004.(II.24.)KKÖT r. ** módosította a 25/2006. (X.26.) KKÖT r. KISZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 /V. 5./ KKÖT rendelete a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról és a folyósítás feltételeirıl

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. (Egységes

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben