PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World"

Átírás

1 PROCEEDINGS OF THE XXth ANNUAL CONGRESS of Hungarian Sáentzjz'c, Lz't erary, and Artútz c Association PAPERS presented by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED BY Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyz Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1981

2 A XX. MAGY AR TALÁLKOZÓ _, _, KRONIKAJA Szerkesztette: DR. NÁDASJÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó Vállalat Cleveland, Ohio 1981

3 Copyright 1981 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Váll a lata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio U.S.A. A közlemények - előadások és hozzászólások - tartalmáért szerzőikfelelősek. Minden jogot fenntart unk! Copyright 1981 by Árpád Publishing Campany Ali Rights Reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsacver witl1out prior written permission from the publisher except in the case of brief quotations embodied in eritical articles and reviews. Publishc r: Árpád Publishing Company Gr ace Avenue, Cleveland. Ohio Printer: Classi(' Printing Corporation Madison Avenue, Cleveland. Ohio Typographer: Compsetting Thornridge Ave.. Cleveland. Ohio Bound in Canada. Library of Congress Catalog Card Number: ISBN

4 A XX. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA BENICZKY ÁDÁMNÉ BOISSENINNÉ MÁTÉ ILONA DR. CHÁSZÁR EDE DR. D. GYÉKÉNYESI KATALIN DEL MEDICO ERZSÉBET FR. DUNAI ÁKOS, O.F.M. EKKER LÁSZLONÉ VITÉZ ERDÉLYIISTVÁN FLORIÁN TIBOR DR. GY ALLAY-PAP DOMOKOS VITÉZ HAMV AS J0ZSEF HARASZTI ENDRE DR. HALÁCSY ENDRE FT. DR.IRÁNYI LÁSZLO, Sch.P. KORPON A Y MIKLOS DR. KOSTY A SÁNDOR DR. KOSZTOLNYIK ZOLTÁN KÖNNYÜ LÁSZLO DR. KOE KROMPECHER LÁSZL0NÉ DR. LENGYEL ALFONZ DR.LUDÁNYIANDRÁSNÉ LUXANDRÁS MADZSAR GYÖRGYNÉ DR. MITNYÁN LÁSZLO DR. NAGY GYÖRGY DR. NÁDASJÁNOS DR. NÁDAS ROZSA DR. NÁNA Y ENDRE DR. NÁNA Y ENDRÉNÉ NÉGYESY IRÉN NOELPÉTER ORMA Y GABRIELLA DR. ORMA Y JOZSEFNÉ SÁNDOR ANDRÁS DR. SOMOGYI FERENC DR. SOMOGYI FERENCNÉ SOMOGYILÉL STIRUNG GYÖRGY DR. SZABO KÁROLYNÉ MAGDA DR. SZAKÁTS ISTVÁNNÉ ERZSÉBET DR. SZÉP MÁRT A NT. SZÉPFALUSI ISTVÁN T ÁBORNÉ SZABADKAI KRISZTINA T. DOMBRÁDY DORA TOMORY ZOLTÁNNÉ DR. TUBAISTVÁN DR. VERESSÖRSFERENC V. KEREZSY ÁGNES DR. VLADÁR PÁL DR. W ASS ALBERT gróf előadása, valamint az elhangzott és írásban beküldött hozzászólások, javaslatok, beszámolók és összefoglalók alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DR. 5

5 AZ ANY AG ÁTTEKINTÉSE Előszó I A XX. Magyar Találkozó eseményei II. A magyar család a szabad földön III. A magyar jövő kilátásai a szabad földön IV. Beszámolók v. Eredmények VI. Zárónyilatkozat VII. Az Árpád Akadémia X V. közgyülése és előadásai VIII. A XX. Magyar Találkozóval párhuzamos más ülések IX. A clevelandi Szabadegyetem előadássorozata x. Életrajzi adatok XI. Névmutató XII. Függelék * Részletes tartalommutató 6

6 ELŐSZÓ KÖSZÖNTŐ A HUSZADIK ÉVFORDULÓN 1980 november 28-án huszadszor jöttünk össze az öt földrészről, a szabad világon szétszórt magyarok. Miért jövünk össze évr ől évre lelkesedéssel? Azért, mert árvák vagyunk, magányosak és erőt akarunk meríteni minden találkozóból. Különösen akkor, ha az világméretű és a látogató vendégek létszámának folytonos növekedésével a leglényegesebbet igazo(ia. Azt, hogy a széthúzóknak, egymással perlekedőknek, saját hz"úságukért vetélkedőknek, vezéri szerepre törőknek hirdet ett magyarak közölt egyre növekszik azoknak a száma, akz"k nem szerepre vágynak, hanem áldozatot hozni. Akz"k utálják a vúákat és a gerzüaharcot. Akz"k nem akarnak - ellenségez"nk örömére - kést fenni egymás ellen, hanem kezet fognz és túztelnz mások véleményét akkor ú, ha az ellenkeúk a mz.enkkel. Mz"lyen jó a huszadik évfordu/ón azt látni, hogy egyre nő a n emzet sorsáért aggódó, építő magyarak száma. Azoké, akz"k hívő alázattal hordják szellemük, tudásuk, művészetük, cselekedeták tégláz"! emigráns életünk épületének fenntartásához, szépítéséhez és utódainknak való továbbadásához. Ez az épület a mz legnagyobb gondunk, mert ebben nő fel az zjj"úság, akz" majd tökéletesebb angol nyelvtudással a gyorsan pergő események által teremtett, folyton változó helyzetben és a komputerek vz"lágában z5 képvzselni tudja a magyar nemzetet és védenz nem csupán emben" jogaü, hanem igazságos orvoslást szerezni nemzeti sérelmez"nek ú. Az eltelt két évtz"zed alatt mz.nden Találkozó ünnep volt. Azzá tette egymás látása és az öröm, hogy az eszme, amz"ért ell"ndítóz.létrehozták, egyre erősödik és a távoli kontinenseket z5 magához vonzza. Ünnepeltünk minden novemberben a szabad vzlág legnagyobb magyar városában, az amerikai Debrecenben. Ma azonban nem elég ünnepelnünk, hanem hálát ú kell adnunk, hogy a huszadik Magyar Találkozói megérhettük és az ernherzség legválságosabb napjaiban hitet t ehetünk hagyományainkhoz való hűségünkről és minden áldozatot vállaló, változatlan nemzetszeretetünkről. 7

7 A huszadik évfordulón látjuk, hogy a r e nd ez ős ég n emcsak praktikusságból választotta az amerikai hálaadás napjának hétvégét Találkozóink időpontjául, hanem Jelkép es szándéhkal is. Lehet-e szebben ünnepelni a hálaadás napját, mz.nt egy ilyen öt világrészt összefogó Magyar Találhozón? Illőn e h tartom, hogy 20 év után végre köszönetet mondjunh annah az embemek, aki nemcsak elindította ennek eszméj ét, hanem szívós akaratával, szervező készségével évről évre m eg z5 rendezte és fenn is tartotta. KöszönJük dr. Nádas jánosnak, hogy - a névtelen munkatársak önzetlen támogatásával - nyári súlyos autóbalesetének következményei után is leh elóvé t ette találkozásunkat a huszadik évfordulón. Ad;"a Isten, hogy ez a mostani mérföldhő n e csak m e g~.: : kezést Jelentsen, hanem folytatást és elz"ndulást z5 a jövő felé. Mert célunkat még nem értük el és nemzetün/l szalgálatát nem fejeztük be. Munkánknak addig heil tartanz a, amíg mz.nden magyar szabad lesz a Kárpát-medencében! Nagyon sz erelném, ha ehhez a szalgátatunkhoz évről évre egyre több jz"atal csatlakoznék és vennék át tőlünh a fáklyát, melyet hordozni nemcsak kötelesség, hanem dicsőség is lesz egyhor-' Legyen ez a kötet útmutató további törehvéseinh célja f elé. New Milford - Erdőszállás Flórián Tibor az Árpád Ahadérnia elnöhe 8

8 I. A XX. MAGYAR TALÁLKOZÓ ESEMÉNYEI l. AZ ELSŐ NAP: 1980 NOVEMBER 28. Előkészít és A Magyar Kongresszust, mint a XX. Magyar Találkozót a clevelandi Magyar Társaság az Állandó Titkársággal együtt 1980 november 28-ra, 29-re és 30-ra hívta egybe a Euclid Avenue és az East 12th Street sarkán levő Stattler Office Towers (volt Plaza Hotel) emeleti termeibe, ahol a közvetlen előkészítés munkálatai - a kiállítás anyagának végleges elrendezésével együtt - már november 27 -én megkezdődtek. Ugyanezen a napon történt meg a távolabb eső országokból, államokból és városokból érkező vendégek fogadása s elhelyezése is a Euclid Avenue és az East 18th Street sarkán levő Swingos Hotelben. A szálloda éttermében november 27 -én este társasvacsora volt, amelyen az Állandó Titkárság vezetője - legközvetlenebb munkatársaival együtt köszöntötte a megjelentekel A társasvacsorát a szálloda egyik emeleti lakosztályában hangulatos ismerkedés követte rögtönzött ének- és zeneszámokkal, humoros előadásokkal és tréfákkal, komoly megbeszélésekkel vagy eszmecserékkel Megnyitás A XX. Magyar Találkozó - VIII. Magyar Kongresszus - eseményeinek sorozatát Nádas jános dr., a clevelandi Magyar Társaság elnöke, mint a rendező Állandó Titkárság vezetője, hivatalosan november 28-án, pénteken délelőtt 10 órakor nyitotta meg a Stattler Office Towers emeleti Carden termében. Keresetlen szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket, majd különös örömmel köszöntötte a XX. Magyar Találkozó alkalmából megrendezett magyar katolikus papi gyűlést. 9

9 Bevezető szavait, mint minden elő z ő évbe n, a Magyar Hiszekegy elmondásával fejezte be. Magyar katolikus papi gyűl és Az "Amerikai Magyar Katolikus Papok Egyesüle té"-nek ülését ft. dr. Füzér julián ferences (New Brunswick, NJ). a Szent László római katolikus magyar egyházközség plé bánosa, mint elnök, nyitotta meg és vezette ft. Mustos István (Devon, PA) piarista tanár közreműködésével. Az ülés nyilvános volt, megbeszélésein protestáns lelkészek, katolikus és p rotestáns világiak részt vettek, ismételten felszólaltak. A megnyitó ima elmondása után a tárgyalások - rövid ebédszünet kivételével - késő délutánig folytak. Napirendjén a katolikus sajtó, a magyar hierarchiával való kapcsolat, az amerikai magyar püspök kérdése, Mindszenty bíboros szentté avatása, a magyar ifjúsággal kapcsolatban magyar gimnázium, a magyar cserkészet és nyaraltatás, majd a katolikus archívum létesítése szerepelt. Több javaslat m egté te le és elfogadása után a papi gyűlés befejező imával v é g z ődött. Ankét a magyar családról Délután fél 3 órakor női ankét kezdődött, amely a szabad földön élő magyar család gondjaival és leh e tősége iv e l foglalkozott. Nádas Rózsa dr. lelkes megnyitója után az ankétot Benzáky Ádámné vezette szakavatott felkészültségge l. Dr. Nánay Endréné (Los Angeles, CA) bevezetőj é b e n a magyar nő és család szerepére mutatott rá az emigrációban. Dr. Ormay Józsefné (Toronto, Ontario, Kanada) a külföldre szakadt magyar népcsoportok fennmaradásáról, dr. Ludányz Andrásné a szabad idő okos felhasználásáról, Gattóné d r. Gyék ényesz" Katalz"n a kétnyelvű házastársak feladatairól, dr. Koe- Krompecher Lászlóné (Columbus, OH) a környezet hatásáról, Madzsar Györgyné az iskolai és az iskolán kívüli magyar oktatásról, Ormay Gabrz.ella (Toronto, Ontario, Kanada) a magyar szervezetek munkájába történő bekapcsolódásról, Ekker Lászlóné a közéleti szerepvállalásról, dr. Szép Márla (Akron, OH) pedig a magyarság szolgálata érdekében való pályaválasztásról adott elő. Az ankét iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg. 10

10 A tágas előadótermet zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság, amely az előadókat lelkesen ünnepelte, az előadásokat és felszólalásokat pedig állandóan fokozódó figyelemmel és többször fel-felzúgó tapssal kísérte. Erdélyről Erdélyért Délután 5 órakor a "Parlor A " teremben az Erdélyi Világszövetség Clevelandi Női Szervezete tartott ülést Erdélyről Erdélyért. T. Dombrády Dóra elnök megnyitóján kívül kedves hangulatossággal emlékezett meg Erdély egy részének visszacsatolásáról, illetőleg annak 40. évfordulójáról, később pedig Wass Albert gróf "Üzenet a magyarsághoz" című kiáltványát olvasta fel. Dr. Somogyi Perenené komoly felkészültségről tanúskodó előadásában azt igazolta, hogy Erdély minden magyaré. Boisseninné Máté Ilona (Washington, DC) gyakorlati példákkal mutatott rá, mik a tennivalók Erdély magyarságáért. Táborné Szabadkai Krisztina az ifjúság Erdély magyarságának védelmében felemelt szavát idézte nagy lelkesedéssel. Dr. Bognárné Gasztonyi Márla befejezésül Tábori Piroska "Üzenet Erdélyből" című költeményét szavalta el magával ragadó erővel és művészi átéléssel. A termet szorongásig betöltő közönség könnyes szemmel, meghatottan énekelte el a székely himnuszt. A kiállítások megnyitása 6 óra után már gyülekezni kezdett a közönség a szokatlanul gazdag anyagat bemutató kiállítások megnyitására. A könyvkiállítást az idén is dr. Nádas Gyula, az Árpád Könyvkiadó Vállalat tulajdonosa rendezte, aki most ÚJ könyvek - könyvtájékoztató címmel külön kis füzettel is meglepte az irodalompártoló magyarokat. A képző- és iparművészeti kiállítást ezúttal is Gyimesy Kásás Ernő festőművész, a "Külföldi Magyar Képzőművészek Világszövetségé"-nek elnöke rendezte, aki nemcsak maga jött el New York városából, hanem a kiállított anyag túlnyomó részét is onnan szállította Clevelandbe. A fényképészeti kiállítást Buza György és Szentkz"rályi György rendezői művészete tette valóban vonzóvá. A kiállításokat Kossányi]ózsef költő nyitotta meg mélyenll

11 szántó gondolatokban bővelkedő beszéddel, amelynek vegen sorra bemutatta a jelenlevő írókat, költőket, szerkesztőket és kiadókat, akik névszerint a következők voltak: Beniczky Ádámné, Domokos Sándor (Winniped, Manitoha, Kanada), Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA), fr. Dunai Ákos O.F.M. (Youngstown, OH), Fazakas Ferenc (San Francisco, CA), Fényes Mária (Los Angeles, CA), Fiedler Kálmán dr. (Chicago, IL), Flórián Tibor (New Milford, CT), Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto, Ontario, Kanada), Gyimesi Gyula (Ennismore, Ontario, Kanada), Haraszú Endre (Hamilton, Ontario, Kanada), Kossányi józsef (Lakewood, OH), Kostya Sándor dr. (Toronto, Ontario, Kanada), Lőt e Pál dr., nt.ludwig A. Artúr dr. (East Chicago, IN), Magyary Csilla,Molnár Zsigmond dr., Nádas Gyula dr., Nádasjános dr., Nánay Endre dr. (Los Angeles,CA), Négyesy Irén (Smithville,OH),PanaJoth Zoltánné, Ruttkay Arnold (Brighton-Le Sands, NSW, Australia), Simon Valentin, Somogyi Ferenc dr., Somogyi Lél, Stirting György (Falls Church, VA), Szappanos Istvánné, T. Dombrády Dóra, Váthy Kálmán (Toronto, Ontario, Kanada), és Vladár Pál dr. (Caracas, Venezuela). A kiállító képzőművészek közül a megnyitásan jelen volt: Batáry Erzsébet, Bárány Magda, Brosné Karikás Cecília (Washington, D.C.), Fenesy Albert, Gyimesy Kásás Ernő (New York, NY),]uhász Fazekas Ilona (Toronto, Ontario, Kanada), Kemenes Mátyás (Erlanger, KY), Koe-Krompecher László dr. (Columbus, OH), Kozmon György, Kur Csaba (Warren, OH), Lendvay Imre (St. Louis, MO), Polány Elemér (New York, NY), Tallós Móric (Philadelphia, PA), Tapolezay Mária és Tóth László (Washington, D.C.). Jelen volt még Hampelné Tallós Kitty (Lakewood, OH) festőművész is, akit a "Külföldi Magyar Képzőművészek Világszövetsége" aranyrózsa díjjal tüntetett ki. A kitüntetést a jelenlevő képzőművészek üdvözlése során Gyimesy Kásás Ernő elnök nyújtotta át. Alkotásait a tárlaton kiállította még: Asbóth Oszkár (Bécs, Ausztria), Bényey Zoltán (New York, NY), Bőszin Endre (Toronto, Ontario, Kanada), Csóka István (New York, NY), Domjánjózsef (Tuxedo Park, NY), Mór józsef (Phoenix, AZ), Metykó Gyula (Budapest), Nemesszeghy jenő (Adelaide, Ausztrália), Petry A. Béla (Maitland, FL), Révai Gyula 12

12 (Frankfurt am Maine, Nyugat-Németország), Soós jóska (Brüsszel, Belgium), Szász Endre (Hollóháza, Magyarország), Tz.chy Kálmán (Rozsnyó, Csehszlovákia), Varga Nándor Lajos (Budapest) és Vígh István (New York, NY). Irodalmi és művészest Közvetle nül a kiállítás megnyitása után, este 7 óra tájban kezdődött a XX. Magyar Találkozó egyik legkiemelkedőbb eseménye, az irodalmi és művészest, amelynek műértő közönsége majdnem teljesen betöltötte a mintegy 1000 személy befogadására alkalmas előadótermel Az ünnepi megnyitót Flórián Tz.bor, az Árpád Akadémia elnöke mondta. A huszadik évfordulóval kapcsolatos köszöntő szavai nyomán Nádas jános dr-t, mint a Magyar Találkozók Állandó Titkárságának vezetőjét és legközvetlenebb munkatársát, húgát, Nádas Rózsa dr-t az egybegyűltek helyükről felállva, percekig tartó tapssal ünnepelték. Első műsorszámként Vizsolyi Ágnes (Madison, WI) hegedűművész Beethoven "Tavaszi szonáta" című művét és Bartók Béla l. rapszódiájának l. tételét adta elő páratlan sikerrel. Művészi játékát Mózsi István zongoraművész kísérte valóban mesteri módon. Buzáné Ormai Ildikó (Bay Village, OH) énekművész magyar dalai, amelyeket zongorán Győryné Mező Margit zongoraművész kísért, szinte magukkal ragadták a közönséget. Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) "Főpróba" cím ű rövid elbeszélését nagy érdeklődéssei és elismerő tapssal köszönte meg a hallgatóság. Halászi László (Livonia, MI) dalé nekes kellemes hangján Győryn é Mező Margit zongorakíséretével Kacsóh Pongrác "János vitéz " -éből vett áriáival meghódította közönségét, amely percekig tartó tapssal kért tőle ráadást. Dr. Szakáts Istvánné (Németországból) "A dajka sírköve" című felolvasásával új oldaláról mutatkozott be, meglepetést keltett és érthető elismerésben részesült. Ruttkay Arnold (Ausztráliából), aki derűs írásai révén Só Bernát néven is világszerte jól ismert, "Csak akkor fáj, ha nevetek" címmel folytatott vidám csevegése még mindig emelni tudta az est hangulatát, amelyet végül Mózsi István (a pár héttel később váratlanul elhunyt) kiváló zongoraművész és zeneszerző, 13

13 zenetanár Liszt Ferenc X V. rapszódiájának szálászárnként történt mesteri előadásával soha el nem ért magasságba lendített. A hosszan, lelkesen, elragadtatással tapsoló közönség akkor még nem gondolhatta, hogy a kiváló m ester, Liszt Ferenc egyik legnagyobb interpretálója, valójában hattyúdalát játszotta. A műsort Brosné Karikás Cecília (Washington, D.C.) vezette ügyesen és szellemes hozzáértéssel. Egyszer azzal lepte meg hallgatóságát, hogy két műsorszám közt összekötő szövegébe régi, kedves dalt szőtt be, amelyet kísére t nélkül adott elő. A hálás közönség meleg tapssal köszönte meg a ritka élményt, amelyben része volt. Az irodalmi és művészest után a vendégsereg m ég sokáig együtt maradt, vidám eszmecserét folytatott s a kiállítás bőséges, változatos és értékes látnivalóiban gyönyörködött. 2. A MÁSODIK NAP: 1980 NOVEMBER 29. A magyar Jövő kilátásai Szombaton délelőtt a XX. Magyar Találkozó tanácskozásai 9 órakor kezdődtek a Statder Office Towers emeletén levő Ohio teremben, amelyet az érdeklóclők mindvégig megtöltöttek. Az elnöklés tisztsé gé t ft. dr. Irányi László piarista (Washington, D.C.), rendjének észak-amerikai tartományfőnöke s az Amerikai Magyar Szövetség országos elnöke töltötte be. Igen figyelemre méltó, tartalmas megnyitója után dr. Nánay Endre (Los Angeles, CA) mondott érdekes bevezető előadást. A magyar jövő kilátásait a szabad földön s a szervezett emigráció szükségességének kérdését dr. Nánay Endrén kívül dr. Nagy György (Toronto, Ontario, Kanada), Könnyü László (St. Louis, MO) és fr. Dunai Ákos ferences világította meg részben kisebbségi társadalompolitikai, részben könyv és lapkiadási szempontból A továbbiakban dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ontario, Kanada) azokról az előkészületekról adott számot, amelyeket a szabad földön élő magyarság tett a madridi konferenciával kapcsolatosan. Dr. Somogyi Ferenc azokra a feladatokra hívta fel a figyelmet, amelyek a trianoni békeparancs igazságtalan rendelkezéseiból kifolyólag várnak 14

14 elsősorban a szabad földön élő magyarságra annak a történeti ténynek mérlegelése alapján, hogy Trianon magyar tragédiája Európa tragédiája is volt és a világbéke továbbra is fenyegető veszélyét csak az igazságtalanságok kiküszöbölése háríthatja el. Nt. Szépfalusi István (Bécs, Ausztria) szociográfiai felmérés alapján és a szociológia tükrében az ausztriai magyarság helyzetét mutatta be és várható jövőjét világította meg. Stirlz"ng György (Falls Church, V A) a magyarországi Kádár-rendszert bírálta, úgy vont következtetéseket a szervezett emigráció szükségességére és feladataira. Haraszti Endre (Hamilton, Ontario, Kanada) Burebistáról, a dákok fejedelméről és a román történelemhamisításról mondott el korábban ismeretlen adatokat. Dr. Nádas jános a "Radio Liberty" és a "Radio Free Europe" adásaival szemben felmerülő kifogásokat tette szóvá. Végül dr. Halácsy Endre (Reno, NV) a Magyar Adattár eddig elért eredményeit ismertette. Az előadásokat, amelyeket délután l óra tájban társasebéd szakított meg, kivétel nélkül széles látókör, alapos felkészültség és tárgyilagos, nyugodt hangnem jellemezte. Az ankéttal párhuzamosanfolyó tanácskozások és ülések A "Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége", amely előző este igazgatósági ülést tartott, Iványi György elnökletével az egész napon át folyó közgyűlést és előadássorozatot rendezett. Dr. Halácsy Endre és uitéz Hamvas]ózsef, valamint Ürmös Antal beszámolója után dr. Mitnyán Lászlót választották meg új elnökké. A továbbiakban Noe! Péter (Edmonton, Alberta, Kanada) az entrópia-frekvencia függőségéről, dr. Münyán László (Montréal, Quebec, Kanada) a lézer- tükörrendszerek szabadságfokának meghatározásáról, Somogyi Lél a komputer magyar feltalálóiról, dr. Tuba István (Pittsburgh, PA) pedig az V. Nemzetközi Technológiai Kongresszusra való előkészületekről tartott előadást. Külön és egész napon át ülésezett az Árpád Akadémia orvostudományi osztálya is, amelynek tagjai közül Batizy Gusztáv dr. (Canton, OH), FeJér Imre dr. (Toronto, Ontario, Kanada), vüéz Magass Imre dr. (Buffalo, NY) és Vareska György dr. ugyancsak előadássorozaton adott számot az orvostudomány terén elért legújabb kutatási eredményekről. 15

15 A Magyar CserkészSzövetség szokásos évi tiszti konfe re nciája szintén egész.na~on át folytjámbc;r Lajos v_e z e tő tiszt e lnökletével. Simonyz Vzktor, jankura A kos, ft. A dám jános dr., Mattyasovszky-Zsolnay Miklós dr.,bodnár Gábor, B edy B alázs, Bócsay Zoltán, ifj.falk Viktor és mások kö z r e működ ésé v e l. Párhuzamosan ülésezett még a torontói Rákóczi Alapítvány Korpanay Miklós, a Szent Lászl? Társaság és Rend Záhony A. józsef, a Szabad Magyar Ujságírók Szöve tsége Flórián Tibor, a Magyar Bélyeggyűjtők Egyesüle te Körmöczy Zoltán és a New Yorkban székelő Keleti Társaság dr. Veress őrs elnökletével. Díszvacsora Este 7 óra után kezdődött a XX. Magyar Találkozó (VIII. Magyar Kongresszus) díszvacsorája. Miután Bodnár Margit énekmúvésznő Nyilas Ferenc zongorakíséretével elénekelte az amerikai, majd a közönséggel együtt a magyar himnuszt, nt. dr. Ludwig A. Artúr (East Chicago, IN) református esperes mondott bevezető imát és asztali áldást. Az ízletes és bőséges vacsora elfogyasztását követően ft. dr. Irányz László piarista tartományfőnök, az Amerikai Magyar Szövetség országos elnöke mondott rendkívül tartalmas ünnepi köszöntőt. A megjelenteket dr. Molnár Zsigmond üdvözölte, aki a jubileumi díszvacsora szertartásmesteri tisztét is nagy körültekintéssel és rátermettséggel töltötte be. Hyvnar Vaclav városi főtisztviselő Voinovich George polgármester képviseletében köszöntötte a XX. Magyar Találkozót megrendező clevelandi Magyar Társaságot, annak fáradhatatlan elnökét, dr. Nádas jánost és legközvetlenebb, húséges munkatársát, h,úgát, dr. Nádas Rózsát, majd a huszadik évfardulót megörökítő polgármesteri kiadványt nyújtotta át a város arany kulcsával együtt. A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének clevelandi főcsoportja nevében Dobolyi Árpád, a Csendőrök Családi Köre nevében pedig Molnár István díszes emlékplakettet nyújtott át dr. Nádas jánosnak, mint a Magyar Társaság elnök_ének és a Magyar Találkozókat évről évre megrendező Allandó Titkárság vezetőjének, az Árpád Szövetség és az Árpád Akadémia pedig ünnepélyesen átnyújtott díszoklevélben fejezte ki hálás köszönetét dr. Nádas Rózsának kimagasló értékű, önzetlen 16

16 munkásságáért, amelyet több mint két évtizeden át végzett. A közönség mindkettőjüket hosszan tartó, meleg tapssal és felállással ünnepelte. A köv e tkezőkben dr. Nádas jános - Varga Sándor közreműködésével - az Árpád-érmeket adta át az előző évek nyerteseinek.és kitüntetettjeinek, majd dr. Somogyi Ferenc hirdette ki a XIX. tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázat eredményeit. jubileumi magyar bál A díszvacsorát este 10 óra tájban a hagyományos Magyar Bál követte, amelyet a két bálelnök, Kovács Andrea és Nyilas Ferenc nyitott meg. A két elnök mutatta be a nyitó párokat és az e lső bálozókat is, a tánc azonban a clevelandi cserkészcsapatok Regös Csoportjának festőien szép és elragadóan művészi magyar táncbemutatójával kezdődött, amely megérdemelten óriási tetszést aratott. A nyitó párok, majd az első bálozók bevonulása is felejthetetlen látványosságot nyújtott, sok-sok tapsot kapott. Az első bálozó hölgyek és táncosaik a következők voltak: Ambrus Böske Kz.mnach Gergely Á bel Zsuzsa Kovács Géza Daróczy Zsuzsa Sz élpál Károly Freydinger Pálma Szappanos László Hunkár Anna Rajnay Zoltán Kanyó Zúa Földesijózsef Kovács Melinda Szentkirályi Mz.klós Mészáros Zsáka PallazJames Ürmös Cynthia Tuba Tamás A tánczenét Hegedeós Kálmán kitűnő zenekara szolgáltatta. A zongorán Mózsi István, a kiváló zongoraművész játszott. Televíziós felvét el Itt kell megemlítenünk, hogy a Kossányz Miklós és felesége, Márzá tulajdonában levő és igazgatásával működő clevelandi NBN (Nationality Broadcasting Network) rádió- és televíziós állomása két és fél óra hosszat tartó filmfelvételt készített az újonnan létesített vezetékes (kábeles) televízióadás részére. Az 17

17 NBN-nek ez volt az első televíziós felvétele és közve títése, amely kiválóansikerült és általános tetszést aratott. 3. A HARMADIK NAP: 1980 NOVEMBER 30 Beszámoló November 30-án délelőtt 9 órakor dr. Nádas jános számolt be a XX. Magyar Találkozó előkészítő munkálatairól, valamint a beküldött írásbeli javaslatokról és üdvözletekről Az utóbbiak közül külön kiemelte Yves d e Daruvar francia diplomata levelét, amelyben nagy elismeréssel nyilatkozott a húsz év óta minden évben megismétlődő Magyar Találkozó jelentőségéről. A szokásos zárónyilatkozat előkészítésére külön bizottság alakult. Hálaadás Az immár hagyományos vasárnapi áhitat az idén a beszámoló után következett. Az ekumenikus istentiszteletre olyan sokan jöttek össze, hogy a megtartására kiszemelt tágas helyiség megtelt. Nt. dr. _Ludwig A. Artúr (Eas t Chicago, IN) református esperes, az Arpád Akadémia hittudományi osztályának elnöke igehirdetésében megkapóan kapcsolta össze az amerikai hálaadás ünnepének hangulatát az általános keresztény ádventi várakozás évezredes gondolatkörével s a huszadik évforduló köszönetét az Ige megtestesülésének karácsonyi ünnepéhez tartozó boldog örömmel, amit a felzendülő magyar karácsonyi énekek dallamai még inkább fokoztak. Az istentisztelet méltó hálaadás volt a Találkozó eredményeiért. Az Árpád Akadémia közgyűlése húsz Magyar Röviddel 10 óra után Flórián Tibor elnök az Árpád Akadémia XV. évi közgyűlését nyitotta meg. Bevezetője után Somogyi Ferenc főtitkár számolt be az Akadémia központi szerveinek s tagjainak tevékenységéről. Előterjesztésére Nádas Rózsa rendes tagot az Igazgató Tanács örökös tiszteletbeli főtitkárává választották, majd új tagok meghívásáról döntöttek. 18

18 A továbbiakban Irányi László "Amerika vallási arculata", Chászár Ede "A kisebbségek nemzetközi védelme és az Egyesült Nemzetek Szervezete", Lengyel Alfonz "Kína Mao után", Kostya Sándor "A pánszláv diplomácia újabb mesterkedése a Kárpát-medencében", Lux András pedig "Megemlékezés Bartók Béla születésének 100. évfordulójáról" címmel tartott rendkívül értékes és tanulságos előadást. Kosztolnyik Zoltán "Nagy Károly császár Duna-völgyi politikájának messzeható következményei" cím ű előadását a főtitkár mutatta be. Vetítettképes előadás Erdélyről Az Árpád Akadémia közgyűlése után Kókai-Kun Tamás (Washington, D.C.) tartott vetítettképes előadást ErdélyrőL Anyagát két részre osztotta. Első részében azt mutatta be, hogy Erdély szellemi élete milyen elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban volt ezer éven át az egyetemes magyar szellemi élettel. Második részében Erdély földrajzi tájain, városain és közművelődési központjain vezette végig hallgatóságát. A vetítettképeket kísérő, magyarázó szöveg angol, ezért nagyon alkalmas angolul beszélő közönség számára történő előadásra IS. Bezárás A XX. Magyar Találkozó három teljes napot igénybe vevő tanácskozásainak és eseményeinek sorozatát dr. Nádas jános, mint az Állandó Titkárság vezetője, délután 2 óra tájban a Magyar Hiszekegy elmondásával fejezte be. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a XX. Magyar Találkozó iránt is - az előzőkhöz képest - fokozódó érdeklődés nyilvánult meg. Az irodalmi és művészest hallgatói 800-nál többen voltak, a díszvacsorán 500-an vettek részt, a Magyar Bálon a múlt évi 700-nál jóval többen szórakoztak, a kiállításokat pedig 1000-nél is többen látogatták. A vendégek közül sokan jöttek Kaliforniából (főleg Los Angeles és San Francisco környékéről), Kanadából (különösképpen Toronto, Montréal, Hamilton és Edmonton városaiból, de más, messzebbre eső helyekről is), az Egyesült Államok számos államából, továbbá Akron, Bloomington, Buffalo, Chicago, Detroit, Cincinnati, Columbus, New Brunswick, 19

19 New York, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis, Washington stb városaiból. Ausztrália, Európa és Venezuela magyarsága ugyancsak külön említésre méltó képviseletet kapott. November 30-án, vasárnap este a távolabbról jött vendégek tiszteletére a Swingos szállá kitűnő éttermében ismét társasvacsora volt, amely után a megjelentek vidám hangulatban még sokáig szövögették a legközelebbi találkozó terveit. Többen pár napig a városban maradtak. Kalotay Mária (Erie, PA): SZENTISTV ÁNNAPI BÚCSÚ Kecsesen libbenő, szépséges leányok, s karcsú ifjak ropták a táncot. Ruhájuk ékes volt: magyar népviselet, a lányok varrták, hímezték nagy gonddal. Nóta szárnyalt, repültek a párok, a nézők ajkán boldog mosoly játszott. Idős férfi tapsolt, kurjantott is néha, majd szemét törölte, sa lelke hazaszállt egy kis falucskába, szép Magyarországra: hol ifjú korában kedves mátkájával ő járta a csárdás t. Magyar nép, magyar tánc, ősi magyar nóta: aszívemet öröm lakja, amíg verset írok róla!... 20

20 Benzáky Ádámné: II. A MAGY AR CSALÁD A SZABAD FÖLDÖN CSALÁDVÉDELMI ANKÉT Kivonatosan GONDOK, LEHETŐSÉGEK, MEGOLDÁSOK Az emigrációban szórványként élő magyarság fennmaradásának kérdése mindnyájunk gondja. Hogy erről ma itt nagyobb nyilvánosság előtt beszélhetünk, az az ötletet adó dr. Nádas Rózsa érdeme. A téma közérdekű volta tette lehetővé, hogy előadóink nemcsak Clevelandből válaszoltak a hívó szóra, hanem Észak-Amerika több államából, sőt Kanadából is. A konferenciát előkészítő megbeszéléseink azt célozták, hogy olyan gondokat, problémákat vitassunk meg, amelyek a családi élet lángját ősidők óta élesztő anyának, jelen esetben a magyar anyának nyújtsanak segítséget. A másik problémakör a felnőtt magyar ifjúság szerepének megvitatása lenne. A jelen az anyák gondja, a jövő az ifjúságé. Az a kérdés, fiataljaink megkapták-e a kellő előkészítést arra, hogy önállóan megállják helyüket családi, társadalmi és közéleti vonalon. És megadtuk-e nekik a lehetőséget arra, hogy a maguk sajátosan amerikai magyar körében önállóan dolgozzanak? A megvitatandó gondokat ilyen témakörökbe foglaltuk: a magyar nő és család az emigrációban, a házon kívül is dolgozó családanya kettős feladata, a magyar nyelv ügye otthon és az iskolában, a kétnyelvű házastársak gondjai, a fennmaradás kérdése, a közéleti szereplés, a pályaválasztás, a szabadidő kérdése, az ifjúság szerepe. Örülünk, hogy a konferencián való részvételre felkért előadók igennel válaszoltak és még nagyobb örömünk volt, hogy mindegyikük más és más témakört választott. Elkerülhetetlen azonban, hogy' ebben a bonyolult gondolattömegben egyik előadó mondanivalója ne érintse a másik köreit. Reméljük, hogy előadóink a lehetőséghez képes a legcsekélyebbre szorítják az ismétléseket. 21

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

Tőkés László a Dalai Lámával találkozott december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y

Tőkés László a Dalai Lámával találkozott december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y Tőkés László a Dalai Lámával találkozott 2008. december 03., 22:05 K Ö Z L E M É N Y A Dalai Láma polgári nevén: Tenzin Gyatso, Tibet indiai száműzetésben élő vallási és politikai vezetője 2008. december

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program Készült: Kaposvár, 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Nevelési program I. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignácné (szül. Perl Mária) 1841 1931. Zsigmondné (szül. Glazel Berta) 1870-es évek 1944. Brichta. Deutsch Ignác 1841 1897

Családfa. Deutsch Ignácné (szül. Perl Mária) 1841 1931. Zsigmondné (szül. Glazel Berta) 1870-es évek 1944. Brichta. Deutsch Ignác 1841 1897 Családfa Apai nagyapa Deutsch Ignác 1841 1897 Apai nagyanya Deutsch Ignácné (szül. Perl Mária) 1841 1931 Anyai nagyapa Brichta Zsigmond 1860-as évek 1944 Anyai nagyanya Brichta Zsigmondné (szül. Glazel

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola.

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola. A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE V. évfolyam 1. szám, 2012. február 28. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita A MTF Tánctudományi Kutatóközpontjának munkájában részt vevő kutatási főirány-vezetők

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió 1 Forray R. Katalin Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban Európai dimenzió A roma közösség, mint etnikai kisebbség, több vonatkozásban is különbözik más nemzeti kisebbségektől. Egyik jellemzőjük,

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben