Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I

2 PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést. A község életében évról. évrevísszté. Társdlombiztosítástól áty,2.248eft A közvilágítási hálózt fejlevtésesorán róen jelentős esemény flugyrilés,hol Összesen eFt 5 új lámphellyel bővült há 6zt. Az rendszeresen egyévmunkájfuóldszámot A tkrékosgzdlilkodáseredménye. ÉpÁsz nr.nek54 eftvoltz e célrátdott községi önkormányzt vezetése.márciusi fejlesztési fonás. számunkbner::ez eseményrehívtukmeg képpenz önkormányzt szánrlájánmindig z évfolymánbekö. Egyesületeink' illewe községbenmű. lkosságot Kultúrotthonb. Avélhetóen volt elegendópéttzés vetkezett, elóre nem tenezhető áremelke. ködó szervezetektámogtásáró12 eftot mindenkíhez eljutó meghívóellenéremint. dés z önkormányzt és néhány' működését fordítottrrnk. Részletezve: egy 6o érdeklődőválsztópolgárjelentmeg érintó rendelet bevezetése ellenére z tntéz. március 22.én meghirdetettidópontbn. Pilismrótért Alpítvány:300eFt Tlánz is közrejátszottebben,hogy zesz. ményeketfennkdásnélkültudtműködsportegyesület:: 140eFt tergomigran ÁFÉsZ ugynezennpon tetni hivtl. 17óri kezdetteltított részközgyrilést szinkidások Önkéntes Tűzoltók:30 eft tén Kultúrotthonbn, ígykevesekbenm. Intézmények működésikidási Djá}sport:20 eft rdtnnyikitrtás,hogymég flugyűlésen eft Polgárórség: 32 eft is részvegyenek. Felújítás 1.570eFt Horgáv Egyesiilet:10eFt A meghirdetettnpirendi pontoknk Fejlesztés 2'540 eft megfelelően jelenlévóktájékozttót hll. \6röskereszÍ 10 eft Lkásépítés helyi támogtás347eft httkz elmúltév gzdálkodásárólés Ktolikusegyház:l0 eft községiönkormányzt1993.éviterveiről Hiteltörlesztés55 eft Reformátusegyház:60 eft Az l992-es esztendó gzdálkodásáról Összesen44.523eFt szólv polgármesterúr röviden vázo t Ezek utánz L993.évitervekismerteté. y eft Pénzrnrdvrín zokt körülményeket,melyekközepette sérekertiltsor. Ezek után Polgármesterúr intézmé. z önkormányztnkműködtetni kellett z Az Önkormányztezévitervezettbevé. illewe PolgármesteriHivtlál. intézményeit ésmegtudtvlósítnizokt nyenként, tele: eFt, mely kidásokklmeg. ismertette je minimális fejlesztéseket,melyekre tl ellátndófeldtonként egyező, lenlévókkel felmeriiltkidásokt. szrikköltségvetés fedezetetnyújtott. Továbbris legfontosbbfeldtz in. Aköztisztságról szólv elmondt,hogy Az önkormányzt gzdá kodását szű. tézmények zvrtlnműködésének bizto. kebb pénzügyilehetóségekhez vló kény. továbbris problémz önkormányztés sítás. szerrílklmzkodásjellemezte.a munk. község vlmennyijóérzésűlkosánk illewe z Ebbenz évben tvlyiflugyűlésiál. néiküliség kpcsánelmondt,hogypilism. községml kivezetó utk mentén, rótonjelenlegtöbb mint 200 nyilvántrtott kácásbnlerkotthulldék.ugynis elég lásfoglláslpjánelkezdjük torncsmok Amegvlósítást,melyben lkos. munknélküli vn.esztergomésdorog ip. sokn vnnk még községünkben,kik építését. számítunk ránkösszeomlásutánhirtelenemelkedett nem vásároltkszemétgyűjtóedénytés ság jelentós közremíiködésére megez létszám,éssjnos községbennin- hulldékotz említetthelyekrehordják.az kétévretervezzük. csenekolyn válllkozások,melyekezt illegálisn lerkott hulldék elszállítás Az elmúltesztendóbenz onkormány. szbdmunkerótfogllkozttnitudnák.az sokbkerül z önkormányztnk,mit kö. zt résztvett Belügyminisztériumáltl önkormányztközhsznúmunkvégzés ke- zös pénzünkből fizetünk. A jövóben, meghirdetett''pincék, földlni veszélyes jelenleg 5 főt tud fogllkozttni mennyibenvlkire illegális szemétler. iiregekáltl okozottkárok elhárítás'' retében című l0 eft büntetést szbki pá yázton, munknélküliekközül. A költségvetésünk kás rábizonyíthtó melynek eredményeképpen szilmárigzi terhet ettő z évtől jelent hivtl. Ez keménybüntetés,de egész r5 mft támogtástkpotterre célr mjd munknélküliellátásból kikerülók ségünkéskörnyezettinkvédelmemegköve- község.ebból pénzból legstirgósebben segélyezése, hiszen z idénmár sokuknk teli szigorúeljárást. végrehjtndó feldt: reformátustemp. megszűnik Munkügyi Központ áltl fo. Afejlesztésikidásokismertetése között lomhozvezetőlépcsóés Szbrtság körút lyósítottsegély' megemlítette, hogy prkjink gondozásá- közötti pincékés felettüklévő útszksz E rövid - ám gzdálkodásslszorosn hoz,z utcisövényekvágásáhozvásárolt rendbehoztl. összefüggő. kitérőutánz elmúltévikölt. hivtlegyújsövényvágógépet. Szeretnéz onkormányzt Kultúrottségvetés fő számitismertette polgármes. elkészült Deák hon vizesblokkjánkmegépítését Az elmúltesztendőben is elvé. terúr. Ferencutcés Kertljutczúzqttkövezé. gezni, melytvlyróláthuzódófeldt. se.ez munk700eft.bkerült.sjnosz Néhányfontosbbdt sok szám kö. Ezek után flugyűlésen megjelentpol. elkészültútesztergomiútfelőli végéi t. zül: gárokévolt szó' vszi hóolvdássorán víz elmost,mivel Bevételek Tóth Iswánjvsolt flu végén nincs megoldvz Esztergomiútvégének víz. lefolyó árok megépítését, vízelvezetése. hiszen nnk hiánormtívállmi támogtás26'626eft nyábn nincs értelme Deák Ferenc utc új. Tvly flugyűlés döntött Keresztut. Atengedett bevételek eft(szemébóli zúzottkövezésének. ci hídfelújításáról. Ahíd átépítése 890eFtlyi jövedelemd650 vo-) b került.adun.prtonnyilvánostelefonhoffer Miklós kifogásolt,hogy flu249.eft(gépjármrídó 50?o-) állomáslétesült200eft értékben. gyűléstvlyiállásfogllásávl ellentétbcn,

3 PILISMARóTI HÍREK gylogoshídhelyettmégisbetonhídépült sánkkellemeshúsvéti ünnepeketkívánv Kereszt.utcábn. bezárt' Azl993.s évbenis zjlik zé etzóvodábn. Elmondt továbbá, hogy z iskolábn Közhírré tétetik Jnuárbn MészárosJudit gyógytornász megépített kosárlbdpá yz egészségre Értesítjük községlkosságát,hogy z szülóknek is trtott trtásjvítóéslábbol. ártlmssdltból vn, melyetinkább sezévilomtlnítás időpontj községteríi. tozterósítő tornát. Így már otthon együtt lkosrkellettvolnmegépíteni. leténáprilis 24-én, Dun-prtonmájus8- gykorolhtnk z nyukák gyerekeikkel. Virág Károly telefonléptímény létesí- án reggel8 órától 74 6ráig. A következő lklomml gyermekeik fejlőjárd állpo. téseután rosszulhelyreállított dését nézhettékmeg z érdeklődő Szülők. Az iskol hírei tárhívtfel figyelmet' Február hónpbn szülői értekezle. Az iskolábn 1993.április 19.tő 23-ig ttinke z iskoligzgtónót és tnítónőket A kérdésekre i ewehozzászólások I.IYÍLTHETET trtunk,melyremindenér- is meghívtuk.a kérdéseiket ngycsopoí. Polgármestertlt dtmeg válszt. deklődótszeretettel várunk! tos szülők már most megbeszélhették tnídr. Beer Miklós plébánosúrjvsolt A Speciális MezőgzdságiSzkiskol tónőkkel. flugyűlésnek, hogy szlovákii Lévávl április 20.án }.IYÍLTNAPRA vár1z &Március 20-án, szombton trtottuk vegyenfel Pilismrót testvérkpcsoltot. A deklődó szülőketésdiákokt. Kultúrotthonbn hgyományos jelmezbái.évik részéról ezt szándékot márkinyil. lunkt. Szinte minden óvodás beöltözött, vánították, A tnköteles korú tnulók beírtás fogdnunkkellene közeledést. jelmezükhöz kpcsolódó kis verset mond április 26-ánés27-én8-16óráig lesz A flugyilés megszvzt jvsltot, tk' Volt köztük: bohóc, robot,királylány... z áltlánosiskolábn. kérte község vezetőit kpcsoltfelvétel Abálon befolyt összeget z óvod feltételevillmossági szolgálttások mielőbbimegindításfu inek j vításárfogjuk felhsználni.. Az Önkormányzt 993.évi fejlesztési terveivel flugyűlés egyetértett..villnyszerelés j vítás -villmosberendezések Szó volt mégz iskolinevelőmunkáról.prbolítennbeállítás is. Molnár Ferencfelvetette:sjnos gyerekek nemköszönnek z utcánz idősebbek. Cím:BoZAKov SZTOJAN vill. mérnek,ő ezt ped ó gusokhibájáulrójfel.a nök válszdásr polgármesterfábiánnégyipiüsmrót,dózs György u. 4. mesilíviigzgtónótkértefel. Értesítjükkedves Vásárlóinkt, hogy A gyűléstovábbirészében már több ér. üzletiinkújhelyreköltözött. demikérdés nemhngzotte,ezéftpo gármesterúrmegköszönve megjelentekktív Ptikáj''GyógyCímünk:''Természet közreműködését, és községmindenlko. növényüzlet,rákóczi út13' PILISMAnórI Március 31-én körzetünkhöz trtozó óvodák vezetői trtották óvodánkbn érte. kezletüket. Szkmi kérdéseket,ktuális problémáktbeszéltünkmeg. Már készülődünk Húsvéti-ünnepekre. Készítettiinkegy Kisze-bábot, gyerekekkel ezzel fogjuk eltemetni telet.a csoportokbn is folyik ázs munk: tojásfestés, díszítés, locsolóvers tnulás. Az nyáknpiünnepélyünketmájus ele. jéntrtjuk,melyre minden Anyukát, Ngy. mmát ngy szeretettelmeghívunkésvá. runk. Május hónpbn középső ésngycso- dlt, elődási drbotzongorkísérettel.portos óvodásoknk színháziátogtástszer. A hngszereskezdőink legtöbbje máso. vezünk Budpestre. HEGEDUSOK dik félévvégefe émár nem csk penget,, Szeretnénk,h minél több szülő velünk hnemvonóvl is tud játszni,mi igen MUZSIKAUNAK... trtn. ngy teljesítmény, hiszen kétkézösszehngolás ngy feldt egy kisgyermek A tnévetmájusbnz évzáró ünnepsészámár. Mindehhez kitrtó (npi) gygekkel zárjuk, hol is gyerekekmegmuttismételtelt egy félévz iskol életékorlásr,ésrendszeresórlátogtásrvn ják, mit is tnultkz évfolymán. ből. szükség.a mostnihngversenyenis ér. UjságJ'ypluláné A zeneiskolás gyerekekújrbemutt. ződótt már fejlődés- kinélgyorsbb,ki-. ovoovezeto htták hngszeres tudásuk fejlődését néllssbbütemben. szülők ésmás kedvesvendégekelőtt. is, hiszen otthon,úgy'hogy más szülő Pitrik Iswán- Sötéteszerdő nemtudbeleszólnigyermekegykorlásá. Március 16.ándu. fél5-korkezdődött Kulik András. Szeretnékszántnib, úgyénsem szólhtokbe ez övébe. z esztergomizeneiskolábn hegedűsök Tehátmindz, mit tud,csk z óri muntnszkihngversenye.négyór körül iz. Bejó lldikó - Ti.izetviszek. ^ k ill. z otthoniönálló munkeredménye. glomtól kipirult rcú,ünneplő ruhábölgöbölös Márt. I.áttál-emár. tözött fiúk, lányok szállingóztk kisebb. Bízom bbn,hogy jövőben is megcímri gyermekdlokt játszották. Igen ngyobb hegedűikkel zeneiskol szolmrd ezeknek gyermekeknek lelkeseszépen,rendezettendták elő immár vofézstermébe. Ahngverseny előtti szokádése, tudni krás,ész évenként elhsos hngolás, gyerekekés szülők hlk nóvl, hiszenz első félévitnszkihng- gyott lépcsőfokokt újbb mosolygós r. versenyenmég''csk''pengettek. beszédének zsongástöltötte be termet, cú,tnulnivágyó gyermekektöltik be. mjdfél5.korelkezdődött hngverseny. Pásztói PéterBch: PrsztkntátájáElőször legkisebbek, kezdők, mjd ból dottelő egy széprészletetzongorkí. mgsbbosztályosokjátszottkegy-egy sérettel.dícséretremé tőz ó szorglm PásztóÍné Nádudvri Erik

4 PILISMAROTI HIRBK HUSVBT... közé trtozikz is,hogyfelébresszíik z em. Ez csendes gyász egészvsárnp berekben vágytrr'melyetmi minden hjnligtrt. Húsvétiélményünkhitiink újrértékelé. némpillntbnátélünk boldogságútján. Régi hgyomány, hogy minden sétjelentette,hogy ismétfeliilvizsgáltuk öntemplombn szeni-sírt állítunk és mgunkts mégjobbnmegerósítettiikben. IIu- Szi. sőnkben Tt, minden ngyság ésszépségreá díszítünk.éwől évre önkéntes domá. utl, hogy megtisztítsukszemünkben tüknyokból gylíjtjük virágokt. Többnyire AHUSVETI röt, melytől még világosbb á v áiik z fény, fehérhortenziát ésszegfiit. melynek vezérejézuskrisztus volt. SZERTARTASOK RENDJEAKATOLIKUS TEMPLOMBAN A hrmdik szent npunk Húsvét- De nem szbd elfelejtenünk, hogy min. vsárnp. den vsámpr hsonlóképpen készüljünk, hiszen szentmiséinkbenegy-egy kis húsvéa eggzdgbb éslegszebb ősi szer. tet ünnepelünk. Jézus evngéliumát fogd. trtásunk ''húsvét-éjszkivirrszjuk el' megőrizzük tnítását.ez hit, mit tás''. Egyházunk hgyomány szerint Jéújrértékelünk ésmegtisztítunk,hisz húsvét Templomunkbn 22 őrkor (este 10. igzi trtlm feltámdás, hogy vn értel. zus Kdsztus húsvéti misztériumát kor) kezdjiik feltámdási ünnepet. A HÁnouNp szei.l"t szertrtásávl me z életiinknek,de mindehhez nélkülöz. templom előtti térentiizet rkunk, mjd ünnepeljük' hetetlenhitbeli éserkölcsi trtlmunk. gyertyát,,, innen gyújtjukmeg ''húsvéti Ngycsütörtök - ppi szolgált és je képzei,a sötét templombn csk z utolsó vcsor ünnepe. Ezen npon gyertyák fényevilágít, melyet mindenz Esztetgomi Bzilikábn de. 10 ór- ki erről húsvétigyefiyárő gyújt meg. kor z egyhánmegye ppság együtt Az Egybá ősrégihúsvétiöröm- him. imádkozik püspökével. Ezen lklomnusz után Bibliából olvsunk fel rész. ml szenteli meg püspökzoktzo jokt, melyeket keresztelésnél,bér- leteket.ezt követi z ünnepélyeshitvlmálásnál vey betegek szentségénél lás. hsználunk. Ugynkkor újíd meg Évszíndokon át csk ezen z éjszminden pp lelkipásztori szo gáltánk kán volt keresztelés. esküjét. Idén ketten keresztelkednek. Velük Itt mi templomunkbneste7 órkor együtt mindnyájn megujítjuk kereszt. trtunk ünnepi szentmisétz utolsó v- ségünkel csor emlékére,ezt követi csendes Eztán következik z e ső ünnepévirrsztás nnk emlékére,hogy Jézus lyes húsvéti szentmise.a hrngokisz o jf,ák hegyén, Getszemáni kert. métmegszóllnk, f'e zűgzorgon:di. ben imádkozv-virrsztv készült hősi csőségistennek! á doztár. Az tinnepi szertrtást hgyomá. Ngypéntek - gyásznpunk. Ezen nyos gyertyás''feltámdási körmenet. npon emlékezünk Jézus kereszt-hlá- tel', fejezzük be. lár. Együttérző szeretetiinkkifejezője Vsárnp délelőtt szokott ].0 óri böjt. Csk háromszor étkezünk,egy fő. időpontbn trtjuk második ünnepi étkezéssel. Délután3 órkor. mikor z szentmisénket,melynek keretébenegy ottniidőszámításszerintjézusjeruzsákisgyermeket keresztelünk: kis Ben. Ezen tvszon is fedjiik fel egymás lembenmeghlt- Kálvárián keresztúti cét. trtunk.a 14 ''stációnál'' előtt zokt kis csodákt, melyekkel np elmélkedést rövid emlékezésre, A szentmiseután szeretet.vendégimádságr meg. mint np tlálkozunk természetben, vi. lágbn. Hisz bennünk megnyilvánult vl- megállunk. ségre,egy szendvicsre várunk minden. mi bból, mi más mint világ, mert Isten kit templom-kertben. Este 7 órkor z énekkrunkelénekli Igdottmeg minket,s kkor Jézusszeretete Szívből kívánok idén is mindenki. Jézus Krisztus szenvedés-történetét árd belőlünk. nek áldott, békességeshúsvétiünnepepssiót - Szent János evngéliumából. Pál postolegyik levelébenzt írj:nem ket! Ezen npon egyetlen ktolikus tempa hit igzodásunk Jézushoz,kinek volt bátorság törvénye teljesítésére. De Krisztus nem kizárólg szeretetésigzságosság összhngját kereste.i zt mondt:h Isten lelke szerint krsz jámi, kkor csk szere. tetben szbd gondolkodnod és cseleked. ned. Vgyis nem zéttkell erkölcsösen élnünk, hogy célokt tudjunk megvlósítni hnem, hogy Isten gyermekei legyünk s z o krtát fogdjuk el. Jézus zt mondt:.'iégyszbd világtól, hogy cselekedhess e világbn lélek szerint és Isten szere. tetében,mígzúr tégedegy másik, tökéletesebb világb áthe yez',,tehát ó benntink él,mint cselekvő. H felismerjük s átdjuk mgunktennek csodáltoserőnek, bir. tokábn etikus személyiséggé válhtunk' Hisz Istenjelenti ki mgátbennünk,mint erkölcsi krt. S most tvsz eljövetelével teljesítsükki rejtettvlónkt, zt kput, melyet feltámdásünnepe ismétkinyitott számunkr.mert ott vn elóttünk remény. ségfénye,mely végigkíséri földi életünket, hogy z emberek közt is emberek mrdjunk s humnitás pró cselekedeteibennünk rgyogjnk,s túl krjunk lépni önmgunkon, szívünket feltárv Tijkéletességre,z egyetlenabszolut lgzságr, beszédbenáll z Isten ország,hnem erőben. Ez d nekíinkörömet ésbátorságot.s lombn sincs szentmise.a gyász jeléül bár npjinkbnel vgyunk válsztv egy- hllgtnk hrngok is. A népnyelv mástól, lélekben összetrtozunk, hisz z úgymondj,hogy '' hrngokrómáb Akrtot szeretnénkelfogdni. Feldtink mentek." A ktolikus I,e kipásztor

5 PILISI\,ÍARTTIrÍnnr LELKT UTRAVALO A feltámdottjézusszvivl kö. szöntelekbenneteket: szeplőtelen éshervdhttlnörökségre szüit újjá bennünket...'' Istenben kezdődött z űt és minden további útbenne keresendő. II.Isten megfizette z árt. árult el Judás. Ami élő reménységünk csk kkor mrd meg, h z(jn nézünk. ''Boldogok, kik nem látnk éshisznek.''. mondj JézusTmásnk. Az úrvcsorábnjézus Krisztus áll Nem csk úgy,hogy mennyből jött elénk, hogy ránézhessünk.ő irányítj Békesség nektek! ene földre ésemberi testetöltött, hfényfonást felénk...skkor újfjtélet olvsndó:jánosev v. nem úgyis, hogy meghlt érettünk, mi részeseleszek. Akkor tovább nem jelent I. Péterl/2-5,8.v" bűneinkértésörökéletíinkért keresztellentmondást:...látni...hinni.'..nem, Húsvétiünneplésünkközéppontjá- fán.- Ennek jelentőségétésngyságát mert megtláltéletízétkóstolgtom' bnrendszerint feltámdásreggelének húsvéttényébenismerhetjük meg. Hús. Csk ennek hitnekvn értelem. eseményei állnk.most,biblii részünk véttényébenjándékz emberiségszágolgoti már kereszt. A kereszt győ. Tmás t íikozóját írjle feltámdott Adj feltámdott, élő Úr Jézus zelem. Afeltámdás tényéből vetődik Krisztus mindnyájunknk önmgát, bújézuskriszfussl. f.ényz út további részére:z ité etre. neink bocsántát,z örök életremény. Mennyire "modern", mi ember. Megmutd nekiink feltámdottésélő Személyében korunk emberétláthtjuk JézusKrisztusbn mi UrunktésKirá. :ségétész ezek elfogdásához szü}séges hitet. lelkében, gondolkodásábn egyránt. lyunkt. Atyámfii. Megyünk tovább élet''hnemlátom..'''látni,látttni,látegy konfirmáció káté kérdéseígy utunkon. JézusKrisztus z ÉletFejedelszni,érteni! hngzik: ''Értedmár, miért te Urd *. me megállítottegy röpke pillntr benzus? Igen, mert megmentett bííntől, nünket, mert látj életünket,útkeresé"boldogok..." Ttrljdonképpen minden cselekede- hláltól ésgonosztól,ésénz övé lehe- sünket,s o zértjött,hogy élnitnítson bennünket,hogy teljes,egészéletrevetfuik mögött z vá,gyáll, hogy szeret. tek." rténkminéljobbnmegtlálni,kiteljesí ''Aki z övé, z ne féljen.''. Miért? zessen. teni,boldoggátenniéletünket. Ugyncsk egy kátékérdése ésfelelete: Ezekkel gondoltokkl kívánok szent Isten világ megítélését ''Mert Mindnnyiotoknk Minden emberene vágyik. Ezértteszel mindent.minéljobbn megtlálni Fi kezébe tette le. ''Életem felett Ő Kellemes HusvétiÜnnepeket.. számításodt, kilkítniéletedet, meg. mondjmjd ki z utolsó szót.'' Aki Jé. '.A békességistene pedig legyen teremteni nyugodt,boldogbbéletet. zust feltámdás fényébenismeri meg, gon- mindnyájtokkl!'' Ez hjtórugómozgtjz emberéletét. bbnéletettámsztzutolsó ítélet ZsoldtisGóbor dolt-ígérete. -Ezértkészmindentmegtenni! rtformátus lelkipásztor A mi gondoltunk:minél többet...annáltöbb z élet. Ime z út:jézuskrisztus. i mondj: ''Énvgyok zűt, zigzságész élet!'' III. Az út megismerése. Ezek z igék jellemeznek:elérni, megszerezni,érteni,látni, látttni,en''akik ki vnnk válsztv z Aty gemlássnkmeg. Nos nincsottmögöt. Isten eleve elrendeléseszerint Lélek te,méghnemis merjükmegfog mz- megszentelésében.'' - Az itmegismeréni önmgunk számársem:mi z érte. sétis Ő dj, h ránézek.. Az embert me z egésznek? nem z teszi emberré,hogy lejött fáról Ezértjött Jézus.Segítségül' Kétsé. éskétlábr állt, hnemz,hogy tud felgek, gyötrődések, útkeresők, életek felénézni! megoldój egyedüljézuskrisztr.rs. Az é etterhei ltt is felnézni, néki engedelmeskedni, Péter]'.levelébőlz első fejezet3-5' z o ugy étszolgálni. verseihúsvéti tnítás.- Egy uttmutt Az ügyet! gyülekezetnek. Egy utt:honnnhová. H Jézusr nézel, kkor minderről Az jó út,melykitérőknélkülvezet bizonyságottudsz tenni. cé hoz. I.Istenirglm.,Az ő ngy irglmsságából Jézus Krisztusnk hlálból vló feltámdás áltl élő reménységre: el nem múló, Az én''kibeszélhetetlen örömöm''. reménységem: ''Isten htlm őriz hit áltl...''jézustnítványi,péter,judás, Tmás önmgukr néztek,kételkedtek éshllgttk.ígytgdtmeg Péter,így A XVll'százdból egy ismeretlen szer. zőtől vló húsvéti ének. Jézus.énbizodlmm Es Megváltóm életemben, Benned vn nyugodlmm, Nem kell semmitól rettegnem' Hlál ngy éjszkáj' Bár rettentsenfulánkj. Jézus,ésMegváltóm él. Énis látom z életet, lrszek Idvezítómnél Immár semmi sem rettenthet: l fő ésnem hgyj, Hogy elvesszenegy tgi. Emeld fel hát lelkedet, Hgyj el minden földi vágyt, Bízd rárr szívedet. Kiből idvességedárd. Jézusnáltrtsdkincsedet. légyen Jézusé szíved!

6 PILISMARÓTIIIÍREK Hzánkbn ktolikus és református temetőkben igen soldéle sírjelet tlálh. tunk' Ezeknek egy-egy vá tozt jellemző lehet egy dott flur, kisebb tájegységre v gy néprjzi csoportr, kából készült táblás fejfák kés{bbiek, mint z oszloposk. H fejfát rnégiseltávolítják sírról, kkor közelében lévő bokrokb helyezik el, hol végülteljesenelkorhd', Apilismróti oszloposfejfák keményfá- A legtöbb vriációt reformáfus temetők változtosformájúésgzdgondíszített fejfái mutdák. Ebbe körbe trtoznk pi. lismróti oszloposfejfák is. ból készült, négyzetátmetszetű, átlgosn kb' 1 m mgsságúsírjelek.1990-benmár csk 17 drbottláltunkbelőlük, ezek közül is hármtmár eltávolítottk sírró., A temetőben piszkei és süttői vörös. mészkóbőlfrgott1pos,klsszicistjellegű sírkőform z urlkodó. A templom közelében helvezkedik e z ín, ''pp.sor'', hol z itt eltemetett lelkészek. tnítók nyugsznk' A legrégebbisírkő süttői vö. rösmészkőből készültl8l9-ben. A műkőből ésmészkőbőlfrgottsírkö: vek mellettszépszámml tlálhtók mégfá. ból készültsírjelekis. Ezek kéttípustképviselnek: régebbiek múlt sz, végétő z 1950.esévekigkészültekész ún.oszlopos fejfák csoportjáb trtoznk, míg z (ljbb, fűrésszelis vésóvcl ún.táblás fejfákt z oszlopos fejfk mega t.ejfákdíszítése szűnésével kezdtékel készíteniéskészíté- történt. Ez diszítésvízszintesenkörbefutó sük mégnpjinkbnis trt. csipkézettvgy csipkézetlen,méiy rovát. Ez utóbbi - deszkábói kifűrészeltés kákból á1l. Mint mgylországi oszlopos háztető lkú felső résszelellátott. fejfák. fejfáknái áltlábn, egyformán frgták meg mind négyoldlukt.a rovátkák könk is form szerinttöbb ltípusküiönbözzötti távolság áltlábn 2-3 cm, A legtöbb tethetőmeg. esetben vízszintesrovátkáktkétkötegbe rendezve helyeztékel úgy,hogy felülre áltlábn négyrovátk került' mjd egy szbdon hgyott szélesebbsáv ltt rovátkolás tovább folyttódott.néhánydrbonfoly. mtosrovátkolás is előfordult. helyeztékel. Ez puhfából készült.elhelye. zésetöbbféleképpentörtént: z egyik esetben vízszintes rovátkolás ltt lkítottk ki egy süllyesztett felületet ésebbenhelyez. tékel táblát, másik esetben táblát csk rászegeztékz oszlopr. Később ftáblákt bádogglcseróltékki. Afelirt már csk ezekenolvshtó.alegjobb állpotbnlévő fejf eszerint 1948-bnkészült. A hgyományőrzés szép példájként említhetó,hogy egy esetben fejfák műkőből készültváltoztát is megtl{ltuk' Aprókián ill. A DunántúliReformátus Egyházkerület Gyűjteményébenlévó ir. tokbn sjnoséppencsk megemlítike fej. fák étezését, bővebb dtokt nem tláltunk. Irgutóbbi készítőjiikgöbölös István flubéli ácsmestervolt körül szüietett. Százdunk első felébenmár csk ő fogll. kozott fejfkészítéssel flubn. A vissz. emlékezők szerint fejfák közötti különbsé. get nem nemek szerinti eltéréshtátozt meg, hnem z,hogy megrendelómelyik mintát válsztott. Az oszloposfejfák csúcs legtöbb eset. ben szembetrinőenelhtárolódik fejf többi részétől. Ennek fejrésznekkétlptípua táblkon csk z elhúnytneve és s vn: z egyiknél fejetúgylkítottákki, ''Békeporir,'felirt szerepelt.ezt szintén hogy rovátkák fe ett z oszlop négy élén fejfkészítófrgt. Sjnos, sem fejfák egy.egymély'''v'' lkúvésetetkészítettek, részeineknevére,sem rjtuklévőrovátkák mjd z oszlop felső végétgúl lkúrf. számár, esetlegesjelentésérenem sikerült rgták. Ezál'tl. form ntropomorfjellegű. dtokt szereznünk' A pilismróti oszlopos fejfák temető vévált' A másik esetbenz oszlop felső vé. Apilismróti oszlopos fejfák mégmeglegrégibbés eggzdgbbsírjelei közé tr- gét félgömb lkbn vágták ki úgy, hogy példányit lefényképeztük.(hsonlólévő toznk.a mégmeglévődrbokerősen ko. csk négysrokészt hgyták meg csúcsos kt dömösi reformátustemetőbenis tlálpottk, töredezettek, pusztulóbn vnnk' lkbn. Tláltunk egy olyn fejfát is, htunk.) Néhány pusztulásr ítéltdrbot Irghmrbb földdel érintkezőlábrésznéi melynek felső végétszinténkivésték, korhdnkel. A kegyelet egyik megnyilvá- megmrdtoldllpoktpedig tulipán lk- bevittünk Blss Múzeumb.Az esetle. gesen felmerülő újbb dtokt is igyek. nulás,hogy korhdt fejfákt nem dobják bn fiirészelték ki. szünk megőrizni z utókor számár. szemétgyűjtőhelyre, hnem leggykrba pilismróti oszlopos fejfák jellegzebn hozzádrőtozzák z újbb fejfákhoz. Ez is muttj,hogy z ugynitttlálhtó, desz- tessége,hogy felirtotnem mgán zoszkiivecses-vrgetelk lopon, hnem külön, egy rászegezetttáblrán muzeo ógus

7 PILISMARTTIIÍREK Kískert-rovt olvsói levél kiskert.rovthoz. Kérern T. Szerlcesztőséget e pór sor rnegjelenteté sére! uborkszbdföldbe.vetésének is itt z zellertkezd. ideje.anyári felhsználrású jükkiiiltetni..az egynyári virágmgoktelvethet.. jük. Avirágzó évelővirágokból h né. hány száltlevágunk,úgytegyük,hogy Ll3.nyi szánégz, leglábbmrdjon. LANYOK. ASSZONYOK Sütés.főzés Ahúsvétváróhétz ünnepifltokelő- készítésével telik el. Ilyenkor npirendre Rjtrn Hviil biztosn solun oh kerülnek hgyományos ételek.ngy: vsták 24 ór márc. 30.i számó. csütörtök. mgyf népnyelv'.zöldcsü. bn, hogy Komórombn, hogyn törtök''.nek nevezi. Az első tvszi zöldszerveziktneg virógüketéstésfósíültethetjük:kukoricfélélgdinnye, főze ékmuttkozik be mégpedig prj. tóst.e ciltk elolvsós után úgygonngypéntekhgyományos étele borlespárgtök, sütőtök, disznótök, szátzdoltm mi kisflunlcbnis megv- bb' futóbb,bimbóskel.a már kikelt ves' töltött tojás és hl. Ngyszombt estepedig húsvétisonk...ahúsvétv. lósíthtó ez széplcczdeményezés, növénykéket nemmuszájmindigkpál- sárnp,,szetuáciőj'',z lklomhoz leg,mindenki, hiszen virágot szereti. ni, néheléggereblyézéssel lzítni.,illőbb eledel, bárány.húsvét l.6.hétáprilis Kedves Pilismróti Próbóljukrneg mi is! Polgárok! hétfőjére is földet. Most mármielőbbhsználjukfel mrd méghgyományoseledeli ez t. télilmát,körtét, mert igen gyorsn vszi rántottcsirke. tönkremegyebbenz időszkbn. A receptcsk ennyi: A csládi hd. Kirkhtjuk szbdbzokt csezink bllclb, erlcélyérehelyezrepesviráginkt,melyeknem csk zünk ki ládáb, cserépbe pár tő mus. lkáshoz kötöttek. Ablkokb, erkékótlit, vgy bórmilyenszínesvirá got. lyekrehelyezzükki virágládákt. Hllottm, hogy néhónypolgárlegszebbmégmindig muskátli. társunk flubejáróst trt, elzben szerintem. megnézik hózinkvirógit is,a Pol. gártnesterihivtl jutlombn részesítizol<t,kilcnek legszebben vn díszítve hóntk Ezzel nemcsk sjót házulut, hnem flut is día tvsszlültetettfácskáktöntözszítik gyümölcsfák Tt'lttittbárány szegy A megtisztított,megmosott szegyet megtöldük következő töltelékkel: 2 tejben ázttott,kinyomkodott,átp. szírozottzsemléhezhozzákeverink 5 dkg vjon megpárolt,prór vgdlt zöldpet. rezselymet, pár. szintén prór vgdlt kpribogyót és3 egésztojástésegynek sárgáját. Kevés zsírt és vizet téve áj, tepsibehelyezzük és sütőbenszéppirosr sütjük' folytonos locsolássl. Mikor ziik. A egy részemár vi. már félig készenvn, pár knál tejfóllel tágzik,a szőlőt is kpáljuk,ne hgyjuk ízesítjükésszporítjuk levét. 17.hét AP smrútl HÍrckeg húolvsój 14.hétáprilis elfiivesedni!a sját nevelésűprdicsomplántáinkbólültessünkki néhány tövet. Az átteleltfejesslátelső fejeit szedhetjük. Diós.mákoscsig Fél'kg lisztből 3 tojás sárgájávl,kis Fenyőféléket,örökzöld cserjéket sóvl, 2 dkg élesztővel(lngyostejbenázmégültethetiink.h z időjárás esős, ttott)'l knál porcukorrl,kb 3 ésfél dl E héten megkezdhetjiik gyii. gyorsnnövekszik, ígyáprilis lngyos tejjel rétestésztkeménységű mölcsfák átoltását'alegkorábbivetések kkor fű végénmár nyírnikell. A lenyírtfiivet tésztátgyúrunk.jó erősen kidolgozzuk l már kikeltek,ritkítsuk,gyomtlnítsuk. óráig meleg helyenpihentetjük.vékonyr gereb yézziikössze! mindig AhjttottburgonyátüItessükeI.Vethekinyújtjuk10 dkg vjból 20 dkg porcukor. tünk fiimgot, illetve létesíthetünk új Április ismertebbnévnpji: Vince, ból és20 dkg dióból vgy mákból készült gyepet.adáligumóktüitesstikel, fon- Zsolt, Gyul, Rudolf, Andre, Bél, töltelékkel megkenjük. Rétes módjár tos, hogy szárrészrüggyel mrdjon Márk, Vléri összecsvrjuk. 2 ujj széles drbokr rjt.új ítsukfel erkélyládáinkt. vágjuk. hpjukr fektetve meglisztezett M{ius első vsárnpj. Anyák tepsiberkjuk, mígjól megkelnek. npj.köszöntsük őket! Szépcsokrot Beletesszükjó forró stitőbe ésegyen. állíthtunkössze kori díszfák,dísz. letes erős tűznélsütjük. cserjékvesszőiből.a tulipán,szrkláb Megkezdhetjük gyorsn oldodó és szíwirág is kinyílt. Kérjük továbbris olvsóink észreve. nitrogéntrágy kiszórását.a növényvé. jvsltit! ételeit, delemngyonfontosidőszk mostni. Sző őt mégmindigte epíthetiink. Az Köszönjíik! 15.hétáprÍlis

8 PILISMARTTI IűREK KOSZONTOES KOSZONET ''pnxtrnrrspég' NEVTELENSEG ES INGYENESSÉG'' -Szeretnék egy hálót' egy gyermeká. gyt' egy konyhsált, négy.széket,egy kis ftirdókádt gyermeknek. -Ésmennyiidőre gondoljkifizetni?.először z árt,urm..hát ezekből vn itt sok, csk válszt-4600peso. Ez z hárms,melyvilágszerte vér. ni kell. -Mondjvn önnek kétirltrc,egyik dó mozglmtjellemzi éserejétdj.erejópfuszor végignéáem bútorokt' kiságyr,másik mi ágyunkb. jét dj, hisz rr legemberibbbérzésre Lusztig úrmár dörzsölte tenyerét,mint ki.természetesen fel vn.arészletesetén épít,rr közösségformáló ésközösség. jó tizlet előtt áll. Végiil muttom, miket szeév i L2vp.kmtot. vállló erőre,mely rászorulókmegsegíté-retnék vásárolni és ó már is számo j z kell számítsk sétjelenti. Azokét,kik h sorsukszeren- összárt' ki tudomfizetniegy -Semmiprroblém, csésebben lkult voln, többi rászoruló évenbelül, vgyis 12 hónpr. -N kéremmint egy jándékönnek. Mi jelenthetnék. se. A ''névtelenek'' reményét.beleérwe híphozszállítást, mondjuk dni' is.mgneve, Fehér?Th, mg mgyr! gítségét. S dománykéntegészséget. peso. tudfizetmost mennyit dozár esz5000 kérdem. zthiszemnemlehetszebbésnemesebb mgyrul? mg -Tud ni? log: -Énkicsi beszélmgyr.erdélyivgyok Ilyen indítttásslrendeztiik meg és - mondj. méltóképpen ünnepeltük Pilismróton z -De jól beszélnémetiil. mondom. önkéntesvérdóknpjátmárcius 28-án.A vendégközül szintemindenki 70 meghívott -No, j - válszol' Tehát, hogy kr fizetmegjelent. Amegnyitóutániskolánktnulói ni?. kérdi. Az énekkrkedvesdli után szerepeltek. -Én egyáltlán nem krok fizetni. Benedek Elek népmeseifeldolgozásokt mondom. Ő nevet, énmeg legkomolybtgji.a mutttkbe z irodlmi*zínpd bn mondom: vendégek hllgttákz e ő. elrgdttássl ki tetszésüket' -Nézze Jákob úr'h megveszem bútodást,s hosszú tpsslfejezték Köszönet felkészítőtnároknk Virág rit, csk rész etrelehet ról szó. Vn mundolgozom, nézzenutákám, ennél cégné ZsuzsánkésKporniGbriellánk. biztos fizetője leszek n h úgykívánj,]én -Az első hónpot,demégmle kell száleste6.ig' Iegkésőbb lítni bútorokt, Mégcsk egy fizetésiszelvénytsemírtm lá. Jákob úrmegbízottbennem,ésisten tnúj,hogy ki is fizettem'későbbis sokjó üzletetkötöttem, Jákob ''elvtárssl''. Délután6 órár meghozták bútorokt, másnpbe is költöztünk, Ági ngyörömére' tüzelőny. edényeket, Vettünk ágynemrít, got, éslssn,lssnmindenmást,mire volt. cskszükség Dr. HunydiMátyás köszöntője utánz (F oly t tó s lcöv eti<e zik ) önnek. következett: kitünteünnepség fénypontj z tésekátdás.a 20 önkéntesvérdásért, megyeivöemlékérmet ész jándékokt verseny'. l0.szeres vérdó:bri [ászló, Ujsághy Április 16.: Elsősegélynyújtó röskeresztestitkár, SzódánéMzolin Év Gyuláné,HorváthAttil, VogyeránszkiSán- Helye: Esztergom(áltlábniskolák 5 fős A kitündtát,rövid köszöntő kíséretében. MegyeriIstvánné. dorné, csptképezi) tetéseket dr. Pistyur Márt z Esztergomi bocsántotkémiróezútonszeretnénk VérdóÁllomás főorvos dt át. Megkö. Május2.:Anyák npiünnepség. hogy me- Helye:Kulturotthon szólt k Istvánönkéntesvérdónktól, áldoztkészségét, szönteönkénteseink du.3.00ór. fel. gyei dminisztrációshibából nemtudtukát vérmennyiségtő, vérkészítmények Május21.:Öregeknpiünnepség, hogykórházunk. dni kitüntetést, hsználásáról, s elmondt, Kulturotthon du.4.00ór. Helye: nkmindigelegendővéráll rendelkezésére, A kitüntetések átdásután finomvműtétet vérhiányábnmégnemkellettelh- csoráhozpitrik Istvánszolgá tttzenét, megkö. Várjuk további segítségüket, lsztni,holott országosviszonyltbnsú- mit ezútonszeretnénk Vtiröskeresztes szönjük öteleteiket,j vsltikt. rlyosgondokrólolvshtunk' A helyivörös. Szervezetnevében megköszönni. oldott,jó A rászorulóknk segíttinkmiben tukeresztesszeívezet nevébenköszöntjük ki- hngultbn tánceste10 folyt beszélgetés, dunk! jó erőt,egészséget kí óráig. vérdóinkt, tüntetett vánunk további életiikben,s kérjük őket továbbris segítjük rá. Ruhneművel megren. Avérdóknpjátmindenévben mígegészségük engeditlálkozzunk he. szorulókt. dezzik, Köszönöm mindzonvöröskereszlyi vérdásokon! kik nélktilrendezvé. tesktiváksegítségét, csomgot Az idősebbekkörébenhúsvéti 2O.szonosvérdó:NoszkiTmás,Hj. nyeinksikerenemlennebiztosított. osztottunk. dr.beer Miklós, Misik Ljos, du Sándorné, Köszönöm PolgármesteriHivtl jví. A szervezetellenállóképességének MorviIstván,Rók István,L. TóthAndrás, nygitámogtását. biztosítunk. Béres cseppeket tásár Pintérné KosztánLídi'Lik Lász 6. ESEMÉI.IYNAPIÁR: ls.szörös vérdó: Benkovics Lísz 6, helye:idósekklubáprilis 14.:Vérdás, YrgGéz, Btár Károly, Móczik István, Brics Lász óné vöriiskbrrsíes titkár j ig Kós István.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagy Csütörtök Liturgia Jézus Krisztus kínszenvedései Nagy Péntek esti istentisztelet Nagy Szombat hajnali istentisztelet

Nagy Csütörtök Liturgia Jézus Krisztus kínszenvedései Nagy Péntek esti istentisztelet Nagy Szombat hajnali istentisztelet Ngy Csütörtök Liturgi Jézus Krisztus kínszenvedései Ngy Péntek esti istentisztelet Ngy Szombt hjnli istentisztelet A Mgyr Ortodox Egyházmegye tuljdon A Szent Liturgián A Te titkos vcsorádnk β 8. hng β

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben