A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Halics Attila Miklóssal (4100 Berettyóújfalu, Csillag utca ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Berettyó Night Rádió állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi adóján május között nem a vállalt műsorszerkezeti arányoknak megfelelő műsort sugárzott, amely miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Berettyó Night Rádió állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi adóján május 20. napján burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé, amely miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a vállalt műsorszerkezettől következő alkalommal történő eltérés, illetve a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben a magyar i műsorszámok i műsorszámokhoz viszonyított heti aránya tekintetében irányadó törvényi követelményt.

2 E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Berettyó Night Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás május között sugárzott műsorát, amelynek során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés; továbbá a közösségi médiaszolgáltatásokra vonatkozó törvényi követelmények vonatkozásában az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés, valamint burkolt kereskedelmi közlemény közzététele miatt a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), c), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében július 25. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében az 1471/2012. (VII. 25.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. Fenti végzésében a Médiatanács határidő tűzésével nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót annak megállapítása érdekében, hogy a vizsgált adáshéten közzétett, s a hatósági ellenőrzés során azonosítatlannak minősített zenék milyen típusúak (magyar/külföldi) voltak, illetve, hogy a i műsorszámokra szánt műsoridőhöz viszonyítva mekkora volt a magyar aránya. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató e végzést augusztus 13-án vette át, s nyilatkozata augusztus 22- én érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a szöveg napi aránya tekintetében tett szerződéses vállalása május 19-i alulteljesítésével kapcsolatban jelezte, hogy nem állt módjában az 1,7 %-os elmaradás okát kideríteni, azonban kérte a csekély mértékű elmaradás méltányos hatósági megítélését, mivel az általa vállalt napi arányokat a hét többi napján, esetenként nem kis mértékben, illetve heti szinten is túlteljesítette. A hatósági ellenőrzés során beazonosítatlannak minősített számokkal kapcsolatban kifejtette, hogy azok egy része a Mindentudás Egyeteme és az Életutak című műsorszámokban hangzott el, ugyanakkor a Végzés mellékletében szereplő táblázat jellegéből adódóan nem tudta minden esetben megállapítani, hogy mely zenék esetében ismeretlen a minősítés és azok mikor, a műsor mely részében hangzottak el. Ebből kifolyólag ezekben az esetekben a Médiaszolgáltató a műsor szignáljához tartozó összekötő i részek, az elköszönést aláfestő számok esetében vélelmezte a beazonosíthatatlanságot, s erre figyelemmel tett eleget a Végzésen alapuló nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ennek megfelelően a Médiaszolgáltató közölte, hogy a műsorkészítők közlése alapján ezek magyar szerzők által készített, nagyrészt csak hangszeres részeket tartalmazó betétdalok, amelyek így véleménye szerint magyar számoknak minősülnek. 2

3 A Médiaszolgáltató megjegyezte, hogy több alkalommal szerepel a beazonosítatlan számok között a híreket megelőző, amelyet a médiaszolgáltatás használ, az egész óra pontos időjelzése előtt. Ez a dal a Szélső Érték elnevezésű helyi kar kifejezetten a médiaszolgáltatás számára készített és rendelkezésre bocsátott Időutazás című száma, amely ennek értelmében magyar zenének tekintendő. A Médiaszolgáltató a fentiek alapján úgy nyilatkozott, hogy az általa a nyilatkozat mellékletében táblázatos formában címmel és előadóval feltüntetett számok nagy része (90 % felett) magyar előadó, illetve szerző, alkotó műve, s erre figyelemmel a vizsgált adáshéten közzétett számok időtartamának 50 %-át meghaladó mértékben került sor magyar számok sugárzására. A Lapozgató című műsorszámban elhangzott, s a hatósági ellenőrzés során kifogásolt mondattal kapcsolatban a Médiaszolgáltató elismerte, hogy valóban tekinthető burkolt kereskedelmi közleménynek, viszont megjegyezte, hogy az adott műsort készítő szerkesztőség kész hanganyagként küldi meg a Lapozgató című műsort, s kijelentette, hogy semmilyen anyagi vagy pénzügyi kapcsolatban nem áll sem a kiadóval, sem a szerzővel, s semmiféle anyagi ellenszolgáltatásban nem részesült. A Médiaszolgáltató az esettel kapcsolatban előadta továbbá, hogy a közzétételt megelőzően nem hallgatta meg a műsorszámot, így maradhatott meg a kifogásolt mondat. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Berettyóújfalu 88,0 MHz frekvencián fogható kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 1830/2011. (XII. 14.) számú határozata alapján, december 14-én jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.7. Az egyes műsorszám-típusok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 68 % 68 % 68 % Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 30 % 30 % 30 % Szöveg aránya 65 % 65 % 65 % A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 4 % A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok aránya 50,1 % 50,1 % 50,1 % A Berettyó Night Rádió május között sugárzott műsorára vonatkozó hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdésében, illetve 66. (4) bekezdésének h) pontjában, továbbá az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése, az alábbiak szerint. Az Mttv. jogsértés idején hatályos 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja a közösségi lineáris médiaszolgáltatások vonatkozásában előírja, hogy rádiós médiaszolgáltatás esetében a i műsorszámok bemutatására szánt műsoridejének legalább ötven százalékát magyar i műsorszámok bemutatására fordítja. 3

4 Az Smtv. 20.(3) bekezdése szerint A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. időtartam május május május május május május május összesen vállalások (perc) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd nap hét teljes műsoridő 1. szöveg szöveg (%) 70,9% 73,8% 73,6% 63,3% 65,5% 72,4% 77,7% 71% 65% 65% (%) 29,1% 26,2% 26,4% 36,6% 34,5% 27,6% 22,3% 29% magyar magyar 35% 57,8% 53,8% 41,5% 38,6% 55,5% 65,1% 48,3% - 50% (%) külföldi külföldi 65% 39,9% 34,1% 54,8% 61,4% 43,6% 28,1% 48,3% - 50% (%) azonosítatlan azonosítatlan (%) 0% 2,3% 12,1% 3,7% 0% 0,5% 6,8% 3,4% 1. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Médiaszolgáltató a napi szövegarány kapcsán a Hatósági Szerződésben tett vállalását (65 %) május 19-én nem teljesítette, mivel a szöveges tartalom időtartama a vizsgált napon 63,3 % volt (lásd a fenti táblázat 1. pontját). 2. A i műsorszámokra fordított műsoridő megoszlását illetően a hatósági ellenőrzés során nem volt teljes bizonyossággal megállapítható a magyar i műsorszámok heti aránya, mivel a i kínálat 3,4 %-a nem volt beazonosítható, s a beazonosított zenének 48,3 %-a volt magyar. Erre figyelemmel a Médiatanács jelen végzés rendelkező részében foglaltak szerint kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a vizsgált adáshéten közzétett, s a hatósági ellenőrzés során beazonosítatlannak minősített zenék milyen típusúak (magyar/külföldi) voltak, illetve, hogy a i műsorszámokra szánt műsoridőhöz viszonyítva mekkora volt a magyar aránya, annak megállapíthatósága érdekében, hogy az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés betartásra került-e. 3. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint május 20-án a 01:02:05 órai kezdettel sugárzott Mozaik Lapozgató című műsorszámban a Személyes adat emlőrák szakértővel Az emlőrákról mindenkinek című könyve kapcsán folytatott beszélgetés során burkolt kereskedelmi közlemény megjelenítése merült fel, az alábbi információk közlése miatt: Személyes adat : az emlőrákról mindenkinek című könyvét személyes adat jelentette meg. Megrendelhető postán, utánvéttel is. Személyes adat Az 1. pont alatt részletezett megállapítás következtében az Mttv. jogsértés időpontjában hatályos 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés, a 2. pont esetében az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés, a 3. pontban ismertetett megállapítások következtében pedig az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A Médiatanács a rendelkezésére álló információk, mint a hatósági ellenőrzés során tett megállapítások, valamint a médiaszolgáltatói nyilatkozatban foglaltak alapján az alábbiakat állapította meg. 1. A Médiaszolgáltató május 19-én megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy e napon a szöveg aránya 1,7 %-kal elmaradt a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában tett vállalástól (65 %). 4

5 2. A Médiaszolgáltató megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiakra tekintettel: A május 20-án 01:02:05 órai kezdettel sugárzott Mozaik Lapozgató című műsorszámban a Személyes adat emlőrák szakértővel Az emlőrákról mindenkinek című könyve kapcsán folytatott beszélgetés során a következők hangzottak el: Személyes adat : Az emlőrákról mindenkinek című könyvét a Személyes adat jelentette meg. Megrendelhető postán, utánvéttel is. Személyes adat Az Smtv. 20. (3) bekezdése értelmében: 20. (3) A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Az Mttv ának 20. pontja értelmében: Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. Az Mttv pontja így határozza meg a burkolt kereskedelmi közlemény fogalmát: Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. A burkolt kereskedelmi közlemény kereskedelmi ütet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná. Megtévesztő lehet a kereskedelmi közlemény, amely olyan kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni. Jelen esetben a közölt információ megtévesztő volta abban nyilvánult meg, hogy a kifogásolt kereskedelmi közleményt úgy integrálta műsorába a Médiaszolgáltató, hogy nem jelezte annak reklámjellegét. A kifogásolt információ az adott szövegkörnyezetben (a szerzővel a könyve megjelenése kapcsán az emlőrákról folytatott beszélgetés) alkalmas volt arra, hogy elérhetővé tegye a könyvet, s ezáltal az információban rejlő figyelemfelkeltést nyomatékosította a téma iránt érdeklődő hallgatók számára. A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, hiszen ez tekinthető a vásárlást/igénybevételt megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az az információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. Mivel a műsorban elhangzott információ alkalmas volt a szolgáltatás iránti figyelem felkeltésére, ezért a Médiaszolgáltató megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést. 3. A fentieken túl a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató által teljesített nyilatkozattétel és adatszolgáltatás alapján megállapítást nyert, hogy a magyar aránya a vizsgált adáshéten elérte a sugárzott i műsorszámok heti időtartamának 50 %-át. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 5

6 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben január 1-jét követően jelen határozat meghozataláig nem állapította meg. Az Mttv (1) bekezdése értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A jelen jogsértések kapcsán az ismételtség esete nem áll fenn, tekintettel az Mttv (4) bekezdésében foglaltakra, amelynek értelmében akkor valósul meg ismételt jogsértés, amennyiben háromszázhatvanöt napon belül ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben elkövetett nem csekély súlyú törvénysértés már két jogerős hatósági határozatban megállapításra került. A Médiatanács a jelen eljárás tárgyát képező jogsértéseket csekély súlyúnak tekintette, az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését arra figyelemmel, hogy május 19-én a szöveg aránya a vállalt napi aránytól mindössze 1,7 %-kal, azaz a napi műsoridőhöz mérten 11,2 perccel teljesítette alul; az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését pedig az elkövetés időpontjára figyelemmel, mivel a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételére éjjel egy óra 30 perckor került sor, amikor feltehetően kevesebb volt a hallgatók száma. Az előbbi körülményre tekintettel, valamint figyelemmel az Mttv (4) bekezdés szerinti ismételtség hiányára, a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésben rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, szeptember 12. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 Melléklet a Médiatanács 1644/2012. (IX. 12.) számú határozatához Berettyó Night Rádió :00:00-07:00:00 és 20:00:00-24:00:00 műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg magyar külföldi ismeretlen közszolgálati kategória k ism. dátum Hírek 00:00:06 00:02:44 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 00:02:44 00:03:08 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mindentudás Egyeteme (Bodó Balázs Hatalmas hálózatok, internetes közösségek, társas hálózatok c. előadása) 00:03:08 00:31:26 00:28:18 00:24:19 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 ismeretterjesztő k Mindentudás Egyeteme (Pléh Csaba Miért csak az ember olvas? c. előadása; : Joe Cocker-Please No More) 00:31:26 01:00:05 00:28:39 00:25:54 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 ismeretterjesztő k Hírek 01:00:05 01:02:44 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 01:02:44 01:03:09 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mozaik Lapozgató (Szalóczy Pál Európában vezetünk c. könyvbemutatója; : Cyndi Lauper-I Drove All Night, Randy Crawford-Street Life, Fleetwood Mac-Go Your Own Way, Rapülők-Túr dö flanc) 01:03:09 01:33:12 00:30:03 00:20:33 00:09:30 00:02:45 00:06:45 00:00:00 közéleti k Életutak (Witz Éva jelmeztervező élete és munkássága; : Morricone-Chi Mai, Francis Lai-Una humme et una femme, Hot Jazz Band-Kislány, kezeket fel!) 01:33:12 02:00:05 00:26:53 00:21:32 00:05:21 00:01:24 00:03:57 00:00:00 közéleti k Nóvum 02:00:05 04:00:05 02:00: műsor tartalma 02:00:05 02:01:01 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Podo-híd roma-magyar fesztivál Bojton 02:01:01 02:05:50 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Új közösségi tér Hajdúbagoson 02:05:50 02:11:12 00:05:22 00:05:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Elkezdődtek az idei érettségi vizsgák 02:11:12 02:20:07 00:08:55 00:08:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Drogmentes Magyarországért futottak 02:20:07 02:25:10 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k

8 Belmondo koncert után rendhagyó kémiaóra a gimnáziumban 02:25:10 02:33:48 00:08:38 00:08:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Térségi lövészverseny a Tardy-sziki Lőtéren 02:33:48 02:36:36 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k A szerek okozta változások Zacher Gábor előadása 02:36:36 02:40:31 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Majális rekkenő hőségben 02:40:31 02:49:43 00:09:12 00:09:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Boncmesterek országos találkozója 02:49:43 02:59:55 00:10:12 00:10:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Meglepetés az ÁSZ-jelentés, beszélgetés a polgármesterrel 02:59:55 03:11:36 00:11:41 00:11:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Fórumot tartott a Berettyóújfalui Gazdakör 03:11:36 03:17:38 00:06:02 00:06:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kiút kereső hátrányos helyzetűeket segítő projekt Mobil kórtörténet, időszakos kiállítás a Bihari Múzeumban 03:17:38 03:29:24 00:11:46 00:11:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k :29:24 03:35:35 00:06:11 00:06:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Elsősegélynyújtó verseny 03:35:35 03:45:11 00:09:36 00:09:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Ifjúsági hangverseny a Nadányi Zoltán Műv. Központban 03:45:11 03:49:56 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Critical Mass felvonulás 03:49:56 03:56:08 00:06:12 00:06:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Megnyitott a Bihar Termál Liget 03:56:08 04:00:05 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Night Reggel 04:00:05 07:00:06 03:00: Hírek 04:00:05 04:02:32 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 04:02:32 04:02:59 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Király Viktor Solo 04:02:59 04:06:16 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: helyi hírek: Podo-híd roma-magyar fesztivál Bojton; Critical Mass; Érettségi; Drogmentes Magyarországért maraton 04:06:16 04:13:47 00:07:31 00:07:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Zséda Legyen úgy 04:13:47 04:17:24 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: névnap, Mózes, Botond nevek jelentése 04:17:24 04:19:01 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Tolvai Renáta Hagylak menni 04:19:01 04:22:59 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: helyi hír: Belmondo koncert és kémiaóra 04:22:59 04:32:18 00:09:19 00:09:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kelly Clarkson Stronger 04:32:18 04:35:54 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00: gazdasági hírek 04:35:54 04:38:04 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Young G A legnagyobb 04:38:04 04:41:27 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:

9 sporthírek 04:41:27 04:42:31 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Jessie J Dimono 04:42:31 04:46:18 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00: helyi hírek: Elsősegélynyújtó verseny/mobil kórtörténet kiállítás 04:46:18 04:56:16 00:09:58 00:09:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Vastag Tamás 3x3 04:56:16 05:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:00 05:02:34 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 05:02:34 05:02:54 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Wolf Kati Szerelem, miért múlsz 05:02:54 05:06:58 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00: helyi hírek: nyugdíjas klub szereplése/adományosztás/bihar Termál Liget 05:06:58 05:12:36 00:05:38 00:05:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Coldplay Paradise 05:12:36 05:17:06 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00: évfordulók 05:17:06 05:19:01 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Adri Eltűnnék veled 05:19:01 05:21:51 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00: Irodalmi est 05:21:51 05:44:08 00:22:17 00:22:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Janicsák Veca Labirintus 05:44:08 05:48:28 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00: helyi híre: hátrányos helyzetűeket segítő program 05:48:28 05:56:05 00:07:37 00:07:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kállay Saunders András Fly 05:56:05 06:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Hírek 06:00:00 06:02:14 00:02:14 00:02:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 06:02:14 06:02:41 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Alexandra Stan Get Back 06:02:41 06:06:05 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00: névnap, Mózes, Botond nevek jelentése 06:06:05 06:07:40 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Train Drive By 06:07:40 06:10:50 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00: helyi hír: energiatakarékosság fontossága, előadás 06:10:50 06:14:35 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Sugarloaf Dolce vita 06:14:35 06:18:31 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00: sporthírek 06:18:31 06:19:36 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Varga Viktor Szőkével álmodtam 06:19:36 06:23:25 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: helyi hír: ifjúsági hangverseny 06:23:25 06:28:53 00:05:28 00:05:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k gazdasági hírek 06:28:53 06:31:03 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Ocho Macho Jó nekem 06:31:03 06:35:54 00:04:51 00:00:00 00:04:51 00:04:51 00:00:00 00:00: évfordulók 06:35:54 06:37:42 00:01:48 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Varga Viktor Szőkével álmodtam 06:37:42 06:41:22 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:

10 helyi hírek: állami gondozott gyermekek társadalmi integrációját segítő program/kulturált Lakókörnyezetünkért pályázat/új mozi nyílik 06:41:22 06:46:41 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Gáspár Laci Apróság 06:46:41 06:49:25 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00: helyi hírek: képviselő-testületi döntések 06:49:25 06:56:21 00:06:56 00:06:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Zanzibár Ádám keresi Évát 06:56:21 07:00:06 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00: Nóvum (hajnali műsor ismétlése) 07:00:06 09:00:07 02:00:01 02:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k ism Sztárportré 09:00:07 09:59: Hírek 09:00:07 09:02:40 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 09:02:40 09:03:01 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Selena Gomez/The Scene Love You Like A Love Song 09:03:01 09:06:01 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00: Király Linda Untried 09:06:01 09:09:36 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka) 09:09:36 09:11:28 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Lykke Li I Follow Rivers 09:11:28 09:14:58 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: Mohombi In Your Head 09:14:58 09:17:58 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka) 09:17:58 09:19:24 00:01:26 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Alexandra Burke The Silence 09:19:24 09:22:18 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00: The Wanted Glad You Came 09:22:18 09:25:25 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00: Gringo Sztár Télen-nyáron nyár 09:25:25 09:29:20 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka) 09:29:20 09:30:42 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Jason Derülo Breathing 09:30:42 09:34:30 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00: Nayer/Pitbull/Mohombi Suavemente 09:34:30 09:37:49 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00: David Guetta/Akon Crank It Up 09:37:49 09:40:50 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00: Kedvenc mesék (Király Viktor) 09:40:50 09:42:11 00:01:21 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Bruno Mars Marry You 09:42:11 09:45:56 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Hurts Wonderful Life 09:45:56 09:49:51 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00: Kedvenc mesék (Király Viktor) 09:49:51 09:51:06 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Pitbull/Marc Anthony Rain Over Me 09:51:06 09:54:41 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00: Michael Jackson Hold My Hand 09:54:41 09:57:44 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka, Király Viktor) 09:57:44 09:59:09 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k reklám 09:59:09 10:00:07 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 10:00:07 10:02:29 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 203. évi 38. heti ülésszakának napirendjére 203. szeptember 8. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25382-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére 2015. június 16. (kedd) Kezdési időpont: 14 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18052-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a 2013.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/67672-9/2013. Ügyintéző.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 837/2015. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10802-7/2015. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 4. heti ülésszakának napirendjére 2012. január 25. (szerda)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 4. heti ülésszakának napirendjére 2012. január 25. (szerda) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 4. heti ülésszakának napirendjére 202. január 25. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26709-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1217/2015. (IX. 1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1217/2015. (IX. 1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15423-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1004/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1004/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8113-11/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a kereskedelmi közlemények közzétételének módjára, valamint a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 51/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 51/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27498-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben