Rajz és vizuális nevelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rajz és vizuális nevelés"

Átírás

1 Rajz és vizuális nevelés tantárgytömbösített oktatása 5-6. osztályban Készítette: Hóka Zsuzsanna matematika-rajz 2010.

2 Rajz és vizuális nevelés A rajz és vizuális nevelés tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb műveléséhez, a látható világ használatához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A vizuális kultúra meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok elsajátításának színvonalára is. Fejlesztési feladatok az 5-6. osztályban 1. Megismerő-, befogadóképességek 1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége motoros készségek - jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján - érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és különbözőségek tudatosítása - egyszerű téri helyzetek leírása - ismert útvonal rajzának elkészítése - mozgásélmények megjelenítése - időbeli folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása - egyszerű kéziszerszámok használata - különböző festő technikák kipróbálása 1.2. Ismeretszerzési képességek tanulási képességek térbeli tájékozódás - különböző mozgások vizuális megjelenítése - ismerkedés műalkotásokkal - elemző beszélgetés műalkotásokról

3 - Képek, látványok, események leírása - közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés kapcsolatának elemzése - rajzos és írásos válasz szóbeli vagy írásbeli kérdésekre - ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő technikákkal 1.3. Kommunikációs képességek - vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata - képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása - a sík- és térbeli kifejezés életkornak megfelelő szintű alkalmazása 2. Kreativitás 2.1. Alkotóképesség - egyszerű tárgy létrehozása - szabad asszociációs játékok - reflektálás irodalmi, zenei filmes élményekre alkotásokban - tervvázlatok készítése - felületek dekoratív kialakítása - gyakorlati feladatokban saját elképzelések megvalósítása 2.2. Problémamegoldó képesség - a gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése, megoldása - rögtönzött eszközök készítése - gazdaságos anyaghasználat gyakorlása 3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás - saját képességek számbavétele - saját és mások munkájának összehasonlítása

4 - páros munkák Új tanulásszervezési eljárás: Tantágytömbösítés A szervezés jellemzői: Az éves 37 rajz és vizuális nevelés kéthetente kerül tömbösítésre, egy napon, két egymást követő órában. Ezen a napon csak egyedül ebből a tantárgyból. A tantárgytömbösítés keretén belül az 5. és 6. osztályban társul még ehhez a szervezési formához két tantárgy tömbösítése valósul meg: magyar nyelv és irodalom valamint technika tantárgy, egymást váltva osztályonként a két hétben. A tömbösítés megoldásában az informatika, az ének és a történelem tantárgyak megfelelő számú átcsoportosítása segített. A tantárgytömbösítés sajátosságából következő lehetőségek: Tanulói tevékenységek: - ráhangoló feladatok: érdeklődés felkeltés - személyes feladatok: személyiség fejlesztés - feladatsorok: logikus egymásra épülés illetve többirányú elágazás lehetősége - projektfeladatok: a darabokra szedett világ újra egységben látása - felmérő feladatok Munkaformák: - kooperatív technikák - gyűjtő - beszélgetések, viták

5 - előadások - riportok Kulcskompetenciák szélesebb körű fejlesztése: - anyanyelvi kommunikáció - természettudományos - digitális - hatékony önálló tanulás - szociális és állampolgári - kezdeményezőképesség és vállalkozói művészeti tudatosság és kifejezőkészség Várható, a tantárgyon túlmutató eredmények: - A mindennapi életben jól hasznosítható tudás közvetítésével fejlődnek a tanulók kulcsfontosságú képességei. - A tanulóknak a tudáshoz és a tanuláshoz való viszonya megváltozik. - A diákok érdeklődésének felkeltésével beindul, vagy fokozódik intellektuális kíváncsiságuk. - A tanulók felelősségvállalása fejlődik, ösztönözve az önálló tanulási célok kitűzését, és azok megvalósítását. - Sikereket, közös élményeket szereznek, fejlődik önbecsülésük és önismeretük, egymáshoz való viszonyuk.

6 Rajz és vizuális nevelés 5. osztály Készítette: Hóka Zsuzsanna 2010.

7 Foltok, színek, kontrasztok Rajz és vizuális nevelés 5. osztály Éves szám: 56 / ebből az első félévben 1 nem szakrendszerű / Új tanulásszervezési eljárás: kéthetente 2, tantárgytömbösítésssel Óra 1-2. Témakör Téma, tananyag Nyári élményem Feladat Személyes élmények, fantáziaképek megjelenítése Technika, eszközök Szabadon választott képi eszközök és technikák Képességfejlesztési cél Verbális és vizuális kommunikáció fejlesztése - anyanyelvi - művészeti tudatosság és kifejezőkészség Módszerek Egyéni IKT alkalmazása 3-4. Foltképzési lehetőségek kipróbálása (szabályos és szabálytalan színes foltok). Konkrét (kör, négyzet) forma egyszínű és színes foltszerű kitöltése Puha ceruza (4B), pasztell és zsírkréta Eszközhasználat és technikák tudatos alkalmazása - művészeti tudatosság és kifejezőkészség Egyéni matematika

8 Színtani ismeretek rendszerezése Színkör készítése Tempera Színek rendszerezése, a színkeverés képességének fejlesztése Páros és egyéni Internet: Néhány rendszerezési kísérlet digitális matematika 7-8. Sötét-világos, telt-tört színekre épülő kontrasztok Színkompozíció k készítése, melyek a kontraszthatásra épülnek Pasztell, tempera Színminőséggel érzelmek, hangulatok és gondolatok kifejezése - természettudományos - művészeti tudatosság - digitális Gyűjtő : csoportosan Egyéni természetismeret Internet: Picasso kék korszakából származó munkái, stb.

9 Őskor és kora ókor művészete Az őskori művészet (építmények, tárgyi emlékek) Geometriai díszítő motívum tervezése Ceruza, vonalzó, körző Kultikus helyek jelentéstartalma, használati eszközök és tárgyak: forma-funkció kapcsolatának felismerése - digitális - anyanyelvi Páros és egyéni történelem PowerPoint megtekintése: Az őskor Mezopotámia művészete, az írás kialakulásának kezdetei Sumér, akkád, babiloni, asszír és perzsa kultúrák megismerése, műelemzés Rajz tankönyv képei, fotók Alkotások szóbeli összehasonlítása formai jegyek alapján. Legyen képes műalkotások felismerésére, megnevezésére - anyanyelvi - hatékony önálló tanulás - digitális Csoport Történelem Internet: Gyűjtő az írás kialakulásáról

10 Vonal, szín, tónus A vonal formahatároló, figyelemvezető szerepe Lenyomatok, tanulmányrajzok készítése vonalszerű elemekből Ceruza, toll A kéz intelligenciájának, a manuális készségnek fejlesztése Egyéni matematika A vonal formaépítő szerepe Egyszerű tárgyak, természeti formák ábrázolása Ceruza, filctoll, tustinta Célirányos figyelem fejlesztés, forma és rendeltetés kapcsolata - természettudományos kifejezőkészség Egyéni természetismeret A fény és az árnyék tanulmányozása, a vonal és a tónus szerepe a térbeliség kifejezésében Természeti forma testességének ábrázolása Ceruza 3 dimenzió kifejezésének képessége a vonal tónusképző szerepével - természettudományos kifejezőkészség Páros és egyéni természetismeret

11 , infor máci óközl és Farsangi szokások, alakoskodás Farsangi álarc készítése, színezése Karon, színes technika: színes papír, ragasztó olló, filctoll, textilanyagok Képek, látványok, események leírása. Önálló kérdések megfogalmazása a témával kapcsolatban. Néhány új technikai megoldás megismerése a gyakorlati megvalósítás megkönnyítésére. - szociális - digitális - anyanyelvi Páros hon és népismeret Internet: Gyűjtő A szín és a tónus szerepe Csendélet ábrázolása Vízfesték Formaábrázolás és térkifejezés. Forma és szín azonosságok és különbségek tudatosítása, elemzése - anyanyelvi Frontális és egyéni természetismeret Cézanne: Csendélet c. képének megtekintése Jelek A betűk Betűtípusok megismerése, betűkarakterek Szerkesztő eszközök: vonalzó, A betűk és az írás kapcsolatának felismerése Egyéni

12 tervezése körző, ceruza - anyanyelvi történelem matematika Jelek és információk közlése Piktogram, monogram tervezése Filctoll, színes ceruza, műszaki rajzlap Legyen képes jelek, piktogramok elemzésére, felismerésére, képi üzenet mondattá, szöveggé alakítására - anyanyelvi - digitális Páros magyar nyelvtan és irodalom Internet: Gyűjtő : piktogrammok jelek

13 Népművészeti ismeretek, alkotások. A húsvéti tojás szerepe, jelrendszere A népművészet tárgyak, alkotások megismerése, díszítő motívumok, a megismert formák dekoratív átírása, értelmezése. Húsvéti hagyományok szokások megismerése, tojásfestés Tojásfestéshez kapcsolódó technikák kiválasztása: viaszolás, íróka,ecset vöröshagyma, rezsó Forma elemzésének és megfigyelésének fejlesztése, redukcióval formaalkotás, tapintás és kézügyesség fejlesztése - anyanyelvi - digitális Páros technika, matematika, műszaki rajz Digitális fotók, képek vetítése projektorral Kifejezés üzenet közlése Környezetvédelmi plakát készítése A3-as karton, színes papír, ragasztó, olló, festék Képi és szövegrész megfelelő arányának felismerése és alkalmazása, vizuális kommunikáció képessége - természettudományos - szociális Csoport természetismeret környezetvédelem

14 Az ókor művészete Az ókori Egyiptom művészete Festmények, építmények, koporsók és egyéb tárgyi emlékek megismerése, gúla készítése Ceruza, körző, karton, ragasztó Műalkotásokról elemző beszélgetésre való képesség, információgyűjtés műalkotásokkal kapcsolatosan - anyanyelvi - hatékony önálló tanulás Csoport és egyéni történelem, természetismeret csillagászat, matematika Digitális fotók, képek Az ókori görög művészet A homéroszi, az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet Tabló készítése az ókor művészetéről A2-es karton, fotók, filctoll, ragasztó Műalkotás elemzése irányított kérdések alapján - anyanyelvi - digitális Páros magyar, történelem, földrajz, Irodalom Digitális fotók, képek Az etruszk és az ókori Róma művészete A köztársaság, a császárság, valamint a provinciák művészete: A tablókészítés folytatása Fotók, képek olló, ragasztó Ismerje a festészet, a szobrászat és a grafika műfaji sajátosságait. Csoport Digitális fotók, képek

15 építészet, szobrászat, festészet - anyanyelvi - digitális - hatékony önálló tanulás Történelem, irodalom, ének-zene Múzeum, kiállítás látogatása A múzeumok rendeltetésének megismerése Műalkotások befogadásának készsége anyanyelvi művészeti tudatosság és kifejezőkészség

16 Óravázlat Rajz: 5.osztály Új tanulásszervezési eljárás: tantárgytömbösítés / 2 / Tanítási anyaga: Az őskor művészete 1. 5 perc Óra menete Feladat Előkészítés Szervezési feladatok: eszközök előkészítése, tanuló megbízása az előadásra Eddigi ismeretek felelevenítése Időbeosztás Eszközök 1) A téma megközelítése, motíváció Projektor Fejlesztési célok Történelem órán tanultak összefoglalása és elmélyítése kompetencia, tárgyi koncentráció Anyanyelvi kommunikáció Munkaformák Frontális IKT eszközök Projektor: Ásatás / kép / SDT

17 5 perc 2) Tanulói kiselőadás meghallgatása Előadás az ősember mindennapi életéről Hatékony önálló ismeretszerzés és tanulás Szociális Önálló 30 perc 5 perc Az elhangzottak összefoglalása, az osztály munkájának értékelése Ismeretek elsajátítása: kultikus helyek jelentéstartalma, barlangok, barlangrajzok, használati eszközök és tárgyak jellemző tulajdonságai, legjellemzőbb felület törvénye, oldalnézet, kontúr rajz Rendszerezés, összefoglalás 3) Téma feldolgozása Számítógép Fotók, képek Forma-funkció kapcsolatának felismerése, alkotások szóbeli összehasonlítása formai jegyek alapján, legyen képes műalkotások felismerésére, megnevezésére Szintézis, a művészi befogadás képességének fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció, esztétikai és művészeti tudatosság, digitális Koncentráció: történelem, környezetismeret, matematika Művészi tudatosság képessége Frontális Frontális PowerPoint megtekintése: Az Őskor / p_389 / Projektor: Fotók / állóképek vetítése /

18 2. 5 perc Óra menete Feladat Tesztsor kitöltése Fejlesztési célok Önálló, célirányos figyelem fejlesztése, analízis, szintézis képessége kompetencia, tárgyi koncentráció Művészeti tudatosság képessége, digitális, anyanyelvi Időbeosztás Eszközök Munkaformák Önálló IKT eszközök 1) Számonkérés Számítógép Számítógépre telepített tesztsor 5 perc 2) Ellenőrzés, hibák javítása Tesztsor javítása Projektor Önértékelés, önismeret fejlesztése Szociális Frontális Projektor: Helyes megoldási útmutató 30 perc 3) Tanulói tervező Geometrikus díszítő motívum tervezése Rajzlap, színes ceruza A kéz intelligenciájának, a manuális készségeknek fejlesztése Esztétikai és művészi tudatosság Koncentráció: matematika Egyéni

19 5 perc 4) Értékelés Meghatározott értékelési szempontok alapján egymás munkáinak értékelése Tábla, mágnes Egymás reális, építő jellegű értékelése, pozitív elemek kiemelése elsősorban Szociális Frontális értékelés

20 1. Mikor jelent meg a földön az ember őse? a) 5-6 millió éve b) 1 millió éve c) 10 millió éve 2. Melyik a legfejlettebb őskori ember? a) Neander-völgyi b) Cro-Magnoni c) Homo-Erectus 3) Mi volt a feladatuk az őskorban a férfiaknak? a) Gyűjtögetés b) Tűzre vigyázni c) Vadászni, halászni T e s z t s o r az 5. osztály, Az őskor művészete anyagához 4) Sorolj fel néhány lelőhelyet, ahol őskori leleteket találtak!

21 5) Mi jellemző a barlangrajzokra? a) képjellegű ábrázolás b) állatok részletező testességének ábrázolása c) írásjelek ábrázolása 6) Milyen módszerrel ábrázolták a teret? a) perspektívával b) tárgyakat előre illetve távolra helyezték c) takarással 7) Sorolj fel néhány anyagfélét, amely segítségével falra tudtak festeni az ősemberek?.... 8) Milyen anyagokból készítette az eszközeit? a) vas, műanyag, fa b) csont, agyag, fa c) acél, fa, vasbeton 9) Milyen hangszerei voltak az ősembernek? a) dobok, fúvós hangszerek b) zongora, gitár c) hegedű, furulya

22 10) Miből készültek a hangszerek? a) fa, fém, lószőr b) szarv, tülök, fa c) bőr, műanyag, fém 11) Sorold fel, hogy milyen előnyeit használta az ősember a tűznek? 11) Milyen célt szolgálhattak az ősi Vénusz-szobrocskák? a) termékenységszobrok vagy házi istennők lehettek b) kezdetleges női portrék lehettek c) a feleséget helyettesíthette annak távollétében

23 Rajz és vizuális nevelés 6. osztály Készítette: Hóka Zsuzsanna 2010.

24 Egyszerű természetes forma Rajz és vizuális nevelés 6. osztály Éves szám: 37 Új tanulásszervezési eljárás: kéthetente 2, tantárgytömbösítésssel Óra 1-2. Témakör Téma, tananyag Virágszabálytalan testek szabályos formákhoz kapcsolása Feladat Nyári virág (pipacs, margaréta,stb.) csendéletszerű festése Technika, eszközök Szabadon választott festészeti eszközök és technikák Képességfejlesztési cél Színek harmóniájának alkalmazása, kompozíció egyensúlyának megteremtése - természettudományos Módszerek Egyéni matematika biológia IKT alkalmazása 3-4. Egyszerű forma tanulmányozása (paprika, alma, citrom, stb.) Alma vonalas rajza Vetületek: elölnézet, felülnézet, alulnézet. Metszetrajz készítése Ceruza filctoll Absztrakciós képesség fejlesztése, tárgyak rajzos elemzése, megfigyelése Egyéni matematika, természetismeret

25 5-6. Egyszerű forma testességének ábrázolása Tónusozási gyakorlatok, gyümölcs tónusos ábrázolása Puha ceruza (4B-s) Testesség ábrázolásának képessége, tónusozás ceruza használatával, fokozatos átmenet technikájával. - természettudományos Páros és egyéni matematika, természetismeret 7-8. Egyszerű forma színtanulmánya Forma színkompozíciója, színtani ismeretek felelevenítése, fény-árnyék kifejezése Pasztell, tempera Színminőséggel érzelmek, hangulatok és gondolatok kifejezése, festő technikák helyes alkalmazása - természettudományos - digitális Gyűjtő : csoportosan, majd egyéni természetismeret Internet: Cézanne csendélet Forma absztrakciója, dekoratív jellegű felhasználása Sor és terülő dísz készítése, forma és szín ritmus Színes papír, ragasztó, olló Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése Páros Internet: Népművészeti motívumok keresése

26 kialakítása - természettudományos - digitális hon és népismeret A román stílusú művészet Stílusjegyek megfigyelése, forma és rendeltetés kapcsolata, középkori vár alaprajzának tervezése Ceruza, vonalzó, körző Műelemzés képessége a formai jegyek alapján - természettudományos - digitális - anyanyelvi kommunikáció Frontális és egyéni történelem, matematika Jáki templom kivetítése (Rávezető elemző kérdések projektor segítségével) Bonyolultabb formaviszonyok összefüggései Összetett mesterséges formák összehasonlító ábrázolása Ceruza, kréta, festék 3 dimenzió kifejezésének képessége, analizáló képesség, formafunkció kapcsolata, körelváltozás ábrázolása - természettudományos Páros és egyéni Természetismeret

27 Mesterséges formák - kezdeményezőképesség Mesterséges (hengeres) testek csendéletszerű ábrázolása Korsók csendéletszerű ábrázolása Vízfesték Formaábrázolás és térkifejezés színek segítségével. Forma és szín azonosságok és különbségek tudatosítása, elemzése - digitális Frontális és egyéni Hon és népismeret, matematika Internet: Híres csendéletfestmények Farsangi szokások, alakoskodás Farsangi kiszebáb készítése Textil anyagok, fa merevítők Képek, látványok, események leírása. Önálló kérdések megfogalmazása a témával kapcsolatban. Célszerű technikai megoldások keresése - anyanyelvi kommunikáció Csoport hon és népismeret Internet: Gyűjtő

28 - szociális - digitális Mesterséges forma vetületei Korsó vetületeinek készítése, a vetületek felhasználásával plakátkészítése Ceruza, filctoll, vonalzó, körző, színes papír, ragasztó, olló A plakát feladata, jelentéstartalma, Képi és szövegrész kapcsolatának felismerése, helyes arány alkalmazása Páros és egyéni médiaismeret, műszaki rajz Geometrikus formákszögletes és mesterséges forgástestek áthatásai Térplasztika (játszótér) tervezése geometriai formák segítségével Körző, vonalzó, olló, ragasztó színes papír Tervvázlat készítése, egyszerű tárgyak létrehozása, a célszerűség, illetve az esztétikai szempontok érvényesítése Csoport matematika, technika - kezdeményezőképesség

29 Művészetek A gótika Stílusjegyek megfigyelése, forma és rendeltetés kapcsolata, gótikus rózsaablak tervezése Körző, filctoll, színes ceruza Műelemzés képessége a formai jegyek alapján Rész-egész kapcsolatának felismerése, alkalmazása, színek rendszerezése - anyanyelvi kommunikáció - hatékony önálló tanulás Csoport és egyéni történelem, matematika Projektor: Párizsi Notre Dame képi megjelenítése, mozaik ablakok A húsvéti tojás szerepe, jelrendszere Húsvéti hagyományok szokások megismerése, tojásfestés Tojásfestéshez kapcsolódó technikák kiválasztása: viaszolás, íróka,vöröshagyma, rezsó Forma elemzésének és megfigyelésének fejlesztése, formaalkotás, tapintás és kézügyesség fejlesztése - szociális Páros technika, matematika, műszaki rajz

30 Magyar népművészet Népművészet területeinek, alkotásaival való ismerkedés: makramé, csomózás, szövés technikájának megismerése, alkalmazása Fonal, vászon szövőfa, A kéz motorikus tevékenységének, érzékelés és tapintás és kézügyesség fejlesztése, színek harmóniája, jelentés tartalma - digitális Páros hon és népismeret Internet: Gyűjtő A reneszánsz művészete A reneszánsz elemeinek összegyűjtése után a királyi udvari élet elképzelése, Filctoll, színes ceruza, Műelemző képesség, kreativitás, logikus gondolkodás fejlesztése Csoport Projektor: Reneszánsz alkotások Mátyás király udvarában (animáció)

31 illusztrációjának elkészítése - természettudományos - anyanyelvi kommunikáció történelem, matematika Barokk művészet Művészeti jegyek összegyűjtése színek harmóniája, emberi arc arányainak megfigyelése. Ceruza, rajztoll Műelemző képesség fejlesztése, aranymetszés szabályának felismerése, alkalmazásának képessége, harmóniára törekvés - természettudományos - digitális Páros történelem, matematika Internet: Esterházy kastélyról fotók keresése, bemutatása Szabadtéri rajz készítése Erdő természet utáni tanulmányrajza Szabadon választott technika Megfigyelő képesség fejlesztése, arányok, színek, fény-árnyék reflexek helyes ábrázolása, témához való érzelmi kapcsolódásnak Egyéni természetismeret, matematika Érzelmi ráhangolódás: Pál László tájképet ábrázoló festményei

32 kifejezése - természettudományos A Magyar népi Iparművészeti Múzeum látogatása Megfigyelési szempontok alapján információ gyűjtése Műalkotások befogadásának képességének fejlesztése - hatékony önálló tanulás - szociális - anyanyelvi kommunikáció Csoport

33 Óravázlat Rajz: 6.osztály Új tanulásszervezési eljárás: tantárgytömbösítés / 2 / Tanítási anyaga: Forma absztrakciója, dekoratív jellegű felhasználása 1. 5 perc Óra menete Feladat Előkészítés Szervezési feladatok: eszközök előkészítése 1) A téma megközelítése, motíváció Kapcsolatteremtés: megfigyelési szempontok kijelölésével a díszítés elemzése Néhány terítő, ruhadarab, használati tárgy, amelyen valamilyen díszítő minta található Fejlesztési célok Hasonlóság és különbségek megfigyelése, csoportosítási, összehasonlítási képességek fejlesztése kompetencia, tárgyi koncentráció Anyanyelvi kommunikáció, Matematika Koncentráció: Magyar nyelv és irodalom Időbeosztás Eszközök Munkaformák Frontális IKT eszközök

34 10 perc 10 perc 10 perc 3) Téma feldolgozása 4) A megszerzett ismeretek tudatos alkalmazása Párok alakításával különböző absztrakciós formák keresése, letöltése, kinyomtatása Ismeretek elsajátítása: Az absztrakciós folyamat állomásai, jellemzői, a kapott forma tulajdonságai Kutató: sor és terülő díszek keresése a magyar népművészet formavilágában, letöltött képek elküldése a tanári gépre 2) Téma meghatározása Számítógép Letöltött, kinyomtatott formák papíron Számítógép, füzet Hatékony önálló ismeretszerzés és tanulás Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése A művészi befogadás képességének fejlesztése Szociális, digitális Koncentráció: Informatika, hon és népismeret Anyanyelvi kommunikáció, esztétikai és művészeti tudatosság, digitális Koncentráció: történelem, környezetismeret, matematika Művészi tudatosság képessége Páros Frontális Páros Számítógép, internet: Gyűjtő Számítógép internethasználattal

35 5 perc 5) Rendszerezés, összefoglalás A kutató tapasztalatainak megbeszélése Füzet A díszítés és a használati tárgy funkciójának kapcsolata Esztétikai és művészi tudatosság készsége, digitális Frontális Projektor : A kapott képek kivetítése 5 perc 6) Az osztály munkájának értékelése Koncentráció: informatika, hon és népismeret Tanári értékelés

36 2. 35 perc 10 perc Óra menete 1) Az elsajátított ismeret alkotó felhasználása 2) Az elkészült munkák értékelése, önértékelése Feladat Sor- és terülődísz tervezése gyümölcsforma absztraktciójával Értékelés irányított megfigyelési szempontok kijelölésével Színes papír, ragasztó olló, vonalzó, körző Mágneses tábla Fejlesztési célok Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése, saját munkájában való alkalmazni tudás képessége Objektív megítélése egymás munkáinak, az értékelés árnyalt megfogalmazása, önkritika, döntési képesség fejlesztése kompetencia, tárgyi koncentráció Matematika, esztétikai tudatosság Koncentráció: technika, matematika Anyanyelvi kommunikáció, szociális Koncentráció: Magyar nyelv és irodalom Időbeosztás Eszközök Munkaformák Önálló Egyéni és frontális IKT eszközök

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Vizuális kultúra 5-8. VIZUÁLIS KULTÚRA Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. ÉVFOLYAM 1. BEVEZETÉS CÉLOK ÉS FELADATOK Alapozó szakasz (5-6. évfolyam) Az alapozó szakaszban fontos

Részletesebben

Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8.

Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8. Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8. A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 8 évf. gimnázium 5-10. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA 8 évf. gimnázium 5-10. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA 8 évf. gimnázium 5-10. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV. 9.osztály

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV. 9.osztály RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV 9.osztály Nyíregyháza, 2013.09.22 Készítette: Polonkai Adrienn Ellenőrizte:.. Jóváhagyta:.. Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységform ák, módszertani javaslatok

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Rajz és vizuális. kultúra

Rajz és vizuális. kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.14 változatához VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV ADAPTÁLT TANTERV RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV 5 8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Alapozó szakasz (5-6. évfolyam) Az alapozó szakaszban fontos céllá válik a korábbi, közvetlen tapasztalás útján szerzett

Részletesebben

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig.

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. (A katolikus iskola Róma,

Részletesebben

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam

helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam helyi tanterv Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Összetett óraterv Tanítási hetek száma: 37. Évi összóraszám: 1.o. 56 ó (18 ó) 2.o. 55 ó (18 ó ) 3.o. 74 ó ( 37 ó ) 4.o. 55 ó ( 18 ó ) Ebből 80 % a kerettantervben

Részletesebben

Rajz és vizuális kommunikáció

Rajz és vizuális kommunikáció Rajz és vizuális kommunikáció Készítette:Némethné Nagy Zsuzsanna Mozaik kerettantervi ajánlás felhasználásával 2013. 5.évf. heti 1 óra évi 36 óra 6.évf. heti 1 óra évi 36 óra 7. évf. heti 1 óra évi 36

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM. 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. ÉVFOLYAM 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Heti óraszám 1 1 1,5 1,5 Évfolyamok óraszáma 37 37 55 55 A harmadik évfolyamon az óravezetés részben angol nyelven történik, ezért

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 5. ÉVFOLYAM 1. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET VALLOMÁSOK Modulok Kapcsolódó műveltségterület 1. Be tudom tartani? Kiemelt fejlesztési feladat: Énkép, önismeret

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Művészetek műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Készítette: Maróti Antalné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben