Hatályos: április 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos: 2014. április 1."

Átírás

1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK, VALAMINT AZ INTERNET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: április oldal

2 A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. (2) bekezdés g) pontja alapján - a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény figyelembe vételével - a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban: Elszámolóház) a következők szerint határozza meg a vezetékes és mobil telefonok használatára vonatkozó szabályokat. 1. Általános rendelkezések A vezetékes és a mobil telefonok használatára az Elszámolóház és telephelyei - működése, feladatellátása érdekében kerülhet sor. Az Elszámolóház telephelyeit az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben magáncélú telefonhasználat történik, annak költségtérítéséről jelen szabályzat rendelkezik. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Elszámolóház és telephelyeinek vezetékes telefon/fax-és mobil telefon, valamint internet használati módját és feltételeit. A telephelyi sajátosságokat figyelembe véve költségtakarékos megoldást keresve biztosítsa a használat jogszerű elszámolását. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Elszámolóház székhelyén és telephelyein használatában lévő vezetékes telefon/fax és mobil telefon, valamint az igénybevett internet szolgáltatásra és az ezekhez szükséges eszközökre (kivéve a számítógépeket). A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Elszámolóház székhelyén, valamint a telephelyekein, foglalkoztatott közalkalmazottaira, valamint az Elszámolóház mellé rendelt költségvetési szervek munkavállalóira. Továbbá a szabályzat rendelkezik, az Elszámolóházhoz rendelt költségvetési szervek mobil telefon és mobil internet szolgáltatási díjának továbbszámlázására és szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésre is a mindenkor érvényben lévő Elszámolóház és intézmény között létrejött Munkamegosztási megállapodásban, illetve a továbbszámlázásra vonatkozó szerződésben rögzítettek alapján. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az ajánlati felhívásban megjelölt közös ajánlatkérők köztük az Elszámolóház által TED 2013/S számon a évi CVIII. törvény II. része alapján lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként, mobil rádiótelefon hálózaton keresztül nyújtott rádiótelefon, mobil internet szolgáltatás és eszköz adásvétel tárgyú szerződés került megkötésre én a Magyar Telekom Nyrt.-vel. A keretszerződés 3 éves határozott időtartamra jött létre. 2. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés A szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve a megfelelő munkafeltételek biztosítása az Elszámolóház hatékony működtetésének eszköze. 2. oldal

3 Az egyes eszközöknek és szolgáltatásoknak (telefonvonal, telefonkészülék, internet) a Használó részére rendelkezésre bocsátása során figyelembe kell venni: a munkaszervezési, az egyes munkakörök betöltésével összefüggő, valamint a költséghatékonysági szempontokat. 3. Vezetékes telefonvonal A vezetékes telefonvonalak elérhetőségét az Elszámolóház és a telephelyei működésének zökkenőmentes biztosítása érdekében lehetőség szerint minden olyan irodai helyiségben biztosítani kell, melyekben a munkafeladat, az ügyintézés, illetve a hivatalon belüli kommunikációs igények indokolják. Az elérhetőséget a telefonvonalak, valamint a telefonvonalak mellékeinek kiosztásával kell biztosítani. Az Elszámolóház és a telephelyek telefonvonalait 2. a) melléklet tartalmazza telephelyenkénti bontásban. 4. Fax Az Elszámolóházban és telephelyein üzemeltetett faxkészülékek elhelyezését telephelyenkénti bontásban a 2. b) melléklet tartalmazza. 5. Internet, mobilinternet Internet hozzáférést azokra a munkakörökre kell biztosítani, melyek esetében az internet használata a munkavégzéshez szükséges. Mobilinternet használatát az Elszámolóház igazgatója írásban engedélyezheti, amennyiben az a feladatellátáshoz szükséges. Használat igénye esetén az igazgatói engedély kiadását követően a Jogi és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársa gondoskodik a szolgáltatás meglétéről. Az Elszámolóház igazgatója rendelkezik az Elszámolóház munkavállalói tekintetében arról, hogy mely munkaköröknél, mely internetes oldalakhoz való hozzáférést teszi lehetővé, illetőleg korlátozza. Ezt bármikor döntésétől függően megváltoztathatja. Minden Használó saját felelősségére használja az Internetet, mint szolgáltatást. Az Internet használata és az általa megvalósított bármely cselekmény kizárólag a törvények és a jelen szabályzat, valamint a KLIK-kel kötött megállapodás előírásainak megfelelően lehetséges. Tilos a Használónak a Web-böngészők biztonsági beállításait megváltoztatni. Tilos az Elszámolóház érdekeivel ellentétes cselekményt végrehajtani az Internet használatával. Az Internetről letöltött fájlokat csak vírusellenőrzés után szabad megnyitni. 3. oldal

4 Az internet használatát az Igazgató jogosult ellenőrizni, illetőleg az informatikussal ellenőriztetni. 6. Mobiltelefon Szolgálati mobiltelefont (továbbiakban: mobiltelefon) kell biztosítani az Elszámolóházban vezető munkakörben foglalkoztatott alábbi személyeknek: - igazgató; - igazgatóhelyettes; - gazdasági vezető; - gazdasági főelőadó; - osztályvezető; - jogász,; - kincstárnok. Mobiltelefon biztosítható azoknak, akik olyan munkakört töltenek be, melyhez a hatékony, gyors és eredményes feladatellátáshoz a mobiltelefon használata szükséges: - informatikus; - dietetikus; - étkeztetés pénzügyi feladatait ellátó munkatárs; - műszaki főelőadó; - koordinátor; - gazdasági ügyintéző; - fizikai állományú dolgozók; - osztályvezető helyettes - telephelyenként egy készülék. - A mobiltelefonnal ellátandók személyéről az Igazgató dönt osztályvezetői javaslat alapján. A mobiltelefon számok listáját telephelyenkénti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza elkülönítetten Elszámolóház és KLIK megbontásban. Az Elszámolóházzal közalkalmazotti jogviszonyban álló Használó a mobiltelefont munkanapokon 6.00 órától óráig bekapcsolt állapotban köteles tartani, a folyamatos elérhetőségről gondoskodnia kell a Használónak, helyettesítés esetén is. 7. A telefonszolgáltatások igénybevételi céljai (hivatali cél, magáncél) Hivatali célú használatnak minősül: a Használó munkaköri feladatai állátásához szükséges ügyintézéshez kapcsolódó használat. Különösen, de nem kizárólag: - a fenntartó önkormányt szervezeteivel kapcsolattartás; - hatóságokkal kapcsolattartás; - Elszámolóház telephelyeivel kapcsolattartás; - KLIK-kel és önálló jogi személy szervezeteivel kapcsolattartás; 4. oldal

5 - Szerződéses partnerekkel kapcsolattartás, beleértve a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartást. Magánhasználat minden olyan használat, ami nem minősül hivatalos célú használatnak. 8. Mobiltelefon használatával kapcsolatos dokumentálási feladatok A mobiltelefonok és tartozékaik Használók általi üzemkész, hiánytalan állapotban történő átvételét a jelen szabályzat 4. sz. melléklete szerinti Átadás-átvételi elismervénnyel kell dokumentálni. A mobiltelefonnak a Használó részére történő átadása-visszavétele a Jogi és Ügyviteli Osztálykijelölt munkatársának a feladata. A mobiltelefonok átadása nyilvántartásba kerül (3. sz. melléklet), melynek az alábbi adatokat tartalmazza: név, a mobiltelefon típusa, IMEI száma, hívószáma) A nyilvántartást a Jogi és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársa vezeti. A Használó (átvevő) az eszközért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napon a SIM kártyát és a telefonkészüléket, valamint annak tartozékait a Használó köteles leadni a Jogi és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársának. A közalkalmazott GYES, GYED, fizetés nélküli szabadság, munkavégzéssel nem járó 3 hónapot meghaladó - távollét /táppénz, szülési szabadság/ esetén köteles a mobiltelefont a kártyával együtt a Jogi és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársa leadni, a GYES, GYED, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság megkezdésekor. A mobiltelefon és tartozékainak Használó részéről történő átmeneti vagy végleges visszaadását a jelen szabályzat 4. sz. melléklete szerinti Átadás-átvételi elismervénnyel kell dokumentálni. A visszavétel ledokumentálása a Jogi és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársának a feladata. A mobiltelefon, illetve a kártya elvesztését a Használó köteles a Jogi és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársa felé azonnal jelezni, és az új pótkészülék és kártya értékét megtéríteni. A pótkészülékre vonatkozó árajánlatot és a kártyát a Jogi és Ügyviteli Osztály kijelölt munkatársa igényli a szolgáltatótól a bejelentést követő munkanapon. 9. Mobiltelefon és a vezetékes telefon magáncélú használatának térítése A mobiltelefon számlák havi bruttó összegét a Pénzügyi Osztály kijelölt munkatársa tartja nyilván. Az Elszámolóház és telephelyei esetében a havi előfizetési díjon felüli összeg a Pénzügyi Osztály kijelölt munkatársa által a számla beérkezését követő 10 munkanapon belül, legkésőbb adott hó 20. napig kiszámlázásra kerül a Használó részére. 5. oldal

6 A vezetékes telefonhasználat esetén a jogszabály által megjelölt 20% érték tekintendő magáncélú telefonhasználatnak. Az Elszámolóház és telephelyei esetén a magáncélú telefonhasználat nem különül el tételesen. A tárgyhónap 20. napjáig az Elszámolóházhoz érkezett telefonszámlákról tárgyhónap 28. napjáig a Pénzügyi Osztály kijelölt munkatársa elkészíti a havi telefonjelentést mind a vonalas, mind a mobiltelefonok tekintetében a 5.a) sz. és 5.b) sz. melléklet szerint. Az Elszámolóház Pénzügyi Osztályon kijelölt munkatársa számlát állít ki a havi előfizetési díjon felüli telefonhasználatról a Használó nevére, melyet az Elszámolóház pénztárába (Pécs, Bercsényi u. 3.), vagy Elszámolóház fizetési számlájára kell befizetni a számlán szereplő fizetési határidőig. A Pénzügyi Osztály kijelölt munkatársa nyomon követi a számlák pénzügyi teljesítését. A nem fizető Használónak a Pénzügyi Osztály kijelölt munkatársa írásban egyenlegközlő formájában tájékoztatást, küld. A fizetési kötelezettség további elmulasztása esetén a Használónak 1. egyenlegközlő és 1. fizetési felszólítás kerül továbbításra a Kintlévőség kezelési szabályzat eljárásrendje szerint. A fizetési kötelezettség teljesítésének egyenlegközlő és a fizetési felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén Pénzügyi Osztály vezetője az Elszámolóház igazgatójánál kezdeményezi a mobiltelefon bevonását, valamint a Jogi és Ügyviteli Osztály Osztályvezetőjénél a hátralék behajtását. Az elkészült havi telefonjelentés alapján kerül meghatározásra, hogy mekkora elkülönítés hiányában a magáncélú telefonhasználat után fizetendő közterhek alapja: az összes használat értékének 20%-a. A 5. b.) sz. melléklet szerint készült telefonjelentés alapján, a Pénzügyi Osztály vezető jóváhagyása után a Munkaügyi Osztály munkatársa elkészíti a KIR3 rendszerben a közterhek megállapításához szükséges számfejtést (Nem rendszeres kifizetések: cégtelefon magáncélú használata adóköteles). A számfejtés egy példánya a Számviteli Osztályra kerül, ahol az Elszámolóházat érintő bérjellegű kiadásként kerül rögzítésre a FORRÁSSQL rendszerben. A Munkaügyi Osztály legkésőbb a hónap utolsó munkanapján elvégzi a számfejtés hitelesítését, és továbbítja a Magyar Államkincstár felé az erről kinyomtatott jelentést. A vezetékes telefonhasználat magáncélú használata nem kerül megtérítésre a Használó által. A vezetékes és mobiltelefon alapdíja az Elszámolóházat terheli. A vezetékes telefon alap- és forgalmi díját a Pénzügyi Osztály köteles elkülönítetten nyilvántartani és a tárgyhó 20. napjáig beérkezett vezetékes telefonszámlákról nyilvántartást készíteni a 5. b.) sz. melléklet alapján. A vezetékes telefonhoz kapcsolódóan a nyilvántartás alapján a forgalmi díj 60%-át az Elszámolóház Pénzügyi Osztályának kijelölt munkatársa a KLIK részére továbbszámlázza, legkésőbb tárgyhó 30. napjáig. Amennyiben a telephelyen működő mobil telefonhoz kapcsolódóan forgalmi adat 6. oldal

7 kerül számlázásra, akkor azt az Elszámolóház a KLIK részére 100%-ban továbbszámlázza. 10. Elszámolóházhoz rendelt intézmények mobil telefonszolgáltatás biztosításának eljárásrendje Az Elszámolóház meghatalmazást ad az Intézmény által kijelölt személy részére a Magyar Telekom Nyrt-nél való ügyintézésre, a pénzügyi kötelezettségvállalást eredményező ügyek intézésének kivételével. Az Elszámolóház megrendeli az új előfizetéseket és az esetlegesen hozzájuk kapcsolódó mobiltelefon készülékeket és stickeket. Az Elszámolóház kiadja a dolgozói díjcsomag igénybevételéhez szükséges igazolásokat. Az Elszámolóház nyilvántartásba veszi a mobiltelefon készülékeket és stickeket az Intézmény által kiállított állománybavételi bizonylat alapján. Az Elszámolóház tájékoztatja az Intézményt az Elszámolóház és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött szerződésben foglalt jogokról és kötelezettségekről, illetve az abban bekövetkezett esetleges változásokról. Az Elszámolóház megküldi az Intézmény részére a mobiltelefon készülékek és a hozzájuk kapcsolódó, valamint mobilinternet előfizetések teljes körű adatait tartalmazó nyilvántartást. Az intézményvezető kijelöli a Magyar Telekom Nyrt-nél ügyintézésre jogosult személyt. Az Intézmény kitöltve megküldi a dolgozói igazolásokat az Elszámolóháznak aláírás céljából. Az Intézmény kiállítja a mobiltelefon készülékekre és stickekre vonatkozó állománybavételi bizonylatokat az Elszámolóháztól kapott információk alapján. Az Intézmény tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig adatot szolgáltat az Elszámolóház részére a tárgyhónapban bekövetkező, a mobiltelefonokat, mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatást érintő változásokról, a Magyar Telekom Nyrt-nél történő ügyintézésekről, beleértve a garanciális javítások elintézését is. 7. oldal

8 11. Dolgozói GSM szolgáltatói szerződés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött adásvétellel vegyes egyedi szolgáltatási szerződés lehetővé teszi a munkavállalók számára kedvezményes dolgozói díjcsomagok, illetve mobiltelefon, televízió, táblagép vásárlását. Minden dolgozó maximum négy előfizetés kedvezményes igénybevételére jogosult. A négy előfizetést azonban csak az a munkavállaló vásárolhatja meg, aki az Elszámolóház munkavállalója vagy az Elszámolóházhoz rendelt költségvetési szerv dolgozója, azaz minden előfizetés a munkavállaló nevén kell, hogy szerepeljen. A Jogi és Ügyviteli Osztály nyilvántartást vezet a kedvezményes dolgozói előfizetői szerződésekről. Az érintett közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén tájékoztatja a szolgáltatót, számhordozás kérése esetén az ügymenet szerint kiadja a megfelelő nyomtatványokat. Az Elszámolóház a dolgozó által kötött előfizetői szerződésért beleértve az előfizetési díj nemfizetését is semmiféle felelősséget nem vállal. A kedvezményes előfizetési lehetőség a dolgozót a próbaidő lejártát követően, a közalkalmazotti jogviszonya fennállása alatt illeti meg. Pécs, április 1. Borbás Károly igazgató Mellékletek: 1. sz. melléklet - Elszámolóház és telephelyei 2. a.) melléklet - Elszámolóház és telephelyeinek vezetékes telefonjairól 2. b.) melléklet az Elszámolóház és telephelyeinek fax készülékeiről 3. sz. melléklet az Elszámolóház dolgozóinál, a KLIK-nél, valamint az önálló intézményeknél lévő mobil készülékekről 4. sz. melléklet Mobiltelefon átadás-átvételi és visszavételi jegyzőkönyve 5. a.) melléklet havi telefonjelentéshez - magáncélú használat kimutatása 5. b.) melléklet havi telefonjelentés 8.a sz. melléklet a havi telefonjelentéshez - magáncélú használat kimutatása 8.b. sz. melléklet a havi telefonjelentés 9. sz. melléklet a kedvezményes dolgozói előfizetés igénybevételére jogosító engedély 8. oldal

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Általános rendelkezések... 4

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Általános rendelkezések... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 2.1. A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya... 2 3. Általános rendelkezések... 4 3.1. Az egyes telefonnal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. március 13., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (III. 13.) Miniszterelnökségi utasítás a Miniszterelnökség Cafetéria Szabályzatának

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ (9023 Győr, Szigethy Attila

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 9. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország zrt. Lakossági

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

1. A szabályzat célja, hatálya

1. A szabályzat célja, hatálya Debreceni Egyetem SZABÁLYZAT AZ EGYETEM ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MAGÁNCÉLÚ, VALAMINT A SZEMÉLYI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK HIVATALI- ÉS MUNKÁBA JÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATÁRÓL Készítette:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben