Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata"

Átírás

1 Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2008/7 8 XVIII. évfolyam 7 8. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése 8 Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat érintő döntései 19 Területfejlesztés és építésügy Az állami területi főépítészek feladatai. 23 Turizmus és sport Az Új Magyarország Fejlesztési Terv turizmusfejlesztési pályázatainak összefoglaló adatai 29 Az Országos egészségturizmus-fejlesztési stratégia 31 Török magyar miniszteri találkozó 35 Pályázati lehetőségek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai 36 Hazai pályázati lehetőségek 38 Közösségi programok. 40 Pályázati hírek 43 Pályázati Kis hasznos 47 Jelentések, tájékoztatók Várossá nyilvánítások. 48 Viharkárok országszerte 48 Népszerű az Új Magyarország Lakásfelújítási Program. 49 Magatartási szabályok kitelepítés esetén 50 Aktuális hírek Hazai hírek 51 Nemzetközi hírek 53 Eseménynaptár, képzések Események, képzések előrejelzés 57 Események, képzések beszámolók 58 Figyelmébe ajánljuk! Kiadványajánló. 63 A Duna Palota különleges éttermi kedvezménye Elérhetőségek Önkormányzati Minisztérium 65 Önkormányzati forródrót. 65 Közszolgálati forródrót 65 Doppinginformációs vonal. 65 Felhívás 65 Állami főépítészek 66 A kiadásért felel: Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Kiadja: Duna Palota Kulturális Kht. Készült a kiadó DTP stúdiójában Tel.: Fax:

2 Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról A jogszabály száma és címe: évi XXVII. törvény egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról A jogszabály lényege: a törvény módosítja a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvényt (Pttv.). Az 1. új (7) bekezdéssel egészül ki, mely szerint A polgármester a megválasztását követően a képviselő-testület előtt a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. Az eskü szövegét a Pttv. melléklete tartalmazza. A törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 1. -ának (2) bekezdésében az esküt tesz a képviselő-testület előtt szövegrész, valamint 11. (1) bekezdésében a köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt szövegrész helyébe az a képviselő-testület előtt a polgármesterre irányadó szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá szöveg lép, valamint hatályát veszti az 1. (2) bekezdésének második mondata és 11. (1) bekezdésének második mondata. A Pttv. 2. -a (1) bekezdésének j) pontja hatályát veszti. Hatálybalépés: július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 89. szám (2008. június 18.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A jogszabály száma és címe: évi XXIX. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról A jogszabály lényege: Az ügyfélkapu létesítése személyes megjelenéssel, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél, vagy a körzetközponti feladatokat ellátó jegyző által működtetett okmányirodában, vagy kormányrendeletben meghatározott más szervnél kezdeményezhető. Az ügyfélkapu létesítésére jogosult szervek az előttük személyesen eljáró ügyfeleknek felajánlják az ügyfélkapu létesítését, amelyet a hatóság az ügyfél kérelme esetén azonnal létrehoz. Hatálybalépés: július 18. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 89. szám (2008. június 18.) Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdításáról A jogszabály száma és címe: évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról A jogszabály lényege: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 13. -át új (6) (8) bekezdéssel egészítette ki. Így a közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet többek között az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. A módosítás eredményeként kötelessége a szülőnek, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy e kötelezettségének tegyen eleget. A Kt ának módosításának eredményeként, ha a közoktatási intézmény tagintézményei különböző településen találhatók, vagy a többcélú közoktatási intézmény tagintézményeinek száma egy településen belül meghaladja az ötöt, illetve ha a többcélú közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeinek a száma meghaladja az ötöt, a közoktatási intézmény élére főigazgató, a tagintézmény, az intézményegység élére igazgató, óvodavezető bízható meg. E rendelkezések alkalmazhatók akkor is, ha a közoktatási intézmény alapító okirata szerint a felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám eléri az ezerötszáz főt. A kötelező felvételt biztosító intézményre vonatkozó, módosult szabályozás szerint, ha a településen több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya.

3 Jogszabályváltozások Ha a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a településen vagy a település meghatározott részében nincs kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve kötelező felvételt biztosító iskola vagy az iskolai körzethatár meghatározására vonatkozó rendelkezéseket nem tartották meg, kijelöli azt az önkormányzati feladatellátásban részt vevő óvodát, illetve általános iskolát, amely nem tagadhatja meg a gyermek óvodai felvételét, iskolai felvételét. A kijelölés egy nevelési, illetve tanítási évre szólhat, de több alkalommal is meghosszabbítható. Ha az oktatási hivatal olyan óvodát, iskolát jelölt meg, amely nem a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti településen működik, a megjelölt óvoda, iskola fenntartója a gyermek, a tanuló felvételének napjától az éves költségvetésről szóló törvényben az egyházi jogi személy részére megállapított kiegészítő támogatás összegének megfelelő összegű támogatásra válik jogosulttá, mindaddig, amíg az óvodai ellátás nem szűnik meg, illetve a tanulói jogviszony fennáll. A Kt a szerinti, fenntartói döntésekkel (különösen az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával) kapcsolatos vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést. Fontos, hogy a hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás rendelkezzen közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. A pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a közoktatási intézményt fenntartó társulást, amelynek tagjai között olyan önkormányzat is található, amely szerepel a hátrányos helyzetű települések jegyzékén, továbbá azt a közoktatási intézményt fenntartó települést és társulást, amelynek az illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri a huszonöt százalékot. Hatálybalépés: augusztus 3. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 89. szám (2008. június 18.) Az önkéntes tűzoltó egyesületekről A jogszabály száma és címe: évi XXXIII. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről A jogszabály lényege: Az Országgyűlés célja e törvény megalkotásával, hogy erősítse a tűz elleni védekezést önként vállalók tevékenységét, valamint javítsa az önkéntes tűzoltók, a tűzoltó egyesületek működési feltételeit. A normaszöveg rendelkezik a tűzoltó egyesületek és a hivatásos önkormányzati, illetve az önkéntes tűzoltósággal történő együttműködési megállapodás megkötésének, felmondásának feltételeiről, továbbá a megállapodás tartalmáról. Hatálybalépés: július 18. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 89. szám (2008. június 18.) A földgázellátásról A jogszabály száma és címe: évi XL. törvény a földgázellátásról A jogszabály lényege: A törvényalkotó célja e törvény létrehozásával, hogy kialakítsa a hatékonyan működő földgáz-versenypiacot, érvényesítése az energiahatékonyság és az energiatakarékosság elveit a fenntartható fejlődés érdekében. Biztosítani kívánja a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű földgázellátását, a magyar gázpiacnak az Európai Közösség egységesülő gázenergia piacaiba történő integrációját, és a mindezek megvalósítását biztosító objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szabályozás kialakítását. A törvény az egyetemes szolgáltatók tekintetében előírja többek között azt a kötelezettséget, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény mellékletében felsorolt kistérségenként legalább egy ügyfélszolgálati irodát kell létesíteniük. Hatálybalépés: június 26. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 93. szám (2008. június 25.) A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájáról A jogszabály száma és címe: évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 2. cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről A jogszabály lényege: Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (a továbbiakban: Charta) 2. cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztésére. A Strasbourgban, november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának kihirdetéséről szóló évi XL. törvény kiegészült a 3/A. és 3/B. -sal. Hatálybalépés: június 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 94. szám (2008. július 27.)

4 Jogszabályváltozások Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A jogszabály száma és címe: évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A jogszabály lényege: Egészen a közelmúltig a világ országaiban az élelmiszerek ellenőrzése, illetve nyomon követhetőségének biztosítása az élelmiszer-előállítók, illetve forgalmazók ellenőrzésében merült ki. Az EU tagállamaiban különösen nagy hangsúlyt kapott az áruk szabad áramlása elv biztosítása mellett a fogyasztók védelme; azonban ezen fogalom alatt nem a klasszikus, hazánkban fogyasztóvédelemként emlegetett tevékenység (a fogyasztó gazdasági érdekeinek védelme) eredményét értik, hanem annak biztosítását, hogy például az élelmiszerek esetében a fogyasztóhoz biztonságos, az előállító által garantált összetételű élelmiszer kerülhessen. Ennek megvalósításához nem elégséges csupán az előállítás és forgalmazás területén vizsgálni a higiéniai és minőségi követelmények betartását, megfelelő ismeretekkel kell rendelkezni az előállítás előtti és a forgalmazás utáni tevékenységekről, nyomon kell követni az alapanyagok útját a szántóföldtől az asztalig a teljes élelmiszerláncban. Hatálybalépés: január 3. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 95. szám (2008. június 28.) Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságról A jogszabály száma és címe: 157/2008. (VI. 10.) Korm. rendelet az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatásáról A jogszabály lényege: A központi költségvetés megtéríti a helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások részére a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 17. -a (2) bekezdésének f) pontja szerint a köztisztviselő által benyújtott felmentési kérelem alapján január 1-je és május 1-je között közölt felmentésekkel összefüggően keletkezett teljesített, illetve teljesítendő e rendeletben meghatározott kifizetéseket. Hatálybalépés: június 13. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 86. szám (2008. június 10.) Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntésekről A jogszabály száma és címe: 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A jogszabály lényege: Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági döntés-előkészítő és döntéshozó (köztisztviselő) építésügyi vizsgáztatására, a vizsga tartalmára, követelményeire és eljárási szabályaira, szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Hatálybalépés: július 4. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 90. szám (2008. június 19.) A közigazgatási hivatalról A jogszabály száma és címe: 177/2008. (VII.1.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokról A jogszabály lényege: a rendelet a 90/2007. (XI. 14.) AB határozatban előírtak miatt újraszabályozta a közigazgatási hivatalok jogállását, a szervezeti felépítésre vonatkozó szabályozás megegyezik a 297/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal. Hatálybalépés: július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 97. szám (2008. július 1.) A kisajátítási tervről A jogszabály száma és címe: 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről A jogszabály lényege: A rendelet hatálya kiterjed azokra az adatgyűjtési, földmérési és térképezési, vázrajzkészítési munkákra, amelyeket a kisajátításhoz el kell végezni, továbbá a csereingatlannal történő kártalanítás esetén az értékkülönbözet megfizetése tekintetében adható kedvezmény megadására. A rendelet előírja, hogy a kisajátítási terv készítésével kapcsolatos földmérési munka csak a megrendelő írásbeli megbízása alapján és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályok rendelkezése szerint földmérésre jogosult által végezhető. A jogszabály rendelkezik a kisajátítási terv készítéséről, a záradékolásáról, az adatszolgáltatási-, gyűjtési tevékenységről, valamit a csereingatlannal történő kártalanítás esetén az értékkülönbözet megfizetése tekintetében adható fizetési kedvezmény szabályairól. Hatálybalépés: július 4. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 98. szám (2008. július 3.)

5 Jogszabályváltozások Az országos településrendezési és építési követelményekről A jogszabály száma és címe: 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról A jogszabály lényege: Az OTÉK több rendelkezését módosítja vagy újraszabályozza. Hatálybalépés: Lépcsőzetes, a kihirdetést követő 8. naptól kezdődően január 1-jével bezárólag. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 103. szám (2008. július 14.) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről A jogszabály száma és címe: 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről A jogszabály lényege: A szociális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók részére a központi költségvetés által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásának feltételeire vonatkozó szabályokat tartalmazza. Hatálybalépés: augusztus 2. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 112. szám (2008. július 30.) A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól A jogszabály száma és címe: 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól A jogszabály lényege: A rendeletben meghatározott esetekben a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 49. -ának (3) bekezdésében és az 50. -ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beavatkozásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges. Hatálybalépés: augusztus 4. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 105. szám (2008. július 18.) A pálinka és a törkölypálinka előállításának és jelölésének szabályairól A jogszabály száma és címe: 94/2008. (VII. 24.) FVM SZMM együttes rendelet a pálinka és a törkölypálinka előállításának és jelölésének szabályairól A jogszabály lényege: Pálinkának csak a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet) 2. mellékletének 9. számú kategóriája szerinti eljárással készített olyan gyümölcspárlat nevezhető, amelyet Magyarországon termett gyümölcsből ideértve a gyümölcsvelőt is készítettek, és amelynek cefrézését, párlását, érlelését és palackozását is Magyarországon végezték. Sűrítményből, aszalványból, szárítmányból készült termék nem nevezhető pálinkának. A pálinka készítése során répa-, nád-, izo- vagy gyümölcscukorral javított gyümölcscefre nem használható fel. A rendelet általános rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával a megnevezések abban az esetben használhatók, ha a pálinka az adott megnevezéshez tartozó különleges eljárással készült. (Kisüsti pálinka, Érlelt pálinka, Ópálinka, Gyümölcságyon érlelt pálinka vagy ágyas pálinka) Hatálybalépés: augusztus 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 108. szám (2008. július 24.) A sugárvédelmi ellenőrző rendszerek működéséről A jogszabály száma és címe: 1/2008. (VI. 18.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó tevékenységek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési feladatairól A jogszabály lényege: A rendelet vonatkozik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, a közigazgatási hivatalokra, valamint a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságokra terjed ki. A rendelet által meghatározott feladatok közé tartozik a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási viszonyok ellenőrzése, eredményeinek gyűjtése, a környezeti sugárzás dózisteljesítményének figyelemmel kísérése és a lakosság hiteles tájékoztatása. Valamint az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben vagy radioaktív (nukleáris) anyaggal végzett tevékenység során, továbbá a szándékosan ártó emberi magatartások vagy fegyveres összeütközések esetén bekövetkező a lakosságot és a környezetet veszélyeztető események, nukleáris és radiológiai veszélyhelyzetek elhárítása, következményeinek csökkentése, illetőleg megszüntetése érdekében folyamatosan működő ágazati sugárvédelmi ellenőrző rendszert üzemeltetnek, illetve részt vesznek annak üzemeltetésében. Hatálybalépés: július 18. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 89. szám (2008. június 18.)

6 Jogszabályváltozások Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A jogszabály száma és címe: 7/2008. (VI. 3.) SZMM. rendelet az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A módosított jogszabályok: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. A jogszabály lényege: A módosítások az intézményvezetői munkakör, és egyéb munkakör betöltésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaznak. Hatálybalépés: július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 83. szám (2008. június 1.) A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről A jogszabály száma és címe: 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről A jogszabály lényege: A rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területeken a példamutató, kivételesen magas színvonalú, lelkiismeretes, eredményes tevékenységet végző személyek, és közösségek számára adományozható elismerésekről szól. Hatálybalépés: július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 95. szám (2008. június 1.) Közösségi jogszabályváltozások A REACH-ről az önkormányzatok szempontjából A REACH az Európai Közösség minden tagállamára érvényes, 1907/2006/EK számú rendelete, mely június 1-jén lépett hatályba, és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szól. A rendelet célja, hogy korszerűsítse és javítsa a vegyi anyagokra vonatkozó, korábbi európai uniós jogi keretrendszert, illetve hogy az uniós országokban kiszűrjék, és engedélyeztetés alá vonják vagy korlátozzák, s így csökkentsék az egészségre és a környezetre ártalmas anyagok felhasználását. Az adatok megszerzésével kapcsolatos felelősség, valamint anyagi és adminisztratív terhek, melyeket eddig a hatóságok viseltek, a jövőben az ipar és kereskedelem szereplőire hárulnak. A REACH minden vegyi anyagot gyártót, importálót és továbbfelhasználót érint az Európai Unión belül. Az érintett cégek helyzete A REACH bevezetésével az egyes érintett cégek helyzete is jóval nehezebb lett, mivel a feladatok legnagyobb része és a felelősség áthárult az ipar szereplőire. A szabályozás mind a nagyvállalatokat, mind a kis- és középvállalkozásokat érinti. Regisztrációs kötelezettség Azon cégeknek, melyek évente egy tonna vagy annál nagyobb mennyiségben gyártanak vagy importálnak vegyi anyagokat az Európai Unión kívülről, regisztrációs kötelezettségük van. Az érintett vegyi anyagok száma több mint 30 ezerre tehető, és nemcsak a laboratóriumi finomvegyszereket vagy a háztartásban használt savakat és lúgokat érinti, de a festékeket, oldószereket, elektronikus eszközökben vagy egyéb módon előforduló fémeket vagy például az építőiparban gyártott és használt anyagokat is. A regisztrációs kötelezettség június 1-jétől lépett életbe. Ettől az időponttól kezdve a magyarországi vegyi anyagot, készítményt vagy árucikket gyártó és importáló vállalatoknak és vegyi üzemeknek dokumentálniuk kell a kezelt anyagokat és regisztráltatni kell a Helsinkiben működő Európai Vegyianyag-ügynökségnél (ECHA). Az új szabályozás meglehetősen nagy anyagi terheket ró a gyártókra és importőrökre, mivel az általuk előállított vagy forgalmazott vegyi anyagok és az azok felhasználásával készült termékek laboratóriumban, illetve terepen elvégezhető vizsgálati kötelezettségének, illetve regisztrációjának költségei őket terhelik. Az előregisztráció mint könnyítés A már forgalomban lévő ún. bevezetett anyagok esetében annyi segítséget kapnak a cégek, hogy június 1. és december 1. között élhetnek az előzetes regisztráció lehetőségével. Ezzel kitolhatják a tényleges regisztráció határidejét. Azoknak a gyártóknak és importőröknek, amelyek december 1-jéig sem tesznek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, december 1-jét követően be kell szüntetniük a vegyi anyagok gyártását és behozatalát, tevékenységüket pedig csak akkor kezdhetik újra, ha azonnal eleget tesznek a regisztrációs kötelezettségüknek. Az előregisztráció ingyenes és nem kötelező, ellentétben a regisztrációval, amely összetett, költséges és időigényes folyamat.

7 Jogszabályváltozások 7 Továbbfelhasználók A REACH nem csak a gyártókra és importálókra vonatkozik, mivel a cégek jelentős hányada az ún. továbbfelhasználó kategóriába tartozik. A regisztráció és az előregisztráció a gyártók és importőrök legfontosabb és legidőszerűbb kötelezettsége, de ezeken kívül több más kötelezettség is van, amely rajtuk kívül a továbbfelhasználókat is érinti. Büntetés is lehetséges Azon érdekelt felek, amelyek a rendeletben előírt határidőkön belül kötelezettségeiknek nem, vagy késve tesznek eleget, jelentős mértékű büntetésre is számíthatnak, amely akár a 20 millió forintot is elérheti. Továbbá, aki nem tesz eleget (elő)regisztrációs kötelezettségének, annak fel kell függesztenie a tevékenységét a regisztráció tényleges megtörténtéig, és ez jelentős bevételkiesést és presztízsveszteséget jelent. A REACH önkormányzati vonatkozásai A cégek támogatása saját érdek is. A REACH egyik fő törekvése az emberi egészség megőrzése és a környezet védelme. Mivel a legnagyobb vegyi anyagoknak és szennyezéseknek való kitettség a gyártás és importálás helyén van, a vegyi anyagokat gyártó és importáló cégeknek a biztonságos anyagkezeléshez való hozzáállása és a vonatkozó előírások szigorú betartása döntő szerepet játszik a környezetvédelmi megelőzés és a helyi életminőség javításának érdekében. A cégek sokat tehetnek az által, hogy erősítik az egészség- és környezetvédelmi beruházásokat. Amennyiben a cégek versenyképessége fokozódik az EU piacán, mind a helyi fejlesztések, mind az adózás szempontjából az önkormányzatok számára is előny származik. Az önkormányzatoknak mindenképpen érdekében áll az, ha a területükön sikeres és a jogszabályi előírásoknak megfelelően működő cégek tevékenykednek. A szigorított rendelkezés hatására elképzelhető, hogy egyes cégek működését a szakhatóságok be is tiltják. Mindez a helyi önkormányzatokat is hátrányosan érintheti anyagilag, mivel eleshet az adott cég által addig fizetett helyi iparűzési adótól. A cégek, illetve a helyi egészség- és környezetvédelmi beruházások és technológiák lehetőségekhez mért támogatása tehát az önkormányzatok számára saját érdek is. Ismeretterjesztés, lakossági tudatformálás. Az önkormányzatokra fontos szerep hárulhat a rendelettel kapcsolatos ismeretterjesztés és információtovábbítás (pl. tájékoztatás kihelyezése a helyi hirdetőtáblán) terén, mivel jelentős információs bázisnak tekinthetők a helyi szervezetek intézményei. Fontos azt is kiemelni, hogy az önkormányzatok a lakossági tudatformálásért is igen sokat tehetnek. Fontos lenne továbbá a helyi ÁNTSZ-ek és a helyi döntéshozók közötti szoros együttműködés annak érdekében, hogy az egészség- és környezetvédelmi szempontok elsődlegessé váljanak. A betartás ellenőrzésében való közreműködés kialakítása. A REACH végrehajtásának ellenőrzéséért az ÁNTSZ kémiai biztonsági felügyelői lesznek a helyi felelősök, azonban fontos szerep hárulhat az önkormányzatokra a betartás ellenőrzésében való közreműködés területén is az által, ha a megbízott ÁNTSZ-nél dolgozó kollégák és a helyi döntéshozók együttműködését kialakítja, elősegíti. REACH Nemzeti Információs Szolgálat Amennyiben további információkra lenne szükség a REACH uniós rendelettel kapcsolatban, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Az intézet elérhetőségei: cím: Tel.: (06 1) Fax: (06 1) Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Honlap:

8 8 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből fakadó egyes önkormányzati feladatok III. rész Módszertani segédanyag az önkormányzati rendeletek harmonizációjához rendeletalkotási tárgykörök szerint Az Önkormányzati Tájékoztató 2008/5. számában megjelent, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hazai átültetéséből eredő önkormányzatokat érintő feladatokról szóló tájékoztató folytatásaként az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjához kívánunk segítséget nyújtani rendeletalkotási tárgykörök szerint. A tájékoztatóhoz felhasználtuk a közigazgatási hivatalok által a témában készített módszertani segédanyagokat, a tárgyköröket pedig egyeztettük az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, valamint a Külügyminisztériummal. I. Köztemető fenntartása és üzemeltetése 1. A jogszabályi rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) kötelező feladatul írja elő a köztemető fenntartását. A köztemető az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetve a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. A helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló évi XX. törvény (továbbiakban: Htv.) minden önkormányzatra, az Ötv. pedig az évi módosítása révén a Fővárosi Önkormányzatra vonatkozóan a köztemetővel kapcsolatos önkormányzati feladatokat részletesebben is meghatározta. A feladatellátás módjának részletes szabályait a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tt.) az alábbiak szerint határozza meg: a köztemető fenntartója a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat. A temető fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg együttműködés útján is gondoskodhatnak [5. (3) bekezdés]; a temető tulajdonosa ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve szerződés alapján gazdálkodó szervezet útján is elláthatja [6. (3) bekezdés]; köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni [6. (4) bekezdés]; az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét [40. (1) bekezdés]; a temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat [40. (2) bekezdés]; a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni [40. (3) bekezdés]; az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 százalékát nem haladhatja meg [40. (4) bekezdés]; a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét [40. (5) bekezdés]; a helyi rendeletben szabályozandó elemek [41. (3) bekezdés]. A szabályozás során figyelemmel kell lenni a Tt. végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletre is.

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/11 XIX. évfolyam 11. szám A tartalomból: Szerkesztőségi rovat Tisztelt Olvasóink!.......................................................... 2 Jogszabályváltozások

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata. Jogszabályfigyelő... 3

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata. Jogszabályfigyelő... 3 Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/5 XIX. évfolyam 5. szám A tartalomból: Szerkesztőségi rovat A válságkezelő kormányban Varga Zoltán vezeti az Önkormányzati Minisztériumot....................................

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/7 8 XIX. évfolyam 7 8. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat érintő döntései 7 Területfejlesztés

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS. A helyi önkormányzati rendeletek közösségi jogi szempontú ellenőrzésének tapasztalatairól

ÖSSZEGZÉS. A helyi önkormányzati rendeletek közösségi jogi szempontú ellenőrzésének tapasztalatairól ÖSSZEGZÉS A helyi önkormányzati rendeletek közösségi jogi szempontú ellenőrzésének tapasztalatairól A Belügyminisztérium 2005-ben az időközben történt közösségi és hazai jogszabályi változásokra tekintettel

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz Részletes indokolás Az 1-3. -hoz A törvény teljes körűen meghatározza a tárgyi, személyi és területi hatályát, a személyi hatály körében külön kiemelve az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3. Hazai jogszabályváltozások 3 2011. ÉVI 1. SZÁM Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ 3 Hazai jogszabályváltozások 3 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

Részletesebben

26 Címzetes főjegyzői címek 26 Jegyzői változások Bács-Kiskun megyében (2010. július augusztus) 26

26 Címzetes főjegyzői címek 26 Jegyzői változások Bács-Kiskun megyében (2010. július augusztus) 26 IV. évfolyam 2 3 A címzetes főjegyzők részére kifizethető címadományozási juttatásról 3 Változások az alpolgármesterek jogállásában 3 A helyi iparűzési adó szabályainak változása 5 Tájékoztatás választási

Részletesebben

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

29 A helyi önkormányzatok irattári tervének új szabályozása 29 Figyelemfelhívás a közigazgatási versenyvizsgával kapcsolatban 30

29 A helyi önkormányzatok irattári tervének új szabályozása 29 Figyelemfelhívás a közigazgatási versenyvizsgával kapcsolatban 30 III. évfolyam 3 5 A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek jogi szabályozásának lehetőségei 5 Tájékoztató a belső piaci szolgáltatásokról

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos jogszabályforrásnak.

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 1. A Kormányhivatal szervezetének felépítése... 4 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY... 7 1. A polgármesteri tisztség

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 1 / 13 2012.09.10. 15:59 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2011. évi 3. szám TARTALOM JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 3 Hazai jogszabályváltozások... 3 A Btk. és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról... 3 A rendőrségről, a szabálysértésekről,

Részletesebben

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló jogszabályi rendelkezések

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló jogszabályi rendelkezések Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló jogszabályi rendelkezések Összeállította: Orbán Anikó Az alábbi összefoglaló az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben