PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK"

Átírás

1 PontyvilágÁRA: 345 V. ÉVF., 2. SZÁM, PONTYHORGÁSZMAGAZIN FEBRUÁR FT NYEREMÉNYJÁTÉKOK Neil Spooner: Nincs több GUBANC Pete Castle: Etetés rakétával A VÍZÁLLÓ HORGÁSZPORTÁL Kevin Nash: HÁTRA ÉS ELÕRE

2 TARTALOMBÓL Fõszerkesztõ: Bujáki Géza Mûvészeti szerkesztõ Kónya Judit Képszerkesztõ: Kõszegi Róbert Marketingigazgató: Mester Tamás Értékesítési vezetõ: Ales Csaba Karikatúra: Ferter János Fordítás: Csordás Sándor, Zsíros Emõke E havi lapszámunk szerzõi: Bujáki Géza, Csákány Attila, Fördõs Attila, Hartmann Tamás, Kevin Nash, Neil Spooner, Orbán István, Pete Castle, Ronny De Groote, Rouven Meierjohann Szerkesztõség és kiadó: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: , Fax: Elõfizethetõ: a szerkesztõségben személyesen, levélben, ben, az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítõknél Elõfizetési díj: egy évre 3840 Ft fél évre 2070 Ft A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget! Árusításban terjeszti: Lapker Zrt. Elõfizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. Elõfizethetõ az ország bármely postáján, valamint a hírlapot kézbesítõknél en: Tovabbi információ: 06-(80) Külföldön terjeszti: Color Interpress Kft Budapest, Hatvany Lajos u. 14. Tel./fax: Nyomás: Pauker Nyomdaipari Kft Bp., Baross u Tel.: Felelõs vezetõ: Varga Szilárd ISSN ÚJ S-CARP és Keen Carp nyereményjátékok a 64. oldalon Neil Spooner: Nincs több gubanc! Le gye tek akár kez dõk, akár ta pasz talt ponty hor gá szok, az, ahogy a vég sze re lé ke tek a fe né ken fek szik, tel je sen el tér at tól, amit el kép zel tek. Leg több ször egy ál ta lán nem olyan fe szes, mint azt sze ret né tek, sõt, gyak ran már do bás köz ben gu ban cos sá vá lik. Fördõs Attila: Egy Duna-ági pontytúrán Gye rek ko rom meg ha tá ro zó hor gász vi ze volt az RSD. Szép em lé ke im kö tõd nek hoz zá, itt ta nul tam meg a hor gá szat alap ja it. Ak ko ri ban még csak álom volt szá mom ra a nagy pon tyok ho rog vég re csá bí tá sa, az idõ elõ re ha lad tá val pe dig a Du na-ág tól is el tá vo lod tam egé szen a kö zel múl tig.

3 24 Kedves pontyhorgászok! Pete Castle: Etetés rakétával A ra ké tá zást az utób bi tíz év so rán már rend sze re sen al kal ma zom, jól le het az elõtt kü lö nö sen azo kon a vi ze ken, ahol én hor gász tam nem volt nép sze rû. Min den ki ügyet len, han gos ete té si mód nak tar tot ta mind ad dig, míg a hor gá szok el nem kezd tek be szél ni és ol vas ni olyan fo gá sok ról, ame lye ket a ra ké tá val pon to san me ge te tett hor gász he lyek rõl fog tak Hartmann Tamás, Bujáki Géza: Egybõl az elején Szin te hi he tet len, de igaz: az adott hor gász hely el sõ ka pá sa i nak egyi ke min dig a leg na gyobb ponty né hány ki vé tel tõl el te kint ve ál ta lá ban így mû kö dik. Vél he tõ en va la mi lyen ren de zõ elv sze rint tör té nik mind ez, de mi áll hat e kü lön le ges sza bály sze rû ség hát te ré ben? En nek le het sé ges oka it pró bál juk most ki bo goz ni Elõre és hátra 2 Robin Red pelletek 8 Nincs több gubanc! 12 Egy Duna-ági pontytúrán 18 Etetés rakétával 24 Újdonságok 30 Egy nap a Szavannahorgásztavon 34 Az alázat jutalma 38 Minden csak hozzáállás kérdése 42 Egybõl az elején 48 In memorian Kurt Grabmayer 54 Horgászboltok 55 Rekordfogások 58 Versenynaptár 62 Egy szomorú tragédiával zárult a tavalyi esz ten dõ. Éle té nek 50. évé ben el - hunyt a pontyozás egyik legmeghatározóbb eu ró pai alak ja, Kurt Grabmayer. A ha zai pon tyo zók kö zül ki ne is mer né a bajuszos bécsi fickót, akinek horgászboltjában régebben és manapság is sokan meg for dul tak kö zü lünk. Kurti ahogy az oszt rá kok ne vez ték õt min - dig szí vé lye sen fo ga dott, és ma xi má - li san se gít sé gé re volt min den ki nek. Üz le té ben be sze rez he tõek vol tak a kiváló minõségû és nél kü löz he tet len pon tyo zó kel lé kek, de rá akad hat tunk itt a vi lág új don sá ga i ra is. Bot gyár tó rész le ge egye dül ál ló volt Eu ró pá ban, sok ezer pon tyo zó és har csá zó pál ca ke - rült ki ke zei kö zül. Õ volt az egyi ke azoknak, akik felfedezték a máig híres ro má ni ai Raduta-tározót. Éle té nek legnagyobb pontyát is a Bukarest mellet ti ta von fog ta, ahol 2002-ben vi lág - kupagyõztesként állhatott a dobogó legfelsõ fokára. De Kurtinak sa ját ta va is volt Bécs mellett, ahol festõi környezetben óriási pon tyok él nek. Éle te mun kás sá gá nak egyik leg je - len tõ sebb pil lé re az im má ron hét éve megrendezésre kerülõ ausztriai Carp- Expo kiállítás, ahol a világ legnagyobb pontyozó márkái és leghíresebb pontyhor gá szai vo nul nak fel. Né hány éve Kurt élet re hív ta az Aquaborne ter - mék csa lá dot, amely ben ben ne van a több évtizedes pontyos tudás és a rengeteg tapasztalat. Szinte hihetetlen, hogy Kurt többé nincs kö zöt tünk... De tu dom, hogy az örök hor gász me zõ kön to vább ûzöd a pontyokat. A magyar pontyhorgászok nevében kívánom: nyugodj békében barátunk!

4 Kevin Nash írása HÁTRA ÉS ELÕRE Ra fi nált pon tyok és hor gá szok Úgy gon do lom, hogy a 80-as évek a ponty hor gá szat tör té nel mé nek leg iz gal ma sabb év ti ze de. Ez volt az az idõ szak, ami kor min den ös sze állt Ang li á ban, és meg szü le tett a ma is mert mo dern pon tyo zás fo gal ma, amely ez után el ter jedt egész Eu ró pá ban. 2 Pontyvilág

5 Az an gol hor gá szok eu ró pai tú - ráik során hatalmas pontyokat fog tak, a he lyi ek kel ta lál koz va pe dig to vább ad ták tu dá su kat, ame lyet a kontinens horgászai továbbfejlesztettek a saját ötleteikkel. Én személy szerint so ha nem fo gom el fe lej te ni ezt az idõszakot, és örülök, hogy rengeteg kiváló embert ismerhettem meg Európaés vi lág szer te. Ki gon dol ta, hogy a pon - tyok nak en nyi ba rát sá got kö szön he - tünk majd? A het ve nes évek Ang li á já - ban még csu pán alig öt szá zan pon - tyoztak, majd különbözõ dolgoknak és a sze ren csé nek kö szön he tõ en min den megváltozott. Ele in te Ko ráb ban csak né hány ang li ai víz ben él tek pon tyok. Az 1960-as évek ben egy nagyszabású telepítési program kezdõdött, amelynek keretein belül rengeteg élõvízbe helyeztek pontyokat. A nyolcva nas évek ben már na gyon sok he lyen találkozhattunk a pontyokkal, amelyek szép méretûre növekedtek. Mivel nem voltak horgászeszközeink, ezért a hetve nes évek vé gén a ponty hor gá szok szá má ra el kezd tem fel sze re lé se ket gyártani. A csalikat ekkor még titokzatos ho mály fed te. Az át laghor gászt le - he tet len volt rá ven ni, hogy re cep te - ken gon dol kod jon vagy ne ki kezd jen a bojlikészítés bo nyo lult fel ada tá nak. A ponty hor gá szok kö re ép pen ezért elég gé zárt volt egé szen ad dig, míg Fred Wilton magas tápértékû csalikról szó ló cik ke meg nem je lent. Ki tört a bojliláz, Clive Diedrich pe dig meg - ala pí tot ta a Richworth cé get, amely kész bojlikat kezdett árulni. Elérkezett a lusta pontyhorgászok kora. Volt már felszerelésünk, csalink, elég vizünk szép pontyokkal, amelyek folyamatosan nõttek. Elérkeztek tehát a boldog évek. Né hány esz ten dõ múl tán a hely zet azon ban las san meg vál to zott, de nem a jó irány ba. A vi sí tós ka pá sok, amelyekhez hozzászoktunk, már kifeje zet ten rit ká vá vál tak, csu pán ap ró rántások jelezték a kapásjelzõn, hogy a pontyok kóstolgatják a csalit, és minden csip-csup moz du lat ra akasz tot tunk. Ha sze ren csénk volt, ak kor húsz ka pás - ból talán egy pontyot sikerült megfogni. El sõ ge ne rá ci ós haj szál elõ kés sze re lék A blow-back sze re lék ko rai, ka ri kás vál to za ta. Ma is ered mé nye sen hasz ná lom Pop-up csa lik hoz. A rög zí té si pont mó do sí tá sá val vis sza tér tek a ka pá sok In du lás ra ké szen min dig a blow-back sze re lé ket hasz ná lom Pontyvilág 3

6 Kedvenc blow-back szerelékem elkészítése lépésrõl lépésre 1 Kellékek a szerelék elkészítéséhez 2 Az elõkérõl hámozzuk le a külsõ bevonatot 3 Kössünk egy fület, utána egy csomót, így mindkét szem csalink ütköztetve van 4 Két fél szem bojlival rendkívül eredményesek lehetünk 5 A két fél szem csalit húzzuk fel a hajszálelõkére majd a csalikat bojlistopperrel ütköztessük 7 Elõkénkre húzzunk szilikoncsövecskét és fûzzük bele a horgunkat 8 A szilikoncsövecskét húzzuk a horog öblébe és állítsuk be a hajszálelõke hosszát 9 Kössünk egy csomómentes kötést, és húzzuk meg 10 A zsugorcsõ egyik végét vágjuk le kb. 45 fokban 11 A zsugorcsövet húzzuk rá a horogra 12 Gõz felett zsugorítsuk a csövet és törjük meg az ívét 13 A karikás forgóra kössük rá a horogelõkénket 14 Az elõkénkre helyezzünk egy pici gyúrható ólmot, hogy biztosan süllyedjen 15 Készen is van a kedvenc blow-back szerelékem, amelyet a pontyok nehezen tudnak kifújni 4 Pontyvilág

7 A haj szál elõ ke el ter je dé sé vel az tán ez a prob lé ma is el múlt. A ponty ösztönösen keresgélõ hal, és a táp lá lék után ku tat va min dent fel szív, hogy megnézze, ehetõ-e. Ezt évmilliók óta így csi nál ják, ám a haj szál elõ ke se - gítségével a ponty immáron képtelen volt kifújni, amit egyszer már felszippantott. A vi sí tós ka pá sok vis sza tér tek, és a haj szál elõ kés mód szer nek kö szön he - tõ en a gyen gébb ké pes sé gû hor gá szok is sikereket érhettek el. Re mé lem, hogy ez a kis tör té ne ti át - te kin tés nem un tat ta az ol va sót, de fon tos nak érez tem be mu tat ni, hogy a pon tyok min den nap ta nul nak. Mi, ponty hor gá szok ta nít juk õket a ho rog he gyé vel, hogy leg kö ze lebb óva to sab - bak le gye nek. A blow-back szerelék minden kürülmények között hatásos Ennek a pontynak remekül akadt. Ez is a hatásos végszerelék bizonyítéka. Láthattuk tehát, hogy a kezdeti csalik hatásossága idõvel csökkent. A magas táp ér té kû és a sze mes anya gok kez - deti fogóssága is megkopott az idõ múlá sá val. A pon tyok fel vet ték ugyan a ne - kik szánt cse me gét, de vi gyáz tak, hogy ne akad jon a szá juk ba a ho rog. A haj - szál elõ ke meg ol dot ta ezt a prob lé mát, azóta is sikeresen alkalmazzuk. A nagy rá döb be nés Ugor junk a ki lenc ve nes évek ele jé re! Pontyhorgászként öntelten dõlhettünk hát ra az zal a tu dat tal, hogy a pon tyok - nak végérvényesen túljártunk az eszén. Em lék szem, min dig azt hal lot tam és ol vas tam, hogy a pon tyo zás leg fon to - sabb ele me a csa li, a sze re lék nem lé - nyeges. Természetesen a kiváló minõsé gû csa li na gyon fon tos, ám már ak kor úgy éreztem, hogy a szereléknek hatalmas sze re pe van a si ke res ség ben, és a pontyok gyakran megtréfálnak minket. Egy alkalommal a sekély, tiszta vízben lát tam a pon tyot, amint fel ve szi a csa li - mat, de a bot vég vagy a ka pás jel zõ nem moz dult. Egy-két má sod perc után a ponty hatalmas erõvel kifújta a felcsalizott hor got, majd el úszott. Ret ten tõ en meg döb ben tem. Azon gon dol kod - tam, hogy ezt ho gyan csi nál ta. Az erõ, amellyel ki köp te a hor got, ha tal mas volt. Úgy gon dol tam, hogy mi vel a ho - rog sú lya cse kély, így a hal a bojli sú lyát

8 kihasználva szabadult meg a horogtól. Ad dig szív ta és fúj ta a bojlit, míg az ki rán tot ta a be akadt hor got a hal szájából, és ezután már könnyen kiköp te az egé szet. A kezdeti idõkben a hajszálelõkét a horog öblébe kötöttük, majd rájöttünk, hogy így az amen nyi ben a hal kifújja akadálytalanul, öblével elõre ki jön a ponty szá já ból. Ezért a haj szál - elõke rögzítési pontját feljebb, a horog szárára, a heggyel pontosan szembe tet tük, így ha a hal szív és fúj, ak kor a ho rog a szár sík já ban fo rog, így sok kal ki sebb az esély a ki fújás ra. A vál toz ta tás el le né re a pon tyok kiköpték a csalit. Rájöttem, hogy teljes mér ték ben a bojli sú lyát hasz nál - ják, és ad dig szív ják, amíg a meg - akadt ho rog ki sza ba dul, majd egy na gyot fúj va a go lyócs ka ki húz za a hor got a ponty szá já ból. Úgy gon dol - tam, hogy a haj szál elõ két rög zí te - nem kell, és ha a bojlit a ho rog mö gé he lye zem, ak kor a ponty bár mi lyen erõ sen szív ja és fúj ja a csa lit, az kép - te len lesz ki akasz ta ni a hor got. Saj - nos az el len ke zõ je tör tént, és a bojli a ho rog fü le mö gött kö tött ki. Meg gyû rûz ve Az ere de ti blow-back vég sze re lék - nél egy ap ró ka ri kát kö töt tünk a haj - Csodaszép õszi har cos egy in ten zí ven hor gá szott víz bõl szálelõkére, és a karikát a horog öblébe bújtattuk. Amikor a horog megszúr ta a hal szá ját, és az meg pró bál - ta ki fúj ni a csa lit, ak kor a ka ri ka fel - csú szott a ho rog szá rán, így a ponty nem tud ta azt úgy és olyan szög ben fúj ni, hogy az ki ránt sa a be akadt hor got. Ez a mód szer nem túl zok szen zá ci ós! Egy idõ után kis sé pa - ra no i ás sá vál tam, és min dig azon gon dol kod tam, hogy a pon tyok hol jár hat nak túl az esze men. Egyik al ka lom mal egy in ten zí - ven hor gá szott ta von pon tyoz tam, és azt vet tem ész re, hogy a bo tom spic ce egy más után két szer-há rom - szor meg rán dul, majd re meg ni kezd. A fémka ri kát egy szil ikon csõd arab - ra cse rél tem, amely át mé rõ je ak ko - ra volt, hogy a haj szál elõ két jól tar - tot ta, de ha a csa lit a ponty kifúj ta, ak kor a ki fe szült haj szál elõ kén a szilikoncsövecske fel tu dott csúsz ni a ho rog szá rán. Ez pon to san meg - mu tat ta, ha a hal nak si ke rült ki fúj ni a komp lett vég sze re lé ket, még pe dig úgy, hogy a heg gyel egy vo nal ba el - he lye zett szilikoncsõ a si ke res ki - fú jás után a ho rog fü lé ig fel csú szott. Ez azért fon tos, mert ha egy szer ész - re ves szük, hogy a ha lak túl jár nak az eszün kön, ak kor a hi bán kat már re - la tí ve könnyen or vo sol hat juk. Egy ap ró vál toz ta tás új ra vi sí tós ka pá so kat ered mé nyez het: rö vi dít - het jük, meg hos szab bít hat juk a haj - szál elõ két, ki egyen sú lyoz hat juk a csa lit, nö vel het jük vagy csök kent - het jük az ól munk sú lyát. Az évek alatt a blow-out vég sze re lé ke ket to - vább fej lesz tet tem, hogy el ké szí té - sük után a ho rog min dig jól for dul - jon, akad jon, és a hal nak ne le gyen esé lye ki köp ni azt. A kis da rab zsu - gorcsõ, a szilikoncsövecske megfelelõ hely ze te, va la mint a csa li és a ho - rog öb le kö zött lé võ leg alább egy cen ti mé te res tá vol ság egy aránt fon - tos eleme a mindig akadó végszerelék nek no meg per sze a szu per he - gyes Nash hor gok. A leg több hor gász úgy gon dol ja egy si ker te len tú ra után, hogy azért nem volt ka pá sa, mert a pon tyok nem azon a he lyen vol tak, ahol épp próbálkozott. Amikor valakinek néhá nyat csippant a jel zõ je, már több százszor hallottam azt a vélekedést, hogy biz to san be le úszás volt, mi - közben elképzelhetõ, hogy percekig szív ta és fúj ta a ponty a csa lit, és egykét ap ró csi po gás után ki köp te azt, majd nyu god tan el úszott. Ha egy ta - von, ahol hor gá szom, nincs sok ap - ró hal, ak kor én a leg ki sebb jel zés után is egy kis idõ el tel té vel ki ve - szem a fel sze re lést, el len õr zöm a végszereléket. Ha már kiveszem, akkor min den eset ben el len õr zöm a szilikoncsövecske hely ze tét is. Amennyiben az feljebbcsúszott, akkor az jel zi, hogy egy ponty már megszabadult a horgomtól. Re mé lem, nem gon dol ják ró lam, hogy nagy ké pû va gyok, de el mond - ha tom, hogy több ta lál mány is fû - zõ dik a ne vem hez. Pél dá ul az el sõ olyan bot zsák, amely ben a bo to kat ös sze sze rel ve tá rol hat tuk, il let ve a Safety Bolt Beads ólomklipsz vagy a Titan sá tor. Le het, hogy ezek cso - dá la tos öt le tek, ám a leg nagy sze - rûbb még is csak az a 3 mm át mé rõ - jû szilikoncsõ, amely ké pes fel - csúsz ni a ho rog fü lé ig. Ez az, amely már ren ge teg si ker hez se gí tett hoz - zá az évek so rán, és ma sem hagy so - ha cser ben. 6 Pontyvilág

9

10 RO BIN RED pelletek... Bujáki Géza írása... a vö rös hen ge rek Aho gyan azt ma ga zi nunk ja nu á ri szá má ban meg ígér tem, ez út tal a Ro bin Red pelletekrõl, illetve a kez de ti tesz te lé sek rõl esik szó. A ta va lyi év õszi hor gá sza ta in tör tén tek az el sõ pró bál ga tá sok, és meg kell vall jam, re me kül mu zsi kál tak a vö rös szí nû lyu kas hen ge rek. 8 Pontyvilág

11 Bi zo nyá ra so kan ta lál koz tak már olyan szituációval, amikor a bojlival csa li zott bo tok mé - lyen hall gat tak, mi köz ben a pelletes sze re lé kek fo lya ma to san moz gás ban vol tak. Bi zony-bi zony, a pré selt hen - gerek gyakran csodákra képesek. Ami kor rö vi debb, né hány órás hor gá - szat ra in du lok, a pelletek so sem hi á - nyoznak a táskámból. A Ro bin Red pelletek Amikor tudomást szereztem róla, hogy a Dynamite Baits egyik leg újabb ter - mé ke a Ro bin Red pellet lesz, rend kí - vüli izgalommal vártam az elsõ találkozást. Mivel számomra a Robin Red az egyik fa vo rit a pon tyos attraktorok (ét vágy fo ko zók) kö zött (a pon tyok ra gya ko rolt ha tá sát az elõ zõ szám ban már ki fej tet tem), ezért szin te biz tos ra vettem, hogy azonnal kipróbálom a különleges csalifajtát. Kü lön bö zõ mé re tek ben Öröm ömre szol gált a tág mé ret vá - lasz ték, mely ben a 8 mm-es tõl egé - Pelletrõl, bojliról ál ta lá ban Jó ma gam és sok-sok ne ves pon tyo zótár sam is le ír ta már: a pelletek hasz ná la - tá val rend kí vül ered mé nye sek le he tünk bi zo nyos hely ze tek ben. A bojlit fõz zük vagy egyéb mó don hõkezeljük, mi ál tal egy vi szony lag zárt csa li ke let ke zik, ezért csa lo ga tó ha tá sát a víz ben meg le he tõ sen gyen gén és las san fej - tik ki. A gyor sabb csa lo ga tó ha tás el éré se ér de ké ben kü lön fé le csá bí tó meg ol dá - so kat al kal ma zunk, me lyek kö zül ta lán leg el ter jed teb bek a bojlik fa ra gá sa, dipelése, pasz tá zá sa, de még so rol hat nám a ren ge teg fur fan got, amel lyel a go lyó von zóbb lesz. A pelletek ez zel szem ben gyor san dol go zó csa lét kek. A csa lo ga tó ha tá su kat a víz - be ér ke zés után, vi szony lag rö vid idõ alatt el kez dik ki fej te ni. Emel lett nem fe led he tõ, hogy a pelleteknek vi szony lag ma gas az olaj tar tal muk, amely a me le gebb vi zek ben kön nyen és gyor san ol dó dik ki, ez ál tal in ten zív csá bí tást gya ko rol a ha lak ra. szen a 20 mm-es át mé rõ ig kap ha tók a Ro bin Red pelletek ez ál tal szin te bár mely hor gász mód szer hez hasz - nál ha tók. A fi nom sze re lé kes pecások és a nagy pon tyo sok is meg ta lál - hat ják a szá muk ra meg fe le lõ mé re tû horog-ravalót. A szé les spekt ru mon túl fon tos még, hogy az ös szes hen ger gyá ri lag lyu kas, ami több szem pont ból is elõ - nyös: nem kell a pelleteket egye sé vel fur kál ni, kön nye dén, és gyor san csa - liz ha tunk ve lük és akár a PVA-zsi nór - ra, vagy sza lag ra is ha mar fel fûz het - jük a pi ros sze me ket. Az ol dó dás ról A Ro bin Red-es hen ge rek a nép sze rû Halibut pelleteknél egy pi cit to vább bír ják a vi zet. Mi vel ha té kony sá guk a vi szony lag gyors mál lás ban rej lik, en nek a há tul - ütõjérõl is meg kell emlékeznünk. Ami ugye bár ol dó dik (és így csá bít ja a halakat), annak az élettartalma ma- Ro bin Red pellettel ho rog ra csalt 14 ki lós tö ves Pontyvilág 9

12 A ta va lyi év szep tem be ré ben, a fran cia or szá gi Lac De Madine-on meg ren de zett World Carp Classic vi lág ku paver se nyen is mer - ked tem meg az an gol Steve Renyard-dal, akit a szi get or szág egyik vég sze re lék-pro fes szo rá nak ne vez nek. A ver seny elõtt Steve mu ta tott egy sze re lé ket, ame lyet nem ré gi ben ta lált fel, és ja va sol ta, hogy pró bál jam ki a ma gyar vi ze ken is. A sze re lék lé nye ge, hogy egy kü lön le ges tech ni ká nak kö szön he tõ en az ólom rög zí tés gu mi zott, ami nagy elõnyt je lent az erõ sen hor gá - szott vi ze ken, de akár az iga zán nagy tes tû, ra fi nált pél dá nyok ho rog vég re ke rí té sé nél is ki vá ló le het. A pon tyok ugyan is amint meg ér zik a hor got, gyak ran ap ró fej rá zás sal pró bál nak sza ba dul ni tõ le. Egy fix sze re lé ket ilyen kor egy sze rû en ki is ráz nak a szá juk ból, vi szont a gu mis kom bi ná ci ó val a hor got csak egy re mé lyebb re akaszt ják. Az õszi fõ pró bán Ro bin Red pellettel csa liz tam, és a vég sze re lék va ló ban ki vá ló an mû kö dött. A sze re lék el ké szí té sé hez csu pán az ól mon szük sé ges egy pi cit bar ká csol ni ugyan is egy réz csö vet kell a sú lyunk ba be le ra - gasz ta ni, de a töb bi kel lék ké szen meg vá sá rol ha tó. Steve Renyard videóját a szerelék elkészítésérõl és mûködésérõl a láthatják. A sze re lék el ké szí té sé hez A kü lön le ges inline (bel sõ... fûz zük át szük sé ges kel lé kek zsi nór ve ze té sû) ól mon... a fõ zsi nó run kat A fõ zsi nór ra húz zunk fel egy Kor da gu mi ha ran got A fõ zsi nór ra kös sünk Húz zuk be le a for gót... ame lyen az ól munk egy for gó kap csot a gu mi ha rang ba... üt kö zik majd A kü lön le ges ólom csö vé rõl, húz zuk le a gu mi szû kí tõt A ver seny hor gá szok ál tal hasz nált... ké pez zünk egy fü let a fõ zsi nór ral A fül be kb. hat me net tel 9 spicc gu mi ból pár hu za mo san 11 hur kol juk a gu mit 12 Húz zuk meg a gu mit, és ké szen van a csú szó kö tés gya rán a ho rog ál ló ké pes sé ge vi - szony lag rö vid. A pelletek ese té ben az ol dó dá si idõt nagy ban be fo lyá sol ja a henger átmérõje: a kisebb méretûek rövi debb ide ig bír ják, míg a na gyobb tí - pu sok hos szú órá kon át is egy ben ma - rad nak. Az ol dó dás ide je ter mé sze te - sen a víz hõ mér sék le té tõl is függ. Úgy ta pasz tal tam, hogy a ki sebb, 8-10 mmes pelletek 16 C kö rü li víz hõ mér sék - letnél néhány óra alatt feloldottak, ami ki vá ló, hi szen a pelletek ere je ép pen az ol dó dá si ké pes sé gük ben rej lik. A na - gyobb, mm-es hen ge rek pe dig 6-8 órán át is ki tar tot tak, s a bár a kül sõ ré teg ugyan fel pu hult, csa link mely ez ál tal még csá bí tóbb is volt még is biztosan a hajszálelõkén maradt. A biz tos ol va dó ARo bin Red pelletek ol dó dá si ide - je a csa lik mé re té tõl, va la mint a víz hõ mér sék le té tõl füg gõ en vál to zik, de bár mely év szak ban és szin te min - den hely zet ben al kal maz hat juk õket. Az el sõ pró bák Az õsz fo lya mán több ví zen is ki pró bál - tam a Ro bin Red pelleteket, és min den hol parádés fogásokat értem el velük. Csalizás kor a tes te sebb, mm-es vö rös hengerek kerültek a hajszálelõkémre, etetésre pedig a különbözõ oldódási idõk végett vegyes méretûeket használtam. Az elsõ próbák rendkívül sikeresnek bizonyultak, így bizton állíthatom, hogy az elkövetkezõ szezonban a piroskák sokat lesz nek még a hor ga im mel lett! 10 Pontyvilág

13 A spicc gu mit a fõ zsi nór ral együtt A gu mi hos szabb szá rát fog juk oda... a kö tést pe dig húz zuk le kb. 1 cm-re 13 húz zuk át az ól mon 14 az ólom csö vé hez a gu mi ha ran gig 16 Az ól mot tol juk a gu mi ha rang ra A spicc gu mit eny hén... majd tol juk rá az ólom A fe les le get vág juk le a spicc gu mi ból, és ké szen is 17 fe szít sük meg gu mi szû kí tõ jét 19 van a gu mi zott ólom rög zí tés! 20 A Fluorocarbon elõ kén ket búj tas suk át a ho rog fü lén A haj szál elõ ke fü lé be fû zõ tû vel húz zuk fel A pelletet egy kü lön le ges Ál lít suk be a haj szál elõ ke hos szát, és kös sük meg 21 a pelletet 22 pelletstop per rel rög zít sük 23 a hor got 24 A GU MI ZOTT VÉG SZE RE LÉK MÛ KÖ DÉS KÖZ BEN Az elõ két kös sük rá a for gó ra, és ké szen is van a vég sze re lé künk A vég sze re lék nyu gal mi hely zet ben Az elõ kénk kön nyen és ru gal ma san mo zog és a gu mi akár több cen ti mé tert is nyú lik Ami kor a hal meg ug rik, a gu mi ki pat tan a biz to sí tás ból, és a meg akasz tott hal kön nye dén sza lad hat

14 Neil Spooner írása Nincs több GUBANC! Ol vas sá tok el ezt a cik ket, és le gye tek 100%-ig biz to sak ab ban, hogy a vég sze re lé ke tek tel je sen gu banc men te sen fek szik a fe né ken, a ka pás jel zõ tök pe dig bár mely pil la nat ban vi sí ta ni kezd het. Akér dés ame lyet a hor gá szok rengeteg alkalommal feltesznek a kö vet ke zõ: Ho gyan védhetem ki, hogy összegubancolódjon a végszerelékem? Legyetek akár kezdõk, akár tapasztalt ponty hor gá szok, az, ahogy a vég - szereléketek a fenéken fekszik, teljesen eltér attól, amit elképzeltek. Legtöbbször egyáltalán nem olyan feszes, mint azt sze ret né tek, sõt, gyak ran már dobás közben gubancossá válik. A horog nagyon könnyen beleakad a dobóelõkébe, a gumiharangba vagy éppen az ólom for gó já ba, és így gya kor - latilag esélyünk sincs a kapásra. A cé lom ez zel a cik kel az, hogy be - mutassak több olyan megoldást, amelyek alkalmazásával teljesen biztosak lehetünk benne, hogy a végszerelékünk nem kavarodik össze. A bemutatásra kerülõ módszereket a biggelswade-i Manor Farm Fisheries tavon teszteltük. 12 Pontyvilág

15 1. Funnel Web PVA-háló ap rí tott bojlival Ez az egyik ked venc meg ol dá som. A Krusha bojlizúzóval a le he tõ leg fi - nomabbra morzsolom a bojlikat, majd a zú za lé kot PVA-hálóba töl töm, de nem tömörítem össze, hanem levegõsen ha gyom, hogy la za ma rad jon tu dom, hogy õrültségnek tûnik, de higgyétek el, van ben ne rend szer. Ezután egy hosszú fûzõtûvel az elõké re és a ho rog ra hú zom mint a Sticket, a ho rog he gyét pe dig a bojliaprólék kö zé rej tem. Ez meg aka dá - lyoz za, hogy a ho rog a do bás köz ben bármibe is beakadjon. Az összeállítást a part mellett kipróbál va lát hat juk, hogy a cso mag a meg tört bojlik kön nyû sú lyá nak kö - szön he tõ en elõ ször le beg a víz ben, majd fi no man le sül lyed. Ha nem túl lágy az elõ kénk, ak kor az a hor got az ólomtól a lehetõ legtávolabb tartja, így biztosítva a tökéletes felkínálást. Ennek a trükknek rengeteg pontyot köszönhettem. 2. PVA-zacskók A PVA-zacskók amen nyi ben helyesen alkalmazzuk õket a legjobb megoldást jelenthetik a gubancok elkerülésére. Hiszitek vagy sem, de a hasz ná la tuk nem nagy mû vé szet. A zacs kó nak ae ro di na mi kus nak kell len nie, és nem tar tal maz hat túl sok le ve - gõt. A megfelelõ használat módját a képeken láthatjátok. Vé le mé nyem sze rint az el ké szí tés legjobb módja a következõ: kössünk egy 7-10 centiméteres horogelõkét puha és lágy elõ ke zsi nór ból. (Én min dig a 18 librás Supernaturalt hasz ná lom.) Ez - után egy belsõ zsinórvezetésû, hatvangrammos ólmot helyezek a zacskóba egy ma rék nyi pellet te te jé re. Az ólom a ta sak kö ze pén le gyen! Majd töl tök még be le pelletet, és az elõ két is be le he lye zem úgy, hogy a zsi nór egye nes le gyen, a ho rog pe - dig a zacs kó te te jén he lyez ked jen el. Töm jük meg pellettel, ügyel ve, hogy a zacskóból körülbelül egy centiméternyi üre sen ma rad jon. A sza ba don ha gyott részt nyálazzuk meg és csavarjuk össze, majd a teljes megkötésig szorítsuk az így lezárt véget. Utolsó mozzanatként húzzuk ki a zacs kó két sar kát, eze ket is nyá - laz zuk meg, és hajt suk õket vis sza sa ját ma guk ra. Ez zel ér het jük el, hogy a zacs - kó jól ki tö mött és jól dob ha tó le gyen. Ez a kombináció biztosan nem fog összegabalyodni. Én csaliként sokszor kisebb méretû Pop-upot használok, amely szé pen meg ül a pelletkupac te te jén. Összezúzott bojlival és pellettel megtöltött PVA-zacskós szerelékem elkészítése lépésrõl lépésre A felcsalizott szerelékem Zúzott bojli és pellet Belehelyezem kb. 10 cm-es elõkével keverékét töltöm a zacskóba a zacskóba az ólmot Még egy kevés összezúzott csalikeveréket töltök a zacskóba Az etetõanyag tetejére A PVA-zacskót megnyálazom A teljes megkötésig helyezem a horgot és összetekerem szorítsuk a lezárt véget A vízben a PVA-zacskó feloldódik, az etetõanyag pedig szétterül Pontyvilág 13

16 Gubancgátló gu mi hü vely (Anti-tangle sleeve) Le het, hogy még nem ta lál koz ta tok ezzel a re mek kis esz köz zel, de vé le mé - nyem szerint minden végszereléken alkalmazni kellene. Ez gyakorlatilag egy 40 mm hosszúságú gumi, amelyet a horogelõkére fûzve a forgókapcsunkra vagy a Kwik Link re húz ha tunk. El tart ja a vég sze re lé ket az ólom tól a do bás és a süllyedés közben, a hosszú és merev kiala kí tá sá nak kö szön he tõ en pe dig a ho rog elõ két gya kor la ti lag el rúg ja az ólom közelébõl. Négy kü lön bö zõ szín ben kap ha tó, így bármilyen mederféleséghez találhatunk meg fe le lõt el vég re vég sze re lé - künk minél rejtõzködõbb, annál jobb. 4. PVA-szivacs Ez két ség te le nül az a kel lék, amely min dig ott lesz a do bo zom - ban. Használata pofon egyszerû: félbehajtjuk és a horogra tûzzük. Megakadályoz za a ho rog be aka dá sát do bás köz - ben, és a hab felhajtóerejének köszönhetõ en a víz be ér ke zés után el ol va dá sá ig meglebegteti. Ha kritikusan kiegyensúlyozott csalit használunk, akkor az lassan fog a fenékre süllyedni és a horogelõke egye nes ma rad Kri ti ku san ki egyen sú lyo zott horogcsalik Ez so kak szá má ra fur csán hang zik, és meg kér de zik, hogy a csa - li nak mi kö ze a vég sze re lék ös sze ka va ro dá sá hoz? Nos, a kri ti ku - san balanszolt csa li nem a do bás köz ben se gít ne künk, ha nem a víz be ér - ke zés után, ami kor las san a fe nék re el sül lyed, ahe lyett, hogy az ólom te - te jé re zu han na. Ha elképzeljük, ahogy az ólmunk a becsapódást követõen húzza le maga után a zacskóból frissen kivett süllyedõ csalit, akkor könnyen beláthatjuk, hogy ez utób bi pon to san a súly te te jé re fog ér kez ni. Amen nyi ben a kri - ti ku san ki egyen sú lyo zott csa lit hasz nál juk, az úgy fog vi sel ked ni, akár a PVA-hab: lassan süllyedve tartja távol magát az ólomtól.

17 6. Pi he ként lan do lás Ezt a tech ni kát az ólom víz be ér ke - zése elõtti pillanatban kell alkalmaznunk. Ha a do bás kor hagy juk, hogy a végszerelékünk kontrollálatlanul, teljes erõvel csapódjon a vízbe, akkor minden esélyünk megvan a gubancra. An nyit kell ten nünk, hogy az uj - junkkal finoman lefogva a dobot lelas sít juk az ól mot a vi zet érés elõtt. A különbség szemmel látható a két csob ba nás kö zött, és biz to sak le he - tünk ab ban, hogy a cucc rend ben megérkezett. A gabalyodás kizárt, ha va la me lyik ko ráb ban em lí tett megoldással együtt alkalmazzuk. 7. Haj szál elõ ke rög zí té se PVA-val Ez pon to san az, mint ami nek hang zik. Több eset ben tör tént meg ve - lem, hogy reggel a szereléket kitekerve azt lát tam, hogy haj szál elõ kém a ho rog öb lé re csa va ro dott. Rá cso dál koz ha - tunk, hogy ez ho gyan tör tén he tett meg, de még fon to sabb, va jon ke rült-e ez hal vesz tés be. A va ló ság az, hogy nem tud hat juk, de kér dem én még egy szer: megéri kockáztatni? Egy sze rû en kös sünk egy csomót PVA-zsinórból vagy sza lag ból a haj - szál elõ ké re, és a prob lé ma már meg is oldódott.

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben