OSZIPOVA IRINA ZOLTÁN ANDRÁS AZ OROSZ NYELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZIPOVA IRINA ZOLTÁN ANDRÁS AZ OROSZ NYELV"

Átírás

1 OSZIPOVA IRINA ZOLTÁN ANDRÁS AZ OROSZ NYELV Az orosz nyelv története Zoltán András Az orosz nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának keleti szláv csoportjába tartozik, tehát legszorosabb rokonságban áll az ukrán és a fehérorosz nyelvvel, s azokkal együtt a felbomlófélben lévő ősszláv nyelv számos tekintetben egymáshoz igen hasonló nyelvjárásaiból alakult ki. Ezért az orosz nyelvnek az írásbeliség megjelenése, vagyis a keresztyénség felvétele előtti története lényegében megegyezik az ukránéval, ezért erre vonatkozóan az ukrán nyelv történetének megfelelő fejezetében leírtakat az orosz nyelv előtörténetének is tekinthetjük, s itt most nem ismételjük meg, csupán összefoglaljuk a keleti szláv nyelvjárásokra az írásbeliség megjelenésének a küszöbén jellemző vonásokat. Megjegyzendő, hogy az egyes szláv nyelvek általában nem egyfajta homogén ősszláv nyelvjárásból alakultak ki, hanem több, eredetileg eltérő nyelvjárás integrálódásával, ezért egyes később nyelvjárásinak minősített különbségek már az írásbeliség előtti korban is megvoltak. Az orosz nyelv alapjául szolgált dialektusoknak a többi keleti szláv nyelvvel együttesen jellemző hangtani vonások: 1. *-ăr-, *-ăl- > -oro-, -olo- : сорóка, солóма, szemben a déli szláv és cseh, szlovák *sraka, *slama, maradék nyugati szláv *sroka, *sloma típusú megfelelésekkel. 2. *-ĕr-, *-ĕl- > -ere-, -olo- : бéрег, молокó, szemben a a déli szláv és cseh, szlovák *brěgъ, *mlěko típusú megfelelésekkel. 3. *dj > dž (Ê) > ž : межá, szemben a nyugati szláv *me(d)za típusú reflexekkel és a déli szláv nyelvenként változó (bolgár междá, ószláv межда, macedón меѓа, szerbhorvát међа/međa, szlovén meja) megfelelésekkel. 4. *(j)e- > o : óсeнь, szemben a nyugati és déli szláv *(j)esenь típusú megfelelésekkel. 1

2 Az orosz nyelv alapjául szolgált dialektusok más vonásai nemcsak a többi keleti szláv dialektussal, hanem ezeken túlmenően további szláv nyelvjárásokkal vagy nyelvjáráscsoportokkal is közösek. A déli szláv nyelvjárásokkal közös vonások: 1. *ch >s változás a II III. palatalizáció során, szemben a nyugati szláv ch > š fejlődéssel (óorosz моусѣ, ószláv моусѣ, de: lengyel musze DLsg. légy ). Meg kell jegyezni, hogy a II III. palatalizáció nem terjedt ki a későbbi orosz nyelvjárások jelentős részére, elsősorban az északnyugati nyelvjárásokra (Novgorod), ahol a korai nyelvemlékekben хѣрь szürke kelme, vö. mai orosz серый szürke, кѣлъ ép, vö. orosz целый ép, egész, вьхъ mind, összes, vö. orosz весь ua. A II. palatalizáció hiánya a nyelvjárások jelentős részében elősegítette a k, g, ch-re végződő tövek helyreállítását a többi nyelvjárásban és az irodalmi nyelvben is: vö. mai orosz руке, ноге, мухе DLsg., szemben a megfelelő ukrán руці, нозі, мусі alakokkal. 2. *dl, *tl > l : orosz молúтва, ószláv молитва, szemben a nyugati szláv *modlitva típusú alakokkal. Az északnyugati orosz nyelvjárásokban (Pszkov vidéke) azonban *dl > gl hangfejlődésre is van példa (*privedli > привегли, vö, mai orosz irodalmi привели).,شземл *pj,* bj, *mj, *vj > pl. bl, ml, vl (l epentheticum):orosz земля, ószláv 3. szemben a nyugati szláv *zemja típusú, l epentheticum nélküli megfelelésekkel. A déli szláv nyelvjárások egy részével közös vonás: *kti, *gti, *tj > č: orosz нoчь, szlovén noč, szemben a nyugati szláv nyelvek egységes *noc típusú és a többi déli szláv nyelv nyelvenként eltérő (bolgár нощ, ószláv ношть, macedón ноќ, szerbhorvát ноћ/noć) megfeleléseivel. A nyugati szláv nyelvekkel közös vonás: ăr-, ăl- > ro-, lo- : orosz рoст növ(eked)és, termet, lengyel wzrost, szemben a délszláv *rast típusú megfelelésekkel. Nagy valószínűséggel ez utóbbiak közé kell sorolnunk a korábbi szakirodalommal szemben az ősszláv *kv-, *gv- fejlődését is a II. palatalizáció során. A későbbi nyugati szláv nyelvek alapjául szolgált nyelvjárásokban ezek megmaradtak: az ősszláv květъ virág, 2

3 gvězda csillag a lengyelben ma is kwiat, gwiazda, vagyis itt a v mintegy útját állta a II. palatalizáció érvényesülésének. A leendő déli szláv nyelvjárásokban itt cv, (d)zv hangkapcsolatot, találunk: ószláv цвѣтъ, sвѣзда ~ звѣзда, vagyis a II. palatalizáció ugyanúgy végbement, mintha a v ott sem lett volna. A keleti szlávban ugyan az irodalmi nyelvekben (főleg az oroszban: цвет, звездá, de ukrán звiздá is) a déli szláv nyelvekhez hasonló alakokat találunk, de ezek itt valószínűleg nem eredetiek, hanem a délszláv eredetű irodalmi nyelv, az egyházi szláv hatására honosodtak meg. Az orosz ónovgorodi nyelvjárásterületről a középkori nyírfakéregre írt levelekben került elő гвѣзда alak is, az ukrán és a fehérorosz nyelvjárások zömében pedig csillag jelentésben más szót használnak (ukrán зоря, зíрка, fehérorosz зарá, заркá). Az ősszláv květъ virág helyén az egész ukrán és fehérorosz nyelvterületen, de számos orosz nyelvjárásban is kv- kezdetű alakokat találunk: ukrán квіт(ка), fehérorosz квет(ка), orosz nyelvjárási квет szín, virág. Úgy tűnik tehát, hogy a későbbi keleti szláv nyelvek alapjául szolgált nyelvjárásokban eredetileg a kv, gv hangkapcsolat ugyanúgy viselkedett vagyis nem változott, mint a nyugati szlávban. Az orosz nyelvjárások egy részére vonatkozóan a novgorodi adatok alapján ezt biztosra vehetjük. Mivel az ónovgorodiban II. palatalizáció sem volt, a helyzet itt alapvetően különbözik mégis a nyugati szlávtól: itt гвѣзда volt és ногѣ, míg például a lengyelben gwiazda van, de nodze. Az orosz nyelv története az írásbeliség megjelenése után is szorosan összefonódott a másik két keleti szláv nyelv, az ukrán és a fehérorosz történetével. Az orosz irodalmi nyelv története is a Kijevi Rus -ra megy vissza, amely a keleti szlávok közös állama volt. Miután Vladimir kijevi fejedelem felvette a bizánci rítusú keresztyénséget (988), vele együtt az egyházi szláv nyelvű liturgia, a szertartáskönyvek, a szellemi kultúra Kijevből kiindulva elterjedt az egész kijevi állam területén, így a későbbi (nagy)orosz nyelv alapját képező nyelvjárásterületen, a Kijevtől északra és északkeletre fekvő területeken, ahol olyan kulturális központok alakulnak ki mint Novgorod, Pszkov az északnyugati és Szuzdal, Vlagyimir az északkeleti részeken. Itt, a Vlagyimir Szuzdali Fejedelemség területén emelkedik ki később Moszkva, amely idővel a kialakuló orosz állam központja lesz. Moszkva felemelkedését elősegítette az is, hogy a tatárjárás után az elpusztult Kijevből Vlagyimirba, majd Moszkvába helyezi át székhelyét az orosz ortodox egyház feje, az immár csak névleg kijevi metropolita. Általában elmondható, hogy a viszonylag rövid életű és hamar részfejedelemségekre szakadó közös keleti szláv állam helyett az ortodox egyház őrizte legtovább a keleti szláv egység eszméjét, ami abban is megnyilvánult, hogy a skandináv eredetű Rus névből képzett 3

4 etnonimák (russkij, rusin, rusnak, belarus) az egész keleti szláv nyelvterületen használatosak voltak a XIX. századig, de részben ma is. Az egyházi szláv és a keleti szláv viszonya a korai középkorban hasonló volt az egész keleti szláv nyelvterületen. A leendő nagyorosz területeken is kialakul az egyházi szláv keleti szláv diglosszia, ami főleg annak köszönhető, hogy a kortársak a szláv nyelveket ekkor még ugyanúgy egy nyelvnek tekintették, mint egy bő évszázaddal korábban, amikor a nyugati szláv morvák kérésére Bizánc Konstantín-Cirill és Metód személyében macedón misszionáriusokat bízott meg a szláv liturgikus nyelv kidolgozásával, valamint a Szentírás és a szertartáskönyvek szláv nyelvre való lefordításával. Mi sem természetesebb, hogy a szláv misszionáriusok a maguk idejében a saját anyanyelvjárásukat tekintették mérvadónak, s noha később Morvaországban és Pannóniában e nyelv sok helyi, főleg lexikális elemmel bővült, alapvetően megtartotta déli szláv (bolgár macedón) jellegzetességeit. A keleti szlávok megtérítése során Bizánc nem dolgoztat ki új, keleti szláv liturgikus nyelvet, hanem a szláv nyelv egységéből kiindulva ezt a már a több mint száz éves hagyománnyal rendelkező, a Balkánon (a bolgároknál és a szerbeknél) is jól bevált, Cirill és Metód révén végeredményben a Bizánci Birodalomban beszélt macedóniai szláv nyelvjárásokra épülő egyházi nyelvet (ószláv vagy óegyházi szláv) használja fel. Ennek következtében a keleti szlávok lakta Kijevi Rus első irodalmi nyelve szláv lett ugyan, de nem a helyi nyelvjárásokra épülő keleti szláv, hanem a Balkánról importált, déli szláv nyelvjárási alapú ószláv. Közben azonban, mint láttuk, a keleti szlávban több olyan jellegzetes hangtani és alaktani vonás is kialakult, amely a keleti szlávot számos jegyét tekintve már megkülönböztette a korabeli bolgár macedón nyelvjárásoktól. Az ószláv egyházi szövegek a Kijevi Rus -ban bizonyos mértékig idomultak a helyi kiejtéshez. Így például a bolgár macedón nyelvjárásokban még ejtett nazálisok helyén, mivel a keleti szlávban ezek már az írásbeliség előtt eltűntek, keleti szláv utódhangjaikat ejtették (az egykori ę helyén a-t, az Y helyén pedig u-t), az ószláv št helyén šč-t, az igék 3Sg. és 3Pl. alakjaiban az ószláv -tъ helyett -tь lett a végződés a protoukrán kiejtés hatására. Más déli szláv jellegzetességek azonban tartósan megkülönböztették ezt a keleti szláv használatban némileg rutenizált irodalmi nyelvet amelyet egyházi szlávnak nevezünk a hétköznapi életben használt keleti szláv nyelvjárásoktól. Így például a késői ősszláv nyelvjárások közötti, még az írásbeliség kora előtt kialakult hangtani eltérések következtében szemben álltak egymással a keleti szláv робота работа, городъ градъ, золото злато, берегъ брѣгъ, молоко млѣко, свѣча свѣща, межа межда, одинъ единъ típusú alakok, 4

5 nem is szólva a grammatikai és lexikális eltérések nem lebecsülendő mennyiségéről. Mindezek következtében az irodalmi nyelv elsajátítása a keleti szlávok esetében az írás megtanulásán túl egy másik, bár kétségkívül közeli rokon nyelvi rendszer elsajátítását is jelentette. Ennek következtében a keleti szláv társadalomban két rokon nyelvi rendszer volt használatban szigorú funkcionális megoszlásban: a szakrális szféra presztízsétől övezett, csak külön tanulás útján elsajátítható egyházi szláv irodalmi nyelv a szellemi kultúra területén, valamint a spontán módon elsajátított keleti szláv anyanyelv(járás). Ez a funkcionális kétnyelvűség (diglosszia) jellemezte kezdetben az egész keleti szláv nyelvterületet, bár nem egyformán sokáig maradt fenn mindenütt. Az ukrán és a fehérorosz nyelvterületen a keleti szláv egyházi szláv diglosszia a XI XV. századot jellemzi, míg az oroszban ez a nyelvi helyzet lényegében a XVII. század végéig fennmarad. Mindez azzal a következménnyel járt, hogy a keleti szláv nyelvjárásterületen a XI. századtól kezdődően fennmaradt legkorábbi nyelvemlékek döntő többsége alapvetően egyházi szláv nyelvű, bennük az ukrán és a többi keleti szláv nyelv történetére vonatkozó adatok csupán elvétve, az egyházi szláv normától való eltérésképpen jelentkeznek. Mivel az egyházi szláv kiejtési normái a Kijevi Rus idején rögzültek, a liturgikus kiejtésben a kijevi (protoukrán) kiejtést tekintették sokáig követendőnek a nagyorosz területen is, például az egyházi szláv kiejtésben az ukránhoz hasonlóan a g helyett γ-t illet ejteni orosz nyelvterületen is. Ennek máig ható következménye többek között a господи [γóspod i], бог [boch]-féle kiejtés a mai irodalmi oroszban, továbbá ezen a régebben (XVIII XIX. sz.) az egyházi szláv eredetű szavakban még következetesen alkalmazott kijevi kiejtésen alapul az idegen nyelvi h hangok г-vel való átírási gyakorlata (Heine > Гейне). A g >γ (> h) változás egyébként közel azonos időben ment végbe az óukrán, az ófehérorosz, a délorosz, a cseh, a szlovák, a felsőszorb és egyes szlovén nyelvjárásokban. Tehát ez is több szláv nyelvet érintő változás volt, de a szláv nyelvterületnek csak kisebb részére terjedt ki. Ezzel szemben a jerek (redukált ь, ъ) kiesése és vokalizációja volt az utolsó közös indíttatású szláv hangváltozás, amely az egész szláv nyelvterületre kiterjedt, s ennek lezárultával a szláv nyelvek végleg önálló fejlődési útra lépnek, több közös impulzus már nem vált ki közös szláv hangtani változásokat, ezért ezzel az ősszláv nyelv korszaka végképp lezárul. Ez is amint a nyílt szótagúság kialakulásával kapcsolatos változások egy része éppen indíttatása tekintetében volt közös, megvalósulása már a kialakulóban lévő szláv nyelvekben eltérő módon zajlott. A jerek kiesése után újra zárt szótagok keletkeznek, ezzel megszűnnek az immár önálló fejlődésnek induló szláv nyelvek nyílt szótagú nyelvek maradni (дьнь > день nap, сънъ > сон álom, мъхъ > мох moha ). A jerek kiesése a keleti szláv 5

6 nyelvjárásokban valószínűleg már a X. században megkezdődött a szóvégi helyzetekben, mégpedig először délen, a protoukrán nyelvjárásterületen, s északon, az északi nagyorosz nyelvjárásterületen zárult le legkésőbb, a XII. század végére. Az egyházi szláv nyelvemlékek közül a legutóbbi időkig az Osztromir fejedelmi helytartó számára ben másolt evangéliumos könyv (Остромирово евангелие) számított a legrégebbi pontosan datált keleti szláv könyvnek. (Lehet, hogy néhány datálatlan keleti szláv kódex valamivel korábbi az Osztromir-evangéliumnál.) Ez a kijevi eredetű díszes kéziratos könyv az ószláv evangéliumfordítást tartalmazza, de számos nyelvi jellegzetessége elárulja, hogy másolója keleti szláv anyanyelvű volt. A másolót Grigorij diakónus név szerint is ismerjük, mert kéziratos bejegyzésében megörökítette a könyv másolásának idejét és egyéb körülményeit. A bejegyzés szövegét Grigorij egyházi szláv nyelven írta, de itt természetesen többször tesz engedményt anyanyelvjárása sajátosságainak, mint akkor, amikor magát a délszláv evangéliumszöveget másolta. Az Osztromir-evangélium elsősége a keleti szláv nyelvemlékek sorában július 13-án megdőlt. Ezen a napon ugyanis Novgorodban a régészek a XI. század első negyedéből származó rétegben váratlanul egy olyan fából készült kis könyvre bukkantak, amelynek szövegét viaszra írták. A többféle korszerű eszközzel elvégzett kormeghatározás szerint a könyvecske a XI. század első évében kerülhetett a földbe, tehát korban több évtizeddel megelőzi az Osztromir-evangéliumot. A kódex tartalmát a viasz felszínén két zsoltár (a 75. és a 76.) teljes szövege és egy harmadik (a 67.) első hat sora teszi ki. A szöveg orosz szerkesztésű egyházi szláv, vagyis a klasszikus óegyházi szlávtól annyiban tér el, hogy magán viseli a keleti szláv másoló néhány kiejtési jellegzetességét. Vagyis a könyvecskét nem a bizánci szláv hittérítők hozták magukkal, hanem már keleti szláv területen másolták. Ez a felszíni szöveg jól olvasható, de a viasztáblákat nem a most látható szövegnek a lejegyzésére használták először, hanem korábban többször is írtak már rá. A vékony viaszrétegen keresztül áthatoló írószerszám nyomot hagyott a puha hársfadeszkán, s a többszöri használat során keletkezett lenyomatok egymásra rétegződtek. E szövegek közül is sikerült megfejteni néhányat. A legérdekesebb közülük a Jézus Krisztus törvénye címet viselő szöveg, amely a keresztény hit alapelveit foglalja össze, majd a bálványimádástól való elfordulásról szóló fogadalmat tartalmazza, vagyis az oroszországi keresztyén térítés dokumentuma áll előttünk: az a szöveg, amelyet a térítők az újonnan megtértekkel mondattak el, amikor felvették őket a hívők sorába. (A nyelvemlék felfedezéséről első kézből vö.: ismertetését magyarul lásd: 6

7 A novgorodi ásatások egyébként is rendkívül értékes anyaggal gazdagították az orosz nyelvtörténetet. Az 1951 óta évről évre és egyre nagyobb számban előkerülő XI XV. századi novgorodi nyírfakéregre írt levelek (számuk ma már 800 körül van) alapján kiderült ugyanis,, hogy az ezekből kirajzolódó ónovgorodi dialektus nemhogy az ukrán és a fehérorosz, de még a többi nagyorosz nyelvjáráshoz képest is olyan nagy számú sajátos régi vonással rendelkezett, hogy kedvező körülmények esetén akár külön nyelvvé is fejlődhetett volna. A nyírfakéreg a legolcsóbb írásra alkalmas anyag volt, így a novgorodiak magánleveleiket erre írták, és mivel ezeket rendszerint nem egyházias műveltségű szerzetesek, hanem az írástudást alapfokon elsajátító átlagpolgárok írták, a pergamenre írt könyveknél sokkal pontosabban rögzítik az ónovgorodi nyelvjárást és annak XI XV. századi fejlődését. Ilyen tömegű és ennyire a népnyelvet tükröző iratanyag egyetlen más keleti szláv művelődési központban sem maradt fenn, ezért ezeknek a maguk korában elolvasás után szemétbe hajított, ott a novgorodi kedvező talajviszonyoknak köszönhetően gyakran épségben fennmaradt, s most a középkori háztartási hulladékból felszínre hozott leleteknek a nyelvtörténeti értéke felbecsülhetetlen. Az ónovgorodi nyelvjárás a II III. palatalizáció említett hiánya és a гвѣзда-féle alakok mellett olyan vonásokkal is rendelkezett, amelyek egyedülállók az egész szláv világban. Ilyen a столе Nsg. cтолъ Asg. mellett. További novgorodi sajátosság volt a č és a c egybeesése (cézés, цоканье, pl. целовек ejtése человек helyett). Ma már ez a régi novgorodi dokumentumokra oly jellemző vonás Novgorod környékén megszűnt, de más északorosz területeken máig megvan (http://gramota.ru/book/village/map16.html). Más vonásai egybeesnek a többi északorosz nyelvjárással. Ilyenek a g ejtése a délorosz γ-val szemben (vö. továbbá az o ejtése hangsúlytalan helyzetekben is (ózás, óканье) szemben a délorosz ázással (áканье, vö. A történelem folyamán a délorosz nyelvjárásterület az északorosz rovására növekedett, illetve egyes délorosz vonások terjedtek át eredetileg északorosz nyelvjárásterületre. Így jött létre egy viszonylag keskeny kompromisszumos, úgynevezett középorosz nyelvjárási zóna, amelyben a két nagy nyelvjárás vonásai keverednek. Novgorod vidékén ma ilyen középorosz nyelvjárásokat beszélnek: továbbra is g-t ejtenek, mint az északoroszban, de áznak, mint a déloroszban. Hasonlóan alakult Moszkva nyelvjárása is. A város eredetileg ózó északorosz vidéken feküdt, de később a délorosz nyelvjárások hatására ázó lett, viszont szintén megtartotta a g ejtését. A XVIII. század első felében a köznép a két fővárosban Moszkvában és Pétervárott még óztak, a nemesek és az előkelősködő közrendűek viszont már áztak. A nemesi kiejtés magasabb presztizse folytán ezek a fővárosi nemesség által favorizált kompromisszumos középorosz 7

8 nyelvjárások váltak a modern orosz irodalmi kiejtés alapjává. Maga Lomonoszov, a modern orosz irodalmi nyelv nagy hatású és tekintélyű szabályozója is az udvarnál és a nemesség körében dívó ázó kiejtést annak kellemetesége miatt ajánlotta követésre, noha ő maga jellegzetesen ózó északorosz nyelvterületről származott. Hasonlóképpen az ázó kiejtés finomságát dicsérte V. K. Tregyiakovszkij és az ózó durvaságát ostorozta A. P. Szumarokov. A nagyorosz nyelvjárások közös sajátossága, hogy az egykori ě (jaty) idővel egybeesett az e-vel. Ez a folyamat Novgorodban már a XIII XIV. században megfigyelhető: a ѣ és e betűk keverése a nyírfakéregre írt levelekben általános, de a gondosabb munkával készült pergamenre írt könyvekben is gyakran előfordul. Moszkvában ez a folyamat a XVII. századra zárul le. Az orosz helyesírás azonban egészen 1918-ig cipelte magával ezt az időközben funkcióját vesztett betűt, amikor is a helyesírási reform a szintén feleslegesnek bizonyult i (i desjateričnoe), ѵ (ižica) és ѳ (fita) betűkkel együtt megszűntette. Az orosz nyelvterületen az egyházi szláv keleti szláv diglosszia a XVII. század végéig fennmaradt (szemben az ukrán és a fehérorosz területekkel, ahol a XVI. században kialakult egy világi irodalmi nyelv is a kancelláriai nyelv alapján). Ez mint láttuk Novgorod esetében nem jelentette azt, hogy ne írtak volna oroszul is, de oroszul elsősorban a magánszférába tartozó leveleket, illetve jogi dokumentumokat (szerződések, végrendeletek stb.) írtak, s orosz volt az államigazgatás nyelve is. A XV XVII. században külső megjelenésében is elkülönült egymástól a két nyelv: az oroszul írt oklevelek és jogi dokumentumok folyóírással (kurzív, skoropis, vö. készülnek, míg az egyházi szláv nyelvű kéziratok, majd nyomtatott könyvek betűtípusa az unciális (ustav, vö. vagy félunciális (poluustav, vö. maradt. A magasabb kultúra nyelve egészen Nagy Péter koráig kizárólag az egyházi szláv volt. Az egyházi szláv nyelven a korban domináns egyházi művelődés emlékein túl a világi kultúra körébe tartozó szépirodalmi és történelmi munkák is születtek. Ezekben bizonyos mértékig szerepet kap az orosz népnyelv is, de alapszövetük egyházi szláv marad. Az egyházi szláv és az orosz egymásra hatása a diglosszia hosszú évszázadaiban kölcsönös volt. Az irodalmi nyelv a maga írott formájával, hagyományaival természetesen konzervatívabb volt a spontán fejlődő népnyelvnél. A déli szláv alapú egyházi szláv és a keleti szláv nyelvjárások közötti eleve adott, már a keresztyénség felvétele idején meglévő eltérések mellé az idők során egy sor olyan különbség is járult, amely az orosz népnyelv és az egyházi szláv eltérő fejlődésével magyarázható. Az 8

9 egyházi szláv norma a keleti szlávoknál kezdetben Kijevhez, az ukrán nyelvterülethez kötődött, így bizonyos vonásai az ukránhoz hasonlóan fejlődtek. Láttuk már, hogy az orosz liturgikus kiejtésben is elterjedt a g helyén γ ejtése. A redukáltak kiesése során a j előtti ь. ъ az oroszban hasonlóan fejlődött, mint minden más helyzetben (ь > e, ъ > o, vö. sinьjь kék > синей, bělъjь fehér > белой), ezzel szemben az ukránban ilyenkor az ь > i, ъ > y : синій, білий. Az egyházi szlávban az ukránhoz hasonló fejlődés ment végbe: синій, бѣлый. Az oroszban a XX. század első harmadáig az egyházi szláv helyesírás befolyása alatt синий, белый-t írtak (mint most is), de [s ín əj, b éləj] mondtak, mintha *синей, *белой-t írtak volna (ma csak hangsúly alatt: molodъjь > молодой fiatal ). Ma a [s ín əj, b éləj]-féle kiejtést az oroszban az északorosz nyelvjárások őrzik, az irodalmi nyelvben pedig a klasszikus költők rímei, vö. például Mihail Lermontov Парус ( Vitorla ) című ismert versében (1832): Белеет парус одинокий В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?.. Itt az első sor одинокий-nak írt, de Lermontov korában még [ d inókəj]-nek ejtett szava rímel a harmadik sor далекой [d l ókəj] szavára. Az íráskép hatására a szovjet korszak első évtizedeiben ezeknek az alakoknak a kiejtése megváltozott: ma már a normatív kiejtés [ d inók ij, s ín ij, b élyj]. Az orosz egyházi szláv kiejtésben a redukáltak nem mindig az orosz népnyelvben érvényes szabályok szerint estek ki, hanem e, o állhat helyettük olyan pozíciókban is, ahol a népnyelvben kiestek. Ennek oka az, hogy az ortodox egyház liturgikus szövegei többnyire énekelt szövegek, ahol a redukált kiesését akadályozta a szótagszám megtartására irányuló törekvés. Ezért egyházi szláv eredetű szavakban az orosz irodalmi nyelvben sokszor egy szótaggal több van, mint a megfelelő népnyelvi eredetű szóban: például az orosz szempontból szabályos грéцкий (орех) dió (tkp. görög mogyoró ) mellett a görög melléknév (az egyházi szlávból) грéческий (mindkét alak egy korábbi грьчьскъи alakból), a собрáть összegyűjt igéből képzett főnév általában az orosz szempontból szabályos сбор (össze)gyűjtés, (össze)szedés, de vallási konnotációjú jelentésekben az egyházi szláv késleltetett fejlődésnek megfelelően собóр zsinat; székesegyház (< korábbi съборъ-ból). A redukáltak kiesése után ment végbe az oroszban hangsúlyos helyzetben és nem lágy mássalhangzó előtt az e > o változás (пьсъ > пес > пёс (kan)kutya, орьлъ > орел > орёл sas, медъ > мёд méz ). Ez a változás az egyházi szlávot nem érintette, ezért a mai orosz 9

10 irodalmi nyelvben vannak olyan szópárok, amelyeknek egyházi szláv eredetű tagja hangtanilag csak abban különbözik az orosz eredetűtől, hogy nincs benne e > o változás (jelentésben természetesen nagyobb különbség is lehet köztük) : небо ég, menny és нёбо szájpadlás, падеж (nyelvtani) eset és падёж marhavész (tkp. elhullás ). Az egyházi szláv aktív ismerete természetesen a papság kiváltsága volt, de az egyházi szláv nyelvvel mindenki érintkezésbe került a vallásgyakorlás közben. Az írás-olvasás tanítása is egyházi szláv szövegek (főleg a zsoltárok) segítségével történt, tehát az írásbeliséget bármily kezdetleges fokon elsajátító orosz ember ennek révén is megismerkedett egyházi szláv szavakkal és kifejezésekkel, ezért az orosz szókincsbe már korán bekerült bizonyos mennyiségű egyházi szláv eredetű szókincs. Az egyházi szláv egyeduralma a magasabb műveltség területén Nagy Péter uralkodása idején kezdett megszűnni, amikor a cár reformtörekvéseihez a világi művelődés és tudomány terjesztését kezdte szorgalmazni. Új, a nyugat-európai latin antikva betűtípushoz hasonló ábécét vezetett be világi célokra (graždanka, polgári írás ), amely így külső megjelenésében is megkülönböztette a világi tárgyú műveket az egyháziaktól. Mindamellett az új, világi orosz irodalmi nyelv megteremtése nem volt könnyű dolog. Az orosz kultúra ekkor nagy mértékben a nyugat-európai művelődés felé fordul, s a fordítások révén meghonosítja a korábban nem művelt szépirodalmi műfajokat. Ki kellett dolgozni a korábban nem művelt természettudományok szaknyelvét is. A XVIII. század orosz litterátus emberei nyugat-európai mintákat próbáltak követni, de ezek azonnali meghonosítására még nem értek meg a feltételek. V. K. Tregyiakovszkij franciaországi tapasztalatai alapján kezdetben azt az elvet próbálta megvalósítani, hogy úgy kell írni, ahogy az emberek beszélnek, s ezért megvetően nyilatkozott a holt egyházi szlávról. Kiderült azonban, hogy nem alakult még ki ekkor Oroszországban a művelt közbeszéd, és az a társadalmi réteg, amelynek beszéde mintául szolgálhatna egy a társalgási nyelvre alapozott irodalmi nyelvnek. Ezért később visszatért az egyházi szláv hagyományhoz, s azt is az új orosz irodalmi nyelv megbecsülendő hagyományai közé sorolta. M. V. Lomomoszov stilisztikai elméletét arra építette, hogy az orosz és az egyházi szláv elemek milyen arányban vegyüljenek a különböző műfajokban. Bármilyen forradalminak is tűntek Nagy Péter reformjai, az új orosz irodalmi nyelv nem szakított gyökeresen az egyházi szláv hagyománnyal, hanem azt szervesen beépítette magába. Az orosz nyelv egyházi szláv elemei közöl sok formai jegyei alapján is felismerhető. Említettük már az e > o változás hiányát, valamint az orosz hangtörténeti szempontból fölösleges e, o-t az egykori redukált magánhangzó helyén. További ilyen jegyek közé tartozik a délszláv eredetű -ра-, -ла-, -ре-, -ле- hangkapcsolatok jelenléte a keleti szláv -оро-, 10

11 -оло-, -ере- helyett. Elég sok ilyen szónak megvan az oroszban mind a délszlávos, mind a keleti szlávos változata, miközben az egyházi szláv eredetű általában elvontabb, ünnepélyesebb vagy egyenesen egyházi vonatkozású még ma is: ворóта kapu, de цáрские вратá királyi ajtó (az ikonosztázon), ugyanakkor a вратáрь modernizált jelentésben használatos a sportnyelvben: kapus (labdajátékokban); берéменная (жéнщина) terhes (asszony), de брéмя teher (átvitt értelemben); головá fej, de главá fejezet, (intézmény) feje, pl. главá госудáрства államfő, порóх (lő)por, de прах porai, hamvai valakinek, середúна közepe valaminek, de средá szerda (tkp. a hét középső napja, vö. német Mittwoch; a magyar szó a szlávból), хоронúть temet [halottat], de хранúть őriz, óv, (meg-/be-)tart, молокó tej, de Млéчный путь Tejút млекопитáющие emlősök, гóрод város, de градостроúтельство városépítészet, urbanisztika. Az egyházi szlávos -град alakból a XX. századi oroszban afféle városnévképző lett (a régi orosz városnevekben mindig -город van: Нóвгород, Бéлгород, Звенúгород), először Szentpétervárt keresztelték át az I. világháború kitörése (1914) utáni hazafias hangulatban a németesen hangzó Санктпетербýрг-ról Петрогрáд-ra, majd ebből a Petrográdból kiindulva lett a város neve ben Leningrád (Ленингрáд), majd ennek mintájára 1925-ben Sztálin nevezte el önmagáról Caricin-t (Царúцын) Sztálingrád-nak (Сталингрáд, a város neve 1961 óta Волгогрáд Volgográd) s később az állami és pártvezetés más tagjai is kaphattak tőle idő előtti haláluk után vagy ha jól viselkedtek még életükben egy-egy (vagy akár több) -град végű városnevet: Кировгрáд (1935-től), Кировогрáд (1939-től, de már 1934-től Кúрово, korábban Елизаветгрáд, Ukrajna), Калинингрáд (1946-tól, korábban Königsberg, Ворошиловгрáд (1935-től 1958-ig, majd 1970-től 1990-ig, előtte, utána és közben, amikor már Hruscsov alatt kegyvesztett lett: Лугáнск, Ukrajna) stb. Ez tehát egy olyan egyházi szláv elem az oroszban, amely igazában a szovjet korszakban futott be karriert. Ez utóbbi példa meg a futballkapus jelentésű вратáрь azt is illusztrálja, hogy az egyházi szláv elemek az oroszban korántsem mind nagyon régiek, hanem egyházi szláv morfémákból a legutóbbi időben is keletkeznek új orosz szavak. További jól felismerhető rétegét képezik az egyházi szláv eredetű szavaknak az oroszban azok a szócsaládok, amelyekben a tőben szóképzés vagy ragozás során az egykori ősszláv *tj, *dj hangkapcsolatok fejlődésének nem a keleti szlávban szokásos т ~ ч (például оплатúть ~ оплáчивать ki-/megfizet ), д ~ ж (például водúть ~ вожý vezet ), hanem т ~ щ, д ~ жд változás figyelhető meg: посетúть ~ посещý ~ посещáть ~ посещéние (meg)látogat(ás), обогатúть ~ обогащý ~ обогащáть ~ обогащéние gazdagít(ás), ходúть jár ~ хождéние járás; zarándoklat, убедúть ~ убеждáть ~ убеждéние 11

12 meggyőz(ődés). Természetesen ezek a legkönnyebben, hangtani jegyek alapján mechanikusan felismerhető egyházi szláv elemek az oroszban; számos más szó a vallással kapcsolatos jelentése alapján sorolható ide, pl. рай mennyország, óбраз (szent)kép, ide tartozik az oroszba az egyházi szláv közvetítéssel bekerült görög eredetű, az egyházi élettel és a vallással kapcsolatos szó: апóстол apostol, евáнгелие evangélium, монáх szerzetes, монастырь kolostor, monostor, кéлья (szerzetesi) cella, еретúк eretnek, amelyek közül sok a magyarban is megvan, csak hozzánk latin közvetítéssel jutott el. Az orosz és az egyházi szláv elemek szerves összefonódása, amely a XVIII. század folyamán ment végbe és klasszikus formáját a XIX. század első harmadában Puskin, Lermontov, Gogol költészetében és prózájában érte el, hallatlanul kibővítette a modern orosz irodalmi nyelv kifejezőeszközeit, stilisztikai lehetőségeit. Számos fogalomra az oroszban használatos egyházi szláv és orosz eredetű szó is, miközben a két szó között árnyalati jelentésbeli vagy stilisztikai különbség van. Gyakran az egyházi szláv szó ünnepélyesebb vagy költőibb hangulatú, mint a megfelelő keleti szláv. Ilyenek például az ilyen párok: ладья: лóдка csónak, перст: пáлец ujj, око: глаз szem, устá :рот száj, челó: лоб homlok, девá: дéвушка leány, дитя: ребенок gyermek, великий: большой nagy, согбéнный: согнýтый hajlott, hajlított, хлáдный: холóдный hideg stb. Nem ritkán az egyházi szláv szónak a jelentése elvontabb, az oroszé pedig konkrétabb: обратúть fordít (pl. figyelmet) : оборотить (meg-/vissza)fordít (pl. lovat), небрéжный hanyag : небережлúвый pazarló, странá ország : сторонá vidék, táj, oldal, главá fő (pl. államfő), fejezet : головá fej, оградúть elkerít, elhatárol; óv, véd : огородúть bekerít, körülkerít, откровéнный nyílt, őszinte : открытый nyitott, рáвный egyenlő : рóвный egyenletes. sík, sima, крáткий rövid (időtartamú), tömör : корóткий rövid, kurta (térben is), чýждый idegen, szokatlan : чужóй idegen, ismeretlen, влачúть (lelki, szellemi terhet) cipel : волочúть húz, vonszol, вопросúть nekiszegezi a kérdést : спросúть megkérdez, рáзница különbség : рóзница kicsinyben/darabszámra való árusítás, биéние verés, lüktetés (pl. pulzusé) : битьё verés, ütlegelés, törés, древéсный fára vonatkozó, fához tartozó : деревянный fából készült stb. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy az egyházi szláv szó a közömbös hangulatú, semleges stílusértékű, az orosz alak pedig a költői: шлем: шелом sisak, плен: полон fogság, между: меж között. N. S. Trubeckoj az egyházi szláv és az keleti szláv eredetű orosz szókincset különböző stilisztikai rétegekre, emeletekre osztotta (vö. Ezek szerint a legfelsőbb polcon helyezkednek el azok az egyházi szláv szavak, amelyek tulajdonképpen nem kerültek be az 12

13 orosz irodalmi nyelvbe. Ilyenek például: аще ha, яко mint, убо ugyanis, токмо csak, егда (a)mikor, днесь ma, глаголю beszélek, реку mondom, вертоград kert (аще típus). Ezeket lehet ugyan irodalmi művekben használni, de csak akkor, ha a tárgy ezt indokolja, például ha az író egy olyan papot vagy vallási rajongót beszéltet, akinek a megnyilatkozásai tele vannak bibliai idézetekkel és utalásokkal. A következő réteget azok az egyházi szláv eredetű szavak alkotják, amelyeket csak a költészetben vagy nagyon ünnepélyes prózai szövegekben lehet használni, mint például az olyan testrészneveket, mint például челó homlok, óко szem, устá száj, вéжды szemhéj, брадá szakáll, выя nyak, длань tenyér, перст ujj, чрéсла csípő, чрéво has, illetve az olyan szavak, mint злáто arany, млат pöröly, хлад hideg, страж őr, твердь égbolt, дева szűz (челó típus). Ezeknek az orosz eredetű párjai (лоб, глаз, рот, вéки, бородá, шéя, ладóнь, пáлец, бёдра, живот; зóлото, мóлот, хóлод, стóрож) mind az irodalomban, mind a társalgási nyelvben teljesen semleges stílusértékűek, nincs semmiféle népies vagy vulgáris árnyalatuk. Még egy polccal lejjebb foglalnak helyet azok az egyházi szláv szavak, amelyek a velük etimológiailag azonos orosz szavaktól csak átvitt vagy/és elvontabb jelentésükkel különböznek, mint például a már említett крáткий: корóткий, рáвный : рóвный, чýждый : чужóй párok (крáткий típus). A következő lépcsőfokon találjuk azokat az egyházi szláv elemeket, amelyeket orosz eredetű párjuktól csak alig megfogható, árnyalatnyi választékosságukban különböznek: ибо mivel (: потомý что), дáбы (azért,) hogy (: чтóбы), средúна közepe valaminek (: середúна) stb. (úбо típus). Végül az egyházi szláv szavak közül a legalsó szinten azok helyezkednek el, amelyek teljesen beépültek az orosz irodalmi nyelv írott és beszélt véltozatába egyaránt, nincs az irodalmi nyelvben orosz eredetű párjuk és nincs sem különösebben elvont jelentésük, sem ünnepélyes hangulatuk. Ezek egy része a nyelvjárásokba is behatolt (слáдкий édes, óблако felhő, платóк kendő ), más része nem (раб rabszolga, дéрзкий pimasz, член tag ), mert jelentésüknél fogva nem voltak erre alkalmasak, míg egy harmadik részüknek az irodalmi nyelvben nincs ugyan orosz eredetű megfelelője, de a népnyelvben igen: óстрый éles, плáмя láng, брéмя súly, teher, пóльза haszon, пóмощь segítség, пещéра barlang ; ezeknek az orosz népnyelvi megfelelői (вóстрый, полымя, берéмя, пóльга, пóмочь, печóра) az irodalmi nyelv határaink kívül rekedtek. A keleti szláv eredetű szavakat Trubeckoj három csoportra osztja: a) azok, amelyek bekerültek az irodalmi nyelvben és annak semleges stílusértékű szókincséshez tartoznak, például говорúть beszél, лоб homlok, зóлото arany, корóткий rövid, середúна közepe valaminek, хорошó jól (van), b) olyanok, amelyeket használatosak ugyan az értelmiség társalgási nyelvében, de az írott nyelvben csak valamilyen stilisztikai célzattal használhatók, például дуралéй dilis, жýлик 13

14 szélhámos, пройдóха minden hájjal megkent alak, c) olyanok, amelyek csak a nyelvjárásokban használatosak, de előfordulhatnak irodalmi művekben is, ha azt az elbeszélés tárgya indokolja, például paraszti szereplők nyelvi jellemzésére: вóстрый éles, тепереча most, намéдни minap, (удáрить) под микúтки gyomorszájon (vág) stb. Grafikusan Trubeckoj ezt így szemlélteti: аще А А' чело Б...Б' краткий дабы (если) (лоб) (короткий) (чтобы) сладкий острый (хорошо) В В' (жулик) Г...Г' (вострый) (намедни) A folytonos vonalak (АА' és ВВ') az orosz irodalmi nyelv írott változatának határait jelzik, a pontozott vonalak (ББ' és ГГ') pedig az irodalmi nyelv beszélt változatának a határait. A ГГ' vonal alatt és az АА' vonal fölötti szavakat csak olyankor lehet használni irodalmi művekben, ha azt a téma indokolja. A szókincsnek azok az elemei, amelyeket egyik oldalról folytonos. másik oldalról pontozott vonal határol (az АА 'ББ' és a ВВ' ГГ' vonalak közé eső tartomány), az irodalomban stilisztikai célzattal használatosak. Az orosz szókincs természetesen nemcsak egyházi szláv és tulajdonképpeni orosz elemekből áll, hanem fejlődése során számos más nyelvből származó átvételekkel is gyarapodott. Az egyházi szláv közvetítette a keleti szlávokhoz a görög eredetű műveltségszavak legnagyobb részét. Az egyházi szláv a középgörög kiejtésen alapult, ezért jellegzetes különbségek vannak a görög eredetű műveltségszavak hangalakjában az orosz (és más ortodox szláv) irodalmi nyelv és az ugyanezeket a görög szavakat és neveket latin közvetítéssel átvevő katolikus szláv (cseh, lengyel, horvát stb.), illetve egyéb európai irodalmi nyelvek között. A görög β-nak az oroszban többnyire в, az η-nak и, a θ-nak ф felel meg, míg például a latinos hagyományt követő magyarban ezek helyén rendszerint b, e/é, t (írva hagyományosan gyakran th) hangokat találunk. Vö. például orosz вáрвар, Ливáн, сúмвол, Яков, аллилýя, Крит, митрополúт, Афúны, Карфагéн, Фёдор és magyar barbár, Libanon, szimbólum, Jakab, halleluja, Kréta, metropolita, Athén, Karthágó, Tódor. A nyugat-európai nyelvek hatására néhány esetben az oroszban is a latinos alak honosodott meg: 14

15 юбилéй jubileum (de ukrán: ювілéй), библиотéка könyvtár (de a XVIII. században még вивлиóфика is). A Nagy Péter előtti kor többi jelentős jövevényszó-rétege közvetlen népi érintkezés útján keresztül került az orosz népnyelvbe, majd onnan az irodalmi nyelvbe. Már a keleti szláv államalapítás korában az óskandináv varégek germán nyelvéből is kerültek át szavak a keleti szlávok nyelvébe, amelyek egy részét az orosz máig őrzi. Ilyen elsősorban maga a már említett Русь népnév, amelynek végső forrása az ósvéd Roþs(karlar) evezősök és amely kezdetben a verégekre, azokra az evezős vikingekre vonatkozott, akik az első keleti szláv államot, a kijevi központú Rus -t megszervezték. A keleti szlávba a név finn közvetítéssel került (a finn Ruotsi és az észt Roots ma is Svédország ). A Русь később földrajzi név országnév is lett, s így aztán összes zömmel keleti szláv lakóját is kezdte jelenteni. Néhány ma is közhasználatú óskandináv eredetű orosz szó: акýла cápa, кнут korbács, сельдь hering, якорь horgony, ящик láda. Az oroszok igen nagy területen különböző uráli (finnugor és szamojéd) népekkel érintkeznek, azok közé települtek és az idők során nagy számú uráli nyelvű népességet asszimiláltak. Az uráli eredetű orosz szavak száma elég jelentős, de ezek többnyire tájnyelvi szavak. Az orosz irodalmi nyelvben is közismert uráli szavak például: мáмонт mammut (a jurák-szamojédből), морж rozmár (a karélból), тýндра tundra, тюлéнь fóka (e két utóbbi a lappból). Az egyébként iráni eredetű magyar ház szó ősmagyar χat- alakjából származtatják a délorosz és ukrán хáта parasztház szót. Különböző úton-módon később is került néhány magyar szó az oroszba, ezek nagy része a mai orosz irodalmi nyelvből kiavult (гайдýк hajdú, гусáр huszár, мéнтик mente ), bár lehet, hogy ennek a huszárok által Oroszországban is ismertté tett ruhadarabnak a nevéből jött létre a rendőröknek az orosz szlengben használatos neve (мeнт zsaru ; jelentésére nézve vö. magyar fakabát; formailag a мéнтик-ből úgy lehetett мeнт, mint a holland eredetű зóнтик ernyő szóból a зонт, vagyis a kicsinyítő képzőnek felfogott -ик elhagyásával). Lényegesen jelentősebb a különböző török nyelvekből átvett szavak száma. A délorosz sztyeppvidéken a keleti szlávok már nagyon régen kapcsolatba kerültek a kazárokkal, a bolgártörökökkel, a besenyőkkel, a kunokkal és sok más török nyelvű néppel, majd a XIII. századi tatárjárás során az orosz fejedelemségek többsége huzamosabb időre az Aranyhorda politikai fennhatósága alá került. Később, a XV. században fordult a kocka, s egyre több török nyelvű nép került orosz uralom alá, s a XIX XX. századra az Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió fennhatósága alá tartozott a legtöbb török nyelvű név a besszarábiai gagauzoktól 15

16 a kelet-szibériai jakutokig. A nagy közép-ázsiai török nyelvű egykori szovjetköztársaságok (Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán), valamint Azerbajdzsán leválása után a mai Orosz Föderációban még mindig igen nagy számú és különféle török nyelvű nép él (csuvas, baskír, tatár, jakut stb.). Ez a több mint ezeréves és máig ható intenzív érintkezés nem maradt hatás nélkül a keleti szlávokra, elsősorban az oroszokra. Már a tatárjárás előtt kerültek a keleti szlávok nyelvébe az olyan szavak mint például: бáрин úr < боярин bojár, főúr, бúсер üveggyöngy, богатырь hős (vö. magyar bátor), клобýк szerzetesi süveg, лóшадь ló, товáр áru, чекáн harci szekerce; pénzverődúc (innen az oroszban a чекáнить pénzt ver ige). A tatár fennhatóság korában honosodott meg az oroszban számos fontos török eredetű szó, például a nélkülözhetetlen дéньги pénz, amelynek деньгá egyes számú alakja egyfajta aprópénzt jelentett (vö. a mostani kazahsztáni valuta nevét: tenge), изюм mazsola, ишáк öszvér, караýл őrség, кирпűч tégla, кочевáть vándorol, nomadizál, кулáк ököl (a gyászos emlékű módos gazda, kulák jelentés onnan, hogy állítólag markában tartja a falut ), нефть kőolaj, таракáн svábbogár, товáрищ pajtás, barát, (elv)társ, тюрьмá börtön, хозяин gazda, чемодáн bőrönd, ямщúк postakocsis, ярлык címke (eredetileg tatár káni oklevél ). Újabb török jövevényszavak az oroszban például: балагáн mutatványosbódé, кабáн vadkan, карандáш ceruza, тайгá szibériai őserdő, утюг vasaló, чай tea, vagyis számos olyan szó, amelyet a közvélekedés jellegzetesen orosznak tart. A Nagy Péter előtti korban a nyugat-európai jövevényszavak többnyire ukrán fehérorosz lengyel közvetítéssel kerültek be az oroszba. Ilyenek például az аптéка patika, бýлка zsemlye, вáнна fürdőkád, кóмната szoba, рынок piac, смáлец disznózsír, спинá hát, тáнец tánc, шкóла iskola, ярмарка vásár, amelyek a lengyelben is német vagy latin eredetűek, de magukon viselik a lengyel nyelvi közvetítés hangtani vagy/és jelentéstani jegyeit, például a középkori latin (camera) caminata kandallóval ellátott, vagyis fűthető helyiség szókapcsolat jelzői tagjából a lengyelben lett komnata terem, majd innen az orosz кóмната szoba, vagy a német Ring gyűrű; körút szó a lengyelben kapott először piac(tér) jelentést, s aztán már ebben a jelentésben terjedt tovább a keleti szláv nyelvekbe. Jöttek ebből az irányból szláv morfémákból álló szavak is, azonban ezek legtöbbször valamely (neo)latin vagy német szónak a tükörszavai. Ilyen például a ma tipikusan orosz szónak tartott вóдка vodka, égetett szesz, pálinka, amely a lengyel wódka átvétele, az viszont az eredetileg patikaszerként használt tömény szeszre használt latin aqua vitae ( az élet vize ) kifejezés részfordításával jött létre, vagy a зáмок kastély, amely a lengyel zamek vár, kastély (és zár, vö. orosz зaмóк zár ) átvétele; a zár > vár, kastély jelentésbővülés a 16

17 nyugati szlávban a német Schloß zár ; vár, kastély jelentésszerkezetének a másolásával jött létre. Ilyenek még a прáво jog < lengyel prawo jog < német Recht < jog és recht jobb (a régi magyarban a jog jelentése eredetileg jobb (kéz) volt, s a nyelvújítók szintén a német mintára ruházták fel mai jelentésével), духовéнство papság < lengyel duchowieństwo < német Geistlichkeit papság, бúтва ütközet < lengyel bitwa < latin battualia, olasz battaglia ua. (vö. magyar patália). A lengyelből származik a magyarok népneve az újabb kori oroszban: a венгр, венгéрка, венгéрский magyar a megfelelő lengyel Węgier (Gsg. Węgra), Węgierka, węgierski átvételei, míg а Вéнгрия Magyarország a lengyel Węgry ua. adaptálása a többi országnév -ия képzőjének a felhasználásával. A венг(e)р- tőből képzett alakok a XVII. század elején kezdik felváltani az oroszban a keleti szlávban hagyományos угрин, угорский, Угорская земля alakokat, amikor az I. Ál-Dimitrij lengyel seregei között magyar segédcsapatok is megjelennek Moszkvában. Néhány Nagy Péter előtti lengyel eredetű szó egyházi szlávos formában honosodott meg az oroszban: нагрáда jutalom < ukrán нагорóда < lengyel nagroda ua., поздравлéние (fel)köszöntés, gratuláció < ukrán поздорóвлення < lengyel pozdrowienie üdvözlés, köszöntés. A XVIII. század elején Nagy Péter reformjai következtében, a nyugat-európai tudomány és művelődés eredményeinek a meghonosítása során igen jelentős mennyiségű jövevényszó áramlik be az oroszba, most már közvetlenül a nyugati nyelvekből. Szentpétervár megalapítása, a tengeri flotta fejlesztése kezdetben sok németalföldi szakember részvételével történt, ezért főleg a tengerészeti szaknyelvben ma is számos holland jövevényszó van: бóцман fedélzetmester, ватерлúния vízvonal, верфь hajógyár, дюйм hüvelyk, coll, киль hajógerinc, кильвáтер nyomdokvonal, мáчта árboc, фарвáтер hajózóút ; a holland Pieter névalakból származik Szentpétervár orosz bizalmas köznyelvi Пúтер neve. Német jövevényszavak Novgorodon és a balti kereskedelem útján kisebb számban már Nagy Péter előtt is kerültek be az oroszba, a kapcsolatok jellege folytán többnyire alnémet hangalakban: дюжина tucat, рюмка stampedli, cолдáт katona, стул szék. Nagy Péter korától kezdve ezek száma jelentősen megnő, vö. például абзáц bekezdés, áйсберг jéghegy, бутербрóд szendvics, бухгáлтер könyvelő, вáльдшнеп erdei szalonka, ефрéйтор őrvezető, ландшáфт táj, почтáмт postahivatal, фехтовáть vív, цейтнóт időzavar, шлагбáум sorompó, штраф pénzbírság. Van néhány német holland hibrid is: гáлстук nyakkendő, штóпор dugóhúzó. A nyugat-európai nyelvek közül azonban kétségkívül a francia volt az. amely a kialakuló modern orosz irodalmi nyelvre a legnagyobb hatást gyakorolta, mégpedig nemcsak a szókincs, hanem a frazeológia és a mondattan terén is. A XVIII. század utolsó harmadától 17

18 kezdve az orosz társadalom vezető rétege gyakorlatilag orosz francia kétnyelvű volt, sőt az arisztokrácia tagjainak gyakran nem is az orosz, hanem a francia volt az anyanyelve. Az arisztokrácia nyelvi viselkedésmintát sugallt a feltörekvő középnemesség és a polgárság számára is, amely lehetőségei szerint szintén igyekezett elsajátítani a francia nyelvet. Az I. világháborút követő forradalmakig a francia volt az orosz értelmiség első számú idegen nyelve. A francia jövevényszavak hatalmas tömegéből csak néhány közhasználatút idézünk fel: авантюра kaland, актёр színész, ансáмбль (művész)együttes, афúша plakát, бассéйн medence, бинóкль távcső, ботúнки (fűzős) cipő, браслéт karkötő, гардерóб ruhatár, дежýр(ный) ügyelet(es), жанр műfaj, жест gesztus, журнáл folyóirat, napló, кальсóны alsónadrág, контролёр ellenőr, кошмáр rémálom, костюм öltöny, ломбáрд zálogház, меню étlap, мóда divat, парашют ejtőernyő, парóль jelszó, портфéль tárca, aktatáska, ресторáн vendéglő, сеáнс előadás, сюрпрúз meglepetés, тембр hangszín, тротуáр járda, урагáн orkán, фасáд homlokzat, фéрма farm, шедéвр remekmű, шикáрный fényűző, шоссé műút, эскúз vázlat, эстафéта staféta. Francia mintára alkotott tükörszavak például: безразлúчный közömbös, безукорúзненный kifogástalan, feddhetetlen, вменяемость beszámíthatóság, безупрéчный kifogástalan, блестящий ragyogó, brilliáns, буквáльный betű szerinti, szó szerinti, pontos, воúнствующий harcos, militáns, восприúмчивый érzékeny, fogékony, впечатлéние benyomás, допотóпный özönvíz előtti, олицетворúть megszemélyesít, чревовещáтель hasbeszélő. Francia mintájú tükörkifejezések nagy számban gazdagították az orosz frazeológiát. Ilyenek például: влачúть жáлкое существовáние tengődik, быть не в своéй тарéлке nem találja a helyét, в концé концóв legvégül, лёд слóман megtört a jég. A modern orosz irodalmi nyelvben tehát számos különféle eredetű orosz népnyelvi, egyházi szláv és nyugat-európai elem ötvöződött szerves módon. A viszonylag késői indulás ellenére a XIX. századra ez a nyelv már rendkívüli művészi lehetőségekkel rendelkezett, a különféle eredetű elemek igen árnyalt kifejezésmódot tettek lehetővé, a modern orosz irodalmi nyelvet mintegy többdimenziós nyelvvé tették, amelynek anyagából sok más kiváló író mellett a világirodalom olyan óriásai építkezhettek, mint Turgenyev, Dosztojevszkij, Tolsztoj és Csehov. 18

19 Ajánlott irodalom Арапова Н. С.: Кальки в русском языке послепетровского периода: Опыт словаря. Москва, Хабургаев Г. А. Становление русского языка. Москва, Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen. Herausgegeben von Helmut Jachnow. Wiesbaden, Hollós Attila: Az orosz szókincs magyar elemei. Budapest 1996 (= A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 206. sz.) Языки мира: Славянские языки. Москва, Kiparsky, Valentin: Russische historische Grammatik I III. Heidelberg, Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvről. Budapest, Петер, Михай: Избранные статьи по русскому языку. Budapest, 2005 (= Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis I). Šachmatov, A. Shevelov, G. Y.: Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Schriftsprache. Wiesbaden, Степанова, Л. И. Мокиенко, В. М. Бирих, А. К.: Русская фразеология: Историкоэтимологический словарь: Около 6 тыс. фразеологизмов (под ред. В. М. Мокиенко). Изд. 3-е, испр., доп. Москва, Трубецкой, Н. С.: Общеславянский элемент в русской культуре. In: Трубецкой, Н. С.: К проблеме русского самопознания. Собрание статей. Париж, [Új kiadása: Вопросы языкознания 1990, , ] (http://gumilevica.kulichki.net/tns/tns10.htm) Успенский, Б. А.: Краткий очерк истории русского литературного языка (XI XIX вв.). Москва, Успенский, Б. А.: История русского литературного языка (XI XVII вв.). Издание 3-е, исправленное и дополненное. Москва, A világ nyelvei. Főszerk. Fodor István. Budapest, Зализняк, А. А.: Древненовгородский диалект. Второе издание, переработанное с учетом материала находок гг. Москва, Живов, В. М. Язык и культура в России XVIII века, Москва,

20 Az orosz nyelv fejlődése a XX. században Oszipova Irina A XX. század társadalmi kataklizmái erőteljesen hatottak az orosz nyelvre, komoly átalakulásokat idéztek elő a nyelvhasználatban. A társadalmi változások persze mindig hatással vannak a nyelvre, ám ez a hatás az avatatlan szemlélő számára többnyire alig érzékelhető. A múlt század nyelvi változásai azonban olyannyira látványosak voltak, hogy nem csak a filológusokat, a hétköznapi embereket sem hagyták érintetlenül. A megrázkódtatások a XX század elejére tehetők (az 1917-es forradalom és az 1920-as évek korszakára) és annak végére (az 1980-as évek közepétől kezdve az 1990-es évek derekáig). A két időszak közti korszak a nyelvfejlődés szempontjából viszonylag stabil periódus volt. Ekkor a forradalom által generált változások fokozatosan beépültek a nyelvbe, új nyelvi normák alakultak ki és váltak elfogadottá, elsősorban a nyelvhasználatban. A forradalom korszakának és azt követő időszaknak a nyelvi forrongása elsősorban a nyelv expresszív eszköztárának felerősödésében érhető tetten. Az új kor ideológiájának szellemében a szókészlet egész rétegei szorultak ki a nyelvhasználatból, azok, amelyek a forradalom előtti életmódot jellemezték. Ugyanakkor új lexikai rétegek kerültek elő, az ún. szovjetizmusok. Az orosz nyelv meglévő formáinak földcsuszamlásszerű átalakulása ment végbe: hatalmas mennyiségű nyelvjárási és prosztorecsijére (prosztorecsije: népi elemeket is tartalmazó városi műveletlen beszéd) jellemző lexikai egység és nyelvi sajátosság áramlott be az irodalmi nyelvbe, amelyek kérdésessé tették az irodalmi nyelv tisztaságát. Ezekre a folyamatokra igen érzékenyen reagált az értelmiség. Már az ábécében és a helyesírásban 1917-ben véghezvitt reform is ellenérzéseket keltett a közvéleményben, mivel ennek célszerűségében sokan kételkedtek. AZ OROSZ HELYESÍRÁS A XX. SZÁZADBAN 20

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

7. Idegen nyelvek szerepe a nyelvi változásokban

7. Idegen nyelvek szerepe a nyelvi változásokban 7. Idegen nyelvek szerepe a nyelvi változásokban 1. A nyelvek közti érintkezés általános kérdései 2. Fő fogalmak e) területi nyelvközösség (arealitás) areális kapcsolatok értelmezései a) szűkebb erősen

Részletesebben

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont Nyelvtörténet A nyelv szinkrón és diakrón változásai A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont a) szinkrónia: a nyelv időbeli egysége, egy bizonyos időpontban

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

TARTALOM. I. RÉSZ. A FORDÍTÁS TÖRTÉNETE 1. A fordítás és a fordítói gondolkodás kezdetei... 13

TARTALOM. I. RÉSZ. A FORDÍTÁS TÖRTÉNETE 1. A fordítás és a fordítói gondolkodás kezdetei... 13 TARTALOM Bevezetés... 9 I. RÉSZ. A FORDÍTÁS TÖRTÉNETE 1. A fordítás és a fordítói gondolkodás kezdetei... 13 2. A fordítás és a fordításról való gondolkodás kialakulása és fejlődése Oroszországban... 27

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok)

RECENZIÓK. Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) RECENZIÓK Marosi Ernô: A romanika Magyarországon. [Budapest], Corvina, 2013. 174 p. (Stílusok korszakok) A Mûemlékvédelmi Hivatal ameddig létezett eléggé hivatalosnak tûnhetett a laikusok számára ahhoz,

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Schmidt József. A nyelv és a nyelvek

Schmidt József. A nyelv és a nyelvek Schmidt József A nyelv és a nyelvek Schmidt József A nyelv és a nyelvek Bevezetés a nyelvtudományba 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Ez a kis mű a művelt nagyközönség számára készült bevezetés a nyelvtudományba,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A nyelvelsajátítás tipikus menete

A nyelvelsajátítás tipikus menete A nyelvelsajátítás tipikus menete Az emberek közötti alapvető kommunikációs csatorna a beszéd, azonban senki sem születik ennek kialakult változatával. Életünk folyamán fokozatosan alakul ki genetikai

Részletesebben

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből 110 A harmadik csoportot a Tarjányi-család kevésszámú irata alkotja. Az iratok főleg Tarjányi János és Ignáo Csanád, Arad és Temes megyében játszott szerepére vetnek világot. A jelenleg is Cégén lévő iratok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1

Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 188 TÓTH ZSÓKA HALÁSZ PÉTER Nemzeti színeink a moldvai csángómagyaroknál 1 A közelmúltban kezembe került egy csángó népdal, vagy legalábbis annak tulajdonított daltöredék, ami a maga módján a csángók pirosfehér-zöld

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Ercsei Kálmán Geambaşu Réka A tusványosi táborlakók ifjúsági státusának és politikai beállítottságának vizsgálata

Ercsei Kálmán Geambaşu Réka A tusványosi táborlakók ifjúsági státusának és politikai beállítottságának vizsgálata Ercsei Kálmán Geambaşu Réka A tusványosi táborlakók ifjúsági státusának és politikai beállítottságának vizsgálata Ebből a tanulmányból a 2001-es Bálványosi/Tusnádi/ Tusványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

6. ábra A múmiákat rejtô díszes koporsók 150 éven át pihentek egy elfalazott, mindenki által elfeledett kriptában a váci Fehérek templomában

6. ábra A múmiákat rejtô díszes koporsók 150 éven át pihentek egy elfalazott, mindenki által elfeledett kriptában a váci Fehérek templomában letörték, de azt nem tudhatjuk, hogy ki tette ezt: Ötzi vagy egy társa, esetleg az ellenségei? A nyílvesszô behatolási szögébôl az is kiderült, hogy aki rálôtt Ötzire, feltehetôen lejjebb a hegyoldalon,

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A harmadik minszki megállapodás:

A harmadik minszki megállapodás: ELEMZÉSEK A harmadik minszki megállapodás: törékeny esély a politikai rendezésre E-2015/2. KKI-elemzések A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Külügyi és Külgazdasági Intézet Szerkesztés

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek

Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek Tokeczki.qxd 2011.11.19. 14:18 Page 43 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ Nemzetkarakterológia avagy közösségi (etnikai) presztízsek A különböző etnikai/kulturális közösségeknek kezdettől fogva volt önképük (pozitív) és

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

II. kötet A DÉLSZLÁVOK LÉLEKTANI SAJÁTOSSÁGAI

II. kötet A DÉLSZLÁVOK LÉLEKTANI SAJÁTOSSÁGAI II. kötet A DÉLSZLÁVOK LÉLEKTANI SAJÁTOSSÁGAI TERV ÉS MÓDSZER A lélektani sajátosságok mint az emberföldrajz vizsgálati tárgya. A közvetlen megfigyelés módszere a lélektani jelleg meghatározásában. Közvetett

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Szláv és Balti Filológiai Intézet SZLAVISZTIKA ALAPSZAK ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Formai követelmények: A dolgozatot nyomtatva, kötve

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű)

angol nyelv (emelt szintű) közgazdasági alapismeretek) ének-zene tanár angol nyelv (emelt szintű) és gyakorlati angol nyelv (emelt szintű) Ssz 1 2 3 4 5 6 osztatlan i képz szakpárjának egyik tagja angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra a (általános iskolai, angol nyelv kultúra

Részletesebben

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien 1 David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau. A barbár észak. Elképzelések északról és az

Részletesebben

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép: Súly: Ár: Átütő erő: Méreg:

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép:  Súly: Ár: Átütő erő: Méreg: Női fegyverek Az alábbiakban néhány olyan tipikus női fegyver bemutatása következik, amik nem is mindig fegyverek igazán, sokszor egyéb célokra készültek, és csak az emberi találékonyság és akarat hatására

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben