tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 1 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén ELSÕ KÖTET TELESZKÓP SOROZAT 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 1 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén ELSÕ KÖTET TELESZKÓP SOROZAT 20."

Átírás

1 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 1 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén ELSÕ KÖTET TELESZKÓP SOROZAT 20.

2 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 2

3 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 3 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén POÉTIKA-PEDAGÓGIAI, VERSTAN-POÉTIKAI, IRODALOMISMERETI ÉS KÖZGONDÚ ÍRÁSOK ELSÕ KÖTET A GYEREKEK ÜZENETE A MÉRLEG KÖZEPÉN Pomáz, 2001

4 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 4 Ez a könyv a és a egyedi és éves támogatásával készült. Turcsány Péter, 2001 Kráter Mûhely Egyesület, 2001 ISBN Ö. ISBN I. ISSN Felelõs kiadó és sorozatszerkesztõ Turcsány Péter Tervezõ és tipográfus Kováts Kristóf A kötetben felhasznált fotókat a szerzõ szülei, Bódy Gábor, Demszky Gábor, Gosztola Gábor, Kõbányai János, Prohászka Imre, Szémán Róbert, Turcsány Villõ és a szerzõ más barátai készítették Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. Telefon/fax: Szerkesztõ V. Tóth László Szöveggondozó Turcsány Villõ Nyomás Saluton Bt. Felelõs vezetõ Szabóné Melkovics Ágnes

5 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 5 Heraldikus talány a mérleg közepén Juhász Gyula: A költõ Bizonyos gondolatok hajlékának nem elég zsupptetõs, nád- és szénaillatú költeményt, hanem bazilikás, többhajós esszé- és tanulmánykötetet kell emelni. Eddigi munkáim, tanításaim és kutatásaim eredménye ez a könyv, össze kellett állítanom, hogy lépcsõin tovább lehessen lépni. T. P.

6 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 6

7 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 7 I. A gyerekek üzenete (POÉTIKA-PEDAGÓGIAI ÍRÁSOK)

8 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 8

9 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 9 Pulykán lovagolt a kecske ÉVES GYEREKEK ÉS A KÖLTÉSZET Két tanévben között tanítottam hetente egy délutánon át a költészet lehetõségeit a Kossuth Nevelõotthon egyik gyerekcsoportjának. Nagy Erik 1962-ben, Csányi Miklós, Káim István, Siklós József és Szentes József 1963-ban, Horváth Csaba, Szabó Miklós, Ambrinácz Borisz és Bánhegyi Lajos 1964-ben, Patai Lajos pedig 1965-ben született. Erdõkben sétáltunk, sziklákat másztunk, iskolatáblára írtuk a gyerekek verseit, a helyben született verseket tollbamondták és rózsaszín, kis versfüzeteikben verses elbeszélések is születtek. Kezdetben hallgattam trágár kis mondókáikat, slágerszövegeiket, ez volt a kulturális alap, ahonnan elindulhattunk. Volt egy másik alap is: a gyerekek életkora! Giambattista Vico Új tudományában az emberi gondolkodást és az emberiség történetét vizsgálva egy fontos periódust fedezett föl: az Emberré válás költõi szakaszát. Felismerése szerint ez egy olyan idõszak, amikor az asszociációs törvényszerûségek gondolkodásunk fölötti uralmát nem váltja még föl az ok-okozati felismerések logikai rendszere. Jean Piaget pszichológus fejlõdési rendszerében az említett életkor jellemzõjének tartja a következõket: Az értelmi fejlõdés utolsó üteme, amelyben a gondolkodás képes leválni a tárgyról és konvencionális jelek rendszerével (nyelv, számrendszer stb.) végezni csoportokat feltételezõ mûveleteket. Ez a fejlõdés-lélektani alap potenciálisan rejti azokat a lehetõségeket, amelyeknek megvalósulásából adhatott ízelítõt két éves munkánk. Pontosan megnevezve: nem a költészet lehetõségeit, hanem a versszerûsítés, a kifejezhetõség kezdeti és némileg összetett eszközeit és formáit kellett a gyerekek rendelkezésére bocsátanom. Az eredeti kifejezés lehetõsége mindig lappangó érzelmek napvilágra-vetítésével, korábban át nem gondolt felismerések elsõ elrendezéseivel jár együtt. A költõi kifejezés a megszólalás, a dolgokra és magunkra eszmélés, a legtágabb értelmû ön-tudat könnyed, játékos, heuréka! -szerû szintézisét tartalmazza. A költõi kifejezés ebben a korban már vagy még nem sémák utánzása, de gátlásokat old és põrévé teszi a gyermek legelnémítottabb asszociációit, sõt a világgal való legtitkosabb viszonyait is. Egyben az önbizalom elsõ csírája a dolgok és viszonyok egyenlõre képzelet-alkotta elrendezéséhez. Állami gondozott gyerekek esetében még fontosabb a nyelvhasználat önbizalmának felkeltése. A felnõttek nyelve, az iskolában szükséges feleltetések nyelvi stílusa egy kultúra standarddá vált kifejezéseinek hosszú elsajátítását feltételezi. Ebben a folyamatban is hátrányban vannak a szociálisan vagy pszichésen hátrányos gyerekek. A szülõi ház, a naponta tapasztalható társadalmi rétegnyelv döntõen segíti a fejlõdõ gyermeket ebben a beilleszkedési folyamatban, mindebbõl igen kevéssé részesedhettek az állami gondozottak, sõt többnyire csak olyan rétegnyelv áll a 9

10 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 10 nevelõk nyelvével szemben, amely a maga alacsony szintjével, szûk szókincsével inkább a nyelvi gátlásokat fokozza. Ilyenkor az észrevétlen nyelvi felszabadítás feladata hárul a költészet szabad nyelv-kezelésére. Nem elvárás és nyelvi visszamaradottság áll szemben egymással, hanem az elárvult nyelv kapja meg a minõségi formálás esélyét. Felvetõdhet a kérdés, képes lehet-e minderre egy szakkör? Mindenesetre, ha kísérletnek nevezem ezt a két éves foglalkozást, akkor az a válasz, hogy a kísérlet elõkészítésének idején a poétika és a jelelmélet korszerû felismeréseit kellett mikroszkopikusan, mikrokozmosz -szerûen a gyermek gondolkozásához transzformálni. Meghatározott adagolással, a költészet belsõ eszközeinek meghatározott rendben való megismertetésével kívántam foglalkozásainkat felépíteni. Három éves munkatervvel kezdtem a szakkört. (Sajnos, a harmadik évet már nem volt alkalmam megvalósítani.) A vázlatos metodikai terv csak saját használatra készült. A krónikás dokumentumaként indokolt fölidézése. I. év: Egyszerû lehetõségek a szavak költõi összekapcsolására: A Sor elve Ikerszavak gyakorlása meglévõk keresése (heje-huja, bice-bóca) lehetségesek kitalálása csak hangzásban lehetségesek kitalálása (nem feltétel az értelem) Gondolatritmusok bemutatása párhuzam ellentét összetétel, fokozás, kiegészítés Egyszerû ütemek és rigmus-sémák általában az ismétlésrõl magyar ütemezési lehetõségekrõl ritmusok ismétlése, alkalmazása, felismerése, soralkotás Hangszerelési lehetõségek alliteráció (mássalhangzós, magánhangzós) hangzóismétlések a szavakban, sorokban (idõlegesen kialakult fonéma-sorok) variációs hangzóismétlés (asszonánc-hatások) hangszerelés, ismétlõdõ hangszínek a sorban A behelyettesítõ, asszociatív logika alapelemei hasonlat, metafora metonímia pars pro toto (Sok-sok példa és gyakorlás: Weöres S., Arany J., József A., Tamkó Sirató, Kormos István versei, valamint a vázlatpontok alakzatainak gyakorlati felismerése és alkalmazása.) 10 II. év: Egyszerû bevezetés a sorok költõi összekapcsolásába: A Strófa elve Rímelési lehetõségek (ikerszavak folytatásaként) Retorikai formák (gondolatritmus és asszociatív formák folytatásaként)

11 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 11 Intonációs eljárások deklamációs stilizáltság dalszerû személyesség prózai eszköztelenség komikai, ironikus, kifigurázó szóhasználat Kompozíciós eljárások (a sorból a strófa) kiszámíthatóság váratlanság arányérzék A költészeten kívüli kisebb arányosságok fölismerése, mesei motívumok, epizódok megbeszélése; több költõ stílusának megbeszélése, (pl. Illyés Gy., Szabó L., Berzsenyi és Petõfi egy-egy egyszerûbb verse alapján.) III. év: A részek egészben való elhelyezésének szabályai, modelljei: A Kompozíció elve halmazszerû, láncszerû szimmetrikus aszimmetrikus aleatorikus vannak-e egyéb arányrendszerek? Hogyan árulkodik a kompozíció a szerzõ látomásáról, a világegész helyébe helyezett világegész világnézetérõl, a világot nézõ és teremtõ emberrõl (József A. gondolatai a mûalkotásról). Gyerekek között ez az elvont vázlat természetesen élettel, játékos gyakorlással és a eleven fantáziájával telítõdött. Errõl árulkodik az a tény, hogy csak néhány hónapi együttlétünk után jelentette ki az egyik gyerek, hogy õ már írt verset. Ekkor már napirenden volt az alapelemek gyakorlása és magát a szakkörvezetõt is Szó Péter bácsi - nak nevezeték. Az elsõ évben nem volt cél versek írása, csak az alapelemek gyakorlása, mégis a foglalkozások elengedhetetlen része lett a gyerekek egyenkénti versírása. Két év után 90 versbõl álló gyûjteményt állítottunk össze Kályha címen. A kötet öt részre tagolódik, amelyek a versekben megnyilvánuló érdeklõdési köröket is jelzik. Az elsõ részben ars poetica-szerûek az alkotások, a ciklus címe: Oktalan Pál. A második rész játékaikról, élményeikrõl kapta címét is: Nyílkészítés. A harmadik rész strukturálisan a legkevesebb verset tartalmazza! érzelmeket, anya-vágyukat, otthon-vágyukat mutatja meg, a ciklus címe: Kályha. A negyedik rész a legtöbb vers ebben található elszabadult fantáziájukat teszi érzékelhetõvé, a ciklus címe: Pulykán lovagolt a kecske. Az utolsó, ötödik rész már a külvilág felé forduló gyerek eligazodási kísérleteit mutatja, a ciklus címe: Nézek a Várból. A kísérlet kifejezést használtam munkánk jellemzésére, de ez a mûvészet, sõt a kiscsoport-pszichológia terén is önálló eredményt jelölhet, amennyiben kreatív folyamatról van szó. Annyiban kísérlet, amennyiben a folyamat megismételhetõ más csoporttal is, de eredmény, mivel mûvészetrõl lévén szó, produktumai megismételhetetlenek egyszeri konkrétságukban. Írásom célja nem a gyerekekben lejátszódó pszichikai folyamatok leírása lesz, hanem a verseikben megnyilvánuló gyermek-látás földerítése. 11

12 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 12 SZORONGÁS ÉS KOZMOLÓGIA Utólag lapozgatom a verseket. Nem a kötet rendjét követem, hanem föl-fölbukkanó, egymással összefüggést sejtetõ témacsoportokra figyelek. Számomra is most rendezõdnek ezek a versek egymás vonzáskörébe. A témákat foglalkozásainkon sohasem jelöltük ki. Néha egy rím, néha egy asszociáció, néha az egyik gyereket foglalkoztató gondolat vált több versben is megjelenõ témává. A gyerekek olvasták egymás verseit, ez is lombosította a téma-bokrokat. Utólagos meglepetés fölfedeznem az összefüggéseket. Igen, a gyerekek maguktól is foglalkoztak az égitestekkel, felfogásukban jelen van az animizmus, a kezdetleges gondolkodás magyarázóelve, amely minden létezõnek életet tulajdonít (Mérei Ferenc). Szorongásaik megszólaltatásában megfigyelhetõ minden mágikus gondolat feltétele, a participáció, azaz valamilyen viszonynak például részleges azonosságnak, kölcsönhatásnak a feltételezése két olyan lény vagy jelenség között, akik egymással nincsenek racionálisan érthetõ összefüggésben (Piaget, Lévy-Brühl). A Nap, Hold, csillag, Föld és lámpa motívumok jelzik a gyerekek kozmológiáját. A motívumok centrumában a Nap áll, a gyerekek erkölcsi centrumként is õt jelenítik meg; a fény, a csillagok, a lámpa mint Nap-attribútumok értékelõdnek. Hiányuk mindig szorongás. Egyik versben a Hold is a szorongás erõit idézi fel. A Föld kerek alakocska, mint egy gömböcske, a legjobb esetben a csillagok testvéries rendjébe illeszkedik. Az egyik vers sejtetõ asszociációja arra enged következtetni, hogy a gyermek maga is villogó fény-motívum, a fény villany lámpa csillag sorhoz tartozik mint távoli Nap-attribútum. Siklós József itt közölt elsõ három versében tisztán megnevezõdnek az alapértékek. Negyedik versének jelentõsége, hogy gyermek és világ viszonyában, az önmagát megjelenítõ hal-motívum segítségével nevezi meg erkölcsi helyzetét, ezt a verset emiatt sorolom az erkölcsiséget érintõ kozmológia -motívumokhoz. A NAP A nap az egész világot bevilágítja. Szép a napsugár, Szép a csillogása. Úgy csillog, mint arany az égen. De éjszaka elbújik és egy másik országban megjelenik és ragyog ragyog. 12

13 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 13 A FÖLD GÖMB Gömbölyû, mint egy labda, focizni is lehet avval, mint egy labdával. A föld nem labda, hanem egy kerek alakocska, mint egy gömböcske. Körülötte sok a csillag, számolhatatlan. Száma közel végtelen. Az égen helyezkedik el. A CSILLAG A csillag az égen úgy csillog, mint egy csillogó, villogópont. Vannak neki testvérei, kicsik, nagyok, ugyanolyan csillogók. A HAL Úszok-úszkálok, ez az én tisztességem. És az én eledelem tengeri csiga és rák. Átúszom a Dunát, Tiszát, Tengert, mindennap egy-egy métert. Most figyeljük meg, milyen a gyermekek naptalan világa! Hogyan szólnak errõl a versek? A fény hiánya értékhiány, világ-hiány, világosság-hiány, norma-hiány. Nem pusztán az égitestek, egy utcasarki lámpa, egy lecsavart villany, a város esti lámpái is érték-változást, érték-hullámzást sugallnak. A fénytelenség bénít, a fény mozgásra sarkall, mozgásra lendít. A fény hiánya árvaságra döbbent. A gyermek néha tárgyba, állatba mitizálja magát, a villany is, a sivatagba helyezett anakronisztikus állat, a dühöngõ farkas is. Mozdulatai mitikusak, ugrása, rohanása emberi képességeket játszva fokoz kozmikussá. 13

14 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 14 H. CS.: EGY NAPI KALANDOM Ugrok jobbra-balra, mindig magasabbra, és egyszercsak hopp, beugrok a Holdba. Sokféle szörnyet látok és ijedtemben fán mászok, így menekülök meg tõlük, de még mindig látom álmomban a kalandot. N. E.: BUDAPEST LÁMPAFÉNYEI A SÖTÉTLÕ ERDÕBÕL A sok lámpa fényére azt hihetné az ember, valaki belecsapott a tûzbe, és sok pernye szállt fel szanaszét. És akkor hirtelen elaludtak lámpái és zuhantak le, mint egy elszédült madár a földre. H. CS.: ESTI FÉNYEK Világít az országúton két gyönyörû lámpa, olyan gyönyörû és ékes a lángja! De egyszercsak: bumm! kialszik a lámpa, nem világít többé a gyönyörû lángja. Arra megy egy leányka, meglátja a lámpa, kérlelve-kéri: kisleányka! Utoljára világított a gyönyörû lámpa, és soha többé föl nem lobbant a gyönyörû lángja. SZ. J.: VILLANY Villog-villog a villany, felkapcsolják a gyerekek; én égek-égek, míg ki nem alszom, gyertek-gyertek gyerekek, csavarjatok helyre! 14 Néhol a gyermek maga állítja helyre a fényteli egyensúly világát, más esetben pedig a Nap megjelenése mágikus összefüggést teremt, vagy pedig a Naphoz tarto-

15 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 15 zó évszak, a nyár jelenik meg áldást hozó, utópikus vágy-világként. Gyermek és Nap, gyermek és világ finoman megalkotott egyensúlya zárja majd le témakörünket. A fényes árnyék címû vers e kozmológia meglepõ összegzése vagy nyugvópontja lesz. H. CS.: A SÖTÉT LÁMPA Egy régi utcasarkon áll egy régi lámpa. Aki ember arra jár, mogorván tekint rá. Bús-árván pillant vissza. Senki nem gyújtja meg. Egyszer aztán jön egy lámpás. Megörül a lámpa, hogy végre meggyullad. De elmegy mellette az öreg ember. Utána rohan egy kis cigány s végre meggyújtja a lámpát, mely örömmel világít a sötét éjben. H. CS.: A NYÁR Szép a nyár, szép sudár, mint az ében, oly vidám, az arca szép piros, a földre leragyog, vidítja az embereket, megsüti a száz kenyeret, Örökké nyár van abban az országban, s minden embernek oly melege van. N. E.: A FÉNYES ÁRNYÉK Ülök a padon mélán, fölöttem egy napernyõ, Nézem a napot, melynek hatalmas koronája beárnyékozza a világot. 15

16 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 16 ÉLETKÉPEK, REÁLIS ÉLETÁBRÁZOLÁS? Hétköznapok, játékok, csavargások, indulatok a fantázia szövetében. Nem jólnevelt, felnõttek írta gyerekversek anyáskodó-apáskodó-bizalomkeltõ felnõtt társadalma jelenik itt meg. A gyerekek sokszor magukat is verekedés közben, zabolázatlan vitalizmusuk kiélésében ábrázolják. S. J.: A ROSSZALKODÁS Kirándulás közben ablakot török éppen, a nyanya prédikál, a két foga kiáll. Én ráfelelek: hagyja abba, visított már eleget. H. CS.: A DIÓFA Mászok a diófán, mint egy kismajom, közben gyûlik alattam a sok dióhalom. Lopják a diót a sok cigánygyerekek, de úgy járják a cigánykereket. Jön ki a gazda nagy dirrel-dúrral, ordítva hadonászik a furkósbottal. El innét gyerekek, elvágom az eretek! A hangszála megszakad, mérgében kipukkad. H. CS.: TRÉFÁS VERS Egy rossz gyerek, ki vereget, kergeti a másikat s elveszi tõle a nyulat. A gyerek sikoltozik, a bõribõl kibújik. 16

17 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 17 H. CS. A RONCSIZÓ KISGYEREK Nagyokat roncsizik, fejbever másokat, Felemel széket s kivág egy léket a szép új padból. Enyhébb, indulattalanabb a hangjuk, ha zavartalan foglalatoskodásaik kerülnek elõtérbe. Nyilazás, szánkózás, járkálások, cigarettázás, kirándulás, lustálkodás. Skálája van a vidámságnak is, ritkán megcsillan a felhõtlen boldogság. P. L.: NYÍLKÉSZÍTÉS Tekerem, tekerem, addig-addig tekerem, míg pontosan nem lesz jó. Ha már kész van, jöhet a vadászat. S ha lelövöm a madarat, egybõl meg is sütöm. Ham-ham-ham, meg is eszem. A. B.: NYILAM Nyilam-nyilam szálldogál, súrolja az ágakat. Meglõ egy kis madarat s az röptében leszakad. Rigó lesz vacsorára, finom lesz az mára. SZ. J.: MITYMÁZIS GYEREK Mitymázis vagyok, járni akarok, járok-járok, járogatok, közben megvacsorázgatok. Mitymázis vagyok, járni akarok, járok-járok, közben furulyázok. 17

18 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 18 Mitymázis vagyok, játszani akarok, játszok-játszok, közben szaladgálok és cigarettázok. H. CS.: BEHEMÓT BERCI Egy lusta gyerek, ki az ágyban szendereg. Olyan lusta, morcos-kormos, mert az apja nagybajuszos. Van neki egy kiskutyája, kinek Bodri a neve. Az meg nem jár iskolába, mert kicsi még a füle. H. CS.: BENCSI JANCSI Élt egyszer, élt Bencsi Jancsi, elment egyszer kirándulni. Futott az erdõn, sétált a mezõn, meglátott egy bolond szöcskét, amint éppen ugra-bugra, beleugrik a folyóba. Elnevette magát Jancsi s vége lett a Bencsi Jancsi mesének. K. I.: A SZÁNKÁZÓ GYEREKEK Szánkóznak a gyerekek, orrukat, arcukat csípi a hideg, fázik kezük-lábuk, nem törõdnek a hideggel, nem törõdnek semmivel, örülnek, hogy szánkózhatnak télen. Csúsznak a domboldalon, örülnek ha szánkóznak, nagyokat huppongatva a hóban. 18

19 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 19 H. CS.: A MUZSIKA Szép város, szép a ház, nótáznak a muzsikák. Egy ember, ki odanéz, nem tudja, hogy merre lép. Belelép a pocsolyába, sáros lett a szép nadrágja. H. CS.: A BOLDOGSÁG Varjú és csóka, fogócska-fogócska, közben a csóka kiabálva szaladgál, arra jön egy balga szolga, nézi a játékot, mert boldog a varjú, a csóka és a balga szolga. SZ. J.: AZ ÚJ VILÁG De jó Majom-maki, mondja Disznó-bébi, jön az új világ! De jó lesz, még a tigris se bánt! Fut a tigris sebesen, sörény lebeg hevesen, gyere õz, fogjunk kezet! Nem bántok már emberek, gyertek játszani gyerekek, unom magam nagyon. Nem fél már az õz sem. De mi leselkedik a gyermek tudatában a felszabadult játék- és álomvilág mögött? Hogyan állnak a reális emlékképek szinte ugrásra készen, hogy szertefoszlassák az idillt? Sokszor a vers esztétikuma, a vers dramaturgiája törik meg, hogy betörjenek a zordabb asszociációk. Az evés-ivás lakoma-atmoszférája kísérteties szociális pontossággal válik pozitív-negatív ellentétpárrá Horváth Csaba Meseországban jártam címû versében. A vers szerkezete mesevilágra és realitásra bomlik az evés és ivás aszszociációinak szétválásával! 19

20 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 20 MESEORSZÁGBAN JÁRTAM Meseországban jártam én, még az ókor idején, a pulykán lovagolt a kecske, s zöld volt az emberek tenyere. Eszegeti, eszegeti, de még mindig úgy éhezi egy varga fia, kinek sokat ért a pia, de sosem unja meg, s mindig iszik eleget. De jön egy vén boszorkány, s ordítva kiabál: ne igyál már olyan sokat, mert kihányod a gyomrodat! A vers kimerítõ elemzése oldalakat venne igénybe, páros rímeinek tisztasága vagy kancsalsága öntudatlan mesterkézre vall. Meseszerûség és realitás páratlan egymásba botlása! Távol lebegõ aranykor és nyomasztó gyermekkori emlék hatalmas értékbeli távolsága fonódik verssé. A többi gyerek verseiben is ott vannak a leselkedõ alvilág vagy realitás-világ megnyilvánulásai. A mamához való hazatérés vágya-emlékezete veszekedésbe, majd az anya halálába torkollik. Egy szirénabúgás reális józanságú történetet idéz fel. A mesebeli tolvaj varjú a deviancia szimbólumává válik egy kis nyolcsoros versben. Végül ismét egy megfontoltabb számvetés zárja le ezt a motívumkört is. Ambrinácz Borisz Ki vagyok? címû versében beleélõ asszociációk nélkül határozza meg helyzetét. A realitások motívumai a mesékben, az asszociációs szabadságban, az elszabadult vitalitásban is tisztán õrzik archimedesi pontjaikat. Látják, megtapasztalják a gyerekek a körülöttük levõ emberi viszonyokat, és belsõ cenzúrák nélkül vallanak vágyaik, felismeréseik pozitív és negatív oldalairól egyaránt. K. I.: A MAMA MÉRGES 20 Egyszer voltam mamámnál, fohászkodva megverte a fiát. A fiú mérges lett s kiborította a babját. A mama mérges lett, eladta a házát. Bánatában összeesett, azóta senki sem keltette fel.

21 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 21 A. B.: A SZIRÉNA Búg, búg a sziréna. Köröznek egy embert, Szalad, szalad, futkos, eléri egy rendõr, elviszi a rendõrség, elverik a gumibottal, öt évig büntetett, megbánja a bûnöket. CS. J.: A TOLVAJ VARJÚ Ott lakik a varjú, a tolvaj varjú. Sok drága kincset elrabolt az embertõl. Ezt a varjút elfogták, bilincsbe rakták. S egy kisgyerek megmentette a tolvaj varjút. A. B.: KI VAGYOK? Magyar ember vagyok, Jugoszláv a nevem. Anyám hasában születtem, Intézetben vagyok: játszom, tanulok, jóízûen aluszok. HORVÁTH CSABA VERSTÍPUSAI Nagyon biztos ritmusérzék, kifejezõ fantázia jellemzi a tömzsi, fekete gyerek verselését. A többiekhez hasonló verekedõs vadság és olykor koravén hajlam a dolgok átgondolására. Édesapja elvált édesanyjától, a gyerekek az apánál maradtak, a három fiútestvér különbözõ intézetekben nõtt fel. Kezdetben inkább 4-5 soros verseket írtak a gyerekek, addig nyújtózkodtak a poézisben, ameddig a takarójuk ért. Csoportunk elsõ versét H. Csaba írta. Már ebben a bizonyos elsõ versben is biztos a ritmus-váz kitöltése, árnyalt az igei pozíciók sorvégi használata és kifejezõ, szinte szimbolikus a megjelenített történés; infantilis kristály: 21

22 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 22 MAJOM MÁTÉ Majom Máté én vagyok, ki mindig a fán ragyog. Kókuszokkal dobálok s gyakrankint találok. Verseinek következõ sorozatában is zárt szerkezetû formákban építkezik. A két strófás kibontás több lehetõséget ad témája kifejtésére. Lehetõség adódik a váratlan csattanóra. Lehetõség adódik két vers-személy viszonyba állítására. Az úr címû versében két ütemû hetes sorokat alkalmaz, míg A karcsú leányka címû versben finom, alig észrevehetõ váltást figyelhetünk meg az ütemek kitöltésében: az elsõ öt sor három-három tagolású hatos, az utolsó három sor négy-három tagolású hetes. Ez a ritmusárnyalás hosszabb verseire is jellemzõ marad, a ritmusbõvítés és ritmus-szûkítés szép lehetõségeinek csíráját tartalmazza. A KARCSÚ LEÁNYKA A lába szép karcsú, gyönyörû szép arcú, szép hosszú haja van, udvarias szája van. A keze szép fehér, csak amolyan kis tenyér, az én kezem fekete, Horváth Csabának keze. AZ ÚR A tétényi hegyeken ott ül az úr begyesen, kiabál a szolgának: vakard meg a bordámat! Fut a szolga sebesen, lábát töri hevesen. Az úr meg csak kiabál, kezében a fakanál! 22 A három strófás versre való áttérésben bõvülnek a ritmikai kilengések, némely rímváró helyen elmarad a rím, de ezzel csak nõ a kompozíciós biztonság, kiemelkedik a tiszta rím vagy a tiszta ritmus pozíciója. Leginkább a téma kifejtésében figyelhetõ meg a minõségi érték emelkedése. Filozófiai megnyilatkozás ez már, a korábbi portré és helyzetkép gondolatköreit átlépve. Nem a realitás, hanem a mesei látomás

23 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 23 ad teret a gyermek közérzetének átgondolására. A verselési eszközhasználat és az eszköztelenség váltása is a vers gondolatkörének kifejezését szolgálja, például A vadászaton címû vers utolsó soraiban. Mikor megkérdeztem, miért így fejezte be, Csaba szinte dühösen válaszolt: hát mindig kell rím? CSODÁLKOZOM... Csodálkozok, csodálkozok s egyre csak bandukolok, két szemem az égre néz, szomorúan fel- s lenéz. De jaj mit látok, mit látok, szemem tágra nyílik, szegény ember halászgat, s megeszi a búbánat. Illendõen köszönök, de mégsem örülök, megkérdezem, mi a baj? A halász így felel: a hálóban sosincs hal. A VADÁSZATON Egyszer volt egy királyfi, az erdõbe ment vadászni, megtámadta õt egy medve, szegény mendegélt szepegve. Megtámadta õt egy róka, elmúlt már éjfél két óra, búslakodik a királyfi, mit kellene most csinálni? Lehorgasztotta fejét, elõvette a nagy eszét, de semmi nem jutott eszébe. Így hát a királyfi most is itt ül a kövön és szomorkodik magában. Gondolkodói biztonsággal, továbbra is meseszerû játékossággal választja ki a valóság motívumait is. Keresetlen logikája meglepõ fordulatokkal érinti a reális világ tényeit. A gyerekeknél hosszú hónapokig tartott, amíg reális vonatkozású gondola- 23

24 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 24 taik is felszínre kerültek. Csaba ebben a folyamatban inkább a játékos érintkezések útját járta meg, de így is eljutott az életkép mûfaját megpendítõ verstípusig. AZ ÉN HAZÁM Budapest az én hazám, ott nevelt a jó anyám, ki etetett s felnevelt, az anyám mondta énnekem: gyönyörûen, édesem, ott a pénz az asztalon, megnyílt a divatszalon, fiam, te is menj el oda, de vigyázz, meg ne üssön a guta! EGY FÉNYES GURIGA Gurul mindig össze-vissza, kinek egyszer zsebében, s kinek egyszer kezében. Jolán néni bõrtáskája csillog-villog a fényben, s nézi vígan Marika, hogy kandikál a karika. Tapsi a kiskutyus, megszólal ugatva: guriga-guriga, mindenki csak azt hajtja, nem tudják, hogy miért, mert ez a kis guriga nem más, mint egy pénzdarabka. A parlandó-szerû ritmus-szabadság igazi megvalósulását éppúgy, mint a többstrófás építkezést látomásos verseiben emeli a legteljesebb fokra. Ideje van a dolgok és a megjelenített események kibontására, körülírására. Az Afrika címû versben például a folyó archetipikus szimbólumának ritka vonatkozás-világát találja meg. A Londonban jártam címû vers utolsó sorában öntudattal nevezi meg költõi módszerének sarkpontját, a versbeli táj megteremtésének lehetõségét. Ebben a verstípusban a fantázia és a megelevenítés az életkorából fakadó kimeríthetetlen lehetõségeket mutatja. 24

25 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 25 AFRIKA Fekete gyerekek kókuszdiót legelnek, ugrándoznak össze-vissza, bele a Kongó folyóba. Viszi õket a sodrás, és a fekete gyerekek eszik a kenyeret, de a víz csak viszi-viszi õket, fulladozva figyelik a nõket, míg végül eltûnnek a habokba, örökre nyugodtan. LONDONBAN JÁRTAM Londonban jártam, sok szépet láttam, láttam én triciklit, biciklit s ettem a nagyon sok nápolyit. Ott volt Géza barátom, õ a falánk, õ a torkos, s ott volt a kiskutyája, a fekete és kormos. Tömte magát Géza, három tortát megevett, három málnát megivott akkor mondta jóízûen, hogy evett is eleget. Hazajöttünk Budapestre, mégis jobb itt, mint oda. Az állomáson elõször is õ mondta, hogy: irány Buda! Ilyen volt az utazás, csodálatos kalandozás és egy versbeli táj. 25

26 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 26 INFANTILIS KRISTÁLYOK A gyerekek kezdeti lépései a költészet területén gyakran eredményeznek kicsiny, kifejezõ formákat. Egy-egy állatmotívum kiemelése a háttérben lappangó mesevilágból, egy-egy természeti jelenség vagy fantáziát megmozgató tárgy gyakran a vers kristályosodási pontjává lesz. Már az eddigi versek közül is ezek közé sorolható Siklós József A hal, Nagy Erik A fényes árnyék, Horváth Csaba Majom Máté és Szentes József Villany címû verse. A költészetben való elindulás kezdeti, bátortalan lépései néhol kristálytiszta vers-képzõdmények megtalálásához, megalkotásához vezetnek. SZ. J.: A HÓVIRÁG Jaj, de jó, jaj, de jó nekem! Én vagyok az elsõ virág, aki kibújik a földbõl! És úgy virítok, mint egy hópehely! B. L.: A VITORLÁZÓGÉP Repül a vitorlázó a kedvezõ szélben, ha kedvezõ szél van, eljuthat a célba, s megkapja az aranyalmát. N. E.: ANYÁM Anyám, mért vagy oly szomorú? Gitározzak? Énekeljek? Mondd már, ne sírj jó anyám! Maradandó hatásúak ezek a költõi megformálás terén tett elsõ próbálkozások. Szakköri foglalkozásaink után három évvel, az 1979 õszén ipari tanulónak állt Horváth Csaba még mindig hasonlóan zárt formában írt verset. E kicsi költemény már másra is utal: a felnõtt költészet négysorosainak információs sûrítései felé: 26

27 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 27 ÉJFÉL Fekete lepel, a parkra telepedel, s bevonva sötét árnyaidba, alszik az õszi boróka. SIKLÓS JÓZSEF ÉS SZENTES JÓZSEF AKUSZTIKAI ÉRZÉKENYSÉGE Mindkét gyerek keresve, tapogatózva kísérelte megtalálni a költõi lehetõségeket. Némelykor váratlanul, csodálkozva kérdeztek rá egy-egy saját ötletükre, hogy ilyet is lehet-e kitalálni? Szokatlan próbálgatásaik bátorításául Weöres Sándor és Tamkó Sirató Károly expresszívebb verseivel is megismertettem õket. Siklós József Tengerecki Pál verse ezt a kialakult, kedves kapcsolatot is jelzi. SZ. J.: MADÁRRÓL Csirip, csirip, csipog a madár, és elröpül eledelért, és elkapott egy girnyót, aki éppen a földön kúszott, hazavitte csibéinek, csike vere kund csike vele punk! SZ. J.: TÉLI VAKÁCIÓ Hó, hó, hó, hahó, hó, hó, hó, szánkózni volna jó! Jó, jó, jó, jó, seggre ülni volna jó! Jó, jó, jó, jó a téli hó! Hó, hó, hó, örül a kismackó! Kó, kó, kó, Hó, hó, hó, Jó, jó, jó! 27

28 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 28 S. J.: TRÉFÁSI PISTÁSI Tréfási Pistási, gyere ide te kis málé, máléi jupiter dádé digen dóré. Elaludt a málé, gyere ide te kis vesszõ, vesszõ-vesszõ heje-haj, ideért már a hal? Hal-hal, de balga, balga-balgabalamajka, balamajka-balamajka. Heje-haj mafla, Maflási, Pistási, Miskási, Pistási, Hej Tréfási Pistási! SZ. J.: TENGERECKI PÁL Tengerecki Pál, ki mindig pipál, egyszer aztán megjárta, a pipáját elhagyta. Tengerecki Pál, ki mindig sportolni jár, egyszer aztán megjárta, a sportját elhagyta. Tengerecki Pál Nyugdíjba vonul már, nyugdíjas bácsi Tengerecki Pál. MEGSZÓLALNAK AZ ÉRZELMEK VÁKUUMAI ÉS EGY REMEKMÛ 28 Nagyon kevés az olyan vers, amelyben a gyerekek testvér, anya és emberi melegség utáni vágya kap hangot. Az egymás közötti kedvesség is kevés versben fejezõdik ki, ilyenkor is inkább mesealakokba helyezve, például Siklós József versében:

29 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 29 MEDVE ÉS A MACSKA BARÁTSÁGA Egyszer történt meseországba medve és a macska barátsága. A macska felajánlotta a tejfelét, a medve meg a mézét. Egyszer persze összevesztek, barátságnak vége lett. Hát ilyent gyerekek? Két jó barát elveszett. Ritkán, még mindig meseszerûen, vagy olykor már emléket megidézve említik meg a versek a távoli testvért, a kishúgot. Az anya-élmény távoli vonatkozásait már az eddigi versekben is láthattuk a maga ambivalens viszonyulásaival. (K. I.: A mama mérges; H. Cs.: Az én hazám; N. E.: Anyám), de ezek a versek nem tanúskodnak kifejlett, kifejlõdni képes érzésvilágról. Az anyaérzés épphogy érintett, mélyen elfojtott témakör. A nagymamát (Siklós József soraiban szülõ-helyettesként) is ritkán, egy-egy vers idézi meg. A tanárok, nevelõk iránti vonzalom is szinte alig föllelhetõ érzés. A személyek, emberek iránti érzelmek vákuumába csak elpattanó érzések levegõgömbjei juthatnak el. SZ. J.: A TATÁR Ugorj, ugorj húgom, hipp-hopp, hilihó-hahó! Ugorj húgom a vízbe, beléje, de ne várj, mert fejeden a tatár! Siess, hipp-hopp, mert lõ a tatár! P. L.: BABA Szép a keze, szép a teste, aranyos a lelke, anyja karjában érzi kedvét, reggel alszik, este mosdik, ez az én kis húgocskám; aludj szépen húgocskám! 29

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi 1. Töröm, töröm a mákot; Sütök neked kalácsot; Ica-tolla -motolla, Neked adom:... 2. Esik

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TOMA KORNÉLIA F. DOCENS FORRÁS: GÓSY MÁRIA-IMRE ANGÉLA 2007. BESZÉDPERCEPCIÓS FEJLESZTŐ MODULOK. NIKOL KKT. BUDAPEST. Modul 1. Általános követelmény:

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY

LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY LÁZÁR ERVIN: HAPCI KIRÁLY http://mek.oszk.hu/02700/02731/02731.htm#6 Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban

SZKB104_15. Fordulópontok a barátságban SZKB104_15 Fordulópontok a barátságban TANULÓI FORDULÓPONTOK A BARÁTSÁGBAN 4. ÉVFOLYAM 145 D1 Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani Jenő nem tud futballozni. De mindig odajön. Beveszem a hármas csapatba,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával.

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával. KACOR KIRÁLY * Miákolt a macska éhen, Kert alatt a faluvégen. Híd mellé ült szomorúan, Hát egy róka vala túlnan, Szőrős arcát cirógatta, Lompos farkát lelógatta. Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17.

Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. Villás Lajos: Ali baba egy nagyvárosban 2009. September 17. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! Valami csoda folytán az "Ezeregy éjszaka" birodalmából néhány mesehõs átlépi egy szellem

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben