KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1

2

3 4009. december január KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM December (Telelő, Karácsony hava) Január (Télhó, Boldogasszony hava) ÁRA: Ft Testületi ülések Kisbér Város Képviselőtestülete október 30-i rendkívüli ülésének kivonata megerősítette és megújítja Kolárovo (Guta) és Kisbér városa között május 1-én megkötött Partnervárosi Szerződést. Kisbér Város Képviselőtestülete november 30-ai ülésének kivonata az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. által a csatornahálózat használatáért fizetendő bérleti díj összegét nem változtatta meg, évre is Ft/m 3 öszszegben határozta meg. A lakosságra árhárítandó vízterhelési díj összegét a szolgáltató előterjesztésében foglaltaknak megfelelően 6.- Ft/m 3 összegben fogadta el. az ÉDV Zrt. Oroszlány-Kis- 3r Vízmű Üzemének Kisbér- Hanta szennyvízhálózatának és a kisbéri szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó évi beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal nem fogadta el. A Képviselő-testület anyagi lehetőségeit figyelembe véve a kisbéri és hántai szennyvízhálózat és a kisbéri szennyvíztisztító telep felújítási munkáira 65.- Ft/m 3 egységdíj és a csatornahálózat bérleti díjának alapját képező szennyvíz mennyiség alapul vételével számított összeget kíván évben fordítani. A Képviselő-testület felkéri a szolgáltató ÉDV Zrt.-t, hogy fenti munkákra vonatkozó évi tervét az előzőeket figyelembe véve dolgozza át úgy, hogy az eredeti javaslatában megjelölt Komáromi u. 9. és Szabadság u. 2/D szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó házi átemelő kiépítése ne szerepeljen, mivel e két ingatlan rákötése nem tekinthető a szennyvíztisztító telep és csatornahálózat üzemeltetése, jobbítása érdekében elvégzendő beruházásnak. A Képviselő-testület e két ingatlan szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötését nem kívánja finanszírozni a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep fejlesztésére fordítandó bérleti díjból. a Saubermacher-Bicske Kft., - települési szilárd hulladékkezelést végző közszolgáltató évi szolgáltatási időpontokra tett javaslatát azzal a változtatással fogadta el, hogy az őszi lomtalanítás időpontja október 02. helyett november 1. hete legyen (2010. november 6. szombat). a Kisbér Város "Őszi Napfény" Idősek Otthona 16/2009. (1.26.) számú határozatával elfogadott és a 127/2009. (V25.), valamint a 180/2009. (VI.29.) számú határozataival módosított Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel fogadta el: "Az Alapító Okirat 7.) pontja az alábbiakkal egészül ki: Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait külön megállapodás alapján a Városi Polgármesteri Hivatal Kisbér Intézménygazdálkodási Irodája látja el." A Város Képviselő-testülete évi költségvetési koncepcióját elfogadta. A Képviselő-testület az önkormányzat I. - III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót tudomásul vette. az Őszi Napfény Idősek Otthona I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint tudomásul vette. Javasolta, hogy az anyag változatlan formában kerüljön a Tárulási Tanács ülésén megvitatásra, és elfogadásra. elfogadta a évi munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat vagyonának állapotáról (tényleges vagyonmérlegről) tavaszán kerüljön előterjesztés a Képviselő-testület elé megtárgyalás céljából. A Képviselő-testület elfogadta az étkeztetés szakmai programját. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elfogadott szakmai programot a kijelölt engedélyező hatóságnak küldje meg az étkeztetés működési engedélyének kiadása érdekében. Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény általános jellegű Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét jóváhagyta. Az intézmény igazgatója gondoskodjon az intézményegység és tagintézmények működésének részletes szabályai kidolgozásáról, amivel ki kell egészíteni a jelenleg általános tervezetet. Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatotjóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. tekintettel szűkös anyagi helyzetére a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány számára az André Mészáros emlékére rendezendő kiállítás megszervezéséhez anyagi támogatás nem nyújt. Javasolja, hogy az André Mészáros emlékére rendezendő kiállítás megszervezésében a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány és a Wass Albert Művelődési Központ működjön együtt. hozzájárult, hogy Simon László vezérkari őrnagy emlékére emléktáblát helyezzenek el a kisbéri Iskola utcában, a régi kórház épületén (jelenleg a Batthyány Kázmér Szakkórház szakrendelőjének épülete). A Képviselő-testület az emléktábla kihelyezését nemes ügynek tartja, így segítséget kíván nyújtani a kérelmező Bellosevich Miklósné Csorba Simon Máriának célja megvalósításában. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat évi költségvetése előkészítésekor az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos támogatást vegye figyelembe. köszönettel vette Kari Ferenc nyugalmazott rendőr őrnagy, vezető szaktanácsadó ajánlatát, de egyelőre nem kíván együttműködési megállapodást kötni sebességmérő készülékkel történő forgalom megfigyelésre. a Kiskastély kertjében történő kútfúrására érkezett ajánlatok közül a VE-PANNON Kft. ajánlatát fogadja el. Amennyiben az engedélyeztetés tisztázott, a kútfúrás (maximum 50 méteres mélységig) megrendelhető a nyertes ajánlattevőtől. A Város Képviselő-testülete nem tudta teljesíteni Deák Anita lakásbérlő kártérítési kérelmét, mivel az általa bérelt önkormányzati lakás kazánjának meghibásodását nem jelezte a tulajdonos felé, helyette önhatalmúlag, az önkormányzat tudta nélkül édesapjával elvégeztette a javítási munkát, és az elvégzett munkáról benyújtotta a munkalapot, kártérítési igényével együtt. Utasította a Polgármesteri Hivatalt az intézményi kazánok karbantartását, éves felülvizsgálatát végző győri Rábtherm Kft. megkeresésére annak érdekében, hogy a szociális bérlakások (2*6 lakás), valamint a piaci alapon bérbe adott 12 lakás ka- (Folytatás a következő oldalon)

4 (Folytatás az előző oldalról zánjára is terjessze ki a karbantartási, felülvizsgálati szerződésben rögzített szolgáltatását. A decemberi testületi ülésre kerüljön vissza a Rábtherm Kft.- vel történt egyeztetés eredménye testületi elfogadás céljából köszönettel vette a Telenit Kft. megkeresését, de egyelőre nem kíván élni a Telenit kft. sebesség figyelmeztető készülék beszerzésére vonatkozó ajánlatával. a tölgyestelepi volt parancsnoki lakás bejárati ajtajától balra fekvő 22 m 2 es helyiséget január 01. napjától határozatlan időre dr. Kiss Antal részére bérbe adja havi nettó Ft bérleti díjért azzal a feltétellel, hogy amennyiben az önkormányzatnak szüksége van a bérelt helyiségre, vagy a helyiséget magában foglaló épületre, akkor bérlő felmondási idő és mindennemű igény nélkül köteles elhagyni az ingatlant. köszönettel vette az EU Leonardo ART Mérnöki Iroda állandó reneszánsz kiállításra vonatkozó ajánlatát, de jelenleg nem kíván élni a felajánlott projekt megvásárlásával. tudomásul vette az Őszi Napfény Idősek Otthona munkájáról szóló tájékoztatást. a Kisbéri Városigazgatóság 200 db emlékfa elültetési helyének meghatározására vonatkozó kérelméről a Gazdasági és Műszaki Bizottság javaslatára tavaszán dönt. nem tudja teljesíteni a Bakony Bio Zrt. kérelmét, mivel a Helyi Építési Szabályzatról szóló 24/2000. (IX. 22.) számú önkormányzati rendelet jelen kérelemben megjelölt képviselőtestületi határozat szerinti módosítása - 76/2009. (HL 30.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően - a rendezési terv átfogó módosítását képezi, a módosításra irányuló eljárás megindult, és az első véleményezési kör már le is zárult. Kisbér Város Önkormányzata "A kisbéri kistérség fiataljainak esélyegyenlőségéért" című, KDOP-5.1.1/2F-2f számú projektjével kapcsolatos építési beruházás műszaki ellenőri munkáinak ellátására vonatkozóan Horváth Sándor (2870 Kisbér, Muskátli u. 2.) 4,5 millió Ft + ÁFA, összesen Ft összegű ajánlatát fogadta el azzal, hogy ajánlattevő 2 napon belül köteles nyilatkozni a munka elfogadásáról illetőleg a szerződéskötésről. Felhatalmazta a polgármestert az ajánlattevővel való szerződéskötésre. Amennyiben az ajánlattevő visszalépne a szerződéskötéstől, felhatalmazza a polgármestert, hogy a második legjobb ajánlattevővel Pannon- Net Kft.-vel (9090 Pannonhalma, Szabadság tér 7.) kössön szerződést 5,4 millió Ft + Áfa, összesen 6,750 millió Ft öszszegben. utasította a Kisbéri Városigazgatóságot a Kishomok utcában lévő gödrök feltöltésére, 2 Kamaz murva leterítésére a jelenlegi közlekedési helyzet, ill. az utca járhatóvá tétele érdekében. A képviselő-testület a felújítás költségeit a évi költségvetése terhére biztosította. tudomásul vette a Gazdasági és Műszaki Bizottsága Ménes köz forgalmi rendjének módosítására vonatkozó, átruházott hatáskörben hozott döntését. A Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette. wm\ ÚJSÁG decembcr január az általa alapított és fenntartott költségvetési szerv, a Kisbéri Városigazgatóság számára - az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H /2007. számú, jogerős határozata rendelkező részének IV pontjában - előírt hulladékgazdálkodási kötelezettségek (teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és rekultivációs terv benyújtása) teljesítését átvállalta, tekintve, hogy a teljesítésre kötelezett költségvetési szerve ellátandó alaptevékenységei köréből a hulladékkezelési feladatok ellátását kivette, valamint a gazdálkodási jogkörét és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát is módosította, melynek következtében a Kisbéri Városigazgatóság, mint Kisbér Város Képviselő-testülete részben önálló gazdálkodási jogkörű intézménye, az előírt kötelezettség teljesítésére vonatkozóan nem intézkedhetett. tudomásul vette a Gazdasági és Műszaki Bizottsága - 289/2009. (X. 26.) számú határozata b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - átruházott hatáskörben hozott, a településfejlesztési koncepció elkészítésére, a hántai orvosi rendelő építésével kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységek elvégzésére, a Pilbauer köz járdafelújítására és a hántai buszmegálló kialakítására, a Fehérvári út felújítása, a Pilbauer köz járdafelújítása, és a hántai buszmegálló kialakításával kapcsolatos műszaki ellenőri munkák elvégzésére, valamint a térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó döntéseit. 1.) tulajdonosi hozzájárulását adja a Kiskastély kertjében lévő fák kivágásához azzal a feltétellel, hogy a kivágásra megjelölt fákat egy előre megjelölt időpontban tekintsék meg a képviselők, és véleményezzék. 2.) a kivágásra jóváhagyott fákat a Városigazgatóság munkaidőben vágja ki, a kisebb gyökerek eltávolításával együtt, a nagyobb gyökerek kimarkolásával bízza meg Biczó Sándor helyi vállalkozót. A kivágott fákat be kell szállítani a Városigazgatóságra, és amelyik fa olyan méretű és minőségű, azokat fel kell gatterolni. Kisbér Város Képviselőtestülete december 3-i ülésének kivonata elrendelte a december 5-i, a kettős állampolgárság k désében megtartott országos népszavazás határokon túli magyarok számára fájó és lesújtó eredményére való emlékeztetésül fekete zászló kihelyezését a Polgármesteri Hivatal és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár épületére. Malomsoki László Tisztelt Olvasó! Tisztelt Előfizető! A Kisbéri Újságra decembertől előfizethet a Wass Albert Művelődési Központban és a Városigazgatóságon. Kérésre a kézbesítőknél a decemberi és a januári lapszám megjelenésekor is mód lesz előfizetni. A újság ára - 200,- Ft/példány - nem változik A díj 2010 évre előfizetve 2.200,- Ft, tehát 11- etfizet, 12-t kap. A hirdetési tarifák sem változnak, és a kedvezmény - 11-et fizet, 12-t kap - itt is változatlan marad. Malomsoki László főszersztő Kisbéri Újság Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja 2870 Kisbér, Perczeí Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Városház tér 2. Tel.: 34/

5 2009. december január KISBÉRI ÚJSÁG Néhány adat Kisbér Város adóbevételeinek felhasználásáról Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éppen a napokban tárgyal a városban kommunális hulladék gyűjtési és szállítási szolgáltatást végző Saubermacher-Bicske Kft.-vel a szemétszállítás 2010 évi díjainak megállapításáról, ami eszembe juttatta, hogy csupán egy éve szüntette meg az Önkormányzat a lakosság mentesítését ezen közszolgáltatás díjának megfizetése alól. Nem volt könnyű döntés. A kisüti lakosok felnőtt, érett hozzáállása, felelős magatartása sokat segített abban, hogy a lehető legkevesebb problémával sikerüljön kialakítani a díjfizetés rendszerét, és kiválasztani a szolgáltató személyét. Nem volt ez konfliktusmentes munka, de ma már talán elmondhatjuk, hogy a lakosság elfogadta, hogy a településen végzett hulladékgyűjtési és szállítási szolgáltatás díját meg kell fizetnie. A döntő többség a rá vonatkozó előírásoknak megfelelően megkötötte szerződését a szolgáltatóval, és fizeti számláit. A díjfizetési mentesség megszüntetése érthető ellenérzése- ~ ^t váltott ki. Senki sem szereli az újabb fizetési kötelezettségeket. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete, és e tárgyban volt engedélyeinek lejárta azonban tarthatatlanná tette, hogy a szolgáltatást saját berkein belül, és saját forrásai terhére maga végezze. Komoly érvelés indult lakossági és képviselő-testületi körökből a szolgáltatási díj megfizettetése ellen. Ezen érvek között leggyakrabban az szerepelt, hogy az Önkormányzat kommunális adóbevételeiből finanszírozhatná a lakossági személyszállítást. Akkor nem éreztem elérkezettnek egy, a tényeken alapuló lakossági tájékoztató közzétételének idejét, ma, az akkor keletkezett indulatok elcsitulása után azonban szeretném Kisbér város lakosságának konkrétumokon keresztül bemutatni a kommunális helyi adó bevétel, és Kisbér Város Önkormányzatának kommunális jellegű kiadásainak alakulását. Megítélésem szerint ezen tények jól rávilágíthatnak az Önkormányzat valós helyzetére, és teherviselő képességének korlátaira. Mivel bevételi és kiadási tételek kerülnek bemutatásra, jelen tájékoztató biztosan unalmas, de rendkívül szemléletes lesz a Tisztelt Olvasó számára. Jól látható lesz, hogy az Önkormányzat által a lakosság felé nyújtott kommunális jellegű közszolgáltatások köre jóvaljóval szélesebb, mint sem hogy csupán a szemétszállításra terjedne ki. Észre sem vesszük, de adófizetőként és városi polgárként több féle kommunális jellegű szolgáltatást is igénybe veszünk, és nagy részüket térítésmentesen, "ingyenesen", hiszen azok költségeit a Város, illetve az Önkormányzat viseli. Természetesen adófizetői forintokból. Kollégáimtól a már lezárt 2008-as év tény adatait kértem, mivel azok már teljesülésbe mentek át, nem érinthetik őket esetleges változások, semmi sem befolyásolhatja ezek alakulását. Tényekről van szó, tehát amelyek nagyságrendileg hűen tükrözik a valóságot. Kisbér városában évben mintegy 23 millió forint kommunális adó került kivetésre, melyből tárgyévben mintegy 21,456 millió forint került megfizetésre. Az Önkormányzat tehát jogkövető, önként történő adózói befizetésekből 21,456 millió kommunális adó bevételre tett szert ban. Ugyanezen évben gépjármű adóból 28,987 millió forint önkormányzati adóbevétel keletkezett. Ehhez képest Kisbér Város Önkormányzata az alábbi kommunális jellegű kiadásokat volt kénytelen teljesíteni ugyanazon 2008-as évben: Kisbér és Hanta városrész közvilágítására kis híján 9,9 millió forintot fizetett ki az Önkormányzat. Útépítési jellegű költségek között 5,1 millió forintot fizetett ki 2008-ban az Önkormányzat a városközponti parkoló kiépítése költségeinek aktuális részszámlájára, az Iskola utcai útépítés aktuális részszámlájára 7,4 millió forintot, a Rákóczi utcai útépítés aktuális részszámlájára 1,8 milliót. 1,2 millió forintot a Fehérvári út felújításának kiviteli terveire fizetett az Önkormányzat. A város szennyvízcsatorna hálózatával kapcsolatban is komoly fizetési kötelezettségeket teljesített az Önkormányzat. Az ÉDV Zrt. részére a csatornahálózat karbantartására, állagmegőrző felújítására 10,4 millió forintot fizettünk, a szennyvíz-tisztító bővítésére benyújtott pályázathoz 0,3 millió forintot biztosított az Önkormányzat. A csatornahálózat korábbi kiépítéséhez a Viziközmű Társulat által felvett hitelek visszafizetésére készfizető kezességéből adódóan 22,9 millió forintot teljesített az Önkormányzat. A közterületek gondozásával kapcsolatban keletkezett főbb kiadási tételek között találjuk az Angol park felújításának megterveztetésére kifizetett mintegy 0,2 millió forintot. A közterületek gondozásának dologi kiadásai évben 3,1 millió forintot tettek ki, a közterületek gondozásában részt vett közcélú, közhasznú foglalkoztatottak bérének, és annak járulékainak támogatással nem fedezett, a Város költségvetését terhelő része 5,5 millió forint volt. A közterületek gondozására alkalmazott főfoglalkozású alkalmazottak bérköltsége a járulékokkal mintegy 8 millió forint volt. Nem állítom, hogy teljes részletességgel felsoroltam valamennyi évi kommunális jellegű önkormányzati kifizetést, de a fentiekben bemutatottak valamennyije ebbe a körbe sorolható. Ezek teljes összege évben 76 millió forintot tett ki. Ezt a 76 millió forintos önkormányzati kiadási tömeget kell tehát szembe állítanunk a 21 millió forintos kommunális adó bevétellel, illetve ha a gépjárműadót is ilyen célra rendelt önkormányzati bevételnek tekintjük, akkor annak további 29 millió forintos bevételével. A két adóbevétel együtt 50 millió forintot jelentett 2008-ban, fenti kiadásaink pedig 76 millió forintot tettek ki. Itt még szó sincs a lakossági kommunális hulladék gyűjtésének, és elszállításának költségeiről. Fentiek szerint tehát megállapíthatjuk, Kisbér város kommunális jellegű kiadásai évben messze meghaladták a közvélekedés szerint ilyen célra fordítható adóbevételeit. A minden lakos részére biztosított kommunális jellegű önkormányzati szolgáltatások biztosítására évben adóbevételein túl fenti hevenyészett számítás szerint is minimum 26 millió forint egyéb bevételét volt kénytelen fordítani az Önkormányzat. Nem kívánom a Tisztelt Olvasót a magától értetődő konklúzió levonásával terhelni, kérem hogy jelen tájékoztatásból mindenki vonja le saját maga következtetését, hogy mennyire lehetett volna reális elvárás az, hogy Kisbér Város Önkormányzata még a lakossági kommunális hulladék gyűjtésének, és elszállíttatásának költségeit is adóbevételeiből fedezze. Remélem ezzel a rövid áttekintéssel minden kedves Olvasónak segítettem reális képet kapni városunk terheiről, és a városunkban elérhető közszolgáltatások költségeiről. Mindannyiunk érdeke, hogy a városunk életét érintő jelentősebb kérdésekről a valós helyzet ismeretében tudjunk közösen gondolkodni. Kisbér, december 1. Dr. Dörnyei Vendel jegyző

6 6 KISBÉRI UJSAG TOVÁBB SZÉPÜL AZ "ŐSZI NAPFÉNY" IDŐSEK OTTHONA Kisbér közvéleményének örömhírekről beszámolni kellemes feladat. Most újra okunk van az örömre, mert komoly nagyságrendű pénzeket nyertünk a városunk és kistérségünk számára oly fontos intézmény, az "Őszi Napfény" Idősek Otthona fejlesztésére. Városunk és kistérségünk lakói eddig is méltán voltak büszkék arra, hogy január 30.-áig Kisbér Város Önkormányzatának fenntartásában, azóta a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában és irányítása alatt meg tudott maradni, és a térségben élők érdekeit magas színvonalú szolgáltatásaival szolgálni tudta az Otthon. Tiszteletre méltó teljesítmény volt a város Önkormányzatától, hogy az ismert finanszírozási nehézségek közepette sem tett le az Otthon fenntartásáról és működtetéséről, és a térségben élőknek olyan szolgáltatást tudott nyújtani, amit ezen erőfeszítések nélkül valószínűleg csak lakóhelyüktől jóval távolabb érhettek volna el. Az Otthonban dolgozóknak köszönhetően ráadásul nem csupán a szakmai minimumoknak éppen csak megfelelő intézményt és szolgáltatást tudhattak maguknak az itt élők, hanem egy jól prosperáló, szakmai körökben elismerésnek örvendő szociális otthon lehetett az övék. Az intézmény sorsa felől érzett felelősségüktől vezérelve a kistérség polgármesterei és önkormányzatai Kisbér Város Önkormányzatával együtt évek óta készültek a magasabb összegű normatívakkal finanszírozott kistérségi fenntartásba történő átadásra, amit az idei költségvetési előírásokat, és az idén az egyes intézmények jogállására vonatkozóan hatályba lépett jogi szabályozás lehetőségeit érvényesítve január 30.-án valamennyi önkormányzat támogatásával meg is valósítottunk. Hosszú, kitartó szakmai munkával elértük, hogy Kisbér Város Önkormányzatának alapítói jogainak változatlanul hagyása mellett az Intézmény felett az egyéb irányítói (tulajdonképpen az Intézmény működtetéséhez szükséges) jogokat a KTKT gyakorolja, igénybe véve és az Intézmény részére biztosítva a magasabb összegű kistérségi normatívákat. Kisbér Város Önkormányzata, még fenntartóként 2008-ban pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program részeként bentlakásos intézmények korszerűsítésére kiírt TIOP /1 kódszámú felhívásra. A projekt célja és címe "Minőségjavítás a kisbéri "Őszi Napfény" Idősek Otthonában" volt. A pályázattal több célkitűzést is maga elé állított az Önkormányzat. Egyszerre kívánta javítani a szociális otthon működési feltételeit, és megnyitni az Intézményt a szociális alapellátás felé a jelzőrendszeres segítségnyújtásnak az Otthonhoz való telepítésével, életviteli programokkal, és szociális étkeztetés biztosításával. Mindezzel az egyes szolgáltatásokkal érintett társadalmi célcsoportok társadalmi aktivitásának, és integrációjánakjelentős javítását is szerette volna elérni. Az Önkormányzat elkötelezetten dolgozik a lakosság megtartásáért, minek elérésére az egyik fejlesztési irányként a szociális szolgáltatások bővítését tűzte maga elé. Ennek egyik fontos eleme az Otthon fejlesztése, amivel a lakosság mintegy 20 %-át kitevő időskorúak azon rétegének méltó környezetbe kerülésének lehetőségét kívánja biztosítani az Önkormányzat, akik már nem tudnak önmagukról gondoskodni. Ez természetesen megnyugtató megoldást jelenthet a szeretteiket biztonságos, hozzáértő ellátást nyújtó Intézményben jó helyen tudni akaró családoknak, segítve és tehermentesítve őket. Az Önkormányzat és az Otthon vezetése ezen pályázattal is hozzá akart járulni az Intézmény ellátási színvonalának további, a jogszabályi előírásokat meghaladó szintre emeléséhez, a végleges működési engedély megszerzéséhez. Az Intézmény korszerűsítésével a betegségük, koruk, vagy fogyatékosságuk miatt önmaguk ellátására képtelen személyek részére olyan otthon biztosítása volt a cél, ahol szívesen élik idős napjaikat, megtarthatják önállóságukat, autonómiájukat, fenntarthatják családi és baráti kapcsolataikat; ahol az állapotuknak megfelelő gondozás, ápolás biztosításának tudatában biztonságban élhetnek. Cél az Intézmény megnyitása az ellátási területen élő elszigetelt, magányos szociális ellátásra szorulók előtt, akik a bent lakókkal együtt kölcsönös előnyökhöz juthatnak a közös csoportfoglalkozások rendszeresítése, és a szociális étkeztetésnek az Intézményen belüli megoldása útján, és csökkenthetik társadalmi elszigeteltségüket. Ehhez a megfelelő tematikájú közös foglalkozások feltételeit biztosító foglalkoztató helyiségek jelen pályázat útján valósulhatnak meg. A projekt keretében a házi segítségnyújtás részeként kialakítandó kistérségi szociális jelzőrendszer központjának az Intézményben való kiépítése lehetővé teszi, hogy az Otthon ügyeletes nővére a jelzőrendszer működtetésével kapcsolatos teendőket is ellássa deccmber január Az Intézmény tehát régóta dédelgetett, a város és a kistérség szociális ellátási rendszerének javítására irányuló megalapozott szakmai célok eléréséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kaphat segítséget a pályázat forrásainak igénybe vételével. A szakmai célokat építési beruházásként 2699 m 2 alapterületet érintő épületkorszerűsítés, 6 fürdőszobás szoba építése, a meglévők mellé 12 fürdőszoba és 14 WC, 1 vizesblokk, 4 közösségi helyiség, és társalgó funkciót is ellátó összekötő folyosók megépítése szolgálja. Az eddigiekben a tárgyi feltételek hiánya miatt ideiglenes jelleggel kapott működési engedélyt ezen fejlesztések birtokában várakozásaink szerint végleges működési engedéllyel lehet majd kiváltani. Megteremtődnek a kistérségi szociális jelzőrendszer működtetésének alapvető tárgyi feltételei egy ügyeleti PC, egy LCD kijelzős rádiós vevő, egy személyi hívó, ügyeleti kisközpont és egy átjátszó berendezés beszerzésével. Kialakításra kerülnek az említett életviteli foglalkozások folytatásához szükséges feltételek. Két épület kibővül 6 új fürdőszobás szobával, és összekötésre kerül egy társalgó funkció betöltésére is alkalmas kétszintes folyosóval és aulával. A belső átalakítások következtében a szobák mérete és a vizesblokkok száma eléri a jogszabályi előírásokban foglalt mértéket. Az egyik főépületet teljes egészében felújítják, a másikat részlegesen. A pályázati forrásokból megvalósulhat az Otthon életkori sajátosságoknak megfelelő bútorozása is, 299 szék, 56 asztal, 60 ágy éjjeli szekrénnyel, és 23 szekrény kerül beszerzésre. A pályázathoz végzett számítások szerint mindehhez csal nem 213 millió forint összegű forrásra van szükség. A pályázat támogatását 94 %-os mértékben kérte az Önkormányzat, így majdnem pontosan 200 millió forint összegű támogatást igényeltünk. A pályázatot nagy odafigyeléssel, a lehető legnagyobb ellátási szakmai megalapozottsággal készítettük elő, ezért is ért kellemetlen meglepetés mindenkit, aki az előkészítésben részt vett, amikor az ESZA Kht március 3.-ai levelében arról tájékoztatott, hogy pályázatunkat a Bíráló Bizottság döntése alapján a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte, azonban forráshiány miatt a szerződéskötésre, illet- (Folytatás a következő oldalon)

7 2009. december január KISBÉRI ÚJSÁG 7 (Folytatás az előző oldalról ve a projekt megvalósításának támogatására nem kerülhet sor. Egyetlen okunk a bizakodásra az értesítő levél azon mondata volt, mely szerint haladéktalanul tájékoztatást kapunk a szerződéskötés konkrét feltételeiről, amenynyiben valamely okból kifolyólag a kiírás keretében támogatásra adható keretösszeg nő. És kaptunk. Az ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofít Kft november 13-án kelt levelében arról tájékoztatott, hogy pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok irányító Hatósága Ft összegű támogatásra érdemesnek ^élte néhány költség csökkentémellett. Az eredeti pályázathoz képest a megvalósíthatósági tanulmány készítésére fordítható összeg csökkentése, az életviteli felkészítési programra fordítható összeg csökkentése, a szakmai vezető és szociális vezető bérének és járulékainak pályázati forrásból való finanszírozásának kizárása, az építész bérének és járulékainak pályázati forrásból való finanszírozásának kizárása mellett összesen 21,5 millió forint költségcsökkentés történt. Ezen változtatásokkal a támogatás összege Ft-ra, a projekt összköltsége Ft-ra, saját költségeink mértéke Ft-ra módosult. T dőközben azonban történt más pozitív fejlemény is. Az irányítói jogokat gyakorló KTKT - igazolva, hogy az Otthon sorsát felelősen szívén viseli ben "A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban" című ún. Norvég Alapos program részeként indított "Szociális alapés szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése" című programra adott be pályázatot az Intézmény fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére. Az akadálymentesítési projekt teljes költsége mintegy 21 millió forint lesz, amihez 18,5 millió forintos támogatást kért, és nyert el a KTKT. Ez azért is fontos, mert az Önkormányzat által benyújtott minőségjavítási pályázat is tartalmazta eredetileg az akadálymentesítés költségeit, így most a két pályázati forrást egymást kiegészítve lehet felhasználni az Intézmény épületeinek fejlesztésére. Az akadálymentesítés körében az épületek környezete úgy kerül átalakításra, hogy kijelölésre és a szükséges jelekkel való ellátásra kerül az akadálymentes parkoló rész, illetve az I. számú épülethez vezető gyalogutat is akadály mentesítik. A bejárat is ennek megfelelően kerül átalakításra, illetve beépítésre kerül egy 180x160 cm belméretű felvonó is, ami alkalmas lesz két álló és egy kerekes székes személy egyidejű szállítására. Az infokommunikációs akadálymentesítés körében a siketek, látássérültek és nagyothallók segítségére szolgáló hang-és fényjelző tájékoztató berendezések mellett az értelmi fogyatékosok és autisták segítségére szolgáló jelképek is elhelyezésre kerülnek, ami lehetővé teszi a lift használatát mindannyiuk számára. Az udvari részen kialakításra kerülnek a mozgáskorlátozottak közlekedését segítő burkolati vezető- és védősávok. Kontrasztosan megjelölésre kerülnek a lépcsőékek és kapaszkodók, ajtószélek és kilincsek, illetve a mozgást segítő udvari csőkorlát is környezetéből kiemelkedő színt kap. Nagyon fontos, és érdemi minőségi javulás eléréséhez elegendő mértékű fejlesztési forrásokhoz jut tehát az Intézmény. Indokoltsága ezeknek a fejlesztéseknek megkérdőjelezhetetlen, és örömteli, hogy az eddigiekben is minőségi szolgáltatásokat nyújtó Otthon ezek által igazán magas színvonalú, a kor elvárásainak egyre inkább megfelelő nívón működhet, és szolgálhatja városunk és kistérségünk lakosait. Jó helyre kerülnek ezek a források. Büszkék lehetünk arra az összefogott, komoly, céltudatos előkészítő munkára, amivel sikerült minden szakmai elvárásnak megfelelő, meggyőző pályázatokat benyújtani, amelyek méltán nyerték el az említett fejlesztési összegeket. Köszönöm minden részt vevőnek, aki hozzá tett ezekhez a sikerekhez. Nekem azért is nagyon tetszett ez a munka, mert jó volt látni, ahogy az Önkormányzat illetve az akadálymentesítési pályázatnál a KTKT, az Otthon, a Hivatal, és az előkészítésbe bevont építészek, szakértők, és pályázati bonyolítók részéről minden munkatárs hozzátette a magáét, és hozzáértéssel, odafigyeléssel, együttműködve dolgoztak a pályázatokon. Köszönet érte. A munka második, kivitelezési része még csak ez után kezdődik. Az említett korrekt, odaadó munka színvonalából a megvalósítás során sem engedhetünk. De ezek a sorok, ezek a pillanatok egyelőre legyenek az öröméi. Városunk és kistérségünk lakosainak közös öröméé. Dr. Dörnyei Vendel jegyző Eredményes Kisbéresek Tatán A Nyolcadik Márton-napi Szólótáncverseny helyszíne volt a tatai Magyari Zoltán Művelődési Központ november 14-én, szombaton. A Bakony Néptáncegyüttes népes utánpótlástáncosai, valamint a kistérség Bakony-vonzáskörzetéhez tartozó csoportok jeles képviselői is megmérették magukat, szép sikerekkel. A vérteskethelyi Höcögő (felkészítők: Molnár Gábor és Molnárné Szőke Ágnes), a rédei Eszterlánc (felkészítő: Baracs Zsoltné) és a kisbéri Kisbéres (felkészítők: Letenyei Gábor és Schmidt Gyöngyi) együttesek szólótáncosainak eredményeit tekintve a megye egyik legsikeresebb kistérsége lett gyermektánc tekintetében. A Kisbéres Néptáncegyüttesből a legsikeresebben az első korcsoportban versenyző Skrihár Anna és Nagy Szabolcs szerepeltek, akik páros táncukkal a harmadik helyezést érték el, és vehették át az ezért járó bronzérmet. A Kiss Anna (Höcögő) - Foltin Szabolcs, a Gábris Gréta - Kiss Krisztián, a Takács Cintia - Vanya Mihály és a Nagy Eszter - Ravasz Dávid párosok is szépen szerepeltek, és a fejlődésük szempontjából mindenképpen hasznos volt, hogy előadhatták táncukat e rangos versenyen. A Kisbéres Néptáncegyüttes egy régóta dédelgetett álma volt a térségnek, hiszen a környező településeken sorban alakultak a táncegyüttesek, míg e városban sokat váratott magára a gyermekek néptáncoktatása. Schmidt Gyöngyi és Letenyei Gábor gondoltak egy nagyot, és lelkes gyermekekből egy ma már irigylésre méltó közösséget hoztak létre. Nincs könnyű helyzetben a tánccsoportjuk, hiszen a végtelenül lelkes szülők mellett nagyon kevés segítségre számíthatnak. Kivételnek számít Mócher Imre és Keleti György, akik a szívükön viselik Kisbér gyermektáncoktatását, és mindent megtesznek a csoport fennmaradásáért. A Bánki Donát Szakképző Iskola diákjai remek munkát végezve készítették el a viseleteket, a Halmai Therm Kft. és a Békási Szikvízüzem pedig anyagilag támogatja a szűkös költségvetéssel működő, de annál eredményesebb együttest. Mivel más anyagi forrása nincs az együttesnek, így még jobban felértékelődnek az eredményeik. Nem véletlen azonban ez a civil összefogás a háttérben, hiszen a táncosokat vezető Schmidt Gyöngyi és Letenyei Gábor e nehéz helyzetben is kiváló szakmai munkát végez, s bőven túllépve a tánccsoport vezetői feladatain, igazi küldetésnek tekintik Kisbér város gyermektánc oktatását. Köszönjük nekik, hogy betöltötték ezt az űrt a térségben, és további sok sikert kívánunk a Kisbéres Néptáncegyüttesnek. V. Molnár Balázs

8 december január AzÁNTSZKomáromi-, Kisbéri Kistérségi Intézetének tájékoztatója az influenza vírus terjedésének megakadályozására Az ECDC (Európai Betegségmegelőző és Járványügyi Központ) jelentése szerint április 24-én egy új influenza A vírust azonosítottak, amely emberről-emberre képes terjedni. A betegség 6-7 hét alatt elterjedt a világ számos országában. Az eddigi klinikai megfigyelésekről publikált adatok szerint a tünetek túlnyomó többsége enyhe, de súlyos lefolyású illetve halálozással járó esetek is előfordultak. Az új vírusfertőzéssel szemben mindenki fogékony! A 2009/2010-es influenza szezonban számítani kell arra, hogy a szezonális influenza vírusok mellett a pandémiás (világjárványt okozó) influenza vírus is járványosán fog terjedni. Tünetek: Magas láz, köhögés, fejfájás, izomfájdalmak és egyes megfigyelések szerint esetenként hasmenés is kísérheti a fenti tüneteket. Néha súlyos szövődmények is előfordulhatnak. Megelőzés: 1. Védőoltás - Mivel ebben az időszakban mind a két vírus jelen van, ezért javasolt mind a két influenza elleni védőoltás. A védőoltások egyszerre, egy időben, de különböző testtájékra adhatók be. 2. A tünetek észlelésekor a beteg ne menjen közösségbe, gyakran mosson kezet, köhögni, tüsszenteni csak zsebkendőbe és fontos a lakás gyakori szellőztetése. A rizikócsoportba tartozó személyek térítésmentes védőoltást igényelhetnek a háziorvosuknál. Mindkét térítésmentes influenza elleni védőoltással rendelkezik a háziorvos. ANTSZ Komáromi-, Kisbéri Kistérségi Intézete Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet tájékoztatója a Oltópont létrehozásártól Dr. Falus Ferenc országos tisztifőorvos /2009. számú, november 20-án kelt, november 24-én kézhez kapott utasítására a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet sebészeti szakrendelésén rendkívüli Oltópontot hoztunk létre. Az Oltópont orvosai dr. Szabó Marianna főorvos és dr. Ujváry László adjunktus. Az Oltópont hétfőtől péntekig, óra között folyamatosan működik. Az Oltóponton Fluvál P (AH1N1) oltóanyaggal történő védőoltás kérhető. Az Oltóponton védőoltásban részesíthető személyi kör: - magyar állampolgár a szabad mozgás és Dr. Csont Anna oltott az általános iskolában tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. Tv. hatálya alá tartozó azon személy aki szabad mozgás és A karácsonyi ünnepkör református istentiszteleti alkalmai December 24-én, csütörtökön, Szentesti istentisztelet gyermekműsorral 16,30-kor December 25-én, pénteken Karácsony 1. napján de. 9,30-kor úrvacsorás istentisztelet December 25-én, pénteken, Karácsony 1. napján este 18 órakor Hetyei Mónika IV.éves legáta szolgálata a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karáról December 26-án, szombaton, Karácsony 2. napján du. 15,15-kor istentisztelet December 27-én, vasárnap de. 9,30-kor istentisztelet December 31-én, csütörtökön 17 órakor óévi istentisztelet a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, - a tartózkodási engedéllyel rendelkező, - bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgár, - a menekült és menedékes, Az Oltóponton az immunizálás térítésköteles. A védőoltás 3.000,-Ft térítési díj ellenében igényelhető. Az Oltópont szolgáltatása november 26-án 7.00 órától igénybe vehető. Kisbér, november 25. Tisztelettel: dr. Ferencz Péter igazgató főorvos Evangélikus hírek Istentiszteleti időpontok: Kisbéren: december 26-án Karácsony másnapján: 10 órától istentisztelet úrvacsorával január 03-án 10 órától Hantán: december 24-én: 16 órától december 25-én Karácsonykor: 10 órától istentisztelet úrvacsorával Szeretettel várjuk! "Cinke szeméről foszlik az álom csenget a csengő: itt a karácsony" /Sarkady Sándor/ A kisbéri és hón gélikus g)itlekf2ct min tagjának, kedves családjuknak áldott, békés ünnepei, és sikeres újesztendot kívánunk. Kisbér Város Önkormányzata békés, boldog karácsonyt és sikeres új évet kíván. A Kisbéri Újság szerkesztősége ezzel az jókívánsággal kíván szép karácsonyt minden kedves olvasónak: "Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő kalácsból jusson az asztalra. Legyen sok ajándék szívünkből kívánjuk, s hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony!" A Fidesz Magyar Polgári Szövetség áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván. A Magyar Szocialista Párt helyi szervezete boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kíván. Boldog Békés Ünnepeket! kívánnak a kisbéri Mazsorettek. A karácsonyi események, ill. szentmisék rendje a következő; szombat 18:00 Karácsonyi koncert a Kisbéri Róm. Kat. Templomban. Fellép a Pro Cantata énekkar és Lork István zongoraművész csütörtök 16:00 Karácsonyi misztériumjáték a Kisbéri Róm. Kat Templomban. Előadják a kisbéri hittanosok Hanta - 22:00 éjféli mise Kisbér - 0:00 éjféli mise Kisbér - 10:00 karácsonyi ünnepi szentmise Hanta - 08:00 szentmise Kisbér - 10:00 szentmise Kisbér - 10:00 szentmise Hanta - 16:00 éwégi hálaadásszentmise Kisbér - 18:00 éwégi hálaadás - szentmise Kisbér - 10:00 újévi szentmise Szűz Mária, Isten Anyja főünnepén (parancsolt ünnep) A Kisbéri Római Katolikus Plébánián ig hivatali szünet van. Az ügyintézés tól lehetséges.

9 2009. december január KISBÉRI ÚJSÁG 9 A Mikulás bácsi minden évben eljön a kisbéri gyermekekhez. Már öt éve december elején nincs hó, ezért nem tud szánon jönni. Beül az első kisbéri villamosba és meglátogatja a gyerekeket óvodában, iskolában, családoknál. Mivel nálunk csak jó gyerekek vannak, virgácsot nem hoz, hanem inkább mesét mond nekik. A jóságos Mikulás bácsit ezért is szeretik annyira. Megjött a Mikulás az általános iskolába "Lehet szél vagy hófúvás, hófelhő-átvonulás, amikor jön a Mikulás. Ragyognak a kicsi szemek, vár a sok-sok kicsi gyerek. Ne törődj a hófúvással, hófelhő-átvonulással, gyere hozzánk, Mikulás!" Bizonyára minden kisgyermek ezekre a sorokra gondol így december elején, amikor várja a Mikulás érkezését. Persze az idén sem kellett csalódnia egyetlen diáknak sem, hiszen újra meglátogatott bennünket az iskolánkban, ahol gyönyörű énekszóval fogadtuk, a piros köpönyeges Mikulást. A közös ének után sok szép verssel kedveskedtek a gyerekek, amiket már hetek óta szorgalmasan tanultak. Ezek után persze előkerültek a puttonyából azok a csomagocskák, amikre a legjobban vártak a kisgyerekek. Köszönjük Neked, Mikulás bácsi! Erre az egy órácskára még a legcsintalanabb gyerek is "jóvá" lett, hiszen a Mikulásnak szeretetet próbált adni a szép ajándékokért cserébe! Sőt még mi felnőttek is gyermekekké váltunk, hiszen szívünkből énekeltünk és integetve búcsúztunk a jóságos "öregúrtól". Sinkoviczné Varga Márta

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG 2009.december-20l0. január Filharmónia Budapest Ragtime Band November 27-én délelőtt hosszú sorokban vonultak az általános iskola felső tagozatának diákjai a Wass Albert Művelődési Központba, hogy megtekinthessék a tanév második filharmóniai hangversenyét. Régi hagyománya van már Kisbéren ezeknek az előadásoknak. A mostani a Budapest Ragtime Bánd műsora gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagy élmény volt. tak" igazi macskahangon. Tagok: Antal Tibor (hegedű), Diószegi Tamás (harsona), Farkas Gábor (klarinét), Gayer Ferenc (bő- A Budapest Ragtime Bánd a magyar tradicionális jazz-élet talán legpatinásabb együttese. Ezúttal még a színpadra is felcsalogattak gyermekeket, akik "vokálozgő), Palotai Ferenc (trombita), Papa Fleigh (cornet), Stein Ferenc (zongora), Weszely János (ütősök). Miután visszatértünk az iskolába, az 5.a osztályban volt énekórám, ahol megkérdeztem a gyermekek véleményét, ki írásban, ki rajzban válaszolt, íme! "Nekem a filharmónia A BANKIBAN IS JAKI A MIKULÁS A közel 15 éves hagyomány alapján iskolánk, a kisbéri Bánki Donát Szakképző Iskola diákjait az idén is meglátogatta a nagyszakállú. Hó híján gyalog érkezett nagy puttonyával, és két hűséges krampuszával. Egymás után látogatta meg az osztályokat és a tanműhelyi csoportokat. A kamasz és lassan felnőtt korú tanulók vidáman, tréfálkozva, néhányan kisgyerekkori emlékeikbe temetkezve, de örömmel fogadták az iskola diákszakszervezetének Mikulását. A diákok ugyan nem készültek versekkel, énekekkel, ellenben nagy figyelemmel hallgatták a Mikulás jóindulatú intő szavait, jótanácsait, felhívva a figyelmet az egymásra való nagyobb odafigyelésre, türelemre, megértésre, és a közelgő karácsonyra való tekintettel a szeretetre. A jelképes vírgácsolás után minden diák örömmel fogadta a kapott csoki mikulást. nagy élmény. A mai előadás különösen jó volt. A közönség szinte ujjongott, a művészekkel együtt táncoltunk, énekleltünk." "Az egész előadás színvonalas volt, az tetszett nagyon, hogy sok humort vittek bele." "Nagyon jó volt a mai filharmónia. Főleg az tetszett, hogy a zenészek bevonták a közönséget is. így a kvízjáték fantasztikus volt. Én is kaptam szaloncukrot." "Olyan jó, hogy van filharmónia! Alig várom a következőt! Tavaly a Kolompos együttes tetszett enynyire." "A mai előadást életem végéig a szívemben őrzöm, annyira jó volt! Remekül tartották a kapcsolatot a közönséggel, még a végén öt diák fel is mehetett a színpadra segíteni a közös éneklésben." - Remélem még hosszú éveken át ilyen élménye lesz a diákoknak a filharmónia. Véghné Borsos Eszter énektanár A Kisbéri Cigány Kisebbségi Önkormányzat december 5-én tartotta mikulás ünnepségét a Városháza nagy tanácstermében. Romagyerekek szép számmal voltak jelen, szám szerint 92-en, szülőkkel együtt 132 fő. Kisbér híres Mikulása Sivinger Gyuri bácsi szórakoztatta a gyerekeket, osztotta szét az ajándékokat. A helyi óvoda óvónői bábjátékokkal kedveskedtek, a jelenlévők nagy odaadással és figyelemmel kisérték az előadást, melynek címe: MIAU volt. A bábjátékot követően a Gyöngyszem Óvoda óvónői együtt énekeltek a gyermekekkel, 4-5 vállalkozó gyermek segéd hangszerekkel kisérte a közös éneket. Záró akkordként több gyermek is - Horváth Dávid, Nyári Krisztofer, Bakos Dominika, Simon Kinga, Simon Bettina, Kiss Dzsenifer, Nyári Natália, Kiss Dániel, Bíró Norbika, Bíró Amanda, Baranyai Zoltán és Baranyai Viktória - vállalkozott, hogy verset és éneket mondott a Mikulásnak. Ezúttal mond köszönetet a Kisebbségi Önkormányzat a Gyöngyszem Óvoda óvónőinak a remek előadásért és hozzáállásért. Sivinger úrnak a Mikulást betöltő szerepéért. Őnélkülük ez az est nem sikerült volna ilyen szépen és jól, mindenki megelégedésére. Ifj. Nyári Imre Teremlabdarúgás A Bánki Donát Szakképző Iskola labdarúgói részt vettek a Teremlabdarúgó Diákolimpia megyei elődöntőjén, amit Tatabányán, a Sportcsarnokban rendeztek. Négy csapat közül kettő juthatott be a megyei négyes döntőbe, melyet Esztergomban, a Dobó Katalin Gimnáziumban rendeznek december 16-án. Az első mérkőzésen kétszer is vezettek tanulóink a komáromi Kempelen Szakközépiskola ellen, végül döntetlen eredmény született. A második mérkőzésen a tatabányai szakközépiskolásokjobbak voltak nálunk, de a sorsdöntő tatai Bláthy elleni mérkőzésen bizonyítottunk, csapatunk mindent beleadott és győzött. Ezzel megszereztük a második helyet, utazhatunk a megyei döntőre. Csapattagok: Szalay Ottó, Szálai Péter, Pisch Richárd, Lakatos Sándor, Tóth Hunor, Matics László, Ferenczi Zsolt, Vajda István, Kiss László Csapatvezető, testnevelő tanár: Klincsok László

11 2009. december január KISBÉRI ÚJSÁG 11 Hírek a Táncsicsból Nagyon eseménydús heteket tudhatunk magunk mögött. November 18-án iskolánk diákküldöttsége Vanyáné Miklós Ildikó tagintézmény - vezetőhelyettes vezetésével Gútára látogatott a Nagyboldogasszony 8 Osztályos Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium meghívására. Részt vettünk a Cseppek a tudomány tengeréből című előadássorozaton és hivatalosan is megtörtént a testvériskolai kapcsolatfelvétel. November 20- an került sor a gólyaavatóra. Nagy tetszést aratott a kezdők bemutatkozó műsora. Szellemes feladatok teljesítése után válhattak a mostani 9. évfolyamosok iskolánk teljes jogú tagjaivá. Az avatásra a Wass Albert Művelődési Központban került sor a szülők, tanárok, diáktársak jelenlétében. A beiskolázási programunknak megfelelően az iskolavezetés részt vett a környező általános iskolák pályaválasztási szülői rtekezletén, tájékoztatást nyújtottak a nálunk elérhető lehetőségekről. Lezajlottak az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek iskolai fordulói. Örömünkre szolgált, hogy több tanuló dolgozata továbbküldésre volt érdemes a megyei fordulóba. Az OKTV informatika programozás kategóriában továbbküldhető volt Richter Róbert 12.c, Alföldi Máté, Younes Zaki 12.a és Fülöp Márk 11.a osztályos tanuló munkája. A német nyelvi OKTV-n továbbjutott Zámbó Laura 12.b és Bencsik Ádám 11.b osztályos tanuló. Az idegen nyelvi munkaközösség már megszervezte az "Év Táncsicsosa" versenyt angol és német nyelvből több kategóriában. Németből négy szintet alakítottak ki. I. kategóriába a kezdők, II.-ba a középhaladók, Hiba az érettségi előtt állók, a IV.-be nyelvvizsgával és érettségivel rendelkezők indulhattak. A kategóriánkénti győztesek az alábbi tanulók lettek: I. kategória Chmellon Barbara ll.b és Hajdú Alexandra 8.o, II. kategória Mocsári László 10.c, III. kategória Bánszegi Rebeka 11.a, IV kategória Bencsik Ádám ll.b Angol nyelvből három szinten versenyeztek. Az I. kategória legjobbja Kuglics Martina 9.a, II. kategóriában holtversenyben Illés Zsófia és Horváth Lajos 12.b, III. kategóriában Mór Ottó 13.a osztályos tanuló lett a legjobb. Megrendezésre került az iskolai helyesírási verseny is, 2 kategóriában. I. kategória győztese Kuglics Martina 9.a, II. kategória legjobbjai holtversenyben: Tóth Ádám ll.b, Boldov Alexandra, Paksi Noémi, Zámbó Laura 12.b osztályos tanulók. Az Európai Uniós vetélkedő országos döntőjébe jutott csapatunk "házi feladatként" az iskolában Dán napot rendezett. Ennek keretében lego építő versenyre, Andersen mesék megjelenítésére, mesetotó kitöltésére került sor. Erről a napról prezentációs bemutatót kellett készíteni. Az országos döntőn, melyet Kecskeméten rendeztek meg, a csapat (Tóth Alexandra, Horváth Petra, Brettschneider András tanulók, és Jámborné Szabó Erzsébet tanárnő) szintén szép sikereket ért el, 8. helyezett lett. A sok - sok tennivalót magunk mögött tudva már nagyon várjuk a téli szünetet. Fáné Fekete Mária Táncsicsos sikerek Tatabányán A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium musical csoportjának Lődi Dénes jóvoltából ismételten megadatott a lehetőség, hogy fellépjenek a megyei Príma Primissa díjátadó ünnepségén. A gimnázium musical csoportja már hat éve működik és minden évben újabb és újabb vidám, fiatalos és látványos musical részlettel bővíti repertoárját. A mostani fellépésen az ABBA dalaira épült, nálunk is nagy sikerrel játszott Mamma mia című musical egy részletét, valamint a Chicago című musicalből a Cellatangó című számot láthatta és halhatta a közönség. A táncokat dr. Mogyorósiné Bagyari Katalin, az énekeket Mészárosné Fehér Gabriella tanárnő tanította be a csoport tagjainak. A két musical darab után iskolánk kiemelkedően jó hangú diákja Bakonyi Zsolt is megcsillogtathatta tudását az Ez az a nap című számmal. A fellépés izgalmai után a szervezők meginvitálták kis csapatunkat egy vacsorára, ahol már a felszabadult jó kedv és a sikeres szereplés hangulatában telt az est hátralévő része. Kégl Hedvig A múlt évben megszűntették a Bánhida - Kisbér - Pápa közötti vasúti közlekedést. December 12-én utoljára közlekedett Székesfehérvár - Kisbér - Komárom útvonalon a személyszállító vonat. Ez a szomorú esemény arra késztette a vasúti közlekedésben résztvevőket, utasokat, vasutasokat, a vasúttal szimpatizálókat, hogy néma tiltakozásként gyertyát gyújtsanak a kisbéri vasútállomáson. Mikor a "Piroska" este 7 óra után beért Kisbérre, egyfolytában szólt a kürtje. Az állomáson vasúti dolgozók és Dákai József, Kisbér Város alpolgármestere egy koszorút kötött a szerelvény elejére, ahol már volt egy. Mikor fél kilenc után nagy-nagy kürtöléssel és némi késéssel - nem hivatalos hírek szerint Nagyigmándon jóval többen voltak kint az állomáson, így fejezve ki tiltakjozásukat - visszajött a vonat, ismét kötöttek rá koszorút. És elhagyta Kisbért az utolsó személyvonat, le ezzel egy hosszú korszakot. -S-

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG október-november Komárom-Esztergom megyei Orvosnapok Komárom-Esztergom megyei Orvosnapok, Wass Albert Művelődési Központ november 5-6-án, a Batthyány Kázmér Szakkórház szervezésében a Szent Borbála Kórház TudományosBizottsága és a Komárom-Esztergom Megyei Orvoskamara közreműködésével. A rendezvény fő témája: a REHABILITÁCIÓ. A rendezvény: fővédnöke: dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, védnöke: Dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér város polgármestere, a Megyei Egészségügyi Bizottság elnöke. A Batthyány Kázmér Szakkórház szervezésében 2009 november 5-én és 6-án Kisbéren került megrendezésre a Komárom-Esztergom megyei Orvosnapok. A szakmai programra meghívtuk megyénk valamennyi egészségügyi intézetének dolgozóit. A hivatalos program november 5-én délután ünnepélyes megnyitóval kezdődött a Wass Albert Művelődési Központ Színháztermében. Dr. Völner Pál megyei közgyűlési elnök úr, dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony és a házigazda dr. Ferencz Péter igazgató főorvos köszöntője után a résztvevők a plenáris ülésen három meghívott előadó előadását hallgatták meg. Prof. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, akadémikus: Az orvosbiológiai kutatások rendjéről, Dr. Rácz Jenő a Magyar Kórházszövetség jelölt elnöke, a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub elnöke: "Egészség-gazdaságpolitika címmel, és Dr. Jávor András a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Informatikai Intézetének igazgatója: Rendszert változtattunk, vagy mégsem? Régi kihívások új köntösben címmel tartott érdekes előadást. A plenáris ülésen részt vett Keleti György országgyűlési képviselő is. Az ezt követő első szekcióban a Batthyány Kázmér Szakkórház két előadással mutatkozott be a megye orvoskarának. Dr. Fehér Miklós, a Rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa: Neurorehabilitáció - regionális szinten, dr. Székely András a Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa: Halszag-szindróma (Trimethylaminuria) címmel tartott előadást. A Kórházunkkal szoros szakmai kapcsolatban dolgozó Szent Borbála Kórház Neurológiai osztályának vezetője dr. Nagy Ferenc főorvos: A stroke betegek ellátása -jelen és jövő, majd pedig az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház Onkológiai osztályának vezetője dr. Dani Árpád és a kórház orvos-igazgatója dr. Mogyorósi András : Onkológiai rehabilitáció - jelen és jövő című előadása szerepelt a szekció programjában. Az üléselnökök dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony és dr. Kovács József főorvos, a Szent Borbála Kórház főigazgatója voltak. A szakmai programot követően a résztvevők a Bakony Néptáncegyüttes és a Tilinkó Zeneker műsorában gyönyörködhettek. A nap végén fogadáson vendégeltük meg az orvosnapok résztvevőit. November 6-án reggel folytatódott az orvosnapok programja. A második szekció első előadója az Esztergomi Kórház főigazgatója dr. Kollár Zoltán főorvos: A Vaszary Kolos Kórház jövőbeni fejlődési irányai című előadása után a résztvevők dr. Schwartz Tibor országgyűlési képviselő: Az influenza politikusi szemmel című előadását hallgathatták. A szekcióban ideggyógyászati, onkológiai, patológiai, szülészet-nőgyógyászati, sebészeti, hematológiai és fül-orr-gégészeti témájú előadások váltották egymást. Az üléselnökök dr Kollár Zoltán főigazgató és dr. Dombi Péter osztályvezető főorvos, a Tudományos Bizottság elnöke voltak. A program harmadik szekciója dr Pák Gábor esztergomi gasztroenterológus osztályvezető főorvos előadásával kezdődött, melyet dr. Dinnyés József belgyógyász osztályvezető előadása követett. Dr. Ferenczy Péter a Batthyány Kórház főorvosa kardiológiai tárgyú előadása után a Sopronból érkezett dr. Málly Judit ideggyógyász kandidátus a központi idegrendszeri betegek kezelésében bevezetett új eljárásról tartott előadást. Az előadást követően dr Fehér Miklós főorvos ünnepélyes keretek között adta át dr. Bereczky Nándornak a Batthyány Kórház Rehabilitációs osztálya orvosának - a tavasszal városunkban tartott országos rehabilitációs konferencia díjazott előadójának - a Málly tanárnő által szerkesztett, angol nyelvű, neurorehabilitációs témájú jutalomkönyvet. A szekcióban az egészségügyi minőségbiztosításról, a betegoktatásról, a művese kezelésről, új sebészeti eljárásról, az egészségügyi gazdálkodás helyzetéről,.mikrobiológiai tevékenységről, a cukorbetegség kezelésének új eljárásáról, koraszülöttek kezeléséről, egészségügyi felsőoktatási kérdésekről, a szürkehályog kezeléséről, új daganatkezelési eljárásról, a Dorogi Kórház bemutatásáról és kórházhigiénés feladatok ellátásáról hallhattak előadásokat a résztvevők. Az üléselnökök Dr. Schlezák Judit főorvos a Komáromi Kórház főigazgatója és dr. Laky Zoltán főorvos a Tatai Kórház főigazgatója voltak. A szakmai program, a házigazda dr. Ferencz Péter zárszavával ért véget. A nagy érdeklődés mellett zajlott sikeres rendezvényen összesen 50. előadás hangzott el. Az Orvosnapok kiváló lehetőséget adott arra, hogy a megyében dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók megismerjék egymás munkáját. Jó alkalom volt a régi szakmai kapcsolatok megújítására és megerősítésére és új kapcsolatok, ismeretségek kötésére. Kisbér, december Dr. Ferencz Péter igazgató főorvos

13 2009. december január KISBÉRI ÚJSÁG 13 Karácsonyi hangulatban... Töltse velünk a délutánt december 12-én a Wass Albert Művelődési Központban. Ezzel a kedves felhívással hívták a művelődésszervezők a kisbéri és térségi gyermekeket, szülőket immár második alkalommal kézműves foglalkozásra. Az emeleti aulában sok-sok kicsi és nagy készíthette el karácsonyi ajándékát padagógusok és művelődésszervezők segítségével. Écsi Gyöngyi ez év májusában már bemutatkozott Kisbéren, egy néptánctalálkozón. Akkor csodálatosan ízes hangj ával, közvetlen előadásmódjával rabul ejtette nézőit. E napi interaktív mesejátéka, a Gyertek velünk Betlehembe! a kis Jézus születését mesélte el, sok kis gyermekszereplővel, akikkel a színpadon szerepelt. Énekelt, táncolt, menetelt a gyermekekkel. Közben szólt a kecskeduda, a furulya, a csengő. Szép emlék marad mindenki számára. Az estet komolyzene zárta a Győri Advent Kórus előadásában. - soki A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár ünnepi nyitva tartása December 19. szombat 9-12 óráig December 21. hétfő December 22. kedd óráig December 23. szerda December 24. csütörtök December. 25. péntek December 26. szombat December 28. hétfő December 29. kedd óráig December 30. szerda óráig December 31. csütörtök Január 1. péntek Január 2. szombat Január 4. hétfő Január 5. kedd óráig SZILVESZTEREZZEN A KINCSEM WELLNESS HOTELBEN ÉS NYERJE MEG A 3 ÉJSZAKÁS KÜLFÖLDI PIHENÉST! Szilveszterezzen a Kincsem Wellness Hotel különtermében! CSAK Ft személyenként! Az ár tartalmazza a szilveszteri vacsorát üdvözlő itallal és 1 pohár pezsgővel, az éjfél utáni étkezést és részvételt a hajnalig tartó zenés mulatságban is! Búcsúztassa velünk 2009-et! Megnyílt a büfé a Wass Albert Művelődési Központban, ami intézmény nyitvatartási ideje alatt üzemel. HA ERRŐL LEMARADT, BEPÓTOLHATJA! JANUÁR 23-ÁN PÓTSZILVESZTER! Wellness részlegünk minden nap reggel 8 és este 8 óra között várja vendégeit! Belépőjegy egész napra: Ft/felnőtt Gyermekek részére (5-12 éves kor között) Ft/gyermek Belépőjegy óra között Ft/felnőtt és gyermek (5-12 éves kor között) Öltözőt biztosítunk. "Külsős" vendégek fogadása a szállóvendégek létszámától függ! Telefonos bejelentkezés ajánlott! Információ/asztalfoglalás: Kincsem Wellness Hotel 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca Tel.: 34/ ; Mobil: 30/ ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK! Minden pénteken és szombaton zenés est a Hotel éttermében!

14 14 KISBÉRI ÚJSÁG december január Tisztelt Utasaink! Köszönjük szépen, hogy igénybevették irodánk szolgáltatásait. Bizalmukat szeretnénk kérni 2010-ben is. Boldog,békés ünnepet.és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk! Kisbér Tourist Utazási Iroda SZILVESZTEREZZEN A KISBÉRI BAKONY ÉTTEREMBEN Hangulatos zene bőséges vacsora, FIZETHETI A BELÉPŐJÉT ES FOGYASZTÁSÁT ÜDÜLÉSI CSEKKEL, ÉTKEZÉSI UTALVÁNNYAL! A BELÉPŐK ÁRA.: 6000-Ft/ FŐ A JEGYVÁSÁRLÁS CSAK ELŐVÉTELBEN! ELÉRHETŐSÉGEK: 34/ / Malomsoki Ingatlaniroda - Ingatlanvagyon értékelés, Értékbecslés, ingatlanközvetítés Kisbér Rákóczi F. u. 30. Tel: 34/ / ANakorKft. Komárom és Tata után Kisbér, Nagyigmánd, Bábolna és környékein megkezdi konténeres hulladékszállítását! - Építési törmelék - Kommunális és lomhulladék - Ipari hulladékok - 4rrr i és 6m 3 konténerek Közületeknek és magánszemélyeknek A LEGJOBB ÁRON! NAKOR KFT. Tel.: 06/ / Működik az Ifjúsági Klub a Wass Albert Művelődési Központban Születtek Zsargó Zoltán és Harkai Karolina Lilla fia Máté Dr. Szabó Ákos és Szabó Cecília fia Vilmos Nándor Tenger István és Janó Beatrix fia István Mayer Berud és Horváth Márta fia Marcell Pongrácz János és Marencsák Krisztiní lánya Luca Biliig Gábor és Aradi Andrea fia Péter Róbert (Elhunytak Szabó Bálintné szül. Szűcs Margit 1929 Berkes Józsefné szül. Berkes Julianna 1931 Tarjáni Antalné szül. Wendl Magdolna 1922 Niebl Ferenc szül Vajda Józsefné szül. Kovács Margit 1920 Györe Géza szül Gál Béla szül Hanczvikli Gyuláné szül. Bán Ilona 1926 Iván János szül január 8-án este 18-kor a Kisbéren a katolikus templomban hagyományteremtő szándékkal ünnepi szentmisével kezdődnek a Doni évfordulós rendezvényeink. Mindenkit szeretettel várunk. Békási Imre Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület Állásajánlat A megnövekedett ügyféligények kielégítése végett az Allianz Hungária Biztosító ZRT kisbéri kirendeltsége Pénzügyi tanácsadókat keres. Elvárások: Érettségi bizonyítvány, melyhez biztosítjuk az elvárt 0KJ képzést, vagy Főiskolai végzettség Jó kommunikációs képesség Kreatív + kitartó, célorientált, személyiség, aki nem riad vissza a kihívásoktól. Az értékesítés területén szerzett tapasztalat előny, de hiánya nem kizáró feltétel. Amit kínálunk: Kezdési támogatás, Ingyenes átképzéssel egy új szakma elsajátítása, Karrierlehetőség, Teljesítményarányos kereseti lehetőség, bónuszrendszer, Jó csapatszellem, Széles termékpaletta Jelentkezés: A szakmai önéletrajz elküldésével a következő re lehet: vagy személyesen a kisbéri kirendeltségen Kisbér, Komáromi u. 3. sz. alatt személyes elbeszélgetésre telefonon történt egyeztetés után kerül sor. Telefon: 06-30/

15

16

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 140- /2010. Előkészítő: Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2010. november 18-i

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Biztos Kezdet

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda 2015. évben történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben