Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I

2 PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést. A község életében évról. évrevísszté. Társdlombiztosítástól áty,2.248eft A közvilágítási hálózt fejlevtésesorán róen jelentős esemény flugyrilés,hol Összesen eFt 5 új lámphellyel bővült há 6zt. Az rendszeresen egyévmunkájfuóldszámot A tkrékosgzdlilkodáseredménye. ÉpÁsz nr.nek54 eftvoltz e célrátdott községi önkormányzt vezetése.márciusi fejlesztési fonás. számunkbner::ez eseményrehívtukmeg képpenz önkormányzt szánrlájánmindig z évfolymánbekö. Egyesületeink' illewe községbenmű. lkosságot Kultúrotthonb. Avélhetóen volt elegendópéttzés vetkezett, elóre nem tenezhető áremelke. ködó szervezetektámogtásáró12 eftot mindenkíhez eljutó meghívóellenéremint. dés z önkormányzt és néhány' működését fordítottrrnk. Részletezve: egy 6o érdeklődőválsztópolgárjelentmeg érintó rendelet bevezetése ellenére z tntéz. március 22.én meghirdetettidópontbn. Pilismrótért Alpítvány:300eFt Tlánz is közrejátszottebben,hogy zesz. ményeketfennkdásnélkültudtműködsportegyesület:: 140eFt tergomigran ÁFÉsZ ugynezennpon tetni hivtl. 17óri kezdetteltított részközgyrilést szinkidások Önkéntes Tűzoltók:30 eft tén Kultúrotthonbn, ígykevesekbenm. Intézmények működésikidási Djá}sport:20 eft rdtnnyikitrtás,hogymég flugyűlésen eft Polgárórség: 32 eft is részvegyenek. Felújítás 1.570eFt Horgáv Egyesiilet:10eFt A meghirdetettnpirendi pontoknk Fejlesztés 2'540 eft megfelelően jelenlévóktájékozttót hll. \6röskereszÍ 10 eft Lkásépítés helyi támogtás347eft httkz elmúltév gzdálkodásárólés Ktolikusegyház:l0 eft községiönkormányzt1993.éviterveiről Hiteltörlesztés55 eft Reformátusegyház:60 eft Az l992-es esztendó gzdálkodásáról Összesen44.523eFt szólv polgármesterúr röviden vázo t Ezek utánz L993.évitervekismerteté. y eft Pénzrnrdvrín zokt körülményeket,melyekközepette sérekertiltsor. Ezek után Polgármesterúr intézmé. z önkormányztnkműködtetni kellett z Az Önkormányztezévitervezettbevé. illewe PolgármesteriHivtlál. intézményeit ésmegtudtvlósítnizokt nyenként, tele: eFt, mely kidásokklmeg. ismertette je minimális fejlesztéseket,melyekre tl ellátndófeldtonként egyező, lenlévókkel felmeriiltkidásokt. szrikköltségvetés fedezetetnyújtott. Továbbris legfontosbbfeldtz in. Aköztisztságról szólv elmondt,hogy Az önkormányzt gzdá kodását szű. tézmények zvrtlnműködésének bizto. kebb pénzügyilehetóségekhez vló kény. továbbris problémz önkormányztés sítás. szerrílklmzkodásjellemezte.a munk. község vlmennyijóérzésűlkosánk illewe z Ebbenz évben tvlyiflugyűlésiál. néiküliség kpcsánelmondt,hogypilism. községml kivezetó utk mentén, rótonjelenlegtöbb mint 200 nyilvántrtott kácásbnlerkotthulldék.ugynis elég lásfoglláslpjánelkezdjük torncsmok Amegvlósítást,melyben lkos. munknélküli vn.esztergomésdorog ip. sokn vnnk még községünkben,kik építését. számítunk ránkösszeomlásutánhirtelenemelkedett nem vásároltkszemétgyűjtóedénytés ság jelentós közremíiködésére megez létszám,éssjnos községbennin- hulldékotz említetthelyekrehordják.az kétévretervezzük. csenekolyn válllkozások,melyekezt illegálisn lerkott hulldék elszállítás Az elmúltesztendóbenz onkormány. szbdmunkerótfogllkozttnitudnák.az sokbkerül z önkormányztnk,mit kö. zt résztvett Belügyminisztériumáltl önkormányztközhsznúmunkvégzés ke- zös pénzünkből fizetünk. A jövóben, meghirdetett''pincék, földlni veszélyes jelenleg 5 főt tud fogllkozttni mennyibenvlkire illegális szemétler. iiregekáltl okozottkárok elhárítás'' retében című l0 eft büntetést szbki pá yázton, munknélküliekközül. A költségvetésünk kás rábizonyíthtó melynek eredményeképpen szilmárigzi terhet ettő z évtől jelent hivtl. Ez keménybüntetés,de egész r5 mft támogtástkpotterre célr mjd munknélküliellátásból kikerülók ségünkéskörnyezettinkvédelmemegköve- község.ebból pénzból legstirgósebben segélyezése, hiszen z idénmár sokuknk teli szigorúeljárást. végrehjtndó feldt: reformátustemp. megszűnik Munkügyi Központ áltl fo. Afejlesztésikidásokismertetése között lomhozvezetőlépcsóés Szbrtság körút lyósítottsegély' megemlítette, hogy prkjink gondozásá- közötti pincékés felettüklévő útszksz E rövid - ám gzdálkodásslszorosn hoz,z utcisövényekvágásáhozvásárolt rendbehoztl. összefüggő. kitérőutánz elmúltévikölt. hivtlegyújsövényvágógépet. Szeretnéz onkormányzt Kultúrottségvetés fő számitismertette polgármes. elkészült Deák hon vizesblokkjánkmegépítését Az elmúltesztendőben is elvé. terúr. Ferencutcés Kertljutczúzqttkövezé. gezni, melytvlyróláthuzódófeldt. se.ez munk700eft.bkerült.sjnosz Néhányfontosbbdt sok szám kö. Ezek után flugyűlésen megjelentpol. elkészültútesztergomiútfelőli végéi t. zül: gárokévolt szó' vszi hóolvdássorán víz elmost,mivel Bevételek Tóth Iswánjvsolt flu végén nincs megoldvz Esztergomiútvégének víz. lefolyó árok megépítését, vízelvezetése. hiszen nnk hiánormtívállmi támogtás26'626eft nyábn nincs értelme Deák Ferenc utc új. Tvly flugyűlés döntött Keresztut. Atengedett bevételek eft(szemébóli zúzottkövezésének. ci hídfelújításáról. Ahíd átépítése 890eFtlyi jövedelemd650 vo-) b került.adun.prtonnyilvánostelefonhoffer Miklós kifogásolt,hogy flu249.eft(gépjármrídó 50?o-) állomáslétesült200eft értékben. gyűléstvlyiállásfogllásávl ellentétbcn,

3 PILISMARóTI HÍREK gylogoshídhelyettmégisbetonhídépült sánkkellemeshúsvéti ünnepeketkívánv Kereszt.utcábn. bezárt' Azl993.s évbenis zjlik zé etzóvodábn. Elmondt továbbá, hogy z iskolábn Közhírré tétetik Jnuárbn MészárosJudit gyógytornász megépített kosárlbdpá yz egészségre Értesítjük községlkosságát,hogy z szülóknek is trtott trtásjvítóéslábbol. ártlmssdltból vn, melyetinkább sezévilomtlnítás időpontj községteríi. tozterósítő tornát. Így már otthon együtt lkosrkellettvolnmegépíteni. leténáprilis 24-én, Dun-prtonmájus8- gykorolhtnk z nyukák gyerekeikkel. Virág Károly telefonléptímény létesí- án reggel8 órától 74 6ráig. A következő lklomml gyermekeik fejlőjárd állpo. téseután rosszulhelyreállított dését nézhettékmeg z érdeklődő Szülők. Az iskol hírei tárhívtfel figyelmet' Február hónpbn szülői értekezle. Az iskolábn 1993.április 19.tő 23-ig ttinke z iskoligzgtónót és tnítónőket A kérdésekre i ewehozzászólások I.IYÍLTHETET trtunk,melyremindenér- is meghívtuk.a kérdéseiket ngycsopoí. Polgármestertlt dtmeg válszt. deklődótszeretettel várunk! tos szülők már most megbeszélhették tnídr. Beer Miklós plébánosúrjvsolt A Speciális MezőgzdságiSzkiskol tónőkkel. flugyűlésnek, hogy szlovákii Lévávl április 20.án }.IYÍLTNAPRA vár1z &Március 20-án, szombton trtottuk vegyenfel Pilismrót testvérkpcsoltot. A deklődó szülőketésdiákokt. Kultúrotthonbn hgyományos jelmezbái.évik részéról ezt szándékot márkinyil. lunkt. Szinte minden óvodás beöltözött, vánították, A tnköteles korú tnulók beírtás fogdnunkkellene közeledést. jelmezükhöz kpcsolódó kis verset mond április 26-ánés27-én8-16óráig lesz A flugyilés megszvzt jvsltot, tk' Volt köztük: bohóc, robot,királylány... z áltlánosiskolábn. kérte község vezetőit kpcsoltfelvétel Abálon befolyt összeget z óvod feltételevillmossági szolgálttások mielőbbimegindításfu inek j vításárfogjuk felhsználni.. Az Önkormányzt 993.évi fejlesztési terveivel flugyűlés egyetértett..villnyszerelés j vítás -villmosberendezések Szó volt mégz iskolinevelőmunkáról.prbolítennbeállítás is. Molnár Ferencfelvetette:sjnos gyerekek nemköszönnek z utcánz idősebbek. Cím:BoZAKov SZTOJAN vill. mérnek,ő ezt ped ó gusokhibájáulrójfel.a nök válszdásr polgármesterfábiánnégyipiüsmrót,dózs György u. 4. mesilíviigzgtónótkértefel. Értesítjükkedves Vásárlóinkt, hogy A gyűléstovábbirészében már több ér. üzletiinkújhelyreköltözött. demikérdés nemhngzotte,ezéftpo gármesterúrmegköszönve megjelentekktív Ptikáj''GyógyCímünk:''Természet közreműködését, és községmindenlko. növényüzlet,rákóczi út13' PILISMAnórI Március 31-én körzetünkhöz trtozó óvodák vezetői trtották óvodánkbn érte. kezletüket. Szkmi kérdéseket,ktuális problémáktbeszéltünkmeg. Már készülődünk Húsvéti-ünnepekre. Készítettiinkegy Kisze-bábot, gyerekekkel ezzel fogjuk eltemetni telet.a csoportokbn is folyik ázs munk: tojásfestés, díszítés, locsolóvers tnulás. Az nyáknpiünnepélyünketmájus ele. jéntrtjuk,melyre minden Anyukát, Ngy. mmát ngy szeretettelmeghívunkésvá. runk. Május hónpbn középső ésngycso- dlt, elődási drbotzongorkísérettel.portos óvodásoknk színháziátogtástszer. A hngszereskezdőink legtöbbje máso. vezünk Budpestre. HEGEDUSOK dik félévvégefe émár nem csk penget,, Szeretnénk,h minél több szülő velünk hnemvonóvl is tud játszni,mi igen MUZSIKAUNAK... trtn. ngy teljesítmény, hiszen kétkézösszehngolás ngy feldt egy kisgyermek A tnévetmájusbnz évzáró ünnepsészámár. Mindehhez kitrtó (npi) gygekkel zárjuk, hol is gyerekekmegmuttismételtelt egy félévz iskol életékorlásr,ésrendszeresórlátogtásrvn ják, mit is tnultkz évfolymán. ből. szükség.a mostnihngversenyenis ér. UjságJ'ypluláné A zeneiskolás gyerekekújrbemutt. ződótt már fejlődés- kinélgyorsbb,ki-. ovoovezeto htták hngszeres tudásuk fejlődését néllssbbütemben. szülők ésmás kedvesvendégekelőtt. is, hiszen otthon,úgy'hogy más szülő Pitrik Iswán- Sötéteszerdő nemtudbeleszólnigyermekegykorlásá. Március 16.ándu. fél5-korkezdődött Kulik András. Szeretnékszántnib, úgyénsem szólhtokbe ez övébe. z esztergomizeneiskolábn hegedűsök Tehátmindz, mit tud,csk z óri muntnszkihngversenye.négyór körül iz. Bejó lldikó - Ti.izetviszek. ^ k ill. z otthoniönálló munkeredménye. glomtól kipirult rcú,ünneplő ruhábölgöbölös Márt. I.áttál-emár. tözött fiúk, lányok szállingóztk kisebb. Bízom bbn,hogy jövőben is megcímri gyermekdlokt játszották. Igen ngyobb hegedűikkel zeneiskol szolmrd ezeknek gyermekeknek lelkeseszépen,rendezettendták elő immár vofézstermébe. Ahngverseny előtti szokádése, tudni krás,ész évenként elhsos hngolás, gyerekekés szülők hlk nóvl, hiszenz első félévitnszkihng- gyott lépcsőfokokt újbb mosolygós r. versenyenmég''csk''pengettek. beszédének zsongástöltötte be termet, cú,tnulnivágyó gyermekektöltik be. mjdfél5.korelkezdődött hngverseny. Pásztói PéterBch: PrsztkntátájáElőször legkisebbek, kezdők, mjd ból dottelő egy széprészletetzongorkí. mgsbbosztályosokjátszottkegy-egy sérettel.dícséretremé tőz ó szorglm PásztóÍné Nádudvri Erik

4 PILISMAROTI HIRBK HUSVBT... közé trtozikz is,hogyfelébresszíik z em. Ez csendes gyász egészvsárnp berekben vágytrr'melyetmi minden hjnligtrt. Húsvétiélményünkhitiink újrértékelé. némpillntbnátélünk boldogságútján. Régi hgyomány, hogy minden sétjelentette,hogy ismétfeliilvizsgáltuk öntemplombn szeni-sírt állítunk és mgunkts mégjobbnmegerósítettiikben. IIu- Szi. sőnkben Tt, minden ngyság ésszépségreá díszítünk.éwől évre önkéntes domá. utl, hogy megtisztítsukszemünkben tüknyokból gylíjtjük virágokt. Többnyire AHUSVETI röt, melytől még világosbb á v áiik z fény, fehérhortenziát ésszegfiit. melynek vezérejézuskrisztus volt. SZERTARTASOK RENDJEAKATOLIKUS TEMPLOMBAN A hrmdik szent npunk Húsvét- De nem szbd elfelejtenünk, hogy min. vsárnp. den vsámpr hsonlóképpen készüljünk, hiszen szentmiséinkbenegy-egy kis húsvéa eggzdgbb éslegszebb ősi szer. tet ünnepelünk. Jézus evngéliumát fogd. trtásunk ''húsvét-éjszkivirrszjuk el' megőrizzük tnítását.ez hit, mit tás''. Egyházunk hgyomány szerint Jéújrértékelünk ésmegtisztítunk,hisz húsvét Templomunkbn 22 őrkor (este 10. igzi trtlm feltámdás, hogy vn értel. zus Kdsztus húsvéti misztériumát kor) kezdjiik feltámdási ünnepet. A HÁnouNp szei.l"t szertrtásávl me z életiinknek,de mindehhez nélkülöz. templom előtti térentiizet rkunk, mjd ünnepeljük' hetetlenhitbeli éserkölcsi trtlmunk. gyertyát,,, innen gyújtjukmeg ''húsvéti Ngycsütörtök - ppi szolgált és je képzei,a sötét templombn csk z utolsó vcsor ünnepe. Ezen npon gyertyák fényevilágít, melyet mindenz Esztetgomi Bzilikábn de. 10 ór- ki erről húsvétigyefiyárő gyújt meg. kor z egyhánmegye ppság együtt Az Egybá ősrégihúsvétiöröm- him. imádkozik püspökével. Ezen lklomnusz után Bibliából olvsunk fel rész. ml szenteli meg püspökzoktzo jokt, melyeket keresztelésnél,bér- leteket.ezt követi z ünnepélyeshitvlmálásnál vey betegek szentségénél lás. hsználunk. Ugynkkor újíd meg Évszíndokon át csk ezen z éjszminden pp lelkipásztori szo gáltánk kán volt keresztelés. esküjét. Idén ketten keresztelkednek. Velük Itt mi templomunkbneste7 órkor együtt mindnyájn megujítjuk kereszt. trtunk ünnepi szentmisétz utolsó v- ségünkel csor emlékére,ezt követi csendes Eztán következik z e ső ünnepévirrsztás nnk emlékére,hogy Jézus lyes húsvéti szentmise.a hrngokisz o jf,ák hegyén, Getszemáni kert. métmegszóllnk, f'e zűgzorgon:di. ben imádkozv-virrsztv készült hősi csőségistennek! á doztár. Az tinnepi szertrtást hgyomá. Ngypéntek - gyásznpunk. Ezen nyos gyertyás''feltámdási körmenet. npon emlékezünk Jézus kereszt-hlá- tel', fejezzük be. lár. Együttérző szeretetiinkkifejezője Vsárnp délelőtt szokott ].0 óri böjt. Csk háromszor étkezünk,egy fő. időpontbn trtjuk második ünnepi étkezéssel. Délután3 órkor. mikor z szentmisénket,melynek keretébenegy ottniidőszámításszerintjézusjeruzsákisgyermeket keresztelünk: kis Ben. Ezen tvszon is fedjiik fel egymás lembenmeghlt- Kálvárián keresztúti cét. trtunk.a 14 ''stációnál'' előtt zokt kis csodákt, melyekkel np elmélkedést rövid emlékezésre, A szentmiseután szeretet.vendégimádságr meg. mint np tlálkozunk természetben, vi. lágbn. Hisz bennünk megnyilvánult vl- megállunk. ségre,egy szendvicsre várunk minden. mi bból, mi más mint világ, mert Isten kit templom-kertben. Este 7 órkor z énekkrunkelénekli Igdottmeg minket,s kkor Jézusszeretete Szívből kívánok idén is mindenki. Jézus Krisztus szenvedés-történetét árd belőlünk. nek áldott, békességeshúsvétiünnepepssiót - Szent János evngéliumából. Pál postolegyik levelébenzt írj:nem ket! Ezen npon egyetlen ktolikus tempa hit igzodásunk Jézushoz,kinek volt bátorság törvénye teljesítésére. De Krisztus nem kizárólg szeretetésigzságosság összhngját kereste.i zt mondt:h Isten lelke szerint krsz jámi, kkor csk szere. tetben szbd gondolkodnod és cseleked. ned. Vgyis nem zéttkell erkölcsösen élnünk, hogy célokt tudjunk megvlósítni hnem, hogy Isten gyermekei legyünk s z o krtát fogdjuk el. Jézus zt mondt:.'iégyszbd világtól, hogy cselekedhess e világbn lélek szerint és Isten szere. tetében,mígzúr tégedegy másik, tökéletesebb világb áthe yez',,tehát ó benntink él,mint cselekvő. H felismerjük s átdjuk mgunktennek csodáltoserőnek, bir. tokábn etikus személyiséggé válhtunk' Hisz Istenjelenti ki mgátbennünk,mint erkölcsi krt. S most tvsz eljövetelével teljesítsükki rejtettvlónkt, zt kput, melyet feltámdásünnepe ismétkinyitott számunkr.mert ott vn elóttünk remény. ségfénye,mely végigkíséri földi életünket, hogy z emberek közt is emberek mrdjunk s humnitás pró cselekedeteibennünk rgyogjnk,s túl krjunk lépni önmgunkon, szívünket feltárv Tijkéletességre,z egyetlenabszolut lgzságr, beszédbenáll z Isten ország,hnem erőben. Ez d nekíinkörömet ésbátorságot.s lombn sincs szentmise.a gyász jeléül bár npjinkbnel vgyunk válsztv egy- hllgtnk hrngok is. A népnyelv mástól, lélekben összetrtozunk, hisz z úgymondj,hogy '' hrngokrómáb Akrtot szeretnénkelfogdni. Feldtink mentek." A ktolikus I,e kipásztor

5 PILISI\,ÍARTTIrÍnnr LELKT UTRAVALO A feltámdottjézusszvivl kö. szöntelekbenneteket: szeplőtelen éshervdhttlnörökségre szüit újjá bennünket...'' Istenben kezdődött z űt és minden további útbenne keresendő. II.Isten megfizette z árt. árult el Judás. Ami élő reménységünk csk kkor mrd meg, h z(jn nézünk. ''Boldogok, kik nem látnk éshisznek.''. mondj JézusTmásnk. Az úrvcsorábnjézus Krisztus áll Nem csk úgy,hogy mennyből jött elénk, hogy ránézhessünk.ő irányítj Békesség nektek! ene földre ésemberi testetöltött, hfényfonást felénk...skkor újfjtélet olvsndó:jánosev v. nem úgyis, hogy meghlt érettünk, mi részeseleszek. Akkor tovább nem jelent I. Péterl/2-5,8.v" bűneinkértésörökéletíinkért keresztellentmondást:...látni...hinni.'..nem, Húsvétiünneplésünkközéppontjá- fán.- Ennek jelentőségétésngyságát mert megtláltéletízétkóstolgtom' bnrendszerint feltámdásreggelének húsvéttényébenismerhetjük meg. Hús. Csk ennek hitnekvn értelem. eseményei állnk.most,biblii részünk véttényébenjándékz emberiségszágolgoti már kereszt. A kereszt győ. Tmás t íikozóját írjle feltámdott Adj feltámdott, élő Úr Jézus zelem. Afeltámdás tényéből vetődik Krisztus mindnyájunknk önmgát, bújézuskriszfussl. f.ényz út további részére:z ité etre. neink bocsántát,z örök életremény. Mennyire "modern", mi ember. Megmutd nekiink feltámdottésélő Személyében korunk emberétláthtjuk JézusKrisztusbn mi UrunktésKirá. :ségétész ezek elfogdásához szü}séges hitet. lelkében, gondolkodásábn egyránt. lyunkt. Atyámfii. Megyünk tovább élet''hnemlátom..'''látni,látttni,látegy konfirmáció káté kérdéseígy utunkon. JézusKrisztus z ÉletFejedelszni,érteni! hngzik: ''Értedmár, miért te Urd *. me megállítottegy röpke pillntr benzus? Igen, mert megmentett bííntől, nünket, mert látj életünket,útkeresé"boldogok..." Ttrljdonképpen minden cselekede- hláltól ésgonosztól,ésénz övé lehe- sünket,s o zértjött,hogy élnitnítson bennünket,hogy teljes,egészéletrevetfuik mögött z vá,gyáll, hogy szeret. tek." rténkminéljobbnmegtlálni,kiteljesí ''Aki z övé, z ne féljen.''. Miért? zessen. teni,boldoggátenniéletünket. Ugyncsk egy kátékérdése ésfelelete: Ezekkel gondoltokkl kívánok szent Isten világ megítélését ''Mert Mindnnyiotoknk Minden emberene vágyik. Ezértteszel mindent.minéljobbn megtlálni Fi kezébe tette le. ''Életem felett Ő Kellemes HusvétiÜnnepeket.. számításodt, kilkítniéletedet, meg. mondjmjd ki z utolsó szót.'' Aki Jé. '.A békességistene pedig legyen teremteni nyugodt,boldogbbéletet. zust feltámdás fényébenismeri meg, gon- mindnyájtokkl!'' Ez hjtórugómozgtjz emberéletét. bbnéletettámsztzutolsó ítélet ZsoldtisGóbor dolt-ígérete. -Ezértkészmindentmegtenni! rtformátus lelkipásztor A mi gondoltunk:minél többet...annáltöbb z élet. Ime z út:jézuskrisztus. i mondj: ''Énvgyok zűt, zigzságész élet!'' III. Az út megismerése. Ezek z igék jellemeznek:elérni, megszerezni,érteni,látni, látttni,en''akik ki vnnk válsztv z Aty gemlássnkmeg. Nos nincsottmögöt. Isten eleve elrendeléseszerint Lélek te,méghnemis merjükmegfog mz- megszentelésében.'' - Az itmegismeréni önmgunk számársem:mi z érte. sétis Ő dj, h ránézek.. Az embert me z egésznek? nem z teszi emberré,hogy lejött fáról Ezértjött Jézus.Segítségül' Kétsé. éskétlábr állt, hnemz,hogy tud felgek, gyötrődések, útkeresők, életek felénézni! megoldój egyedüljézuskrisztr.rs. Az é etterhei ltt is felnézni, néki engedelmeskedni, Péter]'.levelébőlz első fejezet3-5' z o ugy étszolgálni. verseihúsvéti tnítás.- Egy uttmutt Az ügyet! gyülekezetnek. Egy utt:honnnhová. H Jézusr nézel, kkor minderről Az jó út,melykitérőknélkülvezet bizonyságottudsz tenni. cé hoz. I.Istenirglm.,Az ő ngy irglmsságából Jézus Krisztusnk hlálból vló feltámdás áltl élő reménységre: el nem múló, Az én''kibeszélhetetlen örömöm''. reménységem: ''Isten htlm őriz hit áltl...''jézustnítványi,péter,judás, Tmás önmgukr néztek,kételkedtek éshllgttk.ígytgdtmeg Péter,így A XVll'százdból egy ismeretlen szer. zőtől vló húsvéti ének. Jézus.énbizodlmm Es Megváltóm életemben, Benned vn nyugodlmm, Nem kell semmitól rettegnem' Hlál ngy éjszkáj' Bár rettentsenfulánkj. Jézus,ésMegváltóm él. Énis látom z életet, lrszek Idvezítómnél Immár semmi sem rettenthet: l fő ésnem hgyj, Hogy elvesszenegy tgi. Emeld fel hát lelkedet, Hgyj el minden földi vágyt, Bízd rárr szívedet. Kiből idvességedárd. Jézusnáltrtsdkincsedet. légyen Jézusé szíved!

6 PILISMARÓTIIIÍREK Hzánkbn ktolikus és református temetőkben igen soldéle sírjelet tlálh. tunk' Ezeknek egy-egy vá tozt jellemző lehet egy dott flur, kisebb tájegységre v gy néprjzi csoportr, kából készült táblás fejfák kés{bbiek, mint z oszloposk. H fejfát rnégiseltávolítják sírról, kkor közelében lévő bokrokb helyezik el, hol végülteljesenelkorhd', Apilismróti oszloposfejfák keményfá- A legtöbb vriációt reformáfus temetők változtosformájúésgzdgondíszített fejfái mutdák. Ebbe körbe trtoznk pi. lismróti oszloposfejfák is. ból készült, négyzetátmetszetű, átlgosn kb' 1 m mgsságúsírjelek.1990-benmár csk 17 drbottláltunkbelőlük, ezek közül is hármtmár eltávolítottk sírró., A temetőben piszkei és süttői vörös. mészkóbőlfrgott1pos,klsszicistjellegű sírkőform z urlkodó. A templom közelében helvezkedik e z ín, ''pp.sor'', hol z itt eltemetett lelkészek. tnítók nyugsznk' A legrégebbisírkő süttői vö. rösmészkőből készültl8l9-ben. A műkőből ésmészkőbőlfrgottsírkö: vek mellettszépszámml tlálhtók mégfá. ból készültsírjelekis. Ezek kéttípustképviselnek: régebbiek múlt sz, végétő z 1950.esévekigkészültekész ún.oszlopos fejfák csoportjáb trtoznk, míg z (ljbb, fűrésszelis vésóvcl ún.táblás fejfákt z oszlopos fejfk mega t.ejfákdíszítése szűnésével kezdtékel készíteniéskészíté- történt. Ez diszítésvízszintesenkörbefutó sük mégnpjinkbnis trt. csipkézettvgy csipkézetlen,méiy rovát. Ez utóbbi - deszkábói kifűrészeltés kákból á1l. Mint mgylországi oszlopos háztető lkú felső résszelellátott. fejfák. fejfáknái áltlábn, egyformán frgták meg mind négyoldlukt.a rovátkák könk is form szerinttöbb ltípusküiönbözzötti távolság áltlábn 2-3 cm, A legtöbb tethetőmeg. esetben vízszintesrovátkáktkétkötegbe rendezve helyeztékel úgy,hogy felülre áltlábn négyrovátk került' mjd egy szbdon hgyott szélesebbsáv ltt rovátkolás tovább folyttódott.néhánydrbonfoly. mtosrovátkolás is előfordult. helyeztékel. Ez puhfából készült.elhelye. zésetöbbféleképpentörtént: z egyik esetben vízszintes rovátkolás ltt lkítottk ki egy süllyesztett felületet ésebbenhelyez. tékel táblát, másik esetben táblát csk rászegeztékz oszlopr. Később ftáblákt bádogglcseróltékki. Afelirt már csk ezekenolvshtó.alegjobb állpotbnlévő fejf eszerint 1948-bnkészült. A hgyományőrzés szép példájként említhetó,hogy egy esetben fejfák műkőből készültváltoztát is megtl{ltuk' Aprókián ill. A DunántúliReformátus Egyházkerület Gyűjteményébenlévó ir. tokbn sjnoséppencsk megemlítike fej. fák étezését, bővebb dtokt nem tláltunk. Irgutóbbi készítőjiikgöbölös István flubéli ácsmestervolt körül szüietett. Százdunk első felébenmár csk ő fogll. kozott fejfkészítéssel flubn. A vissz. emlékezők szerint fejfák közötti különbsé. get nem nemek szerinti eltéréshtátozt meg, hnem z,hogy megrendelómelyik mintát válsztott. Az oszloposfejfák csúcs legtöbb eset. ben szembetrinőenelhtárolódik fejf többi részétől. Ennek fejrésznekkétlptípua táblkon csk z elhúnytneve és s vn: z egyiknél fejetúgylkítottákki, ''Békeporir,'felirt szerepelt.ezt szintén hogy rovátkák fe ett z oszlop négy élén fejfkészítófrgt. Sjnos, sem fejfák egy.egymély'''v'' lkúvésetetkészítettek, részeineknevére,sem rjtuklévőrovátkák mjd z oszlop felső végétgúl lkúrf. számár, esetlegesjelentésérenem sikerült rgták. Ezál'tl. form ntropomorfjellegű. dtokt szereznünk' A pilismróti oszlopos fejfák temető vévált' A másik esetbenz oszlop felső vé. Apilismróti oszlopos fejfák mégmeglegrégibbés eggzdgbbsírjelei közé tr- gét félgömb lkbn vágták ki úgy, hogy példányit lefényképeztük.(hsonlólévő toznk.a mégmeglévődrbokerősen ko. csk négysrokészt hgyták meg csúcsos kt dömösi reformátustemetőbenis tlálpottk, töredezettek, pusztulóbn vnnk' lkbn. Tláltunk egy olyn fejfát is, htunk.) Néhány pusztulásr ítéltdrbot Irghmrbb földdel érintkezőlábrésznéi melynek felső végétszinténkivésték, korhdnkel. A kegyelet egyik megnyilvá- megmrdtoldllpoktpedig tulipán lk- bevittünk Blss Múzeumb.Az esetle. gesen felmerülő újbb dtokt is igyek. nulás,hogy korhdt fejfákt nem dobják bn fiirészelték ki. szünk megőrizni z utókor számár. szemétgyűjtőhelyre, hnem leggykrba pilismróti oszlopos fejfák jellegzebn hozzádrőtozzák z újbb fejfákhoz. Ez is muttj,hogy z ugynitttlálhtó, desz- tessége,hogy felirtotnem mgán zoszkiivecses-vrgetelk lopon, hnem külön, egy rászegezetttáblrán muzeo ógus

7 PILISMARTTIIÍREK Kískert-rovt olvsói levél kiskert.rovthoz. Kérern T. Szerlcesztőséget e pór sor rnegjelenteté sére! uborkszbdföldbe.vetésének is itt z zellertkezd. ideje.anyári felhsználrású jükkiiiltetni..az egynyári virágmgoktelvethet.. jük. Avirágzó évelővirágokból h né. hány száltlevágunk,úgytegyük,hogy Ll3.nyi szánégz, leglábbmrdjon. LANYOK. ASSZONYOK Sütés.főzés Ahúsvétváróhétz ünnepifltokelő- készítésével telik el. Ilyenkor npirendre Rjtrn Hviil biztosn solun oh kerülnek hgyományos ételek.ngy: vsták 24 ór márc. 30.i számó. csütörtök. mgyf népnyelv'.zöldcsü. bn, hogy Komórombn, hogyn törtök''.nek nevezi. Az első tvszi zöldszerveziktneg virógüketéstésfósíültethetjük:kukoricfélélgdinnye, főze ékmuttkozik be mégpedig prj. tóst.e ciltk elolvsós után úgygonngypéntekhgyományos étele borlespárgtök, sütőtök, disznótök, szátzdoltm mi kisflunlcbnis megv- bb' futóbb,bimbóskel.a már kikelt ves' töltött tojás és hl. Ngyszombt estepedig húsvétisonk...ahúsvétv. lósíthtó ez széplcczdeményezés, növénykéket nemmuszájmindigkpál- sárnp,,szetuáciőj'',z lklomhoz leg,mindenki, hiszen virágot szereti. ni, néheléggereblyézéssel lzítni.,illőbb eledel, bárány.húsvét l.6.hétáprilis Kedves Pilismróti Próbóljukrneg mi is! Polgárok! hétfőjére is földet. Most mármielőbbhsználjukfel mrd méghgyományoseledeli ez t. télilmát,körtét, mert igen gyorsn vszi rántottcsirke. tönkremegyebbenz időszkbn. A receptcsk ennyi: A csládi hd. Kirkhtjuk szbdbzokt csezink bllclb, erlcélyérehelyezrepesviráginkt,melyeknem csk zünk ki ládáb, cserépbe pár tő mus. lkáshoz kötöttek. Ablkokb, erkékótlit, vgy bórmilyenszínesvirá got. lyekrehelyezzükki virágládákt. Hllottm, hogy néhónypolgárlegszebbmégmindig muskátli. társunk flubejáróst trt, elzben szerintem. megnézik hózinkvirógit is,a Pol. gártnesterihivtl jutlombn részesítizol<t,kilcnek legszebben vn díszítve hóntk Ezzel nemcsk sjót házulut, hnem flut is día tvsszlültetettfácskáktöntözszítik gyümölcsfák Tt'lttittbárány szegy A megtisztított,megmosott szegyet megtöldük következő töltelékkel: 2 tejben ázttott,kinyomkodott,átp. szírozottzsemléhezhozzákeverink 5 dkg vjon megpárolt,prór vgdlt zöldpet. rezselymet, pár. szintén prór vgdlt kpribogyót és3 egésztojástésegynek sárgáját. Kevés zsírt és vizet téve áj, tepsibehelyezzük és sütőbenszéppirosr sütjük' folytonos locsolássl. Mikor ziik. A egy részemár vi. már félig készenvn, pár knál tejfóllel tágzik,a szőlőt is kpáljuk,ne hgyjuk ízesítjükésszporítjuk levét. 17.hét AP smrútl HÍrckeg húolvsój 14.hétáprilis elfiivesedni!a sját nevelésűprdicsomplántáinkbólültessünkki néhány tövet. Az átteleltfejesslátelső fejeit szedhetjük. Diós.mákoscsig Fél'kg lisztből 3 tojás sárgájávl,kis Fenyőféléket,örökzöld cserjéket sóvl, 2 dkg élesztővel(lngyostejbenázmégültethetiink.h z időjárás esős, ttott)'l knál porcukorrl,kb 3 ésfél dl E héten megkezdhetjiik gyii. gyorsnnövekszik, ígyáprilis lngyos tejjel rétestésztkeménységű mölcsfák átoltását'alegkorábbivetések kkor fű végénmár nyírnikell. A lenyírtfiivet tésztátgyúrunk.jó erősen kidolgozzuk l már kikeltek,ritkítsuk,gyomtlnítsuk. óráig meleg helyenpihentetjük.vékonyr gereb yézziikössze! mindig AhjttottburgonyátüItessükeI.Vethekinyújtjuk10 dkg vjból 20 dkg porcukor. tünk fiimgot, illetve létesíthetünk új Április ismertebbnévnpji: Vince, ból és20 dkg dióból vgy mákból készült gyepet.adáligumóktüitesstikel, fon- Zsolt, Gyul, Rudolf, Andre, Bél, töltelékkel megkenjük. Rétes módjár tos, hogy szárrészrüggyel mrdjon Márk, Vléri összecsvrjuk. 2 ujj széles drbokr rjt.új ítsukfel erkélyládáinkt. vágjuk. hpjukr fektetve meglisztezett M{ius első vsárnpj. Anyák tepsiberkjuk, mígjól megkelnek. npj.köszöntsük őket! Szépcsokrot Beletesszükjó forró stitőbe ésegyen. állíthtunkössze kori díszfák,dísz. letes erős tűznélsütjük. cserjékvesszőiből.a tulipán,szrkláb Megkezdhetjük gyorsn oldodó és szíwirág is kinyílt. Kérjük továbbris olvsóink észreve. nitrogéntrágy kiszórását.a növényvé. jvsltit! ételeit, delemngyonfontosidőszk mostni. Sző őt mégmindigte epíthetiink. Az Köszönjíik! 15.hétáprÍlis

8 PILISMARTTI IűREK KOSZONTOES KOSZONET ''pnxtrnrrspég' NEVTELENSEG ES INGYENESSÉG'' -Szeretnék egy hálót' egy gyermeká. gyt' egy konyhsált, négy.széket,egy kis ftirdókádt gyermeknek. -Ésmennyiidőre gondoljkifizetni?.először z árt,urm..hát ezekből vn itt sok, csk válszt-4600peso. Ez z hárms,melyvilágszerte vér. ni kell. -Mondjvn önnek kétirltrc,egyik dó mozglmtjellemzi éserejétdj.erejópfuszor végignéáem bútorokt' kiságyr,másik mi ágyunkb. jét dj, hisz rr legemberibbbérzésre Lusztig úrmár dörzsölte tenyerét,mint ki.természetesen fel vn.arészletesetén épít,rr közösségformáló ésközösség. jó tizlet előtt áll. Végiil muttom, miket szeév i L2vp.kmtot. vállló erőre,mely rászorulókmegsegíté-retnék vásárolni és ó már is számo j z kell számítsk sétjelenti. Azokét,kik h sorsukszeren- összárt' ki tudomfizetniegy -Semmiprroblém, csésebben lkult voln, többi rászoruló évenbelül, vgyis 12 hónpr. -N kéremmint egy jándékönnek. Mi jelenthetnék. se. A ''névtelenek'' reményét.beleérwe híphozszállítást, mondjuk dni' is.mgneve, Fehér?Th, mg mgyr! gítségét. S dománykéntegészséget. peso. tudfizetmost mennyit dozár esz5000 kérdem. zthiszemnemlehetszebbésnemesebb mgyrul? mg -Tud ni? log: -Énkicsi beszélmgyr.erdélyivgyok Ilyen indítttásslrendeztiik meg és - mondj. méltóképpen ünnepeltük Pilismróton z -De jól beszélnémetiil. mondom. önkéntesvérdóknpjátmárcius 28-án.A vendégközül szintemindenki 70 meghívott -No, j - válszol' Tehát, hogy kr fizetmegjelent. Amegnyitóutániskolánktnulói ni?. kérdi. Az énekkrkedvesdli után szerepeltek. -Én egyáltlán nem krok fizetni. Benedek Elek népmeseifeldolgozásokt mondom. Ő nevet, énmeg legkomolybtgji.a mutttkbe z irodlmi*zínpd bn mondom: vendégek hllgttákz e ő. elrgdttássl ki tetszésüket' -Nézze Jákob úr'h megveszem bútodást,s hosszú tpsslfejezték Köszönet felkészítőtnároknk Virág rit, csk rész etrelehet ról szó. Vn mundolgozom, nézzenutákám, ennél cégné ZsuzsánkésKporniGbriellánk. biztos fizetője leszek n h úgykívánj,]én -Az első hónpot,demégmle kell száleste6.ig' Iegkésőbb lítni bútorokt, Mégcsk egy fizetésiszelvénytsemírtm lá. Jákob úrmegbízottbennem,ésisten tnúj,hogy ki is fizettem'későbbis sokjó üzletetkötöttem, Jákob ''elvtárssl''. Délután6 órár meghozták bútorokt, másnpbe is költöztünk, Ági ngyörömére' tüzelőny. edényeket, Vettünk ágynemrít, got, éslssn,lssnmindenmást,mire volt. cskszükség Dr. HunydiMátyás köszöntője utánz (F oly t tó s lcöv eti<e zik ) önnek. következett: kitünteünnepség fénypontj z tésekátdás.a 20 önkéntesvérdásért, megyeivöemlékérmet ész jándékokt verseny'. l0.szeres vérdó:bri [ászló, Ujsághy Április 16.: Elsősegélynyújtó röskeresztestitkár, SzódánéMzolin Év Gyuláné,HorváthAttil, VogyeránszkiSán- Helye: Esztergom(áltlábniskolák 5 fős A kitündtát,rövid köszöntő kíséretében. MegyeriIstvánné. dorné, csptképezi) tetéseket dr. Pistyur Márt z Esztergomi bocsántotkémiróezútonszeretnénk VérdóÁllomás főorvos dt át. Megkö. Május2.:Anyák npiünnepség. hogy me- Helye:Kulturotthon szólt k Istvánönkéntesvérdónktól, áldoztkészségét, szönteönkénteseink du.3.00ór. fel. gyei dminisztrációshibából nemtudtukát vérmennyiségtő, vérkészítmények Május21.:Öregeknpiünnepség, hogykórházunk. dni kitüntetést, hsználásáról, s elmondt, Kulturotthon du.4.00ór. Helye: nkmindigelegendővéráll rendelkezésére, A kitüntetések átdásután finomvműtétet vérhiányábnmégnemkellettelh- csoráhozpitrik Istvánszolgá tttzenét, megkö. Várjuk további segítségüket, lsztni,holott országosviszonyltbnsú- mit ezútonszeretnénk Vtiröskeresztes szönjük öteleteiket,j vsltikt. rlyosgondokrólolvshtunk' A helyivörös. Szervezetnevében megköszönni. oldott,jó A rászorulóknk segíttinkmiben tukeresztesszeívezet nevébenköszöntjük ki- hngultbn tánceste10 folyt beszélgetés, dunk! jó erőt,egészséget kí óráig. vérdóinkt, tüntetett vánunk további életiikben,s kérjük őket továbbris segítjük rá. Ruhneművel megren. Avérdóknpjátmindenévben mígegészségük engeditlálkozzunk he. szorulókt. dezzik, Köszönöm mindzonvöröskereszlyi vérdásokon! kik nélktilrendezvé. tesktiváksegítségét, csomgot Az idősebbekkörébenhúsvéti 2O.szonosvérdó:NoszkiTmás,Hj. nyeinksikerenemlennebiztosított. osztottunk. dr.beer Miklós, Misik Ljos, du Sándorné, Köszönöm PolgármesteriHivtl jví. A szervezetellenállóképességének MorviIstván,Rók István,L. TóthAndrás, nygitámogtását. biztosítunk. Béres cseppeket tásár Pintérné KosztánLídi'Lik Lász 6. ESEMÉI.IYNAPIÁR: ls.szörös vérdó: Benkovics Lísz 6, helye:idósekklubáprilis 14.:Vérdás, YrgGéz, Btár Károly, Móczik István, Brics Lász óné vöriiskbrrsíes titkár j ig Kós István.

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG H Í V Ó SZ Ó Különszám Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj A PRESBITERI TISZTSÉG Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! A Kánon szerint egyházunk zsintpresbiteri egyház, mi zt jelenti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 20. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP KÖZÉLET KISTÉRSÉGI NAP

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP KÖZÉLET KISTÉRSÉGI NAP z én flum UKK nevét dlolj kkukk z egész világ hllhtj, h szól flu mdr: kkukk, kkukk, kkukk ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP KÖZÉLET KISTÉRSÉGI NAP 18-án negyedik lklomml rendezi meg Sümegi Kistérség

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna

LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgára Sastin Marianna Levél Önkormányztánk időszki lpj LEVÉLTŐL -PEKINGIG Községünk díszpolgár Sstin Mrinn 1983. július 10-én született, szüleivel 1987 ót éltek Levélen, 2006-tól már Budpesten él. Tnulmányit levéli áltlános

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A Botorka Néptáncfesztivál kiadványa Publicaţia Festivalului de Dansuri Populare Botorka 1. szám numărul 1, 2014 október 22

A Botorka Néptáncfesztivál kiadványa Publicaţia Festivalului de Dansuri Populare Botorka 1. szám numărul 1, 2014 október 22 A Botork Néptáncfesztivál kidvány Publicţi Festivlului de Dnsuri Populre Botork 1. szám numărul 1, 2014 október 22 1997 ót minden évben Botork fesztivál vn Blánbányán. Igy idén 18.-t szerveztük, trtjuk.

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Tavaszi dal. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj MÁRCIUS 15. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szbdságszeretetét, szbdság utáni vágyát fejezi ki. Ezen npon mgyr szbdsághrc kezdetét ünnepeljük. z 1848 március

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu -

A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - Elhatározottság-biztonság A vilai Te réz bel sõ vár kas té lyá ban, az az Is ten nel va ló kap cso la tunk tu - da tos mé lyí té si fo lya ma tá ban két meg ha tá ro zó hoz zá ál lás meg ta nu - lá sá

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja H Í V Ó SZ Ó III. évf. 10. szám 2011. december 25. Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj Mert egy gyermek születik nekünk, fiú dtik nekünk. Az urlom z ő vállán lesz, és így fogják

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben