O Official Journal OLAF Ö ÖNHIKI Önkormányzati Törvény (Ötv) P Probléma-fa Programozási Idıszak...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O...927 Official Journal...927 OLAF...927 Ö...927 ÖNHIKI...927 Önkormányzati Törvény (Ötv)...927 P...927 Probléma-fa...927 Programozási Idıszak..."

Átírás

1 FOGALOMTÁR A Addicionalitás: Agenda Aquis communitaire AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program B Brainstorming Belsı ellenırzés Belsı kommunikáció Belsı kontroll (Internal control) C CÉDE céljellegő decentralizált támogatás Célfa E Egységes Európai Okmány (1986) Ellenırzés-tőrési kötelezettség Elıirányzat-felhasználási keretszámla Erıforrás-terv Egységes Programozási Dokumentum EU Önerı Alap Európai Közigazgatási Tér Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA): Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Európai Szociális Alap (ESZA) Ex-ante értékelés F FEUVE G Gantt-diagram Gazdasági és szociális kohézió: Gender mainstreaming Gesztor GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program GY GyIK Gyakran Ismételt Kérdések H Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE): HEFOP Humánerıforrás-Fejlesztés Operatív Program Horizontális célkitőzések I Identifikáció Irányító Hatóság K KIOP Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Kifizetı Hatóság Kistérség Kockázat-elemzés, kockázat-kezelés Kohéziós Alap Kohéziós Négyek: Kohéziós politika: Komparatív elıny Kompetitív elıny Koncentráció Konzorciumi szerzıdés Költségvetési koncepció Költségvetési rendelettervezet Közösségi Kezdeményezések Közösségi Támogatási Keretterv Közremőködı Szervezet (KSz) Külsı kommunikáció L Lebonyolítási számla Logikai keret-mátrix Logikai keret-módszer M MBO megegyezéses eredménycélokkal való vezetés Monitoring Bizottság Multiplikátor-hatás N Négy szem elve Nemzeti Fejlesztési Terv (National Development Plan, NDP) NGO (Non-governmental organisation) NUTS

2 O Official Journal OLAF Ö ÖNHIKI Önkormányzati Törvény (Ötv) P Probléma-fa Programozási Idıszak PPBS Planning Programming Budgeting System Projekt Projekt-ciklus Projekt-ciklus menedzsment, PCM Projekt-elırehaladási jelentés Projektgenerálás Projekt-háromszög Projektindító nap Q QQTTP R ROP Regionális Operatív Program S SMART SDR Special Drawing Rights Stakeholder-analízis SWOT SZ Szabályozási terv Szinergia T Támogatási Szerzıdés Társulási Törvény TEKI területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások Településszerkezeti terv Területfejlesztési program Területfejlesztési koncepció Területfejlesztési Törvény V Vidékfejlesztés Vonzáskörzet

3 A Addicionalitás: Mint a strukturális alapok felhasználásának egyik alapelve azt takarja, hogy a strukturális alapok támogatásai nem helyettesíthetik az adott ország fejlesztési forrásait, illetve hogy a tagállamoknak saját pénzeszközeikkel hozzá kell járulniuk a közösségi támogatási rendszerhez. (6.) Agenda 2000 A közti pénzügyi idıszak fıbb irányelveit meghatározó dokumentum, amely már figyelembe vette a leendı bıvítést, és elhatárolta számukra a megfelelı pénzügyi eszközöket. (6.) Aquis communitaire Az Európai Unió közös joganyagának (alapító szerzıdések és azok módosításai, csatlakozási szerzıdések, rendeletek, irányelvek, ajánlások) összefoglaló elnevezése. A francia kifejezés jelentése: közösségi vívmányok. (1.) AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Az AVOP a Nemzeti Fejlesztési Terven belül az elsı prioritás (versenyképesebb termelıszektor) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, az agrárium és a vidék fejlesztésén keresztül a gazdasági versenyképesség megteremtésének operatív programja a mezıgazdaságban, melynek gazdája a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. (7., 22.) B Brainstorming Szabad ötletelés ; SWOT-táblázat készítésekor használatos csoportos munkamódszer. Fontos ismérve, hogy minden szóba kerülı megjegyzést figyelembe veszünk, ebben a fázisban nem szabad egyetlen ötletet sem elvetni vagy megvitatni. Ugyanakkor természetesen a résztvevık koncentráljanak a legfontosabb problémákra, jelenségekre. (4.) Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés (függetlenített belsı ellenırzés) feladata a közigazgatásban jogszabályilag kötelezıen elıírt, kockázat-elemzés alapján felállított kontroll-pontok és kontroll-mechanizmusok hatékony mőködésének ellenırzése. (26.) Belsı kommunikáció Az adott szervezeten belüli kommunikáció, a szervezet tagjai közti információ-áramlás és döntési-tárgyalási mechanizmus. Belsı kontroll (Internal control) A közigazgatásra ma már jogszabályilag kötelezıen elıírt rendszer, mely szerint a kockázat-elemzés alapján felállított kontroll-pontok és kontroll-mechanizmusok biztosítják a hatékony mőködést. Nem összekeverendı a belsı ellenırzéssel, mely a belsı kontroll ellenırzését végzi! A FEUVE, ill. az irányítási és kontrollrendszerek szinonímája. (26.) C CÉDE céljellegő decentralizált támogatás A CÉDE az önkormányzatok által igénybe vehetı finanszírozási forrás. A támogatásra a központi szabályozás sem ágazati, sem önrész, sem pedig területi költségkorlátot nem ír elı, hogy beruházásokról kizárólagosan a helyi ismeretek birtokában, a helyi szükségletek alapján szülessen döntés. (5.) Célfa A problémafa birtokában kezdıdhet a célok képzése. A célkitőzéseket logikailag, oksági alapon rendezi össze a problémafa alapján készülı cél-fa. A logikai keret-módszer része, a projekttervezés alapvetı eleme. (12.) E Egységes Európai Okmány (1986) Az Unió egyik kulcsfontosságú dokumentuma, az EGK alapító szerzıdés elsı módosítása, mely lefektette, hogy 1993-ra létre kell hozni az egységes belsı piacot. Hogy ez ne a fejlettségi különbségek területi növekedésének rovására menjen, a regionális politikát (kohéziós politika néven) közösségi politikává tette. (6.) Ellenırzés-tőrési kötelezettség A támogatási szerzıdésben megállapított kötelezettsége a kedvezményezettnek, ami szerint köteles helyet adni bármiféle, a kifizetett támogatás helyes felhasználása kapcsán folytatott vizsgálatnak. (19.) Elıirányzat-felhasználási keretszámla A strukturális alapok kifizetési rendszerében a MEH tulajdonában lévı számla, melynek rendelkezési joga viszont az Irányító Hatóságé; a számlán találkozik az Európai Unió támogatási részaránya. Technikai jellegő számla. Erıforrás-terv A projekt-tervezés során készítendı kiegészítı dokumentum, melyben a projekt lebonyolításához szükséges emberi és anyagi erıforrás-szükségletek vannak táblázatos formában a projekt egyes elemeihez rendleve. (12.) Egységes Programozási Dokumentum Az EU kohéziós politikájának 1. célkitőzésén belül a NUTS-II. régiók kerülhetnek a támogatottak körébe. Az így kapott források felhasználásának menetét egy ún. Egységes Programozási Dokumentum (Single Programming Document, SPD) kell hogy meghatározza, melyet a régió dolgoz ki a Bizottsággal történı folyamatos egyeztetés mellett. EU Önerı Alap A központi költségvetés által létrehozott keretösszeg (2005-re várhatóan 7,4 milliárd forint), amely az önkormányzatok által benyújtott pályázatok társfinanszírozásaként a saját forrást egy részét biztosíthatja. (1.) Európai Közigazgatási Tér A nemzeti közigazgatások aktív szerepvállalását is magában foglaló, az európai politikák és szabályok megvalósításából származó környezet, amelyben a nemzeti közigazgatásoknak garantálniuk kell, az állampolgárokat és a vállalkozásokat egységesen megilletı jogok alapján a közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának, minıségének egységes színvonalát. A hangsúly tehát nem a közigazgatási szervezet és mőködés közelítésén, hanem a közigazgatási szolgáltatások színvonalának uniformizálásán van. (1.) Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA): Garancia szekciója a közösségi agrárpolitikának, míg Orientációs szekciója a regionális politikának is pénzügyi eszköze, a strukturális alapok egyike. Alapították 1970-ben. (6.) Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): A strukturális alapok legnagyobbika, létrehozásakor (1972) a fejlettségi különbségeket csökkentı legfıbb eszköznek szánták. (6.) Európai Szociális Alap (ESZA) Elsısorban a képzési és foglalkoztatási politikák pénzügyi eszközeként hozták létre, de a regionális különbségek csökkentését szem elıtt tartják felhasználásakor, ezért a strukturális alapok része. (6.) Ex-ante értékelés A projekt-terv (vagy stratégiai terv) elızetes, végrehajtás elıtti áttekintése speciálisabb szempontok alapján; aminek az eredményébıl kiindulva kisebb módosítások tehetıek a már elkészült projekt-tervben (12.) F FEUVE Folyamatba épített elızetes, utólagos vezetıi ellenırzés: a közigazgatásra ma már jogszabályilag kötelezıen elıírt rendszer, mely szerint a kockázat-elemzés alapján felállított kontroll-pontok és kontroll-mechanizmusok biztosítják a hatékony mőködést. A belsı kontroll, ill. az irányítási és ellenırzési rendszerek szinonímája. 925

4 G Gantt-diagram A Gantt-diagram táblázatos formában, rendezetten sorolja fel a projekt keretébe tartozó feladatokat, felelısöket, és a feladatok megvalósításának idıbeli ütemezését. Segít átlátni a projektvégrehajtás idıbeliségét. (12.) Gazdasági és szociális kohézió: Az Európai Unió által használt kifejezés, mely magában foglalja az egységes belsı piac kialakítását és a fejlettségi különbségek csökkentését is. (6.) Gender mainstreaming Az Unió által preferált elv, miszerint a férfiak és nık közti egyenlıséget minden szakpolitikában érvényesíteni kell. (8.) Gesztor A partnerséget kialakító szervezetek által felhatalmazott tagszervezet, mely az együttmőködést hivatalosan, jogilag képviseli és vezeti. (9.) GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program A GVOP a magyar Nemzeti Fejlesztési Terven belül az elsı prioritás (versenyképesebb termelıszektor) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, a gazdasági versenyképesség operatív programja, melynek gazdája a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. (7.) GY GyIK Gyakran Ismételt Kérdések Az egyes pályázati kiírások kapcsán felmerülı fontosabb problémák, kérdések válaszát a Közremőködı Szervezet GYIK formájában jeleníti meg az internetes elérhetıségén. Mivel aktuális információt tartalmazhat az éppen készítés alatt álló pályázatról, ezért használata nagyon erısen ajánlott. (16.) H Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE): A strukturális alapok legkésıbb létrehozott eleme, 1993-ban alapították elsısorban a közösségi halászati politika támogatására. (6.) HEFOP Humánerıforrás-Fejlesztés Operatív Program A HEFOP a magyar Nemzeti Fejlesztési Terven belül a második prioritás (Növekvı foglalkoztatás és az emberi erıforrások fejlesztése) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, a humánerıforrás-fejlesztés operatív programja, melynek gazdája a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. (7.) Horizontális célkitőzések Az Unió regionális politikájában a vertikális célok mindegyikét két ún. horizontális célkitőzés metszi (az esélyegyenlıség és a környezettudatosság célja). Ezeket a szempontokat minden programban és projektben a lehetıségeknek megfelelıen érvényesíteni kell. (8.) I Identifikáció Az identifikáció a PCM elsı lépése, ennek keretében a fejlesztési igények és a potenciális támogatók és partnerek elvárásainak ismeretében kerül sor a projektötletek felmérésére, az egyes alternatív projektötletek közti mérlegelésére, a projekt sarokpontjainak kijelölésére, és a kidolgozás feladatainak meghatározására. (12.) Irányító Hatóság A strukturális alapok lebonyolításában részt vevı szervezet, az operatív programok vezetı szervei, felügyeli a KSz-ek munkáját, számos kérdésben döntési joga van. Minden OP-hoz, valamint a KTK-hoz is tartozik egy IH. K KIOP Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program A KIOP az NFT harmadik prioritásának (Jobb infrastruktúra, tisztább környezet) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, a környezetvédelem és infrastruktúra operatív programja, melynek gazdája a GVOP-hoz hasonlóan szintén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. (7.) Kifizetı Hatóság A tagállam és az Európai Unió között közvetítı szerv, a két fél közti pénzügyi átutalást intézi, így tagállami szinten a közösségi források elsı számú elosztója. Kistérség 1. Kistérség alatt a földrajzi térnek azt a megfelelıen kicsi egységét értjük, melyen belül a települési közösségeket szoros összetartozáson, a funkcionális (gazdasági, humán szolgáltatási, infrastrukturális, közösségi) egymásrautaltságon és intenzív kommunikáción alapuló horizontális kapcsolatok, az ezek tudatosulásaként jelentkezı közös érdek és regionális identitástudat főzik össze. 2. Az EU Strukturális Politikájába való bekapcsolódásunk miatt vált szükségessé a NUTS-IV. szintnek megfelelı statisztikai kistérségek lehatárolását. Az ország területe 168 db egymással átfedésben nem lévı, de az egész országot lefedı statisztikai kistérségbıl épül fel. (10.) Kockázat-elemzés, kockázat-kezelés A kockázatelemzésen és kezelésen alapuló közigazgatási szervezeti mőködés egyre erıteljesebb elvárás az önkormányzatok irányába is, ami reálissá teszi a FEUVE-elveknek megfelelı kontrollmechanizmusok kialakítását. (12., 20.) Kohéziós Alap A Gazdasági és Monetáris Unió kialakításának elımozdítására hozták létre, hogy a fejletlenebb tagállamok is képesek legyenek megtenni a szükséges lépéseket a GMU irányába. Környezetvédelmi és közlekedés-politikai célokra használható fel. (6.) Kohéziós Négyek: A Kohéziós Alapból eredetileg részesülı négy tagállam (Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország). A bıvítés óta ez a kép megváltozott, a kedvezményezettek köre bıvült. (6.) Kohéziós politika: A kohéziós politika a közösségi szintő regionális politika jelenlegi elfogadott elnevezése. Legfıbb üzenete, hogy az EU-n belüli regionális különbségek csökkentésén túl a szociális egyenlıtlenségek csökkentésére is figyelmet kell fordítani, az EU szintjén fıleg a struktúrapolitikai eszközök (SA+KA) segítségével. a. (6.) Komparatív elıny Az adott ország eredendıen meglévı relatív versenyelınye, ami alapján a nemzetközi munkamegosztásban az adott ország vagy régió specializációja végbemegy. (1.) Kompetitív elıny A relatív gazdasági elınynek azon eleme, mely nem eredendıen meglévı adottságból fakad, hanem tudatos versenyképesség-javító intézkedésekbıl. Tipikusan ide tartozik az állam és közigazgatás teljesítménye (és ennek gazdasági vonzata). (1.) Koncentráció Mint a strukturális alapok felhasználásának egyik alapelve, egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök koncentrációját jelenti, másrészt azt, hogy ezeknek a pénzeszközöknek a legfejletlenebb területekre kell irányulniuk. (6.) Konzorciumi szerzıdés A strukturális alapokból igényelt támogatás megszerzésének elıfeltétele a partnerség elvének figyelembe vétele a lebonyolítás során; a konzorciumi szerzıdés az ennek meglétét bizonyító és ezt 926

5 bemutató dokumentum, a pályázati dokumentáció kötelezı melléklete. (9.) Költségvetési koncepció Az adott költségvetési évre vonatkozó feladatokat, a helyben képzıdı bevételi forrásokat, az ismert kötelezettségeket tartalmazó dokumentum. A költségvetési koncepciót a jegyzı állítja össze a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével és az önkormányzati intézmények vezetıivel a feladatok, a bevételek áttekintése érdekében végzett együttmőködés eredményeképpen. (5.) Költségvetési rendelettervezet A költségvetési koncepció alapján, az illetékes önkormányzati bizottságok és testületek által elfogadott éves költségvetési dokumentum. (5.) Közösségi Kezdeményezések Az Európai Unió által központilag meghatározott fejlesztési programok, melyeket nem a Nemzeti Fejlesztési Tervek keretében bonyolítanak le, de financiális hátterük a strukturális alapok. Jelenleg négy közösségi kezdeményezés létezik. (6.) Közösségi Támogatási Keretterv A Nemzeti Fejlesztési Tervnek a Bizottság által elfogadott változata, tehát már jóváhagyott finanszírozási terv. Közremőködı Szervezet (KSz) A strukturális alapok lebonyolításában részt vevı szervezet, mely a kedvezményezettel folytonos kapcsolatban áll, a gyakorlati adminisztrációs ügyeket és a kifizetéseket kezeli, ügyfélszolgálatot üzemeltet. Egy OP-hoz általában több KSZ tartozik. (23.) Külsı kommunikáció Az adott szervezeten kívüli kommunikáció: vagy egy szervezeti hierarchia tagjai közti információ-áramlás és döntési-tárgyalási mechanizmus, vagy pedig a szervezet nyilvánosság felé történı kommunikációja. (21.) L Lebonyolítási számla A strukturális alapok kifizetési rendszerében az IH tulajdonában lévı számla, melynek rendelkezési joga viszont az Közremőködı Szervezeté; a számláról már közvetlenül a kedvezményezettnek történik a kifizetés. (23.) Logikai keret-mátrix A logikai keret-módszer fı módszertani eszköze, átlátható formában győjti össze és hierarchizálja a célokat, erıforrásokat, eredményeket. Az EU olyannyira preferálja használatát, hogy a strukturális alapok pályázatainál mellékletként kell ezt a dokumentumot benyújtani. Logikai keret-módszer A projekt-kidolgozásnak egy elterjedt, és az EU által erıteljesen propagált technikája az ún. logikai keret-módszer (Logical Framework Approach, LFA). A logikai keret-módszer egy elemzési és egy tervezési részbıl áll, melynek során a logikai keret-mátrix kitöltésre kerül. (12.) Legfıbb eszköze a logikai keret-mátrix. M MBO megegyezéses eredménycélokkal való vezetés Költségvetés-tervezési módszer, alkalmazásakor azoknak a részvételével, megegyezésével határozzák meg a célokat és az eszközöket, akiket a várható eredmény és az eredmény elérésének a feltételei érintenek és/vagy akik erre hatással vannak (pl. egyeztetés a lakossággal, a civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, munkavállalókkal, költségvetési intézmények vezetıivel). A módszer kiemeli a kommunikáció és a visszacsatolás, az elért eredmények értékelésének fontosságát. (5.) Monitoring Bizottság Az operatív programokban az IH melletti konzultációs-felügyelı szerv, nevével ellentétben jóval nagyobb hatáskörrel rendelkezik, mint csak a monitoring bonyolítása (pl. forrás-allokáció.) (23.) Multiplikátor-hatás A projektek révén felhalmozódó tapasztalat (modell-értékő megvalósítás) terjedését hívják multiplikátor-hatásnak. A multiplikátor-hatás révén tovább növelhetı egy projekt nettó hatása. (9.) N Négy szem elve A közösségi és hazai belsı ellenırzéssel foglalkozó jogszabályok által is javasolt kontroll-mechanizmus, ami a iratilletve pénzkezelési dokumentumok minimum két ember általi áttekintését jelenti. A négy szem elve alkalmazási segédeszköze a checklist. Nemzeti Fejlesztési Terv (National Development Plan, NDP) Abban az esetben, ha egy Uniós tagállam teljes területe vagy területének nagy része a strukturális alapok által támogatott, akkor nem regionális felhasználási tervek készülnek, hanem az adott ország ezekre a támogatás alá esı területekre vonatkozóan átfogó tervet készít. Ezt szokás Nemzeti Fejlesztési Tervnek nevezni. (7.) NGO (Non-governmental organisation) A civil szervezetek angol elnevezésébıl képzett rövidítés, mely a magyar szakirodalomban is elterjedt. (9.) NUTS Magyar jelentése tervezési-statisztikai egységek rendszere az Unió közös regionális politikájának területi egységei, összesen öt különbözı szint meghatározásával. (6.) O Official Journal Az Európai Unió Hivatalos Lapja minden közösségi jogszabály, valamint a közösségi közbeszerzési értékhatárok és azok nemzeti valutákban mért összege is megjelenik a lapban. OLAF Az Európai Bizottság által létrehozott, de attól funkcionálisan független intézmény, mely a közösség pénzügyi érdekeit védi: a strukturális alapok felhasználása kapcsán elkövetett csalásokat és szabálytalanságokat tárja fel. Ö ÖNHIKI Az ÖNHIKI önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülı önkormányzatok kiegészítı költségvetési támogatása. Az önkormányzat ilyen típusú kiegészítı támogatást csak akkor igényelhet, ha minden saját hatáskörben megtehetı intézkedést megtett a forráshiány elkerülésére. (5.) Önkormányzati Törvény (Ötv) Az évi LXV. törvény, mely meghatározza az önkormányzatok mőködési kereteit. Elsıként itt jelent meg az önkormányzati társulás lehetısége jogszabályi szinten. (10.) P Partnerség Két vagy több szervezet közötti, formális vagy informális megállapodásban rögzített együttmőködési forma. Az Unió által támogatott projektek esetében a tervezés-programozás, a finanszírozás, a megvalósítás (illetve a monitoring és ellenırzés) során kötelezıen figyelembe veendı elv. (9.) Probléma-fa A problémák brainstorming-gal történı összegyőjtése után azok logikai rendszerezéséhez, alá-fölé rendeléséhez, oksági kapcsolatok megállapításához kitőnı eszköz a probléma-fa, mely a logikai keretmódszer része, és melynek fordítottja a cél-fa. 927

6 Programozási Idıszak A strukturális alapok felhasználásának idıkerete, mely biztosítja a támogatási rendszer kiszámíthatóságát. A közti idıszakot ugyancsak hétéves idıszak követi, ig. (6.) PPBS Planning Programming Budgeting System Tervezési programozási költségvetési rendszer, amely olyan kérdésekre keresi a választ, hogyan kell egyes pénzforrásokat optimálisan felosztani a különbözı programok között. A PPBS típusú költségvetés-tervezés 5-7 évre szól; jól illeszthetı a stratégiai tervezéshez, mint fejlesztési szemlélethez. (5.) Projekt A projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési idıtartama, valamint teljesítésének költségei és egyéb erıforrásai meghatározottak, és egy jól definiált cél elérésére irányul. (11.) Projekt-ciklus Projektcikluson egy projekt tervezésének és végrehajtásának folyamatát értjük, a projektötlet felmerülésétıl a projekt megvalósulásáig terjedı idıszakot foglalja magában. A ciklus olyan struktúrát kínál, amely biztosítja az érdekcsoportok véleményének kikérését és a releváns információk rendelkezésre állását, így kellıen megalapozott döntéseket lehet hozni a projekt futamidejének kulcsfontosságú szakaszaiban. (12.) Projekt-ciklus menedzsment, PCM A projekt-cikluson alapuló menedzsment-módszertan, logikailag egymásra épülı tervezési, végrehajtási és ellenırzési lépések sorozata. Eredetileg az OECD dolgozta ki, de az Európai Unió is messzemenıen preferálja használatát, mert ennek révén közösségi szinten egységes gyakorlatot lehet kialakítani e téren. (12.) Projekt-elırehaladási jelentés A támogatási szerzıdés értelmében a kedvezményezett negyedévente köteles a Közremőködı Szervezet irányába jelentést adni projektje elırehaladásáról. Ez a formadokumentum a további kifizetések alapja és a monitoring-rendszer fı infromációs inputja is egyben. (19., 25.) Projektgenerálás A projektgenerálás lényege, hogy meghatározott földrajzi területen, meghatározott szereplıkkel együttmőködve az adott terület és a szereplık által megvalósítható, az adott terület problémáira választ adó vagy/és fejlıdését elısegítı fejlesztési lehetıségeket (vagyis a lehetséges projekteket) feltárja, ezeket a fejlesztési lehetıségeket egymással összehasonlítva elemezze, és kiválassza közülük azokat, amelyek egy közösen megállapodott értékrend szerint a leginkább megvalósításra érdemesek. (11.) Projekt-háromszög A projekt kezdetétıl a végéig három fı lépcsın kell végighaladni, melyekre gyakran a projektháromszög kifejezéssel utalunk. A projektháromszög fıbb szakaszai a projekt létrehozása, megvalósítása, illetve értékelése. Ezt a logikai sort bontja további elemeire a projekt-ciklus. Projektindító nap A strukturális alapokból megvalósuló projektek kötelezı nyitóeleme, melyet a Közremőködı Szervezet rendez a nyertes pályázók számára. (20.) Q QQTTP A monitoring-rendszerben használt indikátorokra vonatkozó elvárások rövidítése (QQTTP-kritériumrendszer), ami szerint az indikátornak mennyiségi (quantity), minıségi (quality), idıbeliségre vonatkozó (time), célcsoportra (target group) és helyre (place) vonatkozóan kell választ adnia (25.) R ROP Regionális Operatív Program A ROP az NFT negyedik prioritásának (Erısebb regionális és helyi potenciál) megvalósulását szolgáló területi operatív program, a regionális fejlesztés operatív programja, melynek gazdája a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. (7., 23.) S SMART A monitoring-rendszerben használt indikátorokra vonatkozó elvárások rövidítése (SMART-kritériumrendszer). Eszerint az indikátorok legyenek specifikusak (specific), mérhetıek (measurable), elérhetıek (available), relevánsak és megbízhatóak (relevant and reliable), illetve aktuálisak (timely) (25.) SDR Special Drawing Rights Az SDR a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott nemzetközi elszámolási egység (Special Drawing Rights = különleges lehívási jogok). A Közbeszerzési törvényben az európai közösségi értékhatárokat elérı értékő közbeszerzésekre vonatkozó irányadó értékhatárok a közösségi közbeszerzési irányelvekbıl adódóan részben euróban, részben SDR-ben vannak megadva. (22.) Stakeholder-analízis A projekt-tervezés során érdemes stakeholder elemzést is készíteni, ahol számba vesszük azokat a személyeket, valamint szervezeten belüli és azon kívüli csoportokat, amelyeket érint, akik hatással lehetnek, és akiknek az érdekeit szolgálja a projekt-célok megvalósulása. (12.) SWOT A SWOT-analízis során egy táblázatba rendezve feltérképezzük a projektünk / tervünk / településünk erısségeit, gyengeségeit, veszélyeit, lehetıségeit. Gyakran használt és az EU által is preferált módszer, a tervezés egyik fázisában, a stratégia-alkotás során kulcsfontosságú szerepe van. (4.) SZ Szabályozási terv évi LXXVIII. törvény (Építésügyi tv): az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési elıírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. (2.) Szinergia Az a jelenség, amikor a partner-szervezetek egy együttmőködés létrehozása révén hatékonyabban tudnak tevékenykedni, mint ha egymástól függetlenül végeznék saját feladatukat. Az ilyen kooperációból származó többlethasznot illetve költségcsökkenést nevezik szinergiának. (9.) T Támogatási Szerzıdés A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet közötti szerzıdés, melynek alapján az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett a támogatások kifizetése történik. (19.) Társulási Törvény Az évi CXXXV. tv közkelető elnevezése, mely az önálló társulás és együttmőködés jogi vonzatait összhangba hozta a Polgári Törvénykönyvvel és az önkormányzatok lehetıségeivel. (10.) TEKI területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások A TEKI az önkormányzati beruházások támogatását köti össze a területfejlesztéssel. A támogatás az infrastruktúra szempontjából elmaradott térségek és települések felzárkóztatását szolgálja. (5.) Településszerkezeti terv évi LXXVIII. törvény (Építésügyi tv): az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetıségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelıen az egyes területrészek felhasználási módját, a település mőködéséhez szükséges mőszaki infrastruktúra elemeinek a 928

7 település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. (2.) Területfejlesztési program XXI. tv, 2. paragrafus: A területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül. (2.) Területfejlesztési koncepció XXI. tv, 2. paragrafus: az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplıi számára. (2.) V Vidékfejlesztés Az Unió agrárpolitikájában az improduktív ártámogatásról mára áthelyezıdött a hangsúly azokra a konstruktív támogatási formákra, melyek a versenyképességet és az alkalmazkodó-képességet növelik. Ezeket a politikákat nevezzük összefoglaló néven vidékfejlesztésnek. (6.) Vonzáskörzet A település-hálózaton belül kialakuló területi egységek egy központi és egy periférikus résszel; a kistérséggel ellentétben a vonzáskörzet a vertikális teleülés-kapcsolat terméke. (10.) Területfejlesztési Törvény Az évi XXI. törvény közkelető elnevezése, amely erısen hatással volt és van a kistérségi együttmőködésekre. Megalkotása óta többször módosították. (10.) 929

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

Projektmenedzsment tankönyv

Projektmenedzsment tankönyv Egri Imre Projektmenedzsment tankönyv Tartalomjegyzék Elıszó... 2 1. Projektmenedzsment... 3 1.1. Projekt fogalma, definiálása... 3 1.2. Elemzés, projekt tervezés lépései... 6 1.3. A projektciklus elemei...

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás

5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás 5. FEJEZET Önkormányzati költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás Az elızı fejezetekben megismerkedtünk azzal, hogy az önkormányzat miért és hogyan végezzen stratégiai tervezést, illetve programozást.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás

4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás 4. FEJEZET Helyzetelemzés és stratégiaalkotás Az elızı fejezet helyzetfelmérésének eredménye egy írásos helyzetleírás, amely, ha valóban leírj a település állapotait, szinte adja magából a célok kitőzését,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál

26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál 26. FEJEZET Belsı kontroll és belsı ellenırzés a projektvégrehajtó önkormányzatoknál A soron következı fejezetben röviden áttekintjük mindazt, ami egy önkormányzat számára fontos és érdekes lehet egy uniós

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETİ: DR. NEMES NAGY JÓZSEF DSc egyetemi tanár ELTE TTK FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezetı:

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre

12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre 12. FEJEZET Projekttervezés Ötlettõl a projektig lépésrõl lépésre Az elõzõ fejezetben megismerkedtünk a projektgenerálással, amelynek során már gyakran kerültek szóba a projektek kialakításával, tervezésével

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben