MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-407/2009. Ea.: Csomor Ágnes/Szászné E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: ENI Szervezeti és Működési Szabályzatnak és szakmai programjainak módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala szakmai ellenőrzés végzett az Egyesített Népjóléti Intézményben. Az Államigazgatási Hivatal megállapításai és javaslatai alapján az intézmény elvégezte a Szervezeti és Működési Szabályzatának, szakmai programjainak és az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának felülvizsgálatát. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját. Az Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészül a helyettesítés rendjével. A Tanyagondnoki Szolgáltatás Szakmai Programja kiegészült a szolgáltatás telephelyének meghatározásával és a szakmai program VII. pontja (az ellátottak általános jogaira vonatkozó szabály) átfogalmazásra került. A Családsegítő Szolgálat Szakmai Programját az intézmény kiegészítette a város demográfiai mutatóival. A szociális törvény 99. (1) bekezdése szerint (1) A bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. Az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum Szabályzata az Éjjeli Menedékhely vonatkozásában kiegészítésre került. A mellékletek a nagy terjedelemre tekintettel nem kerültek kiküldésre, az anyag elérhető a következő URLen vagy munkanapon megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban a Hatósági Osztályán. Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek az Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, az érintett ellátási formák szakmai programjainak, valamint az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának módosítására: HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény által nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programját jóváhagyja. 3. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény által nyújtott családsegítő szolgálat szakmai programját jóváhagyja. 4. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint az Egyesített Népjóléti Intézmény fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 99. (1) bekezdés alapján az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum szakmai programját jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője Makó, Béke u Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya M a k ó, szeptember 15. Dr. Buzás Péter Polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 Az Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények Érdekképviseleti Fórumának működési szabályzata I. Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett Időskorúak Gondozóházában (Makó, Deák Ferenc u. 57.), Éjjeli Menedékhelyen (Ardics tanya 2.) az ellátásban részesülők érdekvédelme a többször módosított évi III. törvény 99.. (1) bekezdés alapján az alábbiak szerint kerül szabályozásra. 1. A szabályzat Makó városában működő Időskorúak Gondozóházát, Éjjeli Menedékhelyet igénybe vevő ellátásra jogosultakra terjed ki. 2. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását telephelyenként kell biztosítani. 3. A hatályos szabályzatot a gondozott felvételekor az érdekeltek rendelkezésére kell bocsátani. 4. Az Érdekképviseleti Fórum szabályzata az intézmény házirendjének mellékletét képezi. II. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működése 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Érdekképviseleti Fórum megalakításáról az Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetőjén keresztül gondoskodik. 2. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: a) Választás alapján az ellátást igénybe vevők közül: 2 fő b) Választás alapján az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő c) Választás alapján 1 fő az igénybevevők hozzátartozói, törvényes képviselői közül, d) Az intézményt fenntartó önkormányzat képviseletében 1 fő ( a szociális bizottság mindenkori elnöke) 3. Nem válaszható meg az Érdekképviseleti Fórum tagjának az aki: - cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes - az intézmény vezető beosztású közalkalmazottja Minden megválasztott írásban nyilatkozik a tisztség elfogadásáról. A fenntartói képviseleten kívül, az érdekképviseleti fórum tagjainak választását az intézmény vezetője köteles megszervezni az alábbiak szerint: - A szolgáltatást igénybevevők közül a választás lakógyűlésen, nyílt szavazással egyszerű többséggel történik, - A hozzátartozók, a törvényes képviselők tagjukat nyílt szavazással, egyszerű többséggel, az intézményvezető által összehívott értekezleten választják meg, - A dolgozók képviselőjüket munkatársi értekezleten, nyílt szavazással, egyszerű többséggel választják. A tagság elfogadásáról a megválasztottak írásban nyilatkoznak. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak megválasztásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát mindenki számára jól látható helyen ki kell függeszteni.

4 4. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a Fórum elnökét és alelnökét. Elnök csak személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban részesülő lehet. Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata: - az Érdekképviseleti Fórum összehívása a panaszok kivizsgálása érdekében - a napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása - az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése, az ülésekről jegyzőkönyv készítése - az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazások alapján. 5. Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 6. Az Érdekképviseleti Fórum ülései nyilvánosak kivéve, a) az érintett illetve hozzátartozója zárt ülést kér b) az érintett személyiségi jogainak védelme ezt indokolja 7. Határozatképes az Érdekképviseleti Fórum akkor, ha a tagok kétharmada jelen van, és biztosított az ellátottak legalább 50 %-os jelenléte. 8. Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlevők nevét, a tanácskozás témáját és a meghozott döntéseket. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a meghívó és a jelenléti ív. A jegyzőkönyv 1-1 példányát az érintetteknek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének meg kell küldeni. 9. Amennyiben nem érkezik kivizsgálandó panasz, akkor is szükséges az érdekképviseleti fórumot legalább negyedévente összehívni és működtetni. 10. Az Érdekképviseleti Fórum névtelen panaszokkal, bejelentésekkel nem foglalkozik Az Érdekképviseleti Fórum - előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az éves gazdálkodásról készített beszámolót, a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetést és az ellátottak részére készült tájékoztatókat. - Tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban - Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel - Jóváhagyja az éves szabadidős program tervezetét 11. A gondozott vagy hozzátartozója panasszal élhet az Érdekképviseleti Fórum felé, ha - intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri, - az intézmény dolgozói megszegik szakmai titoktartási, és vagyonvédelmi kötelezettségeiket, - ellátást érintő kifogása van Az Érdekképviseleti Fórum megtárgyalja az elé terjesztett panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményez az intézmény vezetőjénél illetve a fenntartónál. Az Érdekképviseleti Fórum nem vizsgálja a jogviszony keletkezésével, megszűnésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat!

5 A panasz beérkezésétől számított 15 napon belül az elnök az Érdekképviseleti Fórumot összehívja. Az Érdekképviseleti Fórum megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat s a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, illetve a fenntartónál. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja a vizsgálati szakaszt, melyről írásban értesíti a panasztevőt. Az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben a gondozott vagy hozzátartozója az intézkedéssel nem ért egyet, panasszal élhet az intézmény fenntartója felé. 12. Az Érdekképviseleti Fórum tagság megszűnik: - az intézményi jogviszony megszűnésével - dolgozó esetében a munkaviszony megszűnésével - lemondással - elhalálozással - a tag visszahívásával Az Érdekképviseleti Fórum tagságról írásban, az elnöknek címzett levélben lehet lemondani. A tag visszahívása a megválasztásra vonatkozó szabályok szerint egyszerű szavazati többséggel történik. Visszahívásra akkor van lehetőség, ha a tag a Fórum munkájában rendszeresen nem vesz részt. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagsága szűnik meg, úgy az intézményvezető kezdeményezi az eljárás lefolytatását a szabályzat szerint. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai számának csökkenése esetén 60 napon belül az Érdekképviseleti Fórumot ki kell egészíteni és új választást kell tartani. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagsága szűnik meg, úgy az intézményvezető kezdeményezi az Érdekképviselet Fórum tagjainak választás útján történő kiegészítését és az új elnök megválasztását. III. Záró rendelkezések Ez a szabályzat Makó Város Képviselő-testületének jóváhagyását követően lép hatályba. Makó, szeptember 01. Rózsa Istvánné Intézményvezető Az Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények Érdekképviseleti Fórumának működési szabályzatát Makó város Önkormányzati Képviselő-testülete. /200. (..) MÖKT határozatával jóváhagyta.

6 TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATATÁS SZAKMAI PROGRMAJA Jóváhagyva: MÖKT határozattal

7 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 535/2005. (XII. 14.) MÖKT határozatával Tanyagondnoki Szolgáltatást hozott létre. A Tanyagondnoki Szolgáltatás január 1-től kezdte meg működését. A Tanyagondnoki Szolgáltatás működési területe Makó város közigazgatási területe. A Tanyagondnoki Szolgáltatás az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítő Szolgálatába integrálva önálló szakmai egységként működik, közvetlen irányítását a vezető családgondozó látja el. Telephely: Makó, Deák F. u. 57 szám alatt. I. A szolgáltatás célja és feladatai Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete évben felmérést készíttetett a városban és a tanyavilágban élő 60 év feletti lakosok életkörülményeiről és egészségi állapotáról. A felmérés tárgyát képezte a tanyán élők helyzetének megismerése is. Makó város közigazgatási területén, külterületen 392 lakos él. Közülük 115 fő a 60 év feletti. A tanyasi lakosok hátrányos helyzetének enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítése érdekében Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 1-től tanyagondnoki szolgáltatás működéséről döntött. A tanyagondnok, aki korábban már az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állt, rendelkezik mindazokkal a képességekkel, készségekkel, amelyek munkakörének ellátásához szükségesek (szociális érzékenység, empátiakészség, türelem, problémamegoldó képesség). A szolgáltatás megkezdésekor a tanyagondnok munkáját a mezőőrök segítették, akik több év óta működnek a területen, és akiket a tanyai lakosok ismernek. Közösen minden tanyát meglátogattak, tájékoztatót hagytak a szolgálat működéséről és a tanyagondnok elérhetőségéről. A látogatás alkalmával a tanyagondnok tájékozódott a tanyákban élők számáról, egészségügyi, szociális körülményeiről. Érdeklődött azokról a szükségletekről, amelyeket koruk, egészségi állapotuk, vagy a város távolsága miatt nem tudnak elérni. A mezőőrök hozzásegítették a tanyagondnokot ahhoz, hogy a lakosság megismerje és elfogadja. Feladata: A tanyagondnok Makó város körzetében a külterületi tanyavilágban, valamint Makó- Rákos településrészen élő lakosok mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget. A Tanyagondnoki Szolgáltatás feladata a tanyasi lakott helyek intézményi hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése A Tanyagondnoki Szolgáltatás hozzásegíti a külterületen élőket az információhoz jutásban Jelzéssel él a külterületen felmerült igényekről, megoldásra váró, több külterületi lakost érintő problémákról Hozzájárul a közösség, a külterületen élő társadalom alakításához, fejlesztéséhez, a civil szféra erősítéséhez, az életminőség javításához 2

8 A Tanyagondnoki Szolgáltatás figyelemmel kíséri elsősorban az idős lakosok egészségi állapotát, megoldja a bevásárlást, gyógyszerbeszerzést, valamint sürgős esetben a beteg lakos orvoshoz történő szállítását A tanyagondnok a téli időszakban gondoskodik arról, hogy a hó által elzárt tanyák megközelíthetőek legyenek, amennyiben ez nem sikerül, akkor gondoskodik a tanyákban élők élelemmel, gyógyszerrel történő ellátásáról Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében illetve egyes ügyek intézését átvállalja II. Ellátottak köre, jellemzői Az ellátottak köre Makó város külterületén élők, különös tekintettel az időskorú lakosságra. A tanyavilág lakosainak közel 1/3-át a 60 év feletti lakosok teszik ki. A fiatalabb családok az olcsóbb megélhetés érdekében a városi, magas közműdíjjal rendelkező lakásokat cserélték fel tanyára. Vannak a tanyán élők között fogyatékkal élők, nagycsaládosok is. Megélhetésüket a mezőgazdaságból, napszámból próbálják biztosítani. A tanyán élők többsége igen alacsony jövedelemmel, kicsi nyugdíjjal vagy járadékkal rendelkezik. Szerény körülmények között élnek. Vannak tanyák, ahol a közművek /villany, gáz, vezetékes ivóvíz / teljesen hiányoznak. III. A feladatellátás szakmai tartalma A Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatát 1 fő, a tanyagondnoki munkakör betöltésére jogosult közalkalmazott látja el. A feladat ellátásához terepjáró gépkocsi áll rendelkezésre. A tanyavilág Makó várost körbeveszi, a városközponttól kisebb-nagyobb távolságra helyezkedik el. A legnagyobb távolság meghaladja a 20 km-t. A tanyagondnok felmérés alapján alakította ki munkarendjét, amelyben meghatározásra került, hogy a hét munkanapjain milyen rendszerességgel, melyik területen nyújt segítséget. Makó város külterületét 4 területi egységre osztottuk, az egymáshoz közelebb eső, vagy azonos irányban lévő tanyákat tekintettük egy csoportnak. Az egy-egy tanyacsoportot a tanyagondnok heti rendszerességgel látogatja. Az útirány a következő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Rákosi út és a körülötte lévő tanyavilág (Ugar tanya csoport, Járandó tanya csoport, Makó- Rákos, Bogárzó) Igási út és a hozzá közel lévő tanyák (Járandó tanya csoport, Igás, Semlyék tanya csoport, Hatrongyos tanya csoport) Földeáki út, Maroslelei út, Ószegedi út és a hozzá közel eső tanyák (Ugar tanyacsoport, Járandó tanya csoport) Csanádpalotai út, Királyhegyesi út és a hozzá közeli tanyák (Járandó tanya csoport, Dáli tanya csoport) A pénteki nap a hétközben felmerült ügyek intézésére, bevásárlásra szolgál. Ezek a napok rendszeressé, ismertté, elfogadottá váltak a tanyasi lakosok körében. 3

9 A tanyák demográfiai összetétele jórészt meghatározza azokat a feladatokat, amelyek a tanyagondnokra hárulnak. A tanyagondnok az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást az alábbi tevékenységével segíti: - idős emberek, beteg gyermekek esetenkénti orvoshoz szállítása, elsősorban a tömegközlekedéssel nem megközelíthető, földutak mentén fekvő tanyákból - krónikus betegségben szenvedők rendszeres gyógykezelésre, gyógyfürdőbe, fizikoterápiás kezelésre szállítása - gyógyszerkiváltás - élelmiszer és egyéb szükségleti cikkek beszerzése - gázpalack csere, terménybeszerzés, háztartási gépek javíttatása Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése: - családsegítő szolgálat munkatársainak helyszínre szállítása az egyes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó problémák megoldása érdekében - védőnői szolgálat szállítása a tanyán élő 0 6 éves korú gyermekek és várandós anyák gondozása érdekében - egyedül élő, önellátásra csak segítséggel képes idős tanyasi lakosok ellátáshoz juttatása (házigondozás, időskorúak gondozóházában történő elhelyezés) Pénzbeli és természetbeli ellátásokhoz való hozzájutás segítése (időskorúak járadéka, fűtéstámogatás, ápolási díj, közgyógyellátás, gyógyfürdő-támogatás). A tanyagondnok segítő beszélgetésekkel próbálja feltárni azokat a problémákat, amelynek megoldásában személyesen vagy szakemberek bevonásával segítséget tud nyújtani. Ennek elsősorban az idős, magányos emberek körében van fontos szerepe. A tanyagondnok segítséget nyújt a családoknak ahhoz, hogy részesüljenek mindazokban a támogatásokban, amelyek őket szociális helyzetük alapján megilletik, és amelyekhez a városban élő, azonos sorsú családok hozzájutnak (hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nyári, ingyenes étkeztetése, táboroztatása, karácsonyi adományok, csomagok közvetítése, házhozszállítása). Az iskoláskorú gyermekek szállítása iskolabusszal megoldott. A tanyagondnok az iskolán kívüli rendezvényekre, munkaszüneti napon tartott programokra szállítja a gyermekeket, és a szülőket. A városban az idős emberek számára szervezett rendezvényekre /nyugdíjas bál, batyu bál, operettfesztivál/ az intézmény szállítási eszközei /9 személyes kisbusz + terepjáró/ rendelkezésre áll. Lehetőséget biztosítunk a fogyatékkal élők részére a városi civil szervezetek rendezvényeire való eljutáshoz, a támogató szolgálat igénybe vételével /értelmi fogyatékosok, siketek és nagyothallók, mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók klubjai /. A tanyagondnok kapcsolatot tart a Máltai Szeretetszolgálattal, a Gondoskodás Makó Város Időseiért Alapítvánnyal. Az alapítvány a Makón élő idős emberek kulturális programokhoz való hozzájutását, kirándulásokon, múzeum- és színházlátogatásokon való részvételét támogatja. Az együttműködés kapcsán a tanyai lakosok számára is elérhető lesz ezeken a programokon való részvétel. 4

10 Előnyt jelent a tanyagondnoki szolgálat részére az a szervezeti integráció, amelynek részeként a tanyagondnok működik. A tanyagondnok a jelzőrendszer része. Információval segíti a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnők munkatársainak munkáját. Kapcsolatban áll a házigondozói szolgálattal, az idősek gondozóházával, a rákosi tanyaközpontban működő háziorvossal. A mezőőrökkel a kapcsolat folyamatos és példaértékű.. A lakosokon kívül a tulajdon megóvásában is közös erőfeszítéseket tesznek. A jelzés mindkét oldalról működik A tanyagondnok jó kapcsolatot alakított ki a terület önkormányzati képviselőjével, aki ismeri a tanyán élőket, életkörülményeiket tekintettel arra, hogy közülük származik. Mindezek a kapcsolatok, a több irányból érkező jelezések segítséget nyújtanak a valós problémák feltárásához, a szükséges intézkedések megtételéhez. A tanyagondnok részt vesz a tanyaközpontokban megrendezésre kerülő közösségi ünnepek megszervezésében / Rákosi pünkösdi mulatság, Igási búcsú /. A tanyai lakosok szállításában igénybe tudja venni az intézmény tulajdonában lévő 9 személyes kisbuszt és személygépkocsit. A tanyagondnok évi 1 alkalommal tanyafórumot tart, ahol a lakosságnak lehetősége van az időközben felmerülő közösségi és egyéni problémák megbeszélésére. A tanyagondnoki szolgálat célja az, hogy enyhítse a tanyán élők elszigetelődését, a felmerülő problémák rövid időn belül történő orvoslását. Munkájában segítségére van az a családsegítő team, amelynek a tanyagondnok is tagja. A nagy tapasztalattal, felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező munkatársak sokban tudják segíteni a tanyagondnok munkáját, fejlesztik szociális érzékenységét, gondolkodásmódját, kommunikációs képességét. Körükben el tudja sajátítani mindazokat a módszereket, amelyek feladatainak színvonalas ellátásához szükségesek. IV. A szolgáltatás igénybevételének módja A szolgáltatás iránti igényt be lehet jelenteni a tanyagondnoknál személyes látogatás alkalmával, a mezőőröknél, a tanyákon járőröző polgárőröknél, illetve telefonon, vagy üzenet útján. A tanyagondnok valamennyi jelzésre felkeresi az igénylőt, szükség szerint intézkedik, illetve segítséget nyújt a felmerülő probléma megoldásában. Térítési díj: A Tanyagondnoki Szolgáltatás térítésmentes. 5

11 V. A szolgáltatás közzétételének módja, formái Szórólapok, amelyet a polgárőrök és a mezőőrök valamint a tanyagondnok juttatott el a tanyasi lakosokhoz Makói Hírek útján (az önkormányzat által kiadott ingyenes hetilap, amely minden lakásba eljut) Makó és térségében sugározott Árkádia rádión és városi televízió közszolgálati hirdetésén keresztül A szolgáltatásról tájékoztatást tud adni az önkormányzat területi képviselője VI. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Legfontosabb a személyes kapcsolattartás a tanyán élők és tanyagondnok között. A tanyasi lakos kapcsolatfelvétel iránti igényét jelezheti a mezőőrnek, a polgárőrnek, a postásnak és minden olyan személynek, aki üzenettel tud lenni a tanyagondnok felé. A Tanyagondnoki Szolgáltatás munkanapokon 8 16 óráig, illetve szükség szerint ezt meghaladó időben is működik. A tanyagondnok mobil telefonon az év minden napján elérhető. VII. Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak általános jogai: A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevőknek joguk van a tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes igénybevételére. A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmódra. Az ellátást igénybe vevőnek joga van ez intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatok megismeréséhez. Ez úgy valósul meg, hogy a tanyagondnok minden esetben az ellátottak rendelkezésére tudja bocsátani az intézmény költségvetésének, pénzügyi beszámolójának a tanyagondnoki ellátásra vonatkozó adatait illetve a teljes önköltség az állami normatíva és az önkormányzati támogatás összegéről készült kimutatást. A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme valamint a magánéletével, kapcsolatos titokvédelem. Az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A szociális szolgáltatást végzők jogai: A munkaviszonyban álló tanyagondnoknak biztosítani kell, hogy: a) a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapja, b) tiszteletben tartsák emberi méltóságát és személyiségi jogait, c) munkáját elismerjék, d) valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számára. 6

12 A tanyagondnok közfeladatot ellátó személyeknek minősül. VIII. Integráció formája, ellátási típusok együttműködésének rendje, helyettesítésének rendszere, szervezeti ábra Makó Város Önkormányzata az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, amelyeket a többször módosított évi III. törvény az önkormányzat számára meghatároz. Az Egyesített Népjóléti Intézmény részben önálló költségvetési szerv, amelyet intézményvezető irányít. Az intézményvezetőt Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogokat Makó város polgármestere gyakorolja. Az intézmény feletti közvetlen felügyeleti, ellenőrzési jogot a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályvezetője gyakorolja. A gazdasági, pénzügyi ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya illetve a Belsőellenőrzési Csoport látja el. Az intézmény által ellátott feladatok a következők: Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Nappali ellátás keretében o Idősek klubjai (három telephelyen) o Nappali melegedő Időskorúak gondozóháza Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Az évi XXXI. törvény alapján gyermekek nappali ellátása keretében Bölcsődét (2 telephelyen) Gyermekjóléti szolgálatot Családok Átmeneti Otthonát működtet. Az intézmény irányítása alatt működik a területi védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi szolgálat is. Az egyes ellátási területek élén a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkező szakmai vezetők állnak (organogram mellékelve). A Családok Átmeneti Otthonát szeptember 1-től a többcélú kistérségi társulás krízishelyzetben lévő várandós és gyermekes anyái is igénybe vehetik. Az intézmény január 1-től a jelzőrendszeres házigondozási ellátást biztosít Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes és Kiszombor községek lakosai számára is január 1-től a nappali melegedő Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes és Kiszombor községek számára is biztosít ellátást. 7

13 Az Egyesített Népjóléti Intézmény egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, aki felelős az intézményben folyó szakmai munka színvonaláért, a gazdálkodásért, a jogszabályok és helyi rendeletek betartásáért és betartatásáért, a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. Az intézményvezető munkáltatói és fegyelmi jogkörrel rendelkezik. A Tanyagondnoki Szolgáltatás személyi feltételei: A Tanyagondnoki Szolgáltatást 1 fő középiskolai végzettséggel, tanyagondnoki képesítéssel és gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező tanyagondnok látja el. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszámát és szakképzettségét az alábbi táblázat tartalmazza. Szakfeladat megnevezése, telephelye Engedélyezett férőhely Dolgozók végzettség szerinti összetétele Dolgozói létszám Szakképzettségi szint Intézményvezető Nappali gondozási szolgálat Házi segítségnyújtás (Makó, Béke u. 9.) 10 körzet 1 fő 1 fő 100 % 1 fő szolgálat vezető (szakirányú felsőfokú végzettség) 11 fő szociális gondozó 1 fő 11 fő 100 % 100% I. sz. Idősek klubja (Makó, Királyhegyesi u. 24.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % II. sz. Idősek Klubja (Makó, Munkás u ) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % III. sz. Idősek Klubja (Makó, Deák F. u. 57.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő vezető családgondozó (szociális munkás) 3 fő családgondozó (szociális munkás) 4 fő családgondozó (szociális munkás) 1 fő 3 fő 4 fő 100 % 100 % 100 % 8

14 Tanyagondnoki szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) 1 fő tanyagondnok 1 fő 100% Hajléktalanellátás Éjjeli menedékhely Nappali melegedő (Makó, Ardics tanya 2.) 22 férőhely 30 férőhely 1 fő szociális munkás 1 fő szociális munkás 1 fő 1 fő 100 % 100 % Családok Átmeneti Otthona (Makó, Teleki u. 10/B) Bentlakásos gondozási szolgálat 14 férőhely 1 fő szociális munkás családgondozó, 1 fő felsőfokú csecsemő és kisgyermek gondozó, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő pedagógus, szakképesítése folyamatban 3 fő 1 fő 100 % képzésre bejelentve Időskorúak gondozóháza (Makó, Deák F. u. 57.) Bölcsődei szolgálat 32 férőhely 1 fő vezető (szociális munkás, ápolónő) 5 fő szociális gondozó 1 fő szociális asszisztens 1 fő 5 fő 1 fő 100 % 100 % 100% Belvárosi Bölcsőde (Makó, Kálvin tér 6.) 40 férőhely 1 fő vezető (felsőfokú csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő felsőfokú csecsemő-és kisgyermekgondozó 7 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő 8 fő 100 % 100 % Újvárosi Bölcsőde (Makó, Justh Gy. u. 32.) 30 férőhely 6 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő szakképzetlen 7 fő 85,71% 9

15 Helyettesítési rendje: A tanyagondnokot távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt személy helyettesíti. A helyettesítés rendje a dolgozó munkaköri leírásában szabályozásra került. XI. Csatolandó mellékletek az intézmény szervezeti ábrája Makó, Rózsa Istvánné intézményvezető 10

16 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal

17 Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az ágazati külön törvények: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv (Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. (Gyvt.), valamint az egészségügyről szóló évi CLIV tv. (Eü.) és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 1-től Egyesített Népjóléti Intézményt alapított. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt., a Gyvt. és az Eü törvények kötelezővé tesznek. Az Egyesített Népjóléti Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapfeladatai: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. Tv alapján ellátott feladatok: Szociális alapellátás körében: Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás: Idősek klubja Nappali melegedő Szociális szakosított ellátás körében: Átmeneti ellátás: Időskorúak gondozóháza Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Tv. alapján ellátott feladatok: Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona 2

18 Az egészségügyről szóló évi CLIV tv., a területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján ellátott feladatok: Területi védőnői szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (nem kötelező állami feladatként) az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatkörébe utalta a civil szervezetek klubjának működtetését. Az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatait az alábbi telephelyeken látja el: Az intézmény igazgatása, irányítása, a gazdasági apparátus Makó, Béke u. 9. szám alatt került elhelyezésre. A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások működési helyei: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Béke u. 9. Családsegítő szolgálat Deák F. u. 57. I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III. sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Nappali melegedő Ardics tanya 2. Időskorúak gondozóháza Deák F. u. 57. Éjjeli menedékhely Ardics tanya 2. Gyermekjóléti alapellátások működési helyei: Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57. Belvárosi bölcsőde Kálvin tér 6. Újvárosi bölcsőde Justh Gy. u. 32. Családok átmeneti otthona Teleki u. 10/B Egészségügyi alapellátások működési helyei: Területi védőnői szolgálat, tanácsadók Kórház u. 2. Justh Gy. u. 25. Kálvin u. 24. Iskola-egészségügyi szolgálat Szent János tér 19. 3

19 I. Makó város bemutatása Makó az ország délkeleti szegletében, Csongrád megyében, a román határ közelében, a Maros-folyó jobb partján fekszik. A város lakosainak száma a évi statisztikai adatok alapján fő. A rendszerváltást követően a városban működő gyárak, ipari üzemek megszűntek illetve átalakultak, felaprózódtak. A kisebb vállalkozások kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, ezért sokan váltak munkanélkülivé illetve kényszervállalkozóvá. Az elmúlt 20 évben egyes vállalkozások megerősödtek, míg vannak amelyek tönkrementek. Ők alkalmazottként helyezkedtek el, feladták az önálló tevékenységet és a vele együtt járó kockázatot. A város egyik legnagyobb munkáltatója az Önkormányzat. Az oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekben több mint 1000 fő dolgozik. Az ipari üzemek közül a Gumigyárnak a legnagyobb a foglalkoztatotti létszáma. (kb fő) A nagyobb vállalkozások általában 50 fő alatti alkalmazotti létszámmal dolgoznak. Makó elsősorban mezőgazdasági kisváros. A lakosok hagyma, gabona, kapásnövények, petrezselyemtermeléssel, valamint állattenyésztéssel foglalkoznak. A város jelenlegi területe 229,23 km2, amelyből művelhető terület 196,8 km2. Sajnos a mezőgazdasági termékek feldolgozására a városban nem jött létre feldolgozó üzem. A volt Zöldért telephelyen csak a legegyszerűbb, szakképzettséget nem igénylő segédmunkára van lehetőség. Jelentős az alkalmi munkából élők száma, akik többnyire mezőgazdasági idénymunkások. A város a foglalkoztatás növelése céljából Ipari Parkot hozott létre, ahová megkezdődött az üzemek betelepítése. Jelentős foglalkoztatás növekedést vár a város az új Gyógyfürdő megépülésétől a gyógy turizmus fejlesztésétől. A szakképzetlen munkaerő egy részét továbbra is a mezőgazdasági kistermelők alkalmazzák. A Makói munkavállalókat jó munkamorál jellemzi, szükség esetén még az át-, ill. tovább képezéseket is vállalják. A Családsegítő Szolgálatot egyre több olyan kliens keresi fel, akik elvesztették a munkahelyüket, és a probléma megoldása miatt segítségért fordulnak hozzánk. Makó város lakosainak demográfiai mutatója évi statisztikai adatok alapján Összlakosság: fő Nem szerinti megoszlás: - Férfi: Nő: fő 4

20 Családi állapot szerint: - hajadon/nőtlen: fő - házas: fő - özvegy: fő - elvált: fő Kor szerinti megoszlás: év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: 840 fő év között: 78 fő II. Az intézményre (szolgáltatásra) vonatkozó információk A Családsegítő Szolgálat irodája és elérhetősége: Az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítő Szolgálata 6900 Makó, Deák Ferenc utca 57. szám alatt található meg. Telefonszám: 62/ Nyitva tartás: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs Péntek A Családsegítő Szolgálat anyagi feltételei: A családsegítő szolgáltatás ingyenesen és önkéntesen vehető igénybe. A Családsegítő Szolgálat tárgyi és személyi feltételei: A Szolgálat a város központjában található, gyalog, kerékpárral és személygépkocsival is jól megközelíthető. A családgondozók számára egy irodahelyiség és két interjúszoba áll rendelkezésre. Az ügyfeleknek várakozóhelyiség és elkülönített vizes blokk biztosítva van A Szolgálat minden helyiségét megosztva használ a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A Családsegítő Szolgálat munkatársai szolgálati kerékpárral rendelkeznek. A Szolgálat rendelkezik 2 darab számítógéppel, internet elérhetőséggel, telefonnal, nagy teljesítményű fénymásolóval, a kliensek személyi anyagainak elhelyezésére szolgáló zárható szekrényekkel. 5

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-303/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Búza Utcai Bölcsőde szakmai programjának

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben