Az elmúlt évtizedekben a fejlett nyugati társadalmakra,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elmúlt évtizedekben a fejlett nyugati társadalmakra,"

Átírás

1 LAM-TUDOMÁNY O RVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM 47 Krónikus pszichiátriai betegek ellátása az egészségügyi és szociális ellátórendszerben: vitaindító SZENTES Tamás, KAPÓCS Gábor, KURIMAY Tamás Az elmúlt évtizedekben a fejlett nyugati társadalmakra, így hazánkra is egyre nagyobb terheket ró a pszichiátriai betegségekben szenvedô tagjaik ellátása. Ennek okait szaktudományos szinten jelentôs részben már feltárták, viszont a prognózisokban jelzett problémák eszkalálódásának és továbbiak kialakulásának megelôzése a feltárt okokon túl alapvetôen meghaladja a pszichiátriai szakma, az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek egymástól egyébként többnyire elkülönített sajátos mûködési kereteit. Ezért annak kezelése elsôsorban népegészségügyi feladatkörben, a jelenségeket interszektoriálisan értelmezve lehetne csupán mind szakmai, mind társadalmi, mind gazdasági értelemben hatékony. Jelen tanulmányunkban a két nagy ellátórendszer vonatkozásában csupán vázoljuk azokat az ellátórendszerek célszerû (együtt)mûködésével kapcsolatos meglátásainkat, amelyek esetleges gyakorlatba való átültetésével ezek az ellátórendszerek hazánkban a már kialakult helyzethez jobban tudnának alkalmazkodni. A pszichiátria területe az, ahol a két ellátórendszer legszorosabban kapcsolódik, az ellátásra szoruló kliens az esetek jelentôs részében mind a két ellátórendszer szolgáltatásainak potenciális igénybevevôje. Azért csupán potenciális igénybevevôje, mert a sokszor nyilvánvaló szükségletei ellenére az esetek jelentôs részében egyik vagy másik ellátórendszerrel mégsem kerül kapcsolatba. A két ellátórendszerrel kapcsolatos elvárások leírására két fogalmat, a védett élet és a kontrollált életvitel fogalmát vezettük be. Tanulmányunkban kísérletet teszünk arra, hogy a két ellátórendszer mûködési kereteit a szociális intézményrendszer felôl tekintve reálisan szemlélve határozzuk meg a mûködésükkel kapcsolatos korszerûnek tekintett elvárásokat, a feladatok optimális megosztását és a két ellátórendszer együttmûködésében rejlô lehetséges szinergisztikus hatásokat. A lakosság mentális egészségi állapota és az ebbôl fakadó betegségteher Európában a rendelkezésre álló újabb adatok alapján csak a cardiovascularis betegségek gyakorisága és halálozása magasabb a különbözô mentális betegségekénél. A WHO statisztikája szerint a leghosszabb idôn át az életet befolyásoló betegségek között számos pszichiátriai betegség van. Ezek sorrendjében: 1. unipoláris depresszió, 5. alkoholdependencia, 7. szkizofrénia, 9. bipoláros zavarok. A rokkantságban leélt összes életévet tekintve (Years Lived with Disability, YLD) a mentális zavarok részesedése Európában 43%-ra tehetô. Vezetô oka az unipoláris depresszió (részesedése 11,9%), de az elsô 20 ok között található még a kóros szerhasználat, a szkizofrénia és a bipoláris zavar is. A súlyos mentális zavarok a GNP 3-4%-ának megfelelô összeget emésztenek fel a fejlett országokban. Ennek kétharmad részéért az érintettek és az ôket ápolók kiesett produktivitása mint indirekt költség a felelôs. Magyarországon a neuropszichiátriai betegségcsoporttal kapcsolatos költségek 2004-ben meghaladták az 1000 milliárd Ft-ot (250 Ft/ árfolyamon számolva). Ebbôl a közvetlen egészségügyi kiadások 50%-ot, a közvetlen nem egészségügyi költségek 39%-ot, a közvetett költségek pedig 11%-ot tettek ki. Fontos körülmény, hogy e betegségcsoportban nem csupán az érintett személy, hanem a családtagok életminôsége is romlik. Ebben nagy szerepet játszik a magas ápolási, gondozási igény, amely a súlyos mentális zavarok esetében a napi átlag 6 9 órát is eléri. Az oktatási és foglalkoztatási hátrányok az érintettek sze- Az oktatási és foglalkoztatási hátrányok az érintettek szegénységéhez vezetnek, a szegénység fokozza a stigmatizáció veszélyét, a stigmatizáció pedig hozzájárul a szociális izolációhoz. dr. SZENTES Tamás: Fôvárosi Önkormányzat, egészségügyi és szociális ügyekért felelôs fôpolgármester-helyettes/municipality of the City of Budapest Deputy Mayor of Budapest for Healthcare and Social Affairs; Budapest dr. KAPÓCS Gábor (levelezô szerzô/correspondent): Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd/ Social Home for Psychiatric Patiens of the Municipiality of Budapest in Szentgotthárd; H-9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca dr. KURIMAY Tamás: Szent János Kórház, Budai Egészségügyi Regionális Centrum, Pszichiátriai Osztály/Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Szent János Hospital; Budapest

2 48 LAM-TUDOMÁNY O RVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM Szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy valóban összehangoltan mûködô ellátórendszerben tudjunk gondolkodni. génységéhez vezetnek, a szegénység fokozza a stigmatizáció veszélyét, a stigmatizáció pedig hozzájárul a szociális izolációhoz. Nemzetközi adatok alapján a lakosság mintegy 0,8 1,0%-a érintett szkizofréniában. A WHO a szkizofréniát a legköltségesebb betegségek között tartja számon, melynek oka a betegség gyakorisága, krónikus jellege és az önálló életvitelre való képességet jelentôsen befolyásoló volta. A szkizofrénia a legköltségintenzívebb pszichiátriai megbetegedés! A költségei összehasonlíthatók az olyan népbetegségekével, mint a diabetes mellitus vagy az ischaemiás szívbetegségek. Ugyanakkor ebben a betegségben a várható élettartam egy évtizeddel rövidebb, amelyben a suicidium fokozottabb kockázata is szerepet játszik. A mentális megbetegedésekben szenvedôk közül átlagosan kétszer többen dohányoznak, mint a mentálisan egészségesek között. A dohányzás, illetve nikotinfüggés szorosan kapcsolódik az alkoholabúzushoz, és mindkettô lényegesen gyakoribb depressziósokban. Bizonyított tény, hogy a pszichiátriai betegek lényegesen rosszabbul mûködnek együtt a szomatikus kezelésekkel (is), és csökkent immunfunkciókat mutatnak, amelyek növelik vulnerabilitásukat és hozzájárulnak idô elôtti halálozásukhoz. Helyzetelemzés Hazánkban a pszichiátriai betegségben szenvedôk mind a szociális, mind pedig az egészségügyi ellátórendszer keretében részesülhetnek ellátásokban. Az ellátórendszerek között a kapcsolat jelenleg csupán esetleges, mivel mûködésüket a hatályos törvények és más jogszabályok nem megfelelôen, kapcsolatukat, egyébként szükséges együttmûködésüket pedig egyáltalán nem szabályozzák. Ez a tisztázatlan helyzet azt eredményezi, hogy az ellátások szükségszerûen izoláltan valósulnak meg, és nem adnak lehetôséget arra, hogy az ellátási szükségleteknek és igényeknek legmegfelelôbb formában vehessék igénybe a betegek az adott szolgáltatásokat. Éppen ezért szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy az egyes beteg ellátási folyamatát tervezve valóban összehangoltan mûködô ellátórendszerben tudjunk gondolkodni, annak minden elemével legyen az szociális vagy egészségügyi területen, ne pedig csupán egyes ellátási formákban, azok feladatait izoláltan értelmezve és kezelve. Tekintettel arra, hogy a pszichiátriai betegségek krónikus jellegûek, azaz az érintetteket egész életük során végigkísérik, ezek az egyének és gyakran a családjaik is az ellátórendszerekkel folyamatos kapcsolatot igényelnek. A betegséggel érintettek állapota a betegség sok évtizedes lefolyása alatt általában gyakran változik, és e változásoknak megfelelôen az ellátórendszerek különbözô, más és más struktúrái képesek aktuális ellátási szükségleteiket megfelelô módon kielégíteni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ellátórendszerekben és a közöttük való idôszakos mozgás lehetôsége az adott személy éppen aktuális állapotának, az adott terápiás feladatra szabott, megfelelô minôségû ellátás alapfeltétele. A krónikus pszichiátriai betegek a folyamatosan változó állapotuk miatt életük során más és más kezelési eljárásokat és támogatási formákat igényelnek az ellátórendszerektôl. Állapottól függôen változik az ellátásra szorulóknál az öngondoskodás képességének mértéke, valamint az adekvát szociális kapcsolattartás képessége is, ezért mind az egészségügyi, mind a szociális ellátórendszer vonatkozásában az ellátórendszer más és más szintje lesz alkalmas az ellátásukra. Az ellátórendszerek helyzete, mûködésük és egymáshoz való viszonyuk Fontosnak tartjuk meghatározni az ellátórendszerek egymásnak megfeleltethetô struktúráit azért, hogy azok a jövôben hatékonyan mûködhessenek együtt a számukra meghatározott ellátási spektrumban. A hazai egészségügyi ellátórendszer pszichiátriai betegekkel elvileg az ellátórendszer mindhárom szintjén foglalkozik, valójában a közösségi pszichiátriai ellátás relatív fejletlensége miatt érdemben a járóbetegszakellátás, illetve a pszichiátriai gondozó az érdemi betegellátás kezdôszintje ebben a betegcsoportban. A pszichiátriai gondozók fennállásuk óta kiemelt szerepet töltenek be e betegcsoport kezelésében. A gondozó gyakorlatilag az egészségügyi ellátórendszer azon eleme, ami hungarikumnak tekinthetô, és küldetésébôl fakadóan optimálisan viszonyul e betegségcsoport krónikus jellegéhez is. Mûködése a folyamatosságra fokuszál, azaz képes megvalósítani alapvetô funkcióját, a harmadlagos prevenciót, ami lehetôvé teszi a betegek állapotkontrollján keresztül azt, hogy meggátolják az állapot tartós romlását, illetve lassítsák annak tendenciáját. Az alapellátásban dolgozók háziorvosok, házi gyermekorvosok, védônôk ezt csupán támogatni, koordinálni tudják a pszichiátriai betegségek érdemi kezeléséhez szükséges kompetencia híján. A pszichiátriai fekvôbetegellátás egyik fontos eleme az aktív pszichiátriai osztály, amely a betegség krízisidôszakaiban, akut állapotromlás esetén tud megfelelô támogatást nyújtani a betegeknek, míg a fekvôbeteg-szakellátás másik eleme, a rehabilitációs osztály pedig néhány hetes idôszakban alapvetôen a társadalmi reintegrációs és öngondoskodó képességet hivatott javítani. Optimális esetben a betegek rehabilitációja már az aktív osztályon elkezdôdik. A hazai egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatban általánosságban leszögezhetjük, hogy alapvetôen jelentôs tradíciókkal rendelkezô és jól kiépült

3 SZENTES: KRÓNIKUS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ELLÁTÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN: VITAINDÍTÓ 49 ellátórendszerrôl van szó, még annak ellenére is, hogy nagy területi különbségeket észlelhetünk az országon belül. A pszichiátriai betegellátás azonban különösen jelentôs károkat szenvedett 2007-ben az ellátórendszer átalakítása kapcsán és mindemellett a pszichiátriai betegellátás és a pszichiátriai betegekhez való viszony is átalakulóban van, mely szemléletváltáshoz az ellátórendszernek is adaptálódnia kell. A szociális ellátórendszer két szintje az alap- és a szakosított ellátás, valamint a kettô között a részlegesen kiépült nappali ellátások rendszere. Az alapellátás feladata, hogy az egyén számára a lakókörnyezetében, a meglévô szociális kapcsolati rendszerében biztosítsa az ellátást, és minél tovább megôrizze az öngondoskodás képességét. A nappali ellátások tulajdonképpen szintén a lakókörnyezetben, a meglévô szociális kapcsolatok rendszerében, onnan azonban mégis néha kicsit az egyént kiemelve, szélesebb eszközrendszerrel például foglalkoztatás, szociális kapcsolatok kiépítése, újraépítése biztosítják az egyén számára az ellátást és az önellátás képességének megôrzését. Az úgynevezett szakosított szociális intézmények feladata az önellátásra, öngondoskodásra képtelen személyek számára átmeneti rehabilitációs ellátás, vagy tartós bentlakásos elhelyezés nyújtása, azaz a róluk való gondoskodás, a teljes ellátásuk. A hazai szociális ellátórendszer azonban eltérôen az egészségügyi ellátórendszertôl kevésbé kiépült és még kisebb az egyenszilárdsága, feladatai sokkal kevésbé egységesen meghatározottak. A két nagy ellátórendszer együttmûködése legszorosabban éppen a pszichiátriai betegek esetében valósulhatna meg, mert ez az az ellátotti csoport, ahol a két ellátórendszer többnyire tartósan látja el ugyanazt az egyént. Sajnos a két ellátórendszer együttmûködését, feladataik egymással történô megosztását a törvények máig nem szabályozzák részletesen. Ennek köszönhetô, hogy a két ellátórendszer között lényegében semmilyen szervezett és irányított kapcsolat nincs. Ez persze nem zárja ki azt, hogy helyi szinten, önszervezôdô módon ilyen kapcsolatok kialakuljanak különbözô, többnyire funkcióban és mûködésben egymásnak megfeleltethetô, azonos vagy átfedô ellátotti körrel kapcsolatban álló intézmények között. Ugyanakkor részben a szabályozatlanságból, részben a nem megfelelô szabályozásból eredeztethetô az a probléma, hogy a különbözô ellátók akár a szociális, akár az egészségügyi területrôl a saját és a másik terület feladatait sokszor összemosva végzik. Gyakran az ellátandó személy csak az egyik ellátórendszerrel kerül kapcsolatba, ezért hiányosan, inadekvát módon jut csak hozzá a neki szükséges és számára egyébként nyújtható ellátásokhoz. Erre példa, hogy az egészségügyi ellátórendszer gondozói hálózata sokszor szociális dominanciájú ellátásokat is, ezzel korlátozott mértékben szociális támogatást is nyújt a rászorulónak. Ugyanakkor annak mértéke sokszor nem elégséges: az így ellátásban részesülô a szociális ellátórendszerrel nem kerül kapcsolatba, az ellátót pedig a nem a feladatának megfelelô ellátás nyújtása korlátozza az egyébként adekvát szakfeladataiban. Sajnálatos tény, hogy napjainkra sem alakult ki a pszichiátriai betegekkel foglalkozó egészségügyi és szociális területek között a kapcsolat és a feladatmegosztás, amely az ellátórendszerek különbözô szintjei és az egyes intézmények között sem szabályozott. A két ellátórendszer egésze és az intézményeik is gyakorlatilag teljesen, az egyes ellátási szintek pedig még egy ellátórendszeren belül is nagymértékben elkülönülnek, a betegek mindenkori állapotuknak megfelelô, szakmailag egyébként szükséges áramlása körülményes, esetleges, nagymértékben nehezített. A pszichiátria területén az elôzô évtized második felében leépített fekvôbeteg-ellátó kapacitások miatt érezhetôen nagyobb lett a szociális ellátórendszer terhelése, amely részben a várakozók számában és állapotuk súlyosságában, részben az akut állapotroszszabodás miatti áthelyezések nehezítettségében nyilvánul meg. A megnövekedett ellátás iránti szükséglet egyben intenzívebb ápolási-gondozási igény kielégítését teszi szükségessé az intézményekben. Ehhez azonban a szociális ellátórendszer az egészségügyi ellátórendszer oldaláról mind ez idáig nem kapott megfelelô támogatást. Évtizedes tapasztalatok alapján kimondható, hogy a szakosított szociális ellátórendszerbe való bekerülés többnyire olyan irreverzíbilis folyamatot indít el, melynek következményeként a társadalmi reintegráció még egyébként megfelelô szakmai erôfeszítések mellett is gyakorlatilag lehetetlenné válik. A pszichiátriai betegek felépülését, reintegrációját különösen nehezíti, hogy az ellátásukra szolgáló intézményrendszer fekvôbeteg-ellátó kapacitásainak lecsökkenésével összhangban nem bôvültek a krónikus betegek gondozását végzô egyéb intézmények (például gondozók, alapellátás, nappali ellátás, védett szállások stb.), nem terjedt el a korszerû közösségi pszichiátriai szemlélet, illetve az egészségügyi oldalon a hosszú idôtartamú rehabilitáció feltételei nagyrészt hiányoznak. Az ellátórendszerek mûködésével kapcsolatos korszerû elvárások Az egészségügyi és szociális ellátórendszerek közötti funkcionális kapcsolat jelenleg nem definiált, feladataikat nem együttmûködve végzik és az ellátási szintek közötti kooperáció sem megoldott. A pszichiátriai betegek esetében a társadalmi reintegrációs képesség megôrzésének elengedhetetlen feltétele, hogy a szociális és egészségügyi ellátórendszer számukra reverzíbilisen átjárható maradjon, és hogy a hospitalizációt minél inkább el tudjuk kerülni. A pszichiátriai betegellátás jelentôs károkat szenvedett 2007-ben az ellátórendszer átalakítása kapcsán.

4 50 LAM-TUDOMÁNY O RVOSLÁS ÉS TÁRSADALOM A különbözô ellátók a saját és a másik terület feladatait sokszor összemosva végzik. Az egyik alapvetô elvárás a védett élet feltételeinek megteremtése. Az egyik alapvetô elvárás a védett élet feltételeinek megteremtése, amely az ellátott igényeinek és érdekeinek megfelelôen a kiszámítható, biztonságos környezet kialakítását jelenti (védett lakhatás, védett munkahely), valamint a szociális kapcsolatok fejlesztését és megfelelô kontrollját, aminek része a vele éppen érintkezô ellátórendszer is. Ennek során döntôen a szociális ellátórendszer feladatrendszere kerül meghatározásra. A krónikus pszichiátriai betegrôl való gondoskodás másik alapvetô pillére a kontrollált életvitel feltételeinek megteremtése, mely az ellátott pszichés és szociális állapotának megfelelô felügyeletet jelenti, amely mind az ellátott, mind a környezetében élôk biztonságának megteremtését és fenntartását szolgálja. Ebben a vonatkozásban az egészségügyi ellátórendszer szerepe a domináns, a megfelelô kontrollok révén az ellátott egészségügyi állapotának szinten tartásával elsôsorban a tercier prevenció az elérendô cél. Az ellátás integrált, betegközpontú átszervezése Csupán az ellátórendszerek mûködésének megfelelô szabályozása teheti lehetôvé már rövid távon is azt, hogy a rászoruló pszichiátriai beteg a hatályos egészségügyi törvény értelmében a mindenkori egészségi állapota által indokolt, a személyes körülményei alapján a számára leginkább megfelelô ellátásban részesüljön, abban az ellátórendszerben és az ellátórendszer azon szintjén kapja meg ezt az ellátást, ahol ez a legcélszerûbb és a leghatékonyabban nyújtható. Ennek megvalósítása részint az ellátórendszer különbözô szereplôi feladatainak összehangolásával és megfelelô szabályozásával valósítható meg, részint pedig a különbözô ellátási szintek mûködésének olyan integrált megszervezésével, amely a rendszer/ek mûködését önszabályozó módon képes hatékonnyá tenni. Annak érdekében, hogy a krónikus pszichiátriai betegek természetszerûleg változó mindenkori állapotának megfelelô egészségügyi és szociális ellátásban, támogatásban, szervezett segítségben részesülhessenek és hogy az esetükben lehetséges mértékû reintegráció és pszichoszociális rehabilitáció megvalósulhasson, a következô évek során az intézményrendszert az alábbi irányokban kell célzottan fejleszteni: 1. Biztosítani kell, hogy szükség esetén az ellátórendszerek a progresszivitási szinteknek és ellátási formáknak megfelelôen kellôen átjárhatóak legyenek: a reverzibilitás feltételeinek megteremtése. 2. El kell érni, hogy az ellátórendszerek különbözô ellátási formái és progresszivitási szintjei egymással érdemben kapcsolódjanak: vertikálisan integrált ellátásszervezés. 3. Össze kell hangolni az egészségügyi és szociális ellátórendszer mûködését, feladataikat alapvetôen a betegek érdekeinek figyelembevételével, célszerûen és a mindenkori lehetôségekhez mérten rugalmasan kell megosztani: horizontálisan integrált ellátásszervezés. Reverzibilitás az ellátórendszerben A krónikus pszichiátriai betegségek többségének természetes lefolyása is jelentôs ingadozásokkal jár, amit továbbá lényegesen befolyásol az aktuális élethelyzet, a megélt konfliktus és az alkalmazott gyógyszeres vagy egyéb terápia is. Ezért az évtizedek alatt erôsen változó pszichés, mentális és szomatikus állapota miatt a pszichiátriai beteget idôszakonként eltérô ellátás, gondozás iránti szükséglet jellemzi, amit a vele foglalkozó komplex egészségügyi és szociális intézményrendszernek aktuálisan mindig le kellene képeznie. Mindezek alapján az intézményrendszer/ek átalakításával lehetôvé kell tenni, hogy szükség esetén az ellátórendszer a progresszivitási szinteknek és ellátási formáknak megfelelôen a betegek számára kellôen átjárható legyen, mégpedig mindkét irányba. Ez utóbbi kiemelése sarkalatos kérdés, hiszen a jelenlegi rendszer egyik legfôbb gyengesége éppen az egyirányúsága, amely végsô soron a szakmailag indokolt és lehetséges mértékû reintegrációs törekvések gátja. Vagyis a reverzibilitás megteremtésének végsô célja a szükségtelen hospitalizáció elkerülésével a társadalmi reintegrációs képesség lehetséges leghosszabb ideig történô megôrzése. Ebben a folyamatban az egyik kritikus pontot a szakosított szociális intézmények jelentik, pontosabban eddigi, illetve jelenlegi mûködésmódjuk és intézményes kapcsolataik a szociális és egészségügyi ellátórendszer többi szereplôjével. A szakosított szociális intézmények esetében az egyik fô probléma a rehabilitációs kapacitások hiánya, ugyanis a pszichiátriai betegeket ellátó szakosított szociális intézmények kapacitásainak kevesebb mint 5%-a foglalkozik rehabilitációval. Ez azt jelenti, hogy az ellátórendszerben a pszichiátriai betegek hosszú távú rehabilitációjának feltételei jelenleg nem adottak, az intézmények ezzel a képességgel többnyire nem rendelkeznek, így az oda bekerülôk döntô többsége elkerülhetetlenül elveszti társadalmi reintegrálhatóságát. Mindezek alapján a következô években a lehetséges társadalmi reintegráció elôsegítése érdekében a reverzibilitást az alábbi eszközök alkalmazásával teremthetjük meg: 1. Megfelelô betegszelekció rehabilitációra alkalmas betegcsoport kiválasztása és rehabilitáció megvalósítására alkalmas intézménybe juttatása a) az intézménybe való bekerülés elôtt a ellátás iránti tényleges igény felmérésével, b) az intézményben megfelelô módszerekkel a rehabilitálhatóság megítéléséhez. 2. Lakóhelyhez közeli ellátások fejlesztése a szociális

5 SZENTES: KRÓNIKUS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ELLÁTÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN: VITAINDÍTÓ 51 kapcsolatok megôrzése érdekében; azonban bizonyos esetekben például addiktológiai betegeknél éppen fordítva, ahol a szociális kapcsolatok gátolják a társadalmi reintegrációt, ott a szociális kapcsolatok elvágásával, lakóhelytôl távoli rehabilitáció révén. 3. Lakóotthonokban, védett lakásokban történô elhelyezés elôtérbe helyezése, lakóotthonok, védett lakások létesítésének támogatásával, a támogatott lakhatás feltételeinek megteremtésével. 4. Munkarehabilitáció feltételeinek javítása, intézményen belüli és intézmények közötti eszközökkel, valamint a szabályozási és finanszírozási feltételek megváltoztatásával, bôvítésével. Vertikális integráció az ellátórendszerben Ahhoz, hogy a pszichiátriai beteg mindenkori ellátás iránti szükségletének és adott élethelyzetébôl fakadó igényeinek megfelelô helyen kerüljön ellátásra (alap-, nappali, szakosított bentlakásos ellátásban a szociális oldalon, illetve gondozói, nappali, illetve fekvôbetegellátásban az egészségügyi oldalon), a szociális és egészségügyi ellátórendszert integrált módon kell megszervezni és mûködtetni, az egyes ellátási formák és progresszivitási szintek szakmai kapcsolódásainak megfelelôen. A vertikális integráció egyben a reverzibilitás egyik alapvetô feltétele! Az ellátórendszerek mûködésével kapcsolatos elvárások megfogalmazása során már leírtuk, hogy milyen alapvetô, funkcionális elvárásaink vannak az ellátórendszerekkel kapcsolatban. A különbözô ellátási szintek lehetôvé teszik az ellátotti igényekhez történô hatékony alkalmazkodást is. Itt mindenképpen törekedni kell arra, hogy az ellátás azon a szinten valósuljon meg bármilyen ellátórendszerrôl is legyen szó, ahol az ellátott a lehetô legnagyobb szabadsági fokkal élhet, integrálódhat a társadalomba. Horizontális integráció az ellátórendszerben Ajánlott irodalom 1. WHO Report, atlas/profiles/hun_mh_profile.pdf 2. Vitrai J, Mihalicza P. Egészségi állapot. In: Kolosi T, Tóth IGy, Vukovich Gy (szerk.) Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI; Lelki Egészség Operatív Program (LEGOP). OPK/hirek/ /2010_06_10_LEGOP10_1.pdf 4. Budapest Fôvárosi Szociális Koncepciója, budapest.hu/ Documents/ _Bp_Szocialis_Koncepcio.docx 5. Maj M, Kurimay T. A közösségi pszichiátria és az evidenciákon nyugvó modern pszichiátriai ellátás. Lege Artis Medicinæ 2010;20(1):8-9. A krónikus pszichiátriai betegek számára gondozásuk során évtizedeken át jó minôségû életfeltételeket csak a megfelelô minôségû egészségügyi ellátás, a lehetôség szerint egyéniesített szociális ellátás és a változatos munka-foglalkoztatás biztosíthatja együttesen az ellátórendszer adott szintjén. A védett élet és kontrollált életvitel megvalósítása tulajdonképpen kijelöli az elvárásokat mindkét ellátórendszer irányában, és jelzi azt is, hogy az ellátás valójában elégtelen, amennyiben az ellátott azt csak az egyik vagy szociális, vagy egészségügyi oldalról kapja meg. Az ellátások horizontális integrációja keretében össze kell hangolni a közösségi pszichiátria tapasztalatainak felhasználásával újraértelmezett pszichiátriai gondozók és a szociális alapellátás feladatait és mûködését is: 1. Pszichiátriai gondozó: állapotkontroll, tercier prevenció. Szociális alapellátás: védett lakhatás, védett munkahely, szociális kapcsolatok fejlesztése. 2. A nappali ellátások fejlesztése során az elôbbi tevékenységek mellé még a munkarehabilitáció feltételeit is meg kell teremteni. 3. A pszichiátriai fekvôbeteg-ellátás és a szakosított szociális ellátás feladatainak és mûködésének összehangolása kiemelten fontos az integrált és egyéniesített ellátás megteremtése érdekében: a) Egészségügyi ellátás aktív fekvôbeteg-ellátás: akut állapotromlás kezelése; pszichiátriai rehabilitáció: rövid távú és döntôen az egészségi állapot javítására alapozott rehabilitáció. b) Szociális ellátás szakosított szociális ellátás: hosszú idejû rehabilitáció komplex formában az egészségi állapot, a szociális kapcsolatok bázisán és a munkarehabilitáción keresztül (biopszichoszociális modell); élethosszig tartó ellátás az önellátásra képtelen és a tényleges rehabilitációra alkalmatlan ellátottak esetén. Az elôzôekben vázolt gondolatainkat és megoldási javaslatainkat azért adjuk közre most ebben a formában, mert jelenleg is zajlik a nagy ellátórendszerek átalakítása, és az eddigi tapasztatok azt mutatják, hogy maradt még bôven teendô a hatékonyság és a minôség növelése érdekében. Nélkülözhetetlennek tartjuk a szociális és egészségügyi szolgáltatást igénybe vevôk, a betegek, a szakmai és a civil szervezetek bevonását is az elôkészítés, az átalakítás és a döntéshozatal folyamatába. Reméljük, hogy írásunkkal hozzájárulunk az eredményes stratégia kialakításához szükséges, nyílt és konstruktív szakmai és társadalmi párbeszédhez. 6. Kurimay T. Gondolatok a pszichiátriai ellátás átalakulási lehetôségeirôl. Lege Artis Medicinæ 2010;20(1): ENSZ Egyezmény a Fogyatékossággal Élô Személyek Jogairól (http://www.un.org/disabilities/). 8. Bitter I, Kurimay T. State of psychiatry in Hungary. International Review of Psychiatry 2012;24(4): Jelentés a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenôrzésérôl. Állami Számvevôszék, 1286, június. jelentes/1286/jelentes-a-pszichiatriai-betegellatas-atalakitasanakellenorzeserol/1286j000.pdf Lehetôvé kell tenni, hogy az ellátórendszer a progresszivitási szinteknek és ellátási formáknak megfelelôen a betegek számára kellôen átjárható legyen.

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

A társadalmi visszailleszkedés, pszichoszociális támogatás pszichiátriai betegségben

A társadalmi visszailleszkedés, pszichoszociális támogatás pszichiátriai betegségben A társadalmi visszailleszkedés, pszichoszociális támogatás pszichiátriai betegségben Kassai-Farkas Ákos dr 2015.11.09. OORI Rehabilitációs tanfolyam 1 A pszichiátriai rehabilitáció þ az a folyamatos és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet

AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS. Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet AZ INKONTINENCIA ESZKÖZEI ÉS A HÁZIORVOS Dr. Füredi Gyula Országos Alapellátási Intézet A HÁZIORVOS FELADATAI 1992: Paradigma Váltás Háziorvosi kompetencia lista (az első!) Cél: definitív ellátás a lakóhely

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében

A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében I. Bevezető A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának előmozdítását szolgáló törekvések sorában mérföldkő a fogyatékos személyek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Új PÉF szöveg betét Az eredeti OPK szövegből maradó ///Zöld/// kiszerkesztve

Új PÉF szöveg betét Az eredeti OPK szövegből maradó ///Zöld/// kiszerkesztve Új PÉF szöveg betét Az eredeti OPK szövegből maradó ///Zöld/// kiszerkesztve 1 ///Emlékeztető/// Jegyzőkönyv PÉF + OPK megbeszélés Budapest, OPK hivatali helyisége, 2010. szeptember 09. Résztvevők: dr.

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG II - 2015

SZOCIÁLIS JOG II - 2015 SZOCIÁLIS JOG II - 2015 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. ELŐADÓ: DR. VERES GÁBOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély?

Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? Sorompó Anett szociális munkás Rehabilitáció helyett életfogytiglani segély? MRE Bethesda Gyermekkórház Rehabilitációs osztály Humántőke A humántőke fogalma azt fejezi ki, hogy az egyén szellemi és fizikai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN Szabó Andrea 2011. Szeptember 15. Balatonföldvár ÍRORSZÁG LAKOSSÁG: 4.2 MILLIÓ FŐ TERÜLET: 70.282 KM 2 DUBLIN LAKOSSÁG: 525,383

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékszámának fejlesztésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékszámának fejlesztésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alpolgármester Tárgy: Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékszámának fejlesztésére Tisztelt Képviselő-testület! A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat működését és tevékenységét meghatározó

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben