AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 33 AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Beregszászi Pál munkássága I. DUNKA SÁNDOR A Debreceni Rajzocska Hazánk ipara több évszázados virágzás után a XVIII. század végére hanyatlásnak indult. Ebben kétségtelenül nagy szerepe volt a háborús évszázadok után bekövetkezett fellendülésnek, a gyorsan növekvő népesség szegénységének és ebből eredő igénytelenségének. Míg korábban a hatalmas céhek szigorú és nagyrészt az iskolai nevelést is pótló rendszabályokkal lehetetlenné tették az ízlés és szakmai elhivatottság nélküli mesterek megélhetését, addig a XVIII. század második felében a lakosság részéről megindult szerény igényű kereslet lehetővé tette a gyenge minőségű terméket előállító iparosok fennmaradását is. Ezt a hanyatlást az ország gazdasági életére különös gondot fordító, éles szemű uralkodó, - II. József gyorsan felismerte, s a négy évvel korábban létrehozott mérnökképző intézet az Institutum Geometricum et Hydrotechnicum után ban elrendelte a nemzeti iskolákkal kapcsolatos vasárnapi rajziskolák felállítását azért, hogy Senki az inasok közül, a nevezett parantsolatban fel lévén vétetve, Mester Emberek mellé legény Társaságában bé ne fogattassék, aki az oskolai hejes bizonság tétel levél által meg nem tugya mutatni, hogy ő a Rajzoló Oskolát Vasár Napokon és Ünnep Napokon egy egész esztendő alat szorgalmatosan nem járta volna. 1 Az uralkodó által kiadott rendelet gyakorlati végrehajtására azonban egyelőre nem került sor, ezért a M. Kir. Helytartótanács február 25-én kiadta sz. rendeletét, melyet a törvényhatóságoknak, így Debrecen sz. kir. városnak is megküldött. A rajz oktatását elrendelte. Azokban a Városokban, amelyekben Rajzoló és 4-ik (4-to classis) Társaságbéli (Civilis) Oskolák vagynak, amelyekben 1 A M. Kir. Helytartó Tanács sz. rendelete alapján idézi Csurka István: A debreceni államilag engedélyezett községi ipari tanonciskola története ( ) c. művében. Debrecen o.

2 34 Dunka Sándor: Az építészet és rajz oktatása Debrecenben más dolgokon kívül a földméréshez tartozó (Geometria) és Kézi Mesterségre Néző (Mechanika) Tudományok taníttatnak, Inasnak Senkit. Bé ne vegyenek, ha csak hiteles biztonság levelét meg nem Mutathattyák, hogy a rajzoló, vagy 4-ik oskolát valóságos magok alkalmaztatásával, és jó haszonnal nem gyakorolnák Azokat a céhbeli mestereket pedig, akik a rendelést áthágni merészelik a helyi tanács köteles 4 Rft birságra kötelezni, s az így befolyt összegből azoknak a kezdő inasoknak a papírszükségletét rendeli fedezni, akik árvák, vagy minden segítség nélkül szűkölködnek. Az inasok közül senki legény nem lehet mondja tovább a rendelkezés hanem ha Oskolában a feljebb írt mód szerint lelt járása felől biztonság levelet tud mutatni Ezen kívül megparancsolja minden céhbeli mesternek, hogy azon inasok és legények nevét, akik rajziskolába nem jártak, a helyi tanács által a helybeli iskola igazgatójának kötelesek beadni. 2 Ezek a rendelkezések tehát a magyar mérnökképző intézet létrehozása után meg kívánták alapozni a középfokú ipari oktatást is. A rajziskolák azonban mint látni fogjuk kevésbé lettek sikeresek, s ennek oka a mesterek idegenkedésén, az inasok hanyagságán kívül a megfelelő oktatók hiánya volt. Debrecenben 1800-ban először a fazekasok szabták a céhbeállítás feltételeként a rajz ismeretét. 3 A város egyébként kedvező helyzetben volt a többi nagyvároshoz képest, mert itt működött a református főiskola, melynek tógátus diákjai éppen a századfordulón hoztak létre virágzó rézmetsző műhelyt. Sárvári Pál ( ) professzor pedig 1804-ben megírta A rajzolás mesterségének kezdete c. munkájának első kötetét, melyet 1807-ben a második követett, 4 s ezzel nemcsak a korabeli tankönyvirodalom egyik kitűnő alkotását hozta létre, hanem megteremtette a lehetőséget arra, hogy a Kollégium tantervébe a rajzoktatás felvételt nyerjen. Művének első Darab -ja a test külső formáinak rajzolásával, a másik darab az árnyékolással foglalkozik, s néhány görög és római szobor alapján igyekszik a rajzolásban gyönyörködő ifjakat és gyermekeket a szépség és az ízlés megkedvelésére nevelni. A református egyházkerület már ben elrendelte a rajz kötelező oktatását az építészettel együtt. Ez az intézkedés hozzájárult a rajzoktatás kiszélesítéséhez és segítséget adott a városban később létrejött rajziskolának 2 Csurka István id. m. 4-7.o. 3 Varga Gyula: Ipari termelés és társadalom. Debrecen története. Debrecen kötet 323.o. 4 Sárvári Pál: A rajzolás mesterségének kezdete. I. Debrecen A 10 rézbe metszett táblát rajzolta Lumnitzer György János, rézbe metszette Beregszászi Péter.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 35 is. 5 Sok esetben éppen a Kollégiumban folyó gyakorlati oktatás ösztönzött egy-egy diákot arra, hogy élete céljául mesterséget válasszon, mint pl. Fadgyas Gáspár későbbi jó nevű ácsmestert, aki már hatodikos kollégiumi diák korában olyan kézimalmot szerkesztett, melynek az egész városban csodájára jártak. 6 Mivel a rajziskolák létrehozására kiadott uralkodói, majd Helytartótanácsi rendelkezéseknek egyelőre országosan nem sok foganatja volt, előírásainak végrehajtását a törvényhatóságoknál többször is sürgették. Debrecen sz. kir. város tanácsa, sok esetben az iparos társadalom maradi felfogásával szembehelyezve, átérezte a rendeletben foglaltak végrehajtásának fontosságát, s ennek kifejezést is adott az udvari kamarához 1810 január 25-én intézett, - igen szakszerűen megszerkesztett feliratában is, bár hivatkozott arra, hogy valameddig jó és értelmes Rajztanítóknak szűkiben lesz a haza és valamíg népesebb városokban Rajz Oskolák nem állíttatnak: addig a szép mesterségnek terjedését remélni nem lehet, hogy azt eleve tanulhassák és gyakorolhassák 7 Ennek ellenére minden valószínűség szerint a Kollégiumban folyó rajzoktatásnak köszönhetően olyan rajzok születtek, mint Kornis Gábor asztaloslegény 1806-ban, majd Dohányi József (1800?-1869?) asztaloslegény 1813-ban készített rajza. Kornis nevével még találkozunk, Dohányosi pedig később, - mint asztalosmester között a református Nagytemplom úrasztalát és úrasztali korlátját, 1823-ban a Kollégium oratóriumának, között pedig könyvtárának berendezéseit készítette. 8 A Helytartótanácshoz beküldött rajzok pedig 1810-ben még a Tanács dicséretét is kiérdemelték. 9 A városnak önálló rajziskola létrehozására irányuló tevékenysége végül eredményre vezetett. Már 1811-ben Debrecenben tartózkodott a nagykőrösi születésű, de Nagyszebenben dolgozó Kiss Sámuel ( ), aki a cs.kir. iskolákban tanító Neuhauser nevű rajztanárnál tanult három évig, s akit Péchy Mihály őrnagy, a debreceni Nagytemplom és a Kollégium tervezője ajánlott a rajz-professzori tisztségre. Kiss Sámuel dec. 3-án átalakítást tartalmazó rajzzal és költségvetéssel ellátott beadványt intézett a Városi Tanácshoz, hogy a rajziskola részére a szűts-szint (a volt színház-átjáróban) adja át. A magas átalakítási költségek miatt (2310 frt) azonban erre nem került sor, helyette 1812-ben a református egyház Consistoriális házát (hajdan Kálvin tér 8. sz.) bérelték ki a cs. kir. rajzolás mesterségre oktató iskola 10 és arra tanító professzor lakása részére. Ennek az épületnek két szobájában kezdte meg működését a rajziskola, s ebben tanítottak a rajzprofesszorok közel ötven éven keresztül, igen kedvezőtlen körülmények között. 11 Tehát az ik esztendőt tekinthetjük az önálló debreceni rajziskola kezdő évének, vagyis az ipari tanuló oktatás megindításának, hiszen ez az építészetet és rajzot tanító 5 Bajkó Mátyás: A nemzeti műveltség jelentkezésének és kibontakozásának kora. A Debreceni Református Kollégium története. Budapest o. 6 Rácz Imre: Az ipar és az iparoktatás fejlődése, különös tekintettel Debrecen ipar és iparoktatása történetére. Kézirat Debrecen Csurka István id.m. 8.o. 8 Zádor Anna és Genthon István: Művészeti Lexikon, Budapest I. k. 549.o. 9 Csurka István id.m. 9.o. Hivatkozik a Helytartótanács sz. rendeletére. 10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Relationes IV.A. 1011/k. 11 Balog István: Beregszászi Pál és a Debreceni Rajzoskola, Művészettörténeti Értesítő sz. 45.o.

4 36 Dunka Sándor: Az építészet és rajz oktatása Debrecenben iskola volt a század utolsó negyedében létrehozott ipari tanonciskola elődje. Bár az iskola fenntartója a városi Magistratus volt, mint látni fogjuk, mindig szorosan kötődött a Kollégiumhoz is. A város részéről egyébként is fontos volt az iskola eredményes működtetése. A századfordulón egymást követő három tűzvész 1797., 1802., jóformán az egész várost elpusztította. Számos középület és 1500 lakóház lett a lángok martaléka. Ez végre ráébresztette a város vezetőségét arra, hogy olyan építészeti rendszabályokat kell hozni, melyeknek végrehajtása hasonló tragédiák bekövetkezését megelőzhetik. Ezért már 1799-ben nyomtatásban adta ki az első szabályzatot: Szabad és Királyi Debrecen városának tűz ellen való rendelkezései címen. 12 Ebben a szabályzatban megtiltják fából készült kémények építését, s a tehetségesebb polgároknak ajánlják téglaépületek és bolthajtások építését augusztus 3-án pedig egy bizottsági javaslatot fogadtak el, melyben elrendelték, hogy új építkezést, toldalékot, vagy átalakítást csak előzetesen bemutatott és jóváhagyott terv alapján lehet végezni. Alapozási munkát helyszíni szemle nélkül megkezdeni nem lehet 13 Egyúttal intézkedtek a tégla és cserépégetés megkezdéséről augusztus 4-én királyi birtokosi rendelet írta elő többek között hogy az építkezés terveit előre be kell mutatni 14 A XIX. század második évtizedében pedig megkezdődött a református Nagytemplom és a Kollégium építése, s számos, - ma is álló magánház kivitelezése, melyek már a tervezők alapos építőipari tudásáról tanúskodnak ben megkezdték a város főbb útvonalainak csatornázását is. A város annyira fontosnak tartotta a rajziskola sikeres működtetését, hogy nemcsak általánosságban foglalkozott az iskola ügyeivel, hanem részleteiben a gyakorlati oktatással is február 5.-i határozatában pl. a Városi Tanács utasította Kiss Sámuel professzort, hogy azokat a mesterlegényeket is, akik architecturát nem tanulnak, vagyis rajztanulásra nem kötelezettek, szakirány szerint rajzra oktassa, tehát a fazekas legényeket a kályha, cserép és edény rajzolására. 15 Ez a határozat azért is fontos, mert a rajz tanításában már a szakirány szerinti oktatást írja elő, ami akkor még a rajztanításban ismeretlen volt, s hosszú időn keresztül a pedagógusok egy része is ellenezte. Egyelőre azonban hiábavaló volt a város minden erőfeszítése. A mesterek vonakodtak inasaikat és legényeiket rajziskolába küldeni, - aminek oka sokszor a féltékenység volt, ha pedig elküldték őket, iskola helyett elcsavarogtak. A mesterek vonakodása és az inasok hanyagsága, s emiatt a rajzoktatás alacsony színvonala országos jelenség volt. A hanyatlást és negligentiát állapítja meg a Helytartótanács január 3-án kelt parancsolata is, mely a rajzoktatással kapcsolatban az 1795-ben kelt rendelet újbóli kihirdetésére utasítja a helyhatóságokat. 16 De a Kollégium sem mondott le arról, hogy a rajzot tanuló diákok a rajzolás elemeinél többet ne kapjanak. Ezért a Kollégium vezetősége 1816-ban határozatot hozott, hogy Professzor Kiss Sámuel uram készítsen architectúrát, vagyis olyan 12 Sápi Lajos: A városrendezés kezdete Debrecenben a XIX. század elején. A Déri Múzeum évi évkönyve 121.o. Idézi a rendeletet a Déri Múzeum évi külön gyűjteménye alapján. 13 Sápi Lajos id.m. 127.o. Idézi a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Fog.308 sz. IV.A. 1011/l 14 Sápi Lajos id.m. 127.o. Idézi Berzeviczi kir. biztos 1804:47. sz. rendeletét. 15 Csurka István id.m. 9.o. 16 Csurka István id.m o. Idézi a Városi Tanács válaszát.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 37 tankönyvet, melyből az építészet elemeit meg lehet tanítani. 17 Kiss Sámuel ezt a könyvet betegsége, majd március 23-án bekövetkezett halála miatt már nem tudta megírni, utóda Beregszászi Pál azonban megírta, s még ebben az évben ki is adták. Kiss Sámuel azonban korai halála ellenére -,. Rövid debreceni tartózkodása alatt maradandó műveket is alkotott. Tervei alapján készült el a Nagytemplom szószéke, 1815-ben Debrecen látképéről tollrajzot készített, s néhány akvarelljét is őrzi a Debreceni Déri Múzeum. 18 Beregszászi Pál személyében olyan műszakilag és rajzolásban is felkészült tanár került az iskola élére, aki a reformkor nemzeti eszméitől áthatva, - szerény lehetőségei ellenére mindent megtett nemcsak az iskola folyamatos működésének biztosításáért, hanem a képzés színvonalának emeléséért is. Ebben mind a város, mind a Kollégium vezetősége messzemenően támogatta. Hogy ennek ellenére mégis milyen elkeseredett küzdelmet kellett a mesterek közömbösségével és az inasok és legények hanyagságával vívnia, azt számos beadványa és jelentése bizonyítja. Végül a városi akarat és Beregszászi kiemelkedő elméleti, valamint gyakorlati tudása, kitartása emelte a rajziskolát az ország hasonló iskoláinak jelentősége és színvonala fölé. Kiss Sámuel halála után több pályázó közül a rajzprofesszori állásra Beregszászit nevezték ki. 19 Hites Geomatra Beregszászi Pál uramnak szorgalmatossága, s a rajz Tudományába való előmenetele, s arra való alkalmatos voltára nézve a Magistrátus és a Communitás meg lévén győződve a néhai Kiss Sámuel Úr által üresen maradt Rajz Professzori hivatalra egész örömmel felveszi, s ezennel a maga részéről Rajz Professzornak kinevezi s elrendeli, hogy a tudomány értése próbájául küldjön fel a Felséges Consiliumnak a most legközelebb Architektúráról készült és itten kinyomatott könyve. 20 Beregszászi, - a mérnök, - igaz pedagógusi elhivatottsággal kezdi munkáját abban a rajziskolában, melynek még nevelési irányzata sem volt egységes. Az iskolába ugyanis a Református Kollégium diákjai, a Kegyes Tanítórend Gimnáziumának tanulói és a város iparos céheinek inasai jártak. A Kollégium és a gimnázium tanulóinál az architectúra és a művészeti-rajz tanítása, az inasoknál pedig az építészet és a praktikus rajzoktatás, a rajznak az ipari tevékenység keretében történő hasznosítása volt a cél. A tanítványok három csoportja egymástól eltérő időben vett részt a rajzoktatáson. A Kollégium diákjai naponta 11 és 12 óra között, a piaristák kedden és csütörtökön délután, az inasok pedig vasárnap Balog István: Adatok Debrecen képzőművészetének történetéhez a XIX. század elején. Művészettörténeti Értesítő IV. sz o. 18 Tóth Mihály: Beregszászi Pál emlékezete. Vasárnapi Újság 12.évf. 30. szám szept o. 19 Zádor Anna és Genthon István id.m. II.k. 643.o. 20 Bajkó Mátyás: Egyházszervezet és iskolarendszer. Debrecen története k. Debrecen o. Idézi a Városi Tanács jegyzőkönyvét. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Protocollum Politicum 1819 IV.A.1011/a Bajkó Mátyás: Adalékok Beregszászi Pál Rajz Oskolájának történetéhez. Közlemények a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből 4.sz. Debrecen o. Idézi Beregszászi Pál március 7-én kelt, a Tankerületi Főigazgatósághoz intézett beadványát.

6 38 Dunka Sándor: Az építészet és rajz oktatása Debrecenben A Kollégium Kuratóriuma 1820-ban elrendelte az alkalmazott matematika mellett az építészet tanítását is. Az építészetet a tanterv szerint a rajzoktatás keretében kellett tanítani. Beregszászi ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a rajz alapvető elemeinek oktatásán kívül magasabb, művészi célokat is megvalósítson. Az új rajzprofesszor ugyan nem volt kiemelkedő tehetségű művész, mégsem rajta múlott, hogy ezek a célok csak részben valósultak meg. A rajz és képzőművészetek oktatása a Kollégiumban is csak mellékstúdiumnak minősült, annak ellenére, hogy az 1835-i tanterv is elismerte ezek fontosságát. 22 Ugyanakkor hét évvel korábban a harmadikos akadémiai hallgatóknak szabad választást engedett a német nyelv és a rajz tanulása között heti három órában, s csak az építészet oktatását tette kötelezővé heti egy órában. 23 A rajzoktatás időpontjának megválasztása sem volt szerencsés délelőtt 11 és 12 óra között. Beregszászi panaszolja is, hogy a diákokat késve engedik el a Kollégiumból, sok írni és tanulni való feladatot kapnak, télen pedig már délután két órakor újra a Kollégiumba kell menniük. Azok tehát, akik az iskolától távol laknak, választhatnak a rajz tanulása, vagy az ebédelés között. 24 Kiemelkedő tehetségű művészek nem is kerültek ki az iskolából, egyedül Dosnyai (Dozsnyai) Károlyt ( k.) 25 lehet említeni, aki 14 éven át a város költségén tanult a Kollégiumban, s a festő- és szobrászművészet iránti érdeklődését a rajziskola váltotta ki. Sokkal nagyobb jelentősége volt azonban a rajziskolának azoknak a fiataloknak körében, akik mérnöki pályán kívánták tanulmányaikat folytatni. Mindenképpen meg kell említenünk Bodoki Károlyt ( ), akire kollégiumi tanulmányai alatt professzorai, Sárvári Pál és Kerekes Ferenc meggyőző erejű nevelési módszerén kívül kétségkívül a rajziskola is hatással volt abban, hogy élethivatásául a mérnöki pályát választotta. A piarista diákoknak szünnapok délutánján kellett volna a rajziskolába járni, ehelyett azonban sokan, egymást biztatva elmaradtak az oktatásról, s a szünnapot Sétálásra és Jádzásra használták. Akik pedig szorgalmasan jártak, az idő rövidsége miatt nem tudtak eredményt felmutatni Balogh István 11.sz. a. id.m. 44.o. Hivatkozik a Kollégiumi Levéltár Curatoratus jkve jan és dec U.o. 44.o. Hivatkozik a Kollégiumi Levéltár Curatoratus jkve nov l. és nov l. U.o. 192.o. Idézi a Városi Tanács jegyzőkönyvét VI.20. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1011/A. Csurka István id.m. 14.o. megjegyzi, hogy a XX. század elején, 1909-ben is volt olyan iparostanoncul szerződtetett egyén, aki iskolába sohasem járt és írni, olvasni sem tud. Balog István 11.sz. a.id.m. 45.o. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Rendtartási jkv l. 24 Bajkó Mátyás 21.sz.a. id.m. 193.o. 25 Zádor Anna és Genthon István id.m. I.k. 560.o. 26 Bajkó Mátyás 21.sz.a. id.m. 192.o.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 39 A Református Kollégium és a Tanítórend gimnáziumának tanulóin kívül 12 céh tette kötelezővé az inasok részére a rajz oktatását. Beregszászi 1820-ban a Városi Tanácshoz írt beadványában a következő céheket sorolja fel: asztalos, lakatos, ács, kőműves, rézműves, bádogos, sárgarézöntő, sattler, kerékgyártó, fazekas, takács és molnár. 27 A rajziskolának ezekkel az inasokkal és legényekkel volt a legtöbb gondja. Az inasok rajzoktatása akkor lett volna igazán hatékony, ha azok legalább írniolvasni tudnak, s a számolás alapvető elemeit is ismerik. Hiába írta azonban elő a Városi Tanács, hogy Írástudatlan inasnak fel ne vevődjön, 28 a céhek és a mesterek a rendeletben foglaltaknak nem tettek eleget. A legtöbb inas csak gyengén ír és olvas. Ráadásul mestereik házi munkára fogják őket, emiatt kezük elnehezül és rajzolásra alkalmatlanná válik. Hiányoztak a rajzoló eszközök, s a rajzoktatáshoz is olyan tanterem állt rendelkezésre, ahol még a téli fűtés is gondot okozott. A város adott ugyan fát, de sokszor a professzornak kellett a fát elvágatni. 29 A rajzoktatásra alkalmatlan nagytermet is csak 1850-ben választották ketté, amikor a tanulókat kezdő és haladó csoportba osztották, 2. ábra. pedig Beregszászi ezt számtalan esetben kérte a várostól. 30 A legtöbb baj azonban a mesterek és inasok hozzáállásával volt. Bár Beregszászi panaszaira a városi magisztrátus számtalan rendeletet hozott a rajzoktatásban történő részvételre, a helyzet nem javult. A mesterek nem érezték át a rajzolás fontosságát, s nemhogy tanácsaikkal támogatnák az inasokat, hanem amit vasárnap a rajzprofeszszortól hallanak a rajztanulás hasznáról, azt hétköznap igyekeznek a fejükből kiverni. Sok mester félt attól, hogy legényükből különb mester lesz, ha a rajzolás ismereteit megszerzik ezért rajzoktatás helyett több esetben még a városból is elküldik őket. Fegyelmezési eszköz nem volt a rajzprofesszor kezében, egyedül a bizonyságlevél kiadását tagadhatta meg (2. ábra), ami feltétele lett volna az inasságról, legénységre való felszabadításnak. Eredménytelen volt a városi magisztrátus 1829-ben 27 U.o. 191.o. Céhek lasszifikálása Rajzoktatás IX.2. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár IV.A. 1012/f. 9.doboz. 28 U.o. 192.o. Idézi a Városi Tanács jegyzőkönyvét VI.20. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1011/A. Csurka István id.m. 14.o. megjegyzi, hogy a XX. század elején, 1909-ben is volt olyan iparostanoncul szerződtetett egyén, aki iskolába sohasem járt és írni, olvasni sem tud. 29 Balog István 11.sz. a.id.m. 45.o. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Rendtartási jkv l. 30 U.o. 45.o. Idézi a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Relationes sz. IV.A. 1011/k.

8 40 Dunka Sándor: Az építészet és rajz oktatása Debrecenben hozott erre vonatkozó rendelete is, már a következő évben előfordult, hogy éppen a város által kirendelt és felügyelettel megbízott céhbiztos támogatásával szabadítottak fel olyan inasokat, akik a rajziskolát nem látogatták. 31 A céhbiztos igazoló jelentésében így magyarázza eljárását: Ezen Ns városban a kőműves és ács mesterségre a legszegényebb emberek szegődtetik bé gyermekeiket inasnak, vagy pedig azok minden gyámol nélkül szűkölködő nyomorultak, hogy ha tehát ilyen szegény sorsú gyermekek, akik télen által vagy tűzifa hátalással vagy más csekély móddal élősködnek és emiatt a rajz oskolát egész szorgalommal nem is folytathatják, ha több esztendei inaskodás után élelmek keresésére fel nem szabadítódnak, úgy a mesterség tanulását félbeszakítani és magokat betyárságra adni kénytelenek. 32 A céhbiztos eljárását szociális szempontból kifogásolni nem lehet, de a szakmai színvonal megtartása, ill. fejlesztése szempontjából egyenesen tragikusnak kell tekinteni. Az esetnek azért eredménye mégis lett, mert a következő esztendőkben a szabaduló legényektől a remekrajzot jobban megkövetelték. Ezt is sikerült azonban kijátszani. A Tankerületi Főigazgatósághoz március 7-én kelt jelentésében írja többek Beregszászi: Az inasok felszabadulván s legényekké lévén, többé bé nem járnak a Rajz Oskolába, azzal állván elő, hogy ők majd vándorlásokban a felsőbb helyeken fogják magokat gyakorolni, de a tapasztalt ezt is másképpen bizonyítja, mert felmenvén a felsőbb városokra, ott inkább mulató és más efféle helyeket látogattyák, mint a rajzolást gyakorolnák, melly tselekedetek kitetszik akkor, mikor eltöltvén vándorlás idejeket, vissza kerülnek Városunkba, s igyekeznek Czéhbe állani, de ott kérdés tétetvén, jártak-é Rajz Oskolába, és hol a Bizonyság Levél rólla: ezt elő mutatni nem tudják, ekkor jönnek el hozzám, ezt mondogatván, miképpen készen volnék a Remekléshez tsak a rajzolásból való Bizonyság Levél hibázik, s azt kivánják töllem, hogy én egy vagy két nap alatt tselekdjem vélek azt, a mit ők elmulattak, s azt ő hibájokat én hozzam hellyre, a ki az ő elmaradásoknak oka nem vagyok, s nem is voltam: értésekre adván pedig, hogy a felsőbb Rendeléseknél fogva, míg magukat a rajzolásban elegendőképpen nem gyakorolják, és valamely Mustra darabot, mellyet megvisgálás alá béküldhessek, nem készitenek, nam tehetek tudományokról bizonyságot, ők azt az időt, magokra nézve hosszasnak tartván, inkább más Városokra egy vagy két hétre elmennek és ollyan bizonyság Levélel térnek vissza, melly bizonyitja a Rajzolásba való tudományokat, holott abban semmi jártasságok is nintsen: ez ilyen eset, hogy történheti meg, meg nem foghatom. Igy történt tsak a fellyebb való hónapokban is egy, a többek között igy Csorbán György nevű kerékjártó legény, eljött hozzám s kijelentette, hogy ő huzamos ideig nem akar tanulni, hanem tsak arra kér, hogy annyira segitsem, hogy a Czéh kivánságának tehessen eleget, de én azon kivánságát nem tellyesitettem, nem tehetvén azt a rend megzavarása nélkül, igy által látván, hogy itt nem boldogulhat, más Városra ment, ahol is mit tanult, mit nem, nem tudom, hanem haza jövén azzal ditsekedett a több társainak, hogy N. Váradon járt tanulni, ő semmit sem tudot sem irni, sem olvasni, annyival inkább rajzolni, még is két hét alatt megtanitották rajzolni, és bizonyságot is kapott rolla, igaz, hogy 25 Váltó forintyába került: ez hogy történhet, nem tudom, de az én Oskolámban nem kevés rendetlenséget okozott. Mások más Városokra, nevezetesen az Asztalos Legények Aradra mentek és többnyire egy, s két hét alatt 31 U.o. 44.o. Idézi a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Relationes sz. IV.A. 1011/k. 32 U.o. 44.o.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 41 hoznak bizonyság Levelet, Azon Felséges Királyi Rendelés pedig, hogy minden Czéhben állandó Ifjú, a Rajz Oskolából remeket készitsen, illen formán tellyesitődik a többek közt az Asztalos Czéhnél. Van a Mesterek közt egy Kornis Gábor nevü, a ki a sdtanult mesterségét megunván, felhagyott véle, vagy is az hagyta el őtet, már most élelme keresése végett, elő szedte azon Rajzolattyait, mellyeket hajdan Inas és Legény korában készitgetett, ez a Mester a Remekelő Ifjakat magához hivogatja, azzal ketsegtetvén, hogy ha semmit sem tudnak is, ne féllyenek tsak ő reá hallgassanak, ki segiti öket s előre megegyezvén véle bizonyos jósumma pénzben 33 Ez az összeg pedig általában 100 Váltó forint volt. Mondta is sok ifjú tsak Kornis Gábor éllyen, bé segit az bennünket a Czéhbe Borzasztóan bántotta ez Beregszászi professzort, akinek egyes esetekben még a Bizonyság Levelét is hamisították, s az asztalos céhben ezt is elfogadták. Joggal veti fel a professzor, hogy ha Debrecenben elfogadják Beregszászi hamisított Bizonyság Levelét, amit azért helyben mégis illenék ismerni, akkor hogyne fogadnák el a más városokból hozott Bizonyság Leveleket. Különösen azon bánkódik a profeszszor, hogy az egyébként amúgy sem módos legények nagy összeget fizetnek ki hanyagságuk miatt, holott a rajzoláshoz szükséges ismereteket szorgalmas tanulással 3. ábra. iskolájában ingyen megszerezhették volna. Mindez azt bizonyítja, hogy becsületes professzora jóvoltából, országosan is kiemelkedő jelentőségű rajziskola működött Debrecenben, ahol nem létezett korrupció, amellyel, mint fentebb láttuk, más városokban gyakran lehetett találkozni. A bemutatott rajzok (3. ábra) is bizonyítják, hogy különösen az asztalosok, de a kőművesek között is akadt szorgalmas tanuló, akiknek rajzait átlagon felülinek lehet minősíteni. A Déri Múzeum gyűjteményében mintegy másfélszáz hiteles mesterrajzot őriznek ebből az időből, melyek között sok fejlett ízlésről és technikai tudásról tanúskodik. Igaz, a Beregszászi jelentésében foglaltak ismeretében kétséges, hogy a rajzokat minden esetben az aláírók készítették. Akadnak olyan rajzok is, melynek aláírásából látszik, hogy a rajzolónak az írással is gondjai voltak. 33 Bajkó Mátyás 21.sz. a.i.m o. Idézi Beregszászi Pál márc. 7-én kelt, a Tankerületi Főigazgatósághoz intézett beadványát.

10 42 Dunka Sándor: Az építészet és rajz oktatása Debrecenben Beregszászi rajztanári működését ennek ellenére eredményesnek kell tekinteni, mert a megmaradt mintarajzok is azt bizonyítják, hogy az 1820-as éveket követő évtizedekben beadott rajzok a korábbiakkal szemben kétségtelen fejlődést mutatnak. 34 Beregszászi a rajziskola színvonalának emelése érdekében igazi pedagógusi buzgalommal dolgozott. Az ipari tanulók részére kötelező két óra helyett állandóan négyet tartott, az iskolában használt mintarajzokat maga készítette, s kitűnő tankönyveket írt, magyar nyelven. 35 A rajziskolában tanult építészek építették a múlt század derekán Debrecenben és környékén azokat az épületeket, melyek egy része még ma is fennáll. Különösen kiemelkedő tehetségű volt Beregszászi tanítványai között Vecsey Imre ( ), aki építőmester lett és 1845-től haláláig számos köz- és magánépületet épített romantikus stílusban. Ő építette a debreceni Csokonai Színház épületét, a közraktárt, a méntelepet és a ma is álló Piac u. 12., 23. sz. és a Kossuth u. 7., 9. sz. épületeket ábra. A szabadságharc, majd ennek leverését követő önkényuralom sem szakította meg az iskola működését. Bizonyítja ezt a Beregszászi Pál által 1849-et követően kiadott számos Bizonyság Levél, melyet a rajzoktatásban részt vett tanulók részére augusztus 1-én történt nyugdíjazásáig állított ki. A Beregszászi által június 28. és július 18. között kiállított Bizonyság Levelek közül 198-at a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár őriz. 37 Beregszászi közel négy évtizedes rajzpedagógiai és szervező munkájának köszönhető, hogy nyugdíjba vonulása után is zavartalanul működött az iskola. Az önkényuralom alatt az iskola felügyeletét a város Magistrátustól az állam vette át, s az oktatást a Piarista Rendház irányítása alá rendelték, s igazgatója azonos volt a piarista gimnázium igazgatójával. 38 Beregszászit a rajztanári tisztségben Kleiber Károly követte, akinek március 12. és január 29. között kiadott Bizonyítványa -iból 139 található a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. Ezek közül 1860-ig német nyelven adta ki a Zeugniss -t (4. ábra), március 3-tól viszont már magyar nyelven a Bizonyítvány -t arról, hogy az inas a közönséges rajziskolába bejárt. 34 Balog István 11.sz.a. id.m Bajkó Mátyás 21.sz.a.i.m. 195.o. 36 Zádor Annak és Genthon István id.m. IV.k. 652.o. 37 Csurka István id.m. 15.o. 38 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár VIII.622.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 43

12 44 Dunka Sándor: Az építészet és rajz oktatása Debrecenben december 20-án császári nyílt parancs Új iparrend -et hozott létre, mely az iparoktatásról is intézkedik, s 95. -a szerint A tanítómester köteles a tanonciparos kimíveltetésére ügyelni, s tőle az erre megkívántató időt és alkalmat más 6. ábra 7. ábra szolgáaltra való fordítás által elvonnia nem szabad. A mester tartozik a kiskorú tanoncot a törvényileg kiszabott oktatások látogatására is szorítani. 39 Mivel ez a rendelet olyan helyről jött, melynek törvényes voltát a nemzet kétségbe vonta, s emiatt be sem tartotta, a céhmestereknek eggyel több okuk lett arra, hogy inasoktól a rajziskola látogatását ne követeljék meg. A kiegyezés után az analfabétizmus felszámolására létrejött az évi XXXVIII. tc. a népoktatásról. Ez a törvény azonban az ipari tanulók oktatásával nem foglalkozott. Ezért Simonffy Imre rendőrkapitány, később Debrecen város polgármestere, 1869-ben 680, általa összeíratott iparostanonc oktatása érdekében külön iskola felállítására tett javaslatot. A javaslat megvalósítása érdekében azonban további intézkedés nem történt ben kiadták a VIII. tc-et, melynek 42. -a igen szűkszavúan intézkedik arról, hogy a mester köteles az iparos tanoncát iskolába járásra szorítani,. Ennek hatására alakult meg Debrecenben az Iparos ifjak betegsegélyző és önképző egyesülete, mely tagjait vasárnaponként rajzoktatásban részesítette. 39 U.o.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

(2011 2013) III. KÖTET

(2011 2013) III. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) III. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Ficzere Szabolcs 2013. Nem terjesztendő! Ez kizárólag csak a szerző joga.

SZAKDOLGOZAT. Ficzere Szabolcs 2013. Nem terjesztendő! Ez kizárólag csak a szerző joga. SZAKDOLGOZAT Ficzere Szabolcs 2013 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológia Kar Neveléstudományi Tanszék A sátai Általános Iskola története a XX. századi megalakulásától a XXI. századi

Részletesebben

"KELT BACS-BARACSKAN"

KELT BACS-BARACSKAN ,, "KELT BACS-BARACSKAN" Hajdók Imre ~. " NAGYBARACSKA MONOGRÁFIÁJA 3. ,, "KELT BACS-BARACSKAN... " Hajdók Imre NAGYBARACSKA MONOGRÁFIÁJA 3. 2000. NAGYBARACSKA MONOGR..\FliÜ-\ Kiadó: Községi Önkorm ' n.'zat

Részletesebben

NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849

NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849 NÉPFELVILÁGOSÍTÓ TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 1777 1849 Fehér Katalin Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777 1849 MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET BUDAPEST, 2009 Magyar Tudománytörténeti Szemle

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010)

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010) KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV 125 év (1885 2010) Kiskunfélegyháza, 2010 A Kiskunfélegyházi Szakképzõ Intézmény és Kollégium A

Részletesebben

A KORSZAK SZAVA HENSZLMANN IMRE A MŰVÉSZETI NEVELÉS GYAKORLATÁRÓL. Kapusi Angéla Miskolci Egyetem

A KORSZAK SZAVA HENSZLMANN IMRE A MŰVÉSZETI NEVELÉS GYAKORLATÁRÓL. Kapusi Angéla Miskolci Egyetem MAGYAR PEDAGÓGIA 114. évf. 3. szám 133 148. (2014) A KORSZAK SZAVA HENSZLMANN IMRE A MŰVÉSZETI NEVELÉS GYAKORLATÁRÓL Kapusi Angéla Miskolci Egyetem A hazai kultúra és a polgári nemzet kialakítására való

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

A palatáblától az interaktív eszközökig

A palatáblától az interaktív eszközökig A palatáblától az interaktív eszközökig A vonyarcvashegyi általános iskola 140 éve A palatáblától az interaktív eszközökig Vonyarcvashegy, 2010 Impresszum Felelős kiadó: Erdei Ferenc igazgató Szerkesztő:

Részletesebben

Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes

Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére 1848 március idusa esős időt hozott a magyar forradalmárokra. Azóta is többnyire rendkívüli

Részletesebben

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója B E Z E R É D J P Á L az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG megalapítója 1880 1918 A SELYEMTENYÉSZTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON ( 1 ) A feljegyzések szerint a kínaiak ismerték fel először a selyemhernyó

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Kiadó Petki Pál iskolaigazgató Szerkesztette Dénes Jónás tanár Borítóterv és mûszaki szerkesztés Zilahi Imre

Kiadó Petki Pál iskolaigazgató Szerkesztette Dénes Jónás tanár Borítóterv és mûszaki szerkesztés Zilahi Imre 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 A szavak szivárványzása nemcsak térbeli, hanem idõbeli is. A szavaknak idejük van, vagy másképp: idõ van a szavakban, a mi idõnk, a használóké,

Részletesebben

Készült a ROP-2.2.1. Város területek rehabilitációja c. intézkedés támogatásával

Készült a ROP-2.2.1. Város területek rehabilitációja c. intézkedés támogatásával Írta és szerkesztette: Kovách Péter, Mód László A képeket készítette: Tímár Ferenc, Vidovics Ferenc Nyomdai előkészítés: Vidovics Ferenc Nyomda: NORMA Nyomdász Kft., Hódmezővásárhely Készült a ROP-2.2.1.

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE

A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE A REFORMÁTUS ISKOLÁK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE Felső-Magyarország változó értelmű történeti földrajzi fogalom. A mi meghatározásunkban Szepes, Gömör, Heves vármegyék nyugati határai és megközelítőleg a

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS (1802-1860)

BOLYAI JÁNOS (1802-1860) TUDOMÁNY - EGYETEM BOLYAI JÁNOS (1802-1860) Zsigmond Attila alkotása a korabeli dokumentumok és leírások alapján Weszely Tibor Bolyai Janos Az első 200 év Vince Kiadó A TUDOMÁNY - EGYETEM sorozat fő szerkesztője

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc

A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A kémia eredete és tárgya Szabadváry, Ferenc A magyar kémia művelődéstörténete Szabadváry, Ferenc Ez a kötet az alább felsorolt szervezetek támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért:

Részletesebben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben

Nyelvtanulás célnyelvi környezetben 187 Kovács Teofil Nyelvtanulás célnyelvi környezetben A debreceni diákok iskolán kívüli némettanulási lehetőségei a 18. században A Debreceni Református Kollégium diákjai hazánkban az elsők között kezdték

Részletesebben