CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont"

Átírás

1 8. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

2 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. feladatokat alaposan olvasd el, és a legjobb tudásod szerint válaszolj a kérdésekre!. matematika- és szövegértési feladatok egy része után négy vagy öt helyesnek gondolod! z. példafeladat ezt mutatja be.. példafeladat: hét mk Néhány matematika- és szövegértési feladatban több választ is meg kell látsz példát a 2. példafeladatban. 2. példafeladat: alkzatok mk2 Állítás IGZ vagy HMIS? Minden téglalap paralelogramma. IGZ HMIS Minden téglatest kocka. IGZ HMIS 2

3 3. szövegértési részben lesznek olyan kérdések, amelyekre a választ a feladatlapon üresen hagytunk neked! 3. példafeladat egy ilyen kérdést mutat be. 3. példafeladat: könyv ok42 Felrakja a polcra, majd bezárja a könyvszekrényt. zután pedig szól a mamájának, hogy megtalálta a könyvet. 4. Vannak olyan matematikafeladatok, amelyekben rövid választ (egy számot vagy néhány 5. Lesznek olyan bonyolultabb matematikafeladatok, amelyek esetében nemcsak a 6. Más matematikafeladatok gondolatmenet. megoldásában. Állj! Ne kezdj hozzá a feladatok megoldásához, amíg arra fel nem szólítanak! 3

4 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: PIRMIS zalábbialakzatokközülmelyikbőlnemlehetnégyzetalapúgúlát(piramis)hajtogatni? (lapokatnemlehetelvágni,csakhajtogatni!) md23 2. feladat: Tömeg következőadatokközülmelyikfelelhetmegegyátlagosfelnőttembertömegének? md83 5 g,5 tonna 5 dkg 5 mg 3. feladat: Tengeralattjáró Egy tengeralattjáró víz alá merülését írja le az alábbi egyenlet. y= 5 2 x md3462 Ebben x jelöli azt a távolságot, amelyet a tengeralattjáró a merülés megkezdése óta víszintes irányban megtett, y pedig azt a mélységet, ameddig az x távolság megtétele során a tengeralattjáró lemerült. Hányméterttettmármegatengeralattjáróamerülésmegkezdéseótavízszintesirányban, amikor elérte a 4 méteres mélységet? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 4

5 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 4. feladat: Főzés mikrohullámon Ildikóvásároltegymikrohullámúsütőt.zalábbitáblázatahasználatiútmutatórésze. md336 Zöldségekfőzésiideje Zöldség Mennyiség Főzési idő (perc) Karfiol,5 kg 6 ab,5 kg 5 rokkoli,5 kg 2 Répa,5 kg 4 rticsóka,5 kg FONTOS TUNIVLÓK: Hakilogrammotfőzünk,akkorafőzésiidőatáblázatban szereplő értékek 4 3 -ára nő. Ha 4 kilogrammotfőzünk,akkorafőzésiidőatáblázatban szereplő értékek 3 4 -ére csökken. TÁLÁZT és a FONTOS TUNIVLÓK alapján válaszolj a kérdésekre! a) md3362 Ildikó 4 kilogrammarticsókátszeretneelkészíteni. Milyen hosszú ideig tart ennyi articsóka megfőzése? legközelebbi percre kerekítve add meg az eredményt! 5 6 b) md3364 használati útmutatóban egy képlet nyújt segítséget a folyadékok melegítésével kapcsolatban. Ez a képlet a következő: T= 4 3 S+I képletben T a melegítés utáni hőmérséklet, S a melegítés ideje másodpercben, I a folyadék melegítés előtti hőmérséklete. Hányfokosleszazeredetileg2 hőmérsékletűfolyadék,amelyet3másodpercigmelegítenek? 5

6 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 5. Feladat: Papírlap md64 Egy négyzet alakú papírlapot kétszer összehajtottunk, majd az ábrán feketére színezett részeket kivágtuk belőle. Papírlap. hajtás után 2. hajtás után Melyik alakzathoz jutunk a papírlap széthajtása után? 6. feladat: csempe II. md45 Ágiék újracsempézték a fürdőszobájuk falait. fürdőszoba 2 x 2 méter alapterületű, és a fürdőszobafalat 2 méter magasságig borították be csempelapokkal. z ajtó mérete x 2 méter. Hány négyzetméter falat kellett Ágiéknak csempézniük? 6 m 2 8 m 2 4 m 2 6 m 2 6

7 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: TEJERIZS tejberizs hozzávalói 4 személyre: md52 5 dkg rizs 5dltej 5dkgcukor 2dlvíz 2dkgvaj csomagvaníliáscukor Hány személyre főzhető tejberizs,6 kg rizsből, ha a többi hozzávalóból megfelelő mennyiség áll rendelkezésünkre?

8 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 8. feladat: Légszennyezettség md36 z alábbi grafikon egy metróállomás kijáratánál látható, és a város pillanatnyi légszennyezettségi értékeit mutatja. Egészségre káros gázok esetében az egészségügyi hatóságok úgynevezett egészségügyi határértéket szoktakmegállapítani.mikoregygázmennyiségetartósanmeghaladjaalevegőbenazegészségügyi határértéket, akkor a levegő belégzése károsíthatja egészségünket. szakminisztérium a következő egészségügyi határértékeket tette közzé internetes honlapján: légszennyezettség egészségügyi határértékei Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok Határérték (mikrogramm/köbméter) Kén-dioxid 25 Nitrogén-dioxid Szén-monoxid a) md36 Hasonlítsd össze a grafikonon ábrázolt légszennyezettségi értékeket és az egészségügyi határértékeket, és írj 3 igaz megállapítást a levegő aktuális minőségéről!

9 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM b) md362 z alábbi grafikon azt ábrázolja, hogyan változott reggelenként a kén-dioxid koncentrációja a város levegőjében egy hét során. Melyik nap reggelén haladta meg először a kén-dioxid koncentrációja a kritikus értéket? kedden szerdán csütörtökön pénteken

10 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: FOGYSZTÁS grafikononegyautófogyasztásaláthatónégysebességtartományban. md2 8 Fogyasztás (liter/ km) Sebesség (km/h) a) md2 Mekkorasebességnélfogyasztazautóalegkevesebbet? 5 km/h alatt 5 8 km/h 8 km/h 3 km/h b) md22 z autó vezetője leggyakrabban 4 6 km/h órás sebességgel halad az utakon. ecsüld meg a grafikonalapján,hogymekkoraleszazautófogyasztása kilométerenként! Több mint liter. Körülbelülliter. 6ésliterközötti. 5és6literközötti.. feladat: PULZUS Pulzusszámnak nevezzük a szívverések percenkénti számát. Mennyiapulzusszámunk,hamásodpercalatt4szívveréstérzékelünk? md5 6

11 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: Minta ndrás az alábbi mintákat rakta ki szürke és fehér négyzet alakú kövekből. md32. minta 2. minta 3. minta Ha a minták sorszámát (, 2, 3, 4,... stb.) n -nel jelöljük, akkor melyik kifejezéssel számítható ki az n-edik mintában lévő szürke kövek száma? n + 4 n n + 4 4n + 4n feladat: Repülőgép-irányítás md38 repülőgép-irányítók radarképernyőn kísérik figyelemmel a repülőgépek érkezését. z ábrán látható radarképernyőn a körök közötti távolság kilométernek felel meg. R repülőtér Mennyi idő alatt éri el az R pontból egyenesen a repülőtérre tartó gép a kilométeres távolságot jelző kört, ha sebessége 2 km/h? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

12 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: FÉNYÉV fényév=afényáltalegyévalattmegtetttávolság md25 fénysebessége=3kilométer/másodperc a) md25 Hány kilométer egy fényév? b) md252 Melyik műveletsor eredményeként kapjuk meg a fény sebességét (a hétköznapi életben általánosan használt) kilométer/órában (km/h-ban)? 3 6 3: :(6 6) 4. feladat: ntitestek Egytudósújgyógyszerekantitestképződésregyakorolthatásátvizsgáltakísérleteisorán. md3433 zegyikkísérletmegkezdéseelőttantitestvoltakísérletialanyvérébőlvettegységnyitérfogatú mintában. gyógyszer adagolását követően a tudós azt tapasztalta, hogy az antitestek száma napontakb.4-nelgyarapodottazegységnyivérmintában,ahogyazalábbitáblázatbanlátható. Napok ntitestek száma. nap. nap 4 2. nap 8 3. nap nap 26 Hányadik napon éri el a kísérleti alany vérében lévő antitestek száma az -et? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 6 2

13 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 5. feladat: Felvételi md34 Egy gimnázium matematika tagozatos csoportjába felvételit hirdetett. csoportba 8 főt kívánnak felvenni. felvételi dolgozatot 46-an írták meg. Minden feladat pontos volt. megoldások eredményességérőlakövetkezőtáblázatszámolbe.. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Teljes teszt Elért átlagpontszám 2,8 2,3 5,3,8,,3 pontotszerzett tanulók száma Elért legmagasabb pontszám ,5 a) md34 Hányszorosvoltatúljelentkezésamatematikatagozatoscsoportba? b) md343 Van-eolyanjelentkező,akilegalább5%-osanteljesítettafelvételin? Válaszodat indokold! 3

14 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 6. feladat: Mozaik II. md3 a) md3 z alábbi mozaik az ókori itáliai város, lasse kikötőjét ábrázolja. mozaikmérete6xcm. Melyik eljárást választanád annak ESLÉSÉRE, hogy hány kődarabból áll a teljes mozaik? Egyszerűen megszámolnám a mozaikot alkotó kődarabokat. Megbecsülném, mekkora mozaikkő alapterülete, és azt megszoroznám 54-zal. Megszámolnám,hánydarabbólállamozaikcm 2 -e, és azt megszoroznám 54-gyel. Megszámolnám,hánydarabbólállamozaikcm 2 -e, és azt megszoroznám 54-gyel. 4

15 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM b) md32 z alábbi mozaik hiánytalan állapotában kb. megközelítőleg egyforma méretű darabból áll. mozaikközepemegsérült,ezértrestaurálniszeretnék. 6 cm 4 cm 4 cm Körülbelülhánykődarabszükségesahiányzóközépsőrészpótlásához? Kb. Kb. 4 Kb. 55 Kb. 6. feladat: Népességbecslés II. md382 Egy mezőgazdasággal foglalkozó térségben elszaporodtak a mezei nyulak. Korábbi vizsgálataikból tudták a helybeliek, hogy a mezei nyulak szaporodásának üteme egy adott területen az alábbi tapasztalati képlet segítségével becsülhető meg. Népesség egyedszáma = 2,3 N N2 5 aholnazelőzőgenerációegyedeinekszáma. zalábbitáblázatbanazelsőtízgenerációegyedeinekvárhatószámalátható. Generáció Egyedek száma Milyen következtetést vonnál le a kitöltött táblázat alapján az egyedek számának változásával kapcsolatban? 5

16 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 8. feladat: -írás md286 Egyre több területen használjuk a -ROM-okat adattárolóként. számítástechnikában használt adattárolási mértékegységek a következők: bájt (), kilobájt (K), megabájt (M). Egyszámítógépolvasásisebességénaztértjük,hogyegymásodpercalatthánykilobájtadatmennyiséget tudbeolvasniagép.zegyszeressebességneka5k/sfelelmeg. napjainkban használt -meghajtók ennek a sebességnek a többszörösére képesek, léteznek négyszeres, nyolcszoros stb. sebességű -meghajtók. Körülbelül hány K adatmennyiséget tud beolvasni perc alatt egy 32-szeres sebességű -meghajtó? :6. feladat: kvárium I. md344 Egy 4 x 2 cm-es téglalap alapterületű akváriumot 2 centiméter magasan töltöttek fel vízzel. mikoregykövethelyeznekazakváriumba,avízszintje,4centimétertemelkedik. Mekkoraakőtérfogata? 32 cm 3 6 cm 3 2 cm 3 2 cm 3 6

17 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: FOTÓ Krisztaanyaralásalattkészültképeitszeretnéelőhívatniéskidolgoztatni. z alábbiakban egy fotóbolt árai és Kriszta megrendelőlapja látható. md4 ÁRK Kidolgozási idő Filmelőhívási díj Képkidolgozási díj (minden sikeres kép után) (egyszeri díj/film) x3cm x5cm 3x8cm nap 85Ft 5Ft 88Ft 5Ft 3nap 6Ft 44Ft 6Ft 2Ft hét 45Ft 5Ft 22Ft 3Ft MEGRENELŐLP Kidolgozási idő nap 3nap hét Képméret x3cm x5cm 3x8cm MennyibekerülKrisztánakaképekkidolgozása,haminda36képejólsikerült? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek!

18 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: FNTOMKÉP II. zalábbiképenegyemberarcvonásailáthatók. md38 ajusz nélkül vagy a kétféle bajusz valamelyikének felhasználásával a képből kiindulva összesen háromfélefantomképkészíthető,ahogyaztazalábbiábramutatja. Hányféle fantomkép készíthető az alább látható kétféle haj, kétféle bajusz és kétféle szakáll kombinálásával? Veddfigyelembeahaj,abajuszésaszakállhiányánaklehetőségétis!

19 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 22. feladat: területek md Melyik alakzatnak NEM a negyedrésze van besatírozva? 23. feladat: ÜLÉSEK Egy vonaton az üléseket az alábbi módon számozzák: md Írd be az ábrábaahiányzó nyolc számot!

20 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 24. feladat: Elölnézet md62 fentitestnekmelyikazelölnézetiképe? 2

21 Állj! Ne kezdj hozzá a matematikafeladatok következő részéhez, amíg arra fel nem szólítanak!

22 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 25. feladat: Testek Egy téglalapot az ábra szerint egy tengely körül megforgatunk. md82 Melyik típusú testet kapjuk? 26. feladat: Rádióadók z alábbi ábra azt mutatja, hogy néhány rádióadó melyik hullámhosszon található. md36 W X Y M Z MHz a) md36 lues Rádió a 3, megaherznél (MHz) található az URH sávon. Melyik betű jelzi a fenti ábrán a lues Rádiót? W X Y Z b) md362 Hány megaherznél (MHz) találod a fenti ábránm-mel jelölt Metál Klub elnevezésű rádiót? 22

23 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: Raktér md34 z alábbi rajzon egy teherautó látható. z ábrán szürke szín jelöli a teherautó hasznos rakterét, azaz aztatérfogatot,amelyaszállítókrendelkezéséreáll,amikormegrakodjákazautót. 6 m 2m 2m 4m 2m Mekkora a teherautó hasznos rakterének térfogata? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 23

24 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 28. feladat: HosszúságEGYSÉGEK md28 brit mértékegységeket használó országokban a hosszúságokat mérföldekben adják meg. Egy mérföld 6 méternek felel meg. következőábrárólkülönbözőfolyókhosszaiolvashatókle. Hosszúság (mérföldekben) Missouri-Mississippi mazonas Nílus Kongó Volga Gangesz Shannon Severn Temze a) md28 Körülbelül mekkora a leghosszabb folyó? Kb. 63 km hosszú Kb. 3 km hosszú Kb. 83 km hosszú Kb. 3 km hosszú b) md282 Körülbelül hány kilométer a különbség a Nílus és a Kongó hossza között? Kb. 6 km Kb. 6 km Kb. 6 km Kb. 6 km 24

25 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: Ingaóra Galilei felfedezte az összefüggést az ingaóra ingájának lengésideje és az inga hossza között. md364 Inga hossza (h) Lengésidő (t) egység másodperc 4 egység 2 másodperc egység 3 másodperc 6 egység 4 másodperc a) md3643 Írd fel azt a képletet, amely megadja az inga h hossza és a t lengésidő közötti összefüggést! b) md3644 Rajzold be azt a görbét a koordináta-rendszerbe, amely az inga hossza és a lengésidő közötti összefüggést mutatja! Nevezd el a tengelyeket, és jelöld az egységeket! 2 25

26 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: SKKVERSENY md2 z alábbi ábrán az iskolai sakkverseny alakulása követhető nyomon a nyolcaddöntőtől a döntőig. diákokatazábécébetűiveljelöltük. nyolcaddönt negyeddönt dönt Hánygyőzelmetaratotta d jelűdiákasakkversenyen?

27 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: Régi bicikli zalábbirajzegy.századbanhasználtbiciklitábrázol. md3 a) md3 Mekkora a nagyobbik kerék átmérője, ha a kisebbik keréké 8 centiméter? szükséges adatokat mérd le az ábrán! Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 2 b) md34 Melyik kerék fordul körbe többször, miközben a bicikli halad? Válaszodat indokold! nagyobbik kerék. kisebbik kerék. Mindkettőugyanannyiszorfordulkörbe. Indoklás: 2

28 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 32. feladat: Fékút md33 fékút az a távolság, amelyet a lendületben levő autó megtesz attól a pillanattól, amikor a fékek működésbelépnekegészenamegállásig.fékút(s)ésazautósebessége(v)közöttiösszefüggés: s=, v 2, ahol a sebesség km/h-ban, a fékút méterben van megadva. zegyenletátrendezéseutánazalábbiakközülmelyikképlettelszámíthatókiasebesség? v=, s 2 v= s:, v=(s:2), v=2 (, s) 33. feladat: térképarány II. md42 Egytérképenszereplőskálaszerintamicmatérképen,azavalóságbankilométernekfelelmeg. Írd le részletesen, hogyan kapjuk meg a térkép két pontjának valóságos távolságát KILOMÉTEREN! 6 28

29 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 34. feladat: Régészek II. md42 régészek a koordináta-rendszer segítségével készítenek térképet az ásatások során fellelt tárgyak helyéről. Később e térképek tanulmányozása segítséget nyújthat régmúlt civilizációk életformájának, szokásainakmegismerésében.zalábbiábránegyilyenásatástérképelátható. S F T Sz H T - tűzrakóhely - agyagedények H - használati tárgyak S - sírok Sz - szobrok F - fegyverek régészekatűzrakóhelyettettékakoordináta-rendszerközéppontjába,a(;)pontba.zagyagedények lelőhelyét a (2; 3) koordináták jelölik a térképen. a) md42 Mittaláltakarégészeka(4;-2)helyen? sírokat szobrokat használati tárgyakat agyagedényeket b) md422 térkép szerint mely koordinátáknál találtak rá a fegyverekre a régészek? 2

30 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 35. feladat: Háromszögszámok md3 z ókori görögök számos tudomány és művészet mellett a matematikában is jelentős eredményeket értek el. Pitagoreusoknak nevezték Pitagorasz tanítványait, akik egyaránt voltak fizikusok, csillagászok, mágusokéstalánmégvallásalapítókis.számoknakmisztikuserőttulajdonítottak,úgygondolták, atermészetbenésazemberbenlévőharmóniáthivatottakleírni. szent tetraktüsz (geometriailag tökéletes háromszög) volt a szövetség egyik jelvénye. z ilyen, háromszög alakba rendezhető kavicsok számát nevezték háromszögszámoknak. háromszögszámoknak igen sok érdekes tulajdonságuk van háromszögszámok: +2=3 +2+3= = a) md32 Fogalmazdmeg,hogymilyenszabálytveszelészreazegyesháromszögszámokközött! Segítségedre vannak az ábrák alatti számítások. b) md34 Kétegymásutániháromszögszámösszegenégyzetszám. +3= =3 2 6+=4 2 Hánykavicsbóllehetkirakniaztanégyzetet,amelyikaz5.ésa6.háromszögösszeillesztésével keletkezik?indokoldaválaszod! 3

31 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 36. feladat: Pénzfeldobás md53 Ha feldobunk három különböző pénzérmét, annak 8 különböző eredménye lehet. z alábbi ábra ezt a 8 lehetséges esetet mutatja. Esetek. pénzérme *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. 2. pénzérme *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. FORINT P. 3. pénzérme FORINT *MGYR KÖZTÁRSSÁG* P. 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. FORINT P. FORINT P. a) md532 Mekkoraannakazesélye,hogylegalábbkétérmeazonosoldalára(írásravagyfejre)esik? b) md533 Hányféle eredménye lehet ötféle pénzérme feldobásának?

32 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: Szélmalom Egy vállalkozó szélmalmot szeretne építeni. Egy tudományos folyóiratban a következőket olvasta: md383 Hasznosítás szempontjából ígéretesnek azok a helyek nevezhetők, ahol a szélsebesség átlagosan legalább 4,5 m/s. a) md383 folyóirat közölte négy terület szélsebesség-eloszlását. z alábbi szélsebesség-megoszlásgörbék azt mutatják, hogy a különböző sebességtartományokba eső szelek hány százalékos előfordulással jellemzők egy adott területen. Figyelembevéveafolyóiratmegállapításaitésanégymegoszlásgörbét,melyikterületretelepítse szélmalmátavállalkozó? % % ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 6, -, -, -, - 5 5, - 2 m/s ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 6, - m/s, -, -, - 5 5, - 2 % ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 m/s 6, -, -, -, - 5 5, - 2 % ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 m/s 6, -, -, -, - 5 5, - 2 b) md3832 vállalkozófelépítetteaszélmalmot.számításokatvégzett,ésazttapasztalta,hogyamalomáltal egyóraalatttermeltenergia(e)aszélátlagsebességének(v)harmadikhatványávalarányos.pontos összefüggést az alábbi egyenletben fejezte ki: E=,6 v 3, aholazenergiawattban,asebességpedigkm/h-banvanmegadva. Számítsdki,hogyhányWattenergiáttermelaszélmalom,haegyóránkeresztülállandóerejű, 2 km/h-s szél fúj! 32

33 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM c) md3834 Írdle,hogyannéznekiazegynapiszélenergia-mennyiséget(E napi )megadóképlet,haaztaszél átlagsebességének(v)segítségévelszeretnénkkiszámítani! 38. feladat: efektetés II. md6 Egy üzletember p fabatka értékű részvényt vásárolt. Egy év múlva a részvények értéke négyszeresére nőtt, a következő évben pedig 38 fabatkát veszített az értékéből. Hány fabatkát fektetett be az üzletember az említett feltételek mellett, ha a harmadik év elején fabatkája volt? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek!

34 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: SZÁMJEGYEK Elektromos készülékek számkijelzőin gyakori az alábbi pálcikás számábrázolás. md282 Hosszúhasználatutánbizonyosszámkijelzők nyomothagynak,példáulaleggyakrabbanhasznált pálcikák használaton kívül is világítanak kicsit. Egy készülék egy számjegyű kijelzője több hónapon át,egésznapismétlődve-tól-igszámol. Melyikpálcikahasználódikelakijelzőnlegkevésbé? 34

35 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 4. feladat: Öblítő Egytextilöblítőadagolásiútmutatójábanakövetkezőábralátható.zábraaztmutatja,hogyha 3 4 részéigtöltjükakupakot,akkoraz36ml-nekfelelmeg. md = 36 ml a) md2833 Kézimosáshozlvízbe6mlöblítőtajánlanak.Meddigkelltölteniakupakot? 5 részéig 3 részéig 2 3 részéig 3 4 részéig b) md2834 Ha minden mosáshoz az ajánlott mennyiséget (36 ml) használjuk, akkor hány mosásra elegendő liter öblítő? Kb. 2 Kb. 55 Kb. 2 Kb

36 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 4. feladat: KINS md2282 z alábbi térképen az azonos (tengerszint feletti) magasságú helyeket egy úgynevezett szintvonallal kötötték össze. számértékek a tengerszint feletti magasságot jelzik méterben. 2 Magasles E F G H I Turistaház 5 23 Földút m fa Egy kirándulás vezetői kincsvadászatot rendeznek a térképen ábrázolt területen. gyerekeknek a fentitérképésnégyinformációalapjánkellminélhamarabbmegtalálniukakincset. kincsegyfánvanelrejtve. fától 3 m-re egy turistaház található. kincsaföldúttól2m-revan. keresetthely233mtengerszintfelettimagasságbanvan. Jelöld meg X-szel a térképen azt a mezőt, ahol a kincs található! (Használhatsz segédvonalakat a térképen!) 36

37 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 42. feladat: LÁZGÖRE z alábbi ábrán egy beteg lázgörbéje látható. md32 Hőmérséklet ( o ) betegség napjai a) md32 Állapítsd meg, hányadik napon volt legmagasabb láza a betegnek! b) md322 Melyik két nap között változott legtöbbet a beteg testhőmérséklete? 2 3. nap között nap között. 6. nap között. 8. nap között. 3

38 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 43. feladat: Árnyék zalábbiakközülmelyikalakzatárnyékatükörképisegyben? md6 38

39 Állj! Ne kezdj hozzá a szövegértési feladatokhoz, amíg arra fel nem szólítanak!

40 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Madarak, vadak, rokonok Szeretném, ha nem emlegetnéd annyit azt a Görögországot mondta Leslie idegesen. Erről mindig Gerrynek az a nyamvadt könyve jut eszembe. Úgyis évekig tartott, míg sikerült túltennem magam rajta. Neked tartott évekig? szólt Larry epésen. És én mit szóljak? El tudod képzelni, mit ártott ez a dickensi karikatúra a jóhíremnek? bból, amit rólam írt, azt lehet hinni, hogy másra sem tudok gondolni, mint hajóra meg puskára. Hát, nem is nagyon gondolsz másra, mint hajóra meg puskára. Én szenvedtem tőle a legtöbbet szólt közbe Margo. Egyébről sem írt, mint a pattanásaimról. Én úgy találtam, hogy titeket jól ábrázolt vélte mama, hanem engem tökéletes hülyének állított be. Én nem bánom, ha tisztességes stílusban gyaláznak mutatott rá Larry, indulatosan kifújva az orrát, de hogy még ráadásul rossz angolsággal gyalázzanak, az már arcpirító. Már a címe is kész inzultus mondta Margo. saládom és egyéb állatfajták. Utálom, hogy állandóan azt kérdezgetik tőlem: És te melyik állatfajtához tartozol? Pedig én úgy találtam, hogy a címe elég mulatságos, drágám mondta mama. sak az a baj, hogy nem vette bele a legjobb történeteket. Ebben egyetértek szólt Leslie. Hogyhogy a legjobb történeteket? gyanakodott Larry. Hát, például amikor Max jachtjával körülhajóztátok a szigetet. z is rém mulatságos volt. Ha az az eset megjelenik nyomtatásban, én bepereltem volna az öcsémet. Nem értem, miért; az valóban mulatságos volt mondta Margo. És az, amikor szellemet idéztetek? Örülnél, ha azt is megírta volna? tudakolta Larry epésen. Na nem! zt azért mégse! rémüldözött Margo. Na látod! - diadalmaskodott Larry. És Leslie bírósági kalandja? Nem tudom, minek akarsz engem is belekeverni! mondta Leslie harciasan. Te mondogattad, hogy nem írta meg a legjobb eseteket érvelt Larry. El is felejtettem már ezeket kuncogott mama. Pedig tényleg érdekesebbek, mint amiket megírtál, Gerry. Örülök, hogy ez a véleményed mondtam elgondolkodva. Ugyan miért? kérdezte Larry, és gyanakvóan rám meredt. Mert elhatároztam, hogy írok egy másik könyvet is Korfuról, és beleírom az összeset magyaráztam ártatlanul. zonnal felhördültek valamennyien. Megtiltom bömbölte Larry, vadul tüsszögve. Megtiltom egyszer s mindenkorra! Nem írhatsz a szellemidézésemről harsogott Margo. Mama, mondd neki, hogy nem írhat! Sem a törvényszéki dologról acsargott Leslie. Nem tűröm! És ha csak említeni mered a jachtot... kezdte Larry. Larry, kedvesem, ne kiabálj! szólt közbe mama. Jó, akkor tiltsd meg te, hogy megírja a folytatást kiabált Larry. 4

41 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 44. feladat: Madarak, vadak, rokonok od3 Hogy hívják a családtagjai az elbeszélőt? 45. feladat: Madarak, vadak, rokonok felsoroltak közül miről írt az elbeszélő a könyvében? od34 Pattanások. Szellemidézés. írósági kaland. sziget körülhajózása. 46. feladat: Madarak, vadak, rokonok Miért NEM akarják a családtagok az újabb kötet publikálását? od32 Mert az előző is megbukott. Mert az előzőbe sem vette bele a legjobb történeteket. Mert úgy érzik, kifigurázta őket. Mert úgy érzik, valótlanságokat állított róluk. 4. feladat: Madarak, vadak, rokonok Hány szereplője van a szövegbeli jelenetnek? od3 három négy öt hat 48. feladat: Madarak, vadak, rokonok Melyik sziget körülhajózásáról esik szó az idézett részletben? od35 4. feladat: Madarak, vadak, rokonok od38 Keress KÉT bizonyítékot arra, hogy a jelenlévők egyike meg volt fázva a beszélgetés idején! Húzd alá a szövegben! 4

42 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 5. feladat: Madarak, vadak, rokonok szerző milyen nyelven írta könyvét a családjáról? od3 görögül törökül angolul franciául 42

43 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Veszedelmes jövevények z ember új kontinenseken vagy szigeteken történő megtelepedése csaknem mindig új fajok behurcolásával és részben emiatt is sok őshonos faj eltűnésével járt. 5. századot követő európai hódítások következtében a Föld korábban még egymástól elszigetelt kontinensei között nemcsak az emberek és az áruk cseréje indult meg, hanem más élőlényeké is. Így egyre több faj került olyan földrészekre és szigetekre, ahová az ember közreműködése nélkül képtelen lett volna eljutni. Miért probléma a fajok behurcolása, és milyen következményekkel járhat az élővilágra nézve? fajbehurcolások és az ezt követő inváziók miatt csökken az egymástól földrajzilag távol eső élőhelyek növény- és állatvilágának különbözősége, így a Föld élővilága lassanként az egész bolygón egyre jobban hasonlít egymáshoz. kutatók becslései szerint az őshonos fajok eltűnését elsősorban az egyes fajok élőhelyeinek tönkretétele okozza, másodsorban az inváziók. Melyek tehát az invazív fajok, és hogyan hurcoljuk be őket? z őshonos fajok természetes elterjedési területükön belül fordulnak elő, ezzel szemben a behurcolt fajok az ember közreműködésével, legtöbbször a véletlennek köszönhetően, máskor szándékos betelepítés eredményeként jutnak el egy olyan élőlénytársulásba, amelyben eredetileg nem fordultak elő. behurcolt fajokat nevezhetjük idegenhonos vagy jövevényfajnak is. behurcolt fajok döntő többsége nem képes tartósan megtelepedni az új társulásban, kisebb részük viszont meghonosodik. Ez utóbbiak közül kerülnek ki az invazív fajok, amelyek nagy területeken elszaporodva önfenntartó populációt 2 hoznak létre az adott társulásban. Néhány invazív faj nemcsak elözönli a társulást, hanem arra is képes, hogy átformálja annak eredeti jellegét. Ezekben az esetekben az invázió hatására megváltozhat a társulás eredeti fajösszetétele, a táplálékhálózat szerkezete, a talaj tápanyagainak elérhetősége. z egyes fajok számára számos terjedési mód kínálkozik a különböző áruk kereskedelme során. konténeres szállítás igencsak előnyös a jövevények számára, elég a különböző gyomnövények magvaira gondolni, de gerinctelen állatok, főleg rovarok és csigák is utazhatnak így. Példaként említhetjük az agyvelőgyulladást terjesztő tigrisszúnyogot, amely konténerekben szállított autógumikkal terjedt el a világban. Kaszpi-tengerben őshonos zebrakagyló egy olajszállító hajó segítségével kerülhetett az észak-amerikai Nagy-tavakba. légi közlekedés szintén lehetővé teszi, hogy egyes fajok eredeti élőhelyüktől távol eső helyekre is eljussanak. Így vetődött el például a barna mangrovesikló több csendes-óceáni szigetre, ahol mohó étvággyal kezdte pusztítani a szigeteken őshonos madarak tojásait és fiókáit. Hazánkban a növényeket tekintve többségben vannak azok a fajok, amelyeket Észak-merikából hurcoltak be. Ilyenek például a zöld juhar, a parlagfű, az akác, a kanadai és a magas aranyvessző. mezőgazdasági kártevők közül az amerikai kukoricabogár, amelynek lárvája a kukorica gyökereit károsítja. burgonyabogár szintén észak-amerikai jövevény. halak közül két ázsiai eredetű faj vált invazívvá a hazai vizekben: az amúr és a fehér busa. behurcolt fajok sikerének két fő oka van. z egyik, hogy sikerül megszabadulniuk eredeti ragadozóiktól, kórokozóiktól és parazitáiktól. másik ok, hogy az őshonos fajoknál nem alakultak ki az idegen fajokkal szembeni védekezési stratégiák, ezért az újonnan érkezett fajokkal szemben teljesen védtelenek. lapvető probléma, hogy a fajbehurcolások és az ezt követő inváziók elsősorban a nemzetközi kereskedelem és a turizmus növekedésével függnek össze. hatékony megelőzéshez ezek korlátozására lenne szükség, de a jelenlegi folyamatok sajnos nem ebbe az irányba mutatnak. Invázió: egy adott területre behurcolt faj nagy tömegben való 2 Populáció: valamely egy adott helyen 43

44 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 5. Feladat: Veszedelmes jövevények Milyen színű mangrovesiklót említ a szöveg? od23 zöld szürke fekete barna 52. Feladat: Veszedelmes jövevények Miről kapta a nevét a kukoricabogár? od232 z alakja egy kukorica terméséhez hasonló. kukorica termésével és leveleivel táplálkozik. kukoricaföldeken él, elriasztja a kártevő rovarokat. bogár lárvája a kukorica gyökerével táplálkozik. 53. Feladat: Veszedelmes jövevények od233 Mit árul el a burgonyáról és a kukoricáról az, hogy a hazánkban meghonosodott burgonyabogár és kukoricabogár Észak-merikából származik? 54. Feladat: Veszedelmes jövevények Mire vonatkozik a cím? od234 kontinenseket meghódító emberekre. behurcolt, nem őshonos fajokra. hajóval és repülőgéppel utazó turistákra. kiterjedt kereskedelem során szállított árukra. 55. Feladat: Veszedelmes jövevények Karikázd be, hogy melyik a kakukktojás! od23 amúr Ázsia burgonyabogár Észak-merika zebrakagyló Nagy-tavak parlagfű Észak-merika 44

45 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 56. Feladat: Veszedelmes jövevények od23 Mit gondolsz, ha betiltanák a nemzetközi kereskedelmet és turizmust, minden őshonos faj megmenekülhetne? Válaszodat indokold a szöveg alapján! 45

46 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! miről a térkép mesél NEW YORK világ legnagyobb metropoliszának, a 5 milliós városnak a helyét 24 dollárért vásárolta meg egy vállalkozó szellemű holland kereskedő, Peter Minuit. z Újvilág felfedezése után a spanyolok főleg él- és Közép-merika gazdag, nagy műveltségű birodalmaira vetették rá magukat, az észak-amerikai kontinens (leszámítva a legdélibb részeket) többékevésbé szabad vadászterület volt. Főleg az angolok, franciák és hollandok igyekeztek itt gyarmatokat szerezni. Így került 623-ban harminc kivándorló holland család a mai Manhattan, Staten Island és rooklyn vidékére, ahol megalapították városukat, Nieuw-msterdamot (Új-mszterdam). z indiánok azonban akik kezdetben barátságosan fogadták a békés kereskedőknek tűnő idegeneket, és szívesen adtak el nekik földet csekély értékű áruért egyre ingerültebben figyelték az idegenek terjeszkedését, földfoglalásait, erőszakoskodásait. Már a település első idejében is többször került sor harcra, ekkor építettek a hollandok a város védelmére egy falat. (Ez a fal lett a névadója annak az utcának, amely e fal lebontása után keletkezett, s amely ma az amerikai pénzvilág jelképe, a bankjairól híres Wall Street, azaz Fal utca.) holland gyarmat nőtt és gyarapodott, Új-mszterdam környékét már Új-Hollandiának hívták. e ugyancsak nőtt a környéken megtelepedő angolok száma is. Közben a tengereken kiéleződött az új ellentét: az angolok és a hollandok a tenger feletti hatalomért küzdöttek. Most is az angolok győztek, s a győzelemmel megszerezték ellenfelük gyarmatait is. II. Károly angol király az egész észak-amerikai holland gyarmatbirodalmat testvérének, a yorki hercegnek adományozta. Új-mszterdam neve eltűnt a térképről, s megjelent az új birtokos szűkebb hazájára emlékeztető New York. EL ORO legendás név hol ebben a formájában, hol így: Eldorado, ma már szinte csak nagyítóval fedezhető fel az amerikai kettős kontinens térképein. Többnyire jelentéktelen kisvárosokat jelöl Kanadában, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Venezuelában, razíliában, rgentínában. név a 6. században a mai Kolumbia belső területeit jelölve szikrázott az aranyra éhes konkvisztádorok szeme előtt. Erre a területre képzelték El oradót, az ranyember országát, amelynek uralkodója minden reggel behinti magát aranyporral, és azt minden este úgy mossa le, hogy alámerül a szent tó vizébe... Ezért is nevezték el spanyolul el dorado -nak, ami annyit jelent: az aranyozott. Érdekes, hogy a fantasztikus legendának, amelyet a spanyolok indiánoktól hallott elbeszélések alapján színeztek ki így maguknak, volt némi valóságalapja. mai ogota környékén élő csibcsa indiánok vallása különös tiszteletben részesítette a Napot és a vizet. z új főpapot, aki egyben a törzs fővezére is lett, megválasztása után valóban mesébe illő külsőségek között iktatták be hivatalába. ceremónia kezdetén a papok talpig bekenték az új főpap testét olajos földdel, majd behintették aranyporral. Ezután a napként ragyogó főpap kisebb törzsfőnökök kíséretében tutajra szállt, s a szertartás befejezéseképpen aranytárgyakat és drágaköveket szórt a szent tó vizébe. Valóban pompás, fényűző, ragyogó látványosság lehetett. Nem is csoda, hogy a spanyolok akik egyébként sohasem látták, mindig csak hallottak róla hamarosan kialakították aranyország legendáját. spanyolok El orado - jában a főpap már mindennap fürdött az aranyporban, a szent tavak feneke arannyal, drágakővel volt kirakva, és maga az aranyozott testű király is lassan fantasztikus félistenné formálódott. Végül El orado már nemcsak az eredeti kolumbiai aranyországot jelentette, hanem minden olyan helyet, ahol mesés kincseket, meggazdagodást reméltek a kalandorok. Sőt, a szó kisbetűs formában ma is élő fogalom, például úgy, hogy a sokat szenvedett él-merika, aranyával és aranyától függetlenül is, sokáig valóban a spanyolok, a gyarmatosítók eldorádója volt. El orado igazságához tartozik még az is, hogy Kolumbia ma is él-merika első aranytermelő országa, és a világon az első helyen áll a smaragd, ötödiken a platina termelésében századi, Közép- és él-merikát gyarmatosító spanyol hódító.

Matematika _ 2. Ha feldobunk három különböző pénzérmét, annak 8 különböző eredménye lehet. Az alábbi ábra ezt a 8 lehetséges esetet mutatja.

Matematika _ 2. Ha feldobunk három különböző pénzérmét, annak 8 különböző eredménye lehet. Az alábbi ábra ezt a 8 lehetséges esetet mutatja. Matematika _ 2. 1. feladat Ha feldobunk három különböző pénzérmét, annak 8 különböző eredménye lehet. z alábbi ábra ezt a 8 lehetséges esetet mutatja. ) Mekkora annak az esélye, hogy legalább két érme

Részletesebben

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont . Í M K E É V F O L Y M TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8. Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULS MATEMATIKA Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-es Országos

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 6. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik matematika 10. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 2008 10. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 2007 májusában immár ötödik alkalommal került

Részletesebben

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E 10. C Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-es

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 6. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 6. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

XY_TANULÓ FELADATSOR 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

XY_TANULÓ FELADATSOR 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA XY_TNULÓ FELTSOR 8. ÉVFOLYM MTEMTIK 1. feladat: akkumulátor mc006 Egy mobiltelefon akkumulátorának töltöttségi állapota a következőképpen változott két nap leforgása alatt. Habekapcsoljuk,denemhasználjuk,48óraalattmerülleteljesenatelefon.Folyamatoshasználatban

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Matematika versenyfeladatok 2. rész

Matematika versenyfeladatok 2. rész Matematika versenyfeladatok 2. rész 1. A 7 törpe házikójában valaki eltört egy tányért. Hófehérkének így számoltak be a történtekről: Tudor: Nem Szundi volt. Én voltam. Morgó: Nem én voltam. Nem Hapci

Részletesebben

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont 2012. január 28. 8. évfolyam TMat1 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat1 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

III. Földi János természettudományi verseny

III. Földi János természettudományi verseny III. Földi János természettudományi verseny I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2015. október 20. Az I. kategória (3. és 4. évfolyam) feladatai: 1.1. feladat Mérd meg, hogy milyen magasra tud felrepülni egy

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

M A T EMATIKA 9. év fo ly am

M A T EMATIKA 9. év fo ly am Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola kódja: Az osztály kódja: A tanuló kódja: A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. M A T EMATIKA

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6 Kategória P 6 1. Írjátok le azt a számot, amely a csillag alatt rejtőzik: *. 5 = 9,55 2. Babszem Jankó 25 ször kisebb, mint Kukorica Jancsi. Írjátok le, hogy hány centiméter Babszem Jankó, ha Kukorica

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

10. AF Ü Z E T ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E

10. AF Ü Z E T ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E F Ü Z E T. Í M K E É V F O L Y M ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 28 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. feladatokat alaposan

Részletesebben

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató 1. feladat: VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 011. Pontozási útmutató Egy szöcske ugrál a számegyenesen. Ugrásainak hossza egység. A számegyenesen a 10-et jelölő pontból a 1-et jelölő pontba ugrással

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 6. C Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-os

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

A SEBESSÉG. I. kozmikus sebesség (Föld körüli körpályán való keringés sebessége): 7,91 km/s

A SEBESSÉG. I. kozmikus sebesség (Föld körüli körpályán való keringés sebessége): 7,91 km/s A SEBESSÉG A sebesség az, ami megmutatja, mi mozog gyorsabban. Minél nagyobb a sebessége valaminek, annál gyorsabban mozog Fontosabb sebességek: fénysebesség: 300.000 km/s (vákumban) hangsebesség: 340

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR I. rész A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÉVFOLYAM CÍMKE TANULÓI AZONOSÍTÓ:

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÉVFOLYAM CÍMKE TANULÓI AZONOSÍTÓ: . ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

II. feladatsor. A helyes megoldást jelöld be X-szel! # Feladat Válaszok. 1. Térképkoordináták II A B C D. 2. Alakzatok A B C D

II. feladatsor. A helyes megoldást jelöld be X-szel! # Feladat Válaszok. 1. Térképkoordináták II A B C D. 2. Alakzatok A B C D II. feladatsor helyes megoldást jelöld be X-szel! # Feladat Válaszok 1. Térképkoordináták II 2. lakzatok 3. una a), b) 4. Vitorláskölcsönzés 5. Időeltolódás I 6. Súly 7. Négyzetek 8. laprajz 9. Torna E

Részletesebben

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA XY_TNULÓ FELTSOR. ÉVFOLYM MTEMTIK MTEMTIK -. ÉVFOLYM. feladat: autószámlálás mc22 Rita egyik nap az erkélyen állva nézte az elhaladó autókat, és feljegyezte az egyes gépkocsimárkákat, valamint azt, hogy

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli I. rész 1. Mivel egyenlő ( x 3) 2, ha x tetszőleges valós számot jelöl? A) x 3 B) 3 x C) x 3 2. Mekkora az a és b szöge az ábrán látható

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA a 2011/2012-es tanévben TESZT 1 matematikából

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal ÉVFOLYAM CÍMKE TANULÓI AZONOSÍTÓ: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal ÉVFOLYAM CÍMKE TANULÓI AZONOSÍTÓ: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont . ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Név:... Osztály/csoport:... Visszaküldési határidô: 2015. március 2. 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára Ebben a feladatsorban Timothée de Fombelle Ábrándok könyvtára című

Részletesebben

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 WWW.ORCHIDEA.HU 1 1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 2.) Számítsd ki a végeredményt: 1 1 1 1 1

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola Az osztály neme: Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola bélyegzője: Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY

KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY Név:.Iskola: KOMPETENCIA ALAPÚ LEVELEZŐ MATEMATIKA VERSENY 2012. november 12. 12. évfolyam I. forduló Pótlapok száma db Matematika 12. évfolyam 1. forduló 1. Az alábbiakban számtani sorozatokat adtunk

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Javítókulcs M a t e m a t i k a

Javítókulcs M a t e m a t i k a 6. évfolyam Javítókulcs M a t e m a t i k a Országos kompetenciamérés 2011 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2011-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P 1. forduló 7 8. osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 SZÖVEGÉRTÉS. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 SZÖVEGÉRTÉS. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M 10. C Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-os

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-3.1.4-08/-009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint Vasvár, 010.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28. Tel.: 56/434-501 OM azonosító: 201 669 Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály 1. Hányféleképpen lehet

Részletesebben

Cím: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény Forrás: http://www.vizisetany.hu/

Cím: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény Forrás: http://www.vizisetany.hu/ Cím: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény Forrás: http://www.vizisetany.hu/ Szöveg típusa: dokumentum Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

Kompetenciamérés A-1. Mascagni Pesten. Szalay Károly: Színházi anekdoták könyve. Saxum Kiadó, Budapest, 1999.

Kompetenciamérés A-1. Mascagni Pesten. Szalay Károly: Színházi anekdoták könyve. Saxum Kiadó, Budapest, 1999. Kompetenimérés A-1 1. Olvss el z lái ikket és válszoljon kérdésekre! Msgni Pesten A finnyás zenekritikusok körülfnylogták művészetét, érdektelennek nyilvánították gyászmiséjét, szimfonikus költeményét,

Részletesebben

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 Szálloda: Szálloda az üdülőterületen. A szállodában / területen található étterem, kávéház, internet-csatlakozás, terasz. Parkoló - őrzött, fizető. Harkány - központ

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

2 2 = 2 p. = 2 p. 2. Végezd el a kijelölt műveleteket! 3. Végezd el a kijelölt műveleteket! 4. Alakítsad szorzattá az összeget!

2 2 = 2 p. = 2 p. 2. Végezd el a kijelölt műveleteket! 3. Végezd el a kijelölt műveleteket! 4. Alakítsad szorzattá az összeget! Matematika vizsga 014. 9. osztály Név: Az 1-1. feladatok megoldását a feladatlapra írd! A 1-19. feladatokat a négyzetrácsos lapon oldd meg! 1. Számítsd ki az alábbi kifejezések pontos értékét! 0, = = p

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 063 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

sorszám 2000.... osztály

sorszám 2000.... osztály sorszám 2000.... osztály 2 Kérdezés időpontja: 2000. hó nap Kérdező: ig. szám: 1 főcím 2 pótcím 1. Település:. 2. Iskola neve:... Iskola kódja: 3. Iskola fenntartója: 1 állami (önkormányzat) 2 alapítványi

Részletesebben