CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont"

Átírás

1 8. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

2 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. feladatokat alaposan olvasd el, és a legjobb tudásod szerint válaszolj a kérdésekre!. matematika- és szövegértési feladatok egy része után négy vagy öt helyesnek gondolod! z. példafeladat ezt mutatja be.. példafeladat: hét mk Néhány matematika- és szövegértési feladatban több választ is meg kell látsz példát a 2. példafeladatban. 2. példafeladat: alkzatok mk2 Állítás IGZ vagy HMIS? Minden téglalap paralelogramma. IGZ HMIS Minden téglatest kocka. IGZ HMIS 2

3 3. szövegértési részben lesznek olyan kérdések, amelyekre a választ a feladatlapon üresen hagytunk neked! 3. példafeladat egy ilyen kérdést mutat be. 3. példafeladat: könyv ok42 Felrakja a polcra, majd bezárja a könyvszekrényt. zután pedig szól a mamájának, hogy megtalálta a könyvet. 4. Vannak olyan matematikafeladatok, amelyekben rövid választ (egy számot vagy néhány 5. Lesznek olyan bonyolultabb matematikafeladatok, amelyek esetében nemcsak a 6. Más matematikafeladatok gondolatmenet. megoldásában. Állj! Ne kezdj hozzá a feladatok megoldásához, amíg arra fel nem szólítanak! 3

4 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: PIRMIS zalábbialakzatokközülmelyikbőlnemlehetnégyzetalapúgúlát(piramis)hajtogatni? (lapokatnemlehetelvágni,csakhajtogatni!) md23 2. feladat: Tömeg következőadatokközülmelyikfelelhetmegegyátlagosfelnőttembertömegének? md83 5 g,5 tonna 5 dkg 5 mg 3. feladat: Tengeralattjáró Egy tengeralattjáró víz alá merülését írja le az alábbi egyenlet. y= 5 2 x md3462 Ebben x jelöli azt a távolságot, amelyet a tengeralattjáró a merülés megkezdése óta víszintes irányban megtett, y pedig azt a mélységet, ameddig az x távolság megtétele során a tengeralattjáró lemerült. Hányméterttettmármegatengeralattjáróamerülésmegkezdéseótavízszintesirányban, amikor elérte a 4 méteres mélységet? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 4

5 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 4. feladat: Főzés mikrohullámon Ildikóvásároltegymikrohullámúsütőt.zalábbitáblázatahasználatiútmutatórésze. md336 Zöldségekfőzésiideje Zöldség Mennyiség Főzési idő (perc) Karfiol,5 kg 6 ab,5 kg 5 rokkoli,5 kg 2 Répa,5 kg 4 rticsóka,5 kg FONTOS TUNIVLÓK: Hakilogrammotfőzünk,akkorafőzésiidőatáblázatban szereplő értékek 4 3 -ára nő. Ha 4 kilogrammotfőzünk,akkorafőzésiidőatáblázatban szereplő értékek 3 4 -ére csökken. TÁLÁZT és a FONTOS TUNIVLÓK alapján válaszolj a kérdésekre! a) md3362 Ildikó 4 kilogrammarticsókátszeretneelkészíteni. Milyen hosszú ideig tart ennyi articsóka megfőzése? legközelebbi percre kerekítve add meg az eredményt! 5 6 b) md3364 használati útmutatóban egy képlet nyújt segítséget a folyadékok melegítésével kapcsolatban. Ez a képlet a következő: T= 4 3 S+I képletben T a melegítés utáni hőmérséklet, S a melegítés ideje másodpercben, I a folyadék melegítés előtti hőmérséklete. Hányfokosleszazeredetileg2 hőmérsékletűfolyadék,amelyet3másodpercigmelegítenek? 5

6 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 5. Feladat: Papírlap md64 Egy négyzet alakú papírlapot kétszer összehajtottunk, majd az ábrán feketére színezett részeket kivágtuk belőle. Papírlap. hajtás után 2. hajtás után Melyik alakzathoz jutunk a papírlap széthajtása után? 6. feladat: csempe II. md45 Ágiék újracsempézték a fürdőszobájuk falait. fürdőszoba 2 x 2 méter alapterületű, és a fürdőszobafalat 2 méter magasságig borították be csempelapokkal. z ajtó mérete x 2 méter. Hány négyzetméter falat kellett Ágiéknak csempézniük? 6 m 2 8 m 2 4 m 2 6 m 2 6

7 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: TEJERIZS tejberizs hozzávalói 4 személyre: md52 5 dkg rizs 5dltej 5dkgcukor 2dlvíz 2dkgvaj csomagvaníliáscukor Hány személyre főzhető tejberizs,6 kg rizsből, ha a többi hozzávalóból megfelelő mennyiség áll rendelkezésünkre?

8 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 8. feladat: Légszennyezettség md36 z alábbi grafikon egy metróállomás kijáratánál látható, és a város pillanatnyi légszennyezettségi értékeit mutatja. Egészségre káros gázok esetében az egészségügyi hatóságok úgynevezett egészségügyi határértéket szoktakmegállapítani.mikoregygázmennyiségetartósanmeghaladjaalevegőbenazegészségügyi határértéket, akkor a levegő belégzése károsíthatja egészségünket. szakminisztérium a következő egészségügyi határértékeket tette közzé internetes honlapján: légszennyezettség egészségügyi határértékei Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok Határérték (mikrogramm/köbméter) Kén-dioxid 25 Nitrogén-dioxid Szén-monoxid a) md36 Hasonlítsd össze a grafikonon ábrázolt légszennyezettségi értékeket és az egészségügyi határértékeket, és írj 3 igaz megállapítást a levegő aktuális minőségéről!

9 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM b) md362 z alábbi grafikon azt ábrázolja, hogyan változott reggelenként a kén-dioxid koncentrációja a város levegőjében egy hét során. Melyik nap reggelén haladta meg először a kén-dioxid koncentrációja a kritikus értéket? kedden szerdán csütörtökön pénteken

10 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: FOGYSZTÁS grafikononegyautófogyasztásaláthatónégysebességtartományban. md2 8 Fogyasztás (liter/ km) Sebesség (km/h) a) md2 Mekkorasebességnélfogyasztazautóalegkevesebbet? 5 km/h alatt 5 8 km/h 8 km/h 3 km/h b) md22 z autó vezetője leggyakrabban 4 6 km/h órás sebességgel halad az utakon. ecsüld meg a grafikonalapján,hogymekkoraleszazautófogyasztása kilométerenként! Több mint liter. Körülbelülliter. 6ésliterközötti. 5és6literközötti.. feladat: PULZUS Pulzusszámnak nevezzük a szívverések percenkénti számát. Mennyiapulzusszámunk,hamásodpercalatt4szívveréstérzékelünk? md5 6

11 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM. feladat: Minta ndrás az alábbi mintákat rakta ki szürke és fehér négyzet alakú kövekből. md32. minta 2. minta 3. minta Ha a minták sorszámát (, 2, 3, 4,... stb.) n -nel jelöljük, akkor melyik kifejezéssel számítható ki az n-edik mintában lévő szürke kövek száma? n + 4 n n + 4 4n + 4n feladat: Repülőgép-irányítás md38 repülőgép-irányítók radarképernyőn kísérik figyelemmel a repülőgépek érkezését. z ábrán látható radarképernyőn a körök közötti távolság kilométernek felel meg. R repülőtér Mennyi idő alatt éri el az R pontból egyenesen a repülőtérre tartó gép a kilométeres távolságot jelző kört, ha sebessége 2 km/h? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

12 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: FÉNYÉV fényév=afényáltalegyévalattmegtetttávolság md25 fénysebessége=3kilométer/másodperc a) md25 Hány kilométer egy fényév? b) md252 Melyik műveletsor eredményeként kapjuk meg a fény sebességét (a hétköznapi életben általánosan használt) kilométer/órában (km/h-ban)? 3 6 3: :(6 6) 4. feladat: ntitestek Egytudósújgyógyszerekantitestképződésregyakorolthatásátvizsgáltakísérleteisorán. md3433 zegyikkísérletmegkezdéseelőttantitestvoltakísérletialanyvérébőlvettegységnyitérfogatú mintában. gyógyszer adagolását követően a tudós azt tapasztalta, hogy az antitestek száma napontakb.4-nelgyarapodottazegységnyivérmintában,ahogyazalábbitáblázatbanlátható. Napok ntitestek száma. nap. nap 4 2. nap 8 3. nap nap 26 Hányadik napon éri el a kísérleti alany vérében lévő antitestek száma az -et? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 6 2

13 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 5. feladat: Felvételi md34 Egy gimnázium matematika tagozatos csoportjába felvételit hirdetett. csoportba 8 főt kívánnak felvenni. felvételi dolgozatot 46-an írták meg. Minden feladat pontos volt. megoldások eredményességérőlakövetkezőtáblázatszámolbe.. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Teljes teszt Elért átlagpontszám 2,8 2,3 5,3,8,,3 pontotszerzett tanulók száma Elért legmagasabb pontszám ,5 a) md34 Hányszorosvoltatúljelentkezésamatematikatagozatoscsoportba? b) md343 Van-eolyanjelentkező,akilegalább5%-osanteljesítettafelvételin? Válaszodat indokold! 3

14 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 6. feladat: Mozaik II. md3 a) md3 z alábbi mozaik az ókori itáliai város, lasse kikötőjét ábrázolja. mozaikmérete6xcm. Melyik eljárást választanád annak ESLÉSÉRE, hogy hány kődarabból áll a teljes mozaik? Egyszerűen megszámolnám a mozaikot alkotó kődarabokat. Megbecsülném, mekkora mozaikkő alapterülete, és azt megszoroznám 54-zal. Megszámolnám,hánydarabbólállamozaikcm 2 -e, és azt megszoroznám 54-gyel. Megszámolnám,hánydarabbólállamozaikcm 2 -e, és azt megszoroznám 54-gyel. 4

15 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM b) md32 z alábbi mozaik hiánytalan állapotában kb. megközelítőleg egyforma méretű darabból áll. mozaikközepemegsérült,ezértrestaurálniszeretnék. 6 cm 4 cm 4 cm Körülbelülhánykődarabszükségesahiányzóközépsőrészpótlásához? Kb. Kb. 4 Kb. 55 Kb. 6. feladat: Népességbecslés II. md382 Egy mezőgazdasággal foglalkozó térségben elszaporodtak a mezei nyulak. Korábbi vizsgálataikból tudták a helybeliek, hogy a mezei nyulak szaporodásának üteme egy adott területen az alábbi tapasztalati képlet segítségével becsülhető meg. Népesség egyedszáma = 2,3 N N2 5 aholnazelőzőgenerációegyedeinekszáma. zalábbitáblázatbanazelsőtízgenerációegyedeinekvárhatószámalátható. Generáció Egyedek száma Milyen következtetést vonnál le a kitöltött táblázat alapján az egyedek számának változásával kapcsolatban? 5

16 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 8. feladat: -írás md286 Egyre több területen használjuk a -ROM-okat adattárolóként. számítástechnikában használt adattárolási mértékegységek a következők: bájt (), kilobájt (K), megabájt (M). Egyszámítógépolvasásisebességénaztértjük,hogyegymásodpercalatthánykilobájtadatmennyiséget tudbeolvasniagép.zegyszeressebességneka5k/sfelelmeg. napjainkban használt -meghajtók ennek a sebességnek a többszörösére képesek, léteznek négyszeres, nyolcszoros stb. sebességű -meghajtók. Körülbelül hány K adatmennyiséget tud beolvasni perc alatt egy 32-szeres sebességű -meghajtó? :6. feladat: kvárium I. md344 Egy 4 x 2 cm-es téglalap alapterületű akváriumot 2 centiméter magasan töltöttek fel vízzel. mikoregykövethelyeznekazakváriumba,avízszintje,4centimétertemelkedik. Mekkoraakőtérfogata? 32 cm 3 6 cm 3 2 cm 3 2 cm 3 6

17 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: FOTÓ Krisztaanyaralásalattkészültképeitszeretnéelőhívatniéskidolgoztatni. z alábbiakban egy fotóbolt árai és Kriszta megrendelőlapja látható. md4 ÁRK Kidolgozási idő Filmelőhívási díj Képkidolgozási díj (minden sikeres kép után) (egyszeri díj/film) x3cm x5cm 3x8cm nap 85Ft 5Ft 88Ft 5Ft 3nap 6Ft 44Ft 6Ft 2Ft hét 45Ft 5Ft 22Ft 3Ft MEGRENELŐLP Kidolgozási idő nap 3nap hét Képméret x3cm x5cm 3x8cm MennyibekerülKrisztánakaképekkidolgozása,haminda36képejólsikerült? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek!

18 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: FNTOMKÉP II. zalábbiképenegyemberarcvonásailáthatók. md38 ajusz nélkül vagy a kétféle bajusz valamelyikének felhasználásával a képből kiindulva összesen háromfélefantomképkészíthető,ahogyaztazalábbiábramutatja. Hányféle fantomkép készíthető az alább látható kétféle haj, kétféle bajusz és kétféle szakáll kombinálásával? Veddfigyelembeahaj,abajuszésaszakállhiányánaklehetőségétis!

19 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 22. feladat: területek md Melyik alakzatnak NEM a negyedrésze van besatírozva? 23. feladat: ÜLÉSEK Egy vonaton az üléseket az alábbi módon számozzák: md Írd be az ábrábaahiányzó nyolc számot!

20 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 24. feladat: Elölnézet md62 fentitestnekmelyikazelölnézetiképe? 2

21 Állj! Ne kezdj hozzá a matematikafeladatok következő részéhez, amíg arra fel nem szólítanak!

22 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 25. feladat: Testek Egy téglalapot az ábra szerint egy tengely körül megforgatunk. md82 Melyik típusú testet kapjuk? 26. feladat: Rádióadók z alábbi ábra azt mutatja, hogy néhány rádióadó melyik hullámhosszon található. md36 W X Y M Z MHz a) md36 lues Rádió a 3, megaherznél (MHz) található az URH sávon. Melyik betű jelzi a fenti ábrán a lues Rádiót? W X Y Z b) md362 Hány megaherznél (MHz) találod a fenti ábránm-mel jelölt Metál Klub elnevezésű rádiót? 22

23 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: Raktér md34 z alábbi rajzon egy teherautó látható. z ábrán szürke szín jelöli a teherautó hasznos rakterét, azaz aztatérfogatot,amelyaszállítókrendelkezéséreáll,amikormegrakodjákazautót. 6 m 2m 2m 4m 2m Mekkora a teherautó hasznos rakterének térfogata? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 23

24 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 28. feladat: HosszúságEGYSÉGEK md28 brit mértékegységeket használó országokban a hosszúságokat mérföldekben adják meg. Egy mérföld 6 méternek felel meg. következőábrárólkülönbözőfolyókhosszaiolvashatókle. Hosszúság (mérföldekben) Missouri-Mississippi mazonas Nílus Kongó Volga Gangesz Shannon Severn Temze a) md28 Körülbelül mekkora a leghosszabb folyó? Kb. 63 km hosszú Kb. 3 km hosszú Kb. 83 km hosszú Kb. 3 km hosszú b) md282 Körülbelül hány kilométer a különbség a Nílus és a Kongó hossza között? Kb. 6 km Kb. 6 km Kb. 6 km Kb. 6 km 24

25 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 2. feladat: Ingaóra Galilei felfedezte az összefüggést az ingaóra ingájának lengésideje és az inga hossza között. md364 Inga hossza (h) Lengésidő (t) egység másodperc 4 egység 2 másodperc egység 3 másodperc 6 egység 4 másodperc a) md3643 Írd fel azt a képletet, amely megadja az inga h hossza és a t lengésidő közötti összefüggést! b) md3644 Rajzold be azt a görbét a koordináta-rendszerbe, amely az inga hossza és a lengésidő közötti összefüggést mutatja! Nevezd el a tengelyeket, és jelöld az egységeket! 2 25

26 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: SKKVERSENY md2 z alábbi ábrán az iskolai sakkverseny alakulása követhető nyomon a nyolcaddöntőtől a döntőig. diákokatazábécébetűiveljelöltük. nyolcaddönt negyeddönt dönt Hánygyőzelmetaratotta d jelűdiákasakkversenyen?

27 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: Régi bicikli zalábbirajzegy.századbanhasználtbiciklitábrázol. md3 a) md3 Mekkora a nagyobbik kerék átmérője, ha a kisebbik keréké 8 centiméter? szükséges adatokat mérd le az ábrán! Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek! 2 b) md34 Melyik kerék fordul körbe többször, miközben a bicikli halad? Válaszodat indokold! nagyobbik kerék. kisebbik kerék. Mindkettőugyanannyiszorfordulkörbe. Indoklás: 2

28 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 32. feladat: Fékút md33 fékút az a távolság, amelyet a lendületben levő autó megtesz attól a pillanattól, amikor a fékek működésbelépnekegészenamegállásig.fékút(s)ésazautósebessége(v)közöttiösszefüggés: s=, v 2, ahol a sebesség km/h-ban, a fékút méterben van megadva. zegyenletátrendezéseutánazalábbiakközülmelyikképlettelszámíthatókiasebesség? v=, s 2 v= s:, v=(s:2), v=2 (, s) 33. feladat: térképarány II. md42 Egytérképenszereplőskálaszerintamicmatérképen,azavalóságbankilométernekfelelmeg. Írd le részletesen, hogyan kapjuk meg a térkép két pontjának valóságos távolságát KILOMÉTEREN! 6 28

29 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 34. feladat: Régészek II. md42 régészek a koordináta-rendszer segítségével készítenek térképet az ásatások során fellelt tárgyak helyéről. Később e térképek tanulmányozása segítséget nyújthat régmúlt civilizációk életformájának, szokásainakmegismerésében.zalábbiábránegyilyenásatástérképelátható. S F T Sz H T - tűzrakóhely - agyagedények H - használati tárgyak S - sírok Sz - szobrok F - fegyverek régészekatűzrakóhelyettettékakoordináta-rendszerközéppontjába,a(;)pontba.zagyagedények lelőhelyét a (2; 3) koordináták jelölik a térképen. a) md42 Mittaláltakarégészeka(4;-2)helyen? sírokat szobrokat használati tárgyakat agyagedényeket b) md422 térkép szerint mely koordinátáknál találtak rá a fegyverekre a régészek? 2

30 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 35. feladat: Háromszögszámok md3 z ókori görögök számos tudomány és művészet mellett a matematikában is jelentős eredményeket értek el. Pitagoreusoknak nevezték Pitagorasz tanítványait, akik egyaránt voltak fizikusok, csillagászok, mágusokéstalánmégvallásalapítókis.számoknakmisztikuserőttulajdonítottak,úgygondolták, atermészetbenésazemberbenlévőharmóniáthivatottakleírni. szent tetraktüsz (geometriailag tökéletes háromszög) volt a szövetség egyik jelvénye. z ilyen, háromszög alakba rendezhető kavicsok számát nevezték háromszögszámoknak. háromszögszámoknak igen sok érdekes tulajdonságuk van háromszögszámok: +2=3 +2+3= = a) md32 Fogalmazdmeg,hogymilyenszabálytveszelészreazegyesháromszögszámokközött! Segítségedre vannak az ábrák alatti számítások. b) md34 Kétegymásutániháromszögszámösszegenégyzetszám. +3= =3 2 6+=4 2 Hánykavicsbóllehetkirakniaztanégyzetet,amelyikaz5.ésa6.háromszögösszeillesztésével keletkezik?indokoldaválaszod! 3

31 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 36. feladat: Pénzfeldobás md53 Ha feldobunk három különböző pénzérmét, annak 8 különböző eredménye lehet. z alábbi ábra ezt a 8 lehetséges esetet mutatja. Esetek. pénzérme *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. 2. pénzérme *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. FORINT P. 3. pénzérme FORINT *MGYR KÖZTÁRSSÁG* P. 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 *MGYR KÖZTÁRSSÁG* 2 FORINT P. FORINT P. FORINT P. a) md532 Mekkoraannakazesélye,hogylegalábbkétérmeazonosoldalára(írásravagyfejre)esik? b) md533 Hányféle eredménye lehet ötféle pénzérme feldobásának?

32 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: Szélmalom Egy vállalkozó szélmalmot szeretne építeni. Egy tudományos folyóiratban a következőket olvasta: md383 Hasznosítás szempontjából ígéretesnek azok a helyek nevezhetők, ahol a szélsebesség átlagosan legalább 4,5 m/s. a) md383 folyóirat közölte négy terület szélsebesség-eloszlását. z alábbi szélsebesség-megoszlásgörbék azt mutatják, hogy a különböző sebességtartományokba eső szelek hány százalékos előfordulással jellemzők egy adott területen. Figyelembevéveafolyóiratmegállapításaitésanégymegoszlásgörbét,melyikterületretelepítse szélmalmátavállalkozó? % % ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 6, -, -, -, - 5 5, - 2 m/s ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 6, - m/s, -, -, - 5 5, - 2 % ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 m/s 6, -, -, -, - 5 5, - 2 % ,, -,, - 2, 2, - 3 3, - 4 4, - 5 5, - 6 m/s 6, -, -, -, - 5 5, - 2 b) md3832 vállalkozófelépítetteaszélmalmot.számításokatvégzett,ésazttapasztalta,hogyamalomáltal egyóraalatttermeltenergia(e)aszélátlagsebességének(v)harmadikhatványávalarányos.pontos összefüggést az alábbi egyenletben fejezte ki: E=,6 v 3, aholazenergiawattban,asebességpedigkm/h-banvanmegadva. Számítsdki,hogyhányWattenergiáttermelaszélmalom,haegyóránkeresztülállandóerejű, 2 km/h-s szél fúj! 32

33 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM c) md3834 Írdle,hogyannéznekiazegynapiszélenergia-mennyiséget(E napi )megadóképlet,haaztaszél átlagsebességének(v)segítségévelszeretnénkkiszámítani! 38. feladat: efektetés II. md6 Egy üzletember p fabatka értékű részvényt vásárolt. Egy év múlva a részvények értéke négyszeresére nőtt, a következő évben pedig 38 fabatkát veszített az értékéből. Hány fabatkát fektetett be az üzletember az említett feltételek mellett, ha a harmadik év elején fabatkája volt? Úgydolgozz,hogyszámításaidnyomonkövethetőklegyenek!

34 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 3. feladat: SZÁMJEGYEK Elektromos készülékek számkijelzőin gyakori az alábbi pálcikás számábrázolás. md282 Hosszúhasználatutánbizonyosszámkijelzők nyomothagynak,példáulaleggyakrabbanhasznált pálcikák használaton kívül is világítanak kicsit. Egy készülék egy számjegyű kijelzője több hónapon át,egésznapismétlődve-tól-igszámol. Melyikpálcikahasználódikelakijelzőnlegkevésbé? 34

35 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 4. feladat: Öblítő Egytextilöblítőadagolásiútmutatójábanakövetkezőábralátható.zábraaztmutatja,hogyha 3 4 részéigtöltjükakupakot,akkoraz36ml-nekfelelmeg. md = 36 ml a) md2833 Kézimosáshozlvízbe6mlöblítőtajánlanak.Meddigkelltölteniakupakot? 5 részéig 3 részéig 2 3 részéig 3 4 részéig b) md2834 Ha minden mosáshoz az ajánlott mennyiséget (36 ml) használjuk, akkor hány mosásra elegendő liter öblítő? Kb. 2 Kb. 55 Kb. 2 Kb

36 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 4. feladat: KINS md2282 z alábbi térképen az azonos (tengerszint feletti) magasságú helyeket egy úgynevezett szintvonallal kötötték össze. számértékek a tengerszint feletti magasságot jelzik méterben. 2 Magasles E F G H I Turistaház 5 23 Földút m fa Egy kirándulás vezetői kincsvadászatot rendeznek a térképen ábrázolt területen. gyerekeknek a fentitérképésnégyinformációalapjánkellminélhamarabbmegtalálniukakincset. kincsegyfánvanelrejtve. fától 3 m-re egy turistaház található. kincsaföldúttól2m-revan. keresetthely233mtengerszintfelettimagasságbanvan. Jelöld meg X-szel a térképen azt a mezőt, ahol a kincs található! (Használhatsz segédvonalakat a térképen!) 36

37 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 42. feladat: LÁZGÖRE z alábbi ábrán egy beteg lázgörbéje látható. md32 Hőmérséklet ( o ) betegség napjai a) md32 Állapítsd meg, hányadik napon volt legmagasabb láza a betegnek! b) md322 Melyik két nap között változott legtöbbet a beteg testhőmérséklete? 2 3. nap között nap között. 6. nap között. 8. nap között. 3

38 MTEMTIK 8. ÉVFOLYM 43. feladat: Árnyék zalábbiakközülmelyikalakzatárnyékatükörképisegyben? md6 38

39 Állj! Ne kezdj hozzá a szövegértési feladatokhoz, amíg arra fel nem szólítanak!

40 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Madarak, vadak, rokonok Szeretném, ha nem emlegetnéd annyit azt a Görögországot mondta Leslie idegesen. Erről mindig Gerrynek az a nyamvadt könyve jut eszembe. Úgyis évekig tartott, míg sikerült túltennem magam rajta. Neked tartott évekig? szólt Larry epésen. És én mit szóljak? El tudod képzelni, mit ártott ez a dickensi karikatúra a jóhíremnek? bból, amit rólam írt, azt lehet hinni, hogy másra sem tudok gondolni, mint hajóra meg puskára. Hát, nem is nagyon gondolsz másra, mint hajóra meg puskára. Én szenvedtem tőle a legtöbbet szólt közbe Margo. Egyébről sem írt, mint a pattanásaimról. Én úgy találtam, hogy titeket jól ábrázolt vélte mama, hanem engem tökéletes hülyének állított be. Én nem bánom, ha tisztességes stílusban gyaláznak mutatott rá Larry, indulatosan kifújva az orrát, de hogy még ráadásul rossz angolsággal gyalázzanak, az már arcpirító. Már a címe is kész inzultus mondta Margo. saládom és egyéb állatfajták. Utálom, hogy állandóan azt kérdezgetik tőlem: És te melyik állatfajtához tartozol? Pedig én úgy találtam, hogy a címe elég mulatságos, drágám mondta mama. sak az a baj, hogy nem vette bele a legjobb történeteket. Ebben egyetértek szólt Leslie. Hogyhogy a legjobb történeteket? gyanakodott Larry. Hát, például amikor Max jachtjával körülhajóztátok a szigetet. z is rém mulatságos volt. Ha az az eset megjelenik nyomtatásban, én bepereltem volna az öcsémet. Nem értem, miért; az valóban mulatságos volt mondta Margo. És az, amikor szellemet idéztetek? Örülnél, ha azt is megírta volna? tudakolta Larry epésen. Na nem! zt azért mégse! rémüldözött Margo. Na látod! - diadalmaskodott Larry. És Leslie bírósági kalandja? Nem tudom, minek akarsz engem is belekeverni! mondta Leslie harciasan. Te mondogattad, hogy nem írta meg a legjobb eseteket érvelt Larry. El is felejtettem már ezeket kuncogott mama. Pedig tényleg érdekesebbek, mint amiket megírtál, Gerry. Örülök, hogy ez a véleményed mondtam elgondolkodva. Ugyan miért? kérdezte Larry, és gyanakvóan rám meredt. Mert elhatároztam, hogy írok egy másik könyvet is Korfuról, és beleírom az összeset magyaráztam ártatlanul. zonnal felhördültek valamennyien. Megtiltom bömbölte Larry, vadul tüsszögve. Megtiltom egyszer s mindenkorra! Nem írhatsz a szellemidézésemről harsogott Margo. Mama, mondd neki, hogy nem írhat! Sem a törvényszéki dologról acsargott Leslie. Nem tűröm! És ha csak említeni mered a jachtot... kezdte Larry. Larry, kedvesem, ne kiabálj! szólt közbe mama. Jó, akkor tiltsd meg te, hogy megírja a folytatást kiabált Larry. 4

41 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 44. feladat: Madarak, vadak, rokonok od3 Hogy hívják a családtagjai az elbeszélőt? 45. feladat: Madarak, vadak, rokonok felsoroltak közül miről írt az elbeszélő a könyvében? od34 Pattanások. Szellemidézés. írósági kaland. sziget körülhajózása. 46. feladat: Madarak, vadak, rokonok Miért NEM akarják a családtagok az újabb kötet publikálását? od32 Mert az előző is megbukott. Mert az előzőbe sem vette bele a legjobb történeteket. Mert úgy érzik, kifigurázta őket. Mert úgy érzik, valótlanságokat állított róluk. 4. feladat: Madarak, vadak, rokonok Hány szereplője van a szövegbeli jelenetnek? od3 három négy öt hat 48. feladat: Madarak, vadak, rokonok Melyik sziget körülhajózásáról esik szó az idézett részletben? od35 4. feladat: Madarak, vadak, rokonok od38 Keress KÉT bizonyítékot arra, hogy a jelenlévők egyike meg volt fázva a beszélgetés idején! Húzd alá a szövegben! 4

42 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 5. feladat: Madarak, vadak, rokonok szerző milyen nyelven írta könyvét a családjáról? od3 görögül törökül angolul franciául 42

43 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Veszedelmes jövevények z ember új kontinenseken vagy szigeteken történő megtelepedése csaknem mindig új fajok behurcolásával és részben emiatt is sok őshonos faj eltűnésével járt. 5. századot követő európai hódítások következtében a Föld korábban még egymástól elszigetelt kontinensei között nemcsak az emberek és az áruk cseréje indult meg, hanem más élőlényeké is. Így egyre több faj került olyan földrészekre és szigetekre, ahová az ember közreműködése nélkül képtelen lett volna eljutni. Miért probléma a fajok behurcolása, és milyen következményekkel járhat az élővilágra nézve? fajbehurcolások és az ezt követő inváziók miatt csökken az egymástól földrajzilag távol eső élőhelyek növény- és állatvilágának különbözősége, így a Föld élővilága lassanként az egész bolygón egyre jobban hasonlít egymáshoz. kutatók becslései szerint az őshonos fajok eltűnését elsősorban az egyes fajok élőhelyeinek tönkretétele okozza, másodsorban az inváziók. Melyek tehát az invazív fajok, és hogyan hurcoljuk be őket? z őshonos fajok természetes elterjedési területükön belül fordulnak elő, ezzel szemben a behurcolt fajok az ember közreműködésével, legtöbbször a véletlennek köszönhetően, máskor szándékos betelepítés eredményeként jutnak el egy olyan élőlénytársulásba, amelyben eredetileg nem fordultak elő. behurcolt fajokat nevezhetjük idegenhonos vagy jövevényfajnak is. behurcolt fajok döntő többsége nem képes tartósan megtelepedni az új társulásban, kisebb részük viszont meghonosodik. Ez utóbbiak közül kerülnek ki az invazív fajok, amelyek nagy területeken elszaporodva önfenntartó populációt 2 hoznak létre az adott társulásban. Néhány invazív faj nemcsak elözönli a társulást, hanem arra is képes, hogy átformálja annak eredeti jellegét. Ezekben az esetekben az invázió hatására megváltozhat a társulás eredeti fajösszetétele, a táplálékhálózat szerkezete, a talaj tápanyagainak elérhetősége. z egyes fajok számára számos terjedési mód kínálkozik a különböző áruk kereskedelme során. konténeres szállítás igencsak előnyös a jövevények számára, elég a különböző gyomnövények magvaira gondolni, de gerinctelen állatok, főleg rovarok és csigák is utazhatnak így. Példaként említhetjük az agyvelőgyulladást terjesztő tigrisszúnyogot, amely konténerekben szállított autógumikkal terjedt el a világban. Kaszpi-tengerben őshonos zebrakagyló egy olajszállító hajó segítségével kerülhetett az észak-amerikai Nagy-tavakba. légi közlekedés szintén lehetővé teszi, hogy egyes fajok eredeti élőhelyüktől távol eső helyekre is eljussanak. Így vetődött el például a barna mangrovesikló több csendes-óceáni szigetre, ahol mohó étvággyal kezdte pusztítani a szigeteken őshonos madarak tojásait és fiókáit. Hazánkban a növényeket tekintve többségben vannak azok a fajok, amelyeket Észak-merikából hurcoltak be. Ilyenek például a zöld juhar, a parlagfű, az akác, a kanadai és a magas aranyvessző. mezőgazdasági kártevők közül az amerikai kukoricabogár, amelynek lárvája a kukorica gyökereit károsítja. burgonyabogár szintén észak-amerikai jövevény. halak közül két ázsiai eredetű faj vált invazívvá a hazai vizekben: az amúr és a fehér busa. behurcolt fajok sikerének két fő oka van. z egyik, hogy sikerül megszabadulniuk eredeti ragadozóiktól, kórokozóiktól és parazitáiktól. másik ok, hogy az őshonos fajoknál nem alakultak ki az idegen fajokkal szembeni védekezési stratégiák, ezért az újonnan érkezett fajokkal szemben teljesen védtelenek. lapvető probléma, hogy a fajbehurcolások és az ezt követő inváziók elsősorban a nemzetközi kereskedelem és a turizmus növekedésével függnek össze. hatékony megelőzéshez ezek korlátozására lenne szükség, de a jelenlegi folyamatok sajnos nem ebbe az irányba mutatnak. Invázió: egy adott területre behurcolt faj nagy tömegben való 2 Populáció: valamely egy adott helyen 43

44 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 5. Feladat: Veszedelmes jövevények Milyen színű mangrovesiklót említ a szöveg? od23 zöld szürke fekete barna 52. Feladat: Veszedelmes jövevények Miről kapta a nevét a kukoricabogár? od232 z alakja egy kukorica terméséhez hasonló. kukorica termésével és leveleivel táplálkozik. kukoricaföldeken él, elriasztja a kártevő rovarokat. bogár lárvája a kukorica gyökerével táplálkozik. 53. Feladat: Veszedelmes jövevények od233 Mit árul el a burgonyáról és a kukoricáról az, hogy a hazánkban meghonosodott burgonyabogár és kukoricabogár Észak-merikából származik? 54. Feladat: Veszedelmes jövevények Mire vonatkozik a cím? od234 kontinenseket meghódító emberekre. behurcolt, nem őshonos fajokra. hajóval és repülőgéppel utazó turistákra. kiterjedt kereskedelem során szállított árukra. 55. Feladat: Veszedelmes jövevények Karikázd be, hogy melyik a kakukktojás! od23 amúr Ázsia burgonyabogár Észak-merika zebrakagyló Nagy-tavak parlagfű Észak-merika 44

45 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM 56. Feladat: Veszedelmes jövevények od23 Mit gondolsz, ha betiltanák a nemzetközi kereskedelmet és turizmust, minden őshonos faj megmenekülhetne? Válaszodat indokold a szöveg alapján! 45

46 SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYM Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! miről a térkép mesél NEW YORK világ legnagyobb metropoliszának, a 5 milliós városnak a helyét 24 dollárért vásárolta meg egy vállalkozó szellemű holland kereskedő, Peter Minuit. z Újvilág felfedezése után a spanyolok főleg él- és Közép-merika gazdag, nagy műveltségű birodalmaira vetették rá magukat, az észak-amerikai kontinens (leszámítva a legdélibb részeket) többékevésbé szabad vadászterület volt. Főleg az angolok, franciák és hollandok igyekeztek itt gyarmatokat szerezni. Így került 623-ban harminc kivándorló holland család a mai Manhattan, Staten Island és rooklyn vidékére, ahol megalapították városukat, Nieuw-msterdamot (Új-mszterdam). z indiánok azonban akik kezdetben barátságosan fogadták a békés kereskedőknek tűnő idegeneket, és szívesen adtak el nekik földet csekély értékű áruért egyre ingerültebben figyelték az idegenek terjeszkedését, földfoglalásait, erőszakoskodásait. Már a település első idejében is többször került sor harcra, ekkor építettek a hollandok a város védelmére egy falat. (Ez a fal lett a névadója annak az utcának, amely e fal lebontása után keletkezett, s amely ma az amerikai pénzvilág jelképe, a bankjairól híres Wall Street, azaz Fal utca.) holland gyarmat nőtt és gyarapodott, Új-mszterdam környékét már Új-Hollandiának hívták. e ugyancsak nőtt a környéken megtelepedő angolok száma is. Közben a tengereken kiéleződött az új ellentét: az angolok és a hollandok a tenger feletti hatalomért küzdöttek. Most is az angolok győztek, s a győzelemmel megszerezték ellenfelük gyarmatait is. II. Károly angol király az egész észak-amerikai holland gyarmatbirodalmat testvérének, a yorki hercegnek adományozta. Új-mszterdam neve eltűnt a térképről, s megjelent az új birtokos szűkebb hazájára emlékeztető New York. EL ORO legendás név hol ebben a formájában, hol így: Eldorado, ma már szinte csak nagyítóval fedezhető fel az amerikai kettős kontinens térképein. Többnyire jelentéktelen kisvárosokat jelöl Kanadában, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Venezuelában, razíliában, rgentínában. név a 6. században a mai Kolumbia belső területeit jelölve szikrázott az aranyra éhes konkvisztádorok szeme előtt. Erre a területre képzelték El oradót, az ranyember országát, amelynek uralkodója minden reggel behinti magát aranyporral, és azt minden este úgy mossa le, hogy alámerül a szent tó vizébe... Ezért is nevezték el spanyolul el dorado -nak, ami annyit jelent: az aranyozott. Érdekes, hogy a fantasztikus legendának, amelyet a spanyolok indiánoktól hallott elbeszélések alapján színeztek ki így maguknak, volt némi valóságalapja. mai ogota környékén élő csibcsa indiánok vallása különös tiszteletben részesítette a Napot és a vizet. z új főpapot, aki egyben a törzs fővezére is lett, megválasztása után valóban mesébe illő külsőségek között iktatták be hivatalába. ceremónia kezdetén a papok talpig bekenték az új főpap testét olajos földdel, majd behintették aranyporral. Ezután a napként ragyogó főpap kisebb törzsfőnökök kíséretében tutajra szállt, s a szertartás befejezéseképpen aranytárgyakat és drágaköveket szórt a szent tó vizébe. Valóban pompás, fényűző, ragyogó látványosság lehetett. Nem is csoda, hogy a spanyolok akik egyébként sohasem látták, mindig csak hallottak róla hamarosan kialakították aranyország legendáját. spanyolok El orado - jában a főpap már mindennap fürdött az aranyporban, a szent tavak feneke arannyal, drágakővel volt kirakva, és maga az aranyozott testű király is lassan fantasztikus félistenné formálódott. Végül El orado már nemcsak az eredeti kolumbiai aranyországot jelentette, hanem minden olyan helyet, ahol mesés kincseket, meggazdagodást reméltek a kalandorok. Sőt, a szó kisbetűs formában ma is élő fogalom, például úgy, hogy a sokat szenvedett él-merika, aranyával és aranyától függetlenül is, sokáig valóban a spanyolok, a gyarmatosítók eldorádója volt. El orado igazságához tartozik még az is, hogy Kolumbia ma is él-merika első aranytermelő országa, és a világon az első helyen áll a smaragd, ötödiken a platina termelésében századi, Közép- és él-merikát gyarmatosító spanyol hódító.

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 6. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

CÍMKE 8. ÉVFOLYAM AFÜZET

CÍMKE 8. ÉVFOLYAM AFÜZET ÍMKE 8. ÉVFOLYM FÜZET ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT 2004 1 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és olvasási-szövegértési feladatokkal találkozol. Minden feladatot alaposan olvass

Részletesebben

2011. május 25., 8.00

2011. május 25., 8.00 8. évfolyam 2011. május 25., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2011 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela

Részletesebben

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet . évfolyam 25. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 25 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

2012. május 30., 8.00

2012. május 30., 8.00 6. évfolyam 2012. május 30., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2012 Oktatási Hivatal OKM2012_6 evfolyam_ fuzet.indb 1 2012.02.01. 10:55:28 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

2015. május 27., 8.00

2015. május 27., 8.00 6. évfolyam 25. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 25 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

10. 2013. május 29., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2013. május 29., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet 10. évfolyam 2013. május 29., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2013 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan

Részletesebben

2014. május 28., 8.00

2014. május 28., 8.00 8. évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM AF Ü Z E T. Oktatási Hivatal

CÍMKE ÉVFOLYAM AF Ü Z E T. Oktatási Hivatal F Ü Z E T 8. ÍMKE ÉVFOLYM ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 28 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. feladatokat alaposan

Részletesebben

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal . évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat

Részletesebben

2009. május 27., 8.00

2009. május 27., 8.00 6. évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Gyakorlatias szövegértési feladatok Tanulói munkafüzet A kiadvány KHF/4258-16/2008 engedélyszámon 2008. 12. 11. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában SZAKDOLGOZAT Készítette: Iván Judit KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Részletesebben

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter FIZIKA 9. Négyévfolyamos gimnázium alap A, hatévfolyamos gimnázium alap A, nyolcévfolyamos gimnázium alap A, szakközépiskola

Részletesebben

TARTALOM A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. Élmény alapú tanulás a tanösvényeken. Földrajzi barangolás Szabadkán és környékén kisiskolásokkal

TARTALOM A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. Élmény alapú tanulás a tanösvényeken. Földrajzi barangolás Szabadkán és környékén kisiskolásokkal A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Ringlerné dr. Szentpéteri Mária fõiskolai docens Szerkesztõbizottság: Dr. Makra László egyetemi docens Szerkesztõség

Részletesebben

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár Kutyatár (Albert Ivett, EmArt Műhely, Szabadka) 68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár 2 Az idei év a felsősökről szól majd Tavalyelőtt a magyar óvodások, majd tavaly a kisiskolások éve volt, legalábbis

Részletesebben

TÜKÖRBEN A VILÁG JÁTÉKGYŰJTEMÉNY

TÜKÖRBEN A VILÁG JÁTÉKGYŰJTEMÉNY TÜKÖRBEN A VILÁG JÁTÉKGYŰJTEMÉNY A könyv megszületését Manfred Max-Neef chilei közgazdász gondolatai és az All We Need című pedagógiai kiadvány inspirálták. All We Need, 2007, Luxemburg, Salzburg, Wien.

Részletesebben

fizika ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Jankay Éva Brenyóné Malustyik Zsuzsa

fizika ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Jankay Éva Brenyóné Malustyik Zsuzsa Tanulói Bmunkafüzet Szövegértés szövegalkotás Készítette Jankay Éva Brenyóné Malustyik Zsuzsa fizika ember a természetben műveltségterület 3 A gázok állapotváltozásai 11 Elektromosságtan bevezetés 18 Elektromos

Részletesebben

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok kéthavi ismeretterjesztő magazin 2014. július augusztus I. évfolyam 2. szám 495 Ft Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok NEMZETI PARKOK a szemléletváltás küszöbén állatvilág

Részletesebben

Bevezető. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek. Ökológia és Környezetvédelem. Olvasónapló. Filmkultúra.

Bevezető. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek. Ökológia és Környezetvédelem. Olvasónapló. Filmkultúra. 2011. XI. évfolyam 5. szám (113.) Avana Hírek Tartalomjegyzék Az idei Zsoldos-díjak átadása 2 Ökológia és Környezetvédelem Olvasónapló Filmkultúra Naptár Lények 9. rész: Sapiens-féleségek 3 Darázs Endre:

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken

Az elmúlt évszázad nagy árvizei a. Felső Tisza vidéken Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szakdolgozat Az elmúlt évszázad nagy árvizei a Felső Tisza vidéken Témavezető: dr. Lóki József tanszékvezető

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK?

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? Munkafüzet diákoknak a A médiaismeret tantárgy alkalmazása a hátrányos helyzetû diákok képességfejlesztésében címû pedagógus-továbbképzési programjához Budapest, 2008 A MANUSH

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs kiadó:

Részletesebben

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2003. JÚLIUS 10 24. www.konyv7.hu 144 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Könyves nyár Ember és gondolat Kende Péter Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 26. Nyerges András Tûnô

Részletesebben

孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2009 年 第 一 期 免 费 发 行. Konfuciusz Krónika. Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja III. évfolyam 2009/1.

孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2009 年 第 一 期 免 费 发 行. Konfuciusz Krónika. Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja III. évfolyam 2009/1. 孔 子 学 院 通 讯 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 2009 年 第 一 期 免 费 发 行 Konfuciusz Krónika Az ELTE Konfuciusz Intézet ingyenes magazinja III. évfolyam 2009/1. szám Konfuciusz Krónika Miért tanuljunk kínaiul? A kínai a legtöbbek

Részletesebben

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI!

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI! A A közlekedés kinematikai problémái 4. Mozgó járművek Gyalogosan nemigen jutunk meszszire, lóháton pedig manapság kevesen közlekednek. Ezért a helyváltoztatásunkhoz gyakran járművekre van szükségünk.

Részletesebben

68. évf., 2014. IX. 11., 25. szám. Magyari Loretta a Falco táborában. Jó Pajtás, 25. szám, 2014. szeptember 11.

68. évf., 2014. IX. 11., 25. szám. Magyari Loretta a Falco táborában. Jó Pajtás, 25. szám, 2014. szeptember 11. 68. évf., 2014. IX. 11., 25. szám Magyari Loretta a Falco táborában Természet- és sportkedvelő Magyari Lorettával a nyáron ismerkedtünk meg. Észak-Bácskából, Oromhegyesről érkezett a meglehetősen távoli

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben