Rajz és vizuális nevelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rajz és vizuális nevelés"

Átírás

1 Rajz és vizuális nevelés tantárgytömbösített oktatása 5-6. osztályban Készítette: Hóka Zsuzsanna matematika-rajz 2010.

2 Rajz és vizuális nevelés A rajz és vizuális nevelés tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális alkotások mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb műveléséhez, a látható világ használatához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A vizuális kultúra meghatározó ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok elsajátításának színvonalára is. Fejlesztési feladatok az 5-6. osztályban 1. Megismerő-, befogadóképességek 1.1. Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége motoros készségek - jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján - érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és különbözőségek tudatosítása - egyszerű téri helyzetek leírása - ismert útvonal rajzának elkészítése - mozgásélmények megjelenítése - időbeli folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása - egyszerű kéziszerszámok használata - különböző festő technikák kipróbálása 1.2. Ismeretszerzési képességek tanulási képességek térbeli tájékozódás - különböző mozgások vizuális megjelenítése - ismerkedés műalkotásokkal - elemző beszélgetés műalkotásokról

3 - Képek, látványok, események leírása - közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és rendeltetés kapcsolatának elemzése - rajzos és írásos válasz szóbeli vagy írásbeli kérdésekre - ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő technikákkal 1.3. Kommunikációs képességek - vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata - képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása - a sík- és térbeli kifejezés életkornak megfelelő szintű alkalmazása 2. Kreativitás 2.1. Alkotóképesség - egyszerű tárgy létrehozása - szabad asszociációs játékok - reflektálás irodalmi, zenei filmes élményekre alkotásokban - tervvázlatok készítése - felületek dekoratív kialakítása - gyakorlati feladatokban saját elképzelések megvalósítása 2.2. Problémamegoldó képesség - a gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése, megoldása - rögtönzött eszközök készítése - gazdaságos anyaghasználat gyakorlása 3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás - saját képességek számbavétele - saját és mások munkájának összehasonlítása

4 - páros munkák Új tanulásszervezési eljárás: Tantágytömbösítés A szervezés jellemzői: Az éves 37 rajz és vizuális nevelés kéthetente kerül tömbösítésre, egy napon, két egymást követő órában. Ezen a napon csak egyedül ebből a tantárgyból. A tantárgytömbösítés keretén belül az 5. és 6. osztályban társul még ehhez a szervezési formához két tantárgy tömbösítése valósul meg: magyar nyelv és irodalom valamint technika tantárgy, egymást váltva osztályonként a két hétben. A tömbösítés megoldásában az informatika, az ének és a történelem tantárgyak megfelelő számú átcsoportosítása segített. A tantárgytömbösítés sajátosságából következő lehetőségek: Tanulói tevékenységek: - ráhangoló feladatok: érdeklődés felkeltés - személyes feladatok: személyiség fejlesztés - feladatsorok: logikus egymásra épülés illetve többirányú elágazás lehetősége - projektfeladatok: a darabokra szedett világ újra egységben látása - felmérő feladatok Munkaformák: - kooperatív technikák - gyűjtő - beszélgetések, viták

5 - előadások - riportok Kulcskompetenciák szélesebb körű fejlesztése: - anyanyelvi kommunikáció - természettudományos - digitális - hatékony önálló tanulás - szociális és állampolgári - kezdeményezőképesség és vállalkozói művészeti tudatosság és kifejezőkészség Várható, a tantárgyon túlmutató eredmények: - A mindennapi életben jól hasznosítható tudás közvetítésével fejlődnek a tanulók kulcsfontosságú képességei. - A tanulóknak a tudáshoz és a tanuláshoz való viszonya megváltozik. - A diákok érdeklődésének felkeltésével beindul, vagy fokozódik intellektuális kíváncsiságuk. - A tanulók felelősségvállalása fejlődik, ösztönözve az önálló tanulási célok kitűzését, és azok megvalósítását. - Sikereket, közös élményeket szereznek, fejlődik önbecsülésük és önismeretük, egymáshoz való viszonyuk.

6 Rajz és vizuális nevelés 5. osztály Készítette: Hóka Zsuzsanna 2010.

7 Foltok, színek, kontrasztok Rajz és vizuális nevelés 5. osztály Éves szám: 56 / ebből az első félévben 1 nem szakrendszerű / Új tanulásszervezési eljárás: kéthetente 2, tantárgytömbösítésssel Óra 1-2. Témakör Téma, tananyag Nyári élményem Feladat Személyes élmények, fantáziaképek megjelenítése Technika, eszközök Szabadon választott képi eszközök és technikák Képességfejlesztési cél Verbális és vizuális kommunikáció fejlesztése - anyanyelvi - művészeti tudatosság és kifejezőkészség Módszerek Egyéni IKT alkalmazása 3-4. Foltképzési lehetőségek kipróbálása (szabályos és szabálytalan színes foltok). Konkrét (kör, négyzet) forma egyszínű és színes foltszerű kitöltése Puha ceruza (4B), pasztell és zsírkréta Eszközhasználat és technikák tudatos alkalmazása - művészeti tudatosság és kifejezőkészség Egyéni matematika

8 Színtani ismeretek rendszerezése Színkör készítése Tempera Színek rendszerezése, a színkeverés képességének fejlesztése Páros és egyéni Internet: Néhány rendszerezési kísérlet digitális matematika 7-8. Sötét-világos, telt-tört színekre épülő kontrasztok Színkompozíció k készítése, melyek a kontraszthatásra épülnek Pasztell, tempera Színminőséggel érzelmek, hangulatok és gondolatok kifejezése - természettudományos - művészeti tudatosság - digitális Gyűjtő : csoportosan Egyéni természetismeret Internet: Picasso kék korszakából származó munkái, stb.

9 Őskor és kora ókor művészete Az őskori művészet (építmények, tárgyi emlékek) Geometriai díszítő motívum tervezése Ceruza, vonalzó, körző Kultikus helyek jelentéstartalma, használati eszközök és tárgyak: forma-funkció kapcsolatának felismerése - digitális - anyanyelvi Páros és egyéni történelem PowerPoint megtekintése: Az őskor Mezopotámia művészete, az írás kialakulásának kezdetei Sumér, akkád, babiloni, asszír és perzsa kultúrák megismerése, műelemzés Rajz tankönyv képei, fotók Alkotások szóbeli összehasonlítása formai jegyek alapján. Legyen képes műalkotások felismerésére, megnevezésére - anyanyelvi - hatékony önálló tanulás - digitális Csoport Történelem Internet: Gyűjtő az írás kialakulásáról

10 Vonal, szín, tónus A vonal formahatároló, figyelemvezető szerepe Lenyomatok, tanulmányrajzok készítése vonalszerű elemekből Ceruza, toll A kéz intelligenciájának, a manuális készségnek fejlesztése Egyéni matematika A vonal formaépítő szerepe Egyszerű tárgyak, természeti formák ábrázolása Ceruza, filctoll, tustinta Célirányos figyelem fejlesztés, forma és rendeltetés kapcsolata - természettudományos kifejezőkészség Egyéni természetismeret A fény és az árnyék tanulmányozása, a vonal és a tónus szerepe a térbeliség kifejezésében Természeti forma testességének ábrázolása Ceruza 3 dimenzió kifejezésének képessége a vonal tónusképző szerepével - természettudományos kifejezőkészség Páros és egyéni természetismeret

11 , infor máci óközl és Farsangi szokások, alakoskodás Farsangi álarc készítése, színezése Karon, színes technika: színes papír, ragasztó olló, filctoll, textilanyagok Képek, látványok, események leírása. Önálló kérdések megfogalmazása a témával kapcsolatban. Néhány új technikai megoldás megismerése a gyakorlati megvalósítás megkönnyítésére. - szociális - digitális - anyanyelvi Páros hon és népismeret Internet: Gyűjtő A szín és a tónus szerepe Csendélet ábrázolása Vízfesték Formaábrázolás és térkifejezés. Forma és szín azonosságok és különbségek tudatosítása, elemzése - anyanyelvi Frontális és egyéni természetismeret Cézanne: Csendélet c. képének megtekintése Jelek A betűk Betűtípusok megismerése, betűkarakterek Szerkesztő eszközök: vonalzó, A betűk és az írás kapcsolatának felismerése Egyéni

12 tervezése körző, ceruza - anyanyelvi történelem matematika Jelek és információk közlése Piktogram, monogram tervezése Filctoll, színes ceruza, műszaki rajzlap Legyen képes jelek, piktogramok elemzésére, felismerésére, képi üzenet mondattá, szöveggé alakítására - anyanyelvi - digitális Páros magyar nyelvtan és irodalom Internet: Gyűjtő : piktogrammok jelek

13 Népművészeti ismeretek, alkotások. A húsvéti tojás szerepe, jelrendszere A népművészet tárgyak, alkotások megismerése, díszítő motívumok, a megismert formák dekoratív átírása, értelmezése. Húsvéti hagyományok szokások megismerése, tojásfestés Tojásfestéshez kapcsolódó technikák kiválasztása: viaszolás, íróka,ecset vöröshagyma, rezsó Forma elemzésének és megfigyelésének fejlesztése, redukcióval formaalkotás, tapintás és kézügyesség fejlesztése - anyanyelvi - digitális Páros technika, matematika, műszaki rajz Digitális fotók, képek vetítése projektorral Kifejezés üzenet közlése Környezetvédelmi plakát készítése A3-as karton, színes papír, ragasztó, olló, festék Képi és szövegrész megfelelő arányának felismerése és alkalmazása, vizuális kommunikáció képessége - természettudományos - szociális Csoport természetismeret környezetvédelem

14 Az ókor művészete Az ókori Egyiptom művészete Festmények, építmények, koporsók és egyéb tárgyi emlékek megismerése, gúla készítése Ceruza, körző, karton, ragasztó Műalkotásokról elemző beszélgetésre való képesség, információgyűjtés műalkotásokkal kapcsolatosan - anyanyelvi - hatékony önálló tanulás Csoport és egyéni történelem, természetismeret csillagászat, matematika Digitális fotók, képek Az ókori görög művészet A homéroszi, az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet Tabló készítése az ókor művészetéről A2-es karton, fotók, filctoll, ragasztó Műalkotás elemzése irányított kérdések alapján - anyanyelvi - digitális Páros magyar, történelem, földrajz, Irodalom Digitális fotók, képek Az etruszk és az ókori Róma művészete A köztársaság, a császárság, valamint a provinciák művészete: A tablókészítés folytatása Fotók, képek olló, ragasztó Ismerje a festészet, a szobrászat és a grafika műfaji sajátosságait. Csoport Digitális fotók, képek

15 építészet, szobrászat, festészet - anyanyelvi - digitális - hatékony önálló tanulás Történelem, irodalom, ének-zene Múzeum, kiállítás látogatása A múzeumok rendeltetésének megismerése Műalkotások befogadásának készsége anyanyelvi művészeti tudatosság és kifejezőkészség

16 Óravázlat Rajz: 5.osztály Új tanulásszervezési eljárás: tantárgytömbösítés / 2 / Tanítási anyaga: Az őskor művészete 1. 5 perc Óra menete Feladat Előkészítés Szervezési feladatok: eszközök előkészítése, tanuló megbízása az előadásra Eddigi ismeretek felelevenítése Időbeosztás Eszközök 1) A téma megközelítése, motíváció Projektor Fejlesztési célok Történelem órán tanultak összefoglalása és elmélyítése kompetencia, tárgyi koncentráció Anyanyelvi kommunikáció Munkaformák Frontális IKT eszközök Projektor: Ásatás / kép / SDT

17 5 perc 2) Tanulói kiselőadás meghallgatása Előadás az ősember mindennapi életéről Hatékony önálló ismeretszerzés és tanulás Szociális Önálló 30 perc 5 perc Az elhangzottak összefoglalása, az osztály munkájának értékelése Ismeretek elsajátítása: kultikus helyek jelentéstartalma, barlangok, barlangrajzok, használati eszközök és tárgyak jellemző tulajdonságai, legjellemzőbb felület törvénye, oldalnézet, kontúr rajz Rendszerezés, összefoglalás 3) Téma feldolgozása Számítógép Fotók, képek Forma-funkció kapcsolatának felismerése, alkotások szóbeli összehasonlítása formai jegyek alapján, legyen képes műalkotások felismerésére, megnevezésére Szintézis, a művészi befogadás képességének fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció, esztétikai és művészeti tudatosság, digitális Koncentráció: történelem, környezetismeret, matematika Művészi tudatosság képessége Frontális Frontális PowerPoint megtekintése: Az Őskor / p_389 / Projektor: Fotók / állóképek vetítése /

18 2. 5 perc Óra menete Feladat Tesztsor kitöltése Fejlesztési célok Önálló, célirányos figyelem fejlesztése, analízis, szintézis képessége kompetencia, tárgyi koncentráció Művészeti tudatosság képessége, digitális, anyanyelvi Időbeosztás Eszközök Munkaformák Önálló IKT eszközök 1) Számonkérés Számítógép Számítógépre telepített tesztsor 5 perc 2) Ellenőrzés, hibák javítása Tesztsor javítása Projektor Önértékelés, önismeret fejlesztése Szociális Frontális Projektor: Helyes megoldási útmutató 30 perc 3) Tanulói tervező Geometrikus díszítő motívum tervezése Rajzlap, színes ceruza A kéz intelligenciájának, a manuális készségeknek fejlesztése Esztétikai és művészi tudatosság Koncentráció: matematika Egyéni

19 5 perc 4) Értékelés Meghatározott értékelési szempontok alapján egymás munkáinak értékelése Tábla, mágnes Egymás reális, építő jellegű értékelése, pozitív elemek kiemelése elsősorban Szociális Frontális értékelés

20 1. Mikor jelent meg a földön az ember őse? a) 5-6 millió éve b) 1 millió éve c) 10 millió éve 2. Melyik a legfejlettebb őskori ember? a) Neander-völgyi b) Cro-Magnoni c) Homo-Erectus 3) Mi volt a feladatuk az őskorban a férfiaknak? a) Gyűjtögetés b) Tűzre vigyázni c) Vadászni, halászni T e s z t s o r az 5. osztály, Az őskor művészete anyagához 4) Sorolj fel néhány lelőhelyet, ahol őskori leleteket találtak!

21 5) Mi jellemző a barlangrajzokra? a) képjellegű ábrázolás b) állatok részletező testességének ábrázolása c) írásjelek ábrázolása 6) Milyen módszerrel ábrázolták a teret? a) perspektívával b) tárgyakat előre illetve távolra helyezték c) takarással 7) Sorolj fel néhány anyagfélét, amely segítségével falra tudtak festeni az ősemberek?.... 8) Milyen anyagokból készítette az eszközeit? a) vas, műanyag, fa b) csont, agyag, fa c) acél, fa, vasbeton 9) Milyen hangszerei voltak az ősembernek? a) dobok, fúvós hangszerek b) zongora, gitár c) hegedű, furulya

22 10) Miből készültek a hangszerek? a) fa, fém, lószőr b) szarv, tülök, fa c) bőr, műanyag, fém 11) Sorold fel, hogy milyen előnyeit használta az ősember a tűznek? 11) Milyen célt szolgálhattak az ősi Vénusz-szobrocskák? a) termékenységszobrok vagy házi istennők lehettek b) kezdetleges női portrék lehettek c) a feleséget helyettesíthette annak távollétében

23 Rajz és vizuális nevelés 6. osztály Készítette: Hóka Zsuzsanna 2010.

24 Egyszerű természetes forma Rajz és vizuális nevelés 6. osztály Éves szám: 37 Új tanulásszervezési eljárás: kéthetente 2, tantárgytömbösítésssel Óra 1-2. Témakör Téma, tananyag Virágszabálytalan testek szabályos formákhoz kapcsolása Feladat Nyári virág (pipacs, margaréta,stb.) csendéletszerű festése Technika, eszközök Szabadon választott festészeti eszközök és technikák Képességfejlesztési cél Színek harmóniájának alkalmazása, kompozíció egyensúlyának megteremtése - természettudományos Módszerek Egyéni matematika biológia IKT alkalmazása 3-4. Egyszerű forma tanulmányozása (paprika, alma, citrom, stb.) Alma vonalas rajza Vetületek: elölnézet, felülnézet, alulnézet. Metszetrajz készítése Ceruza filctoll Absztrakciós képesség fejlesztése, tárgyak rajzos elemzése, megfigyelése Egyéni matematika, természetismeret

25 5-6. Egyszerű forma testességének ábrázolása Tónusozási gyakorlatok, gyümölcs tónusos ábrázolása Puha ceruza (4B-s) Testesség ábrázolásának képessége, tónusozás ceruza használatával, fokozatos átmenet technikájával. - természettudományos Páros és egyéni matematika, természetismeret 7-8. Egyszerű forma színtanulmánya Forma színkompozíciója, színtani ismeretek felelevenítése, fény-árnyék kifejezése Pasztell, tempera Színminőséggel érzelmek, hangulatok és gondolatok kifejezése, festő technikák helyes alkalmazása - természettudományos - digitális Gyűjtő : csoportosan, majd egyéni természetismeret Internet: Cézanne csendélet Forma absztrakciója, dekoratív jellegű felhasználása Sor és terülő dísz készítése, forma és szín ritmus Színes papír, ragasztó, olló Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése Páros Internet: Népművészeti motívumok keresése

26 kialakítása - természettudományos - digitális hon és népismeret A román stílusú művészet Stílusjegyek megfigyelése, forma és rendeltetés kapcsolata, középkori vár alaprajzának tervezése Ceruza, vonalzó, körző Műelemzés képessége a formai jegyek alapján - természettudományos - digitális - anyanyelvi kommunikáció Frontális és egyéni történelem, matematika Jáki templom kivetítése (Rávezető elemző kérdések projektor segítségével) Bonyolultabb formaviszonyok összefüggései Összetett mesterséges formák összehasonlító ábrázolása Ceruza, kréta, festék 3 dimenzió kifejezésének képessége, analizáló képesség, formafunkció kapcsolata, körelváltozás ábrázolása - természettudományos Páros és egyéni Természetismeret

27 Mesterséges formák - kezdeményezőképesség Mesterséges (hengeres) testek csendéletszerű ábrázolása Korsók csendéletszerű ábrázolása Vízfesték Formaábrázolás és térkifejezés színek segítségével. Forma és szín azonosságok és különbségek tudatosítása, elemzése - digitális Frontális és egyéni Hon és népismeret, matematika Internet: Híres csendéletfestmények Farsangi szokások, alakoskodás Farsangi kiszebáb készítése Textil anyagok, fa merevítők Képek, látványok, események leírása. Önálló kérdések megfogalmazása a témával kapcsolatban. Célszerű technikai megoldások keresése - anyanyelvi kommunikáció Csoport hon és népismeret Internet: Gyűjtő

28 - szociális - digitális Mesterséges forma vetületei Korsó vetületeinek készítése, a vetületek felhasználásával plakátkészítése Ceruza, filctoll, vonalzó, körző, színes papír, ragasztó, olló A plakát feladata, jelentéstartalma, Képi és szövegrész kapcsolatának felismerése, helyes arány alkalmazása Páros és egyéni médiaismeret, műszaki rajz Geometrikus formákszögletes és mesterséges forgástestek áthatásai Térplasztika (játszótér) tervezése geometriai formák segítségével Körző, vonalzó, olló, ragasztó színes papír Tervvázlat készítése, egyszerű tárgyak létrehozása, a célszerűség, illetve az esztétikai szempontok érvényesítése Csoport matematika, technika - kezdeményezőképesség

29 Művészetek A gótika Stílusjegyek megfigyelése, forma és rendeltetés kapcsolata, gótikus rózsaablak tervezése Körző, filctoll, színes ceruza Műelemzés képessége a formai jegyek alapján Rész-egész kapcsolatának felismerése, alkalmazása, színek rendszerezése - anyanyelvi kommunikáció - hatékony önálló tanulás Csoport és egyéni történelem, matematika Projektor: Párizsi Notre Dame képi megjelenítése, mozaik ablakok A húsvéti tojás szerepe, jelrendszere Húsvéti hagyományok szokások megismerése, tojásfestés Tojásfestéshez kapcsolódó technikák kiválasztása: viaszolás, íróka,vöröshagyma, rezsó Forma elemzésének és megfigyelésének fejlesztése, formaalkotás, tapintás és kézügyesség fejlesztése - szociális Páros technika, matematika, műszaki rajz

30 Magyar népművészet Népművészet területeinek, alkotásaival való ismerkedés: makramé, csomózás, szövés technikájának megismerése, alkalmazása Fonal, vászon szövőfa, A kéz motorikus tevékenységének, érzékelés és tapintás és kézügyesség fejlesztése, színek harmóniája, jelentés tartalma - digitális Páros hon és népismeret Internet: Gyűjtő A reneszánsz művészete A reneszánsz elemeinek összegyűjtése után a királyi udvari élet elképzelése, Filctoll, színes ceruza, Műelemző képesség, kreativitás, logikus gondolkodás fejlesztése Csoport Projektor: Reneszánsz alkotások Mátyás király udvarában (animáció)

31 illusztrációjának elkészítése - természettudományos - anyanyelvi kommunikáció történelem, matematika Barokk művészet Művészeti jegyek összegyűjtése színek harmóniája, emberi arc arányainak megfigyelése. Ceruza, rajztoll Műelemző képesség fejlesztése, aranymetszés szabályának felismerése, alkalmazásának képessége, harmóniára törekvés - természettudományos - digitális Páros történelem, matematika Internet: Esterházy kastélyról fotók keresése, bemutatása Szabadtéri rajz készítése Erdő természet utáni tanulmányrajza Szabadon választott technika Megfigyelő képesség fejlesztése, arányok, színek, fény-árnyék reflexek helyes ábrázolása, témához való érzelmi kapcsolódásnak Egyéni természetismeret, matematika Érzelmi ráhangolódás: Pál László tájképet ábrázoló festményei

32 kifejezése - természettudományos A Magyar népi Iparművészeti Múzeum látogatása Megfigyelési szempontok alapján információ gyűjtése Műalkotások befogadásának képességének fejlesztése - hatékony önálló tanulás - szociális - anyanyelvi kommunikáció Csoport

33 Óravázlat Rajz: 6.osztály Új tanulásszervezési eljárás: tantárgytömbösítés / 2 / Tanítási anyaga: Forma absztrakciója, dekoratív jellegű felhasználása 1. 5 perc Óra menete Feladat Előkészítés Szervezési feladatok: eszközök előkészítése 1) A téma megközelítése, motíváció Kapcsolatteremtés: megfigyelési szempontok kijelölésével a díszítés elemzése Néhány terítő, ruhadarab, használati tárgy, amelyen valamilyen díszítő minta található Fejlesztési célok Hasonlóság és különbségek megfigyelése, csoportosítási, összehasonlítási képességek fejlesztése kompetencia, tárgyi koncentráció Anyanyelvi kommunikáció, Matematika Koncentráció: Magyar nyelv és irodalom Időbeosztás Eszközök Munkaformák Frontális IKT eszközök

34 10 perc 10 perc 10 perc 3) Téma feldolgozása 4) A megszerzett ismeretek tudatos alkalmazása Párok alakításával különböző absztrakciós formák keresése, letöltése, kinyomtatása Ismeretek elsajátítása: Az absztrakciós folyamat állomásai, jellemzői, a kapott forma tulajdonságai Kutató: sor és terülő díszek keresése a magyar népművészet formavilágában, letöltött képek elküldése a tanári gépre 2) Téma meghatározása Számítógép Letöltött, kinyomtatott formák papíron Számítógép, füzet Hatékony önálló ismeretszerzés és tanulás Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése A művészi befogadás képességének fejlesztése Szociális, digitális Koncentráció: Informatika, hon és népismeret Anyanyelvi kommunikáció, esztétikai és művészeti tudatosság, digitális Koncentráció: történelem, környezetismeret, matematika Művészi tudatosság képessége Páros Frontális Páros Számítógép, internet: Gyűjtő Számítógép internethasználattal

35 5 perc 5) Rendszerezés, összefoglalás A kutató tapasztalatainak megbeszélése Füzet A díszítés és a használati tárgy funkciójának kapcsolata Esztétikai és művészi tudatosság készsége, digitális Frontális Projektor : A kapott képek kivetítése 5 perc 6) Az osztály munkájának értékelése Koncentráció: informatika, hon és népismeret Tanári értékelés

36 2. 35 perc 10 perc Óra menete 1) Az elsajátított ismeret alkotó felhasználása 2) Az elkészült munkák értékelése, önértékelése Feladat Sor- és terülődísz tervezése gyümölcsforma absztraktciójával Értékelés irányított megfigyelési szempontok kijelölésével Színes papír, ragasztó olló, vonalzó, körző Mágneses tábla Fejlesztési célok Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése, saját munkájában való alkalmazni tudás képessége Objektív megítélése egymás munkáinak, az értékelés árnyalt megfogalmazása, önkritika, döntési képesség fejlesztése kompetencia, tárgyi koncentráció Matematika, esztétikai tudatosság Koncentráció: technika, matematika Anyanyelvi kommunikáció, szociális Koncentráció: Magyar nyelv és irodalom Időbeosztás Eszközök Munkaformák Önálló Egyéni és frontális IKT eszközök

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Szükséges taneszközök

Szükséges taneszközök Szükséges taneszközök Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a füzetcsomagok a levéli papírboltban megvásárolhatók! 1. osztály Magyar: 2 db elsős vonalazású, kisméretű, vonalas füzet /14-32/ 1 cs famentes

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

5. évfolyam: Rajz- és vizuális kultúra:

5. évfolyam: Rajz- és vizuális kultúra: 5. évfolyam: - 2 db A/5-ös vonalas füzet - 2 csomag írólap - 2 db kék és 1 db zöld golyóstoll - 2 db grafitceruza - színes ceruzák - puha radír - 1 db A/5-ös sima füzet - szamárvezető - zöld toll - 1 db

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetencia Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-13. életév) Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018. Minden órára szükséges felszerelés:

Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018. Minden órára szükséges felszerelés: Tanuláshoz szükséges eszközök 5. évfolyam 2017/2018 Minden órára szükséges felszerelés: golyóstoll (3 db kék, 2 db zöld), 5db B, vagy HB grafitceruzák, 1 doboz színes ceruza (6 különböző szín), 1 db radír,

Részletesebben

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok,

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, 2016. 10. 15. Előadás/Óravázlat Készítette: Dr. Géczi-Laskai Judit Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, ELTE-TÓK Vizuális nevelés Tanszék laskai.judit@chello.hu

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2016/ évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2016/ évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 2016/2017 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) 1 db lefűzhető mappa Történelem 1 db A/4-es vonalas füzet Matematika 3 db

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET Kompetencia fejlesztés Kooperációs módszerek Életpálya építés Óratervek 9. évfolyam számára (14-15 évesek) Vizuális kultúra tantárgy, 7 tanóra Adaptáció a Berzsenyi

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013

2.b osztály TANSZERCSOMAG 2012/2013 TANSZERCSOMAG 2012/2013 2.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta ADÉL, 12 db-os - 1 db színes ceruza PENKALA 12-es - 1 db ecsetkészlet (10-6-4-2) lószőr -

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Taneszköz-listák a es tanévre 1. osztály

Taneszköz-listák a es tanévre 1. osztály Taneszköz-listák a 2016-2017-es tanévre 1. osztály - 5 db 14-32 1. osztályos vonalazású füzet - 3 db 27-32 négyzetrácsos füzet - 1 db vonalas füzet (legyen elütő a többitől, mert üzenő füzet lesz) - 4

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály

TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály TANSZERCSOMAG 2011/2012 TANÉV 1. a osztály Szülői értekezleten megbeszéltek szerint történik a tanszerek beszerzése. 1.b osztály - 1 db papír cm - 2 db ragasztó (cseppmentes) pritt stift - 1 db zsírkréta

Részletesebben

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban TÉMAHÉT A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban Feldolgozott téma: A demokrácia működése Athénban Az ókori görögök életmódja: öltözködés, étkezés, oktatás, zene, sport és gyermekjátékok.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben