KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KOCKÁZAT-KOMMUNIKÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN Készítette: Dr. Pataki Mariann Budapest, 2007.

2 Amit egyáltalán meg lehet mondani, azt meg kell mondani világosan, amiről pedig nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. -Wittegstein- TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ A KOCKÁZAT FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA A kockázat fogalmának megközelítései Kockázat definíciók A kockázat, bizonytalanság, veszély, probléma fogalmak összehasonlítása Kockázat és bizonytalanság Kockázat és veszély Kockázat és probléma Jelen dolgozat kockázatfelfogása KOCKÁZAT-ÉSZLELÉS ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Bilaterális kockázat-észlelés A betegek kockázat-észlelése Az orvosok kockázat-észlelése Jelen dolgozat álláspontja a kockázat-észlelésről ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ Hitelesség és meggyőzés Az orvos-beteg kapcsolat definíciója Az orvos-beteg kapcsolat elméletei Csapatmunka A KOMMUNIKÁCIÓ OKTATÁSÁNAK HELYE AZ ORVOSKÉPZÉSBEN KUTATÁS A kutatás módszertana Észrevételeim KUTATÁSI EREDMÉNYEK Naplós kutatás Betegnaplók Orvosnaplók Mélyinterjúk Az interjúk értékelése a kockázat-kommunikáció sajátosságai ÖSSZEFOGLALÁS

3 TÁBLÁZAT- ÉS ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATOK: 1. Vevők és igényeik az egészségügyben A laikusok és szakértők kockázat-észlelésének különbségei Az SDM-hez szükséges feladatok A kommunikáció-oktatás helyzete a hazai orvostudományi egyetemeken ÁBRÁK: 1. Kockázat és veszély Kockázat és probléma Az orvos-beteg kommunikáció típusai DIAGRAMOK: 1. Az egyes helyszíneken elért betegek aránya A találkozó lefolyása a szülő szerint Az orvos jellemzése a találkozó lefolyása alatt A szülő érzései a találkozó előtt A szülő érzései a találkozó alatt A szülő érzései a találkozó után A szülő érzései a találkozó előtt, összehasonlítás A szülő érzései a találkozó után, összehasonlítás Mit kell megváltoztatni, a szülő szerint A találkozó lefolyása az orvos szerint A beszélgetés célja Ki a beszélgetés kezdeményezője Az orvos észlelése a szülővel kapcsolatban a találkozó során A szülők és az orvosok észlelésének összehasonlítása Szülői kompetencia

4 Az emberi hang arra törekszik, hogy mindent meggyalázzon ezen a világon. -J.D.Salinger- 1. BEVEZETŐ Az orvosi ellátás, az egészségügyi ellátás olyan szolgáltatás, melynek igénybe vevője bárki lehet. Az egészségügy napjainkban a figyelem középpontjába került. Ez részben az ezen a területen észlelhető, jelenleg folyó egészségügyi reformoknak köszönhető. Nem elhanyagolható azonban az sem, hogy az embereknek, azaz a szolgáltatás fogyasztóinak igényessége a szolgáltatások színvonala tekintetében növekszik, és ez nem kerüli el az egészségügyet, mint szolgáltató szektort sem. Tendenciának tekinthető az is, hogy a beteg részt kíván venni az őt érintő döntésekben, partnerként kíván szerepelni a szolgáltatási folyamatban. Az egészségügyi ellátásra is vonatkozik mindaz a szabály és jellemző, ami a szolgáltatásokra általában igaz: Változékonyság (heterogenity) Nem fizikai természet (intangibility) Nem tárolható (perishability) Elválaszthatatlanság (inseparability). [Veres Z. (2005)] A szolgáltatások sajátos jellemzői azt eredményezik, hogy ebben a szférában az egyidejűségből és a folyamatjellegből adódó bilaterális eredménykockázat van jelen, azaz a fizikai jellegű termékek piacával ellentétben nemcsak a fogyasztó észlel valamilyen kockázatot, hanem a szolgáltató is. A bilaterális kockázatérzet okai közé tartoznak a nemfizikai jelleg, a hozott anyag jelensége, a folyamatjelleg, a heterogenitás, a nem-tárolható jelleg, a szolgáltatás nyújtásának és felhasználásának elválaszthatatlansága és a frontvonal léte. [Veres Z. (2005)] Az egészségügyi szolgáltatás esetén fizikai, tárgyi elemként az igénybevevő (a beteg) saját életét adja a szolgáltatásba. Egy sikertelen folyamat eredményeként maradandó egészségkárosodás, szélsőséges esetben haláleset lehet a következmény. Visszafordíthatatlanul, megismételhetetlenül. 4

5 Másik oldalról, a szolgáltatást nyújtó orvos hozott anyaggal dolgozik. Gyakran igen gyorsan kell súlyos döntéseket hoznia, komoly beavatkozásokat végrehajtania, melynek eredményét a későbbiekben kevéssé tudja megváltoztatni. Nagy súllyal esik a latba a beteg betegségtudata, együttműködési készsége, és az is, hogy hogyan tudja elmondani az orvosnak a problémáját. A döntéshozatal mindkettőjük számára nehéz: Meri-e a beteg feltárni minden problémáját? Képes-e azt megfelelő módon kommunikálni az orvos felé? Van-e a betegnek elegendő ismerete egy szakmailag is helyes döntés meghozatalához? Mennyire tud az orvos segíteni a helyes és szükséges döntés meghozatalában? Mennyire képes a beteg az adott helyzetben reális, objektív maradni? Látható, hogy az egészségügyi szolgáltatás esetén mind a beteg, mind az orvos észlel egyfajta kockázatot. Hogyan képesek ezt észlelni, és egymás felé kommunikálni? Milyen speciális aspektus figyelhető meg a gyermekgyógyászatban, ahol harmadik személyként a szülő is bekapcsolódik a folyamatba? Milyen módszerrel lehetséges feltárni a kockázat-észlelés, kockázat-kommunikáció jellegzetességeit? Szakdolgozatomban ezekre a kérdésekre kerestem a választ. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti tudományok Intézete egyik kutatócsoportja hosszabb ideje foglalkozik az egészségügyi szolgáltatással azt vizsgálva, hogy a vélt kompetenciák hogyan befolyásolják az észlelt kockázatokat.[veres Z., Málovics É., Vajda B.(2007)] Kutatásomat az általuk meghatározott alapokra építve, a gyermekgyógyászat speciális vonásait figyelembe véve végeztem. A már említett kérdéseken kívül vizsgáltam, hogy a kockázat-kommunikáció kutatásában mennyire alkalmazható egy, a gazdasági kutatások területén még kevéssé ismert módszer, a naplózás, napló-használat. 5

6 2. A KOCKÁZAT FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA A kockázat-észlelés, kockázat-kommunikáció és kockázat-kezelés világszerte a figyelem középpontjába került. Beszélhetünk gazdasági, politikai, társadalmi, üzleti, kulturális, esetleg környezeti kockázatról. Nézőpontját tekintve lehet a kockázat egyéni vagy csoportos, szervezeti, de akár társadalmi vagy az emberiséget érintő is. [Bezegh A. (2007)] Nem csak az egészségügyi szolgáltatás, hanem számos más szolgáltatás területén vizsgálják ezt a kérdést. A kockázat-kezelés fontos a biztosítások, pénzügyek, gyógyszerek és vegyszerek, környezetvédelem, természetvédelem területén is. A különböző szolgáltatások igénybevevői egyre inkább részt kívánnak venni a szolgáltatással kapcsolatos döntési folyamatokban, ismerni akarják annak minden részleltét, kockázatát, és joggal egyre színvonalasabb, számukra biztonságos szolgáltatásra tartanak igényt A KOCKÁZAT FOGALMÁNAK MEGKÖZELÍTÉSEI Renn (1992) óta a kockázat fogalmának háromféle megközelítése ismert, melyeknek több közös eleme van: a döntések nemkívánatos következményei a nemkívánatos események bekövetkezésének lehetősége (valószínűsége) a döntések kontextusát képező valóságról alkotott feltételezések. A megközelítések a következők: 1. Technikai közelítések: ezek szerint a negatív hatások közvetlenül megfigyelhetőek, tudományos módszerekkel mérhetőek. A kockázat nagyságát valószínűségekkel súlyozott negatív hatásokkal lehet mérni, a kockázatok könnyen számszerűsíthetők és tudományos ismeretek birtokában csökkenthetők is. 2. Közgazdasági közelítések: ezek a negatív következményeket nem fizikai károk, hanem a következményekkel való elégedetlenség-elégedettség dimenziójában írják le, a kockázat így fizikai és nem fizikai hatások esetén is értelmezhetővé válik és a pozitív és negatív hatásokat együttesen is figyelembe lehet venni. A kockázat nem más, mint a nemkívánatos események várható (negatív) hasznossága. 6

7 3. Pszichológiai közelítések: ezek tovább szélesítik a szubjektív ítéletalkotás jelentőségét a kockázatfogalom terén. A kockázat definíciójának megalkotásánál a szubjektív észlelések figyelembe vételével az egydimenziós várható értéken túl kvantitatív és kvalitatív jellemzők figyelembevételére törekszenek.[vajda B.(2007)] 2.2. KOCKÁZAT-DEFINÍCIÓK A kockázat fogalom Giddens szerint a XVI. - XVII. században született és a nyugati felfedezők használták, amikor világfelfedező útjukra indultak. A kockázat elválaszthatatlan a valószínűség és a bizonytalanság tényezőitől. Giddens szerint nem beszélhetünk kockázatról, ha az esemény végeredménye 100%-ban biztos. A kockázat nem egyenlő a veszéllyel, vagy a szerencsével. Véleménye szerint a hagyományos kultúrákban nem létezik a kockázat fogalma, mert ez a fogalom olyan veszélyekhez kapcsolódik, melyeket a jövő lehetőségeinek összefüggéseiben értékelünk. A meghatározás használata jövőorientált társadalmakban megengedett, akik igyekeznek múltjuktól elszakadni. Giddens szerint létezik: Külső kockázat: mindig kívülről jön, a természet vagy a hagyomány adottságaiból. Kitermelt kockázat: az ember tudásán keresztül jelentkezik, melynek kezelésére és megértésére csekély tapasztalattal rendelkezik az ember. Giddens a felmerülő kockázatokat és veszélyeket világunk természetes velejáróinak tekinti, amelyeket meg kell próbálni kezelni. [A.Giddens (2005)] Néhány ettől eltérő definíció a kockázatra. Az angol risk szó, mely a magyarban is megtalálható rizikónak felel meg, a görög rhiza szóból ered, mely annak veszélyére utal, hogy valaki túl közel hajózik a sziklához. [Vajda B. (2007)] Gyakran alkalmazott definíció szerint a kockázat nem más, mint valamilyen kedvezőtlen esemény bekövetkeztének valószínűsége. Egyre többet használják azt a definíciót, mely szerint a kockázat a kedvezőtlen esemény bekövetkezési valószínűsége szorozva az okozott kár mértékével. 7

8 A kockázat ismert negatív hatású, bizonytalan bekövetkezésű jövőbeli esemény. (Wikipedia) A kockázat károsodás, betegség vagy a halál bizonyos körülmények között fennálló valószínűsége. Számszerűleg a kockázat 0 (amely annak bizonyosságát fejezi ki, hogy az ártalom nem következik be) és 1 (amely azt a bizonyosságot fejezi ki, hogy a kár bekövetkezik) közötti számmal fejezhetjük ki. [US EPA (1992), idézi Buday-Malik A. (2007)] Annak valószínűsége, hogy valamilyen kémiai vagy fizikai hatás okozta ártalmas esemény (halál, károsodás vagy valamilyen veszteség) előfordulhat adott körülmények között. [(Diffus (1993)] Egy adott területen adott időtartamon belül, meghatározott körülmények között bekövetkező, egészséget, illetve környezetet károsító veszély megvalósulásának valószínűsége: (1999. évi LXXIV. Törvény 3. ) A kockázat: Cselekvéshez kapcsolódik Következménye negatív A következmény bizonytalan. A kockázat egy cselekvési változat lehetséges (nem biztosan bekövetkező) negatívan értékelt következményeinek teljes leírása, beleértve a következmény súlyának és bekövetkezési valószínűségének megmutatását is. [Kindler J.(1987) idézi Buday-Malik A. (2007)] Látható tehát, hogy az élet legkülönbözőbb területén, legkülönbözőbb módon jelentkező kockázat meghatározására sokan sokféleképpen próbálkoztak. A lényeg mindenesetre azonos az egyes definíciókban. El kell azonban különíteni a kockázat fogalmát a bizonytalanság, veszély és probléma fogalmaktól. 8

9 2.3. A KOCKÁZAT, BIZONYTALANSÁG, VESZÉLY, PROBLÉMA FOGALMAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kockázat és bizonytalanság: Míg Csontos László az általa szerkesztett A racionális döntések elmélete (1998) című könyvben a kockázat és a bizonytalanság kifejezéseket egymás szinonimájaként használja, sok szerző nem ért ezzel egyet. Emblemsvag és Kjolsta (2002) szerint a bizonytalansághoz nem kapcsolódik egyértelműen sem nyereség, sem veszteség, egyszerűen egy olyan állapot, melyben valamit nem ismerünk teljes bizonyossággal. A bizonytalanság tehát a kockázat forrása. Gilford (1979) definíciója szerint a bizonytalanság arra való képtelenség, hogy a kimenetelekhez valószínűséget kapcsoljunk, míg a kockázat éppen az erre való képesség. A New Jersey-i Rutgers Egyetem szerint a kockázat és a bizonytalanság szorosan összefonódó fogalmak, de jól megkülönböztethetőek: míg egy plusz információ a kockázatot mind növelheti, mind csökkentheti, a kockázatbecsléssel kapcsolatos bizonytalanságot túlnyomó részt csökkenti. [Vajda B.(2007)] Kockázat és veszély A nem ismert negatív hatású, nagy valószínűségű esemény a veszély. Nagy valószínűséggel bekövetkezik, a lényege ez. Márpedig ahogyan azt már tárgyaltuk nem kockázat az, ami biztosan bekövetkezik, vagy biztosan nem következik be. A megbízói elégedettséggel együtt járó kockázat a lehetséges kudarc. 1.ábra: Kockázat és veszély (wikipedia) Kockázat és probléma John Lammey, Risk Management Workshop (2006) előadásában a következőképpen definiálta a két fogalmat: 9

10 Kockázat: bizonytalan kimenetelű dolog bármilyen fenyegetés, amely ha bekövetkezik részben vagy egészben megakadályozza a tevékenység elvégzését. A kockázat nem jelent kizárólag negatív kimenetelt. A kockázat a jelenben létező dolog. Problémák: ma léteznek a múltbéli döntések jelenlegi hatása Kockázatok: lehetséges problémák a jelenlegi döntések jövőbeli hatása PROBLÉMÁK&KOCKÁZATOK MÚLT JELEN JÖVŐ probléma döntések kockázat döntések 2. ábra: Kockázat és probléma [Forrás: John Lammey nyomán Dr. Bezegh A. (2007)] 2.4. JELEN DOLGOZAT KOCKÁZATFELFOGÁSA Dolgozatomban a kockázatot úgy értelmezem, mint annak lehetőségét, hogy az egyén (beteg) számára kedvezőtlen esemény következik be, vagy éppen valamely jó esemény nem következik be. A kockázat nagysága attól függ, hogy milyen jellegű és mekkora a bekövetkezett rossz, vagy be nem következett jó esemény hatására létrejövő kár vagy elmaradó haszon. 10

11 3. KOCKÁZAT-ÉSZLELÉS ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 3.1. BILATERÁLIS KOCKÁZAT-ÉSZLELÉS Az egészségügyi szolgáltatás során mind a beteg, mind az orvos észlel bizonyos jellegű és bizonyos fokú kockázatot (bilaterális kockázat-észlelés). Az egészségügy feladata az emberek egészségének megőrzése, helyreállítása, a megfelelő életminőség biztosítása. A betegek részéről az utóbbi időben fokozott igény mutatkozik egy minden tekintetben kifogástalan, megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás iránt. Gazdasági szakemberek és az orvosok gondolkodásában is változás figyelhető meg az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban. Kincses (2000) szerint az egészségügyi ellátás tulajdonképpen a humán erőforrás működőképességének fenntartását jelenti, ezáltal pedig a munka folyamatosságának illetve a jövedelmezőségének biztosítását. Napjaink embere munkája és magánélete tekintetében is fokozott terhelésnek van kitéve. A stressz, helytelen, egészségtelen életmód, táplálkozás következménye mindenki által ismert. Új fogalmak jelennek meg, mint például a menedzser-betegség, mely figyelmet igénylő, sok áldozatot nem feltétlenül a szó szoros értemében követelő betegségcsoport. Ennek megfelelően kerülnek bevezetésre az új vizsgálómódszerek, a hangsúly a prevencióra, megelőzésre helyeződik, hiszen a munkaerő karbantartása kifizetődőbb, mint a későbbi helyettesítése, pótlása. Az egészségügyi szolgáltatást mindenki igénybe veszi élete során, de nem csak betegség, hanem egyéb más vonatkozásban (szűrővizsgálatok, születés, alkalmassági vizsgálatok) is. Az egészségügyi szolgáltatás szereplői a szolgáltatást igénybe vevő beteg (esetenként helyesebb páciensnek nevezni, hiszen nem feltétlenül van szó betegségről), illetve a szolgáltatást nyújtó személyzet, mint az orvos, ápoló személyzet. Hajnal a következőképpen határozta meg az egészségügyi szolgáltatás résztvevőit és igényüket: 11

12 Külső vevők/ügyfelek Belső vevők Vevő Elvárás/igény Igénybevett szolgáltatás Prevenció Egészség megőrzése Egészséges ember Foglalkozás-egészségügyi Alkalmasság megállapítása ellátás Beteg Hozzátartozó Közösség/ társadalom Tulajdonos (pl. önkormányzat) Fenntartó (pl. Kht.) Finanszírozó (OEP) Felügyelő (pl. ÁNTSZ) Más egészségügyi intézmény (pl. szakkórház) Nem egészségügyi intézmény (bármilyen szervezet) Munkatársak Társosztályok/ részlegek A szervezet területén működő egészségügyi szolgáltatók (pl. vállalkozó orvosok, laboratórium, üzemeltetők) 1. táblázat: Vevők és igényeik az egészségügyben [Forrás: Hajnal M. (2005)] Egészség helyreállítása Állapot javítása/ stabilizálása Hozzátartozójának megfelelő színvonalú ellátása Morbiditás, mortalitás csökkentése Igazságos ellátás Gazdaságos működés Presztízs-növekedés Betegvonzás Előírt keretek betartása Korrekt jelentés Törvényes és szakmailag korrekt működés Kiegészítő vagy eltérő szolgáltatás Megelőzés, felügyelet A szolgáltatási igények gyors és teljes körű kielégítése Azonnali és szakszerű intézkedések A teljesítési feltételek biztosítása, zavartalan szakmai kooperáció Alapellátás Járóbeteg-ellátás Fekvőbeteg ellátás Tanácsadás Betegjogi képviselet Hotelszolgáltatás Szűrés Prevenció Területi ellátás Vezetőség beszámolója A teljes szolgáltatás Elszámolási adatszolgáltatás Felülvizsgálat eltűrése Szakellátás Diagnosztika Morbiditási szűrés Kiegészítő szolgáltatások (pl. labor, patológia) Konzílium, ellátás Kapcsolódó egészségügyi és infrastrukturális szolgáltatások Az érintettek kockázat-észlelését számos tényező befolyásolja. Sok kutatás foglalkozik azzal, hogy mi minden játszik szerepet abban, hogy az adott helyzetben az érintett miért érzékeli 12

13 éppen olyannak a kockázatot, amilyen. Álljon itt néhány példa a kockázatészlelést meghatározó tényezők, körülmények modelljeiből. Másként ítélik meg a kockázatokat a laikusok és a szakemberek. Ezeket a különbségeket tartalmazza az alábbi táblázat: Szakemberek Kockázat kontrollálhatósága, kiszámíthatósága Tárgyszerű kockázatazonosítás, -értékelés, és -minimalizálás Természettudományos megközelítés Általános érvényűségre való törekvés A kockázattal kapcsolatos racionális döntés alapjául szolgálhatna Valószínűségi kockázatbecslések Kockázat összehasonlítások Kockázat számszerűsítése Elfogadható kockázat megállapítására való törekvés Kockázat összehasonlítások Információk szabályozott, algoritmikus és analitikus feldolgozása Laikusok A kockázatértékelés kis hányada alapul csak előző tapasztalatokon A kockázat nem észlelhető érzékszervekkel Nincsenek adatok, statisztikák, ezek használata számukra evidens Ezzel kapcsolatos hiedelmek, elképzelések szerepe jelentősebb egyéni értékítélet Nem egyértelműen műszaki, gazdasági szempontokra támaszkodnak több szempont keveredik Minőségi kockázatjellemzők nagyobb tere, szubjektivitás szerepének jelentősége, félelem A fent leírt heurisztikák kevert használata miatt ítéletek és cselekedetek inkonzisztenciája Számszerű adatok figyelembevétele kevésbé jellemző Biztonságra való törekvés Egyedi, különálló eseményekre való koncentrálás Információk asszociatív és érzelmi feldolgozása 2. táblázat: A laikusok és szakértők kockázatészlelésének különbségei [Forrás: Málovics É., Veres Z., Mihály N., Kuba P., (2005, Greene (2000), Chris Park (2004), Weber (2003) megállapításai alapján szerkesztette Vajda B. (2007)] Megjegyzés: A Kockázat összehasonlítások pont kétszer szerepel, mert az egyes szerzők mást és mást állítanak szembe vele. A szakértők professzionális szempontok szerint mérik fel a kockázatot tudományos, szakmai szempontok és módszerek alapján. Szakképesítésük és tapasztalataik alapján magas tudásszint jellemzi őket és képesek összefüggések komplex kezelésére, mérlegelésére. Működésük közben rutinra tesztnek szert, képesek a kockázatot nem személyes, inkább objektív szempontok alapján vizsgálni. Ez azonban gyakran overconfidence jelenségéhez vezet, azaz pont azért, mert gyakran rögzített eljárások alapján, sikeresen végeznek kockázatanalízist, a 13

14 szaktudáson kívül eső hatásokat már nem veszik észre. Emellett a tudósokat és szakértőket is befolyásolják a saját értékei, az intézmények értékei. A laikusok esetében szintén nagymértékben befolyásolja a kockázat észlelésének milyenségét az önértékelés szintje, az, hogy mennyire tartja magát a személy kompetensnek, hogyan értékeli saját képességeit a valószínűségi becslések terén. Akik bizonytalanok és nem tartják kompetensnek magukat, általában túlbecsülik a kockázatot és túlságosan elővigyázatosak. Akik jól informáltnak, tapasztaltnak és önállónak tartják magukat, inkább alábecsülik a kockázatokat, mert nehezen tudják elképzelni a kontroll elvesztését a helyzet felett. Tehát a túlzott önbecsülés itt is előfordulhat, s túlzottan biztosak valószínűségi és gyakorisági becsléseikben. [Málovics É., Veres Z., Mihály N., Kuba P.(2005)] Greene szerint a legtisztább különbség a szakértők és a laikusok kockázatészlelése között az, hogy a laikusokat nem érdekli a kockázat valószínűségi megítélése, vagy nem tudják ezt a módszert használni: annak valószínűsége, hogy nem nyerünk a lottón, nagyon nagy, mégis emberek milliói reménykednek benne hétről-hétre. A University of Guelph toxikológiai központja az alábbiak szerint foglalta össze a kockázatészlelés lényegét: A kockázatészlelés az egyén véleménye egy meghatározott tevékenységhez vagy élethelyzethez társuló kár bekövetkezésének valószínűségéről. A kockázat a mindennapi élet része; kockázat nélküli életmód nem létezik. Még az úton való átkelés is hordoz magában bizonyos egészségügyi kockázatot, ha nem tartjuk be a közlekedéssel kapcsolatos biztonsági előírásokat. Bár szeretnénk, nem tudunk elkerülni minden kockázatot az életben, de a biztonsági előírások betartásával minimalizálni tudjuk azokat, vagy egyes esetekben a józan észre hallgatva elkerüljük azokat az élethelyzeteket, melyek nagy kockázattal járnak. A kockázatészlelésünkre hatással van az, hogy uralhatónak érzünk-e egy ismert kockázatot. Például dohányzunk, ismerve annak rizikóit, de felbőszülünk egy ránk kényszerített ismert kockázatra pl. ha atomerőmű mellett kell laknunk. Bár a valódi kockázat (tudományosan igazolva) magasabbnak mutatkozik a dohányzás esetében. 14

15 A kockázat értékelés megértésével (a rizikó nagyságának meghatározása annak megértése után) tudatos döntést hozhatunk, mérlegelve az adott cselekvést az abból származó haszon-kockázat szemszögéből. Az emberek gyakran értelmezik félre egy adott esemény, cselekvés kockázatát, mert nem rendelkeznek elég információval. Konkrét információk nélkül, vagy félrevezető információk alapján tájékozatlan, nem megalapozott döntéssel szembesülünk. Egy adott eseményre vonatkozó információk hiányában bárkinek túlzott félelmei lehetnek egy helyzet kockázatát illetően (pl. rettegés a repüléstől). Elegendő információ birtokában választott cselekvésekkel, életvitellel csökkenteni tudjuk a sérülések, és az előbb vagy utóbb bekövetkező betegségek kockázatát. [University of Guelph, The Centre for Toxicology] 3.2. A BETEGEK KOCKÁZAT-ÉSZLELÉSE Ahány ember, annyi eset, annyiféle kockázatészlelés. A beteg által észlelt kockázat nagyságát sok tényező befolyásolja. Szerepet játszik az ember személyisége, egészségügyi jártassága (egészségügyi intelligenciája), alapvető normarendszere, egészséges életmódhoz való alapvető viszonya. Legtöbb esetben igaz az, hogy az emberek akkor fordulnak orvoshoz, ha valamilyen betegség érinti őket. Annak már érzik kedvezőtlen hatását. Félnek, hiszen számukra nehéz a tünetek alapján megbecsülni, hogy mekkora a baj, azt pedig még inkább, hogy milyen kimenetelre számíthatnak, s mit kell a gyógyulásig elszenvedniük. Pikó (2003) szerint az egészségmagatartás, az életmód egyik megnyilvánulása, szorosan összefügg a kockázat-észleléssel. Megkülönböztet preventív egészségmagatartást, mely az egészség megtartását célzó magatartásformákat foglalja magába. Másrészt egészségrizikó magatartást, mely az egészségre káros magatartásformák összességét öleli fel. Egyénenként különböző azonban a veszélyeztetettség, így a laikus kellő ismeret hiányában esetleg kisebbnek észleli a kockázatot, mint amilyen az valójában. Ezt nevezik irreális optimizmusnak, mely kifejezés nem csak az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos kockázatészlelésre vonatkozik. 15

16 Az egészségmagatartással kapcsolatban már számos optimizmus konstruktumot vizsgáltak: Diszpozícionális optimizmus: általános hajlam kedvező kimenetelek elvárására. Akkor fordul elő, amikor valamiféle akadály áll a kitűzött cél útjába, de az egyén továbbra is úgy gondolja, hogy célja elérhető, így azért keményebben dolgozik, és ezáltal valóban nagyobb valószínűséggel ér el sikert. Egészségmagatartás tekintetében többnyire pozitív hatású. Irreális optimizmus: az előbbiekben már említett forma, amikor az egyén pozitívabban látja helyzetét, jövőjét, mint a hasonló helyzetben lévő társaiét. Egészségmagatartás tekintetében negatív hatású. Terápia-specifikus optimizmus: Betegség lefolyásával, a terápia hatékonyságával kapcsolatos. Egészségmagatartás tekintetében pozitív vagy negatív hatású is lehet. [Szondy M. (2005), idézi Vajda B. (2007)] Az egészségügyi szolgáltatásban nagyon fontos, hogy a betegek a kockázatot a valósnak megfelelően észleljék. A vizsgálatok, terápia menete, a szükséges döntések meghozatala nem nélkülözheti a realitást. Túlzott félelem, korábbi rossz tapasztalat nem befolyásolhatja kedvezőtlenül az adott eset megítélését, hiszen a beteg egészségének tartós romlásához vezethet egy rosszul meghozott döntés. A gyermekgyógyászatban általánosnak mondható az, hogy a szülő érzelmileg erősen involvált. Az orvoshoz érkezésig, az orvossal való találkozásig több-kevesebb idő telik el. Ez idő alatt a szülő bizonytalan, feszült, gyermekét félti. Ehhez járulhat hozzá az esetleges és elég gyakori önvád, amit a szülő az esetleges balesethez, traumás sérüléshez vezető figyelmetlensége, az állapot súlyosbodásához vezető késlekedése miatt érez. Összességében tehát egy legkevésbé sem reálisan gondolkodó emberrel kell a kommunikációt lefolytatni. Ahhoz, hogy a beteg a lehető legreálisabban tudja helyzetét megítélni, nélkülözhetetlen az orvos személye. A kockázat-kommunikáció segítségével a lehető legjobb döntés meghozatalát tudja elősegíteni, eloszlatva a kétségeket, ismertetve a valóban fennálló veszélyeket, szükséges tudnivalókat. Ezt kell még, hogy támogassa az orvos személyisége, hitelessége, meggyőző ereje, energiája. 16

17 A laikusok kockázatészlelését befolyásoló tényezők Slovic és Ropeik (2003) szerint a következők: Rettegés: növeli az észlelt kockázatot. Ellenőrzés: ha az emberek úgy érzik, hogy irányítani tudják a folyamatot, mely meghatározza a kockázatot, a kockázat nem tűnik olyan nagynak. Természetes, vagy ember által létrehozott kockázatról van szó: a természet által létrehozott kockázatok kevésbé aggodalmat keltőek. Választás lehetősége: ha van lehetőség választani, kisebbnek tűnik a kockázat. Gyermekek: az őket érintő kockázatokat nagyobbnak ítéljük meg, mint ha ugyanaz a kockázat felnőttet érintene. A kockázat újdonság-értéke: új kockázatok (pl. SARS) először sokkal nagyobbnak tűnnek, mint ha egy ideje már együtt élünk velük, tapasztalataink segítenek a valós helyzetet megítélni. Tudatosság: minél inkább tudatában vagyunk a kockázatnak, annál nagyobbnak érezzük. Megtörténhet velem: ha igen, minden kockázat nagyobbnak tűnik. Kockázat-haszon: sokak szerint ez a legfontosabb tényező. Ha egy választással kapcsolatban hasznot érzékelünk, kisebbnek érezzük a kockázatot. Bizalom: minél kevésbé bízunk abban az emberben vagy intézményben, akinek meg kellene védeni, aki a kockázatnak tesz ki, vagy a kockázatot kommunikálja, annál nagyobbnak érezzük azt. Igazságosság: ha úgy érezzük, hogy igazságtalanul tettek ki minket a kockázatnak, azt nagyobbnak ítéljük meg. [Vajda B.(2007)] 3.3. AZ ORVOS KOCKÁZAT-ÉSZLELÉSE A kockázat az alábbi területeken jelentkezik az egészségügyben: Betegség előfordulási gyakorisága Vizsgálatok szövődményeinek előfordulása. Terápia hatékonysága Terápia mellékhatásainak előfordulása Szövődmények kialakulásának lehetősége 17

18 A szolgáltatásban résztvevő szakemberek általában valószínűség, előfordulási gyakoriság, előfordulási ráta segítségével határozzák meg a kockázatot. Így beszélhetünk például egy betegség előfordulási gyakoriságáról, egy adott életkorban, bizonyos százalékban előforduló problémáról. Minden vizsgálat főként invazív beavatkozás rejt magában különféle kockázatokat; például a vénás kontrasztanyag beadáskor előfordulhat émelygés, hányinger, hányás, kiütés, nehézlégzés, súlyos, életet veszélyeztető allergiás reakció, veseelégtelenség, akár haláleset is. Ennek ismertetése és ezek ismeretében a vizsgálat szükségességének elfogadtatása a beteggel az orvos feladata. Szakemberként az orvosokra is vonatkozik az, amit már említettünk: hogy képesnek kell lenniük objektíven, több tényezőt komplexen mérlegelve, tapasztalatukra és szakmai tudásukra támaszkodva objektív szemlélőként mérlegelni egy adott kockázatot. Nem szabad, szabadna elfelejteniük azonban, hogy tapasztalatuk miatt esetleg kis kockázatúnak ítélt probléma a beteg számára ismeretlen, és összességében nagynak ítéli ugyanannak a problémának a kockázatát JELEN DOLGOZAT ÁLLÁSPONTJA A KOCKÁZAT-ÉSZLELÉSRŐL Az orvos-beteg kapcsolat során jelen van mind a szakértő, mind pedig a laikus kockázatészlelése. A fent említett, kockázatészlelést befolyásoló tényezők közül gyermekgyógyászati vonatkozásban a legfontosabb kockázatészlelést növelő tényezők a félelem, a gyermek érintettsége, valamint a szülő tudat alatti felelősségérzete miatt az ápoló személyzet felé irányuló kivetített vád. Befolyásolja még a szülő kockázatészlelését az orvos, illetve intézmény iránti bizalom, a kockázat-haszon észlelése, a megfelelő tájékoztatás (ellenőrzés és választás lehetősége, az orvos kommunikációs képessége) valamint a szülő kompetenciája. Az orvos szempontjából az empátia és bevonódás, a szakmai tudás, tapasztalat, kommunikációs képesség és jártasság befolyásolja a kockázat-észlelést. A betegek és orvosok által észlelt kockázat tehát több mint a definíciók által meghatározott, azt számos egyéb tényező alakítja az adott helyzetben. 18

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben?

Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Miért fontos a kockázat-kommunikáció az egészségügyben? Az egészségügyi szolgáltatásokban a kockázat-kommunikáció a következő területeken játszik jelentős szerepet: 1. a kezelési kockázatok reális nagyságának

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK

SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK Dr. Döbrőssy Lajos Dr. Kékes Ede Döbrőssy Bence Dr. Németh Erzsébet SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL SZAKEMBEREKNEK OKTATÁSI SEGÉDANYAG Szűrőprogramok Országos Kommunikációja kiemelt projekt Projektgazda: Országos

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

A Down szindróma postnatális közlésének körülményei és a szülőknek nyújtott támogatás a magyarországi és németországi szülészeti intézményekben

A Down szindróma postnatális közlésének körülményei és a szülőknek nyújtott támogatás a magyarországi és németországi szülészeti intézményekben PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Bódis József PhD. D.Sc. 5. program: Az Egészségtudomány határterületei (P-05) A PTE ETK Egészségtudományi Doktori

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN Jelige: Bizalom 2012 Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben de paradox módon, ha nem tudunk

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban Tanulmányunk legfőbb célja, hogy bemutassuk az egészségügy területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk folytatott

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

az orvos beteg kommunikáció egészségesebbé tételéért

az orvos beteg kommunikáció egészségesebbé tételéért Gyógyító szavak az orvos beteg kommunikáció egészségesebbé tételéért Gyógyító szavak Az Értéktrend Consulting Idõszaki kiadványa I. évf. 1. szám 2 0 1 1. Képzéssel gyógyítunk Korábbi vizsgálatok kimutatták,

Részletesebben

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben