tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 1 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén ELSÕ KÖTET TELESZKÓP SOROZAT 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 1 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén ELSÕ KÖTET TELESZKÓP SOROZAT 20."

Átírás

1 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 1 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén ELSÕ KÖTET TELESZKÓP SOROZAT 20.

2 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 2

3 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 3 TURCSÁNY PÉTER A mérleg közepén POÉTIKA-PEDAGÓGIAI, VERSTAN-POÉTIKAI, IRODALOMISMERETI ÉS KÖZGONDÚ ÍRÁSOK ELSÕ KÖTET A GYEREKEK ÜZENETE A MÉRLEG KÖZEPÉN Pomáz, 2001

4 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 4 Ez a könyv a és a egyedi és éves támogatásával készült. Turcsány Péter, 2001 Kráter Mûhely Egyesület, 2001 ISBN Ö. ISBN I. ISSN Felelõs kiadó és sorozatszerkesztõ Turcsány Péter Tervezõ és tipográfus Kováts Kristóf A kötetben felhasznált fotókat a szerzõ szülei, Bódy Gábor, Demszky Gábor, Gosztola Gábor, Kõbányai János, Prohászka Imre, Szémán Róbert, Turcsány Villõ és a szerzõ más barátai készítették Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. Telefon/fax: Szerkesztõ V. Tóth László Szöveggondozó Turcsány Villõ Nyomás Saluton Bt. Felelõs vezetõ Szabóné Melkovics Ágnes

5 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 5 Heraldikus talány a mérleg közepén Juhász Gyula: A költõ Bizonyos gondolatok hajlékának nem elég zsupptetõs, nád- és szénaillatú költeményt, hanem bazilikás, többhajós esszé- és tanulmánykötetet kell emelni. Eddigi munkáim, tanításaim és kutatásaim eredménye ez a könyv, össze kellett állítanom, hogy lépcsõin tovább lehessen lépni. T. P.

6 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 6

7 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 7 I. A gyerekek üzenete (POÉTIKA-PEDAGÓGIAI ÍRÁSOK)

8 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 8

9 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 9 Pulykán lovagolt a kecske ÉVES GYEREKEK ÉS A KÖLTÉSZET Két tanévben között tanítottam hetente egy délutánon át a költészet lehetõségeit a Kossuth Nevelõotthon egyik gyerekcsoportjának. Nagy Erik 1962-ben, Csányi Miklós, Káim István, Siklós József és Szentes József 1963-ban, Horváth Csaba, Szabó Miklós, Ambrinácz Borisz és Bánhegyi Lajos 1964-ben, Patai Lajos pedig 1965-ben született. Erdõkben sétáltunk, sziklákat másztunk, iskolatáblára írtuk a gyerekek verseit, a helyben született verseket tollbamondták és rózsaszín, kis versfüzeteikben verses elbeszélések is születtek. Kezdetben hallgattam trágár kis mondókáikat, slágerszövegeiket, ez volt a kulturális alap, ahonnan elindulhattunk. Volt egy másik alap is: a gyerekek életkora! Giambattista Vico Új tudományában az emberi gondolkodást és az emberiség történetét vizsgálva egy fontos periódust fedezett föl: az Emberré válás költõi szakaszát. Felismerése szerint ez egy olyan idõszak, amikor az asszociációs törvényszerûségek gondolkodásunk fölötti uralmát nem váltja még föl az ok-okozati felismerések logikai rendszere. Jean Piaget pszichológus fejlõdési rendszerében az említett életkor jellemzõjének tartja a következõket: Az értelmi fejlõdés utolsó üteme, amelyben a gondolkodás képes leválni a tárgyról és konvencionális jelek rendszerével (nyelv, számrendszer stb.) végezni csoportokat feltételezõ mûveleteket. Ez a fejlõdés-lélektani alap potenciálisan rejti azokat a lehetõségeket, amelyeknek megvalósulásából adhatott ízelítõt két éves munkánk. Pontosan megnevezve: nem a költészet lehetõségeit, hanem a versszerûsítés, a kifejezhetõség kezdeti és némileg összetett eszközeit és formáit kellett a gyerekek rendelkezésére bocsátanom. Az eredeti kifejezés lehetõsége mindig lappangó érzelmek napvilágra-vetítésével, korábban át nem gondolt felismerések elsõ elrendezéseivel jár együtt. A költõi kifejezés a megszólalás, a dolgokra és magunkra eszmélés, a legtágabb értelmû ön-tudat könnyed, játékos, heuréka! -szerû szintézisét tartalmazza. A költõi kifejezés ebben a korban már vagy még nem sémák utánzása, de gátlásokat old és põrévé teszi a gyermek legelnémítottabb asszociációit, sõt a világgal való legtitkosabb viszonyait is. Egyben az önbizalom elsõ csírája a dolgok és viszonyok egyenlõre képzelet-alkotta elrendezéséhez. Állami gondozott gyerekek esetében még fontosabb a nyelvhasználat önbizalmának felkeltése. A felnõttek nyelve, az iskolában szükséges feleltetések nyelvi stílusa egy kultúra standarddá vált kifejezéseinek hosszú elsajátítását feltételezi. Ebben a folyamatban is hátrányban vannak a szociálisan vagy pszichésen hátrányos gyerekek. A szülõi ház, a naponta tapasztalható társadalmi rétegnyelv döntõen segíti a fejlõdõ gyermeket ebben a beilleszkedési folyamatban, mindebbõl igen kevéssé részesedhettek az állami gondozottak, sõt többnyire csak olyan rétegnyelv áll a 9

10 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 10 nevelõk nyelvével szemben, amely a maga alacsony szintjével, szûk szókincsével inkább a nyelvi gátlásokat fokozza. Ilyenkor az észrevétlen nyelvi felszabadítás feladata hárul a költészet szabad nyelv-kezelésére. Nem elvárás és nyelvi visszamaradottság áll szemben egymással, hanem az elárvult nyelv kapja meg a minõségi formálás esélyét. Felvetõdhet a kérdés, képes lehet-e minderre egy szakkör? Mindenesetre, ha kísérletnek nevezem ezt a két éves foglalkozást, akkor az a válasz, hogy a kísérlet elõkészítésének idején a poétika és a jelelmélet korszerû felismeréseit kellett mikroszkopikusan, mikrokozmosz -szerûen a gyermek gondolkozásához transzformálni. Meghatározott adagolással, a költészet belsõ eszközeinek meghatározott rendben való megismertetésével kívántam foglalkozásainkat felépíteni. Három éves munkatervvel kezdtem a szakkört. (Sajnos, a harmadik évet már nem volt alkalmam megvalósítani.) A vázlatos metodikai terv csak saját használatra készült. A krónikás dokumentumaként indokolt fölidézése. I. év: Egyszerû lehetõségek a szavak költõi összekapcsolására: A Sor elve Ikerszavak gyakorlása meglévõk keresése (heje-huja, bice-bóca) lehetségesek kitalálása csak hangzásban lehetségesek kitalálása (nem feltétel az értelem) Gondolatritmusok bemutatása párhuzam ellentét összetétel, fokozás, kiegészítés Egyszerû ütemek és rigmus-sémák általában az ismétlésrõl magyar ütemezési lehetõségekrõl ritmusok ismétlése, alkalmazása, felismerése, soralkotás Hangszerelési lehetõségek alliteráció (mássalhangzós, magánhangzós) hangzóismétlések a szavakban, sorokban (idõlegesen kialakult fonéma-sorok) variációs hangzóismétlés (asszonánc-hatások) hangszerelés, ismétlõdõ hangszínek a sorban A behelyettesítõ, asszociatív logika alapelemei hasonlat, metafora metonímia pars pro toto (Sok-sok példa és gyakorlás: Weöres S., Arany J., József A., Tamkó Sirató, Kormos István versei, valamint a vázlatpontok alakzatainak gyakorlati felismerése és alkalmazása.) 10 II. év: Egyszerû bevezetés a sorok költõi összekapcsolásába: A Strófa elve Rímelési lehetõségek (ikerszavak folytatásaként) Retorikai formák (gondolatritmus és asszociatív formák folytatásaként)

11 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 11 Intonációs eljárások deklamációs stilizáltság dalszerû személyesség prózai eszköztelenség komikai, ironikus, kifigurázó szóhasználat Kompozíciós eljárások (a sorból a strófa) kiszámíthatóság váratlanság arányérzék A költészeten kívüli kisebb arányosságok fölismerése, mesei motívumok, epizódok megbeszélése; több költõ stílusának megbeszélése, (pl. Illyés Gy., Szabó L., Berzsenyi és Petõfi egy-egy egyszerûbb verse alapján.) III. év: A részek egészben való elhelyezésének szabályai, modelljei: A Kompozíció elve halmazszerû, láncszerû szimmetrikus aszimmetrikus aleatorikus vannak-e egyéb arányrendszerek? Hogyan árulkodik a kompozíció a szerzõ látomásáról, a világegész helyébe helyezett világegész világnézetérõl, a világot nézõ és teremtõ emberrõl (József A. gondolatai a mûalkotásról). Gyerekek között ez az elvont vázlat természetesen élettel, játékos gyakorlással és a eleven fantáziájával telítõdött. Errõl árulkodik az a tény, hogy csak néhány hónapi együttlétünk után jelentette ki az egyik gyerek, hogy õ már írt verset. Ekkor már napirenden volt az alapelemek gyakorlása és magát a szakkörvezetõt is Szó Péter bácsi - nak nevezeték. Az elsõ évben nem volt cél versek írása, csak az alapelemek gyakorlása, mégis a foglalkozások elengedhetetlen része lett a gyerekek egyenkénti versírása. Két év után 90 versbõl álló gyûjteményt állítottunk össze Kályha címen. A kötet öt részre tagolódik, amelyek a versekben megnyilvánuló érdeklõdési köröket is jelzik. Az elsõ részben ars poetica-szerûek az alkotások, a ciklus címe: Oktalan Pál. A második rész játékaikról, élményeikrõl kapta címét is: Nyílkészítés. A harmadik rész strukturálisan a legkevesebb verset tartalmazza! érzelmeket, anya-vágyukat, otthon-vágyukat mutatja meg, a ciklus címe: Kályha. A negyedik rész a legtöbb vers ebben található elszabadult fantáziájukat teszi érzékelhetõvé, a ciklus címe: Pulykán lovagolt a kecske. Az utolsó, ötödik rész már a külvilág felé forduló gyerek eligazodási kísérleteit mutatja, a ciklus címe: Nézek a Várból. A kísérlet kifejezést használtam munkánk jellemzésére, de ez a mûvészet, sõt a kiscsoport-pszichológia terén is önálló eredményt jelölhet, amennyiben kreatív folyamatról van szó. Annyiban kísérlet, amennyiben a folyamat megismételhetõ más csoporttal is, de eredmény, mivel mûvészetrõl lévén szó, produktumai megismételhetetlenek egyszeri konkrétságukban. Írásom célja nem a gyerekekben lejátszódó pszichikai folyamatok leírása lesz, hanem a verseikben megnyilvánuló gyermek-látás földerítése. 11

12 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 12 SZORONGÁS ÉS KOZMOLÓGIA Utólag lapozgatom a verseket. Nem a kötet rendjét követem, hanem föl-fölbukkanó, egymással összefüggést sejtetõ témacsoportokra figyelek. Számomra is most rendezõdnek ezek a versek egymás vonzáskörébe. A témákat foglalkozásainkon sohasem jelöltük ki. Néha egy rím, néha egy asszociáció, néha az egyik gyereket foglalkoztató gondolat vált több versben is megjelenõ témává. A gyerekek olvasták egymás verseit, ez is lombosította a téma-bokrokat. Utólagos meglepetés fölfedeznem az összefüggéseket. Igen, a gyerekek maguktól is foglalkoztak az égitestekkel, felfogásukban jelen van az animizmus, a kezdetleges gondolkodás magyarázóelve, amely minden létezõnek életet tulajdonít (Mérei Ferenc). Szorongásaik megszólaltatásában megfigyelhetõ minden mágikus gondolat feltétele, a participáció, azaz valamilyen viszonynak például részleges azonosságnak, kölcsönhatásnak a feltételezése két olyan lény vagy jelenség között, akik egymással nincsenek racionálisan érthetõ összefüggésben (Piaget, Lévy-Brühl). A Nap, Hold, csillag, Föld és lámpa motívumok jelzik a gyerekek kozmológiáját. A motívumok centrumában a Nap áll, a gyerekek erkölcsi centrumként is õt jelenítik meg; a fény, a csillagok, a lámpa mint Nap-attribútumok értékelõdnek. Hiányuk mindig szorongás. Egyik versben a Hold is a szorongás erõit idézi fel. A Föld kerek alakocska, mint egy gömböcske, a legjobb esetben a csillagok testvéries rendjébe illeszkedik. Az egyik vers sejtetõ asszociációja arra enged következtetni, hogy a gyermek maga is villogó fény-motívum, a fény villany lámpa csillag sorhoz tartozik mint távoli Nap-attribútum. Siklós József itt közölt elsõ három versében tisztán megnevezõdnek az alapértékek. Negyedik versének jelentõsége, hogy gyermek és világ viszonyában, az önmagát megjelenítõ hal-motívum segítségével nevezi meg erkölcsi helyzetét, ezt a verset emiatt sorolom az erkölcsiséget érintõ kozmológia -motívumokhoz. A NAP A nap az egész világot bevilágítja. Szép a napsugár, Szép a csillogása. Úgy csillog, mint arany az égen. De éjszaka elbújik és egy másik országban megjelenik és ragyog ragyog. 12

13 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 13 A FÖLD GÖMB Gömbölyû, mint egy labda, focizni is lehet avval, mint egy labdával. A föld nem labda, hanem egy kerek alakocska, mint egy gömböcske. Körülötte sok a csillag, számolhatatlan. Száma közel végtelen. Az égen helyezkedik el. A CSILLAG A csillag az égen úgy csillog, mint egy csillogó, villogópont. Vannak neki testvérei, kicsik, nagyok, ugyanolyan csillogók. A HAL Úszok-úszkálok, ez az én tisztességem. És az én eledelem tengeri csiga és rák. Átúszom a Dunát, Tiszát, Tengert, mindennap egy-egy métert. Most figyeljük meg, milyen a gyermekek naptalan világa! Hogyan szólnak errõl a versek? A fény hiánya értékhiány, világ-hiány, világosság-hiány, norma-hiány. Nem pusztán az égitestek, egy utcasarki lámpa, egy lecsavart villany, a város esti lámpái is érték-változást, érték-hullámzást sugallnak. A fénytelenség bénít, a fény mozgásra sarkall, mozgásra lendít. A fény hiánya árvaságra döbbent. A gyermek néha tárgyba, állatba mitizálja magát, a villany is, a sivatagba helyezett anakronisztikus állat, a dühöngõ farkas is. Mozdulatai mitikusak, ugrása, rohanása emberi képességeket játszva fokoz kozmikussá. 13

14 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 14 H. CS.: EGY NAPI KALANDOM Ugrok jobbra-balra, mindig magasabbra, és egyszercsak hopp, beugrok a Holdba. Sokféle szörnyet látok és ijedtemben fán mászok, így menekülök meg tõlük, de még mindig látom álmomban a kalandot. N. E.: BUDAPEST LÁMPAFÉNYEI A SÖTÉTLÕ ERDÕBÕL A sok lámpa fényére azt hihetné az ember, valaki belecsapott a tûzbe, és sok pernye szállt fel szanaszét. És akkor hirtelen elaludtak lámpái és zuhantak le, mint egy elszédült madár a földre. H. CS.: ESTI FÉNYEK Világít az országúton két gyönyörû lámpa, olyan gyönyörû és ékes a lángja! De egyszercsak: bumm! kialszik a lámpa, nem világít többé a gyönyörû lángja. Arra megy egy leányka, meglátja a lámpa, kérlelve-kéri: kisleányka! Utoljára világított a gyönyörû lámpa, és soha többé föl nem lobbant a gyönyörû lángja. SZ. J.: VILLANY Villog-villog a villany, felkapcsolják a gyerekek; én égek-égek, míg ki nem alszom, gyertek-gyertek gyerekek, csavarjatok helyre! 14 Néhol a gyermek maga állítja helyre a fényteli egyensúly világát, más esetben pedig a Nap megjelenése mágikus összefüggést teremt, vagy pedig a Naphoz tarto-

15 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 15 zó évszak, a nyár jelenik meg áldást hozó, utópikus vágy-világként. Gyermek és Nap, gyermek és világ finoman megalkotott egyensúlya zárja majd le témakörünket. A fényes árnyék címû vers e kozmológia meglepõ összegzése vagy nyugvópontja lesz. H. CS.: A SÖTÉT LÁMPA Egy régi utcasarkon áll egy régi lámpa. Aki ember arra jár, mogorván tekint rá. Bús-árván pillant vissza. Senki nem gyújtja meg. Egyszer aztán jön egy lámpás. Megörül a lámpa, hogy végre meggyullad. De elmegy mellette az öreg ember. Utána rohan egy kis cigány s végre meggyújtja a lámpát, mely örömmel világít a sötét éjben. H. CS.: A NYÁR Szép a nyár, szép sudár, mint az ében, oly vidám, az arca szép piros, a földre leragyog, vidítja az embereket, megsüti a száz kenyeret, Örökké nyár van abban az országban, s minden embernek oly melege van. N. E.: A FÉNYES ÁRNYÉK Ülök a padon mélán, fölöttem egy napernyõ, Nézem a napot, melynek hatalmas koronája beárnyékozza a világot. 15

16 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 16 ÉLETKÉPEK, REÁLIS ÉLETÁBRÁZOLÁS? Hétköznapok, játékok, csavargások, indulatok a fantázia szövetében. Nem jólnevelt, felnõttek írta gyerekversek anyáskodó-apáskodó-bizalomkeltõ felnõtt társadalma jelenik itt meg. A gyerekek sokszor magukat is verekedés közben, zabolázatlan vitalizmusuk kiélésében ábrázolják. S. J.: A ROSSZALKODÁS Kirándulás közben ablakot török éppen, a nyanya prédikál, a két foga kiáll. Én ráfelelek: hagyja abba, visított már eleget. H. CS.: A DIÓFA Mászok a diófán, mint egy kismajom, közben gyûlik alattam a sok dióhalom. Lopják a diót a sok cigánygyerekek, de úgy járják a cigánykereket. Jön ki a gazda nagy dirrel-dúrral, ordítva hadonászik a furkósbottal. El innét gyerekek, elvágom az eretek! A hangszála megszakad, mérgében kipukkad. H. CS.: TRÉFÁS VERS Egy rossz gyerek, ki vereget, kergeti a másikat s elveszi tõle a nyulat. A gyerek sikoltozik, a bõribõl kibújik. 16

17 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 17 H. CS. A RONCSIZÓ KISGYEREK Nagyokat roncsizik, fejbever másokat, Felemel széket s kivág egy léket a szép új padból. Enyhébb, indulattalanabb a hangjuk, ha zavartalan foglalatoskodásaik kerülnek elõtérbe. Nyilazás, szánkózás, járkálások, cigarettázás, kirándulás, lustálkodás. Skálája van a vidámságnak is, ritkán megcsillan a felhõtlen boldogság. P. L.: NYÍLKÉSZÍTÉS Tekerem, tekerem, addig-addig tekerem, míg pontosan nem lesz jó. Ha már kész van, jöhet a vadászat. S ha lelövöm a madarat, egybõl meg is sütöm. Ham-ham-ham, meg is eszem. A. B.: NYILAM Nyilam-nyilam szálldogál, súrolja az ágakat. Meglõ egy kis madarat s az röptében leszakad. Rigó lesz vacsorára, finom lesz az mára. SZ. J.: MITYMÁZIS GYEREK Mitymázis vagyok, járni akarok, járok-járok, járogatok, közben megvacsorázgatok. Mitymázis vagyok, járni akarok, járok-járok, közben furulyázok. 17

18 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 18 Mitymázis vagyok, játszani akarok, játszok-játszok, közben szaladgálok és cigarettázok. H. CS.: BEHEMÓT BERCI Egy lusta gyerek, ki az ágyban szendereg. Olyan lusta, morcos-kormos, mert az apja nagybajuszos. Van neki egy kiskutyája, kinek Bodri a neve. Az meg nem jár iskolába, mert kicsi még a füle. H. CS.: BENCSI JANCSI Élt egyszer, élt Bencsi Jancsi, elment egyszer kirándulni. Futott az erdõn, sétált a mezõn, meglátott egy bolond szöcskét, amint éppen ugra-bugra, beleugrik a folyóba. Elnevette magát Jancsi s vége lett a Bencsi Jancsi mesének. K. I.: A SZÁNKÁZÓ GYEREKEK Szánkóznak a gyerekek, orrukat, arcukat csípi a hideg, fázik kezük-lábuk, nem törõdnek a hideggel, nem törõdnek semmivel, örülnek, hogy szánkózhatnak télen. Csúsznak a domboldalon, örülnek ha szánkóznak, nagyokat huppongatva a hóban. 18

19 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 19 H. CS.: A MUZSIKA Szép város, szép a ház, nótáznak a muzsikák. Egy ember, ki odanéz, nem tudja, hogy merre lép. Belelép a pocsolyába, sáros lett a szép nadrágja. H. CS.: A BOLDOGSÁG Varjú és csóka, fogócska-fogócska, közben a csóka kiabálva szaladgál, arra jön egy balga szolga, nézi a játékot, mert boldog a varjú, a csóka és a balga szolga. SZ. J.: AZ ÚJ VILÁG De jó Majom-maki, mondja Disznó-bébi, jön az új világ! De jó lesz, még a tigris se bánt! Fut a tigris sebesen, sörény lebeg hevesen, gyere õz, fogjunk kezet! Nem bántok már emberek, gyertek játszani gyerekek, unom magam nagyon. Nem fél már az õz sem. De mi leselkedik a gyermek tudatában a felszabadult játék- és álomvilág mögött? Hogyan állnak a reális emlékképek szinte ugrásra készen, hogy szertefoszlassák az idillt? Sokszor a vers esztétikuma, a vers dramaturgiája törik meg, hogy betörjenek a zordabb asszociációk. Az evés-ivás lakoma-atmoszférája kísérteties szociális pontossággal válik pozitív-negatív ellentétpárrá Horváth Csaba Meseországban jártam címû versében. A vers szerkezete mesevilágra és realitásra bomlik az evés és ivás aszszociációinak szétválásával! 19

20 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 20 MESEORSZÁGBAN JÁRTAM Meseországban jártam én, még az ókor idején, a pulykán lovagolt a kecske, s zöld volt az emberek tenyere. Eszegeti, eszegeti, de még mindig úgy éhezi egy varga fia, kinek sokat ért a pia, de sosem unja meg, s mindig iszik eleget. De jön egy vén boszorkány, s ordítva kiabál: ne igyál már olyan sokat, mert kihányod a gyomrodat! A vers kimerítõ elemzése oldalakat venne igénybe, páros rímeinek tisztasága vagy kancsalsága öntudatlan mesterkézre vall. Meseszerûség és realitás páratlan egymásba botlása! Távol lebegõ aranykor és nyomasztó gyermekkori emlék hatalmas értékbeli távolsága fonódik verssé. A többi gyerek verseiben is ott vannak a leselkedõ alvilág vagy realitás-világ megnyilvánulásai. A mamához való hazatérés vágya-emlékezete veszekedésbe, majd az anya halálába torkollik. Egy szirénabúgás reális józanságú történetet idéz fel. A mesebeli tolvaj varjú a deviancia szimbólumává válik egy kis nyolcsoros versben. Végül ismét egy megfontoltabb számvetés zárja le ezt a motívumkört is. Ambrinácz Borisz Ki vagyok? címû versében beleélõ asszociációk nélkül határozza meg helyzetét. A realitások motívumai a mesékben, az asszociációs szabadságban, az elszabadult vitalitásban is tisztán õrzik archimedesi pontjaikat. Látják, megtapasztalják a gyerekek a körülöttük levõ emberi viszonyokat, és belsõ cenzúrák nélkül vallanak vágyaik, felismeréseik pozitív és negatív oldalairól egyaránt. K. I.: A MAMA MÉRGES 20 Egyszer voltam mamámnál, fohászkodva megverte a fiát. A fiú mérges lett s kiborította a babját. A mama mérges lett, eladta a házát. Bánatában összeesett, azóta senki sem keltette fel.

21 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 21 A. B.: A SZIRÉNA Búg, búg a sziréna. Köröznek egy embert, Szalad, szalad, futkos, eléri egy rendõr, elviszi a rendõrség, elverik a gumibottal, öt évig büntetett, megbánja a bûnöket. CS. J.: A TOLVAJ VARJÚ Ott lakik a varjú, a tolvaj varjú. Sok drága kincset elrabolt az embertõl. Ezt a varjút elfogták, bilincsbe rakták. S egy kisgyerek megmentette a tolvaj varjút. A. B.: KI VAGYOK? Magyar ember vagyok, Jugoszláv a nevem. Anyám hasában születtem, Intézetben vagyok: játszom, tanulok, jóízûen aluszok. HORVÁTH CSABA VERSTÍPUSAI Nagyon biztos ritmusérzék, kifejezõ fantázia jellemzi a tömzsi, fekete gyerek verselését. A többiekhez hasonló verekedõs vadság és olykor koravén hajlam a dolgok átgondolására. Édesapja elvált édesanyjától, a gyerekek az apánál maradtak, a három fiútestvér különbözõ intézetekben nõtt fel. Kezdetben inkább 4-5 soros verseket írtak a gyerekek, addig nyújtózkodtak a poézisben, ameddig a takarójuk ért. Csoportunk elsõ versét H. Csaba írta. Már ebben a bizonyos elsõ versben is biztos a ritmus-váz kitöltése, árnyalt az igei pozíciók sorvégi használata és kifejezõ, szinte szimbolikus a megjelenített történés; infantilis kristály: 21

22 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 22 MAJOM MÁTÉ Majom Máté én vagyok, ki mindig a fán ragyog. Kókuszokkal dobálok s gyakrankint találok. Verseinek következõ sorozatában is zárt szerkezetû formákban építkezik. A két strófás kibontás több lehetõséget ad témája kifejtésére. Lehetõség adódik a váratlan csattanóra. Lehetõség adódik két vers-személy viszonyba állítására. Az úr címû versében két ütemû hetes sorokat alkalmaz, míg A karcsú leányka címû versben finom, alig észrevehetõ váltást figyelhetünk meg az ütemek kitöltésében: az elsõ öt sor három-három tagolású hatos, az utolsó három sor négy-három tagolású hetes. Ez a ritmusárnyalás hosszabb verseire is jellemzõ marad, a ritmusbõvítés és ritmus-szûkítés szép lehetõségeinek csíráját tartalmazza. A KARCSÚ LEÁNYKA A lába szép karcsú, gyönyörû szép arcú, szép hosszú haja van, udvarias szája van. A keze szép fehér, csak amolyan kis tenyér, az én kezem fekete, Horváth Csabának keze. AZ ÚR A tétényi hegyeken ott ül az úr begyesen, kiabál a szolgának: vakard meg a bordámat! Fut a szolga sebesen, lábát töri hevesen. Az úr meg csak kiabál, kezében a fakanál! 22 A három strófás versre való áttérésben bõvülnek a ritmikai kilengések, némely rímváró helyen elmarad a rím, de ezzel csak nõ a kompozíciós biztonság, kiemelkedik a tiszta rím vagy a tiszta ritmus pozíciója. Leginkább a téma kifejtésében figyelhetõ meg a minõségi érték emelkedése. Filozófiai megnyilatkozás ez már, a korábbi portré és helyzetkép gondolatköreit átlépve. Nem a realitás, hanem a mesei látomás

23 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 23 ad teret a gyermek közérzetének átgondolására. A verselési eszközhasználat és az eszköztelenség váltása is a vers gondolatkörének kifejezését szolgálja, például A vadászaton címû vers utolsó soraiban. Mikor megkérdeztem, miért így fejezte be, Csaba szinte dühösen válaszolt: hát mindig kell rím? CSODÁLKOZOM... Csodálkozok, csodálkozok s egyre csak bandukolok, két szemem az égre néz, szomorúan fel- s lenéz. De jaj mit látok, mit látok, szemem tágra nyílik, szegény ember halászgat, s megeszi a búbánat. Illendõen köszönök, de mégsem örülök, megkérdezem, mi a baj? A halász így felel: a hálóban sosincs hal. A VADÁSZATON Egyszer volt egy királyfi, az erdõbe ment vadászni, megtámadta õt egy medve, szegény mendegélt szepegve. Megtámadta õt egy róka, elmúlt már éjfél két óra, búslakodik a királyfi, mit kellene most csinálni? Lehorgasztotta fejét, elõvette a nagy eszét, de semmi nem jutott eszébe. Így hát a királyfi most is itt ül a kövön és szomorkodik magában. Gondolkodói biztonsággal, továbbra is meseszerû játékossággal választja ki a valóság motívumait is. Keresetlen logikája meglepõ fordulatokkal érinti a reális világ tényeit. A gyerekeknél hosszú hónapokig tartott, amíg reális vonatkozású gondola- 23

24 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 24 taik is felszínre kerültek. Csaba ebben a folyamatban inkább a játékos érintkezések útját járta meg, de így is eljutott az életkép mûfaját megpendítõ verstípusig. AZ ÉN HAZÁM Budapest az én hazám, ott nevelt a jó anyám, ki etetett s felnevelt, az anyám mondta énnekem: gyönyörûen, édesem, ott a pénz az asztalon, megnyílt a divatszalon, fiam, te is menj el oda, de vigyázz, meg ne üssön a guta! EGY FÉNYES GURIGA Gurul mindig össze-vissza, kinek egyszer zsebében, s kinek egyszer kezében. Jolán néni bõrtáskája csillog-villog a fényben, s nézi vígan Marika, hogy kandikál a karika. Tapsi a kiskutyus, megszólal ugatva: guriga-guriga, mindenki csak azt hajtja, nem tudják, hogy miért, mert ez a kis guriga nem más, mint egy pénzdarabka. A parlandó-szerû ritmus-szabadság igazi megvalósulását éppúgy, mint a többstrófás építkezést látomásos verseiben emeli a legteljesebb fokra. Ideje van a dolgok és a megjelenített események kibontására, körülírására. Az Afrika címû versben például a folyó archetipikus szimbólumának ritka vonatkozás-világát találja meg. A Londonban jártam címû vers utolsó sorában öntudattal nevezi meg költõi módszerének sarkpontját, a versbeli táj megteremtésének lehetõségét. Ebben a verstípusban a fantázia és a megelevenítés az életkorából fakadó kimeríthetetlen lehetõségeket mutatja. 24

25 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 25 AFRIKA Fekete gyerekek kókuszdiót legelnek, ugrándoznak össze-vissza, bele a Kongó folyóba. Viszi õket a sodrás, és a fekete gyerekek eszik a kenyeret, de a víz csak viszi-viszi õket, fulladozva figyelik a nõket, míg végül eltûnnek a habokba, örökre nyugodtan. LONDONBAN JÁRTAM Londonban jártam, sok szépet láttam, láttam én triciklit, biciklit s ettem a nagyon sok nápolyit. Ott volt Géza barátom, õ a falánk, õ a torkos, s ott volt a kiskutyája, a fekete és kormos. Tömte magát Géza, három tortát megevett, három málnát megivott akkor mondta jóízûen, hogy evett is eleget. Hazajöttünk Budapestre, mégis jobb itt, mint oda. Az állomáson elõször is õ mondta, hogy: irány Buda! Ilyen volt az utazás, csodálatos kalandozás és egy versbeli táj. 25

26 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 26 INFANTILIS KRISTÁLYOK A gyerekek kezdeti lépései a költészet területén gyakran eredményeznek kicsiny, kifejezõ formákat. Egy-egy állatmotívum kiemelése a háttérben lappangó mesevilágból, egy-egy természeti jelenség vagy fantáziát megmozgató tárgy gyakran a vers kristályosodási pontjává lesz. Már az eddigi versek közül is ezek közé sorolható Siklós József A hal, Nagy Erik A fényes árnyék, Horváth Csaba Majom Máté és Szentes József Villany címû verse. A költészetben való elindulás kezdeti, bátortalan lépései néhol kristálytiszta vers-képzõdmények megtalálásához, megalkotásához vezetnek. SZ. J.: A HÓVIRÁG Jaj, de jó, jaj, de jó nekem! Én vagyok az elsõ virág, aki kibújik a földbõl! És úgy virítok, mint egy hópehely! B. L.: A VITORLÁZÓGÉP Repül a vitorlázó a kedvezõ szélben, ha kedvezõ szél van, eljuthat a célba, s megkapja az aranyalmát. N. E.: ANYÁM Anyám, mért vagy oly szomorú? Gitározzak? Énekeljek? Mondd már, ne sírj jó anyám! Maradandó hatásúak ezek a költõi megformálás terén tett elsõ próbálkozások. Szakköri foglalkozásaink után három évvel, az 1979 õszén ipari tanulónak állt Horváth Csaba még mindig hasonlóan zárt formában írt verset. E kicsi költemény már másra is utal: a felnõtt költészet négysorosainak információs sûrítései felé: 26

27 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 27 ÉJFÉL Fekete lepel, a parkra telepedel, s bevonva sötét árnyaidba, alszik az õszi boróka. SIKLÓS JÓZSEF ÉS SZENTES JÓZSEF AKUSZTIKAI ÉRZÉKENYSÉGE Mindkét gyerek keresve, tapogatózva kísérelte megtalálni a költõi lehetõségeket. Némelykor váratlanul, csodálkozva kérdeztek rá egy-egy saját ötletükre, hogy ilyet is lehet-e kitalálni? Szokatlan próbálgatásaik bátorításául Weöres Sándor és Tamkó Sirató Károly expresszívebb verseivel is megismertettem õket. Siklós József Tengerecki Pál verse ezt a kialakult, kedves kapcsolatot is jelzi. SZ. J.: MADÁRRÓL Csirip, csirip, csipog a madár, és elröpül eledelért, és elkapott egy girnyót, aki éppen a földön kúszott, hazavitte csibéinek, csike vere kund csike vele punk! SZ. J.: TÉLI VAKÁCIÓ Hó, hó, hó, hahó, hó, hó, hó, szánkózni volna jó! Jó, jó, jó, jó, seggre ülni volna jó! Jó, jó, jó, jó a téli hó! Hó, hó, hó, örül a kismackó! Kó, kó, kó, Hó, hó, hó, Jó, jó, jó! 27

28 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 28 S. J.: TRÉFÁSI PISTÁSI Tréfási Pistási, gyere ide te kis málé, máléi jupiter dádé digen dóré. Elaludt a málé, gyere ide te kis vesszõ, vesszõ-vesszõ heje-haj, ideért már a hal? Hal-hal, de balga, balga-balgabalamajka, balamajka-balamajka. Heje-haj mafla, Maflási, Pistási, Miskási, Pistási, Hej Tréfási Pistási! SZ. J.: TENGERECKI PÁL Tengerecki Pál, ki mindig pipál, egyszer aztán megjárta, a pipáját elhagyta. Tengerecki Pál, ki mindig sportolni jár, egyszer aztán megjárta, a sportját elhagyta. Tengerecki Pál Nyugdíjba vonul már, nyugdíjas bácsi Tengerecki Pál. MEGSZÓLALNAK AZ ÉRZELMEK VÁKUUMAI ÉS EGY REMEKMÛ 28 Nagyon kevés az olyan vers, amelyben a gyerekek testvér, anya és emberi melegség utáni vágya kap hangot. Az egymás közötti kedvesség is kevés versben fejezõdik ki, ilyenkor is inkább mesealakokba helyezve, például Siklós József versében:

29 tp001.qxd 8/10/01 7:55 PM Page 29 MEDVE ÉS A MACSKA BARÁTSÁGA Egyszer történt meseországba medve és a macska barátsága. A macska felajánlotta a tejfelét, a medve meg a mézét. Egyszer persze összevesztek, barátságnak vége lett. Hát ilyent gyerekek? Két jó barát elveszett. Ritkán, még mindig meseszerûen, vagy olykor már emléket megidézve említik meg a versek a távoli testvért, a kishúgot. Az anya-élmény távoli vonatkozásait már az eddigi versekben is láthattuk a maga ambivalens viszonyulásaival. (K. I.: A mama mérges; H. Cs.: Az én hazám; N. E.: Anyám), de ezek a versek nem tanúskodnak kifejlett, kifejlõdni képes érzésvilágról. Az anyaérzés épphogy érintett, mélyen elfojtott témakör. A nagymamát (Siklós József soraiban szülõ-helyettesként) is ritkán, egy-egy vers idézi meg. A tanárok, nevelõk iránti vonzalom is szinte alig föllelhetõ érzés. A személyek, emberek iránti érzelmek vákuumába csak elpattanó érzések levegõgömbjei juthatnak el. SZ. J.: A TATÁR Ugorj, ugorj húgom, hipp-hopp, hilihó-hahó! Ugorj húgom a vízbe, beléje, de ne várj, mert fejeden a tatár! Siess, hipp-hopp, mert lõ a tatár! P. L.: BABA Szép a keze, szép a teste, aranyos a lelke, anyja karjában érzi kedvét, reggel alszik, este mosdik, ez az én kis húgocskám; aludj szépen húgocskám! 29

Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6

Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6 ISSN 2061-9359 k u l t u r á l i s f o l y ó i r a t 2010 2. évfolyam 4. szám Cigánykaraván Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6 Gyöngyösi Anikó író

Részletesebben

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Gyerekközpontú módszerek Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012 Pedagógiai alternatívák Közoktatási Osztály, Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

I/3 MÁJUS. Hajnal Dóra dalszövegíró

I/3 MÁJUS. Hajnal Dóra dalszövegíró I/3 2 0 0 9 MÁJUS Hajnal Dóra dalszövegíró A gyõztesek 2 Filmajánló: Hayao Miyazaki: Chihiro Szellemországban Chihiro, a tízéves, önfejû kislány meg van gyõzõdve arról, hogy az egész világ körülötte forog

Részletesebben

Petõfi Sándor: János vitéz

Petõfi Sándor: János vitéz Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Mesék Tündérmese Tündérszép Ilona és Árgyélus... 8 Hõsmese Fehérlófia... 15 Csalimese, hazugságmese, láncmese Csali mese; Bolond mese; A kakas és a pipe... 23 Cigány mese Az elrejtett

Részletesebben

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Dramatikus játékok az általános iskola alsó tagozatában (Imre Rubenné dr.)

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Dramatikus játékok az általános iskola alsó tagozatában (Imre Rubenné dr.) MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK Dramatikus játékok az általános iskola alsó tagozatában (Imre Rubenné dr.) Ha a napnak lába volna... Kooperatív csoportmunka nyelvtanórán (H. Molnár Emese) NyolcSZOROZZUNK!

Részletesebben

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek Kiadja a Csorba Gyõzõ Könyvtár Felelõs kiadó: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka FÕSZERKESZTÕ Dr. Béres Judit SZERZÕK Dr. Béres Judit

Részletesebben

Rábáné MészáRos Rita. a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben. brenner János nevelési központ szombathely 2005.

Rábáné MészáRos Rita. a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben. brenner János nevelési központ szombathely 2005. Rábáné MészáRos Rita VaRázstüköR a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben brenner János nevelési központ szombathely 2005. A drámapedagógia szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

KOPOGTATÓ. Szeretem a kisgyermekeket. rontotta meg még bennük a hozzám való hasonlatosságot: tiszták,

KOPOGTATÓ. Szeretem a kisgyermekeket. rontotta meg még bennük a hozzám való hasonlatosságot: tiszták, 2002. december, XII. évf. 4. (32.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Szeretem a kisgyermekeket mondja az Isten, mert bennük még nem tört meg arcom tükörképe.

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/6., november december Böjte Csaba: A kis Zita éneke Nehezen gyógyuló sebek Az erősebb hordozza az erőtlent Szeretetteljes karácsonyi

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja PÜnküsd - vakáció A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XV. évf. 2. szám Pünkösd - vakáció 2008. június Pünkösd Boldog, aki nem lát és mégis hisz. Jn. 20, 29 Ballagtak a vén diákok

Részletesebben

Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: Gyertyaszentelő. Kertművelés a 2013/14-es tanévben Mincsik István írása

Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: Gyertyaszentelő. Kertművelés a 2013/14-es tanévben Mincsik István írása TARTALOM Forgács Erzsébet: Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: Gyertyaszentelő Farsangi mulatság Március 15-i megemlékezés Emlékezés Orth Magdára Forgács Erzsébet: A húsvéti misztérium jelképei Északi mitológia

Részletesebben

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva:

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: Kiss Gábor MINDEN ÉVBEN Minden évben újra Áldásával betér minden házba Végigmegy az úton minket megtalálva. Hangja rejtelem, titokban létezik, Szent kezét ismerem,

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat 2014 1. szám CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_kulonszam.qxd 2009.11.18. 20:07 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat 2009. november Az Oktatásért Közalapítvány jóvoltából létrejött különszámot tartja kezében az Olvasó, melynek fõ témája

Részletesebben

37. ÉVFOLYAM 2005. 4. szám

37. ÉVFOLYAM 2005. 4. szám 37. ÉVFOLYAM 2005. 4. szám 100 éve született József Attila Lengyel András 3 A Nincsen apám se anyám kötet ősváltozatának töredéke Tverdota György 20 A tiszta költészet két változata József Attila lírájában

Részletesebben

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán ESZIRAT 2006. január Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat AlpeSÍ utazás Szedmák Tímea és Szedmák Péter az arnoldsteini pályán Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán Januári számunkban

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat 2013 2. szám CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs

Részletesebben

legbensőbb önmagát, feltárhassa legféltettebb kincseit.

legbensőbb önmagát, feltárhassa legféltettebb kincseit. Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008. november 28. PATROCINIUM Jelenits István

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIV. évfolyam 51-52. szám 2012. december 21. Városi hetilap Ára: 255 Ft (elõfizetve 120 Ft)

Szentesi Élet. XLIV. évfolyam 51-52. szám 2012. december 21. Városi hetilap Ára: 255 Ft (elõfizetve 120 Ft) Szentesi Élet XLIV. évfolyam 51-52. szám 2012. december 21. Városi hetilap Ára: 255 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván minden kedves olvasójának a Szentesi Élet

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához irodalom_6_kk.indd 1 2014.05.30. 11:41 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Füzesiné Széll Szilvia Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

Árkádok Schneller István: Önkormányzati vagyon gazdálkodás... 38 Béres Zsuzsa: Hagyomány és megújulás Beszélgetés Kováts Ákos főépítésszel...

Árkádok Schneller István: Önkormányzati vagyon gazdálkodás... 38 Béres Zsuzsa: Hagyomány és megújulás Beszélgetés Kováts Ákos főépítésszel... Küszöb Papp András: Egy falkavezér visszaemlékezései... 3 Főtér Bujdosó Ágnes Máté Éva Gyöngy Szabó Orsolya Zsuzsanna: ugye ilyenkor nevet? Miértek és hogyanok az állatasszisztált habilitációs folyamatokban...

Részletesebben