Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 reevzőkiinvv Késziilt: április BKv 22én, de órkor Zrt. Stdion epületének I. em. 9.tárgy óábn Független IIEV Szkszervezet Küldöttgyűlésén Jelen vn:37 fö Küldött (Jelenléti ív szerint) Küldöttgyulést Mihály Krisztián elnök nyitott meg. Táékozttt Küldötteket lról, hogy z ülésről hngfelvétel készül. hngfelvétel készítéseellen kifogtűs nem merüitfel Ezután tá4ékozttt Küldötteket ról, hogy 47 fo KüldöttbőI 37 Küldöttgyti és htár oztkepes. elen vn, Jvsltot tet egyzőkönywezető és egyzőktinyvhitelesítők személyére: Erdélyi Jánosnét vsolt egyzőkönywezetőnek, Fehervári Zsoltot (Ráckeve) és Menyhrárt Tibort (Ráckeve) e gyzőkönyvhitelesítőknek. Küldöttek nyílt szvzóssl, egthngú ígennel megszvztók ErdélyíJánosnét egyzőkönywezetőnek, FehérvdríZsoltot és Menyhúrt Tibort eglzőkönyvhitelesítőknek. Ezutátn ismertette terv ezett npirendi pontokt: 1.) Válsztmrányi Előter esztő 2. : beszámoló Mihály Krisztirárr ) Képvi se őv á sztás 3.) lpszbály módosítás Megkerdezte' hogy vne vlkinek vslt, észrevétele npirendi pontok*l kpcsoltbn? Jvslt érkezett r, hogy legyen egy 4. npirendi pont, miben z ktuális egyebek témát meg lehet beszélni. Mihály Krisztián szvzásrtette fel kérdést: ki elfogd, hogy legyen egy 4.) ktuális egyebek npirendi pont is, kézfe trtáss szvzzon. Igen: Ellene: Mególlpítom, hogl KüldöttglíÍlés 1 fuuólís egtebek npírendípont ís. Trtózkodott: 1 Trtózkodós nellett elfugdt, hogl legen 4.)

2 Ezután rát&. z 1.).npirendi pont tángy ásár. Elmondt, hogy 2010ben vette át szkszervezetet, erről hiárom évről szólt piírt mondtot. Jelenleg 2.szövetségnek is tg vgyunk: Közösségi Közlekedési Szkszervezetek Szövetségének (KoSZSZ) és Budpesti KözlekedésÍ Szkszervezetek Szövetségének (BKSZSZ). Válllton belül szövetségi rendszerek működnek, véleménytinket szövetségeken keresáül tuduk elmondni. mit szkszervezetiink fel tud muttni, z helyi szintű trgylások, problémmegoldsok. Szkszervezetiink z e mtit 3 évben részt vett z összes demonstráción, tiltkozáson, ezeknek eredményessége,sikeressége vittott volt. Könyvelőnk snos nem tudott elönni z ülésre egyéb elfoglltság mitt, de Jelentése bszolút törtverryesnek és hivtlosnk irt e szkszervezetiinket, dőtrtozásunk nincs, mindent rendben t á t. Küldöttglíílés egthngú igen elfogdt 2.) z Elnök beszómolótít. Npirendi pont: Miháty Krisztián elmondt, hogy z lpszbály szerint mindenkinek mi npon qár mndátum. Jelen pillntbn 250 fó körül vn tg étszátmunk. z összes területet 10 s Válsztmrány fud lefedni. Jelöltrállításr mindenkinek volt idee, beerkezett vsltokt feltettiik SzvzőIpr. Beelenti, hogy elölés szbályos, mert 10 fos Yá sztményitgságr vn megfelelő számú elölt. Felkéri elölteket, egyesével nyt tkozzrtk elölés elfogdásról. elöltek z elfogdó nyiltkoztokt szóbn megtették Felkéri Fehérvári Zso tot és Menyhárt Tibort, hogy egyzőkönyvhitelesítői feldtuk mellett lássrák e szvztszedői, és szvztszám áiői feldtot is. Fehérvári Zsolt és Menyhárt Tíbor: elfogdrák felkérést. Mihály Krisztián: megkérdezi Küldöttgyűlést, egyetérte Feháryári Zsolt és Menyhrárt Tibor szv ztszedői és szv ztszánrtl álói fel dttl vló megbizásáv. Kiildöttglűílés z előteresztést egthngú Ígen óvóhglt. Mivel vá sztásr z pszbá y titkos szvzást ír elő, ezért színetet rendelt el, míg szvző pok elkészülnek, szvzás lebonyolódik, és szvztok megsziímlálás megtörténik. Sztinetet követően felkérte Fehervári Zsoltot vá sztási eredménv ismertetésere. Fehérvári Zso t ismertette válsztás eredményét: KüldöttglíÍlésen résztvevő 37 Íő szvzt beérkezett, mind 37 érvényes. Küldöttgtlűlés Független HEV Szlrszervezet Válsztrnóny tgként z lóbbikt megválsztott: Dubecz Zoltán Illés Csb Krdosné Vlter nikő Litkei Gyorgt 37 sz;vzttl

3 Krisztián Sápi Imre Szbó Csb Szókovics Blázs Szerdi Szbin Tomsics Tekl Mihóly 3l i7 37 z ú tisztségviselőknek sok sikert kívánok. Mihály KrÍsztián is grtulált megválsztott Válsztmány tgiink. Enftén z elnökválsztásr keriilt sor. Elmondt, hogy ő csládi és egyéb szkmi okok mitt úgy döntött, hogy nem indul z elnöki poziciő&., elfogdott egy megbíztást Forglmi Üzemeltetési osztályon, mérnöki beosztásbn. Egyenként megkérdezte Válsztmány megválsztott tisáségviselőit, ki z, ki vállr 1 z elnöki pozíciőt. 10 fii válsztmiínyi tgból egyedül lllés Csb válllt z elnöki pozíciőt. Mihály KrÍsztián mximálisn támogt Illés Csb megvá sztást, felkérte Küldöttgyűlést, hogy lehetőségekhez képest trámogssák őt. lpszbiíly szerint titkos szvzássl kellene elnököt vá sztni, de szvzásr szeretném tenni, hogy Küldöttgyu éshozzáárvle lthoz,hogy z elnököt nyi t szvzássl válsszuk meg? KüIdöttglíÍlés eglhngú ígen óvúhglt, hogt z szvzós sl válss zák ki trámogt, hogy Illés Csb legyen kézfeltrtáss szv zzon. Támo gt: fo Kiild ttgtúílés1 elniikének FHSZ elnökét nyílt m e g. Független Nem támogt1: ftí Trt zkod s melleu HÉvszt<szervezet i elnöke, TrtÓzkodott: 1 fó megvdlsztott Illés Csb t z FHSZ Illés Csb megköszönte bizlmt, vlmint leköszönó vezetésnek munkáát. Mihály Krisztián is grtulált llés Csbránk, md átté:rt 3.) npirendi pont tángy ásár. lpszbálv mődosítás: lpszbályunkbn egyetlen mődosítást vslok: méghozzá tgdifizetés mertékét. z Mt. megielenése Ót nem kpunk semmilyen támogtrást, csk tgdíkből vn bevételtink. Két tit á11 elóttiink: vgy tewezett ktiltségeket csökkenttik,vgy pedig tgdit emeliink. Kerem z ezzel kpcsoltos véleményeket. vélemenyek meghllgtás utrán, Mihály Krísztián szvzásr tette fel kerdést: ki egyetért zz, hogy bete,rvezett szo gá ttási költségeket csőkkentsiik, kézfeltrtássl szvzzon: [gen: 23 Trtózkodott:2 fo 12 fo KűldÖttglíÍléstÖbbségi ígen szolgtíltt si k ltségek csökkentésévelegtetért

4 Kerem, soronkerrt szv zzlk meg betervezett szo gélttási költségeket : Nőnp: Ft Igen: 31 Kir fró Trtózkodott: 2 fo 4 fo ndulds: Ft szkszerve zet hozzáárul on.e kirándulásh oz? Igen: 5 frő Mikul s csome: Igen:3l 30 fo Trtózkodott:2 fo lfő Trtózkodott: 5 fo Ft ffi Évvégi buli: Ft Mrdh te kiiltségcstikkentéssel z év végi buli? 4 fo Igen: 33 fo Kiildottek Trtózkodott: Vá sztmányr bízzátk.e kiiltségkeret meghtározását? Igen: 33 fo Trtozkodott: 4 fo Évvégi ',, Ft Legyene év végi Jándék? Igen: 13 fo 2I ffi KiildiittgyíÍlésnem t mogt, hogy legyen Trtózkodott: 3 fo év végi ndék. Kiinwelés: Ft/év Tgdí' : (KOSZSZ, BKSZSZ, LIG Ft/év Igen: 37 fo Trtózkodott: Máus 1 lén trt Villmos Ftiggetlen Szkszervezet Cs ádi npát. Erre z esemenyre meg szoktk hívni berrntinket is, mely költségekhez kb ,Fttl hozzá szoktunk rárulni. Szvzásrteszem fel kérdést: ki trámogt, hogy szkszervezettink fizessen kézfeltrtáss l szvzzon : Igen:32f(i 4 VFSZ Csládi nprár kb Ftot, TrtÓzkodotÍ 1 fró

5 Legyen.e tgdíemeléso kérem kézfeltnássl sz vzni: Igen: 37 fo Kúld ttgtúíléseglhng igen ki támogt,hogy 800 Ft/h /f.ó Trtózkodott: v hgfi, hogl leglen tgdíemelés. mértékúlegyen tgdí' zkézfe trtáss szvzzon: 13 lgen: 23 fo KíildÖttg1túílést bbségi igen 800 Ft/hő/Íó leglen. Trtózkodott: 1 ffi fó v hgil, hogt mi npt l z FHSZ tgdí Kerem, hogy most z Npszbály mródosításáről szvzzllnk: elen pillntbn tgdi mértéke hvi bruttó bér 0,5 Yo, de legfelebb 400Ft{hó/foberr vn mximálv. ki trámogt4hogy pszbályunk 11. oldln tgdi mertékét mi nptől 800 Ft/hÓ/ft're módosítsuk, kézfeltrtássl szv zzo l. Támogt: 33 fó Nem támogt1: TrtÓzkodott: 4 fil vtíhglt, hogt mi npt l z FHSZ tgdí 800 Ft/hő/Íö legten és ez pont z lpszb ly 11. oldl n m dosít sr kerillön. KiildÖttgylíílés4 fö Trt zkodtís mellett Illés Csb beelenti, hogy Fóviírosi T<irvényszéknélkezdeményezi z lpszbá y módosítrásánkbeegyzését tgdí mértékénekokán, vlmint megválsztot1tisztségviseló beegyzését. 4.) Npirendi pont: KiildÖttgytilés tgsi npi munkvégzéssel,képviselettel kpcsoltos problánrákt beszélnek meg. Illés Csb t$hozzászóló hiányábn KtildÖttgyíilés munká$átmegkőszönte, z iilést bezárt. k.m.f. \ t.'n[/rlt \ l"bo'"\' \.lf ' I... E/délyi Jánosné egy,ókonyvvezeto Fehérvári Zsolt Menyhárt Tibor egyzók<inyvhitelesító

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Elnökségi Ülés 2010. november 02.

Elnökségi Ülés 2010. november 02. Elnökségi Ülés 2010. november 02. Jelen vannak: Napirendi pontok Jelenléti ív szerint 1. 2011. évi kiemelt eseménynaptár elfogadása 2. Mikulástúra elıkészítése 3. Tagdíjfizetési szabályzat elfogadása 4.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről

JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről Bozsó Béla ügyvezető: Tisztelt közgyűlés, kedves kollégák, Bozsó Béla a MÉGSZ ügyvezetője

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 12. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Logik, bizonítási módszerek. Logiki feldtok, kijelentések. Feltéve, hog középsõ kérdésre válszolt: középsõ

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben