A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Halics Attila Miklóssal (4100 Berettyóújfalu, Csillag utca ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Berettyó Night Rádió állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi adóján május között nem a vállalt műsorszerkezeti arányoknak megfelelő műsort sugárzott, amely miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Berettyó Night Rádió állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű közösségi adóján május 20. napján burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé, amely miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a vállalt műsorszerkezettől következő alkalommal történő eltérés, illetve a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben a magyar i műsorszámok i műsorszámokhoz viszonyított heti aránya tekintetében irányadó törvényi követelményt.

2 E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Berettyó Night Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás május között sugárzott műsorát, amelynek során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsortól eltérő médiaszolgáltatás miatt az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés; továbbá a közösségi médiaszolgáltatásokra vonatkozó törvényi követelmények vonatkozásában az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés, valamint burkolt kereskedelmi közlemény közzététele miatt a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), c), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében július 25. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében az 1471/2012. (VII. 25.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. Fenti végzésében a Médiatanács határidő tűzésével nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót annak megállapítása érdekében, hogy a vizsgált adáshéten közzétett, s a hatósági ellenőrzés során azonosítatlannak minősített zenék milyen típusúak (magyar/külföldi) voltak, illetve, hogy a i műsorszámokra szánt műsoridőhöz viszonyítva mekkora volt a magyar aránya. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató e végzést augusztus 13-án vette át, s nyilatkozata augusztus 22- én érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a szöveg napi aránya tekintetében tett szerződéses vállalása május 19-i alulteljesítésével kapcsolatban jelezte, hogy nem állt módjában az 1,7 %-os elmaradás okát kideríteni, azonban kérte a csekély mértékű elmaradás méltányos hatósági megítélését, mivel az általa vállalt napi arányokat a hét többi napján, esetenként nem kis mértékben, illetve heti szinten is túlteljesítette. A hatósági ellenőrzés során beazonosítatlannak minősített számokkal kapcsolatban kifejtette, hogy azok egy része a Mindentudás Egyeteme és az Életutak című műsorszámokban hangzott el, ugyanakkor a Végzés mellékletében szereplő táblázat jellegéből adódóan nem tudta minden esetben megállapítani, hogy mely zenék esetében ismeretlen a minősítés és azok mikor, a műsor mely részében hangzottak el. Ebből kifolyólag ezekben az esetekben a Médiaszolgáltató a műsor szignáljához tartozó összekötő i részek, az elköszönést aláfestő számok esetében vélelmezte a beazonosíthatatlanságot, s erre figyelemmel tett eleget a Végzésen alapuló nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ennek megfelelően a Médiaszolgáltató közölte, hogy a műsorkészítők közlése alapján ezek magyar szerzők által készített, nagyrészt csak hangszeres részeket tartalmazó betétdalok, amelyek így véleménye szerint magyar számoknak minősülnek. 2

3 A Médiaszolgáltató megjegyezte, hogy több alkalommal szerepel a beazonosítatlan számok között a híreket megelőző, amelyet a médiaszolgáltatás használ, az egész óra pontos időjelzése előtt. Ez a dal a Szélső Érték elnevezésű helyi kar kifejezetten a médiaszolgáltatás számára készített és rendelkezésre bocsátott Időutazás című száma, amely ennek értelmében magyar zenének tekintendő. A Médiaszolgáltató a fentiek alapján úgy nyilatkozott, hogy az általa a nyilatkozat mellékletében táblázatos formában címmel és előadóval feltüntetett számok nagy része (90 % felett) magyar előadó, illetve szerző, alkotó műve, s erre figyelemmel a vizsgált adáshéten közzétett számok időtartamának 50 %-át meghaladó mértékben került sor magyar számok sugárzására. A Lapozgató című műsorszámban elhangzott, s a hatósági ellenőrzés során kifogásolt mondattal kapcsolatban a Médiaszolgáltató elismerte, hogy valóban tekinthető burkolt kereskedelmi közleménynek, viszont megjegyezte, hogy az adott műsort készítő szerkesztőség kész hanganyagként küldi meg a Lapozgató című műsort, s kijelentette, hogy semmilyen anyagi vagy pénzügyi kapcsolatban nem áll sem a kiadóval, sem a szerzővel, s semmiféle anyagi ellenszolgáltatásban nem részesült. A Médiaszolgáltató az esettel kapcsolatban előadta továbbá, hogy a közzétételt megelőzően nem hallgatta meg a műsorszámot, így maradhatott meg a kifogásolt mondat. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Berettyóújfalu 88,0 MHz frekvencián fogható kisközösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 1830/2011. (XII. 14.) számú határozata alapján, december 14-én jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatás folytatására. A Médiaszolgáltató által vállalt, a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.7. Az egyes műsorszám-típusok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 68 % 68 % 68 % Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok aránya 30 % 30 % 30 % Szöveg aránya 65 % 65 % 65 % A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 4 % A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok aránya 50,1 % 50,1 % 50,1 % A Berettyó Night Rádió május között sugárzott műsorára vonatkozó hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. jogsértés idején hatályos 63. (12) bekezdésében, illetve 66. (4) bekezdésének h) pontjában, továbbá az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése, az alábbiak szerint. Az Mttv. jogsértés idején hatályos 63. (12) értelmében A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt időtartamban és műsoridőben a műsoridő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja a közösségi lineáris médiaszolgáltatások vonatkozásában előírja, hogy rádiós médiaszolgáltatás esetében a i műsorszámok bemutatására szánt műsoridejének legalább ötven százalékát magyar i műsorszámok bemutatására fordítja. 3

4 Az Smtv. 20.(3) bekezdése szerint A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. időtartam május május május május május május május összesen vállalások (perc) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd nap hét teljes műsoridő 1. szöveg szöveg (%) 70,9% 73,8% 73,6% 63,3% 65,5% 72,4% 77,7% 71% 65% 65% (%) 29,1% 26,2% 26,4% 36,6% 34,5% 27,6% 22,3% 29% magyar magyar 35% 57,8% 53,8% 41,5% 38,6% 55,5% 65,1% 48,3% - 50% (%) külföldi külföldi 65% 39,9% 34,1% 54,8% 61,4% 43,6% 28,1% 48,3% - 50% (%) azonosítatlan azonosítatlan (%) 0% 2,3% 12,1% 3,7% 0% 0,5% 6,8% 3,4% 1. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint a Médiaszolgáltató a napi szövegarány kapcsán a Hatósági Szerződésben tett vállalását (65 %) május 19-én nem teljesítette, mivel a szöveges tartalom időtartama a vizsgált napon 63,3 % volt (lásd a fenti táblázat 1. pontját). 2. A i műsorszámokra fordított műsoridő megoszlását illetően a hatósági ellenőrzés során nem volt teljes bizonyossággal megállapítható a magyar i műsorszámok heti aránya, mivel a i kínálat 3,4 %-a nem volt beazonosítható, s a beazonosított zenének 48,3 %-a volt magyar. Erre figyelemmel a Médiatanács jelen végzés rendelkező részében foglaltak szerint kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a vizsgált adáshéten közzétett, s a hatósági ellenőrzés során beazonosítatlannak minősített zenék milyen típusúak (magyar/külföldi) voltak, illetve, hogy a i műsorszámokra szánt műsoridőhöz viszonyítva mekkora volt a magyar aránya, annak megállapíthatósága érdekében, hogy az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés betartásra került-e. 3. A hatósági ellenőrzés megállapítása szerint május 20-án a 01:02:05 órai kezdettel sugárzott Mozaik Lapozgató című műsorszámban a Személyes adat emlőrák szakértővel Az emlőrákról mindenkinek című könyve kapcsán folytatott beszélgetés során burkolt kereskedelmi közlemény megjelenítése merült fel, az alábbi információk közlése miatt: Személyes adat : az emlőrákról mindenkinek című könyvét személyes adat jelentette meg. Megrendelhető postán, utánvéttel is. Személyes adat Az 1. pont alatt részletezett megállapítás következtében az Mttv. jogsértés időpontjában hatályos 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés, a 2. pont esetében az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés, a 3. pontban ismertetett megállapítások következtében pedig az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A Médiatanács a rendelkezésére álló információk, mint a hatósági ellenőrzés során tett megállapítások, valamint a médiaszolgáltatói nyilatkozatban foglaltak alapján az alábbiakat állapította meg. 1. A Médiaszolgáltató május 19-én megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy e napon a szöveg aránya 1,7 %-kal elmaradt a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában tett vállalástól (65 %). 4

5 2. A Médiaszolgáltató megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiakra tekintettel: A május 20-án 01:02:05 órai kezdettel sugárzott Mozaik Lapozgató című műsorszámban a Személyes adat emlőrák szakértővel Az emlőrákról mindenkinek című könyve kapcsán folytatott beszélgetés során a következők hangzottak el: Személyes adat : Az emlőrákról mindenkinek című könyvét a Személyes adat jelentette meg. Megrendelhető postán, utánvéttel is. Személyes adat Az Smtv. 20. (3) bekezdése értelmében: 20. (3) A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Az Mttv ának 20. pontja értelmében: Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. Az Mttv pontja így határozza meg a burkolt kereskedelmi közlemény fogalmát: Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. A burkolt kereskedelmi közlemény kereskedelmi ütet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná. Megtévesztő lehet a kereskedelmi közlemény, amely olyan kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni. Jelen esetben a közölt információ megtévesztő volta abban nyilvánult meg, hogy a kifogásolt kereskedelmi közleményt úgy integrálta műsorába a Médiaszolgáltató, hogy nem jelezte annak reklámjellegét. A kifogásolt információ az adott szövegkörnyezetben (a szerzővel a könyve megjelenése kapcsán az emlőrákról folytatott beszélgetés) alkalmas volt arra, hogy elérhetővé tegye a könyvet, s ezáltal az információban rejlő figyelemfelkeltést nyomatékosította a téma iránt érdeklődő hallgatók számára. A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, hiszen ez tekinthető a vásárlást/igénybevételt megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az az információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. Mivel a műsorban elhangzott információ alkalmas volt a szolgáltatás iránti figyelem felkeltésére, ezért a Médiaszolgáltató megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést. 3. A fentieken túl a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató által teljesített nyilatkozattétel és adatszolgáltatás alapján megállapítást nyert, hogy a magyar aránya a vizsgált adáshéten elérte a sugárzott i műsorszámok heti időtartamának 50 %-át. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 5

6 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben január 1-jét követően jelen határozat meghozataláig nem állapította meg. Az Mttv (1) bekezdése értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A jelen jogsértések kapcsán az ismételtség esete nem áll fenn, tekintettel az Mttv (4) bekezdésében foglaltakra, amelynek értelmében akkor valósul meg ismételt jogsértés, amennyiben háromszázhatvanöt napon belül ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben elkövetett nem csekély súlyú törvénysértés már két jogerős hatósági határozatban megállapításra került. A Médiatanács a jelen eljárás tárgyát képező jogsértéseket csekély súlyúnak tekintette, az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését arra figyelemmel, hogy május 19-én a szöveg aránya a vállalt napi aránytól mindössze 1,7 %-kal, azaz a napi műsoridőhöz mérten 11,2 perccel teljesítette alul; az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését pedig az elkövetés időpontjára figyelemmel, mivel a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételére éjjel egy óra 30 perckor került sor, amikor feltehetően kevesebb volt a hallgatók száma. Az előbbi körülményre tekintettel, valamint figyelemmel az Mttv (4) bekezdés szerinti ismételtség hiányára, a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésben rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, szeptember 12. a Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Vass Ágnes hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 Melléklet a Médiatanács 1644/2012. (IX. 12.) számú határozatához Berettyó Night Rádió :00:00-07:00:00 és 20:00:00-24:00:00 műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg magyar külföldi ismeretlen közszolgálati kategória k ism. dátum Hírek 00:00:06 00:02:44 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 00:02:44 00:03:08 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mindentudás Egyeteme (Bodó Balázs Hatalmas hálózatok, internetes közösségek, társas hálózatok c. előadása) 00:03:08 00:31:26 00:28:18 00:24:19 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 ismeretterjesztő k Mindentudás Egyeteme (Pléh Csaba Miért csak az ember olvas? c. előadása; : Joe Cocker-Please No More) 00:31:26 01:00:05 00:28:39 00:25:54 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 ismeretterjesztő k Hírek 01:00:05 01:02:44 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 01:02:44 01:03:09 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mozaik Lapozgató (Szalóczy Pál Európában vezetünk c. könyvbemutatója; : Cyndi Lauper-I Drove All Night, Randy Crawford-Street Life, Fleetwood Mac-Go Your Own Way, Rapülők-Túr dö flanc) 01:03:09 01:33:12 00:30:03 00:20:33 00:09:30 00:02:45 00:06:45 00:00:00 közéleti k Életutak (Witz Éva jelmeztervező élete és munkássága; : Morricone-Chi Mai, Francis Lai-Una humme et una femme, Hot Jazz Band-Kislány, kezeket fel!) 01:33:12 02:00:05 00:26:53 00:21:32 00:05:21 00:01:24 00:03:57 00:00:00 közéleti k Nóvum 02:00:05 04:00:05 02:00: műsor tartalma 02:00:05 02:01:01 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Podo-híd roma-magyar fesztivál Bojton 02:01:01 02:05:50 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Új közösségi tér Hajdúbagoson 02:05:50 02:11:12 00:05:22 00:05:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Elkezdődtek az idei érettségi vizsgák 02:11:12 02:20:07 00:08:55 00:08:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Drogmentes Magyarországért futottak 02:20:07 02:25:10 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k

8 Belmondo koncert után rendhagyó kémiaóra a gimnáziumban 02:25:10 02:33:48 00:08:38 00:08:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Térségi lövészverseny a Tardy-sziki Lőtéren 02:33:48 02:36:36 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k A szerek okozta változások Zacher Gábor előadása 02:36:36 02:40:31 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Majális rekkenő hőségben 02:40:31 02:49:43 00:09:12 00:09:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Boncmesterek országos találkozója 02:49:43 02:59:55 00:10:12 00:10:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Meglepetés az ÁSZ-jelentés, beszélgetés a polgármesterrel 02:59:55 03:11:36 00:11:41 00:11:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Fórumot tartott a Berettyóújfalui Gazdakör 03:11:36 03:17:38 00:06:02 00:06:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kiút kereső hátrányos helyzetűeket segítő projekt Mobil kórtörténet, időszakos kiállítás a Bihari Múzeumban 03:17:38 03:29:24 00:11:46 00:11:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k :29:24 03:35:35 00:06:11 00:06:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Elsősegélynyújtó verseny 03:35:35 03:45:11 00:09:36 00:09:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Ifjúsági hangverseny a Nadányi Zoltán Műv. Központban 03:45:11 03:49:56 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Critical Mass felvonulás 03:49:56 03:56:08 00:06:12 00:06:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Megnyitott a Bihar Termál Liget 03:56:08 04:00:05 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Night Reggel 04:00:05 07:00:06 03:00: Hírek 04:00:05 04:02:32 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 04:02:32 04:02:59 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Király Viktor Solo 04:02:59 04:06:16 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: helyi hírek: Podo-híd roma-magyar fesztivál Bojton; Critical Mass; Érettségi; Drogmentes Magyarországért maraton 04:06:16 04:13:47 00:07:31 00:07:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Zséda Legyen úgy 04:13:47 04:17:24 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: névnap, Mózes, Botond nevek jelentése 04:17:24 04:19:01 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Tolvai Renáta Hagylak menni 04:19:01 04:22:59 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: helyi hír: Belmondo koncert és kémiaóra 04:22:59 04:32:18 00:09:19 00:09:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kelly Clarkson Stronger 04:32:18 04:35:54 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00: gazdasági hírek 04:35:54 04:38:04 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Young G A legnagyobb 04:38:04 04:41:27 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:

9 sporthírek 04:41:27 04:42:31 00:01:04 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Jessie J Dimono 04:42:31 04:46:18 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00: helyi hírek: Elsősegélynyújtó verseny/mobil kórtörténet kiállítás 04:46:18 04:56:16 00:09:58 00:09:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Vastag Tamás 3x3 04:56:16 05:00:00 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:00 05:02:34 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 05:02:34 05:02:54 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Wolf Kati Szerelem, miért múlsz 05:02:54 05:06:58 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00: helyi hírek: nyugdíjas klub szereplése/adományosztás/bihar Termál Liget 05:06:58 05:12:36 00:05:38 00:05:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Coldplay Paradise 05:12:36 05:17:06 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:00: évfordulók 05:17:06 05:19:01 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Adri Eltűnnék veled 05:19:01 05:21:51 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00: Irodalmi est 05:21:51 05:44:08 00:22:17 00:22:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális k Janicsák Veca Labirintus 05:44:08 05:48:28 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00: helyi híre: hátrányos helyzetűeket segítő program 05:48:28 05:56:05 00:07:37 00:07:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kállay Saunders András Fly 05:56:05 06:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Hírek 06:00:00 06:02:14 00:02:14 00:02:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 06:02:14 06:02:41 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Alexandra Stan Get Back 06:02:41 06:06:05 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00: névnap, Mózes, Botond nevek jelentése 06:06:05 06:07:40 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Train Drive By 06:07:40 06:10:50 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00: helyi hír: energiatakarékosság fontossága, előadás 06:10:50 06:14:35 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Sugarloaf Dolce vita 06:14:35 06:18:31 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00: sporthírek 06:18:31 06:19:36 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Varga Viktor Szőkével álmodtam 06:19:36 06:23:25 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: helyi hír: ifjúsági hangverseny 06:23:25 06:28:53 00:05:28 00:05:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k gazdasági hírek 06:28:53 06:31:03 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Ocho Macho Jó nekem 06:31:03 06:35:54 00:04:51 00:00:00 00:04:51 00:04:51 00:00:00 00:00: évfordulók 06:35:54 06:37:42 00:01:48 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Varga Viktor Szőkével álmodtam 06:37:42 06:41:22 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:

10 helyi hírek: állami gondozott gyermekek társadalmi integrációját segítő program/kulturált Lakókörnyezetünkért pályázat/új mozi nyílik 06:41:22 06:46:41 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Gáspár Laci Apróság 06:46:41 06:49:25 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00: helyi hírek: képviselő-testületi döntések 06:49:25 06:56:21 00:06:56 00:06:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Zanzibár Ádám keresi Évát 06:56:21 07:00:06 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00: Nóvum (hajnali műsor ismétlése) 07:00:06 09:00:07 02:00:01 02:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k ism Sztárportré 09:00:07 09:59: Hírek 09:00:07 09:02:40 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 09:02:40 09:03:01 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Selena Gomez/The Scene Love You Like A Love Song 09:03:01 09:06:01 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00: Király Linda Untried 09:06:01 09:09:36 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka) 09:09:36 09:11:28 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Lykke Li I Follow Rivers 09:11:28 09:14:58 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: Mohombi In Your Head 09:14:58 09:17:58 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka) 09:17:58 09:19:24 00:01:26 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Alexandra Burke The Silence 09:19:24 09:22:18 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00: The Wanted Glad You Came 09:22:18 09:25:25 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00: Gringo Sztár Télen-nyáron nyár 09:25:25 09:29:20 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka) 09:29:20 09:30:42 00:01:22 00:01:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Jason Derülo Breathing 09:30:42 09:34:30 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00: Nayer/Pitbull/Mohombi Suavemente 09:34:30 09:37:49 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00: David Guetta/Akon Crank It Up 09:37:49 09:40:50 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00: Kedvenc mesék (Király Viktor) 09:40:50 09:42:11 00:01:21 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Bruno Mars Marry You 09:42:11 09:45:56 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Hurts Wonderful Life 09:45:56 09:49:51 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00: Kedvenc mesék (Király Viktor) 09:49:51 09:51:06 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Pitbull/Marc Anthony Rain Over Me 09:51:06 09:54:41 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00: Michael Jackson Hold My Hand 09:54:41 09:57:44 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00: Kedvenc mesék (Bocskor Bíborka, Király Viktor) 09:57:44 09:59:09 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k reklám 09:59:09 10:00:07 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 10:00:07 10:02:29 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k

11 időjárás 10:02:29 10:03:05 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Nagy generáció (AC/DC együttes bemutatása) 10:03:05 10:56:24 00:53:19 00:08:29 00:44:50 00:00:00 00:44:50 00:00:00 színvonalas szórakoztatás k Király Viktor Forgószél 10:56:24 10:59:33 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00: azonosítatlan 10:59:33 11:00:00 00:00:27 00:00:00 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00: Berettyó Night Rádió :00:00-07:00:00 és 20:00:00-24:00:00 műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg magyar külföldi ismeretlen közszolgálati kategória k ism. dátum Hírek 00:00:05 00:02:33 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 00:02:33 00:03:06 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mindentudás Egyeteme (Sohár Pál Kulcs a molekulaszerkezethez c. előadása) 00:03:06 00:33:06 00:30:00 00:23:04 00:06:56 00:00:00 00:04:58 00:01:58 ismeretterjesztő k Mindentudás Egyeteme (Rajnavölgyi Éva Hogyan védenek az immunrendszer őrszemei c. előadása) 00:33:06 01:00:05 00:26:59 00:24:59 00:02:00 00:00:00 00:02:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Hírek 01:00:05 01:02:33 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 01:02:33 01:03:07 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mozaik Lapozgató (Nyulász Péter Zsubatta, mondókás könyv bemutatása) 01:03:07 01:31:55 00:28:48 00:24:58 00:03:50 00:02:01 00:01:49 00:00:00 információs k Életutak (Buza Barna szobrászművész bemutatása) 01:31:55 02:00:05 00:28:10 00:23:56 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 közéleti k Nóvum ( műsor ismétlése) 02:00:05 04:00:07 02:00:02 02:00:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs ism Night Reggel 04:00:07 07:00:05 02:59: Hírek 04:00:07 04:02:35 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 04:02:35 04:03:03 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Caramel Vízió 04:03:03 04:06:30 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00: helyi hírek: Fordított nap a József A. Ált. Iskolában/Zumba oktatás/fa ültetés 04:06:30 04:13:53 00:07:23 00:07:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Király Viktor/Király Linda Move Faster 04:13:53 04:17:24 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00: névnap, Pascal név jelentése 04:17:24 04:17:58 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Maroon 5/Christina Aguilera Move Like Jagger 04:17:58 04:21:17 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:

12 sporthírek 04:21:17 04:23:19 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Barbie Érezni fáj 04:23:19 04:27:11 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: helyi sporthírek 04:27:11 04:34:43 00:07:32 00:07:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Children Of Distance/Oláh Ibolya Még utoljára 04:34:43 04:38:19 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00: gazdasági hírek 04:38:19 04:40:29 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Britney Spears - Criminal 04:40:29 04:44:11 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: helyi hírek: Együtt Európában vetélkedő/éljünk egészségesen program 04:44:11 04:56:38 00:12:27 00:12:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Quimby Autó egy szerpentinen 04:56:38 05:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:00 05:02:28 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 05:02:28 05:03:02 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Sonique Alive 05:03:02 05:06:44 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: helyi hírek: önkormányzati ülés hírei 05:06:44 05:24:25 00:17:41 00:17:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Király L. Norbert Valahol elveszett 05:24:25 05:27:32 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: évfordulók 05:27:32 05:29:34 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k The Flamemakers Álmok szigetén 05:29:34 05:32:52 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: helyi hír: országos boncmester találkozó 05:32:52 05:42:51 00:09:59 00:09:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Horváth Tamás Ne félj 05:42:51 05:45:58 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: helyi hír: ÁSZ jelentés 05:45:58 05:56:52 00:10:54 00:10:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Fluor Halenda 05:56:52 06:00:01 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00: Hírek 06:00:01 06:02:21 00:02:20 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 06:02:21 06:02:52 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Bebe and The Change Fans Will Be Friends 06:02:52 06:05:46 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00: helyi hírek: térségi lövészverseny/integrált közösségi tér 06:05:46 06:13:45 00:07:59 00:07:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Flo Rida Good Feeling 06:13:45 06:17:49 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00: névnap, Pascal név jelentése 06:17:49 06:18:25 00:00:36 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Gáspár Laci Apróság 06:18:25 06:21:07 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00: sporthírek 06:21:07 06:23:10 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Monsoon Dance 06:23:10 06:26:04 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00: helyi hírek: Podo-híd roma-magyar fesztivál/dr. Zacher Gábor előadása 06:26:04 06:35:37 00:09:33 00:09:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k

13 Kökény Attila/Bencsik Tamara Állítsd meg az időt! 06:35:37 06:38:29 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00: gazdasági hírek 06:38:29 06:40:39 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Blink 182 All The Small Things 06:40:39 06:43:21 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00: helyi hírek: érettségi 06:43:21 06:53:31 00:10:10 00:10:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Janicsák Veca Labirintus 06:53:31 06:57:58 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00: évfordulók 06:57:58 07:00:05 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Nóvum ( ) 07:00:05 09:00:07 02:00: műsor tartalma 07:00:05 07:00:47 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Fordított nap zumbával a József A. Ált. Iskolában 07:00:47 07:04:41 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Rászorulók támogatása 07:04:41 07:08:31 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Líra kedvelők 07:08:31 07:31:02 00:22:31 00:22:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Összefogtak a mély szegénységben élőkért 07:31:02 07:38:01 00:06:59 00:06:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Összefogtak a mély szegénységben élőkért (előző anyag ismétlése) 07:38:01 07:44:55 00:06:54 00:06:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Takarékosan a fogyó energiával 07:44:55 07:48:18 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Faültetés az egészséges városért 07:48:18 07:50:56 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Országos boncmester találkozó 07:50:56 08:01:14 00:10:18 00:10:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k ÁSZ vizsgálat eredménye 08:01:14 08:13:20 00:12:06 00:12:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Fórumot tartott a Berettyóújfalui Gazdakör 08:13:20 08:19:31 00:06:11 00:06:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kiútkereső projekt 08:19:31 08:27:40 00:08:09 00:08:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Képviselő-testületi ülés hírek 08:27:40 08:37:51 00:10:11 00:10:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Térségi elsősegélynyújtó verseny 08:37:51 08:47:19 00:09:28 00:09:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Ifjúsági hangverseny sorozat 08:47:19 08:58:21 00:11:02 00:11:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k azonosítatlan 08:58:21 09:00:07 00:01:46 00:00:00 00:01:46 00:00:00 00:00:00 00:01: Hírek 09:00:07 09:02:53 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 09:02:53 09:03:22 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Sztárportré 09:03:22 09:59: B.o.B. - So Good 09:03:22 09:06:47 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00: Carly Rae Jepsen Call Me Maybe 09:06:47 09:09:47 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00: Kedvenc mesék (Sütő Enikő) 09:09:47 09:12:25 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Katy Perry Part of Me 09:12:25 09:15:54 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00: Jennifer Lopez/Pibull Dance Again 09:15:54 09:19:47 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:

14 Kedvenc mesék (Sütő Enikő) 09:19:47 09:23:02 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Jason Derülo Breathing 09:23:02 09:26:49 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00: JLS/DEV She Makes Me Wanna 09:26:49 09:30:10 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00: Kedvenc mesék (Sütő Enikő) 09:30:10 09:32:02 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Tolvai Renáta Élek a szemeidben 09:32:02 09:34:51 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00: Gringo Sztár Az élet szeret 09:34:51 09:37:45 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00: Kedvenc mesék (Sütő Enikő) 09:37:45 09:40:24 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Marlon Roudette Anti Hero 09:40:24 09:44:10 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00: Mohombi In Your Head 09:44:10 09:47:11 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00: Kedvenc mesék (Sütő Enikő) 09:47:11 09:50:08 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Taio Cruz Troublemaker 09:50:08 09:53:26 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00: DJ Antoine/The Beat Shakers Ma Cherie 09:53:26 09:57:18 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00: Kedvenc mesék (Sütő Enikő) 09:57:18 09:59:04 00:01:46 00:01:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k reklám 09:59:04 10:00:00 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 nem közszolgálati kategória Hírek 10:00:00 10:02:53 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 10:02:53 10:03:10 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Nagy generáció (Illés együttes bemutatása) 10:03:10 10:55:16 00:52:06 00:06:38 00:45:28 00:45:28 00:00:00 00:00:00 színvonalas szórakoztatás k Holdviola Bánat utca 10:55:16 10:59:20 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00: azonosítatlan 10:59:20 11:00:02 00:00:42 00:00:00 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00: Berettyó Night Rádió :00:00-07:00:00 és 20:00:00-24:00:00 műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg magyar külföldi ismeretlen közszolgálati kategória k ism. dátum Hírek 00:00:05 00:03:53 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 00:03:53 00:04:19 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mindentudás Egyeteme (Csépe Valéria Miért csak az ember olvas? ) 00:04:19 00:33:07 00:28:48 00:26:32 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:00:00 ismeretterjesztő k Mindentudás Egyeteme (Járai Jenő Az orvostudomány csodája a szervátültetés 00:33:07 01:00:05 00:26:58 00:26:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Hírek 01:00:05 01:03:52 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 01:03:52 01:04:17 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k

15 Mozaik Lapozgató (Katona Béla: Krúdy breviárium, Szalóczy Pál a könyvről) 01:04:17 01:31:03 00:26:46 00:18:24 00:08:22 00:01:42 00:02:15 00:04:25 közéleti, kulturális k Életutak (Török Szilveszter természetgyógyász, nyugalmazott egyetemi tanár) 01:31:03 02:00:05 00:29:02 00:17:55 00:11:07 00:00:00 00:00:00 00:11:07 közéleti k Nóvum ( műsor ismétlése) 02:00:05 04:00:05 02:00:00 01:58:14 00:01:46 00:00:00 00:00:00 00:01:46 helyi információs k ism Hírek 04:00:05 04:03:53 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 04:03:53 04:04:16 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Night Reggel 04:04:16 07:00:06 02:55: Kasza Tibor Hullócsillag 04:04:16 04:08:25 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00: helyi hírek: Drogmentes maraton/kiútkereső projekt 04:08:25 04:24:10 00:15:45 00:15:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Gotye/Kimbra Somebody That I Used To Know 04:24:10 04:28:12 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00: névnapok, Alexandra és Erik nevek jelentése 04:28:12 04:29:42 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Ocho Macho Viva Cuba 04:29:42 04:33:39 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00: helyi hír: Berettyóújfalui Gazdakör fórumot tartott 04:33:39 04:43:02 00:09:23 00:09:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Szekeres Adrienn Mi kell a nőnek 04:43:02 04:46:15 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00: gazdasági hírek 04:46:15 04:47:50 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Compact Disco Fly or Die 04:47:50 04:51:56 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00: helyi hír: szakmai elismerés a Bihari Múzeumnak 04:51:56 05:00:05 00:08:09 00:08:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Hírek 05:00:05 05:03:35 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 05:03:35 05:03:57 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Gym Class Heroes/Adam Lavine Stereo Hearts 05:03:57 05:07:27 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: sporthírek 05:07:27 05:09:29 00:02:02 00:02:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Rácz Gergő Harc és vágy 05:09:29 05:12:40 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00: helyi hír: önkormányzat testületi ülés hírei 05:12:40 05:25:35 00:12:55 00:12:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k SP Szeretlek 05:25:35 05:28:37 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00: évfordulók 05:28:37 05:31:33 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Lola Benned élek 05:31:33 05:35:04 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:

16 helyi hírek: elsősegélynyújtó verseny 05:35:04 05:43:18 00:08:14 00:08:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Michel Teló Ai Se Eu Te Pego 05:43:18 05:46:02 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00: névnapok, Alexandra és Erik nevek jelentése 05:46:02 05:47:32 00:01:30 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k helyi hír: egészségügyi konferencia/népdalverseny 05:47:32 05:57:36 00:10:04 00:10:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Supernem Fej vagy írás 05:57:36 06:00:02 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00: Hírek 06:00:02 06:02:48 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 06:02:48 06:03:13 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Tolvai Renáta Élek a szemeidben 06:03:13 06:06:03 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00: helyi hír: 30 éves a karate sport egyesület 06:06:03 06:18:29 00:12:26 00:12:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Kele/Sander van Doorn/Lucy Taylor What Did I Do 06:18:29 06:21:49 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: gazdasági hírek 06:21:49 06:23:20 00:01:31 00:01:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Ultrapop Hurrikán 06:23:20 06:26:47 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00: helyi hír: változik a buszjárat 06:26:47 06:34:51 00:08:04 00:08:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Csézy Láthatatlan híd 06:34:51 06:38:18 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00: sporthírek 06:38:18 06:40:21 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Cozombolis Itthon vagyok 06:40:21 06:43:25 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00: évfordulók 06:43:25 06:46:21 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Sugarloaf Dolce vita 06:46:21 06:50:19 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: helyi hírek: Szabó Ferenc iskola alapító emlékünnepség 06:50:19 06:54:50 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Seconds To Mars/Kanye West Hurricane 06:54:50 07:00:06 00:05:16 00:00:00 00:05:16 00:05:16 00:00:00 00:00: Nóvum ( ) 07:00:06 09:00:05 01:59: műsor tartalmából 07:00:06 07:00:47 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Együtt Európában vetélkedő 07:00:47 07:05:05 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Éljünk egészségesen program; Katus Attila mozgatta meg a diákokat 07:05:05 07:11:47 00:06:42 00:06:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k A város napján nyit a Berettyó Art Mozi 07:11:47 07:13:05 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Márciusi testületi ülés 07:13:05 07:31:14 00:18:09 00:18:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k azonosítatlan 07:31:14 07:31:54 00:00:40 00:00:00 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00: Szabó Ferenc iskola alapító emlékünnepség 07:31:54 07:36:27 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k

17 Többszörös véradók köszöntése 07:36:27 07:43:22 00:06:55 00:06:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Polgármesteri évértékelő 07:43:22 08:19:10 00:35:48 00:35:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Adományosztás a rászorulóknak 08:19:10 08:22:39 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k azonosítatlan 08:22:39 08:23:02 00:00:23 00:00:00 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00: Mély szegénységben élők integrációjának segítése 08:23:02 08:30:00 00:06:58 00:06:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Energiatakarékosság fontossága, Dr. Szabó Zoltán közgazdász előadásáról 08:30:00 08:33:26 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Faültetési akció 08:33:26 08:35:57 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Líra kedvelők találkozója 08:35:57 08:58:40 00:22:43 00:22:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k azonosítatlan 08:58:40 09:00:05 00:01:25 00:00:00 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:01: Hírek 09:00:05 09:03:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 09:03:00 09:03:19 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Sztárportré 09:03:19 10:00: Taio Cruz Troublemaker 09:03:19 09:05:48 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00: David Guetta/Akon Crank It Up 09:05:48 09:09:42 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00: Kedvenc kirándulóhelyiek (Dombóvári Vanda) 09:09:42 09:11:37 00:01:55 00:01:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Király Linda Untried 09:11:37 09:15:15 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00: Jennifer Lopez/Pibull Dance Again 09:15:15 09:19:06 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00: Kedvenc kirándulóhelyiek (Dombóvári Vanda) 09:19:06 09:21:38 00:02:32 00:02:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Gotye/Kimbra Somebody That I Used To Know 09:21:38 09:25:08 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: Tolvai Renáta Élek a szemeidben 09:25:08 09:27:56 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00: Kedvenc kirándulóhelyiek (Dombóvári Vanda) 09:27:56 09:30:02 00:02:06 00:02:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Marlon Roudette Anti hero 09:30:02 09:33:44 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: Jason Derülo Breathing 09:33:44 09:37:29 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Kedvenc kirándulóhelyiek (Dombóvári Vanda) 09:37:29 09:39:06 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Katy Perry The One That Got Away 09:39:06 09:42:49 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00: Nayer/Pitbull/Mohombi Suavemente 09:42:49 09:46:27 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: Kedvenc kirándulóhelyiek (Dombóvári Vanda) 09:46:27 09:48:46 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Compact Disco Sounds Of Our Hearts 09:48:46 09:51:39 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:

18 Superheavy Miracle Worker 09:51:39 09:55:41 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00: Kedvenc kirándulóhelyiek (Dombóvári Vanda) 09:55:41 09:57:45 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti k Duck Sauce Barbra Streisand 09:57:45 10:00:07 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:00: Hírek 10:00:07 10:02:46 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 10:02:46 10:03:09 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Biztonsági öv Baleset-megelőzési magazin 10:03:09 10:33: Jennifer Love Hewitt Can I Go Now 10:04:16 10:06:15 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:00: Iskola rendőre program 10:06:15 10:11:53 00:05:38 00:05:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Beri/Váczi Eszter Egyedül 10:11:53 10:15:21 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00: Életúton program (közlekedésre nevelés) 10:15:21 10:22:38 00:07:17 00:07:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Eros Ramazzotti Una Storia Importante 10:22:38 10:26:14 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00: Biztonságos téli közlekedés 10:26:14 10:29:25 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k The Corrs The Right Time 10:29:25 10:33:18 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00: Caramel Merre visz az út 10:33:18 10:36:38 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: Noémi Virág Soha még 10:36:38 10:40:17 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Király Viktor Forgószél 10:40:17 10:43:27 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00: Puskás Peti Fura figurák 10:43:27 10:47:13 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: Fresh Ne félj U.S.A.! 10:47:13 10:50:54 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00: Josh és Jutta Az élet, mint homokszem 10:50:54 10:54:49 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Anti Fitness Club Bárhogy szeretnéd 10:54:49 10:59:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00: azonosítatlan 10:59:00 11:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:01: Berettyó Night Rádió :00:00-07:00:00 és 20:00:00-24:00:00 műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg magyar külföldi ismeretlen közszolgálati kategória k ism. dátum Hírek 00:00:05 00:01:49 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 00:01:49 00:02:14 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mindentudás Egyeteme (Tamás Gábor Akciók és szankciók az agykéregben c. előadása I.) 00:02:14 00:30:48 00:28:34 00:22:16 00:06:18 00:00:00 00:03:32 00:02:46 ismeretterjesztő k

19 Mindentudás Egyeteme (Tamás Gábor Akciók és szankciók az agykéregben c. előadása II.) 00:30:48 01:00:04 00:29:16 00:21:18 00:07:58 00:00:00 00:05:09 00:02:49 ismeretterjesztő k Hírek 01:00:04 01:01:49 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 01:01:49 01:02:14 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Mozaik Lapozgató (Hajdú László Erőnlét, energia a mindennapokban c. könyve, riport a szerzővel; : Ákos-Minden ami szép volt,??, Vargo-Get Back To Serenity, Gary Moore-Still Got The Blues) 01:02:14 01:32:18 00:30:04 00:18:35 00:11:29 00:03:05 00:06:36 00:01:48 közéleti, kulturális k Életutak (Nógrádi Gábor író, költő mesél munkáiról; : Kate Ryan-Desenchantee, Eurythmics-Here Comes The Rain, Mama Cass-Dream A Little Dream) 01:32:18 02:00:04 00:27:46 00:21:28 00:06:18 00:00:00 00:06:18 00:00:00 közéleti k Hírek 02:00:04 02:02:43 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 02:02:43 02:03:02 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Zsuffa Péter Jazz Klub (vendég: Michelle Mirtill; : Michelle Mirtill, Nemes Gábor, Pluto Basses, Bayan Zulfiqar) 02:03:02 03:02:45 00:59:43 00:24:37 00:35:06 00:28:29 00:06:37 00:00:00 színvonalas szórakoztatás k Zsuffa Péter Jazz Klub (: Anna Maria Jopek, Bobby McFerrin, Marcus Miller) 03:02:45 04:00:04 00:57:19 00:12:00 00:45:19 00:00:00 00:45:19 00:00:00 színvonalas szórakoztatás k Hírek 04:00:04 04:01:49 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 04:01:49 04:02:12 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Night Reggel 04:02:12 07:00:05 02:57: Takács Nicolas Tonight Is The Night 04:02:12 04:06:28 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00: polgármesteri évértékelő, tervek, feladatok 04:06:28 04:43:12 00:36:44 00:36:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Colbie Calliat Bubbly 04:43:12 04:46:25 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00: évfordulók 04:46:25 04:49:29 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Adri Eltűnnék veled 04:49:29 04:52:19 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00: sporthírek 04:52:19 04:53:47 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k névnapok, Ivó és Milán nevek eredete 04:53:47 04:55:02 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k

20 Ocho Macho Jó nekem 04:55:02 05:00:00 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00: Hírek 05:00:00 05:02:28 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 05:02:28 05:02:48 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Caramel/Bartók Eszter Ugyanúgy soul 05:02:48 05:06:11 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00: helyi hír: végzős búcsúztató az Arany J. Gimnáziumban 05:06:11 05:15:31 00:09:20 00:09:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Pink Last To Know 05:15:31 05:19:26 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00: gazdasági hírek 05:19:26 05:22:05 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Király Linda Untried 05:22:05 05:25:42 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: helyi hírek: elsősegélynyújtó verseny/mobil kórtörténet kiállítás 05:25:42 05:35:36 00:09:54 00:09:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Soerii & Poolek Valahol messze 05:35:36 05:39:25 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: névnapok, Ivó és Milán nevek eredete 05:39:25 05:40:33 00:01:08 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Duck Sauce Barbra Streisand 05:40:33 05:42:14 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00:00 00:01:41 00:00: helyi hír: önkormányzati ülés döntéseinek összefoglalója 05:42:14 06:00:00 00:17:46 00:17:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Hírek 06:00:00 06:02:52 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k időjárás 06:02:52 06:03:11 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Janicsák Veca Kék angyal 06:03:11 06:07:12 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: helyi hír: jubiláló véradókat tüntettek ki 06:07:12 06:17:33 00:10:21 00:10:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Leona Lewis Forgive Me 06:17:33 06:21:11 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: sporthírek 06:21:11 06:22:36 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 információs k Anti Fitness Club Más ölel át 06:22:36 06:26:50 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00: helyi hír: elismerés a helyi gyermekorvosnak 06:26:50 06:33:24 00:06:34 00:06:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Desperado/Play Win Inside I Want You 06:33:24 06:36:45 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00: évfordulók 06:36:45 06:39:49 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő k Király Viktor Solo 06:39:49 06:43:07 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: helyi sporthírek 06:43:07 06:50:40 00:07:33 00:07:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs k Josh és Jutta Tépd az éjjelt 06:50:40 06:54:02 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: gazdasági hírek 06:54:02 06:56:45 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor k Atomic Kitten It's Ok 06:56:45 07:00:05 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00: Nóvum ( ) 07:00:05 09:00:05 02:00: azonosítatlan 07:00:05 07:01:15 00:01:10 00:00:00 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:01:

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 2012. október 17. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben