Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a évi költségvetési koncepcióról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, december 12.

2 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: VIII. 41 1/2014. POLGÁRMESTERÉTÖL Előadó: Tarné Stuber Éva Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: 3 db PostaCÍm: 5601 Pf Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárgy: A évi önkonnányzati költségvetés koncepciója Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Lakásügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének a december 18. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat a jogszabályoknak megfelelő ütemezésben elkészült, amelyet a nemzetgazdasági miniszter az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti határidőben, október végéig benyújtott az Országgyűlésnek. Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiacl es a közüzem i szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló évi XXXIX. törvény a az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) módosította. Hatályát vesztette többek között az önkonnányzatok költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat tartalmazó paragrafus. Tekintettel azonban arra, hogy egy önkorn1ányzat költségvetése az az alapdokumentum, amely meghatározza valamennyi - kötelező, illetve önként vállalt - feladatának kereteit, fontosnak tai1juk, hogya közgyülés, illetve valamennyi költségvetési kapcsolattal rendelkező bizottság ne csak februárban találkozzon először az adott év költségvetési lehetőségeit, jogszabályait ismertető előteljesztéssel.

3 2 A költségvetési koncepcióban összefoglalásra kerülhetnek az elmúlt időszak legfontosabb változásai, meghatározhatóak a prioritások, valamint áttekinthetők az önkormányzati feladatellátás kockázati tényezői is. A költségvetési koncepcióban számba kell venni a helyben képződő bevételeket, a kötelezettségeket, valamint meg kell határozni a költségvetés tervezésének főbb irányelveit. A költségvetési koncepció legfontosabb célja, hogya feltételek bemutatása és számbavétele után olyan feladatokat jelöljön ki, amelyek a költségvetés tervezésekor teljesíthetők és hivatkozási alapként szolgálhatnak az előirányzatok kialakításakor. I. A költségvetés általános jellemzői lia. A évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó tényezők Az önkonnányzat költségvetési koncepciója elkészítéséhez ismert a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amelyhez számos módosító indítvány született. Már korábban elfogadásra kerültek az adótörvények, valamint elfogadás előtt áll Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat, amely számos (112) jogszabály módosítását tartalmazza. Az elfogadott törvényeket a költségvetési rendelettervezet összeállításánál kell majd figyelembe venni és az önkormányzatot érintő változásokat a szükséges esetekben átvezetni. A jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat számos prioritásként kezelt területet határoz meg és ezek egy része kapcsolódik az önkonnányzatok feladatellátásához is. A gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése. A törvényjavaslat évre 2,5 %-os gazdasági növekedéssel és 2,4 %-os költségvetési hiánnyal számol. A tervezet mérsékelt, 1,8 %-os inflációs rátát prognosztizál év vonatkozásában. A évi önkonnányzati költségvetés tárgyalása sem kezdődhet másként, mint annak hangsúlyozásával, hogy január l-jétől nagyon jelentős strukturális változások kerültek bevezetésre, amelyek alapvetően meghatározták az azóta eltelt időszak, de a 2015-ös költségvetés feltételrendszerét is. Az önkonnányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer évtől alapjaiban megváltozott. Az önkonnányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz került. A feladatátrendeződés megjelent mind a közoktatásban, mind a közmüvelődésben, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az önkonnányzatok központi költségvetés ből származó fonásaira mindez alapvetően hatást gyakorolt. A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a fonásszabályozás is átalakult. A helyi önkonnányzatok finanszírozási struktúrája elszakadt a 2013 előtt alkalmazott normatív támogatási rendsze11ől, felépítésében az ágazati-szakmai törvények logikáját követi, egyes közszolgáltatásoknál bevezetésre került a feladatalapú finanszírozás.

4 3 A évi önkonnányzati költségvetést is meghatározzák a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) azon elöírásai, amelyek a kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkonnányzati feladatokat a Mötv a részletezi. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó legfontosabb előírásokat a Mötv a tartalmazza, amely szerint a helyi önkonnányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Nagyon lényeges, továbbra is hatályos rendelkezés, hogy évtől a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A január l-jétől bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósítására, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. Az önkonnányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amely nem veszélyezteti kötelező feladatellátásukat. Az előbbiekben említett jogszabályi változások az elmúlt két évben is meghatározták az önkonnányzati költségvetés összeállítását és továbbra is iránymutatásul szolgálnak a évi költségvetés tervezéséhez. A feladatalapú finanszírozási rendszer éveit a Nemzetgazdasági Minisztérium a következők szerint jellemezte: év: a rendszer bevezetése, alapvetés einek lefektetése, év: a rendszer kiigazítása, finomhangolása, kiterjesztése, év: a feladatalapú finanszírozás megszilárdítása, egyedi problémák kezelése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata az elmúlt két évben részesült olyan konnányzati támogatásban, amely a feladatfinanszírozáshoz való alkalmazkodást kívánta szolgálni. A évi költségvetésben a decemberi Konnányhatározat alapján biztosított ezer Ft nagyságrendű központi támogatást teljes mértékben maradványként figyelembe tudtuk venni. Ilyen forrásra 20 IS-ben jelenlegi ismereteink szerint már nem számíthatunk. A feladatfinanszírozásra való áttéréshez, az új szabályozáshoz tö11énő alkalmazkodáshoz az önkonnányzatunknak két éve volt. Áttekintve a évi központi költségvetésről szóló törvény javaslatot megállapítható, hogy az önkormányzatok gazdálkodását érintő szabályozásban változások jelennek meg. Bár azon feladatok, amelyekhez nevesítetten központi támogatások kapcsolódnak jelentősen nem változnak, de a helyben képződő bevételek, konkrétan a helyi iparüzési adó nagyságrendjéhez való viszonyítás, a beszámítás érdemben változik. Mindez aztjelenti, hogy növekedhet az egyes feladatok központi támogatás összege, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata a beszámítás miatt mégsem tudja a központi költségvetésből ezt a növekmény t érvényesíteni. A helyi iparüzési adó az az önkonnányzati forrás, amelyet fedezetként a jogszabályok nevesítenek. Erre jó példa a szociális segélyezéssel kapcsolatban tervezett jogszabálymódosítás. A már fentiekben említett jogszabály-módosítások nagyságrendje tál aszt j a alá azt, hogya költségvetési törvény kihirdetéséig nem lehet végleges számításokat végezni. A központi

5 4 támogatások nagyságrendje a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kerül ismertetésre január 5-éig. (Ib. A költségvetés tervezésének általános irányelvei A bemutatott költségvetési lehetőségekből adódóan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetése kialakításának főbb alapelvei az alábbiakban foglalhatók össze: 1.) Alapvető követelmény az egyensúlyi költségvetés összeállítása, a bevételek megalapozott tervezése, a kiadások teljes körű számbavétele. Működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni. Az irányelv tekintetében, többek között: Folyamatosan biztosítani kell a működési kiadások prioritását, az intézmények működésének pénzügyi feltételeit. A működési kiadások elsődlegesen a kötelező feladatellátásokhoz kell, hogy kapcsolódjanak. A működtetés terén továbbra is fontos a gazdaságos megoldások keresése és gyakorlati alkalmazása, valamint a feladatellátás során a racionális munkaszervezésből eredő megtakarítások feltárása. A jogszabályi változások kihatásait továbbra is következetesen érvényesíteni kell és a döntéshozóknak a szükséges intézkedések megtételével biztosítani kell az előirányzatok rendelkezésre állását. Minden lehetséges eszközzel és módszerrel törekedni kell az önkormányzati (saját) bevételek fokozására, azonban azok irányszámait csak a reális teljesíthetőség mértékéig szabad meghatározni. Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során továbbra is meghatározó szerepet kell kapnia az önkonnányzati kincstári pénzkezelési rendszer alkalmazásának, az ezt támogató a folyószámla-hitelkeret további fenntartása indokolt. 2.) A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és hivatal biztonságos működését garantálni kell, biztosítva a városüzemeltetési az egyéb önkormányzati szolgáltatások elvárt és növekvő színvonalát, a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit. A megújított színvonalas közterületek, épületek intenzív fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését. A városüzemeltetési kiadásokat növel n i szeretnénk, ezen belül kiemeit figyelemmel kell lenni az önkormányzat közvagyonának értékét megőrző-gyarapító szükséges karbantartásokra, felújításokra, üzemeltetési és fenntartási feladatokra (zöldfelületek, utak, járdák, csapadékvíz rendszerek, önkormányzati ingatlanok és intézmények tervszerű karbantartása, felújítása, fejlesztése). Az önkormányzati feladatokat tudatosan, a főbb célokhoz igazodó, az élhető várost eredményező értékek szerint kell megszervezni és megvalósítani, rangsorolva, szükség szerint az átrendezés lehetőségét biztosítva a kapacitások, források között. A költségvetés kiadási oldalán takarékosságot kell érvényesíteni úgy az intézményi körben, mint a központi kezelésű feladatok esetében. 3.) A jövőt megalapozva, a város hosszú távú megtartó- és eltartó képességének növelése, munkahelyek teremtése érdekében erősíteni kell a vállalkozásokkal való kapcsolattartást és folyamatos párbeszédet, ösztönözni kell azok fej lődését, új vállalkozások betelepedését,

6 5 intenzívebb városmarketing politikát kell folytatni, és e célok eléréshez a költségvetésben forrásokat kell biztosítani. Már a költségvetési koncepció szintjén kijelenthető, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, illetve nem kíván új adót bevezetni. Továbbra is fontos cél a munkahelyteremtő programok önkonnányzati támogatása. A több éve eredményesen működtetett vállalkozásfejlesztési célelőirányzat megmarad, a munkahely-iétesítések, valamint a technológia-fejlesztések célját fogja 20 IS-ben is szolgálni. 4.) Változatlan és kiemeit cél a fejlesztések folytatása, a mindenkori prioritásokon alapuló pályázati lehetőségek előtérbe helyezése. A pályázatoknál meg kell keresni az önkormányzati hozzájárulás esetleges csökkentésének lehetőségét, más forrással történő kiváltását. A források megosztása során előnyt kell élvezzen a már megkezdett, folyamatban lévő, vagy a szakaszokra bontott, vagy jelentős pályázati támogatással megvalósuló beruházások folytatása, befejezése, figyelembe véve, hogy az önkormányzatnak a pályázatok fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeit teljesíteni kell. Az irányelv tekintetében a következőkre kell törekedni: A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból hosszútávon fenntarthatónak kell lenniük. Az önkormányzat kötelező feladatait szintén a fenntartható ság maximális figyelembevételével kell megoldani. A belépő fejlesztések gazdaságos, költségtakarékos működtetését folyamatosan vizsgálni és értékelni szükséges. Kizárólag önkonnányzati forrásból megvalósítandó beruházási, felújítási célokat csak nagyon körültekintően, különösen indokolt esetben, alapvetően a kommunális célokat tekintve lehet betervezni. A as időszakra vonatkozóan mindent meg kell tenni annak érdekében - már a pályázatok beadásakor -, hogy a lehető legszűkebb mértékűre csökkenjen a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó megelőlegezési kötelezettség. Kiemelten kell kezelni az energetika kérdését, csökkenteni szükséges mind az intézményekben, mind a város egyéb területein (pl. közvilágítás) az energiaköltségeket, ki kell használni a pályázatok adta lehetőségeket e célok érdekében. 5.) Az önkormányzat valamennyi területén - kiemelten a vagyongazdálkodást, a városi tulajdonú cégeket és az intézményeket érintően - racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. tevékenységi körét bővíteni kell, erősítve a még kihasználatlan kapacitások és vagyonelemek tekintetében a vállalkozási tevékenységet, tovább növelve a Zrt, mint törzsház piaci pozícióit és jövedelemtermelő képességét. Vagyoni bevételekre (értékesítés vagy hasznosítás fonnájában) az önkornlányzatnak továbbra is szüksége lesz, törekedni kell arra, hogy ezek elsősorban a felhalmozási kiadás forrásául szolgáljanak. Kulturális területen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata büszke lehet jelentősen kibővült, sikeres, és növekvő hírü intézményhálózatára, amelynek tagjai a Békéscsabai Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Csabagyöngye Kulturális Központ, a Munkácsy Mihály megyei hatókörü városi múzeum és a Békés megyei könyvtár. Ezen intézmény hálózat müködőképességéhez és fejlődéséhez kiemelt érdeke füződik, az élhetőbb, vonzóbb, megtartó képességében erősödni kívánó

7 6 városunknak. Folytatni kell, sőt bővíteni szükséges az együttműködést, a lehetőségek, kínálkozó gazdasági előnyök kihasználását, a város és az eredményes intézményei között. A köznevelési intézmények müködtetésére alapított Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum folyamatosan bővülő a tevékenységét, gyermekeink jövője érdekében racionálisan és hatékonyan kell megszervezni, a forrásokat - tekintet nélkül az állami oktatási-szervezeti feltételrendszer további változásaira - biztosítanunk kell. II/a. Bevételek II. A részelőirányzatok tervezésének alapelvei l) A szabályozásban a január l-jétől bekövetkezett változások kiemelt fontosságot adnak a helyi adóbevételekből származó forrásoknak. A helyben képződő bevételek meghatározó részét 2015-ben is a helyi adók jelentik, amelyekből a feladatfinanszírozás keretében érkező kőzponti támogatásokon, valamint az egyéb működési bevételeken kívül a feladatokat finanszírozni lehet. A helyi adókról szóló évi C. törvény akként módosult, hogy az eddigi egységes önkormányzati adó kivetése - amelyek fő szabályait a törvény szabta meg, ám bevezetéséről a helyi önkormányzat döntött - helyett a jövőben minden olyan vagyontárgyat települési adóval lehet sújtani, amelyet más központi vagy önkormányzati adó nem terhel, illetve bevezetését törvény nem tiltja. Hangsúlyozni szükséges a korábban már említett alapelvet, hogy a közfeladatok finanszírozását az önkormányzat úgy oldja meg, hogy évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni. 2) A gépjárműadó bevételi előirányzatának meghatározásakor azt a tervezési elvet javasoljuk követni, hogya évi tényleges bevételi szintet vegyük irányadónak. 20l3. január l-jétől a gépjárműadóból befolyt összeg 60 %-a a központi költségvetés bevétele. 3) A vagyoni bevételek tervezésénél is fő szempont a reális teljesíthetőség, amely előirányzatban természetesen figyelembe kell venni a meghozott közgyűlési és bizottsági döntések évben realizálódó eredményeit. 4) A közgyülés korábbi döntése alapján a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Ca továbbiakban: Vagyonkezelő) törzsházként müködik, amelynek üzleti terve, valamint a terv végrehajtásáról szóló beszámolói teljesen összhangban lesznek majd az önkonnányzati költségvetési rendelet megalkotásának és beszámolásának időpont jaival, a finanszírozás egyensúlyának biztosítása érdekében. A közgyülés által elfogadott módon teljes körüen bevezetésre került bruttó elszámolás elvének szem előtt tartásával egyidejüleg továbbra is elvárás, hogyafeladatok hatékony és racionálisan szervezett módja alapján a Vagyonkezelő az önkomlányzat feladatellátását jelentős bevételekkel segítse elő, és a társaság külön döntések alapján céljelleggel kapjon egyes meghatározott feladatokhoz támogatást. A Vagyonkezelővel kapcsolatos előző évi költségvetési előirányzatot befolyásolja a 2014 szeptemberében át adott CsabaParkhoz kapcsolódó kiadások összege, amelyeket a tervezést megelőzően é11ékelni, külön meghatározni szükséges. A tervezés során

8 7 számításba kell venni majd azt is, hogy az elmúlt két évben a Vagyonkezelő üzemeltetési köréhez tm10zóan jelentős energia-megtakarítást eredményező beruházások történtek (Árpád Fürdő, sportlétesítmények). Szintén pontosan meg kell határozni a tervezés során a Vagyonkezelőhöz került hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó, - saját tulajdonban lévő és nonprofit jelleggel müködő - gazdasági társaság várható gazdálkodási veszteségét, illetve az ennek kezeléséhez szükséges forrásokat is. Az előzetes és még folyamatban lévő tervezési adatokból úgy tünik, hogya korábbi közgyülés e stratégiai döntése a évben alkalmazott hulladékgazdálkodási rendszerhez képest - a várt illetve elvárt feladatellátási színvonal javulás mellett vagy ellenére - nem csőkkenti az önkonnányzatra háruló finanszírozási terheket. 5) A évi költségvetésben továbbra is bruttó módon szükséges tervezni a pályázati támogatással megvalósuló feladatokat, azaz a pályázatok adott évi támogatási összege is számbavételre kell, hogy kerüljön. 6) Az adósságkonszolidációt követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat költségvetésének bevételi oldalán évben még szerepel egy ezer Ft összegü hitelkeret, amely a megelőző évben eldöntött és szerződött ezer Ft összegü fejlesztési hitel le nem hívott részét jelenti. A hitelkeretből nem kerülhet az egész összeg igénybevételre, mert az abban megjelölt feladatokhoz önerö alap támogatás is társult. A várhatóan igénybe nem vehető több, mint 80 millió Ft hitelösszeg lehívásához hitelmódosítást kívánunk kezdeményezni, és amennyiben a Magyar Fejlesztési Bank a hozzájárulást megadja, a hitelkeret kommunális felhalmozási kiadások finanszírozására is szolgálhat 20 IS-ben, mely feladatokra nagy lakossági szükséglet mutatkozik. 7) Az intézmények müködési bevételeit egyeztetéssel, a reális teljesíthetőség szintjén szükséges tervezni, amely vonatkozik a Polgánnesteri Hivatal bevételeire is. Külön szerződéseken alapuló, vagy évközi feladatváltozás miatt bekövetkező bevételi módosításokat tervezni szükséges. A bevételi előirányzatok meghatározása azonban úgy kell történjen, hogy annak teljesítési, illetve túlteljesítési ösztönző vonatkozásai is megmaradjanak. 8) Az élelmezési térítési díjak emelésére a közbeszerzési eljárások lefolytatása után, az elért beszerzési áraknak megfelelően kerülhet sor, amelyre vonatkozó előterjesztés várhatóan a közgyülés februári ülésének napirendjén szerepelhet. A díjtételeket érvényesíteni szükséges az érintett intézmények költségvetési előirányzataiban. Meg kell jegyezni, hogy az étkeztetés biztosítása kötelező önkonnányzati feladat. A helyben képződő bevételek tervezett nagyságrendjét az 1. mellékletben foglaltak n1utatják be Kiadások Az előzőekben ismertetett nagyon jelentős, jogszabályokon alapuló, bekövetkezett feladat- és forrásváltozások következtében a évi kiadások tervezése továbbra is nagy körültekintést igényel. a.) Az intézmények működési, fenntartási kiadásai

9 8 Valamennyi költségvetési szerv jövő évi gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogya költségvetés tervezése a feladatellátáshoz kapcsolódó legszükségesebb előirányzatok figyelembevételével kell, hogy történjen. Az év során az intézmények feladatellátása a szokásoknak megfelelően, áttekintésre, értékelésre fog kerülni, és a finanszírozást az igazolt, valós igényekhez fogjuk szabni. Az egyes intézményekhez kapcsolódóan a következők kiemelése indokolt: al.) A bölcsődei ellátást érintően az elmúlt években jelentős korszerűsítés és bővítés valósult meg. A bö1csődei ellátással szemben megjelenő növekvő igényeket a közgyűlés egyrészt a bö1csődei férőhelyekkel kapcsolatos döntésével, másrészt az óvodákkal való még szorosabb együttműködéssel tudta ez évben kezelni. a2.) Az óvodai feladatellátás kötelező önkormányzati feladat. Az óvodapedagógusok kedvezményezett jei a pedagógus életpálya-modell bevezetéséből következő jelentős illetményemelésnek. Az óvodai feladatellátáshoz is a feladatfinanszírozásban többféle jogcím kapcsolódik. a3.) Az étkeztetés is az önkormányzat kötelező feladata. A Gyermekélelmezési Intézményben koncentráltan, ezáltal a közbeszerzésekkel elért eredményekkel elérhető áron biztosítható az élelmezési szolgáltatás. Ezen feladathoz kapcsolódó központi támogatások rendszere évben jelentősen megváltozott, amely több részből tevődik össze és bonyolult számítások alapján - figyelembe véve egy elvárt térítési díjakból származó bevételi szintet - határozza meg a támogatás összegét. A Gyermekélelmezési Intézményben 2015-ben csak az lehet az elvárás, hogy egyszerre biztosítsuk a szolgáltatások, a gyermekek ételei minőségének további javulását, és a takarékos, hatékony, biztonságos működés feltételeit. Az intézmény költségvetési nagyságrendje indokolja a terület fokozott felügyeletét, ellenőrzését. a4.) A köznevelési intézmények működtetési feladatainak végrehajtását az Nktv a alapján a Békéscsabai Intézményellátó Centrum végzi. Az intézmény összevont, koncentrált feladatellátást végez mind gazdasági, mind a vagyon karbantartása területen ben úgy kell szerveznie tevékenységét, hogyaköznevelési intézmények zökkenőmentes működését, a szülők, gyerekek megelégedésére valósítsa meg, maradéktalanul megfelelve a KLIK-kel megkötött feladatfinanszírozási megállapodásban foglaltaknak. a5.) A színházak fenntartását a évi központi költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan nevesítetten támogatja. Az ismert, tervezett összeg, nagyságrendileg szinte megegyezik a évivel, összesen ezer Ft, amely egyrészt művészeti, másrészt létesítménygazdálkodási célú működési támogatásból áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 288/2012. (X. 26.) közgy. határozattal elfogadta a Békéscsabai Jókai Színházzal és a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokat. A megállapodás a szolgáltatások ellátását biztosító feltételek részében a 4.3. pont a következő vállalást tat1almazza: "Az önkonnányzat törekszik arra, hogy az állami támogatással azonos arányú önkonnányzati támogatást biztosítson anyagi lehetősége i fiiggvényében:" A vállalást a város 2015-ben is tartani kívánja. a6.) A Munkácsy Mihály Múzeum és Békés Megyei Könyvtár fenntartásához a évben is állami támogatás kapcsolódik, amelynek összege szinte megegyezik a évivel. A könyvtári feladatellátáshoz ezer Ft, a múzeum feladatellátásához ezer Ft támogatást tartalmaz a költségvetési törvény tervezete. Ezen intézmények költségvetését

10 9 alapvetően a központi támogatás kell, hogy biztosítsa kiegészülve a müködési bevételekkel, ezzel kívánunk számolni a költségvetések tervezése során. A könyvtár az említett támogatáson kívül a kistelepülési könyvtári és közmüvelődési célú tevékenység ellátásához évben ezer Ft kiegészítő állami támogatásban is részesül majd. a7.) A Csabagyöngye Kulturális Központ korszerü infrastruktúrája, megújult és bővülő feladatellátással járt. A központi épület átadása óta teljes kihasználtsággal müködik, az intézményhez kapcsolt egységeket is színvonalas tevékenység jellemzi. Az intézmény tevékenységéhez az elmúlt két évben programfinanszírozás társult, amelynek további fenntartása indokolt azon esetekben, amikor saját szervezésben valósul meg a rendezvény. Az önkormányzat közmüvelődési intézményhálózata a 2013 júniusában átadott főtér rendezvényeinek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt. Szükséges lehet a vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségeit formáit is átgondolni a minél hatékonyabb gazdálkodás érdekében. a8.) A évben - a pedagógusok kivételével - a törvénytervezetek nem tartalmaznak illetményemelést sem a közalkalmazottak, sem a közszolgálati tisztviselők esetében. A szociális területen dolgozók számára évben szociális bérpótlék került bevezetésre, amely az ezen területen dolgozók életpálya modelljének bevezetéséig biztosít pótlólagos keresetkiegészítési lehetőséget. Tennészetesen a soros előlépések fedezetét biztosítani kívánjuk a költségvetési szervek részére. a9.) A dologi előirányzatokon belül továbbra is külön számítandóak az energiaköltségek. Az eredményes közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően csökkennie kell az intézményi energiaköltségeknek, de a mennyiségi felhasználásnak feltétlenül, ezt a tervezésnél szem előtt fogjuk tartani al O.) Az egyéb dologi kiadások előirányzata indokolt esetben növelhető figyelembe véve a saját intézményi bevételek előirányzatait, a tervezés során az egyedi mérlegelés és az ellenőrzött, takarékos gazdálkodás alapelvét kívánjuk érvényesíteni. ali.) A Polgármesteri Hivatalban történik az önkormányzat müködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, amelyekre központi kezelésü pénzügyi előirányzatok szolgálnak. A Polgármesteri Hivatal szorosan vett müködési kiadásai nak meghatározásakor is érvényesíteni szükséges a felülvizsgálatot és az indokolt takarékosságot. ai2.) A céltartalékok rendszerét évben is indokolt megtartani. b.) Az önkormányzat működési kiadásai: Az önkonnányzati kiadások a Polgánnesteri Hivatal központi kezelésében kerülnek lebonyolításra. A jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan be kívánjuk mutatni, hogy a kötelező feladatokat milyen mértékben és költségvetési vonzattai tervezi ellátni az önkonnányzat, valamint mely önként vállalt feladatok finanszírozását és milyen mértékben vállaljuk 20 IS-ben. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának két nagy területe a kommunális (városüzemeltetési) és a szociális ellátás. Ezen feladatokra a korábbi években feladatfinanszírozás is társult, amely a évre vonatkozó törvénytervezetek szerint jelentősen módosul ni - sajnos csökkeni - fog.

11 10 b l.) Békéscsaba Megyei Jogú Város területén közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázatot a Körös Volán Zrt. nyerte, a szerződés szerinti összeget a évi költségvetésben tervezni szükséges. A szolgáltatási színvonallal szembeni elvárásokat ugyanakkor az önkormányzat következetesen érvényesíteni fogja. b2.) A kommunális területen jelentős szervezeti változással érintett a hulladékgazdálkodás. A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzendő közszolgáltatás évben is csak önkonnányzati támogatással, - várhatóan nem csökkenő támogatással - tud megvalósulni, működni. Míg évben az önkormányzat a hulladék ártalmatlanítási díjait a hulladéklerakó üzemeltetőjének bérleti díj elengedésével kompenzálta, addig évben a befolyó bérleti díjat, illetve annak az előzetes számítások szerint kalkulált részét a Vagyonkezelőn keresztül, működési támogatásként kell átadni a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. b3.) A szociális segélyezési rendszer év folyamán jelentősen átalakul. Az átalakítás fő elemei a következők. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek az alábbiak szerint: egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában március l-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási Uárási), az önkomlányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (azaz képviselőtestületi) hatáskörbe kerülnek. (Például ilyen, az állam által, a járási intézményrendszer útján március 1. napjától kötelezően nyújtott ellátás: az időskorúak járadéka; az aktív korúak ellátása, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelűgyeleti támogatás [ez utóbbi lesz a jelenlegi rendszeres szociális segély 3 jogcíméből 2 helyett]); alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj; alanyi és normatív közgyógyellátás; egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. ) Az önkonnányzatok által biztosított ellátás neve március l-jétől egységese n települési támogatás lesz. A finanszírozási rendszer is átalakul akként, hogy az önkormányzatok - adóerő-képességükhöz igazodóan - nagyobb szerepet vállaljanak a helyi szociális problémák megoldásában. Az önkormányzat által biztosított ellátások finanszírozása saját erőforrásokból - nevesítetten a helyi iparűzési adóból - kell, hogy történjen, azzal, hogy azok az önkonnányzatok, amelyek a segélyezéshez nem rendelkeznek elegendő erőforrással, a központi költségvetésből majd támogatást igényelhetnek. A jelentősen módosuló rendszeite való áttéréshez a közgyülésnek új rendeletet szükséges alkotnia, amely szerepel a I. félévi munkatervben. Az alapelvekben már említettek szerint a módosuló - csökkenő - segélyezési feladatellátásra évben annyi forrást kívánunk biztosítani, amely megfelel a évi segélyezés önkonnányzati forrásból biztosított nagyságrendjének. b4.) Továbbra is fontos feladat a közfoglalkoztatás működtetése, mert a közfoglalkoztatás fenntartása szerepel a következő év kormányzati célkitüzései között, sőt számolnak a közfoglalkoztatásban résztvevők 25 %-kal tö11énő növelésével is. Az önkomlányzat számos alkalommal pályázott, támogatásban részesült és azóta is folyamatosan, sikeresen kapcsolódik a meghirdetett programokhoz. A foglalkoztatással összefüggő központi célkitűzések helyi végrehajtása során a téli időszakban is folytatódik a munkavállalók foglalkoztatása, illetve

12 11 képzése. Amennyiben a közfoglalkoztatási pályázati lehetőségek bővülnek, az önkormányzat a központilag meghirdetett növekmény százalékával arányosan emeli kívánja a tervezett önerő nagyságrendjét is. bs.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező szociális intézményi feladatellátásának meghatározó része a Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működ ő költségvetési szerveknél valósul meg, ezáltal évben is magasabb arányú központi támogatás igénybevételére van lehetőség. A Társulás tagönkormányzatai 300,- Ft/fő társulási tagdíjat fizetnek. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben támogatással segítette a Társulás által ellátott feladatok, beleértve az intézményhálózat finanszírozását évre vonatkozóan az önkonnányzati támogatás egyeztetve, nevesített célokra történhet, azzal az alapelvvel, hogy e feladatok ellátása során fokozottan érvényesíteni kell a városi felelősséget a rászorulók szociális ellátása színvonalának javítása érdekében. b6.) A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül támogatással, közvetetten a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával segíti a jövőben is. A nemzetiségi önkormányzatok száma növekedett a október 12-ei választások eredményeképpen. Valamennyi nemzetiségi önkormányzattal a közgyűlés által jóváhagyott módon együttműködési megállapodás került megkötésre. Az 5 nemzetiségi önkonnányzat elkülönített beszámolási rendszerben működik. A nemzetiségi önkormányzatok a központi költségvetésből is részesülnek támogatásban. Ezen túlmenően a nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzat által nyújtott közvetlen pénzűgyi támogatás nagyságrendjeként a évi összeget javaslom meghatározni, oly módon, hogy az újonnan alakult Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatásban részesüljön, amelynek a nagyságrendje egyezz en meg a legalacsonyabb összeggel. Részleteiben a évre vonatkozó, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata által nyújtott támogatások javasolt összege a következő: Szlovák Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Román Nemzetiségi Önkonnányzat Lengyel Nemzetiségi Önkonnányzat Német Nemzetiségi Önkonnányzat ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft. b7) A vagyongazdálkodással kapcsolatos elvárások ismertek, gondos, racionális, hatékony hasznosítást kell megvalósítani, és a forrásokat újra és újra fejlesztésekbe kell befektetni. 20 IS-től a korábbi döntéseket folyamatosan felül kell vizsgálni, a veszteséges tevékenységeket, gazdálkodást - legyenek azok a törzsházon belül vagy kívül (Csabai Parkolóház, Békés Airport stb.) - eredményessé kell tenni, illetve jelentősen alacsonyabb összegű önkormányzati támogatás mellett ellátni. b8.) Támogatható és fenntmiandó 20 IS-ben IS a lakosság igényeit közvetlenül kezelő választókerületi célelőirányzat rendszere. b9.) Az önkonnányzat 20 IS-ben is figyelmet fog fordítani a sport, a kulturális tevékenység, valamint a civil szervezetek támogatására. A költségvetési lehetőségek függvényében e évi célokra legalább a tervezett előirányzatok reáléliékét biztosítani kívánjuk, az elvárt szakmai színvonal eredményességének függvényében növeini fogjuk az indokolt támogatási igényeket.

13 12 bio.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkonnányzati rendeletével a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkonnányzaton túlmenően további két településrészi önkonnányzatot hozott létre. Eredményes működésük érdekében mind a Jaminai Településrészi Önkonnányzatot, mind az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkonnányzatot megfelelő jövő évi költségvetési előirányzattal szükséges ellátni, az arányosság követelményeit érvényesítve, hiszen van már követhető mintaként szolgáló müködő részönkormányzata a városnak. b.l1) Elengedhetetlen olyan új típus ú kiadások kiemelt tervezése, amelyek egyediségükkel elősegítik a város hosszú távú megtartó- és eltartó képességének növelését, ösztönzik új vállalkozások betelepedését, új fejlesztéseket generálnak ezáltal a jövőt szolgálják és építik. A teljesség igénye nélkül koncepcionális jelleggel néhány jelentősebb projekt, amelyeknek kiadásait a évi költségvetésben tervezni kell: A Csaba-kártya bevezetése, amely a városlakók számára biztosít majd különböző kedvezményeket, a város fenntartói körébe tartozó szolgáltatásokhoz; Korszerű, médiaelemekkel dolgozó, Békéscsabát ajánló, kiajánló városmarketing rendszer, továbbá a helyi vállalkozások eredményes piacra jutását, valamint tevékenységüket segítő befektetői kézikönyv, és vállalkozói infonnációs adatbázis; Ösztöndíj rendszer, amely olyan békéscsabai lakhelyü, alap-, osztatlan-, mester-, felsőfokú nappali képzésben végző, kiemelkedő teljesítményt elérő diákok számára biztosít anyagi támogatást, akik tanulmányaik befejezése után Békéscsabán kívánnak munkába állni; Regionális nyomdász képzési és innovációs központ létrehozása. b.12) A közvélemény tájékoztatása érdekében fontos a médiatámogatás rendszerének fenntartása. A támogatások, illetve a szolgáltatások igénybevétele az esélyegyenlőség és közszolgálati szempontok maximális figyelembevételével történhet, azonban nem lehet lemondani a finanszírozási lehetőségekben rejlő előnyök kihasználásáról. b.l3) Fontos érdek a békéscsabai felsőoktatás megtartása, amelyet az önkonnányzatnak a saját eszközeivel segíteni szükséges, a megvalósítható koncepciók tartalmától függ majd a évi esetleges forrásigény. b.14) A városnak számolnia kell azzal, hogy a jelenleg folyamatban lévő legnagyobb - bár beavatkozási lehetőségeinken kívül eső - vasútberuházáshoz kapcsolódóan olyan igények, szükséges fejlesztések merülnek fel, amelyekre forrást kell biztosítani, arra tekintettel, hogya beruházási projekt azokat nem tartalmazta. E feladatokra is céltartalékot kell képezni. b.15) Nevesítésre került a legnagyobb beruházás miatti tartalékolási kényszer, de az önkonnányzat költségvetésében tennészetesen tervezni kell általános, valamint a szükséges egyéb feladatokhoz céltm1alék előirányzatokat. A korábbi évekhez képest a évben a biztonságos gazdálkodás érdekében lehetőség szerint jelentősebb tm1alékok képzése válhat indokolttá. b.16) A központi kezelésbe vont minden egyéb feladatról elmondható, hogy azokat tételesen át kívánjuk tekinteni és csak a legszükségesebb mértékü előirányzatok kerülhetnek tervezésre.

14 13 e.! Az önkormányzat beruházási - felújítási kiadásai A Mötv a alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkom1ányzat Közgyűlése a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban kell, hogy rögzítse. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. A fentiek alapján a stratégiai elképzeléseket az említett dokumentumban rögzíteni szükséges, amely azonban még nem készülhetett el. Az önkormányzat fejlesztési céljaival kapcsolatban már 227/2014. (XI. 27.) közgy. határozattal elfogadásra kerültek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő fejlesztési részdokumentumok (Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Területi Program csomagok. Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok). Fő célkitűzés, hogy a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban a megoldandó fej lesztéseket mind nagyobb arányban, lehetőség szerint 100 %-os támogatási intenzitású pályázati forrásokból valósítsa meg az önkormányzat. A évi önkormányzati költségvetésnek még tartalmaznia kell olyan beruházásokra vonatkozó előirányzatokat, amelyek az előző Európai Uniós ciklus forrásaihoz kapcsolódnak, ugyanakkor fel kell készülni az új célok tervezésére és megvalósítására is. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évek során nagyon sok beruházást valósított meg, amelyek nagy része már átadásra került. A folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat, illetve a pályázatok felsorolását részletezi a költségvetési koncepció 2. mellékiete, amely bemutatja és ismerteti a meghozott fejlesztési döntések évet is érintő pénzügyi kihatásait. Mivel az említett mellékletben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes pályázatok, csak néhány - nagyságrendjében is meghatározó, folyamatban lévő - fejlesztést nevesít ünk itt: Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése nagyprojekt megvalósult, átadásra került, azonban a projekt zárása, pénzügyi elszámolása évben történik meg. "Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem" kivitelezési munkái elkezdődtek, a teljes körű átadás évben várható. Folyamatban van a Kórház utcai stadion rekonstrukciója. A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program évben is folytatódik, a beruházás önrésze teljes mértékben belügyminisztériumi támogatással rendezett, amelynek szerepelnie kell a székhelytelepülés, azaz Békéscsaba költségvetésében, mint átfutó tétel. Külön említést érdemel itt is, hogy a város fejlődését szolgáló vasút korszerűsítés elérte Békéscsabát, amelynek keretében nagyon jelentős - nem Békéscsabai forrásokból finanszírozott - beruházások valósulnak meg, megemlítve azt is, hogy köszönet illeti meg a békéscsabai lakosokat - kiemelten a jaminaiakat -, hogy az óriás beruházással járó gondokat, nehézségeket elviselik. Az önkonnányzat költségvetése tennészetesen mindig is tartalmazott csak önkonnányzati fon"ásból megvalósított beruházásokat, felújításokat (kommunális előirányzatok, intézményi felújítási előirányzatok). A jövő évi költségvetésben különösen az út, járda, park stb. kommunális feladatokra a évinél jóval nagyobb összegeket szeretnénk biztosítani a pénzügyi lehetőségek függvényében,

15 14 mert mindenki számára látható, hogy ezen városi vagyonelemek állapota sajnos folyamatosan romlik, fenntartást, gondos kezelést igényel. Az önkonnányzati fejlesztések forrásaként pályázati pénzeszközök, felhalmozási célú vagyonértékesítési bevételek (vagyonért - vagyon elv érvényesítése), valamint mindezeket kiegészítve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírása szerinti hitelek - fejlesztési célú hitelek - szolgálhatnak. A évi költségvetésnek ezen belül továbbra is tartalmaznia kell olyan céltartalékot, amely az önkonnányzat ingatlan és intézményhálózatának működtetéséhez kapcsolódó hibaelhárítási, felhalmozási célú kiadásokra nyújt a legindokoltabb esetekben fedezetet. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projekt je a Magyary program tükrében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata sikeresen pályázott az ÁRO P 1.A projektre, amelyet eredményesen végrehajtott. A közgyűlés külön napirendi pontként tárgyalja majd a program megállapításairól szóló beszámolót. A beszámoló összesen 12 fejlesztési elem vizsgálatának az összefoglalását tartalmazza, amelyből a 3. és a 4. részterületben olyan megállapítások találhatók, amelyet a évi költségvetési koncepcióban vállalt az önkonnányzat szerepeltetni. Az alábbiakban e két terület egyes önkonnányzati, valamint egyes, vizsgálat alá vont intézményeit érintő összegzéseit és javaslatait foglaljuk össze: 1.A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly vizsgálata A gazdasági átvilágítás és részletes dokumentumvizsgálat és elemzés a következő területekre terjedt ki: 1.1 Gyennekélelmezési Intézmény A Gyermekélelmezési Intézmény tevékenységéről a tanulmány megállapította, hogy koncentráltan működik, amely nagyságrend lehetővé teszi a közbeszerzések nyújtotta megtakarítási lehetőségek kihasználását, ezáltal a térítési díjak alacsonyan, a békéscsabai, Békés megyei lakosok által megfizethető nagyságrendben tartását. Az intézményi működés rendkívül takarékos, a bérezésben a vezetőkön kívül a közalkalmazotti besorolás, döntő többségében a minimálbér érvényesül. Cafetéria juttatás nincs, jutalmazásra, ösztönzésre a költségvetés teljesítésének függvényében kerül sor. A Gyermekélelmezési Intézmény rezsiköltségének mé11éke is a fentieknek megfelelően rendkívül alacsonynak mondható: évben 59,4 %, évben 62,73 %. Az intézmény gazdaságosan működik, ezáltal a hosszú távú működése biztosított. A Gyermekélelmezési Intézmény részére a még hatékonyabb működés érdekében javasolt, hogy a létszámstruktúráján belül kerüljenek alkalmazásra pályázati, pénzügyi, szervezési, közbeszerzési feladatellátással foglalkozók, akik minőségi munkavégzéssel hozzájárulnának a költségvetési szervnél folyó tevékenység fejlesztéséhez. Ezen változás a létszám-előirányzaton belül kezelhető, költségvetési többletigénye az intézményi saját bevételekből megoldható.

16 A Békéscsaba Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház A tanulmány megállapította, hogy a Jókai Színház, valamint a Napsugár Bábszínház működése gazdaságos, hosszú távon biztosítja a szakmai munka hátterét. 1.3 Csabagyöngye Kulturális Központ A Csabagyöngye Kulturális Központ tevékenysége azt támasztja alá, hogy az infrastrukturális feltételek minőségi javulása párosult a szakmai munka színvonalának jelentős emelkedésével, amely a költségvetés teljesítési adataiban is megmutatkozik. Az önkormányzat által az intézmény részére biztosított támogatás nem növekedett, ugyanakkor több létszám kerül foglalkoztatásra és lényegesen megnövekedett az intézmény által használt alapterület is. Az intézményben nagyon sok civil szervezet. közművelődési csoport működik és számos rendezvény helyszínéül is szolgál. A működési bevételei ezért növekvő tendenciát mutatnak. Az intézmény eredményes pályázati tevékenységet is folytat. A tanulmány javasolja, hogy az önkonnányzati támogatás összege továbbra se növekedjen, sőt bizonyos mértékű csökkenés is indokolt. Ugyanakkor továbbra is az egyes rendezvényekhez kapcsolódó projektfinanszírozást szükséges fenntartani. Az intézmény maradványösszegéből megvalósíthatók olyan eszközfejlesztések, beruházások, amelyek ezáltal nem igényelnek többlet önkormányzati támogatást A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat pénzügyi kapcsolatai A tanulmány megállapította, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. kapcsolatrendszere rendezett. Számos feladatot teljesít a Zrt., amellyel jól szolgálja és kiegészíti az önkormányzati feladatok ellátását évtől a gazdasági társaság egy jelentős projekt, a CsabaPark megvalósítását hajtja végre, amelynek II. félévi be lépése további tevékenységbővülést jelent a Vagyonkezelő Zrt. számára. A társaság évenként jelentős, általában növekvő pénzügyi befizetést teljesít az önkormányzat részére, amely jelentősen hozzájárul az önkormányzati feladatok finanszírozásához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak felülvizsgálata A tanulmány megállapította, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az önként vállalt feladatokra betervezett összegeket biztosítani tudta, mert várospolitikai szempontból fontosnak tartotta. Az összegeket bevételi oldalon a helyi adóbevételekből fedezi, amelyet több ezer vállalkozás fizet be, ugyanakkor az önként vállalt feladatokból sok ezer ember közvetve, illetve közvetlenül részesedik. Ugyanakkor a kötelező feladatellátás, annak finanszírozása elsőbbséget kell, hogy élvezzen. Áttekintve az önként vállalt feladatok felsorolását a tanulmányt készítők javasolják, hogy a következő év költségvetésének tervezésekor összességében 5 %-os csökkentéssel számoljanak. 2.Feladat-ellátási és finanszírozási modell a Békéscsabai Intézményellátó Centrum, az óvodák, és a bö1csődék együttműködése tekintetében 2.1. Az óvodák és a bö1csődék kapcsolatrendszere A Köznev. tv. 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyennek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden az érintett

17 16 településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kéreime teljesíthető. Miután ajogszabály - a feltételek megléte esetén - lehetőséget ad az óvodában a 2,5 éves korúak felvételére, ezért egyes óvodákban, ahol a gyenneklétszám csökkenése miatt óvodázási gondok lépnek fel, biztosítani lehet a bölcsődés korú, óvodaérett, szobatiszta gyermekek 2,5 éves k0l1ól tö11énő felvételét. Az ágazatok közötti folyamatos egyeztetéssel ez ideális megoldást jelenthet évben az önkonnányzat a beóvodázási tevékenysége során felülvizsgálta az óvodai férőhelyeit és megállapította, hogy egyelőre két óvoda egy-egy telephelyén jelentkező létszámhiány miatt lehetőség van a bölcsődékkel való együttműködésre. Az együttműködés lényege, hogy úgy oldja meg a bölcsőde i kapacitáshiányt, hogy egyidejűleg kezeli az átmeneti óvodai kapacitástöbbletet is. Ez az együttműködés az elkövetkező évekre is mintául szolgálhat mindaddig, amíg lehetőség nyílik újabb uniós pályázatok által bölcsődei férőhe ly-bővítés re A BIC, valamint az óvodák és bölcsődék együttműködésének modellje A tanulmány javasolja az intézmények átvilágítását követően, hogya BIC végezzen évtől karbantat1ási feladatokat ütemezés és egyeztetés szerint egyéb, az önkonnányzat fenntartásában álló költségvetési szerv részére is.. Első körben a fentiekben bemutatott óvodák és bölcsődék irányába történő karbanta11ási, esetenként felújítási feladatok elvégzése javasolt. Bár Békéscsaba különböző kerületeiben több telephelyen találhatók az óvodák és a bölcsődék, de mind a BIC, mind az óvodai, bölcsődei gazdasági szervezet egy épületben került elhelyezésre, ezáltal az irányító, szervező, pénzügyi lebonyolító funkciók együttműködése biztosítható. A gazdasági szervezetek összevonása nem javasolt az eltérő funkciók miatt, és a fentiekben bemutatottak alapján a gazdasági szervezetek racionálisan kerültek kialakításra. A BIC és az óvodák, bölcsődék karbantartási, felújítási feladatokban történő együttműködése a következőképpen valósulna meg: A karbantat1ási anyagszükségletet minden esetben az egyes óvodák, bölcsődék költségvetése finanszírozná. A karbantartási feladat végrehajtását, felújítások megvalósítását a BIC karbantartó brigádja végezné. A koordináció, egyeztetés, ütemezés a BIC és a gazdasági szervezet együttműködésével valósulna meg, amely kapcsolatot tart valamennyi óvoda- és bölcsődevezetővel. Az említett intézményi kör a karbantartási feladatokon kívül egyéb területeken is együttmüködéssel megtakarítást érhetnek el, amelyek a következők: Szerződések felülvizsgálata, egységesítése, Közös beszerzések végrehajtása, További együttmüködési lehetőség a BIC-nél meglévő létszámkapacitás felhasználása az óvodák és bölcsődék feladatellátásában (pl. rendszergazda). A BIC és az óvodák, bölcsődék együttműködésének modelljét a 4. melléklet tat1almazza.

18 17 IV. Összegzés Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata évi költségvetési koncepciójának összegzéseként elmondhatj uk, hogy a város költségvetését továbbra is alapvetően befolyásolja a központi költségvetés által juttatott pénzeszközök nagyságrendje, valamint a helyi bevételek alakulása. A évtől kezdődően az önkormányzati rendszert jelentős feladatellátási és ehhez kapcsolt forrásszabályozási változások jellemezték, amely feltételek évre tovább módosulnak. Az önkormányzat ez évi költségvetési helyzetéről a közgyűlés a november 27-ei ülésén tájékoztatót kapott, amely a év I-III. negyedéves teljesítését mutatta be. A jelenlegi infonnációk alapján - amely törvénytervezeteken alapul - a költségvetés mozgástere - elsősorban a korábbi 300 millió Ft összegű "egyedi" támogatások várható elmaradására, és a szociális célú támogatások akár 200 millió Ft összeggel történő csökkenésére tekintettel évben várhatóan csökkenni fog, ezért a pénzügyi egyensúly megteremtése prioritást kell, hogy élvezzen. Bánnilyen költségvetési helyzetben a hangsúlyok kijelölése elengedhetetlen feladat. A hangsúlyokat, értékrendet, prioritásokat foglalta össze a évre vonatkozó költségvetési koncepció. Az Állami Számvevőszék által ellenőrzött és hangsúlyozott pénzügyi egyensúly biztosításának szem előtt tartásával került összeállításra a beterjesztett költségvetési koncepció, a feladatok és a tervezési irányelvek meghatározása. A koncepció, valamint az ezt követően elfogadott törvények figyelembevételével kell majd összeállítani a költségvetési rendelettervezetet. A megfogalmazott gondolatoknak megfelelően kérem a Tisztelt Közgyűlést a evl költségvetési koncepció megtárgyalására, valamint a költségvetés készítéshez szükséges, az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek és feladatok elfogadására. Az előterjesztést véleményező bizottságok határozatai a közgyűlésen kerülnek ismertetésre. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Határozati javaslat: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési koncepcióban rögzített tervezési irányelveket elfogadja, amelynek alapján elkészített, és valamennyi bizottság által véleményezett költségvetési rendelettervezetet a törvényben meghatározott határidőben a közgyűlésre beterjeszteni szükséges. Felelős: Szarvas Péter polgánnester Határidő: február 26.

19 18 II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése felkéri Dr. Kiss Gyula aljegyzőt, hogy a évi költségvetés előirányzatait valamennyi intézményvezetővel egyeztesse le, amelynek eredménye kerüljön beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. Felelős: Dr. Kiss Gyula aljegyző Határidő: február 26. Békéscsaba, december 12. Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.... C0~ I... ~....

20 1. melléklet Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi helyben képződő bevételeinek tervezett nagyságrendjéről Megnevezés A évre javasolt előirányzat Helyi adók Gépjárműadó Működési bevételek Élelmezési térítési díjak Maximum a évi tényleges bevétel összege. Maximum a évi tényleges bevétel összege, azaz az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a. Valamennyi költségvetési szerv sajátosságait figyelembe véve külön egyeztetendő a tervezett előirányzat összege, tekintettel a reálisan elérhető, de még ösztönző elemet tartalmazó nagyságrendre. A térítési díjakra vonatkozó közgyűlési rendeletnek megfelelő mértékű emelés. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, vagyoni bevételek Költségvetési maradvány Hitelfelvétel Az előirányzatot a reálisan teljesíthető nagyságrendben kell tervezni, figyelembe véve a vagyonértékesítéssel és hasznosítással kapcsolatban meghozott döntéseket. A tervezésnél figyelembe vehető nagyságrendjét az évvégi pénzügyi folyamatok, tényleges költségvetési teljesítési adatok határozzák majd meg. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény szerint lehetséges

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány)

Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány) Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány) Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 150. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89 /324-5 85 Fax: 89/515-083 E-ma il: polgar mester @ p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben