EV. REF. FŐGIMNÁZIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EV. REF. FŐGIMNÁZIUM"

Átírás

1

2 MISKOLCZI EV. REF. FŐGIMNÁZIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR igazgató-tanár. II. RÉSZ. MISKOLCZ. KIADJA AZ EV. REF. FŐGIMNÁZIUM 1895.

3 Olvasótermi használatra 1962 JULIUS

4 ELŐSZÓ, vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszterium az 1894/95. év elején elrendelte, hogy a hazai középiskolák évi értesitőikben közöljék a tanintézet történetét, ha pedig már meg volna írva, a mostani időig egészitsék ki és a magyar haza ezeréves fennállásának emlékére rendezendő évi országos kiállitásra, valamint nagyobb tanintézeteink könyvtárai részére küldjék meg. A miskolczi ev. ref. főgimnázium történetét az igazgató-tanács megbizása folytán én már ezelőtt tíz évvel egészen az 1883/84. tanév végéig megirtam, ezen füzetben tehát azt az azóta lefolyt tiz év történetével egészitettem ki ugyanazon szempontok és ugyanazon beosztás szerint. Ha nem tekintenénk is azon nagy czélt, melyért a nm. vallás és közoktatásügyi miniszterium az iskolák történetére vonatkozó rendeletét kibocsátotta, hogy t. i. összes középiskolai oktatásunk fejlődésének, így közmivelődésünk ügyének tiszta képe állhasson az új ezredév küszöbén rendelkezésünkre, ha egyéb czélt nem érnénk is el általa, mint azt, hogy tanintézetünk tíz évi fejlődését figyelemmel kisérhetjük, rendtartási, fegyelmezési, egyesületi szabályainkat, alapitványaink eredetét, föltételeit, iskolánk lelkes pártfogóinak, vezérférfiainak emlékét megörökitve találhatjuk benne ; továbbá tájékozhatjuk magunkat általa a multra, és okulást merithetünk belőle a jövőre nézve: azt hiszszük, nem végeztünk fölösleges munkát. Miskolcz, november 1-en. K. G.

5

6 A miskolczi ev, ref. főgimnázium történele. Az 1885-ik évben kiadott történet kiegészitő része. I. A tanintézet fejlődése óta. Az évi XXX. törvényczikk életbelépése által megszünt azon külömbség, mely a tanrendszert illetőleg az állami és felekezeti gimnáziumok között eddig fennállott, az év márcz én Budapesten ülésezett ev. ref. egyetemes konvent tehát egyetemes szabályzatot és rendtartást adott ki tanintézeteink számára, hogy a törvény értelmében rendezkedjünk be. Tanintézetünk előljárósága is azonnal hozzáfogott a törvény kivánalmainak teljesitéséhez, de annak nagyszabású intézkedései lényeges újitásokat és nagy anyagi áldozatokat követeltek a mi szegény tanintézetünktől. Fölösleges volna itt elsorolnunk az iskolai élet minden jelenségére kiterjedő, de az egyenlősités czéljából szükséges intézkedéseket, a melyek a tanúlók felvételére, az osztály létszámára, a tandíjra, szünidőkre, magántanúlásra, az osztály-összevonásra, kizárásra és kivált az érettségi vizsgáknak a kormány küldöttjei által leendő ellenőrzésére vonatkoznak, a törvénynek csak azt az intézkedését érintem, mely létkérdését képezte tanintézetünknek, t. i. hogy minden főgimnáziumban az igazgatón kivül legalább annyi rendes tanárnak kell lennie, a mennyi az osztályok száma. Tanintézetünkben ugyanis egészen az évtől fogva mindig csak nyolcz rendes tanár volt, a kik az alsó négy osztályban osztályrendszerben, a négy felsőben pedig szakrendszerben minden tantárgyat tanitottak. Igaz, hogy az 1883 XXX. t.-cz. 47. a biztosította a sze-

7 6 gényebb intézetek számára bizonyos föltételek mellett az állami segélyezést, de egyházi főhatóságaink, a kiket a mult már többször keserűen megtanított, bármily bizalommal viseltettek is ez idő szerint a közoktatás ügyét szivén viselő kormány iránt, ezt csak utólsó esetben akarták igénybe venni. Előljáróságunk is sokáig töprenkedett, sokáig tanácskozott azon. hogy mimódon lehetne elkerülni a keserű poharat, melytől főleg azért idegenkedett, mert az önkormányzási jogok teljes feladását látta benne, de mivel meggyőződött, hogy az általános nyomasztó anyagi helyzetben hiába folyamodnék a protestáns áldozatkészségnek oly óriásmérvű megnyilatkozásához, a milyenre a törvény betöltése czéljából azonnal szükség lenne, és mivel azt tapasztalta, hogy az ágostai ev. iskolák minden nagyobb veszedelem nélkül, gyorsan és tömegesen veszik igénybe az állami segélyt; elhatározta ő is, hogy gimnáziumunk állami segélyezéséért folyamodik ; minthogy azonban még annak megadásáig sem óhajtotta bevárni a törvény szerint bekövetkezhető megintést, melynek háromszori ismétlése a tanintézet bezáratását vonta volna maga után, a tanári létszám emelésére julius hóban egy uj segédtanári állást szervezett; egyszersmind megujította a helybeli ágost. ev. algimnáziummal a már több izben és most legutóljára próbált egyesülés ügyében a tanácskozásokat, de a mely kisérlet az ágostai egyház fentartói részéről arányos anyagi támogatás nélkül kivánt jogok túlsága miatt még az államsegélyezés ügyének eldőlte előtt meghiusult; különben is belátták tanintézetünk vezetői, hogy a főgimnázium még az egyesülés esetén sem birná magát feltartani államsegély nélkül és így az egyesülés az egyházi felügyeletnek évről-évre való változása miatt csak bonyolultabbá tette volna a helyzetet. De az állami segélyezés ügye is nehezen haladt előre. Iskolai előljáróságunk addig-addig habozott, mig a Budapesten márcz án tartott egyetemes konvent az állammal való közvetlen szerződés-kö-

8 7 tést, mely több intézetet hirtelen segélyhez juttatott, megtiltotta, és mivel azt hitte, hogy önkormányzati jogait a segélyezés esetén is teljesen megtarthatja: százezer forint évi összeget kért a ref. iskolák segélyezésére, de a mely kérést az állam természetesen nem volt hajlandó teljesiteni. Megkisérlettük tehát egyházi főhatóságaink útján felfelé szerződésünk elfogadásának lassú munkáját; és mivel állami segélyezésünk ügye a püspök főrendiházi tagságával egy időben az szept án Sajó-Szentpéteren tartott egyházkerületi gyűlésen kerűlt tárgyalás alá, alig egy pár szavazattal fogadtatott el az egyházkerület egyházi képviselőinek indokolatlan idegenkedése miatt, a kik inkább óhajtották a tanintézet megszünését, mint állami segélyezését, daczára annak, hogy azt sem az egyházmegye, sem az egyházkerület soha semmivel nem segitette, annak fenntartása reá nézve teher sohasem volt, a miskolczi egyház pedig szegényes anyagi viszonyai miatt érette ujabb áldozatot hozni nem is tudott, nem is akart, közadakozásra gondolni pedig nem lehetett. Ilyen kétséges állapotban kezdődött meg az tanév, melyben a középiskolai törvénynek minden intézetre egyiránt kiterjedő rendelkezései már főgimnáziumunkban is végrehajtattak. Ugyanis a legrégibb időtől óta szokásos félévi vizsgálatok eltörültetvén, az iskolai év három harmadra osztatott; az első két harmad végén (decz. 24. és ápr. 1.) karácsonykor és húsvétkor minden tanuló szülői értesitő útján tudósittattak fiaik szorgalmáról és előmeneteléről; az év végén pedig az eddigi szokástól eltérőleg minden tanúló kikapta évi bizonyitványát. A törvény ezen rendelkezése bár eleinte azon aggodalmat keltette, hogy a tanúlók ezentúl sokkal könnyebben fogják a tanintézetet változtatni, azóta igen bevált és sok visszás dolognak egy csapással véget vetett. A törvény életbelépte alkalmával az ország 12 tankerületre osztatván, tanintézetünk a debreczeni tankerületbe soroztatott, melynek főigazgatójául Békéssy

9 8 Gyula volt debreczeni ev. ref. főgimn. igazgató neveztetett ki, a ki megbizatván egyszersmind évről-évre a felekezeti gimnáziumok meglátogatásával is, első izben jun én látogatta meg tanintézetünket az államhatalom főfelügyeleti jogának gyakorlása végett. Ugyanezen évben Dr. Klamarik János miniszteri tanácsos, a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumban a középiskolai ügyek vezetője, több állami tanintézet meglátogatása czéljából tett körútjában városunkat is útjába ejtvén, régi épületünket megvizsgálta, és mivel látta, hogy az sem az egészség, sem a kor kivánalmainak ilyen nagyszámú tanúlóság mellett nem felelhet meg, az új iskolaépítés ügyében felterjesztett kérelmünk szíves pártolását megigérte. Az államsegélyezés ügyében tett kérvényezésünk végre a Dr. Klamarik János miniszteri tanácsos hálával elismert jóindulata s kegyessége folytán évre meghozta, legalább részben, a várva-várt eredményt, a mennyiben május 10-én 18,186. sz. a. Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter addig is, míg az állammal a szerződés megköttethetnék és a föltételek irásba lennének foglalva frt évi segélyt utalványozott tanintézetünk részére, egyszersmind az építésre kért 50,000 frtból is engedélyezett 5000 frtot. Ezen összeg hálával ismerjük el, hatalmas segítségünk volt ezen időben, mert különösen a 850 frt fizetésből tengődő tanárok dijazását azonnal fel lehetett írttal belőle emelni, a mi a lakosok számának rohamos emelkedése miatt mindinkább drágúló városban már halaszthatatlan szükség volt, ha az előljáróság őket a tanintézet szolgálatában továbbra megtartani óhajtotta. Minthogy pedig ezen államsegély oly föltételhez köttetett, hogy az előljáróság a szerződés megkötéséig is töltse be a hiányzó tizedik tanári állást, az egyháztanács az július 10-én 33 éves korában elhalt G. Miháltz Ödön helyére Simon Gábort a szászvárosi ev. ref. főgimnázium okleveles classicaphilologus tanárát, továbbá a még hiányzó tizedik helyettes tanári állásra négyesi Szepessy Mátyást, a

10 9 magyar nyelv-irodalom és bölcselet okl. tanárát megválasztván, utasította a tanári testületet, hogy az egyes tanárok képesítése, hajlama és vállalkozása szerint méltányosan és az ezután következő évekre is irányadólag oszsza be a tantárgyakat. Ezen utasitás szerint teljes szakrendszerben a következő tantárgy-beosztás lett ujabb tanárok jöveteléig elfogadva: 1. Kun Pál átvette a történelmet a 3 8. osztályokban. 2. Finkey József a latin nyelvet az 1. és 3. osztályban, Szabó Barnával váltogatva a 2, és 4. osztályban úgy, hogy az első osztályban vezetett tanúlók a négy alsó osztályban folyvást egy tanár vezetése alatt legyenek ezen tantárgyban, továbbá a geometriát az 1., 2. és 3. osztályban. 3. Halmy Gyula, megtartotta a természettant a 7. és 8., a mennyiségtant az 5, 6., 7., 8. osztályokban. 4. Veskóy Zs. Jenő. a németnyelvet az 5., 6, 7., 8,, a természetrajzot a 4., 5. és 6. osztályokban. 5. Porcs János a mennyiségtant az 1, 2., 3., 4., a földrajzot és németnyelvet a 3. osztályban, Szabó Barnával váltogatva a 4-ik osztályban. 6. Dr. Kovács Gábor a magyarnyelvet és irodalmat a 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztályokban. 7. Szabó Barna, latin nyelvet a 2. és 4. osztályokban Finkey Józseffel váltogatva, németnyelvet és geometriát a 4-ik, szépirást az 1. és 2. osztályban. 8. Kónya Ferencz, latinnyelvet a 6. és 8. osztályban, görögnyelvet az 5. és 7, osztályokban, Simon Gáborral váltogatva. 9. Simon Gábor, a latinnyelvet az 5. és 7., görögnyelvet a 6. és 8. osztályokban, Kónya Ferenczczel váltogatva, hogy az 5 ik osztályban átvett tanúlókat mind a négy felső osztályon át egy tanár vezethesse ezen tantárgyakból. 10. Szepessy Mátyás, magyarnyelvet az 1. és 2., földrajzot az 1. és 2., logikát a 8-ik osztályban. Tanintézetünk tehát ez idő szerint teljesen az állami iskolák tantervét fogadván el, és igy az 1883.

11 10 évi XXX. t.-cz. minden kivánalmának megfelelően berendezkedvén, egy olyan fordulóponthoz érkezett, mely a multhoz képest teljesebb és rendezettebb viszonyok közé jutását jelezte. Végrehajtatott valahára az június 23-án tartott évzáró iskolai tanácsban a konvent által kiadott középiskolai rendtartás azon intézkedése is, hogy az igazgató legalább három évre választassék. Az állam a helybeli ágost. ev. algimnáziumot az tanév végén feloszlatván, növendékeink száma ujolag emelkedett; de a kormány a tantermek szűk voltára való tekintetből megtiltotta, hogy az első osztályba, míg párhuzamos osztály nem állittatik, hatvannál több növendék vétethessék fel; ez az oka annak, hogy az első osztályban az utóbbi időben 68-ig engedélyezett rendes tanúlókon kivűl több szüle inkább magántanulónak jegyezteti be fiát, ha elkésett és kimaradt; várván az alkalmat, midőn az évközben eltávozó rendes tanulók helyére fiát behelyezheti, mint hogy másfelé vigye tanintézetünkből. Az nov. 4-én 35,680. sz. miniszteri rendelet szigorú intézkedéseket hozván a szemcsés hártyalob (trachoma) terjedésének meggátlására, iskolai tanácsunk a tanulók egészségének ellenőrzése czéljából Dr. Sassy János orvostudort, iskolánk egykori jeles növendékét, főgimnáziumi orvosúl választotta meg, és ez idő óta havonként lelkiismeretes buzgalommal foly a tanulók egészségi állapotának megvizsgálása. A sajtó és szakemberek által hangoztatott közszükség indította a közoktatásügyi kormányt ezen időben, hogy a túlságosan sok órára szabott két classicus nyelv tanitásának csekély sikerét látván, évben az országgyűlés által elfogadott XXX. t.-cz. által a görög nyelv kötelező tanulása alól azokat, a kik sem nem theologiai, sem nem tanári pályára lépnek, felmentette és a görög nyelvet helyettesítő tantárgyakúl magyar és görög irodalmi olvasmányokat, továbbá rajzot rendelt. A mi főgimnáziumunk, minthogy úgy az egyetemes konvent, mint egyházkerületünk az állam

12 11 ezen rendelkezésével szemben tartózkodó állást foglalt el és új tanerőt beállítani ezen kétes értékű kisérle tezésért nem óhajtott, nem nyitotta meg a görögpótló tanfolyamot, hanem tovább is kötelezte a növendékeket a görögnyelv tanulására. Fontos intézkedése ez időből főgimnáziumunk előljáróságának az, hogy az évtől kezdve megszüntette a jótéteményes tanulók (7. és 8. osztálybeli reform, vall. szegénysorsú, tandíjmentes tanulók) által a legrégibb idő óta teljesített egyházi temetési szolgálatot, egyrészről kétségkivül azért, mert igen kevesen vállalkoztak az ujabb időben ezen szolgálatokra, mert a tanárok az államsegély utalványozása után azonnal elhatározták, hogy ezután a növendékeknek az állami rendtartás értelmében többé magánórákat u. n. privátákat nem adnak, így a jobb tanuló szegény fiuk a tandijelengedésért való temetési szolgálat helyett, mely kellemetlen időben a naponként előforduló 2 3 temetés miatt nagyon is terhes szolgálat volt, havonként 5 10 frtot, sőt többet is kereshettek óraadással; másrészről azért, mert az államilag segélyezett intézetet vizsgáló főigazgató többszörös sürgetésére belátta egyházi főhatóságunk, hogy ezen idejét-múlt intézkedés nem illik be többé egy rendezett tanintézet viszonyaiba, igy azt más úton-módon kell helyettesítenie. A helyettesítés nem járt ugyan némi visszatetszés nélkül, mert a fiatalabb mesteremberek által ezután teljesített temetési éneklés eleinte nem nagyon tetszett a köznépnek, mely emberemlékezet óta a diákokat tartotta ezen szolgálatokra hivatottaknak; de az ez időben alakúit polgári dalosegylet jóhangú énekkarának többszöri szereplése után a kedélyek az új intézménybe belenyugodtak. A temetési szolgálatok megszüntetésével a seniori állás is fölöslegessé válván, azt az iskolai tanács év szeptemberétől fogva beszüntette. A mint ezen intézkedésből is látszik, a folyton jobbra, tökéletesebbre s a nevelés és oktatás terén minden hasznosnak bizonyúló intézkedés átvételére to-

13 12 rekvés jellemzi tanintézetünket ez időben is. A tanári kar az előljárósággal együtt mindent megtett, hogy iskolánk anyagi szegénységéhez képest virágozhassák, kellő szigorúság mellett növendékeink lehetőleg jellemesek, önállók legyenek, a tanítás lehetőleg szemléleti úton történjék, a hazaszeretet, a nagy példák felmutatása, közünnepléseken való részvétel által ifjaink szivébe korán beoltassék. Nem is mulasztott el valamint a multban, úgy ez időben sem soha a tanári kar egyetlen alkalmat sem, mely a társadalmi élet kitűnőbb férfiainak ünnepeltetése, az igaz érdemek elismerése által maradandó benyomást igért tenni ifjúságunk fogékony lelkére; hanem mindig részt vett azon részint tanár-testülete, részint tanulóifjúsága által is. Szép emlékünnepélyt rendezett június 20-án néhai b- e. Kun Józsefnek, iskolánk egyik nagyérdemű jóltevőjének emlékére, a midőn a tanintézetünk alapjára 10,000 frtot hagyott férfiú nemes vonásait híven visszatűkröző arczkép, melyet Váncza Emma, Váncza Mihály ügyvéd és iskolai tanácsos leánya művészileg olajba festett, nagyszámú közönség, a városi és megyei előkelőség és ifjúságunk jelenlétében lelepleztetett és a Veskóy Jenő tanár által mondott emlékbeszéddel ünnepeltetett meg. A tisztelet és hála érzelmeivel vett részt egész gimnáziumunk szept. 20-án Kun Bertalan püspök, kir. tanácsosnak 50 éves papi, 25 éves püspöki jubileumán; valamint jun. 17-én b. Vay Béla borsodmegyei főispán, főispánsága 20 éves jubileumán; jún. 8-án Ő felsége I. Ferencz József királyunk megkoronáztatása 25-ik évfordulója alkalmából tartott hálaadó ünnepélyen is márcz. 28-án Coménius Ámos János hires iskolaszervezőnek születése 3 százados évfordulóján tartott iskolai elöljáróságunk ifjúságunk buzditására emlékünnepélyt (lásd bővebben 1891/2. évi értesitőt), úgyszintén minden évben résztvesz az aradi vértanúk emlékére okt. 6-án a honvédegylet által rendezni szokott gyászünnepélyeken is, valamint minden olyan közfelolvasások, jótékonyczélú társadalmi ünnepélyekben, melyeknek

14 13 czélja elhinteni főleg az ifjú nemzedék szivében a szépnek és jónak magvait. Hogy e tekintetben még sem tehetett annyit a tanári kar, mint a mennyit óhajtott volna, annak oka és nagy akadályozója volt iskolai épületünk régisége, tantermeink czélszerűtlen volta, és az, hogy egyetlen olyan nagy termünk sincsen, mely nagyobb gyülekezet befogadására alkalmas volna, így még évzáró ünnepélyünket is az avasi nagy templomban vagyunk kénytelenek tartani. A korviszonyok pedig egész országszerte lényeges átalakúlásban vannak. A közoktatásügy élére egy nagyszellemű és széles látkörű férfiú, gr. Csáky Albin lépvén, a közoktatás terén is hatalmas alkotásokat létesített. Az állami középiskolák szinvonalának emelésére azok számára új és a kornak megfelelő épületeket emelt, tanáraiknak anyagi helyzetét javította, a fizetési osztályokba sorozás által biztosította méltányos emelkedésöket, így a felekezetek által fentartott intézetek az államiak mögött egy-kettő kivételével igazán messze elmaradtak, úgy, hogy maga a középiskolai tanáregyesület is belátta, hogy azok érdekében is kell valamit tennie, ha a tanügynek igazi hasznára akar válni. Azért is az évben, a minden igazért lelkesülő miniszterhez intézett kérvényében a felekezeti tartároknak sok iskolában méltatlan helyzetét ecsetelve, kérte, hasson oda, hogy a felekezeti tanárok fizetése az államiakéval tétessék egyenlővé, hogy az államsegély a tanárok fizetésének emelésére fordíttassék, hogy a fizetési minimumot a törvény szabja meg, hogy órákkal túl ne terheltessenek, és hogy a felekezeti és községi tanárok részére már többször megigért és még mindig csak reménybeli állami nyugdijintézet minélelőbb alkottassák meg, stb. Igen nemes jellemzéséül szolgál ez a tény azon megváltozott és józan felfogásnak, mely az állam jól dijazott tanárai között a sok szükséggel, küzdő, szegény felekezeti tanárok iránt már ez idő szerint általában felébredt, mely míg egyfelől a hazai közoktatás és művelődés terén szintén érdemeket szerzett felekezeti tanárok irányában tanúsitott elismerés-

15 14 nek bizonyítéka, másfelől azt is mutatja, hogy ezen elismerésre és pártfogásra a felekezeti tanárok igyekeztek is magukat és tanintézeteiket érdemesekké tenni. Ezen megváltozott korviszonyok okozták leginkább, hogy az évben előljáróságunk által még sokalt 7000 frt évi államsegély már ez idő szerint ban kevésnek mutatkozott és azon veszedelem fenyegette a felekezeti intézeteket, hogy azon esetre, ha a tanárok fizetését a kor nehéz és drága megélhetési viszonyaihoz mérten, az állami tanárok fizetéséhez megközelitőleg nem emelik, a mutatkozó tanárhiány miatt a legjobb tanerőiket veszíthetik el, és ez esetben a testületet nem egészíthetik ki. Ez a meggyőződés, melynek tanári karunk és előljáróságunk a kormány képviselője, a kir. tankerületi főigazgató előtt, felekezeti főhatóságunk pedig a magas kormánynál kifejezést adott, indította a közoktatásügyi miniszteriumot, hogy az állami segélyezés ügyében jan. 4-én Dr. Beöthy Zsolt egyetemi tanárt, mint a kormány képviselőjét újabb szerződés-tervezet készitésére küldötte tanintézetünkhöz, és az ez alkalommal irásba foglalt szerződés által évi tizenegyezer forint biztosittatott főgimnáziumunk számára. Valóban nagy szükség is volt tanintézetünk jövője érdekében az állam ezen legalább ez idő-szerint reménybeli hathatós pártfogására; mert az állami pénzügyek rendezése, a valuta szabályozása, a fellendűlt ipari és kereskedelmi élet miatt a pénz kamatja leszállván: tanintézetünk tőkéi mindig kevesebb jövedelmet hoztak, a tandijat feljebb emelni nem mutatkozott czélszerűnek, sőt ezek mellett az intézet fenntartója, az ev. ref. egyház is megvonta a tanári fizetések pótlására eddig általa egyedül teljesített, mintegy 540 frt étékű 54 köböl gabona és 54 köböl búza fizetését, melyet az évi szervezés alkalmával magára vállalt és a mely fizetés egyrészében a gr. Vay Ábrahám 1852-ben jan. 17-én tett 200 arany alapítványa felének jogos évi jövedelme volt az iskola részére, a mennyiben

16 15 azon száz arany 1462 frt 50 kr. értékben a "Papmalom"-ban egy, a tanári fizetések pótlására jövedelmező ötödik kő- és kerék állitására használtatott fel. Nem tartozik ugyan szorosan a főgimnázium történetéhez, de a viszonyok megvilágitására nem lehet elkerűlnünk ezen fentartói segély megvonásának történeti vázolását A régi időben mintegy középpontot képező miskolczi ev. ref. egyház, mely az évig magának a városi magistratusnak kormányzata alatt állott s így azzal teljesen össze volt forrva, az utáni évek politikai erős küzdelmei alatt nagyon hanyatlani kezdett, részint a politikai pártszinezetnek a presbyteriumba való bevivése, részint és főleg több vagyonos, de műveletlen és szájas demagógnak minden jó és művelt egyéntől eredő tanács iránti gyűlölete miatt. A évről-évre kivetett, és be nem fizetett egyházi adó-tartozásból eredt anyagi zavarok aztán azt eredményezték, hogy a lelkesedéssel minden jót tervező főgondnokok, minthogy látták munkájok sikertelenségét, rövid idő múlva egymásután hagyták el az azelőtt nagy tekintélyt adó tiszteleti állást, melynek tekintélyét egyes szájas bujtogatók, az egyháztagok műveletlenebb része és az adózni nem szerető nép előtt teljesen alászállították. Ezen bajokhoz járúlt még az országszerte terjedő philloxera vész, mely az egyháznak nagyterjedelmű szőlőjét elpusztitással fenyegette, mely miatt a főgimnáziumi igazgatónak eddig fizetett 6 hordó bor és egy tanárnak fizetett 4 hordó bor évi átalánya kárpótlás nélkül elenyészett, és a mi legérzékenyebb anyagi csapás volt, hogy a dús jövedelmet hajtó «Papmalom«a gőzmalmok elterjedésével az utóbbi időben majdnem semmi jövedelmet nem hozott. Ilyen válságos állapotban érte az egyházat az 1880-ban hozott zsinati törvény, melynek alapján az egyház presbyteriuma a melynek rendkivül számos tagja volt, a mennyiben a városnak majdnem minden jobbmódú reform, vallású polgára tagja volt újra szerveztetvén, főgondnokául Mikuleczky István ügyvédet választotta meg, a ki nemes erélylyel, igaz buzgóság-

17 16 gal kezdte meg a legjobb erőkből és korlátolt számú tagokból alkotott presbyteriummal, melyből a»nemadózunk«jeligés demagógok kimaradtak, az egyházépités nehéz és fárasztó munkáját, és valóban a főgondnokot s vele a presbyteriumot illeti az elismerés, hogy az egyház ez időbeni veszedelmes állapotából kimenekülhetett. A gyorsan következett s nagy kiadással járó reformok, mint a lelkészi fizetések javitása, az egyházi épületek ujitása, a tanitói állomások szaporítása, elemi iskolák emelése oly sok áldozatokat követeltek, hogy az egyház az eddig nagy hasznot hajtott, de a gőzmalmok szaporodása folytán ujabban csaknem végképen elértéktelenedett Papmalmot kénytelen volt a városnak eladni és mivel az államsegély által a gimnázium jővőjét biztosítva látta, természetesen beszüntette a Papmalomból eddig a tanárok fizetésének pótlására rendelt 540 frt értékre vett életnemű kiszolgáltatását, jólehet annak fizetésére magát az állammal kötött szerződéstervben kötelezte. Az iskolai igazgató-tanácsnak ezen határozat megváltoztatásáért beadott felebbezései eredménytelenek maradván, a főgimnázium fenntartója ez idő szerint annak fenntartásához tulajdonképen anyagilag semmivel nem járúl. Teljességgel nem szemrehányásképen hozzuk ezt fel a gimnázium történetében, sőt örűlhetünk annak, hogy a gimnázium tőkéiből, tandijaiból és az államsegélyből fel tudja magát tartani és korszerűleg fejlődni tud; hanem szükséges ennek megemlítése azért, mert igen sok ideig azon téves nézet volt még az egyház előkelőbb tagjai között is elterjedve, mintha az egyház anyagi romlásának az állitólag sok segedelmet igénylő s minden jövedelmet elnyelő gimnázium lett volna az oka, a mit pedig mind az iskola, mind az egyház számadásai teljesen megczáfolnak. Főgimnáziumunk rozzant épülete a korszerű fejlődés legfőbb akadálya régidőtől óta. A középiskolai tanúlók száma városunkban annak rohamos fejlődésénél fogva évről-évre nő, tantermeink pedig ugyanazok, a melyekben ezelőtt 50 évvel tanúló volt, most

18 17 pedig nak kell bennök helyet csinálni, igy sem az egészség követelményeinek megfelelnünk, sem párhuzamos osztályokat állitanunk, sem összezsúfolt, pedig értékes gyüjteményeinket elhelyeznünk addig nem lehet, míg megfelelő helyiségek hiányában vagyunk. A szükség ezen élénk érzete indította előljáróságunkat már 1885-ben, hogy új építkezésre a kormánytól az XXX. t.-cz a értelmében 50 ezer forintot kért és ez indította, hogy az épület terveit előre el is készittette. Ugyanis több kisérletezés után 1892-ben Siess Győző vasuti üzletvezetőségi főmérnök készített egy tervet, mely a jelenlegi épűlet teljes átépitését, kibővítését czélozta, és 87,000 frt költséget okozott volna. Minthogy azonban az egyház erre áldozatot hozni nem tudott, és az iskola épitési alappal nem rendelkezett, ezen tervek azon kéréssel küldettek fel jan. 5-én a közoktatásügyi miniszteriumhoz, hogy azokat megvizsgáltatni, esetleg jóváhagyni és ez esetben az 50,000 frtot 80,000 frtra felemelni legyen kegyes. Az év folyamán azonban a valláspolitikai ügyek, mint a polgári házasság, gyermekek vallása, zsidók reczeptiója stb. minden más ügyet háttérbe szorítottak, végre pedig gróf Csáky Albin nyarán a közoktatásügyi miniszterségtől megvált, így szerződésünk és épitési terveink elintézetlenül maradtak. A gróf Csáky Albin örökségét báró Eötvös Loránd egyetemi tanár, a nagy báró Eötvös József fia, szellemének örököse, a magyar tudományos akadémia elnöke vette át, Pulszky Ágost dr. egyetemi tanár, állam titkárral, ki e minőségben az első protestans volt. Régen húzódó ügyünk sürgetésére tehát jul. 28-án Kun Bertalan püspök, kir. tanácsos vezetése mellett Mikuleczky István egyházi főgondnok, Bizony Ákos az igazgató-tanács elnöke és Dr. Kovács Gábor igazgató-tanárból álló küldöttség tisztelgett a miniszternél, kérvén őt oly régen vajudó iskolai ügyünk lehetőleg gyors és kedvező elintézésére. A nm. miniszter úr kijelentette, hogy tanintézetünket jelenlegi bizony-

19 18 talán helyzetéből minél előbb kivenni ő is mindenesetre szükségesnek tartja, s annak tovább fejlesztésére már az 1894/5, tanévi államsegélyt 2000 frttal fel is emelte és ezután is minden évben az egész összeg kiutalványozásáig frttal emelni fogja; az iskola-épités ügyében tett kérésünkre azonban kénytelen kijelenteni, hogy úgy van meggyőződve, hogy ha a kormány már 80,000 írt segélyt ad, meg fogja kivánni, hogy teljesen megfelelő telken egészen új épületet emeljen az előljáróság a gimnázium czéljaira; egyszersmind megigérte, hogy a Dr. Beöthy Zsolt kormánybiztos által jan. 4-én kötött államsegély szerződés-tervezetet rövid időn át fogja tanulmányozni és elvi elhatározásáról a püspök urat tudosítani fogja. A jelzett elhatározás decz. 30-án, sz. a csakugyan le is érkezett, és úgy segélyezési, mint épitési ügyünkben egészen új helyzetet teremtett- Határozottan kijelentette ugyanis, hogy a Dr. Beöthy Zsolt által 1893 ban kötött szerződés-tervezetet nem hagyhatja jóvá, mert 11,000 frt évi összeg által nem látja eléggé biztosítottnak az intézet jövőjét, hanem kész helyette 15,000 frt évi segélyt adni, ha az előljáróság az általa leküldött normális költségvetést elfogadja, mely a tanárok fizetéseit felemeli és négynek 1200, négynek 1300, egynek 1400, egynek 1600, kettőnek 1800 frt rendes fizetést, lakbér-átalányul 240 frtot biztosít, korpótlékra 3000 frtot irányoz elő. Az épités ügyében kijelenti, hogy hajlandó a 80,000 frt segélyt megadni, ha egy legalább 1500 négyszögöl területű telken egész uj épületet emelünk. Az igazgató-tanács és presbyterium febr. 16-án hálával el is fogadta a kivánt költségelőirányzatot; a gimnáziumi uj épület czéljaira pedig a jelenlegi püspöki lakás telkét felajánlván, a kiigazitott segély-szerződéssel együtt felküldött feliratban kérte a kormányt, hogy a telek czélszerű voltának megitélésére legyen szíves minélelőbb szakértőt küldeni, és azon esetben, ha az jónak találtatik, mivel ezen telek nagy értéket képvisel, az egyház pedig szegény vállalja magára

20 19 teljesen az új épület emelését. A vallás- és közoktatási miniszterium márcz. 25-én Alpár Ignácz műépitészt csakugyan le is küldötte, ki a telket teljesen alkalmasnak találván, megigérte, hogy ily nyilatkozatú jelentését rövid idő alatt a minisztirium elé terjeszti. Dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter jun. 13-án 30,823. sz. a. leiratával válaszolt előljáróságunk kérelmére. Ezen leiratban a kiigazitott szerződést elfogadja, annak a szabályszerű öt példányban leendő felterjesztését elrendeli, azon kikötéssel azonban, hogy az előljáróság az általa kijelölendő telken és általa elfogadandó tervek szerint két év alatt okvetetlen új épületet emel a gimnázium czéljaira, mely épités költségeihez az állam is 80,000 frttal fog járúlni, az eddig e czélra évenkinti részletekben már utalványozott 34,000 frt betudása mellett. Az igazgatótanács ajánló felterjesztése alapján az egyháztanács egy szűkebbkörű bizottságot küldött ki a miniszteri leiratban jelzett fontos kérdés és a vele kapcsolatban álló ügyek megoldására. Ezen bizottság azonban, mielőtt a dolgok érdemleges tárgyalásába bocsátkozott volna, jónak látta, a fentebb jelzett miniszteri leirat némileg aggodalmat okozó határozatlanságának eloszlatása végett küldöttségileg és feliratilag kérni a nm. miniszteriumot, hogy mivel más telkünk nincsen, mint az Alpár műépitész által is teljesen alkalmasnak talált püspöki telek, méltóztassék azt elfogadni, és minthogy akár a városhoz, akár a megyéhez, akár hiveinkhez fordúlunk bizonyos segélyért, tudnunk kell, hogy valóban mennyibe fog kerülni az épités, kegyeskedjék egyszersmind a tervet is elkészíttetni és pedig minélelőbb, hogy egyházunk a főgimnázium segély-szerződését és az építkezés ügyét az egyházkerületnek őszi közgyűlésére (szept. 17-ére Sárospatakra) beterjeszthesse és az egyházkerület helybenhagyása után a szükséges előmunkálatokat megkezdhesse. Ezen feliratot Mikuleczky István főgondnok és Dr. Kovács Gábor igazgató julius hó 17-én adták át a miniszter úrnak, a ki az

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE.

SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE. MAGYARORSZÁGI ÁG. HITV. EVANG. KERESZTYÉN EGYHÁZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALKOTOTT SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK ÉS AZ EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től

A 20/2012. EMMI rendelet változásai szeptember 1-től A 20/2012. EMMI rendelet változásai 2016. szeptember 1-től Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére. Kállay Gáborné alpolgármester asszony

ELŐTERJESZTÉS. a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére. Kállay Gáborné alpolgármester asszony Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-297/2015. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest IX. kerület Telepy

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

2011. március 8. 2011. március 24.

2011. március 8. 2011. március 24. 2011. március 8. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma 6/2011. (03.08.) sz. presbitériumi határozat A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma kifejezi azt a szándékát, hogy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Békési Református Egyházközség kérelme Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: IV/2 Egyéb

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai Református Egyház 2016. új folyam VI. (LXVIII.) 26. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2016. január 20. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat 2015. november 18-19-i ülésének határozatai

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szerződési feltételek A Bevezetés és fogalom-meghatározások 1. A jelen Szerződési Feltételek oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony alapját képezik.

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben