MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-407/2009. Ea.: Csomor Ágnes/Szászné E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: ENI Szervezeti és Működési Szabályzatnak és szakmai programjainak módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala szakmai ellenőrzés végzett az Egyesített Népjóléti Intézményben. Az Államigazgatási Hivatal megállapításai és javaslatai alapján az intézmény elvégezte a Szervezeti és Működési Szabályzatának, szakmai programjainak és az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának felülvizsgálatát. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját. Az Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészül a helyettesítés rendjével. A Tanyagondnoki Szolgáltatás Szakmai Programja kiegészült a szolgáltatás telephelyének meghatározásával és a szakmai program VII. pontja (az ellátottak általános jogaira vonatkozó szabály) átfogalmazásra került. A Családsegítő Szolgálat Szakmai Programját az intézmény kiegészítette a város demográfiai mutatóival. A szociális törvény 99. (1) bekezdése szerint (1) A bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. Az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum Szabályzata az Éjjeli Menedékhely vonatkozásában kiegészítésre került. A mellékletek a nagy terjedelemre tekintettel nem kerültek kiküldésre, az anyag elérhető a következő URLen vagy munkanapon megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban a Hatósági Osztályán. Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek az Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, az érintett ellátási formák szakmai programjainak, valamint az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának módosítására: HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény által nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját jóváhagyja. 3. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény által nyújtott családsegítő szolgálat szakmai programját jóváhagyja. 4. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 99. (1) bekezdés alapján az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum szakmai programját jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője Makó, Béke u Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya M a k ó, szeptember 15. Dr. Buzás Péter Polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 Az Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények Érdekképviseleti Fórumának működési szabályzata I. Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett Időskorúak Gondozóházában (Makó, Deák Ferenc u. 57.), Éjjeli Menedékhelyen (Ardics tanya 2.) az ellátásban részesülők érdekvédelme a többször módosított évi III. törvény 99.. (1) bekezdés alapján az alábbiak szerint kerül szabályozásra. 1. A szabályzat Makó városában működő Időskorúak Gondozóházát, Éjjeli Menedékhelyet igénybe vevő ellátásra jogosultakra terjed ki. 2. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását telephelyenként kell biztosítani. 3. A hatályos szabályzatot a gondozott felvételekor az érdekeltek rendelkezésére kell bocsátani. 4. Az Érdekképviseleti Fórum szabályzata az intézmény házirendjének mellékletét képezi. II. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működése 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Érdekképviseleti Fórum megalakításáról az Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetőjén keresztül gondoskodik. 2. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: a) Választás alapján az ellátást igénybe vevők közül: 2 fő b) Választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő c) Választás alapján 1 fő az igénybevevők hozzátartozói, törvényes képviselői közül, d) Az intézményt fenntartó önkormányzat képviseletében 1 fő ( a szociális bizottság mindenkori elnöke) 3. Nem válaszható meg az Érdekképviseleti Fórum tagjának az aki: - cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes - az intézmény vezető beosztású közalkalmazottja Minden megválasztott írásban nyilatkozik a tisztség elfogadásáról. A fenntartói képviseleten kívül, az érdekképviseleti fórum tagjainak választását az intézmény vezetője köteles megszervezni az alábbiak szerint: - A szolgáltatást igénybevevők közül a választás lakógyűlésen, nyílt szavazással egyszerű többséggel történik, - A hozzátartozók, a törvényes képviselők tagjukat nyílt szavazással, egyszerű többséggel, az intézményvezető által összehívott értekezleten választják meg, - A dolgozók képviselőjüket munkatársi értekezleten, nyílt szavazással, egyszerű többséggel választják. A tagság elfogadásáról a megválasztottak írásban nyilatkoznak. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak megválasztásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát mindenki számára jól látható helyen ki kell függeszteni.

