PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World"

Átírás

1 PROCEEDINGS OF THE XXth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Sáentzjz'c, Lz't erary, and Artútz c Association PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED BY Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyz Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1981

2 A XX. MAGY AR TALÁLKOZÓ _, _, KRONIKAJA Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó Vállalat Cleveland, Ohio 1981

3 Copyright 1981 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Váll a lata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio U.S.A. A közlemények - előadások és hozzászólások - tartalmáért szerzőikfelelősek. Minden jogot fenntart unk! Copyright 1981 by Árpád Publishing Campany Ali Rights Reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsacver witl1out prior written permission from the publisher except in the case of brief quotations embodied in eritical articles and reviews. Publishc r: Árpád Publishing Company Gr ace Avenue, Cleveland. Ohio Printer: Classi(' Printing Corporation Madison Avenue, Cleveland. Ohio Typographer: Compsetting Thornridge Ave.. Cleveland. Ohio Bound in Canada. Library of Congress Catalog Card Number: ISBN

4 A XX. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA BENICZKY ÁDÁMNÉ BOISSENINNÉ MÁTÉ ILONA DR. CHÁSZÁR EDE DR. D. GYÉKÉNYESI KATALIN DEL MEDICO ERZSÉBET FR. DUNAI ÁKOS, O.F.M. EKKER LÁSZLONÉ VITÉZ ERDÉLYIISTVÁN FLORIÁN TIBOR DR. GY ALLAY-PAP DOMOKOS VITÉZ HAMV AS J0ZSEF HARASZTI ENDRE DR. HALÁCSY ENDRE FT. DR.IRÁNYI LÁSZLO, Sch.P. KORPON A Y MIKLOS DR. KOSTY A SÁNDOR DR. KOSZTOLNYIK ZOLTÁN KÖNNYÜ LÁSZLO DR. KOE KROMPECHER LÁSZL0NÉ DR. LENGYEL ALFONZ DR.LUDÁNYIANDRÁSNÉ LUXANDRÁS MADZSAR GYÖRGYNÉ DR. MITNYÁN LÁSZLO DR. NAGY GYÖRGY DR. NÁDASJÁNOS DR. NÁDAS ROZSA DR. NÁNA Y ENDRE DR. NÁNA Y ENDRÉNÉ NÉGYESY IRÉN NOELPÉTER ORMA Y GABRIELLA DR. ORMA Y JOZSEFNÉ SÁNDOR ANDRÁS DR. SOMOGYI FERENC DR. SOMOGYI FERENCNÉ SOMOGYILÉL STIRUNG GYÖRGY DR. SZABO KÁROLYNÉ MAGDA DR. SZAKÁTS ISTVÁNNÉ ERZSÉBET DR. SZÉP MÁRT A NT. SZÉPFALUSI ISTVÁN T ÁBORNÉ SZABADKAI KRISZTINA T. DOMBRÁDY DORA TOMORY ZOLTÁNNÉ DR. TUBAISTVÁN DR. VERESSÖRSFERENC V. KEREZSY ÁGNES DR. VLADÁR PÁL DR. W ASS ALBERT gróf előadása, valamint az elhangzott és írásban beküldött hozzászólások, javaslatok, beszámolók és összefoglalók alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR. 5

5 AZ ANY AG ÁTTEKINTÉSE Előszó I A XX. Magyar Találkozó eseményei II. A magyar család a szabad földön III. A magyar jövő kilátásai a szabad földön IV. Beszámolók v. Eredmények VI. Zárónyilatkozat VII. Az Árpád Akadémia X V. közgyülése és előadásai VIII. A XX. Magyar Találkozóval párhuzamos más ülések IX. A clevelandi Szabadegyetem előadássorozata x. Életrajzi adatok XI. Névmutató XII. Függelék * Részletes tartalommutató 6

6 ELŐSZÓ KÖSZÖNTŐ A HUSZADIK ÉVFORDULÓN 1980 november 28-án huszadszor jöttünk össze az öt földrészről, a szabad világon szétszórt magyarok. Miért jövünk össze évr ől évre lelkesedéssel? Azért, mert árvák vagyunk, magányosak és erőt akarunk meríteni minden találkozóból. Különösen akkor, ha az világméretű és a látogató vendégek létszámának folytonos növekedésével a leglényegesebbet igazo(ia. Azt, hogy a széthúzóknak, egymással perlekedőknek, saját hz"úságukért vetélkedőknek, vezéri szerepre törőknek hirdet ett magyarak közölt egyre növekszik azoknak a száma, akz"k nem szerepre vágynak, hanem áldozatot hozni. Akz"k utálják a vúákat és a gerzüaharcot. Akz"k nem akarnak - ellenségez"nk örömére - kést fenni egymás ellen, hanem kezet fognz és túztelnz mások véleményét akkor ú, ha az ellenkeúk a mz.enkkel. Mz"lyen jó a huszadik évfordu/ón azt látni, hogy egyre nő a n emzet sorsáért aggódó, építő magyarak száma. Azoké, akz"k hívő alázattal hordják szellemük, tudásuk, művészetük, cselekedeták tégláz"! emigráns életünk épületének fenntartásához, szépítéséhez és utódainknak való továbbadásához. Ez az épület a mz legnagyobb gondunk, mert ebben nő fel az zjj"úság, akz" majd tökéletesebb angol nyelvtudással a gyorsan pergő események által teremtett, folyton változó helyzetben és a komputerek vz"lágában z5 képvzselni tudja a magyar nemzetet és védenz nem csupán emben" jogaü, hanem igazságos orvoslást szerezni nemzeti sérelmez"nek ú. Az eltelt két évtz"zed alatt mz.nden Találkozó ünnep volt. Azzá tette egymás látása és az öröm, hogy az eszme, amz"ért ell"ndítóz.létrehozták, egyre erősödik és a távoli kontinenseket z5 magához vonzza. Ünnepeltünk minden novemberben a szabad vzlág legnagyobb magyar városában, az amerikai Debrecenben. Ma azonban nem elég ünnepelnünk, hanem hálát ú kell adnunk, hogy a huszadik Magyar Találkozói megérhettük és az ernherzség legválságosabb napjaiban hitet t ehetünk hagyományainkhoz való hűségünkről és minden áldozatot vállaló, változatlan nemzetszeretetünkről. 7

7 A huszadik évfordulón látjuk, hogy a r e nd ez ős ég n emcsak praktikusságból választotta az amerikai hálaadás napjának hétvégét Találkozóink időpontjául, hanem Jelkép es szándéhkal is. Lehet-e szebben ünnepelni a hálaadás napját, mz.nt egy ilyen öt világrészt összefogó Magyar Találhozón? Illőn e h tartom, hogy 20 év után végre köszönetet mondjunh annah az embemek, aki nemcsak elindította ennek eszméj ét, hanem szívós akaratával, szervező készségével évről évre m eg z5 rendezte és fenn is tartotta. KöszönJük dr. Nádas jánosnak, hogy - a névtelen munkatársak önzetlen támogatásával - nyári súlyos autóbalesetének következményei után is leh elóvé t ette találkozásunkat a huszadik évfordulón. Ad;"a Isten, hogy ez a mostani mérföldhő n e csak m e g~.: : kezést Jelentsen, hanem folytatást és elz"ndulást z5 a jövő felé. Mert célunkat még nem értük el és nemzetün/l szalgálatát nem fejeztük be. Munkánknak addig heil tartanz a, amíg mz.nden magyar szabad lesz a Kárpát-medencében! Nagyon sz erelném, ha ehhez a szalgátatunkhoz évről évre egyre több jz"atal csatlakoznék és vennék át tőlünh a fáklyát, melyet hordozni nemcsak kötelesség, hanem dicsőség is lesz egyhor-' Legyen ez a kötet útmutató további törehvéseinh célja f elé. New Milford - Erdőszállás Flórián Tibor az Árpád Ahadérnia elnöhe 8

8 I. A XX. MAGYAR TALÁLKOZÓ ESEMÉNYEI l. AZ ELSŐ NAP: 1980 NOVEMBER 28. Előkészít és A Magyar Kongresszust, mint a XX. Magyar Találkozót a clevelandi Magyar Társaság az Állandó Titkársággal együtt 1980 november 28-ra, 29-re és 30-ra hívta egybe a Euclid Avenue és az East 12th Street sarkán levő Stattler Office Towers (volt Plaza Hotel) emeleti termeibe, ahol a közvetlen előkészítés munkálatai - a kiállítás anyagának végleges elrendezésével együtt - már november 27 -én megkezdődtek. Ugyanezen a napon történt meg a távolabb eső országokból, államokból és városokból érkező vendégek fogadása s elhelyezése is a Euclid Avenue és az East 18th Street sarkán levő Swingos Hotelben. A szálloda éttermében november 27 -én este társasvacsora volt, amelyen az Állandó Titkárság vezetője - legközvetlenebb munkatársaival együtt köszöntötte a megjelentekel A társasvacsorát a szálloda egyik emeleti lakosztályában hangulatos ismerkedés követte rögtönzött ének- és zeneszámokkal, humoros előadásokkal és tréfákkal, komoly megbeszélésekkel vagy eszmecserékkel Megnyitás A XX. Magyar Találkozó - VIII. Magyar Kongresszus - eseményeinek sorozatát Nádas jános dr., a clevelandi Magyar Társaság elnöke, mint a rendező Állandó Titkárság vezetője, hivatalosan november 28-án, pénteken délelőtt 10 órakor nyitotta meg a Stattler Office Towers emeleti Carden termében. Keresetlen szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket, majd különös örömmel köszöntötte a XX. Magyar Találkozó alkalmából megrendezett magyar katolikus papi gyűlést. 9

9 Bevezető szavait, mint minden elő z ő évbe n, a Magyar Hiszekegy elmondásával fejezte be. Magyar katolikus papi gyűl és Az "Amerikai Magyar Katolikus Papok Egyesüle té"-nek ülését ft. dr. Füzér julián ferences (New Brunswick, NJ). a Szent László római katolikus magyar egyházközség plé bánosa, mint elnök, nyitotta meg és vezette ft. Mustos István (Devon, PA) piarista tanár közreműködésével. Az ülés nyilvános volt, megbeszélésein protestáns lelkészek, katolikus és p rotestáns világiak részt vettek, ismételten felszólaltak. A megnyitó ima elmondása után a tárgyalások - rövid ebédszünet kivételével - késő délutánig folytak. Napirendjén a katolikus sajtó, a magyar hierarchiával való kapcsolat, az amerikai magyar püspök kérdése, Mindszenty bíboros szentté avatása, a magyar ifjúsággal kapcsolatban magyar gimnázium, a magyar cserkészet és nyaraltatás, majd a katolikus archívum létesítése szerepelt. Több javaslat m egté te le és elfogadása után a papi gyűlés befejező imával v é g z ődött. Ankét a magyar családról Délután fél 3 órakor női ankét kezdődött, amely a szabad földön élő magyar család gondjaival és leh e tősége iv e l foglalkozott. Nádas Rózsa dr. lelkes megnyitója után az ankétot Benzáky Ádámné vezette szakavatott felkészültségge l. Dr. Nánay Endréné (Los Angeles, CA) bevezetőj é b e n a magyar nő és család szerepére mutatott rá az emigrációban. Dr. Ormay Józsefné (Toronto, Ontario, Kanada) a külföldre szakadt magyar népcsoportok fennmaradásáról, dr. Ludányz Andrásné a szabad idő okos felhasználásáról, Gattóné d r. Gyék ényesz" Katalz"n a kétnyelvű házastársak feladatairól, dr. Koe- Krompecher Lászlóné (Columbus, OH) a környezet hatásáról, Madzsar Györgyné az iskolai és az iskolán kívüli magyar oktatásról, Ormay Gabrz.ella (Toronto, Ontario, Kanada) a magyar szervezetek munkájába történő bekapcsolódásról, Ekker Lászlóné a közéleti szerepvállalásról, dr. Szép Márla (Akron, OH) pedig a magyarság szolgálata érdekében való pályaválasztásról adott elő. Az ankét iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg. 10

10 A tágas előadótermet zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság, amely az előadókat lelkesen ünnepelte, az előadásokat és felszólalásokat pedig állandóan fokozódó figyelemmel és többször fel-felzúgó tapssal kísérte. Erdélyről Erdélyért Délután 5 órakor a "Parlor A " teremben az Erdélyi Világszövetség Clevelandi Női Szervezete tartott ülést Erdélyről Erdélyért. T. Dombrády Dóra elnök megnyitóján kívül kedves hangulatossággal emlékezett meg Erdély egy részének visszacsatolásáról, illetőleg annak 40. évfordulójáról, később pedig Wass Albert gróf "Üzenet a magyarsághoz" című kiáltványát olvasta fel. Dr. Somogyi Perenené komoly felkészültségről tanúskodó előadásában azt igazolta, hogy Erdély minden magyaré. Boisseninné Máté Ilona (Washington, DC) gyakorlati példákkal mutatott rá, mik a tennivalók Erdély magyarságáért. Táborné Szabadkai Krisztina az ifjúság Erdély magyarságának védelmében felemelt szavát idézte nagy lelkesedéssel. Dr. Bognárné Gasztonyi Márla befejezésül Tábori Piroska "Üzenet Erdélyből" című költeményét szavalta el magával ragadó erővel és művészi átéléssel. A termet szorongásig betöltő közönség könnyes szemmel, meghatottan énekelte el a székely himnuszt. A kiállítások megnyitása 6 óra után már gyülekezni kezdett a közönség a szokatlanul gazdag anyagat bemutató kiállítások megnyitására. A könyvkiállítást az idén is dr. Nádas Gyula, az Árpád Könyvkiadó Vállalat tulajdonosa rendezte, aki most ÚJ könyvek - könyvtájékoztató címmel külön kis füzettel is meglepte az irodalompártoló magyarokat. A képző- és iparművészeti kiállítást ezúttal is Gyimesy Kásás Ernő festőművész, a "Külföldi Magyar Képzőművészek Világszövetségé"-nek elnöke rendezte, aki nemcsak maga jött el New York városából, hanem a kiállított anyag túlnyomó részét is onnan szállította Clevelandbe. A fényképészeti kiállítást Buza György és Szentkz"rályi György rendezői művészete tette valóban vonzóvá. A kiállításokat Kossányi]ózsef költő nyitotta meg mélyenll

11 szántó gondolatokban bővelkedő beszéddel, amelynek vegen sorra bemutatta a jelenlevő írókat, költőket, szerkesztőket és kiadókat, akik névszerint a következők voltak: Beniczky Ádámné, Domokos Sándor (Winniped, Manitoha, Kanada), Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA), fr. Dunai Ákos O.F.M. (Youngstown, OH), Fazakas Ferenc (San Francisco, CA), Fényes Mária (Los Angeles, CA), Fiedler Kálmán dr. (Chicago, IL), Flórián Tibor (New Milford, CT), Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto, Ontario, Kanada), Gyimesi Gyula (Ennismore, Ontario, Kanada), Haraszú Endre (Hamilton, Ontario, Kanada), Kossányi józsef (Lakewood, OH), Kostya Sándor dr. (Toronto, Ontario, Kanada), Lőt e Pál dr., nt.ludwig A. Artúr dr. (East Chicago, IN), Magyary Csilla,Molnár Zsigmond dr., Nádas Gyula dr., Nádasjános dr., Nánay Endre dr. (Los Angeles,CA), Négyesy Irén (Smithville,OH),PanaJoth Zoltánné, Ruttkay Arnold (Brighton-Le Sands, NSW, Australia), Simon Valentin, Somogyi Ferenc dr., Somogyi Lél, Stirting György (Falls Church, VA), Szappanos Istvánné, T. Dombrády Dóra, Váthy Kálmán (Toronto, Ontario, Kanada), és Vladár Pál dr. (Caracas, Venezuela). A kiállító képzőművészek közül a megnyitásan jelen volt: Batáry Erzsébet, Bárány Magda, Brosné Karikás Cecília (Washington, D.C.), Fenesy Albert, Gyimesy Kásás Ernő (New York, NY),]uhász Fazekas Ilona (Toronto, Ontario, Kanada), Kemenes Mátyás (Erlanger, KY), Koe-Krompecher László dr. (Columbus, OH), Kozmon György, Kur Csaba (Warren, OH), Lendvay Imre (St. Louis, MO), Polány Elemér (New York, NY), Tallós Móric (Philadelphia, PA), Tapolezay Mária és Tóth László (Washington, D.C.). Jelen volt még Hampelné Tallós Kitty (Lakewood, OH) festőművész is, akit a "Külföldi Magyar Képzőművészek Világszövetsége" aranyrózsa díjjal tüntetett ki. A kitüntetést a jelenlevő képzőművészek üdvözlése során Gyimesy Kásás Ernő elnök nyújtotta át. Alkotásait a tárlaton kiállította még: Asbóth Oszkár (Bécs, Ausztria), Bényey Zoltán (New York, NY), Bőszin Endre (Toronto, Ontario, Kanada), Csóka István (New York, NY), Domjánjózsef (Tuxedo Park, NY), Mór józsef (Phoenix, AZ), Metykó Gyula (Budapest), Nemesszeghy jenő (Adelaide, Ausztrália), Petry A. Béla (Maitland, FL), Révai Gyula 12

12 (Frankfurt am Maine, Nyugat-Németország), Soós jóska (Brüsszel, Belgium), Szász Endre (Hollóháza, Magyarország), Tz.chy Kálmán (Rozsnyó, Csehszlovákia), Varga Nándor Lajos (Budapest) és Vígh István (New York, NY). Irodalmi és művészest Közvetle nül a kiállítás megnyitása után, este 7 óra tájban kezdődött a XX. Magyar Találkozó egyik legkiemelkedőbb eseménye, az irodalmi és művészest, amelynek műértő közönsége majdnem teljesen betöltötte a mintegy 1000 személy befogadására alkalmas előadótermel Az ünnepi megnyitót Flórián Tz.bor, az Árpád Akadémia elnöke mondta. A huszadik évfordulóval kapcsolatos köszöntő szavai nyomán Nádas jános dr-t, mint a Magyar Találkozók Állandó Titkárságának vezetőjét és legközvetlenebb munkatársát, húgát, Nádas Rózsa dr-t az egybegyűltek helyükről felállva, percekig tartó tapssal ünnepelték. Első műsorszámként Vizsolyi Ágnes (Madison, WI) hegedűművész Beethoven "Tavaszi szonáta" című művét és Bartók Béla l. rapszódiájának l. tételét adta elő páratlan sikerrel. Művészi játékát Mózsi István zongoraművész kísérte valóban mesteri módon. Buzáné Ormai Ildikó (Bay Village, OH) énekművész magyar dalai, amelyeket zongorán Győryné Mező Margit zongoraművész kísért, szinte magukkal ragadták a közönséget. Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) "Főpróba" cím ű rövid elbeszélését nagy érdeklődéssei és elismerő tapssal köszönte meg a hallgatóság. Halászi László (Livonia, MI) dalé nekes kellemes hangján Győryn é Mező Margit zongorakíséretével Kacsóh Pongrác "János vitéz " -éből vett áriáival meghódította közönségét, amely percekig tartó tapssal kért tőle ráadást. Dr. Szakáts Istvánné (Németországból) "A dajka sírköve" című felolvasásával új oldaláról mutatkozott be, meglepetést keltett és érthető elismerésben részesült. Ruttkay Arnold (Ausztráliából), aki derűs írásai révén Só Bernát néven is világszerte jól ismert, "Csak akkor fáj, ha nevetek" címmel folytatott vidám csevegése még mindig emelni tudta az est hangulatát, amelyet végül Mózsi István (a pár héttel később váratlanul elhunyt) kiváló zongoraművész és zeneszerző, 13

13 zenetanár Liszt Ferenc X V. rapszódiájának szálászárnként történt mesteri előadásával soha el nem ért magasságba lendített. A hosszan, lelkesen, elragadtatással tapsoló közönség akkor még nem gondolhatta, hogy a kiváló m ester, Liszt Ferenc egyik legnagyobb interpretálója, valójában hattyúdalát játszotta. A műsort Brosné Karikás Cecília (Washington, D.C.) vezette ügyesen és szellemes hozzáértéssel. Egyszer azzal lepte meg hallgatóságát, hogy két műsorszám közt összekötő szövegébe régi, kedves dalt szőtt be, amelyet kísére t nélkül adott elő. A hálás közönség meleg tapssal köszönte meg a ritka élményt, amelyben része volt. Az irodalmi és művészest után a vendégsereg m ég sokáig együtt maradt, vidám eszmecserét folytatott s a kiállítás bőséges, változatos és értékes látnivalóiban gyönyörködött. 2. A MÁSODIK NAP: 1980 NOVEMBER 29. A magyar Jövő kilátásai Szombaton délelőtt a XX. Magyar Találkozó tanácskozásai 9 órakor kezdődtek a Statder Office Towers emeletén levő Ohio teremben, amelyet az érdeklóclők mindvégig megtöltöttek. Az elnöklés tisztsé gé t ft. dr. Irányi László piarista (Washington, D.C.), rendjének észak-amerikai tartományfőnöke s az Amerikai Magyar Szövetség országos elnöke töltötte be. Igen figyelemre méltó, tartalmas megnyitója után dr. Nánay Endre (Los Angeles, CA) mondott érdekes bevezető előadást. A magyar jövő kilátásait a szabad földön s a szervezett emigráció szükségességének kérdését dr. Nánay Endrén kívül dr. Nagy György (Toronto, Ontario, Kanada), Könnyü László (St. Louis, MO) és fr. Dunai Ákos ferences világította meg részben kisebbségi társadalompolitikai, részben könyv és lapkiadási szempontból A továbbiakban dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ontario, Kanada) azokról az előkészületekról adott számot, amelyeket a szabad földön élő magyarság tett a madridi konferenciával kapcsolatosan. Dr. Somogyi Ferenc azokra a feladatokra hívta fel a figyelmet, amelyek a trianoni békeparancs igazságtalan rendelkezéseiból kifolyólag várnak 14

14 elsősorban a szabad földön élő magyarságra annak a történeti ténynek mérlegelése alapján, hogy Trianon magyar tragédiája Európa tragédiája is volt és a világbéke továbbra is fenyegető veszélyét csak az igazságtalanságok kiküszöbölése háríthatja el. Nt. Szépfalusi István (Bécs, Ausztria) szociográfiai felmérés alapján és a szociológia tükrében az ausztriai magyarság helyzetét mutatta be és várható jövőjét világította meg. Stirlz"ng György (Falls Church, V A) a magyarországi Kádár-rendszert bírálta, úgy vont következtetéseket a szervezett emigráció szükségességére és feladataira. Haraszti Endre (Hamilton, Ontario, Kanada) Burebistáról, a dákok fejedelméről és a román történelemhamisításról mondott el korábban ismeretlen adatokat. Dr. Nádas jános a "Radio Liberty" és a "Radio Free Europe" adásaival szemben felmerülő kifogásokat tette szóvá. Végül dr. Halácsy Endre (Reno, NV) a Magyar Adattár eddig elért eredményeit ismertette. Az előadásokat, amelyeket délután l óra tájban társasebéd szakított meg, kivétel nélkül széles látókör, alapos felkészültség és tárgyilagos, nyugodt hangnem jellemezte. Az ankéttal párhuzamosanfolyó tanácskozások és ülések A "Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége", amely előző este igazgatósági ülést tartott, Iványi György elnökletével az egész napon át folyó közgyűlést és előadássorozatot rendezett. Dr. Halácsy Endre és uitéz Hamvas]ózsef, valamint Ürmös Antal beszámolója után dr. Mitnyán Lászlót választották meg új elnökké. A továbbiakban Noe! Péter (Edmonton, Alberta, Kanada) az entrópia-frekvencia függőségéről, dr. Münyán László (Montréal, Quebec, Kanada) a lézer- tükörrendszerek szabadságfokának meghatározásáról, Somogyi Lél a komputer magyar feltalálóiról, dr. Tuba István (Pittsburgh, PA) pedig az V. Nemzetközi Technológiai Kongresszusra való előkészületekről tartott előadást. Külön és egész napon át ülésezett az Árpád Akadémia orvostudományi osztálya is, amelynek tagjai közül Batizy Gusztáv dr. (Canton, OH), FeJér Imre dr. (Toronto, Ontario, Kanada), vüéz Magass Imre dr. (Buffalo, NY) és Vareska György dr. ugyancsak előadássorozaton adott számot az orvostudomány terén elért legújabb kutatási eredményekről. 15

15 A Magyar CserkészSzövetség szokásos évi tiszti konfe re nciája szintén egész.na~on át folytjámbc;r Lajos v_e z e tő tiszt e lnökletével. Simonyz Vzktor, jankura A kos, ft. A dám jános dr., Mattyasovszky-Zsolnay Miklós dr.,bodnár Gábor, B edy B alázs, Bócsay Zoltán, ifj.falk Viktor és mások kö z r e működ ésé v e l. Párhuzamosan ülésezett még a torontói Rákóczi Alapítvány Korpanay Miklós, a Szent Lászl? Társaság és Rend Záhony A. józsef, a Szabad Magyar Ujságírók Szöve tsége Flórián Tibor, a Magyar Bélyeggyűjtők Egyesüle te Körmöczy Zoltán és a New Yorkban székelő Keleti Társaság dr. Veress őrs elnökletével. Díszvacsora Este 7 óra után kezdődött a XX. Magyar Találkozó (VIII. Magyar Kongresszus) díszvacsorája. Miután Bodnár Margit énekmúvésznő Nyilas Ferenc zongorakíséretével elénekelte az amerikai, majd a közönséggel együtt a magyar himnuszt, nt. dr. Ludwig A. Artúr (East Chicago, IN) református esperes mondott bevezető imát és asztali áldást. Az ízletes és bőséges vacsora elfogyasztását követően ft. dr. Irányz László piarista tartományfőnök, az Amerikai Magyar Szövetség országos elnöke mondott rendkívül tartalmas ünnepi köszöntőt. A megjelenteket dr. Molnár Zsigmond üdvözölte, aki a jubileumi díszvacsora szertartásmesteri tisztét is nagy körültekintéssel és rátermettséggel töltötte be. Hyvnar Vaclav városi főtisztviselő Voinovich George polgármester képviseletében köszöntötte a XX. Magyar Találkozót megrendező clevelandi Magyar Társaságot, annak fáradhatatlan elnökét, dr. Nádas jánost és legközvetlenebb, húséges munkatársát, h,úgát, dr. Nádas Rózsát, majd a huszadik évfardulót megörökítő polgármesteri kiadványt nyújtotta át a város arany kulcsával együtt. A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének clevelandi főcsoportja nevében Dobolyi Árpád, a Csendőrök Családi Köre nevében pedig Molnár István díszes emlékplakettet nyújtott át dr. Nádas jánosnak, mint a Magyar Társaság elnök_ének és a Magyar Találkozókat évről évre megrendező Allandó Titkárság vezetőjének, az Árpád Szövetség és az Árpád Akadémia pedig ünnepélyesen átnyújtott díszoklevélben fejezte ki hálás köszönetét dr. Nádas Rózsának kimagasló értékű, önzetlen 16

16 munkásságáért, amelyet több mint két évtizeden át végzett. A közönség mindkettőjüket hosszan tartó, meleg tapssal és felállással ünnepelte. A köv e tkezőkben dr. Nádas jános - Varga Sándor közreműködésével - az Árpád-érmeket adta át az előző évek nyerteseinek.és kitüntetettjeinek, majd dr. Somogyi Ferenc hirdette ki a XIX. tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázat eredményeit. jubileumi magyar bál A díszvacsorát este 10 óra tájban a hagyományos Magyar Bál követte, amelyet a két bálelnök, Kovács Andrea és Nyilas Ferenc nyitott meg. A két elnök mutatta be a nyitó párokat és az e lső bálozókat is, a tánc azonban a clevelandi cserkészcsapatok Regös Csoportjának festőien szép és elragadóan művészi magyar táncbemutatójával kezdődött, amely megérdemelten óriási tetszést aratott. A nyitó párok, majd az első bálozók bevonulása is felejthetetlen látványosságot nyújtott, sok-sok tapsot kapott. Az első bálozó hölgyek és táncosaik a következők voltak: Ambrus Böske Kz.mnach Gergely Á bel Zsuzsa Kovács Géza Daróczy Zsuzsa Sz élpál Károly Freydinger Pálma Szappanos László Hunkár Anna Rajnay Zoltán Kanyó Zúa Földesijózsef Kovács Melinda Szentkirályi Mz.klós Mészáros Zsáka PallazJames Ürmös Cynthia Tuba Tamás A tánczenét Hegedeós Kálmán kitűnő zenekara szolgáltatta. A zongorán Mózsi István, a kiváló zongoraművész játszott. Televíziós felvét el Itt kell megemlítenünk, hogy a Kossányz Miklós és felesége, Márzá tulajdonában levő és igazgatásával működő clevelandi NBN (Nationality Broadcasting Network) rádió- és televíziós állomása két és fél óra hosszat tartó filmfelvételt készített az újonnan létesített vezetékes (kábeles) televízióadás részére. Az 17

17 NBN-nek ez volt az első televíziós felvétele és közve títése, amely kiválóansikerült és általános tetszést aratott. 3. A HARMADIK NAP: 1980 NOVEMBER 30 Beszámoló November 30-án délelőtt 9 órakor dr. Nádas jános számolt be a XX. Magyar Találkozó előkészítő munkálatairól, valamint a beküldött írásbeli javaslatokról és üdvözletekről Az utóbbiak közül külön kiemelte Yves d e Daruvar francia diplomata levelét, amelyben nagy elismeréssel nyilatkozott a húsz év óta minden évben megismétlődő Magyar Találkozó jelentőségéről. A szokásos zárónyilatkozat előkészítésére külön bizottság alakult. Hálaadás Az immár hagyományos vasárnapi áhitat az idén a beszámoló után következett. Az ekumenikus istentiszteletre olyan sokan jöttek össze, hogy a megtartására kiszemelt tágas helyiség megtelt. Nt. dr. _Ludwig A. Artúr (Eas t Chicago, IN) református esperes, az Arpád Akadémia hittudományi osztályának elnöke igehirdetésében megkapóan kapcsolta össze az amerikai hálaadás ünnepének hangulatát az általános keresztény ádventi várakozás évezredes gondolatkörével s a huszadik évforduló köszönetét az Ige megtestesülésének karácsonyi ünnepéhez tartozó boldog örömmel, amit a felzendülő magyar karácsonyi énekek dallamai még inkább fokoztak. Az istentisztelet méltó hálaadás volt a Találkozó eredményeiért. Az Árpád Akadémia közgyűlése húsz Magyar Röviddel 10 óra után Flórián Tibor elnök az Árpád Akadémia XV. évi közgyűlését nyitotta meg. Bevezetője után Somogyi Ferenc főtitkár számolt be az Akadémia központi szerveinek s tagjainak tevékenységéről. Előterjesztésére Nádas Rózsa rendes tagot az Igazgató Tanács örökös tiszteletbeli főtitkárává választották, majd új tagok meghívásáról döntöttek. 18

18 A továbbiakban Irányi László "Amerika vallási arculata", Chászár Ede "A kisebbségek nemzetközi védelme és az Egyesült Nemzetek Szervezete", Lengyel Alfonz "Kína Mao után", Kostya Sándor "A pánszláv diplomácia újabb mesterkedése a Kárpát-medencében", Lux András pedig "Megemlékezés Bartók Béla születésének 100. évfordulójáról" címmel tartott rendkívül értékes és tanulságos előadást. Kosztolnyik Zoltán "Nagy Károly császár Duna-völgyi politikájának messzeható következményei" cím ű előadását a főtitkár mutatta be. Vetítettképes előadás Erdélyről Az Árpád Akadémia közgyűlése után Kókai-Kun Tamás (Washington, D.C.) tartott vetítettképes előadást ErdélyrőL Anyagát két részre osztotta. Első részében azt mutatta be, hogy Erdély szellemi élete milyen elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban volt ezer éven át az egyetemes magyar szellemi élettel. Második részében Erdély földrajzi tájain, városain és közművelődési központjain vezette végig hallgatóságát. A vetítettképeket kísérő, magyarázó szöveg angol, ezért nagyon alkalmas angolul beszélő közönség számára történő előadásra IS. Bezárás A XX. Magyar Találkozó három teljes napot igénybe vevő tanácskozásainak és eseményeinek sorozatát dr. Nádas jános, mint az Állandó Titkárság vezetője, délután 2 óra tájban a Magyar Hiszekegy elmondásával fejezte be. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a XX. Magyar Találkozó iránt is - az előzőkhöz képest - fokozódó érdeklődés nyilvánult meg. Az irodalmi és művészest hallgatói 800-nál többen voltak, a díszvacsorán 500-an vettek részt, a Magyar Bálon a múlt évi 700-nál jóval többen szórakoztak, a kiállításokat pedig 1000-nél is többen látogatták. A vendégek közül sokan jöttek Kaliforniából (főleg Los Angeles és San Francisco környékéről), Kanadából (különösképpen Toronto, Montréal, Hamilton és Edmonton városaiból, de más, messzebbre eső helyekről is), az Egyesült Államok számos államából, továbbá Akron, Bloomington, Buffalo, Chicago, Detroit, Cincinnati, Columbus, New Brunswick, 19

19 New York, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis, Washington stb városaiból. Ausztrália, Európa és Venezuela magyarsága ugyancsak külön említésre méltó képviseletet kapott. November 30-án, vasárnap este a távolabbról jött vendégek tiszteletére a Swingos szállá kitűnő éttermében ismét társasvacsora volt, amely után a megjelentek vidám hangulatban még sokáig szövögették a legközelebbi találkozó terveit. Többen pár napig a városban maradtak. Kalotay Mária (Erie, PA): SZENTISTV ÁNNAPI BÚCSÚ Kecsesen libbenő, szépséges leányok, s karcsú ifjak ropták a táncot. Ruhájuk ékes volt: magyar népviselet, a lányok varrták, hímezték nagy gonddal. Nóta szárnyalt, repültek a párok, a nézők ajkán boldog mosoly játszott. Idős férfi tapsolt, kurjantott is néha, majd szemét törölte, sa lelke hazaszállt egy kis falucskába, szép Magyarországra: hol ifjú korában kedves mátkájával ő járta a csárdás t. Magyar nép, magyar tánc, ősi magyar nóta: aszívemet öröm lakja, amíg verset írok róla!... 20

20 Benzáky Ádámné: II. A MAGY AR CSALÁD A SZABAD FÖLDÖN CSALÁDVÉDELMI ANKÉT Kivonatosan GONDOK, LEHETŐSÉGEK, MEGOLDÁSOK Az emigrációban szórványként élő magyarság fennmaradásának kérdése mindnyájunk gondja. Hogy erről ma itt nagyobb nyilvánosság előtt beszélhetünk, az az ötletet adó dr. Nádas Rózsa érdeme. A téma közérdekű volta tette lehetővé, hogy előadóink nemcsak Clevelandből válaszoltak a hívó szóra, hanem Észak-Amerika több államából, sőt Kanadából is. A konferenciát előkészítő megbeszéléseink azt célozták, hogy olyan gondokat, problémákat vitassunk meg, amelyek a családi élet lángját ősidők óta élesztő anyának, jelen esetben a magyar anyának nyújtsanak segítséget. A másik problémakör a felnőtt magyar ifjúság szerepének megvitatása lenne. A jelen az anyák gondja, a jövő az ifjúságé. Az a kérdés, fiataljaink megkapták-e a kellő előkészítést arra, hogy önállóan megállják helyüket családi, társadalmi és közéleti vonalon. És megadtuk-e nekik a lehetőséget arra, hogy a maguk sajátosan amerikai magyar körében önállóan dolgozzanak? A megvitatandó gondokat ilyen témakörökbe foglaltuk: a magyar nő és család az emigrációban, a házon kívül is dolgozó családanya kettős feladata, a magyar nyelv ügye otthon és az iskolában, a kétnyelvű házastársak gondjai, a fennmaradás kérdése, a közéleti szereplés, a pályaválasztás, a szabadidő kérdése, az ifjúság szerepe. Örülünk, hogy a konferencián való részvételre felkért előadók igennel válaszoltak és még nagyobb örömünk volt, hogy mindegyikük más és más témakört választott. Elkerülhetetlen azonban, hogy' ebben a bonyolult gondolattömegben egyik előadó mondanivalója ne érintse a másik köreit. Reméljük, hogy előadóink a lehetőséghez képes a legcsekélyebbre szorítják az ismétléseket. 21

A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC

A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA. Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC A XXIII. MAGYAR TALÁLI{OZÖ KRÖNIKÁTA Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS ~ DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1984 A XXIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XVIII. ÉVKÖNYVE

Részletesebben

Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistz"c Association

Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistzc Association PROCEEDINGS of the XXIInd ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Sdentific, Lüerary, and Artistz"c Association P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

XXXTH ANNDAL CONGRESS of

XXXTH ANNDAL CONGRESS of PROCEEDINGS of the XXXTH ANNDAL CONGRESS of Hungarz"an Scientzfic, Literary, and Artistic Assocz"atz"on P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr.

Részletesebben

PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS

PROCEEDINGS. of t h e XV. ANNUAL CONGRESS PROCEEDINGS of t h e XV. ANNUAL CONGRESS of Hunganán Sáentific, Lz"l erary and Artútz"c Assodalion Papers presented by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World Edz"ted by Dr. jános

Részletesebben

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World.

PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World. PROCEEDINGS of the XXXIth ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scienlists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr.János

Részletesebben

PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on

PROCEEDINGS of the. XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of. Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatzon PROCEEDINGS of the XXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarz an Scientijic, Literary, and Artistic Assoáatz"on PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World REPORT FROM

Részletesebben

Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association

Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PROCEEDINGS of t h e XIV. ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association Papers Presented by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World Edited by Dr. János

Részletesebben

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE

A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE A XXXVIII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNTKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIIIth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE

A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE A XL. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXV. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Litermy and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists,

Részletesebben

Közösségi, egyesületi és társadalmi események

Közösségi, egyesületi és társadalmi események 36 37 Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni. 3 Ha ez a szép rege Igaz hitté válna, Óh, de nagy boldogság Szállna a világra. Ez a gyarló ember Ember lenne újra, Talizmánja

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI, EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Ausztrália

KÖZÖSSÉGI, EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Ausztrália - Hát mégsem űzték el valamennyit, Mányi! Mégsem űzhették el valamennyit! Figyelték a távolodó suhogást, míg tova Gyeke felé el nem veszett az éjszaka csöndjében. - Itt maradunk...? - kérdezte halkan az

Részletesebben

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by PROCEEDINGS of the ~dannualcong~s of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World REPORT FROM THE VI. WORLD

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA

A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA A XII.,, MAGYAR, TALALKOZO, KRONIKAJA Közzéteszi: NÁDAS JÁNOS DR. ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT CLEVELAND, OHIO 1973 Minden jogot fenntartunk. A közlemények, előadások és hozzászólások tartalmáért szerzőik

Részletesebben

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE

A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE A XLVI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XLVIth ANNUAL CONGRESS of the Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian

Részletesebben

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA / A II. ES III., ~ MAGYAR TALALKOZO " " KRONIKAJA Közzéteszi: ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Cleveland, Ohio - 1966 Copyright 1966 by Dr. Nádas Gyula "Árpád Könyvkiadó Vállalata" 1425 Grace Avenue, Lakel'i

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért

A kanadai emigráció magyarságszolgálatért A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Elismerések külhoni honfitársainknak Magas rangú állami kitüntetéseket vehettek át külhonban élõ honfitársaink, akik közül e lapszámunkban dr. Horváth Jánost,

Részletesebben

Fontos Tudnivalók, Hírek

Fontos Tudnivalók, Hírek VEZETŐK LAPJA 2. OLDAL Fontos Tudnivalók, Hírek Felhívás! A Vezetők Lapja elektronikus kiadása. Kérünk szíves visszajelzést azok részéről, akik nyomtatott példány helyett megelégednének a lap további küldésének

Részletesebben

VEZETöK LAPJA A TARTALOMBÓL. 2003 Ë Ë Ë 95. szám

VEZETöK LAPJA A TARTALOMBÓL. 2003 Ë Ë Ë 95. szám VEZETÔK LAPJA 1. OLDAL A MAGYAR CSERKÉSZVEZETÔK ÉS SZÜLÔK FÉLÉVI ÉRTESÍ TÔJE VEZETöK LAPJA A TARTALOMBÓL AHOGY ÉN LÁTOM... LELKI GONDOZÁS A MISKOLCI JEZSUITA GIMNÁZIUMBAN GYAKORLATI JELLEMNEVELÉS BESZÁMOLÓ

Részletesebben

NYILATKOZAT. Beszámoló a BUOD közgyűléséről. Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége

NYILATKOZAT. Beszámoló a BUOD közgyűléséről. Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 3. szám 2009. december Beszámoló a BUOD közgyűléséről 2009. november 27-én és 28-án az Ulmi Magyar

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

2. OLDAL VEZETŐK LAPJA

2. OLDAL VEZETŐK LAPJA 2. OLDAL VEZETŐK LAPJA FELHÍVÁS! A Vezetők Lapja elektronikus kiadása e számmal kezdődik. E számunkkal a Vezetők Lapja elektronikus formában jelenik meg. Aki továbbra is nyomtatva szeretné megkapni, az

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Egy nagycsalád ünnepén

Egy nagycsalád ünnepén A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA A Batthyány Kastélyszálló**** korhû, elegáns mindeközben a modern kor minden igényének megfelelõen felszerelt szobái, étterme, valamint komplex wellness szolgáltatásai

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben