Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I

2 PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést. A község életében évról. évrevísszté. Társdlombiztosítástól áty,2.248eft A közvilágítási hálózt fejlevtésesorán róen jelentős esemény flugyrilés,hol Összesen eFt 5 új lámphellyel bővült há 6zt. Az rendszeresen egyévmunkájfuóldszámot A tkrékosgzdlilkodáseredménye. ÉpÁsz nr.nek54 eftvoltz e célrátdott községi önkormányzt vezetése.márciusi fejlesztési fonás. számunkbner::ez eseményrehívtukmeg képpenz önkormányzt szánrlájánmindig z évfolymánbekö. Egyesületeink' illewe községbenmű. lkosságot Kultúrotthonb. Avélhetóen volt elegendópéttzés vetkezett, elóre nem tenezhető áremelke. ködó szervezetektámogtásáró12 eftot mindenkíhez eljutó meghívóellenéremint. dés z önkormányzt és néhány' működését fordítottrrnk. Részletezve: egy 6o érdeklődőválsztópolgárjelentmeg érintó rendelet bevezetése ellenére z tntéz. március 22.én meghirdetettidópontbn. Pilismrótért Alpítvány:300eFt Tlánz is közrejátszottebben,hogy zesz. ményeketfennkdásnélkültudtműködsportegyesület:: 140eFt tergomigran ÁFÉsZ ugynezennpon tetni hivtl. 17óri kezdetteltított részközgyrilést szinkidások Önkéntes Tűzoltók:30 eft tén Kultúrotthonbn, ígykevesekbenm. Intézmények működésikidási Djá}sport:20 eft rdtnnyikitrtás,hogymég flugyűlésen eft Polgárórség: 32 eft is részvegyenek. Felújítás 1.570eFt Horgáv Egyesiilet:10eFt A meghirdetettnpirendi pontoknk Fejlesztés 2'540 eft megfelelően jelenlévóktájékozttót hll. \6röskereszÍ 10 eft Lkásépítés helyi támogtás347eft httkz elmúltév gzdálkodásárólés Ktolikusegyház:l0 eft községiönkormányzt1993.éviterveiről Hiteltörlesztés55 eft Reformátusegyház:60 eft Az l992-es esztendó gzdálkodásáról Összesen44.523eFt szólv polgármesterúr röviden vázo t Ezek utánz L993.évitervekismerteté. y eft Pénzrnrdvrín zokt körülményeket,melyekközepette sérekertiltsor. Ezek után Polgármesterúr intézmé. z önkormányztnkműködtetni kellett z Az Önkormányztezévitervezettbevé. illewe PolgármesteriHivtlál. intézményeit ésmegtudtvlósítnizokt nyenként, tele: eFt, mely kidásokklmeg. ismertette je minimális fejlesztéseket,melyekre tl ellátndófeldtonként egyező, lenlévókkel felmeriiltkidásokt. szrikköltségvetés fedezetetnyújtott. Továbbris legfontosbbfeldtz in. Aköztisztságról szólv elmondt,hogy Az önkormányzt gzdá kodását szű. tézmények zvrtlnműködésének bizto. kebb pénzügyilehetóségekhez vló kény. továbbris problémz önkormányztés sítás. szerrílklmzkodásjellemezte.a munk. község vlmennyijóérzésűlkosánk illewe z Ebbenz évben tvlyiflugyűlésiál. néiküliség kpcsánelmondt,hogypilism. községml kivezetó utk mentén, rótonjelenlegtöbb mint 200 nyilvántrtott kácásbnlerkotthulldék.ugynis elég lásfoglláslpjánelkezdjük torncsmok Amegvlósítást,melyben lkos. munknélküli vn.esztergomésdorog ip. sokn vnnk még községünkben,kik építését. számítunk ránkösszeomlásutánhirtelenemelkedett nem vásároltkszemétgyűjtóedénytés ság jelentós közremíiködésére megez létszám,éssjnos községbennin- hulldékotz említetthelyekrehordják.az kétévretervezzük. csenekolyn válllkozások,melyekezt illegálisn lerkott hulldék elszállítás Az elmúltesztendóbenz onkormány. szbdmunkerótfogllkozttnitudnák.az sokbkerül z önkormányztnk,mit kö. zt résztvett Belügyminisztériumáltl önkormányztközhsznúmunkvégzés ke- zös pénzünkből fizetünk. A jövóben, meghirdetett''pincék, földlni veszélyes jelenleg 5 főt tud fogllkozttni mennyibenvlkire illegális szemétler. iiregekáltl okozottkárok elhárítás'' retében című l0 eft büntetést szbki pá yázton, munknélküliekközül. A költségvetésünk kás rábizonyíthtó melynek eredményeképpen szilmárigzi terhet ettő z évtől jelent hivtl. Ez keménybüntetés,de egész r5 mft támogtástkpotterre célr mjd munknélküliellátásból kikerülók ségünkéskörnyezettinkvédelmemegköve- község.ebból pénzból legstirgósebben segélyezése, hiszen z idénmár sokuknk teli szigorúeljárást. végrehjtndó feldt: reformátustemp. megszűnik Munkügyi Központ áltl fo. Afejlesztésikidásokismertetése között lomhozvezetőlépcsóés Szbrtság körút lyósítottsegély' megemlítette, hogy prkjink gondozásá- közötti pincékés felettüklévő útszksz E rövid - ám gzdálkodásslszorosn hoz,z utcisövényekvágásáhozvásárolt rendbehoztl. összefüggő. kitérőutánz elmúltévikölt. hivtlegyújsövényvágógépet. Szeretnéz onkormányzt Kultúrottségvetés fő számitismertette polgármes. elkészült Deák hon vizesblokkjánkmegépítését Az elmúltesztendőben is elvé. terúr. Ferencutcés Kertljutczúzqttkövezé. gezni, melytvlyróláthuzódófeldt. se.ez munk700eft.bkerült.sjnosz Néhányfontosbbdt sok szám kö. Ezek után flugyűlésen megjelentpol. elkészültútesztergomiútfelőli végéi t. zül: gárokévolt szó' vszi hóolvdássorán víz elmost,mivel Bevételek Tóth Iswánjvsolt flu végén nincs megoldvz Esztergomiútvégének víz. lefolyó árok megépítését, vízelvezetése. hiszen nnk hiánormtívállmi támogtás26'626eft nyábn nincs értelme Deák Ferenc utc új. Tvly flugyűlés döntött Keresztut. Atengedett bevételek eft(szemébóli zúzottkövezésének. ci hídfelújításáról. Ahíd átépítése 890eFtlyi jövedelemd650 vo-) b került.adun.prtonnyilvánostelefonhoffer Miklós kifogásolt,hogy flu249.eft(gépjármrídó 50?o-) állomáslétesült200eft értékben. gyűléstvlyiállásfogllásávl ellentétbcn,

3 PILISMARóTI HÍREK gylogoshídhelyettmégisbetonhídépült sánkkellemeshúsvéti ünnepeketkívánv Kereszt.utcábn. bezárt' Azl993.s évbenis zjlik zé etzóvodábn. Elmondt továbbá, hogy z iskolábn Közhírré tétetik Jnuárbn MészárosJudit gyógytornász megépített kosárlbdpá yz egészségre Értesítjük községlkosságát,hogy z szülóknek is trtott trtásjvítóéslábbol. ártlmssdltból vn, melyetinkább sezévilomtlnítás időpontj községteríi. tozterósítő tornát. Így már otthon együtt lkosrkellettvolnmegépíteni. leténáprilis 24-én, Dun-prtonmájus8- gykorolhtnk z nyukák gyerekeikkel. Virág Károly telefonléptímény létesí- án reggel8 órától 74 6ráig. A következő lklomml gyermekeik fejlőjárd állpo. téseután rosszulhelyreállított dését nézhettékmeg z érdeklődő Szülők. Az iskol hírei tárhívtfel figyelmet' Február hónpbn szülői értekezle. Az iskolábn 1993.április 19.tő 23-ig ttinke z iskoligzgtónót és tnítónőket A kérdésekre i ewehozzászólások I.IYÍLTHETET trtunk,melyremindenér- is meghívtuk.a kérdéseiket ngycsopoí. Polgármestertlt dtmeg válszt. deklődótszeretettel várunk! tos szülők már most megbeszélhették tnídr. Beer Miklós plébánosúrjvsolt A Speciális MezőgzdságiSzkiskol tónőkkel. flugyűlésnek, hogy szlovákii Lévávl április 20.án }.IYÍLTNAPRA vár1z &Március 20-án, szombton trtottuk vegyenfel Pilismrót testvérkpcsoltot. A deklődó szülőketésdiákokt. Kultúrotthonbn hgyományos jelmezbái.évik részéról ezt szándékot márkinyil. lunkt. Szinte minden óvodás beöltözött, vánították, A tnköteles korú tnulók beírtás fogdnunkkellene közeledést. jelmezükhöz kpcsolódó kis verset mond április 26-ánés27-én8-16óráig lesz A flugyilés megszvzt jvsltot, tk' Volt köztük: bohóc, robot,királylány... z áltlánosiskolábn. kérte község vezetőit kpcsoltfelvétel Abálon befolyt összeget z óvod feltételevillmossági szolgálttások mielőbbimegindításfu inek j vításárfogjuk felhsználni.. Az Önkormányzt 993.évi fejlesztési terveivel flugyűlés egyetértett..villnyszerelés j vítás -villmosberendezések Szó volt mégz iskolinevelőmunkáról.prbolítennbeállítás is. Molnár Ferencfelvetette:sjnos gyerekek nemköszönnek z utcánz idősebbek. Cím:BoZAKov SZTOJAN vill. mérnek,ő ezt ped ó gusokhibájáulrójfel.a nök válszdásr polgármesterfábiánnégyipiüsmrót,dózs György u. 4. mesilíviigzgtónótkértefel. Értesítjükkedves Vásárlóinkt, hogy A gyűléstovábbirészében már több ér. üzletiinkújhelyreköltözött. demikérdés nemhngzotte,ezéftpo gármesterúrmegköszönve megjelentekktív Ptikáj''GyógyCímünk:''Természet közreműködését, és községmindenlko. növényüzlet,rákóczi út13' PILISMAnórI Március 31-én körzetünkhöz trtozó óvodák vezetői trtották óvodánkbn érte. kezletüket. Szkmi kérdéseket,ktuális problémáktbeszéltünkmeg. Már készülődünk Húsvéti-ünnepekre. Készítettiinkegy Kisze-bábot, gyerekekkel ezzel fogjuk eltemetni telet.a csoportokbn is folyik ázs munk: tojásfestés, díszítés, locsolóvers tnulás. Az nyáknpiünnepélyünketmájus ele. jéntrtjuk,melyre minden Anyukát, Ngy. mmát ngy szeretettelmeghívunkésvá. runk. Május hónpbn középső ésngycso- dlt, elődási drbotzongorkísérettel.portos óvodásoknk színháziátogtástszer. A hngszereskezdőink legtöbbje máso. vezünk Budpestre. HEGEDUSOK dik félévvégefe émár nem csk penget,, Szeretnénk,h minél több szülő velünk hnemvonóvl is tud játszni,mi igen MUZSIKAUNAK... trtn. ngy teljesítmény, hiszen kétkézösszehngolás ngy feldt egy kisgyermek A tnévetmájusbnz évzáró ünnepsészámár. Mindehhez kitrtó (npi) gygekkel zárjuk, hol is gyerekekmegmuttismételtelt egy félévz iskol életékorlásr,ésrendszeresórlátogtásrvn ják, mit is tnultkz évfolymán. ből. szükség.a mostnihngversenyenis ér. UjságJ'ypluláné A zeneiskolás gyerekekújrbemutt. ződótt már fejlődés- kinélgyorsbb,ki-. ovoovezeto htták hngszeres tudásuk fejlődését néllssbbütemben. szülők ésmás kedvesvendégekelőtt. is, hiszen otthon,úgy'hogy más szülő Pitrik Iswán- Sötéteszerdő nemtudbeleszólnigyermekegykorlásá. Március 16.ándu. fél5-korkezdődött Kulik András. Szeretnékszántnib, úgyénsem szólhtokbe ez övébe. z esztergomizeneiskolábn hegedűsök Tehátmindz, mit tud,csk z óri muntnszkihngversenye.négyór körül iz. Bejó lldikó - Ti.izetviszek. ^ k ill. z otthoniönálló munkeredménye. glomtól kipirult rcú,ünneplő ruhábölgöbölös Márt. I.áttál-emár. tözött fiúk, lányok szállingóztk kisebb. Bízom bbn,hogy jövőben is megcímri gyermekdlokt játszották. Igen ngyobb hegedűikkel zeneiskol szolmrd ezeknek gyermekeknek lelkeseszépen,rendezettendták elő immár vofézstermébe. Ahngverseny előtti szokádése, tudni krás,ész évenként elhsos hngolás, gyerekekés szülők hlk nóvl, hiszenz első félévitnszkihng- gyott lépcsőfokokt újbb mosolygós r. versenyenmég''csk''pengettek. beszédének zsongástöltötte be termet, cú,tnulnivágyó gyermekektöltik be. mjdfél5.korelkezdődött hngverseny. Pásztói PéterBch: PrsztkntátájáElőször legkisebbek, kezdők, mjd ból dottelő egy széprészletetzongorkí. mgsbbosztályosokjátszottkegy-egy sérettel.dícséretremé tőz ó szorglm PásztóÍné Nádudvri Erik

4 PILISMAROTI HIRBK HUSVBT... közé trtozikz is,hogyfelébresszíik z em. Ez csendes gyász egészvsárnp berekben vágytrr'melyetmi minden hjnligtrt. Húsvétiélményünkhitiink újrértékelé. némpillntbnátélünk boldogságútján. Régi hgyomány, hogy minden sétjelentette,hogy ismétfeliilvizsgáltuk öntemplombn szeni-sírt állítunk és mgunkts mégjobbnmegerósítettiikben. IIu- Szi. sőnkben Tt, minden ngyság ésszépségreá díszítünk.éwől évre önkéntes domá. utl, hogy megtisztítsukszemünkben tüknyokból gylíjtjük virágokt. Többnyire AHUSVETI röt, melytől még világosbb á v áiik z fény, fehérhortenziát ésszegfiit. melynek vezérejézuskrisztus volt. SZERTARTASOK RENDJEAKATOLIKUS TEMPLOMBAN A hrmdik szent npunk Húsvét- De nem szbd elfelejtenünk, hogy min. vsárnp. den vsámpr hsonlóképpen készüljünk, hiszen szentmiséinkbenegy-egy kis húsvéa eggzdgbb éslegszebb ősi szer. tet ünnepelünk. Jézus evngéliumát fogd. trtásunk ''húsvét-éjszkivirrszjuk el' megőrizzük tnítását.ez hit, mit tás''. Egyházunk hgyomány szerint Jéújrértékelünk ésmegtisztítunk,hisz húsvét Templomunkbn 22 őrkor (este 10. igzi trtlm feltámdás, hogy vn értel. zus Kdsztus húsvéti misztériumát kor) kezdjiik feltámdási ünnepet. A HÁnouNp szei.l"t szertrtásávl me z életiinknek,de mindehhez nélkülöz. templom előtti térentiizet rkunk, mjd ünnepeljük' hetetlenhitbeli éserkölcsi trtlmunk. gyertyát,,, innen gyújtjukmeg ''húsvéti Ngycsütörtök - ppi szolgált és je képzei,a sötét templombn csk z utolsó vcsor ünnepe. Ezen npon gyertyák fényevilágít, melyet mindenz Esztetgomi Bzilikábn de. 10 ór- ki erről húsvétigyefiyárő gyújt meg. kor z egyhánmegye ppság együtt Az Egybá ősrégihúsvétiöröm- him. imádkozik püspökével. Ezen lklomnusz után Bibliából olvsunk fel rész. ml szenteli meg püspökzoktzo jokt, melyeket keresztelésnél,bér- leteket.ezt követi z ünnepélyeshitvlmálásnál vey betegek szentségénél lás. hsználunk. Ugynkkor újíd meg Évszíndokon át csk ezen z éjszminden pp lelkipásztori szo gáltánk kán volt keresztelés. esküjét. Idén ketten keresztelkednek. Velük Itt mi templomunkbneste7 órkor együtt mindnyájn megujítjuk kereszt. trtunk ünnepi szentmisétz utolsó v- ségünkel csor emlékére,ezt követi csendes Eztán következik z e ső ünnepévirrsztás nnk emlékére,hogy Jézus lyes húsvéti szentmise.a hrngokisz o jf,ák hegyén, Getszemáni kert. métmegszóllnk, f'e zűgzorgon:di. ben imádkozv-virrsztv készült hősi csőségistennek! á doztár. Az tinnepi szertrtást hgyomá. Ngypéntek - gyásznpunk. Ezen nyos gyertyás''feltámdási körmenet. npon emlékezünk Jézus kereszt-hlá- tel', fejezzük be. lár. Együttérző szeretetiinkkifejezője Vsárnp délelőtt szokott ].0 óri böjt. Csk háromszor étkezünk,egy fő. időpontbn trtjuk második ünnepi étkezéssel. Délután3 órkor. mikor z szentmisénket,melynek keretébenegy ottniidőszámításszerintjézusjeruzsákisgyermeket keresztelünk: kis Ben. Ezen tvszon is fedjiik fel egymás lembenmeghlt- Kálvárián keresztúti cét. trtunk.a 14 ''stációnál'' előtt zokt kis csodákt, melyekkel np elmélkedést rövid emlékezésre, A szentmiseután szeretet.vendégimádságr meg. mint np tlálkozunk természetben, vi. lágbn. Hisz bennünk megnyilvánult vl- megállunk. ségre,egy szendvicsre várunk minden. mi bból, mi más mint világ, mert Isten kit templom-kertben. Este 7 órkor z énekkrunkelénekli Igdottmeg minket,s kkor Jézusszeretete Szívből kívánok idén is mindenki. Jézus Krisztus szenvedés-történetét árd belőlünk. nek áldott, békességeshúsvétiünnepepssiót - Szent János evngéliumából. Pál postolegyik levelébenzt írj:nem ket! Ezen npon egyetlen ktolikus tempa hit igzodásunk Jézushoz,kinek volt bátorság törvénye teljesítésére. De Krisztus nem kizárólg szeretetésigzságosság összhngját kereste.i zt mondt:h Isten lelke szerint krsz jámi, kkor csk szere. tetben szbd gondolkodnod és cseleked. ned. Vgyis nem zéttkell erkölcsösen élnünk, hogy célokt tudjunk megvlósítni hnem, hogy Isten gyermekei legyünk s z o krtát fogdjuk el. Jézus zt mondt:.'iégyszbd világtól, hogy cselekedhess e világbn lélek szerint és Isten szere. tetében,mígzúr tégedegy másik, tökéletesebb világb áthe yez',,tehát ó benntink él,mint cselekvő. H felismerjük s átdjuk mgunktennek csodáltoserőnek, bir. tokábn etikus személyiséggé válhtunk' Hisz Istenjelenti ki mgátbennünk,mint erkölcsi krt. S most tvsz eljövetelével teljesítsükki rejtettvlónkt, zt kput, melyet feltámdásünnepe ismétkinyitott számunkr.mert ott vn elóttünk remény. ségfénye,mely végigkíséri földi életünket, hogy z emberek közt is emberek mrdjunk s humnitás pró cselekedeteibennünk rgyogjnk,s túl krjunk lépni önmgunkon, szívünket feltárv Tijkéletességre,z egyetlenabszolut lgzságr, beszédbenáll z Isten ország,hnem erőben. Ez d nekíinkörömet ésbátorságot.s lombn sincs szentmise.a gyász jeléül bár npjinkbnel vgyunk válsztv egy- hllgtnk hrngok is. A népnyelv mástól, lélekben összetrtozunk, hisz z úgymondj,hogy '' hrngokrómáb Akrtot szeretnénkelfogdni. Feldtink mentek." A ktolikus I,e kipásztor

5 PILISI\,ÍARTTIrÍnnr LELKT UTRAVALO A feltámdottjézusszvivl kö. szöntelekbenneteket: szeplőtelen éshervdhttlnörökségre szüit újjá bennünket...'' Istenben kezdődött z űt és minden további útbenne keresendő. II.Isten megfizette z árt. árult el Judás. Ami élő reménységünk csk kkor mrd meg, h z(jn nézünk. ''Boldogok, kik nem látnk éshisznek.''. mondj JézusTmásnk. Az úrvcsorábnjézus Krisztus áll Nem csk úgy,hogy mennyből jött elénk, hogy ránézhessünk.ő irányítj Békesség nektek! ene földre ésemberi testetöltött, hfényfonást felénk...skkor újfjtélet olvsndó:jánosev v. nem úgyis, hogy meghlt érettünk, mi részeseleszek. Akkor tovább nem jelent I. Péterl/2-5,8.v" bűneinkértésörökéletíinkért keresztellentmondást:...látni...hinni.'..nem, Húsvétiünneplésünkközéppontjá- fán.- Ennek jelentőségétésngyságát mert megtláltéletízétkóstolgtom' bnrendszerint feltámdásreggelének húsvéttényébenismerhetjük meg. Hús. Csk ennek hitnekvn értelem. eseményei állnk.most,biblii részünk véttényébenjándékz emberiségszágolgoti már kereszt. A kereszt győ. Tmás t íikozóját írjle feltámdott Adj feltámdott, élő Úr Jézus zelem. Afeltámdás tényéből vetődik Krisztus mindnyájunknk önmgát, bújézuskriszfussl. f.ényz út további részére:z ité etre. neink bocsántát,z örök életremény. Mennyire "modern", mi ember. Megmutd nekiink feltámdottésélő Személyében korunk emberétláthtjuk JézusKrisztusbn mi UrunktésKirá. :ségétész ezek elfogdásához szü}séges hitet. lelkében, gondolkodásábn egyránt. lyunkt. Atyámfii. Megyünk tovább élet''hnemlátom..'''látni,látttni,látegy konfirmáció káté kérdéseígy utunkon. JézusKrisztus z ÉletFejedelszni,érteni! hngzik: ''Értedmár, miért te Urd *. me megállítottegy röpke pillntr benzus? Igen, mert megmentett bííntől, nünket, mert látj életünket,útkeresé"boldogok..." Ttrljdonképpen minden cselekede- hláltól ésgonosztól,ésénz övé lehe- sünket,s o zértjött,hogy élnitnítson bennünket,hogy teljes,egészéletrevetfuik mögött z vá,gyáll, hogy szeret. tek." rténkminéljobbnmegtlálni,kiteljesí ''Aki z övé, z ne féljen.''. Miért? zessen. teni,boldoggátenniéletünket. Ugyncsk egy kátékérdése ésfelelete: Ezekkel gondoltokkl kívánok szent Isten világ megítélését ''Mert Mindnnyiotoknk Minden emberene vágyik. Ezértteszel mindent.minéljobbn megtlálni Fi kezébe tette le. ''Életem felett Ő Kellemes HusvétiÜnnepeket.. számításodt, kilkítniéletedet, meg. mondjmjd ki z utolsó szót.'' Aki Jé. '.A békességistene pedig legyen teremteni nyugodt,boldogbbéletet. zust feltámdás fényébenismeri meg, gon- mindnyájtokkl!'' Ez hjtórugómozgtjz emberéletét. bbnéletettámsztzutolsó ítélet ZsoldtisGóbor dolt-ígérete. -Ezértkészmindentmegtenni! rtformátus lelkipásztor A mi gondoltunk:minél többet...annáltöbb z élet. Ime z út:jézuskrisztus. i mondj: ''Énvgyok zűt, zigzságész élet!'' III. Az út megismerése. Ezek z igék jellemeznek:elérni, megszerezni,érteni,látni, látttni,en''akik ki vnnk válsztv z Aty gemlássnkmeg. Nos nincsottmögöt. Isten eleve elrendeléseszerint Lélek te,méghnemis merjükmegfog mz- megszentelésében.'' - Az itmegismeréni önmgunk számársem:mi z érte. sétis Ő dj, h ránézek.. Az embert me z egésznek? nem z teszi emberré,hogy lejött fáról Ezértjött Jézus.Segítségül' Kétsé. éskétlábr állt, hnemz,hogy tud felgek, gyötrődések, útkeresők, életek felénézni! megoldój egyedüljézuskrisztr.rs. Az é etterhei ltt is felnézni, néki engedelmeskedni, Péter]'.levelébőlz első fejezet3-5' z o ugy étszolgálni. verseihúsvéti tnítás.- Egy uttmutt Az ügyet! gyülekezetnek. Egy utt:honnnhová. H Jézusr nézel, kkor minderről Az jó út,melykitérőknélkülvezet bizonyságottudsz tenni. cé hoz. I.Istenirglm.,Az ő ngy irglmsságából Jézus Krisztusnk hlálból vló feltámdás áltl élő reménységre: el nem múló, Az én''kibeszélhetetlen örömöm''. reménységem: ''Isten htlm őriz hit áltl...''jézustnítványi,péter,judás, Tmás önmgukr néztek,kételkedtek éshllgttk.ígytgdtmeg Péter,így A XVll'százdból egy ismeretlen szer. zőtől vló húsvéti ének. Jézus.énbizodlmm Es Megváltóm életemben, Benned vn nyugodlmm, Nem kell semmitól rettegnem' Hlál ngy éjszkáj' Bár rettentsenfulánkj. Jézus,ésMegváltóm él. Énis látom z életet, lrszek Idvezítómnél Immár semmi sem rettenthet: l fő ésnem hgyj, Hogy elvesszenegy tgi. Emeld fel hát lelkedet, Hgyj el minden földi vágyt, Bízd rárr szívedet. Kiből idvességedárd. Jézusnáltrtsdkincsedet. légyen Jézusé szíved!

6 PILISMARÓTIIIÍREK Hzánkbn ktolikus és református temetőkben igen soldéle sírjelet tlálh. tunk' Ezeknek egy-egy vá tozt jellemző lehet egy dott flur, kisebb tájegységre v gy néprjzi csoportr, kából készült táblás fejfák kés{bbiek, mint z oszloposk. H fejfát rnégiseltávolítják sírról, kkor közelében lévő bokrokb helyezik el, hol végülteljesenelkorhd', Apilismróti oszloposfejfák keményfá- A legtöbb vriációt reformáfus temetők változtosformájúésgzdgondíszített fejfái mutdák. Ebbe körbe trtoznk pi. lismróti oszloposfejfák is. ból készült, négyzetátmetszetű, átlgosn kb' 1 m mgsságúsírjelek.1990-benmár csk 17 drbottláltunkbelőlük, ezek közül is hármtmár eltávolítottk sírró., A temetőben piszkei és süttői vörös. mészkóbőlfrgott1pos,klsszicistjellegű sírkőform z urlkodó. A templom közelében helvezkedik e z ín, ''pp.sor'', hol z itt eltemetett lelkészek. tnítók nyugsznk' A legrégebbisírkő süttői vö. rösmészkőből készültl8l9-ben. A műkőből ésmészkőbőlfrgottsírkö: vek mellettszépszámml tlálhtók mégfá. ból készültsírjelekis. Ezek kéttípustképviselnek: régebbiek múlt sz, végétő z 1950.esévekigkészültekész ún.oszlopos fejfák csoportjáb trtoznk, míg z (ljbb, fűrésszelis vésóvcl ún.táblás fejfákt z oszlopos fejfk mega t.ejfákdíszítése szűnésével kezdtékel készíteniéskészíté- történt. Ez diszítésvízszintesenkörbefutó sük mégnpjinkbnis trt. csipkézettvgy csipkézetlen,méiy rovát. Ez utóbbi - deszkábói kifűrészeltés kákból á1l. Mint mgylországi oszlopos háztető lkú felső résszelellátott. fejfák. fejfáknái áltlábn, egyformán frgták meg mind négyoldlukt.a rovátkák könk is form szerinttöbb ltípusküiönbözzötti távolság áltlábn 2-3 cm, A legtöbb tethetőmeg. esetben vízszintesrovátkáktkétkötegbe rendezve helyeztékel úgy,hogy felülre áltlábn négyrovátk került' mjd egy szbdon hgyott szélesebbsáv ltt rovátkolás tovább folyttódott.néhánydrbonfoly. mtosrovátkolás is előfordult. helyeztékel. Ez puhfából készült.elhelye. zésetöbbféleképpentörtént: z egyik esetben vízszintes rovátkolás ltt lkítottk ki egy süllyesztett felületet ésebbenhelyez. tékel táblát, másik esetben táblát csk rászegeztékz oszlopr. Később ftáblákt bádogglcseróltékki. Afelirt már csk ezekenolvshtó.alegjobb állpotbnlévő fejf eszerint 1948-bnkészült. A hgyományőrzés szép példájként említhetó,hogy egy esetben fejfák műkőből készültváltoztát is megtl{ltuk' Aprókián ill. A DunántúliReformátus Egyházkerület Gyűjteményébenlévó ir. tokbn sjnoséppencsk megemlítike fej. fák étezését, bővebb dtokt nem tláltunk. Irgutóbbi készítőjiikgöbölös István flubéli ácsmestervolt körül szüietett. Százdunk első felébenmár csk ő fogll. kozott fejfkészítéssel flubn. A vissz. emlékezők szerint fejfák közötti különbsé. get nem nemek szerinti eltéréshtátozt meg, hnem z,hogy megrendelómelyik mintát válsztott. Az oszloposfejfák csúcs legtöbb eset. ben szembetrinőenelhtárolódik fejf többi részétől. Ennek fejrésznekkétlptípua táblkon csk z elhúnytneve és s vn: z egyiknél fejetúgylkítottákki, ''Békeporir,'felirt szerepelt.ezt szintén hogy rovátkák fe ett z oszlop négy élén fejfkészítófrgt. Sjnos, sem fejfák egy.egymély'''v'' lkúvésetetkészítettek, részeineknevére,sem rjtuklévőrovátkák mjd z oszlop felső végétgúl lkúrf. számár, esetlegesjelentésérenem sikerült rgták. Ezál'tl. form ntropomorfjellegű. dtokt szereznünk' A pilismróti oszlopos fejfák temető vévált' A másik esetbenz oszlop felső vé. Apilismróti oszlopos fejfák mégmeglegrégibbés eggzdgbbsírjelei közé tr- gét félgömb lkbn vágták ki úgy, hogy példányit lefényképeztük.(hsonlólévő toznk.a mégmeglévődrbokerősen ko. csk négysrokészt hgyták meg csúcsos kt dömösi reformátustemetőbenis tlálpottk, töredezettek, pusztulóbn vnnk' lkbn. Tláltunk egy olyn fejfát is, htunk.) Néhány pusztulásr ítéltdrbot Irghmrbb földdel érintkezőlábrésznéi melynek felső végétszinténkivésték, korhdnkel. A kegyelet egyik megnyilvá- megmrdtoldllpoktpedig tulipán lk- bevittünk Blss Múzeumb.Az esetle. gesen felmerülő újbb dtokt is igyek. nulás,hogy korhdt fejfákt nem dobják bn fiirészelték ki. szünk megőrizni z utókor számár. szemétgyűjtőhelyre, hnem leggykrba pilismróti oszlopos fejfák jellegzebn hozzádrőtozzák z újbb fejfákhoz. Ez is muttj,hogy z ugynitttlálhtó, desz- tessége,hogy felirtotnem mgán zoszkiivecses-vrgetelk lopon, hnem külön, egy rászegezetttáblrán muzeo ógus

7 PILISMARTTIIÍREK Kískert-rovt olvsói levél kiskert.rovthoz. Kérern T. Szerlcesztőséget e pór sor rnegjelenteté sére! uborkszbdföldbe.vetésének is itt z zellertkezd. ideje.anyári felhsználrású jükkiiiltetni..az egynyári virágmgoktelvethet.. jük. Avirágzó évelővirágokból h né. hány száltlevágunk,úgytegyük,hogy Ll3.nyi szánégz, leglábbmrdjon. LANYOK. ASSZONYOK Sütés.főzés Ahúsvétváróhétz ünnepifltokelő- készítésével telik el. Ilyenkor npirendre Rjtrn Hviil biztosn solun oh kerülnek hgyományos ételek.ngy: vsták 24 ór márc. 30.i számó. csütörtök. mgyf népnyelv'.zöldcsü. bn, hogy Komórombn, hogyn törtök''.nek nevezi. Az első tvszi zöldszerveziktneg virógüketéstésfósíültethetjük:kukoricfélélgdinnye, főze ékmuttkozik be mégpedig prj. tóst.e ciltk elolvsós után úgygonngypéntekhgyományos étele borlespárgtök, sütőtök, disznótök, szátzdoltm mi kisflunlcbnis megv- bb' futóbb,bimbóskel.a már kikelt ves' töltött tojás és hl. Ngyszombt estepedig húsvétisonk...ahúsvétv. lósíthtó ez széplcczdeményezés, növénykéket nemmuszájmindigkpál- sárnp,,szetuáciőj'',z lklomhoz leg,mindenki, hiszen virágot szereti. ni, néheléggereblyézéssel lzítni.,illőbb eledel, bárány.húsvét l.6.hétáprilis Kedves Pilismróti Próbóljukrneg mi is! Polgárok! hétfőjére is földet. Most mármielőbbhsználjukfel mrd méghgyományoseledeli ez t. télilmát,körtét, mert igen gyorsn vszi rántottcsirke. tönkremegyebbenz időszkbn. A receptcsk ennyi: A csládi hd. Kirkhtjuk szbdbzokt csezink bllclb, erlcélyérehelyezrepesviráginkt,melyeknem csk zünk ki ládáb, cserépbe pár tő mus. lkáshoz kötöttek. Ablkokb, erkékótlit, vgy bórmilyenszínesvirá got. lyekrehelyezzükki virágládákt. Hllottm, hogy néhónypolgárlegszebbmégmindig muskátli. társunk flubejáróst trt, elzben szerintem. megnézik hózinkvirógit is,a Pol. gártnesterihivtl jutlombn részesítizol<t,kilcnek legszebben vn díszítve hóntk Ezzel nemcsk sjót házulut, hnem flut is día tvsszlültetettfácskáktöntözszítik gyümölcsfák Tt'lttittbárány szegy A megtisztított,megmosott szegyet megtöldük következő töltelékkel: 2 tejben ázttott,kinyomkodott,átp. szírozottzsemléhezhozzákeverink 5 dkg vjon megpárolt,prór vgdlt zöldpet. rezselymet, pár. szintén prór vgdlt kpribogyót és3 egésztojástésegynek sárgáját. Kevés zsírt és vizet téve áj, tepsibehelyezzük és sütőbenszéppirosr sütjük' folytonos locsolássl. Mikor ziik. A egy részemár vi. már félig készenvn, pár knál tejfóllel tágzik,a szőlőt is kpáljuk,ne hgyjuk ízesítjükésszporítjuk levét. 17.hét AP smrútl HÍrckeg húolvsój 14.hétáprilis elfiivesedni!a sját nevelésűprdicsomplántáinkbólültessünkki néhány tövet. Az átteleltfejesslátelső fejeit szedhetjük. Diós.mákoscsig Fél'kg lisztből 3 tojás sárgájávl,kis Fenyőféléket,örökzöld cserjéket sóvl, 2 dkg élesztővel(lngyostejbenázmégültethetiink.h z időjárás esős, ttott)'l knál porcukorrl,kb 3 ésfél dl E héten megkezdhetjiik gyii. gyorsnnövekszik, ígyáprilis lngyos tejjel rétestésztkeménységű mölcsfák átoltását'alegkorábbivetések kkor fű végénmár nyírnikell. A lenyírtfiivet tésztátgyúrunk.jó erősen kidolgozzuk l már kikeltek,ritkítsuk,gyomtlnítsuk. óráig meleg helyenpihentetjük.vékonyr gereb yézziikössze! mindig AhjttottburgonyátüItessükeI.Vethekinyújtjuk10 dkg vjból 20 dkg porcukor. tünk fiimgot, illetve létesíthetünk új Április ismertebbnévnpji: Vince, ból és20 dkg dióból vgy mákból készült gyepet.adáligumóktüitesstikel, fon- Zsolt, Gyul, Rudolf, Andre, Bél, töltelékkel megkenjük. Rétes módjár tos, hogy szárrészrüggyel mrdjon Márk, Vléri összecsvrjuk. 2 ujj széles drbokr rjt.új ítsukfel erkélyládáinkt. vágjuk. hpjukr fektetve meglisztezett M{ius első vsárnpj. Anyák tepsiberkjuk, mígjól megkelnek. npj.köszöntsük őket! Szépcsokrot Beletesszükjó forró stitőbe ésegyen. állíthtunkössze kori díszfák,dísz. letes erős tűznélsütjük. cserjékvesszőiből.a tulipán,szrkláb Megkezdhetjük gyorsn oldodó és szíwirág is kinyílt. Kérjük továbbris olvsóink észreve. nitrogéntrágy kiszórását.a növényvé. jvsltit! ételeit, delemngyonfontosidőszk mostni. Sző őt mégmindigte epíthetiink. Az Köszönjíik! 15.hétáprÍlis

8 PILISMARTTI IűREK KOSZONTOES KOSZONET ''pnxtrnrrspég' NEVTELENSEG ES INGYENESSÉG'' -Szeretnék egy hálót' egy gyermeká. gyt' egy konyhsált, négy.széket,egy kis ftirdókádt gyermeknek. -Ésmennyiidőre gondoljkifizetni?.először z árt,urm..hát ezekből vn itt sok, csk válszt-4600peso. Ez z hárms,melyvilágszerte vér. ni kell. -Mondjvn önnek kétirltrc,egyik dó mozglmtjellemzi éserejétdj.erejópfuszor végignéáem bútorokt' kiságyr,másik mi ágyunkb. jét dj, hisz rr legemberibbbérzésre Lusztig úrmár dörzsölte tenyerét,mint ki.természetesen fel vn.arészletesetén épít,rr közösségformáló ésközösség. jó tizlet előtt áll. Végiil muttom, miket szeév i L2vp.kmtot. vállló erőre,mely rászorulókmegsegíté-retnék vásárolni és ó már is számo j z kell számítsk sétjelenti. Azokét,kik h sorsukszeren- összárt' ki tudomfizetniegy -Semmiprroblém, csésebben lkult voln, többi rászoruló évenbelül, vgyis 12 hónpr. -N kéremmint egy jándékönnek. Mi jelenthetnék. se. A ''névtelenek'' reményét.beleérwe híphozszállítást, mondjuk dni' is.mgneve, Fehér?Th, mg mgyr! gítségét. S dománykéntegészséget. peso. tudfizetmost mennyit dozár esz5000 kérdem. zthiszemnemlehetszebbésnemesebb mgyrul? mg -Tud ni? log: -Énkicsi beszélmgyr.erdélyivgyok Ilyen indítttásslrendeztiik meg és - mondj. méltóképpen ünnepeltük Pilismróton z -De jól beszélnémetiil. mondom. önkéntesvérdóknpjátmárcius 28-án.A vendégközül szintemindenki 70 meghívott -No, j - válszol' Tehát, hogy kr fizetmegjelent. Amegnyitóutániskolánktnulói ni?. kérdi. Az énekkrkedvesdli után szerepeltek. -Én egyáltlán nem krok fizetni. Benedek Elek népmeseifeldolgozásokt mondom. Ő nevet, énmeg legkomolybtgji.a mutttkbe z irodlmi*zínpd bn mondom: vendégek hllgttákz e ő. elrgdttássl ki tetszésüket' -Nézze Jákob úr'h megveszem bútodást,s hosszú tpsslfejezték Köszönet felkészítőtnároknk Virág rit, csk rész etrelehet ról szó. Vn mundolgozom, nézzenutákám, ennél cégné ZsuzsánkésKporniGbriellánk. biztos fizetője leszek n h úgykívánj,]én -Az első hónpot,demégmle kell száleste6.ig' Iegkésőbb lítni bútorokt, Mégcsk egy fizetésiszelvénytsemírtm lá. Jákob úrmegbízottbennem,ésisten tnúj,hogy ki is fizettem'későbbis sokjó üzletetkötöttem, Jákob ''elvtárssl''. Délután6 órár meghozták bútorokt, másnpbe is költöztünk, Ági ngyörömére' tüzelőny. edényeket, Vettünk ágynemrít, got, éslssn,lssnmindenmást,mire volt. cskszükség Dr. HunydiMátyás köszöntője utánz (F oly t tó s lcöv eti<e zik ) önnek. következett: kitünteünnepség fénypontj z tésekátdás.a 20 önkéntesvérdásért, megyeivöemlékérmet ész jándékokt verseny'. l0.szeres vérdó:bri [ászló, Ujsághy Április 16.: Elsősegélynyújtó röskeresztestitkár, SzódánéMzolin Év Gyuláné,HorváthAttil, VogyeránszkiSán- Helye: Esztergom(áltlábniskolák 5 fős A kitündtát,rövid köszöntő kíséretében. MegyeriIstvánné. dorné, csptképezi) tetéseket dr. Pistyur Márt z Esztergomi bocsántotkémiróezútonszeretnénk VérdóÁllomás főorvos dt át. Megkö. Május2.:Anyák npiünnepség. hogy me- Helye:Kulturotthon szólt k Istvánönkéntesvérdónktól, áldoztkészségét, szönteönkénteseink du.3.00ór. fel. gyei dminisztrációshibából nemtudtukát vérmennyiségtő, vérkészítmények Május21.:Öregeknpiünnepség, hogykórházunk. dni kitüntetést, hsználásáról, s elmondt, Kulturotthon du.4.00ór. Helye: nkmindigelegendővéráll rendelkezésére, A kitüntetések átdásután finomvműtétet vérhiányábnmégnemkellettelh- csoráhozpitrik Istvánszolgá tttzenét, megkö. Várjuk további segítségüket, lsztni,holott országosviszonyltbnsú- mit ezútonszeretnénk Vtiröskeresztes szönjük öteleteiket,j vsltikt. rlyosgondokrólolvshtunk' A helyivörös. Szervezetnevében megköszönni. oldott,jó A rászorulóknk segíttinkmiben tukeresztesszeívezet nevébenköszöntjük ki- hngultbn tánceste10 folyt beszélgetés, dunk! jó erőt,egészséget kí óráig. vérdóinkt, tüntetett vánunk további életiikben,s kérjük őket továbbris segítjük rá. Ruhneművel megren. Avérdóknpjátmindenévben mígegészségük engeditlálkozzunk he. szorulókt. dezzik, Köszönöm mindzonvöröskereszlyi vérdásokon! kik nélktilrendezvé. tesktiváksegítségét, csomgot Az idősebbekkörébenhúsvéti 2O.szonosvérdó:NoszkiTmás,Hj. nyeinksikerenemlennebiztosított. osztottunk. dr.beer Miklós, Misik Ljos, du Sándorné, Köszönöm PolgármesteriHivtl jví. A szervezetellenállóképességének MorviIstván,Rók István,L. TóthAndrás, nygitámogtását. biztosítunk. Béres cseppeket tásár Pintérné KosztánLídi'Lik Lász 6. ESEMÉI.IYNAPIÁR: ls.szörös vérdó: Benkovics Lísz 6, helye:idósekklubáprilis 14.:Vérdás, YrgGéz, Btár Károly, Móczik István, Brics Lász óné vöriiskbrrsíes titkár j ig Kós István.

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról

Paradicsomtermesztés melegvízzel. Részletek a 6-7. oldalon. Horák Mária képviselő a turai sportkoncepcióról 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 7 8. szám 2011 július augusztus Paradicsomtermesztés melegvízzel KivitelezésiszaKaszbana8milliárdforintosberuházás A mint egy 8 mil li árd fo rin

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben