EV. REF. FŐGIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EV. REF. FŐGIMNÁZIUM"

Átírás

1

2 MISKOLCZI EV. REF. FŐGIMNÁZIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR igazgató-tanár. II. RÉSZ. MISKOLCZ. KIADJA AZ EV. REF. FŐGIMNÁZIUM 1895.

3 Olvasótermi használatra 1962 JULIUS

4 ELŐSZÓ, vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszterium az 1894/95. év elején elrendelte, hogy a hazai középiskolák évi értesitőikben közöljék a tanintézet történetét, ha pedig már meg volna írva, a mostani időig egészitsék ki és a magyar haza ezeréves fennállásának emlékére rendezendő évi országos kiállitásra, valamint nagyobb tanintézeteink könyvtárai részére küldjék meg. A miskolczi ev. ref. főgimnázium történetét az igazgató-tanács megbizása folytán én már ezelőtt tíz évvel egészen az 1883/84. tanév végéig megirtam, ezen füzetben tehát azt az azóta lefolyt tiz év történetével egészitettem ki ugyanazon szempontok és ugyanazon beosztás szerint. Ha nem tekintenénk is azon nagy czélt, melyért a nm. vallás és közoktatásügyi miniszterium az iskolák történetére vonatkozó rendeletét kibocsátotta, hogy t. i. összes középiskolai oktatásunk fejlődésének, így közmivelődésünk ügyének tiszta képe állhasson az új ezredév küszöbén rendelkezésünkre, ha egyéb czélt nem érnénk is el általa, mint azt, hogy tanintézetünk tíz évi fejlődését figyelemmel kisérhetjük, rendtartási, fegyelmezési, egyesületi szabályainkat, alapitványaink eredetét, föltételeit, iskolánk lelkes pártfogóinak, vezérférfiainak emlékét megörökitve találhatjuk benne ; továbbá tájékozhatjuk magunkat általa a multra, és okulást merithetünk belőle a jövőre nézve: azt hiszszük, nem végeztünk fölösleges munkát. Miskolcz, november 1-en. K. G.

5

6 A miskolczi ev, ref. főgimnázium történele. Az 1885-ik évben kiadott történet kiegészitő része. I. A tanintézet fejlődése óta. Az évi XXX. törvényczikk életbelépése által megszünt azon külömbség, mely a tanrendszert illetőleg az állami és felekezeti gimnáziumok között eddig fennállott, az év márcz én Budapesten ülésezett ev. ref. egyetemes konvent tehát egyetemes szabályzatot és rendtartást adott ki tanintézeteink számára, hogy a törvény értelmében rendezkedjünk be. Tanintézetünk előljárósága is azonnal hozzáfogott a törvény kivánalmainak teljesitéséhez, de annak nagyszabású intézkedései lényeges újitásokat és nagy anyagi áldozatokat követeltek a mi szegény tanintézetünktől. Fölösleges volna itt elsorolnunk az iskolai élet minden jelenségére kiterjedő, de az egyenlősités czéljából szükséges intézkedéseket, a melyek a tanúlók felvételére, az osztály létszámára, a tandíjra, szünidőkre, magántanúlásra, az osztály-összevonásra, kizárásra és kivált az érettségi vizsgáknak a kormány küldöttjei által leendő ellenőrzésére vonatkoznak, a törvénynek csak azt az intézkedését érintem, mely létkérdését képezte tanintézetünknek, t. i. hogy minden főgimnáziumban az igazgatón kivül legalább annyi rendes tanárnak kell lennie, a mennyi az osztályok száma. Tanintézetünkben ugyanis egészen az évtől fogva mindig csak nyolcz rendes tanár volt, a kik az alsó négy osztályban osztályrendszerben, a négy felsőben pedig szakrendszerben minden tantárgyat tanitottak. Igaz, hogy az 1883 XXX. t.-cz. 47. a biztosította a sze-

7 6 gényebb intézetek számára bizonyos föltételek mellett az állami segélyezést, de egyházi főhatóságaink, a kiket a mult már többször keserűen megtanított, bármily bizalommal viseltettek is ez idő szerint a közoktatás ügyét szivén viselő kormány iránt, ezt csak utólsó esetben akarták igénybe venni. Előljáróságunk is sokáig töprenkedett, sokáig tanácskozott azon. hogy mimódon lehetne elkerülni a keserű poharat, melytől főleg azért idegenkedett, mert az önkormányzási jogok teljes feladását látta benne, de mivel meggyőződött, hogy az általános nyomasztó anyagi helyzetben hiába folyamodnék a protestáns áldozatkészségnek oly óriásmérvű megnyilatkozásához, a milyenre a törvény betöltése czéljából azonnal szükség lenne, és mivel azt tapasztalta, hogy az ágostai ev. iskolák minden nagyobb veszedelem nélkül, gyorsan és tömegesen veszik igénybe az állami segélyt; elhatározta ő is, hogy gimnáziumunk állami segélyezéséért folyamodik ; minthogy azonban még annak megadásáig sem óhajtotta bevárni a törvény szerint bekövetkezhető megintést, melynek háromszori ismétlése a tanintézet bezáratását vonta volna maga után, a tanári létszám emelésére julius hóban egy uj segédtanári állást szervezett; egyszersmind megujította a helybeli ágost. ev. algimnáziummal a már több izben és most legutóljára próbált egyesülés ügyében a tanácskozásokat, de a mely kisérlet az ágostai egyház fentartói részéről arányos anyagi támogatás nélkül kivánt jogok túlsága miatt még az államsegélyezés ügyének eldőlte előtt meghiusult; különben is belátták tanintézetünk vezetői, hogy a főgimnázium még az egyesülés esetén sem birná magát feltartani államsegély nélkül és így az egyesülés az egyházi felügyeletnek évről-évre való változása miatt csak bonyolultabbá tette volna a helyzetet. De az állami segélyezés ügye is nehezen haladt előre. Iskolai előljáróságunk addig-addig habozott, mig a Budapesten márcz án tartott egyetemes konvent az állammal való közvetlen szerződés-kö-

8 7 tést, mely több intézetet hirtelen segélyhez juttatott, megtiltotta, és mivel azt hitte, hogy önkormányzati jogait a segélyezés esetén is teljesen megtarthatja: százezer forint évi összeget kért a ref. iskolák segélyezésére, de a mely kérést az állam természetesen nem volt hajlandó teljesiteni. Megkisérlettük tehát egyházi főhatóságaink útján felfelé szerződésünk elfogadásának lassú munkáját; és mivel állami segélyezésünk ügye a püspök főrendiházi tagságával egy időben az szept án Sajó-Szentpéteren tartott egyházkerületi gyűlésen kerűlt tárgyalás alá, alig egy pár szavazattal fogadtatott el az egyházkerület egyházi képviselőinek indokolatlan idegenkedése miatt, a kik inkább óhajtották a tanintézet megszünését, mint állami segélyezését, daczára annak, hogy azt sem az egyházmegye, sem az egyházkerület soha semmivel nem segitette, annak fenntartása reá nézve teher sohasem volt, a miskolczi egyház pedig szegényes anyagi viszonyai miatt érette ujabb áldozatot hozni nem is tudott, nem is akart, közadakozásra gondolni pedig nem lehetett. Ilyen kétséges állapotban kezdődött meg az tanév, melyben a középiskolai törvénynek minden intézetre egyiránt kiterjedő rendelkezései már főgimnáziumunkban is végrehajtattak. Ugyanis a legrégibb időtől óta szokásos félévi vizsgálatok eltörültetvén, az iskolai év három harmadra osztatott; az első két harmad végén (decz. 24. és ápr. 1.) karácsonykor és húsvétkor minden tanuló szülői értesitő útján tudósittattak fiaik szorgalmáról és előmeneteléről; az év végén pedig az eddigi szokástól eltérőleg minden tanúló kikapta évi bizonyitványát. A törvény ezen rendelkezése bár eleinte azon aggodalmat keltette, hogy a tanúlók ezentúl sokkal könnyebben fogják a tanintézetet változtatni, azóta igen bevált és sok visszás dolognak egy csapással véget vetett. A törvény életbelépte alkalmával az ország 12 tankerületre osztatván, tanintézetünk a debreczeni tankerületbe soroztatott, melynek főigazgatójául Békéssy

9 8 Gyula volt debreczeni ev. ref. főgimn. igazgató neveztetett ki, a ki megbizatván egyszersmind évről-évre a felekezeti gimnáziumok meglátogatásával is, első izben jun én látogatta meg tanintézetünket az államhatalom főfelügyeleti jogának gyakorlása végett. Ugyanezen évben Dr. Klamarik János miniszteri tanácsos, a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumban a középiskolai ügyek vezetője, több állami tanintézet meglátogatása czéljából tett körútjában városunkat is útjába ejtvén, régi épületünket megvizsgálta, és mivel látta, hogy az sem az egészség, sem a kor kivánalmainak ilyen nagyszámú tanúlóság mellett nem felelhet meg, az új iskolaépítés ügyében felterjesztett kérelmünk szíves pártolását megigérte. Az államsegélyezés ügyében tett kérvényezésünk végre a Dr. Klamarik János miniszteri tanácsos hálával elismert jóindulata s kegyessége folytán évre meghozta, legalább részben, a várva-várt eredményt, a mennyiben május 10-én 18,186. sz. a. Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter addig is, míg az állammal a szerződés megköttethetnék és a föltételek irásba lennének foglalva frt évi segélyt utalványozott tanintézetünk részére, egyszersmind az építésre kért 50,000 frtból is engedélyezett 5000 frtot. Ezen összeg hálával ismerjük el, hatalmas segítségünk volt ezen időben, mert különösen a 850 frt fizetésből tengődő tanárok dijazását azonnal fel lehetett írttal belőle emelni, a mi a lakosok számának rohamos emelkedése miatt mindinkább drágúló városban már halaszthatatlan szükség volt, ha az előljáróság őket a tanintézet szolgálatában továbbra megtartani óhajtotta. Minthogy pedig ezen államsegély oly föltételhez köttetett, hogy az előljáróság a szerződés megkötéséig is töltse be a hiányzó tizedik tanári állást, az egyháztanács az július 10-én 33 éves korában elhalt G. Miháltz Ödön helyére Simon Gábort a szászvárosi ev. ref. főgimnázium okleveles classicaphilologus tanárát, továbbá a még hiányzó tizedik helyettes tanári állásra négyesi Szepessy Mátyást, a

10 9 magyar nyelv-irodalom és bölcselet okl. tanárát megválasztván, utasította a tanári testületet, hogy az egyes tanárok képesítése, hajlama és vállalkozása szerint méltányosan és az ezután következő évekre is irányadólag oszsza be a tantárgyakat. Ezen utasitás szerint teljes szakrendszerben a következő tantárgy-beosztás lett ujabb tanárok jöveteléig elfogadva: 1. Kun Pál átvette a történelmet a 3 8. osztályokban. 2. Finkey József a latin nyelvet az 1. és 3. osztályban, Szabó Barnával váltogatva a 2, és 4. osztályban úgy, hogy az első osztályban vezetett tanúlók a négy alsó osztályban folyvást egy tanár vezetése alatt legyenek ezen tantárgyban, továbbá a geometriát az 1., 2. és 3. osztályban. 3. Halmy Gyula, megtartotta a természettant a 7. és 8., a mennyiségtant az 5, 6., 7., 8. osztályokban. 4. Veskóy Zs. Jenő. a németnyelvet az 5., 6, 7., 8,, a természetrajzot a 4., 5. és 6. osztályokban. 5. Porcs János a mennyiségtant az 1, 2., 3., 4., a földrajzot és németnyelvet a 3. osztályban, Szabó Barnával váltogatva a 4-ik osztályban. 6. Dr. Kovács Gábor a magyarnyelvet és irodalmat a 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztályokban. 7. Szabó Barna, latin nyelvet a 2. és 4. osztályokban Finkey Józseffel váltogatva, németnyelvet és geometriát a 4-ik, szépirást az 1. és 2. osztályban. 8. Kónya Ferencz, latinnyelvet a 6. és 8. osztályban, görögnyelvet az 5. és 7, osztályokban, Simon Gáborral váltogatva. 9. Simon Gábor, a latinnyelvet az 5. és 7., görögnyelvet a 6. és 8. osztályokban, Kónya Ferenczczel váltogatva, hogy az 5 ik osztályban átvett tanúlókat mind a négy felső osztályon át egy tanár vezethesse ezen tantárgyakból. 10. Szepessy Mátyás, magyarnyelvet az 1. és 2., földrajzot az 1. és 2., logikát a 8-ik osztályban. Tanintézetünk tehát ez idő szerint teljesen az állami iskolák tantervét fogadván el, és igy az 1883.

11 10 évi XXX. t.-cz. minden kivánalmának megfelelően berendezkedvén, egy olyan fordulóponthoz érkezett, mely a multhoz képest teljesebb és rendezettebb viszonyok közé jutását jelezte. Végrehajtatott valahára az június 23-án tartott évzáró iskolai tanácsban a konvent által kiadott középiskolai rendtartás azon intézkedése is, hogy az igazgató legalább három évre választassék. Az állam a helybeli ágost. ev. algimnáziumot az tanév végén feloszlatván, növendékeink száma ujolag emelkedett; de a kormány a tantermek szűk voltára való tekintetből megtiltotta, hogy az első osztályba, míg párhuzamos osztály nem állittatik, hatvannál több növendék vétethessék fel; ez az oka annak, hogy az első osztályban az utóbbi időben 68-ig engedélyezett rendes tanúlókon kivűl több szüle inkább magántanulónak jegyezteti be fiát, ha elkésett és kimaradt; várván az alkalmat, midőn az évközben eltávozó rendes tanulók helyére fiát behelyezheti, mint hogy másfelé vigye tanintézetünkből. Az nov. 4-én 35,680. sz. miniszteri rendelet szigorú intézkedéseket hozván a szemcsés hártyalob (trachoma) terjedésének meggátlására, iskolai tanácsunk a tanulók egészségének ellenőrzése czéljából Dr. Sassy János orvostudort, iskolánk egykori jeles növendékét, főgimnáziumi orvosúl választotta meg, és ez idő óta havonként lelkiismeretes buzgalommal foly a tanulók egészségi állapotának megvizsgálása. A sajtó és szakemberek által hangoztatott közszükség indította a közoktatásügyi kormányt ezen időben, hogy a túlságosan sok órára szabott két classicus nyelv tanitásának csekély sikerét látván, évben az országgyűlés által elfogadott XXX. t.-cz. által a görög nyelv kötelező tanulása alól azokat, a kik sem nem theologiai, sem nem tanári pályára lépnek, felmentette és a görög nyelvet helyettesítő tantárgyakúl magyar és görög irodalmi olvasmányokat, továbbá rajzot rendelt. A mi főgimnáziumunk, minthogy úgy az egyetemes konvent, mint egyházkerületünk az állam

12 11 ezen rendelkezésével szemben tartózkodó állást foglalt el és új tanerőt beállítani ezen kétes értékű kisérle tezésért nem óhajtott, nem nyitotta meg a görögpótló tanfolyamot, hanem tovább is kötelezte a növendékeket a görögnyelv tanulására. Fontos intézkedése ez időből főgimnáziumunk előljáróságának az, hogy az évtől kezdve megszüntette a jótéteményes tanulók (7. és 8. osztálybeli reform, vall. szegénysorsú, tandíjmentes tanulók) által a legrégibb idő óta teljesített egyházi temetési szolgálatot, egyrészről kétségkivül azért, mert igen kevesen vállalkoztak az ujabb időben ezen szolgálatokra, mert a tanárok az államsegély utalványozása után azonnal elhatározták, hogy ezután a növendékeknek az állami rendtartás értelmében többé magánórákat u. n. privátákat nem adnak, így a jobb tanuló szegény fiuk a tandijelengedésért való temetési szolgálat helyett, mely kellemetlen időben a naponként előforduló 2 3 temetés miatt nagyon is terhes szolgálat volt, havonként 5 10 frtot, sőt többet is kereshettek óraadással; másrészről azért, mert az államilag segélyezett intézetet vizsgáló főigazgató többszörös sürgetésére belátta egyházi főhatóságunk, hogy ezen idejét-múlt intézkedés nem illik be többé egy rendezett tanintézet viszonyaiba, igy azt más úton-módon kell helyettesítenie. A helyettesítés nem járt ugyan némi visszatetszés nélkül, mert a fiatalabb mesteremberek által ezután teljesített temetési éneklés eleinte nem nagyon tetszett a köznépnek, mely emberemlékezet óta a diákokat tartotta ezen szolgálatokra hivatottaknak; de az ez időben alakúit polgári dalosegylet jóhangú énekkarának többszöri szereplése után a kedélyek az új intézménybe belenyugodtak. A temetési szolgálatok megszüntetésével a seniori állás is fölöslegessé válván, azt az iskolai tanács év szeptemberétől fogva beszüntette. A mint ezen intézkedésből is látszik, a folyton jobbra, tökéletesebbre s a nevelés és oktatás terén minden hasznosnak bizonyúló intézkedés átvételére to-

13 12 rekvés jellemzi tanintézetünket ez időben is. A tanári kar az előljárósággal együtt mindent megtett, hogy iskolánk anyagi szegénységéhez képest virágozhassák, kellő szigorúság mellett növendékeink lehetőleg jellemesek, önállók legyenek, a tanítás lehetőleg szemléleti úton történjék, a hazaszeretet, a nagy példák felmutatása, közünnepléseken való részvétel által ifjaink szivébe korán beoltassék. Nem is mulasztott el valamint a multban, úgy ez időben sem soha a tanári kar egyetlen alkalmat sem, mely a társadalmi élet kitűnőbb férfiainak ünnepeltetése, az igaz érdemek elismerése által maradandó benyomást igért tenni ifjúságunk fogékony lelkére; hanem mindig részt vett azon részint tanár-testülete, részint tanulóifjúsága által is. Szép emlékünnepélyt rendezett június 20-án néhai b- e. Kun Józsefnek, iskolánk egyik nagyérdemű jóltevőjének emlékére, a midőn a tanintézetünk alapjára 10,000 frtot hagyott férfiú nemes vonásait híven visszatűkröző arczkép, melyet Váncza Emma, Váncza Mihály ügyvéd és iskolai tanácsos leánya művészileg olajba festett, nagyszámú közönség, a városi és megyei előkelőség és ifjúságunk jelenlétében lelepleztetett és a Veskóy Jenő tanár által mondott emlékbeszéddel ünnepeltetett meg. A tisztelet és hála érzelmeivel vett részt egész gimnáziumunk szept. 20-án Kun Bertalan püspök, kir. tanácsosnak 50 éves papi, 25 éves püspöki jubileumán; valamint jun. 17-én b. Vay Béla borsodmegyei főispán, főispánsága 20 éves jubileumán; jún. 8-án Ő felsége I. Ferencz József királyunk megkoronáztatása 25-ik évfordulója alkalmából tartott hálaadó ünnepélyen is márcz. 28-án Coménius Ámos János hires iskolaszervezőnek születése 3 százados évfordulóján tartott iskolai elöljáróságunk ifjúságunk buzditására emlékünnepélyt (lásd bővebben 1891/2. évi értesitőt), úgyszintén minden évben résztvesz az aradi vértanúk emlékére okt. 6-án a honvédegylet által rendezni szokott gyászünnepélyeken is, valamint minden olyan közfelolvasások, jótékonyczélú társadalmi ünnepélyekben, melyeknek

14 13 czélja elhinteni főleg az ifjú nemzedék szivében a szépnek és jónak magvait. Hogy e tekintetben még sem tehetett annyit a tanári kar, mint a mennyit óhajtott volna, annak oka és nagy akadályozója volt iskolai épületünk régisége, tantermeink czélszerűtlen volta, és az, hogy egyetlen olyan nagy termünk sincsen, mely nagyobb gyülekezet befogadására alkalmas volna, így még évzáró ünnepélyünket is az avasi nagy templomban vagyunk kénytelenek tartani. A korviszonyok pedig egész országszerte lényeges átalakúlásban vannak. A közoktatásügy élére egy nagyszellemű és széles látkörű férfiú, gr. Csáky Albin lépvén, a közoktatás terén is hatalmas alkotásokat létesített. Az állami középiskolák szinvonalának emelésére azok számára új és a kornak megfelelő épületeket emelt, tanáraiknak anyagi helyzetét javította, a fizetési osztályokba sorozás által biztosította méltányos emelkedésöket, így a felekezetek által fentartott intézetek az államiak mögött egy-kettő kivételével igazán messze elmaradtak, úgy, hogy maga a középiskolai tanáregyesület is belátta, hogy azok érdekében is kell valamit tennie, ha a tanügynek igazi hasznára akar válni. Azért is az évben, a minden igazért lelkesülő miniszterhez intézett kérvényében a felekezeti tartároknak sok iskolában méltatlan helyzetét ecsetelve, kérte, hasson oda, hogy a felekezeti tanárok fizetése az államiakéval tétessék egyenlővé, hogy az államsegély a tanárok fizetésének emelésére fordíttassék, hogy a fizetési minimumot a törvény szabja meg, hogy órákkal túl ne terheltessenek, és hogy a felekezeti és községi tanárok részére már többször megigért és még mindig csak reménybeli állami nyugdijintézet minélelőbb alkottassák meg, stb. Igen nemes jellemzéséül szolgál ez a tény azon megváltozott és józan felfogásnak, mely az állam jól dijazott tanárai között a sok szükséggel, küzdő, szegény felekezeti tanárok iránt már ez idő szerint általában felébredt, mely míg egyfelől a hazai közoktatás és művelődés terén szintén érdemeket szerzett felekezeti tanárok irányában tanúsitott elismerés-

15 14 nek bizonyítéka, másfelől azt is mutatja, hogy ezen elismerésre és pártfogásra a felekezeti tanárok igyekeztek is magukat és tanintézeteiket érdemesekké tenni. Ezen megváltozott korviszonyok okozták leginkább, hogy az évben előljáróságunk által még sokalt 7000 frt évi államsegély már ez idő szerint ban kevésnek mutatkozott és azon veszedelem fenyegette a felekezeti intézeteket, hogy azon esetre, ha a tanárok fizetését a kor nehéz és drága megélhetési viszonyaihoz mérten, az állami tanárok fizetéséhez megközelitőleg nem emelik, a mutatkozó tanárhiány miatt a legjobb tanerőiket veszíthetik el, és ez esetben a testületet nem egészíthetik ki. Ez a meggyőződés, melynek tanári karunk és előljáróságunk a kormány képviselője, a kir. tankerületi főigazgató előtt, felekezeti főhatóságunk pedig a magas kormánynál kifejezést adott, indította a közoktatásügyi miniszteriumot, hogy az állami segélyezés ügyében jan. 4-én Dr. Beöthy Zsolt egyetemi tanárt, mint a kormány képviselőjét újabb szerződés-tervezet készitésére küldötte tanintézetünkhöz, és az ez alkalommal irásba foglalt szerződés által évi tizenegyezer forint biztosittatott főgimnáziumunk számára. Valóban nagy szükség is volt tanintézetünk jövője érdekében az állam ezen legalább ez idő-szerint reménybeli hathatós pártfogására; mert az állami pénzügyek rendezése, a valuta szabályozása, a fellendűlt ipari és kereskedelmi élet miatt a pénz kamatja leszállván: tanintézetünk tőkéi mindig kevesebb jövedelmet hoztak, a tandijat feljebb emelni nem mutatkozott czélszerűnek, sőt ezek mellett az intézet fenntartója, az ev. ref. egyház is megvonta a tanári fizetések pótlására eddig általa egyedül teljesített, mintegy 540 frt étékű 54 köböl gabona és 54 köböl búza fizetését, melyet az évi szervezés alkalmával magára vállalt és a mely fizetés egyrészében a gr. Vay Ábrahám 1852-ben jan. 17-én tett 200 arany alapítványa felének jogos évi jövedelme volt az iskola részére, a mennyiben

16 15 azon száz arany 1462 frt 50 kr. értékben a "Papmalom"-ban egy, a tanári fizetések pótlására jövedelmező ötödik kő- és kerék állitására használtatott fel. Nem tartozik ugyan szorosan a főgimnázium történetéhez, de a viszonyok megvilágitására nem lehet elkerűlnünk ezen fentartói segély megvonásának történeti vázolását A régi időben mintegy középpontot képező miskolczi ev. ref. egyház, mely az évig magának a városi magistratusnak kormányzata alatt állott s így azzal teljesen össze volt forrva, az utáni évek politikai erős küzdelmei alatt nagyon hanyatlani kezdett, részint a politikai pártszinezetnek a presbyteriumba való bevivése, részint és főleg több vagyonos, de műveletlen és szájas demagógnak minden jó és művelt egyéntől eredő tanács iránti gyűlölete miatt. A évről-évre kivetett, és be nem fizetett egyházi adó-tartozásból eredt anyagi zavarok aztán azt eredményezték, hogy a lelkesedéssel minden jót tervező főgondnokok, minthogy látták munkájok sikertelenségét, rövid idő múlva egymásután hagyták el az azelőtt nagy tekintélyt adó tiszteleti állást, melynek tekintélyét egyes szájas bujtogatók, az egyháztagok műveletlenebb része és az adózni nem szerető nép előtt teljesen alászállították. Ezen bajokhoz járúlt még az országszerte terjedő philloxera vész, mely az egyháznak nagyterjedelmű szőlőjét elpusztitással fenyegette, mely miatt a főgimnáziumi igazgatónak eddig fizetett 6 hordó bor és egy tanárnak fizetett 4 hordó bor évi átalánya kárpótlás nélkül elenyészett, és a mi legérzékenyebb anyagi csapás volt, hogy a dús jövedelmet hajtó «Papmalom«a gőzmalmok elterjedésével az utóbbi időben majdnem semmi jövedelmet nem hozott. Ilyen válságos állapotban érte az egyházat az 1880-ban hozott zsinati törvény, melynek alapján az egyház presbyteriuma a melynek rendkivül számos tagja volt, a mennyiben a városnak majdnem minden jobbmódú reform, vallású polgára tagja volt újra szerveztetvén, főgondnokául Mikuleczky István ügyvédet választotta meg, a ki nemes erélylyel, igaz buzgóság-

17 16 gal kezdte meg a legjobb erőkből és korlátolt számú tagokból alkotott presbyteriummal, melyből a»nemadózunk«jeligés demagógok kimaradtak, az egyházépités nehéz és fárasztó munkáját, és valóban a főgondnokot s vele a presbyteriumot illeti az elismerés, hogy az egyház ez időbeni veszedelmes állapotából kimenekülhetett. A gyorsan következett s nagy kiadással járó reformok, mint a lelkészi fizetések javitása, az egyházi épületek ujitása, a tanitói állomások szaporítása, elemi iskolák emelése oly sok áldozatokat követeltek, hogy az egyház az eddig nagy hasznot hajtott, de a gőzmalmok szaporodása folytán ujabban csaknem végképen elértéktelenedett Papmalmot kénytelen volt a városnak eladni és mivel az államsegély által a gimnázium jővőjét biztosítva látta, természetesen beszüntette a Papmalomból eddig a tanárok fizetésének pótlására rendelt 540 frt értékre vett életnemű kiszolgáltatását, jólehet annak fizetésére magát az állammal kötött szerződéstervben kötelezte. Az iskolai igazgató-tanácsnak ezen határozat megváltoztatásáért beadott felebbezései eredménytelenek maradván, a főgimnázium fenntartója ez idő szerint annak fenntartásához tulajdonképen anyagilag semmivel nem járúl. Teljességgel nem szemrehányásképen hozzuk ezt fel a gimnázium történetében, sőt örűlhetünk annak, hogy a gimnázium tőkéiből, tandijaiból és az államsegélyből fel tudja magát tartani és korszerűleg fejlődni tud; hanem szükséges ennek megemlítése azért, mert igen sok ideig azon téves nézet volt még az egyház előkelőbb tagjai között is elterjedve, mintha az egyház anyagi romlásának az állitólag sok segedelmet igénylő s minden jövedelmet elnyelő gimnázium lett volna az oka, a mit pedig mind az iskola, mind az egyház számadásai teljesen megczáfolnak. Főgimnáziumunk rozzant épülete a korszerű fejlődés legfőbb akadálya régidőtől óta. A középiskolai tanúlók száma városunkban annak rohamos fejlődésénél fogva évről-évre nő, tantermeink pedig ugyanazok, a melyekben ezelőtt 50 évvel tanúló volt, most

18 17 pedig nak kell bennök helyet csinálni, igy sem az egészség követelményeinek megfelelnünk, sem párhuzamos osztályokat állitanunk, sem összezsúfolt, pedig értékes gyüjteményeinket elhelyeznünk addig nem lehet, míg megfelelő helyiségek hiányában vagyunk. A szükség ezen élénk érzete indította előljáróságunkat már 1885-ben, hogy új építkezésre a kormánytól az XXX. t.-cz a értelmében 50 ezer forintot kért és ez indította, hogy az épület terveit előre el is készittette. Ugyanis több kisérletezés után 1892-ben Siess Győző vasuti üzletvezetőségi főmérnök készített egy tervet, mely a jelenlegi épűlet teljes átépitését, kibővítését czélozta, és 87,000 frt költséget okozott volna. Minthogy azonban az egyház erre áldozatot hozni nem tudott, és az iskola épitési alappal nem rendelkezett, ezen tervek azon kéréssel küldettek fel jan. 5-én a közoktatásügyi miniszteriumhoz, hogy azokat megvizsgáltatni, esetleg jóváhagyni és ez esetben az 50,000 frtot 80,000 frtra felemelni legyen kegyes. Az év folyamán azonban a valláspolitikai ügyek, mint a polgári házasság, gyermekek vallása, zsidók reczeptiója stb. minden más ügyet háttérbe szorítottak, végre pedig gróf Csáky Albin nyarán a közoktatásügyi miniszterségtől megvált, így szerződésünk és épitési terveink elintézetlenül maradtak. A gróf Csáky Albin örökségét báró Eötvös Loránd egyetemi tanár, a nagy báró Eötvös József fia, szellemének örököse, a magyar tudományos akadémia elnöke vette át, Pulszky Ágost dr. egyetemi tanár, állam titkárral, ki e minőségben az első protestans volt. Régen húzódó ügyünk sürgetésére tehát jul. 28-án Kun Bertalan püspök, kir. tanácsos vezetése mellett Mikuleczky István egyházi főgondnok, Bizony Ákos az igazgató-tanács elnöke és Dr. Kovács Gábor igazgató-tanárból álló küldöttség tisztelgett a miniszternél, kérvén őt oly régen vajudó iskolai ügyünk lehetőleg gyors és kedvező elintézésére. A nm. miniszter úr kijelentette, hogy tanintézetünket jelenlegi bizony-

19 18 talán helyzetéből minél előbb kivenni ő is mindenesetre szükségesnek tartja, s annak tovább fejlesztésére már az 1894/5, tanévi államsegélyt 2000 frttal fel is emelte és ezután is minden évben az egész összeg kiutalványozásáig frttal emelni fogja; az iskola-épités ügyében tett kérésünkre azonban kénytelen kijelenteni, hogy úgy van meggyőződve, hogy ha a kormány már 80,000 írt segélyt ad, meg fogja kivánni, hogy teljesen megfelelő telken egészen új épületet emeljen az előljáróság a gimnázium czéljaira; egyszersmind megigérte, hogy a Dr. Beöthy Zsolt kormánybiztos által jan. 4-én kötött államsegély szerződés-tervezetet rövid időn át fogja tanulmányozni és elvi elhatározásáról a püspök urat tudosítani fogja. A jelzett elhatározás decz. 30-án, sz. a csakugyan le is érkezett, és úgy segélyezési, mint épitési ügyünkben egészen új helyzetet teremtett- Határozottan kijelentette ugyanis, hogy a Dr. Beöthy Zsolt által 1893 ban kötött szerződés-tervezetet nem hagyhatja jóvá, mert 11,000 frt évi összeg által nem látja eléggé biztosítottnak az intézet jövőjét, hanem kész helyette 15,000 frt évi segélyt adni, ha az előljáróság az általa leküldött normális költségvetést elfogadja, mely a tanárok fizetéseit felemeli és négynek 1200, négynek 1300, egynek 1400, egynek 1600, kettőnek 1800 frt rendes fizetést, lakbér-átalányul 240 frtot biztosít, korpótlékra 3000 frtot irányoz elő. Az épités ügyében kijelenti, hogy hajlandó a 80,000 frt segélyt megadni, ha egy legalább 1500 négyszögöl területű telken egész uj épületet emelünk. Az igazgató-tanács és presbyterium febr. 16-án hálával el is fogadta a kivánt költségelőirányzatot; a gimnáziumi uj épület czéljaira pedig a jelenlegi püspöki lakás telkét felajánlván, a kiigazitott segély-szerződéssel együtt felküldött feliratban kérte a kormányt, hogy a telek czélszerű voltának megitélésére legyen szíves minélelőbb szakértőt küldeni, és azon esetben, ha az jónak találtatik, mivel ezen telek nagy értéket képvisel, az egyház pedig szegény vállalja magára

20 19 teljesen az új épület emelését. A vallás- és közoktatási miniszterium márcz. 25-én Alpár Ignácz műépitészt csakugyan le is küldötte, ki a telket teljesen alkalmasnak találván, megigérte, hogy ily nyilatkozatú jelentését rövid idő alatt a minisztirium elé terjeszti. Dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter jun. 13-án 30,823. sz. a. leiratával válaszolt előljáróságunk kérelmére. Ezen leiratban a kiigazitott szerződést elfogadja, annak a szabályszerű öt példányban leendő felterjesztését elrendeli, azon kikötéssel azonban, hogy az előljáróság az általa kijelölendő telken és általa elfogadandó tervek szerint két év alatt okvetetlen új épületet emel a gimnázium czéljaira, mely épités költségeihez az állam is 80,000 frttal fog járúlni, az eddig e czélra évenkinti részletekben már utalványozott 34,000 frt betudása mellett. Az igazgatótanács ajánló felterjesztése alapján az egyháztanács egy szűkebbkörű bizottságot küldött ki a miniszteri leiratban jelzett fontos kérdés és a vele kapcsolatban álló ügyek megoldására. Ezen bizottság azonban, mielőtt a dolgok érdemleges tárgyalásába bocsátkozott volna, jónak látta, a fentebb jelzett miniszteri leirat némileg aggodalmat okozó határozatlanságának eloszlatása végett küldöttségileg és feliratilag kérni a nm. miniszteriumot, hogy mivel más telkünk nincsen, mint az Alpár műépitész által is teljesen alkalmasnak talált püspöki telek, méltóztassék azt elfogadni, és minthogy akár a városhoz, akár a megyéhez, akár hiveinkhez fordúlunk bizonyos segélyért, tudnunk kell, hogy valóban mennyibe fog kerülni az épités, kegyeskedjék egyszersmind a tervet is elkészíttetni és pedig minélelőbb, hogy egyházunk a főgimnázium segély-szerződését és az építkezés ügyét az egyházkerületnek őszi közgyűlésére (szept. 17-ére Sárospatakra) beterjeszthesse és az egyházkerület helybenhagyása után a szükséges előmunkálatokat megkezdhesse. Ezen feliratot Mikuleczky István főgondnok és Dr. Kovács Gábor igazgató julius hó 17-én adták át a miniszter úrnak, a ki az

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA A MAGYAR NÉPOKTÁSÜGY FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA PERES SÁNDOR/ BUDAPEST Η Ο R NY Á Ν

Részletesebben

EV. REF. FŐGYMNASIUM

EV. REF. FŐGYMNASIUM A MISKOLCZI EV. REF. FŐGYMNASIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR tanár. MISKOLCZ, KIADJA AZ EV. REF. FŐGYMNASIUM. 1885. 460193 Forster Rezső könyvnyomdájából Miskolczon. ELŐSZÓ. tanintézet történetének ismerete,

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án.

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. EVANGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA.., ^ MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. C Elonzetesi ar : Hirdetés ára : Egész evre. 6 frt ar. eä>sö J* s Négyhasábos petit

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

TÖRTÉNETE A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. IRTA:

TÖRTÉNETE A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. IRTA: A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. IRTA: BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. PÉCS, 1926. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Részletesebben

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT AZ ERDÉLYI ÉS MAGYARORSZÁGI ROMÁN EGYHÁZAK ÉS ISKOLÁK ÉLETE ÉS SZERVEZETE A VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ROMÁN FORRÁSOK ALAPJÁN KIADJA A MAGYAR KISEBBSÉG" NEMZETPOLITIKAI SZEMLE husvéth és hoffer könyvnyomdája, lúgos.

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

a győri jogászképzés évszázadai

a győri jogászképzés évszázadai a győri jogászképzés évszázadai BICZÓ ZALÁN A Győri Királyi Jogakadémia tanulmányi rendszere és viszonyai Simor János hercegprímás levélben köszöntötte az újonnan megnyílt jogakadémiát, a levelet a győri

Részletesebben

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ.

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ. AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI D r. O S V Á TH GEDEO N IGAZQATÓ. ASZÓD, 1Q16. KIADJA AZ ASZÓDI ÁO. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM. LUX SÁNDOR

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1933. VII., Vilma királynő-út 17 21. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM. ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010)

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010) KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV 125 év (1885 2010) Kiskunfélegyháza, 2010 A Kiskunfélegyházi Szakképzõ Intézmény és Kollégium A

Részletesebben

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG.

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. KIADJA A VÁCZI ÁG. VALL. EV. GYÜLEKEZET. PEST, NYOMATTA HORNYÁNSZKY ES TRÄGER

Részletesebben

Budapest fővárosi választmány.

Budapest fővárosi választmány. II. Budapest fővárosi választmány. Második évi működésünkről kívánunk ez alkalommal röviden beszámolni. S a midőn ezt tesszük, már eleve önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy vájjon az első évben elért

Részletesebben

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25-ik évében, a 4 76. oldalon

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban 1. térkép

A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban 1. térkép Donáth Péter A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban A terjedelmi korlátokra tekintettel csak az előadás címében jelzett téma néhány aspektusának felvillantására vállalkozhatunk,

Részletesebben

AZ EMKE JELENTÉSE. Az igazgató választmány.

AZ EMKE JELENTÉSE. Az igazgató választmány. AZ EMKE JELENTÉSE. I. Az igazgató választmány. Tisztelt közgyűlés! Az alkotás kész. egyesületünk individualitása megvan: következik a megőrzés és a fejlesztés. Minden jel arra mutat, hogy jelen közgyűlésünkkel

Részletesebben