O Official Journal OLAF Ö ÖNHIKI Önkormányzati Törvény (Ötv) P Probléma-fa Programozási Idıszak...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O...927 Official Journal...927 OLAF...927 Ö...927 ÖNHIKI...927 Önkormányzati Törvény (Ötv)...927 P...927 Probléma-fa...927 Programozási Idıszak..."

Átírás

1 FOGALOMTÁR A Addicionalitás: Agenda Aquis communitaire AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program B Brainstorming Belsı ellenırzés Belsı kommunikáció Belsı kontroll (Internal control) C CÉDE céljellegő decentralizált támogatás Célfa E Egységes Európai Okmány (1986) Ellenırzés-tőrési kötelezettség Elıirányzat-felhasználási keretszámla Erıforrás-terv Egységes Programozási Dokumentum EU Önerı Alap Európai Közigazgatási Tér Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA): Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Európai Szociális Alap (ESZA) Ex-ante értékelés F FEUVE G Gantt-diagram Gazdasági és szociális kohézió: Gender mainstreaming Gesztor GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program GY GyIK Gyakran Ismételt Kérdések H Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE): HEFOP Humánerıforrás-Fejlesztés Operatív Program Horizontális célkitőzések I Identifikáció Irányító Hatóság K KIOP Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program Kifizetı Hatóság Kistérség Kockázat-elemzés, kockázat-kezelés Kohéziós Alap Kohéziós Négyek: Kohéziós politika: Komparatív elıny Kompetitív elıny Koncentráció Konzorciumi szerzıdés Költségvetési koncepció Költségvetési rendelettervezet Közösségi Kezdeményezések Közösségi Támogatási Keretterv Közremőködı Szervezet (KSz) Külsı kommunikáció L Lebonyolítási számla Logikai keret-mátrix Logikai keret-módszer M MBO megegyezéses eredménycélokkal való vezetés Monitoring Bizottság Multiplikátor-hatás N Négy szem elve Nemzeti Fejlesztési Terv (National Development Plan, NDP) NGO (Non-governmental organisation) NUTS

2 O Official Journal OLAF Ö ÖNHIKI Önkormányzati Törvény (Ötv) P Probléma-fa Programozási Idıszak PPBS Planning Programming Budgeting System Projekt Projekt-ciklus Projekt-ciklus menedzsment, PCM Projekt-elırehaladási jelentés Projektgenerálás Projekt-háromszög Projektindító nap Q QQTTP R ROP Regionális Operatív Program S SMART SDR Special Drawing Rights Stakeholder-analízis SWOT SZ Szabályozási terv Szinergia T Támogatási Szerzıdés Társulási Törvény TEKI területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások Településszerkezeti terv Területfejlesztési program Területfejlesztési koncepció Területfejlesztési Törvény V Vidékfejlesztés Vonzáskörzet

3 A Addicionalitás: Mint a strukturális alapok felhasználásának egyik alapelve azt takarja, hogy a strukturális alapok támogatásai nem helyettesíthetik az adott ország fejlesztési forrásait, illetve hogy a tagállamoknak saját pénzeszközeikkel hozzá kell járulniuk a közösségi támogatási rendszerhez. (6.) Agenda 2000 A közti pénzügyi idıszak fıbb irányelveit meghatározó dokumentum, amely már figyelembe vette a leendı bıvítést, és elhatárolta számukra a megfelelı pénzügyi eszközöket. (6.) Aquis communitaire Az Európai Unió közös joganyagának (alapító szerzıdések és azok módosításai, csatlakozási szerzıdések, rendeletek, irányelvek, ajánlások) összefoglaló elnevezése. A francia kifejezés jelentése: közösségi vívmányok. (1.) AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Az AVOP a Nemzeti Fejlesztési Terven belül az elsı prioritás (versenyképesebb termelıszektor) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, az agrárium és a vidék fejlesztésén keresztül a gazdasági versenyképesség megteremtésének operatív programja a mezıgazdaságban, melynek gazdája a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. (7., 22.) B Brainstorming Szabad ötletelés ; SWOT-táblázat készítésekor használatos csoportos munkamódszer. Fontos ismérve, hogy minden szóba kerülı megjegyzést figyelembe veszünk, ebben a fázisban nem szabad egyetlen ötletet sem elvetni vagy megvitatni. Ugyanakkor természetesen a résztvevık koncentráljanak a legfontosabb problémákra, jelenségekre. (4.) Belsı ellenırzés A belsı ellenırzés (függetlenített belsı ellenırzés) feladata a közigazgatásban jogszabályilag kötelezıen elıírt, kockázat-elemzés alapján felállított kontroll-pontok és kontroll-mechanizmusok hatékony mőködésének ellenırzése. (26.) Belsı kommunikáció Az adott szervezeten belüli kommunikáció, a szervezet tagjai közti információ-áramlás és döntési-tárgyalási mechanizmus. Belsı kontroll (Internal control) A közigazgatásra ma már jogszabályilag kötelezıen elıírt rendszer, mely szerint a kockázat-elemzés alapján felállított kontroll-pontok és kontroll-mechanizmusok biztosítják a hatékony mőködést. Nem összekeverendı a belsı ellenırzéssel, mely a belsı kontroll ellenırzését végzi! A FEUVE, ill. az irányítási és kontrollrendszerek szinonímája. (26.) C CÉDE céljellegő decentralizált támogatás A CÉDE az önkormányzatok által igénybe vehetı finanszírozási forrás. A támogatásra a központi szabályozás sem ágazati, sem önrész, sem pedig területi költségkorlátot nem ír elı, hogy beruházásokról kizárólagosan a helyi ismeretek birtokában, a helyi szükségletek alapján szülessen döntés. (5.) Célfa A problémafa birtokában kezdıdhet a célok képzése. A célkitőzéseket logikailag, oksági alapon rendezi össze a problémafa alapján készülı cél-fa. A logikai keret-módszer része, a projekttervezés alapvetı eleme. (12.) E Egységes Európai Okmány (1986) Az Unió egyik kulcsfontosságú dokumentuma, az EGK alapító szerzıdés elsı módosítása, mely lefektette, hogy 1993-ra létre kell hozni az egységes belsı piacot. Hogy ez ne a fejlettségi különbségek területi növekedésének rovására menjen, a regionális politikát (kohéziós politika néven) közösségi politikává tette. (6.) Ellenırzés-tőrési kötelezettség A támogatási szerzıdésben megállapított kötelezettsége a kedvezményezettnek, ami szerint köteles helyet adni bármiféle, a kifizetett támogatás helyes felhasználása kapcsán folytatott vizsgálatnak. (19.) Elıirányzat-felhasználási keretszámla A strukturális alapok kifizetési rendszerében a MEH tulajdonában lévı számla, melynek rendelkezési joga viszont az Irányító Hatóságé; a számlán találkozik az Európai Unió támogatási részaránya. Technikai jellegő számla. Erıforrás-terv A projekt-tervezés során készítendı kiegészítı dokumentum, melyben a projekt lebonyolításához szükséges emberi és anyagi erıforrás-szükségletek vannak táblázatos formában a projekt egyes elemeihez rendleve. (12.) Egységes Programozási Dokumentum Az EU kohéziós politikájának 1. célkitőzésén belül a NUTS-II. régiók kerülhetnek a támogatottak körébe. Az így kapott források felhasználásának menetét egy ún. Egységes Programozási Dokumentum (Single Programming Document, SPD) kell hogy meghatározza, melyet a régió dolgoz ki a Bizottsággal történı folyamatos egyeztetés mellett. EU Önerı Alap A központi költségvetés által létrehozott keretösszeg (2005-re várhatóan 7,4 milliárd forint), amely az önkormányzatok által benyújtott pályázatok társfinanszírozásaként a saját forrást egy részét biztosíthatja. (1.) Európai Közigazgatási Tér A nemzeti közigazgatások aktív szerepvállalását is magában foglaló, az európai politikák és szabályok megvalósításából származó környezet, amelyben a nemzeti közigazgatásoknak garantálniuk kell, az állampolgárokat és a vállalkozásokat egységesen megilletı jogok alapján a közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának, minıségének egységes színvonalát. A hangsúly tehát nem a közigazgatási szervezet és mőködés közelítésén, hanem a közigazgatási szolgáltatások színvonalának uniformizálásán van. (1.) Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA): Garancia szekciója a közösségi agrárpolitikának, míg Orientációs szekciója a regionális politikának is pénzügyi eszköze, a strukturális alapok egyike. Alapították 1970-ben. (6.) Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): A strukturális alapok legnagyobbika, létrehozásakor (1972) a fejlettségi különbségeket csökkentı legfıbb eszköznek szánták. (6.) Európai Szociális Alap (ESZA) Elsısorban a képzési és foglalkoztatási politikák pénzügyi eszközeként hozták létre, de a regionális különbségek csökkentését szem elıtt tartják felhasználásakor, ezért a strukturális alapok része. (6.) Ex-ante értékelés A projekt-terv (vagy stratégiai terv) elızetes, végrehajtás elıtti áttekintése speciálisabb szempontok alapján; aminek az eredményébıl kiindulva kisebb módosítások tehetıek a már elkészült projekt-tervben (12.) F FEUVE Folyamatba épített elızetes, utólagos vezetıi ellenırzés: a közigazgatásra ma már jogszabályilag kötelezıen elıírt rendszer, mely szerint a kockázat-elemzés alapján felállított kontroll-pontok és kontroll-mechanizmusok biztosítják a hatékony mőködést. A belsı kontroll, ill. az irányítási és ellenırzési rendszerek szinonímája. 925

4 G Gantt-diagram A Gantt-diagram táblázatos formában, rendezetten sorolja fel a projekt keretébe tartozó feladatokat, felelısöket, és a feladatok megvalósításának idıbeli ütemezését. Segít átlátni a projektvégrehajtás idıbeliségét. (12.) Gazdasági és szociális kohézió: Az Európai Unió által használt kifejezés, mely magában foglalja az egységes belsı piac kialakítását és a fejlettségi különbségek csökkentését is. (6.) Gender mainstreaming Az Unió által preferált elv, miszerint a férfiak és nık közti egyenlıséget minden szakpolitikában érvényesíteni kell. (8.) Gesztor A partnerséget kialakító szervezetek által felhatalmazott tagszervezet, mely az együttmőködést hivatalosan, jogilag képviseli és vezeti. (9.) GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program A GVOP a magyar Nemzeti Fejlesztési Terven belül az elsı prioritás (versenyképesebb termelıszektor) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, a gazdasági versenyképesség operatív programja, melynek gazdája a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. (7.) GY GyIK Gyakran Ismételt Kérdések Az egyes pályázati kiírások kapcsán felmerülı fontosabb problémák, kérdések válaszát a Közremőködı Szervezet GYIK formájában jeleníti meg az internetes elérhetıségén. Mivel aktuális információt tartalmazhat az éppen készítés alatt álló pályázatról, ezért használata nagyon erısen ajánlott. (16.) H Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE): A strukturális alapok legkésıbb létrehozott eleme, 1993-ban alapították elsısorban a közösségi halászati politika támogatására. (6.) HEFOP Humánerıforrás-Fejlesztés Operatív Program A HEFOP a magyar Nemzeti Fejlesztési Terven belül a második prioritás (Növekvı foglalkoztatás és az emberi erıforrások fejlesztése) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, a humánerıforrás-fejlesztés operatív programja, melynek gazdája a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. (7.) Horizontális célkitőzések Az Unió regionális politikájában a vertikális célok mindegyikét két ún. horizontális célkitőzés metszi (az esélyegyenlıség és a környezettudatosság célja). Ezeket a szempontokat minden programban és projektben a lehetıségeknek megfelelıen érvényesíteni kell. (8.) I Identifikáció Az identifikáció a PCM elsı lépése, ennek keretében a fejlesztési igények és a potenciális támogatók és partnerek elvárásainak ismeretében kerül sor a projektötletek felmérésére, az egyes alternatív projektötletek közti mérlegelésére, a projekt sarokpontjainak kijelölésére, és a kidolgozás feladatainak meghatározására. (12.) Irányító Hatóság A strukturális alapok lebonyolításában részt vevı szervezet, az operatív programok vezetı szervei, felügyeli a KSz-ek munkáját, számos kérdésben döntési joga van. Minden OP-hoz, valamint a KTK-hoz is tartozik egy IH. K KIOP Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program A KIOP az NFT harmadik prioritásának (Jobb infrastruktúra, tisztább környezet) megvalósulását szolgáló ágazati operatív program, a környezetvédelem és infrastruktúra operatív programja, melynek gazdája a GVOP-hoz hasonlóan szintén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. (7.) Kifizetı Hatóság A tagállam és az Európai Unió között közvetítı szerv, a két fél közti pénzügyi átutalást intézi, így tagállami szinten a közösségi források elsı számú elosztója. Kistérség 1. Kistérség alatt a földrajzi térnek azt a megfelelıen kicsi egységét értjük, melyen belül a települési közösségeket szoros összetartozáson, a funkcionális (gazdasági, humán szolgáltatási, infrastrukturális, közösségi) egymásrautaltságon és intenzív kommunikáción alapuló horizontális kapcsolatok, az ezek tudatosulásaként jelentkezı közös érdek és regionális identitástudat főzik össze. 2. Az EU Strukturális Politikájába való bekapcsolódásunk miatt vált szükségessé a NUTS-IV. szintnek megfelelı statisztikai kistérségek lehatárolását. Az ország területe 168 db egymással átfedésben nem lévı, de az egész országot lefedı statisztikai kistérségbıl épül fel. (10.) Kockázat-elemzés, kockázat-kezelés A kockázatelemzésen és kezelésen alapuló közigazgatási szervezeti mőködés egyre erıteljesebb elvárás az önkormányzatok irányába is, ami reálissá teszi a FEUVE-elveknek megfelelı kontrollmechanizmusok kialakítását. (12., 20.) Kohéziós Alap A Gazdasági és Monetáris Unió kialakításának elımozdítására hozták létre, hogy a fejletlenebb tagállamok is képesek legyenek megtenni a szükséges lépéseket a GMU irányába. Környezetvédelmi és közlekedés-politikai célokra használható fel. (6.) Kohéziós Négyek: A Kohéziós Alapból eredetileg részesülı négy tagállam (Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország). A bıvítés óta ez a kép megváltozott, a kedvezményezettek köre bıvült. (6.) Kohéziós politika: A kohéziós politika a közösségi szintő regionális politika jelenlegi elfogadott elnevezése. Legfıbb üzenete, hogy az EU-n belüli regionális különbségek csökkentésén túl a szociális egyenlıtlenségek csökkentésére is figyelmet kell fordítani, az EU szintjén fıleg a struktúrapolitikai eszközök (SA+KA) segítségével. a. (6.) Komparatív elıny Az adott ország eredendıen meglévı relatív versenyelınye, ami alapján a nemzetközi munkamegosztásban az adott ország vagy régió specializációja végbemegy. (1.) Kompetitív elıny A relatív gazdasági elınynek azon eleme, mely nem eredendıen meglévı adottságból fakad, hanem tudatos versenyképesség-javító intézkedésekbıl. Tipikusan ide tartozik az állam és közigazgatás teljesítménye (és ennek gazdasági vonzata). (1.) Koncentráció Mint a strukturális alapok felhasználásának egyik alapelve, egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök koncentrációját jelenti, másrészt azt, hogy ezeknek a pénzeszközöknek a legfejletlenebb területekre kell irányulniuk. (6.) Konzorciumi szerzıdés A strukturális alapokból igényelt támogatás megszerzésének elıfeltétele a partnerség elvének figyelembe vétele a lebonyolítás során; a konzorciumi szerzıdés az ennek meglétét bizonyító és ezt 926

5 bemutató dokumentum, a pályázati dokumentáció kötelezı melléklete. (9.) Költségvetési koncepció Az adott költségvetési évre vonatkozó feladatokat, a helyben képzıdı bevételi forrásokat, az ismert kötelezettségeket tartalmazó dokumentum. A költségvetési koncepciót a jegyzı állítja össze a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével és az önkormányzati intézmények vezetıivel a feladatok, a bevételek áttekintése érdekében végzett együttmőködés eredményeképpen. (5.) Költségvetési rendelettervezet A költségvetési koncepció alapján, az illetékes önkormányzati bizottságok és testületek által elfogadott éves költségvetési dokumentum. (5.) Közösségi Kezdeményezések Az Európai Unió által központilag meghatározott fejlesztési programok, melyeket nem a Nemzeti Fejlesztési Tervek keretében bonyolítanak le, de financiális hátterük a strukturális alapok. Jelenleg négy közösségi kezdeményezés létezik. (6.) Közösségi Támogatási Keretterv A Nemzeti Fejlesztési Tervnek a Bizottság által elfogadott változata, tehát már jóváhagyott finanszírozási terv. Közremőködı Szervezet (KSz) A strukturális alapok lebonyolításában részt vevı szervezet, mely a kedvezményezettel folytonos kapcsolatban áll, a gyakorlati adminisztrációs ügyeket és a kifizetéseket kezeli, ügyfélszolgálatot üzemeltet. Egy OP-hoz általában több KSZ tartozik. (23.) Külsı kommunikáció Az adott szervezeten kívüli kommunikáció: vagy egy szervezeti hierarchia tagjai közti információ-áramlás és döntési-tárgyalási mechanizmus, vagy pedig a szervezet nyilvánosság felé történı kommunikációja. (21.) L Lebonyolítási számla A strukturális alapok kifizetési rendszerében az IH tulajdonában lévı számla, melynek rendelkezési joga viszont az Közremőködı Szervezeté; a számláról már közvetlenül a kedvezményezettnek történik a kifizetés. (23.) Logikai keret-mátrix A logikai keret-módszer fı módszertani eszköze, átlátható formában győjti össze és hierarchizálja a célokat, erıforrásokat, eredményeket. Az EU olyannyira preferálja használatát, hogy a strukturális alapok pályázatainál mellékletként kell ezt a dokumentumot benyújtani. Logikai keret-módszer A projekt-kidolgozásnak egy elterjedt, és az EU által erıteljesen propagált technikája az ún. logikai keret-módszer (Logical Framework Approach, LFA). A logikai keret-módszer egy elemzési és egy tervezési részbıl áll, melynek során a logikai keret-mátrix kitöltésre kerül. (12.) Legfıbb eszköze a logikai keret-mátrix. M MBO megegyezéses eredménycélokkal való vezetés Költségvetés-tervezési módszer, alkalmazásakor azoknak a részvételével, megegyezésével határozzák meg a célokat és az eszközöket, akiket a várható eredmény és az eredmény elérésének a feltételei érintenek és/vagy akik erre hatással vannak (pl. egyeztetés a lakossággal, a civil szervezetekkel, gazdasági szervezetekkel, munkavállalókkal, költségvetési intézmények vezetıivel). A módszer kiemeli a kommunikáció és a visszacsatolás, az elért eredmények értékelésének fontosságát. (5.) Monitoring Bizottság Az operatív programokban az IH melletti konzultációs-felügyelı szerv, nevével ellentétben jóval nagyobb hatáskörrel rendelkezik, mint csak a monitoring bonyolítása (pl. forrás-allokáció.) (23.) Multiplikátor-hatás A projektek révén felhalmozódó tapasztalat (modell-értékő megvalósítás) terjedését hívják multiplikátor-hatásnak. A multiplikátor-hatás révén tovább növelhetı egy projekt nettó hatása. (9.) N Négy szem elve A közösségi és hazai belsı ellenırzéssel foglalkozó jogszabályok által is javasolt kontroll-mechanizmus, ami a iratilletve pénzkezelési dokumentumok minimum két ember általi áttekintését jelenti. A négy szem elve alkalmazási segédeszköze a checklist. Nemzeti Fejlesztési Terv (National Development Plan, NDP) Abban az esetben, ha egy Uniós tagállam teljes területe vagy területének nagy része a strukturális alapok által támogatott, akkor nem regionális felhasználási tervek készülnek, hanem az adott ország ezekre a támogatás alá esı területekre vonatkozóan átfogó tervet készít. Ezt szokás Nemzeti Fejlesztési Tervnek nevezni. (7.) NGO (Non-governmental organisation) A civil szervezetek angol elnevezésébıl képzett rövidítés, mely a magyar szakirodalomban is elterjedt. (9.) NUTS Magyar jelentése tervezési-statisztikai egységek rendszere az Unió közös regionális politikájának területi egységei, összesen öt különbözı szint meghatározásával. (6.) O Official Journal Az Európai Unió Hivatalos Lapja minden közösségi jogszabály, valamint a közösségi közbeszerzési értékhatárok és azok nemzeti valutákban mért összege is megjelenik a lapban. OLAF Az Európai Bizottság által létrehozott, de attól funkcionálisan független intézmény, mely a közösség pénzügyi érdekeit védi: a strukturális alapok felhasználása kapcsán elkövetett csalásokat és szabálytalanságokat tárja fel. Ö ÖNHIKI Az ÖNHIKI önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülı önkormányzatok kiegészítı költségvetési támogatása. Az önkormányzat ilyen típusú kiegészítı támogatást csak akkor igényelhet, ha minden saját hatáskörben megtehetı intézkedést megtett a forráshiány elkerülésére. (5.) Önkormányzati Törvény (Ötv) Az évi LXV. törvény, mely meghatározza az önkormányzatok mőködési kereteit. Elsıként itt jelent meg az önkormányzati társulás lehetısége jogszabályi szinten. (10.) P Partnerség Két vagy több szervezet közötti, formális vagy informális megállapodásban rögzített együttmőködési forma. Az Unió által támogatott projektek esetében a tervezés-programozás, a finanszírozás, a megvalósítás (illetve a monitoring és ellenırzés) során kötelezıen figyelembe veendı elv. (9.) Probléma-fa A problémák brainstorming-gal történı összegyőjtése után azok logikai rendszerezéséhez, alá-fölé rendeléséhez, oksági kapcsolatok megállapításához kitőnı eszköz a probléma-fa, mely a logikai keretmódszer része, és melynek fordítottja a cél-fa. 927

6 Programozási Idıszak A strukturális alapok felhasználásának idıkerete, mely biztosítja a támogatási rendszer kiszámíthatóságát. A közti idıszakot ugyancsak hétéves idıszak követi, ig. (6.) PPBS Planning Programming Budgeting System Tervezési programozási költségvetési rendszer, amely olyan kérdésekre keresi a választ, hogyan kell egyes pénzforrásokat optimálisan felosztani a különbözı programok között. A PPBS típusú költségvetés-tervezés 5-7 évre szól; jól illeszthetı a stratégiai tervezéshez, mint fejlesztési szemlélethez. (5.) Projekt A projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési idıtartama, valamint teljesítésének költségei és egyéb erıforrásai meghatározottak, és egy jól definiált cél elérésére irányul. (11.) Projekt-ciklus Projektcikluson egy projekt tervezésének és végrehajtásának folyamatát értjük, a projektötlet felmerülésétıl a projekt megvalósulásáig terjedı idıszakot foglalja magában. A ciklus olyan struktúrát kínál, amely biztosítja az érdekcsoportok véleményének kikérését és a releváns információk rendelkezésre állását, így kellıen megalapozott döntéseket lehet hozni a projekt futamidejének kulcsfontosságú szakaszaiban. (12.) Projekt-ciklus menedzsment, PCM A projekt-cikluson alapuló menedzsment-módszertan, logikailag egymásra épülı tervezési, végrehajtási és ellenırzési lépések sorozata. Eredetileg az OECD dolgozta ki, de az Európai Unió is messzemenıen preferálja használatát, mert ennek révén közösségi szinten egységes gyakorlatot lehet kialakítani e téren. (12.) Projekt-elırehaladási jelentés A támogatási szerzıdés értelmében a kedvezményezett negyedévente köteles a Közremőködı Szervezet irányába jelentést adni projektje elırehaladásáról. Ez a formadokumentum a további kifizetések alapja és a monitoring-rendszer fı infromációs inputja is egyben. (19., 25.) Projektgenerálás A projektgenerálás lényege, hogy meghatározott földrajzi területen, meghatározott szereplıkkel együttmőködve az adott terület és a szereplık által megvalósítható, az adott terület problémáira választ adó vagy/és fejlıdését elısegítı fejlesztési lehetıségeket (vagyis a lehetséges projekteket) feltárja, ezeket a fejlesztési lehetıségeket egymással összehasonlítva elemezze, és kiválassza közülük azokat, amelyek egy közösen megállapodott értékrend szerint a leginkább megvalósításra érdemesek. (11.) Projekt-háromszög A projekt kezdetétıl a végéig három fı lépcsın kell végighaladni, melyekre gyakran a projektháromszög kifejezéssel utalunk. A projektháromszög fıbb szakaszai a projekt létrehozása, megvalósítása, illetve értékelése. Ezt a logikai sort bontja további elemeire a projekt-ciklus. Projektindító nap A strukturális alapokból megvalósuló projektek kötelezı nyitóeleme, melyet a Közremőködı Szervezet rendez a nyertes pályázók számára. (20.) Q QQTTP A monitoring-rendszerben használt indikátorokra vonatkozó elvárások rövidítése (QQTTP-kritériumrendszer), ami szerint az indikátornak mennyiségi (quantity), minıségi (quality), idıbeliségre vonatkozó (time), célcsoportra (target group) és helyre (place) vonatkozóan kell választ adnia (25.) R ROP Regionális Operatív Program A ROP az NFT negyedik prioritásának (Erısebb regionális és helyi potenciál) megvalósulását szolgáló területi operatív program, a regionális fejlesztés operatív programja, melynek gazdája a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. (7., 23.) S SMART A monitoring-rendszerben használt indikátorokra vonatkozó elvárások rövidítése (SMART-kritériumrendszer). Eszerint az indikátorok legyenek specifikusak (specific), mérhetıek (measurable), elérhetıek (available), relevánsak és megbízhatóak (relevant and reliable), illetve aktuálisak (timely) (25.) SDR Special Drawing Rights Az SDR a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott nemzetközi elszámolási egység (Special Drawing Rights = különleges lehívási jogok). A Közbeszerzési törvényben az európai közösségi értékhatárokat elérı értékő közbeszerzésekre vonatkozó irányadó értékhatárok a közösségi közbeszerzési irányelvekbıl adódóan részben euróban, részben SDR-ben vannak megadva. (22.) Stakeholder-analízis A projekt-tervezés során érdemes stakeholder elemzést is készíteni, ahol számba vesszük azokat a személyeket, valamint szervezeten belüli és azon kívüli csoportokat, amelyeket érint, akik hatással lehetnek, és akiknek az érdekeit szolgálja a projekt-célok megvalósulása. (12.) SWOT A SWOT-analízis során egy táblázatba rendezve feltérképezzük a projektünk / tervünk / településünk erısségeit, gyengeségeit, veszélyeit, lehetıségeit. Gyakran használt és az EU által is preferált módszer, a tervezés egyik fázisában, a stratégia-alkotás során kulcsfontosságú szerepe van. (4.) SZ Szabályozási terv évi LXXVIII. törvény (Építésügyi tv): az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési elıírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. (2.) Szinergia Az a jelenség, amikor a partner-szervezetek egy együttmőködés létrehozása révén hatékonyabban tudnak tevékenykedni, mint ha egymástól függetlenül végeznék saját feladatukat. Az ilyen kooperációból származó többlethasznot illetve költségcsökkenést nevezik szinergiának. (9.) T Támogatási Szerzıdés A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet közötti szerzıdés, melynek alapján az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett a támogatások kifizetése történik. (19.) Társulási Törvény Az évi CXXXV. tv közkelető elnevezése, mely az önálló társulás és együttmőködés jogi vonzatait összhangba hozta a Polgári Törvénykönyvvel és az önkormányzatok lehetıségeivel. (10.) TEKI területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatások A TEKI az önkormányzati beruházások támogatását köti össze a területfejlesztéssel. A támogatás az infrastruktúra szempontjából elmaradott térségek és települések felzárkóztatását szolgálja. (5.) Településszerkezeti terv évi LXXVIII. törvény (Építésügyi tv): az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetıségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelıen az egyes területrészek felhasználási módját, a település mőködéséhez szükséges mőszaki infrastruktúra elemeinek a 928

7 település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. (2.) Területfejlesztési program XXI. tv, 2. paragrafus: A területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül. (2.) Területfejlesztési koncepció XXI. tv, 2. paragrafus: az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplıi számára. (2.) V Vidékfejlesztés Az Unió agrárpolitikájában az improduktív ártámogatásról mára áthelyezıdött a hangsúly azokra a konstruktív támogatási formákra, melyek a versenyképességet és az alkalmazkodó-képességet növelik. Ezeket a politikákat nevezzük összefoglaló néven vidékfejlesztésnek. (6.) Vonzáskörzet A település-hálózaton belül kialakuló területi egységek egy központi és egy periférikus résszel; a kistérséggel ellentétben a vonzáskörzet a vertikális teleülés-kapcsolat terméke. (10.) Területfejlesztési Törvény Az évi XXI. törvény közkelető elnevezése, amely erısen hatással volt és van a kistérségi együttmőködésekre. Megalkotása óta többször módosították. (10.) 929

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája I.

Az Európai Unió regionális politikája I. Az Európai Unió regionális politikája I. Az európai regionális politika története Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Az Európai Unió alapító atyjai Jean Monnet (1888-1979) Robert

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Tematika: I. Fogalom II. Történet -előcsatlakozási alapok III. Jogforrások IV. Alapelvek V. Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok

A pályázatírás alapjai. A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai. Projekt. Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A pályázatírás alapjai Területfejlesztı BSc szakos hallgatók számára, elıadásvázlatok A projektmenedzsment és a pályázatírás alapfogalmai Projekt A projekt olyan megtervezett tevékenység, amely forrásokon

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN DR. LADOS MIHÁLY MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területfejlesztési stratégiák (Rt21) Széchenyi István Egyetem VÁZLAT 1. A területfejlesztés

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Innovációs pályázati projektek menedzselése A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás Konzorciumi megállapodás Preambulum Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, a magyar borvidékek/borrégiók

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

11. FEJEZET Projektgenerálás

11. FEJEZET Projektgenerálás 11. FEJEZET Projektgenerálás Jelen fejezet a projektgenerálás bemutatásával foglalkozik, mely sok szempontból a 2.-4. fejezet folytatásának tekinthetı. Mint ugyanis a fejezetbıl kiderül, a projektgeneráló

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program Emberi erıforr. és s fejlesztése HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program Emberi erıforr. és s fejlesztése HU-SK 2008/01/1.6.2/0156 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program 2007-2013 Emberi erıforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerı-piaci együttm ttmőködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.19. Projekt elırehaladás 1 2009.10.02. EMIR bemutatása Egységes Monitoring Információs Rendszer Egyes pályázatok írása Pályázati projektek menedzselésének nyomon

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben