Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a évi költségvetési koncepcióról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, december 12.

2 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.: VIII. 41 1/2014. POLGÁRMESTERÉTÖL Előadó: Tarné Stuber Éva Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: 3 db PostaCÍm: 5601 Pf Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárgy: A évi önkonnányzati költségvetés koncepciója Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Lakásügyi Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Nemzetiségi, Érdekegyeztető, Külkapcsolati és Egyházügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének a december 18. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat a jogszabályoknak megfelelő ütemezésben elkészült, amelyet a nemzetgazdasági miniszter az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti határidőben, október végéig benyújtott az Országgyűlésnek. Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiacl es a közüzem i szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló évi XXXIX. törvény a az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) módosította. Hatályát vesztette többek között az önkonnányzatok költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat tartalmazó paragrafus. Tekintettel azonban arra, hogy egy önkorn1ányzat költségvetése az az alapdokumentum, amely meghatározza valamennyi - kötelező, illetve önként vállalt - feladatának kereteit, fontosnak tai1juk, hogya közgyülés, illetve valamennyi költségvetési kapcsolattal rendelkező bizottság ne csak februárban találkozzon először az adott év költségvetési lehetőségeit, jogszabályait ismertető előteljesztéssel.

3 2 A költségvetési koncepcióban összefoglalásra kerülhetnek az elmúlt időszak legfontosabb változásai, meghatározhatóak a prioritások, valamint áttekinthetők az önkormányzati feladatellátás kockázati tényezői is. A költségvetési koncepcióban számba kell venni a helyben képződő bevételeket, a kötelezettségeket, valamint meg kell határozni a költségvetés tervezésének főbb irányelveit. A költségvetési koncepció legfontosabb célja, hogya feltételek bemutatása és számbavétele után olyan feladatokat jelöljön ki, amelyek a költségvetés tervezésekor teljesíthetők és hivatkozási alapként szolgálhatnak az előirányzatok kialakításakor. I. A költségvetés általános jellemzői lia. A évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó tényezők Az önkonnányzat költségvetési koncepciója elkészítéséhez ismert a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amelyhez számos módosító indítvány született. Már korábban elfogadásra kerültek az adótörvények, valamint elfogadás előtt áll Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat, amely számos (112) jogszabály módosítását tartalmazza. Az elfogadott törvényeket a költségvetési rendelettervezet összeállításánál kell majd figyelembe venni és az önkormányzatot érintő változásokat a szükséges esetekben átvezetni. A jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat számos prioritásként kezelt területet határoz meg és ezek egy része kapcsolódik az önkonnányzatok feladatellátásához is. A gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése. A törvényjavaslat évre 2,5 %-os gazdasági növekedéssel és 2,4 %-os költségvetési hiánnyal számol. A tervezet mérsékelt, 1,8 %-os inflációs rátát prognosztizál év vonatkozásában. A évi önkonnányzati költségvetés tárgyalása sem kezdődhet másként, mint annak hangsúlyozásával, hogy január l-jétől nagyon jelentős strukturális változások kerültek bevezetésre, amelyek alapvetően meghatározták az azóta eltelt időszak, de a 2015-ös költségvetés feltételrendszerét is. Az önkonnányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer évtől alapjaiban megváltozott. Az önkonnányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz került. A feladatátrendeződés megjelent mind a közoktatásban, mind a közmüvelődésben, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az önkonnányzatok központi költségvetés ből származó fonásaira mindez alapvetően hatást gyakorolt. A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a fonásszabályozás is átalakult. A helyi önkonnányzatok finanszírozási struktúrája elszakadt a 2013 előtt alkalmazott normatív támogatási rendsze11ől, felépítésében az ágazati-szakmai törvények logikáját követi, egyes közszolgáltatásoknál bevezetésre került a feladatalapú finanszírozás.

4 3 A évi önkonnányzati költségvetést is meghatározzák a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) azon elöírásai, amelyek a kötelező feladatellátásra és a gazdálkodás szabályaira vonatkoznak. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkonnányzati feladatokat a Mötv a részletezi. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó legfontosabb előírásokat a Mötv a tartalmazza, amely szerint a helyi önkonnányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Nagyon lényeges, továbbra is hatályos rendelkezés, hogy évtől a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A január l-jétől bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés feladatalapú támogatást nyújt az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak megvalósítására, amelyet kizárólag az adott feladat kiadásaira lehet fordítani. Az önkonnányzatok az önként vállalt feladatokkal csak olyan mértékben számolhatnak, amely nem veszélyezteti kötelező feladatellátásukat. Az előbbiekben említett jogszabályi változások az elmúlt két évben is meghatározták az önkonnányzati költségvetés összeállítását és továbbra is iránymutatásul szolgálnak a évi költségvetés tervezéséhez. A feladatalapú finanszírozási rendszer éveit a Nemzetgazdasági Minisztérium a következők szerint jellemezte: év: a rendszer bevezetése, alapvetés einek lefektetése, év: a rendszer kiigazítása, finomhangolása, kiterjesztése, év: a feladatalapú finanszírozás megszilárdítása, egyedi problémák kezelése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata az elmúlt két évben részesült olyan konnányzati támogatásban, amely a feladatfinanszírozáshoz való alkalmazkodást kívánta szolgálni. A évi költségvetésben a decemberi Konnányhatározat alapján biztosított ezer Ft nagyságrendű központi támogatást teljes mértékben maradványként figyelembe tudtuk venni. Ilyen forrásra 20 IS-ben jelenlegi ismereteink szerint már nem számíthatunk. A feladatfinanszírozásra való áttéréshez, az új szabályozáshoz tö11énő alkalmazkodáshoz az önkonnányzatunknak két éve volt. Áttekintve a évi központi költségvetésről szóló törvény javaslatot megállapítható, hogy az önkormányzatok gazdálkodását érintő szabályozásban változások jelennek meg. Bár azon feladatok, amelyekhez nevesítetten központi támogatások kapcsolódnak jelentősen nem változnak, de a helyben képződő bevételek, konkrétan a helyi iparüzési adó nagyságrendjéhez való viszonyítás, a beszámítás érdemben változik. Mindez aztjelenti, hogy növekedhet az egyes feladatok központi támogatás összege, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzata a beszámítás miatt mégsem tudja a központi költségvetésből ezt a növekmény t érvényesíteni. A helyi iparüzési adó az az önkonnányzati forrás, amelyet fedezetként a jogszabályok nevesítenek. Erre jó példa a szociális segélyezéssel kapcsolatban tervezett jogszabálymódosítás. A már fentiekben említett jogszabály-módosítások nagyságrendje tál aszt j a alá azt, hogya költségvetési törvény kihirdetéséig nem lehet végleges számításokat végezni. A központi

5 4 támogatások nagyságrendje a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kerül ismertetésre január 5-éig. (Ib. A költségvetés tervezésének általános irányelvei A bemutatott költségvetési lehetőségekből adódóan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetése kialakításának főbb alapelvei az alábbiakban foglalhatók össze: 1.) Alapvető követelmény az egyensúlyi költségvetés összeállítása, a bevételek megalapozott tervezése, a kiadások teljes körű számbavétele. Működési hiány nem tervezhető. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni. Az irányelv tekintetében, többek között: Folyamatosan biztosítani kell a működési kiadások prioritását, az intézmények működésének pénzügyi feltételeit. A működési kiadások elsődlegesen a kötelező feladatellátásokhoz kell, hogy kapcsolódjanak. A működtetés terén továbbra is fontos a gazdaságos megoldások keresése és gyakorlati alkalmazása, valamint a feladatellátás során a racionális munkaszervezésből eredő megtakarítások feltárása. A jogszabályi változások kihatásait továbbra is következetesen érvényesíteni kell és a döntéshozóknak a szükséges intézkedések megtételével biztosítani kell az előirányzatok rendelkezésre állását. Minden lehetséges eszközzel és módszerrel törekedni kell az önkormányzati (saját) bevételek fokozására, azonban azok irányszámait csak a reális teljesíthetőség mértékéig szabad meghatározni. Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során továbbra is meghatározó szerepet kell kapnia az önkonnányzati kincstári pénzkezelési rendszer alkalmazásának, az ezt támogató a folyószámla-hitelkeret további fenntartása indokolt. 2.) A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és hivatal biztonságos működését garantálni kell, biztosítva a városüzemeltetési az egyéb önkormányzati szolgáltatások elvárt és növekvő színvonalát, a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit. A megújított színvonalas közterületek, épületek intenzív fenntartásával biztosítani kell értékük, színvonaluk megőrzését. A városüzemeltetési kiadásokat növel n i szeretnénk, ezen belül kiemeit figyelemmel kell lenni az önkormányzat közvagyonának értékét megőrző-gyarapító szükséges karbantartásokra, felújításokra, üzemeltetési és fenntartási feladatokra (zöldfelületek, utak, járdák, csapadékvíz rendszerek, önkormányzati ingatlanok és intézmények tervszerű karbantartása, felújítása, fejlesztése). Az önkormányzati feladatokat tudatosan, a főbb célokhoz igazodó, az élhető várost eredményező értékek szerint kell megszervezni és megvalósítani, rangsorolva, szükség szerint az átrendezés lehetőségét biztosítva a kapacitások, források között. A költségvetés kiadási oldalán takarékosságot kell érvényesíteni úgy az intézményi körben, mint a központi kezelésű feladatok esetében. 3.) A jövőt megalapozva, a város hosszú távú megtartó- és eltartó képességének növelése, munkahelyek teremtése érdekében erősíteni kell a vállalkozásokkal való kapcsolattartást és folyamatos párbeszédet, ösztönözni kell azok fej lődését, új vállalkozások betelepedését,

6 5 intenzívebb városmarketing politikát kell folytatni, és e célok eléréshez a költségvetésben forrásokat kell biztosítani. Már a költségvetési koncepció szintjén kijelenthető, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, illetve nem kíván új adót bevezetni. Továbbra is fontos cél a munkahelyteremtő programok önkonnányzati támogatása. A több éve eredményesen működtetett vállalkozásfejlesztési célelőirányzat megmarad, a munkahely-iétesítések, valamint a technológia-fejlesztések célját fogja 20 IS-ben is szolgálni. 4.) Változatlan és kiemeit cél a fejlesztések folytatása, a mindenkori prioritásokon alapuló pályázati lehetőségek előtérbe helyezése. A pályázatoknál meg kell keresni az önkormányzati hozzájárulás esetleges csökkentésének lehetőségét, más forrással történő kiváltását. A források megosztása során előnyt kell élvezzen a már megkezdett, folyamatban lévő, vagy a szakaszokra bontott, vagy jelentős pályázati támogatással megvalósuló beruházások folytatása, befejezése, figyelembe véve, hogy az önkormányzatnak a pályázatok fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeit teljesíteni kell. Az irányelv tekintetében a következőkre kell törekedni: A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból hosszútávon fenntarthatónak kell lenniük. Az önkormányzat kötelező feladatait szintén a fenntartható ság maximális figyelembevételével kell megoldani. A belépő fejlesztések gazdaságos, költségtakarékos működtetését folyamatosan vizsgálni és értékelni szükséges. Kizárólag önkonnányzati forrásból megvalósítandó beruházási, felújítási célokat csak nagyon körültekintően, különösen indokolt esetben, alapvetően a kommunális célokat tekintve lehet betervezni. A as időszakra vonatkozóan mindent meg kell tenni annak érdekében - már a pályázatok beadásakor -, hogy a lehető legszűkebb mértékűre csökkenjen a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó megelőlegezési kötelezettség. Kiemelten kell kezelni az energetika kérdését, csökkenteni szükséges mind az intézményekben, mind a város egyéb területein (pl. közvilágítás) az energiaköltségeket, ki kell használni a pályázatok adta lehetőségeket e célok érdekében. 5.) Az önkormányzat valamennyi területén - kiemelten a vagyongazdálkodást, a városi tulajdonú cégeket és az intézményeket érintően - racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. A Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. tevékenységi körét bővíteni kell, erősítve a még kihasználatlan kapacitások és vagyonelemek tekintetében a vállalkozási tevékenységet, tovább növelve a Zrt, mint törzsház piaci pozícióit és jövedelemtermelő képességét. Vagyoni bevételekre (értékesítés vagy hasznosítás fonnájában) az önkornlányzatnak továbbra is szüksége lesz, törekedni kell arra, hogy ezek elsősorban a felhalmozási kiadás forrásául szolgáljanak. Kulturális területen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata büszke lehet jelentősen kibővült, sikeres, és növekvő hírü intézményhálózatára, amelynek tagjai a Békéscsabai Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Csabagyöngye Kulturális Központ, a Munkácsy Mihály megyei hatókörü városi múzeum és a Békés megyei könyvtár. Ezen intézmény hálózat müködőképességéhez és fejlődéséhez kiemelt érdeke füződik, az élhetőbb, vonzóbb, megtartó képességében erősödni kívánó

7 6 városunknak. Folytatni kell, sőt bővíteni szükséges az együttműködést, a lehetőségek, kínálkozó gazdasági előnyök kihasználását, a város és az eredményes intézményei között. A köznevelési intézmények müködtetésére alapított Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum folyamatosan bővülő a tevékenységét, gyermekeink jövője érdekében racionálisan és hatékonyan kell megszervezni, a forrásokat - tekintet nélkül az állami oktatási-szervezeti feltételrendszer további változásaira - biztosítanunk kell. II/a. Bevételek II. A részelőirányzatok tervezésének alapelvei l) A szabályozásban a január l-jétől bekövetkezett változások kiemelt fontosságot adnak a helyi adóbevételekből származó forrásoknak. A helyben képződő bevételek meghatározó részét 2015-ben is a helyi adók jelentik, amelyekből a feladatfinanszírozás keretében érkező kőzponti támogatásokon, valamint az egyéb működési bevételeken kívül a feladatokat finanszírozni lehet. A helyi adókról szóló évi C. törvény akként módosult, hogy az eddigi egységes önkormányzati adó kivetése - amelyek fő szabályait a törvény szabta meg, ám bevezetéséről a helyi önkormányzat döntött - helyett a jövőben minden olyan vagyontárgyat települési adóval lehet sújtani, amelyet más központi vagy önkormányzati adó nem terhel, illetve bevezetését törvény nem tiltja. Hangsúlyozni szükséges a korábban már említett alapelvet, hogy a közfeladatok finanszírozását az önkormányzat úgy oldja meg, hogy évben nem tervez a helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő helyi adót nem kíván bevezetni. 2) A gépjárműadó bevételi előirányzatának meghatározásakor azt a tervezési elvet javasoljuk követni, hogya évi tényleges bevételi szintet vegyük irányadónak. 20l3. január l-jétől a gépjárműadóból befolyt összeg 60 %-a a központi költségvetés bevétele. 3) A vagyoni bevételek tervezésénél is fő szempont a reális teljesíthetőség, amely előirányzatban természetesen figyelembe kell venni a meghozott közgyűlési és bizottsági döntések évben realizálódó eredményeit. 4) A közgyülés korábbi döntése alapján a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Ca továbbiakban: Vagyonkezelő) törzsházként müködik, amelynek üzleti terve, valamint a terv végrehajtásáról szóló beszámolói teljesen összhangban lesznek majd az önkonnányzati költségvetési rendelet megalkotásának és beszámolásának időpont jaival, a finanszírozás egyensúlyának biztosítása érdekében. A közgyülés által elfogadott módon teljes körüen bevezetésre került bruttó elszámolás elvének szem előtt tartásával egyidejüleg továbbra is elvárás, hogyafeladatok hatékony és racionálisan szervezett módja alapján a Vagyonkezelő az önkomlányzat feladatellátását jelentős bevételekkel segítse elő, és a társaság külön döntések alapján céljelleggel kapjon egyes meghatározott feladatokhoz támogatást. A Vagyonkezelővel kapcsolatos előző évi költségvetési előirányzatot befolyásolja a 2014 szeptemberében át adott CsabaParkhoz kapcsolódó kiadások összege, amelyeket a tervezést megelőzően é11ékelni, külön meghatározni szükséges. A tervezés során

8 7 számításba kell venni majd azt is, hogy az elmúlt két évben a Vagyonkezelő üzemeltetési köréhez tm10zóan jelentős energia-megtakarítást eredményező beruházások történtek (Árpád Fürdő, sportlétesítmények). Szintén pontosan meg kell határozni a tervezés során a Vagyonkezelőhöz került hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó, - saját tulajdonban lévő és nonprofit jelleggel müködő - gazdasági társaság várható gazdálkodási veszteségét, illetve az ennek kezeléséhez szükséges forrásokat is. Az előzetes és még folyamatban lévő tervezési adatokból úgy tünik, hogya korábbi közgyülés e stratégiai döntése a évben alkalmazott hulladékgazdálkodási rendszerhez képest - a várt illetve elvárt feladatellátási színvonal javulás mellett vagy ellenére - nem csőkkenti az önkonnányzatra háruló finanszírozási terheket. 5) A évi költségvetésben továbbra is bruttó módon szükséges tervezni a pályázati támogatással megvalósuló feladatokat, azaz a pályázatok adott évi támogatási összege is számbavételre kell, hogy kerüljön. 6) Az adósságkonszolidációt követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat költségvetésének bevételi oldalán évben még szerepel egy ezer Ft összegü hitelkeret, amely a megelőző évben eldöntött és szerződött ezer Ft összegü fejlesztési hitel le nem hívott részét jelenti. A hitelkeretből nem kerülhet az egész összeg igénybevételre, mert az abban megjelölt feladatokhoz önerö alap támogatás is társult. A várhatóan igénybe nem vehető több, mint 80 millió Ft hitelösszeg lehívásához hitelmódosítást kívánunk kezdeményezni, és amennyiben a Magyar Fejlesztési Bank a hozzájárulást megadja, a hitelkeret kommunális felhalmozási kiadások finanszírozására is szolgálhat 20 IS-ben, mely feladatokra nagy lakossági szükséglet mutatkozik. 7) Az intézmények müködési bevételeit egyeztetéssel, a reális teljesíthetőség szintjén szükséges tervezni, amely vonatkozik a Polgánnesteri Hivatal bevételeire is. Külön szerződéseken alapuló, vagy évközi feladatváltozás miatt bekövetkező bevételi módosításokat tervezni szükséges. A bevételi előirányzatok meghatározása azonban úgy kell történjen, hogy annak teljesítési, illetve túlteljesítési ösztönző vonatkozásai is megmaradjanak. 8) Az élelmezési térítési díjak emelésére a közbeszerzési eljárások lefolytatása után, az elért beszerzési áraknak megfelelően kerülhet sor, amelyre vonatkozó előterjesztés várhatóan a közgyülés februári ülésének napirendjén szerepelhet. A díjtételeket érvényesíteni szükséges az érintett intézmények költségvetési előirányzataiban. Meg kell jegyezni, hogy az étkeztetés biztosítása kötelező önkonnányzati feladat. A helyben képződő bevételek tervezett nagyságrendjét az 1. mellékletben foglaltak n1utatják be Kiadások Az előzőekben ismertetett nagyon jelentős, jogszabályokon alapuló, bekövetkezett feladat- és forrásváltozások következtében a évi kiadások tervezése továbbra is nagy körültekintést igényel. a.) Az intézmények működési, fenntartási kiadásai

9 8 Valamennyi költségvetési szerv jövő évi gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogya költségvetés tervezése a feladatellátáshoz kapcsolódó legszükségesebb előirányzatok figyelembevételével kell, hogy történjen. Az év során az intézmények feladatellátása a szokásoknak megfelelően, áttekintésre, értékelésre fog kerülni, és a finanszírozást az igazolt, valós igényekhez fogjuk szabni. Az egyes intézményekhez kapcsolódóan a következők kiemelése indokolt: al.) A bölcsődei ellátást érintően az elmúlt években jelentős korszerűsítés és bővítés valósult meg. A bö1csődei ellátással szemben megjelenő növekvő igényeket a közgyűlés egyrészt a bö1csődei férőhelyekkel kapcsolatos döntésével, másrészt az óvodákkal való még szorosabb együttműködéssel tudta ez évben kezelni. a2.) Az óvodai feladatellátás kötelező önkormányzati feladat. Az óvodapedagógusok kedvezményezett jei a pedagógus életpálya-modell bevezetéséből következő jelentős illetményemelésnek. Az óvodai feladatellátáshoz is a feladatfinanszírozásban többféle jogcím kapcsolódik. a3.) Az étkeztetés is az önkormányzat kötelező feladata. A Gyermekélelmezési Intézményben koncentráltan, ezáltal a közbeszerzésekkel elért eredményekkel elérhető áron biztosítható az élelmezési szolgáltatás. Ezen feladathoz kapcsolódó központi támogatások rendszere évben jelentősen megváltozott, amely több részből tevődik össze és bonyolult számítások alapján - figyelembe véve egy elvárt térítési díjakból származó bevételi szintet - határozza meg a támogatás összegét. A Gyermekélelmezési Intézményben 2015-ben csak az lehet az elvárás, hogy egyszerre biztosítsuk a szolgáltatások, a gyermekek ételei minőségének további javulását, és a takarékos, hatékony, biztonságos működés feltételeit. Az intézmény költségvetési nagyságrendje indokolja a terület fokozott felügyeletét, ellenőrzését. a4.) A köznevelési intézmények működtetési feladatainak végrehajtását az Nktv a alapján a Békéscsabai Intézményellátó Centrum végzi. Az intézmény összevont, koncentrált feladatellátást végez mind gazdasági, mind a vagyon karbantartása területen ben úgy kell szerveznie tevékenységét, hogyaköznevelési intézmények zökkenőmentes működését, a szülők, gyerekek megelégedésére valósítsa meg, maradéktalanul megfelelve a KLIK-kel megkötött feladatfinanszírozási megállapodásban foglaltaknak. a5.) A színházak fenntartását a évi központi költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan nevesítetten támogatja. Az ismert, tervezett összeg, nagyságrendileg szinte megegyezik a évivel, összesen ezer Ft, amely egyrészt művészeti, másrészt létesítménygazdálkodási célú működési támogatásból áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 288/2012. (X. 26.) közgy. határozattal elfogadta a Békéscsabai Jókai Színházzal és a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodásokat. A megállapodás a szolgáltatások ellátását biztosító feltételek részében a 4.3. pont a következő vállalást tat1almazza: "Az önkonnányzat törekszik arra, hogy az állami támogatással azonos arányú önkonnányzati támogatást biztosítson anyagi lehetősége i fiiggvényében:" A vállalást a város 2015-ben is tartani kívánja. a6.) A Munkácsy Mihály Múzeum és Békés Megyei Könyvtár fenntartásához a évben is állami támogatás kapcsolódik, amelynek összege szinte megegyezik a évivel. A könyvtári feladatellátáshoz ezer Ft, a múzeum feladatellátásához ezer Ft támogatást tartalmaz a költségvetési törvény tervezete. Ezen intézmények költségvetését

10 9 alapvetően a központi támogatás kell, hogy biztosítsa kiegészülve a müködési bevételekkel, ezzel kívánunk számolni a költségvetések tervezése során. A könyvtár az említett támogatáson kívül a kistelepülési könyvtári és közmüvelődési célú tevékenység ellátásához évben ezer Ft kiegészítő állami támogatásban is részesül majd. a7.) A Csabagyöngye Kulturális Központ korszerü infrastruktúrája, megújult és bővülő feladatellátással járt. A központi épület átadása óta teljes kihasználtsággal müködik, az intézményhez kapcsolt egységeket is színvonalas tevékenység jellemzi. Az intézmény tevékenységéhez az elmúlt két évben programfinanszírozás társult, amelynek további fenntartása indokolt azon esetekben, amikor saját szervezésben valósul meg a rendezvény. Az önkormányzat közmüvelődési intézményhálózata a 2013 júniusában átadott főtér rendezvényeinek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt. Szükséges lehet a vállalkozási tevékenység bővítésének lehetőségeit formáit is átgondolni a minél hatékonyabb gazdálkodás érdekében. a8.) A évben - a pedagógusok kivételével - a törvénytervezetek nem tartalmaznak illetményemelést sem a közalkalmazottak, sem a közszolgálati tisztviselők esetében. A szociális területen dolgozók számára évben szociális bérpótlék került bevezetésre, amely az ezen területen dolgozók életpálya modelljének bevezetéséig biztosít pótlólagos keresetkiegészítési lehetőséget. Tennészetesen a soros előlépések fedezetét biztosítani kívánjuk a költségvetési szervek részére. a9.) A dologi előirányzatokon belül továbbra is külön számítandóak az energiaköltségek. Az eredményes közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően csökkennie kell az intézményi energiaköltségeknek, de a mennyiségi felhasználásnak feltétlenül, ezt a tervezésnél szem előtt fogjuk tartani al O.) Az egyéb dologi kiadások előirányzata indokolt esetben növelhető figyelembe véve a saját intézményi bevételek előirányzatait, a tervezés során az egyedi mérlegelés és az ellenőrzött, takarékos gazdálkodás alapelvét kívánjuk érvényesíteni. ali.) A Polgármesteri Hivatalban történik az önkormányzat müködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, amelyekre központi kezelésü pénzügyi előirányzatok szolgálnak. A Polgármesteri Hivatal szorosan vett müködési kiadásai nak meghatározásakor is érvényesíteni szükséges a felülvizsgálatot és az indokolt takarékosságot. ai2.) A céltartalékok rendszerét évben is indokolt megtartani. b.) Az önkormányzat működési kiadásai: Az önkonnányzati kiadások a Polgánnesteri Hivatal központi kezelésében kerülnek lebonyolításra. A jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan be kívánjuk mutatni, hogy a kötelező feladatokat milyen mértékben és költségvetési vonzattai tervezi ellátni az önkonnányzat, valamint mely önként vállalt feladatok finanszírozását és milyen mértékben vállaljuk 20 IS-ben. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának két nagy területe a kommunális (városüzemeltetési) és a szociális ellátás. Ezen feladatokra a korábbi években feladatfinanszírozás is társult, amely a évre vonatkozó törvénytervezetek szerint jelentősen módosul ni - sajnos csökkeni - fog.

11 10 b l.) Békéscsaba Megyei Jogú Város területén közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázatot a Körös Volán Zrt. nyerte, a szerződés szerinti összeget a évi költségvetésben tervezni szükséges. A szolgáltatási színvonallal szembeni elvárásokat ugyanakkor az önkormányzat következetesen érvényesíteni fogja. b2.) A kommunális területen jelentős szervezeti változással érintett a hulladékgazdálkodás. A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzendő közszolgáltatás évben is csak önkonnányzati támogatással, - várhatóan nem csökkenő támogatással - tud megvalósulni, működni. Míg évben az önkormányzat a hulladék ártalmatlanítási díjait a hulladéklerakó üzemeltetőjének bérleti díj elengedésével kompenzálta, addig évben a befolyó bérleti díjat, illetve annak az előzetes számítások szerint kalkulált részét a Vagyonkezelőn keresztül, működési támogatásként kell átadni a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek. b3.) A szociális segélyezési rendszer év folyamán jelentősen átalakul. Az átalakítás fő elemei a következők. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek az alábbiak szerint: egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában március l-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási Uárási), az önkomlányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (azaz képviselőtestületi) hatáskörbe kerülnek. (Például ilyen, az állam által, a járási intézményrendszer útján március 1. napjától kötelezően nyújtott ellátás: az időskorúak járadéka; az aktív korúak ellátása, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelűgyeleti támogatás [ez utóbbi lesz a jelenlegi rendszeres szociális segély 3 jogcíméből 2 helyett]); alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj; alanyi és normatív közgyógyellátás; egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. ) Az önkonnányzatok által biztosított ellátás neve március l-jétől egységese n települési támogatás lesz. A finanszírozási rendszer is átalakul akként, hogy az önkormányzatok - adóerő-képességükhöz igazodóan - nagyobb szerepet vállaljanak a helyi szociális problémák megoldásában. Az önkormányzat által biztosított ellátások finanszírozása saját erőforrásokból - nevesítetten a helyi iparűzési adóból - kell, hogy történjen, azzal, hogy azok az önkonnányzatok, amelyek a segélyezéshez nem rendelkeznek elegendő erőforrással, a központi költségvetésből majd támogatást igényelhetnek. A jelentősen módosuló rendszeite való áttéréshez a közgyülésnek új rendeletet szükséges alkotnia, amely szerepel a I. félévi munkatervben. Az alapelvekben már említettek szerint a módosuló - csökkenő - segélyezési feladatellátásra évben annyi forrást kívánunk biztosítani, amely megfelel a évi segélyezés önkonnányzati forrásból biztosított nagyságrendjének. b4.) Továbbra is fontos feladat a közfoglalkoztatás működtetése, mert a közfoglalkoztatás fenntartása szerepel a következő év kormányzati célkitüzései között, sőt számolnak a közfoglalkoztatásban résztvevők 25 %-kal tö11énő növelésével is. Az önkomlányzat számos alkalommal pályázott, támogatásban részesült és azóta is folyamatosan, sikeresen kapcsolódik a meghirdetett programokhoz. A foglalkoztatással összefüggő központi célkitűzések helyi végrehajtása során a téli időszakban is folytatódik a munkavállalók foglalkoztatása, illetve

12 11 képzése. Amennyiben a közfoglalkoztatási pályázati lehetőségek bővülnek, az önkormányzat a központilag meghirdetett növekmény százalékával arányosan emeli kívánja a tervezett önerő nagyságrendjét is. bs.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező szociális intézményi feladatellátásának meghatározó része a Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működ ő költségvetési szerveknél valósul meg, ezáltal évben is magasabb arányú központi támogatás igénybevételére van lehetőség. A Társulás tagönkormányzatai 300,- Ft/fő társulási tagdíjat fizetnek. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben támogatással segítette a Társulás által ellátott feladatok, beleértve az intézményhálózat finanszírozását évre vonatkozóan az önkonnányzati támogatás egyeztetve, nevesített célokra történhet, azzal az alapelvvel, hogy e feladatok ellátása során fokozottan érvényesíteni kell a városi felelősséget a rászorulók szociális ellátása színvonalának javítása érdekében. b6.) A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlenül támogatással, közvetetten a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával segíti a jövőben is. A nemzetiségi önkormányzatok száma növekedett a október 12-ei választások eredményeképpen. Valamennyi nemzetiségi önkormányzattal a közgyűlés által jóváhagyott módon együttműködési megállapodás került megkötésre. Az 5 nemzetiségi önkonnányzat elkülönített beszámolási rendszerben működik. A nemzetiségi önkormányzatok a központi költségvetésből is részesülnek támogatásban. Ezen túlmenően a nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzat által nyújtott közvetlen pénzűgyi támogatás nagyságrendjeként a évi összeget javaslom meghatározni, oly módon, hogy az újonnan alakult Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatásban részesüljön, amelynek a nagyságrendje egyezz en meg a legalacsonyabb összeggel. Részleteiben a évre vonatkozó, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata által nyújtott támogatások javasolt összege a következő: Szlovák Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat Román Nemzetiségi Önkonnányzat Lengyel Nemzetiségi Önkonnányzat Német Nemzetiségi Önkonnányzat ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft, ezer Ft. b7) A vagyongazdálkodással kapcsolatos elvárások ismertek, gondos, racionális, hatékony hasznosítást kell megvalósítani, és a forrásokat újra és újra fejlesztésekbe kell befektetni. 20 IS-től a korábbi döntéseket folyamatosan felül kell vizsgálni, a veszteséges tevékenységeket, gazdálkodást - legyenek azok a törzsházon belül vagy kívül (Csabai Parkolóház, Békés Airport stb.) - eredményessé kell tenni, illetve jelentősen alacsonyabb összegű önkormányzati támogatás mellett ellátni. b8.) Támogatható és fenntmiandó 20 IS-ben IS a lakosság igényeit közvetlenül kezelő választókerületi célelőirányzat rendszere. b9.) Az önkonnányzat 20 IS-ben is figyelmet fog fordítani a sport, a kulturális tevékenység, valamint a civil szervezetek támogatására. A költségvetési lehetőségek függvényében e évi célokra legalább a tervezett előirányzatok reáléliékét biztosítani kívánjuk, az elvárt szakmai színvonal eredményességének függvényében növeini fogjuk az indokolt támogatási igényeket.

13 12 bio.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 28.) önkonnányzati rendeletével a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkonnányzaton túlmenően további két településrészi önkonnányzatot hozott létre. Eredményes működésük érdekében mind a Jaminai Településrészi Önkonnányzatot, mind az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkonnányzatot megfelelő jövő évi költségvetési előirányzattal szükséges ellátni, az arányosság követelményeit érvényesítve, hiszen van már követhető mintaként szolgáló müködő részönkormányzata a városnak. b.l1) Elengedhetetlen olyan új típus ú kiadások kiemelt tervezése, amelyek egyediségükkel elősegítik a város hosszú távú megtartó- és eltartó képességének növelését, ösztönzik új vállalkozások betelepedését, új fejlesztéseket generálnak ezáltal a jövőt szolgálják és építik. A teljesség igénye nélkül koncepcionális jelleggel néhány jelentősebb projekt, amelyeknek kiadásait a évi költségvetésben tervezni kell: A Csaba-kártya bevezetése, amely a városlakók számára biztosít majd különböző kedvezményeket, a város fenntartói körébe tartozó szolgáltatásokhoz; Korszerű, médiaelemekkel dolgozó, Békéscsabát ajánló, kiajánló városmarketing rendszer, továbbá a helyi vállalkozások eredményes piacra jutását, valamint tevékenységüket segítő befektetői kézikönyv, és vállalkozói infonnációs adatbázis; Ösztöndíj rendszer, amely olyan békéscsabai lakhelyü, alap-, osztatlan-, mester-, felsőfokú nappali képzésben végző, kiemelkedő teljesítményt elérő diákok számára biztosít anyagi támogatást, akik tanulmányaik befejezése után Békéscsabán kívánnak munkába állni; Regionális nyomdász képzési és innovációs központ létrehozása. b.12) A közvélemény tájékoztatása érdekében fontos a médiatámogatás rendszerének fenntartása. A támogatások, illetve a szolgáltatások igénybevétele az esélyegyenlőség és közszolgálati szempontok maximális figyelembevételével történhet, azonban nem lehet lemondani a finanszírozási lehetőségekben rejlő előnyök kihasználásáról. b.l3) Fontos érdek a békéscsabai felsőoktatás megtartása, amelyet az önkonnányzatnak a saját eszközeivel segíteni szükséges, a megvalósítható koncepciók tartalmától függ majd a évi esetleges forrásigény. b.14) A városnak számolnia kell azzal, hogy a jelenleg folyamatban lévő legnagyobb - bár beavatkozási lehetőségeinken kívül eső - vasútberuházáshoz kapcsolódóan olyan igények, szükséges fejlesztések merülnek fel, amelyekre forrást kell biztosítani, arra tekintettel, hogya beruházási projekt azokat nem tartalmazta. E feladatokra is céltartalékot kell képezni. b.15) Nevesítésre került a legnagyobb beruházás miatti tartalékolási kényszer, de az önkonnányzat költségvetésében tennészetesen tervezni kell általános, valamint a szükséges egyéb feladatokhoz céltm1alék előirányzatokat. A korábbi évekhez képest a évben a biztonságos gazdálkodás érdekében lehetőség szerint jelentősebb tm1alékok képzése válhat indokolttá. b.16) A központi kezelésbe vont minden egyéb feladatról elmondható, hogy azokat tételesen át kívánjuk tekinteni és csak a legszükségesebb mértékü előirányzatok kerülhetnek tervezésre.

14 13 e.! Az önkormányzat beruházási - felújítási kiadásai A Mötv a alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkom1ányzat Közgyűlése a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban kell, hogy rögzítse. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. A fentiek alapján a stratégiai elképzeléseket az említett dokumentumban rögzíteni szükséges, amely azonban még nem készülhetett el. Az önkormányzat fejlesztési céljaival kapcsolatban már 227/2014. (XI. 27.) közgy. határozattal elfogadásra kerültek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő fejlesztési részdokumentumok (Békéscsaba Megyei Jogú Város Integrált Területi Program csomagok. Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok). Fő célkitűzés, hogy a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban a megoldandó fej lesztéseket mind nagyobb arányban, lehetőség szerint 100 %-os támogatási intenzitású pályázati forrásokból valósítsa meg az önkormányzat. A évi önkormányzati költségvetésnek még tartalmaznia kell olyan beruházásokra vonatkozó előirányzatokat, amelyek az előző Európai Uniós ciklus forrásaihoz kapcsolódnak, ugyanakkor fel kell készülni az új célok tervezésére és megvalósítására is. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évek során nagyon sok beruházást valósított meg, amelyek nagy része már átadásra került. A folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat, illetve a pályázatok felsorolását részletezi a költségvetési koncepció 2. mellékiete, amely bemutatja és ismerteti a meghozott fejlesztési döntések évet is érintő pénzügyi kihatásait. Mivel az említett mellékletben tételesen bemutatásra kerülnek az egyes pályázatok, csak néhány - nagyságrendjében is meghatározó, folyamatban lévő - fejlesztést nevesít ünk itt: Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése nagyprojekt megvalósult, átadásra került, azonban a projekt zárása, pénzügyi elszámolása évben történik meg. "Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem" kivitelezési munkái elkezdődtek, a teljes körű átadás évben várható. Folyamatban van a Kórház utcai stadion rekonstrukciója. A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program évben is folytatódik, a beruházás önrésze teljes mértékben belügyminisztériumi támogatással rendezett, amelynek szerepelnie kell a székhelytelepülés, azaz Békéscsaba költségvetésében, mint átfutó tétel. Külön említést érdemel itt is, hogy a város fejlődését szolgáló vasút korszerűsítés elérte Békéscsabát, amelynek keretében nagyon jelentős - nem Békéscsabai forrásokból finanszírozott - beruházások valósulnak meg, megemlítve azt is, hogy köszönet illeti meg a békéscsabai lakosokat - kiemelten a jaminaiakat -, hogy az óriás beruházással járó gondokat, nehézségeket elviselik. Az önkonnányzat költségvetése tennészetesen mindig is tartalmazott csak önkonnányzati fon"ásból megvalósított beruházásokat, felújításokat (kommunális előirányzatok, intézményi felújítási előirányzatok). A jövő évi költségvetésben különösen az út, járda, park stb. kommunális feladatokra a évinél jóval nagyobb összegeket szeretnénk biztosítani a pénzügyi lehetőségek függvényében,

15 14 mert mindenki számára látható, hogy ezen városi vagyonelemek állapota sajnos folyamatosan romlik, fenntartást, gondos kezelést igényel. Az önkonnányzati fejlesztések forrásaként pályázati pénzeszközök, felhalmozási célú vagyonértékesítési bevételek (vagyonért - vagyon elv érvényesítése), valamint mindezeket kiegészítve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírása szerinti hitelek - fejlesztési célú hitelek - szolgálhatnak. A évi költségvetésnek ezen belül továbbra is tartalmaznia kell olyan céltartalékot, amely az önkonnányzat ingatlan és intézményhálózatának működtetéséhez kapcsolódó hibaelhárítási, felhalmozási célú kiadásokra nyújt a legindokoltabb esetekben fedezetet. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projekt je a Magyary program tükrében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata sikeresen pályázott az ÁRO P 1.A projektre, amelyet eredményesen végrehajtott. A közgyűlés külön napirendi pontként tárgyalja majd a program megállapításairól szóló beszámolót. A beszámoló összesen 12 fejlesztési elem vizsgálatának az összefoglalását tartalmazza, amelyből a 3. és a 4. részterületben olyan megállapítások találhatók, amelyet a évi költségvetési koncepcióban vállalt az önkonnányzat szerepeltetni. Az alábbiakban e két terület egyes önkonnányzati, valamint egyes, vizsgálat alá vont intézményeit érintő összegzéseit és javaslatait foglaljuk össze: 1.A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly vizsgálata A gazdasági átvilágítás és részletes dokumentumvizsgálat és elemzés a következő területekre terjedt ki: 1.1 Gyennekélelmezési Intézmény A Gyermekélelmezési Intézmény tevékenységéről a tanulmány megállapította, hogy koncentráltan működik, amely nagyságrend lehetővé teszi a közbeszerzések nyújtotta megtakarítási lehetőségek kihasználását, ezáltal a térítési díjak alacsonyan, a békéscsabai, Békés megyei lakosok által megfizethető nagyságrendben tartását. Az intézményi működés rendkívül takarékos, a bérezésben a vezetőkön kívül a közalkalmazotti besorolás, döntő többségében a minimálbér érvényesül. Cafetéria juttatás nincs, jutalmazásra, ösztönzésre a költségvetés teljesítésének függvényében kerül sor. A Gyermekélelmezési Intézmény rezsiköltségének mé11éke is a fentieknek megfelelően rendkívül alacsonynak mondható: évben 59,4 %, évben 62,73 %. Az intézmény gazdaságosan működik, ezáltal a hosszú távú működése biztosított. A Gyermekélelmezési Intézmény részére a még hatékonyabb működés érdekében javasolt, hogy a létszámstruktúráján belül kerüljenek alkalmazásra pályázati, pénzügyi, szervezési, közbeszerzési feladatellátással foglalkozók, akik minőségi munkavégzéssel hozzájárulnának a költségvetési szervnél folyó tevékenység fejlesztéséhez. Ezen változás a létszám-előirányzaton belül kezelhető, költségvetési többletigénye az intézményi saját bevételekből megoldható.

16 A Békéscsaba Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház A tanulmány megállapította, hogy a Jókai Színház, valamint a Napsugár Bábszínház működése gazdaságos, hosszú távon biztosítja a szakmai munka hátterét. 1.3 Csabagyöngye Kulturális Központ A Csabagyöngye Kulturális Központ tevékenysége azt támasztja alá, hogy az infrastrukturális feltételek minőségi javulása párosult a szakmai munka színvonalának jelentős emelkedésével, amely a költségvetés teljesítési adataiban is megmutatkozik. Az önkormányzat által az intézmény részére biztosított támogatás nem növekedett, ugyanakkor több létszám kerül foglalkoztatásra és lényegesen megnövekedett az intézmény által használt alapterület is. Az intézményben nagyon sok civil szervezet. közművelődési csoport működik és számos rendezvény helyszínéül is szolgál. A működési bevételei ezért növekvő tendenciát mutatnak. Az intézmény eredményes pályázati tevékenységet is folytat. A tanulmány javasolja, hogy az önkonnányzati támogatás összege továbbra se növekedjen, sőt bizonyos mértékű csökkenés is indokolt. Ugyanakkor továbbra is az egyes rendezvényekhez kapcsolódó projektfinanszírozást szükséges fenntartani. Az intézmény maradványösszegéből megvalósíthatók olyan eszközfejlesztések, beruházások, amelyek ezáltal nem igényelnek többlet önkormányzati támogatást A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat pénzügyi kapcsolatai A tanulmány megállapította, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba Vagyonkezelő Z11. kapcsolatrendszere rendezett. Számos feladatot teljesít a Zrt., amellyel jól szolgálja és kiegészíti az önkormányzati feladatok ellátását évtől a gazdasági társaság egy jelentős projekt, a CsabaPark megvalósítását hajtja végre, amelynek II. félévi be lépése további tevékenységbővülést jelent a Vagyonkezelő Zrt. számára. A társaság évenként jelentős, általában növekvő pénzügyi befizetést teljesít az önkormányzat részére, amely jelentősen hozzájárul az önkormányzati feladatok finanszírozásához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak felülvizsgálata A tanulmány megállapította, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az önként vállalt feladatokra betervezett összegeket biztosítani tudta, mert várospolitikai szempontból fontosnak tartotta. Az összegeket bevételi oldalon a helyi adóbevételekből fedezi, amelyet több ezer vállalkozás fizet be, ugyanakkor az önként vállalt feladatokból sok ezer ember közvetve, illetve közvetlenül részesedik. Ugyanakkor a kötelező feladatellátás, annak finanszírozása elsőbbséget kell, hogy élvezzen. Áttekintve az önként vállalt feladatok felsorolását a tanulmányt készítők javasolják, hogy a következő év költségvetésének tervezésekor összességében 5 %-os csökkentéssel számoljanak. 2.Feladat-ellátási és finanszírozási modell a Békéscsabai Intézményellátó Centrum, az óvodák, és a bö1csődék együttműködése tekintetében 2.1. Az óvodák és a bö1csődék kapcsolatrendszere A Köznev. tv. 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyennek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden az érintett

17 16 településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kéreime teljesíthető. Miután ajogszabály - a feltételek megléte esetén - lehetőséget ad az óvodában a 2,5 éves korúak felvételére, ezért egyes óvodákban, ahol a gyenneklétszám csökkenése miatt óvodázási gondok lépnek fel, biztosítani lehet a bölcsődés korú, óvodaérett, szobatiszta gyermekek 2,5 éves k0l1ól tö11énő felvételét. Az ágazatok közötti folyamatos egyeztetéssel ez ideális megoldást jelenthet évben az önkonnányzat a beóvodázási tevékenysége során felülvizsgálta az óvodai férőhelyeit és megállapította, hogy egyelőre két óvoda egy-egy telephelyén jelentkező létszámhiány miatt lehetőség van a bölcsődékkel való együttműködésre. Az együttműködés lényege, hogy úgy oldja meg a bölcsőde i kapacitáshiányt, hogy egyidejűleg kezeli az átmeneti óvodai kapacitástöbbletet is. Ez az együttműködés az elkövetkező évekre is mintául szolgálhat mindaddig, amíg lehetőség nyílik újabb uniós pályázatok által bölcsődei férőhe ly-bővítés re A BIC, valamint az óvodák és bölcsődék együttműködésének modellje A tanulmány javasolja az intézmények átvilágítását követően, hogya BIC végezzen évtől karbantat1ási feladatokat ütemezés és egyeztetés szerint egyéb, az önkonnányzat fenntartásában álló költségvetési szerv részére is.. Első körben a fentiekben bemutatott óvodák és bölcsődék irányába történő karbanta11ási, esetenként felújítási feladatok elvégzése javasolt. Bár Békéscsaba különböző kerületeiben több telephelyen találhatók az óvodák és a bölcsődék, de mind a BIC, mind az óvodai, bölcsődei gazdasági szervezet egy épületben került elhelyezésre, ezáltal az irányító, szervező, pénzügyi lebonyolító funkciók együttműködése biztosítható. A gazdasági szervezetek összevonása nem javasolt az eltérő funkciók miatt, és a fentiekben bemutatottak alapján a gazdasági szervezetek racionálisan kerültek kialakításra. A BIC és az óvodák, bölcsődék karbantartási, felújítási feladatokban történő együttműködése a következőképpen valósulna meg: A karbantat1ási anyagszükségletet minden esetben az egyes óvodák, bölcsődék költségvetése finanszírozná. A karbantartási feladat végrehajtását, felújítások megvalósítását a BIC karbantartó brigádja végezné. A koordináció, egyeztetés, ütemezés a BIC és a gazdasági szervezet együttműködésével valósulna meg, amely kapcsolatot tart valamennyi óvoda- és bölcsődevezetővel. Az említett intézményi kör a karbantartási feladatokon kívül egyéb területeken is együttmüködéssel megtakarítást érhetnek el, amelyek a következők: Szerződések felülvizsgálata, egységesítése, Közös beszerzések végrehajtása, További együttmüködési lehetőség a BIC-nél meglévő létszámkapacitás felhasználása az óvodák és bölcsődék feladatellátásában (pl. rendszergazda). A BIC és az óvodák, bölcsődék együttműködésének modelljét a 4. melléklet tat1almazza.

18 17 IV. Összegzés Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata évi költségvetési koncepciójának összegzéseként elmondhatj uk, hogy a város költségvetését továbbra is alapvetően befolyásolja a központi költségvetés által juttatott pénzeszközök nagyságrendje, valamint a helyi bevételek alakulása. A évtől kezdődően az önkormányzati rendszert jelentős feladatellátási és ehhez kapcsolt forrásszabályozási változások jellemezték, amely feltételek évre tovább módosulnak. Az önkormányzat ez évi költségvetési helyzetéről a közgyűlés a november 27-ei ülésén tájékoztatót kapott, amely a év I-III. negyedéves teljesítését mutatta be. A jelenlegi infonnációk alapján - amely törvénytervezeteken alapul - a költségvetés mozgástere - elsősorban a korábbi 300 millió Ft összegű "egyedi" támogatások várható elmaradására, és a szociális célú támogatások akár 200 millió Ft összeggel történő csökkenésére tekintettel évben várhatóan csökkenni fog, ezért a pénzügyi egyensúly megteremtése prioritást kell, hogy élvezzen. Bánnilyen költségvetési helyzetben a hangsúlyok kijelölése elengedhetetlen feladat. A hangsúlyokat, értékrendet, prioritásokat foglalta össze a évre vonatkozó költségvetési koncepció. Az Állami Számvevőszék által ellenőrzött és hangsúlyozott pénzügyi egyensúly biztosításának szem előtt tartásával került összeállításra a beterjesztett költségvetési koncepció, a feladatok és a tervezési irányelvek meghatározása. A koncepció, valamint az ezt követően elfogadott törvények figyelembevételével kell majd összeállítani a költségvetési rendelettervezetet. A megfogalmazott gondolatoknak megfelelően kérem a Tisztelt Közgyűlést a evl költségvetési koncepció megtárgyalására, valamint a költségvetés készítéshez szükséges, az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek és feladatok elfogadására. Az előterjesztést véleményező bizottságok határozatai a közgyűlésen kerülnek ismertetésre. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Határozati javaslat: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési koncepcióban rögzített tervezési irányelveket elfogadja, amelynek alapján elkészített, és valamennyi bizottság által véleményezett költségvetési rendelettervezetet a törvényben meghatározott határidőben a közgyűlésre beterjeszteni szükséges. Felelős: Szarvas Péter polgánnester Határidő: február 26.

19 18 II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülése felkéri Dr. Kiss Gyula aljegyzőt, hogy a évi költségvetés előirányzatait valamennyi intézményvezetővel egyeztesse le, amelynek eredménye kerüljön beépítésre a költségvetési rendelettervezetbe. Felelős: Dr. Kiss Gyula aljegyző Határidő: február 26. Békéscsaba, december 12. Ellenjegyzés: Jogi: Pénzügyi:.... C0~ I... ~....

20 1. melléklet Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi helyben képződő bevételeinek tervezett nagyságrendjéről Megnevezés A évre javasolt előirányzat Helyi adók Gépjárműadó Működési bevételek Élelmezési térítési díjak Maximum a évi tényleges bevétel összege. Maximum a évi tényleges bevétel összege, azaz az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a. Valamennyi költségvetési szerv sajátosságait figyelembe véve külön egyeztetendő a tervezett előirányzat összege, tekintettel a reálisan elérhető, de még ösztönző elemet tartalmazó nagyságrendre. A térítési díjakra vonatkozó közgyűlési rendeletnek megfelelő mértékű emelés. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, vagyoni bevételek Költségvetési maradvány Hitelfelvétel Az előirányzatot a reálisan teljesíthető nagyságrendben kell tervezni, figyelembe véve a vagyonértékesítéssel és hasznosítással kapcsolatban meghozott döntéseket. A tervezésnél figyelembe vehető nagyságrendjét az évvégi pénzügyi folyamatok, tényleges költségvetési teljesítési adatok határozzák majd meg. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény szerint lehetséges

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2015. december 17. napj án tartandó nyilvános ülésére.

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 2015. december 17. napj án tartandó nyilvános ülésére. B É K É SCSABA MEGYEI JOG Ú V Á ROS Ikt. sz.: VIII. 42-2/20 5. POLG Á RMESTERÉTŐL Előadó: Tarné Stuber Éva Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: 2 db Postacím: 560 Pf. 2. Telefon: (66) 523-80 Telefax:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 07. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK, 2013. február 8. Előterjesztő: Tamás Barnabás polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknak az Államháztartási törvény (2011.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról E LŐTERJESZTÉS Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. április 29-én tartandó ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai 3. melléklet 1. oldal kiadásai Kiemelt Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 140 175 összesen: 140 175 Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/94-21/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSC'YSABA MEGYE JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V. 250-13/2014. Előadó: Tarné Stuber l~'va / Bencsik Márta Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Előterjesztés. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés. Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 3. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. számú

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben 2013-tól új feladat-ellátási rendszer Forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások elvégzése, 2013. évi kiegészítő források

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben