icséb Általános szerződési feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "icséb Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 1. Általános rendelkezések icséb Általános szerződési feltételek A jelen Egészség- és Balesetbiztosítási általános szerződési feltételek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban együtt: biztosító) icséb biztosítási szerződéseire érvényesek, feltéve, hogy a szerződést e feltételekre hivatkozással kötötték. 2. A biztosításban résztvevő személyek Biztosító: az a jogi személy, amely biztosítási díj megfizetése fejében a biztosítási kockázatot viseli és a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben, módon és mértékben szolgáltatást nyújt. A biztosító legfontosabb adatai: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Székhely: Magyarország, 1033 Budapest, Flórián tér 1. Levelezési cím: 1502 Budapest, Pf Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság Cégjegyzékszám: A biztosítót a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága tartja nyilvántartásban. Ügyfélszolgálat elektronikus címe: Telefonszám: Internetes cím: Szerződő: az a természetes személy, aki a biztosítási szerződést megköti és a biztosítás tartama alatt a díjfizetést teljesíti. Biztosított: az a természetes személy, akire a biztosítási szerződés létrejött. Egy biztosítottra csak egy szerződés köthető. A szerződő és a biztosított jelen szerződési feltételek szerint csak azonos személy lehet. Kedvezményezett: az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási szerződésben megjelölt szolgáltatásra jogosult. A szerződésben kedvezményezett lehet a biztosított, a szerződő vagy a szerződésben megnevezett más személy(ek). Ha a szerződésben más kedvezményezettet nem neveztek meg, vagy ha a kedvezményezett jelölése hatályát vesztette, illetve érvénytelen, úgy - a biztosított életében esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított, - a biztosított halála esetén esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított örököse. 3. Fogalmak Jelen Általános szerződési feltételek alkalmazása szempontjából: Biztosítási tartam: a szerződésnek a kötvényben meghatározott tartama. Betegség: az orvostudomány aktuális, általánosan elfogadott álláspontja szerint a biztosított egészségében bekövetkező rendellenes testi vagy szellemi állapot, mely nem minősül baleseti eredetűnek és objektív tüneteket mutat. Várakozási idő: az az időszak, amely alatt a biztosító nem, vagy csak részben szolgáltat. Baleset: a biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső behatás, amelyből eredően a biztosított a bekövetkezésétől számított egy éven belül meghal, vagy 2 éven belül végleges munkaképtelenséget, maradandó egészségkárosodást (rokkantságot), és/vagy azonnali múlékony sérülést szenved. Jelen Általános szerződési feltételekben balesetnek minősülnek az alábbi események is, amennyiben ezek a biztosított akaratán kívül, hirtelen következnek be: vízbefúlás, égési sérülések, leforrázás, villámcsapás, elektromos áram hatásai, károsító gázok, gőzök belélegzése, mérgező vagy maró anyagok szervezetbe való kerülése. Jelen Általános szerződési feltételekben nem minősülnek balesetnek: ficam, rándulás, csípés, napszúrás, hőguta. A betegségek bekövetkezte nem minősül balesetnek, a fertőző betegségek bekövetkezte nem tekinthető baleseti következménynek. NG3011 Oldal: 1 / 14

2 Közlekedési baleset: az a baleset, amely a biztosítottat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM- BM együttes rendelet hatálya alá tartozó közlekedés során gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasként, mozgás, elindulás vagy megállás közben levő jármű hatására gépjárművel közvetlen okozati összefüggésben bekövetkező esemény során éri. Nem minősül közlekedési balesetnek a gyalogost vagy kerékpárost érő olyan baleset, amelyben gépjármű közlekedése nem hatott közre. Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű nem minősül gépjárműnek. Műtét: minden olyan orvos által orvosszakmai szempontok szerint Magyarország területén végzett sebészeti beavatkozás, ahol az adott kórképet nemzetközi kódrendszerrel azonosították (WHO-kód) és amelyet gyógyítás vagy kórmegállapítás céljából hajtottak végre. A műtétek kis-, közepes-, nagy- és kiemelt műtét kategóriákba besorolását jelen Általános szerződési feltételek 1-4. számú mellékletei tartalmazzák. A műtétek WHO kódok szerinti besorolásának részletes listája a biztosítónál tekinthető meg. Jelen Általános szerződési feltételek alkalmazása szempontjából nem minősül műtétnek: a degeneratív jellegű, ortopéd típusú megbetegedések kezelése; kizárólag a bőrt, bőr alatti kötőszövetet ért sérüléseket követő olyan beavatkozás, amely sebkimetszésből, bőrvarratból áll; a sérült fogak eltávolítása; a szövetelhalással nem járó és műtéti megoldást nem igénylő égési, fagyásos sérülések kezelése; a csőtükrözéssel végzett ízületi diagnosztikus és terápiás beavatkozás (arthroscopia), ha ezen beavatkozást műtéti feltárás nem követi. Jelen feltételek értelmében nem tekinthető műtétnek, ha a sérülés ellátására ambuláns módon vagy egy napos kórházi tartózkodás formájában kerül sor. A műtéti térítés jelen feltételek 1-4. számú mellékleteiben foglalt csoportjaiba nem tartoznak bele (azaz nem minősülnek biztosítási eseménynek) azok az egyéb kórképek, melyek miatt végzett műtétek nincsenek közvetlen okozati összefüggésben az adott baleseti eseménnyel vagy betegséggel. Kórház: az egészségügyi hatóság szakmai felügyelete által engedélyezett, fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmény, amely állandó orvosi irányítás, felügyelet alatt áll. Ezek lehetnek: kórházak, klinikák, üzemi kórházak, a fegyveres testületek kórházai, minden olyan, az erre jogosult egészségügyi hatóság által elismert egyéb gyógyintézmény, ahová az orvos a biztosítottat beutalja. Jelen Általános szerződési feltételek alapján létrejövő szerződések szempontjából nem minősülnek kórháznak még abban az esetben sem, ha azokban fekvőbeteg ellátást végeznek különösen: a szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, gyógyfürdők, gyógyüdülők, fürdő- és egyéb gyógyintézetek, utógondozó szanatóriumok, ideg- és elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, geriátriai, krónikus intézetek, az idősek szociális otthonai és azok betegosztályai, szociális otthonok, alkohol- és kábítószer elvonó intézmények, az idült, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők gyógy- és gondozóintézetei, illetve kórházak fenti jellegű szolgáltatást nyújtó osztályai, feltéve, hogy a biztosított az osztály jellegének megfelelő szolgáltatásban részesül. 4. A szerződés létrejötte A biztosítási szerződés a szerződő ajánlatának a biztosító részéről történő elfogadásával írásban jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. A távértékesítés keretében kötött szerződést a szerződő a kötvény kézhezvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. A biztosítási szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozat a biztosító megadott címére beérkezik. Amennyiben a szerződő a fentiek szerinti felmondási jogát gyakorolja, a biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően a szerződés megszűnésének időpontjáig tartó kockázatviselés időarányos ellenértékét jogosult követelni. A szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a biztosító köteles a díj arányos ellenértékét meghaladó részt a felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül a szerződő részére visszatéríteni. A biztosítási szerződés megkötését követően, a szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül a kötelezettségvállalás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy ez irányú megegyezés esetén a szerződő kifejezett kérésére más nyelven a biztosító a szerződőt bizonyítható és azonosítható módon, egyértelműen tájékoztatja a biztosítási szerződés létrejöttéről. A biztosítási szerződés létrejöttéről a biztosító kötvényt bocsát ki. A biztosítás akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra 15 napon belül nem nyilatkozik. NG3011 Oldal: 2 / 14

3 Az ajánlat esetleges elutasítását a biztosító nem köteles megindokolni. A szerződés megkötéséhez és módosításához ha a szerződést nem a biztosított köti meg a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. 5. A szerződés tartama, a belépési és lejárati életkor A biztosítás határozatlan tartamra jön létre. A minimális tartam egy év. A biztosított belépési életkora év között lehet. A biztosítás legkésőbb a biztosított 65. életévének betöltését követő díjfizetési esedékességet megelőző nappal szűnik meg automatikusan. 6. A kockázatviselés kezdete A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés létrejöttekor megjelölt biztosított tekintetében az első biztosítási díjnak, a biztosító számlájára történő beérkezését követő nap 0 órája. 7. Területi és időbeli hatály A biztosítás annak tartamán belül bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki. 8. A biztosítási díj A biztosítás díja függ a biztosított életkorától. A biztosítás megkötésekor megállapított díj a biztosítás tartama alatt a biztosított aktuális életkorától függően korcsoportváltás ( év) alkalmával kötelezően módosul. A biztosító az díjmódosításról az aktuális érintett évforduló előtt 60 nappal tájékoztatást küld a szerződő részére. A jelen Általános szerződési feltételek alapján létrejövő biztosítás lehet havi, negyedéves és éves díjfizetésű. Az első díjat kizárólag banki átutalással vagy bankkártyával lehet fizetni A rendszeres díjat kizárólag forintban egyéni átutalással, bankkártyával vagy csoportos beszedési megbízással lehet kiegyenlíteni. A biztosítás első díja a szerződés hatályba lépésekor esedékes, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A biztosítási díj fizetése az ajánlaton megjelölt gyakorisággal és módon történik. A szerződés megszűnése esetén annak a naptári hónapnak az utolsó napjáig járó díjat kell megfizetni, amelyben a biztosító kockázatviselése véget ért. A folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap 24:00. órájának elteltével a Biztosítási Szerződés megszűnik, ha addig a Szerződő Fél, illetőleg a Biztosított a hátralékos biztosítási díjat nem fizette meg és arra halasztást sem kapott, illetőleg a Biztosító a biztosítási díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette. A Biztosító a Biztosítási Szerződés e pont szerinti megszűnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további 60 nappal meghosszabbíthatja, ha az esedékességtől számított 30. nap eltelte előtt - ennek a körülménynek a közlésével - a Szerződő Felet, illetőleg a Biztosítottat a folytatólagos díj megfizetésére felszólította. Ha e felszólítás eredménytelen maradt, és a Biztosító nem élt a bírósági út igénybevételével, akkor a Biztosítási Szerződés az elmulasztott esedékességtől számított 60. nap 24:00. órájának elteltével szűnik meg. 9. A biztosítási esemény Biztosítási esemény a biztosított halála illetve a jelen Általános szerződési feltételek 3. pontjában meghatározott balesetből vagy betegségből eredő, illetve azzal közvetlenül összefüggő olyan esemény, amelynek bekövetkezte esetén a biztosító szolgáltatást teljesít. A biztosított halálának, illetve a biztosítási eseményhez vezető balesetnek vagy betegségnek a kockázatviselés tartama alatt kell bekövetkeznie. 10. A biztosító szolgáltatása Haláleseti szolgáltatás A biztosított tartamon belül bekövetkező halála esetén számlával igazolt temetési költségeit a biztosító fizeti a kötvényben megjelölt biztosítási összeg erejéig. A temetkezési szolgáltatásra a biztosító 3 havi várakozási időt köt ki. Baleseti,- illetve heveny fertőző megbetegedés okozta halál esetén a biztosító nem él a várakozási idő miatti korlátozással. A biztosítási szerződés megkötés jelen fedezet nélkül nem lehetséges. NG3011 Oldal: 3 / 14

4 Baleseti haláleseti szolgáltatás A biztosított tartamon belüli balesetéből eredő, a baleset bekövetkeztétől számított egy éven belüli halála esetén a biztosító a kötvényben megjelölt biztosítási összeget fizeti ki. Baleseti maradandó egészségkárosodás esetén járó szolgáltatás A biztosítottnak a biztosítás tartamán belül balesettel közvetlen okozati összefüggésben bekövetkezett testi sérülése esetén, mely olyan maradandó (végleges) egészségkárosodással jár, melynek mértéke eléri vagy meghaladja a szerződésben meghatározott minimális értéket a biztosító a kötvényben megjelölt biztosítási összegnek a sérülés mértékével megegyező százalékát fizeti ki. A balesetből eredő maradandó egészségkárosodás mértékét - tekintet nélkül a biztosított foglalkozására - a biztosító orvosa állapítja meg. Az egészségkárosodás mértékének meghatározásakor az orvos-szakértői vizsgálat alapján megállapított anatómiai károsodásból adódó funkciócsökkenést kell figyelembe venni, a munkaképesség csökkenéstől, munkaköri alkalmasságtól vagy sporttevékenységre képességtől függetlenül. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezésekor már meglévő sérülés, állapot legalább 25%-os mértékben közrehatott a biztosítási eseménnyel összefüggő maradandó egészségkárosodás kialakulásában, a biztosító a közrehatás mértékével csökkentett egészségkárosodás alapján szolgáltat. A biztosítottra vonatkozóan a baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás térítése a 100%-ot nem haladhatja meg. A biztosító szolgáltatást nyújt a biztosított baleseti eredetű, legalább 20%-os maradandó egészségkárosodása esetén. Az érzékszervek működőképességének részleges elvesztése esetén, a szolgáltatást legfeljebb a megfelelő rokkantsági fok 75%-ában lehet meghatározni. A biztosító a biztosított vonatkozásában az adott biztosítási év során bekövetkező különböző balesetekből eredő, de következményeiket tekintve egymásra ható maradandó egészségkárosodást előidéző sérülések esetén, a legsúlyosabb következményekkel járó sérülésre teljesít szolgáltatást úgy, hogy a kifizetendő összeget a könnyebb sérülésekre már teljesített szolgáltatással csökkenti. A baleseti maradandó egészségkárosodás mértékének megállapítására csonkolásos esetekben azonnal, egyéb esetekben a végállapot kialakulását követően, legkésőbb a baleset bekövetkezte után 2 évvel kerülhet sor. Amennyiben a maradandó egészségkárosodás végleges foka meghaladja az előzetesen megállapított rokkantsági fokot, a biztosító a rokkantsági fok különbözetének megfelelő többletszolgáltatást fizeti ki. Maradandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény nem támasztható, ha a biztosított a balesetet követő 15 napon belül meghal. A szerződés tartama alatt bekövetkező balesetekből eredő maradandó baleseti sérülések mértékei (rokkantsági fokok) összegződnek. Amennyiben az összegzett rokkantsági fok eléri a 100%-ot, a biztosítási védelem az adott biztosított tekintetében megszűnik. A biztosítási szerződés megkötése jelen fedezet nélkül nem lehetséges. Baleseti eredetű kórházi napi térítés A biztosítottnak a biztosítás tartamán belül bekövetkező balesetből eredő, annak bekövetkeztétől számított egy éven belül, orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg ellátása esetén a biztosító a kötvényben megjelölt napi térítést fizeti ki. A biztosítás szempontjából kórházi fekvőbeteg-gyógykezelésben részesül az a személy, aki napi 24 órás kórházi tartózkodást igazol. Egy balesetből eredően a biztosító összesen legfeljebb 365 nap ápolási tartamra nyújt biztosítási fedezetet. A kórházi ápolásra szóló szolgáltatás egyidejűleg csak egy biztosítási eseményre vehető igénybe. Újabb biztosítási eseményre kórházi ápolási szolgáltatás csak akkor teljesíthető, amikor az előző kórházi ápolás orvosilag egyértelműen befejeződött. Jelen biztosítás szempontjából nem minősül kórházi fekvőbeteg ellátásnak az a kórházi ellátás, amelynek célja az adaptációs szabadság eltöltése. Baleseti eredetű műtét esetén járó szolgáltatás A biztosítotton a biztosítás tartamán belül balesetből eredően szükségessé vált és végrehajtott műtéte esetén a biztosító a kötvényben megjelölt egyszeri összeget fizeti ki. A biztosítási összeg meghatározása: - kis műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeg 25%-át fizeti ki; - közepes műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeg 50%-át fizeti ki; - nagy műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeget fizeti ki; - kiemelt műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeg 200%-át fizeti ki. NG3011 Oldal: 4 / 14

5 Amennyiben a biztosított esetében egy balesetből eredően több műtéti csoportba sorolható műtét elvégzésére kerül sor, akkor az egy biztosítási eseménynek számít és a biztosító a legmagasabb kategóriában elvégzett műtét után nyújtja a térítést. Ha a baleset jellegéből adódóan akut szakorvosi ellátást igénylő helyzet következik be az egyes csoportbeosztásokban (jelen feltétel 1-4. számú mellékletei) szereplő műtéti térítésre akkor van lehetőség, ha a baleset alkalmával elszenvedett sérülés anatómiai elváltozás szakorvosi lelettel igazolást nyer, és annak műtéti ellátására a szakma szabályai által megjelölt módon és időhatárokon belül sor kerül. A műtéti térítési csoportokból kizárásra kerül, ha az adott elváltozás és a műtéti lelet a klasszikusan értelmezett baleset fogalmával bizonyítható módon ellentmond egymásnak. E körbe tartoznak elsősorban azok az elváltozások, melyek meglétére egy bekövetkezett baleseti esemény hívja fel a figyelmet. Régebbi sérülés területén bekövetkező, műtétet igénylő újabb olyan baleset, mely a csoportosításokban szerepel, az adott csoport 50%-áig téríthető. Baleseti gyógyulási támogatás A biztosítottnak a biztosítás tartamán belül saját balesete miatt bekövetkező, orvosilag traumatológus által igazolt csonttörése, csontrepedése vagy legalább 30 nap folyamatos gyógyulási tartama esetén a biztosító a kötvényben megjelölt egyszeri biztosítási összeget fizeti ki. Azonos balesetből eredően az egymást követő többszöri, 30 napnál rövidebb gyógytartamok napjai nem adódnak össze. Egy baleseti eseményből következően adott biztosított esetében több 30 napos gyógyulási tartam esetén is csak egyszeri szolgáltatás lehetséges. Egy balesettel összefüggésben több csonttörése esetén is a szolgáltatási összeg csak egyszeresen kerül kifizetésre. A biztosító egy baleseti eseményből vagy a csonttörésre, vagy a 30 napos gyógytartamra szolgáltat. Nem biztosítási esemény a fogak törése, repedése, fogak, fogpótlások sérülése, valamint a nem baleseti eredetű, patológiás törés. Baleseti eredetű égési sérülés esetén járó szolgáltatás A biztosított tartamon belüli balesetéből eredő égési sérülése esetén a biztosító a kötvényben megjelölt biztosítási összegnek az égési sérülés súlyosságának megfelelő hányadát fizeti ki. A térítés mértéke az égési sérülés fokától és kiterjedtségétől függően a következő: Mélység Testfelület 10 19% 20 49% 50 79% 80% felett I. fokú II. fokú 10% 25% 40% III. fokú 20% 40% 100 % 160% IV. fokú 40% 80% 200% 200% Ha a biztosított egy biztosítási esemény következtében többféle fokú és/vagy kiterjedésű égési sérülést szenved, akkor a biztosító a szolgáltatás mértékét az egyes sérülések kiterjedtségének százalékos mértékét összeadva, valamint a legmagasabb fokú sérülés figyelembevételével állapítja meg. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a biztosított egészségi állapotát a biztosító által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse. A szolgáltatás maximuma a baleset napján aktuális, égésre szóló biztosítási összeg kétszerese. Közlekedési baleset esetére szóló költségtérítés A biztosított poggyászának, ruházatának a biztosított Általános szerződési feltételek 3. pontjában meghatározott közlekedési balesetével együtt járó sérülése, vagy a biztosított poggyászának, ruházatának a járművet ért balesetből eredő megrongálódása, megsemmisülése, elveszése. A poggyászbiztosítási védelem nem terjed ki a készpénzre, készpénzt helyettesítő fizetési eszközre, ékszerekre, nemesfémekre, művészeti tárgyakra, gyűjteményekre, nemes szőrmékre, állatokra, értékpapírokra, okmányokra, menetjegyekre. A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a kötvényben megjelölt biztosítási összeget fizeti ki. A biztosító poggyászbiztosítási szolgáltatásként poggyászkár esetén a jegyzőkönyvvel igazolt kárt a károsodott tárgy káridőponti avult értékét, de legfeljebb a biztosítási szerződésben meghatározott összeget fizeti. Betegségi eredetű kórházi napi térítés A biztosítottnak a biztosítás tartamán belül bekövetkező betegségből eredő, annak bekövetkeztétől számított egy éven belül, orvosilag indokolt kórházi fekvőbeteg ellátása esetén a biztosító a kötvényben megjelölt napi térítést fizeti ki. A biztosítás szempontjából kórházi fekvőbeteg-gyógykezelésben részesül az a személy, aki napi 24 órás kórházi tartózkodást igazol. Nem minősül biztosítási eseménynek: - a biztosított veleszületett rendellenességeivel összefüggő ellátás; NG3011 Oldal: 5 / 14

6 - a mesterséges megtermékenyítés és fogamzásgátlás valamennyi formájával kapcsolatos vizsgálat, beavatkozás, kórházi kezelés; - a 10 napos folyamatos kórházi ápolási tartamot el nem érő, terhességgel, művi terhesség megszakítással kapcsolatos kórházi ápolás; - a kozmetikai és plasztikai műtét, kivéve, ha az betegség következtében fellépő szövetelváltozások helyreállítására irányul; - a krónikus vese dialízissel kapcsolatos kórházi kezelés; - a pszichiátriai betegségek és egyéb nem organikus idegbetegségek miatti kórházi ápolás, a pszichoterápiás kórházi gyógykezelés; - az alkohol-elvonókúra, illetve a drogfüggőség megszüntetésére irányuló kezelés. A biztosító a betegség következtében bekövetkező biztosítási esemény tekintetében, az adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónap várakozási időt köt ki. A várakozási időn belül bekövetkező megbetegedés következtében szükségessé váló kórházi fekvőbeteg ellátás nem biztosítási esemény, akkor sem, ha a megbetegedés miatti kórházi fekvőbeteg ellátás a várakozási idő letelte után is tart. Egy betegségből eredően a biztosító összesen legfeljebb 365 nap kórházi ápolási tartamra nyújt biztosítási fedezetet. A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a kötvényben megjelölt biztosítási összeget (napi térítést) fizet, az arra jogosult részére az általa megjelölt módon minden olyan napra a biztosított jelen feltételekben megjelölt ellátásban részesül. A kórházi ápolásra szóló szolgáltatás egyidejűleg csak egy biztosítási eseményre vehető igénybe. Újabb biztosítási eseményre kórházi ápolási szolgáltatás csak akkor teljesíthető, amikor az előző kórházi ápolás orvosilag egyértelműen befejeződött. Jelen biztosítás szempontjából nem minősül kórházi fekvőbeteg ellátásnak az a kórházi ellátás, amelynek célja az adaptációs szabadság eltöltése. Betegségi eredetű műtét esetén járó szolgáltatás A biztosítotton a biztosítás tartamán belül betegségből eredően szükségessé vált és végrehajtott műtéte esetén a biztosító a kötvényben megjelölt egyszeri biztosítási összeget fizeti ki. A biztosítási összeg meghatározása: - kis műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeg 25%-át fizeti ki; - közepes műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeg 50%-át fizeti ki; - nagy műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeget fizeti ki; - kiemelt műtét esetén a biztosító a nagy műtét esetére a kötvényben megjelölt biztosítási összeg 200%-át fizeti ki. Amennyiben egy betegségből kifolyólag több műtéti csoportba sorolható műtét elvégzésére kerül sor, akkor az egy biztosítási eseménynek számít és a biztosító a legmagasabb kategóriában elvégzett műtét után nyújtja a térítést. A biztosító az adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónap várakozási időt köt ki. Egészségkárosodás miatti rokkantsági szolgáltatás (TB) Biztosítási esemény akkor következik be, ha a biztosított balesetből vagy betegségből eredően D vagy E kategóriás besorolású rokkantsági ellátásra való jogosultságot szerez a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény, és e törvény felhatalmazásából megalkotott jogszabályok alapján. A biztosítási esemény bekövetkezésének feltétele, hogy a rokkantsági ellátásra való jogosultságot, valamint az egészségi állapot mértékét a fenti jogszabályokban kijelölt szerv/szervek a baleset, vagy betegség bekövetkeztétől számított két éven belül megállapítja/megállapítják. A biztosítási esemény dátuma a határozat kiadásának napja. A kifizetés feltétele, hogy a határozat kiadásának napján a biztosított érvényes biztosítással rendelkezzen, továbbá a rokkantsági ellátás folyósítása is megkezdődjön. A biztosító az adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónap várakozási időt köt ki. Jelen szolgáltatás kifizetésével a szerződés megszűnik. Félt betegségek esetén járó szolgáltatás Jelen biztosításban biztosítási esemény a biztosítottnál a biztosítás tartamán belül a következő (a jelen pontban részletesen meghatározott) orvosi diagnózisok megállapítása: - rosszindulatú daganat (rákbetegség) - szívinfarktus - agyi érkatasztrófa - életfontosságú szerv átültetése első alkalommal. NG3011 Oldal: 6 / 14

7 Valamely diagnózis megállapítása csak akkor számít biztosítási eseménynek, ha a megállapítást követően a biztosított legalább 30 napig életben van, függetlenül attól, hogy a diagnózis megállapítását követően a biztosítási szerződés akár a szerződőre, akár a biztosítottra vonatkozóan utóbb megszűnt-e. A rendelkezésre álló orvosi iratok alapján az esemény bekövetkezésének tényét és időpontját a biztosító orvosa bírálja el. A diagnózis bekövetkeztétől számított 31. és 60. nap között a biztosító orvosa megállapítja, hogy a biztosítási esemény bekövetkezett-e vagy sem. A biztosító jelen biztosítási eseményből eredő szolgáltatásokra 3 hónap várakozási időt köt ki. A várakozási idő alatt bekövetkező biztosítási eseményre a biztosító nem fizet szolgáltatást. A biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a kötvényben megjelölt egyszeri biztosítási összeget fizeti ki. A jelen biztosítási szerződés alapján ugyanazon biztosítottra a biztosítási összeg a tartamon belül csak egyszer kerülhet kifizetésre, mely biztosítási eseményt követően a szerződés megszűnik. Egy időben több betegség fellépése vagy a biztosítási összeg kifizetése után bekövetkező újabb megbetegedés miatt a biztosító további kifizetést nem teljesít. Bármely diagnózis alapján igényelt szolgáltatás esetén a biztosító jogosult a biztosítottat saját orvosával is megvizsgáltatni. Jelen biztosításban: Rosszindulatú daganat (rákbetegség) alapvető tulajdonságai: Befolyásolhatatlan növekedés és a rosszindulatú sejtek behatolása más szövetekbe. A csoporthoz tartoznak az ismert rákos megbetegedéseken kívül a leukémiák (kivétel a krónikus lymphoid leukémia) és a lymphomák. A diagnózist onkológus szakorvosnak kell igazolnia. Kockázatviseléséből kizártak: - a nem invazív, helyi (lokalizált, carcinoma in situ) rákféleségek (beleértve a CIN-1, CIN-2, CIN-3 típusú cervicalis dysplasiát is), vagy amelyeket szövettanilag rosszindulatúvá válása előtti állapotúnak írtak le; - a malignum melanoma kivételével a bőrrákok (ide értve a festékes anyajegyek rosszindulatú elfajulását is); - melanomák, amelyek a szövettani vizsgálat szerint kevesebb mint 1,5 mm vastagságúak vagy amelyek ráterjedése a Clark Level 3 mélységet nem érik el; - a bőr valamennyi fokozott elszarusodásával járó állapota, illetve basalsejtes rákja; - a bőr valamennyi pikkelysejt karcinómája, hacsak nem más szervekre is átterjedt; - kaposi szarkóma és a HIV fertőzéshez, illetve az AIDS-hez kapcsolódó egyéb daganatok; - prosztata rák, melyet szövettanilag TNM klasszifikáció T 1-ként írtak le (beleértve a T 1 (a), vagy T 1 (b), vagy ennek megfelelő vagy más alacsonyabb klasszifikációt is). Szívinfarktus: A vérkeringésnek egy, a szívizom körülírt részén történt elakadása következtében kialakult helyi szívizomelhalás. A diagnózist a következő tények együttes fennállására kell alapozni: - Típusos mellkasi fájdalom - Friss és bizonyító EKG eltérés - Szívizom elhalására specifikus enzimek felszaporodása a vérben A biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja a szívinfarktus diagnózis felállításának napja. Agyi érkatasztrófa: 24 órán túl is maradandó, 30 nap után is észlelhető idegrendszeri tüneteket okozó agyi értörténés, beleértve az agyszövetetek infarktusát, az agyvérzést és az agyembóliát koponyán kívüli forrásból. A tartós idegrendszeri károsodást egy neurologusnak kell megerősítenie legkorábban 6 héttel az esemény után, ennél korábbi kárigény nem fogadható el. Ki vannak zárva olyan agyi tünetek, mint például a migrén, traumából vagy a csökkent oxigéntartalomból származó agyi sérülés, a szemet vagy a látóideget érintő érrendszeri betegségek, az egyensúlyi rendszer vérellátási rendellenességei. Az ide tartozó kórképek: - Agyszövet elhalása érelzáródás következtében (trombózis) - Nem baleseti eredetű koponyán belüli vagy agyhártya alatti vérzés - Koponyán kívüli eredetű agyembólia (baleseti eredet kizárva) A biztosítási esemény bekövetkezése a bénulásos állapot végleges kialakulásától számított 60 nap után állapítható meg. Életfontosságú szervek átültetése: Szív, szív- és tüdőátültetés, vese transzplantáció, első alkalommal, ha a szervet a biztosított kapja. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a szervátültetés napja. A szolgáltatáshoz szükséges iratok a 11. pontban megjelölt iratokon túl: - a biztosítási esemény (szolgáltatási igény) bejelentése, - a szerződő igazolása a biztosítási esemény időpontjában fennálló biztosítotti jogviszonyról, - kórházi zárójelentés(ek), továbbá az egyes diagnózisok esetében még a következő iratok szükségesek: Rosszindulatú daganat (rákbetegség): NG3011 Oldal: 7 / 14

8 - orvosi diagnózis, amelynek felállítása szövetminta vizsgálata alapján történt, - az ezt igazoló szövettani vizsgálat leírása. Szívinfarktus: - típusos mellkasi fájdalom leírása a vele járó kísérő tünetekkel, - friss és bizonyító EKG eltérés, - a szívizomelhalás igazolása, specifikus enzimek felszaporodása a vérben. Agyi érkatasztrófa: - 30 napon túl is fennálló idegrendszeri károsodás kimutatása, melyet szakorvos szakvéleménye igazol. Életfontosságú szerv átültetése: - indikációt igazoló vizsgálati eredmények, - a szervátültetéssel kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentáció. 11. A biztosító teljesítése A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül személyesen vagy írásban a biztosító bármely szervezeti egységénél, honlapján be kell jelenteni, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Amennyiben e bejelentés nem történik meg, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be. A szerződés szerinti dokumentumok benyújtására a biztosító esetenkénti elbírálás alapján haladékot adhat. A biztosított életben léte esetén a szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a biztosított a szolgáltatási igény elbírálása szempontjából lényeges körülményekre vonatkozóan, a biztosítás megkötésekor felmentést adott az orvosi titoktartás alól minden olyan orvosnak, kórháznak és egészségügyi intézménynek, amelyek őt kezelték és felhatalmazza a biztosító(ka)t, hogy a közölt adatok, tudomására jutott egyéb körülmények ellenőrzése céljából ezektől a szükséges információkat beszerezze, valamint ugyanebből a célból más biztosítóval, a társadalombiztosítóval és egyéb hatósággal kapcsolatba lépjen. A biztosítottat kárenyhítési kötelezettség terheli. Ennek értelmében: A betegség első orvosi diagnosztizálását követően, illetve a baleset után haladéktalanul orvosi segítséget kell igénybe venni és az orvosi kezelést a gyógyító eljárás befejezéséig folytatni kell. Gondoskodni kell továbbá a megfelelő ápolásról és általában törekedni kell a biztosítási esemény következményeinek lehetőség szerinti elhárítására, illetve enyhítésére. Ha a biztosított kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget, a biztosító annyiban mentesül a teljesítés alól, amennyiben a biztosított mulasztása közrehatott állapotának súlyosabbá válásában. A szolgáltatási igény bejelentésekor a biztosító az alábbi dokumentumok bemutatását kéri a biztosítási esemény (annak jellegétől függően) bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához: - a biztosító által kiadott szolgáltatási igénybejelentő; - orvosi titoktartás alóli felmentési nyilatkozat; - TB rokkantság esetén az illetékes társadalombiztosítási szerv jogerős határozata; - a biztosítási kötvény és az esedékesség szerinti utolsó díjfizetést igazoló irat; - személyi igazolvány vagy más személyazonosításra alkalmas okmány, lakcímkártya másolata; - kedvezményezetti jogosultságot bizonyító okirat (mint pl. a jogerős hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) másolata, amennyiben a kedvezményezett a szerződésben név szerint megnevezésre nem került; - a biztosítási esemény bekövetkezésének tényét igazoló dokumentumok, a biztosítási esemény bekövetkezési körülményeinek és következményeinek tisztázásához szükséges iratok másolata (mint pl. a biztosított és a biztosítási eseménnyel érintett más személy, tanúk nyilatkozata a biztosítási esemény körülményeiről, az ezt tartalmazó jegyzőkönyvek másolata, boncolási jegyzőkönyv másolata, munkahelyi, iskolai, közlekedési vállalat által felvett baleseti jegyzőkönyv másolata, a biztosítási eseménnyel kapcsolatos szakértői vélemények másolatai); - ittasság, illetve bódító, kábító vagy hasonló hatást kiváltó szerek, toxikus anyagok hatásának vizsgálatáról készült orvosi irat; - a biztosított érvényes vezetői engedélyének másolata, ha gépjármű vezetőjeként érte baleset; - amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban rendőrségi, közigazgatási, tűzvédelmi, munkavédelmi vagy más hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett, illetőleg az eljárás anyagának részét képező iratok másolata (büntető eljárásban és szabálysértési eljárásban meghozott jogerős határozat csak abban az esetben, ha az a kárigény/szolgáltatási igény benyújtásakor már rendelkezésre áll); - a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel, valamint a kórelőzményi adatokkal összefüggő egészségügyi dokumentumainak másolata (mint pl. házi- vagy üzemorvosi, a járó- és fekvőbeteg ellátás során keletkezett NG3011 Oldal: 8 / 14

Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 1. Általános rendelkezések 1.1. A jelen Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási általános szerződési feltételek a CIG Pannónia

Részletesebben

Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek P0000NY1539/03 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek 1. Általános rendelkezések 1.1. A jelen Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási általános szerződési feltételek

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

CIG Hitelfedezeti Életbiztosítás Terméktájékoztató

CIG Hitelfedezeti Életbiztosítás Terméktájékoztató CIG Hitelfedezeti Életbiztosítás Terméktájékoztató Bevezető rendelkezések 1. Jelen Terméktájékoztató az UCB INGATLANHITEL Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. I. torony 6. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-045127,

Részletesebben

UNION-Mátrix élet- és baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-Mátrix élet- és baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-Mátrix élet- és baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen biztosítási feltételekre hivatkozva kötött szerződés alapján

Részletesebben

CSALÁDBARÁT BIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

CSALÁDBARÁT BIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere CSALÁDBARÁT BIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám:

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere KÖZLEKEDÉSI BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEI RÉSZÉRE Groupama

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A CIG

TARTALOMJEGYZÉK A CIG TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...2 2) Biztosítási esemény...2 3) Fogalmak...2 4) A szerződés létrejötte...3 5) Közlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

Szakszervezeti biztosítás

Szakszervezeti biztosítás Szakszervezeti biztosítás Szerződési Feltételek Új Ptk. 2014.03.15. Tisztelt Ügyfelünk! Káresemény bejelentése esetén kérjük, hívja: 1) Szakszervezeti központját, vagy a 2) SIGNAL Biztosító Zrt. (cím:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17

TARTALOMJEGYZÉK. 10) A szerződés újra érvénybe helyezése (reaktiválás)...17 TARTALOMJEGYZÉK A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések...3 2) Biztosítási esemény...3 3) Fogalmak...3 4) A szerződés létrejötte...4 5) Közlési

Részletesebben

SIGNAL EXPRESSZ. balesetbiztosítás. ajánlat és feltételek

SIGNAL EXPRESSZ. balesetbiztosítás. ajánlat és feltételek SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítás ajánlat és feltételek Miért érdemes SIGNAL EXPRESSZ balesetbiztosítást választania? Teljes körű balesetbiztosítási védelem akár az egész családnak vagy kis cégeknek Többféle

Részletesebben

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni.

Szerződő: a Biztosítóval Szerződő fél (továbbiakban: pénzintézet vagy hitelintézet), aki a biztosítási díjat tartozik fizetni. Kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás feltételei egyszeri díjfizetés (KÉR-EGY/75-RK) és rendszeres éves díjfizetés (KÉR-ÉV/75-RK) esetén Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A PostaTestŐr (15040 kódszámú) csoportos balesetbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek

A PostaTestŐr (15040 kódszámú) csoportos balesetbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek A PostaTestŐr (15040 kódszámú) csoportos balesetbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom Oldal Ügyféltájékoztató 2 Legfontosabb adatok 2 Panaszügyintézés 2 Felügyeleti szerv 2 Jognyilatkozatok,

Részletesebben

Csoportos havi díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és rokkantság biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-HÓ/75-RK)

Csoportos havi díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és rokkantság biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-HÓ/75-RK) Csoportos havi díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és rokkantság biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-HÓ/75-RK) Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a biztosítókról és

Részletesebben

Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK)

Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK) Csoportos éves díjfizetésű kölcsönfedezeti élet- és egészségkárosodás biztosítás általános szerződési feltételei (STOKK-ÉV/75-RK) Jelen szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a biztosítókról

Részletesebben

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK Jelen Baleset- és betegségbiztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) szerint kötött biztosítás a szerzôdô választása

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási feltételek, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint

Részletesebben

ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója

ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója ügyféltájékoztató DIMENZIÓ MODUL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELEMEKKEL KIEGÉSZÍTETT

Részletesebben

BIZTONSÁG PROGRAM - EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

BIZTONSÁG PROGRAM - EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI BIZTONSÁG PROGRAM - EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj

Részletesebben

GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB112 JELÛ SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2101/1 1. Általános rendelkezések (1) A Szivárvány

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási feltételek, melyek egyben ügyféltájékoztatóul is szolgálnak, a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Életbiztosítás kiegészítő egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Életbiztosítás kiegészítő egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről Hatályos: 2015. április 1-től Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Életbiztosítás kiegészítő egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről Kérjük, szíveskedjék figyelmesen

Részletesebben

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI OTP SZEMÉLYI KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ, GB636 JELÛ TÖRLESZTÉSI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2496/B1 Általános

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei

A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H Biztosító Zrt. K&H hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos

Részletesebben

A biztosítási évforduló a biztosítási tartamon belül, minden évben annak a hónapnak az első napja, amely hónapban a biztosítási tartam megkezdődött.

A biztosítási évforduló a biztosítási tartamon belül, minden évben annak a hónapnak az első napja, amely hónapban a biztosítási tartam megkezdődött. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a Lépéselőny Egyesület hitellel rendelkező tagjainak és pártoló tagjainak (továbbiakban: tag) csoportos élet-, rokkantság-, baleset- és betegségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Engedje

Részletesebben

- baleseti eredetű, 50%-ot meghaladó mértékű végleges (maradandó) egészségkárosodása, - baleseti eredetű, 10 napot meghaladó kórházi ápolása.

- baleseti eredetű, 50%-ot meghaladó mértékű végleges (maradandó) egészségkárosodása, - baleseti eredetű, 10 napot meghaladó kórházi ápolása. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a Lépéselőny Egyesület hitellel rendelkező tagjainak és pártoló tagjainak (továbbiakban: tag) csoportos élet-, rokkantság-, baleset- és betegségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Engedje

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2014. március 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2014. március 1-től Tartalomjegyzék Adózási tájékoztató... 2 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 4 2) Biztosítási esemény... 4 3) Fogalmak... 4 4) A szerződés

Részletesebben

A CIB Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra

A CIB Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra A CIB Családfő Biztosítási Szerződés Általános és Különös Feltételei I. Á LTALÁNOS FELTÉTELEK A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről Hatályos: 2015. április 1-től Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről Kérjük, szíveskedjék figyelmesen

Részletesebben