4 4. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a Fórum elnökét és alelnökét. Elnök csak személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban részesülő lehet. Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata: - az Érdekképviseleti Fórum összehívása a panaszok kivizsgálása érdekében - a napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása - az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése, az ülésekről jegyzőkönyv készítése - az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazások alapján. 5. Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 6. Az Érdekképviseleti Fórum ülései nyilvánosak kivéve, a) az érintett illetve hozzátartozója zárt ülést kér b) az érintett személyiségi jogainak védelme ezt indokolja 7. Határozatképes az Érdekképviseleti Fórum akkor, ha a tagok kétharmada jelen van, és biztosított az ellátottak legalább 50 %-os jelenléte. 8. Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlevők nevét, a tanácskozás témáját és a meghozott döntéseket. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a meghívó és a jelenléti ív. A jegyzőkönyv 1-1 példányát az érintetteknek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének meg kell küldeni. 9. Amennyiben nem érkezik kivizsgálandó panasz, akkor is szükséges az érdekképviseleti fórumot legalább negyedévente összehívni és működtetni. 10. Az Érdekképviseleti Fórum névtelen panaszokkal, bejelentésekkel nem foglalkozik Az Érdekképviseleti Fórum - előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az éves gazdálkodásról készített beszámolót, a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetést és az ellátottak részére készült tájékoztatókat. - Tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban - Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel - Jóváhagyja az éves szabadidős program tervezetét 11. A gondozott vagy hozzátartozója panasszal élhet az Érdekképviseleti Fórum felé, ha - intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri, - az intézmény dolgozói megszegik szakmai titoktartási, és vagyonvédelmi kötelezettségeiket, - ellátást érintő kifogása van Az Érdekképviseleti Fórum megtárgyalja az elé terjesztett panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményez az intézmény vezetőjénél illetve a fenntartónál. Az Érdekképviseleti Fórum nem vizsgálja a jogviszony keletkezésével, megszűnésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat!

5 A panasz beérkezésétől számított 15 napon belül az elnök az Érdekképviseleti Fórumot összehívja. Az Érdekképviseleti Fórum megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat s a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, illetve a fenntartónál. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja a vizsgálati szakaszt, melyről írásban értesíti a panasztevőt. Az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben a gondozott vagy hozzátartozója az intézkedéssel nem ért egyet, panasszal élhet az intézmény fenntartója felé. 12. Az Érdekképviseleti Fórum tagság megszűnik: - az intézményi jogviszony megszűnésével - dolgozó esetében a munkaviszony megszűnésével - lemondással - elhalálozással - a tag visszahívásával Az Érdekképviseleti Fórum tagságról írásban, az elnöknek címzett levélben lehet lemondani. A tag visszahívása a megválasztásra vonatkozó szabályok szerint egyszerű szavazati többséggel történik. Visszahívásra akkor van lehetőség, ha a tag a Fórum munkájában rendszeresen nem vesz részt. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagsága szűnik meg, úgy az intézményvezető kezdeményezi az eljárás lefolytatását a szabályzat szerint. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai számának csökkenése esetén 60 napon belül az Érdekképviseleti Fórumot ki kell egészíteni és új választást kell tartani. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagsága szűnik meg, úgy az intézményvezető kezdeményezi az Érdekképviselet Fórum tagjainak választás útján történő kiegészítését és az új elnök megválasztását. III. Záró rendelkezések Ez a szabályzat Makó Város Képviselő-testületének jóváhagyását követően lép hatályba. Makó, szeptember 01. Rózsa Istvánné Intézményvezető Az Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények Érdekképviseleti Fórumának működési szabályzatát Makó város Önkormányzati Képviselő-testülete. /200. (..) MÖKT határozatával jóváhagyta.

6 TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATATÁS SZAKMAI PROGRMAJA Jóváhagyva: MÖKT határozattal

7 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 535/2005. (XII. 14.) MÖKT határozatával Tanyagondnoki Szolgáltatást hozott létre. A Tanyagondnoki Szolgáltatás január 1-től kezdte meg működését. A Tanyagondnoki Szolgáltatás működési területe Makó város közigazgatási területe. A Tanyagondnoki Szolgáltatás az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítő Szolgálatába integrálva önálló szakmai egységként működik, közvetlen irányítását a vezető családgondozó látja el. Telephely: Makó, Deák F. u. 57 szám alatt. I. A szolgáltatás célja és feladatai Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete évben felmérést készíttetett a városban és a tanyavilágban élő 60 év feletti lakosok életkörülményeiről és egészségi állapotáról. A felmérés tárgyát képezte a tanyán élők helyzetének megismerése is. Makó város közigazgatási területén, külterületen 392 lakos él. Közülük 115 fő a 60 év feletti. A tanyasi lakosok hátrányos helyzetének enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítése érdekében Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 1-től tanyagondnoki szolgáltatás működéséről döntött. A tanyagondnok, aki korábban már az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állt, rendelkezik mindazokkal a képességekkel, készségekkel, amelyek munkakörének ellátásához szükségesek (szociális érzékenység, empátiakészség, türelem, problémamegoldó képesség). A szolgáltatás megkezdésekor a tanyagondnok munkáját a mezőőrök segítették, akik több év óta működnek a területen, és akiket a tanyai lakosok ismernek. Közösen minden tanyát meglátogattak, tájékoztatót hagytak a szolgálat működéséről és a tanyagondnok elérhetőségéről. A látogatás alkalmával a tanyagondnok tájékozódott a tanyákban élők számáról, egészségügyi, szociális körülményeiről. Érdeklődött azokról a szükségletekről, amelyeket koruk, egészségi állapotuk, vagy a város távolsága miatt nem tudnak elérni. A mezőőrök hozzásegítették a tanyagondnokot ahhoz, hogy a lakosság megismerje és elfogadja. Feladata: A tanyagondnok Makó város körzetében a külterületi tanyavilágban, valamint Makó- Rákos településrészen élő lakosok mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget. A Tanyagondnoki Szolgáltatás feladata a tanyasi lakott helyek intézményi hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése A Tanyagondnoki Szolgáltatás hozzásegíti a külterületen élőket az információhoz jutásban Jelzéssel él a külterületen felmerült igényekről, megoldásra váró, több külterületi lakost érintő problémákról Hozzájárul a közösség, a külterületen élő társadalom alakításához, fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség javításához 2

8 A Tanyagondnoki Szolgáltatás figyelemmel kíséri elsősorban az idős lakosok egészségi állapotát, megoldja a bevásárlást, gyógyszerbeszerzést, valamint sürgős esetben a beteg lakos orvoshoz történő szállítását A tanyagondnok a téli időszakban gondoskodik arról, hogy a hó által elzárt tanyák megközelíthetőek legyenek, amennyiben ez nem sikerül, akkor gondoskodik a tanyákban élők élelemmel, gyógyszerrel történő ellátásáról Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében illetve egyes ügyek intézését átvállalja II. Ellátottak köre, jellemzői Az ellátottak köre Makó város külterületén élők, különös tekintettel az időskorú lakosságra. A tanyavilág lakosainak közel 1/3-át a 60 év feletti lakosok teszik ki. A fiatalabb családok az olcsóbb megélhetés érdekében a városi, magas közműdíjjal rendelkező lakásokat cserélték fel tanyára. Vannak a tanyán élők között fogyatékkal élők, nagycsaládosok is. Megélhetésüket a mezőgazdaságból, napszámból próbálják biztosítani. A tanyán élők többsége igen alacsony jövedelemmel, kicsi nyugdíjjal vagy járadékkal rendelkezik. Szerény körülmények között élnek. Vannak tanyák, ahol a közművek /villany, gáz, vezetékes ivóvíz / teljesen hiányoznak. III. A feladatellátás szakmai tartalma A Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatát 1 fő, a tanyagondnoki munkakör betöltésére jogosult közalkalmazott látja el. A feladat ellátásához terepjáró gépkocsi áll rendelkezésre. A tanyavilág Makó várost körbeveszi, a városközponttól kisebb-nagyobb távolságra helyezkedik el. A legnagyobb távolság meghaladja a 20 km-t. A tanyagondnok felmérés alapján alakította ki munkarendjét, amelyben meghatározásra került, hogy a hét munkanapjain milyen rendszerességgel, melyik területen nyújt segítséget. Makó város külterületét 4 területi egységre osztottuk, az egymáshoz közelebb eső, vagy azonos irányban lévő tanyákat tekintettük egy csoportnak. Az egy-egy tanyacsoportot a tanyagondnok heti rendszerességgel látogatja. Az útirány a következő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Rákosi út és a körülötte lévő tanyavilág (Ugar tanya csoport, Járandó tanya csoport, Makó- Rákos, Bogárzó) Igási út és a hozzá közel lévő tanyák (Járandó tanya csoport, Igás, Semlyék tanya csoport, Hatrongyos tanya csoport) Földeáki út, Maroslelei út, Ószegedi út és a hozzá közel eső tanyák (Ugar tanyacsoport, Járandó tanya csoport) Csanádpalotai út, Királyhegyesi út és a hozzá közeli tanyák (Járandó tanya csoport, Dáli tanya csoport) A pénteki nap a hétközben felmerült ügyek intézésére, bevásárlásra szolgál. Ezek a napok rendszeressé, ismertté, elfogadottá váltak a tanyasi lakosok körében. 3

9 A tanyák demográfiai összetétele jórészt meghatározza azokat a feladatokat, amelyek a tanyagondnokra hárulnak. A tanyagondnok az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást az alábbi tevékenységével segíti: - idős emberek, beteg gyermekek esetenkénti orvoshoz szállítása, elsősorban a tömegközlekedéssel nem megközelíthető, földutak mentén fekvő tanyákból - krónikus betegségben szenvedők rendszeres gyógykezelésre, gyógyfürdőbe, fizikoterápiás kezelésre szállítása - gyógyszerkiváltás - élelmiszer és egyéb szükségleti cikkek beszerzése - gázpalack csere, terménybeszerzés, háztartási gépek javíttatása Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése: - családsegítő szolgálat munkatársainak helyszínre szállítása az egyes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó problémák megoldása érdekében - védőnői szolgálat szállítása a tanyán élő 0 6 éves korú gyermekek és várandós anyák gondozása érdekében - egyedül élő, önellátásra csak segítséggel képes idős tanyasi lakosok ellátáshoz juttatása (házigondozás, időskorúak gondozóházában történő elhelyezés) Pénzbeli és természetbeli ellátásokhoz való hozzájutás segítése (időskorúak járadéka, fűtéstámogatás, ápolási díj, közgyógyellátás, gyógyfürdő-támogatás). A tanyagondnok segítő beszélgetésekkel próbálja feltárni azokat a problémákat, amelynek megoldásában személyesen vagy szakemberek bevonásával segítséget tud nyújtani. Ennek elsősorban az idős, magányos emberek körében van fontos szerepe. A tanyagondnok segítséget nyújt a családoknak ahhoz, hogy részesüljenek mindazokban a támogatásokban, amelyek őket szociális helyzetük alapján megilletik, és amelyekhez a városban élő, azonos sorsú családok hozzájutnak (hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nyári, ingyenes étkeztetése, táboroztatása, karácsonyi adományok, csomagok közvetítése, házhozszállítása). Az iskoláskorú gyermekek szállítása iskolabusszal megoldott. A tanyagondnok az iskolán kívüli rendezvényekre, munkaszüneti napon tartott programokra szállítja a gyermekeket, és a szülőket. A városban az idős emberek számára szervezett rendezvényekre /nyugdíjas bál, batyu bál, operettfesztivál/ az intézmény szállítási eszközei /9 személyes kisbusz + terepjáró/ rendelkezésre áll. Lehetőséget biztosítunk a fogyatékkal élők részére a városi civil szervezetek rendezvényeire való eljutáshoz, a támogató szolgálat igénybe vételével /értelmi fogyatékosok, siketek és nagyothallók, mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók klubjai /. A tanyagondnok kapcsolatot tart a Máltai Szeretetszolgálattal, a Gondoskodás Makó Város Időseiért Alapítvánnyal. Az alapítvány a Makón élő idős emberek kulturális programokhoz való hozzájutását, kirándulásokon, múzeum- és színházlátogatásokon való részvételét támogatja. Az együttműködés kapcsán a tanyai lakosok számára is elérhető lesz ezeken a programokon való részvétel. 4

10 Előnyt jelent a tanyagondnoki szolgálat részére az a szervezeti integráció, amelynek részeként a tanyagondnok működik. A tanyagondnok a jelzőrendszer része. Információval segíti a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnők munkatársainak munkáját. Kapcsolatban áll a házigondozói szolgálattal, az idősek gondozóházával, a rákosi tanyaközpontban működő háziorvossal. A mezőőrökkel a kapcsolat folyamatos és példaértékű.. A lakosokon kívül a tulajdon megóvásában is közös erőfeszítéseket tesznek. A jelzés mindkét oldalról működik A tanyagondnok jó kapcsolatot alakított ki a terület önkormányzati képviselőjével, aki ismeri a tanyán élőket, életkörülményeiket tekintettel arra, hogy közülük származik. Mindezek a kapcsolatok, a több irányból érkező jelezések segítséget nyújtanak a valós problémák feltárásához, a szükséges intézkedések megtételéhez. A tanyagondnok részt vesz a tanyaközpontokban megrendezésre kerülő közösségi ünnepek megszervezésében / Rákosi pünkösdi mulatság, Igási búcsú /. A tanyai lakosok szállításában igénybe tudja venni az intézmény tulajdonában lévő 9 személyes kisbuszt és személygépkocsit. A tanyagondnok évi 1 alkalommal tanyafórumot tart, ahol a lakosságnak lehetősége van az időközben felmerülő közösségi és egyéni problémák megbeszélésére. A tanyagondnoki szolgálat célja az, hogy enyhítse a tanyán élők elszigetelődését, a felmerülő problémák rövid időn belül történő orvoslását. Munkájában segítségére van az a családsegítő team, amelynek a tanyagondnok is tagja. A nagy tapasztalattal, felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező munkatársak sokban tudják segíteni a tanyagondnok munkáját, fejlesztik szociális érzékenységét, gondolkodásmódját, kommunikációs képességét. Körükben el tudja sajátítani mindazokat a módszereket, amelyek feladatainak színvonalas ellátásához szükségesek. IV. A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás iránti igényt be lehet jelenteni a tanyagondnoknál személyes látogatás alkalmával, a mezőőröknél, a tanyákon járőröző polgárőröknél, illetve telefonon, vagy üzenet útján. A tanyagondnok valamennyi jelzésre felkeresi az igénylőt, szükség szerint intézkedik, illetve segítséget nyújt a felmerülő probléma megoldásában. Térítési díj: A Tanyagondnoki Szolgáltatás térítésmentes. 5

11 V. A szolgáltatás közzétételének módja, formái Szórólapok, amelyet a polgárőrök és a mezőőrök valamint a tanyagondnok juttatott el a tanyasi lakosokhoz Makói Hírek útján (az önkormányzat által kiadott ingyenes hetilap, amely minden lakásba eljut) Makó és térségében sugározott Árkádia rádión és városi televízió közszolgálati hirdetésén keresztül A szolgáltatásról tájékoztatást tud adni az önkormányzat területi képviselője VI. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Legfontosabb a személyes kapcsolattartás a tanyán élők és tanyagondnok között. A tanyasi lakos kapcsolatfelvétel iránti igényét jelezheti a mezőőrnek, a polgárőrnek, a postásnak és minden olyan személynek, aki üzenettel tud lenni a tanyagondnok felé. A Tanyagondnoki Szolgáltatás munkanapokon 8 16 óráig, illetve szükség szerint ezt meghaladó időben is működik. A tanyagondnok mobil telefonon az év minden napján elérhető. VII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak általános jogai: A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevőknek joguk van a tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes igénybevételére. A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmódra. Az ellátást igénybe vevőnek joga van ez intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatok megismeréséhez. Ez úgy valósul meg, hogy a tanyagondnok minden esetben az ellátottak rendelkezésére tudja bocsátani az intézmény költségvetésének, pénzügyi beszámolójának a tanyagondnoki ellátásra vonatkozó adatait illetve a teljes önköltség az állami normatíva és az önkormányzati támogatás összegéről készült kimutatást. A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme valamint a magánéletével, kapcsolatos titokvédelem. Az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A szociális szolgáltatást végzők jogai: A munkaviszonyban álló tanyagondnoknak biztosítani kell, hogy: a) a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapja, b) tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, c) munkáját elismerjék, d) valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára. 6

12 A tanyagondnok közfeladatot ellátó személyeknek minősül. VIII. Integráció formája, ellátási típusok együttműködésének rendje, helyettesítésének rendszere, szervezeti ábra Makó Város Önkormányzata az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, amelyeket a többször módosított évi III. törvény az önkormányzat számára meghatároz. Az Egyesített Népjóléti Intézmény részben önálló költségvetési szerv, amelyet intézményvezető irányít. Az intézményvezetőt Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogokat Makó város polgármestere gyakorolja. Az intézmény feletti közvetlen felügyeleti, ellenőrzési jogot a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályvezetője gyakorolja. A gazdasági, pénzügyi ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya illetve a Belsőellenőrzési Csoport látja el. Az intézmény által ellátott feladatok a következők: Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Nappali ellátás keretében o Idősek klubjai (három telephelyen) o Nappali melegedő Időskorúak gondozóháza Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Az évi XXXI. törvény alapján gyermekek nappali ellátása keretében Bölcsődét (2 telephelyen) Gyermekjóléti szolgálatot Családok Átmeneti Otthonát működtet. Az intézmény irányítása alatt működik a területi védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi szolgálat is. Az egyes ellátási területek élén a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező szakmai vezetők állnak (organogram mellékelve). A Családok Átmeneti Otthonát szeptember 1-től a többcélú kistérségi társulás krízishelyzetben lévő várandós és gyermekes anyái is igénybe vehetik. Az intézmény január 1-től a jelzőrendszeres házigondozási ellátást biztosít Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes és Kiszombor községek lakosai számára is január 1-től a nappali melegedő Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes és Kiszombor községek számára is biztosít ellátást. 7

13 Az Egyesített Népjóléti Intézmény egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, aki felelős az intézményben folyó szakmai munka színvonaláért, a gazdálkodásért, a jogszabályok és helyi rendeletek betartásáért és betartatásáért, a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. Az intézményvezető munkáltatói és fegyelmi jogkörrel rendelkezik. A Tanyagondnoki Szolgáltatás személyi feltételei: A Tanyagondnoki Szolgáltatást 1 fő középiskolai végzettséggel, tanyagondnoki képesítéssel és gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező tanyagondnok látja el. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszámát és szakképzettségét az alábbi táblázat tartalmazza. Szakfeladat megnevezése, telephelye Engedélyezett férőhely Dolgozók végzettség szerinti összetétele Dolgozói létszám Szakképzettségi szint Intézményvezető Nappali gondozási szolgálat Házi segítségnyújtás (Makó, Béke u. 9.) 10 körzet 1 fő 1 fő 100 % 1 fő szolgálat vezető (szakirányú felsőfokú végzettség) 11 fő szociális gondozó 1 fő 11 fő 100 % 100% I. sz. Idősek klubja (Makó, Királyhegyesi u. 24.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % II. sz. Idősek Klubja (Makó, Munkás u ) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % III. sz. Idősek Klubja (Makó, Deák F. u. 57.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő vezető családgondozó (szociális munkás) 3 fő családgondozó (szociális munkás) 4 fő családgondozó (szociális munkás) 1 fő 3 fő 4 fő 100 % 100 % 100 % 8

14 Tanyagondnoki szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) 1 fő tanyagondnok 1 fő 100% Hajléktalanellátás Éjjeli menedékhely Nappali melegedő (Makó, Ardics tanya 2.) 22 férőhely 30 férőhely 1 fő szociális munkás 1 fő szociális munkás 1 fő 1 fő 100 % 100 % Családok Átmeneti Otthona (Makó, Teleki u. 10/B) Bentlakásos gondozási szolgálat 14 férőhely 1 fő szociális munkás családgondozó, 1 fő felsőfokú csecsemő és kisgyermek gondozó, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő pedagógus, szakképesítése folyamatban 3 fő 1 fő 100 % képzésre bejelentve Időskorúak gondozóháza (Makó, Deák F. u. 57.) Bölcsődei szolgálat 32 férőhely 1 fő vezető (szociális munkás, ápolónő) 5 fő szociális gondozó 1 fő szociális asszisztens 1 fő 5 fő 1 fő 100 % 100 % 100% Belvárosi Bölcsőde (Makó, Kálvin tér 6.) 40 férőhely 1 fő vezető (felsőfokú csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő felsőfokú csecsemő-és kisgyermekgondozó 7 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő 8 fő 100 % 100 % Újvárosi Bölcsőde (Makó, Justh Gy. u. 32.) 30 férőhely 6 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő szakképzetlen 7 fő 85,71% 9

15 Helyettesítési rendje: A tanyagondnokot távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt személy helyettesíti. A helyettesítés rendje a dolgozó munkaköri leírásában szabályozásra került. XI. Csatolandó mellékletek az intézmény szervezeti ábrája Makó, Rózsa Istvánné intézményvezető 10

16 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal

17 Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az ágazati külön törvények: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv (Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. (Gyvt.), valamint az egészségügyről szóló évi CLIV tv. (Eü.) és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 1-től Egyesített Népjóléti Intézményt alapított. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt., a Gyvt. és az Eü törvények kötelezővé tesznek. Az Egyesített Népjóléti Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapfeladatai: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. Tv alapján ellátott feladatok: Szociális alapellátás körében: Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás: Idősek klubja Nappali melegedő Szociális szakosított ellátás körében: Átmeneti ellátás: Időskorúak gondozóháza Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Tv. alapján ellátott feladatok: Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona 2

18 Az egészségügyről szóló évi CLIV tv., a területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján ellátott feladatok: Területi védőnői szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (nem kötelező állami feladatként) az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatkörébe utalta a civil szervezetek klubjának működtetését. Az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatait az alábbi telephelyeken látja el: Az intézmény igazgatása, irányítása, a gazdasági apparátus Makó, Béke u. 9. szám alatt került elhelyezésre. A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások működési helyei: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Béke u. 9. Családsegítő szolgálat Deák F. u. 57. I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III. sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Nappali melegedő Ardics tanya 2. Időskorúak gondozóháza Deák F. u. 57. Éjjeli menedékhely Ardics tanya 2. Gyermekjóléti alapellátások működési helyei: Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57. Belvárosi bölcsőde Kálvin tér 6. Újvárosi bölcsőde Justh Gy. u. 32. Családok átmeneti otthona Teleki u. 10/B Egészségügyi alapellátások működési helyei: Területi védőnői szolgálat, tanácsadók Kórház u. 2. Justh Gy. u. 25. Kálvin u. 24. Iskola-egészségügyi szolgálat Szent János tér 19. 3

19 I. Makó város bemutatása Makó az ország délkeleti szegletében, Csongrád megyében, a román határ közelében, a Maros-folyó jobb partján fekszik. A város lakosainak száma a évi statisztikai adatok alapján fő. A rendszerváltást követően a városban működő gyárak, ipari üzemek megszűntek illetve átalakultak, felaprózódtak. A kisebb vállalkozások kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, ezért sokan váltak munkanélkülivé illetve kényszervállalkozóvá. Az elmúlt 20 évben egyes vállalkozások megerősödtek, míg vannak amelyek tönkrementek. Ők alkalmazottként helyezkedtek el, feladták az önálló tevékenységet és a vele együtt járó kockázatot. A város egyik legnagyobb munkáltatója az Önkormányzat. Az oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekben több mint 1000 fő dolgozik. Az ipari üzemek közül a Gumigyárnak a legnagyobb a foglalkoztatotti létszáma. (kb fő) A nagyobb vállalkozások általában 50 fő alatti alkalmazotti létszámmal dolgoznak. Makó elsősorban mezőgazdasági kisváros. A lakosok hagyma, gabona, kapásnövények, petrezselyemtermeléssel, valamint állattenyésztéssel foglalkoznak. A város jelenlegi területe 229,23 km2, amelyből művelhető terület 196,8 km2. Sajnos a mezőgazdasági termékek feldolgozására a városban nem jött létre feldolgozó üzem. A volt Zöldért telephelyen csak a legegyszerűbb, szakképzettséget nem igénylő segédmunkára van lehetőség. Jelentős az alkalmi munkából élők száma, akik többnyire mezőgazdasági idénymunkások. A város a foglalkoztatás növelése céljából Ipari Parkot hozott létre, ahová megkezdődött az üzemek betelepítése. Jelentős foglalkoztatás növekedést vár a város az új Gyógyfürdő megépülésétől a gyógy turizmus fejlesztésétől. A szakképzetlen munkaerő egy részét továbbra is a mezőgazdasági kistermelők alkalmazzák. A Makói munkavállalókat jó munkamorál jellemzi, szükség esetén még az át-, ill. tovább képezéseket is vállalják. A Családsegítő Szolgálatot egyre több olyan kliens keresi fel, akik elvesztették a munkahelyüket, és a probléma megoldása miatt segítségért fordulnak hozzánk. Makó város lakosainak demográfiai mutatója évi statisztikai adatok alapján Összlakosság: fő Nem szerinti megoszlás: - Férfi: Nő: fő 4

20 Családi állapot szerint: - hajadon/nőtlen: fő - házas: fő - özvegy: fő - elvált: fő Kor szerinti megoszlás: év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: 840 fő év között: 78 fő II. Az intézményre (szolgáltatásra) vonatkozó információk A Családsegítő Szolgálat irodája és elérhetősége: Az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítő Szolgálata 6900 Makó, Deák Ferenc utca 57. szám alatt található meg. Telefonszám: 62/ Nyitva tartás: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs Péntek A Családsegítő Szolgálat anyagi feltételei: A családsegítő szolgáltatás ingyenesen és önkéntesen vehető igénybe. A Családsegítő Szolgálat tárgyi és személyi feltételei: A Szolgálat a város központjában található, gyalog, kerékpárral és személygépkocsival is jól megközelíthető. A családgondozók számára egy irodahelyiség és két interjúszoba áll rendelkezésre. Az ügyfeleknek várakozóhelyiség és elkülönített vizes blokk biztosítva van A Szolgálat minden helyiségét megosztva használ a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A Családsegítő Szolgálat munkatársai szolgálati kerékpárral rendelkeznek. A Szolgálat rendelkezik 2 darab számítógéppel, internet elérhetőséggel, telefonnal, nagy teljesítményű fénymásolóval, a kliensek személyi anyagainak elhelyezésére szolgáló zárható szekrényekkel. 5

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja _ A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető

SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Az emberek a sorstól boldogságot, sikert, gazdagságot követelnek; pedig a leggazdagabb ember nem az, aki a legtöbbet kapott, hanem aki a legbőkezűbben osztogatta sajátmagát embertársainak. Leonyid Leonov

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szekszárd, 2014. augusztus 25. Horváth István Polgármester Papp Győző Igazgató 1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai

Részletesebben